Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil endre Grunnloven, slik at Stortinget skal gi tiltredende regjeringer uttrykkelig tillit (investitur), og slik at Regjeringen gis mulighet til oppløsningsrett og utlyse nyvalg. Partiprogram GRUNNLOVEN REGJERINGEN STORTINGET
2009-2013 Høyre For å styrke jordbruket vil Høyre fjerne odelsbestemmelsen fra Grunnloven og modernisere odelsloven. Partiprogram GRUNNLOVEN LANDBRUK
2009-2013 Høyre For å sikre personvern og ytringsfrihet vil Høyre utrede grunnlovsfesting av personvern. Partiprogram GRUNNLOVEN PERSONVERN
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre grunnlovsfeste lokaldemokratiet. Partiprogram GRUNNLOVEN LOKALFORVALTNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at lokaldemokratiet skal grunnlovfestes. Partiprogram GRUNNLOVEN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre et velfungerende og grunnlovsfestet lokaldemokrati. Partiprogram GRUNNLOVEN
2009-2013 Venstre Venstre vil skille stat og kirke. Skillet må gjennomføres på en slik måte at det fortsatt blir rom for en bred folkekirke i det norske samfunn. Partiprogram GRUNNLOVEN
2009-2013 Venstre Venstre vil oppheve bestemmelsen om bekjennelse til en bestemt religion for å inneha offentlige stillinger. Partiprogram GRUNNLOVEN STATENS PERSONALPOLITIKK
2009-2013 Venstre Venstre ønsker en oppdatering av Grunnloven (...) tilpasset dagens virkelighet både i innhold, språk og form. Partiprogram GRUNNLOVEN
2009-2013 Venstre Venstre vil revidere Grunnloven slik at den korrekt beskriver styresettet i Norge og får en tilgjengelig form. En revisjon skal styrke borgernes rettigheter. Partiprogram GRUNNLOVEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil grunnlovsfeste det lokale sjølvstyret. Partiprogram GRUNNLOVEN LOKALFORVALTNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at det offentliges ansvar for å sikre utvikling og vern av norsk kultur og språk blir grunnlovsfestet. Økt frihandel har i større grad gjort kultur til en vare. Hensynet til nasjonal kultur og språk står svakt i internasjonale regelverk, og en grunnlovsfesting vil bidra til at slike hensyn må ivaretas. Partiprogram GRUNNLOVEN KULTURVERN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå å grunnlovsfeste retten til bolig. Partiprogram BOLIGSAKER GRUNNLOVEN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for en grunnlovsfesting av allemannsretten. Partiprogram GRUNNLOVEN NATURVERN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at når minst en tredjedel av Stortingets medlemmer krever det, skal Høyesterett avgi uttalelse om hvorvidt en lovbestemmelse er i strid med grunnloven. Partiprogram DOMSTOLER GRUNNLOVEN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil avvikle konsesjons-, bo- og driveplikten, samt odelsreguleringer. Partiprogram GRUNNLOVEN LANDBRUK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV skal fremme og støtte grunnlovsforslag som erstatter monarkiet med republikk. Partiprogram GRUNNLOVEN STATSFORFATNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV skal fremme og støtte grunnlovsforslag som gir et fullstendig skille mellom kirke og stat. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE GRUNNLOVEN STATSFORFATNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV skal fremme og støtte grunnlovsforslag som fastslår at alle mennesker har rett til en bolig. Partiprogram BOLIGSAKER GRUNNLOVEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV skal fremme og støtte grunnlovsforslag som fastslår at retten til å søke asyl er en grunnleggende menneskerett Norge anerkjenner. Partiprogram GRUNNLOVEN INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV skal fremme og støtte grunnlovsforslag som sikrer streikeretten. Partiprogram ARBEIDSLIV GRUNNLOVEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV skal fremme og støtte grunnlovsforslag som fastsetter allemannsretten som allment prinsipp. Partiprogram GRUNNLOVEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV skal fremme og støtte grunnlovsforslag som utvider demokratiet ved å senke stemmerettsalderen til 16 år. Partiprogram GRUNNLOVEN VALG
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV skal fremme og støtte grunnlovsforslag som forbyr bruk av dødsstraff uansett situasjon. Partiprogram GRUNNLOVEN MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV skal fremme og støtte grunnlovsforslag som fjerner krigsprerogativet, slik at det kreves behandling i Stortinget for at Norge skal kunne delta i væpnede operasjoner i utlandet. Partiprogram FORSVAR GRUNNLOVEN STATSFORFATNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV skal fremme og støtte grunnlovsforslag som forbyr produksjon, bruk eller utplassering av atomvåpen på norsk jord. Partiprogram ATOMVÅPEN GRUNNLOVEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV skal fremme og støtte grunnlovsforslag som begrenser den møtefrie perioden i Stortinget om sommeren. Partiprogram GRUNNLOVEN STORTINGET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV skal fremme og støtte grunnlovsforslag som gir mulighet til å levere grunnlovsforslag nærmere stortingsvalget for å få mer debatt om grunnlovsforslagene. Partiprogram GRUNNLOVEN VALG
2013-2017 Venstre Barns rettigheter må grunnlovfestes. Partiprogram BARN GRUNNLOVEN MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Venstre Venstre støtter forslaget om et eget, nytt menneskerettighetskapittel i Grunnloven som skal styrke beskyttelsen av individets grunnleggende friheter, herunder personvernet. Partiprogram GRUNNLOVEN MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Venstre Venstre vil grunnlovsfeste retten til privatliv, personvern og privat kommunikasjon. Partiprogram GRUNNLOVEN
2013-2017 Venstre Venstre vil fullføre skillet mellom stat og kirke ved å fjerne gjenværende henvisninger til bestemte kirkesamfunn og trosretninger i Grunnloven. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE GRUNNLOVEN
2013-2017 Venstre Venstre vil grunnlovsfeste retten fra å bli diskriminert på bakgrunn av kjønn, etnisk opprinnelse, funksjonsevne, seksuell legning, livssyn eller andre vesentlige forhold ved en person. Partiprogram GRUNNLOVEN MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Venstre Venstre vil endre Grunnloven slik at den mer korrekt beskriver styresettet i Norge og ytterligere styrker borgernes rettigheter. Partiprogram GRUNNLOVEN
2013-2017 Venstre Venstre vil grunnlovsfeste retten til å søke asyl. Partiprogram GRUNNLOVEN INNVANDRERE
2013-2017 Høyre Høyre vil fjerne odelsbestemmelsene fra Grunnloven og modernisere odelsloven. Partiprogram GRUNNLOVEN LANDBRUK
2013-2017 Høyre Høyre vil grunnlovsfeste det lokale selvstyret. Partiprogram GRUNNLOVEN LOKALFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Når minst en tredjedel av Stortingets medlemmer krever det, skal Høyesterett avgi uttalelse om hvorvidt en lovbestemmelse er i strid med Grunnloven. Partiprogram DOMSTOLER GRUNNLOVEN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil forenkle offentlig forvaltning, lover og regler. Partiprogram GRUNNLOVEN LOKALFORVALTNING NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil liberalisere alkohollovgivningen. Partiprogram GRUNNLOVEN HANDEL NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil oppheve monopolet for omsetning av alkoholholdige drikker. Partiprogram GRUNNLOVEN HANDEL NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sikre et tilfredsstillende kontrollsystem for omsetning av alkohol. Partiprogram GRUNNLOVEN HANDEL NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at aldersgrensen for kjøp og skjenking av alkoholholdige drikkevarer settes lik myndighetsalderen. Partiprogram GRUNNLOVEN NÆRINGSLIV VAREHANDEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil liberalisere røykeloven. Partiprogram GRUNNLOVEN HANDEL NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at Norge skal følge EUs regler for import av alkohol og tobakk. Partiprogram GRUNNLOVEN HANDEL NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne lov om eiendomsskatt. Partiprogram BANKER BOLIGSAKER FINANSER GRUNNLOVEN NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil gjennomgå straffelovgivningen for å heve straffenivået. Partiprogram GRUNNLOVEN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STRAFFERETT
2013-2017 Senterpartiet Sp vil endre Grunnloven slik at areal og tallet på norske statsborgere, ikke folkeregistrerte, ligger til grunn for fordelingen av stortingsmandater mellom fylkene. Partiprogram GRUNNLOVEN VALG
2013-2017 Senterpartiet Sp vil grunnlovsfeste det lokale selvstyret. Partiprogram GRUNNLOVEN LOKALFORVALTNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil skrive Norges Bank inn i Grunnloven, slik tilfellet var mellom 1814 og 1911. Partiprogram GRUNNLOVEN NORGES BANK
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at stortingsrepresentanter skal avlegge ed til Grunnloven ved åpningen av hver stortingsperiode. Partiprogram GRUNNLOVEN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at odelsloven fortsatt skal være en del av Grunnloven. Partiprogram GRUNNLOVEN LANDBRUK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre et velfungerende og grunnlovsfestet lokaldemokrati. Partiprogram GRUNNLOVEN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at retten til liv skal gjelde fra unnfangelse til naturlig død og at dette prinsippet skal nedfelles i grunnloven. Partiprogram GRUNNLOVEN SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke disse fellesverdiene som blant annet kommer til utrykk i Grunnlovens § 2, hvor det framheves at verdigrunnlaget er den kristne og humanistiske arven, og at Grunnloven skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene. Partiprogram GRUNNLOVEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil videreføre grunnlovsfesting av valgkretsene ved stortingsvalg. Partiprogram GRUNNLOVEN VALG
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil grunnlovsfeste allemannsretten. Partiprogram GRUNNLOVEN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil fjerne odelsloven og grunnlovsvernet av odelsretten. Partiprogram GRUNNLOVEN JORDBRUK LANDBRUK STATSFORFATNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal ratifisere den tredje tilleggsprotokollen i FNs barnekonvensjon, og at barns rettigheter skal innarbeides i grunnloven. Partiprogram BARN FAMILIE FN GRUNNLOVEN STATSFORFATNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil fullføre skillet mellom stat og kirke ved å fjerne gjenværende henvisninger til bestemte kirkesamfunn og trosretninger i Grunnloven. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE GRUNNLOVEN STATSFORFATNING TROSSAMFUNN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre friluftslivets naturgrunnlag. SV vil grunnlovsfeste allemannsretten og sikre gode rammer for bruk og vern i våre verneområder. Partiprogram GRUNNLOVEN MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil endre Grunnloven slik at paragrafer som henviser til en særskilt religion endres eller fjernes. Partiprogram GRUNNLOVEN STATSFORFATNING TROSSAMFUNN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sørge for at makt og posisjoner ikke går i arv og derfor erstatte monarkiet med republikk. Partiprogram GRUNNLOVEN KONGEN STATSFORFATNING VALG
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke velgernes innflytelse i Stortingsvalg. Derfor vil SV gjøre det lettere å stemme fram kandidater på listene. Partiprogram GRUNNLOVEN STATSFORFATNING VALG
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sette ned stemmerettsalderen til 16 år. Partiprogram GRUNNLOVEN STATSFORFATNING VALG
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil tillate dobbelt statsborgerskap. Partiprogram GRUNNLOVEN INNVANDRERE LOKALFORVALTNING STATSFORFATNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sørge for moderate lønninger for stortings- og regjeringsmedlemmer og statlige ledere. Ingen leder i staten bør tjene mer enn statsministeren. Partiprogram GRUNNLOVEN REGJERINGEN STATSFORFATNING STORTINGET STORTINGSREPRESENTANTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utvide bruken av folkeavstemninger i viktige spørsmål for Norge. Partiprogram GRUNNLOVEN STATSFORFATNING VALG
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil grunnlovsfeste allemannsretten. Alle skal ha tilgang til friluftsopplevelser og norsk natur. Partiprogram GRUNNLOVEN IDRETT KULTUR STATSFORFATNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil grunnlovsfeste at de viltlevende ressursene i havet tilhører folket og skal komme lokalbefolkningen til gode. Partiprogram GRUNNLOVEN HAVBRUK
2017-2021 Høyre Høyre vil fjerne odelsbestemmelsen fra Grunnloven og modernisere odelsloven. Partiprogram GRUNNLOVEN LANDBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil grunnlovsfeste den norske krona. Partiprogram BANKER FINANSER GRUNNLOVEN STATSFORFATNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil grunnlovsfeste at fiskeriressursene i havet tilhører folket. Partiprogram FISKERIER GRUNNLOVEN HAVBRUK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil endre grunnloven slik at norsk deltakelse i krigsoperasjoner i utlandet må vedtas av Stortinget. Partiprogram FN-STYRKER FORSVAR FREDSARBEID GRUNNLOVEN STORTINGET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil grunnlovsfeste retten til å søke asyl. Partiprogram GRUNNLOVEN INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utrede konsekvensene av å avvikle odelsloven og grunnlovsvernet av odelsretten. Regjeringserklæring GRUNNLOVEN LANDBRUK

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
4. mai 2020 Grunnlovsforslag om endring i §§ 2, 4, 9, 16 og 44 (endelig avskaffelse av statskirkeordningen) Behandlet
4. mai 2020 Grunnlovsframleggom endring i § 33 (grunnlovfesting av at Noreg skal ha si eiga pengeeining) Behandlet
4. mai 2020 Grunnlovsforslag om endring i § 21 annet punktum (om avgivelse av ed eller forsikring som vilkår for å bli beskikket som embetsmann) Behandlet
4. mai 2020 Grunnlovsforslag om endring i §§ 4 og 16 (forholdet mellom stat og kirke) Behandlet
4. mai 2020 Grunnlovsforslag om endring i § 89 (domstolskontroll med lover mv.) Behandlet
4. mai 2020 Grunnlovsforslag om endring i § 25 (flytting av bestemmelsen om militærmakt mot innbyggerne) Behandlet
4. mai 2020 Grunnlovsforslag om flytting av § 33 (Norges Bank) Behandlet
23. mar 2020 Opplysningsvesenets fond Behandlet
20. mar 2020 Midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven) Behandlet
16. des 2019 Grunnlovsforslag om ny § 85 a (om folkeavstemning) Behandlet
16. des 2019 Grunnlovsforslag om endring i § 57 (valgordningen) Behandlet
16. des 2019 Grunnlovsforslag om endring i § 63 (fritak fra ombudsplikten ved stortingsvalg) Behandlet
16. des 2019 Grunnlovsforslag om endring i § 57 (endring av valgdistriktene i Norge) Behandlet
16. des 2019 Grunnlovsframlegg om endring i § 57 femte ledd (utanlandske borgarar skal ikkje reknast med ved mandatfordelinga til Stortinget) Behandlet
16. des 2019 Grunnlovsforslag om endring i § 57 annet og tredje ledd (valgordningen) Behandlet
16. des 2019 Grunnlovsforslag om endring i § 49 (delegering) Behandlet
16. des 2019 Grunnlovsforslag om nytt andre ledd i § 49 (folkeavstemning) Behandlet
16. des 2019 Grunnlovsforslag om endring i § 14 (forbud mot å utnevne stortingsrepresentanter til statssekretærer) Behandlet
13. nov 2019 Representantforslag om prøveordning som gir folk mulighet til å stille borgerforslag for behandling i Stortinget Behandlet
2. jun 2019 Grunnlovsframlegg om ny § 112 a (om at dei marine ressursane høyrer fellesskapet til) Behandlet
2. jun 2019 Grunnlovsforslag om ny § 111 første ledd (de marine ressurser) Behandlet
2. jun 2019 Grunnlovsforslag om § 95 nytt tredje ledd (om at staten ikke skal kunne skatte- og avgiftsbelegge rettslige tjenester for saker som skal avgjøres av domstolene) Behandlet
2. jun 2019 Grunnlovsforslag om ny § 103 (rett til å stifte familie mv.) Behandlet
2. jun 2019 Grunnlovsforslag om ny § 111 (om at de marine ressursene tilhører fellesskapet og skal komme kystsamfunnene til gode) Behandlet
2. jun 2019 Grunnlovsforslag om endring i § 98 (forbud mot uforholdsmessig inngrep i borgernes frihetssfære) Behandlet
2. jun 2019 Grunnlovsforslag om endring i § 113 a (begrensninger i de grunnlovsfestede rettigheter) Behandlet
2. jun 2019 Grunnlovsforslag om endring i § 93 (vern av liv fra unnfangelse til død) Behandlet
2. jun 2019 Grunnlovsforslag om endring i § 93 (grunnlovfesting av retten til å søke asyl) Behandlet
28. jan 2019 Grunnlovsforslag om ny § 111 andre ledd (om støy) Behandlet
28. jan 2019 Grunnlovsforslag om endring av Grunnloven § 108 (samene som urfolk) Behandlet
28. jan 2019 Grunnlovsframlegg om endring i § 108 («det samiske folket» erstattar omgrepet «den samiske folkegruppa») Behandlet
28. jan 2019 Grunnlovsforslag om ny § 111 (levestandard og helse) Behandlet
28. jan 2019 Grunnlovsforslag om endring i §§ 1, 3, 4 til 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17 til 32, 34 til 37, 39 til 41, 43 til 48, 62, 67 til 69, 74 til 82, 86 og 121 (om å endre statsform til republikk) Behandlet
28. jan 2019 Grunnlovsforslag om endring i § 108 (anerkjennelse av det samiske folk) Behandlet
28. jan 2019 Grunnlovsforslag om ny § 107 (grunnlovfesting av retten til bolig) Behandlet
28. jan 2019 Grunnlovsforslag om ny § 111 i Grunnloven (levestandard og helse) Behandlet
28. jan 2019 Grunnlovsforslag om endring i §§ 12, 50 og 61 (innføring av 16 års stemmerettsalder) Behandlet
28. jan 2019 Grunnlovsforslag om endring i § 112 (om vern av matjordressursene) Behandlet
28. jan 2019 Grunnlovsforslag om ny § 107 (rett til kulturell identitet og deltakelse i det kulturelle liv) Behandlet
28. jan 2019 Grunnlovsforslag om å grunnlovfeste allemannsretten Behandlet
7. mai 2018 Grunnlovsforslag om vedtak av Grunnloven på tidsmessig bokmål Behandlet
7. mai 2018 Grunnlovsforslag om endring i § 25 (forbud mot atomvåpen på norsk jord) Behandlet
7. mai 2018 Grunnlovsforslag om endring i § 5 (om kongens immunitet) Behandlet
7. mai 2018 Grunnlovsforslag om opphevelse av § 117 (odels- og åsetesretten) Behandlet
7. mai 2018 Grunnlovsforslag om endring i §§ 17, 49, 50, 75 og 109 (retting av språklige feil etter grunnlovsendringene i 2014) Behandlet
7. mai 2018 Grunnlovsforslag om språklige justeringer i enkelte paragrafer i Grunnloven på nynorsk Behandlet
7. mai 2018 Grunnlovsforslag om opphevelse av § 117 (odels- og åsetesretten) Behandlet
7. mai 2018 Grunnlovsforslag om endring i § 25 (bruk av rikets forsvarsmakt på fremmed jord) Behandlet
23. mai 2016 Grunnlovsforslag 3 B: Grunnlovsforslag 3 på bokmål og nynorsk Behandlet
23. mai 2016 Grunnlovsforslag om endring av Grunnloven § 110 b - vern om matjordressursene Behandlet
23. mai 2016 Grunnlovsforslag om endring i Grunnloven § 25 (mer åpenhet om norsk krigsdeltakelse i utlandet) Behandlet
23. mai 2016 Grunnlovsforslag om endringer i Grunnloven §§ 12, 50 og 61 (innføring av 16 års stemmerett) Behandlet
23. mai 2016 Grunnlovsforslag om endringer i Grunnloven § 107 (odels- og åsetesretten) Behandlet
23. mai 2016 Grunnlovsforslag om endringer i Grunnloven § 93 med sikte på å åpne for at samtykke til suverenitetsoverføring kan gis med 2/3 flertall forutsatt at det først er avholdt en rådgivende folkeavstemning Behandlet
23. mai 2016 Grunnlovsforslag om endring av Grunnloven § 112 (utvidelse av tidsfristen for å foreslå endringer i Grunnloven) Behandlet
23. mai 2016 Grunnlovsforslag om endringer i Grunnloven § 25 (forbud mot produksjon, introduksjon, utplassering og bruk av atomvåpen i Norge) Behandlet
23. mai 2016 Grunnlovsforslag om endring av Grunnloven § 106 (forvaltning av geistlighetens benefiserte gods (Opplysningsvesenets fond) Behandlet
23. mai 2016 Grunnlovsforslag om opphevelse av Grunnloven § 107 (opphevelse av odels- og åsetesretten) Behandlet
23. mai 2016 Grunnlovsforslag om opphevelse av Grunnloven § 107 (Odels- og Aasædesretten) Behandlet
23. mai 2016 Grunnlovsforslag om endring av Grunnloven § 75 (stabile rammebetingelser for næringslivet) Behandlet
23. mai 2016 Grunnlovsforslag om ny § 38 (grunnlovfesting av kroner og øre som norsk pengeeining) Behandlet
23. mai 2016 Grunnlovsforslag om ny § 33 i Grunnlova (grunnlovsfesting av Noregs Bank) Behandlet
23. mai 2016 Grunnlovsforslag om endring av Grunnloven §§ 68 og 80 (Stortinget trer sammen en måned tidligere) Behandlet
23. mai 2016 Grunnlovsforslag 2 B: Grunnlovsforslag 2 på bokmål og nynorsk Behandlet
23. mai 2016 Grunnlovsforslag 4 B: Grunnlovsforslag 3 på bokmål og nynorsk Behandlet
30. mar 2016 Grunnlovsforslag om tillegg i Grunnloven § 49 om grunnlovsfesting av lokaldemokratiet Behandlet
30. mar 2016 Grunnlovsforslag om endring av Grunnloven §§ 1, 3, 4-9, 11-15, 17-32, 34-37, 39-41, 43-48, 62, 67-69, 74-82, 86 og 112 (innføring av republikk som styreform i Norge) Behandlet
30. mar 2016 Grunnlovsforslag om endringer av Grunnloven § 57 (Valgordningen) Behandlet
30. mar 2016 Grunnlovsforslag om endringer i Grunnloven § 49 (lokalt selvstyre/lokaldemokrati) Behandlet
30. mar 2016 Grunnlovsforslag frå om endringer i §§ 49 og 75 i Grunnlova (grunnlovsfesting av kommunalt sjølvstyre) Behandlet
30. mar 2016 Grunnlovsforslag om endring av § 57 i Grunnlova (berre norske borgarar skal reknast med ved mandatfordelinga) Behandlet
30. mar 2016 Grunnlovsforslag om grunnfesting av økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter (romertall IX) Behandlet
30. mar 2016 Grunnlovsforslag fra Carl I. Hagen vedtatt til fremsettelse av Christian Tybring-Gjedde om endringer i Grunnloven § 71 (å muliggjøre fritak for å møte på Stortinget) Behandlet
30. mar 2016 Grunnlovsforslag 1 B: Grunnlovsforslag 1 på bokmål og nynorsk Behandlet
30. mar 2016 Grunnlovsforslag om å utelukke at stortingsrepresentanter kan beskikkes som statssekretærer Behandlet
31. mai 2015 Grunnlovsforslag om endring i Grunnloven § 97 (unntak fra tilbakevirkningsforbudet for handlinger som var straffbare etter folkeretten) Behandlet
31. mai 2015 Grunnlovsforslag om endringer i Grunnloven §§ 2, 4 og 16 (endelig avskaffelse av statskirkeordningen) Behandlet
31. mai 2015 Grunnlovsforslag om endringer i Grunnloven §§ 4 og 16 (om forholdet stat/kirke) Behandlet
31. mai 2015 Grunnlovsforslag om grunnlovfesting av sivile og politiske menneskerettigheter (romertallene X og XXIV) Behandlet
31. mai 2015 Grunnlovsforslag fra Aanund Hylland og Finn-Erik Vinje, vedtatt til fremsettelse av Anders Anundsen, om endring i Grunnloven § 80 (retting av en språklig feil) Behandlet
18. mai 2015 Om utsendelse av lengeværende asylbarn og justis- og beredskapsministerens opplysningsplikt etter Grunnloven § 82 Behandlet
27. apr 2015 Representantforslag om å legge til rette for at nytiltrådte statsråder etter § 75 h i Grunnloven kan innkalles til høring i Stortinget om yrkesbakgrunnen Behandlet
28. jan 2015 Representantforslag om å opprette en egen lovavdeling på Stortinget Behandlet
26. mai 2014 Innstilling fra Stortingets presidentskap om redigert versjon av Grunnloven kapittel E og F som følge av vedtatte grunnlovsforslag om menneskerettigheter Behandlet
12. mai 2014 Grunnlovsforslag om grunnlovfesting av sivile og politiske menneskerettigheter (unntatt romertallene X og XXIV) Behandlet
12. mai 2014 Grunnlovsforslag om ny § 103 (rett til å stifte familie) (Dokument 12:35) Behandlet
12. mai 2014 Grunnlovsforslag om ny § 103 (rett til å stifte familie) (Dokument 12:34) Behandlet
12. mai 2014 Grunnlovsforslag om ny § 93 i Grunnloven (rett til liv og forbud mot dødsstraff, tortur og slaveri) (Dokument 12:33) Behandlet
12. mai 2014 Grunnlovsforslag om ny § 93 i Grunnloven (rett til liv og forbud mot dødsstraff, tortur og slaveri) (Dokument 12:32) Behandlet
12. mai 2014 Grunnlovsforslag om grunnlovfesting av økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter (unntatt romertall IX) Behandlet
12. mai 2014 Grunnlovsforslag om ny § 93 eller ny § 95 a (vern av liv fra unnfangelse til død) Behandlet
12. mai 2014 Grunnlovsforslag om endringer i Grunnloven § 100 (om ytringsfrihet og religion) Behandlet
12. mai 2014 Grunnlovsforslag om rett til asyl Behandlet
5. mai 2014 Grunnlovsforslag om en nynorsk versjon av Grunnloven Behandlet
5. mai 2014 Grunnlovsforslag, vedtatt til fremsettelse av Anders Anundsen, Per-Kristian Foss og Michael Tetzschner om språklig fornyelse av Grunnloven Behandlet
5. mai 2014 Grunnlovsforslag om vedtak av Grunnloven på tidsmessig bokmål og nynorsk Behandlet
7. nov 2013 Rapport fra Grunnlovsspråkutvalget om utarbeidelse av språklig oppdaterte tekstversjoner av Grunnloven på bokmål og nynorsk Behandlet
19. jun 2013 Representantforslag om egen lovrådgiver for Stortinget Behandlet
18. mar 2013 Representantforslag om å utrede republikk som styreform i Norge Behandlet
17. mar 2013 Rapport fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven Behandlet
10. jun 2012 Endringer i psykisk helsevernloven (regionale sikkerhetsavdelinger og enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå m.m.) Behandlet
3. jun 2012 Grunnlovsforslag om ytringsfrihet og religion Behandlet
3. jun 2012 Grunnlovsforslag om lokaldemokratiet Behandlet
3. jun 2012 Grunnlovsforslag om rett til asyl Behandlet
3. jun 2012 Grunnlovsforslag om privatlivets fred og personopplysninger Behandlet
3. jun 2012 Grunnlovsforslag om likhet for loven og om grunnleggende rettssikkerhetsgarantier Behandlet
3. jun 2012 Grunnlovsforslag om vern av liv Behandlet
3. jun 2012 Grunnlovsforslag om vern mot diskriminering på grunn av kjønn og minoriteter Behandlet
3. jun 2012 Grunnlovsforslag om retten til bolig Behandlet
20. mai 2012 Grunnlovsforslag om forholdet stat/kirke Behandlet
20. mai 2012 Grunnlovsforslag om bestemmelser om statskirkeordningen, statsskikk og menneskerettighetsforpliktelser Behandlet
20. mai 2012 Endringer i kirkeloven m.m. Behandlet
20. mai 2012 Grunnlovsforslag om ny organisering av forholdet mellom staten og Den norske kirke Behandlet
20. mai 2012 Grunnlovsforslag om ny organisering av forholdet mellom staten og Den norske kirke Behandlet
20. mai 2012 Grunnlovsforslag om språklig fornyelse av Grunnloven Behandlet
25. mar 2012 Grunnlovsforslag om oppløsningsrett og positiv parlamentarisme (investitur) Behandlet
6. feb 2012 Grunnlovsforslag om rådgivende folkeavstemming Behandlet
6. feb 2012 Grunnlovsforslag om samtykke til suverenitetsoverføring, etter rådgivende folkeavstemning Behandlet
11. apr 2011 Representantforslag fra om å revidere Grunnloven Behandlet
10. jan 2011 Grunnlovsforslag instruksjonsretten Behandlet
10. jan 2011 Grunnlovsforslag om Odels- og åseteretten Behandlet
10. jan 2011 Grunnlovsforslag om valgordningen Behandlet
10. jan 2011 Grunnlovsforslag om stabilitet og klarhet i politikken og i rammebetingelsene for norsk næringsliv Behandlet
10. jan 2011 Grunnlovsforslag om at Odels- og Åsæderetten ikke må oppheves Behandlet
8. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
16. jun 2010 Representantforslag om konsekvenser av Høyesteretts dom i favør av Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Behandlet
13. jun 2010 Lov om avtalefestet pensjon Behandlet
26. mai 2010 Grunnlovsforslag om innføring av republikansk statsform Behandlet
26. mai 2010 Grunnlovsforslag om retting av språklige feil i Grunnloven Behandlet
26. mai 2010 Grunnlovsforslag om rett til å nedlegge sitt verv som stortingsrepresentant på visse vilkår Behandlet
26. mai 2010 Grunnlovsforslag om innføring av stemmerettsalder 16 år ved stortingsvalg Behandlet
3. mar 2010 Representantforslag om innføring av obligatorisk dødsstedsundersøkelse ved alle tilfeller av plutselig og uventet spedbarnsdød Behandlet
10. feb 2010 Representantforslag om Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) Behandlet
12. okt 2009 Grunnlovsforslag Behandlet