Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Høyre For å utvikle nordområdene vil Høyre trappe opp norsk suverenitetshevdelse i nordområdene og på Svalbard. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL POLAROMRÅDER SVALBARD
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil trygge norsk sikkerhet og ivareta legitime norske territorielle, økonomiske, ideelle og miljømessige interesser, blant annet gjennom norsk deltakelse i NATO-samarbeidet. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL MILJØVERN NATO UTENRIKSSAKER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge skal ha et forsvar som til enhver tid er sterkt nok til å sikre norsk suverenitet og territorial integritet. Partiprogram FORSVAR GRENSESPØRSMÅL
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge skal ha en aktiv forhandlingslinje for å sikre en fast grense- eller delelinje mellom Norge og Russland i Barentshavet. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL POLAROMRÅDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil forsterke vår utenrikspolitiske linje som sikrer norsk suverenitetshevdelse over andre viktige havområder som for eksempel 200-mils sone rundt Svalbard. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL POLAROMRÅDER SVALBARD
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at Forsvarets tilstedeværelse og suverenitetshevdelse styrkes i nord. Hær, luftforsvar og kystvakt har et godt utgangspunkt for dette. Det er viktig at Sjøforsvarets tilstedeværelse styrkes. Olavsvern i Tromsø bør gjenopprettes som Nord-Norges marinebase for å styrke tilstedeværelsen i de store havområdene i nord. Partiprogram FORSVAR GRENSESPØRSMÅL
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for at Finnmark og Kirkenes skal bli en viktig nasjonal og internasjonal inngangsport til Russland. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK GRENSESPØRSMÅL
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil vurdere økt aktivitet på og rundt Svalbard. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL POLAROMRÅDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet mener tolletaten bør få begrenset politimyndighet og settes i stand til å ta en mer aktiv rolle i kriminalitetsbekjempelsen på grensene. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET TOLL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil styrke alle forsvarsgrener i nord. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL POLAROMRÅDER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil vurdere fortløpende om Norge er tjent med fortsatt medlemskap i Schengen. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for en konsekvent suverenitetshevdelse i nordområdene, blant annet gjennom Kystvaktens nærvær og flyovervåkning. Partiprogram FORSVAR GRENSESPØRSMÅL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke overvåknings- og varslingssystemet for havområdene i nord og beredskapen mot forurensing til sjøs. Samarbeidet med andre arktiske kyststater om dette må styrkes. Partiprogram FORURENSNING GRENSESPØRSMÅL INTERNASJONALT SAMARBEID SIKKERHET TIL SJØS SJØFART
2013-2017 Senterpartiet Sjøforsvaret må øke øvingsaktiviteten og tilstedeværelsen i nord. Partiprogram FORSVAR GRENSESPØRSMÅL
2013-2017 Senterpartiet Kystvakten skal hevde nasjonal suverenitet og utøve jurisdiksjonsmakt og må få tilstrekkelige ressurser til å ivareta sine oppgaver tilfredsstillende. Partiprogram FORSVAR GRENSESPØRSMÅL
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre norsk suverenitetshevdelse og god ressurs- og miljøforvaltning i nordområdene og Arktis i tråd med havretten. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL MILJØVERN POLAROMRÅDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge skal ha et forsvar som er i stand til å sikre norsk suverenitet. Partiprogram FORSVAR GRENSESPØRSMÅL
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for at Tollvesenet får tilstrekkelige ressurser til å utføre sine oppgaver knyttet til grensekontroll på en god måte. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil forsterke vår utenrikspolitiske linje som sikrer norsk suverenitetshevdelse over andre viktige havområder som for eksempel 200-milssonen rundt Svalbard. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil skjerpe kontrollene med dårlig skodde utenlandske trailere på grenseovergangene, og gå inn for bruk av kameraovervåking på alle grenseoverganger. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre passfriheten i Europa og samarbeide om europeiske løsninger på migrasjonsutfordringene. Partiprogram EU/EØS GRENSESPØRSMÅL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil søke å bevare et godt forhold til Russland og legge til rette for økt lokalt samarbeid på tvers av grensen. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL NORDISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at grensekryssende rovdyr regnes med i den norske bestandsmålsettingen. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL HUSDYR NATURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke grensekontrollen. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil vurdere fortløpende om Norge er tjent med fortsatt medlemskap i Schengen dersom man ikke får kontroll på yttergrensene. Partiprogram EU/EØS GRENSESPØRSMÅL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil forbedre beredskapen langs grensen for å kunne håndtere ekstraordinære asylankomster. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL INNVANDRERE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for å opprettholde og styrke Schengen-samarbeidet. Partiprogram EU/EØS GRENSESPØRSMÅL
2017-2021 Venstre Venstre vil gå mot innføring av et digitalt grenseforsvar. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN SAMFERDSEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil bygge ny grensestasjon ved Storskog. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL GRENSESPØRSMÅL MILITÆRT PERSONELL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil kreve en offentlig evaluering av Schengen-avtalens konsekvenser. Partiprogram EU/EØS GRENSESPØRSMÅL INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID TRAKTATER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gå mot innføring av et såkalt digitalt grenseforsvar og alle andre tiltak som fører til masseovervåkning av norske borgere. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil føre en aktiv politikk for å hindre at «svartelistearter» kommer inn i Norge. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL HUSDYR INTERNASJONALT SAMARBEID LANDBRUK UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ikke ha finsk-russisk ulv i Norge og derigjennom fjerne ulvesonen. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL HUSDYR INTERNASJONALT SAMARBEID LANDBRUK UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil la grensebestander av store rovdyr telle som norske dyr. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL HUSDYR INTERNASJONALT SAMARBEID LANDBRUK UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil samordne rovviltforvaltningen i Norge, Sverige og Finland bedre. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL HUSDYR INTERNASJONALT SAMARBEID LANDBRUK UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at Landbruksmeldinga (2011/2012) skal ligge til grunn for forvaltningsplanene i alle rovviltregionene. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL HUSDYR LANDBRUK UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at Norge går ut av Schengen-samarbeidet og gjeninnfører nasjonal grensekontroll. Partiprogram EU/EØS GRENSESPØRSMÅL POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil opprettholde den nordiske passfriheten. Partiprogram GRENSESPØRSMÅL NORDISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke tollvesenets innsats ved grensene kraftig. Partiprogram FINANSER GRENSESPØRSMÅL TOLL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke bevilgningene til strategisk og operativt samarbeid mellom tollvesen, grensemyndigheter og lokalt politi i grenseområdene. Partiprogram FINANSER GRENSESPØRSMÅL POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN TOLL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gi tollerne fullmakt til å gi forenklet forelegg for å oppnå en mer effektiv kontroll med grensekryssende kriminalitet og avlaste politiet for rutineoppdrag. Partiprogram FINANSER GRENSESPØRSMÅL POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN TOLL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil opprettholde midlertidig grensekontroll så lenge den sikkerhetspolitiske situasjonen krever det. Regjeringserklæring GRENSESPØRSMÅL INNVANDRERE

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
19. jun 2019 Avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget Behandlet
24. apr 2019 Samtykke til godtakelse av forordning (EU) om innføring av forsterket personkontroll ved passering av ytre grenser (videreutvikling av Schengen-regelverket) Behandlet
16. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
16. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
2. mai 2018 Representantforslag om tiltak som gjør det enklere å bevege seg mellom Norge og resten av Europa Behandlet
7. mar 2018 Lov om grensetilsyn og grensekontroll av personer (grenseloven) Behandlet
10. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
10. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
12. jun 2017 Samtykke til 1) godtakelse av forordning m opprettelse av et europeisk byrå for operativ forvaltning av store IT-systemer m.v, 2) inngåelse av avtale mellom EU og Norge, Island, Sveits og Liechtenstein forvaltning av store IT-systemer Behandlet
27. mar 2017 Representantforslag om å reforhandle eller si opp lakseavtalen med Finland Behandlet
15. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
7. jun 2016 Representantforslag om å tre ut av Schengen-avtalens bestemmelser om grensekontroll samt innføre norsk grensekontroll Behandlet
16. des 2015 Representantforslag om strakstiltak for å håndtere den sterkt økende asyltilstrømningen ved grensekontrollstedet Storskog Behandlet
16. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
11. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
11. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
2. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
3. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
16. apr 2012 Nordområdene Behandlet
1. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
7. feb 2011 Samtykke til ratifikasjon av overenskomst av 15. september 2010 mellom Norge og Russland Behandlet
5. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
15. feb 2010 Opprettelse av Yttergrensefondet samt tilhørende Kommisjonsvedtak (Schengen) Behandlet
2. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet