Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil gi tilskudd til nødvendige ombygginger av bolig med hensyn til barn med nedsatt funksjonsevne. Partiprogram BARN FUNKSJONSHEMMEDE
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at hjelpemiddelsentralens tilbud skal være tilgjengelig over hele landet. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil tilrettelegge for at funksjonshemmede ved behov skal kunne bruke noe lengre tid på studieprogresjon. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HØYERE UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at det ansettes flere med funksjonshemming i det offentlige. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE STATENS PERSONALPOLITIKK
2009-2013 Høyre For å gi flest mulig en ny sjanse til å komme tilbake til arbeidslivet vil Høyre at universell utforming skal gjelde som hovedløsning i det offentlige rom, for eksempel med hensyn til bygninger og transportsektoren. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2009-2013 Høyre For å gi flere hjelp til å mestre hverdag og jobb vil Høyre spesielt styrke habiliterings- og rehabiliteringstilbudet for rusavhengige og barn med nedsatt funksjonsevne. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN RUSMIDLER SYSSELSETTING
2009-2013 Høyre For å gi flere hjelp til å mestre hverdag og jobb vil Høyre sikre barn med kommunikasjonshindringer og deres pårørende tekniske hjelpemidler og nødvendig opplæring. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN
2009-2013 Høyre For å styrke omsorgen vil Høyre utarbeide en handlingsplan for å øke kapasiteten og heve kvaliteten i pleie- og omsorgstjenesten, herunder bygge ut sykehjemsplasser, bofellesskap og omsorgsboliger. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Høyre For å styrke omsorgen vil Høyre etablere tilbud for syke eldre og andre som trenger sammensatte tilbud, gjennom et bedre samarbeid mellom kommuner og helseforetak. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Høyre For å styrke omsorgen vil Høyre gi tilbud om fasthjelpsordning til dem som trenger hjelp, slik at de slipper å forholde seg til stadig nye mennesker. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Høyre For å styrke omsorgen vil Høyre legge til rette for et tilstrekkelig antall tilrettelagte boliger for eldre og funksjonshemmede med behov for det. Partiprogram BOLIGSAKER FUNKSJONSHEMMEDE OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Høyre For å styrke omsorgen vil Høyre styrke tjenestetilbudet for utviklingshemmede. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2009-2013 Høyre For å bekjempe diskriminering vil Høyre fremme en universell antidiskrimineringslov. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE INNVANDRERE LIKESTILLING SAMER
2009-2013 Høyre For å bekjempe diskriminering vil Høyre styrke de funksjonshemmedes organisasjoners likemannsarbeid. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2009-2013 Høyre For å bekjempe diskriminering vil Høyre gi mennesker med omfattende bistandsbehov større valgfrihet gjennom rett til å velge brukerstyrt personlig assistanse. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2009-2013 Høyre For å bekjempe diskriminering vil Høyre utforme offentlig sektor slik at brukeren er den som bestemmer over egen situasjon – på den måten gis makten tilbake til den enkelte. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2009-2013 Høyre For å bekjempe diskriminering vil Høyre sikre en forpliktende handlingsplan mot diskriminering på alle områder i samfunnet. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE INNVANDRERE LIKESTILLING SAMER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha økt satsing på samlivstiltak for familier med funksjonshemmede barn. Partiprogram FAMILIE FUNKSJONSHEMMEDE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle som får et barn med nedsatt funksjonsevne skal få tett oppfølging med nødvendig informasjon om hjelpetiltak og rettigheter gjennom en fast koordinator, gode avlastningsordninger og en ”foreldrepakke” (se faktaboks for utdyping). Partiprogram FAMILIE FUNKSJONSHEMMEDE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke informasjonen og støtteapparatet for foreldre som venter et funksjonshemmet barn. Partiprogram FAMILIE FUNKSJONSHEMMEDE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at barn med nedsatt funksjonsevne skal sikres skolefritidstilbud i hele utdanningsløpet. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE SKOLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil gi foreldre med barn med nedsatt funksjonsevne lovfestet rett til å jobbe deltid frem til barnet er 18 år, så lenge det ikke er til vesentlig ulempe for arbeidsplassen. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR FUNKSJONSHEMMEDE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil gi rett til pleiepenger når barnets helsetilstand gjør at foreldrene ikke kan stå i arbeid, også når foreldre ikke har opptjente rettigheter til dette. Nivået på slik utbetaling bør settes til 4,5 G per år. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil gi rett til omsorgslønn og eventuelt andre støtteordninger til foreldrene i inntil 3 måneder etter at et barn med nedsatt funksjonsevne dør. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få et tilpasset tilbud både i barnehager og gjennom hele utdanningsløpet, slik at de gis like muligheter som andre til opplæring, og tilbudene må kunne gis i nærområdene. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE UTDANNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at offentlig planlegging må ta høyde for mennesker med nedsatt funksjonsevne gjennom utbedring av offentlig transport. Nye tog må bli tilgjengelig for alle, og alle offentlige bygg og uteområder og adkomsten til disse må være universelt utformet. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre gode medvirkningsprosesser med bred deltakelse fra brukerorganisasjoner og brukere med ulik kompetanse. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke Husbankens ordninger for finansiering av universell utforming av boliger, både ved forbedring av eksisterende boliger, og ved å øke tilgangen på universelt tilrettelagte boliger på utleiemarkedet. Partiprogram BOLIGSAKER FUNKSJONSHEMMEDE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil utvide tolketjenesten for døve og døvblinde og stille krav om at alle norske filmer tekstes for hørselshemmede. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE KULTUR
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at personer med funksjonsnedsettelser og som har behov for assistanse, må få tilbud om brukerstyrt personlig assistent. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) rettighetsfestes og utvikles til en helhetlig ordning der den nødvendige assistansen sikres både i fritid, arbeid og skole. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at unge med nedsatt funksjonsevne gis tilbud om tilpasset bolig utenom aldersinstitusjonene. Partiprogram BOLIGSAKER FUNKSJONSHEMMEDE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil evaluere PU-reformen blant annet med fokus på eldre utviklingshemmedes hverdag. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at støttekontaktordningen skal endres, vitaliseres og gjøres mer likeverdig. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at NAV skal ha mulighet til større fleksibilitet etter en individuell vurdering for å kunne gjøre unntak fra treårsgrensen og kostnadstaket for utdanning som attføring. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at egenandelen på hjelpemidler for selvstendig næringsdrivende må reduseres. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil videreutvikle ordningen med omsorgslønn. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sette i verk ulike stimuleringstiltak for å støtte idrettens arbeid med å innlemme ulike grupper med spesielle behov i idretten, for eksempel mennesker med nedsatt funksjonsevne. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE IDRETT
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at undervisningsmateriell for funksjonshemmede skal foreligge til skolestart. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE SKOLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil øke bevilgningene til hjelpemidler som gjør det lettere for personer med nedsatt funksjonsevne å stå i ordinært arbeid. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE SYSSELSETTING TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at uførepensjonsordningen i fremtiden skal utformes slik at det lønner seg å prøve seg i arbeidslivet, uten fare for at mindre inntektsendringer medfører store kutt i pensjon. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE SYSSELSETTING TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil føre et kontinuerlig holdningsarbeid mot skjult diskriminering av seniorer, funksjonshemmede og innvandrere i arbeidslivet, i samarbeid med ressursmiljøer. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ FUNKSJONSHEMMEDE INNVANDRERE
2009-2013 Venstre Venstre vil legge til rette for at eksisterende bygg, anlegg og uteområder er universelt utformet fra 2020. Eksisterende transportmidler skal være universelt utformet innen 2025. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2009-2013 Venstre Venstre vil innarbeide krav om universell utforming i offentlige anbud. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2009-2013 Venstre Venstre vil arbeide for at minst 20 prosent av alle nye boliger skal være universelt utformet. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeid for at antidiskrimineringslova skal forplikte det offentlege og private arbeidslivet til å inkludere og etter behov leggje til rette arbeidsplassar for personar med nedsett funksjonsevne. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR FUNKSJONSHEMMEDE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil leggje til rette for at det blir oppretta fleire statlege program for traineear for personar med nedsett funksjonsevne og medverke til kunnskap om uføretrygd som varig lønnstilskot i norsk arbeidsliv. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE TRYGDER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for at integrering av personar med nedsett funksjonsevne blir gjeve høgare prioritet i avtalen om eit inkluderande arbeidsliv. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at Nav etablerer eigne system for oppfølging av personar med nedsett funksjonsevne, som medverkar til at langt fleire får tilgang til opplæring og arbeid framfor trygd. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at ordninga med arbeidsreiser for personar med nedsett funksjonsevne skal vere eit fleksibelt og fullgodt tilbod som sikrar brukarane tilgang til arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrkje arbeids- og utdanningsrette verkemiddel for personar med nedsett funksjonsevne. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre gode varige tilrettelagde arbeidsplassar økonomisk slik at etterspørselen blir dekt og kvaliteten på tilbodet er godt. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil innføre rett til lønn for alle som arbeider i ei VTA-bedrift. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for at lovkravet i diskriminerings- og tilgjengelova skal utvidast til også å gjelde tilgjenge og service innanfor vare- og tenestesektoren. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil fjerne 26-års aldersgrense på hjelpemiddel til trening, stimulering og aktivisering. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha ei offentleg finansiert servicehundordning. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrkje TT-ordninga økonomisk og sørgje for ordningar som sikrar full fleksibilitet i bruk av ordninga over fylkesgrensene. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE FYLKER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil leggje til rette for at fylke og kommunar kan utvikle gode ordningar for bestillingstransport. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE FYLKER KOMMUNER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil utvikle ei "eitt-kortordning", som sikrar brukartilpassing ved bruk av fritids-, sjuketransport- og arbeids- og utdanningsreiser. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sørgje for auka løyvingar til produksjon av studielitteratur for synshemma og dyslektikarar for å sikre like høve til utdanning og fagleg oppdatering. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gje momskompensasjon til burettslag for funksjonshemma slik at denne eigarforma blir likestilt med kommunal eller privat drift av bukollektiv. Partiprogram BOLIGSAKER FUNKSJONSHEMMEDE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrkje arbeidet med bustader for psykisk utviklingshemma og personar med psykiske lidingar. Partiprogram BOLIGSAKER FUNKSJONSHEMMEDE SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre eldre og andre med nedsett funksjonsevne transport- og følgjeordningar for å kunne delta på kulturtilbod i nærmiljøet sitt. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE KULTUR OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gje eldre og personar med nedsett funksjonsevne i institusjon høve til å oppleve kunst- og kulturuttrykk. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE KULTUR OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV mener positiv særbehandling av de med nedsatt funksjonsevne er et nødvendig virkemiddel for å motvirke diskriminering på arbeidsmarkedet. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV mener aldersgrensen på 26 år for hjelpemidler til trening, aktivisering og stimulering må fjernes. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV mener Norge bør gå foran som et internasjonalt foregangsland når det gjelder oppfølging av FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE TRAKTATER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at dette inkluderingsarbeidet styrkes ytterligere. Alle nye eller renoverte anlegg må tilrettelegges for brukere med nedsatt funksjonsevne. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE IDRETT
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at denne diskrimineringen opphører, blant annet gjennom kvotering. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE INNVANDRERE SAMER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil tilrettelegge for turstier med størst mulig grad av universell utforming. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE NATURVERN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil legge til rette for at funksjonshemmede kan realisere sine evner med utdanning og arbeid. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil legge til rette for universell utforming/tilgjengelighet. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil vurdere finansieringen og organiseringen av hjelpemiddelsentralen. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil bilordningen for funksjonshemmede må gjennomgås og forbedres. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil Åpne for fritt valg av brukerstyrt, personlig assistent. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil tilrettelegge tilbudet til den enkeltes behov. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil tilrettelegge for at utviklingshemmede kan ta større del i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil legge bedre til rette for at funksjonshemmede får anledning til å delta. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE KULTUR
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil følge opp regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013. Regjeringserklæring FUNKSJONSHEMMEDE
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil legge frem tiltak for å bedre tilgangen til utdanning og yrkesliv for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Regjeringserklæring FUNKSJONSHEMMEDE
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil utvide tilbudet med brukerstyrt personlig assistent. Regjeringserklæring FUNKSJONSHEMMEDE
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil gjennomgå den vedtatte handlingsplanen for familier med barn med funksjonshemming, og legge til rette for avlastning og bistand til familier med barn med store funksjonshemminger. Regjeringserklæring FAMILIE FUNKSJONSHEMMEDE
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil bidra gjennom boligstilskuddet til at flere funksjonshemmede og eldre kan bli boende lenger hjemme. Regjeringserklæring BOLIGSAKER FUNKSJONSHEMMEDE OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil bidra til at barn med nedsatt funksjonsevne kan delta i fritidsaktiviteter. Regjeringserklæring BARN FUNKSJONSHEMMEDE KULTUR
2013-2017 Venstre Venstre vil øke rammene for funksjonsassistanse og gjøre ordningen med arbeids- og utdanningsreiser for mennesker med nedsatt funksjonsevne permanent. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Venstre Venstre vil opprette minst 100 nye traineeplasser årlig for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE
2013-2017 Venstre Venstre vil innarbeide krav om universell utforming i offentlige anbud. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE LIKESTILLING
2013-2017 Venstre Venstre vil sørge for at informasjon fra det offentlige er tilgjengelig for alle, og at offentlige etater og foretak har nettsider som er universelt utformet. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE LIKESTILLING
2013-2017 Venstre Venstre vil sørge for at alle undervisningsbygg er universelt utformet innen 10 år. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE LIKESTILLING
2013-2017 Venstre Venstre vil arbeide for at minst 20 prosent av alle nye boliger skal være universelt utformet. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE LIKESTILLING
2013-2017 Venstre Venstre vil etablere en nasjonal handlingsplan for å forebygge hørselsskader og gjøre offentlige rom tilgjengelige for personer med sansetap. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE LIKESTILLING
2013-2017 Venstre Venstre vil på sikt tilgjengeliggjøre alle deler av kollektivtransporten gjennom visuell informasjon. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE LIKESTILLING
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre retten til opplæring i talespråk for barn med cochlea-implantat. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE LIKESTILLING
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre at tilrettelagt transport (TT-ordningen) blir utformet slik at den gir mulighet til et aktivt liv. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE LIKESTILLING
2013-2017 Venstre Venstre vil lovfeste retten til brukerstyrt personlig assistent (BPA). Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE LIKESTILLING
2013-2017 Høyre Høyre vil legge til rette for at alle skal kunne bo hjemme så lenge de ønsker og kunne være selvhjulpne i hverdagen. Mennesker som har fått, eller står i fare for å få en funksjonsreduksjon, må få tilbud om hverdagsrehabilitering. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Høyre Høyre vil gi mennesker med omfattende bistandsbehov større valgfrihet gjennom lovfestet rett tll å velge brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2013-2017 Høyre Høyre vil øke innsatsen for å få flere funksjonshemmede inn i arbeidslivet, blant annet gjennom ordningen med funksjonsassistanse og jobbreiser. Arbeidet med universell utforming skal fortsette. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke likemannsarbeidet til de funksjonshemmedes organisasjoner. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE LIKESTILLING
2013-2017 Høyre Høyre vil sette i gang arbeidet med universiell tilpasning av alle skolebygg. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil styrke hjelpmiddelordningen og fjerne 26 - årsreglen på hjelpemidler til stimulering, trening og fritidsaktiviteter. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2013-2017 Fremskrittspartiet Vi vil lovfeste retten til brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil ha opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid for personer med utviklingshemming. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil foreta en gjennomgang av livssituasjonen, levekår og tjenester for utviklingshemmede i Norge. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at rehabilitering/habilitering fortsatt skal rettighetsfestes i folketrygden. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil etablere en statlig finansiert transportordning for funksjonshemmede med stort transportbehov. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2013-2017 Fremskrittspartiet Helse, generell tilstand og egnethet må legges til grunn ved vurdering av evnen til å føre transportmidler. Begrensninger kun basert på alder fjernes. Disse kriteriene skal også legges til grunn ved vurdering av arbeidsevne, autorisasjoner i helsevesenet og lignende. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil tilrettelegge for ekspressbusser på tvers av fylkesgrensene. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at kollektivtransport skal, så langt det er mulig, tilrettelegges med universell utforming. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at graderte ytelser og mulighet til å være delvis i arbeid ved sykdom eller uførhet skal være et aktivt virkemiddel for helse og deltakelse. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE SYKDOMMER TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at krav om aktiv arbeidssøking, kvalifisering eller rehabilitering skal brukes aktivt ved sosialhjelp, slik at en raskest mulig skal kunne stå på egne ben. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE SYKDOMMER TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at behandling for fysiske eller psykiske helseplager skal kombineres med deltakelse i arbeid eller arbeidsrettet trening, såfremt det er forsvarlig. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE SYKDOMMER TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gi unge under 25 år som blir arbeidsledige, målrettede tiltak for å føre dem tilbake i arbeid eller utdanning eller tilby dem en skreddersydd aktivitetsplan med arbeidsrettede tiltak. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE SYKDOMMER TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle flere traineeprogrammer, nye utprøvningsjobber og opplæringsstillinger, med vekt på grupper som i dag står utenfor arbeidslivet, særlig personer med psykiske lidelser og personer med nedsatt funksjonsevne. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke mangfoldet blant de som arbeider i offentlige virksomheter, blant annet når det gjelder minoritetsbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Offentlige virksomheter skal være i front på å beholde dyktige seniorer i jobb. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE INNVANDRERE LIKESTILLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil fjerne barrierer og sørge for universell utforming og tilgjengelighet slik at alle kan delta i samfunnet. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til heving av kompetanse på universell utforming hos dem som står for offentlig planlegging, utbygging og innkjøp. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at nye holdeplasser som bygges og transportmateriell som anskaffes, er universelt tilgjengelige. Partiprogram FERGER FUNKSJONSHEMMEDE JERNBANER SAMFERDSEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at digitale løsninger utformes universelt. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at hjelpemiddelsentralens tilbud skal være tilgjengelig over hele landet. Alle skal sikres tilgang til nødvendige hjelpemidler. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at alle elever og studenter med dokumentert behov for tilrettelegging ved eksamen skal få det. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE SKOLER SPESIALUNDERVISNING UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke ordningen med funksjonsassistanse i skole og arbeidsliv. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre gode transportordninger mellom skole, arbeidsplass og hjem for dem som ikke kan bruke offentlig transport eller kjøre selv. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle tilbudet med brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at personer med funksjonsnedsettelser kan få tilbud om mestringskurs. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE SPESIALUNDERVISNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke tolketjenestene. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE SPESIALUNDERVISNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at skolebygg bør prioriteres i arbeidet med universell utforming. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at funksjonshemmedes organisasjoner trekkes med i utvikling og drift av offentlige og private rehabiliteringstilbud. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2013-2017 Arbeiderpartiet Allmenn informasjon må være tilgjengelig for alle. Det betyr for eksempel at informasjon må være tilgjengelig på lydfil, i tillegg til å foreligge i elektronisk form. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2013-2017 Senterpartiet Sp vil øke midlene til tilpasningstilskudd gjennom Husbanken for at blant annet eldre og funksjonshemmede kan tilrettelegge egne boliger. Partiprogram BOLIGSAKER FUNKSJONSHEMMEDE HUSBANKEN OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil rettighetsfeste ordningen med brukerstyrt personlig assistanse, slik at flere funksjonshemmede kan komme seg ut i arbeidslivet og leve et selvstendig og uavhengig liv. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil innarbeide hensynet til funksjonshemmede i norsk bistand. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF mener det må stilles krav om at alle bistandsprosjekter har en gjennomtenkt plan for hvordan funksjonshemmede skal inkluderes. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti Tilleggsprotokollen til FNs konvensjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne må ratifiseres og inkorporeres i norsk lovverk. Partiprogram FN FUNKSJONSHEMMEDE MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle som har eller venter et barn med nedsatt funksjonsevne skal få tett oppfølging med nødvendig informasjon om hjelpetiltak og rettigheter gjennom en fast koordinator, gode avlastningsordninger og en «foreldrepakke». Partiprogram FAMILIE FUNKSJONSHEMMEDE SVANGERSKAP
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at støttetjenestene som i dag finnes for familier med funksjonsutfordringer samordnes bedre og i større grad. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at barn med nedsatt funksjonsevne skal sikres skolefritidstilbud i hele utdanningsløpet. Partiprogram BARN FUNKSJONSHEMMEDE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at familiene skal tilbys kurs om det å være søsken til barn med nedsatt funksjonsevne. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gi foreldre med barn med nedsatt funksjonsevne lovfestet rett til å jobbe deltid frem til barnet er 18 år. Partiprogram BARN FUNKSJONSHEMMEDE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gi rett til pleiepenger når barnets helsetilstand gjør at foreldrene ikke kan stå i arbeid, også når foreldre ikke har opptjente rettigheter til dette. For disse bør nivået på en slik utbetaling settes til 4,5 G per år. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE TRYGDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gi rett til omsorgslønn og eventuelt andre støtteordninger til foreldrene i inntil 3 måneder etter at et barn med nedsatt funksjonsevne dør. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE TRYGDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få et tilpasset tilbud både i barnehager og gjennom hele utdanningsløpet, slik at de gis like muligheter som andre til opplæring, og tilbudene må kunne gis i nærområdene. Partiprogram BARNEHAGER FUNKSJONSHEMMEDE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil utvide muligheten for at flere som har nedsatt arbeidsevne skal få tilbud om tidsubestemt lønnstilskudd. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE TRYGDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gi flere [funksjonshemmede] tilgang til læringsaktiviteter som gir ferdigheter og erfaringer som er nødvendige for å mestre sin egen hverdag. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at ordningen med arbeids- og utdanningsreiser og funksjonsassistent i arbeidslivet gjøres permanent og utvides. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil vurdere tiltak som kvotering og redusert arbeidsgiveravgift ved ansettelse av mennesker med nedsatt arbeidsevne. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE LIKESTILLING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil vurdere en ordning med fortrinnsrett for personer med nedsatt funksjonsevne ved ansettelser ved ellers like forutsetninger. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at offentlig planlegging må ta høyde for mennesker med nedsatt funksjonsevne gjennom utbedring av offentlige transportmidler og av- og påstigningsmuligheter for disse. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle offentlige bygg og uteområder og adkomsten til disse må være universelt utformet. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil utvide støtteordningene til universell utforming til også å omfatte forsamlingshus. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre lik tilgang på hjelpemidler, slik at man kan fungere godt i egen hverdag både på jobb, hjemme og i fritiden. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke Husbankens ordninger for finansiering av universell utforming av boliger, både ved forbedring av eksisterende boliger, og ved å øke tilgangen på universelt tilrettelagte boliger på utleiemarkedet. Partiprogram BOLIGSAKER FUNKSJONSHEMMEDE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil utvide tolketjenesten for døve og døvblinde. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil stille krav om at alle norske filmer tekstes for hørselshemmede. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre at det finnes skoler som tilbyr spesialtilpasset undervisning for døve på flere ulike steder i landet. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at lærebøker for blinde må finnes tilgjengelig ved studiestart. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre tilstrekkelig kapasitet i tilbudet om cochleaimplantat og retten til opplæring i talespråk for barn med cochleaimplantat. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil øke bevilgningene til synstolking av filmer. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) rettighetsfestes og utvikles til en helhetlig ordning der den nødvendige assistansen sikres både i fritid, arbeid og skole. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at ved rettighetsfesting av BPA, må arbeidsledere sikres god arbeidslederopplæring og assistentene må sikres gode arbeidstakerrettigheter. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at unge med nedsatt funksjonsevne, som trenger tilpasset bolig, gis tilbud om dette utenom sykehjem. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at eldre med nedsatt funksjonsevne skal sikres tilbud og egnede boforhold, og at dette må gjenspeiles i overføringene til kommunene. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at mennesker med nedsatt funksjonsevne som mottar offentlig omsorg sikres mulighet til trosutøvelse og aktiv deltakelse i tros- og livssynssamfunn. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE TROSSAMFUNN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at støttekontaktordningen skal endres, vitaliseres og gjøres mer likeverdig. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sette i verk ulike stimuleringstiltak for å støtte idrettens arbeid med å innlemme ulike grupper med spesielle behov i idretten, for eksempel mennesker med nedsatt funksjonsevne. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE IDRETT
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at arbeidsgivere som ansetter funksjonsnedsatte uten videre skal få økonomiske og tekniske ressurser for tilpasning av arbeidsplassen. Ordningen med funksjonsassistanse skal lovfestes. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forenkle bygningsdelen av og teknisk forskrift til plan- og bygningsloven og lempe på kravene til universell utforming for de minste boligene. Dette for å gjøre det mulig å bygge enkelt, miljøvennlig og billig, og legge til rette for mer selvbygging. Det må bli enklere å bruke naturmaterialer som halm, leire, stein og ulike typer treverk. Partiprogram BOLIGSAKER FUNKSJONSHEMMEDE
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil pålegge alle fjernsynskanaler med konsesjon for å sende i Norge at all sending skal være tekstet for hørselshemmede. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE MASSEMEDIER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke og rettighetsbestemme tegntolketjenesten slik at hørselshemmede sikres anledning til full deltagelse i kultur og samfunnsliv. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE KRINGKASTING MASSEMEDIER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil verne om muligheten til samene, nasjonale minoriteter og hørselshemmede til å sikre og utvikle sitt språk og kultur. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE KULTUR MENNESKERETTIGHETER SAMER SPRÅK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at ordningen med BPA (brukerstyrt personlig assistanse) skal rettighetsfestes og finansieres av staten. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil tilby barn og unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer god habilitering. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil tilby gode tekniske hjelpemidler og opplæring for personer under og etter rehabilitering og habilitering. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre en operativ SMS-basert nødvarslingstjeneste for hørselshemmede. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stimulere bedrifter til å ansette personer med funksjonsnedsettelser og kompensere for tekniske tilpasninger av arbeidsplassen. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil foreta en helhetlig gjennomgang av hjelpemiddelpolitikken i løpet av valgperioden. Regjeringserklæring FUNKSJONSHEMMEDE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for å følge opp konvensjonens intensjon om et samfunn med plass til alle uavhengig av funksjonsevne. Regjeringserklæring FUNKSJONSHEMMEDE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge bedre til rette for funksjonshemmede i arbeidslivet, blant gjennom å styrke tilretteleggingsgarantien og funksjonsassistentordningen. Regjeringserklæring FUNKSJONSHEMMEDE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil rettighetsfeste brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Regjeringserklæring FUNKSJONSHEMMEDE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide videre for et universelt utformet samfunn. Regjeringserklæring FUNKSJONSHEMMEDE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomgå ordningen med ledsagerhjelp for døvblinde, og praktiseringen av denne, for å sikre reell mulighet til deltakelse i trening og fritidsaktiviteter. Regjeringserklæring FUNKSJONSHEMMEDE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomgå forsøksordningen med servicehunder med sikte på å gjøre den mer lik ordningen med førerhund for blinde og svaksynte. Regjeringserklæring FUNKSJONSHEMMEDE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre kvalitetsindikatorer for pleie og omsorgssektoren, blant annet basert på bruker- og pårørendeerfaringer. Regjeringserklæring FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjering vil legge bedre til rette for at funksjonshemmede får anledning til å delta i idretten. Regjeringserklæring FUNKSJONSHEMMEDE IDRETT
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjering vil sikre trygge og stabile rammebetingelser for Special Olympics Norge. Regjeringserklæring FUNKSJONSHEMMEDE IDRETT
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjeninnføre statlig grunnskoler for hørselshemmede. Regjeringserklæring FUNKSJONSHEMMEDE GRUNNSKOLE UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle som har eller venter et barn med nedsatt funksjonsevne skal få tett oppfølging med nødvendig informasjon om hjelpetiltak og rettigheter gjennom en fast koordinator, gode avlastningsordninger og en «foreldrepakke». Partiprogram FAMILIE FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at støttetjenestene som i dag finnes for familier med funksjonsutfordringer samordnes bedre og i større grad. Partiprogram FAMILIE FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at familiene skal tilbys kurs om det å være søsken til barn med nedsatt funksjonsevne. Partiprogram FAMILIE FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi foreldre med barn med nedsatt funksjonsevne lovfestet rett til å jobbe deltid frem til barnet er 18 år. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR FAMILIE FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at familier som selv tar store omsorgsoppgaver må få tilbud om omsorgslønn. Partiprogram FAMILIE FUNKSJONSHEMMEDE TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi rett til å beholde omsorgslønn og eventuelt andre støtteordninger til foreldrene i inntil 3 måneder etter at et barn med nedsatt funksjonsevne dør. Partiprogram FAMILIE FUNKSJONSHEMMEDE TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få et tilpasset tilbud både i barnehager og gjennom hele utdanningsløpet, slik at de gis like muligheter som andre til opplæring. Tilbudene må kunne gis i nærområdene. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at lydbøker i grunnopplæringen og høyere utdanning skal være tilgjengelig i digitalt format ved semesterstart, og at gebyret på lydbøker opphører. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre insentiver for skoler som tilknytter seg prosjektet «Dysleksivennlig skole», som for eksempel tilskudd som kan brukes på kompetanseheving eller til fagutveksling lokalt. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre tegnspråk som valgfag i ungdoms- og videregående skoler. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil fjerne den øvre aldergrensen på 26 år og taket på 3 års varighet for utdanning som arbeidsrettet tiltak. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke satsingen på rehabilitering og habilitering for å sikre aktive dagligliv for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at både statlige og kommunale arbeidsplasser aktivt må rekruttere funksjonshemmede, og vurdere tiltak som kvotering ved ansettelse av mennesker med nedsatt arbeidsevne. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE STATENS PERSONALPOLITIKK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle døvfødte barn skal få tilbud om cochleaimplantat og videre rett til opplæring i talespråk. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN SPESIALUNDERVISNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil utvide tolketjenesten for døve og døvblinde. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for at planlagt SMS-nødmeldingstjeneste for døve og hørselshemmede blir iverksatt. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at offentlige nettsider skal være universelt utformet. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil nedfelle forskrifter med tidsfrister for universell utforming av alle grunnskoler. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE GRUNNSKOLE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil utvide støtteordningene til universell utforming til også å omfatte forsamlingshus. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE KULTUR
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke Husbankens ordninger for finansiering av universell utforming av boliger, både ved forbedring av eksisterende boliger, og ved å øke tilgangen på universelt tilrettelagte boliger på utleiemarkedet. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HUSBANKEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke Husbankens ordninger for finansiering av privateide boliger der familier kan gå samme om å bygge felles boliger til sine barn. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HUSBANKEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil bygge ut en nasjonal TT-ordning for brukere med særlige behov. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at unge med nedsatt funksjonsevne, som trenger tilpasset bolig, gis tilbud om dette utenom sykehjem. Partiprogram BOLIGSAKER FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at mennesker med nedsatt funksjonsevne som mottar offentlig omsorg sikres mulighet til deltakelse i kulturliv, idrett, trosutøvelse og aktiv deltakelse. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil etablere og finansiere flere varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA). Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at varig tilrettelagte arbeidsplasser ikke skal anbudsutsettes. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil bekjempe all form for hatytringer mot personer med nedsatt funksjonsevne. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE MENNESKERETTIGHETER RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en veiledningstjeneste som gir informasjon om støtteordninger for gravide kvinner og par som er i en vanskelig livssituasjon eller som venter et funksjonshemmet barn. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide aktivt mot diskriminering av mennesker med utviklingshemming og for at mennesker med ulike funksjonsnedsettelser skal inkluderes i samfunnet, i tråd med menneskerettighetene og FN-konvensjonen (også kalt CRPD). Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ta initiativ til en holdningskampanje mot sortering av barn med Downs syndrom. Partiprogram BARN FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at fosterfamilier med barn med funksjonsnedsettelser sikres gode og forutsigbare rammevilkår. Partiprogram BARNEVERN FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at undervisningsmateriell for elever med nedsatt funksjonsevne skal foreligge til skolestart. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere til en størst mulig integrering av funksjonshemmede i ordinære aktiviteter og arrangementer. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE IDRETT
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre et tilstrekkelig antall timer med BPA til deltakelse i idrett og fritidsaktiviteter, uavhengig av i hvilken kommune den enkelte bor. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE IDRETT
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at mennesker med medisinske behov, kvinner og barn, personer med nedsatt funksjonsevne og sårbare minoriteter prioriteres ved utvelgelse av overføringsflyktninger. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN INNVANDRERE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil bidra til økt rettssikkerhet for personer med nedsatt funksjonsevne, og ha bedre tilrettelegging av soningsforholdene for denne gruppen. Partiprogram FENGSLER FUNKSJONSHEMMEDE RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal gjennomføres grundige arbeidsevnevurderinger for alle utviklingshemmede. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at utviklingshemmede skal få mulighet til enten varig tilrettelagt arbeid eller varig oppfølging og individuell støtte i ordinært arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre flere reiselivsdestinasjoner universell utforming. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE REISELIVSNÆRING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha bedre sikring i områder der barn ferdes i trafikken, flere gang- og sykkelveier, tryggere veier og universell utforming. Partiprogram BARN FUNKSJONSHEMMEDE VEGTRAFIKK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at all kollektivtransport med tilhørende holdeplasser må være universelt utformet. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil reversere fordyrende detaljkrav til universell utforming, byggemåte og energikrav knyttet til nybygg. Partiprogram BOLIGSAKER FUNKSJONSHEMMEDE MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil tilrettelegge for turstier med størst mulig grad av universell utforming. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE IDRETT NATURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil forskriftsfeste retningslinjene for brukerstyrt personlig assistent (BPA) for å sikre at lovens intensjon blir oppfylt. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid for psykisk utviklingshemmede. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil foreta en gjennomgang av livssituasjon, levekår og tjenester for psykisk utviklingshemmede i Norge. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre og styrke arbeidet med rehabilitering/habilitering. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil etablere en varig statlig finansiert transportordning for personer med nedsatt funksjonsevne med stort transportbehov. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil utdanne flere servicehunder. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at kollektivtransport skal, så langt det er mulig, tilrettelegges med universell utforming. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil bidra til en utvikling i retning av et mer universelt utformet transportsystem. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil legge bedre til rette for at funksjonshemmede får anledning til å delta i kultur og idrettsaktiviteter. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE IDRETT KULTUR
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil benytte sterkere virkemidler for å gi flere mennesker med funksjonshemminger innpass i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil beholde VTA ordningen som en del av den statlige arbeidsmarkedspolitikken og øke antall plasser. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for universell utforming og tilgjengelighet for alle og heve kompetansen på universell utforming i offentlig planlegging, utbygging og innkjøp. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for bedre tilgang til hjelpemidler for å kunne delta i arbeid over hele landet. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle avtalen om et inkluderende arbeidsliv sammen med arbeidslivets parter. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for universell tilgjengelighet og etablering av naturstier, turveier, og møteplasser. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE IDRETT NATURVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre økt tilgjengelighet [til film, kino og serier] gjennom obligatorisk teksting og universell utforming. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE KULTUR
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gi personer med nedsatt funksjonsevne bedre aktivitetsmuligheter. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE IDRETT
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at kommunene følger opp sitt ansvar for å koordinere og gi et helhetlig tilbud til foreldre med varig syke eller barn med funksjons- og utviklingshemming for eksempel gjennom en fast kontakt i det offentlige. Partiprogram BARN FUNKSJONSHEMMEDE KOMMUNER SYKDOMMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil norge skal tilstrebe universell utforming, og hver enkelt sektor må innføre tiltak for å gjøre bygg tilgjengelige. Offentlige bygg skal prioriteres. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE LIKESTILLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil kartlegge og bedre tilbudet for syns- og hørselshemmede. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE LIKESTILLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke informasjonen om utviklingshemminger for å hindre overgrep og trakassering. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil fremme rettighetene til barn med fysisk og psykisk utviklingshemminger, bekjempe diskriminering, og arbeide for å gi dem tilgang til utdanning. Partiprogram BARN FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for bedre universell utforming av kollektivtransporten. Partiprogram FINANSER FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at arbeidsplasser tilpasses fysisk til den enkeltes behov. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FUNKSJONSHEMMEDE LIKESTILLING
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette flere arbeidsplasser for personer som av ulike grunner har nedsatt arbeidsevne. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi de berørte organisasjonene forhandlingsrett i trygdeoppgjøret. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sørge for at flere inkluderes i arbeidslivet gjennom en styrking av ordninger som varig tilrettelagt arbeid og lønnstilskudd. Personer med funksjonsnedsettelse må få tilstrekkelig tilbud om tilrettelegging, blant annet i form av arbeids- og utdanningsreiser, funksjonsassistenter og tolketjenester. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN LØNN OG INNTEKT SYSSELSETTING UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at ansvaret for varig tilrettelagt arbeid (VTA) er statlig, for å sikre likebehandling over hele landet. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjeninnføre målet om at Norge skal være universelt utformet innen 2025. Partiprogram FAMILIE FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN LIKESTILLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke hjelpemiddelformidlingen og opprettholde den som en del av folketrygden for å sørge for at alle har likeverdig tilgang til hjelpemidler. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at mennesker med utviklingshemming sikres frihet, selvbestemmelse og deltakelse i samfunn og arbeidsliv, ikke minst gjennom å stoppe forsøk på å bygge nye, store spesialinstitusjoner. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN LIKESTILLING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for at flere med funksjonsnedsettelser kommer i arbeid og beholder arbeidstilknytningen sin gjennom riktig tilrettelegging, blant annet gjennom arbeidsmarkedsbedrifter, styrking av VTA-plasser og retten til reserverte avtaler i det offentlige. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE LIKESTILLING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sørge for at alle barn og unge som har rett på tilpasset opplæring og hjelpemidler får det og at de blir tilstrekkelig fulgt opp gjennom hele utdanningsløpet. Partiprogram BARN FUNKSJONSHEMMEDE LIKESTILLING SKOLER SPESIALUNDERVISNING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at heistilskuddene økes slik at eldre boligblokker og bygg kan gjøres mer tilgjengelige. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HUSBANKEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for tiltak mot diskriminering og ulike former for sosial ekskludering av personer med funksjonsnedsettelser i skole, arbeid og i samfunnet ellers. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE LIKESTILLING RETTSVESEN SKOLER SYSSELSETTING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil etablere en ordning som sikrer tegnspråktolk tilgjengelig ved helseinstitusjoner som sykehus og legevakt hele døgnet. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN LIKESTILLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bekjempe diskriminering av eldre. Vi vil legge til rette for aldersvennlige byer der både eldre og personer med funksjonsnedsettelser får delta aktivt og kan bruke byen på lik linje med yngre og funksjonsfriske. Partiprogram FAMILIE FUNKSJONSHEMMEDE LIKESTILLING OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre finansiering av kulturtilbud som tilrettelegger for deltakelse av mennesker med funksjonsnedsettelse. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE KULTUR
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre tilgang til friluftsliv for alle. Funksjonshemmede skal ha god tilgang til friluftsområder i hele landet, friluftsliv skal ha en viktig rolle i integreringspolitikken, og skolen skal sikre at alle barn og unge får oppleve norsk friluftsliv og natur. Partiprogram FOLKEHELSE FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN IDRETT KULTUR
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke arbeidet for funksjonshemmedes rettigheter og organisering. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge skal være pådriver for menneskerettigheter. SV vil at Norge skal ratifisere individklageordningene til FNs barnekonvensjon, FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter i tillegg til FNs konvensjon om personer med nedsatt funksjonsevne. Partiprogram FN FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil utvikle tiltak mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten for å sikre at barn med spesielle behov får et mer helhetlig tilbud. Partiprogram BARN FAMILIE FUNKSJONSHEMMEDE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil tilby flere varig tilrettelagte arbeidsplasser, spesielt i ordinært arbeidsliv (VTO), og sørge for at de varige tilrettelagte arbeidsplassene (VTA) i større grad tilbys utviklingshemmede. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil inkludere flere med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet gjennom blant annet bedre tilrettelegging og mer bruk av personlige tilretteleggingsavtaler. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Høyre Høyre vil følge opp rettighetsfestingen av brukerstyrt personlig assistanse for å styrke brukerrettighetene og valgfriheten i hverdagen. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil forhindre at menneskelig liv sorteres ut fra egenskaper. Partiprogram FAMILIE FUNKSJONSHEMMEDE SVANGERSKAP
2017-2021 Høyre Høyre vil bedre ledsagerordningene for synshemmede og andre grupper som trenger ledsagere for å drive sin idrett. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE IDRETT KULTUR
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke kommunenes mulighet til å tilby koordinerte kommunale tjenester til personer med sammensatte og langvarige behov for velferdstjenester. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HELSEPERSONELL HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke kompetansen i helse- og omsorgstjenestene som arbeider med personer med nedsatt funksjonsevne. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sørge for mer tilrettelagt arbeid og gi dem som har nedsatt funksjonsevne mulighet til varig oppfølging i ordinært arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN SYSSELSETTING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil videreføre BPA-ordningen og pleiepengeordningen. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre eldre og andre med nedsatt funksjonsevne transport- og følgeordninger for å kunne delta på kulturtilbud i nærmiljøet sitt. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at det skal jobbes for statlige finansieringsordninger som setter kommunene i stand til å ha et tilbud på bolig til alle som har nedsatt funksjonsevne. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke arbeidet med å tilrettelegge barnehagetilbudet til barn med spesielle behov. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre folk med nedsatt funksjonsevne mulighet til å delta i samfunnsliv og demokratiske arenaer. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING VALG
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil pålegge alle fjernsynskanaler med konsesjon for å sende i Norge at alle sendinger skal være tekstet for hørselshemmede. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE MASSEMEDIER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre tilstrekkelig utbygging av boliger som er tilrettelagt for personer med redusert funksjonsevne. Partiprogram BOLIGSAKER FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil legge til rette for at flere med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil tilrettelegge for barn med funksjonsnedsettelser og sjeldne diagnoser, og arbeide aktivt for å motvirke et sorteringssamfunn. Partiprogram BARN FUNKSJONSHEMMEDE SVANGERSKAP SYKDOMMER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke og rettighetsfeste tegntolketjenesten. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE SPRÅK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi norsk tegnspråk offisiell status og større plass i det offentlige rom. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE SPRÅK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke døves og deres familiers rett til tegnspråkopplæring, samt styrke arenaer for døvekultur. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE SPRÅK
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at nedsatt funksjonsevne ikke skal føre til diskriminering. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få innfridd sine menneskerettigheter på lik linje med andre i samfunnet, i tråd med FNs menneskerettighetskonvensjon og konvensjonen om like rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne, inkludert tilleggsprotokoll. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at funksjonshemmede ikke skal diskrimineres bort fra samfunnsdeltagelse. Det skal ikke gjøres unntak fra likhetsprinsippet. Krav til universell utforming både fysisk og på informasjons- og kommunikasjonsfeltet må da håndheves langt strengere enn det som er dagens praksis. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal tilbys bolig som er tilrettelagt etter de forhold funksjonshemmingen krever. Personene skal selv få velge hvor de vil bo. Kommunene skal ikke tilby boforhold som er krenkende, for eksempel ved å plassere unge funksjonshemmede på syke/ aldershjem. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Rødt Rødt vil at offentlige tilretteleggingsordninger for hjem, skole og arbeidsplasser må styrkes i alle kommuner, og tas mer aktivt i bruk for å gjøre mennesker med funksjonsnedsettelser i stand til å styre sin egen hverdag og være aktive i samfunnet. Ordningen med transporttjeneste for funksjonshemmede, såkalt TT-transport, skal være nasjonal og uten egenandel. Pårørende til personer med nedsatt funksjonsevne skal også ha rett på støtte til hjemtransport ved behov. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at funksjonshemmede skal ha reell brukermedvirkning på alle nivåer av det offentlige systemet. Man skal kunne ha reell definisjonsmakt over eget hjelpebehov og påvirkning på habiliteringstiltak og hjelpemidler. Målet må være å gi den enkelte en styrket tro på egen integritet og god forståelse av sine faktiske muligheter på alle områder. Som hjelp til dette skal det i tillegg til likepersonskurs drives holdningsskapende informasjonsvirksomhet utarbeidet i samarbeid mellom fagfolk, offentlig støtteapparat og interesseorganisasjoner. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at interesseorganisasjonene for personer med nedsatt funksjonsevne og deres pårørende er viktige talerør, og må sikres innflytelse på offentlige prosesser som påvirker deres medlemmer. Organisasjonene må sikres gode økonomiske vilkår for sin virksomhet gjennom tilskudd og momskompensasjon. Dette gjelder også ungdomsorganisasjonene. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha rett til utdanning og arbeid på lik linje med alle andre i samfunnet. Det må sikres at både individet selv, utdanningsinstitusjoner og arbeidsplasser har kunnskapen som trengs for å oppnå dette. Elever og studenter skal ha krav på skolebøker og studielitteratur i tilgjengeliggjort format. Alle NAV-kontorer må ha tilgang på den kompetansen som kreves for å kunne hjelpe personer med funksjonsnedsettelser til å skaffe seg og beholde relevant arbeid. Arbeidsgivere som ansetter personer med nedsatt funksjonsevne må få økonomisk støtte til den tilretteleggingen som er nødvendig, også om tilretteleggingen er varig. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at ungdom med nedsatt funksjonsevne må ivaretas spesielt i skolesystemet og på arbeidsmarkedet. Ungdom med særskilte behov må sikres etterskoletidstilbud hele veien fra 8. klasse ut videregående skole uten egenandel. Rådgivningstjenester i skolesystemet må sikres kompetanse i spørsmål som gjelder funksjonsnedsettelse og utdanning/arbeidsliv. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE UNGDOMSARBEID
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at alle nye boligprosjekter skal ha universell utforming, og at man ikke kan få dispensasjon for disse kravene. Partiprogram BOLIGSAKER FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at det offentlige skal betale for tilpasning av boliger til personer med nedsatt funksjonsevne. Partiprogram BOLIGSAKER FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Rødt Rødt vil at kommunene bør følge statens målsetting om at personer med nedsatt funksjonsevne skal utgjøre 5 prosent av alle nyansettelser. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE KOMMUNER
2017-2021 Rødt Rødt vil øke NAVs kompetanse på arbeidshjelpemidler for funksjonshemmede slik at arbeidstakere som blir funksjonshemmet lettere beholder arbeidet og at funksjonshemmede enklere kommer i arbeid. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for lovfesta krav om generell tilgjengelighet/universell utforming skal innfris raskt i all kollektivtransport, på hele reiseruten og i alle ledd den reisende forholder seg til både fysisk og digitalt. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge bedre til rette for personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet, blant annet gjennom å styrke funksjonsassistentordningen og traineeordninger i offentlig forvaltning. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke tilbudet om varig tilrettelagt arbeid (VTA). Regjeringserklæring ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forbedre tilgangen til hjelpemidler for personer med nedsatt funksjonsevne, slik at det blir lettere å delta i arbeid, utdanning og dagligliv. Regjeringserklæring FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil inkludere flere med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet blant annet gjennom bedre tilrettelegging og mer bruk av personlige tilretteleggingsavtaler. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide videre for et universelt utformet samfunn, og spesielt prioritere skoler og undervisningsbygg. Regjeringserklæring FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere å utvide den nasjonale TT-ordningen. Regjeringserklæring FUNKSJONSHEMMEDE TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere Kaldheimutvalgets (NOU 2016:17 På lik linje) anbefalinger og ulike tiltak som kan forbedre levekårene for mennesker med psykisk utviklingshemming. Regjeringserklæring FUNKSJONSHEMMEDE PSYKISK HELSE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sette mål om at minst 5 prosent av nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller «hull i CVen». Regjeringserklæring ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre høye krav til universell utforming ved utbygging av boliger, infrastruktur og næringsområder. Regjeringserklæring BYGNINGSVESEN FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sørge for bedre etterlevelse av regelverk om universell utforming av IKT-løsninger i offentlig sektor. Regjeringserklæring FUNKSJONSHEMMEDE KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ha en inkluderingsdugnad for å bidra til at flere kommer i jobb, blant annet ved å øke antallet plasser for traineer med nedsatt funksjonsevne og sørge for at minst 5 prosent av nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller «hull i CVen». Regjeringserklæring ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for at funksjonshemmede får delta i frivillighet og idrett. Regjeringserklæring FRIVILLIGHET FUNKSJONSHEMMEDE IDRETT

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
13. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
13. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet (kap. 291, 292, 3291 og 3292 samt romertall III) Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
8. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Utanriksdepartementet Behandlet
8. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
8. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
6. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet (unntatt kap. 291, 292, 3291 og 3292 og romertall II) Behandlet
21. okt 2020 Representantforslag om et reelt likestilt og universelt utformet samfunn Behandlet
21. okt 2020 Representantforslag om sterkere rettigheter og trygghet for familier med store omsorgsbehov og familier med barn med alvorlig sykdom og funksjonsnedsettelser Behandlet
19. okt 2020 Representantforslag om en enklere hverdag for synshemmede Til behandling
5. okt 2020 Representantforslag om å inkorporere FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i menneskerettsloven Til behandling
5. okt 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, FIN og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
8. jun 2020 Nokre saker om luftfart, veg og post Behandlet
30. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under UD, KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, SD og FIN, samt endringer i skatter, avgifter og toll 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
9. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
9. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
5. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
4. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
3. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
2. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
1. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
18. jun 2019 Representantforslag om en nasjonal opptrappingsplan for VTA-plasser (varig tilrettelagt arbeid) Behandlet
22. mai 2019 Representantforslag om trygghet, verdighet og skikkelig hjelp for folk som trenger arbeidsavklaringspenger Behandlet
22. mai 2019 Representantforslag om å gjøre ordningen med brukerstyrt personlig assistanse reell for alle Behandlet
22. mai 2019 Representantforslag om behovet for nye unntaksbestemmelser og vedtaksrutiner når det gjelder varighetsbegrensningen i arbeidsavklaringsperioden (folketrygdloven § 11-12 annet og tredje ledd) Behandlet
24. apr 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under KUD, JD, KMD, BLD, NFD, SD og FD (endringer i departementsstrukturen mv.) Behandlet
25. mar 2019 Representantforslag om tiltak for familier med store pleie- og omsorgsbehov Behandlet
25. mar 2019 Representantforslag om tilbud om en likeverdig skolefritidsordning for barn og ungdom med særskilte behov Behandlet
11. mar 2019 Representantforslag om å legge til rette for at uføre får de beste muligheter til å ha en tilknytning til arbeidslivet Behandlet
17. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
17. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
14. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
14. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
13. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
12. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
12. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
11. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
9. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
3. des 2018 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
29. jan 2018 Representantforslag om bilstøtteordning også for dem som ikke har inntektsgivende arbeid eller er i utdanning Behandlet
18. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
18. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
17. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
17. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
14. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Barne- og likestillingsdepartementet Behandlet
14. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
14. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
13. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
11. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
12. jun 2017 Representantforslag om helsehjelp til papirløse migranter Behandlet
11. jun 2017 Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) Behandlet
31. mai 2017 Representantforslag om poliklinisk tilpasning av aktivitetshjelpemidler for barn og oppfølging på avstand Behandlet
28. mai 2017 Endringar i kommunelova m.m. (råd for eldre, personar med funksjonsnedsetjing og ungdom) Behandlet
20. mar 2017 Representantforslag om et universelt utformet samfunn Behandlet
30. jan 2017 Individklageordningene til FNs konvensjoner om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, barnets rettigheter og rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandlet
18. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
18. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
16. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
16. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
15. des 2016 Statsbudsjettet 2017 kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
14. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
14. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
13. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
6. jun 2016 Endringer i barnehageloven og opplæringslova (spesialpedagogisk hjelp, kortere ventetid for barnehageplass m.m.) Behandlet
1. jun 2016 Representantforslag om å styrke norsk tegnspråk og tegnspråk i skolen Behandlet
11. jan 2016 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen om passasjerers rettigheter ved buss- og turvogntransport Behandlet
16. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
15. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
14. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
13. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
13. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
13. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
11. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
10. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
8. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
10. jun 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Arbeids- og sosialdepartementet (Tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet og pensjonar i folketrygda mv. frå 1. mai 2015) Behandlet
6. apr 2015 Initiativdebatt om virkningene av uførereformen (initiativ fra arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
15. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
15. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
14. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
11. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
9. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kulturdepartementet Behandlet
9. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
8. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
7. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
7. des 2014 Representantforslag om strategi for betre arbeidsmoglegheiter for menneske med nedsett arbeidsevne Behandlet
7. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
3. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
1. des 2014 Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Behandlet
15. jun 2014 Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (rett til brukerstyrt personlig assistanse) Behandlet
15. jun 2014 Endringar i yrkestransportlova (gjennomføring av EØS-reglar om busspassasjerrettar) Behandlet
15. jun 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Arbeids- og sosialdepartementet (Tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet og pensjonar i folketrygda mv. frå 1. mai 2014) Behandlet
24. feb 2014 Frihet og likeverd - Om mennesker med utviklingshemming Behandlet
16. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
16. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Arbeidsdepartementet Behandlet
16. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kommunal- og regionaldepartementet Behandlet
15. des 2013 Riksrevisjonens undersøking av NAVs forvaltning av tilretteleggingsgarantien Behandlet
15. des 2013 Tilbaketrekning av Meld. St. 46 (2012-2013) Flere i arbeid Behandlet
11. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
11. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
9. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
8. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
8. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
5. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
5. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
4. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
4. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
3. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
3. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
19. jun 2013 Representantforslag om et styrket aktivitets- og folkehelsetilbud for mennesker med psykisk utviklingshemming Behandlet
19. jun 2013 Representantforslag om å styrke pasientrettighetene for sårbare pasientgrupper Behandlet
17. jun 2013 Tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet og pensjonar i folketrygda mv. frå 1. mai 2013 Behandlet
17. jun 2013 Representantforslag om retten til tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde mennesker ved fritidsaktiviteter Behandlet
17. jun 2013 Representantforslag om å gi mennesker utenfor arbeidslivet en ny sjanse Behandlet
16. jun 2013 Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (rett til nødvendig helsehjelp og pasientrettighetsdirektivet m.m.) Behandlet
16. jun 2013 Representantforslag om merverdiavgiftskompensasjon for privatpersoner ved bygging av omsorgsboliger for egne barn Behandlet
13. jun 2013 Representantforslag om innføring av tegnspråk som valgfag i ungdomsskolen Behandlet
9. jun 2013 Diskrimineringslovgivning (om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) Behandlet
3. jun 2013 Representantforslag om tiltak for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandlet
26. mai 2013 Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling m.m.) Behandlet
26. mai 2013 Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi) Behandlet
18. mar 2013 Endringer i diskrimineringsombudsloven (tilsyn med gjennomføring av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne) Behandlet
18. mar 2013 Samtykke til ratifikasjon av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandlet
18. feb 2013 Endringer i vergemålsloven mv. Behandlet
11. feb 2013 Representantforslag om en opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid for personer med utviklingshemning Behandlet
6. feb 2013 Representantforslag om skjerpet aktsomhetskrav for hundeeiere i nærheten av førerhunder i tjeneste Behandlet
16. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Arbeidsdepartementet Behandlet
16. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
16. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Kommunal- og regionaldepartementet Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
12. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
10. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
10. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
5. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
4. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
4. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
28. nov 2012 Representantforslag om å utvide bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren Behandlet
26. nov 2012 Rammeoverføringer, utbytte og tilfeldige utgifter og inntekter 2013 Behandlet
13. jun 2012 Tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet og pensjonar i folketrygda mv. frå 1. mai 2012 Behandlet
21. mai 2012 Kultur, inkludering og deltaking Behandlet
6. mai 2012 Endringer i folketrygdloven Behandlet
29. feb 2012 Endringer i arbeidsmarkedsloven Behandlet
19. des 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kommunal- og regionaldepartementet Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
11. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
11. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Arbeidsdepartementet Behandlet
8. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
7. des 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
7. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
6. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
5. des 2011 Representantforslag om å nedsette et offentlig utvalg som skal følge opp ansvarsreformen Behandlet
5. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
4. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
24. nov 2011 Representantforslag om å forbedre ordningen med gruppe 2-biler til personer med alvorlige funksjonsnedsettelser Behandlet
23. nov 2011 Rammeoverføringer, Skatte-, avgifts- og tollvedtak, utbytte mv. 2012 Behandlet
16. jun 2011 Oversendelsesforslag om å be regjeringen utrede videre de økonomiske og administrative konsekvensene og raskt komme tilbake til Stortinget med et forslag om rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse Behandlet
14. jun 2011 Tidlig innsats og bedre læring for elever med særskilte behov (kapittel 6) Behandlet
14. jun 2011 Representantforslag om å fryse prosessen med nedleggelse av statlige grunnskoler for hørselshemmede Behandlet
14. jun 2011 Tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet og pensjonar i folketrygda Behandlet
13. jun 2011 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Behandlet
5. jun 2011 Representantforslag om endringer i folketrygdloven (en likestilt finansieringsordning av førerhunder og servicehunder) Behandlet
18. mai 2011 Representantforslag om momskompensasjon for borettslag som er en del av det kommunale helse- og omsorgstilbudet Behandlet
11. apr 2011 Representantforslag om en helhetlig gjennomgang av brudd på lovfestede rettigheter Behandlet
4. apr 2011 Styrking av investeringstilskotet til omsorgsbustader og sjukeheimsplassar Behandlet
27. mar 2011 Representantforslag om nasjonale retningslinjer for kvalitet og kvantitet i TT-ordningen Behandlet
21. mar 2011 Representantforslag om statlig tilskuddsordning for tilrettelegging av bolig for personer med funksjonsnedsettelse Behandlet
9. mar 2011 Representantforslag om fjerning av aldersgrensen på 26 år for dekning til hjelpemidler til trening og aktivisering for funksjonshemmede Behandlet
15. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
13. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
12. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
12. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
9. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
9. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
8. des 2010 Endringer på statsbudsjettet for 2010 Behandlet
8. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
7. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
6. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
6. des 2010 Endringar i statsbudsjettet 2010 Behandlet
6. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
24. nov 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
17. jun 2010 Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2010 Behandlet
16. jun 2010 Oversendelsesforslag om pensjonspoeng. Behandlet
16. jun 2010 Oversendelsesforslag om beregning av levealdersjustering. Behandlet
16. jun 2010 Trygdeoppgjeret 2010 Behandlet
14. jun 2010 Representantforslag om en egen ombudsordning for mennesker med utviklingshemming Behandlet
7. jun 2010 Endringer i lov om merking av forbruksvarer mv. og i enkelte andre lover Behandlet
3. jun 2010 Endringar i opplæringslova og privatskolelova (leksehjelp m.m.) Behandlet
26. mai 2010 Endringer i folketrygdloven mv. Behandlet
8. mar 2010 Representantforslag om tiltak for barn som har nedsatt funksjonsevne og deres familier Behandlet
1. mar 2010 NAVs innsats for et inkluderende arbeidsliv gjennom arbeidslivssentrene og tilretteleggingstilskuddet Behandlet
1. mar 2010 Framtidas museum Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
14. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
10. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
10. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
9. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
8. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
7. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
7. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
7. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
7. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
6. des 2009 Personer med funksjonsnedsettelser Behandlet
6. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
25. nov 2009 Skatte-, avgifts- og tollvedtak for 2010 Behandlet