Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at alle fylker sikres tilstrekkelig med midler til å skjøtte sitt ansvar for regional utvikling. Vi vil utvikle virkemidler for å sikre at også fylker med flere eller alle kommuner det distriktspolitiske virkeområdet skal ha grunnlag for å drive regionalt utviklingsarbeid i hele fylket. Partiprogram FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en frafallspott sentralt som skoler, kommuner, fylkeskommuner og andre kan søke tilskudd til gode prosjekter for å hindre at elever dropper ut av skolen. Partiprogram FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNENES ØKONOMI SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at nye kommunale og fylkeskommunale oppgåver definerte av staten, skal fullfinansierast ved iverksetjing. Partiprogram FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNENES ØKONOMI
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at overføring av oppgåver må fullfinansierast og sikre føreseielege og gode økonomiske rammer for det regionale folkevalte nivået. Partiprogram FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI
2013-2017 Fremskrittspartiet Vi vil legge ned fylkeskommunen som selvstendig forvaltningsnivå, og fordele oppgavene mellom kommunene, staten og private. Partiprogram FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil starte omleggingen av inntektssystemet til kommunene. Partiprogram FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreføre den lokale beskatningsretten. Partiprogram FYLKER FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utnytte offentlige ressurser bedre gjennom samordning av statlige anskaffelser. Partiprogram DEPARTEMENTER FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNENES ØKONOMI LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil forenkle anskaffelsesregelverket og ha fleksible regler for anskaffelser av helse- og sosialtjenester. Partiprogram DEPARTEMENTER FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNENES ØKONOMI LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER STATSFORVALTNING TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil følge opp elevenes arbeidsmiljølov, gi statlig støtte til opprustning av skolebygg gjennom rentekompensasjonsordningen og stenge skoler som ikke er i forsvarlig tilstand. Partiprogram FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI GRUNNSKOLE KOMMUNENES ØKONOMI SKOLER STATSBUDSJETTET VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil oppfordre fylkeskommunene til å ha barne- og ungdomsbilletter på kollektivtransport opp til 18 år. Partiprogram FYLKER FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at veksten i persontrafikken i de største byområdene skal tas med buss, bane, tog, sykkel og gange. Vi vil derfor gjennomføre et nasjonalt løft for kollektivtransporten i de største byområdene. Dette vil vi gjøre gjennom gjensidige avtaler mellom staten, fylkeskommunene og kommunene. Partiprogram FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI JERNBANER KOMMUNENES ØKONOMI VEGTRAFIKK
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at tilskudd til kommuner og fylkeskommuner i hovedsak gis som frie midler. Partiprogram FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNENES ØKONOMI LOKALFORVALTNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil videreføre rentekompensasjonsordningen for opprustning av skolebygg som sikrer kommunene og fylkeskommunene rentefrie lån for å oppruste skolebygg. Partiprogram FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNENES ØKONOMI SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil beholde, og ved behov utvide, ordningen med rentefrie lån til fylkeskommunene til vedlikehold av eksisterende og bygging av nye skolebygg. Partiprogram FYLKER FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre etiske retningslinjer også for norske kommuner og fylkeskommuners investeringer i aksjer og obligasjoner i utlandet, etter modell fra SPUs etiske retningslinjer og UNCTADs retningslinjer. Partiprogram FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNENES ØKONOMI UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre en god kommuneøkonomi slik at fylkeskommunene kan ivareta sitt ansvar som veiholder og ansvarlig for lokal og regional kollektivtransport. Partiprogram FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNENES ØKONOMI
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ha en gjennomgang av det kommunale og fylkeskommunale inntektssystemet for å sikre et likeverdig tjenestetilbud i hele landet. Partiprogram FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNENES ØKONOMI
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil være positive til lokale initiativ til kommune- og fylkessammenslåing og forsterke støtteordninger til dette. Partiprogram FYLKER FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi fylkeskommunen en avgjørende rolle i næringsutvikling, og styrkede rammebetingelser gjennom regionale utviklingsmidler. Partiprogram FYLKER FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke de regionale midlene til fylkeskommunene, blant annet for at kommuner med spesielt høy ledighet kan tildeles ekstra støtte til tiltak for lokal næringsutvikling. Partiprogram FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI NÆRINGSUTVIKLING STATSBUDSJETTET
2017-2021 Rødt Rødt vil at kommunene og fylkeskommunene må sikres økonomiske tilbakeføringer fra staten som realiserer et desentralisert og fullverdig tjenestetilbud. Dette gjelder innafor slikt som barnehager, skoler, helse, eldreomsorg og kultur, fordi dette er en betingelse for å motvirke sentralisering og avfolking. Partiprogram FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNENES ØKONOMI

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
14. des 2020 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Til behandling
11. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
11. des 2020 Innst. 5 S Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2021 Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
9. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2021 Behandlet
7. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2021 Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
6. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet (unntatt kap. 291, 292, 3291 og 3292 og romertall II) Behandlet
26. nov 2020 Representantforslag om en bedre båt- og fergepolitikk Behandlet
9. nov 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Til behandling
5. okt 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, FIN og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
10. jun 2020 Kommuneproposisjonen 2021 Behandlet
9. jun 2020 Representantforslag om tiltak for en bedre fergepolitikk i Distrikts-Norge Behandlet
30. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under UD, KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, SD og FIN, samt endringer i skatter, avgifter og toll 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
18. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet, unntatt kap. 2541 post 70 Behandlet
9. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
5. des 2019 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2020 Behandlet
4. des 2019 Skatter, avgifter og toll 2020 Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 Behandlet
3. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
1. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Endring av Prop. 1 S (2019-2020) Statsbudsjettet 2020 under Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (overføring av administrasjon av fylkesveier fra Statens vegvesen til fylkeskommunene m.m.) Behandlet
11. nov 2019 Representantforslag om skolestruktur og profittforbud til elevenes og studentenes beste Behandlet
17. jun 2019 Kommuneproposisjonen 2020 Behandlet
8. mai 2019 Representantforslag om å styrke fylkene som har store utgifter til ferje- og båtdrift Behandlet
18. des 2018 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2019 Behandlet
17. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
14. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
13. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2018 Skatter, avgifter og toll 2019 Behandlet
11. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 Behandlet
10. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
12. jun 2018 Kommuneproposisjonen 2019 Behandlet
14. mai 2018 Representantforslag om mindre bompenger gjennom statlig overtakelse av garanti på bompengelån Behandlet
19. des 2017 Innst. 5 S Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
18. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
17. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
17. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
13. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2018 Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts - og tollinntekter 2018 Behandlet
11. jun 2017 Kommuneproposisjonen 2018 Behandlet
19. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
18. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
16. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
16. des 2016 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2017 Behandlet
16. des 2016 Skatter, avgifter og toll 2017 Behandlet
16. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
14. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
14. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
13. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
15. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
14. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
13. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
13. des 2015 Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2016 Behandlet
13. des 2015 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2016 Behandlet
11. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
11. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
15. jun 2015 Kommuneproposisjonen 2016 Behandlet
14. des 2014 Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2015 Behandlet
14. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
14. des 2014 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2015 Behandlet
11. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
8. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
7. des 2014 Endringer i tannhelsetjenesteloven (tiltak for å unngå kryssubsidiering) Behandlet
7. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
3. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
19. jun 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 (endring av den differensierte arbeidsgiveravgiften og kompenserende tiltak) Behandlet
17. jun 2014 Kommuneproposisjonen 2015 Behandlet
16. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kommunal- og regionaldepartementet Behandlet
12. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (Tilfeldige utgifter og inntekter, Finansadministrasjon, Utbytte, garantier, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
11. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
10. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Fiskeri- og kystdepartementet Behandlet
4. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
4. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
4. des 2013 Skatter, avgifter og toll 2014 Behandlet
4. des 2013 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2014 Behandlet
3. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
3. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
19. jun 2013 Kommuneproposisjonen 2014 Behandlet
13. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (finansadministrasjon, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2012 Endring av Prop. 1 S (2012-2013) om statsbudsjettet for 2013 (grøne løyve til oppdrett av laks, aure og regnbogeaure) Behandlet
10. des 2012 Endringar i kommunelova m.m. Behandlet
10. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
5. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
26. nov 2012 Skatter, avgifter og toll 2013 Behandlet
26. nov 2012 Rammeoverføringer, utbytte og tilfeldige utgifter og inntekter 2013 Behandlet
12. jun 2012 Kommuneproposisjonen 2013 Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet 2012 (finansadministrasjonen, GIEK, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
8. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
7. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
6. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
23. nov 2011 Skatter, avgifter og toll 2012 Behandlet
23. nov 2011 Rammeoverføringer, Skatte-, avgifts- og tollvedtak, utbytte mv. 2012 Behandlet
15. jun 2011 Kommuneproposisjonen Behandlet
27. mar 2011 Representantforslag om nasjonale retningslinjer for kvalitet og kvantitet i TT-ordningen Behandlet
21. feb 2011 Bevilgningsendringer i statsbudsjettet for 2011 (overgangsregler for pensjonister) Behandlet
14. des 2010 Bevilgninger på statsbudsjettet for 2011 Behandlet
9. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
9. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
8. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
7. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
24. nov 2010 Skatter og avgifter 2011 Behandlet
24. nov 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
15. jun 2010 Kommuneproposisjonen 2011 Behandlet
9. jun 2010 Representantforslag om et bedre kollektivtilbud i byområdene med hyppigere avganger og lavere takster Behandlet
9. jun 2010 Representantforslag om innføring av setebeltepåbud i buss og sikker og forsvarlig skolebusstransport Behandlet
16. des 2009 Oversendelsesforslag om inntektene fra vederlag for tildeling av økt produksjonskapasitet i oppdrettsnæringen. Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
10. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
10. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
9. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
25. nov 2009 Skatte-, avgifts- og tollvedtak for 2010 Behandlet