Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil satse på samisk reiselivsutvikling og design/duodji. Partiprogram HANDEL REISELIVSNÆRING SAMER
2009-2013 Venstre Venstre vil at Norge skal gå foran og fortsette en reduksjon av importbarrierer og produksjonsrelaterte subsidier. Partiprogram HANDEL LANDBRUK
2009-2013 Venstre Venstre vil tillate produsenter av alkoholholdige drikker å informere om produktene sine på egne Internett-sider, slik Vinmonopolet i dag har adgang til. Partiprogram HANDEL LANDBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for en ny internasjonal handelspolitikk basert på en mer rettferdig handel, og går inn for skattlegging av kapitaltransaksjoner over landegrensene, for eksempel gjennom avgift 23 på valutatransaksjoner (Tobinskatt). Partiprogram HANDEL ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at staten og kommunane gjer rettferdige innkjøp som solidaritetshandling, og for å spreie kunnskap om prosessar som hindrar velstandsutvikling i utviklingsland. Partiprogram HANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil støtte opp om tiltak som styrkjer sør-sør-handel gjennom deira eigne preferansesystem. Partiprogram HANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil tillate fri etablering av alle former for handelsbedrifter. Partiprogram HANDEL NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sikre fattige lands markedsadgang til Norge. Partiprogram HANDEL UTENRIKSHANDEL VAREHANDEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil avskaffe bestemmelser som begrenser handelsnæringens åpningstider. Partiprogram HANDEL NÆRINGSLIV UTENRIKSHANDEL VAREHANDEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil oppheve importbegrensninger for lovlige varer. Partiprogram HANDEL NÆRINGSLIV UTENRIKSHANDEL VAREHANDEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil tillate fri etablering av alle former for handelsbedrifter. Partiprogram HANDEL NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil liberalisere alkohollovgivningen. Partiprogram GRUNNLOVEN HANDEL NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil oppheve monopolet for omsetning av alkoholholdige drikker. Partiprogram GRUNNLOVEN HANDEL NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sikre et tilfredsstillende kontrollsystem for omsetning av alkohol. Partiprogram GRUNNLOVEN HANDEL NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil liberalisere røykeloven. Partiprogram GRUNNLOVEN HANDEL NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at Norge skal følge EUs regler for import av alkohol og tobakk. Partiprogram GRUNNLOVEN HANDEL NÆRINGSLIV
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil føre en aktiv næringspolitikk som tilrettelegger og styrker norsk næringslivs konkurransekraft. Partiprogram HANDEL NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle livskraftige dagpendlerregioner hvor det er tilgang på varierte og spesialisere arbeids-, handels-, tjeneste-, velferds- og kulturtilbud. Partiprogram ARBEIDSLIV DISTRIKTSPOLITIKK HANDEL KULTUR SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil bidra til at reinnæringen får utnyttet det store potensialet for verdiskaping som finnes ved å bedre salgskanalene for råvaren og videreforedling av denne. I tillegg kommer næringsmulighetene i blant annet kulturformidling og turisme. Partiprogram HANDEL INDUSTRI KULTUR NÆRINGSUTVIKLING REINDRIFT REISELIVSNÆRING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil jobbe for økt lokal og regional handel i sør. Partiprogram HANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge skal innføre sluttbrukererklæring for all eksport av norsk militærmateriell og skjerpe etterkontrollmekanismene, også til NATO-land etter nærmere regler. Partiprogram FORSVARSMATERIELL HANDEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal gis økt innsyn i begrunnelser for avslag på og innvilgelser av søknader om norsk våpeneksport og spesifisering av hvilke kriterier som legges til grunn for hvert enkelt avslag. Partiprogram FORSVARSMATERIELL HANDEL UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil stanse all norsk eksport av våpen og våpenkomponenter til autoritære regimer hvor det er risiko for at våpnene misbrukes til intern undertrykking, ytre aggresjon eller grunnleggende brudd på menneskerettighetene og tolke EU-kriteriet for menneskerettighetssituasjonen i mottakerland strengere enn i dag. Partiprogram FORSVARSMATERIELL HANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil liberalisere en rekke restriksjoner i handelsnæringen, herunder åpningstidsbestemmelser, konsesjons-, løyve- og bevillingsbestemmelser, samt restriksjoner på etablering og lokalisering av nye virksomheter. Partiprogram HANDEL STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil avskaffe bestemmelser som begrenser handelsnæringens åpningstider. Partiprogram HANDEL VAREHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil innføre frihandel ved å bygge ned importrestriksjoner som særlig rammer u-land. Partiprogram HANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for økt lokal solenergiproduksjon på kommersielt grunnlag. Partiprogram ENERGI HANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil forsvare og styrke WTO og det regelverket som legger til rette for verdenshandelen i en tid der disse utfordres fra mange hold. Partiprogram HANDEL INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for å styrke WTOs rolle. Partiprogram HANDEL INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at regionale og flernasjonale handelsavtaler tar inn grunnleggende standarder og rettigheter, som også kan bygges inn i globale handelsavtaler i regi av WTO. Partiprogram HANDEL INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil kreve at avtaler om tjenestehandel ikke legger hindringer for å regulere forhold som forbrukerbeskyttelse, helse, sikkerhet, miljø og arbeidstakerrettigheter. Partiprogram ARBEIDSLIV HANDEL
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede merkeordning for å opplyse forbrukerne om varer er produsert på en dyrevennlig måte. Partiprogram HANDEL MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil stille strengere krav til dyrevelferden i dyrebutikker. Partiprogram HANDEL MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for økt konkurranse innenfor detaljhandel og distribusjon av matvarer og andre dagligvarer,bl.a. gjennom likere rammevilkår for kiosker, bensinstasjoner og dagligvarebutikker. Partiprogram HANDEL NÆRINGSLIV
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil føre en ny handelspolitikk ved blant annet å forhandle fram en bedre avtale med EU enn dagens EØS, og si nei til avtaler som pålegger oss mer markedsliberalisme. Partiprogram EU/EØS FINANSER HANDEL NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD TRAKTATER UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil åpne nye dører for norsk industri. Norske eksportordninger skal stimulere til ny anvendelse av norsk teknologi, og søke nye markeder der norsk teknologi og produkter kan komme til anvendelse. Partiprogram FINANSER HANDEL INDUSTRI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på verdensrommet. Det offentlige skal bidra til at norsk romindustri skal være en del av de store internasjonale satsingene på verdensrommet, og bidra til målrettet utvikling av økt norsk eksport av romteknologi. Partiprogram FORSKNING HANDEL INDUSTRI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gradvis åpne for investeringer i fornybar infrastruktur i sør. Det må sikres at slike investeringer vurderes med hensyn til urfolks rettigheter, naturmangfold, nasjonal institusjonsbygging, sivilsamfunn og med respekt for landenes demokratiske styring. Partiprogram AKSJER FINANSER HANDEL MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke selgers bevisbyrde fra 6 måneder til 2 år. Partiprogram FORBRUKERSAKER HANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke handelen i byer og tettsteder og gå mot kjøpesentre utenfor sentrum. Partiprogram HANDEL NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING VAREHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke markedsarbeid, kommunikasjonsstrategier og forskning for å møte forbrukerkriterier i ulike markedssegment [innen fiskeindustrien]. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HANDEL HAVBRUK
2017-2021 Høyre Høyre vil tilpasse åpningstidene i handelsnæringen bedre til tiden når forbrukerne ønsker å handle. Partiprogram ARBEIDSLIV HANDEL NÆRINGSLIV VAREHANDEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ikke utvide ordningen med søndagsåpne butikker. Partiprogram HANDEL NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge frem en egen stortingsmelding for varehandelen for å belyse de utfordringene denne svært omfattende næringen står overfor. Partiprogram HANDEL NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke Merkur-programmet for å sikre butikker på små steder. Partiprogram HANDEL NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha et sterkt og velfungerende importvern som sikrer volum, volumvekst og prisuttak i norsk jordbruksproduksjon. Partiprogram FINANSER HANDEL NÆRINGSLIV TOLL UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil utnytte handlingsrommet i internasjonalt avtaleverk for å sikre best mulig tollvern. Norge må i tillegg søke samarbeid med andre land for å øke dette handlingsrommet, slik at tollvernet kan styrkes ytterligere. Partiprogram FINANSER HANDEL NÆRINGSLIV TOLL UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at framtidige WTO-avtaler og andre handelsavtaler må ivareta retten til egen matproduksjon. Partiprogram HANDEL NÆRINGSLIV UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at det offentlige må bruke sin rolle som innkjøper til å skape et marked for norskproduserte miljøvennlige, biobaserte produkter og tjenester. Partiprogram HANDEL MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil jobbe for større åpenhet i handelsforhandlinger slik at en opplyst demokratisk debatt kan finne sted. Partiprogram HANDEL ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil jobbe for at WTO og handelsavtaler gir utviklingsland rett til å beskytte miljø og biologisk mangfold, egen næringsutvikling, samt menneskerettighetene, retten til fagorganisering og urfolks rettigheter. Partiprogram HANDEL MENNESKERETTIGHETER MILJØVERN ØKONOMISK SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
10. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2021 Behandlet
25. mai 2020 Endringer i tjenesteloven (geoblokkering) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 311/2019 av 13. desember 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2018/302 Behandlet
25. mai 2020 Endringer i tjenesteloven (geoblokkering) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 311/2019 av 13. desember 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2018/302 Behandlet
11. mai 2020 Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) Behandlet
11. mai 2020 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten om varemerkerett Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
25. nov 2019 Representantforslag om rettferdig skattlegging av internasjonale selskap Behandlet
13. jun 2019 Representantforslag om et mer bærekraftig forbruk Behandlet
24. apr 2019 Handelsnæringen - når kunden alltid har nett Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
4. jun 2018 Samtykke til ratifikasjon av protokoll mot ulovlig handel med tobakksvarer av 12. november 2012 Behandlet
27. mai 2018 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 28/2018 av 9. februar 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/1941 om EU-miljømerket (S-delen) Behandlet
27. mai 2018 Endringer i forbrukermerkeloven (Lov-delen) Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts - og tollinntekter 2018 Behandlet
10. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
4. des 2017 Endringer i eiendomsmeglingsloven (forenklinger) Behandlet
15. mai 2017 Endringer i markedsføringsloven (telefonmarkedsføring mv.) Behandlet
3. apr 2017 Representantforslag om behovet for regulering av selskaper som er en del av delingsøkonomien Behandlet
16. des 2016 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2017 Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
18. jan 2016 Globalisering og handel. Muligheter og utfordringer for Norge i handelspolitikken Behandlet
10. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
14. jun 2015 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga (Lov-delen) Behandlet
4. mai 2015 Endringer i brann- og eksplosjonsvernloven, tolloven og straffeloven 2005 (utgangsstoffer for eksplosiver mv.) Behandlet
27. apr 2015 Representantforslag om tiltak for å forhindre barnearbeid og uverdige arbeidsforhold Behandlet
10. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
3. des 2014 Endringer i foretaksregisterloven (gjennomføring av direktiv 2012/17/EU om sammenkopling av sentrale registre, handelsregistre og foretaksregistre) Behandlet
24. nov 2014 Endringar i kommunelova m.m. (teieplikta til revisor m.m.) Behandlet
12. nov 2014 Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 54/2014 om innlemming i EØS-avtala av forordning (EU) nr. 782/2013 om EU-miljømerket Behandlet
12. jun 2014 Endringar i EØS-høringsloven (europeisk standardisering) Behandlet
12. jun 2014 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 9/2014 av 14. februar 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1025/2012 om europeisk standardisering Behandlet
7. apr 2014 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om sammenkopling av sentrale registre, handelsregistre og foretaksregistre Behandlet
19. mar 2014 Endringer i finansieringsvirksomhetsloven og eiendomsmeglingsloven mv. Behandlet
29. jan 2014 Samtykkje til å trekkje reservasjonen mot FN-konvensjonen 11. april 1980 om kontraktar for internasjonale lausøyrekjøp (CISG) del II om avtaleinngåing Behandlet
29. jan 2014 Endringar i kjøpsloven og avtaleloven - lovdelen Behandlet
10. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
12. jun 2013 Unike idear, store verdiar - om immaterielle verdiar og rettar Behandlet
9. jun 2013 Endringer i politiloven Behandlet
6. jun 2013 Næringspolitikken mot 2020 Bortfalt
5. jun 2013 Endring i lov 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) Behandlet
28. apr 2013 Endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern m.m. (styrking av håndhevingsreglene) Behandlet
1. apr 2013 Tillegg til Prop. 141 L (2011-2012) Endringer i ligningsloven og merverdiavgiftsloven mv. Behandlet
1. apr 2013 Endringer i ligningsloven og merverdiavgiftsloven mv. (kontrollbestemmelser og personalliste) Behandlet
1. apr 2013 Endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover (rapportering om samfunnsansvar mv.) Behandlet
18. mar 2013 Endringer i tobakksskadeloven Behandlet
6. feb 2013 Godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen om vin Behandlet
6. feb 2013 Godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen om akkreditering og markedstilsyn Behandlet
11. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
3. des 2012 Endringar i forseinkingsrentelova om kamp mot forseinka betaling i handelshøve Behandlet
3. des 2012 Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen om kamp mot forseinka betaling ved handelstransaksjonar Behandlet
11. jun 2012 Endringer i bokføringsloven, verdipapirhandelloven, eiendomsmeglingsloven m.m. Behandlet
11. jun 2012 Representantforslag om bestemmelser om oppbevaringsplikt for regnskapsdokumenter Behandlet
13. des 2011 Endringar på statsbudsjettet for 2011 under Nærings- og handelsdepartementet Behandlet
13. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
4. apr 2011 Representantforslag om endring av revisjonsplikt for små og mellomstore bedrifter samt endring av tidsbegrenset krav til oppbevaring av regnskapsdokumenter Behandlet
4. apr 2011 Endringer i revisorloven og enkelte andre lover Behandlet
14. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
14. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
10. nov 2010 Endringer i forsikringsvirksomhetsloven (skadeforsikring) Behandlet
17. jun 2010 Oversendelsesforslag om foretaksstyring for offentlige virksomheter Behandlet
13. jun 2010 Endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover Behandlet
13. jun 2010 Endring i legemiddelloven Behandlet
9. jun 2010 Endringer i burettslagslova mv. Behandlet
8. jun 2010 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 129/2009, kommisjonsforordning (EF). Behandlet
7. jun 2010 Endringer i lov om merking av forbruksvarer mv. og i enkelte andre lover Behandlet
24. mai 2010 Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 157/2009, konsernrekneskap Behandlet
24. mai 2010 Endringer i lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner Behandlet
3. mar 2010 Ny varemerkelov Behandlet
14. des 2009 EØS-komiteens beslutning om forbrukervern Behandlet
13. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
13. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
7. des 2009 Utgangsstoffer for narkotika m.m. Behandlet