Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil utvide timeantallet til 28 skoletimer i uka på barnetrinnet og videreutvikle heldagsskolen med fokus på grunnleggende ferdigheter og leksehjelp. Vi vil ha én time gratis SFO med fysisk aktivitet hver dag i de første fire årene. Partiprogram GRUNNSKOLE
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil ha en gjennomgang av morsmålsopplæringen for å sikre god kvalitet og at den går til de elever som har behov for det. Vi vil at flere får tilbud om morsmålsopplæring som 2. fremmedspråk. Partiprogram GRUNNSKOLE SPRÅK
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for nært samarbeid mellom ungdomsskolene og de videregående skolene. Partiprogram GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for tilbud om ungdomsbedrift på ungdomsskoler. Partiprogram GRUNNSKOLE
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for at elevene i grunnskolen skal ha daglig fysisk aktivitet. Partiprogram GRUNNSKOLE
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil gi tilbud om plass i kulturskole til alle barn som ønsker det. Som en del av Kulturløftet vil vi styrke kulturskoletilbudet og ha ordninger som sikrer at alle kan delta, uavhengig av økonomi. Vi vil legge til rette for at flere får et kulturskoletilbud gjennom SFO. Partiprogram GRUNNSKOLE KULTUR
2009-2013 Høyre For å sikre en bedre barne- og ungdomsskole vil Høyre styrke undervisningen i lesing, skriving, regning og engelsk. Partiprogram GRUNNSKOLE
2009-2013 Høyre For å sikre en bedre barne- og ungdomsskole vil Høyre innføre obligatorisk kartlegging av grunnleggende ferdigheter, først og fremst med hensyn til språk, ved fireårskontrollen i hele landet, og gi språkstimulering og annen oppfølging der det er nødvendig. Tilbudet må også gjelde barn som ikke går i barnehage. Partiprogram GRUNNSKOLE
2009-2013 Høyre For å sikre en bedre barne- og ungdomsskole vil Høyre i forbindelse med skolestart kartlegge elevens grunnleggende ferdigheter slik at det tidlig kan iverksettes nye tiltak for å sikre at alle barn starter skolegangen med et godt utgangspunkt, og la dette være grunnlag for undervisning som er tilpasset elevenes ferdighet. Partiprogram GRUNNSKOLE
2009-2013 Høyre For å sikre en bedre barne- og ungdomsskole vil Høyre stille strengere krav til orden og oppførsel for å hindre at uro ødelegger undervisningen. Partiprogram GRUNNSKOLE
2009-2013 Høyre For å sikre en bedre barne- og ungdomsskole vil Høyre sikre skolene muligheten til bortvisningen eller andre sanksjoner for elever som forstyrrer undervisningen. Partiprogram GRUNNSKOLE
2009-2013 Høyre For å sikre en bedre barne- og ungdomsskole vil Høyre gjeninnføre fravær på vitnemålet fra grunnskolen. Partiprogram GRUNNSKOLE
2009-2013 Høyre For å sikre en bedre barne- og ungdomsskole vil Høyre forsvare karakterenes plass i skolen, samt innføre karakterer fra 5. trinn. Partiprogram GRUNNSKOLE
2009-2013 Høyre For å sikre en bedre barne- og ungdomsskole vil Høyre videreføre nasjonale prøver og sikre åpenhet om resultatene, bl.a. gjennom en videreutviklingen av nettportalen Skoleporten. Partiprogram GRUNNSKOLE
2009-2013 Høyre For å sikre en bedre barne- og ungdomsskole vil Høyre hver kommune skal gi et tilbud om leksehjelp og det bør komme tilbud om frivillig sommerskole over hele landet. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER
2009-2013 Høyre For å sikre en bedre barne- og ungdomsskole vil Høyre legge opp til bedre kvalitet i skolefritidsordningen (SFO) og la idretten og andre få tilgang der. Partiprogram GRUNNSKOLE
2009-2013 Høyre For å sikre en bedre barne- og ungdomsskole vil Høyre innføre et praktisk rettet, obligatorisk 2. fremmedspråk for alle elever på ungdomstrinnet. Skoler som ønsker og har kompetanse til det, skal oppmuntres til å innføre dette allerede fra barnetrinnet. Partiprogram GRUNNSKOLE
2009-2013 Høyre For å sikre en bedre barne- og ungdomsskole vil Høyre opprette finansieringsordning for kommuner og skoler som vil etablere spesialiserte programmer for undervisning i f.eks. kinesisk eller russisk i ungdomsskolen. Partiprogram GRUNNSKOLE
2009-2013 Høyre For å sikre en bedre barne- og ungdomsskole vil Høyre innføre krav om skolelederkompetanse for å kunne jobbe som rektor. Partiprogram GRUNNSKOLE
2009-2013 Høyre For å sikre en bedre barne- og ungdomsskole vil Høyre styrke arbeidet mot mobbing med konkrete tiltak og konkrete mål. Partiprogram GRUNNSKOLE
2009-2013 Høyre For å sikre en bedre barne- og ungdomsskole vil Høyre gradvis utvide timetallet i takt med at skolen får et tilstrekkelig antall kvalifiserte lærere - målet er å øke det ukentlige timetallet på barnetrinnet til 30 timer. Partiprogram GRUNNSKOLE
2009-2013 Høyre For å sikre en bedre barne- og ungdomsskole vil Høyre legge til rette for at foreldrene skal ha muligheten til å kunne foreta et aktivt skolevalg i grunnskolen også uavhengig av kommunegrensene. Partiprogram GRUNNSKOLE
2009-2013 Høyre For å sikre en bedre barne- og ungdomsskole vil Høyre gi skolene større lokal handlefrihet innenfor gratisprinsippet for å gjøre det mulig å ha leirskoler, skoleturer og sosiale arrangementer i skolens regi. Partiprogram GRUNNSKOLE
2009-2013 Høyre For å sikre en bedre barne- og ungdomsskole vil Høyre styrke de regionale Vitensentrene for tidligere å få elever interessert i realfag. Partiprogram FORSKNING GRUNNSKOLE
2009-2013 Høyre For å få god kvalitet i barnehagetilbudet og økt valgfrihet for foreldrene vil Høyre i forbindelse med skolestart kartlegge elevens grunnleggende ferdigheter slik at det tidlig kan iverksettes nye tiltak for at alle barn starter skolegangen med et godt utgangspunkt, og la dette være grunnlag for undervisning som er tilpasset elevenes ferdighetsnivå fra første trinn. Partiprogram GRUNNSKOLE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke kulturskolene og øke midlene til pedagogisk utvikling. Partiprogram GRUNNSKOLE KULTUR
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke og videreutvikle det tilbudet som gis i ”Den kulturelle skolesekken” til elever i grunnskolen og den videregående skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE KULTUR VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil si nei til heldagsskolen og nei til skole for 5-åringer. Partiprogram GRUNNSKOLE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at SFO skal være et godt frivillig tilbud av høy kvalitet. Ansvaret for dette bør ligge hos kommunen. Partiprogram GRUNNSKOLE KOMMUNER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil vurdere gjennomføringen av gratisprinsippet i grunnskolen. Gratisprinsippet bør ikke begrense skolenes frihet til å reise på ekskursjoner, leirskoler eller til å delta i kulturopplevelser. Partiprogram GRUNNSKOLE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre den kulturelle skolesekken som et fullverdig kulturtilbud til alle skolebarn. Partiprogram GRUNNSKOLE KULTUR
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det fortsatt skal gis obligatorisk opplæring i sidemål i grunnskolen og at lærebøker må foreligge på begge målformer samtidig. Partiprogram GRUNNSKOLE SPRÅK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre en fornyelse av ungdomsskolen med blant annet bedre tilpasset opplæring, mer praktisk innhold og større muligheter for fordypning. Partiprogram GRUNNSKOLE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at rådgivningstjenesten og samarbeidet mellom ungdomskolen og videregående skole må styrkes. Partiprogram GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre en skolehelsetjeneste med tilstrekkelig kapasitet både i grunnskole og videregående skoler. Partiprogram GRUNNSKOLE HELSEVESEN VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil gjeninnføre praktiske valgfag som et alternativ til språklig fordypning i ungdomsskolen. Partiprogram GRUNNSKOLE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke realfagene i grunnskolen. Partiprogram GRUNNSKOLE
2009-2013 Venstre Venstre vil sikre at SFO fortsetter som et frivillig kommunalt tilbud. Partiprogram GRUNNSKOLE KOMMUNER
2009-2013 Venstre Venstre vil legge til rette for at den enkelte kommune utarbeider en egen rammeplan for SFO. Partiprogram GRUNNSKOLE KOMMUNER
2009-2013 Venstre Venstre vil at SFO-lederen skal ha pedagogisk bakgrunn. Partiprogram GRUNNSKOLE
2009-2013 Venstre Venstre vil ha åpenhet om resultatet av nasjonale prøver og andre evalueringer av skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING
2009-2013 Venstre Venstre vil at elever må få gi tilbakemelding til lærere på undervisningen. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre en ordning der elever og deres foresatte får skriftlige tilbakemeldinger basert på faglig utvikling fra første klassetrinn. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre et obligatorisk andre fremmedspråk fra mellomtrinnet. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING
2009-2013 Venstre Venstre vil ha mer spesialpedagogisk kompetanse i grunnskolen og at innsatsen konsentreres om å hjelpe elevene i de første skoleårene slik at færrest mulig elever trenger videre hjelp senere i skolesystemet. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING
2009-2013 Venstre Venstre vil gjeninnføre praktiske tilvalgsfag i 8.-10. klassetrinn. Partiprogram GRUNNSKOLE
2009-2013 Venstre Venstre vil ha tettere oppfølging av elevene de første årene de går på skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING
2009-2013 Venstre Venstre vil ha flere spesialpedagoger på den enkelte skole. Partiprogram GRUNNSKOLE SPESIALUNDERVISNING UTDANNING
2009-2013 Venstre Venstre vil ha en differensiert grunnskolelærerutdanning med spesialisering for undervisning på henholdsvis 1.-7. trinn og 5.-10. trinn. Partiprogram GRUNNSKOLE HØYERE UTDANNING
2009-2013 Venstre Venstre vil øke opptakskravene på allmennlærerutdanningen og ha krav om karakteren 4 eller bedre i norsk og matematikk. Partiprogram GRUNNSKOLE HØYERE UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrkje demokratiopplæringa i grunnskulen. Partiprogram GRUNNSKOLE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at læreplanen skal være rammebasert, ikke detaljbaserte med ensidig vektlegging av teoretiske fag. Partiprogram GRUNNSKOLE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at rammene i læreplanene skal legge til rette for at lokale fagplaner kan utvikles på den enkelte skole og at lokale/regionale særpreg speiles i skolens læringsarbeid. Partiprogram GRUNNSKOLE LOKALFORVALTNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha oppmerksomhet rettet mot tidlig mestring i lese- og skriveopplæringen, samt matematikk og engelsk. Partiprogram GRUNNSKOLE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil bedre skolebibliotektilbudene og bedre samarbeidet mellom skole og de kommunale bibliotekene. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR GRUNNSKOLE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at leirskoleopphold skal være gratis. Partiprogram GRUNNSKOLE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil beholde karakterer på ungdomstrinnet. Partiprogram GRUNNSKOLE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil legge til rette for en mer praktisk orientert opplæring i ungdomsskolen for de som har gode praktiske ferdigheter. Partiprogram GRUNNSKOLE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil tilby leksehjelp på mellomtrinnet. Partiprogram GRUNNSKOLE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at alle kommuner og fylkeskommuner oppfordres til å utarbeide årlige kvalitetsmeldinger for grunn- og videregående skole. Dette skal være et redskap for lokalpolitikere når de skal utvikle og forbedre kvaliteten. Partiprogram FYLKER GRUNNSKOLE KOMMUNER VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at fylkeskommunene skal ha et helhetlig ansvar for rådgivningstjenesten i grunn- og videregående skole. Partiprogram FYLKER GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil innføre en større informasjonskampanje rundt god tannhelse i grunnskolen, der et tett samarbeid mellom den lokale tannhelsetjenesten og skolen er elementært. Partiprogram GRUNNSKOLE HELSEVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke helsestasjonenes arbeid overfor foreldre, barn og unge, gjennom for eksempel å lage samtalegrupper for foreldre – også for foreldre med barn i grunnskole- og ungdomsskolealder. Partiprogram FAMILIE GRUNNSKOLE HELSEVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil la alle skuleelevar møte både nynorsk og bokmål og dei norske minoritetsspråka tidleg i barneskulen, og i ei moderne form, for å førebyggje fordomar og vise til dømes nynorsk og samisk som moderne bruksspråk. Oppmode og hjelpe elevane til å bruke sitt eige talemål. Partiprogram GRUNNSKOLE INNVANDRERE SAMER SPRÅK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gi alle elever i grunnskolen mer kunnskap om de voksende religiøse minoritetene i Norge, deres historie, grunnverdier og religiøse utøvelse. Partiprogram GRUNNSKOLE TROSSAMFUNN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gi alle elever i grunnskolen bred kunnskap om kristendommens og Kirkens særegne plass i norsk historie og samfunnsutvikling. Partiprogram GRUNNSKOLE TROSSAMFUNN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sørge for at samiske elever har gode og tilstrekkelige læremidler tilpasset samiske behov, og ta i bruk teleundervisning som et supplement både i grunnskolen og i videregående skole. Partiprogram GRUNNSKOLE SAMER VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gi alle samiske barn rett til undervisning i og på samisk i grunnskolen og videregående skole. Partiprogram GRUNNSKOLE SAMER VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at samisk kulturkunnskap skal være obligatorisk i grunnskolen og den videregående skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE SAMER VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV mener det må sikres statlige stimuleringsmidler for å utvikle et kulturskoletilbud med høy kvalitet til rimelige priser, og vil innføre en makspris i kulturskolen. Partiprogram GRUNNSKOLE KULTUR
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke samarbeidet mellom skolen, kulturskolen og andre kulturaktører. Partiprogram GRUNNSKOLE KULTUR
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke den offentlige fellesskolen og utvikle den til en enda bedre arena for kunnskap og mestring. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil sette inn større ressurser i de første skoleårene, for å sikre at alle elever lærer seg å lese, skrive og regne så tidlig som mulig. Partiprogram GRUNNSKOLE STATSFORVALTNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti Som et første skritt mot dette vil SV innføre gratis kjernetid i SFO, og legge denne kjernetiden inn i skoledagen. Partiprogram GRUNNSKOLE
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en makspris for den øvrige skolefritidsordningen. Partiprogram GRUNNSKOLE
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha klarere retningslinjer for innholdet i SFO, og krav til utdanning for de ansatte. Partiprogram GRUNNSKOLE
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre et gratis skolemåltid i grunnskolen. Partiprogram GRUNNSKOLE
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil beholde et system med nasjonale prøver samt kartleggingsprøver, som sammen med god oppfølging kan bidra til å bedre opplæringen. Partiprogram GRUNNSKOLE
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil gå imot rangering og offentliggjøring av den enkelte skoles resultater i nasjonale prøver. Partiprogram GRUNNSKOLE
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre obligatorisk yrkesveiledning fra 8. klasse for alle elever. Partiprogram GRUNNSKOLE
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV går inn for en systematisk opptrappingsplan for å få flere årsverk inn i barne– og ungdomsarbeidet i kommunen. Partiprogram GRUNNSKOLE STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil utvide skoledagen og innføre fleksibel skolestartalder ved seneste skolestart ved syv år. Partiprogram GRUNNSKOLE
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil innføre et skolemåltid i norsk grunnskole for å gi elevene nødvendig påfyll og stimulans til god innsats resten av den utvidete skoledagen. Partiprogram GRUNNSKOLE
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at karakter skal settes i forhold til objektive faglige prestasjoner slik at alle parter i skolen kan få en god måling av læringsresultatene. Partiprogram GRUNNSKOLE
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil innføre karakterer i alle grunnleggende fag, fra og med femte klassetrinn, som bygger på nasjonale prøver i tillegg til prøver utarbeidet av skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil gjenintrodusere begrepene høflighet og dannelse, folkeskikk og disiplin i norsk skole, gjennom bruk av karakter i orden og oppførsel fra og med tredje klassetrinn. Partiprogram GRUNNSKOLE
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil sikre at elevene er bevisst sitt valg av videre opplæring gjennom en forsterket ordning rundt dagens utdanningsvalg. Partiprogram GRUNNSKOLE
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil sikre og styrke elvenes fysiske aktivitet gjennom en større satsing på gym for å stimulere til bedre helse gjennom hele livet. Partiprogram GRUNNSKOLE
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil avskaffe obligatorisk skriftlig sidemålsopplæring og eksamen og tilby dette som valgfag til interesserte. Partiprogram GRUNNSKOLE
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil forsterke rådgivningstjenesten i grunnskolen. Partiprogram GRUNNSKOLE
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Alle må få mulighet til å delta i SFO, men SFO skal være et frivillig tilbud. Det skal gis tilbud om gratis leksehjelp i SFO. Regjeringserklæring GRUNNSKOLE
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke timetallet på barnetrinnet. Regjeringserklæring GRUNNSKOLE
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil beholde karakterene på ungdomstrinnet, men samtidig forbedre vurderingssystemet og lærernes kompetanse til å vurdere. Regjeringserklæring GRUNNSKOLE UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil ta sikte på å innføre et praktisk valgfag i ungdomsskolen, dersom forsøkene med et slikt fag er vellykket. Regjeringserklæring GRUNNSKOLE
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil innføre en gratis time SFO hver dag for å legge til rette for leksehjelp, fysisk aktivitet og mulig samarbeid med kulturskolen. Regjeringen vil utrede nasjonale kvalitetsstandarder og vurdere tiltak for å begrense foreldrebetalingen. Regjeringserklæring GRUNNSKOLE
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti Skolen må legge til rette for fysisk aktivitet hver dag. Partiprogram FOLKEHELSE GRUNNSKOLE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å sikre likeverdig og kontinuerlig trafikkopplæring til alle barn og unge ved å innføre mer trafikkopplæring i barnehage og grunnskole. Partiprogram BARNEHAGER GRUNNSKOLE VEGTRAFIKK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for et løft for læring og lærere i grunnskolen. Videreutvikle en offentlig grunnskole med flere lærere, mer praktisk og variert læring, leksehjelp og fysisk aktivitet slik at alle lærer å lese, skrive og regne, og får andre viktige ferdigheter og kunnskaper de trenger resten av livet. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at alle barn skal kunne norsk før de begynner på skolen. SV vil se på nye virkemidler for å nå de barna som i dag ikke går i barnehage før skolestart. Norskkunnskaper er avgjørende for å lykkes i skolen. Partiprogram BARNEHAGER GRUNNSKOLE SPRÅK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å utvide forsøket med økt lærertetthet på ungdomstrinnet til å gjelde hele grunnskolen. Målet er en ressursnorm på skolenivå hvor hver skole ikke kan ha mer enn 15 elever per lærer på 1.-4. trinn, og 20 elever per lærer på 5.-10. trinn. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at ordningen med gratis leksehjelp utvides til å gjelde hele grunnskolen. Leksehjelpen skal gis av lærere eller annet kompetent personale. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke læringen gjennom mer fysisk aktivitet i skolen. Trappe opp til en halvtime fysisk aktivitet ledet av lærer daglig fra 1. til 10. trinn. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for bedre ernæring for bedre læring: Utvide ordningen med frukt- og grønt til å omfatte hele grunnskolen. På sikt er det et mål for SV å innføre et gratis skolemåltid. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å gjøre skolefritidsordningen til et pedagogisk tilbud. Kvaliteten i SFO skal sikres ved å innføre en rammeplan som setter krav til innhold og kvalitet, samt ved å stille krav om at SFO-leder skal ha pedagogisk utdanning. SFO skal samarbeide med kulturskolen og lokale idretts- og aktivitetstilbud om tilbud innenfor SFO-tida. Samtidig vil vi trappe opp tilbudet om gratis SFO-tid. På sikt er SVs mål at SFO skal være et gratis tilbud. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å få flere yrkesgrupper inn i skolen for å jobbe for bedre læringsmiljø for ungene og bedre arbeidsforhold for lærerne. Eksempler på slike grupper er helsepersonell, barnevernspedagoger og miljøarbeider. Partiprogram ARBEIDSLIV GRUNNSKOLE HELSEPERSONELL UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det ikke innføres tallkarakterer i barneskolen, men i stedet gis tilbakemeldinger som bidrar til læring og faglig utvikling. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å innføre forsøk med nye og læringsfremmende vurderingsformer i ungdomsskolen. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at opplæringen i ungdomsskolen blir mer praktisk og variert, slik at alle elever får økt motivasjon og større læringsutbytte. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at innføringen av valgfag i ungdomsskolen fortsetter slik at elevene i større grad får følge egne faglige interesser og får mulighet til å tilegne seg kunnskap på mer praktiske måter. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at rådgivningstjenesten i ungdomsskolen styrkes vesentlig for å gi elevene bedre kunnskap og forutsetninger for videre utdanningsvalg. Det bør i tillegg vurderes om det bør opprettes en rådgiverutdanning. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at ungdomsskolen tar et særlig ansvar for demokratiopplæring og stimulering til samfunnsdeltagelse. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at elevene får større muligheter til utplassering i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV GRUNNSKOLE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det gis gode muligheter til en fleksibel overgang mellom ungdomsskole og videregående opplæring. Partiprogram GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at all grunnleggende kvalifisering, også grunnskoleopplæring, kan tas innenfor introduksjonsprogrammet. Partiprogram GRUNNSKOLE INNVANDRERE UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at faget norsk blir obligatorisk for alle som tar grunnskolelærerutdanning. Partiprogram GRUNNSKOLE SPRÅK UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil sette krav til minstestandarder for digitale verktøy og sikre at lærere og skoleledere gis nødvendig kompetanse. Partiprogram GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil legge til rette for at skolen i større grad får muligheten til å drive forsøksvirksomhet, for på denne måten å bidra til pedagogisk utvikling. Partiprogram GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil gi skolene frihet til å lage egne valgfag tilpasset elevenes ønsker og behov. Partiprogram GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre elever på ungdomstrinnet større muligheter til å følge fag i videregående skole og elever i videregående skole større muligheter til å følge undervisning på høyere nivå. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke innsatsen for at alle barn i skolen lærer å svømme så tidlig som mulig. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Venstre Venstre vil gi mulighet til å styrke det faglige innhold i småskoler i distriktene ved å ta i bruk nye digitale løsninger og fjernundervisning. Partiprogram GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil bruke resultatene fra nasjonale prøver til å kartlegge elevenes forutsetninger og behov for tilrettelagt opplæring. Partiprogram GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil fortsette å videreutvikle de nasjonale kartleggingsprøvene som et verktøy for å gi tilpasset opplæring. Partiprogram GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil ha åpenhet om resultatet av nasjonale prøver på en måte som gjør at skolenes resultater og utvikling ses i en større sammenheng. Partiprogram GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre obligatorisk 2. fremmedspråk fra femte trinn. Partiprogram GRUNNSKOLE SPRÅK
2013-2017 Venstre Venstre vil gi større muligheter for at elever med et fremmedspråk som morsmål kan få formell opplæring i dette som en del av språkopplæringen i skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE SPRÅK
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre en bred og god opplæring i begge målformer i skolen, og vurdere tiltak som kan bedre vurderingsordningen i norskfaget uten at det skal føre til en nedprioritering av arbeidet med sidemål, eller fjerning av sidemålskarakteren i den videregående skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE SPRÅK
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre likeverdige tilbud på samisk og norsk språk for samiske barn. Partiprogram GRUNNSKOLE SAMER SPRÅK VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil gi elever som har fått opplæring i samisk på grunnskolen en reell mulighet til denne opplæringa også i den videregående skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE SAMER SPRÅK VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil at alle elever i Norge får kunnskap om samer og samiske samfunnsforhold. Partiprogram GRUNNSKOLE SAMER VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil igangsette en særskilt satsing på forbedret koordinering mellom barnevern, helsetjeneste og skole rundt den enkelte elev som trenger støtte. Partiprogram GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil gi muligheten til å ta opp igjen fag fra ungdomskolen. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre at statlige spesialskoler for sansetapgrupper beholdes dersom dette er nødvendig for å opprettholde kvaliteten. Partiprogram GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre statlige støtte til arbeidsinstitutt-modellen (AIB) og på sikt utvide AI til å bli et tilbud for ungdomselever i alle fylker. Partiprogram GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil utarbeide kvalitetskrav til SFO. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Venstre Venstre vil utarbeide rammeplaner for SFO med store muligheter for lokal tilpasning. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Venstre Venstre vil ha differensierte satser i SFO, slik at de med de laveste inntektene får redusert eller ingen oppholdsbetaling. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Venstre Venstre vil avskaffe den lovfestede leksehjelpen fra 1-4 trinn og gi skolene frihet til å utforme tilbudet slik de ønsker og til de elevene som trenger det mest. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Venstre Venstre vil arbeide med å fornye og forbedre undervisningen i norsk, slik at alle barn og unge får et godt grunnlag for læring og for deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Partiprogram GRUNNSKOLE INNVANDRERE SPRÅK VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil prioritere elevenes lese- og regneferdigheter gjennom hele skoleløpet. Ressursene konsentreres om dette fremfor på nye reformer. Partiprogram GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil kartlegge læringsresultatene gjennom hele skoleløpet, og sikre full åpenhet om resultater på skolenivå. Partiprogram GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil legge til rette for at foreldre kan velge grunnskole for sine barn, også på tvers av kommunegrensene. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Høyre Høyre vil gi samtlige elever og foreldre skriftlig tilbakemelding i basisfag fra første trinn. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Høyre Høyre vil innføre skriftlig avgangseksamen i norsk, matematikk og engelsk for alle elever på 10. trinn. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Høyre Høyre vil innføre karakterer fra 5. trinn. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Høyre Høyre vil evaluere den nye valgfagsordningen. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Høyre Høyre vil innføre obligatoriske intensivkurs for de elevene som henger etter ved overgangene til ungdomsskolen og til videregående skole. Partiprogram GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil tillate differensiert undervisning når det er pedagogisk begrunnet. Elevene skal ikke deles inn permanent etter faglig nivå. Partiprogram GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil gi alle elever mulighet til å ta fag på høyere nivå når de er kvalifiserte for det. Elever med talenter må også gis utviklingsmulighet. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil legge til rette for at skolene sikrer daglig fysisk aktivitet for elevene. Partiprogram GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil avvikle ordningen med egen karakter og eksamen i sidemål i ungdomsskolen og den videregående skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE SPRÅK VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil bruke tekster både på bokmål og nynorsk i norskfaget. Partiprogram GRUNNSKOLE SPRÅK VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil legge til rette for internasjonalt kvalitetssikrede utdanningstilbud som IB i grunnskole og videregående skole. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil gjennomføre forsøk med anonym retting av tentamen og større elevarbeid. Partiprogram GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil stimulere til tettere samarbeid mellom skoler, bedrifter og forskningsmiljøer, og utvikle temaskoler på ungdomstrinnet og i den videregående skolen. Partiprogram FORSKNING GRUNNSKOLE NÆRINGSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil utvide skoledagen og innføre fleksibel skolestartalder med skolestart senest ved syv år. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP ønsker ikke sentrale forskrifter om leksehjelpsordning, men mener at spørsmål om lekser og leksehjelp må være opp til den enkelte skole. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil innføre karakterer i matematikk, engelsk og norsk, fra og med femte klassetrinn. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at karakterer skal settes i forhold til objektive faglige prestasjoner, slik at alle parter i skolen kan få en god måling av læringsresultatene. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil innføre daglig fysisk aktivitet for alle elever for å stimulere til bedre helse. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil gjenintrodusere begrepene høflighet og dannelse, folkeskikk og disiplin i norsk skole, gjennom bruk av karakterer i orden og oppførsel fra og med tredje klassetrinn. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil gi ungdomsskoleelevene rett til å velge bort sidemål. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil gi elevene frihet til å velge bort 2.fremmedspråk eller språklig fordypning i engelsk eller norsk på ungdomsskolen. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil forsterke rådgivningstjenesten i grunnutdanningen. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sørge for en mer praktisk ungdomsskole blant annet ved å gi skoleeier frihet til å forme innholdet i valgfagene. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil motsette seg krav om økt timetall og utvidelse av skoledagen, men gjøre dette opp til skoleeier å avgjøre. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet vil vurdere å innføre en form for sertifisering for rådgivere som sikrer en minimumskompetanse. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil intensivere opplæring i grunnleggende ferdigheter og sikre at elevene lærer seg det de trenger for å lykkes i videre utdanning og samfunnsdeltakelse. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre tidlig innsats gjennom å etablere et «lese-skrive-regne-løfte» som gjør at elever med grunnleggende ferdigheter mye under forventet nivå, automatisk skal få ekstra intensivopplæring. Partiprogram GRUNNSKOLE SPESIALUNDERVISNING UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil si nei til kommersielle privatskoler og sørge for forutsigbare rammevilkår for alternative ideelle skoler. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennom lovverket sikre 5-dagers skoleuke for alle elever over hele landet. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utrede hvordan opprettelse av private skoler påvirker integrering og overveie å innføre krav i læreplan om integrering og tilknytning til nærmiljøet for disse skolene. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke ledelse og skolefaglig kompetanse på alle nivåer i skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil følge opp elevenes arbeidsmiljølov, gi statlig støtte til opprustning av skolebygg gjennom rentekompensasjonsordningen og stenge skoler som ikke er i forsvarlig tilstand. Partiprogram FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI GRUNNSKOLE KOMMUNENES ØKONOMI SKOLER STATSBUDSJETTET VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil innføre daglig fysisk aktivitet [i skolen]. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre nulltoleranse mot mobbing ved å ansvarliggjøre voksenpersoner, styrke kunnskapen om regelverk og klageadgang blant elever og foreldre, etablere kommunale beredskapsteam og innføre sanksjoner mot skoler som ikke løser mobbesaker. Partiprogram BARNEVERN GRUNNSKOLE KOMMUNER SKOLER VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke elevrådene og legge til rette for at elevene involveres i alle viktige beslutninger på skolen, samt starte forsøk med elevråd fra 1. klasse. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke arbeidet med læringsstøttende vurdering og elevenes medvirkning i planlegging, gjennomføring og evaluering av opplæringen. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gå igjennom hele kvalitetsutviklingssystemet for å sikre at dette bidrar til mer og bedre læring, framfor å fremme en prestasjonskultur basert på konkurranse og rangering av skoler. Nasjonale prøver, elevundersøkelsen, internasjonale undersøkelser, kartleggingsprøver osv. skal være nyttige verktøy som skal fremme læring og benyttes til konkret forbedringsarbeid. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil modernisere skolen gjennom en nasjonal strategi for IKT i skolen og utvikling av moderne digitale læremidler som et verktøy for tilpasset opplæring og ferdighetstrening. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for utvikling av smarte digitale læremidler. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gi senter for IKT i utdanningen i oppdrag å anbefale og kvalitetssikre digitale læremidler. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil innføre en nasjonal kvalitetsvurdering av trykte og digitale læremidler. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gi spesielt motiverte elever mulighet til å følge undervisning på høyere nivå. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER SPESIALUNDERVISNING UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle leksehjelpsordninger som en integrert del av skoledagen, slik at elevene kan gjøre seg ferdige med mesteparten av arbeidsoppgavene før de kommer hjem. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomgå spesialundervisningen, redusere dokumentasjonskravene og innføre saksbehandlingsfrister for PP-tjenesten. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER SPESIALUNDERVISNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil knytte skole og SFO tettere sammen med kulturskole, idrett og frivillige aktiviteter, slik at elevene opplever et mest mulig helhetlig og variert aktivitetstilbud. Partiprogram GRUNNSKOLE IDRETT KULTUR SKOLER UNGDOMSARBEID VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke hjem/skole-samarbeidet, innføre tilbud om foreldrekurs og etablere mer direkte kontakt mellom kontaktlærer og foresatt både på barne- og ungdomstrinnet. Partiprogram FAMILIE GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at flere ungdomskoler kan utvikle sin egen profil som temaskoler og legge til rette for at elever på ungdomstrinnet kan fordype seg innenfor utvalgte områder. Partiprogram GRUNNSKOLE SPESIALUNDERVISNING UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil tilrettelegge for at ungdomsskoler har tilbud om elevbedrift og utplassering i arbeidslivet. Partiprogram GRUNNSKOLE NÆRINGSLIV SPESIALUNDERVISNING UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke de praktisk-estetiske fagene [på ungdomstrinnet] og la elevene få utforske kunnskap på nye måter. Partiprogram GRUNNSKOLE KUNST SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke underveisvurderingen og gjennomføre forsøk med alternative eksamensformer [på ungdomstrinnet]. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER SPESIALUNDERVISNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gi flere motiverte elever muligheten til å gjennomføre ungdomstrinnet med raskere progresjon og ta fag på videregående skolenivå. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke skolerådgivningstjenesten på ungdoms- og videregåendetrinnet ved hjelp av etterutdanning og bedre samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet. Partiprogram GRUNNSKOLE HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil prioritere ungdomstrinnet ved innføring av moderne, digitale læremidler. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle leksehjelpsordninger også på ungdomstrinnet. Partiprogram GRUNNSKOLE SPESIALUNDERVISNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke matematikkundervisningen, sikre at alle elever lærer seg de fire regneartene og legge mer vekt på matematisk forståelse og problemløsning. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil innføre to nye uketimer i matematikk på ungdomstrinnet. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for kompetanseheving og kompetansekrav hos lærerne samt utvikling av bedre undervisningsmetoder for å styrke opplæringen i matematikk. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at alle fylker legger til rette for at elevene kan spesialisere seg på realfag på høyt nivå. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at Norge skal ha en grunnutdanning som sikrer samfunnet god rekruttering for avansert IKT-kompetanse på lengre sikt. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke lærerutdanningen med hensyn til bruk av teknologi i opplæringen og sørge for at nye lærere blir i stand til å integrere teknologi i undervisningen. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil tilby intensivopplæring mellom ungdomstrinnet og videregående opplæring for elever med svake grunnleggende ferdigheter. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre et løft for fag- og yrkesopplæringen. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil yrkes- og praksisrette opplæringen i fellesfag på de yrkesfaglige studieretningene, uten å redusere kunnskapskravene. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil i samarbeid med de faglige rådene gjøre yrkesfaglige utdanningsprogrammer mer fleksible gjennom vekslingsmodeller som kombinerer praktisk og teoretisk opplæring. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil innføre krav til nærvær i undervisningen for å kunne få karakter. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gi lærere tillit og støtte til å være tydelige ledere og fagpersoner. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil fortsette å øke antallet lærere i skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for bedre karriereveier og systematisk kompetanseutvikling, blant annet for å beholde dyktige lærere i skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil innføre flere femårige lærerutdanninger. Partiprogram GRUNNSKOLE HØYERE UTDANNING UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre forsøk med opptaksintervjuer og skikkethetsvurderinger til lærerutdanningene. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil stille krav om obligatorisk forkurs for lærerstudenter som har lavere karakterer enn fire i norsk og matematikk fra videregående opplæring. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil innføre mentorordninger som skal sikre bedre oppfølging av nyutdannede lærere. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil innføre kompetansekrav for lærere i alle basisfag fra og med første årstrinn. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil øke antallet etter- og videreutdanningsplasser og innføre rett og plikt til regelmessig etter- og videreutdanning for lærere. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre et særskilt kompetanseløft for ufaglærte som har arbeidet i skolen i minimum 3 år. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil innføre lærer- og undervisningsevaluering som et ledd i skolenes kvalitetsutviklingsarbeid. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil avbyråkratisere skoledagen og styrke det totale læringsmiljøet gjennom å ansette flere yrkesgrupper som kan samarbeide med lærerne. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil i størst mulig grad begrense lærerløse skoletimer og rekruttere flere fagpersoner, blant annet gjennom lærer 2-ordninger og mer fleksibel PPU-utdanning. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil etablere hospiteringsordninger der lærere og skoleledere kan få nyttig erfaring og kompetanse fra andre deler av arbeidslivet. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil innføre flere «Teach first»-prosjekter, der ingeniører, matematikere, forskere og andre med høy kompetanse kan undervise i skolen og bidra til å styrke skolens fagmiljø. Partiprogram FORSKNING GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til sterkere skolelederkompetanse, og la spesielt motiverte kandidater gjennomføre lederutdanning i kombinasjon med jobb. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bruke IKT aktivt for å avbyråkratisere skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gi alle elever fra 8. trinn til VG3 bedre tilgang til helsesøster og sørge for å rekruttere flere menn til yrket. Partiprogram GRUNNSKOLE HELSEPERSONELL LIKESTILLING SKOLER VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Senterpartiet Sidemålsundervisningen må styrkes, og alle elever må få egen karakter og eksamen i sidemål på vitnemålet både i ungdomsskolen og i den videregående skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE SPRÅK VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet står fast på at det skal være obligatorisk skriftlig opplæring i begge skriftspråkene på ungdomstrinnet og i den videregående skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE SPRÅK VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet mener det er nødvendig å styrke svømmeundervisningen i skolen, også som et drukningsforebyggende tiltak. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet vil gi mer undervisning i basisfagene i stedet for å utvide antall fag. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Senterpartiet For at elevene skal ha god helse og godt læringsutbytte må skoledagen legge til rette for et sunt kosthold og nok fysisk aktivitet. Partiprogram FOLKEHELSE GRUNNSKOLE
2013-2017 Senterpartiet Ordningen med frukt og grønt må ikke fjernes, men utvides. Partiprogram FOLKEHELSE GRUNNSKOLE
2013-2017 Senterpartiet Skolefritidsordningen (SFO) beholdes som en frivillig ordning med foreldrebetaling og uten obligatoriske aktiviteter. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Senterpartiet Organiseringen av SFO må være et lokalt ansvar, men det må gis veiledende retningslinjer som omhandler fysisk tilrettelegging og bemanningstetthet. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Senterpartiet Sp vil beholde SFO som en frivillig ordning. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Senterpartiet Sp vil beholde karakterene i ungdomsskolen. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Senterpartiet Sp vil arbeide for innføring av skolemåltidet. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Senterpartiet Sp vil sikre leirskoletilbudet, bl.a. gjennom gode refusjonsordninger. Partiprogram GRUNNSKOLE HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at all ungdom skal få mulighet til å delta i elev- og ungdomsbedrift. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil gjøre nasjonale prøver i grunnskolen til utvalgsprøver for å redusere ressursbruken knyttet til prøvene og unngå uheldig sammenligning mellom skoler. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil gi elever som stryker på eksamen mulighet til å ta opp eksamen på sensommeren, dette for at elevene skal slippe å vente et helt år på å ta opp eksamen igjen. Partiprogram GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil nedfelle forskrifter med tidsfrister for universell utforming av alle grunnskoler. Partiprogram FORSKNING GRUNNSKOLE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for mer fysisk aktivitet i skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil bruke ressursene på kvalitet og innhold fremfor flere skoletimer. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil øke voksentettheten i skolen slik at den enkelte lærer får mer tid med elevene. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha flere yrkesgrupper i skolen, slik at læreren kan fokusere på å være pedagog. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre elever reelt tilpasset opplæring i alle fag. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sette inn ekstra lærerressurser for tidlig innsats på lave trinn i grunnskolen for å forebygge lærevansker, sørge for at elever med særskilte behov får nødvendig spesialpedagogisk hjelp, og redusere bruken av assistenter til fordel for mer tid med pedagog. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre leksehjelp for dem som trenger det på ungdomsskolen. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil videreutvikle og styrke vitensentrene og etablere et eget realfagsprogram som kan vekke nysgjerrighet for og motivere flere til å velge disse fagene. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke ungdomsskoleundervisningen i personlig økonomi, samlivslære og kommunikasjon i nære relasjoner. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at skolen skal drive aktiv verdiformidling i tråd med skolens formålsparagraf. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke skolens svømmeundervisning, slik at flere lærer grunnleggende svømmeferdigheter tidligere. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for et aktivt elevdemokrati, og videreutvikle dette til en læringsarena for samfunnsdeltakelse og medansvar. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha fokus på god klasseledelse, for å oppnå ro og orden og et godt læringsmiljø i klassen. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at foreldre i barneskolen skal få en begrunnet tilbakemelding på elevens prestasjoner og kunnskapsnivå, spesielt i basisfagene. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre et godt SFO-tilbud som er preget av kvalitet, og slippe til nye aktører for å oppnå et enda bedre tilbud. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere til at det gis tilbud om sommerskole til de elevene som ønsker å forbedre sine karakterer og ferdigheter. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det i ungdomskolen legges til rette for mer praktisk læring og at det undervises mer praktisk teori. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at 2. fremmedspråk skal inngå som valgfag. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre en skolehelsetjeneste med tilstrekkelig kapasitet. Partiprogram GRUNNSKOLE HELSEINSTITUSJONER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ta bort noen av de administrative oppgavene som læreren har, slik at de kan få mer tid med sine elever. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke hjem/skole-samarbeidet, blant annet gjennom forsøk med å legge enkelte av foreldrekonferansene til elevens hjem. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gi skolene større handlefrihet innenfor gratisprinsippet slik at skolen kan dra på turer og organisere aktiviteter utenfor skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det opprettes økonomiske støtteordninger for dem som ikke har mulighet til å delta på aktiviteter i regi av skolen, som går ut over gratisprinsippet. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre krav til lederkompetanse for rektorer, men fastholde at rektor også skal ha pedagogisk kompetanse. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre krav til at rådgiver har kompetanse innenfor rådgivning, og at samarbeidet mellom ungdomsskole og videregående skole styrkes. Partiprogram GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for at elever skal få delta i skolegudstjenester og andre aktiviteter som formidler menneskers tro og kulturarv. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil legge RLE inn som obligatorisk fag i lærerutdanningen. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at PPT styrkes med nødvendig fagpersonale og administreres slik at disse får tid til å arbeide ute på skolene med observasjon og veiledning. Deres kunnskap om læring/spesialundervisning må i langt sterkere grad komme den ordinære undervisningen til gode. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil beholde, og ved behov utvide, ordningen med rentefrie lån til kommunene til vedlikehold av eksisterende og bygging av nye skolebygg. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil i større grad legge til rette for at elever kan begynne ett år senere enn normert alder eller flyttes opp på et høyere nivå, dersom eleven, skolen og foreldrene er enige om at dette er fornuftig. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal være mulig å dele inn elever etter nivå i enkelte temaer for å gi tilpasset undervisning. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gi de flinkeste elevene utfordrende læresituasjoner. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gi større rom for talentsatsing innen idrett, kunst, håndverk, språk, realfag og humanistiske fag i skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for praktisk yrkesdeltakelse for elever som etter ungdomsskolen ikke er rede til ytterligere skolegang. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at rådgivningstjenesten og samarbeidet mellom ungdomskolen og videregående skole må styrkes. Partiprogram GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil videreutvikle arbeidet med «vurdering for læring» på alle trinn i grunnskolen og videregående opplæring. Gjennom å styrke vurderingsarbeidet i skolen, vil elever og lærere bli bevisst på elevens progresjon, styrker og svakheter. Derfor ønsker ikke Venstre karakterer på barnetrinnet. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Arbeiderpartiet Det er en styrke at norsk skole bidrar til å motvirke skiller og motsetninger i samfunnet. Derfor vil Arbeiderpartiet hindre privatisering av skolen og forsvare, forsterke og fornye fellesskolen. Partiprogram GRUNNSKOLE PRIVATSKOLER
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet mener en sterk fellesskole er spesielt viktig på barneskoletrinnet. I et mer mangfoldig samfunn er gode felles møtearenaer viktig og barneskolen den viktigste. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil forsvare og styrke fellesskolen, der barn med ulik bakgrunn får like muligheter til å lære mer. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Senterpartiet Dagens privatskolelov dekker et tilbud med lange tradisjoner som et supplement til fellesskolen. Partiprogram GRUNNSKOLE PRIVATSKOLER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi barna en myk overgang til skolens kunnskapskrav, ved også å fokusere på lek og fri utfoldelse i undervisningen det første skoleåret. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre skolens formålsparagraf livssynsnøytral. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ikke øke timetallet per dag i skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre én time fysisk aktivitet om dagen i grunnskolen, og dessuten gi praktiske emner og ekskursjoner i naturen en større plass i hele grunnskolen. Partiprogram FOLKEHELSE GRUNNSKOLE
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for at alle grunnskoler får egen skolehage eller tilgang til gratis leie av parseller i nærområdet. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi elevene fra og med femte klasse større adgang til valgfag, både praktiske og estetiske fag, og fag med fordypning i for eksempel språk og matematikk. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke seksualundervisningen, og blant annet øke fokuset på voldtekt og overgrepsproblematikk i denne. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil introdusere programmering i grunnskolen. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil åpne for en moderat utvidelse av skolenes anledning til å gruppere elevene etter nivå og interesser, spesielt i matematikk og språkfag. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke båndene mellom skole og samfunn, blant annet ved at elevene som ledd i undervisningen deltar i praktiske og samfunnsnyttige oppgaver, i og utenfor skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi elever muligheten til å stryke opptil 14 dager fravær fra vitnemålet for politisk eller organisatorisk arbeid. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre et tak på 15 elever per gruppe i barneskolen og 20 elever i ungdomsskolen. Tettheten av utdannede lærere skal sørge for kvalifisert veiledning og variert undervisning i hele grunnopplæringen. Andre yrkesgrupper skal også brukes til å gi skolen større variasjon og kvalitet. Partiprogram GRUNNSKOLE
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke rådgivningstjenesten i skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil legge til rette for at elever som går ut av grunnskolen får et reelt valg mellom å velge teoretisk eller yrkesrettet videregående utdanning, eller gå ut i arbeidslivet en periode. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi alle elever rett til gratis psykologstøtte gjennom skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utvide ordningen med frukt og grønt til å omfatte hele grunnskolen og på sikt innføre et gratis skolemåltid. Partiprogram FOLKEHELSE GRUNNSKOLE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bruke leksehjelp og sommerskole for å nå barn med spesielle språkutfordringer. Regjeringserklæring BARN GRUNNSKOLE INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil endre RLE-faget til KRLE (Kristendom, religion, livssyn og etikk), samt gjeninnføre kravet om at faget, i tråd med kompetanseområdene, skal inneholde minst 55 pst. kristendom, jf samarbeidsavtalen. Regjeringserklæring GRUNNSKOLE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomføre et særskilt krafttak innenfor matematikk ved at 10 000 lærere i grunnskolen tilbys videreutdanning i løpet av fem år. Regjeringserklæring GRUNNSKOLE UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjøre om lærerutdanningen til en femårig mastergradsutdanning. Regjeringserklæring GRUNNSKOLE UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil kreve karakteren 4 eller bedre i norsk, matematikk og engelsk for opptak til lærerutdanningen. Regjeringserklæring GRUNNSKOLE UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil kreve at alle lærere fra 1. trinn skal ha fordypning i de basisfagene de underviser i. Regjeringserklæring GRUNNSKOLE UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil prioritere elevenes lese- og skriveferdigheter gjennom hele skoleløpet. Tidlig innsats er nøkkelen til mestring og økt læringsutbytte. Regjeringserklæring GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil kartlegge læringsresultatene gjennom hele skoleløpet og sikre full åpenhet om resultater på skolenivå. Regjeringserklæring GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere å innføre flere skriftlige avgangseksamener for elever på 10. trinn. Regjeringserklæring GRUNNSKOLE UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sette ned et utvalg som skal vurdere norskfaget med sikte på å styrke faget som språkfag, gjøre sidemålsundervisningen mer engasjerende for elevene og forbedre karaktersettingen. Regjeringserklæring GRUNNSKOLE SPRÅK UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjeninnføre statlig grunnskoler for hørselshemmede. Regjeringserklæring FUNKSJONSHEMMEDE GRUNNSKOLE UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil etablere en teknologisk skolesekk etter modell fra den kulturelle skolesekken. Regjeringserklæring GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil nedfelle forskrifter med tidsfrister for universell utforming av alle grunnskoler. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE GRUNNSKOLE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere til pedagogisk forskning og utviklingsarbeid som kan gi innsikt i hvordan vi sikrer en god grunnopplæring for alle. Partiprogram FORSKNING GRUNNSKOLE
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha en fleksibel grunnskole hvor hver enkelt elevs kunnskapsnivå skal vektlegges mer. Partiprogram GRUNNSKOLE
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil innføre forbud mot hijab i grunnskolen og forbud mot bruk av heldekkende plagg (burka og nikab) i alle undervisningsinstitusjoner. Partiprogram GRUNNSKOLE TROSSAMFUNN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjøre om skolefritidsordningen (SFO) til aktivitetsskole (AKS) i hele landet. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innføre makspris og utvikle en nasjonal standard for innholdet i AKS, samt utrede tiltak for å sikre at tilbudet også treffer barn som trenger det mest. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere søskenmoderasjon for familier som har barn både i barnehage og i AKS. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at den nye aktivitetsskolen har en klar tematisk kobling til innholdet i skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for læring i AKS i en friere ramme enn i klasserommet, med større vekt på lek og kreativitet. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at AKS bidrar til at alle barn daglig er i fysisk aktivitet, får et variert fritidstilbud og et godt tilbud om leksehjelp. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at alle elever lærer de grunnleggende lese-, skrive- og regneferdighetene tidlig, og bygge et sterkere lag rundt den enkelte eleven. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ansette flere lærere, blant annet ved å innføre en norm for lærertetthet minimum på kommunenivå. Vi vil utrede utformingen for å sikre at hensynet til fleksibilitet og prioritering av skoler og elever med størst behov i varetas. Bemanningsnormen skal i første omgang være fra 1. til 4.klasse, og ikke gå på bekostning av kvaliteten i de øvrige klassetrinn. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innføre en lese-, skrive- og regnegaranti etter 2. trinn. Garantien innebærer: Kartlegge alle elevers lese- og regneferdigheter i 1. og 2. årstrinn; Innføre en garanti der elever under et definert minstenivå i lesing og regning får et tilrettelagt tilbud om intensivopplæring og annen oppfølging, Øke den spesialpedagogiske kompetansen i skolen gjennomen mer aktiv og tilstedeværende PP-tjeneste; Sørge for at spesialundervisning startes så raskt som mulig; Forsterket opplæring skal som hovedregel skje i vanlig undervisningssituasjon; Ha spesialteam som kan settes inn på skoler som trenger ekstra hjelp og veiledning. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre gode leksehjelpsordninger, også på ungdomstrinnet. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre flere forsøk med alternative vurderings- og eksamensformer. Partiprogram GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil etablere forsøk med tidlig fremmedspråk i barneskolen. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER SPRÅK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil godkjenne politisk fravær på ungdomsskolen på lik linje med i videregående opplæring. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomgå grunnskolens kvalitetsvurderingssystem, herunder bruken av tester og prøver for å sikre at det fremmer mer og bedre læring. Partiprogram GRUNNSKOLE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil kartlegge forekomst av mobbing også på de første skoletrinnene og styrke kunnskapen om regelverk og klageadgang blant elever og foreldre. Partiprogram GRUNNSKOLE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil tilrettelegge for faglig sterke elever blant annet gjennom å tilby faglig sterke elever å ta flere fag på høyere nivå. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bedre yrkesveiledningen i grunnskolen og gi alle elever kunnskap om ulike yrker. Partiprogram ARBEIDSLIV GRUNNSKOLE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle religions- og livssynsfaget til et mer inkluderende fag og dermed fjerne 'K' fra KRLE-faget. Partiprogram GRUNNSKOLE TROSSAMFUNN
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre et obligatorisk fremmedspråk i tillegg til engelsk fra 5. trinn. Partiprogram GRUNNSKOLE KULTUR SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre en ny læringsmiljølov som tar for seg hele utdanningsløpet fra barnehagen til høyere utdanning. Partiprogram GRUNNSKOLE HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre regionale utdanningsstrukturer. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre formålsparagrafene for skolen og andre offentlige institusjoner livssynsnøytrale. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE FAMILIE GRUNNSKOLE LIKESTILLING SKOLER TROSSAMFUNN UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjeninnføre RLE-faget i grunnskolen slik det var i 2013. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE FAMILIE GRUNNSKOLE LIKESTILLING SKOLER TROSSAMFUNN UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil forbedre seksualitetsundervisningen på grunnskolen. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en lærernorm for flere lærere og mindre klasser. Tidlig innsats og mer praktisk og variert undervisning krever økt lærertetthet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN GRUNNSKOLE
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en norm for økt lærertetthet på skolenivå med maks 15 elever pr. lærer på 1.-4.trinn og maks 20 elever pr. lærer på 5.- 10.trinn. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN GRUNNSKOLE
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil fjerne test- og målehysteriet i skolen. SV vil endre kvalitetsvurderingssystemet (NKVS) som har ført til ensrettet og teoritung undervisning. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN GRUNNSKOLE
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil få PISA-testene ut av skolen. Partiprogram BARN GRUNNSKOLE
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha tillit til lærerne.(...) SV vil i samarbeid med profesjonen utarbeide en tillitsreform i skolen, som bygger på læringsfremmende styringsprinsipper. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN GRUNNSKOLE
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en praktisk og variert skoledag (...) SV vil fremme en mer praktisk og variert skolehverdag, med blant annet flere timer i praktisk-estetiske fag, livsmestring på timeplanen og innføre kompetansekrav for undervisning i kunst- og håndverksfagene. Partiprogram BARN GRUNNSKOLE KULTUR KUNST
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil erstatte hjemmelekser med skolelekser. Alle elever skal ha like forutsetninger for å mestre skolen, ikke bare de som har mulighet til å få leksehjelp fra foreldrene når de kommer hjem. Elever skal få mer tid på skolen til å øve og få hjelp av lærere, og ha fri når de kommer hjem. Partiprogram BARN GRUNNSKOLE UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha mer fysisk aktivitet. Lek og bevegelse fremmer læring, trivsel og god folkehelse. SV vil innføre minimum en time fysisk aktivitet per dag for alle, og stimulere til økt bruk av naturen og lokalsamfunnet som læringsarenaer. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ BARN FAMILIE FOLKEHELSE GRUNNSKOLE HELSEVESEN IDRETT KULTUR UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil lovfeste retten til leirskoletilbud. Partiprogram BARN GRUNNSKOLE UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre gratis, sunn skolemat for alle. Partiprogram BARN FOLKEHELSE GRUNNSKOLE HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil redusere prisen på SFO ved å innføre en nasjonal makspris, og på sikt gjøre ordningen gratis. Partiprogram BARN FINANSER GRUNNSKOLE PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sV vil styrke samarbeidet mellom skole og SFO, som et første skritt mot heldagsskolen. Partiprogram BARN GRUNNSKOLE
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sV vil forsvare lekens plass i skolen og i SFO. Leken har stor betydning for barns sosiale og fysiske utvikling og er en av de viktigste arenaene for læring. Partiprogram BARN GRUNNSKOLE
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil støtte samarbeid mellom skole, idrettslag, kulturskoler og andre barne- og ungdomsforeninger i nærmiljøet. Partiprogram BARN GRUNNSKOLE IDRETT KULTUR KUNST UNGDOMSARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil skape et lag rundt eleven. SV vil styrke samarbeidet med andre faginstanser og legge til rette for at flere yrkesgrupper skal inn i skolen. Partiprogram ARBEIDSLIV BARN GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil tilbakeføre forhandlingsansvaret for skoleverket til staten. Partiprogram FINANSER GRUNNSKOLE PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha bedre elevmedvirkning. Elever har kunnskap om hva som bidrar til et godt læringsmiljø. SV vil innføre elevrådstime på ungdomsskolen og sikre elevene flere muligheter for medbestemmelse, slik at kunnskapen deres kan være med og videreutvikle skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bekjempe mobbing. SV vil ha en et nasjonalt program for satsning med skolebasert kompetanseheving på hver eneste skole i landet, for å sette alle voksne i skolen bedre i stand til å forebygge, oppdage og stoppe mobbing. Partiprogram ARBEIDSMILJØ BARN GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at skolen skal være en attraktiv arbeidsplass. Gode lønns- og arbeidsvilkår er viktig for å rekruttere og beholde lærere og annen nødvendige kompetanse i skolen. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR GRUNNSKOLE LØNN OG INNTEKT SYSSELSETTING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en rett til etter- og videreutdanning for lærere, uten egenandel. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR GRUNNSKOLE HØYERE UTDANNING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en nasjonal veiledningsordning for nyutdannede lærere. Partiprogram GRUNNSKOLE HØYERE UTDANNING UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha tilpasset opplæring. Det må arbeides systematisk for at alle skoler skal være dysleksi- og dyskalkulivennlige. SV vil styrke skolens muligheter for å gi tilpasset opplæring, øke skolens spesialpedagogiske kompetanse og lovfeste retten til Statpeds tjenester. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre nynorsk. At elever lærer to skriftspråk i Norge, er et gode som ikke må svekkes. Alle elever skal møte både nynorsk og bokmål tidlig i skoleløpet. Partiprogram GRUNNSKOLE KULTUR SPRÅK UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke vilkårene for nynorsk i skolen og endre opplæringsloven § 2-5 slik at også elever på ungdomsskolen får rett på opplæring i hovedmålet og rett til å høre til i egen målformgruppe. Partiprogram GRUNNSKOLE SPRÅK UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at eleven sin kunnskap i sidemålet vurderes, både på ungdomsskolen og i studieforberedende videregående opplæring gjennom egen standpunktkarakter og obligatorisk eksamen. Partiprogram GRUNNSKOLE SPRÅK UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at samisk språk og kultur skal ivaretas i skolen. SV vil videreutvikle og styrke fjernundervisningen i de tre samiske språkene. Partiprogram GRUNNSKOLE KULTUR SAMER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil endre KRLE-faget. Kunnskap om forskjellige livssyn og religioner er nødvendig for å utvikle forståelse og respekt for våre medmennesker. SV vil innføre et felles, mangfoldig og sekulært religions- og livssynsfag i skolen. Vi vil reversere navneendringen på RLE-faget og fjerne kravet om at "om lag halvparten" av tiden skal brukes på kristendom. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha bedre seksualundervisning. SV vil styrke undervisningen om seksualitet, kjønnsidentitet, respekt for grenser, og samtykke. Partiprogram FOLKEHELSE GRUNNSKOLE HELSEVESEN UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke tegnspråket. Skolene må i større grad forpliktes til å skape en reell tospråklig læringsarena når skolen har elever som skal ha opplæring etter § 2-16 i opplæringsloven. SV vil sikre statlig økonomisk kompensasjon til disse skolene. Partiprogram GRUNNSKOLE KULTUR SPESIALUNDERVISNING SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil la flere lære tegnspråk ved å innføre tegnspråk som valgfag og fremmedspråk i ungdomsskolen. Partiprogram GRUNNSKOLE SPESIALUNDERVISNING SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at skolen skal være en del av lokalsamfunnet. Læringspotensialet ved å bruke relevante læringsarenaer utenfor skolen bør utnyttes bedre. SV vil stimulere til økt samarbeid med kulturskolen, frivillige organisasjoner og lokalt næringsliv, og som kan støtte opp under skolens brede kunnskapssyn. Partiprogram GRUNNSKOLE KULTUR UNGDOMSARBEID UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil endre formålsparagrafen til skolen. Skolen skal i sitt verdigrunnlag være livssynsnøytralt og sekulært, skolen skal ha et bredt samfunnsmandat. Partiprogram GRUNNSKOLE LIKESTILLING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjennomføre forsøk med alternative vurderings- og eksamensformer til erstatning for dagens eksamen. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha et mangfoldig og kvalitativt fagtilbud, slik at flest mulig ungdommer får et utdanningstilbud i nærheten av hjemstedet. Et desentralisert og variert opplæringstilbud hvor også de praktisk-estetiske fagene har sin plass, er viktig med tanke på næringsliv og tjenesteyting i hele landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK GRUNNSKOLE KULTUR UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha flere lærere. SV vil på sikt innføre en nasjonal ressursnorm som sikrer maks 12 elever pr lærer på yrkesfag, og maks 24 elever pr lærer på studiespesialiserende. Denne normen vil vi innføre etter at ressursnormen for antall lærere i grunnskolen er gjennomført. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sette fylkeskommunene i bedre stand til å ettergå og forbedre lærebedriftenes pedagogiske forutsetninger, i samarbeid med opplæringskontorene. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ FYLKER GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at forebyggende holdningsarbeid mot voldtekt og seksuelle overgrep skal inn i seksualundervisningen i barnehage og skole. Partiprogram BARNEHAGER FOLKEHELSE GRUNNSKOLE HELSEVESEN LIKESTILLING SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke seksualundervisningen i skolen. Partiprogram FOLKEHELSE GRUNNSKOLE HELSEVESEN SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha selvforsvarskurs for jenter i skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE LIKESTILLING UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre barn av romfolket skolegang. Partiprogram BARN GRUNNSKOLE MENNESKERETTIGHETER SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke den barnefaglige kompetansen i hele mottakskjeden. Alle barn under 18 skal ha rett på skoleundervisning, også mens de venter på at asylsaken blir behandlet. Partiprogram BARN GRUNNSKOLE INNVANDRERE RETTSVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha skolehelsetjeneste tilgjengelig for alle elever. Vi vil lovfeste elevenes rett til helsesøster, og oppfylle normtallet fra Helsedirektoratet på antall helsesøstre per elev i grunnskole og videregående. Partiprogram FOLKEHELSE GRUNNSKOLE HELSEPERSONELL HELSEVESEN UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil tilby kulturskole for alle. Øke rammene til kulturskolen slik at flere får et tilbud, og gjeninnføre makspris på kulturskoleplass. SV vil ha noen gruppetilbud som er åpne for alle, og flere lavterskeltilbud. Partiprogram GRUNNSKOLE KULTUR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil trygge kulturskolen som arbeidsplass. Kulturskolen bør ha faglig kompetente ansatte i hele og faste stillinger så vidt det er mulig. Partiprogram GRUNNSKOLE KULTUR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre kulturskoletimen, så alle elever som ønsker det kan få god undervisning i teater, dans, kunst eller musikk på skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE KULTUR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil få kunsten inn i skolen. Øke skoleverkets kompetanse innenfor estetikk, kunst og kultur og gjøre de humanistiske fagene til en sentral del av hele utdanningsløpet. Partiprogram GRUNNSKOLE KULTUR KUNST SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke kompetansen i kulturskolen. Tilby tilrettelagt PPU-utdanning for kulturskolelærere. Partiprogram GRUNNSKOLE HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KULTUR KUNST SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil videreutvikle den kulturelle skolesekken, bæremeisen og spaserstokken. Ordningene bringer profesjonell kunst av høy kvalitet til barn og eldre over hele landet. SV vil øke bevilgningene og bruke deler av midlene til transport. For å sikre kvaliteten trengs kompetanse- og utviklingsarenaer for bedre samarbeid mellom institusjonene og kunstnerne. Den kulturelle skolesekken må inneholde et bredt tilbud av produksjoner på nynorsk. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR GRUNNSKOLE KULTUR KUNST SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre barn og unge tilgang til gratis idrettsaktiviteter. SV vil gi økonomisk støtte til lavterskeltilbud som åpne flerbrukshaller. Parker og turområder må oppgraderes med aktivitetsmuligheter, som for eksempel klatrevegger, treningsapparater, isbaner og liknende. Skolen skal sikre mer fysisk aktivitet gjennom heldagsskolen. Partiprogram BARN GRUNNSKOLE IDRETT KULTUR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke den offentlige fellesskolen. Ekstremisme forebygges når folk møtes på tvers av klasse, etnisitet og kultur i den norske fellesskolen. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil forsterke tidlig innsats i skolen, slik at alle barn lærer seg grunnleggende ferdigheter og opplever mestring i skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke hjelpetilbudet til utsatte barn og unge [i skolen]. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil sørge for at alle barn kan norsk før de begynner på skolen. Partiprogram BARNEHAGER GRUNNSKOLE SPRÅK
2017-2021 Høyre Høyre vil satse mer på tidlig innsats fra 1. til 4. klasse og prioritere at alle elever skal ha lært å lese, skrive og regne. Partiprogram GRUNNSKOLE
2017-2021 Høyre Høyre vil innføre plikt for skolene til å gi ekstra oppfølging til elever som strever med lesing, skriving og regning. Partiprogram GRUNNSKOLE
2017-2021 Høyre Høyre vil ha bedre tilpasset undervisning både for elever som trenger ekstra hjelp, og for elever som trenger ekstra utfordringer. Partiprogram GRUNNSKOLE
2017-2021 Høyre Høyre vil sette i gang forskning for å analysere hvorfor mange gutter sliter med å finne seg til rette i norsk skole. Partiprogram FORSKNING GRUNNSKOLE
2017-2021 Høyre Høyre vil følge opp forenklingen av læreplanene slik at de blir mer oversiktlige og gir rom for større faglig fordypning. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil ha en skolefritidsordning med god kvalitet som har fokus på lek, kultur- og fritidsaktiviteter og læringsstøttende aktiviteter som leksehjelp. Partiprogram GRUNNSKOLE KULTUR
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke den tverrfaglige satsingen på flere helsesøstre og andre yrkesgrupper i skolen og i SFO. Partiprogram GRUNNSKOLE HELSEVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil innføre skriftlig eksamen i norsk, matematikk og engelsk for alle elever i tiende klasse. Partiprogram GRUNNSKOLE
2017-2021 Høyre Høyre vil redusere antall karakterer i norskfaget fra tre til to, én for muntlig og én for skriftlig norsk. Partiprogram GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil integrere kunnskap om og ferdigheter i informasjonsteknologi og digital utvikling bedre i fagene i skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke elevenes digitale ferdigheter ved å la alle skoler tilby koding og programmering som valgfag. Partiprogram GRUNNSKOLE KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil ta i bruk flere digitale læremidler for å styrke elevenes digitale ferdigheter, gjøre undervisningen mer variert og følge opp den enkelte elev bedre. En forutsetning for god digital undervisning er at lærerne har tilstrekkelig digital kompetanse. Partiprogram GRUNNSKOLE KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil innføre et mer praktisk rettet håndverksfag i grunnskolen, som alle elever skal kunne velge. Partiprogram GRUNNSKOLE
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke de praktisk-estetiske fagene blant annet gjennom å stille krav til at lærere har fordypning i fagene. Partiprogram GRUNNSKOLE KULTUR
2017-2021 Høyre Høyre vil prioritere flere fagtimer med en faglærer fremfor heldagsskole. Partiprogram GRUNNSKOLE
2017-2021 Høyre Høyre vil heve kompetansen blant dagens rådgivere, gjennom etter- og videreutdannelse, for å sette rådgivningstjenesten bedre i stand til å hjelpe ungdom til å ta gode utdannelses- og yrkesvalg. Partiprogram GRUNNSKOLE HØYERE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil ha entreprenørskap som valgfag i skolen. Partiprogram GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil gi de praktiske håndverksferdighetene større plass i grunnskolen. Partiprogram GRUNNSKOLE KULTURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil ha tilpassede undervisningstilbud innenfor grunnskolen kombinert med språkopplæring for voksne innvandrere uten basisutdannelse fra hjemlandet. Partiprogram GRUNNSKOLE INNVANDRERE SPRÅK VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil prioritere økt lærertetthet i småskolen (1. til 4. klasse). Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at SFO fortsatt skal være et frivillig tilbud som utformes lokalt. Skoleeier skal ha ansvar for forsvarlig bemanning, utdannet personale og tilfredsstillende arealer. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil utvikle SFO som et fritidstilbud, ikke som en forlengelse av skoledagen. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil innføre gratis kjernetid i SFO for lavinntektsfamilier. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at «assistentressurs» for elever med spesielle behov også skal gjelde for SFO. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sørge for at kulturskoletilbud kan integreres i SFO-tiden og at det legges til rette for et økt samarbeid med frivillige organisasjoner, for eksempel idrettslag, om innholdet i SFO. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil inkludere dyrekunnskap i naturfag og etikkundervisning i grunnskolen for å fremme innsikt i etisk behandling av tamme og ville dyr. Partiprogram GRUNNSKOLE HUSDYR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ha praktiske, estetiske og IKT-rettede valgfag med høy kvalitet fra 5. trinn. Partiprogram GRUNNSKOLE
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at det på første trinn på barneskolen skal prioriteres læringsglede og fri lek fremfor fagspesifikke kompetansemål. Partiprogram GRUNNSKOLE
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke skole-hjem-samarbeid og spesialundervisning på 1.-4. trinn for å sikre tidlig innsats. Partiprogram FAMILIE GRUNNSKOLE
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi alle elever opplæring i programmering i løpet av grunnskolen. Partiprogram GRUNNSKOLE KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke opplæringen om samisk kultur og historie for alle elever i grunnskolen. Partiprogram GRUNNSKOLE SAMER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at sidemålsopplæringen starter allerede i barneskolen gjennom bøker, sang og lek. Partiprogram GRUNNSKOLE SPRÅK
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at SFO skal være et gratis og frivillig tilbud til elever i 1.-4. klasse. Partiprogram GRUNNSKOLE SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bedre seksualundervisningen i grunnskolen. Regjeringserklæring GRUNNSKOLE LIKESTILLING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sørge for at elever som kommer til landet uten fullført grunnskole, ikke overføres fra mottaksklasser til ordinære klasser før de behersker norsk godt nok. Regjeringserklæring BARN GRUNNSKOLE INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil lovfeste retten til et leirskoleopphold i løpet av grunnskolen. Regjeringserklæring FOLKEHELSE GRUNNSKOLE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil prioritere tidlig innsats fra 1. til 4. klasse, og ha som mål at ingen elever skal gå ut av grunnskolen uten å ha lært å lese, skrive og regne skikkelig. Regjeringserklæring GRUNNSKOLE

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
6. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet (unntatt kap. 291, 292, 3291 og 3292 og romertall II) Behandlet
2. jun 2020 Representantforslag om å sikre omsorgspenger til foreldre som må jobbe mindre på grunn av reduserte åpningstider i barnehagene og SFO Behandlet
20. apr 2020 Representantforslag om å omgjøre nasjonale prøver i grunnskolen til utvalgsprøver Behandlet
9. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
12. jun 2019 Representantforslag om barnevennlig transport i by og bygd Behandlet
25. mar 2019 Representantforslag om tilbud om en likeverdig skolefritidsordning for barn og ungdom med særskilte behov Behandlet
11. feb 2019 Representantforslag om nasjonal satsing for flere lærere i skolen Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
12. nov 2018 Representantforslag om lovfestet rett til SFO/AKS-plass Behandlet
30. mai 2018 Representantforslag om behovet for evaluering av seksårsreformen med sikte på å innrette skolen slik at den bedre ivaretar behovene til de yngste elevene Behandlet
30. mai 2018 Representantforslag om evaluering av seksårsreformen og en skolestart på barns premisser Behandlet
9. apr 2018 Representantforslag om at det skal være pålagt at nettbrett/PC eller lignende enheter som er tilgjengelig for barn i barnehagen og i småskolen, skal benytte filter som hindrer elever tilgang til alvorlig skadelig innhold på nett Behandlet
28. feb 2018 Representantforslag om beredskapsteam for økt innsats mot mobbing Behandlet
12. feb 2018 Representantforslag om kompetansekrav for undervisning uten tilbakevirkende kraft Behandlet
12. feb 2018 Representantforslag om å sikre at lærere som er utdannet før 2014, fortsatt beholder full undervisningskompetanse Behandlet
12. feb 2018 Representantforslag om flere lærere i skolen - mer likeverdig og tilpasset opplæring for elevene Behandlet
12. feb 2018 Representantforslag om å innføre lærernorm, at nye kompetansekrav ikke gis tilbakevirkende kraft, og endre karakterkravet i matematikk for opptak til lærerutdanningen Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
18. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
6. des 2017 Representantforslag om å innføre en ordning som sikrer elever på 1.-10. trinn minst én time fysisk aktivitet hver dag Behandlet
12. jun 2017 Representantforslag om en stortingsmelding om en styrket kulturskole for framtiden Behandlet
12. jun 2017 Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen Behandlet
12. jun 2017 Representantforslag om styrket spesialpedagogisk oppfølging i en inkluderende skole Behandlet
6. jun 2017 Representantforslag om Lærerløftet 2.0 Behandlet
21. mai 2017 Endringar i opplæringslova (oppstart av grunnskoleopplæring og rett til vidaregåande opplæring) Behandlet
21. mai 2017 Endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø) Behandlet
22. feb 2017 Representantforslag om økt lærertetthet og en maksgrense for gjennomsnittlig gruppestørrelse på skolenivå Behandlet
22. feb 2017 Representantforslag om opptakskrav til lærerutdanningen og nasjonal veiledningsordning Behandlet
22. feb 2017 Representantforslag om økt lærertetthet for en inkluderende fellesskole Behandlet
20. feb 2017 Representantforslag om å avvikle norsk deltakelse i PISA-undersøkelsen Behandlet
16. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
16. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2016 Endringer i opplæringslova (tidsbegrenset dispensasjon fra kravet om relevant kompetanse i undervisningsfaget) Behandlet
21. nov 2016 Representantforslag om å endre skolefritidsordningen til en aktiv fritidsordning og styrke kvaliteten i tilbudet Behandlet
21. nov 2016 Representantforslag om å sikra alle elevar i grunnskulen rett til opplæring på hovudmålet sitt Behandlet
10. okt 2016 Fag - Fordypning - Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet Behandlet
13. jun 2016 Representantforslag om gradvis innføring av én times fysisk aktivitet i skolen Behandlet
8. jun 2016 Endringar i opplæringslova (friare skoleval over fylkesgrenser, praksisbrevordning m.m.) Behandlet
1. jun 2016 Representantforslag om å styrke norsk tegnspråk og tegnspråk i skolen Behandlet
13. apr 2016 Representantforslag om en helhetlig tros- og livssynspolitikk Behandlet
11. apr 2016 Representantforslag om å innføre prosjektet "Livsmestring i skolen" på skolens ungdomstrinn Behandlet
10. feb 2016 Representantforslag om at alle skoler må bli dysleksi- og dyskalkulivennlige Behandlet
10. feb 2016 Representantforslag om å lovfeste elevenes rett til leirskoleopplæring i løpet av grunnskolen Behandlet
15. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
15. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
13. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
9. nov 2015 Representantforslag om tidlig innsats i skolen Behandlet
9. nov 2015 Representantforslag om innføring av et gratis skolemåltid i grunnskolen Behandlet
10. jun 2015 Endringar i opplæringslova og privatskolelova (krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m.) Behandlet
20. mai 2015 Representantforslag om å innføre faget arbeidslivsfag som et obligatorisk tilbud på ungdomstrinnet Behandlet
23. mar 2015 Endringar i opplæringslova og privatskolelova (skolebyte i mobbesaker) Behandlet
18. feb 2015 Representantforslag om tidlig innsats i grunnskolen gjennom økt lærertetthet på 1.-4. trinn Behandlet
16. feb 2015 Representantforslag om en bedre skolehelsetjeneste Behandlet
9. feb 2015 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonar som er behandla av Stortinget Behandlet
2. feb 2015 Representantforslag om å endre systemet med nasjonale prøver til utvalgsprøver og redusere testingen i grunnskolen Behandlet
15. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. jun 2014 Endringer i opplæringslova, privatskolelova og folkehøyskoleloven (leksehjelp m.m.) Behandlet
11. jun 2014 Representantforslag om et særskilt kompetanseløft for å redusere andelen ikke-kvalifiserte tilsatte i grunnskolen Behandlet
12. mai 2014 Grunnlovsforslag om grunnlovfesting av økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter (unntatt romertall IX) Behandlet
10. feb 2014 Representantforslag om karakterfri barneskole Behandlet
11. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
11. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
13. jun 2013 På rett vei - Kvalitet og mangfold i fellesskolen Behandlet
13. jun 2013 Representantforslag om et verdiløft i skolen Behandlet
13. jun 2013 Representantforslag om å fjerne køene til de kommunale kulturskolene Behandlet
13. jun 2013 Representantforslag om innføring av tegnspråk som valgfag i ungdomsskolen Behandlet
13. jun 2013 Representantforslag om å løfte lærerens stilling i grunn- og videregående skole Behandlet
12. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
19. nov 2012 Representantforslag om mer fysisk aktivitet i grunnskolen Behandlet
8. okt 2012 Representantforslag om et særskilt videreutdanningsløft for tilsatte i grunnskolen som mangler undervisningskompetanse Behandlet
4. jun 2012 Endringar i opplæringslova og privatskolelova (undervisningskompetanse m.m.) Behandlet
8. jan 2012 Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Behandlet
7. des 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
7. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
27. nov 2011 Representantforslag om en opptrappingsplan for de kommunale musikk- og kulturskolene Behandlet
17. nov 2011 Tidlig innsats og bedre læring for elever med særskilte behov (unntatt kapittel 6) Behandlet
17. nov 2011 Representantforslag vedrørende å åpne for forsøk med muntlige karakterer i 7. klasse på barnetrinnet Behandlet
10. nov 2011 Representantforslag om å utarbeide undervisningsmateriell om norske krigsseileres innsats under andre verdenskrig Behandlet
14. jun 2011 Tidlig innsats og bedre læring for elever med særskilte behov (kapittel 6) Behandlet
14. jun 2011 Riksrevisjonens undersøkelse av spesialundervisningen i grunnskolen Behandlet
14. jun 2011 Representantforslag om å fryse prosessen med nedleggelse av statlige grunnskoler for hørselshemmede Behandlet
14. mar 2011 Representantforslag om bruk av hijab i barneskolen Behandlet
21. feb 2011 Tid til læring - oppfølging av Tidsbrukutvalgets rapport Behandlet
21. feb 2011 Representantforslag om tydeligere retningslinjer for nasjonale prøver for å sikre sammenlignbare resultater mellom skolene og at flest mulig elever deltar Behandlet
8. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
8. des 2010 Endringer på statsbudsjettet for 2010 Behandlet
3. jun 2010 Endringar i opplæringslova og privatskolelova (leksehjelp m.m.) Behandlet
24. mar 2010 Utdanningslinja Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
8. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet