Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil sikre en bærekraftig forvaltning av de marine ressursene. Partiprogram HAVBRUK
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke den marine forskningen. Partiprogram FORSKNING HAVBRUK
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke kunnskapen om hvilke effekter klimaendringer vil ha på havets økosystemer og det kystbaserte næringslivet. Partiprogram HAVBRUK MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for å redusere utslipp av miljøgifter og klimagasser fra fiskeflåten og landindustrien. Partiprogram FORURENSNING HAVBRUK
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil forebygge arealkonflikter og legge til rette for sameksistens mellom de ulike aktørene som benytter kystsonen. Partiprogram HAVBRUK
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle mulighetene i samspillet mellom marin sektor og reiselivsnæringen. Partiprogram HAVBRUK REISELIVSNÆRING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke den nasjonale satsingen på fangstbasert havbruk og oppdrett av nye arter. Partiprogram HAVBRUK
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil utarbeide en nasjonal strategi for marin bioprospektering. Partiprogram FORSKNING HAVBRUK
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke økosystembasert forvaltning for å sikre at bestander som i dag indirekte bidrar til verdiskaping som fôr og mat til andre arter, også forvaltes bærekraftig. Partiprogram HAVBRUK
2009-2013 Høyre For å styrke fiskerinæringen vil Høyre videreføre en politikk for en bærekraftig fiskeriforvaltning og styrke innsatsen mot ulovlig fiske gjennom Kystvakten og fiskerikontrollen. Partiprogram FANGST FISKERIER HAVBRUK NATURVERN
2009-2013 Høyre For å styrke fiskerinæringen vil Høyre sikre en aktiv bestandsovervåkning og en bærekraftig høsting av havets ressurser. Partiprogram HAVBRUK
2009-2013 Høyre For å styrke fiskerinæringen vil Høyre arbeide for å få EU til å forby dumping av fisk. Partiprogram EU/EØS FISKERIER HAVBRUK
2009-2013 Høyre For å styrke fiskerinæringen vil Høyre at myndighetene bør samarbeide med fiskernes organisasjoner om når, hvor og hvordan seismisk aktivitet skal foregå. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK
2009-2013 Høyre For å styrke havbruksnæringen vil Høyre oppheve eierskapsbegrensningene fordi all aktivitet uansett er lokal. Partiprogram HAVBRUK
2009-2013 Høyre For å styrke havbruksnæringen vil Høyre erstatte dagens politiske konsesjonstildeling på laks og ørret med tildelingskriterier basert på miljømessig bærekraft og tilgang på lokaliteter. Partiprogram HAVBRUK
2009-2013 Høyre For å styrke havbruksnæringen vil Høyre si nei til en arealavgift. Partiprogram AVGIFTER HAVBRUK
2009-2013 Høyre For å styrke havbruksnæringen vil Høyre styrke forskningsinnsatsen generelt, både for å bidra til sykdomsforebygging og for å utnytte potensialet hos nye arter og produkter. Partiprogram FORSKNING HAVBRUK
2009-2013 Høyre For å styrke havbruksnæringen vil Høyre trappe opp arbeidet med å fjerne lakseparasitter fra norske vassdrag og fjorder. Partiprogram HAVBRUK NATURVERN
2009-2013 Høyre For å styrke havbruksnæringen vil Høyre arbeide for å bedre markedsadgangen til utlandet for fisk og fiskeprodukter bl.a. gjennom bilaterale handelsavtaler. Partiprogram FISKEOMSETNING HAVBRUK UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Høyre For å trygge miljøet vil Høyre sikre vern av et representativt utvalg av norsk natur, herunder også marine verneområder. Områder som sikres for allmennheten, må også forvaltes på slik måte at det legges til rette for friluftsliv og vernes gjennom bruk. Partiprogram HAVBRUK NATURVERN
2009-2013 Høyre For å trygge miljøet vil Høyre innføre gjenoppbyggingsplaner for fiskebestander som har vært utsatt for overfiske eller andre miljøpåvirkninger som har redusert bestanden. Partiprogram FANGST HAVBRUK MILJØVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre en forsvarlig og langsiktig bærekraftig forvaltning av fiskeressursene. Partiprogram FANGST HAVBRUK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil bevare norsk eierskap i fiskeri og havbruk. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil bekjempe fiskefusk og dumping. Partiprogram HAVBRUK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at kystfiskeflåten skal sikres forsvarlige driftsvilkår og redusere trålernes og snurrevadfiskernes adgang til å fiske i kystnære strøk. Partiprogram FANGST HAVBRUK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke forskning på nye arter innenfor havbruk og utvikling av nye produkter fra fiskeri gjennom å utnytte råvarene bedre og satse mer på innenlands videreforedling. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil øke fangsten av sjøpattedyr og arbeide for en internasjonal aksept for dette innenfor økologisk bærekraft. Partiprogram HAVBRUK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for å sikre en bærekraftig forvaltning av ressursene i Barentshavet og at Norge må bli verdensledende i miljøovervåking og oljevernberedskap. Partiprogram HAVBRUK MILJØVERN OLJE OG GASS
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det må stilles krav til nullutslipp av olje og kjemikalier i havet. Partiprogram HAVBRUK MILJØVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at forholdet mellom fremtidig petroleumsutvinning, fiskeriressurser og miljøhensyn finner sine løsninger og avklaringer gjennom helhetlige og rullerte forvaltningsplaner. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha større ringvirkninger på land knyttet til utvinning og verdiskaping av både fiske- og petroleumsressurser. Landsdelen har utfordringer i å skape nye attraktive arbeidsplasser til særlig unge mennesker som ofte har få alternativer til å flytte. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HAVBRUK SYSSELSETTING
2009-2013 Venstre Venstre vil utarbeide et nytt konsesjonsregelverk for havbruksnæringen som legger til rette for bærekraftig vekst i næringen samtidig som hensyn til fiskevelferd, rømmingsbegrensing og miljø ikke overstyres av distriktspolitiske ønsker. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HAVBRUK MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil trappe opp forsknings- og utviklingsinnsatsen (FoU) til havforskning og tilgrensende forskningsdisipliner for å styrke kunnskapsgrunnlaget for forvaltning av havressursene. Partiprogram FORSKNING HAVBRUK
2009-2013 Venstre Venstre vil få stoppet utkasting av fisk fanget i norske farvann av utenlandske fartøy. Partiprogram HAVBRUK
2009-2013 Venstre Venstre vil følge de vitenskapelige rådene for fiskekvoter, og om nødvendig forby fangst av visse arter eller med visse redskaper eller i visse områder. Partiprogram FANGST HAVBRUK NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil forby bunntråling på korallrev. Partiprogram HAVBRUK NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil innføre soner for skipstrafikken som overvåkes av Kystvakta i farvann med stor fiskeriaktivitet og stor trafikk. Seilingsleder for oljetransporter må legges lenger fra kysten. Partiprogram HAVBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil øke ressurser til havforskning og bidra til videreutvikling av samarbeidet mellom forskningsmiljøer, Kystvakta og fiskere for å skaffe bedre kunnskap om bestandsutvikling. Partiprogram FORSKNING HAVBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil øke forskningsinnsatsen på konsekvenser av seismikkundersøkelser og forby seismisk aktivitet i gytetida i viktige gyteområder, blant annet for torsk, sei og sild. Partiprogram HAVBRUK NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil prioritere lokal tilknytning for eiere innen fiskeri og havbruk. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gå imot innføring av ”kontrollavgift” i fiskeri- og havbruksnæringa. Partiprogram AVGIFTER FISKERIER HAVBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil øke bevilgningene til forskning på akvatiske sykdommer betydelig for å sikre god dyrehelse, norsk fisks gode renommé på verdensmarkedet og arbeidsplasser. Partiprogram FISKERIER FORSKNING HAVBRUK
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en helhetlig strategi for bærekraftig utnytting av disse ressursene. Partiprogram FORSKNING HAVBRUK REISELIVSNÆRING UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at fiskeflåten reduserer sine utslipp av klimagasser. Partiprogram HAVBRUK MILJØVERN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå å fjerne drivstoffsubsidiene i fiskeflåten, og øke fiskerfradraget tilsvarende. Partiprogram HAVBRUK MILJØVERN SKATTER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil skjerpe aktivitetskravet slik at en fisker bare kan eie et fåtall fartøyer. Partiprogram HAVBRUK
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for å tilbakeføre fiskerettighetene til fellesskapet. Partiprogram HAVBRUK
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil at staten fordeler strukturkvoter og gunstige finansielle ordninger, i særlig grad til ungdom som ønsker å etablere seg i næringen. Partiprogram HAVBRUK STATSFORVALTNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for et internasjonalt forbud mot utkast av fisk. Partiprogram HAVBRUK INTERNASJONAL RETT
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil fordele fiskeressursene mer rettferdig, ved å gi en større andel av kvoten til kystflåten. Partiprogram HAVBRUK STATSFORVALTNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti For å hindre oppblomstring og spredning av sykdommer vil SV arbeide for en strengere regulering av havbruksnæringen. Partiprogram HAVBRUK
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke den offentlig finansierte forsknings– og utviklingsinnsatsen retta mot havbruksnæringen, særlig innenfor miljøkonsekvenser, produktutvikling og markedsføring og oppdrett av nye arter. Partiprogram FORSKNING HAVBRUK MILJØVERN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil legge til rette for reine «referansefjorder» av forskningshensyn. Partiprogram FORSKNING HAVBRUK MILJØVERN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil bedre rammevilkårene for fiskerinæringen. Partiprogram HAVBRUK
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at årlige totalkvoter bestemmes av et beregningsutvalg. Partiprogram HAVBRUK
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil sikre en optimal og bærekraftig utnyttelse av fiskebestander. Partiprogram HAVBRUK NATURVERN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil sikre effektiv kontroll mot ulovlig, urapportert og uregulert fiske. Partiprogram HAVBRUK POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil utrydde kongekrabbe utenfor kommersiell sone. Partiprogram HAVBRUK NATURVERN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for et internasjonalt regelverk mot dumping av fisk. Partiprogram HAVBRUK INTERNASJONAL RETT
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil bedre vilkårene for havbruk. Partiprogram HAVBRUK
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil liberalisere konsesjonsvilkårene og overføre konsesjonsmyndigheten til den enkelte kommune. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HAVBRUK LOKALFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil avvikle det offentlige eierskapet i oppdrettsnæringen. Partiprogram HAVBRUK STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil ha en gjennomgang av særavgiftene som næringen betaler. Eksportavgiften og FoU-avgiften må styres av næringen (Fiskeri). Partiprogram FORSKNING HAVBRUK UTDANNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil stille strenge men objektive veterinærfaglige og miljømessige krav til næringen. Partiprogram HAVBRUK MILJØVERN VETERINÆRVESEN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil legge til rette for produksjonsøkning. Partiprogram HAVBRUK NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil gjennomføre den marine verneplanen. Regjeringserklæring HAVBRUK NATURVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon. Da må vi ligge i front kunnskapsmessig på områder som bærekraftig ressursbruk, havmiljø, klima, produktutvikling og marked. Derfor vil regjeringen styrke den marine forskningen, og stimulere til omstilling og nyskaping. Regjeringserklæring FISKERIER FORSKNING HAVBRUK MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil arbeide for et internasjonalt forbud mot utkast av fisk. Regjeringserklæring FANGST HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke den nasjonale satsingen på fangstbasert havbruk og oppdrett av nye arter. Regjeringserklæring FANGST FISKERIER HAVBRUK
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil ikke tillate torskeoppdrett i gyteområde for villtorsk. Regjeringserklæring HAVBRUK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for økt forskningen på fiskevelferd og sterkere fokus på fiskevelferd i oppdrettsanlegg. Partiprogram FISKERIER FORSKNING HAVBRUK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for det må stilles strenge krav til dokumentert bærekraft før tildeling av nye konsesjoner. Ved sviktende bærekraft må tildelte konsesjoner begrenses. Partiprogram FANGST FISKERIER HAVBRUK NATURVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for innføring av arealavgift, og/eller mulighet for kommunene til å ilegge eiendomsskatt, for oppdrettsanlegg. Partiprogram AVGIFTER FISKERIER HAVBRUK SKATTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at nye oppdrettskonsesjoner ikke skal være omsettelige, men falle tilbake til fellesskapet om de går ut av bruk. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at regjeringen skal ta initiativ til en internasjonal avtale mellom de største oppdrettsnasjonene for å regulere minstestandarder, styrke og sikre ivaretakelse av arbeidstakere, urfolks og lokalbefolkningens rettigheter. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke satsingen på marin bioprospektering og ta i bruk mikro og makroalger som grunnlag for fôr og biodiesel. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre et strengt regelverk for hvor mye oppdrett et fjordøkosystem kan tåle. Partiprogram HAVBRUK NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil trappe opp innsatsen mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Partiprogram HAVBRUK NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil arbeide aktivt med å forbedre prosedyrer og arbeidsoperasjoner som berører fiskevelferden for oppdrettsfisk. Partiprogram HAVBRUK
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke havforskningsinstituttet og trappe opp forsknings- og utviklingsinnsatsen (FoU) til havforskning og tilgrensende forskningsdisipliner for å styrke kunnskapsgrunnlaget for forvaltning av havressursene. Partiprogram FISKERIER FORSKNING HAVBRUK
2013-2017 Venstre Venstre vil forenkle regelverket for konsesjoner, slik at relokalisering og rotasjon av merder kan skje langt raskere enn i dag. Partiprogram HAVBRUK
2013-2017 Venstre Venstre vil arbeide for å redusere handelshindringer for fisk og fiskeprodukter i en ny WTO-avtale. Partiprogram HAVBRUK UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Venstre Venstre vil jobbe for å gi norsk fiskeri- og sjømatnæring friere adgang til EU-markedet. Partiprogram EU/EØS HAVBRUK
2013-2017 Venstre Venstre vil forenkle regelverket innenfor sjømatsektoren gjennom en innføring av Trøndelagsmodellen. Partiprogram HAVBRUK
2013-2017 Venstre Venstre vil utarbeide et nytt konsesjonsregelverk for havbruksnæringen som legger til rette for bærekraftig vekst i næringen samtidig som hensyn til fiskevelferd, rømmingsbegrensing og miljø ivaretas. Partiprogram HAVBRUK MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil vektlegge lønnsomhet og miljø ved utdeling av nye oppdrettskonsesjoner. Partiprogram HAVBRUK MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil utarbeide nytt regelverk med innføring av areal/produksjonsavgift til vertskommunen som kompensasjon for arealbruk og lokale miljøulemper. Partiprogram HAVBRUK KOMMUNER MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil etablere en uavhengig kommisjon som skal gjennomgå rømmingshendelser for å hindre tilsvarende hendelser. Partiprogram HAVBRUK
2013-2017 Venstre Venstre vil stille krav om at fangst av fôr til oppdrettsfisk ikke overbeSkatter fiskebestander. Partiprogram HAVBRUK
2013-2017 Venstre Venstre vil flest mulig nye konsesjoner bør være grønne konsesjoner. Partiprogram HAVBRUK MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil eiere av eksisterende konsesjoner skal kunne bytte de mot nye grønne konsesjoner med økt tillatt produksjon. Partiprogram HAVBRUK MILJØVERN
2013-2017 Venstre Kravene for å kvalifisere som «grønn konsesjon» skal gradvis strammes inn etter hvert som det utvikles mer miljøvennlig løsninger i næringen. Kravene må omfatte utslipp av næringssalter, i tillegg til lakselus og rømning. Partiprogram HAVBRUK MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke de maritime kunnskaps- og utdanningsmiljøene innenfor sektoren. Partiprogram FORSKNING HAVBRUK NÆRINGSLIV OLJE OG GASS UTDANNING
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre at all aktivitet i sensitive hav- og kystområder tar hensyn til risikoen for langsiktige skadevirkninger for ressurser i havet. Partiprogram HAVBRUK
2013-2017 Høyre Høyre vil samle forvaltningsansvaret for alle villfiskbestander i Fiskeri- og kystdepartementet. Partiprogram HAVBRUK
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil bedre vilkårene for havbruk. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil stimulere kommuner til å stille egnede arealer til rådighet for akvakulturnæringen. Partiprogram HAVBRUK KOMMUNER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at produksjon og priser skal styres av markedet. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2013-2017 Fremskrittspartiet Tillatelser til å utnytte deler av ressursene i havet, skal som i dag tildeles av staten. Disse tillatelsene bør imidlertid kunne omsettes mellom private aktører. Partiprogram HAVBRUK
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at det blir tatt nødvendige hensyn til miljø og fiskerivirksomhet i petroleumsvirksomheten. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN OLJE OG GASS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil fremme vekst i havbruksnæringen innen miljømessig bærekraftige rammer. Partiprogram HAVBRUK MILJØVERN NATURSKADER NATURVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til at lokalsamfunn får tilbake for å stille sine arealer til disposisjon for havbruksnæringen ved at en andel av vederlaget fra nye konsesjoner skal tilfalle kommunene. Partiprogram HAVBRUK KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gi sjømatnæringen et utdanningsløft. Partiprogram FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet vil at det utvikles utdanningstilbud på høgere nivå både innen tekniske og administrative fag som gir verdensledende maritim kompetanse. Dette forutsetter oppbygging av noen særlig sterke fagmiljø. Partiprogram HAVBRUK SJØFART
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet mener at Norge må ta initiativ til en global avtale slik at det ikke lenger gis særskilt skattelette til skipsfart. Inntil det er oppnådd enighet om en slik avtale må norsk skipsfartsnærings ledende posisjon og norske sjøfolks arbeidsplasser sikres gjennom rammevilkår som er likeverdige med konkurrentenes. Partiprogram HAVBRUK SJØFART
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at skatter og avgifter fra havbruksnæringa i større grad skal tilbakeføres til kommuner som setter av areal til havbruksanlegg. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK
2013-2017 Senterpartiet Sp vil innføre arealavgift fra havbruksnæringen som i sin helhet skal tilfalle de kommunene der matfiskog produksjonsanleggene ligger. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK
2013-2017 Senterpartiet I områder som er særlig verdifulle for fiskerinæringen, som ligger nært land eller har stor risiko for ulykker, skal det ikke være petroleumsvirksomhet. Partiprogram HAVBRUK OLJE OG GASS
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke forskningen knyttet til havbruksnæringen. Partiprogram FORSKNING HAVBRUK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil bevare norsk eierskap i fiskeri og havbruk. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at reguleringer mot oppdrett skal tilpasses slik at også mindre og lokale oppdrettsselskaper kan leve med endringene. Partiprogram HAVBRUK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at oppdrettsnæringen skal betale arealavgift til kommunene. Partiprogram HAVBRUK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil vurdere å erstatte arealavgiften for oppdrettsanlegg med en avgift basert på volum/biomasse. Partiprogram HAVBRUK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at kommuneplanene regulerer hvor oppdrettsanlegg kan lokaliseres. Partiprogram HAVBRUK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha økt kamp mot fôrtap, lakselus og rømming. Partiprogram HAVBRUK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at fiskerinæringen skal være sikret forutsigbare rammer. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil etablere et nasjonalt prosjekt for opprydding og reetablering av økosystemer i norske fjorder med spesielt henblikk på gjenetableringen av tareskogen langs kysten, men også i kaiområder og videreutvikle dette til prosjekter internasjonalt. Partiprogram HAVBRUK NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for et internasjonalt forbud mot frakting av plastgranulat i skip på åpent hav. Det må satses på oppsamling og gjenvinning av eksisterende plastforurensning av havet der dette er mulig. Partiprogram HAVBRUK NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ha en «Kystdugnad» der kommuner og statlige instanser går sammen om rensing og opprydding for å revitalisere våre kystområder, både i havner og særlig forurensede områder med mye dødt bunnvann. Partiprogram HAVBRUK NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forby deponering av gruveavfall i fjorder og hav. Partiprogram HAVBRUK NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at en bærekraftig og åpen kystfiskeflåte skal være ryggsøylen i næringen, med havfiskeflåten som supplement med strenge krav til lokal landing av fisken. Partiprogram FANGST HAVBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil opprettholde råfiskloven og deltakerloven, med strenge grenser for hvor mange fartøy et rederi kan eie. Partiprogram HAVBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil starte et nasjonalt prosjekt for reetablering av ødelagte økosystemer i norske fjorder og kaiområder. Partiprogram HAVBRUK NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil avvikle privateide/omsettelige kvoter og gjenåpne fiskeriallmenningen, slik at alle kvalifiserte fiskere får personkvoter innenfor vitenskapelig fastsatte totalkvoter. Føre var-prinsippet skal legges til grunn. Innstramminger må løses ved naturlig avgang, eventuelt med likt prosentkutt i alle personkvoter, men slik at kystflåten skjermes så langt som mulig. Partiprogram FANGST HAVBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil følge opp forslagene fra kystfiskeutvalget i 2008 om egen lov og forvaltning for kystfisket i Finnmark, for å sikre rettigheter for lokalbefolkningen generelt og samene spesielt. Partiprogram FANGST HAVBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil prioritere prinsippet om nasjonenes matsuverenitet i alle internasjonale forhandlinger. Partiprogram HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID LANDBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide offensivt internasjonalt mot lovlig og ulovlig overbeskatning av fisk og andre marine arter, samt arbeide for et internasjonalt forbud mot utkast av fisk. Partiprogram HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utvikle det norske hjemmemarkedet for sjømat ved å opprette fiskerisamvirker etter modell fra landbruket, med vekt på foredling og distribusjon av lokal fersk fisk. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil regulere fôrproduksjonen til oppdrettsnæringen for å unngå at matfisk og annen menneskemat blir brukt til fôr. Genmodifiserte råvarer må ikke tillates i fiskefôr. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil kun gi nye konsesjoner for oppdrett dersom anlegget er lukket, med sjøvann hentet fra under fotosynteselaget og med effektiv rensing. Gamle anlegg må lukkes på samme måte innen 2020. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre bedre dyrevelferd hos oppdrettsfisk, blant annet ved å innføre lavere maksimumsgrenser for antall fisk i en mær. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil initiere og finansiere et forskningsprogram om dyrevelferd innen havbruk. Partiprogram FORSKNING HAVBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forby kitinhemmere som medisin i oppdrettsnæringen. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil støtte arbeidet med økologisk sertifisering av sjømat etter modell fra landbrukssektoren. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ha mer forskning på marin økologi, årsakene til og konsekvensene av næringssaltutslipp, endringer i bunnvegetasjonen samt innføring av nye arter. Partiprogram FORSKNING HAVBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil støtte utvikling av selektive redskaper for å minske uønsket bifangst. Dette skal være redskaper av materialer som brytes raskt ned ved tap, energieffektive fartøy og miljøvennlige drivstoffer. Partiprogram FANGST HAVBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ha spesielt fokus på gjenetablering av tareskog og vern av oppvekstområder for yngel og ungfisk. Derfor må bunntråling forbys. Partiprogram HAVBRUK NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke kontrollen med ulovlig fiske i indre farvann. At fangst- og avlivningsmetoder skal ta hensyn til at fisk kan kjenne smerte. Partiprogram FANGST HAVBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forby all fangst på havpattedyr som hval og sel. Partiprogram FANGST HAVBRUK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge frem konkrete tiltak for å styrke den maritime utdanningen. Regjeringserklæring HAVBRUK UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forbedre slumpfiskordningen for havflåten. Regjeringserklæring FANGST FISKERIER HAVBRUK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil erstatte dagens konsesjonsordning for havbruksnæringen med en søknadsprosess basert på objektive tildelingskriterier. Regjeringserklæring HAVBRUK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil praktisere prinsippet om at forurenser betaler i havbruksnæringen. Regjeringserklæring HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil beskatte sjøpattedyrbestandene i tråd med en helhetlig og bærekraftig forvaltning. Regjeringserklæring HAVBRUK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre fri fangst av kongekrabbe utenfor kommersiell sone. Regjeringserklæring FANGST HAVBRUK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre en miljømessig trygg og forsvarlig løsning for U-864 utenfor Fedje i Hordaland. Regjeringserklæring HAVBRUK MILJØVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for en fiskeri- og havbruksnæring i Nord-Norge med lønnsomhet i alle ledd. Regjeringserklæring FISKERIER HAVBRUK POLAROMRÅDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre rekruttering til regionens fiskeri- og havbruksnæring. Regjeringserklæring FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeidet knyttet til helhetlig vannforvaltning må sikres tilstrekkelig ressurser og prioritering slik at miljømålene i Vannforskriften nås. Partiprogram HAVBRUK MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil si nei til opprettelse av sjødeponier for masser fra gruvedrift. Partiprogram FORURENSNING HAVBRUK INDUSTRI NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprette petroleumsfrie soner i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, Jan Mayen, Mørebankene og kystnære områder i Skagerrak. Petroleumsfrie soner bør også opprettes i spesielt sårbare og kystnære deler av Barentshavet. Partiprogram HAVBRUK MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at leting og utvinning på nye olje- og gassfelt felt, spesielt i nord, ikke skal inkludere spesielt sårbare og verdifulle områder hvor risikoen ved oljeutvinning er for stor. Partiprogram HAVBRUK MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ta nødvendig hensyn til og verne kaldtvannskorallrev. Partiprogram HAVBRUK NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke innsatsen mot marin forsøpling både i form av skjerpede krav og systematisk opprydning. Partiprogram HAVBRUK MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil stramme opp regelverket for import og bruk av fremmede arter i Norge, og styrke bekjempningen av fremmede arter som allerede finnes her. Partiprogram HAVBRUK LANDBRUK NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil intensivere sedimentopprydning i norske havner og fjorder. Partiprogram FORURENSNING HAVBRUK NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke forskningen knyttet til havbruksnæringen. Partiprogram FORSKNING HAVBRUK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at reguleringer mot oppdrett skal tilpasses slik at også mindre og lokale oppdrettsselskaper kan leve med endringene. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at oppdrettsnæringen skal betale arealavgift til kommunene. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK KOMMUNER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil vurdere å erstatte arealavgiften for oppdrettsanlegg med en avgift basert på volum/biomasse. Partiprogram AVGIFTER FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at kommuneplanene regulerer hvor oppdrettsanlegg kan lokaliseres. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK KOMMUNER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha økt kamp mot fôrtap, lakselus og rømming. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at havbruksnæringen må ta et større ansvar for å få bukt med problemene knyttet til rømming, lus lokale utslipp og sykdom. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ta initiativ til etablering av utviklingsprogrammer for verdenshavene og kystområdene, og for våtmarker, i samarbeid med relevante internasjonale institusjoner. Partiprogram HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil forebygge arealkonflikter mellom dyrking av nye arter og etablert akvakultur, fiskerivirksomhet, sjøfart og friluftsliv. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK SJØFART
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil bidra til gode rammebetingelser gjennom å videreføre og videreutvikle en effektiv, forutsigbar og kunnskapsbasert regulering av havnæringene. Partiprogram HAVBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil legge til rette for kunnskaps- og teknologiutvikling i havnæringene gjennom forskning, innovasjon, utdanning og kompetanse. Partiprogram FORSKNING HAVBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil utrydde kongekrabbe utenfor kommersiell sone. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil bedre vilkårene for havbruk. Partiprogram HAVBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil liberalisere konsesjonsvilkårene for å skape vekst i oppdrettsnæringen. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil avvikle det offentlige eierskapet i oppdrettsnæringen. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK STATSEIENDOMMER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha en gjennomgang av særavgiftene som oppdrettsnæringen betaler. Partiprogram AVGIFTER FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at eksportavgiften og FoU-avgiften må styres av oppdrettsnæringen. Partiprogram AVGIFTER FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil stille strenge, men objektive veterinærfaglige og miljømessige krav til oppdrettsnæringen. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil legge til rette for produksjonsøkning i oppdrettsnæringen. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil stimulere kommuner til å stille egnede arealer til rådighet for akvakulturnæringen. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK KOMMUNER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil det skal gjennomføres konsekvensutredning om alternative deponiområder før sjødeponi vurderes/tas i bruk. Partiprogram BERGVERK FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil fortsette arbeidet for å styrke internasjonale avtaler og konvensjoner for bærekraftig bruk av naturressursene og for beskyttelse av det marine miljø. Partiprogram HAVBRUK MILJØVERN TRAKTATER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil samordne forskningsinnsatsen på havet og havets ressurser. Partiprogram FORSKNING HAVBRUK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil etablere et verdiskapingsprogram for havet. Partiprogram HAVBRUK NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bygge ut relevant forskningsinfrastruktur som blant annet Ocean Space Senter, og vurdere å etablere et kompetansesenter for hav og arktiske spørsmål i Tromsø. Partiprogram FORSKNING HAVBRUK POLAROMRÅDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre god og effektiv maritim infrastruktur. Partiprogram HAVBRUK SJØFART
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ta lederskap internasjonalt for samarbeid om havets helse. Partiprogram HAVBRUK NATURVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innen forskning og utvikling styrke den marine FoU-innsatsen, blant annet innen kystøkologi for å få kunnskapom havbruksnæringens påvirkning på miljø, marine arter mv. Partiprogram FORSKNING HAVBRUK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innen forskning og utvikling styrke bestands- og ressursforskningen. Partiprogram FISKERIER FORSKNING HAVBRUK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere ulike ordninger for å legge til rette for industrisatsinger innen havbaserte næringer. Partiprogram HAVBRUK INDUSTRI
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke de marine klyngene med sikte på økt innovasjon innenfor sjømatnæringen, særlig med tanke på å realisere mulighetene innen marin bioøkonomi. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle og bygge bro mellom Norges sterke posisjon innen akvakultur, maritim og offshore for å muliggjøre sikker og bærekraftig sjømatproduksjon, også i mer værutsatte kyst- og havområder. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere til videreforedling, herunder gjeninnføre krav til de største aktørene [i fiskerisektoren] om lokal aktivitet og bearbeiding, FoU og tilbud om lærlinge- og traineeplasser. Partiprogram FISKERIER FORSKNING HAVBRUK UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle ordningen med forsknings- og utviklingstillatelser og sikre at ny kunnskap og teknologi kommer hele havbruksnæringen til gode. Partiprogram FISKERIER FORSKNING HAVBRUK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil satse på nye arter innen marin havbruk. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke kartleggingen av mineraler på havbunnen. Partiprogram BERGVERK HAVBRUK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at forvaltningsplanene for de norske havområdene rulleres hvert tolvte år og oppdateres hvert fjerde år. Partiprogram HAVBRUK STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for økt kunnskap om konsekvensene av klimaendringer og havforsuring på det marine miljø. Partiprogram HAVBRUK MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for bedre beskyttelse av korallrev og andre marine naturtyper. Partiprogram HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil følge opp årlige opprenskingstokter langs kysten og i norske farvann. Partiprogram FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere alle fiskefartøyer til å være involvert i «Fishing for Litter» -ordninger. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke overvåking av strendene langs norskekysten for å få en oversikt over omfanget og utviklingen av problemene med forsøpling. Partiprogram FORURENSNING HAVBRUK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil følge opp handlingsplanen mot marin forsøpling. Partiprogram FORURENSNING HAVBRUK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at tiltak mot marin forsøpling følges opp av internasjonale avtaler i tillegg til nasjonale tiltak. Partiprogram FORURENSNING HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utrede storskala plastinnsamlingstiltak som del av Norges internasjonale lederskap for samarbeid om havets helse. Partiprogram FORURENSNING HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til å etablere et demonstrasjonsprosjekt for havbasert fornybar teknologi. Partiprogram ENERGI HAVBRUK MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil etablere et større forsknings- og teknologiprogram for å utvikle null-og lavutslippsløsninger i maritim sektor. Partiprogram FORSKNING HAVBRUK MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ta globalt lederskap i arbeidet for å sikre «havets helse», og bekjempe forurensning i havet. Partiprogram FORURENSNING HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre videre vekst i havbruksnæringen innenfor bærekraftige rammer. Partiprogram HAVBRUK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ha en strategisk satsning på verdiskapning i og kunnskap om havrommet. Partiprogram FORSKNING HAVBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil trappe opp støtten som går til å rydde norske strender for plastavfall og til å fiske avfall fra havoverflaten samt øke bevilgningene til forskning rundt marin forsøpling. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil ta i bruk ny teknologi for opprydding og rensing av plast i havet. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil rydde opp i massene på sjøbunnen i havne- og fjordområder som er sterkt forurenset av miljøgifter fra blant annet industri og avrenning fra land. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette en ordning for innmelding av tapte fiskeredskaper, både for fritidsfiskere og kommersielle aktører, samt en tydelig merking av fiskeutstyr. Partiprogram FANGST FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil totalforby sjødeponi av gruveavfall og avslutte eksisterende deponier. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at brønnplugging blir gjennomført når oljeselskapene forlater sine felt på norsk sokkel. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil forby utskiftning av ballastvann i sårbare områder og kreve rensing. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke oljevernberedskapen, havariberedskapen, slepebåtkapasiteten og overvåkingen av kystmiljøet. Partiprogram ENERGI FISKERIER HAVBRUK OLJE OG GASS
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre en merkeordning og panteordning på utstyr i hav- og fiskerinæringen. Partiprogram FISKERIER FORBRUKERSAKER HAVBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil utvikle en marin renovasjonstjeneste. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke forskningen på fjordsystemene som unike marine økosystem. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha en sterkere veiledning til kyst- og fjordkommunene om lokal forvaltning av marine ressurser, bl.a. bruk av lokale vernesoner for hummer. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK KOMMUNER LOKALFORVALTNING NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil jobbe for en justering i vannrammedirektivet/vannrammeplanen slik at marin fisk blir et kvalitetskriterium for tilstandsvurdering av miljøforholdene i fjordsystemene. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre utvikling av en bærekraftig havbruksnæring som tar vare på miljøet i havet, uten at havet får tilført for mye næringssalter, organisk materiale og legemidler. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil verne de delene av kyst- og havområder som har særskilt verneverdi. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil lage en plan for marine verneområder med mål om at 10 % av havområdene innenfor territorialgrensen og omfattende områder utenfor skal vernes. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre varig vern mot petroleumsaktivitet i spesielt sårbare områder inkludert i og ved iskanten og polarfronten, Jan Mayen, Lofoten, Vesterålen og Senja, Skagerrak, Mørefeltene, Jærkysten og kystnære områder av Finnmark. Partiprogram ENERGI FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre lokale fiskeoppsynsmenn underlagt Fiskeridirektoratet etter modell av Statens naturoppsyn. Partiprogram FANGST FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at tilstanden for villaksen er god eller svært god i alle vassdrag. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil minimere problemet med rømming og lakselus fra oppdrettsnæringen. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre nasjonale laksefjorder fra aktivitet som ødelegger villaksen. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil sette i gang planlegging og prosjektering av terminaler for effektiv omlasting mellom skip, jernbane og andre transportmidler. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK HAVNER SAMFERDSEL SJØFART
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre nasjonale fiskerihavner prioritering gjennom NTP. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK HAVNER SAMFERDSEL SJØFART
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere virkemidler for utvikling og innfasing av lavutslippsfartøy, som elektriske, hybrid og biogassfartøy og hydrogen som energibærer. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK HAVNER SAMFERDSEL SJØFART
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal utvikle og realisere nullutslippskonsepter for flere skipstyper, blant annet gods-, fiske- og fergefartøy. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK HAVNER SAMFERDSEL SJØFART
2017-2021 Venstre Venstre vil jobbe for å inkludere klimagassutslippene fra skip i klimaregnskapene. Partiprogram HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN SJØFART
2017-2021 Venstre Venstre vil ivareta lokalt eierskap i en global verden, t.d. innenfor kystnæringer/maritime næringer. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for flere lønnsomme industribedrifter innen jordbruk, skogbruk, fiskeri og havbruk gjennom endrede skatteregler. Partiprogram FINANSER FISKERIER HAVBRUK JORDBRUK LANDBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER SKOGBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre nytte av Norges posisjon som verdensledende innenfor fiskeri og havbruk ved å styrke og utvikle de biomarine næringer. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil at alle sjøpattedyr- og fiskebestander i norske farvann skal høstes bærekraftig i tråd med vitenskapelige råd. Partiprogram FANGST FISKERIER HAVBRUK NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke kystvakten og kystvaktens innsats for å avdekke og forhindre ulovlig fiske i norske havområder. Partiprogram FANGST FISKERIER HAVBRUK POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SJØFART
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide aktivt for et internasjonalt forbud mot utkast av fisk. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for det blir skapt større verdier av hver kilo fisk og andre marine ressurser. Partiprogram FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil ha tidsavgrensede fiskekvoter. Partiprogram FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre viktige rammeverk som fiskesalgslagsloven og deltakerloven. Partiprogram FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil opprettholde en kvotebalanse mellom fartøygrupper. Partiprogram FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil fastholde nasjonalitetskravet i deltakerloven for fisking. Partiprogram FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil forenkle reglene for fiskerinæringen slik at fiskerne selv i større grad kan velge redskap, og slik at det blir økt fleksibilitet i valg av flåtegruppe. Partiprogram FINANSER FISKERIER HAVBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre endringer i leverings-, bearbeidings- og aktivitetsplikten som ivaretar verdiskaping i Nord-Norge. Partiprogram FINANSER FISKERIER HAVBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil utvide ordningen med rekrutteringskvoter for unge fiskere. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til bruk av redskapsgrupper og metoder som gir best mulig kvalitet på fisken, som krokfanget fisk/teiner. Partiprogram ARBEIDSLIV FINANSER FISKERIER HAVBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil satse på driftsformer innen hvitfisknæringen som har jevn levering og produksjon gjennom hele året, med fisk av høy kvalitet. Partiprogram FINANSER FISKERIER HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil øke den nasjonale satsingen på forskning innenfor hvitfisknæringen, som fangstmetoder, bearbeiding, levendelagring, logistikk og markedsføring. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil prioritere markedsadgang og ressurstilgang i internasjonale avtaler. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre vern mot bunntråling i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede ressursrente i fiskeri- og sjømatnæringen. Partiprogram FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere en støtteordning for å bygge om/investere i miljøvennlige motorer i fiskeflåten (elmotor/biodiesel/gass). Partiprogram FISKERIER HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil at leveringsforpliktelsene må overholdes. Dersom leveringsforpliktelser misligholdes, inndras kvoten og tilbys andre. Partiprogram FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil at båter under 11 meter skal ikke struktureres. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil at endringer i regelverk og andre virkemidler benyttes til å øke utnyttelsen av råstoffet i sjømatindustrien. Partiprogram FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil innen 2020 skal alt marint råstoff som fiskes og fanges utnyttes. Partiprogram FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil øke FoU på bruk av restråstoff og høsting av nye arter i havet. Partiprogram FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke Norges posisjon som sjømatnasjon på det globale markedet og ta ansvar for å øke mattilførselen og styrke matsikkerheten i en verden med stor befolkningsvekst. Partiprogram FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at veksten i oppdrettsnæringen til enhver tid er bærekraftig og ikke utgjør en miljøtrussel for livet i havet, annen fisk og villaks. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke kunnskapsgrunnlaget for forvaltning av havressursene ved å styrke Havforskningsinstituttet og trappe opp forsknings- og utviklingsinnsatsen (FoU) til havforskning og tilgrensende forskningsdisipliner. Partiprogram FISKERIER FORSKNING HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha et nytt konsesjonsregelverk for havbruksnæringen som legger til rette for bærekraftig vekst i næringen samtidig som hensyn til fiskevelferd, rømmingsbegrensning og miljø ivaretas. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for tydelige krav til oppdrettsnæringen for å snarest mulig utvikle teknologi og driftsformer som får bukt med problemene knyttet til rømming, lus og forurensning fra merdene. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil at fangst av fôr til oppdrettsfisk ikke overbeskatter fiskebestander. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre strengere sanksjonsmuligheter overfor fiskeoppdrettsaktører som ikke driver innenfor dagens regelverk. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre vederlag til kommunene for tilrettelegging av areal til oppdrettsvirksomhet, som kompensasjon for arealbruk og lokale miljøulemper. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil at flest mulig nye fiskeoppdrettskonsesjoner skal være grønne konsesjoner. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at eiere av eksisterende fiskeoppdrettskonsesjoner skal kunne bytte dem mot nye grønne konsesjoner med økt tillatt produksjon. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil gradvis stramme inn kravene for å kvalifisere som «grønn konsesjon» innen fiskeoppdrett etter hvert som det utvikles mer miljøvennlige løsninger i næringen, og sikre at kravene omfatter utslipp av næringssalter og bunnfall i tillegg til lakselus og rømming. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for å redusere handelshindringer for fisk og fiskeprodukter i en ny WTO-avtale. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil jobbe for å gi norsk fiskeri- og sjømatnæring friere adgang til EU-markedet. Partiprogram EU/EØS FISKERIER HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil forenkle regelverket innenfor sjømatsektoren. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette dedikerte FoU-programmer som binder industrien tettere opp mot leverandørindustrien og forskningsinstitusjonene for å bidra til utviklingen i bioøkonomien. Partiprogram FISKERIER FORSKNING HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha nasjonal kontroll over ressurser og infrastruktur. Partiprogram ARBEIDSLIV FISKERIER HAVBRUK JERNBANER LANDBRUK SAMFERDSEL SKOGBRUK STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke vernet av viktige naturverdier. SV vil sikre 10 % vern av havområdene innenfor territorialgrensen gjennom marine verneplaner. Videre vil SV utnevne nye arter i kulturlandskapet til prioriterte arter. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ta vare på villaksen. Vi vil innføre krav om at innen 2020 skal all oppdrettslaks dobbeltmerkes på en måte som gjør at rømt fisk enkelt kan identifiseres og spores. SV sier nei til volumøkning i oppdrettsanleggene inntil det er kontroll på lakselusa. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på nye former for fornybar energi. Det må satses på økt produksjon av blant annet annengenerasjons biodrivstoff, biogass, geoenergi, solenergi, bølgekraft og havvind, gjennom å etablere forutsigbare støtteregimer. Utviklingen må skje på en måte som er forsvarlig for klima, natur og annen fornybar ressursutnyttelse. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for en nasjonal plan for opprydning av søppel på norske strender og i norske fjorder. Partiprogram FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN NATURSKADER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke innsatsen for å rydde opp forurenset sjøbunn i norske fjorder og havner. Det skal være trygt å spise sjømat fra alle fjorder og havner i Norge. Partiprogram FORURENSNING HAVBRUK HAVNER MILJØVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre fast avgift til kommunene for bruk av fjordene til oppdrett basert på antall kilo produsert fisk i hver kommune. Partiprogram AVGIFTER FANGST FINANSER FISKERIER HAVBRUK KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil grunnlovsfeste at de viltlevende ressursene i havet tilhører folket og skal komme lokalbefolkningen til gode. Partiprogram GRUNNLOVEN HAVBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre fiskernes rett til prisforhandling og Fiskesalgslagets enerett til å fastsette minstepris på fisken. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil vil opprettholde Fiskesalgslagsloven. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil tilbakeføre torsketrålkonsesjonene (plikt-ordningen) til kystsamfunnene, og bruke deler av dette til å øke rekrutteringen til fiskeriene. Partiprogram ARBEIDSLIV FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil kreve at leveringsplikten til landanlegg innfris eller at kvoten blir refordelt i lokalsamfunnet. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stramme inn aktivitetsplikten. Det vil si at kun aktive fiskere kan eie fiskefartøy med fiskerettigheter. Aktivitetsplikten skal også gjelde for rederi. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil endre trålstigen, og omdisponere trålkvoteandelen til en Folkekvote. Kvoten tildeles i en utlånsordning ut fra kriterier om at kompetanse, lokal bosetting og levering av fangst gir etableringsrett. Tiltak som bidrar til generasjonsskifte skal prioriteres. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil avvikle hjemmelslengdeordningen. Regulere fiskebåter og kvoter etter faktisk lengde. Partiprogram FANGST FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil hindre sammenslåing av kvoter, også for båter under 15 meter. Fisk fra kystflåten er grunnlag for verdiskaping i mange kystsamfunn. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bedre forvaltningen av fjordfiskebestander. Opprettholde krav til fartøystørrelse som gis adgang til fiske innenfor fjordlinjene. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha økt kvalitet ved levering [av fisk]. SV vil etablere en kvalitetsfiskstrategi. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke markedsarbeid, kommunikasjonsstrategier og forskning for å møte forbrukerkriterier i ulike markedssegment [innen fiskeindustrien]. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HANDEL HAVBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil starte opp industrielle næringsparker langs kysten, hvor den enes avfall er den nestes ressurs. All fisk og restråstoffer skal bringes til land og utnyttes. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bidra til økt satsing på utvikling av ny småskala teknologi i hele [fiskeri-]næringskjeden. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre ressursregnskap. Kreve revisjonsplikt for fanget og levert fangst målt opp mot bearbeidet produkt. Alt fiskeavfall og restprodukter tas vare på for bruk i ny næringsvirksomhet. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre turistfiskekort for sjøfiske. Fiskekort skal gi oversikt over turistfiskets volum og geografiske fordeling. Partiprogram FANGST FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil redusere klimagassutslipp fra fiskeflåten, og satse på den delen av fiskeflåten som er mest miljøvennlig. SV vil etablere støtteordning for el-sjarker og elektrisk dekksutstyr på fiskefartøy. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke norsk sjømat sin markedsposisjon gjennom dokumenterbart bedre miljøstandard i hele verdikjeden fra fiskebåt til forbruker. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha et utviklingsprogram for kystfiskeflåten som fremmer miljøkvalitet, produktkvalitet og arbeidsforhold. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at fiskerihavnene utbedres med service og infrastruktur, slik at fiskeværene kan videreutvikles som innovative bedriftsklynger og gode bosted. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at norske sjøfolk må sikres konkurransevilkår gjennom en god refusjonsordning. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FANGST FINANSER FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil redusere eierkonsentrasjonen i norsk havbruk. SV vil styrke det lokale eierskapet til ressursene. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil kreve tiltak for redusert lokal forurensning fra oppdrettsanlegget. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke arbeidet med dyrking av næringsstoffer i kretsløp i og rundt oppdrettsanlegg og begrense biomassen til en forsvarlig standard. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at anlegg i nasjonale laksefjorder avvikles. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stille strengere krav til rømmingsfrie anlegg i sjø og merking av fisken. Framtidens fiskeoppdrett må skje i lukkede anlegg. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil intensivere forskningsinnsatsen for produksjon av mikroalger til fôr. Forbruk av fiskeolje og fiskemel må balanseres på et nivå som opprettholder marine biotoper og reduserer overfiske av viktige arter. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bidra til flere grønne konsesjoner for lukkede og havbaserte merder. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at nye oppdrettskonsesjoner ikke skal være omsettelige. Partiprogram FINANSER FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at [fiske-]konsesjonene skal falle tilbake til fellesskapet om de går ut av bruk. Partiprogram FINANSER FISKERIER HAVBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi kommunene råderett over egen arealpolitikk, slik at det blir anledning til å si nei til oppdrettsanlegg i egen kommune. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil kreve at fiskefôr renses for miljøgifter. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil forby sjødeponi. SV vil innføre avgift på dumping av gruveavfall, og samtidig stille krav om resirkulering og igjenfylling. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil at Norge skal ta en ledende rolle i å fremme den blågrønne økonomien og forvaltningen av ressursene i havet på en bærekraftig måte. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil at Norge fortsatt skal ha en lederrolle innen forskning, bekjempelse, oppsamling og håndtering av marint avfall. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil bidra til at flere norskeide skip bruker norsk flagg, gjennom å opprettholde dagens rederibeskatning, lovfestet konkurransedyktig nettolønnsordning, et kundeorientert Sjøfartsdirektorat og konkurransedyktige skipsregistre. Partiprogram FINANSER FISKERIER HAVBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre en bærekraftig forvaltning og vekst i fiske- og oppdrettsnæringen. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Høyre Høyre vil innrette forskningsmidler og incentiver for å ta ut potensialet innen havnæringene. Partiprogram FORSKNING HAVBRUK
2017-2021 Høyre Høyre vil utvikle en sterk norsk havklynge gjennom å stimulere til økt samhandling og teknologioverføring mellom de havbaserte næringene. Partiprogram HAVBRUK
2017-2021 Høyre Høyre vil satse på infrastruktur og laboratorier for forskning og utvikling som er innrettet på å styrke havnæringens konkurransekraft og innovasjon, og for å gi Norge økt kunnskap om miljø- og ressurssituasjonen i havet. Partiprogram FORSKNING HAVBRUK MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil stimulere til grønn vekst for norsk maritim næring og økt bruk av miljøteknologiske løsninger samt alternativt drivstoff for skip, og legge til rette for at vi også i fremtiden er en ledende sjøfartsnasjon med en stor norsk flåte. Partiprogram HAVBRUK MILJØVERN SJØFART
2017-2021 Høyre Høyre vil øke fleksibiliteten for fiskerne og fiskeindustrien, blant annet gjennom kvotestruktur, regionalisering av leveringsplikten og opphevelse av bearbeidingsplikten. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for en norsk havbunnsmineralnæring. Partiprogram BERGVERK HAVBRUK
2017-2021 Høyre Høyre vil sørge for at marine næringer har forutsigbar råstofftilgang, som også legger mer til rette for helårlig videreforedling av råstoff i Norge. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Høyre Høyre vil forenkle, effektivisere og modernisere byråkrati og regelverk i havbrukssektoren. Partiprogram HAVBRUK STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil vurdere en samordning av de ulike sektormyndighetene innenfor skipsfart, fiskeri og havbruk for å sikre en helhetlig forvaltning av de marine ressursene. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK SJØFART STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil forenkle kravene til stedegen fisk i landbasert fiskeoppdrett. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre at havbruk drives miljøvennlig og bærekraftig. Partiprogram HAVBRUK MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil ha en gjennomgang av tilsynsordningene rundt de naturressursbaserte næringene. Partiprogram HAVBRUK LANDBRUK SKOGBRUK STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil iverksette tiltak som stimulerer til opprydding av plast i havet. Partiprogram FORURENSNING HAVBRUK
2017-2021 Høyre Høyre vil ta initiativ til en ny, internasjonal satsing for å forbedre miljøtilstanden i verdens havområder. Det inkluderer blant annet økt innsats mot marin forsøpling. Partiprogram FORURENSNING HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke arbeidet mot marin forsøpling og plastforurensning. Partiprogram AVGIFTER FINANSER FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for forpliktende utslippsreduksjoner i internasjonal skipsfart. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SJØFART
2017-2021 Senterpartiet Sp vil forsterke innsatsen for å gjøre kystflåten utslippsfri. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN SJØFART
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke arbeidet for å beskytte og styrke norske villaks og ørretbestander. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utarbeide en marin verneplan med mål innen utgangen av 2018 med mål om at ti prosent av havarealene innenfor territorialgrensen vernes før 2027. Partiprogram HAVBRUK NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil initiere en egen lov om helhetlige forvaltningsplaner for havområdene for å sikre en økosystembasert forvaltning av havressursene. Partiprogram HAVBRUK NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ta initiativ til et internasjonalt belønningssystem for vern av viktige havområder og stans av overfiske etter modell fra den norske regnskogsatsingen. Partiprogram HAVBRUK NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil etablere en egen handlingsplan for å gjenetablere ødelagt tareskog og verne oppvekstområder for yngel og ungfisk. Partiprogram HAVBRUK NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil starte et landsdekkende oppryddingsprosjekt av spøkelsesgarn og tapte ruser, teiner og liner. Partiprogram HAVBRUK NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil støtte utvikling av selektive og selvoppløsende redskaper for å redusere uønsket bifangst og stoppe spøkelsesfiske. Partiprogram HAVBRUK NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke innsatsen for giftopprydding i fjorder, elver og havner for å sikre trygg, norsk sjømat og ren natur. Partiprogram FORURENSNING HAVBRUK HAVNER NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil jobbe for å stanse deponering av gruveavfall i Førdefjorden og Repparfjorden og forby sjødeponi av gruveavfall. Partiprogram FORURENSNING HAVBRUK INDUSTRI NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sørge for et permanent vern mot petroleumsaktivitet i særlige verdifulle og sårbare havområder, som Lofoten, Vesterålen og Senja, iskantsonen, polarfronten i Barentshavet og Norskehavet, havområdet rundt Jan Mayen, Mørebankene, Iverryggen, samt Skagerrak. Partiprogram ENERGI HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre korallrev, ålegressenger og andre sårbare naturtyper som gyte- og oppvekstområder for fisk og skalldyr ved å etablere fredningsområder og oppdrettsfrie soner. Partiprogram HAVBRUK NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide internasjonalt mot overbeskatning av fisk og andre marine arter. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke fiskerioppsynets lokale tilstedeværelse langs hele kysten og trappe opp arbeidet med å forebygge ulovlig fiskerivirksomhet. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forby bunntråling. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil jobbe for internasjonale avtaler om å stanse plastforsøpling og spredning av mikroplast både i havene og på land. Partiprogram FORURENSNING HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre lavere maksimumsgrenser for antall fisk i en merd, støtte stressreduserende tiltak og dyrevennlige metoder for fjerning av lakselus. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil grunnlovsfeste at fiskeriressursene i havet tilhører folket. Partiprogram FISKERIER GRUNNLOVEN HAVBRUK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil beholde deltakerloven, havressursloven og fiskesalgslagsloven, med strenge grenser for antall kvoter et rederi kan eie. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil oppskalere innsatsen mot marin forsøpling kraftig ved å styrke tilskuddsordningen for tiltak mot marin forsøpling, etablere en Skjærgårdstjeneste i hele landet og etablere mottaksanlegg for avfall langs kysten. Partiprogram FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke vernet av korallrev og andre viktige marine artsområder, som ligger i vårt territorialfarvann. Partiprogram HAVBRUK NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utvikle økologisk havbruk som en spydspiss for miljø- og dyrevennlig havbruk. Partiprogram HAVBRUK MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil opprette eget oppdrettstilsyn i Mattilsynet for å styrke kontrollen med rapportering, dyrevelferd og bærekraftig drift. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil initiere en uavhengig nasjonal utredning om oppdrettsanleggs påvirkning på hele økosystemet i en fjord. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi kommunene adgang til å innføre arealavgift til havs. Partiprogram AVGIFTER HAVBRUK KOMMUNER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil lage en egen planleggingslov for havområdene som bygger på forvaltningsplanene for å sikre en økosystembasert forvaltning. Partiprogram HAVBRUK NATURVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil at det må lages en nasjonal verneplan for å verne 30 prosent av marine økosystemer innen 2020 i tråd med FNs anbefalinger, som sikrer bærekraftig bruk og forvaltning, og samtidig hindrer skade på naturen fra for eksempel oppdrett, oljeutvinning, taretråling og annen næringsvirksomhet. Partiprogram HAVBRUK NATURVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for samisk råderett over fiskeriressursene i samiske områder. Partiprogram HAVBRUK SAMER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at Kystfiskeutvalgets konklusjon om samisk rett til fiske i havet utenfor Finnmark implementeres, og at de samme prinsippene må legges til grunn i alle fylker med historisk samisk kystbefolkning. Partiprogram HAVBRUK SAMER
2017-2021 Rødt Rødt vil forsvare allmenningsretten til folk i fjorder og kystnære områder slik at den sjøsamiske kulturen og den tradisjonelle nordnorske kystkulturen bevares, og for å motarbeide konsentrasjon av kapital og kvotehandel i fiskerinæringa. Partiprogram HAVBRUK KULTURVERN SAMER
2017-2021 Rødt Rødt vil at det skal innføres kommunal, årlig ressursavgift for bruk av sjøareal. Partiprogram AVGIFTER HAVBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke Norges profil som havnasjon. Regjeringserklæring HAVBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for å utvikle havnæringene. Regjeringserklæring HAVBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for en konkurransekraftig maritim næring i Norge. Regjeringserklæring HAVBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for å utvikle eksisterende og nye arbeidsplasser basert på havets ressurser. Regjeringserklæring HAVBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gi de marine og maritime næringene muligheter til å teste ut i løsninger i fullskala gjennom Demo HAV. Regjeringserklæring HAVBRUK SJØFART
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bidra til innovasjon gjennom økt næringsrettet forskning på tvers av havnæringene. Regjeringserklæring HAVBRUK NÆRINGSUTVIKLING SJØFART
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreutvikle regjeringens strategi for flytende vindkraft. Regjeringserklæring ENERGI HAVBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil følge opp arbeidet med Ocean Space Centre. Regjeringserklæring HAVBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forenkle reglene for etablering av offshore havbruk. Regjeringserklæring HAVBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stimulere kommunene til å stille lokaliteter til rådighet for næringen gjennom bruk av havbruksfond. Regjeringserklæring HAVBRUK KOMMUNER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke satsingen på forskning, innovasjon og teknologiutvikling. Regjeringserklæring FORSKNING HAVBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bruke utviklingstillatelser til å utvikle nye og bedre løsninger for havbruk og sjømatnæringen. Regjeringserklæring FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stille strenge miljøkrav til havbruksnæringen. Regjeringserklæring HAVBRUK MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil samarbeide med næringen for å bekjempe lakselus og rømming. Regjeringserklæring HAVBRUK MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil etablere egne planprogrammer for å redusere utslipp innenfor marin og maritim sektor. Regjeringserklæring HAVBRUK MILJØVERN SJØFART
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forsterke og profesjonalisere innsatsen mot marin forsøpling, ved blant annet å øke støtten til ulike former for oppryddingstiltak. Regjeringserklæring FORURENSNING HAVBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ha en offensiv strategi mot marin forsøpling og spredning av mikroplast nasjonalt og internasjonalt. Regjeringserklæring FORURENSNING HAVBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil samarbeide med kommunene om oppfølging av handlingsplanen mot mikroplast. Regjeringserklæring FORURENSNING HAVBRUK KOMMUNER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fortsette arbeidet med å rydde opp i massene på sjøbunnen i havne- og fjordområder som er sterkt forurenset av miljøgifter. Regjeringserklæring FORURENSNING HAVBRUK NATURSKADER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre god oljevernberedskap, havariberedskap, slepebåtkapasitet og overvåking av kystmiljøet. Regjeringserklæring HAVBRUK NATURVERN SIKKERHET TIL SJØS
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil lage en plan for marine verneområder, med mål om at et representativt utvalg av havområdene vernes. Regjeringserklæring HAVBRUK NATURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utarbeide en plan for å begrense mengden farlig avfall. Regjeringserklæring FORURENSNING HAVBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ha en positiv holdning til mineralutvinning, og legge til rette for stabile rammebetingelser, ny aktivitet og gode løsninger for deponering. Regjeringen vil evaluere mineralloven for å sikre en bærekraftig ressursutvikling og sikre at miljøhensyn er tilstrekkelig ivaretatt. Evalueringen skal også vurdere sammenhengen mellom miljø- og minerallovgivningen, inkludert en særskilt vurdering av om lovverket for avfallsdeponering i gruveindustrien er tilstrekkelig, og samtidig utrede konsekvensene av et forbud mot nye sjødeponi. Det gis ikke nye utslippstillatelser til sjødeponi for gruveavfall i perioden. Regjeringserklæring HAVBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for å videreutvikle både olje- og gassvirksomheten og andre havnæringer. Regjeringserklæring HAVBRUK OLJE OG GASS
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere hvordan forekomster av havbunnsmineraler på norsk sokkel kan kartlegges på en effektiv måte. Regjeringserklæring HAVBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil etablere et konsesjonsregelverk for tillatelser til utvinning av havbunnsmineraler. Regjeringserklæring HAVBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil være i front internasjonalt i initiativ for å rense havene for plast, og følge opp nullvisjonen for marin forsøpling. Regjeringserklæring HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil følge opp tiltak og initiativer fra havstrategien "Ny vekst, stolt historie", stortingsmeldingen "Hav i utenriks- og utviklingspolitikken", nordområdestrategien og bioøkonomistrategien, og iverksette initiativer knyttet til plast i havene. Regjeringserklæring HAVBRUK MILJØVERN

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
17. des 2020 Endringer i arbeidsmiljøloven (lovens anvendelse for yrkesdykking og losing) Til behandling
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2021 Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
2. nov 2020 Representantforslag om utleie av oppdrettstillatelser til egenproduksjon i fiskeindustrien Behandlet
2. nov 2020 Representantforslag om innføring av rullerende gjennomsnittlig maksimal tillatt biomasse (MTB), for en mer fleksibel forvaltning av havbruksnæringen Behandlet
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
10. jun 2020 Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene - Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet, og Nordsjøen og Skagerrak Behandlet
10. feb 2020 Representantforslag om grønn ny deal: mer bærekraftig fiskefôr Behandlet
10. feb 2020 Representantforslag om framtidas oppdrettsnæring Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
12. jun 2019 Endringer i akvakulturloven (tilpasning av produksjon av hensyn til miljøet) Behandlet
8. apr 2019 Representantforslag om dumping av lusemiddel fra oppdrettsanlegg Behandlet
8. apr 2019 Representantforslag om en ekte miljøreform av oppdrettsindustrien Behandlet
8. apr 2019 Representantforslag om tidsbegrensning av oppdrettstillatelser Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 Behandlet
10. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
11. apr 2018 Endringer i lov om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen (forvaltningen av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond) Behandlet
17. jan 2018 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts - og tollinntekter 2018 Behandlet
10. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
13. jun 2017 Oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet Behandlet
7. jun 2017 Representantforslag om innføring av et produksjonsvederlag for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret innenfor territoriallinjen Behandlet
29. mai 2017 Noen fiskeri- og havbrukspolitiske saker Behandlet
1. mai 2017 Representantforslag om en næringspolitikk for en utslippsfri kyst Til behandling
3. apr 2017 Representantforslag om å ta vare på truede bestander av villaks og sjøørret (i Hardanger) Behandlet
18. des 2016 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
16. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
16. des 2016 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2017 Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
4. apr 2016 En konkurransekraftig sjømatindustri Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
15. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
13. des 2015 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2016 Behandlet
10. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
10. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
10. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
7. des 2015 Representantforslag om å sikre Veterinærinstituttets avdelinger innen grønn sektor og havbruk i Nord-Norge Behandlet
14. jun 2015 Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett Behandlet
14. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
14. des 2014 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2015 Behandlet
10. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
10. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
12. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (Tilfeldige utgifter og inntekter, Finansadministrasjon, Utbytte, garantier, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
11. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
10. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Nærings- og handelsdepartementet Behandlet
10. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Fiskeri- og kystdepartementet Behandlet
10. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (næringskomiteen) Behandlet
4. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (Innst. 3 S) Behandlet
4. des 2013 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2014 Behandlet
19. jun 2013 Statens eierskap i Cermaq ASA Behandlet
9. jun 2013 Verdens fremste sjømatnasjon Behandlet
9. jun 2013 Endringer i akvakulturloven Behandlet
13. mai 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Nærings- og handelsdepartementet (Cermaq ASA - statlig deltakelse i fortrinnsrettsemisjon) Behandlet
18. mar 2013 Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltning Behandlet
12. des 2012 Endringar i statsbudsjettet 2012 under Fiskeri- og kystdepartementet Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2012 Endring av Prop. 1 S (2012-2013) om statsbudsjettet for 2013 (grøne løyve til oppdrett av laks, aure og regnbogeaure) Behandlet
11. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
26. nov 2012 Rammeoverføringer, utbytte og tilfeldige utgifter og inntekter 2013 Behandlet
18. mar 2012 Representantforslag om utsettelse av forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert virksomhet i Hardangerfjorden Behandlet
18. des 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Miljøverndepartementet Behandlet
13. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
7. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
23. nov 2011 Rammeoverføringer, Skatte-, avgifts- og tollvedtak, utbytte mv. 2012 Behandlet
20. mar 2011 Representantforslag om overtredelsesgebyr og rettssikkerhet for oppdrettsnæringen Behandlet
20. mar 2011 Representantforslag om forpliktende miljøtiltak for oppdrettsnæringen Behandlet
21. feb 2011 Redegjørelse av fiskeri- og kystministeren om status og utsikter for norsk havbruksnæring Behandlet
14. des 2010 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2011 (kapasitetsauke i lakse- og aureoppdrett Behandlet
14. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
14. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
8. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
8. des 2010 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2011 Behandlet
24. nov 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
16. des 2009 Oversendelsesforslag om slakting av laks angrepet av lakselus. Behandlet
16. des 2009 Oversendelsesforslag om maksimalt tillatte biomasse (MTB) for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret. Behandlet
16. des 2009 Oversendelsesforslag om inntektene fra vederlag for tildeling av økt produksjonskapasitet i oppdrettsnæringen. Behandlet
13. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
13. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
9. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
9. des 2009 Endring i akvakulturloven Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet