Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at Norge bidrar til flernasjonale fredsstøttende operasjoner i regi av FN, NATO og EU og fremmer arbeidet for mer helhetlige og integrerte fredsoperasjoner. Partiprogram EU/EØS FN FREDSARBEID NATO
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide mot all opprustning i verdensrommet. Partiprogram FREDSARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil med forankring i FNs sikkerhetsresolusjoner, videreføre vårt engasjement i Afghanistan både sivilt og militært, med sikte på å støtte demokrati, utvikling, godt styresett, fred og sikkerhet i regionen og likestilling for afghanske kvinner. Partiprogram FN-STYRKER FREDSARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til å styrke FNs rolle med fredsbygging. Partiprogram FN FREDSARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at Europa i nært samarbeid med FN tar ansvar for å forebygge og håndtere kriser. Partiprogram EU/EØS FN FREDSARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil aktivt arbeide for at Norge skal være en fredsnasjon, som aktivt bidrar til sosial rettferdighet, konfliktløsning, forsoning og fredsarbeid. Partiprogram FREDSARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil bidra til økonomisk og sosial utvikling i fattige land. Partiprogram FN FREDSARBEID MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge skal bidra til fred, demokrati og overholdelse av menneskerettighetene i land og områder som er preget av konflikter og maktmisbruk. Partiprogram FREDSARBEID MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for å styrke Norges kapasitet til å bidra som tilrettelegger for freds- og forsoningsprosesser der partene ønsker norsk medvirkning. Partiprogram FREDSARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge skal være en pådriver for en fredelig løsning i Midtøsten som sikrer Israels eksistens innen trygge grenser og som anerkjenner palestinernes rett til selvstyre på eget territorium. Partiprogram FREDSARBEID UTENRIKSSAKER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil understøtte regionale organisasjoners evne til å lede og utføre ulike krisehåndteringsoperasjoner. Partiprogram FREDSARBEID INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Venstre Venstre vil styrke FNs apparat for å lede og koordinere internasjonale styrker, nødhjelp og utviklingsbistand. Partiprogram FN FN-STYRKER FREDSARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Venstre Venstre vil at Norge vil prioritere å bidra med militære styrker til FN-ledede fredsbevarende styrker. Partiprogram FN FN-STYRKER FREDSARBEID
2009-2013 Venstre Venstre vil at samordning av sivil og militær innsats må skje innenfor rammen av en overordnet politisk strategi med sivil ledelse. Partiprogram FREDSARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for at krigen i Afghanistan finn løysinga si gjennom politiske forhandlingar og økonomiske midlar. Partiprogram FREDSARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil krevje at Israel følgjer dei klare resolusjonane frå FN og avsluttar blokaden og krigføringa mot Gaza. Partiprogram FN FREDSARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil jobbe for at aktørane i regionen får – og tek – ei større rolle i å stabilisere situasjonen i Irak. Denne gjeld også Syria og Iran. Partiprogram FREDSARBEID
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil bruke noe av rikdommen i oljefondet til et nødhjelpsfond. Et slikt fond vil være særlig viktig i katastrofesituasjoner som ikke får oppmerksomhet i media. Partiprogram FREDSARBEID UTENRIKSSAKER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at Norge gir humanitær bistand til befolkningen i Irak og til irakiske flyktninger i nabolandene, samt fortsetter sitt humanitære arbeid i Afghanistan. Partiprogram FREDSARBEID
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil motsette seg ethvert norsk militært bidrag til den amerikanske krigføringen i Irak. Partiprogram FORSVAR FREDSARBEID
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at FNs mandat skal fokusere på fredsskapende operasjoner og inngripen for å stoppe folkemord og vedvarende grove brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Partiprogram FN FREDSARBEID MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil bistå parter i konflikt med å finne veier til fred, forsoning og utvikling. Regjeringserklæring FREDSARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil videreutvikle Norges engasjement og bidrag til fred i Midtøsten. Regjeringserklæring FREDSARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil være med og ta et internasjonalt ansvar for å bekjempe årsakene til at mennesker må flykte, og bidra til å beskytte flyktninger fra ytterligere nedverdigelse og nød. Regjeringserklæring FREDSARBEID UTENRIKSSAKER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke Norges politiske bidrag til fredsbygging og utvikling i sårbare stater, til beskyttelse av sivile og respekt for humanitære prinsipper i væpnet konflikt. Partiprogram FREDSARBEID
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti V vil i hvert enkelt tilfelle vurdere hvorvidt en skal gi støtte til slike operasjoner ut fra om de vil virke fredsbevarende og om de vil forhindre alvorlige brudd på folkeretten eller forbrytelser mot menneskeheten. Partiprogram FORSVAR FREDSARBEID UTENRIKSSAKER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV støtter ikke norsk deltakelse i internasjonale militæroperasjoner som bryter med dette [ folkeretten eller forbrytelser mot menneskeheten. ]. Norsk deltakelse i militære operasjoner i utlandet skal bare skje etter åpen behandling i Stortinget. Partiprogram FREDSARBEID UTENRIKSSAKER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for at kvinners deltakelse sikres i alle fredsprosesser der Norge har en rolle og gjennom FN. Partiprogram FN FREDSARBEID
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV støtter palestinernes kamp mot israelsk okkupasjon og påtvungent eksil, deres rett til en egen stat med Øst-Jerusalem som hovedstad og flyktningenes rett til å vende tilbake. SV vil legge press på Israel og være pådriver i kampen mot apartheidmuren på den okkuperte Vestbredden. Partiprogram FREDSARBEID
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Norge skal fortsette å spille en meglerrolle der vi er ønsket. SV vil styrke vår satsning på diplomatiske, økonomiske og politiske virkemidler mot krig og konflikt. Partiprogram FREDSARBEID
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Norge prioriterer deltagelse i FNs fredsbevarende operasjoner der vi er ønsket og kan delta. Partiprogram FN FREDSARBEID
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke innsatsen for konfliktdemping og konfliktforebygging. Kvinner skal trekkes aktivt med i fredsprosesser. Strafferettslig forfølging av kjønnsbasert vold i krig og konflikt må prioriteres. Partiprogram FREDSARBEID INTERNASJONAL RETT
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at utviklingspolitikken brukes til å støtte opp under Norges fredsbyggingsinnsats. Partiprogram FREDSARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Høyre Høyre vil bidra i internasjonale militære operasjoner gjennom NATO, FN eller EU, avhengig av våre spesifikke fortrinn og behov, samt det som tjener oppdraget best. Norsk deltagelse skal bidra til norsk og internasjonal fred og sikkerhet. Partiprogram EU/EØS FN FN-STYRKER FREDSARBEID NATO UTENRIKSSAKER
2013-2017 Høyre Høyre vil arbeide for sterkere internasjonalt samarbeid mot spredning av atomvåpen og andre masseødeleggelsesvåpen, og støtte utviklingen av nye humanitærrettslige instumenter for å styrke eksisterende nedrustningsavtaler. Bruk av atomvåpen har uakseptable humanitære konskvenser. Målet er derfor å være en verden fri for atomvåpen. Partiprogram ATOMVÅPEN FREDSARBEID INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet mener Norge aktivt bør bidra med styrker i fredsbevarende og fredsskapende operasjoner. Forutsetningen er at mandatene er utformet slik at styrken har mulighet til å løse oppdragene, og at de er tidsbegrensede. Kostnadene ved slike operasjoner skal også bevilges særskilt. Partiprogram FREDSARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet Norge bør primært delta i internasjonale operasjoner basert på vedtak i FNs sikkerhetsråd. Humanitære hensyn kan imidlertid tilsi at Norge også støtter operasjoner ledet av NATO eller koalisjonsstyrker, selv om disse på grunn av vetoretten ikke er godkjent av FNs sikkerhetsråd. Partiprogram FN FN-STYRKER FREDSARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide aktivt for å fremme respekt for humanitære prinsipper og tilgang for humanitære aktører i konfliktsituasjoner. Partiprogram FREDSARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for å styrke beskyttelsen av sivile rammet av væpnet konflikt, herunder beskyttelsen av helsepersonell og helseinstallasjoner. Partiprogram FREDSARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for å styrke Norges kapasitet til å bidra som tilrettelegger for freds- og forsoningsprosesser der partene ønsker norsk medvirkning. Partiprogram FREDSARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre at den norske bistanden til palestinske myndigheter ikke bidrar til korrupsjon eller fremme av hatpropaganda. Partiprogram FREDSARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for at Israel sikres sin rett til å kunne forsvare seg og til å leve i fred innenfor trygge og internasjonalt anerkjente grenser, og for at palestinerne skal få oppfylt sin rett til selvstyre på eget territorium. Partiprogram FREDSARBEID UTENRIKSSAKER
2013-2017 Kristelig Folkeparti Norge bør støtte frivillige organisasjoners arbeid med å skape forsoning og forståelse mellom grupper i konflikt, med særlig vekt på å inkludere barn og unge, og gi støtte til re-integrering i samfunnet av tidligere geriljasoldater og barnesoldater. Partiprogram FREDSARBEID
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bidra i større grad til fredsbevarende FN-styrker og etablere sivile frivillige fredsstyrker til erstatning for militære bidrag som kan settes inn i konflikter samtidig som FN-styrkene gis en sterkere sivil profil. Partiprogram FN FN-STYRKER FREDSARBEID
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at Norge skal fremme ikkevoldelig konflikthåndtering i alle relevante fora. Partiprogram FREDSARBEID INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke arbeidet mot seksualisert vold i krigs- og konfliktsituasjoner, og særlig følge opp sikkerhetsrådsresolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet. Regjeringserklæring FREDSARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bidra i internasjonale militære operasjoner gjennom FN, NATO, og EU, avhengig av våre spesifikke fortrinn og behov, samt det som tjener oppdraget best. Norsk militær deltakelse skal bidra til norsk og internasjonal fred og sikkerhet og ha forankring i folkeretten. Regjeringserklæring EU/EØS FN FREDSARBEID NATO
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Freds- og forsoningspolitikken videreføres, og omfanget og innretningen gjennomgås for å prioritere prosesser og land hvor Norge har ressurser og kompetanse til som kan bidra til å oppnå resultater. Norsk innsats bør gjennomføres i samarbeid med nære allierte og viktige multilaterale aktører. Regjeringserklæring FREDSARBEID UTENRIKSSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Nedrustning og ikke-spredning vil være viktige områder i regjeringens internasjonale arbeid. Regjeringserklæring FREDSARBEID UTENRIKSSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til grunn en balansert holdning til Midtøsten-konflikten, og aktivt støtte målet om en fremforhandlet løsning som innebærer at Israel og Palestina, som to stater, eksisterer i fred innenfor sikre og internasjonalt anerkjente grenser. Regjeringserklæring FREDSARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for å styrke Norges kapasitet til å bidra som tilrettelegger for freds- og forsoningsprosesser der partene ønsker norsk medvirkning. Partiprogram FREDSARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke arbeidet for å inkludere ungdom i fredsbyggende arbeid, som forutsatt i FNs resolusjon 2250. Partiprogram FN FREDSARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for at Israel sikres sin rett til å kunne forsvare seg og til å leve i fred innenfor trygge og internasjonalt anerkjente grenser, og for at palestinerne skal få oppfylt sin rett til selvstyre på eget territorium og en fremtid med fred og håp gjennom en to-statsløsning. Partiprogram FREDSARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke den norske innsatsen for fred og forsoning, gjennom nye initiativer, gjennomgang av erfaringene fra de siste tiår og samarbeid med likesinnede land og aktører. Partiprogram FREDSARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at Norge inntar en lederrolle innen fjerning av krigsetterlatenskaper og opprydding av våpenlager i sårbare stater på vei ut av konflikt. Partiprogram FREDSARBEID INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke FN gjennom reform av FNs sikkerhetsråd, samt oppfølging av anbefalingene fra høynivåpanelene for styrking av FNs fredsbyggingsarkitektur, FNs fredsoperasjoner og implementeringen av FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet. Partiprogram FAMILIE FN FREDSARBEID INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil intensivere arbeidet med å forhindre folkemord, krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og andre grove menneskerettighetsbrudd ved å styrke prinsippet om retten til å beskytte (R2P), herunder ved bruk av diplomatiske virkemidler, økonomiske sanksjoner og, i ytterste instans, ved militær intervensjon. Partiprogram DOMSTOLER FN FN-STYRKER FREDSARBEID RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke Den internasjonale straffedomstolen (ICC) finansielt og politisk,. Partiprogram DOMSTOLER FN FREDSARBEID RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for å få flest mulig nasjoner til å godta [Den internasjonale straffedomstolen (ICC)]s jurisdiksjon, og for at selvstyrende territorier får muligheten til å fremme sine saker for domstolene. Partiprogram DOMSTOLER FN FREDSARBEID RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for styrket global oppfølging av anbefalingene i de omfattende gjennomgangene - utført av høynivåpaneler og levert i 2015 - om hhv. reform av FNs fredsbyggingsarkitektur, styrking av FNs fredsoperasjoner og styrket implementering av FNs Sikkerhetsrådsresolusjon 1325 (2000) om kvinner, fred og sikkerhet. Partiprogram DOMSTOLER FN FREDSARBEID RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil prioritere at Norge bidrar med militære styrker til FN-ledede fredsbevarende styrker. Partiprogram DOMSTOLER FN FN-STYRKER FREDSARBEID RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil videreføre innsatsen for utdanning, global helse, fredsarbeid, jobbskaping og tilgang til energi. Partiprogram ARBEIDSLIV FOLKEHELSE FREDSARBEID HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID SYSSELSETTING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke norsk støtte til fred og forsoningsarbeid. SV vil arbeide for fredelig konfliktløsning og respekt for internasjonal rett. Partiprogram FREDSARBEID INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at kvinner og sivilsamfunnet deltar i fredsprosesser, konfliktløsning og forebygging av konflikt. Partiprogram FREDSARBEID INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at eventuell norsk deltakelse i militære operasjoner må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Vilkårene er at operasjonen har et FN-mandat og er under FN-ledelse. Partiprogram FN FN-STYRKER FORSVAR FREDSARBEID INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL NATO UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil innrette en større andel av innsatsen mot sårbare stater for å hindre krig, konflikt og ustabilitet. Partiprogram FREDSARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil endre grunnloven slik at norsk deltakelse i krigsoperasjoner i utlandet må vedtas av Stortinget. Partiprogram FN-STYRKER FORSVAR FREDSARBEID GRUNNLOVEN STORTINGET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stille krav om at operasjoner der Norge deltar følger internasjonal humanitær rett, samt bidra til at alle FN-soldater får grundig folkerettslig opplæring. Partiprogram FN-STYRKER FORSVAR FREDSARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ha som forutsetning for norsk deltakelse i internasjonale militære operasjoner at de er i tråd med folkeretten og foranlediget av et FN-mandat. Partiprogram FN-STYRKER FORSVAR FREDSARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke det norske bidraget til sivil overvåkning av internasjonale konfliktsituasjoner, og øke støtten til internasjonale sivilsamfunnsaktører som beskytter sivile mot vold og overgrep. Partiprogram FREDSARBEID
2017-2021 Rødt Rødt vil motarbeide imperialistmaktenes intervensjonspolitikk, også når den kamufleres som støtte til humanitære operasjoner. Internasjonal deltakelse i fredsbevarende operasjoner skal bare skje der alle parter aksepterer tilstedeværelsen. Partiprogram FREDSARBEID
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at det skal gis opplæring til sivile, fredsbevarende kontingenter som kan drive hjelpearbeid i konflikter der partene aksepterer det. Partiprogram FREDSARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreutvikle den norske innsatsen for fred og forsoning i områder med krig og konflikt. Regjeringserklæring FREDSARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til grunn en balansert holdning til Midtøsten-konflikten, aktivt støtte målet om Israel og Palestina som to stater innenfor sikre og internasjonalt anerkjente grenser, og støtte opp under demokratisk utvikling i Midtøsten. Regjeringserklæring FREDSARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
8. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
8. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Utanriksdepartementet Behandlet
7. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Forsvarsdepartementet Behandlet
7. des 2020 Redegjørelse av utenriksministeren om Norges medlemskap i FNs sikkerhetsråd for perioden 2021-2022 Til behandling
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
6. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet (unntatt kap. 291, 292, 3291 og 3292 og romertall II) Behandlet
24. nov 2020 Valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Nobelkomiteen Behandlet
19. okt 2020 Den Norske Nobelkomité meddeler at Nobels fredspris for 2020 er tildelt Verdens matvareprogram (WFP) Behandlet
10. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Utanriksdepartementet Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
14. okt 2019 Den Norske Nobelkomité meddeler at Nobels fredspris for 2019 er tildelt Etiopias statsminister Abiy Ahmed Ali Behandlet
4. mar 2019 Utredning om Traktaten om forbud mot kjernevåpen (Forbudstraktaten) Behandlet
12. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
12. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Utanriksdepartementet Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
15. okt 2018 Den Norske Nobelkomité meddeler at Nobels fredspris for 2018 er tildelt Denis Mukwege og Nadia Murad Behandlet
28. feb 2018 Representantforslag om å stanse eksport av våpen og forsvarsmateriell og flerbruksvarer til landene som intervenerer i Jemen, og ta initiativer for å ansvarliggjøre partene i krigen for brudd på humanitærretten og eventuelle krigsforbrytelser Behandlet
12. feb 2018 Valg av medlem til Nobelkomiteen Behandlet
7. feb 2018 Noregs deltaking i den 71. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) Behandlet
7. feb 2018 Representantforslag om at Norge må utrede muligheten for å signere atomvåpenforbudet Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
13. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
13. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Utanriksdepartementet Behandlet
7. des 2017 Valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Nobelkomiteen Behandlet
16. okt 2017 Den Norske Nobelkomité meddeler at Nobels fredspris for 2017 er tildelt The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) Behandlet
14. mai 2017 Representantforslag om 100-årsmarkering av slutten på 1. verdenskrig - i Dialogbyen Lillehammer 2018 Behandlet
18. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
18. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Forsvarsdepartementet Behandlet
18. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Utanriksdepartementet Behandlet
16. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
21. nov 2016 Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2015, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid Behandlet
17. okt 2016 Den Norske Nobelkomité meddeler at Nobels fredspris for 2016 er tildelt Colombias president Juan Manuel Santos Behandlet
25. apr 2016 Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2014, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid Behandlet
15. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
13. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Utanriksdepartementet Behandlet
9. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
9. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
12. okt 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (tilleggsbevilgning som følge av økning i antallet asylsøkere til Norge) Behandlet
12. okt 2015 Den Norske Nobelkomité meddeler at Nobels fredspris for 2015 er tildelt Kvartetten for nasjonal dialog (Tunisia) Behandlet
13. apr 2015 Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2013, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
9. des 2014 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nobelkomiteen Behandlet
8. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
20. okt 2014 Den Norske Nobelkomité meddeler at Nobels fredspris for 2014 er tildelt Kailash Satyarthi og Malala Yousafzay Behandlet
24. feb 2014 Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2012, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid Behandlet
10. feb 2014 Redegjørelse av utenriksministeren om situasjonen og Norges engasjement i Syria og Sør-Sudan Behandlet
11. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
8. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
8. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
13. okt 2013 Den Norske Nobelkomité meddeler at Nobels fredspris for 2013 er tildelt Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) Behandlet
6. mar 2013 Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger Behandlet
16. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Utenriksdepartementet Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
6. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
24. okt 2012 Den Norske Nobelkomité meddeler at Nobels fredspris for 2012 er tildelt The European Union (EU) Behandlet
12. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Utanriksdepartementet Behandlet
12. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
7. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
28. nov 2011 Utviklingen i Sørøst-Europa Behandlet
21. nov 2011 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nobelkomiteen Behandlet
19. okt 2011 Den Norske Nobelkomité meddeler at Nobels fredspris for 2011 er tildelt Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee og Tawakkul Karman Behandlet
30. mai 2011 Innstilling fra Stortingets presidentskap om minneplate over dem som har mistet livet under militære oppdrag i utlandet i tjeneste for Norge Behandlet
8. mai 2011 Redegjørelse av utenriksministeren og forsvarsministeren om situasjonen i Libya og norsk innsats Behandlet
28. mar 2011 Redegjørelse av statsministeren om situasjonen i Libya og Norges deltakelse i den internasjonale koalisjonsstyrken Behandlet
7. feb 2011 Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2009 Behandlet
12. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Utanriksdepartementet Behandlet
8. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
2. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
10. okt 2010 Den Norske Nobelkomité meddeler at Nobels fredspris for 2010 er tildelt Liu Xiaobo Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
8. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
11. okt 2009 Nobels fredspris for 2009 er tildelt Barack Obama Behandlet