Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til fortgang i gjennomføringen av avtalene om kjemiske og biologiske våpen. Partiprogram FORSVARSMATERIELL TRAKTATER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for en internasjonal konvensjon som regulerer alle typer konvensjonelle våpen. Partiprogram FORSVARSMATERIELL TRAKTATER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil ha særlig fokus på arbeidet for å få en internasjonal avtale om håndvåpen. Partiprogram FORSVARSMATERIELL TRAKTATER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at alle land må merke håndvåpen med selger og førstekjøper, og arbeide for systemer med merking og sporing av ammunisjon og håndvåpen. Partiprogram FORSVARSMATERIELL INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil føre stram kontroll med norsk våpeneksport, og arbeide for å få sluttbrukerklæring fra flest mulig land. Partiprogram FORSVARSMATERIELL INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for bredere tilslutning til minekonvensjonen og avtalen mot forbud av klasevåpen. Partiprogram FORSVARSMATERIELL TRAKTATER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at store anskaffelser til Forsvaret skal bidra til økt verdiskapning i Norge gjennom gjenkjøpsavtaler. Partiprogram FORSVARSMATERIELL
2009-2013 Høyre For å styrke forsvarsevnen vil Høyre styrke Hæren ved å fokusere på oppbygging av særskilt viktige kompetansemiljøer og rekruttering av nøkkelpersonell, samt snarest fylle materiell- og personellstrukturen i dagens avdelinger. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre merking av norskprodusert ammunisjon og en eksportlovgivning som gjelder for norskeide våpenfabrikker uansett hvilket land de ligger i. Partiprogram FORSVARSMATERIELL
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for å innføre en juridisk bindende, internasjonal avtale som setter strenge rammeverk rundt håndvåpenhandel og krever åpenhet omkring våpenfabrikkenes produksjon og eksport. Partiprogram FORSVARSMATERIELL INTERNASJONALT SAMARBEID TRAKTATER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke Sivilforsvarets rolle som statlig forsterkningsressurs og sikre rammer for innkjøp av nødvendig materiell og verneutstyr for mannskapene. Partiprogram FORSVARSMATERIELL SAMFUNNSSIKKERHET
2009-2013 Venstre Venstre vil kreve sluttbrukererklæringer fra alle land vi eksporterer våpen til. Partiprogram FORSVARSMATERIELL UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Venstre Venstre vil arbeide for et internasjonalt system for merking av våpen og ammunisjon der de kan spores tilbake til opprinnelig bestiller. Partiprogram FORSVARSMATERIELL INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Venstre Venstre vil støtte arbeidet for en internasjonal konvensjon om våpenhandel. Partiprogram FORSVARSMATERIELL TRAKTATER
2009-2013 Venstre Venstre vil støtte arbeidet med å håndheve konvensjonene om forbud mot miner og klasevåpen. Partiprogram FORSVARSMATERIELL TRAKTATER
2009-2013 Venstre Venstre vil forsterke arbeidet med å fjerne miner og klasebomber. Partiprogram FORSVARSMATERIELL INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Venstre Venstre vil videreføre arbeidet med en konvensjon om kontroll med håndvåpen. Partiprogram FORSVARSMATERIELL TRAKTATER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for eit tettare nordisk forsvarssamarbeid blant anna når det gjeld ressursovervaking, deltaking i internasjonale operasjonar, materiellinnkjøp, øvingar, skytefelt og utdanning. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL NORDISK SAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil framleis arbeide imot etablering av våpenskjoldet til USA i Europa. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL UTENRIKSSAKER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide aktivt imot utvikling, lagring og bruk av biologiske og kjemiske våpen, gå imot alle planar om militær opptrapping i verdsrommet, og arbeide imot vidareutvikling av romvåpen i internasjonale forum. Partiprogram FORSVARSMATERIELL UTENRIKSSAKER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrkje FN-registeret for konvensjonelle våpen ved at alle land forpliktar seg til å melde frå om produksjon og sal av våpen. Partiprogram FORSVARSMATERIELL UTENRIKSSAKER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for å skjerpe og auke tilslutninga til den internasjonalen avtalen mot klasebomber. Partiprogram FORSVARSMATERIELL TRAKTATER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil innføre sluttbrukarfråsegn av alle land ved våpensal, også til Nato-land, og stille vilkår ved eventuelt vidaresal. Partiprogram FORSVARSMATERIELL UTENRIKSSAKER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ta initiativ for å redusere omsetning og bruk av handvåpen spesielt i høve til statar i konflikt. Partiprogram FORSVARSMATERIELL UTENRIKSSAKER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for ein norsk eigarskapspolitikk som hindrar staten i å eige selskap som produserer klasevåpen eller komponentar som produserer klasevåpen; både direkte gjennom oljefondet, og indirekte gjennom statlege selskap og selskap der staten har ein aksjemajoritet. Partiprogram FORSVARSMATERIELL UTENRIKSSAKER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at Noreg snarast mogeleg destruerer klasevåpen som ligg i norske våpenlager. Partiprogram FORSVARSMATERIELL UTENRIKSSAKER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil setje ned ein kommisjon etter modell av Sverige som kan overvake våpensal med utlandet. Partiprogram FORSVARSMATERIELL UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for en internasjonal våpenboikott og våpenembargo mot Israel så lenge staten fortsetter sine angrep på den palestinske sivilbefolkningen. Partiprogram FORSVARSMATERIELL UTENRIKSSAKER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for full åpenhet om norsk våpeneksport, og for at regelverket for våpeneksport håndheves langt strengere. Partiprogram FORSVARSMATERIELL UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at det opprettes et eksportkontrollråd, og at Stortinget involveres nærmere i godkjenning av Våpeneksportlisenser. Partiprogram FORSVARSMATERIELL UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil følge opp i St. prp. nr. 36 (2008-2009) Nye kampfly til Forsvaret, og Innst. S. nr. 299 (2008-2009). Regjeringserklæring FORSVAR FORSVARSMATERIELL
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil følge opp St. meld. nr. 38 (2006-2007) Forsvaret og industrien – strategiske partnere. Strategi for de næringspolitiske aspekter ved Forsvarets Anskaffelser. Regjeringserklæring FORSVAR FORSVARSMATERIELL
2013-2017 Venstre Venstre vil videreutvikle samarbeidet med alliansepartnere om anskaffelser av forsvarsmateriell. Partiprogram FORSVARSMATERIELL
2013-2017 Venstre Venstre vil kreve sluttbrukererklæringer fra alle land vi eksporterer våpen til. Partiprogram FORSVARSMATERIELL
2013-2017 Venstre Venstre vil at Norge ikke lenger selger militært materiell til autoritære regimer. Partiprogram FORSVARSMATERIELL
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre rapportplikt til norske myndigheter for vedlikeholdsoppdrag og reservedelsleveranser for norske våpen og våpensystemer, som en kontrollmekanisme for hvor norske våpen er i bruk. Partiprogram FORSVARSMATERIELL
2013-2017 Venstre Venstre vil gå inn for at norske statseide selskapers eksport fra fabrikker i andre land følger norsk eksportregelverk. Partiprogram FORSVARSMATERIELL
2013-2017 Venstre Venstre vil arbeide for et internasjonalt system for merking av våpen og ammunisjon. Partiprogram FORSVARSMATERIELL
2013-2017 Venstre Venstre vil støtte arbeidet for en internasjonal konvensjon om våpenhandel. Partiprogram FORSVARSMATERIELL
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke arbeidet med å håndheve og få flere land til å ratifisere konvensjonene om forbud mot landminer og klasevåpen. Partiprogram FORSVARSMATERIELL
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke arbeidet med å fjerne og destruere landminer og klasebomber. Partiprogram FORSVARSMATERIELL
2013-2017 Venstre Venstre vil arbeide for internasjonal nedrustning. Målet må være en verden fri for kjernefysiske, biologiske og kjemiske våpen. Partiprogram ATOMVÅPEN FORSVARSMATERIELL
2013-2017 Venstre Venstre vil arbeide for et internasjonalt forbud mot brannvåpen. Partiprogram FORSVARSMATERIELL
2013-2017 Venstre Venstre vil videreføre arbeidet med en konvensjon om kontroll med håndvåpen. Partiprogram FORSVARSMATERIELL
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre gjennomføring av Stortingets beslutninger knyttet til anskaffelse av nye kampfly. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil videreføre arbeidet med anskaffelse av u-båter. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sikre et moderne kampflyvåpen, men finansiering av nye kampfly må ikke gå på bekostning av øvrig drift og oppgaveløsning. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at Norge opprettholder og videreutvikler et strengt regelverk for norsk våpeneksport. Partiprogram FORSVARSMATERIELL UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeiderpartiet har som mål å innføre sluttbrukererklæring fra alle land, og arbeide for at dette blir norm i NATO. Partiprogram FORSVARSMATERIELL NATO UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at store anskaffelser til forsvaret skal bidra til økt verdiskaping i Norge gjennom gode industriavtaler og samarbeid mellom forsvaret og forsvarsindustrien. Partiprogram FORSVARSMATERIELL NÆRINGSLIV
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle og forsterke det nordiske forsvarssamarbeidet gjennom materiellanskaffelser, deltakelse i internasjonale operasjoner, utdanning, overvåking, beredskap og krisehåndtering og arktiske spørsmål. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL NORDISK SAMARBEID POLAROMRÅDER SAMFUNNSSIKKERHET UTDANNING
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet ønsker at investeringen i nye kampfly i minst mulig grad skal påvirke de andre forsvarsgrenenes ressurser. Derfor mener vi at Luftforsvarets basestruktur og kapasiteter må gjøres mer kostnadseffektiv slik det legges opp til i den gjeldende langtidsplanen for Forsvaret. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre sporingsmekanismer på våpen og ammunisjon produsert i Norge og arbeide for felles standarder som sikrer slik merking internasjonalt. Partiprogram FORSVARSMATERIELL
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal offentliggjøres hvilke land norske selskaper eksporterer våpen og våpenkomponenter til, og hvilke typer varer disse eksporterer fra egen produksjon, samarbeidspartneres produksjon og datterselskaper i utlandet. Partiprogram FORSVARSMATERIELL
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for å sikre en solid internasjonal våpenhandelsavtale (Arms Trade Treaty). Partiprogram FORSVARSMATERIELL INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre krav om sluttbrukererklæring fra alle land Norge selger våpen til for å forhindre at disse selges videre til land som er i krig eller står bak alvorlige brudd på menneskerettighetene. Kravene må også gjelde ved salg til NATO-land. Partiprogram FORSVARSMATERIELL
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil avslutte dagens norske eksport av krigsmateriell og legge om til en begrenset produksjon av militærmateriell til bruk for Norge og samarbeidsland i Norden. Norge må uansett kreve sluttbrukererklæring fra alle land som kjøper våpen og ammunisjon produsert i Norge. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at Norge gjennom diplomatiske kanaler skal øve press på Israel, USA, Iran og arabiske land for å løse Israel–Palestinakonflikten. Norge må ikke selge krigsmateriell til eller kjøpe slikt materiell fra noen land i Midtøstenregionen. Partiprogram FORSVARSMATERIELL INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til grunn Stortingets enstemmige vedtak om anskaffelse av inntil 52 F-35 kampfly. Kampflyanskaffelsen må sikres en forutsigbar finansiering hvor en vesentlig del av anskaffelseskostnaden dekkes utenfor Forsvarets ordinære budsjettramme for å unngå en for stor belastning på Forsvarets øvrige virksomhet. Regjeringserklæring FORSVAR FORSVARSMATERIELL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for at det blir en robust implementering og gjennomføring av den internasjonal våpenhandelsavtalen, både i Norge og internasjonalt. Partiprogram FORSVARSMATERIELL TRAKTATER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil føre en restriktiv politikk for å sikre nødvendig kontroll over utviklingen av militær robotteknologi og helautonome våpen. Partiprogram FORSVARSMATERIELL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for bedre sikring av norsk våpeneksport, styrke kontrollen for å forhindre at det havner på avveie og videreutvikle de strenge etiske retningslinjene for norske våpenprodusenter. Partiprogram FORSVARSMATERIELL UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for en streng regulering av inhumane våpentyper og et internasjonalt forbud mot brannvåpen. Partiprogram FORSVARSMATERIELL INTERNASJONAL RETT
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre krav om sluttbrukererklæring fra alle land Norge selger våpen til, dette skal også være et krav ved salg til NATO-land. Partiprogram FORSVARSMATERIELL NATO UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge skal innføre sluttbrukererklæring for all eksport av norsk militærmateriell og skjerpe etterkontrollmekanismene, også til NATO-land etter nærmere regler. Partiprogram FORSVARSMATERIELL HANDEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for felles internasjonale standarder for sporingsmekanismer på våpen og ammunisjon. Partiprogram FORSVARSMATERIELL INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal gis økt innsyn i begrunnelser for avslag på og innvilgelser av søknader om norsk våpeneksport og spesifisering av hvilke kriterier som legges til grunn for hvert enkelt avslag. Partiprogram FORSVARSMATERIELL HANDEL UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil stanse all norsk eksport av våpen og våpenkomponenter til autoritære regimer hvor det er risiko for at våpnene misbrukes til intern undertrykking, ytre aggresjon eller grunnleggende brudd på menneskerettighetene og tolke EU-kriteriet for menneskerettighetssituasjonen i mottakerland strengere enn i dag. Partiprogram FORSVARSMATERIELL HANDEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge må innføre et nasjonalt moratorium på helautonome våpen og robotsoldater. Partiprogram FORSVARSMATERIELL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge skal jobbe for åpenhet internasjonalt rundt testing og utvikling av helautonome våpen og robotsoldater. Partiprogram FORSVARSMATERIELL INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre at Forsvaret til enhver tid har nødvendig materiell og kompetent personell for å løse pålagte oppgaver. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil opprette et materiellanskaffelses fond. Partiprogram FORSVARSMATERIELL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ta på alvor en teknologisk utvikling der autonome våpensystemer får en stadig mer fremtredende plass. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innen våpeneksport ha som mål å innføre sluttbrukererklæring fra alle land, og arbeide for at dette blir norm i NATO. Partiprogram FORSVARSMATERIELL NATO UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bringe det internasjonale våpenkontroll- og nedrustningsarbeidet videre og ta nødvendige initiativ for å regulere utvikling og bruk av hel- og halvautonome våpensystemer og annen ny teknologi som kan utfordre grunnleggende prinsipper i krigens folkerett. Partiprogram FORSVARSMATERIELL INTERNASJONAL RETT VAREHANDEL
2017-2021 Venstre Venstre vil forbedre samordningen mellom Politiet og Forsvaret. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke sivilforsvaret som nødetat med bakgrunn i gjennomgangen av sivilforsvaret. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Venstre Venstre vil øke den sektorovergripende øvingsaktiviteten. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil sette i gang organisasjonslæring i politiet for å lære av feil og for å ta lærdom av øvelser. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil skape sterkt og bredt forankret norsk forsvar. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Venstre Venstre vil ha et sterkt europeisk forsvarssamarbeid i NATO. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL NATO UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil forankre internasjonale operasjoner i FN. Partiprogram FN FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil ha streng kontroll med norsk våpeneksport. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke hæren, blant annet ved å bygge opp en ny kampbataljon. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre seilings- og overvåkingskapasitet i nordområdene. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Venstre Venstre vil øke øvingshyppigheten i Heimevernet. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Venstre Venstre vil videreføre marinejegerne og kystjegerne i felles kommando, med fortsatt nærvær i nordområdene. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL POLAROMRÅDER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil bygge opp en ny kampbataljon, samtidig som Telemark-bataljonen og andre operative enheter skal være fullt oppsatt. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke hæren i Nord-Norge med etablering av en jegerbataljon i Porsanger. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Venstre Venstre vil bygge ny grensestasjon ved Storskog. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL GRENSESPØRSMÅL MILITÆRT PERSONELL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil jobbe for at smartforsvar brukes på flere områder for å gi Norge mer forsvar for pengene. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL
2017-2021 Venstre Venstre vil videreutvikle samarbeidet med alliansepartnere om anskaffelser av forsvarsmateriell. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONALT SAMARBEID NORDISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil kreve sluttbrukererklæringer fra alle land vi eksporterer våpen til. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL
2017-2021 Venstre Venstre vil sidestille kravene til våpeneksport av A- og B-materiell. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL
2017-2021 Venstre Venstre vil ha forbud mot salg av militært materiell til autoritære regimer. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre rapportplikt til norske myndigheter for vedlikeholdsoppdrag og reservedelsleveranser for norske våpen og våpensystemer som en kontrollmekanisme for hvor norske våpen er i bruk. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for et internasjonalt system for merking av våpen og ammunisjon. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL
2017-2021 Venstre Venstre vil støtte arbeidet for en internasjonal konvensjon om våpenhandel. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke arbeidet med å håndheve og få flere land til å ratifisere konvensjonene om forbud mot landminer og klasevåpen. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke arbeidet med å fjerne og destruere landminer og klasebomber. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for et internasjonalt forbud mot brannvåpen. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL
2017-2021 Venstre Venstre vil videreføre arbeidet med en konvensjon om kontroll med håndvåpen. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at alle forespørsler om militære operasjoner må behandles i åpent storting og ikke i en lukket komite slik som er praksis i dag. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stanse all eksport av våpen eller militært materiell til land som begår grove menneskerettighetsbrudd og overgrep mot egen befolkning. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER NÆRINGSLIV UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil endre eksportkontrollregelverket slik at reglene for våpeneksport også gjelder for norsk forsvarsindustris datterselskap i utlandet. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL NÆRINGSLIV UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge tar en ledende rolle i å sikre et legalt rammeverk for et internasjonalt forbud mot atomvåpen. Partiprogram ATOMVÅPEN FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONAL RETT NÆRINGSLIV POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge tar en ledende rolle i å sikre et forbud mot retten til førstebruk av atomvåpen, som i dag en del av NATOs strategiske konsept. Partiprogram ATOMVÅPEN FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONAL RETT NÆRINGSLIV NATO POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjøre Norge til en atomvåpenfri sone ved å grunnlovsfeste forbud mot atomvåpen på norsk jord. Partiprogram ATOMVÅPEN FORSVAR FORSVARSMATERIELL POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke kontrollen med våpeneksporten. Kreve sluttbrukererklæring på eksport av alle strategiske varer, inkludert til NATO-land. SV vil at det gjennomføres stikkprøver på oppgitt sluttbrukerdokumentasjon og at avslag på våpeneksport til alle land utenfor NATO offentliggjøres. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONAL RETT NÆRINGSLIV NATO UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke forsvarssamarbeidet i Norden. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONALT SAMARBEID NORDISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre et sterkt nasjonalt forsvar. SV ønsker å erstatte et forsvar innrettet mot NATOoperasjoner med et sterkt nasjonalt forsvar som virker avskrekkende og avspennende heller enn å bidra til et nytt våpenkappløp som øker spenningene mot Russland. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL NATO UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil oppgradere sjøforsvaret med blant annet flere ubåter og ha flere seilingsdøgn i nord. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke Hæren og Heimevernet for å øke den norske forsvarsevnen. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gå mot bestilling av F-35 kampfly. SV vil fryse bestillingen av F-35 kampfly på det nivået Stortinget har vedtatt til nå. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil eksternt evaluere kampflyprogrammet. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på bekjempelse av nye trusler, gjennom god overvåking og etterretning samt en satsing på cyberforsvaret og bedre kunnskap om digital sikkerhet i samfunnet. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke sivilforsvaret for å forbedre samfunnets generelle beredskap og sikre god håndtering av eksempelvis ekstremvær, terror, ulykker, pandemier og humanitære katastrofer. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil minimere alliert tilstedeværelse i Norge i fredstid. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil hindre norsk deltakelse i NATOs rakettskjold som bidrar til å øke spenningen mellom NATO og Russland. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL NATO UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil hindre utenlandske baser eller permanente utenlandske styrker på norsk jord. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre et helhetlig og balansert forsvar med gjensidig forsterkende kapasiteter innen land-, sjø- og luftmakt. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Høyre Høyre vil bidra til å opprettholde og videreutvikle en internasjonalt konkurransedyktig norsk forsvarsindustri med gode gjenkjøpsavtaler. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL
2017-2021 Høyre Høyre vil samarbeide mer med andre nasjoner om anskaffelse av forsvarsmateriell der det gir operativ og økonomisk merverdi, og stille strenge krav til norsk våpeneksport. Partiprogram FORSVARSMATERIELL
2017-2021 Høyre Høyre vil videreutvikle det bilaterale forsvarssamarbeidet med USA, blant annet ved forhåndslagring av militært materiell i Norge. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre et sterkt Forsvar som er rustet for sin hovedoppgave. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil opprettholde baser i henhold til våre prioriteringer i Langtidsplanen for Forsvaret 2017-2021. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke bevilgningene til Forsvaret til 2% av BNP innen 2024. Partiprogram FINANSER FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL STATSBUDSJETTET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre langsiktig finansiering av Forsvaret som møter våre forpliktelser i NATO. Partiprogram FINANSER FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL NATO STATSBUDSJETTET UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil vurdere nye måter å organisere forsvarets eiendommer og logistikkforvaltning på, slik at det blir mer effektivt og målrettet. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil trekke Statens Pensjonsfond Utland ut av investeringer i våpenindustrien. Partiprogram FORSVARSMATERIELL NORGES BANK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for internasjonalt regelverk mot autonome, robotstyrte våpensystemer. Partiprogram FORSVARSMATERIELL KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre at norske våpenprodusenter ikke skal ha anledning til å selge våpen til autoritære regimer og til stater som begår alvorlige menneskerettighetsbrudd. Partiprogram FORSVARSMATERIELL UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for krav om sluttbrukererklæring fra alle land som kjøper våpen og ammunisjon produsert i Norge. Partiprogram FORSVARSMATERIELL INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil redusere innkjøpet av F-35 jagerfly. Partiprogram FORSVARSMATERIELL
2017-2021 Rødt Rødt vil stanse våpeneksport til bruk i aggresjonskriger, undertrykking og imperialistisk intervensjon i borgerkriger, og kreve sluttbrukererklæring for all våpeneksport fra Norge og våpen produsert i andre land av norskeide selskap. Partiprogram FORSVARSMATERIELL UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Rødt Rødt vil forby kjemiske, biologiske, radiologiske og nukleære (CBRN-) våpen, inkludert atomvåpen, og arbeide for en atomnedrustning der stormaktene går i spissen. Partiprogram ATOMVÅPEN FORSVARSMATERIELL
2017-2021 Rødt Rødt vil avbryte kjøpet av nye kampfly, uavhengig av om det er F-35 eller JAS Gripen. Partiprogram FORSVARSMATERIELL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke norsk forsvarsindustri gjennom aktiv bruk av industrisamarbeidsavtaler ved anskaffelser der det er formålstjenlig. Regjeringserklæring FORSVARSMATERIELL INDUSTRI
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreutvikle samarbeidet med alliansepartnere om anskaffelser av forsvarsmateriell. Regjeringserklæring FORSVARSMATERIELL ØKONOMISK SAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ha et strengt, tydelig og stabilt rammeverk for eksportkontroll av våpen og ammunisjon som gir norsk industri forutsigbarhet. Regjeringen vil arbeide aktivt på internasjonale arenaer for å skape enighet om felles format og norm når det gjelder sluttbrukerdokumentasjon og reeksportforsikringer. Regjeringserklæring FORSVARSMATERIELL NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke arbeidet med å håndheve og få flere land til å ratifisere konvensjonen om forbud mot landminer og klasevåpen. Norge bør ta aktiv del i arbeidet med destruksjon av klaseammunisjon. Regjeringserklæring FORSVARSMATERIELL INTERNASJONALT SAMARBEID

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
14. des 2020 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Til behandling
8. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
8. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Forsvarsdepartementet Behandlet
13. okt 2020 Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2019, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid Behandlet
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
1. jun 2020 Investeringar i Forsvaret Behandlet
25. mai 2020 Vilje til beredskap - evne til forsvar. Langtidsplan for forsvarsektoren Behandlet
13. jan 2020 Riksrevisjonens undersøkelse av infrastruktur og støttefunksjoner for kampflyvåpenets operative evne Behandlet
10. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Forsvarsdepartementet Behandlet
9. des 2019 Representantforslag om styrket helikopterberedskap i Nord-Norge Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
19. nov 2019 Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2018, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid Behandlet
11. jun 2019 Investeringar i Forsvaret og andre saker Behandlet
15. mai 2019 Salg av Aerospace Industrial Maintenance Norway AS til Kongsberg Defence & Aerospace AS Behandlet
13. mai 2019 Representantforslag om eksport av norsk militært materiell til krigsområder Behandlet
6. mai 2019 Riksrevisjonens undersøkelse av anskaffelsen og innfasingen av maritime helikoptre til Forsvaret (NH90) Behandlet
6. mai 2019 Representantforslag om ekstern og uavhengig gjennomgang av bergingsarbeidet etter fregattulykken 8. november 2018 Behandlet
4. feb 2019 Redegjørelse av forsvarsministeren om forliset av fregatten Helge Ingstad Behandlet
14. jan 2019 Representantforslag om sikring av helikopterberedskap i Nord-Norge Behandlet
7. jan 2019 Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2017, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid Behandlet
12. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Forsvarsdepartementet Behandlet
12. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
4. jun 2018 Investeringar i Forsvaret og andre saker Behandlet
28. feb 2018 Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2016, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid Behandlet
28. feb 2018 Representantforslag om å stanse eksport av våpen og forsvarsmateriell og flerbruksvarer til landene som intervenerer i Jemen, og ta initiativer for å ansvarliggjøre partene i krigen for brudd på humanitærretten og eventuelle krigsforbrytelser Behandlet
13. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Forsvarsdepartementet Behandlet
13. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
4. des 2017 Videreutviklingen av Hæren og Heimevernet - Landmaktproposisjon Behandlet
19. jun 2017 Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarets salg av F-5 jagerfly Behandlet
14. jun 2017 Investeringar i Forsvaret og andre saker Behandlet
21. mai 2017 Riksrevisjonens undersøkelse av fregattvåpenets operative evne Behandlet
18. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
18. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Forsvarsdepartementet Behandlet
21. nov 2016 Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2015, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid Behandlet
14. nov 2016 Kampkraft og bærekraft - Langtidsplan for forsvarssektoren Behandlet
7. jun 2016 Lov om omdanning av Aerospace Industrial Maintenance Norway SF til aksjeselskap og vedtak om endring i statlig eierpost Behandlet
7. jun 2016 Lov om omdanning av Aerospace Industrial Maintenance Norway SF til aksjeselskap og vedtak om endring i statlig eierpost Behandlet
7. jun 2016 Investeringar i Forsvaret Behandlet
25. mai 2016 Avhending av brukt/utrangert forsvarsmateriell (Tilleggsinnstilling) Behandlet
25. mai 2016 Avhending av brukt/utrangert forsvarsmateriell Behandlet
25. apr 2016 Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2014, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid Behandlet
25. apr 2016 Nasjonal forsvarsindustriell strategi Behandlet
9. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Forsvarsdepartementet Behandlet
9. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Forsvarsdepartementet (ekstraordinære utgifter i Sjøforsvaret og Luftforsvaret) Behandlet
9. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
9. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
11. jun 2015 Investeringar i Forsvaret Behandlet
13. apr 2015 Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2013, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid Behandlet
9. feb 2015 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonar som er behandla av Stortinget Behandlet
8. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Forsvarsdepartementet Behandlet
8. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
18. jun 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Forsvarsdepartementet (Gjennomføring av Joint Strike Missile utvikling trinn 3) Behandlet
10. jun 2014 Investeringar i Forsvaret Behandlet
24. feb 2014 Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2012, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid Behandlet
8. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
8. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Forsvarsdepartementet Behandlet
13. okt 2013 Den Norske Nobelkomité meddeler at Nobels fredspris for 2013 er tildelt Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) Behandlet
16. jun 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Forsvarsdepartementet (Investeringar i Forsvaret og andre saker) Behandlet
8. apr 2013 Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2011, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid Behandlet
13. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Forsvarsdepartementet Behandlet
6. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
13. jun 2012 Et forsvar for vår tid Behandlet
13. jun 2012 Pansra køyrety til Hæren Behandlet
13. jun 2012 Representantforslag om at Riksrevisjonen foretar ensærskilt undersøkelse av anskaffelsesprosessen og grunnlaget for valget av Joint Strike Fighter (JSF) (F-35) Behandlet
12. des 2011 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
12. des 2011 Endring i statsbudsjettet for 2011 Behandlet
12. des 2011 Riksrevisjonens undersøkelse av intern kontroll i forsvarssektoren Behandlet
12. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
28. nov 2011 Eksport av forsvarsmateriell i 2010, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid Behandlet
28. nov 2011 Omdanning av Luftforsvarets hovedverksted Kjeller til statsforetak Behandlet
15. jun 2011 Investeringar i Forsvaret Behandlet
7. feb 2011 Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2009 Behandlet
12. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
2. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
25. mar 2010 Framskaffing av ein kommunikasjonssatellitt til Forsvaret Behandlet
8. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet