Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bedre betingelsene for ideelle organisasjoner og sosiale entreprenører slik at de kan bidra til å løse sosiale utfordringer i samfunnet, særlig ved å få flere inn i arbeidslivet. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV FRIVILLIGHET NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke støtteordningene til frivillige organisasjoner som driver med sosial inkludering i lokalsamfunn. Regjeringserklæring FRIVILLIGHET SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke de frivillige rettshjelpsordningene. Regjeringserklæring DOMSTOLER FRIVILLIGHET
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil støtte frivillighetssentralenes arbeid med blant annet leksehjelp og støtte- og inkluderingstiltak for utsatte barn og unge, gjennom statlige støtteordninger og forsterking og forenkling av ordningen med kontingentstøtte. Regjeringserklæring BARN FRIVILLIGHET
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forsterke arbeidet for likestilling i minoritetsmiljøer, blant annet ved å styrke frivillige organisasjoner som særlig bidrar til integrering av minoritetskvinner i det norske samfunnet. Regjeringserklæring FRIVILLIGHET INNVANDRERE LIKESTILLING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke de frivillige rettshjelpstiltakene. Regjeringserklæring FRIVILLIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forsterke samarbeidet med frivillige aktører og sosiale entreprenører. Regjeringserklæring FRIVILLIGHET RUSMIDLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke samarbeidet med frivillige og andre private aktører for å legge til rette for et mangfold av tilbud. Regjeringserklæring FRIVILLIGHET PSYKISK HELSE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil samarbeide med frivillige for å utvikle tilbud til utsatte barne- og ungdomsgrupper, eldre og kronisk syke. Regjeringserklæring FRIVILLIGHET HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre samarbeidet med friluftsråd og friluftslivsorganisasjoner om lavterskel friluftstilbud i nærmiljøene, og følge opp Friluftsmeldingen. Regjeringserklæring FOLKEHELSE FRIVILLIGHET
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for samarbeid mellom kulturskolene, skolefritidsordninger og frivilligheten, og på denne måten sikre flere barn tilgang til kulturskolene gjennom økt tilgjengelighet og gode ordninger for lavinntektsfamilier. Regjeringserklæring FRIVILLIGHET KULTUR SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre en fortsatt god Frifond-ordning for barne- og ungdomsorganisasjoner og uorganisert frivillig aktivitet. Regjeringserklæring BARN FRIVILLIGHET KULTUR
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for bredde og mangfold gjennom gode støtteordninger for frivilligheten, og prioritere barne- og ungdomsaktivitet. Regjeringserklæring FRIVILLIGHET
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomføre en forenklingsreform for frivilligheten. Regjeringserklæring FRIVILLIGHET STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke det frivillige kulturlivet, som kor, korps og amatørteater. Regjeringserklæring FRIVILLIGHET KULTUR
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forbedre momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. Regjeringserklæring FRIVILLIGHET MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for at funksjonshemmede får delta i frivillighet og idrett. Regjeringserklæring FRIVILLIGHET FUNKSJONSHEMMEDE IDRETT
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for at organisasjoner og idrettslag enklere kan inkludere minoriteter. Regjeringserklæring FRIVILLIGHET IDRETT LIKESTILLING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre enerettsmodellen, og vurdere muligheten for å åpne opp for flere humanitære og frivillige aktører innenfor rammen av det ESA-godkjente unntaket. Regjeringserklæring FRIVILLIGHET
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke det frivillige, åpne og ubyråkratiske opplæringstilbudet i frivillig sektor, i regi av blant andre studieforbundene. Regjeringserklæring FRIVILLIGHET VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for frivillig bistand gjennom humanitære organisasjoner. Regjeringserklæring FRIVILLIGHET UTVIKLINGSSAMARBEID

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
9. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
2. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kulturdepartementet Behandlet
12. jun 2019 Folkehelsemeldinga. Gode liv i eit trygt samfunn Behandlet
27. mai 2019 Muligheter for alle - Fordeling og sosial bærekraft Behandlet
15. mai 2019 Frivilligheita - sterk, sjølvstendig, mangfaldig. Den statlege frivilligheitspolitikken Behandlet
16. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kulturdepartementet Behandlet
9. des 2018 Representantforslag om innføring av full rettighetsbasert merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Behandlet
11. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kulturdepartementet Behandlet