Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil tilrettelegge havner og godsterminaler for å få gods over på tog og bane. Partiprogram HAVNER JERNBANER
2009-2013 Høyre For å styrke fiskerinæringen vil Høyre utbedre fiskerihavner. Partiprogram FISKERIER HAVNER
2009-2013 Høyre For å få en konkurransedyktig og miljø- vennlig maritim næring vil Høyre arbeide for et internasjonalt utslippsforbud til sjø fra skip, noe som innebærer at alle havner må utvikle mottaksmuligheter for avfall. Partiprogram FORURENSNING HAVNER INTERNASJONALT SAMARBEID SJØFART
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil stille krav om at båter som ligger i havner nær bebyggelse, benytter landstrøm i stedet for aggregater/motorer. Partiprogram FERGER HAVNER MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil samordne informasjonen mellom Kystverket og Statens forureiningstilsyn for å sikre at anlegg på land har dei naudsynte løyva for å ta imot dei lastene som kjem. Partiprogram FORURENSNING HAVNER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at havnene organiseres som selvstendige enheter. Det innføres konkurranse mellom havnene for å stimulere til kostnadseffektiv drift og høy kvalitet på tilbudet. Partiprogram HAVNER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil følge opp planrammen og prioriteringene i Nasjonal transportplan 2010-2019 og med det øke bevilgningene til fiskerihavner og maritim infrastruktur. Regjeringserklæring FISKERIER HAVNER SJØFART
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil utvikle havnene til effektive knutepunkt i godstrafikken. Regjeringserklæring HAVNER SJØFART
2013-2017 Høyre Høyre vil modernisere havneloven og åpne for at havner kan organiseres som aksjeselskaper. Partiprogram HAVNER
2013-2017 Høyre Høyre vil ha gjennomgang av aktuelle lovverk, avgiftsregimer og ansvarsfordeling for å få mer gods fra vei til sjø. Dette inkluderer både statlige, regionale og lokale virkemidler i sjøtransportspørsmål. Partiprogram HAVNER SJØFART
2013-2017 Høyre Høyre vil arbeide for et effektivt internasjonalt utslippsforbud til sjø fra skip, og for at havner må utvikle mottaksmuligheter for avfall. Partiprogram HAVNER MILJØVERN SIKKERHET TIL SJØS
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at havnene organiseres som selvstendige enheter. Partiprogram HAVNER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at det innføres konkurranse mellom havnene for å stimulere til kostnadseffektiv drift og høy kvalitet på tilbudet. Partiprogram HAVNER
2013-2017 Fremskrittspartiet Offentlige og private havner må likestilles. Partiprogram HAVNER
2013-2017 Fremskrittspartiet Ansvaret for havner bør flyttes fra Fiskeridepartementet til et transportdepartement for å integrere havner i infrastrukturplanleggingen på en bedre måte enn i dag. Partiprogram HAVNER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at det skal legges fram en samlet godsstrategi hvor det blant annet legges til rette for overgang for godstransport fra veg til sjø og bane og for en effektiv bruk av sjøvegen. Partiprogram HAVNER JERNBANER SJØFART VEGTRAFIKK
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle en næringsstrategi for å flytte mer gods fra veg til sjø. Partiprogram HAVNER JERNBANER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SJØFART VEGTRAFIKK
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil ta initiativ til modernisering av lostjenesten og fornying av farledsbevisordningen. Partiprogram HAVNER SIKKERHET TIL SJØS SJØFART
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil starte arbeidet med ny havn som tilrettelegger for framtidig utvikling av Svalbard. Partiprogram HAVNER SVALBARD
2013-2017 Arbeiderpartiet Vi vil fortsatt satse på utbygging av havner og farleder og av gode omlastingspunkter. Det er nødvendig å utvikle en havnestruktur som bidrar til effektiv lossing og lasting. Samtidig bør flere av havnene samarbeide. Partiprogram HAVNER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for landstrøm for ferger og cruiseskip i flere havner. Regjeringserklæring ENERGI FERGER HAVNER MILJØVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil modernisere og revidere havneloven, med sikte på å åpne for at havner kan organiseres som aksjeselskaper. Regjeringserklæring HAVNER SJØFART
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utarbeide en nasjonal havnestrategi. Regjeringserklæring HAVNER SJØFART
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil bygge ut kraftnett til større havner for å tilby landstrøm når skip ligger til kai. Partiprogram ELEKTRISITET HAVNER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil stille krav om at båter som ligger i havner nær bosetting, benytter landstrøm i stedet for aggregater/motorer der dette er mulig. Partiprogram HAVNER MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at havnene organiseres som selvstendige enheter. Partiprogram HAVNER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at det innføres konkurranse mellom havnene for å stimulere til kostnadseffektiv drift og høy kvalitet på tilbudet. Partiprogram HAVNER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil etablere landstrøm i de største havnene innen 2030. Partiprogram ELEKTRISITET HAVNER MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for utvikling av gode, statlig finansierte fiskerihavner. Partiprogram FISKERIER HAVNER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil redusere lokal forurensing gjennom tilrettelegging av landstrøm for cruisebåter. Partiprogram ELEKTRISITET FORURENSNING HAVNER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utrede hvordan vi kan sikre effektiv utnyttelse av norsk havnekapasitet. Partiprogram HAVNER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ha en sterk tilskuddsordning for investeringer i havner. Partiprogram HAVNER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil revidere Havne- og farvannsloven med sikte på at kommunale havner i større grad kan overføre overskudd til havneeier når overskuddet kommer fra andre kilder enn havnedrift. Avgifter som kreves inn i med hjemmel i Havne- og farvannsloven skal fortsatt bare kunne brukes til de formålene som loven omfatter. Partiprogram HAVNER
2017-2021 Venstre Venstre vil bygge ut infrastruktur for utslippsfri og fornybar energi til alle skip i alle havner. Partiprogram HAVNER MILJØVERN SAMFERDSEL SJØFART
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere mottaksanlegg for kloakk og gråvann i havnene, spesielt i havneanlegg som anløpes av cruiseskip, og arbeide for at skipene pålegges å benytte disse anleggene. Partiprogram FORURENSNING HAVNER MILJØVERN SAMFERDSEL SJØFART
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for en internasjonal standard for landstrøm for skip. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI HAVNER INTERNASJONALT SAMARBEID SAMFERDSEL SJØFART UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil vurdere en forurensningsavgift på store skip som legger til i norske byer uten bruk av landstrøm. Partiprogram AVGIFTER FINANSER FORURENSNING HAVNER MILJØVERN SAMFERDSEL SJØFART
2017-2021 Venstre Venstre vil endre avgiftssystemet for godstransport slik at miljøtilpasset sjøtransport belønnes. Partiprogram AVGIFTER FINANSER HAVNER SAMFERDSEL SJØFART
2017-2021 Venstre Venstre vil sette i gang planlegging og prosjektering av terminaler for effektiv omlasting mellom skip, jernbane og andre transportmidler. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK HAVNER SAMFERDSEL SJØFART
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre nasjonale fiskerihavner prioritering gjennom NTP. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK HAVNER SAMFERDSEL SJØFART
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere virkemidler for utvikling og innfasing av lavutslippsfartøy, som elektriske, hybrid og biogassfartøy og hydrogen som energibærer. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK HAVNER SAMFERDSEL SJØFART
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal utvikle og realisere nullutslippskonsepter for flere skipstyper, blant annet gods-, fiske- og fergefartøy. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK HAVNER SAMFERDSEL SJØFART
2017-2021 Venstre Venstre vil stille krav om utslippsfrie eller fornybare alternativer på alle offentlige fergeanbud, både fra stat, fylkeskommuner og kommuner. Partiprogram FINANSER HAVNER LOKALFORVALTNING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SJØFART STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha landstrøm i alle fiskerihavner. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FORURENSNING HAVNER SJØFART
2017-2021 Venstre Venstre vil finansiere FN gjennom globale avgifter, for eksempel avgift på grensekryssende fly- og båttransport. Partiprogram AVGIFTER FINANSER FN HAVNER LUFTFART SAMFERDSEL SJØFART UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil følge opp funnene i konseptvalgutredningen for havneutvikling i Longyearbyen. Partiprogram HAVNER POLAROMRÅDER SJØFART SVALBARD UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha norske arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel. Sikre at skipsarbeids-, skipssikkerhets- og arbeidsmiljøloven samt norsk tilsyn gjelder arbeidere på såkalte flerbruksfartøy. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR HAVNER LØNN OG INNTEKT POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SJØFART
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha null utslipp i sjøtransporten og landstrøm til skip. Vi vil satse på finansieringsordninger og statlige investeringer som gjør norske verft i stand til å satse på utvikling av nullutslippsfartøy og bruke offentlige anbud til å etterspørre teknologien. Partiprogram HAVNER INDUSTRI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL SJØFART VERFTSINDUSTRI
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke innsatsen for å rydde opp forurenset sjøbunn i norske fjorder og havner. Det skal være trygt å spise sjømat fra alle fjorder og havner i Norge. Partiprogram FORURENSNING HAVBRUK HAVNER MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil satse sterkt på vedlikehold og utvikling av farledene. Partiprogram HAVNER SAMFERDSEL
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for økt bruk av landstrøm i havnene. Partiprogram ELEKTRISITET HAVNER SAMFERDSEL SJØFART
2017-2021 Høyre Høyre vil bedre knutepunktslogistikken. Brukerne må trekkes sterkere inn i havneutviklingen. Partiprogram HAVNER SJØFART
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for at mer gods velger sjøveien, gjennom effektivisering av de offentlige tjenestene, mer effektive havner og reduserte avgifter og gebyrer. Partiprogram AVGIFTER HAVNER NÆRINGSLIV SKATTER
2017-2021 Høyre Høyre vil modernisere havneloven slik at kommunene får større råderett over havnens ressurser og bedre muligheter til å styre by- og tettstedsutviklingen i havneområder. Partiprogram HAVNER
2017-2021 Høyre Høyre vil modernisere Kystverket. Partiprogram HAVNER SJØFART STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil utarbeide en plan for etablering av landstrømtilbud for skip i større norske havner. Partiprogram ELEKTRISITET HAVNER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil utbedre fiskerihavner langs kysten. Partiprogram FANGST FISKERIER HAVNER SJØFART
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke innsatsen for at alle havner skal tilby strøm innen 2030 og utrede påkoblingsplikt. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI HAVNER SJØFART
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre at staten fortsatt medfinansierer fiskerihavner. Partiprogram HAVNER SJØFART
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge til rette for havneutvikling i Nord ut fra et strategisk nordområdeperspektiv. Partiprogram HAVNER NORDISK SAMARBEID POLAROMRÅDER SJØFART UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke innsatsen for giftopprydding i fjorder, elver og havner for å sikre trygg, norsk sjømat og ren natur. Partiprogram FORURENSNING HAVBRUK HAVNER NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil prioritere utbygging av godsterminaler, godshavner og effektive omlastingssentraler. Partiprogram HAVNER JERNBANER
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for at støtten til opprydding av miljøgifter i fjorder og havner trappes opp. Partiprogram FORURENSNING HAVNER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for utvikling og utbedring av havneinfrastrukturen slik at mer av godstrafikken kan tas sjøveien. Samlastingsterminaler som kan håndtere gods fra sjø og direkte over til bane skal prioriteres. Partiprogram HAVNER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil redusere vedlikeholdsetterslepet på kystinstallasjoner langs kysten. Regjeringserklæring HAVNER SJØFART
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forbedre og utdype farleder inn til de viktigste byene og havnene. Regjeringserklæring HAVNER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil etablere en tilskuddsordning for mer effektive og miljøvennlige havner i tråd med føringene i NTP. Regjeringserklæring HAVNER MILJØVERN

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
23. nov 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Samferdselsdepartementet Til behandling
9. nov 2020 Endringer i havne- og farvannsloven mv. (håndheving av fartsovertredelser mv.) Til behandling
8. okt 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Til behandling
18. jun 2020 Representantforslag om utvikling av en helhetlig infrastruktur for landstrøm og alternative drivstoff i alle større havner Til behandling
8. jun 2020 Representantforslag om transporttiltak i krisetid Behandlet
30. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under UD, KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, SD og FIN, samt endringer i skatter, avgifter og toll 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
18. mar 2020 Representantforslag om regulering av cruisenæringen Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Samferdselsdepartementet Behandlet
3. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
3. jun 2019 Tillegg til Prop. 86 L (2018-2019) om lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven) Behandlet
3. jun 2019 Lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven) Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
28. mai 2018 Riksrevisjonens undersøkelse av overføring av godstransport fra vei til sjø og bane Behandlet
13. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
1. mai 2017 Representantforslag om en næringspolitikk for en utslippsfri kyst Til behandling
19. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
14. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
13. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Samferdselsdepartementet Behandlet
3. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
16. jun 2014 Representantforslag om faglig vurdering av Hurtigrutens anløpsforhold i Mehamn Behandlet
3. mar 2014 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om meldingsformaliteter for skip som ankommer til og/eller går fra havner i medlemsstatene Behandlet
4. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
4. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
17. jun 2013 Nasjonal transportplan 2014-2023 Behandlet
17. jun 2013 Representantforslag om tiltak for å flytte mer godstransport fra land til sjø Behandlet
5. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
10. jun 2012 Endringer i havne- og farvannsloven Behandlet
10. jun 2012 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens om opprettelse av et trafikkovervåkings- og informasjonssystem for skipsfarten Behandlet
6. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
25. apr 2011 Samtykke til ratifikasjon av avtale om hamnestatskontroll i fiskeria Behandlet
13. apr 2011 Representantforslag om å styrke sjøtransportens konkurranseevne i Norge Behandlet
7. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
7. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
17. jun 2010 Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2010 Behandlet
9. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet