Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at det skal være tannlegevakt i alle fylker. Partiprogram FYLKER HELSEVESEN
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil involvere de aktuelle fylkeskommunene og Sametinget i utformingen av nordområdepolitikken. Partiprogram FYLKER POLAROMRÅDER SAMER
2009-2013 Høyre For å styrke jordbruket vil Høyre redusere Fylkesmannens og andre statlige etaters mulighet til å overprøve lovlig fattede vedtak i kommunene - Fylkesmannens rolle skal begrenses til legalitetskontroll og klager på saksbehandlingen. Partiprogram FYLKER LANDBRUK STATSFORVALTNING
2009-2013 Høyre For å sikre bedre veier vil Høyre gå imot overføring av det øvrige riksveinettet til fylkeskommunene. Partiprogram FYLKER STATSFORVALTNING VEGTRAFIKK
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre legge ned fylkeskommunen. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre at fylkesveiene i hovedsak skal bli kommunale. Partiprogram FYLKER KOMMUNER VEGVESEN
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre overføre oppgaver fra Fylkesmannen innenfor miljø, landbruk og natur til kommunene. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LANDBRUK MILJØVERN
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre beholde fylkene som valgkretser til Stortinget. Partiprogram FYLKER VALG
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre redusere antallet fylkesmannsembeter. Partiprogram FYLKER
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre begrense Fylkesmannens mulighet til å overprøve kommunale vedtak til legalitetskontroll og klager på saksbehandlingen. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil opprette kontorer for fri rettshjelp i hvert fylke. Partiprogram FYLKER RETTSVESEN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil fortsette overføring av oppgaver, makt og myndighet fra staten til regionalt og kommunalt nivå der dette er hensiktsmessig. Partiprogram FYLKER KOMMUNER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil erstatte dagens fylkeskommuner med færre og større regioner og sikre at disse blir direkte folkevalgt styrt. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil samordne statlig regional politikk på regionalt nivå gjennom de nye regionene og arbeide for rasjonell og god styring der makt og beslutninger tas på lavest mulig hensiktsmessige nivå. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at den statlige regioninndelingen på sikt må samsvare med den folkevalgte for å sikre best mulig samhandling. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING
2009-2013 Venstre Fylkeskommunen skal bestå som et mellomnivå mellom kommune og stat. Partiprogram FYLKER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gje fylkeskommunane ytterlegare regionale oppgåver for å styrkje regional utvikling og demokrati, og redusere statleg detaljstyring. Partiprogram FYLKER STATSFORVALTNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil vidareføre ordninga med frivillig vern i samarbeid mellom Miljøverndepartementet, skogeigarane og dei einskilde fylka gjennom samarbeidsorgan der alle partar er representerte, og der ein i størst mogeleg grad vurderer alternativ til vern. Partiprogram DEPARTEMENTER FYLKER NATURVERN SKOGBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil flytte ansvaret for områdevern frå fylkesmannen til regionalt folkevalt nivå. Partiprogram FYLKER NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at alle kommuner og fylkeskommuner oppfordres til å utarbeide årlige kvalitetsmeldinger for grunn- og videregående skole. Dette skal være et redskap for lokalpolitikere når de skal utvikle og forbedre kvaliteten. Partiprogram FYLKER GRUNNSKOLE KOMMUNER VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil prioritere flere lærere framfor utvidet skoledag og gjennomføre et kompetanseløft innen grunnskolen og videregående skole i kommunene og fylkeskommunene gjennom å styrke kommuneøkonomien. Partiprogram FYLKER KOMMUNER SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at fylkeskommunene skal ha et helhetlig ansvar for rådgivningstjenesten i grunn- og videregående skole. Partiprogram FYLKER GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at fylkeskommunene utarbeider strategier for å hindre frafall i videregående skole. Dette kan være bedre registreringssystem for fravær, tettere oppfølging fra lærere, oppfølging fra helsestasjoner og bedre oppfølging av elever som bor på hybel. Partiprogram FYLKER VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrkje TT-ordninga økonomisk og sørgje for ordningar som sikrar full fleksibilitet i bruk av ordninga over fylkesgrensene. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE FYLKER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil leggje til rette for at fylke og kommunar kan utvikle gode ordningar for bestillingstransport. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE FYLKER KOMMUNER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil bidra til informasjons- og inspirasjonsutveksling mellom virkemiddelaktørene, fylkeskommunene og kommunene. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LIKESTILLING NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre offentleg eigarskap til vasskraftressursane. Særleg kommunane og fylkeskommunane er viktige eigarar for å sikre ei god forvalting av felles ressursar og bør derfor eige ein større del av vasskraftressursane. Partiprogram ENERGI FYLKER KOMMUNER VASSDRAGSREGULERING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at konsesjonsbehandlingstida blir redusert ytterlegare og meir av konsesjonsbehandlinga skjer ute i fylka. Partiprogram ENERGI FYLKER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV går inn for å opprettholde tre forvaltningsnivå. Partiprogram FYLKER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil redusere antall fylkesmannsembeter. Partiprogram FYLKER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil legge ned fylkeskommunene/regionene som selvstendig forvaltningsnivå, og fordele oppgavene mellom kommunene, staten og private. Partiprogram FYLKER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at kommunene skal gis større økonomisk ansvar ved at den statlige økonomiske utjevningen mellom kommunene reduseres og at de statlige overføringene baseres på et objektivt differensiert innbyggertilskudd, fritt skattøre og eierskap til selskapsskatt. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FYLKER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke fylkeskommunenes frie inntekter blant annet for å øke fylkeskommunenes muligheter til å utvikle tiltak på samferdselsområdet. Regjeringserklæring FYLKER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke og videreutvikle fylkeskommunen som regional utviklingsaktør. Vi vil utvikle virkemidler for å sikre at også fylker med flere eller alle kommuner utenfor det distriktspolitiske virkeområdet skal ha grunnlag for å drive regionalt uviklingsarbeid i hele fylket. Regjeringserklæring DISTRIKTSPOLITIKK FYLKER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke fylkeskommunenes rolle i kommunale omstillingsprosesser. Regjeringserklæring FYLKER KOMMUNER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for økte ressurser til forvaltning av verneområder, kartlegging av naturens mangfold og kapasitet i miljøsaker på kommune- og fylkesnivå. Partiprogram FYLKER KOMMUNER NATURVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Norge fortsatt skal ha tre demokratiske nivåer, stat, kommune og et regionalt nivå, som fylkeskommunen. Partiprogram FYLKER KOMMUNER STATSFORFATNING STORTINGET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det tas inn en bestemmelse i valgloven om at kommunestyrer, fylkesting og Storting høsten før valg drøfter likestillingsstatus i det gjeldende folkevalgte organet. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LIKESTILLING STORTINGET VALG
2013-2017 Venstre Venstre vil gjennomføre en regionreform der fylkeskommunen erstattes med et nytt regionalt nivå med færre og sterkere regioner. Partiprogram FYLKER
2013-2017 Venstre Venstre vil gi de nye regionene helhetlig politisk, faglig og finansielt ansvar for samferdsel, landbruk, nærings- og bygdeutvikling, kultur, videregående opplæring, miljøvern og kulturminnevern, regional planlegging og sikkerhet og beredskap. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil flytte forvaltning av arealbestemmelser, senterstruktur og andre skjønnspregede retningslinjer fra fylkesmannsembetet til de nye regionene. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil gjennomgå fylkesmannens ansvarsområder og myndighet. Partiprogram FYLKER
2013-2017 Høyre Høyre vil forenkle planleggingssystemet, og ha forpliktende planleggingsavtaler mellom kommune, fylkeskommune og stat med avtalte frister for ferdigstillelse. Partiprogram FYLKER KOMMUNER
2013-2017 Høyre Høyre vil legge ned fylkeskommunen. Kommuner som har en robust størrelste overtar hovedtyngden av fylkeskommunens oppgaver innen utdanning, helse, kultur, samferdsel, næring og regional utvikling. Partiprogram FYLKER KOMMUNER
2013-2017 Høyre Høyre vil fjerne fylkesmannens mulighet til å overprøve kommunene basert på skjønn. Partiprogram FYLKER KOMMUNER
2013-2017 Høyre Høyre vil overføre videregående utdanning til kommunene og åpne for at flere kommuner skal kunne drive videregående skoler også før fylkeskommunen blir nedlagt. Partiprogram FYLKER KOMMUNER VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil åpne opp for at kommunene kan overta fylkesveier og overføre ansvaret for kollektivtrafikken til kommunene. Partiprogram FYLKER KOMMUNER VEGTRAFIKK
2013-2017 Høyre Høyre vil overføre oppgaver fra Fylkesmannen innenfor miljø, landbruk og natur til kommunene. Partiprogram FYLKER KOMMUNER MILJØVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil begrense Fylkesmannens mulighet til å overprøve kommunale vedtak til legalitetskontroll og klagebehandling, slik at Fylkesmannens mulighet til å overprøve kommunene basert på skjønn fjernes. Partiprogram FYLKER KOMMUNER
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre at fylkesnemndene har tilstrekkelige ressurser for å unngå unødig lang saksbehandlingstid. Partiprogram FYLKER
2013-2017 Fremskrittspartiet Vi vil at folket gjennom folkeavstemninger skal gis adgang til å avgjøre viktige politiske saker. Partiprogram FYLKER SAMER VALG
2013-2017 Fremskrittspartiet Vi vil legge ned fylkestingene og sametinget og endre dagens valgordning slik at valg til kommunestyrer og til Stortinget gjennomføres samlet hvert fjerde år. Partiprogram FYLKER SAMER VALG
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP mener fylkesmannsembetets rolle i dagens forvaltningssystem bør gjennomgås med tanke på avvikling. Deler av embetets oppgaver knyttet til innsigelser etter plan- og bygningsloven kan utføres av en forvaltningsdomstol. På kort sikt bør Fylkesmannens innsigelsesrett og skjønn begrenses til legalitetskontroll. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil erstatte fylkesmannsembeter med en forvaltningsdomstol. Partiprogram FYLKER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne fylkeskommunen/fylkesmannens innsigelsesrett i kommunale plan- og arealvedtak. Partiprogram FYLKER KOMMUNER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreføre den lokale beskatningsretten. Partiprogram FYLKER FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for en offentlig sektor som er opptatt av service og individuelt møter hver enkelt innbygger. Partiprogram DEPARTEMENTER FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med innbyggere. Partiprogram DEPARTEMENTER FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil etablere bedre rutiner for å spre kunnskap om «beste praksis» i alle deler av offentlig sektor. Partiprogram DEPARTEMENTER FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle strategier for kjøp og bruk av konsulenter i offentlig sektor. Ved kjøp og bruk av konsulenttjenester til virksomheter i offentlig sektor, skal det ved inngåelse av større konsulentavtaler i hovedregelen også avtales kompetanseoverføring til den offentlige virksomheten. Partiprogram DEPARTEMENTER FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre tilstrekkelig grad av åpenhet, innsyn og at mindretallets rettigheter blir ivaretatt i kommuner som innfører parlamentarisme. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil oppfordre fylkeskommunene til å ha barne- og ungdomsbilletter på kollektivtransport opp til 18 år. Partiprogram FYLKER FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil forsterke omsorgstjenestenes regionale forsknings- og utviklingsstruktur. Partiprogram FORSKNING FYLKER HELSEINSTITUSJONER KOMMUNER OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle virkemidler slik at også fylkeskommuner hvor flere eller alle kommuner er utenfor det distriktspolitiske virkeområdet, skal ha grunnlag for å drive regionalt utviklingsarbeid i hele fylket. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FYLKER KOMMUNER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil involvere de aktuelle fylkeskommunene og Sametinget i utformingen av nordområdepolitikken. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FYLKER SAMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Dagens administrative inndeling i hovedstadsområdet vanskeliggjør en helhetlig areal- og transportplanlegging. Arbeiderpartiet vil ta initiativ til en særskilt vurdering av inndelingen i hovedstadsområdet, eventuelt også andre storbyområder. Partiprogram FYLKER KOMMUNER
2013-2017 Senterpartiet Fylkesmannsembetet bør kun ha rollen som legalitets- og lovlighetskontrollør. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil sikre innbyggere i byene større medbestemmelse gjennom at bydelene i større grad får makt, innflytelse og ressurser innenfor viktige samfunnsområder. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at det norske demokratiet fortsatt bør organiseres i tre nivåer: stat, fylke og kommune. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at alle avgjørelser som krever politisk skjønn skal avgjøres av politikere. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil flytte oppgaver fra statlig til kommunalt og fylkeskommunalt nivå. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil fortsatt ha stortingsvalg og kommune- og fylkestingsvalg annethvert år. Partiprogram FYLKER KOMMUNER VALG
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at de delene av Statens vegvesen som primært arbeider med fylkesvegene skal overføres til fylkeskommunen og inngå som en ordinær del av fylkeskommunens administrasjon. Partiprogram FYLKER VEGTRAFIKK VEGVESEN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil erstatte dagens fylkeskommuner med større regioner, og at disse skal være direkte folkevalgt styrt. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal være et regionalt politisk nivå i Norge, og at utviklingsoppgaver bør være et sentralt område for dette nivået. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FYLKER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre en belønningsordning for fylkeskommuner som utvikler tilpassede og fleksible kollektivtransporttilbud i distriktene, når det påvises at de fører til mindre bilbruk. Partiprogram FYLKER MILJØVERN VEGTRAFIKK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at bykommunene samarbeider om arealplanleggingen med omkringliggende kommuner, for et samlet utbyggingsmønster som minimerer transportbehovene. Fylkesmannen må om nødvendig forhindre at det etableres nye rene boligfelt som åpenbart vil fungere som «sovebyer» for pendlere. Partiprogram FYLKER KOMMUNER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil vurdere å overføre ansvaret for kulturminnevernet fra fylkeskommunen til fylkesmannen. Partiprogram FYLKER KULTUR
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere å overføre ansvar for kollektivtransport fra fylkene til kommunene i forbindelse med en kommunereform. Regjeringserklæring FYLKER KOMMUNER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprette et mobbeombud i alle fylker. Partiprogram FYLKER SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil beholde, og ved behov utvide, ordningen med rentefrie lån til fylkeskommunene til vedlikehold av eksisterende og bygging av nye skolebygg. Partiprogram FYLKER FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil stille krav til fylkeskommunene om årlig kartlegging av behovet for lærlinger for å sikre riktig dimensjonering av studietilbudet. Partiprogram FYLKER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha et folkevalgt styrt regionalt nivå, men med større og mer slagkraftige regioner enn dagens fylkeskommuner. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING STATSFORFATNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil mer ressurser til samfunnssikkerhet og beredskapsarbeidet hos Fylkesmannen blant annet for veiledning og hjelp til kommunene. Partiprogram FYLKER KOMMUNER SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil legge ned fylkestingene og Sametinget og endre dagens valgordning slik at valg til kommunestyrer og til Stortinget gjennomføres samlet hvert fjerde år. Partiprogram FYLKER KOMMUNER SAMER VALG
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil legge ned fylkeskommunene og regioner som selvstendig forvaltningsnivå, og fordele oppgavene mellom kommunene, staten og private. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil erstatte fylkesmannsembeter med en forvaltningsdomstol. Partiprogram FYLKER STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne fylkeskommunens/fylkesmannens/sametingets innsigelsesrett til kommunale plan- og arealvedtak. Partiprogram FYLKER KOMMUNER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil erstatte fylkesnemndene med en forvaltningsdomstol. Partiprogram DOMSTOLER FYLKER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at viktige "næringsveier" tilbakeføres til staten fra fylkeskommunene. Partiprogram FYLKER VEGTRAFIKK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil kreve at alle fylker tilbyr faglig sterke elever å ta flere fag på høyere nivå. Partiprogram FYLKER HØYERE UTDANNING SKOLER STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil være positive til lokale initiativ til kommune- og fylkessammenslåing og forsterke støtteordninger til dette. Partiprogram FYLKER FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER
2017-2021 Venstre Venstre vil at Fylkesmannen skal ha mulighet til å ilegge skoleeier tvangsmulkt hvis oppfølgingen av mobbesaker ikke er god nok. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil bidra til at studieforbundene inkluderes i arbeidet med fylkeskommunale planer for livslang læring. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi fylkeskommunene/de nye regionene i oppgave å utarbeide regionale planer i samarbeid med kommunene for samordning av statlige, regionale og lokale planer som sikrer en helhetlig by-, transport- og arealpolitikk. Partiprogram BOLIGSAKER FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil videreføre et fylkeskommunalt/regionalt ansvar for tannhelsetjenesten, men åpne for kommunal drift der det ikke forringer det regionale tilbudet. Partiprogram FOLKEHELSE FYLKER HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at alle offentlige sakspapirer til kommunale, fylkeskommunale og stortingsmøter skal også publiseres i søkbare formater i tillegg til leseformater. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING PERSONVERN REGJERINGEN RETTSVESEN STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Venstre Venstre vil gjennomgå statlige tilsyn og direktorater med sikte på å overføre mer myndighet og flere oppgaver til relevant folkevalgt nivå. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere skjemaveldet og forenkle søknadsprosesser. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke finansieringen til kollektivtransporten. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sette fylkeskommunene i bedre stand til å ettergå og forbedre lærebedriftenes pedagogiske forutsetninger, i samarbeid med opplæringskontorene. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ FYLKER GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre to læreplasser per 1000 innbyggere per forvaltningsnivå i offentlige virksomheter. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke det regionale folkevalgte nivået ved å flytte makt fra statlig nivå. SV vil ha sterkere fylker, som skal ta over ansvaret for sykehus og få flere oppgaver og større ansvar på områder som samferdsel, distrikts- og regionalpolitikk, næringspolitikk, miljøvern og arealforvaltning, landbruk og kultur. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN SAMFERDSEL STATSFORFATNING VALG
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at folket skal få si sin mening om fylkessammenslåinger gjennom folkeavstemminger, og vi vil respektere resultatet. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi fylkeskommunen en avgjørende rolle i næringsutvikling, og styrkede rammebetingelser gjennom regionale utviklingsmidler. Partiprogram FYLKER FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for bedre samordning av kollektivruter mellom fylkene. Partiprogram FYLKER
2017-2021 Høyre Høyre vil avgrense Fylkesmannens muligheter til å drive skjønnsbasert overprøving av kommunene. Partiprogram FYLKER KOMMUNER
2017-2021 Høyre Høyre vil videreføre arbeidet med å samordne statlige innsigelser, slik at statlige innsigelser samordnes via Fylkesmannen. Partiprogram FYLKER STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil dreie fylkesmennenes tilsyn over til mer kontroll av kvaliteten på tjenestene. Partiprogram FYLKER
2017-2021 Høyre Høyre vil legge ned fylkeskommunen. Partiprogram FYLKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil flytte oppgaver fra statlig til kommunalt og fylkeskommunalt nivå. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil videreføre ordningen med delt eierskap mellom staten og fylkene i Innovasjon Norge. Innovasjon Norge må ha regionskontorer og regionale styrer i alle fylker. Innovasjon Norge må i større grad innrettes mot små og mellomstore bedrifter. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at tilskudd til kommuner og fylkeskommuner i hovedsak gis som frie midler. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at norsk folkestyre og forvaltning skal organiseres i tre nivåer: stat, fylke og kommune. Fylkene skal være felles grense for fylkeskommunene, fylkesmannsembetene og valgdistriktene for Stortinget. Statlig regional forvaltning skal organiseres slik at den har sammenfallende grenser med fylkene. I tilfeller hvor organiseringen bør skje i større enheter enn fylkestallet tilsier, skal etatsgrensene ikke dele fylker. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at eventuell sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner skal være frivillig og basert på lokale prosesser og folkeavstemminger. Sammenslåinger vedtatt i stortingsperioden 2013-2017 skal oppheves dersom kommuner og/eller fylker sjøl ønsker det. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING VALG
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre kommuner og fylkeskommuner en sterk økonomi som står i forhold til de oppgavene sektoren har. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gjennomføre en stor oppgaveoverføring fra statlig regional forvaltning, direktoratene og fylkesmennene til kommunene og fylkeskommunene. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil stimulere til at de største byene oppretter bydelsråd/-styrer for å styrke lokaldemokratiet i de største enhetene. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke velgernes mulighet til å påvirke personvalget ved valg til Stortinget, fylkestingene og kommunestyrene, men ikke gjeninnføre mulighet til å stryke kandidater. Partiprogram EU/EØS FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING STATSFORFATNING UTENRIKSSAKER VALG
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at mandatfordelingen mellom fylkene ved stortingsvalg baseres på antall norske statsborgere, heller enn antall innbyggere. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING STATSFORFATNING VALG
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha helhetlig områdeforvaltning over fylkesgrenser og et bedre samarbeid mellom forvaltningsorganene og rovviltnemndene, også på tvers av regionene. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gi fylkeskommunene som regionale utviklingsaktører hovedansvaret for å sikre full bredbåndsdekning, med sterk statlig finansiering for å nå målene. Partiprogram FINANSER FYLKER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL STATSBUDSJETTET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sørge for et mer fleksibelt NAV-regelverk og bedre samhandling mellom NAV, kommuner og fylkeskommuner for å hindre at brukere faller mellom flere stoler. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at fylkeskommuner som er alene om å gi videregående tilbud som dekker et nasjonalt behov for opplæring bør få ekstra midler over statsbudsjettet. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil stille krav om minst tre lærlingplasser per 1000 innbygger i kommunen, og minst tre per 5000 innbygger i fylkeskommunen. Partiprogram FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at fylkeskommunene i samarbeid med bedrift og opplæringskontor skal ha hovedansvaret for oppfølging av yrkesfagelever gjennom hele det fireårige løpet (både læretid og skoletid). Lærlingene skal ha tilgang til skolenes oppfølgingstjeneste som sosiallærer, skolehelsetjeneste og rådgivningstjeneste. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil tilpasse fagbrevene bedre til arbeidslivets behov. Det innebærer eventuelt endring og avvikling av enkelte fagbrev slik at de bedre reflekterer de yrker og kompetanser som etterspørres. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke Fylkesmannens tilsyn med det kommunale og statlige barnevernet. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE FYLKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil samle ansvaret for kulturarvspolitikken i Kulturdepartementet og styrke fylkeskommunenes rolle i kulturminnevernet. Partiprogram FYLKER KOMMUNER KULTUR KULTURVERN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at NRKs allmennkringkastingsoppdrag sikres gjennom sterke distriktsredaksjoner med tilstedeværelse i alle fylker. Partiprogram FYLKER KRINGKASTING KULTUR LOKALFORVALTNING MASSEMEDIER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre politikeres stemmegivning fra kommunestyrer og fylkesting enkelt tilgjengelig på nett og i maskinlesbart format. Partiprogram FYLKER KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre at regionnivået blir et sterkt folkevalgt nivå, med større ansvar for arealforvaltning, transport og næringsutvikling. Partiprogram FYLKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stille krav til kommuner og fylkeskommuner om miljøstandarder og strengere miljøkrav i innkjøp. Partiprogram FYLKER KOMMUNER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil tallfeste og tilgjengeliggjøre kommunal og fylkeskommunal naturpåvirkning og klimagassutslipp i beregningen av nasjonal økologisk bærekraft. Partiprogram FYLKER KOMMUNER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil pålegge fylkesmennene å følge opp nasjonale miljøverdier i større grad enn i dag. Partiprogram FYLKER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre en belønningsordning for fylkeskommuner som gjør det lettere å teste ut og etablere nye tilbud og nye typer kollektivtransport i distriktene. Partiprogram FYLKER
2017-2021 Rødt Rødt vil at fylkeskommunene tilbyr studentrabatt uavhengig av alder, studiested og bosted. Partiprogram FYLKER STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at ingen kommuner eller fylker skal slås sammen uten at det er godkjent gjennom folkeavstemning i hver av de berørte kommunene/fylkene. Partiprogram FYLKER KOMMUNER
2017-2021 Rødt Rødt vil opprettholde eller øke antallet folkevalgte representanter i kommunestyrer og fylkesting. Partiprogram FYLKER KOMMUNER
2017-2021 Rødt Rødt vil avvikle parlamentarisme i kommunestyrer og fylkesting. Flere kommuner i Norge innfører lokal parlamentarisme. Dette fører til flere heltidspolitikere, at opposisjonen mister innsyn i behandlinga av saker og at flere saker behandles uten offentlig innsyn. Derfor må formannskapsmodellen videreutvikles. Partiprogram FYLKER KOMMUNER
2017-2021 Rødt Rødt vil avvikle alle kommunale foretak (KF) og aksjeselskap. Alle aktiva tilbakeføres den kommunen eller fylkeskommunen som i utgangspunktet var rettmessig eier. Inntil avviklingen er gjennomført går Rødt inn for at kommunestyre/fylkesting evt. formannskap skal utgjøre generalforsamlinga for heleide kommunale aksjeselskaper. Partiprogram FYLKER KOMMUNER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for full offentlighet om alle styreverv, aksjeposter, økonomiske godtgjørelser og organisasjonsverv for alle politikere i kommunestyrer, fylkesting, Stortinget og regjeringa. Partiprogram FYLKER KOMMUNER REGJERINGEN STORTINGET
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at kommunestyre/fylkesting skal etablere retningslinjer for god virksomhetsstyring av selskapene. Partiprogram FYLKER KOMMUNER
2017-2021 Rødt Rødt vil etablere etiske retningslinjer for selskapene, herunder retningslinjer som angår miljø. Partiprogram FYLKER KOMMUNER
2017-2021 Rødt Rødt vil etablere skriftlige rapporteringsrutiner mellom generalforsamling og kommunestyre/fylkesting, der hvor disse ikke utgjør generalforsamling. Partiprogram FYLKER KOMMUNER
2017-2021 Rødt Rødt vil etablere retningslinjer for anskaffelser for selskapene. Partiprogram FYLKER KOMMUNER
2017-2021 Rødt Rødt vil gjennomføre regelmessige eierskapskontroller av selskapene. Partiprogram FYLKER KOMMUNER
2017-2021 Rødt Rødt vil ha ingen sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner uten et flertall i folkeavstemming. Partiprogram FYLKER KOMMUNER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil åpne for flere forsøk der kommuner og fylkeskommuner kan få overført oppgaver eller prøve ut nye arbeidsformer der dette kan gi bedre og mer samordnede tjenester. Regjeringserklæring FYLKER KOMMUNER

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
5. jan 2021 Rapport til Stortingets presidentskap fra utvalg nedsatt for å utrede felles prinsipper for godtgjøring til politikere på alle forvaltningsnivåer Til behandling
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
14. okt 2020 Representantforslag om å frata fylkesmannen og Statens vegvesen innsigelsesrett i plan- og arealsaker Til behandling
29. sep 2020 Grunnlovsforslag om endring i § 57 (om valgdistrikt) Til behandling
14. jun 2020 Endringer i sameloven (endringer som følge av kommune- og regionreformen) Behandlet
10. jun 2020 Kommuneproposisjonen 2021 Behandlet
25. mai 2020 Endringer av internkontrollregler i sektorlovgivningen (tilpasning til ny kommunelov) Behandlet
25. mai 2020 Endringer i friluftsloven (oppfølging av kommune- og regionreformen) Behandlet
13. mai 2020 Representantforslag om nødvendige endringer for å kunne oppløse tvangssammenslåtte fylkeskommuner Behandlet
13. mai 2020 Endringer i folkehøyskoleloven, barnehageloven og voksenopplæringsloven m.m. (samleproposisjon) endringer i friskolelova § 3-1 og utdanningsstøtteloven Behandlet
13. mai 2020 Representantforslag om å avvikle fylkeskommunen for å kutte byråkrati og bringe tjenestene nærmere innbyggerne Behandlet
5. apr 2020 Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven, IKS-loven og partiloven (tiltak for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19) Behandlet
9. mar 2020 Representantforslag om å bevare fylkenes mulighet til selv å bestemme opptaksmodeller for videregående skole Behandlet
16. des 2019 Grunnlovsforslag om endring i § 57 annet og tredje ledd (valgordningen) Behandlet
16. des 2019 Grunnlovsforslag om endring i § 57 (endring av valgdistriktene i Norge) Behandlet
4. des 2019 Representantforslag om nye virkemidler for utslippskutt i kommunene Behandlet
3. des 2019 Endring av Prop. 1 S (2019-2020) Statsbudsjettet 2020 under Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (overføring av administrasjon av fylkesveier fra Statens vegvesen til fylkeskommunene m.m.) Behandlet
2. des 2019 Endringer i finnmarksloven (endringer som følge av sammenslåingen av Troms og Finnmark fylker) Behandlet
1. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Endring av Prop. 1 S (2019-2020) Statsbudsjettet 2020 under Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (overføring av administrasjon av fylkesveier fra Statens vegvesen til fylkeskommunene m.m.) Behandlet
27. nov 2019 Midlertidig lov om ansettelser i stillinger med regionale integreringsoppgaver Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
19. jun 2019 Representantforslag om et statlig vedlikeholdsprogram for fylkesveinettet Behandlet
17. jun 2019 Kommuneproposisjonen 2020 Behandlet
6. jun 2019 Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og tannhelsetjenesteloven (styrking av pasient- og brukerombudsordningen mv.) Behandlet
4. jun 2019 Endringer i veglova mv. (overføring av fylkesveiadministrasjon) Behandlet
14. jan 2019 Representantforslag om endring av inndelingslova § 17 Behandlet
17. des 2018 Oppgaver til nye regioner Behandlet
14. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
13. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
5. des 2018 Representantforslag om mulighet for oppheving av vedtak om sammenslåing av fylkeskommunene Hedmark og Oppland, Sogn og Fjordane og Hordaland og Vestfold og Telemark Behandlet
5. des 2018 Representantforslag om oppheving av sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner Behandlet
5. des 2018 Representantforslag om oppheving av vedtak om sammenslåing av fylkeskommunene Østfold, Akershus og Buskerud Behandlet
5. des 2018 Representantforslag om å stanse tvangssammenslåing av fylker Behandlet
4. des 2018 Endringar i kulturminnelova (kven er rette mynde etter lova) Behandlet
21. nov 2018 Representantforslag om skolegang for ungdom med endelig avslag på asylsøknad Behandlet
12. jun 2018 Kommuneproposisjonen 2019 Behandlet
6. jun 2018 Endringer i inndelingslova (nye fylkesnavn) Behandlet
6. jun 2018 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
17. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
6. des 2017 Representantforslag om omgjering av vedtaket om samanslåing av fylkeskommunane Hordaland og Sogn og Fjordane Behandlet
6. des 2017 Representantforslag om at fylkeskommunene Oppland og Hedmark skal bestå som selvstendige fylkeskommuner og ikke tvinges til å slå seg sammen til en én region Behandlet
6. des 2017 Representanforslag om at fylkene Finnmark og Troms ikke tvinges til å slå seg sammen til én region Behandlet
6. des 2017 Representantforslag om å gi fylker som ble tvangssammenslått i 2017, rett til å bestå som eget fylke etter søknad Behandlet
6. des 2017 Representantforslag om at fylkeskommunene Østfold, Akershus og Buskerud skal bestå som selvstendige fylkeskommuner og ikke tvinges til å slå seg sammen til én region Behandlet
6. des 2017 Representantforslag om at fylkeskommunene Vestfold og Telemark skal bestå som selvstendige fylkeskommuner og ikke tvinges til å slå seg sammen til én region Behandlet
6. des 2017 Representantforslag om omgjøring av vedtak angående ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå Behandlet
18. jun 2017 Representantforslag om å sette i gang en konseptvalgsutredning om Tromsbane Behandlet
11. jun 2017 Kommuneproposisjonen 2018 Behandlet
7. jun 2017 Ny inndeling av regionalt folkevalt nivå Behandlet
7. jun 2017 Endringer i ekteskapsloven og bustøttelova m.m. (oppgaveoverføring til kommunene) og lov om overføring av ansvar for kollektivtransport Behandlet
5. jun 2017 Representantforslag om endring i omstillingslova Behandlet
28. mai 2017 Representantforslag om utredning av hvordan fordelingen av statlige arbeidsplasser påvirker regionale ulikheter Behandlet
28. mai 2017 Endringar i forvaltningslova, tvistelova m.m. (overprøvingskompetanse m.m.) Behandlet
28. mai 2017 Berekraftige byar og sterke distrikt Behandlet
28. mai 2017 Endringar i kommunelova m.m. (råd for eldre, personar med funksjonsnedsetjing og ungdom) Behandlet
22. mai 2017 Representantforslag om å tillate stryking av listekandidater ved fylkesting- og kommunestyrevalg Behandlet
21. mai 2017 Representantforslag om å innføre fylkesvise eller regionale mobbeombud Behandlet
16. jan 2017 Representantforslag om et nasjonalt kompetansesenter for ungdomsarbeid, ungdomsmedvirkning og ungdomsinformasjon Behandlet
18. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
14. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
8. des 2016 Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av ungdom utenfor opplæring og arbeid Behandlet
8. jun 2016 Endringar i opplæringslova (friare skoleval over fylkesgrenser, praksisbrevordning m.m.) Behandlet
7. jun 2016 Nye folkevalgte regioner - rolle, struktur og oppgaver Behandlet
7. jun 2016 Sammenslåing av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker til Trøndelag fylke og endringer i lov om forandring av rikets inddelingsnavn Behandlet
7. jun 2016 Sammenslåing av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker til Trøndelag fylke og endringer i lov om forandring av rikets inddelingsnavn Behandlet
6. jun 2016 Endringar i inndelingslova og kommunelova (behandling av kommunesamanslåingar mv.) Behandlet
9. mai 2016 Endringer i lov om Innovasjon Norge (ansvarsforhold og forvaltning) Behandlet
6. apr 2016 Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Behandlet
16. mar 2016 Representantforslag om et drømmeløft for akuttmedisin, psykiatri og regional helseinnovasjon 2017-2021 Behandlet
8. feb 2016 Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandling i Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker Behandlet
14. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
13. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
11. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
7. des 2015 Jordbruksoppgjøret 2015 - endringer i statsbudsjettet 2015 m.m. (nasjonal jordvernstrategi) Behandlet
11. nov 2015 Endringar i yrkestransportlova (lovbrotsgebyr knytt til tildeling av tenestekonsesjonskontraktar) Behandlet
7. jun 2015 Representantforslag om endring av offentleglova (unnta fra innsynsretten byrådsnotater og drøftingsdokumenter til byrådskonferanser og forberedende byråd i kommuner/fylkeskommuner med parlamentarisk styreform) Behandlet
11. feb 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (idømt erstatningsansvar) Behandlet
8. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
7. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
24. nov 2014 Endringar i kommunelova m.m. (teieplikta til revisor m.m.) Behandlet
17. jun 2014 Representantforslag om utvikling av et nytt folkevalgt regionnivå til erstatning for fylkeskommunen Behandlet
8. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
3. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
3. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
12. jun 2013 Endringar i inndelingslova Behandlet
11. jun 2013 Ta heile Noreg i bruk - Distrikts- og regionalpolitikken Behandlet
27. mai 2013 Representantforslag om nye ideer og bedre løsninger for anskaffelser i offentlig sektor Behandlet
15. mai 2013 Riksrevisjonens undersøking av kommunane si styring og kontroll med tenester med nasjonale mål Behandlet
15. mai 2013 Riksrevisjonens undersøkelse av fagopplæring i bedrift Behandlet
29. apr 2013 Søknad om endring av fylkestilknytning for Evje og Hornnes, Iveland, Birkenes og Lillesand kommuner i Aust-Agder fylke Behandlet
17. des 2012 Representantforslag om å begrense fylkesmannens innsigelsesrett i kommunale plan- og arealsaker Behandlet
10. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
4. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
30. mai 2012 Forholdet stat - kommune Behandlet
2. mai 2012 Endringar i kommunelova m.m. (samkommune mv.) Behandlet
8. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
5. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
9. nov 2011 Endringer i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 (utvidet adgang til pålegg om trafikksikkerhetstiltak mv.) Behandlet
26. okt 2011 Tilleggsbevilgninger i statsbudsjettet 2011 i forbindelse med angrepene mot regjeringskvartalet og på Utøya. Behandlet
15. jun 2011 Representantforslag om å avvikle fylkeskommunen som selvstendig forvaltningsnivå Behandlet
13. jun 2011 Lov om folkehelsearbeid Behandlet
14. mar 2011 Representantforslag om innføring av mobbeombud i alle landets fylker Behandlet
9. mar 2011 Endringer i lov om Innovasjon Norge Behandlet
9. des 2010 Endringar i kommuneloven (møteoffentlegheit) Behandlet
9. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
6. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
25. nov 2010 Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor Behandlet
9. mai 2010 Gjennomgang av særlovshjemler for statlig tilsyn med kommunene Behandlet
10. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
7. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet