Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for å redusere utslipp av miljøgifter og klimagasser fra fiskeflåten og landindustrien. Partiprogram FORURENSNING HAVBRUK
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil fortsette å legge om bilavgifter slik at det lønner seg å ha en bil som forurenser lite. Partiprogram FORURENSNING VEGTRAFIKK
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle Mongstad til et permanent internasjonalt forskingssenter for fangst og lagring av C02. Partiprogram FORSKNING FORURENSNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke overvåknings- og varslingssystemet for havområdene i nord og beredskapen mot forurensning til sjøs. Samarbeidet med andre arktiske kyststater om dette må styrkes. Partiprogram FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID POLAROMRÅDER
2009-2013 Høyre For å styrke skogbruket vil Høyre utrede mulighet for en sertifikatordning med salg av CO2-kvoter for å kunne utnytte det markedspotensialet som ligger i skogens store CO2-binding. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN SKOGBRUK
2009-2013 Høyre For å få en konkurransedyktig og miljø- vennlig maritim næring vil Høyre innføre utslippsforbud til sjø for alle skip i norske farvann. Partiprogram FORURENSNING SJØFART
2009-2013 Høyre For å få en konkurransedyktig og miljø- vennlig maritim næring vil Høyre arbeide for et internasjonalt utslippsforbud til sjø fra skip, noe som innebærer at alle havner må utvikle mottaksmuligheter for avfall. Partiprogram FORURENSNING HAVNER INTERNASJONALT SAMARBEID SJØFART
2009-2013 Høyre For å få en konkurransedyktig og miljø- vennlig maritim næring vil Høyre arbeide for internasjonale regler for å forbedre miljøkravene for skip. Partiprogram FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID SJØFART
2009-2013 Høyre For å sikre bedre kollektivtransport og transportårer vil Høyre legge til rett for en forsert utvikling for tilrettelegging og tilgjengelighet for lavutslippsdrivstoff og ladestasjoner for el- og hybridbiler langs hovedveiene i Norge. Partiprogram FORURENSNING VEGTRAFIKK
2009-2013 Høyre For å trygge miljøet vil Høyre ha en forutsigbar avgiftspolitikk som gjør det mer lønnsomt å kjøpe miljøvennlige biler. Partiprogram AVGIFTER FORURENSNING MILJØVERN
2009-2013 Høyre For å trygge miljøet vil Høyre pålegge stat, kommuner og offentlige etater å fase inn nullutslippskjøretøy. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN
2009-2013 Høyre For å trygge miljøet vil Høyre innføre energimerking og effektivitetskrav på kjøretøyer i tråd med andre produkter som bruker energi. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN
2009-2013 Høyre For å trygge miljøet vil Høyre redusere firmabilbeskatningen for el-biler og andre nullutslippskjøretøy til 1/3 av ordinært nivå. El-biler og andre nullutslippskjøretøy fritas fra alle øvrige former for avgifter og skattlegging. Partiprogram AVGIFTER FORURENSNING MILJØVERN SKATTEFRADRAG
2009-2013 Høyre For å trygge miljøet vil Høyre styrke sjøsikkerheten og beredskapen mot store utslipp til sjøs, samt sikre et enhetlig ansvar for ulykkesberedskapen i våre nære kystområder. Partiprogram FORURENSNING SIKKERHET TIL SJØS
2009-2013 Høyre For å trygge miljøet vil Høyre styrke norsk oljevernberedskap. Partiprogram FORURENSNING SIKKERHET TIL SJØS
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for at Norge skal bidra aktivt til en ny og omfattende internasjonal klimaavtale etter Kyoto med en rettferdig byrdefordeling mellom rike og fattige land. En slik avtale må være forpliktende og ha sanksjonsmuligheter. Partiprogram FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge skal være villig til å redusere våre egne utslipp med 25-30 prosent fra 1990-nivå innen 2020. Partiprogram FORURENSNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil [at Norges skal] være villig til å påta oss å finansiere utslippsreduserende tiltak i utviklingsland, som tiltak i industri- og energiproduksjon og bevaring av regnskog, i tillegg til omfattende tilpasningstiltak for fattige og sårbare land. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge også i fremtiden skal delta i EUs kvotesystem for klimagasser. Norge må være en pådriver for å sikre at systemet fører til større utslippsreduksjoner, ved at den samlede kvotemengden reduseres og ordningen med gratis-tildeling av kvoter fases ut. Partiprogram EU/EØS FORURENSNING MILJØVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en premie på 25 000 kroner ved kjøp av miljøvennlige biler. Partiprogram FORURENSNING VEGTRAFIKK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for økt bruk av elektriske biler og hybridbiler. Partiprogram FORURENSNING VEGTRAFIKK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde høye avgifter på drivstoff og bruke avgiftssystemet til å premiere de mest miljøvennlige løsningene. Partiprogram ENERGI FORURENSNING VEGTRAFIKK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre krav om miljømessige, etiske og sosiale standarder i produksjonen av biodrivstoff. Partiprogram ENERGI FORURENSNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti øke både produksjon og forbruk av bærekraftig biodrivstoff. Partiprogram ENERGI FORURENSNING VEGTRAFIKK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge må være en pådriver for internasjonale avtaler som setter et punktum for produksjon av biler basert på fossilt drivstoff innen 2020, eller andre teknologiorienterte avtaler med tilsvarende ambisjonsnivå. Partiprogram FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID VEGTRAFIKK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle allmennaksjeselskaper (ASA) skal pålegges å utarbeide og publisere årlige klimaregnskap som viser bedriftens karbonavtrykk. Partiprogram FORURENSNING NÆRINGSLIV
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil satse sterkere på energieffektivisering og legge til rette for å øke produksjonen av fornybar energi for å erstatte fossil energi. Partiprogram ENERGI FORURENSNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre et forbud mot bruk av fyringsolje, først ved nybygg og rehabilitering og senere også gjennom utfasing av eksisterende anlegg. Partiprogram BYGNINGSVESEN ENERGI FORURENSNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil opprette petroleumsfrie soner for å sikre at oljeutvinning ikke skal foregå i sårbare havområder der miljøhensyn taler for at slik aktivitet er uforsvarlig. Partiprogram FORURENSNING NATURVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det snarest mulig opprettes et senter for oljevern i Nord-Norge og at oljevernberedskapen bygges ut langs hele kysten. Partiprogram FORURENSNING NATURVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at gasskraftanlegget på Melkøya må få CO2-rensing. Partiprogram ELEKTRISITET FORURENSNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ikke gi nye tillatelser eller forlengelse av nåværende konsesjoner til bygging av gasskraftverk uten håndtering av CO2. Partiprogram ELEKTRISITET FORURENSNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil stå fast ved kravet om CO2-rensing av gasskraftverkene på Kårstø og Mongstad. Partiprogram ELEKTRISITET FORURENSNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre CO2-regnskap på varer, spesielt energibærere, som kartlegger utslippene hele veien fra produksjon, videreforedling, transport og til forbruk. Partiprogram FORURENSNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil bedre rammevilkårene for biogassproduksjon. Partiprogram ENERGI FORURENSNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil legge om bilavgiftene og bruke skatte- og avgiftssystemet for å stimulere til en mer miljøvennlig bilpark, herunder fjerne engangsavgiften for lavutslippsbiler. Partiprogram FORURENSNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil forbedre mulighet til skattefradrag for dekning av arbeidstakeres arbeidsreiser med kollektivtransport, og finansiere dette med å innføre fordelsbeskatning av gratis parkering på arbeidsgivers areal i sentrumsområder i større byer. Partiprogram FORURENSNING SKATTEFRADRAG SKATTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha omlegging til CO2-nøytralt drivstoff og økt bruk av hybrid-, hydrogen- og elbiler og plug-in hybridbiler. Partiprogram FORURENSNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil etablere bilfrie soner i byer der det er store problemer med forurenset byluft. Partiprogram FORURENSNING
2009-2013 Venstre Venstre vil ha et gjennomgående avgiftssystem på all forurensning og alle miljøgiftige kjemikalier uten fritak. Partiprogram FORURENSNING
2009-2013 Venstre Venstre vil ikke gi næringslivet gratis utslippskvoter av CO2. Partiprogram FORURENSNING SKATTER
2009-2013 Venstre Venstre vil ha en gjennomgående omlegging av bilavgiftene slik at null- og lavutslippsbiler premieres på bekostning av biler med høye utslipp. Partiprogram FORURENSNING SKATTER
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre flere miljødifferensierte satser i skatte- og avgiftslovgivningen. Partiprogram FORURENSNING SKATTER
2009-2013 Venstre Venstre vil halvere utslippene fra bilparken innen 2020. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil utvide panteordninger for biler til også å gjelde båter, campingvogner, tyngre lastebiler og busser. Partiprogram FORURENSNING
2009-2013 Venstre Venstre vil forby kommunal deponering av avfall fra 2011, med unntak av materiale som kan brukes i veifyllinger og lignende, uten fare for lekkasjer. Partiprogram FORURENSNING
2009-2013 Venstre Venstre vil avvikle dagens deponier på en miljøforsvarlig måte. Partiprogram FORURENSNING
2009-2013 Venstre Venstre vil sikre innsamling og utnyttelse av metangass og varme fra avfallsanlegg. Partiprogram FORURENSNING
2009-2013 Venstre Venstre vil sikre at organisk avfall komposteres og/ eller gjenvinnes. Partiprogram FORURENSNING
2009-2013 Venstre Venstre vil rydde opp i gamle fyllinger, forurenset grunn og farlige skipsvrak. Partiprogram FORURENSNING
2009-2013 Venstre Venstre vil forby de farligste helse- og miljøgiftige stoffene. Partiprogram FORURENSNING
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre miljøavgift på alle merkepliktige kjemikalier. Partiprogram FORURENSNING
2009-2013 Venstre Venstre vil redusere antallet enkeltkonsesjoner for utslipp til fordel for generelle forskrifter for hver bransje og sikre bruk av best tilgjengelig teknologi og miljøpraksis. Partiprogram FORURENSNING
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre restriksjoner på atomtransport langs norskekysten. Partiprogram FORURENSNING
2009-2013 Venstre Venstre vil legge føre var-prinsippet til grunn i forhold til elektromagnetisk stråling. Partiprogram FORURENSNING
2009-2013 Venstre Venstre vil gi kommunene hjemmel til å innføre lavutslippssoner for å redusere den lokale forurensningen. Partiprogram FORURENSNING KOMMUNER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil bruke avgiftspolitikken for å fremme salg og bruk av null- og lavutslippsbiler som el-biler, plugg inn-hybridbiler, hybrid og biodrivstoff. Partiprogram AVGIFTER FORURENSNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil vri avgiftene på nye biler for å få en mer trafikksikker og miljøvennlig bilpark. Partiprogram AVGIFTER FORURENSNING VEGTRAFIKK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha 40.000 kroner i vrakpant ved bytte til miljøvennlig bil for i sikre overgang til en mer miljøvennlig bilpark. Partiprogram AVGIFTER FORURENSNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sørgje for fortgang i arbeidet med opprydjing i forureina sjøbotn. Partiprogram FORURENSNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha kontroll med skipslastar med farleg avfall ved å bruke stikkprøvar for å sikre betre kontroll med skip som går til og frå hamn med kjemikallast. Partiprogram FORURENSNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil samordne informasjonen mellom Kystverket og Statens forureiningstilsyn for å sikre at anlegg på land har dei naudsynte løyva for å ta imot dei lastene som kjem. Partiprogram FORURENSNING HAVNER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil krevje betre offentleg tilgjengeleg informasjon for forbrukarar om kva farlege stoff som finst i ulike produkt. Partiprogram FORURENSNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha tiltak som sikrer innbyggere mot luftforurensning og støyforurensning i lokalmiljø og fortsette arbeidet for å nå det nasjonale målet for støyreduksjon. Partiprogram FOLKEHELSE FORURENSNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke forurensingsloven og andre relevante lovverk for å sikre reduserte utslipp. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti I tråd med føre var-prinsippet vil SV arbeide for at ingen nye kjemikalier tillates før det er dokumentert at de ikke kan skade natur eller mennesker. Partiprogram FORURENSNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke innsatsen for tiltak som begrenser produksjonen av avfall og bidrar til ombruk. Partiprogram FORURENSNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil beholde dagens grunnavgiftsordning på engangsemballasje for drikkevarer. Partiprogram FORURENSNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for et internasjonalt forbud mot prioriterte miljøgifter. Partiprogram FORURENSNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at Forurensningsloven fortsatt skal være et viktig virkemiddel i klima- og Miljøarbeidet. Regjeringserklæring FORURENSNING MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil forsere arbeidet med å sette en pris på forurensning. Regjeringserklæring AVGIFTER FORURENSNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke kunnskapen om hvordan klimaendringene og spesielt havforsuringen vil påvirke de marine næringene og livet langs kysten. Regjeringserklæring FISKERIER FORURENSNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil øke andelen gassferjer. Regjeringserklæring FERGER FORURENSNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke Transnova og etablere det som permanent organ for å redusere utslippene i transportsektoren. Regjeringserklæring FORURENSNING SAMFERDSEL
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil vedta en tiltaksplan for raskere innfasing av kjøretøyer med lave eller ingen utslipp. Regjeringserklæring FORURENSNING VEGTRAFIKK
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil være pådriver internasjonalt for innføring av et sertifiseringssystem for biodrivstoff. Regjeringserklæring ENERGI FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID VEGTRAFIKK
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sette bærekraftskrav til 2. generasjons biodrivstoff, og fortsatt bidra til at slikt drivstoff kan produseres i Norge. Regjeringserklæring ENERGI FORURENSNING VEGTRAFIKK
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil innlemme norsk luftfart i EUs kvotehandelssystem og arbeide for at internasjonal luftfart skal omfattes av neste internasjonale klimaavtale. Regjeringserklæring EU/EØS FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID LUFTFART
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke overvåknings- og varslingssystemet for havområdene og beredskapen mot forurensning til sjøs. Regjeringserklæring FORURENSNING SJØFART
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil fortsette arbeidet med å styrke oljevernberedskapen, slik at den utvikles i tråd med miljørisikoanalyser, utstyrsvurderinger og trafikkutviklingen langs kysten. Regjeringserklæring FORURENSNING OLJE OG GASS SJØFART
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Prinsippet om at forurenser skal betale må også gjelde i industrien. Partiprogram FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det kreves CO2-rensing fra dag en ved nye gasskraftverk. Partiprogram ENERGI FORURENSNING MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for fullskala rensing av CO2-utslipp slik at det ikke er utslipp fra noen gasskraftverk. Partiprogram ENERGI FORURENSNING MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at utslippene fra petroleumsindustrien reduseres kraftig frem mot 2020. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN OLJE OG GASS
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for nye tiltak for å redusere utslipp av miljøgifter og lokal luftforurensning. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at myndighetene inngår forpliktende avtaler om utslippsreduksjoner med industrien. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for et internasjonalt regelverk mot dumping av fisk. Partiprogram FANGST FISKERIER FORURENSNING NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil stille strenge, men objektive veterinærfaglige og miljømessige krav til næringen. Partiprogram FANGST FISKERIER FORURENSNING NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil konkurransestimulere avfallssektoren. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil ha differensierte avfallsgebyrer. Partiprogram AVGIFTER FORURENSNING MILJØVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil i Kyoto-protokollens første forpliktelsesperiode har Norge overoppfylt Kyotoforpliktelsen med 10 prosentpoeng. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at Norge skal fram til 2020 påta seg en forpliktelse om å kutte de globale utslippene av klimagasser tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURSKADER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil som en del av en global og ambisiøs klimaavtale der også andre industriland tar på seg store forpliktelser, skal Norge ha et forpliktende mål om karbonnøytralitet senest i 2030. Det innebærer at Norge skal sørge for utslippsreduksjoner tilsvarende norske utslipp i 2030. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURSKADER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil være en pådriver i arbeidet for en omfattende og forpliktende internasjonal klimaavtale i 2015. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURSKADER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke våre internasjonale forpliktelser ytterligere dersom det kan bidra til enighet om en ambisiøs klimaavtale der de store utslippslandene påtar seg konkrete utslippsforpliktelser. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURSKADER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for å avvikle subsidier av fossil energi og for at en større del av de globale utslippene blir underlagt en pris og blir inkludert i et karbonmarked. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURSKADER OLJE OG GASS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for omfattende og robuste mekanismer for finansiering av klimatiltak i fattige land gjennom felles internasjonalt regelverk og felles kanaler, slik som det Grønne klimafondet. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURSKADER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at utslipp av klimagasser fra avskogning og skogforringelse i utviklingsland, samt internasjonal skipsfart og luftfart inkluderes i et framtidig globalt klimaregime. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID LUFTFART MILJØVERN NATURSKADER SJØFART UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre en handlingsplan for en giftfri forbrukerhverdag. Partiprogram FORBRUKERSAKER FORURENSNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke overvåknings- og varslingssystemet for havområdene i nord og beredskapen mot forurensing til sjøs. Samarbeidet med andre arktiske kyststater om dette må styrkes. Partiprogram FORURENSNING GRENSESPØRSMÅL INTERNASJONALT SAMARBEID SIKKERHET TIL SJØS SJØFART
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det gjennomføres fullskala CO2-rensing av minimum to store punktutslipp på land, samt rensing av et nytt kullkraftverk på Svalbard, innen 2020. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre en klimalov som lovfester overordnede klimamål og sørger for gradvis reduksjon av nasjonale klimagassutslipp gjennom et karbonbudsjett. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil kutte Norges klimagassutslipp med minst 40 % sammenlignet med 1990-nivå innen 2020 og 90 % innen 2050. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil inkludere utslipp av CO₂ i forurensningsloven. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at Norge, i tillegg til å delta i FNs klimaforhandlinger, også arbeider i andre internasjonale fora og bilateralt for å oppnå kutt i klimagassutslipp globalt. Norge skal støtte at klimatiltak globalt håndteres gjennom FNs klimafond. Partiprogram FN FORURENSNING MILJØVERN UTENRIKSSAKER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil oppgradere FNs miljøprogram til en egen FN-organisasjon, lik Verdens helseorganisasjon, for å skape forutsigbarhet i FNs miljøarbeid. Partiprogram FN FORURENSNING MILJØVERN UTENRIKSSAKER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at støtte til klimatiltak i lavinntektsland i større grad skal komme gjennom FNs klimafond og gjennom teknologioverføring. Slik skal Norge bidra med støtte til utslippskutt og klimatilpasning utover bistandsbudsjettet. Partiprogram FN FORURENSNING MILJØVERN UTENRIKSSAKER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at Norge tar medansvar for det stadig økende antallet mennesker som blir flyktninger på grunn av ulevelige klimaforhold. Norge skal arbeide for at klimaflyktninger får flyktningstatus etter FNs flyktningkonvensjon. Partiprogram FN FORURENSNING MILJØVERN UTENRIKSSAKER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at Norge avstår fra å delta i internasjonale klimakvotesystemer. Så lenge Norge likevel deltar i internasjonale klimakvotesystemer, skal vi arbeide for at disse får et tydelig tak på antall kvoter, og for at taket skal trappes raskt ned. Partiprogram FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN UTENRIKSSAKER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at det norske klimagassregnskapet skal utvides slik at det også viser hvor store utslipp norsk forbruk forårsaker i andre land, til havs og i internasjonalt luftrom. Det må avsettes nødvendige midler til å få fram mest mulig pålitelige beregninger av vår påvirkning på det globale klimaet. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil si nei til opprettelse av sjødeponier for masser fra gruvedrift. Partiprogram FORURENSNING HAVBRUK INDUSTRI NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en miljøavgift på deponi av gruveavfall. Partiprogram FORURENSNING INDUSTRI NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil jobbe for at miljøgifter ikke slippes ut i naturen. Bruk av miljøgifter i produkt og prosesser må minimalisere. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil følge opp Miljøgiftutvalgets rapport, der det foreslås 18 tiltak for et giftfritt Norge. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for at utslipp og bruk av kjemikalier som er en alvorlig trussel mot helse og miljø kontinuerlig skal reduseres i den hensikt å stanse utslippene innen 2020. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil forsterke arbeidet med å kartlegge og rydde opp i gamle miljøgiftutslipp. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil videreutvikle og styrke oljevernberedskapen i Nord-Norge ved hjelp av strenge myndighetskrav og involvering av lokale aktører. Nord-Norge bør bli en spydspiss internasjonalt i arbeidet med oljevern. Partiprogram FORURENSNING OLJE OG GASS POLAROMRÅDER SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil intensivere sedimentopprydning i norske havner og fjorder. Partiprogram FORURENSNING HAVBRUK NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil la fiskeflåten kunne levere avfall fra havet kostnadsfritt. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre emballasjeavgift for å unngå unødvendig avfall og tilrettelegge for alternativ resirkulerbar emballasje som ikke er plast. Partiprogram AVGIFTER FORURENSNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre «ja takk-prinsippet» for uadressert reklame per post. Partiprogram FORURENSNING POST
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for overgang til handleposer som er laget av nedbrytbart materiale eller er egnet til gjenbruk. Partiprogram FORURENSNING VAREHANDEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil bedre ordningene for innsamling av spesialavfall ytterligere, blant annet gjennom at det skal etableres flere miljøstasjoner. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil bedre forbrukerrettighetene og skjerpe produsentansvaret for å bidra til forlenget varighet på produkter og forsvarlig avfallshåndtering. Partiprogram FORURENSNING VAREHANDEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere til økt utnyttelse av avfall til energiformål som fjernvarme, biodrivstoff eller elektrisitetsproduksjon. Partiprogram ENERGI FORURENSNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil vurdere innføring av kvoteregulering eller eksportforbud av avfall for å sikre utbygging av tilstrekkelig behandlingskapasitet i Norge. Partiprogram FORURENSNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre effektiv gjenvinning og resirkulering av kildesortert materiale, og at avfall utnyttes på en økonomisk og miljøvennlig måte. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre panteordninger på flere produkter slik som campingvogner, fritidsbåter, mobiltelefoner, gassflasker og lignende. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for reduksjon av matavfall fra dagligvarebransjen og husholdninger. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil utrede en returordning i samarbeid med fiskerinæringen for linebruk, teiner, fiskekar og andre redskaper av sammensatte materialer. Det må stilles krav om at nye teiner og garn har mekanismer som forhindrer langs tids «spøkelsesfiske» hvis de mistes. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil forby bruk av mikroplast i kosmetiske produkter, kunstgressbaner og lignende, og stimulere til forskning på produkter som kan erstatte stoffer som er kilde til mikroplast. Partiprogram FORSKNING FORURENSNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre gode støtteordninger til konvertering av fossil energibruk i husholdninger som oppfølging av det vedtatte forbudet mot oljefyring i husholdninger som trer i kraft i 2020. Partiprogram BOLIGSAKER FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil jobbe for omlegging til CO2-nøytralt drivstoff og økt bruk av null- eller lavutslippsbiler. Partiprogram FORURENSNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi kommunene anledning til å innføre trafikkregulerende tiltak i perioder med særlige forurensningsutfordringer. Partiprogram FORURENSNING KOMMUNER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil bruke avgiftssystemet aktivt for å stimulere til økt bruk av nedbrytbar plast på bekostning av fossilbasert plast. Partiprogram AVGIFTER FORURENSNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at det lages en strategi for ilandføring og bruk av restråstoff fra fiskerivirksomhet. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil vil gi miljødirektoratet oppgaven med å påse at forurensningsbestemmelsene etterleves. Partiprogram FORURENSNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke støtte- og tilskuddsordninger for private opprydningstiltak av marint søppel. Partiprogram FORURENSNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at produkter som inneholder mikroplast skal merkes tydelig. Partiprogram FORBRUKERSAKER FORURENSNING VAREHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for en rasjonell, miljøvennlig og effektiv håndtering av avfall fra husholdninger og bedrifter. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil konkurransestimulere avfallssektoren. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha differensierte avfallsgebyrer. Partiprogram AVGIFTER FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utrede muligheten for å begrense mengden plast i forbruksprodukter. Partiprogram FORBRUKERSAKER FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil øke målet for materialgjenvinning og ombruk. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utvide panteordningen til også å omfatte elektronikk og andre emballasjekrevende forbruksvarer. Partiprogram FORBRUKERSAKER FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innføre fullstendig kildesortering for matsortering og plast i alle storbyer, slik at matavfall i større grad kan utnyttes i produksjon av biogass. Partiprogram ENERGI FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil øke bruk av råvarer som stammer fra gjenvinning av avfall. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke muligheter for norsk gjenvinningsindustri og teknologileverandører ved økt materialgjenvinning. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil jobbe for en felles europeisk panteordning. Partiprogram EU/EØS FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle ulike modeller for miljødifferensierte bompengeordninger og lavutslippssoner med mål om at klimagassutslippene skal gå ned og luftkvaliteten i urbane områder skal bli levelig for alle. Partiprogram FORURENSNING KOMMUNER VEGTRAFIKK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil det skal gjennomføres konsekvensutredning om alternative deponiområder før sjødeponi vurderes/tas i bruk. Partiprogram BERGVERK FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stille krav om at ulike alternativer for deponiløsning konsekvensutredes, slik at alle relevante faglige vurderinger legges frem før beslutning tas. Partiprogram BERGVERK FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utrede hvordan masser fra gruvedrift kan utnyttes til andre formål. Partiprogram BERGVERK FORURENSNING INDUSTRI
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil følge opp årlige opprenskingstokter langs kysten og i norske farvann. Partiprogram FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere alle fiskefartøyer til å være involvert i «Fishing for Litter» -ordninger. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke overvåking av strendene langs norskekysten for å få en oversikt over omfanget og utviklingen av problemene med forsøpling. Partiprogram FORURENSNING HAVBRUK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil følge opp handlingsplanen mot marin forsøpling. Partiprogram FORURENSNING HAVBRUK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at tiltak mot marin forsøpling følges opp av internasjonale avtaler i tillegg til nasjonale tiltak. Partiprogram FORURENSNING HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utrede storskala plastinnsamlingstiltak som del av Norges internasjonale lederskap for samarbeid om havets helse. Partiprogram FORURENSNING HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil støtte forskning på alternative materialer som kan erstatte plast. Partiprogram FORSKNING FORURENSNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil redusere lokal forurensing gjennom tilrettelegging av landstrøm for cruisebåter. Partiprogram ELEKTRISITET FORURENSNING HAVNER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ta globalt lederskap i arbeidet for å sikre «havets helse», og bekjempe forurensning i havet. Partiprogram FORURENSNING HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil bekjempe forurensning og miljøgifter. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at miljøgifter ikke slippes ut i naturen og at gamle miljøgiftutslipp kartlegges og ryddes opp i. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere forurensning fra svevestøv ved å innføre lokale restriksjoner på biltrafikken. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til utskiftning til rentbrennende vedovner og pelletskaminer og øke kunnskapen om riktig fyring. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil i samarbeid med idretten fase ut fluor i skismøring fordi fluorstoffet PFOA. Partiprogram FORURENSNING IDRETT MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil trappe opp støtten som går til å rydde norske strender for plastavfall og til å fiske avfall fra havoverflaten samt øke bevilgningene til forskning rundt marin forsøpling. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil ta i bruk ny teknologi for opprydding og rensing av plast i havet. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil rydde opp i massene på sjøbunnen i havne- og fjordområder som er sterkt forurenset av miljøgifter fra blant annet industri og avrenning fra land. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil totalforby sjødeponi av gruveavfall og avslutte eksisterende deponier. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at brønnplugging blir gjennomført når oljeselskapene forlater sine felt på norsk sokkel. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil forby utskiftning av ballastvann i sårbare områder og kreve rensing. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre utvikling av en bærekraftig havbruksnæring som tar vare på miljøet i havet, uten at havet får tilført for mye næringssalter, organisk materiale og legemidler. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre en plastavgift for all plast som ikke er bioplast eller er resirkulert. Partiprogram AVGIFTER FORURENSNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil øke flaskepanten og innføre flere pante- og returordninger for varer og emballasje, samt utvikle det nordiske samarbeidet om pant. Partiprogram FORBRUKERSAKER FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN NORDISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre forbud mot miljøskadelige produkter som tynne handleposer. Partiprogram FORBRUKERSAKER FORURENSNING MILJØVERN NATURVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre forbud mot mikroplast i kroppspleieprodukter. Partiprogram FORBRUKERSAKER FORURENSNING MILJØVERN NATURVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil fase ut bruken av gummigranulat i kunstgressbaner. Partiprogram FORBRUKERSAKER FORURENSNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre gratis plastretur for private og foreninger etter strandrydding. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for at Norge kan bidra med sin maritime kompetanse til å få hentet opp søppel i fra havbunnen, slik at det kan bli resirkulert. Partiprogram FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURSKADER NATURVERN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere mottaksanlegg for kloakk og gråvann i havnene, spesielt i havneanlegg som anløpes av cruiseskip, og arbeide for at skipene pålegges å benytte disse anleggene. Partiprogram FORURENSNING HAVNER MILJØVERN SAMFERDSEL SJØFART
2017-2021 Venstre Venstre vil vurdere en forurensningsavgift på store skip som legger til i norske byer uten bruk av landstrøm. Partiprogram AVGIFTER FINANSER FORURENSNING HAVNER MILJØVERN SAMFERDSEL SJØFART
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre en gjennomgående CO2-avgift som er lik for alle sektorer, og som er på et slikt nivå at Norge tar sin andel av kuttene i klimagassutslippene for å nå 1,5-gradersmålet. Partiprogram FINANSER FORURENSNING MILJØVERN SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil endre NOx-fondet slik at alle som er omfattet betaler like mye for sine utslipp, og redusere forskjellen mellom prisen på utslipp for de som er innenfor NOx-avtalen og de som er omfattet av NOx-avgiften. Partiprogram FINANSER FORURENSNING SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil se på vegprising der hvor det er køkostnader og store lokale forurensingsproblemer og hvor man har reelle transportalternativer. Partiprogram FINANSER FORURENSNING SAMFERDSEL SKATTER VEGTRAFIKK
2017-2021 Venstre Venstre vil realisere minst to fullskala CO2-fangstanlegg innen 2022. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS
2017-2021 Venstre Venstre vil få på plass en strategi for å realisere nok CO2-fangstanlegg til å nå de nasjonale klimamålene i 2030. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS
2017-2021 Venstre Venstre vil stille krav om at alt avfall skal utnyttes, gjenbrukes eller resirkuleres innen 2020. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil ha landstrøm i alle fiskerihavner. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FORURENSNING HAVNER SJØFART
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for tydelige krav til oppdrettsnæringen for å snarest mulig utvikle teknologi og driftsformer som får bukt med problemene knyttet til rømming, lus og forurensning fra merdene. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil at fangst av fôr til oppdrettsfisk ikke overbeskatter fiskebestander. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre strengere sanksjonsmuligheter overfor fiskeoppdrettsaktører som ikke driver innenfor dagens regelverk. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre vederlag til kommunene for tilrettelegging av areal til oppdrettsvirksomhet, som kompensasjon for arealbruk og lokale miljøulemper. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil at flest mulig nye fiskeoppdrettskonsesjoner skal være grønne konsesjoner. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at eiere av eksisterende fiskeoppdrettskonsesjoner skal kunne bytte dem mot nye grønne konsesjoner med økt tillatt produksjon. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil gradvis stramme inn kravene for å kvalifisere som «grønn konsesjon» innen fiskeoppdrett etter hvert som det utvikles mer miljøvennlige løsninger i næringen, og sikre at kravene omfatter utslipp av næringssalter og bunnfall i tillegg til lakselus og rømming. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil ta initiativ til å etablere et omfattende internasjonalt beredskapsopplegg mot oljeforurensning. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN OLJE OG GASS UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede ulike alternativer for energiforsyning på Svalbard, basert på bærekraftige og fornybare løsninger. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FORURENSNING MILJØVERN POLAROMRÅDER SVALBARD UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre et forutsigbart regime for kraft til prosessindustrien slik at norsk prosessindustri skal være verdensledende på klimaløsninger og fortsette å skape verdier i milliardklassen. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN OLJE OG GASS VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjenreise den aktive næringspolitikken blant annet ved å gjenreise det aktive statlige eierskapet, og bruke statens eiermakt til å utvikle ny industri, nye arbeidsplasser og løse klimaproblemene samt bruke statlige midler til å utvikle løsninger som fattige land også kan ha nytte av. Partiprogram ARBEIDSLIV FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil få fart på omstillingen av Norge ved å utarbeide en nasjonal strategi for grønn industriutvikling med egne program og næringssatsinger innen sektorer der Norge har gode forutsetninger for å lykkes. Partiprogram FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil etablere et program for nullutslipp fra prosess- og materialindustrien i nært samarbeid med bransjen og de tillitsvalgte. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN OLJE OG GASS VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på grønn reindustrialisering, gjennom etablering av et testsenter for grønn offshore energi og regionale pilottestsentre for industrialisering av ny teknologi, og et fullskala testsenter for offshore energi. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN OLJE OG GASS VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil legge til rette for etablering av grønne datasentre som skal sikre trygg lagring av data, med tydelige krav til energieffektivisering. Partiprogram FINANSER FORURENSNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke forbrukerrettigheter, støtte omlegging til sirkulære (fornybare) produksjonsprosesser og stille strengere krav til miljømerking av varer. Partiprogram FORBRUKERSAKER FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at selskaper som Statens Pensjonsfond Utland investerer i rapporterer på miljømessige og sosiale indikatorer, som utslipp av klimagasser, naturmangfold, arbeidstakerrettigheter, barns rettigheter og likestilling. Partiprogram AKSJER ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE FINANSER FORURENSNING LIKESTILLING MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Statens Pensjonsfond Utland og statlig eide selskaper ikke investerer i bedrifter som bidrar til ødeleggelse av regnskog eller annen sårbar natur. Partiprogram AKSJER FINANSER FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sørge for at Statens Pensjonsfond Utland ikke investerer i firma som produserer miljøgifter. Partiprogram AKSJER FINANSER FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide mot internasjonale handelsavtaler som svekker forbrukervern, regler for miljøvennlig produksjon, og som overfører makt og myndighet fra nasjonale myndigheter til multinasjonale selskaper og tvisteløsningsdomstoler. Partiprogram DOMSTOLER FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN RETTSVESEN TRAKTATER UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at kriterier om faglige, sosiale og demokratiske rettigheter og miljøvern skal prioriteres over selskapers interesser i handelsavtaler som Norge inngår. Partiprogram FINANSER FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ta reservasjonsretten aktivt i bruk så lenge EØS-avtalen består mot direktiver som svekker faglige rettigheter, den norske velferdsmodellen og vår helsepolitiske, forbrukerpolitiske og miljøpolitiske handlefrihet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR EU/EØS FORURENSNING HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at vi skal bli et nullutslipps-Norge. Utslipp av klimagasser i Norge må reduseres med minst 50 prosent innen 2030 og det må fastsettes et mål om at Norge skal bli fritt for fossile utslipp innen 2040. Partiprogram ENERGI FORURENSNING MILJØVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil kutte utslipp raskt. For at Norge skal bidra med sin rettferdige andel må vi redusere egne klimagassutslipp med mellom 2 og 3 millioner tonn CO2-ekvivalenter årlig. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke den internasjonale klimainnsatsen. Norge må øke sine bidrag til internasjonale klimatiltak og klimatilpasning kraftig hvert år fram mot 2020. Norges økonomiske kapasitet og historiske ansvar for klimaendringene må ligge til grunn for størrelsen på vår internasjonale klimainnsats. Økte bevilgninger til internasjonale klimatiltak må komme i tillegg til målet om 1 % bistand. Partiprogram FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bevare regnskogen i tillegg til egen klimainnsats. Vi vil arbeide for at finansiering av regnskogbevaring ikke blir en del av kvotemarkedet, og ikke brukes av industriland for å unngå kutt i egne utslipp. Partiprogram FINANSER FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER VAREHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge skal la olje og gass bli liggende til beste for klima og i respekt for framtidige generasjoner. SV vil derfor si nei til all ny tildeling av letearealer til oljeindustrien. Partiprogram ENERGI FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gå inn for varige petroleumsfrie områder. SV vil at områdene Lofoten, Vesterålen og Senja, Møreblokkene, Skagerrak, iskanten, polarfronten og Jan Mayen skal være petroleumsfrie. Partiprogram ENERGI FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS POLAROMRÅDER STATLIG EIERSKAP UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge skal realisere nullutslipps-teknologi i alle norske industrigrener. Industriens energibruk skal være fossilfri. Norge skal være verdensledende på fornybare reduksjonsmidler i metallindustrien. Vi skal bygge opp en industrisatsing på utvikling av biobaserte kjemikalier og drivstoff. Partiprogram ENERGI FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge skal realisere CO2-fangst fra industriutslipp. Vi vil jobbe for karbonfangst på Yara Herøya, Norcem Brevik og Klemetsrud Oslo, samt klargjøre norsk sokkel for CO2-lagring. Partiprogram FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha grønne skatter og avgifter. Vi vil ha et skatte- og avgiftssystem som gir betydelige kutt i klimagassutslippene, samtidig som det har en tydelig fordelingsprofil og distriktsprofil. Partiprogram AVGIFTER DISTRIKTSPOLITIKK FINANSER FORURENSNING LOKALFORVALTNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTEADMINISTRASJON SKATTEAVTALER SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gradvis øke CO2-avgiften og vurdere å erstatte denne med en karbonavgift til fordeling. Partiprogram AVGIFTER FINANSER FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre avgifter for utslipp. Der det gis utslippstillatelse skal tillatelse alltid følges av avgifter, for å gi økonomisk interesse til å kutte utslippene. Partiprogram AVGIFTER FINANSER FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bruke statens eiermakt i Statoil. Selskapets investeringer skal være i tråd med målet om å hindre en global oppvarming på mer enn 1,5 grader. Partiprogram ENERGI FORURENSNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS STATLIG EIERSKAP UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil kutte utslipp i alle sektorer. Det må lages tydelige utslippsmål og karbonbudsjett for hver enkelt utslippssektor i Norge. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil kutte klimagassutslipp fra import og utrede tiltak for å sikre reduksjon i utslippene knyttet til import av varer. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING STATLIG EIERSKAP VAREHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en klimalov som fører til hensiktsmessige rapporterings- og styringsmekanismer mellom Storting og regjering på klimaområdet, inkludert sektorvise karbonbudsjetter og rapportering om klimaeffekten av statsbudsjettet. Partiprogram FINANSER FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET REGJERINGEN RETTSVESEN STATLIG EIERSKAP STATSBUDSJETTET STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre totalforbud mot bruk av alle fossile kilder til oppvarming av bygg og fjernvarme. Partiprogram BOLIGSAKER FORURENSNING MILJØVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ta forurensingsloven mer aktivt i bruk ved målrettet å pålegge reduserte klimagassutslipp og bruk av beste tilgjengelig teknologi. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil flytte gods fra vei til sjø og bane. Partiprogram AVGIFTER FINANSER FORURENSNING JERNBANER MILJØVERN SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre fossilfrie tog. Elektrifisere eller sikre andre nullutslippsløsninger på alle gjenværende togstrekninger med dieseldrift. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FORURENSNING JERNBANER MILJØVERN OLJE OG GASS SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at veitransporten i Norge skal bli utslippsfri. Vi vil bruke avgiftssystemet til å sikre at ni av ti nye privatbiler og lette varebiler som selges i 2021 er nullutslippsbiler. Varebiltransporten må også bli utslippsfri gjennom bruk av avgifter og regulering. Partiprogram AVGIFTER ELEKTRISITET ENERGI FINANSER FORURENSNING MILJØVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil videreføre fordeler for elbiler i neste stortingsperiode. SV vil at nullutslippskjøretøy alltid skal ha maksimum halv pris på fossilbiler på parkering, bomringer og ferjer. Partiprogram AVGIFTER ELEKTRISITET ENERGI FINANSER FORURENSNING MILJØVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stimulere til tryggere og mer miljøvennlig trafikk ved å støtte utvikling av tjenester som skaper en tryggere trafikk, lavere klimagassutslipp og som på sikt legger til rette for mer bruk av førerløs teknologi. Partiprogram AVGIFTER ELEKTRISITET ENERGI FINANSER FORURENSNING MILJØVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at kollektivtransporten og taxinæringen skal være utslippsfri. SV vil sette krav i offentlige anbud og løyver om utslippsfri kollektivtransport og taxinæring. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at all vekst i persontrafikk i byer og tettsteder skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Veiprosjekter som motvirker dette skal ikke gjennomføres. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en parkeringspolitikk som reduserer biltrafikken. SV vil ha fordelsbeskatning av gratis parkeringsplasser, og fjerne parkeringsplasser der det kommer i konflikt med utbygging av sykkel- og gangveier. Partiprogram AVGIFTER FINANSER FORURENSNING MILJØVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre ren og trygg luft. Det må innføres lavutslippssoner og miljødifferensierte avgifter der det er nødvendig. Partiprogram AVGIFTER FINANSER FORURENSNING MILJØVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil prioritere trygge veier og bedre fergetilbud i distriktene. Rassikring, vedlikehold, sikkerhet, to kjørefelt i hele riksveinettet, gang- og sykkelstier langs nasjonale turistveier og bedre fergetilbud skal prioriteres framfor store prestisjeprosjekter. Partiprogram AVGIFTER FERGER FINANSER FORURENSNING MILJØVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at alle nye bygg skal være fossilfrie og energismarte. I løpet av perioden skal nesten-nullenergibygg vedtas som standard fra 2020. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil verne naturverdier ved kraftutbygging og utbygging av kraftlinjer. SV mener det er nødvendig å bygge ut ny fornybar energi og øke overføringskapasiteten i norske kraftlinjer. Kraftutbygging kan medføre store endringer i og skade på naturen, og derfor må naturinngrep begrenses i så stor grad som mulig. I områder med særlige naturverdier kreves ekstra skånsomme løsninger, for eksempel å erstatte luftspenn med sjøkabling. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at oljefelt i produksjon skal ha kraft fra land. Null utslipp til luft er en forutsetning dersom det er flertall for utbygging av nytt felt. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FORURENSNING OLJE OG GASS
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre helhetlig planlegging, involvering av lokalsamfunnet og ivaretakelse av viktige naturverdier i energipolitikken. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil modernisere kraftsystemet. Vi må satse på teknologiutvikling og digitalisering for effektiv kraftdistribusjon med høy person- og leveringssikkerhet. Vi vil tilrettelegge for flere storskala pilot- og demoanlegg innen fornybar energi, smarte nett i samspill med energismarte bygninger og lagring av energi. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på nye former for fornybar energi. Det må satses på økt produksjon av blant annet annengenerasjons biodrivstoff, biogass, geoenergi, solenergi, bølgekraft og havvind, gjennom å etablere forutsigbare støtteregimer. Utviklingen må skje på en måte som er forsvarlig for klima, natur og annen fornybar ressursutnyttelse. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha flere panteordninger og mer gjenbruk. Vi vil innføre flere panteordninger og miljøavgifter på produkter med betydelig miljøbelastning i produksjonen. Partiprogram AVGIFTER FORBRUKERSAKER FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre innovasjon i næringslivet som gir mer gjenbruk. Vi vil gi offentlig støtte til innovasjon og investeringer for omlegging til sirkulære produksjonsprosesser i næringslivet, samt legge til rette for samarbeid innad i og på tvers av verdikjeder. Partiprogram AVGIFTER FORBRUKERSAKER FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bekjempe plastforurensing. Vi vil jobbe for internasjonale avtaler som sikrer opprydning og bekjemper marin forsøpling og mikroplast. Partiprogram FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN TRAKTATER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for en nasjonal plan for opprydning av søppel på norske strender og i norske fjorder. Partiprogram FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN NATURSKADER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil begrense plastforurensing ved å innføre regelverk mot spredning av mikroplast fra kunstgressbaner, og forby bruk av plastarmering i forbindelse med vegbygging. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil skjerpe regelverket mot mikroplast blant annet for å forhindre spredning fra bildekk og båtmaling. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke arbeidet mot marin forsøpling, bl.a. gjennom Hold Norge rent og Skjærgårdstjenesten, og å utvide Skjærgårdstjenesten til å gjelde hele kysten. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN NATURSKADER NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil vurdere forbud mot plastposer slik det blant annet er gjort i Frankrike, Italia, Kina, India og flere land i Afrika. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bekjempe forsøpling. Vi vil styrke innsamlingen av farlig avfall som skader mennesker og natur og øke kommuners mulighet til å sikre opprydning på offentlig og privat grunn gjennom kommunale avgifter og bøter. Partiprogram AVGIFTER FORURENSNING KOMMUNER LOKALFORVALTNING MILJØVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil erstatte den fossile plasten. SV vil ha bedre ordninger for å utvikle og ta i bruk fornybar og nedbrytbar plast. Bruk av ikke nedbrytbar plast skal opphøre innen 2020. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke innsatsen for å rydde opp forurenset sjøbunn i norske fjorder og havner. Det skal være trygt å spise sjømat fra alle fjorder og havner i Norge. Partiprogram FORURENSNING HAVBRUK HAVNER MILJØVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil forby miljøgifter på prioritetslisten innen 2020. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ruste opp anlegg for alle. Likeverdige muligheter til å drive idrett og fysisk aktivitet må sikres i hele landet. Bruk av helse- og miljøskadelige materialer som resirkulert gummigranulat skal fases ut. Partiprogram FORURENSNING IDRETT KULTUR NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil at Norge fortsatt skal ha en lederrolle innen forskning, bekjempelse, oppsamling og håndtering av marint avfall. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil videreføre NOx-fondet. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Høyre Høyre vil innføre et CO2-fond etter modell av NOx-fondet som kan bidra til en rask reduksjon i klimagassutslippene fra tungtransport og skipsfart. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN SJØFART VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil gi kommunene anledning til å relokalisere forurensende skip på dager med høy luftforurensing, der det er mulig. Partiprogram FORURENSNING KOMMUNER SJØFART
2017-2021 Høyre Høyre vil bygge ut bedre ordninger for utsortering av alt matavfall og annet organisk avfall fra husholdninger, offentlige virksomheter og privat næringsliv. Kommunene må legge til rette for bruks- og kostnadseffektive løsninger. Partiprogram FORURENSNING KOMMUNER MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil stille miljøkrav som fremmer innovasjon, og se på ulike modeller for å bidra til å gjøre resirkulering, energigjenvinning og gjenbruk mer attraktivt for privatpersoner og bedrifter. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Høyre Høyre vil vurdere å innføre en ny returordning for plaststoffer med lang nedbrytningstid. Partiprogram FORURENSNING
2017-2021 Høyre Høyre vil iverksette tiltak som stimulerer til opprydding av plast i havet. Partiprogram FORURENSNING HAVBRUK
2017-2021 Høyre Høyre vil vurdere ulike tiltak som bidrar til å begrense unødvendig bruk av plastemballasje. Partiprogram FORURENSNING
2017-2021 Høyre Høyre vil innføre regler slik at industri og næringer blir forpliktet til å følge standarder eller oppfylle mål knyttet til effektivitetsgrad i sin bruk av råvarer, energi eller vann. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Høyre Høyre vil innføre deponiforbud for avfall som kan material- eller energigjenvinnes (plast, metaller, glass, papp og papir samt bionedbrytbart avfall). Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Høyre Høyre vil utrede en miljøavgift på emballasje og fossil plast. Partiprogram AVGIFTER FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsette arbeidet med å rydde opp i giftige sedimenter i fjorder, elver, havner og innsjøer og forhindre avrenning av mikroplast til vassdrag. Partiprogram FORURENSNING NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil ta initiativ til en ny, internasjonal satsing for å forbedre miljøtilstanden i verdens havområder. Det inkluderer blant annet økt innsats mot marin forsøpling. Partiprogram FORURENSNING HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil videreføre redusert sats på CO2-avgift for fiskenæringa. Partiprogram AVGIFTER FANGST FINANSER FISKERIER FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil intensivere innsatsen med å forebygge og rydde opp i forurenset jord, sjø og sjøbunn. Nye teknologier for å få dette til, må støttes. Initiere arbeidet internasjonalt med plastfangst. Partiprogram FORURENSNING JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN SKOGBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil redusere støyplager i byer og tettsteder. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for forpliktende utslippsreduksjoner i internasjonal skipsfart. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SJØFART
2017-2021 Senterpartiet Sp vil forsterke innsatsen for å gjøre kystflåten utslippsfri. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN SJØFART
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke innsatsen for giftopprydding i fjorder, elver og havner for å sikre trygg, norsk sjømat og ren natur. Partiprogram FORURENSNING HAVBRUK HAVNER NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil jobbe for å stanse deponering av gruveavfall i Førdefjorden og Repparfjorden og forby sjødeponi av gruveavfall. Partiprogram FORURENSNING HAVBRUK INDUSTRI NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre «Fishing for litter» til en permanent og landsdekkende belønningsordning der både fiskere og folk flest kan levere inn marint avfall og få en vrakpant for avfallet. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil redusere biltrafikken i norske byområder for å redusere klimagassutslipp, luftforurensing og kø - og skape rom for en massiv utbygging av god kollektivtransport og sykkelveier. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil starte utfasing av alle typer fossil energibruk i Norge i løpet av stortingsperioden ved å gjøre det gradvis dyrere å forurense og støtte investeringer og bruk av nye fornybare løsninger. Partiprogram ENERGI FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil jobbe for at alle klær, mat, leker, emballasje og andre forbrukerprodukter som selges i Norge skal være trygge og giftfrie. Partiprogram FORBRUKERSAKER FORURENSNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sørge for trygg og ren luft i norske byer ved å jobbe for bedre kollektivløsninger, stimulere til utskiftning til rentbrennende vedovner samt gi lokalpolitikerne bedre muligheter til å innføre miljødifferensiering i biltrafikken. Partiprogram FORURENSNING KOMMUNER VEGTRAFIKK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil få på plass trygge løsninger for lagring av alle typer farlig avfall, inkludert det norske atomavfallet og sørge for forsvarlig drift og avfallsbehandling ved norske atomreaktorer så lenge disse er i drift. Partiprogram FORURENSNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stramme inn vilkårene for å få utslippstillatelse etter forurensningsloven og skjerpe straffereaksjonene ved brudd på loven. Partiprogram FORURENSNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil skjerpe kravene til luftkvalitet slik at de er i tråd med Folkehelseinstituttets anbefaling. Partiprogram FOLKEHELSE FORURENSNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre minst 70% resirkulering av plast i Norge innen 2025. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil redusere bruk og spredning av helse- og miljøskadelig mikroplast fra kilder som bildekk, tekstiler, maling, hudpleieprodukter og vaskemidler, samt fase ut gummigranulat på kunstgressbaner i samarbeid med næringslivet og idretten. Partiprogram FOLKEHELSE FORURENSNING IDRETT MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil begrense lysforurensning og jobbe for å sertifisere norske nasjonalparker som ”International Dark Sky Park”. Partiprogram FORURENSNING NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ta støyforurensing på alvor i all samfunnsplanlegging og begrense støy som skader livskvalitet og helse. Partiprogram FORURENSNING NATURVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke norsk forskning på miljøgifter og forurensning, inkludert forskning på cocktail-effekten, hormonforstyrrende stoffer, miljøgifters effekt på barn og på miljøvirkningene av såkalte nanoformer av stoffer. Partiprogram FORSKNING FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil jobbe for et globalt forbud mot de farligste miljøgiftene og for å styrke det europeiske kjemikalieregelverket REACH. Partiprogram FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil redusere bruken av veisalt. Partiprogram FORURENSNING VEGTRAFIKK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil jobbe for internasjonale avtaler om å stanse plastforsøpling og spredning av mikroplast både i havene og på land. Partiprogram FORURENSNING HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil merke produkter som inneholder mikroplast. Partiprogram FORBRUKERSAKER FORURENSNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre kildesortering av husholdningsavfall, kommunalt avfall og næringsavfall over hele landet. Partiprogram FORURENSNING KOMMUNER NÆRINGSLIV
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil prioritere utskilling av biologisk avfall, som matavfall, og stimulere til økt produksjon av biogass og biogjødsel fra avfall og i jordbruket. Partiprogram FORURENSNING LANDBRUKSPRODUKTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke gjenvinningsgraden av plastemballasje til 70% innen 2025. Partiprogram FORBRUKERSAKER FORURENSNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil prioritere fornybare materialer i produkter og emballasje, og trappe opp til et absolutt krav innen 2025. Partiprogram FORBRUKERSAKER FORURENSNING VAREHANDEL
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ta initiativ til et internasjonalt forbud mot utkasting av fisk. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil oppskalere innsatsen mot marin forsøpling kraftig ved å styrke tilskuddsordningen for tiltak mot marin forsøpling, etablere en Skjærgårdstjeneste i hele landet og etablere mottaksanlegg for avfall langs kysten. Partiprogram FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil opprette eget oppdrettstilsyn i Mattilsynet for å styrke kontrollen med rapportering, dyrevelferd og bærekraftig drift. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil initiere en uavhengig nasjonal utredning om oppdrettsanleggs påvirkning på hele økosystemet i en fjord. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil tydeliggjøre at forurensningsloven gjelder for oppdrettsindustrien. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil regulere forbruket av nitrogengjødsel og sprøytemidler strengere for å redusere forurensning og jordforringelse. Partiprogram FORURENSNING LANDBRUK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil skjerpe regelverket for å redusere bruk av plantevernmidler og fase ut skadelig gjødsling av skogsområder. Partiprogram FORURENSNING SKOGBRUK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil satse på landstrøm for å kutte klimagassutslipp og bedre luftkvaliteten i norske byer. Partiprogram ELEKTRISITET FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sørge for renere luft i norske byer ved å redusere biltrafikken, øke kollektivt transporttilbud og gi lokalpolitikere bedre muligheter til å innføre restriksjoner og stimulere til utskiftning av rentbrennende vedovner. Partiprogram FORURENSNING KOMMUNER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke norsk forskning på miljøgifter og forurensning, inkludert forskning på hormonforstyrrende og andre skadelige stoffer inkludert cocktail-effekter. Partiprogram FORSKNING FORURENSNING
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for at lovgivningen skal baseres på føre var-prinsippet slik at ingen nye kjemikalier tillates eller grenseverdier endres før det er dokumentert at det ikke er skadelig for mennesker eller miljø. Partiprogram BERGVERK FORURENSNING
2017-2021 Rødt Rødt vil sikre at avfall som inneholder miljøgifter håndteres på en forsvarlig måte, og at forurenset grunn blir renset. Partiprogram BERGVERK FORURENSNING
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for at det etableres et sett med avgifter og regelverk for mineralindustrien som fører til alternativ bruk av overskuddsmasser, for å redusere eller fjerne behovet for ytre deponi. Ingen tillatelser til å dumpe gruveavfall i norske fjorder og vassdrag. Partiprogram BERGVERK FORURENSNING
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for at det stilles krav til driftsmåte for gruvedrift for å redusere inngrepene, redusere avfallsmengden og lette rehabilitering av gruveområdene. Det skal stilles krav til underjordsdrift i stedet for dagbrudd der det er praktisk mulig. Partiprogram BERGVERK FORURENSNING
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for økt innsats for å nå målet om stans i bruk og utslipp av prioriterte miljøgifter innen 2020, og at listen over prioriterte miljøgifter dobles. All bruk av miljøgifter som står på Miljødirektoratets prioritetsliste skal avgiftsbelegges. Partiprogram FORURENSNING
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for at støtten til opprydding av miljøgifter i fjorder og havner trappes opp. Partiprogram FORURENSNING HAVNER
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for globalt forbud mot de farligste miljøgiftene, og styrking av miljøgiftsamarbeid og regelverk over landegrensene. Partiprogram FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Rødt Rødt vil styrke norsk forskning på miljøgifter og forurensning, inkludert forskning på cocktail-effekten, hormonforstyrrende stoffer, og på miljøvirkningene av mikro- og nanoformer av stoffer. Partiprogram FORSKNING FORURENSNING
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for at produkter som inneholder miljøgifter skal faremerkes og klassifiseres som farlig avfall. Partiprogram FORBRUKERSAKER FORURENSNING
2017-2021 Rødt Rødt vil å sikre full åpenhet om hvilke miljøgifter forskjellige produkter inneholder, og om arbeids- og utslippsforhold ved fabrikker som lager de miljøgiftholdige produktene vi importerer. Partiprogram FORBRUKERSAKER FORURENSNING
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for krav om redusert emballasje og at denne i størst mulig grad skal lages av papir, bio-nedbrytbar plast eller andre materialer som ikke skaper store miljøproblemer. Det skal stilles krav til panteordninger på flasker, bokser og andre produkter som kan gjenbrukes eller der det er stor miljøgevinst ved resirkulering. Partiprogram FORBRUKERSAKER FORURENSNING
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for at produksjon og import av produkter som inneholder mikroplastperler må forbys. Partiprogram FORBRUKERSAKER FORURENSNING
2017-2021 Rødt Rødt vil skjerpe kravene til luftkvalitet, slik at de samsvarer med Folkehelseinstituttets anbefalinger og gir trygg luft for alle. Partiprogram FOLKEHELSE FORURENSNING
2017-2021 Rødt Rødt vil øke refill av flytende varer, framfor handel av single-use varer som kommer med ny plast- eller pappemballasje hver gang (f.eks. oppvaskmiddel, såpe, andre vaskemidler). Partiprogram FORURENSNING VAREHANDEL
2017-2021 Rødt Rødt vil redusere individuell pakking av mat i plast og andre materialer der dette er mulig. Det er f.eks. unødvendig å pakke hver grønnsak i egen plastemballasje. Partiprogram FORURENSNING VAREHANDEL
2017-2021 Rødt Rødt vil innføre flere panteordninger på produkter med betydelig miljøbelastning i produksjonen eller avfallshåndteringen. Partiprogram FORBRUKERSAKER FORURENSNING
2017-2021 Rødt Rødt vil at vi må bevare allemannsretten i samsvar med norsk lov. Det er nødvendig å ha turisttrafikken i ordna former på grunn av slitasje og uvettig framferd, og avgrense tilgangen til sårbar natur med utryddingstrua dyr og planter. Partiprogram FORURENSNING REISELIVSNÆRING SJØFART
2017-2021 Rødt Rødt vil at cruisetrafikken må reguleres strengere enn i dag for å unngå forurensing og utslipp til fjorder og luft. Det må stilles krav om at cruisetrafikken blir tilknyttet landstrøm når de ligger til kai. Partiprogram FORURENSNING REISELIVSNÆRING SJØFART
2017-2021 Rødt Rødt vil at innsatsen for å redusere CO2-utslipp fra fiskeriene må intensiveres. All dumping av avfall fra fiskeri og havbruk forbys, og opprensking av tidligere forurensing i havet skal intensiveres. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING
2017-2021 Rødt Rødt vil innføre en matkastelov for dagligvarebransjen og matprodusentene som omfatter så mange matvarer som mulig, samtidig som den på best mulig måte ivaretar hensyn til matsikkerhet og bedriftenes behov for inntjening. En slik lov bør pålegge disse aktørene å sortere ut matavfallet der det fins returordninger og inngå avtaler med veldedige institusjoner som kan ta imot deres matsvinn og distribuere det til noen som trenger det. Partiprogram FORURENSNING VAREHANDEL
2017-2021 Rødt Rødt vil opprette og finansiere matsentraler og andre former for mottaksapparat for dagligvarebransjen og matprodusentenes matsvinn. Partiprogram FORURENSNING VAREHANDEL
2017-2021 Rødt Rødt vil innføre en avgift på matsvinn fra dagligvarebransjen og matprodusentene, for å øke de økonomiske insentivene til å redusere matsvinn som av ulike årsaker ikke kan omfattes av en matkastelov. Partiprogram AVGIFTER FORURENSNING VAREHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forsterke og profesjonalisere innsatsen mot marin forsøpling, ved blant annet å øke støtten til ulike former for oppryddingstiltak. Regjeringserklæring FORURENSNING HAVBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ha en offensiv strategi mot marin forsøpling og spredning av mikroplast nasjonalt og internasjonalt. Regjeringserklæring FORURENSNING HAVBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stille krav til utsortering og materialgjenvinning av plast og matavfall fra husholdninger og lignende avfall fra næringslivet. Regjeringen vil utrede tidsplan og rammer for iverksetting nærmere. Regjeringserklæring FORURENSNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke forskningen rundt marin forsøpling. Regjeringserklæring FORSKNING FORURENSNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forbedre kontrollen med avfall innen skipsfart, fiskeri og oppdrett, herunder styrke mottakssystem for avfall fra skip i norske havner. Regjeringserklæring FISKERIER FORURENSNING SJØFART
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil samarbeide med kommunene om oppfølging av handlingsplanen mot mikroplast. Regjeringserklæring FORURENSNING HAVBRUK KOMMUNER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreutvikle ordningen for innmelding av tapte fiskeredskaper og innføre en tydelig merking av fiskeutstyr. Regjeringserklæring FISKERIER FORURENSNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fortsette arbeidet med å rydde opp i massene på sjøbunnen i havne- og fjordområder som er sterkt forurenset av miljøgifter. Regjeringserklæring FORURENSNING HAVBRUK NATURSKADER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sette nye, ambisiøse mål for å utfase prioriterte miljøgifter. Regjeringserklæring FORURENSNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge frem en handlingsplan for giftfri hverdag. Regjeringserklæring FORURENSNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil jobbe for å styrke de internasjonale miljømerkeordningene. Regjeringserklæring FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil redusere lokal luftforurensing. Regjeringserklæring FORURENSNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil kartlegge og rydde opp i gamle miljøutslipp. Regjeringserklæring FORURENSNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre tilstrekkelig behandlingskapasitet for farlig avfall i tråd med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser. Regjeringserklæring FORURENSNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utarbeide en plan for å begrense mengden farlig avfall. Regjeringserklæring FORURENSNING HAVBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre innsatsen for at det ryddes opp i det russiske atomavfallet, og arbeide for å redusere miljøtruslene fra Kolahalvøya. Regjeringserklæring FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
17. jan 2021 Klimaplan for 2021-2030 Til behandling
14. des 2020 Langskip - fangst og lagring av CO2 Til behandling
11. des 2020 Innst. 5 S Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2021 Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
9. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
9. des 2020 Endringar i statsbudsjettet under Olje- og energidepartementet Behandlet
8. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Utanriksdepartementet Behandlet
8. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
7. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
7. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
7. des 2020 Endring av Prop. 1 LS (2020-2021) Skatter, avgifter og toll 2021 Behandlet
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2021 Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2021 Behandlet
23. nov 2020 Representantforslag om å utarbeide en ny nasjonal sykkelstrategi Behandlet
18. nov 2020 Representantforslag om tiltak for en seriøs og bærekraftig luftfart Til behandling
9. nov 2020 Miljøkriminalitet Behandlet
14. okt 2020 Representantforslag om utsettelse av kravet om nullutslipp i verdensarvfjordene fra 2026 Til behandling
18. jun 2020 Representantforslag om opprydding av gruveforurensing i Folldal Til behandling
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
8. jun 2020 Representantforslag om tiltak for å få ned klimagassutslippene Behandlet
25. mai 2020 Representantforslag om bedre flytilbud på kortbanenettet Behandlet
6. apr 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, JD, KMD, ASD, LMD, SD og FIN (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
6. apr 2020 Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, JBD, KMD, ASD, LMD, SD og FIN, vedtak om endring i stortingsvedtak om CO2-avgift på mineralske produkter og stortingsvedtak om totalisatoravgift (øk. tiltak i møte med virusutb.) Behandlet
30. mar 2020 Representantforslag om å beskytte Trænarevet og omkringliggende områder mot miljøskadelig oljeaktivitet Behandlet
30. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under UD, KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, SD og FIN, samt endringer i skatter, avgifter og toll 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
30. mar 2020 Representantforslag om en bindende forpliktelse for olje- og gassnæringen til å kutte utslipp av klimagasser Behandlet
18. mar 2020 Endringer i skatteloven og skattebetalingsloven mv. (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
18. mar 2020 Representantforslag om regulering av cruisenæringen Behandlet
11. mar 2020 Representantforslag om å utrede oppsamling av bly fra skytebaner og forbud mot blyholdig jaktammunisjon i Norge Behandlet
11. mar 2020 Representantforslag om internasjonal avtale om reduksjon av oljeproduksjon Behandlet
10. feb 2020 Representantforslag om framtidas oppdrettsnæring Behandlet
10. feb 2020 Representantforslag om forbud mot fluorskismøring Behandlet
29. jan 2020 Representantforslag om en kraftpolitikk som bygger norsk industri Behandlet
10. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Utanriksdepartementet Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
5. des 2019 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2020 Behandlet
4. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Olje- og energidepartementet Behandlet
4. des 2019 Representantforslag om nye virkemidler for utslippskutt i kommunene Behandlet
4. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
4. des 2019 Skatter, avgifter og toll 2020 Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 Behandlet
3. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
25. nov 2019 Representantforslag om å bedre beredskapen for cruisetrafikken i norske farvann Behandlet
25. nov 2019 Representantforslag om å sikre ren energi til miljøvennlig industri gjennom å stoppe NorthConnect Behandlet
13. nov 2019 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
4. nov 2019 Representantforslag om tiltak for renere luft i byer og tettsteder Behandlet
20. jun 2019 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga Behandlet
16. jun 2019 Riksrevisjonens undersøkelse av det norsk-russiske bilaterale miljøsamarbeidet - en parallellrevisjon med Den russiske føderasjons riksrevisjon Behandlet
16. jun 2019 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsakter som inngår i felles oppfyllelse med EU av utslippsmålet for 2030 Behandlet
16. jun 2019 Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å ivareta miljø og fiskeri ved petroleumsvirksomhet i nordområdene Behandlet
13. jun 2019 Endringer i klimakvoteloven (gjennomføring av ICAO CORSIA m.m.) Behandlet
12. jun 2019 Endringer i akvakulturloven (tilpasning av produksjon av hensyn til miljøet) Behandlet
10. jun 2019 Representantforslag om å åpne for person- og godstransport på Østfoldbanens østre linje til Sarpsborg Behandlet
5. jun 2019 Endringer i forurensningsloven, produktkontrolloven, naturmangfoldloven og svalbardmiljøloven mv. (innføring av overtredelsesgebyr og heving av strafferammer) Behandlet
5. jun 2019 Representantforslag om klimastreik for klimakutt Behandlet
13. mai 2019 Representantforslag om å stanse planene om sjødeponi i Repparfjorden og Førdefjorden Behandlet
8. mai 2019 Representantforslag om å styrke fylkene som har store utgifter til ferje- og båtdrift Behandlet
10. apr 2019 Endringar i jordlova mv. (klimahensyn ved nydyrking) Behandlet
8. apr 2019 Representantforslag om dumping av lusemiddel fra oppdrettsanlegg Behandlet
30. jan 2019 Representantforslag om helserisiko ved bustadbygging på gamle avfallsdeponi Behandlet
28. jan 2019 Grunnlovsforslag om ny § 111 andre ledd (om støy) Behandlet
18. des 2018 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2019 Behandlet
17. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
17. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Samferdselsdepartementet Behandlet
17. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Olje- og energidepartementet Behandlet
17. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
12. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 Behandlet
11. des 2018 Skatter, avgifter og toll 2019 Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
10. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
3. des 2018 Endringer i sjøloven mv. (fjerning av vrak) og samtykke til tiltredelse til Den internasjonale Nairobi-konvensjonen om fjerning av vrak, 2007 Behandlet
3. des 2018 Endringer i sjøloven mv. (fjerning av vrak) og samtykke til tiltredelse til Den internasjonale Nairobi-konvensjonen om fjerning av vrak, 2007 Behandlet
28. nov 2018 Endringer i vegtrafikkloven og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen, med tilknyttede rettsakter Behandlet
28. nov 2018 Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes satsing på bioenergi for å redusere utslipp av klimagasser Behandlet
28. nov 2018 Representantforslag om pilotprosjekt med hydrogendrevet tog Behandlet
28. nov 2018 Endringer i vegtrafikkloven og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen, med tilknyttede rettsakter Behandlet
21. nov 2018 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av nye tilpasninger til forordning om auksjonering av klimakvoter om felles tildeling av kontrakter for å anskaffe felles auksjonsplattformer og auksjonsovervåker Behandlet
13. jun 2018 Redegjørelse av næringsministeren om situasjonen for Norsk Hydro i Brasil Behandlet
13. jun 2018 Nokre saker om luftfart, veg, særskilde transporttiltak, kyst og post og telekommunikasjonar Behandlet
23. mai 2018 Representantforslag om likebehandling av kjøretøy for avfallsbasert biogass med kjøretøy for elektrisitet og hydrogen Behandlet
2. mai 2018 Representantforslag om mindre helseskadelig nærmiljø i byområder Behandlet
2. mai 2018 Representantforslag om å gjennomføre Stortingets mål i klimaforliket om å kutte norske klimagassutslipp fram mot 2020 Behandlet
2. mai 2018 Klimastrategi for 2030 - norsk omstilling i europeisk samarbeid Behandlet
4. apr 2018 Representantforslag om en helhetlig forvaltningsplan for Oslofjorden Behandlet
26. feb 2018 Representantforslag om å stanse tildeling av nye letetillatelser på norsk sokkel Behandlet
26. feb 2018 Representantforslag om sirkulærøkonomi som hovedløsning for håndtering av farlig uorganisk avfall i Norge Behandlet
26. feb 2018 Representantforslag om et løft for norsk sirkulærøkonomi gjennom gjenvinning av avfall for næringsaktører og kommuner Behandlet
26. feb 2018 Avfall som ressurs - avfallspolitikk og sirkulær økonomi Behandlet
17. jan 2018 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
19. des 2017 Representantforslag om å legge strengere miljøkrav til grunn i anskaffelsen av Kystruten Bergen-Kirkenes for perioden 2021-2030 Behandlet
19. des 2017 Representantforslag om å endre anbudet på Kystruten Bergen-Kirkenes Behandlet
19. des 2017 Innst. 5 S Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
13. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
13. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Samferdselsdepartementet Behandlet
13. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
12. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
12. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Olje- og energidepartementet Behandlet
12. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2018 Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts - og tollinntekter 2018 Behandlet
10. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
20. jun 2017 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga Behandlet
19. jun 2017 Representantforslag om opprettelse av et program for teknologiutvikling i vannbransjen Behandlet
18. jun 2017 Nasjonal transportplan 2018-2029 Behandlet
18. jun 2017 Representantforslag om lyntogutbygging i Noreg Behandlet
18. jun 2017 Representantforslag om å sette i gang en konseptvalgsutredning om Tromsbane Behandlet
14. jun 2017 Investeringar i Forsvaret og andre saker Behandlet
14. jun 2017 Representantforslag om økt grønn konkurransekraft Behandlet
13. jun 2017 Oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet Behandlet
13. jun 2017 Samtykke til ratifikasjon av endringer av 15. oktober 2016 i Montrealprotokollen om stoff som reduserer ozonlaget av 16. september 1987 Behandlet
13. jun 2017 Representantforslag om en sektorlov for vann- og avløpssektoren Behandlet
5. jun 2017 Representantforslag om urfolks rettigheter i retningslinjene for Statens pensjonsfond utland Behandlet
5. jun 2017 Perspektivmeldingen 2017 Behandlet
1. jun 2017 Lov om klimamål (klimaloven) Behandlet
29. mai 2017 Representantforslag om et nytt krafttak for mineralnæringen Behandlet
29. mai 2017 Representantforslag om å sikre at alle i borettslag og sameier får mulighet til å lade elbilene sine, samt opptrappingsplan for salg av nullutslippsbiler Behandlet
29. mai 2017 Representantforslag om en sterkere satsing på arbeidet for å nå målet om 10 TWh energieffektivisering Behandlet
14. mai 2017 Initiativdebatt om oppfølging av Paris-avtalen (initiativ fra energi- og miljøkomiteen) Behandlet
1. mai 2017 Representantforslag om en næringspolitikk for en utslippsfri kyst Til behandling
24. apr 2017 Representantforslag om en strategisk omstilling og utfasing av norsk petroleumsproduksjon i perioden 2018 - 2040 for å redusere Norges økonomiske risiko og innfri klimamålene i Paris-avtalen Behandlet
27. mar 2017 Representantforslag om nasjonale tiltak for å stanse forsøpling av havet og kysten Behandlet
20. mar 2017 Representantforslag om krav om elektrifisering av Johan Castberg-feltet, ilandføring til Finnmark og utredning av strømkabel til Svalbard Behandlet
20. mar 2017 Representantforslag om elektrifisering av Skarfjell Behandlet
6. mar 2017 Endringar i yrkestransportlova (miljøkrav for drosjer) Behandlet
22. feb 2017 Representantforslag om kunnskapsbasert og bærekraftig bruk av biodrivstoff Behandlet
22. feb 2017 Samtykke til ratifikasjon av Minamata-konvensjonen om kvikksølv Behandlet
19. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
18. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
16. des 2016 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2017 Behandlet
16. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
16. des 2016 Skatter, avgifter og toll 2017 Behandlet
16. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Samferdselsdepartementet Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
13. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
13. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
28. nov 2016 Endringer i yrkestransportloven og lov om offentlige anskaffelser (forskrift om miljøkrav) Behandlet
28. nov 2016 På rett kurs. Forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning Behandlet
23. nov 2016 Representantforslag om å utrede muligheten for innføring av en klimabelønning (karbonavgift til fordeling) i Norge Behandlet
21. nov 2016 Svalbard Behandlet
19. okt 2016 Endringer i forurensningsloven (avfallsdefinisjoner m.m.) Behandlet
19. okt 2016 Representantforslag om trygg håndtering av radioaktivt avfall Behandlet
19. okt 2016 Friluftsliv. Natur som kilde til helse og livskvalitet Behandlet
19. okt 2016 Representantforslag om å innføre miljøavgifter på fossil plast Behandlet
17. okt 2016 Representantforslag om mål om nullutslipp for alle skipstyper innen 2030 Behandlet
16. jun 2016 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivninga Behandlet
2. mai 2016 Representantforslag om lovhjemmel for lavutslippssoner Behandlet
13. apr 2016 Redegjørelse av klima- og miljøministeren om oppfølging av Paris-avtalen Behandlet
6. apr 2016 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
4. apr 2016 Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å sikre god luftkvalitet i byområder Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
17. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
15. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
14. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
14. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
13. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Samferdselsdepartementet Behandlet
13. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
13. des 2015 Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2016 Behandlet
13. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
13. des 2015 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2016 Behandlet
13. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Olje- og energidepartementet Behandlet
13. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Utanriksdepartementet Behandlet
10. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
9. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
9. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
30. nov 2015 Representantforslag om bruk av nullutslippsteknologi i fergetransporten og bruk av ny teknologi i nærskipsfarten Behandlet
18. jun 2015 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga (S-delen) Behandlet
17. jun 2015 Oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten med oppdatert beregning av iskanten Behandlet
14. jun 2015 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga (Lov-delen) Behandlet
3. jun 2015 Endringer i forurensningsloven (tilsyn med kommunens plikter etter forurensningsloven § 32 a) Behandlet
6. apr 2015 Representantforslag om tiltak for å flytte mer godstransport fra land til sjø Behandlet
6. apr 2015 Representantforslag om mer gods på sjø Behandlet
23. mar 2015 Ny utslippsforpliktelse for 2030 - en felles løsning med EU Behandlet
16. mar 2015 Endringer i sjøloven (erstatningsansvar ved transport av farlig gods m.m.) Behandlet
16. mar 2015 Representantforslag om å gi kommunene konkrete virkemidler for å redusere luftforurensning og klimautslipp Behandlet
16. mar 2015 Samtykke til ratifikasjon av protokoll 30. april 2010 til den internasjonale konvensjon om ansvar og erstatning for skade i forbindelse med sjøtransport av farlige og skadelige (S-delen) Behandlet
16. mar 2015 Representantforslag om bedre energimerking av bygg Behandlet
9. feb 2015 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonar som er behandla av Stortinget Behandlet
2. feb 2015 Representantforslag om å følge opp anbefalinger for å nå Norges klimamål i 2020 Behandlet
2. feb 2015 Representantforslag om å tillate bruk av blyhagl utenfor våtmarksområder og skytebaner Behandlet
15. des 2014 Representantforslag om muligheten til å reservere parkeringsplasser til bildelingsordninger Behandlet
15. des 2014 Representantforslag om å sikre fylkeskommunene mulighet til å stille miljøkrav til drosjenæringen Behandlet
14. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
14. des 2014 Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2015 Behandlet
14. des 2014 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2015 Behandlet
10. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
8. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
7. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
4. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
4. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
4. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Olje- og energidepartementet Behandlet
3. des 2014 Representantforslag om utbyggingen av E18 Vestkorridoren og konsekvenser for luftkvalitet og klimagassutslipp Behandlet
3. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
19. jun 2014 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga Behandlet
15. jun 2014 Lov om losordningen (losloven) Behandlet
15. jun 2014 Endringer i forurensningsloven og straffeprosessloven Behandlet
11. jun 2014 Representantforslag om klimabudsjettet Behandlet
4. jun 2014 Representantforslag om å trekke Statoil ut av tjæresandvirksomhet i Canada Behandlet
21. mai 2014 Endringer i forurensningsloven (tilsyn med kommunene) Behandlet
9. apr 2014 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen om markedsføring og bruk av biocidprodukter Behandlet
2. apr 2014 Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO2-håndtering Behandlet
19. mar 2014 Representantforslag om å utrede Statens pensjonsfond utlands investeringer i kullselskaper Behandlet
18. des 2013 Representantforslag om å fase ut investeringene i fossil energi i Statens pensjonsfond utland Behandlet
16. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Fiskeri- og kystdepartementet Behandlet
15. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Olje- og energidepartementet Behandlet
15. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Miljøverndepartementet Behandlet
12. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (Innst. 5 S) Behandlet
12. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (Tilfeldige utgifter og inntekter, Finansadministrasjon, Utbytte, garantier, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
11. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
11. des 2013 Samtykke til godkjennelse av endringer av 8. desember 2012 i Kyotoprotokollen av 11. desember 1997 Behandlet
11. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (energi- og miljøkomiteen) Behandlet
10. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (næringskomiteen) Behandlet
10. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Nærings- og handelsdepartementet Behandlet
8. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
8. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Utanriksdepartementet Behandlet
8. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
8. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
4. des 2013 Endring av Prop. 1 LS (2013-2014) Skatter, avgifter og toll 2014 Behandlet
4. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (Innst. 3 S) Behandlet
4. des 2013 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2014 Behandlet
4. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
4. des 2013 Skatter, avgifter og toll 2014 Behandlet
4. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
18. jun 2013 Tilleggsmelding til Meld. St. 36 (2012-2013). Nye muligheter for Nord-Norge - åpning av Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet Behandlet
18. jun 2013 Representantforslag om tiltak for å redusere nasjonale utslipp av klimagasser Behandlet
18. jun 2013 Nye muligheter for Nord-Norge - åpning av Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet Behandlet
18. jun 2013 Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Nordsjøen og Skagerrak (forvalntingsplan) Behandlet
16. jun 2013 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga Behandlet
12. jun 2013 Endringer i vegtrafikkloven (miljøfartsgrenser) Behandlet
3. jun 2013 Representantforslag om endring av bilavgiftene for å sikre mer miljøvennlige og trafikksikre biler Behandlet
26. mai 2013 Representantforslag om å tilby nye kreftmedisiner i tråd med faglige råd Behandlet
13. mai 2013 Tiltredelse av den internasjonale Hongkong-konvensjonen om sikker og miljømessig forsvarlig gjenvinning av skip av 15. mai 2009 Behandlet
13. mai 2013 Endringer i småbåtloven (bruk av vannscooter) Behandlet
13. mai 2013 Endringer i friluftsloven mv. Behandlet
13. mai 2013 Representantforslag om å oppheve forbud mot bruk av blyhagl til jakt Behandlet
13. mai 2013 Endringer i vassdragsreguleringsloven, forurensningsloven, genteknologiloven og vannressursloven Behandlet
18. mar 2013 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
17. des 2012 Representantforslag om krav til russiske myndigheter om rensing av Norilsk Nickel Behandlet
17. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Olje- og energidepartementet Behandlet
16. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Utenriksdepartementet Behandlet
13. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (finansadministrasjon, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
11. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Miljøverndepartementet Behandlet
10. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
6. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
5. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
26. nov 2012 Rammeoverføringer, utbytte og tilfeldige utgifter og inntekter 2013 Behandlet
26. nov 2012 Skatter, avgifter og toll 2013 Behandlet
24. okt 2012 Representantforslag om en plan for hvordan el-biler og biler som bruker ny teknologi, kan beholde et forutsigbart avgiftsregelverk over tid Behandlet
24. okt 2012 Representantforslag om å fjerne avgiften på båtmotorer Behandlet
10. jun 2012 Endringer i havne- og farvannsloven Behandlet
10. jun 2012 Norsk klimapolitikk Behandlet
10. jun 2012 Representantforslag om klimatiltak i Norge Behandlet
30. mai 2012 Endringar i veglova og vegtrafikkloven Behandlet
14. mai 2012 Luftkvaliteten og renere luft for Europa (luftkvalitetsdirektivet) Behandlet
14. mai 2012 Representantforslag om etablering av kullkraftverk med fullskala fangst og lagring av CO2 på Svalbard Behandlet
14. mai 2012 Innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/29/EF for å forbedre og utvide ordningen for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet Behandlet
14. mai 2012 Endringer i klimakvoteloven Behandlet
25. apr 2012 Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av farlig avfall Behandlet
25. mar 2012 Riksrevisjonens oppfølging av parallellrevisjonen med den russiske riksrevisjonen om strålingssikkerhet og beskyttelse av miljøet mot forurensning fra radioaktive kilder i Nordvest-Russland Behandlet
19. mar 2012 Representantforslag om en strategi for bruk av biogass Behandlet
6. feb 2012 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
18. des 2011 En næring for framtida - om petroleumsvirksomheten Behandlet
18. des 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Miljøverndepartementet Behandlet
18. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Olje- og energidepartementet Behandlet
15. des 2011 Representantforslag om å oppheve den såkalte miljøfartsgrensen i Oslo Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet 2012 (finansadministrasjonen, GIEK, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
13. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
12. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
11. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
11. des 2011 Endringer i svalbardmiljøloven Behandlet
6. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
6. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Fiskeri- og kystdepartementet Behandlet
23. nov 2011 Skatter, avgifter og toll 2012 Behandlet
23. nov 2011 Rammeoverføringer, Skatte-, avgifts- og tollvedtak, utbytte mv. 2012 Behandlet
21. nov 2011 Representantforslag om å styrke oljevernberedskapen Behandlet
21. nov 2011 Protokoll om beredskap, aksjon og samarbeid ved forurensingsuhell med farlige og skadelige stoffer, Behandlet
16. jun 2011 Representantforslag om en ny grønn skattekommisjon Behandlet
16. jun 2011 Endringar i skatte- og avgiftsreglane mv. Behandlet
14. jun 2011 Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten Behandlet
13. jun 2011 Representantforslag om økt trafikksikkerhet, redusert forfall av infrastruktur og bilpark samt beskyttelse av vannkilder og natur gjennom redusert bruk av veisalt Behandlet
6. jun 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011(oljevernaksjon i samband med Godafoss-grunnstøytinga) Behandlet
13. apr 2011 Representantforslag om snarest å sette i gang arbeid med heving av ubåten U-864 og fjerning av kvikksølvlasten på 67 tonn Behandlet
11. apr 2011 Fullskala CO2-håndtering Behandlet
28. mar 2011 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen om inkluderin av luftfart i klimakvotesystemet Behandlet
28. mar 2011 Endringer i klimakvoteloven Behandlet
20. mar 2011 Representantforslag om å innføre en panteordning for miljøfarlig avfall Behandlet
23. feb 2011 Representantforslag om endring i drivstoffavgiftene for motorkjøretøy Behandlet
23. feb 2011 Representantforslag om å endre konsesjonspolitikken for gasskraftverk Behandlet
15. des 2010 Representantforslag om en helhetlig plan for CO2-håndtering Behandlet
15. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
15. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
15. des 2010 Representantforslag om tiltak for å styrke beredskapen ved uhell knyttet til boring og produksjon på store havdyp Behandlet
14. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
14. des 2010 Bevilgninger på statsbudsjettet for 2011 Behandlet
14. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
12. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
12. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Utanriksdepartementet Behandlet
7. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
7. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
5. des 2010 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteen om skipsrederes forsikring av sjørettslig ansvar Behandlet
2. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
29. nov 2010 Redegjørelse av miljø- og utviklingsministeren om klimaforhandlingene i forbindelse med partsmøtet i Mexico Behandlet
29. nov 2010 Riksrevisjonens undersøkelse om strålingssikkerhet i Nordvest-Russland Behandlet
24. nov 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
24. nov 2010 Skatter og avgifter 2011 Behandlet
17. jun 2010 Endringar i skatte- og avgiftsreglane mv. Behandlet
17. jun 2010 Representantforslag om tilbaketrekking av utslippstillatelsen til gasskraftverket på Mongstad Behandlet
16. jun 2010 Samarbeidet med Russland om atomvirksomhet og miljø i nordområdene Behandlet
13. jun 2010 Representantforslag om bedre rammevilkår for bedrifter som driver med gjenbruk og reparasjon. Behandlet
8. jun 2010 Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse i klimapolitikken Behandlet
6. jun 2010 Representantforslag om rask iverksettelse av samfunnsøkonomisk lønnsomme klimatiltak Behandlet
6. jun 2010 Representantforslag om å endre krav om umiddelbar CO2-rensing ved nye gasskraftverk Behandlet
6. jun 2010 Representantforslag om en styrking av miljø- og klimaarbeidet i kommunene Behandlet
31. mai 2010 Representantforslag om håndteringen av ubåten U-864 Behandlet
30. mai 2010 Håndtering av ubåten U-864 Behandlet
9. mai 2010 Representantforslag om en helhetlig avfallspolitikk Behandlet
22. mar 2010 Endringer i lov om merverdiavgift Behandlet
22. mar 2010 Representantforslag om en gjennomgang av avgiftene på drivstoff Behandlet
17. feb 2010 Representantforslag om utarbeidelse av en handlingsplan for CO2-fangst Behandlet
17. feb 2010 Representantforslag om at staten sørger for at Statoil trekker seg ut av oljesandaktiviteter i Canada Behandlet
10. feb 2010 Representantforslag om handlingsplan for forsterket oljevernberedskap Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
14. des 2009 Klimautfordringene - landbruket en del av løsningen Behandlet
13. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
13. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
9. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
9. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
9. des 2009 Slepeberedskap Sørlandet Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
6. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
6. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
6. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
3. des 2009 Representantforslag om opptrapping av norsk klimapolitikk Behandlet
3. des 2009 Miljø- og utviklingsministers redegjørelse om status og framdrift i klimaforhandlingene Behandlet
25. nov 2009 Skatte-, avgifts- og tollvedtak for 2010 Behandlet
4. nov 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet