Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke hæren. Partiprogram FORSVAR
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at Forsvaret er til stede i nordområdene med relevante bidrag fra alle forsvarsgrenene. Partiprogram FORSVAR POLAROMRÅDER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil innføre sesjonsplikt for begge kjønn, og på bakgrunn av erfaringene med dette vurdere å innføre verneplikt for begge kjønn på sikt. Partiprogram FORSVAR
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for god økonomistyring i forsvaret, og en langsiktig balanse mellom Forsvarets oppgaver, struktur og økonomi. Partiprogram FORSVAR
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke familiepolitikken i forsvaret. Partiprogram FAMILIE FORSVAR
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil ha et godt samvirke mellom Forsvaret og sivil sektor og sørge for at Forsvaret er en aktiv bidragsyter til den sivile del av samfunnssikkerhetsarbeidet. Partiprogram FORSVAR SAMFUNNSSIKKERHET
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil vektlegge flernasjonalt samarbeid i forsvarspolitikken. Partiprogram FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle det nordiske forsvarssamarbeidet. Partiprogram FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Høyre For å styrke forsvarsevnen vil Høyre øke bevilgningsnivået for å gjøre Forsvaret i stand til å løse sine oppgaver og skape reell balanse mellom bevilgninger, struktur og pålagte oppgaver. Partiprogram FORSVAR
2009-2013 Høyre For å styrke forsvarsevnen vil Høyre sørge for et tilstrekkelig drifts- og aktivitetsnivå innenfor alle forsvarsgrener – Høyre vil sørge for at det flys mer, seiles mer og øves mer i hele Forsvaret. Partiprogram FORSVAR
2009-2013 Høyre For å styrke forsvarsevnen vil Høyre styrke Hæren ved å fokusere på oppbygging av særskilt viktige kompetansemiljøer og rekruttering av nøkkelpersonell, samt snarest fylle materiell- og personellstrukturen i dagens avdelinger. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL
2009-2013 Høyre For å styrke forsvarsevnen vil Høyre opprettholde den allmenne verneplikten. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2009-2013 Høyre For å styrke forsvarsevnen vil Høyre styrke Forsvarets samarbeid med sivile myndigheter og andre aktører, f.eks. i sammenheng med utdanning, arbeidsmarked, kompetanseutveksling og infrastrukturløsninger. Partiprogram FORSVAR SAMFERDSEL UTDANNING
2009-2013 Høyre For å styrke forsvarsevnen vil Høyre bygge opp om NATOs permanente tilstedeværelse i Norge, samt legge til rette for økt alliert øvelsesvirksomhet og aktivitet. Partiprogram FORSVAR NATO
2009-2013 Høyre For å styrke forsvarsevnen vil Høyre støtte et operativt begrunnet og praktisk nordisk forsvarssamarbeid som er komplementært til samarbeidet med våre allierte i NATO. Partiprogram FORSVAR NORDISK SAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at Forsvaret innrettes mot oppgavene nasjonal krisehåndtering, kollektivt forsvar og internasjonale operasjoner. Partiprogram FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke Forsvarets samarbeid med sivile myndigheter og sivile aktører både nasjonalt og i internasjonale operasjoner. Partiprogram FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at Forsvaret skal få en betydelig styrket kapasitet til overvåking og etterretning i tråd med de nye truslene vi står overfor relatert sikring av våre interesser i nordområdene. Partiprogram FORSVAR POLAROMRÅDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det bør utvikles et tettere og dypere samarbeid med andre land om militære styrker og militær virksomhet innenfor hele bredden av Forsvarets virksomhet. Partiprogram FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha tilstedeværelse av alle forsvarsgrener og Heimevernet gjennom baser både i Sør-Norge og Nord-Norge. Partiprogram FORSVAR
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke Heimevernets mulighet til å forvalte sitt territorielle ansvar ved å gjeninnføre desentralisert ledelse og reversere de vedtatte sammenslåingene av Heimevernets distriktskommandoer. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge skal ha et forsvar som til enhver tid er sterkt nok til å sikre norsk suverenitet og territorial integritet. Partiprogram FORSVAR GRENSESPØRSMÅL
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre at miljørestriksjoner i Forsvarets skytefelt etterleves. Partiprogram FORSVAR MILJØVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at informasjonsutveksling, koordinering og rolleforståelse innenfor totalforsvarskonseptet videreutvikles. Partiprogram FORSVAR
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil videreutvikle samarbeid og samvirke for å sikre helhetlig og samordnet krisehåndtering på sentralt, regionalt og lokalt nivå. Partiprogram FORSVAR
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det fortsatt legges til rette for deltagelse fra NGO-er og sivile bistandsmiljø under relevante øvelser i Forsvaret og sivile kriseøvelser. Partiprogram FORSVAR SAMFUNNSSIKKERHET
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps (DSB) arbeid med tilsyn, erfaringsutveksling og koordinering. Partiprogram FORSVAR
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha internasjonalt samarbeid om samfunnssikkerhet og krisehåndtering innenfor rammen av NATO, EU og FN. Partiprogram EU/EØS FN FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID NATO
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at Forsvarets tilstedeværelse og suverenitetshevdelse styrkes i nord. Hær, luftforsvar og kystvakt har et godt utgangspunkt for dette. Det er viktig at Sjøforsvarets tilstedeværelse styrkes. Olavsvern i Tromsø bør gjenopprettes som Nord-Norges marinebase for å styrke tilstedeværelsen i de store havområdene i nord. Partiprogram FORSVAR GRENSESPØRSMÅL
2009-2013 Venstre Venstre er mot fengsling av militærnektere. Partiprogram FORSVAR
2009-2013 Venstre Venstre vil styrke hæren. Partiprogram FORSVAR
2009-2013 Venstre Venstre vil basere det norske forsvaret på verneplikt, som også kan brukes som rekruttering til vervet tjeneste. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2009-2013 Senterpartiet Sp vil dimensjonere og organisere Forsvaret ut frå særpreget og utfordringane til landet vårt. Den nasjonale forsvarsevna skal alltid få fyrsteprioritet ved bruk av knappe ressursar. Partiprogram FORSVAR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha eit forsvar basert på allmenn verneplikt. Alle tenestedyktige menn skal utføre militær eller sivil fyrstegongsteneste. Partiprogram FORSVAR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at det blir innført ein vernepliktsdag på dei vidaregåande skulane i tillegg til sesjon for både kvinner og menn. Partiprogram FORSVAR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrkje Heimevernet for å sikre ei lokal vernebuing i heile landet gjennom betre utdanning, utstyrsnivå og kompensasjonsordningar. Partiprogram FORSVAR UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil auke løyvingane til Kystvakta for å få fleire kystvaktfarty, auka sigling for auka kystvaktarbeid og nærvær, og dessutan å kunne medverke meir i høve til miljøkriser. Partiprogram FORSVAR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil flytte stabs- og støttefunksjonar ut av Oslo til operative avdelingar i Sør- og Nord-Noreg og vurdere relokalisering av Krigsskulen og andre forsvarsinstitusjonar i Oslo. Partiprogram FORSVAR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre at den strategisk viktige marinebasen Olavsvern blir vedlikehalden ut frå omsynet til allierte og eit mogeleg framtidig behov for ein stor marinebase i nord. Partiprogram FORSVAR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil leggje til rette for at fleire tilsette og familiane deira buset seg i forsvarskommunane i staden for å pendle. Partiprogram FORSVAR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for eit tettare nordisk forsvarssamarbeid blant anna når det gjeld ressursovervaking, deltaking i internasjonale operasjonar, materiellinnkjøp, øvingar, skytefelt og utdanning. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL NORDISK SAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ikkje avgje militære styrkar til internasjonale operasjonar utanfor Nato utan ei forankring i FN-pakta og eit klart FN-mandat. Partiprogram FN-STYRKER FORSVAR INTERNASJONAL RETT
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at Noreg skal avstå frå deltaking i preventiv krigføring og forkjøpskrig som ikkje har ei klar forankring i folkeretten. Partiprogram FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil vere restriktiv til ei vidare utviding av Nato sitt geografiske område. Partiprogram FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide mot eikvar militarisering av verdsrommet. Partiprogram FORSVAR UTENRIKSSAKER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil framleis arbeide imot etablering av våpenskjoldet til USA i Europa. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL UTENRIKSSAKER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil dreie norske forsvarsinvesteringar mot eit nasjonalt fokus, med spesiell vekt på det internasjonale ansvaret for suverenitetshevding og samarbeid i nord. Partiprogram FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID POLAROMRÅDER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV arbeider for at Forsvaret ikke skal legge under seg nye naturområder. Partiprogram FORSVAR NATURVERN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil motsette seg ethvert norsk militært bidrag til den amerikanske krigføringen i Irak. Partiprogram FORSVAR FREDSARBEID
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV mener det norske militære engasjementet i ISAF-styrkene i Afghanistan må avvikles. Partiprogram FORSVAR NATO
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV er imot bidrag til ISAF i stortingsperioden. Partiprogram FORSVAR NATO
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for en omlegging av norsk forsvarspolitikk. Kapasiteten til å forsvare Norge og forvalte de norske havområdene må legges til grunn for prioriteringene, ikke utvikling av nisjekapasiteter for NATO og offensiv slagkraft. Partiprogram FORSVAR
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprettholde den allmenne verneplikten. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en kortere samfunnstjeneste hvor den vernepliktige kan velge mellom å tjenestegjøre i Forsvaret eller i en fornyet siviltjeneste rettet inn mot viktige samfunnsoppgaver. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil utrede en ordning med sivile fredsstyrker. Når en slik verneplikt innføres må den gjelde både kvinner og menn. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV mener Norge må søke en annen sikkerhetspolitisk forankring enn NATO og derfor forlate organisasjonen. Partiprogram FORSVAR NATO
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV er motstander av NATOs planer om å bygge et rakettskjold i Øst-Europa. Partiprogram FORSVAR NATO
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil fremme vårt eierskap i nordområdene. Partiprogram FORSVAR POLAROMRÅDER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil styrke alle forsvarsgrener i nord. Partiprogram FORSVAR POLAROMRÅDER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil ta Norges beredskapsansvar alvorlig innenfor alle sektorer. Partiprogram FORSVAR POLAROMRÅDER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP mener Forsvaret bør ha militær tilstedeværelse i prioriterte norske områder. Partiprogram FORSVAR
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP mener Forsvaret bør [drive] etterretning og overvåking av norske interesseområder. Partiprogram FORSVAR
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP mener Forsvaret bør ha følgende oppgaver: suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse. Partiprogram FORSVAR
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP mener Forsvaret bør ha følgende oppgaver: krisehåndtering i norske områder, og internasjonalt i alliansesammenheng. Partiprogram FORSVAR
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP mener Forsvaret bør ha følgende oppgaver: forsvar av norske og allierte lands områder, samt tilrettelegging for å møte utfordringer mot norsk og alliert sikkerhet. Partiprogram FORSVAR
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP mener Forsvaret bør [drive] sikring av vitale samfunnsfunksjoner. Partiprogram FORSVAR
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP mener Forsvaret bør ha følgende oppgaver: internasjonalt engasjement. Partiprogram FORSVAR
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP mener Forsvaret bør ha følgende oppgaver: annen samfunnsnyttig bruk av Forsvaret. Partiprogram FORSVAR
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil sikre at Forsvaret til enhver tid har nødvendig materiell og kompetent personell for å løse de pålagte oppgaver. Partiprogram FORSVAR
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil sikre at Forsvaret gjennom verneplikt og verving har et tilstrekkelig rekrutteringsgrunnlag for å løse pålagte oppgaver. Partiprogram FORSVAR
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil sikre at befalskorpset får forutsigbare arbeidsforhold og utdanningsløp, og sikre at de tjenestegjørende får bedre økonomiske godtgjørelser. Partiprogram FORSVAR UTDANNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil bedre informasjons- og rekrutteringstjenesten i Forsvaret, slik at flere unge får konstruktiv informasjon om Forsvaret og de muligheter tjeneste der kan gi. Partiprogram FORSVAR
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil videreføre det vedtatte arbeidet med nytt nødnett for beredskapsetatene. Regjeringserklæring FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET REDNINGSTJENESTE SAMFUNNSSIKKERHET
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sikre at Norge har et moderne forsvar med hær, sjøforsvar, luftforsvar og heimevern som gir relevant evne i hele krisespekteret. En forutsetning for dette er jevnlig trening av soldater og befal. Langtidsplanen skal følges opp. Regjeringserklæring FORSVAR
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil følge opp i St. prp. nr. 36 (2008-2009) Nye kampfly til Forsvaret, og Innst. S. nr. 299 (2008-2009). Regjeringserklæring FORSVAR FORSVARSMATERIELL
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil følge opp St. meld. nr. 38 (2006-2007) Forsvaret og industrien – strategiske partnere. Strategi for de næringspolitiske aspekter ved Forsvarets Anskaffelser. Regjeringserklæring FORSVAR FORSVARSMATERIELL
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke det nordiske forsvarssamarbeidet, også når det gjelder internasjonale operasjoner. Regjeringserklæring FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil videreføre samarbeidet med EU på det forsvars- og sikkerhetspolitiske feltet. Regjeringserklæring EU/EØS FORSVAR
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil fortsette arbeidet med å styrke Hæren, samt etablere en hærreserve. Regjeringserklæring FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil i størst mulig grad samle IKT-ressursene i Forsvaret i tråd med langtidsplanen og Innst S nr 318 (2007-2008), og vil vurdere om ytterligere IKT-relatert driftsvirksomhet kan lokaliseres til Jørstadmoen. Regjeringserklæring FORSVAR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV skal fremme og støtte grunnlovsforslag som fjerner krigsprerogativet, slik at det kreves behandling i Stortinget for at Norge skal kunne delta i væpnede operasjoner i utlandet. Partiprogram FORSVAR GRUNNLOVEN STATSFORFATNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å stramme inn reglene for magasinkapasitet på halvautomatiske våpen. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Norge skal ha en allmenn kjønnsnøytral verneplikt. Partiprogram FORSVAR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det på sikt blir innført en opplæring i regi av sivilforsvaret som all ungdom som ikke går gjennom militærtjeneste innkalles til. Partiprogram FORSVAR SAMFUNNSSIKKERHET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for styrke myndighetenes reaksjonsevne og nødetatenes funksjon og koordinering. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SAMFUNNSSIKKERHET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti V vil i hvert enkelt tilfelle vurdere hvorvidt en skal gi støtte til slike operasjoner ut fra om de vil virke fredsbevarende og om de vil forhindre alvorlige brudd på folkeretten eller forbrytelser mot menneskeheten. Partiprogram FORSVAR FREDSARBEID UTENRIKSSAKER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at norsk våpenproduksjon skal innrettes for å bidra til den defensive innretning norsk forsvarspolitikk bør ha. Partiprogram FORSVAR NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Norge iverksetter tiltak for at norske våpenfabrikker i utlandet underlegges de samme krav til eksportkontroll som om bedriftene hadde operert fra Norge. SV vil sette strengere krav til samfunnsansvar når det gjelder statlig eierskap i forsvarsindustrien. Partiprogram FORSVAR UTENRIKSSAKER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV mener de nordiske landene over tid bør inngå et tett forsvarspolitisk samarbeid for gjensidig forsvar av de nordiske landenes suverenitet og territorier. Partiprogram FORSVAR NORDISK SAMARBEID
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å erstatte medlemskapet i NATO med et utvidet nordisk samarbeid og en defensiv nordisk forsvarspakt. Partiprogram FORSVAR NORDISK SAMARBEID
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke kystvakta og Forsvarets tilstedeværelse i nordområdene. Partiprogram FORSVAR SJØFART
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at Norge begrenser investeringene i det nye kampflyvåpenet til det som er nødvendig for å opprettholde et effektivt luftforsvar for Norge. De øvre kostnadsrammene for prosjektet må overholdes. Partiprogram FORSVAR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Norge ikke deltar i krigføring i NATO-regi. Norge må i stedet arbeide for å styrke FNs fredsbevarende rolle. Partiprogram FN FORSVAR NATO
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at norske styrker ikke kan delta i utenlandsoppdrag uten at deltagelsen følges av klare klausuler for formål og utførelse av operasjonen. Partiprogram FORSVAR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en ytterligere og sterk reduksjon i anskaffelsen av jagerflyene F-35. Partiprogram FORSVAR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for høyere beredskap langs kysten enn i dag, inkludert å bedre forsvarets miljøovervåking og maritime redningsarbeid. Partiprogram FORSVAR MILJØVERN SJØFART
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at forsvaret dimensjoneres slik at Norge hele tiden har en tydelig tilstedeværelse i nordområdene. Partiprogram FORSVAR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at staten og Forsvaret har et særlig ansvar for å følge opp de som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner. Fysisk og psykisk skadede veteraner må få et godt økonomisk og helsemessig tilbud. Partiprogram FOLKEHELSE FORSVAR HELSEVESEN SYKDOMMER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å øke satsingen på satellitt, kystvakt og forsvar til havs. Partiprogram FORSVAR SJØFART
2013-2017 Venstre Venstre vil bedre samordningen mellom Politiet og forsvaret. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil vurdere en sammenslåing av Heimevernet og sivilforsvaret for å styrke beredskapsarbeidet. Partiprogram FORSVAR
2013-2017 Venstre Venstre vil øke den sektorovergripende øvingsaktiviteten. Partiprogram FORSVAR
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre seilings- og overvåkningskapasitet i nordområdene. Partiprogram FORSVAR
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke hæren, blant annet ved å bygge opp en ny kampbataljon. Partiprogram FORSVAR
2013-2017 Venstre Venstre vil øke øvingsintensiteten i Heimevernet. Partiprogram FORSVAR
2013-2017 Venstre Venstre vil øke forutsigbarheten for vervede gjennom lengre kontraktsforhold. Partiprogram FORSVAR
2013-2017 Venstre Venstre vil forsterke den profesjonelle delen av forsvaret og bruke en mindre del av de vernepliktige som base for dette og til å bemanne de vernepliktsbaserte delene av forsvaret, samt gjøre verneplikten kjønnsnøytral. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Venstre Venstre vil videreutvikle et nærmere forsvarssamarbeid med de nordiske landene og EU innenfor rammene av vårt NATO-medlemskap. Partiprogram EU/EØS FORSVAR NATO
2013-2017 Venstre Venstre vil at militære operasjoner uten FN-mandat kun skal skje der det foregår utstrakt og uakseptabel voldsbruk mot egne borgere eller andre stater. Partiprogram FN FORSVAR
2013-2017 Høyre Høyre vil sørge for at Forsvarets kapasiteter er tilgjengelige for nasjonal krisehåndtering, og at samarbeidet mellom Forsvaret, politiet og sivile beredskapsmyndiheter er mest mulig strømlinjeformet og med en tydelig oppgavefordeling. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Høyre Høyre vil sette Forsvaret i stand til å være tilstede med økt operativ evne i nordområdene. Forsvaret må innenfor vårt sikkerhetspolitiske samarbeid kunne sørge for kontroll i vår del av Polhavet og Nord-Atlanteren. Partiprogram FORSVAR POLAROMRÅDER
2013-2017 Høyre Høyre vil øke bevilgningene for å gjøre Forsvaret i stand til å løse pålagte oppdrag, og skape reell balanse mellom bevilgninger, struktur og oppgaver. Det må være en bærekraftig balanse mellom drift og investeringer. Partiprogram FORSVAR
2013-2017 Høyre Høyre vil sørge for at alle operative avdelinger holder et nødvendig treningsnivå. Partiprogram FORSVAR
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre gjennomføring av Stortingets beslutninger knyttet til anskaffelse av nye kampfly. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke Heimevernets innsatsstyrker og evne til å håndtere militære trusler, samtidig som lokal rekruttering, tilknytning og beredskap i hele landet opprettholdes. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Høyre Høyre vil videreutvikle Forsvarets evne til defensive og offensive cyberoperasjoner som en del av samfunnets helhetlige forsvar mot cybertrusler. Partiprogram FORSVAR
2013-2017 Høyre Høyre vil innføre en ordning for spesialistbefal eller underoffiserer i tråd med NATOs standard. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Høyre Høyre vil gjennomføre en evaluering med sikte på reform av dagens ordning med integrert strategisk ledelse gjennom Forsvarsdepartementet, og styrke Forsvarssjefens rolle. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke veteranenes rettigheter, med vekt på helsemessig og sosial oppfølging, økonomisk sikkerhet og støtte til pårørendearbeid, samt utrede en innføring av en tjenestebasert ordning med "krigspensjon". Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Høyre Høyre vil foreta en kritisk gjennomgang av forsvarsstrukturens reelle kapasitet og utholdenhet. Partiprogram FORSVAR
2013-2017 Høyre Høyre vil utvide den allmenne verneplikten til å gjelde begge kjønn, og modernisere den i tråd med Forsvarets behov. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Høyre Høyre vil støtte opp om NATOs permanente tilstedeværelse i Norge, samt legge til rette for økt alliert øvelsesvirksomhet og aktivitet. Partiprogram FORSVAR NATO
2013-2017 Høyre Høyre vil støtte et operativt begrunnet og praktisk nordisk forsvarssamarbeid som et tillegg til samarbeidet med våre allierte i NATO. Partiprogram FORSVAR NATO
2013-2017 Høyre Høyre vil gjennomføre en omfattende personell- og kompetansereform i forsvarssektoren, noe som også innebærer en gjennomgang av befalsordningen, og føre en personellpolitikk som uderstøtter personellstruktur og oppgaveløsning. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Høyre Høyre vil gjennomgå bistandsstrukturen med sikte på økt fleksibilitet for nasjonal krisehåndtering, og sikre at Forsvarets ressurser kan stilles til disposisjon for nasjonal krisehåndtering. Partiprogram FORSVAR
2013-2017 Høyre Høyre vil gi Forsvaret tydelige beredskapskrav også nasjonal. Beredskapskravene skal gjennomgås og følges opp. Partiprogram FORSVAR
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sikre en fortsatt sterk allianse med USA som vår næreste allierte. Partiprogram FORSVAR
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sikre at allierte fortsatt nytter Norge som øvingsland og oppmuntre våre viktigste allierte til forhåndslagring på norsk jord. Partiprogram FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sikre at Forsvaret til enhver tid har nødvendig materiell og kompetent personell for å løse de pålagte oppgaver. Partiprogram FORSVAR
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sikre at Forsvaret gjennom verneplikt, førstegangstjeneste og verving har et tilstrekkelig rekrutteringsgrunnlag for å løse pålagte oppgaver. Partiprogram FORSVAR
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sikre at befalskorpset får forutsigbare arbeidsforhold og utdanningsløp, at merbelastninger gis rimelig kompensasjon, og sikre at de tjenestegjørende får bedre økonomiske godtgjørelser. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at økonomiske rammer og bemanning må dimensjoneres i henhold til oppgaver. Partiprogram FORSVAR
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil øke utholdenhet og kapasitet i Hæren ved å utnytte reservestyrker bedre. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil revurdere dagens ordning hvor Forsvarssjefen er integrert med Forsvarsdepartementet. Partiprogram FORSVAR
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil bedre evnen til informasjonskrigføring. Partiprogram FORSVAR
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil redusere støttefunksjoner, for å bedre den operative evne. Partiprogram FORSVAR
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sikre en stor og stabil tilstedeværelse av militære styrker i nordområdene. Partiprogram FORSVAR
2013-2017 Fremskrittspartiet Det bør innføres en ordning for spesialistbefal og underoffiserer i tråd med NATOs standard. Det betyr også at staten er forpliktet til å ivareta spesielle behov. Unntak fra lover og regler i arbeidslivet kan være nødvendig, men disse skal kompenseres økonomisk. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Fremskrittspartiet Veteraner har påtatt seg ekstraordinære belastninger for samfunnet. Dette skal anerkjennes, og veteranenes spesielle behov for oppfølgning skal ivaretas. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at Forsvarets ressurser fleksibelt skal kunne støtte andre etater i kriser, men dette skal ikke gå på bekostning av Forsvarets primære oppgaver. Partiprogram FORSVAR
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil videreføre arbeidet med anskaffelse av u-båter. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sikre et moderne kampflyvåpen, men finansiering av nye kampfly må ikke gå på bekostning av øvrig drift og oppgaveløsning. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at beredskap og responstid forbedres og at våre styrker er reelt tilgjengelige ved behov. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sikre tilfredsstillende treningsstandard både blant tjenestegjørende og reservestyrker. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil reetablere innsatsstyrkenes kapasitet i Heimevernet. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sikre tilfredsstillende treningsstandard og beredskap i Heimevernet. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil etablere et bredt sammensatt Nasjonalt Sikkerhetsråd med sikte på en mest mulig effektiv løpende håndtering av grensesnittet mellom sikkerhets- og forsvarspolitikken, og mellom fagmilitære råd og politiske beslutninger. Partiprogram FORSVAR
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at større investeringer må finansieres utenfor det ordinære forsvarsbudsjett. Partiprogram FORSVAR
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for en konsekvent suverenitetshevdelse i nordområdene, blant annet gjennom Kystvaktens nærvær og flyovervåkning. Partiprogram FORSVAR GRENSESPØRSMÅL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil følge opp Langtidsplanen for forsvaret 2013-2016, og sørge for en god økonomistyring i forsvaret og en langsiktig balanse mellom forsvarets oppgaver, struktur og økonomi. Partiprogram FORSVAR
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre en kompetansereform i forsvaret. Forsvaret skal satse på medarbeiderne og deres kompetanse, og arbeide aktivt med å rekruttere, beholde og videreutvikle kvalifisert personell. Befalssytemet (herunder systemet for ordninger for vervede og sivile) skal vurderes og tilpasses et moderne innsatsforsvar. Partiprogram FORSVAR
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle forsvarsgrenene i forsvaret slik at Norge til enhver tid har et moderne Luftforsvar, Sjøforsvar, en moderne Hær og et desentralisert Heimevern som er i stand til å møte våre sikkerhetsutfordringer. Partiprogram FORSVAR
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre trygg kommunikasjon i forsvaret gjennom en videreutvikling av Cyberforsvaret. Partiprogram FORSVAR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil ha et godt samvirke mellom forsvaret og sivil sektor og sørge for at forsvaret er en aktiv bidragsyter til den sivile delen av samfunnssikkerhetsarbeidet. Partiprogram FORSVAR SAMFUNNSSIKKERHET
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle forsvarssektorens samlede innsats mot trusler fra det digitale rom. Partiprogram FORSVAR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil vektlegge flernasjonalt samarbeid i forsvarspolitikken, herunder utviklingen av «Smart Defence» og fokus på våre nærområder i NATO. Partiprogram FORSVAR NATO
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle og forsterke det nordiske forsvarssamarbeidet gjennom materiellanskaffelser, deltakelse i internasjonale operasjoner, utdanning, overvåking, beredskap og krisehåndtering og arktiske spørsmål. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL NORDISK SAMARBEID POLAROMRÅDER SAMFUNNSSIKKERHET UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Norge vil kun bruke militær makt på en måte som er forenlig med folkeretten. Det betyr i selvforsvar eller med utgangspunkt i et mandat i FNs sikkerhetsråd. Vår sikkerhetspolitikk skal forankres i folkeretten. Partiprogram FN-STYRKER FORSVAR INTERNASJONAL RETT
2013-2017 Arbeiderpartiet Norge utsettes daglig for trusler i det digitale rom. Det er en sikkerhetspolitisk utfordring i et samfunn som i stadig større grad tar i bruk og blir avhengig av teknologi. Norge må styrke arbeidet med digitalsikkerhet så det står i forhold til trusselbildet. Partiprogram FORSVAR
2013-2017 Arbeiderpartiet Vi er for et forsvar basert på allmenn verneplikt og mener at innretningen på verneplikt og førstegangstjeneste må utvikles for å være best mulig tilpasset Forsvarets, samfunnets og den enkelte vernepliktiges behov. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Senterpartiet Sjøforsvaret må øke øvingsaktiviteten og tilstedeværelsen i nord. Partiprogram FORSVAR GRENSESPØRSMÅL
2013-2017 Senterpartiet Kystvakten skal hevde nasjonal suverenitet og utøve jurisdiksjonsmakt og må få tilstrekkelige ressurser til å ivareta sine oppgaver tilfredsstillende. Partiprogram FORSVAR GRENSESPØRSMÅL
2013-2017 Senterpartiet Heimevernet skal være en desentralisert, landsdekkende og gjenkjennelig del av forsvaret som baserer sin rekruttering på verneplikten. For å kunne oppfylle disse målene må antallet soldater i Heimevernet opprettholdes på samme nivå som i dag, samtidig som områdene trener årlig. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet mener at det må forankres i Stortinget dersom regjeringen ønsker å sende norske styrker ut i væpnet konflikt utenfor NATOs grenser. Dagens ordning med konsultasjon i den utvidede utenrikskomiteen sikrer etter Senterpartiets mening ikke et godt nok ordskifte for å ta slike beslutninger. Partiprogram FORSVAR NATO STATSFORVALTNING UTENRIKSSAKER
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet ønsker et folkeforsvar som har tilstedeværelse i hele landet og fokus på de nasjonale interessene. Partiprogram FORSVAR
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet ønsker at investeringen i nye kampfly i minst mulig grad skal påvirke de andre forsvarsgrenenes ressurser. Derfor mener vi at Luftforsvarets basestruktur og kapasiteter må gjøres mer kostnadseffektiv slik det legges opp til i den gjeldende langtidsplanen for Forsvaret. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet mener at det må forankres i Stortinget dersom regjeringen ønsker å sende norske styrker ut i væpnet konflikt utenfor NATOs grenser. Partiprogram FORSVAR STORTINGET
2013-2017 Senterpartiet Sp vil prioritere den nasjonale forsvarsevnen. Partiprogram FORSVAR
2013-2017 Senterpartiet Sp vil ha et forsvar basert på en allmenn og kjønnsnøytral verneplikt, som er tilpasset Forsvarets behov for forsvar av norsk territorium. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Senterpartiet Sp vil legge forholdene til rette for å øke rekrutteringen av kvinner i Forsvaret. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Senterpartiet Sp vil fortsatt prioritere å øke ressursene til øving og trening av Heimevernet. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Senterpartiet Sp vil arbeide for et tettere nordisk forsvarssamarbeid blant annet når det gjelder ressursovervåkning, deltagelse i internasjonale operasjoner, materiellinnkjøp, øvelser, skytefelt og utdanning. Partiprogram FORSVAR NORDISK SAMARBEID
2013-2017 Senterpartiet Sp vil bedre ettervernet for veteraner. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Senterpartiet Sp vil flytte statlige kompetansearbeidsplasser ut av Oslo-regionen og knytte dem til allerede etablerte fagmiljø som ivaretar operativ og utdanningsmessig virksomhet. Dette vil bedre arbeidstilbudet for medflyttere og andelen forsvarsansatte som pendler mellom jobb og familie minskes. Partiprogram FORSVAR
2013-2017 Senterpartiet Sp vil åpne opp for gradert førstegangstjeneste med mulighet for to ulike løp, 6 og 18 måneder. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Senterpartiet Sp vil vurdere flytting av Krigsskolen og andre forsvarsinstitusjoner i Oslo. Partiprogram FORSVAR
2013-2017 Senterpartiet Sp vil legge til rette for en positiv utvikling i nord gjennom en aktiv næringspolitikk, satsing på sikkerhet, kompetanse og infrastruktur. Partiprogram FORSVAR NÆRINGSLIV POLAROMRÅDER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at Norge prioriterer en nordisk styrke i FN-regi framfor deltagelse i den nordiske militære innsatsgruppa til EU. Partiprogram FN FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID NATO
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at internasjonale operasjoner Norge deltar i, blir grundig evaluert. Partiprogram FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Senterpartiet Vi mener at Norge fortsatt skal basere sin forsvars- og sikkerhetspolitikk på medlemskapet i NATO og aktivt arbeid i FN. Partiprogram FN FORSVAR NATO
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil forsterke og videreutvikle informasjonsutveksling, koordinering, rolleforståelse og samarbeid innenfor totalforsvarskonseptet. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil opprette et Nasjonalt Sikkerhetsråd. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det fortsatt legges til rette for deltakelse fra NGO-er og sivile bistandsmiljøer under relevante øvelser i Forsvaret og sivile kriseøvelser. Partiprogram FORSVAR SAMFUNNSSIKKERHET
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke tilbudet til utdanning og opplæring for alle med beredskapsansvar på alle nivåer. Partiprogram FORSVAR SAMFUNNSSIKKERHET
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at Sivilforsvaret som statlig forsterkningsressurs blir tilført ressurser til gjennomføring av vedtatt opptrappingsplan. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre at politiet kan få rask og effektiv bistand fra Forsvaret ved behov i krisesituasjoner. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som faglig kontaktpunkt og koordinator for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap nasjonalt og internasjonalt. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STATSFORVALTNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil videreutvikle det internasjonale samarbeidet om samfunnssikkerhet og krisehåndtering innenfor rammen av NATO, EU og FN. Partiprogram EU/EØS FN FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID NATO
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil samle den sivile delen av statens arbeid for sikkerhet mot ulykker, naturkatastrofer, kriminalitet og ikke-militære angrep i ett departement. Partiprogram DEPARTEMENTER FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge skal ha et forsvar som til enhver tid er sterkt nok til å sikre norsk suverenitet og territorial integritet i samarbeid med NATO. Partiprogram FORSVAR NATO
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha tilstedeværelse av alle forsvarsgrener og Heimevernet gjennom baser både i Sør-Norge og Nord-Norge. Partiprogram FORSVAR
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at Forsvaret innrettes mot oppgavene nasjonal krisehåndtering, kollektivt forsvar og internasjonale operasjoner. Partiprogram FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gjennomgå lovgivningen med sikte på å legge til rette for at politiet kan få rask og effektiv bistand fra Forsvaret i krisesituasjoner. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at Forsvaret skal få en betydelig styrket kapasitet til overvåking og etterretning i tråd med de nye truslene vi står overfor relatert til sikring av våre interesser i nordområdene. Partiprogram FORSVAR POLAROMRÅDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil fortsatt samarbeide nært med allierte i NATO og EU og videreutvikle det militærfaglige og forsvarspolitiske samarbeidet med Sverige og Finland. Partiprogram EU/EØS FORSVAR NATO NORDISK SAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre at miljørestriksjoner i Forsvarets skytefelt etterleves. Partiprogram FORSVAR MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge skal ha et forsvar som er i stand til å sikre norsk suverenitet. Partiprogram FORSVAR GRENSESPØRSMÅL
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre fortsatt norsk medlemskap i NATO og bevare et godt forhold til våre allierte i forsvarsalliansen. Partiprogram FORSVAR NATO
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at Forsvarets tilstedeværelse og suverenitetshevdelse styrkes i nord. Partiprogram FORSVAR POLAROMRÅDER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil avlyse kjøpet av jagerflyet F-35 ( Joint Strike Fighter). Avtalen om kjøp av slike fly bygger på bristende forutsetninger. Partiprogram FORSVAR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sette som en forutsetning for videre deltakelse at NATO skal være en forsvarspakt. Alliansen må fraskrive seg den selvbestaltete retten til forkjøpsangrep. Partiprogram FORSVAR NATO
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for at NATO underordner seg FN-pakten, som sier at ingen land har rett til å angripe et annet, bare til å forsvare seg etter et angrep. Partiprogram FN FORSVAR NATO
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at punktet om «out of area» begrenses til kun å omfatte operasjoner forankret i et klart FN-mandat. Partiprogram FN FORSVAR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for et sterkere fellesnordisk forsvarssamarbeid, for på den måten å spare utgifter ved å samkjøre materiellstandarer og øke den gjensidige avhengigheten. Partiprogram FORSVAR NORDISK SAMARBEID
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil avslutte dagens norske eksport av krigsmateriell og legge om til en begrenset produksjon av militærmateriell til bruk for Norge og samarbeidsland i Norden. Norge må uansett kreve sluttbrukererklæring fra alle land som kjøper våpen og ammunisjon produsert i Norge. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil etablere et totalforsvar tilpasset det totale trusselbildet. Dette omfatter forsvar mot miljøtrusler og hensyn til klimaendringenes konsekvenser for kritisk infrastruktur. Partiprogram FORSVAR MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil jobbe for en kjønnsnøytral profesjonalisering av forsvaret, gjennom blant annet å fjerne verneplikten. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi alle som gjør militærtjeneste trening i metoder for ikkevoldelig motstand og ikke-samarbeid. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke det internasjonale beredskapsarbeidet, særlig innsatsen for å forebygge og håndtere kriser knyttet til humanitære katastrofer. Raskt akselererende klimaendringer gjør at disse nå øker i omfang og frekvens. Partiprogram FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke demokratiutdanningen ved å demokratisere sivilforsvaret og heimevernet. Dette kan gjøres gjennom å gi mannskapene medbestemmelsesrett om prioriteringer innen innkjøp av utstyr og treningsmengde/innhold i fredstid. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at staten i samarbeid med kommunene gjeninnfører beredskapslagring av mat- og såkorn for minst ett års forbruk. Partiprogram FORSVAR KOMMUNER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre Heimevernet i stand til å håndtere kriser/katastrofer av forskjellig art. Spesialavdelingen HV-016 må gjenopprettes for å styrke den regionale beredskapen i alle Norges landsdeler. Partiprogram FORSVAR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forbedre forholdet og styrke samarbeidet med våre naboer. Vi ønsker å innlede samtaler med Russland om å demilitarisere Kola-halvøya og Finnmark, og å avslutte i henhold til internasjonale traktater levering og overføring av militær etterretning fra Svalbard og Antarktis. Vardø-radaren må i sin helhet under norsk kontroll. Kulturutvekslingen med Russland må utvides. Partiprogram FORSVAR NORDISK SAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil involvere aktørene i beredskapssektoren, private selskaper og ideelle organisasjoner i større grad i planlegging og øvelser. Regjeringserklæring FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil modernisere og forsterke den sivile kriseberedskapen i Sivilforsvaret. Regjeringserklæring FORSVAR SAMFUNNSSIKKERHET
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil definere myndighetenes ansvar for sikkerheten i kritisk, digital infrastruktur. Ansvaret samles i ett departement. Regjeringserklæring FORSVAR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forbedre prosedyrene for Forsvarets bistand til politiet. Regjeringserklæring FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke det nordiske samarbeidet om krise- og beredskapsarbeid. Regjeringserklæring FORSVAR NORDISK SAMARBEID REDNINGSTJENESTE SAMFUNNSSIKKERHET
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil delta aktivt i EUs sikkerhets- og forsvarspolitiske fora hvor dette er hensiktsmessig. Regjeringserklæring EU/EØS FORSVAR
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreutvikle det nordiske forsvars- og sikkerhetssamarbeidet, spesielt knyttet til praktisk styrkeproduksjon. Samarbeidet skal utvikles innenfor rammen av NATOs Partnerskap for Fred (PfP) og NORDEFCO, som et supplement til landenes forankring i NATO og EU. Regjeringserklæring FORSVAR NORDISK SAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sørge for at Forsvaret får tilstrekkelige, stabile og forutsigbare økonomiske rammer. Regjeringserklæring FORSVAR
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til grunn Stortingets enstemmige vedtak om anskaffelse av inntil 52 F-35 kampfly. Kampflyanskaffelsen må sikres en forutsigbar finansiering hvor en vesentlig del av anskaffelseskostnaden dekkes utenfor Forsvarets ordinære budsjettramme for å unngå en for stor belastning på Forsvarets øvrige virksomhet. Regjeringserklæring FORSVAR FORSVARSMATERIELL
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gi Forsvaret tydelige beredskapskrav også nasjonalt. Beredskapskravene skal gjennomgås og følges opp. Regjeringserklæring FORSVAR
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utvide den allmenne verneplikten til å gjelde alle borgere, og modernisere og utvikle førstegangstjenesten i tråd med Forsvarets behov. Dette vil også bety en videre profesjonalisering av de operative avdelingene. Regjeringserklæring FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil evaluere dagens ordning med integrert strategisk ledelse i sektoren med tanke på reform og forbedring. Forsvarssjefens rolle som etatssjef styrkes. Regjeringserklæring FORSVAR
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil modernisere befalsordningen og innføre spesialistbefalsordning etter NATO-standard. Regjeringserklæring FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forbedre oppfølgingen av Forsvarets veteraner, særlig gjennom tiltak i Statens pensjonskasse, NAV og helsevesenet. Regjeringserklæring FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke Forsvarets evne til cyberoperasjoner og koble Cyberforsvaret inn i sivil cybersikkerhet hvor dette er hensiktsmessig. Regjeringserklæring FORSVAR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil effektivisere bruken av Forsvarets samlede ressurser opp mot sivil sektor. Regjeringserklæring FORSVAR
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere å legge også operative oppgaver til den felles kontraterrorenheten bestående av PST og Etterretningstjenesten. Regjeringserklæring FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bidra til å opprettholde og videreutvikle en internasjonalt konkurransedyktig norsk forsvarsindustri. Regjeringserklæring FORSVAR
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det øves regelmessig og variert for å styrke evnen til å håndtere ekstraordinære hendelser. Forbedringer må innarbeides fortløpende i planene. Partiprogram FORSVAR SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil videreutvikle og forsterke totalforsvarskonseptet (informasjonsutveksling, koordinering, rolleforståelse, samarbeid). Partiprogram FORSVAR
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke fagkompetansen hos alle med sikkerhets- og beredskapsansvar på alle nivåer – både offentlig og privat. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre en relevant og kapabel HV-struktur i alle deler av landet. Partiprogram FORSVAR
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil videreutvikle det internasjonale samarbeidet om samfunnssikkerhet og beredskap innenfor rammen av NATO, EU og FN. Partiprogram EU/EØS FN FORSVAR NATO SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil videreutvikle senter for informasjonssikring (NSM) og styrke tilsynet med samfunnets sikkerhet innen IKT. Partiprogram FORSVAR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre en helhetlig nasjonal beredskap og operativ evne som håndterer svikt i, eller digitale angrep mot, elektronisk kommunikasjon, strømforsyning og vann og avløp. Partiprogram FORSVAR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil etablere en nasjonal kompetansestrategi for å imøtekomme kompetanse- og rekrutteringsunderskuddet innen IKT‐sikkerhet. Partiprogram FORSVAR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke samarbeidet mellom PST og E-tjenesten på analyse knyttet til kontraterror. Partiprogram FORSVAR INNVANDRERE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for at menneskeverdet skal respekteres også i stridshandlinger hvor faren for brutalisering og uetiske alternativer er sterkt til stede. Partiprogram FORSVAR MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil stille krav til kvalitet, kvantitet og en sammensetning av løsninger som kan innfri politiske målsetninger og vedtatte strukturer for Forsvaret. Partiprogram FORSVAR
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil støtte effektiviseringstiltak som gir økt operativ evne. Partiprogram FORSVAR
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge skal ha et forsvar som er i stand til å sikre norsk suverenitet. Partiprogram FORSVAR
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for at kvinners sårbare situasjon i krig og konflikter, og i arbeid med fred og sikkerhet må få en større oppmerksomhet, jf. FN-resolusjon 1325. Partiprogram FORSVAR LIKESTILLING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil vurdere en gradvis økning av forsvarsbudsjettets bevilgninger til 2 % av BNP, i samsvar med de forpliktelser som Norge har sagt ja til å påta seg som medlem i NATO. Partiprogram FORSVAR NATO
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge fortsatt skal kunne bidra til internasjonale militære operasjoner som har en klar forankring i folkeretten. Partiprogram FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde en balansert forsvarsstruktur med velfungerende kapasiteter innenfor både Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Heimevernet. Partiprogram FORSVAR
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil prioritere økt kapasitet med operative enheter i alle tre forsvarsgrener i nordområdene og vise tilstedeværelse ved å beholde militære baser, anlegg og ledelsesfunksjoner i Nord-Norge. Partiprogram FORSVAR POLAROMRÅDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil støtte effektiviseringstiltak som ikke svekker den operative forsvarsevnen. Partiprogram FORSVAR
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil prioritere oppgradering og tilrettelegging for kvinner i Forsvaret, både i førstegangstjenesten og for videre tjeneste i forsvarsgrenene. Partiprogram FORSVAR LIKESTILLING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke etterretning, overvåkning og rekognosering for å sikre muligheten til å respondere med riktig og tilpasset militær innsats når det er nødvendig. Partiprogram FORSVAR
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil utvikle Hæren videre til en moderne landstyrke med de egenskaper som kreves av et førstelinjeforsvar. Partiprogram FORSVAR
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil prioritere Heimevernets innsatsstyrker som skal ha viktige oppgaver innenfor objektsikring, overvåkning og kontroll. Partiprogram FORSVAR
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for tilstedeværelse og seilingsdøgn for enheter i Sjøforsvaret, spesielt i nordområdene. Partiprogram FORSVAR POLAROMRÅDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil støtte kjøp av F-35 jagerfly. Partiprogram FORSVAR
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke Cyberforsvaret og legge til rette for et godt samarbeid med Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og politi/PST/Kripos på relevante områder. Partiprogram FORSVAR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at kvinners deltakelse i freds- og sikkerhetsspørsmål må bli integrert i Forsvarets daglige arbeid og i evaluering av operasjoner, både nasjonalt og i NATO, FN og i koalisjonsoperasjoner. Partiprogram FORSVAR LIKESTILLING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke det sivilt-militære samarbeidet for å sikre en funksjonsdyktig og forsvarlig sanitets- og veterinærtjeneste i kriser og krig. Partiprogram FORSVAR SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at totalforsvarskonseptet fornyes og videreutvikles for å utnytte sivile og militære ressurser på en bedre måte i fred, krise, katastrofe og krig. Partiprogram FORSVAR
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at innen samfunnssikkerhet og beredskap bør det sivil-militære samarbeidet – begge veier – vurderes for å klargjøre hvilke kapasiteter som er nødvendig å dublere i en konflikt/krigssituasjon. Partiprogram FORSVAR SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for at det etableres et minnesmerke for krigsseilere i Stortinget. Partiprogram FORSVAR SJØFART
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at veteran- og frigjøringsdagen må ivaretas for å synliggjøre den innsatsen som er gjort i kampen for fred og demokrati. Partiprogram FORSVAR
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for å styrke og opprettholde humanitærretten. Partiprogram FORSVAR RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil etablere kontrollrutiner som sikrer at norsk bistand ikke går til å finansiere kjøp av våpen og terrorisme, herunder økonomiske bidrag til personer som er dømt for terrorhandlinger. Partiprogram FORSVAR UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke det nordiske sikkerhetspolitiske samarbeidet. Partiprogram FORSVAR NORDISK SAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke alle forsvarsgrener i nord, samt stimulere til økt alliert trening og aktivitet. Partiprogram FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID POLAROMRÅDER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil øke militær tilstedeværelse og beredskap i Nordområdene blant annet for hevde suverenitet. Partiprogram FORSVAR POLAROMRÅDER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre at allierte fortsatt benytter Norge som øvingsland og oppmuntre våre viktigste allierte til forhåndslagring på norsk jord. Partiprogram FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide aktivt for at Norge skal kunne møte det nye trusselbildet gjennom gode beredskapsplaner, nødvendig verneutstyr, materiell og personell. Partiprogram FORSVAR SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre at Forsvaret til enhver tid har nødvendig materiell og kompetent personell for å løse pålagte oppgaver. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil begrense norsk deltakelse i utenlandsoppdrag. Partiprogram FORSVAR UTENRIKSSAKER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre at Forsvaret gjennom verneplikt, førstegangstjeneste og verving har et tilstrekkelig rekrutteringsgrunnlag for å løse pålagte oppgaver. Partiprogram FORSVAR
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at økonomiske rammer og bemanning dimensjoneres i henhold til oppgaver. Partiprogram FORSVAR
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for at NATOs ambisjoner om å bruke 2 % av BNP oppfylles. Partiprogram FORSVAR NATO
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil øke utholdenhet og kapasitet i Hæren. Partiprogram FORSVAR
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil revurdere dagens ordning hvor Forsvarssjefen er integrert med Forsvarsdepartementet. Partiprogram FORSVAR STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke cyberforsvaret. Partiprogram FORSVAR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil redusere støttefunksjoner for å bedre den operative evnen. Partiprogram FORSVAR
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre en stabil tilstedeværelse av militære styrker i nordområdene. Partiprogram FORSVAR POLAROMRÅDER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at Forsvarets ressurser fleksibelt skal kunne støtte andre etater i kriser. Partiprogram FORSVAR SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre et moderne kampflyvåpen. Partiprogram FORSVAR
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at beredskap og responstid forbedres og at våre styrker er reelt tilgjengelige ved behov. Partiprogram FORSVAR
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil innføre et system for måling av operativ evne. Partiprogram FORSVAR
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre tilfredsstillende treningsstandard både blant tjenestegjørende og reservestyrker. Partiprogram FORSVAR
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre tilfredsstillende treningsstandard og beredskap i Heimevernet. Partiprogram FORSVAR
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil etablere et bredt sammensatt Nasjonalt Sikkerhetsråd med sikte på en mest mulig effektiv løpende håndtering av grensesnittet mellom sikkerhets- og forsvarspolitikken, og mellom fagmilitære råd og politiske beslutninger. Partiprogram FORSVAR SAMFUNNSSIKKERHET STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at større investeringer må finansieres utenfor det ordinære forsvarsbudsjett. Partiprogram FORSVAR
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ikke tillate synlige religiøse, ideologiske eller politiske symboler som del av Forsvarets uniformer. Partiprogram FORSVAR TROSSAMFUNN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at staten skal opprettholde eierskapet over sentral norsk forsvarsindustri. Partiprogram FORSVAR INDUSTRI STATSEIENDOMMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil nedsette et offentlig utvalg for å utvikle en nasjonal strategi for trygghet og totalberedskap, herunder søke å harmonisere de ulike beredskapsaktørenes ansvarsområder. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET REDNINGSTJENESTE SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil lage en nasjonal strategi for flere regionale treningssentre for politi, forsvar, nødetater og frivillige organisasjoner. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET REDNINGSTJENESTE SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil øke samtreningen mellom nødetatene, og mellom nødetatene og de frivillige organisasjonene. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET REDNINGSTJENESTE SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre avklarte roller og ansvarsforhold i den nasjonale kriseledelsen ved større hendelser, iverksette ny instruks for forsvarets bistand til politiet. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at støtte og bistand til politiet og øvrig sivile samfunn bør i større grad være en styrende faktor for innretning og dimensjonering av enkelte av forsvarets strukturer og kapasiteter, slik som heimevern, spesialstyrker, cyberforsvar og helikopterkapasitet. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge frem en handlingsplan for arbeidet med kultur, holdninger og lederskap i beredskapssektoren. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET REDNINGSTJENESTE SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke arbeidet mot terror i Politiets sikkerhetstjeneste, og samarbeidet med Etterretningstjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet, og kreve felles trusselvurdering til Stortinget. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STORTINGET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre forsvarlig helikopterkapasitet for politiet og styrke kontraterrorevnen gjennom økt mobilitet for politiets beredskapstropp og forsvarets spesialstyrker. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at politiet og forsvaret, inkludert Heimevernet, organiseres og finansieres for effektivt å beskytte mennesker, sentrale objekter og samfunnskritiske funksjoner. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil opprette rednings- og beredskapsråd i alle politidistriktene/lokaleredningssentral- områdene og ta initiativ til en gjennomgang av kommunenes ansvar og oppgaver som lokal beredskapsmyndighet og deres rolle i samarbeidet med andre beredskapsaktører. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET REDNINGSTJENESTE SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre felles sivil/militær evne til å håndtere angrep på tvers av sektorer med høy grad av informasjonsdeling og tett samarbeid, og klare avgrensinger der det er nødvendig. Partiprogram FORSVAR SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke forsvarsevnen i Nord-Norge med relevante bidrag fra alle forsvarsgrener. Partiprogram FORSVAR POLAROMRÅDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke forsvarsevnen i tråd med den vedtatte langtidsplanen og slutte opp om målsetningene fra NATO-toppmøtet i 2014 om at medlemslandene gradvis øker sine forsvarsbudsjetter opp mot 2 prosent av BNP innen et tiår og at nye investeringer i Forsvaret utgjør minst 20 prosent av de årlige forsvarsbudsjettene. Partiprogram FORSVAR NATO
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre et forsvar med langsiktig balanse mellom oppgaver, struktur og økonomi. Partiprogram FORSVAR
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil fortsette moderniseringen av forsvaret med relevante og gjensidig forsterkende kapasiteter innen land-, sjø- og luftmakt. Partiprogram FORSVAR
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil vie særlig oppmerksomhet til utviklingen av en moderne, slagkraftig og mobil landmakt - inkludert helikopterstøtte for Hæren basert på Bardufoss - med evne til egenbeskyttelse og kapasitet til å håndtere både tradisjonelle og nye trusler. Heimevernet har i denne sammenhengen en viktig rolle, og må tilføres mer ressurser. Partiprogram FORSVAR
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ivareta Andøy-samfunnet gjennom bl.a. omstillingsmidler, statlige investeringer i infrastruktur og sikring av videre drift for Andøya Space Center/Andøya Test Center. Partiprogram FORSKNING FORSVAR
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre oppdaterte sivile og militære beredskapsplaner som møter vår tids trusselbilder, våre allianseforpliktelser og nye sikkerhetsutfordringer, herunder risikoen for hybridkrigføring. Partiprogram FORSVAR SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ta på alvor en teknologisk utvikling der autonome våpensystemer får en stadig mer fremtredende plass. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre mangfold i kompetansesammensetningen og øke kvinneandelen i Forsvaret. Partiprogram FORSVAR LIKESTILLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil forsterke det nordiske forsvarssamarbeidet som et supplement til NATO-alliansen og ta initiativ til en nordisk forsvarskommisjon. Partiprogram FORSVAR NORDISK SAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil norsk deltakelse i væpnede internasjonale operasjoner skal forankres i FN-mandat eller anerkjent folkerettslig grunnlag. Partiprogram FN FORSVAR
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for en konsekvent suverenitetshevdelse og miljøovervåkning i nordområdene blant annet gjennom Kystvakten og Forsvarets nærvær og overvåkning, og imøtekomme fremtidens beredskaps- og sikkerhetsbehov i Arktis. Partiprogram FORSVAR MILJØVERN POLAROMRÅDER
2017-2021 Venstre Venstre vil forbedre samordningen mellom Politiet og Forsvaret. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke sivilforsvaret som nødetat med bakgrunn i gjennomgangen av sivilforsvaret. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Venstre Venstre vil øke den sektorovergripende øvingsaktiviteten. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil sette i gang organisasjonslæring i politiet for å lære av feil og for å ta lærdom av øvelser. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil skape sterkt og bredt forankret norsk forsvar. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Venstre Venstre vil ha et sterkt europeisk forsvarssamarbeid i NATO. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL NATO UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil forankre internasjonale operasjoner i FN. Partiprogram FN FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil ha streng kontroll med norsk våpeneksport. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke hæren, blant annet ved å bygge opp en ny kampbataljon. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre seilings- og overvåkingskapasitet i nordområdene. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Venstre Venstre vil øke øvingshyppigheten i Heimevernet. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Venstre Venstre vil videreføre marinejegerne og kystjegerne i felles kommando, med fortsatt nærvær i nordområdene. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL POLAROMRÅDER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil bygge opp en ny kampbataljon, samtidig som Telemark-bataljonen og andre operative enheter skal være fullt oppsatt. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke hæren i Nord-Norge med etablering av en jegerbataljon i Porsanger. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Venstre Venstre vil bygge ny grensestasjon ved Storskog. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL GRENSESPØRSMÅL MILITÆRT PERSONELL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre mer likestilling og aktiv innsats mot kjønnsdiskriminering i Forsvaret. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FAMILIE FORSVAR LIKESTILLING MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Venstre Venstre vil ha en mer effektiv grunnutdanning og styrket årlig trening for soldater i Heimevernet. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil øke forutsigbarheten for vervede soldater gjennom lengre kontraktsforhold. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke psykososial oppfølging i forsvaret. Partiprogram FOLKEHELSE FORSVAR HELSEVESEN MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at soldater som har blitt skadet i internasjonal tjeneste, samt deres nærmeste pårørende, får hjelp, også når skaden oppdages etter at tjenesten er avsluttet. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Venstre Venstre vil øke kompetansen i det sivile helsevesenet knyttet til ivaretakelse av veteraner. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre lik erstatning for lik skade uavhengig av skadetidspunkt (enhetlig kompensasjonsordning), og sikre krav til bevisførsel tar høyde for at dokumentasjon kan være vanskelig å fremskaffe. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Venstre Venstre vil videreutvikle et nærmere forsvarssamarbeid med de nordiske landene. Partiprogram FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL NORDISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil jobbe for at smartforsvar brukes på flere områder for å gi Norge mer forsvar for pengene. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL
2017-2021 Venstre Venstre vil bidra til videreutvikling av en felles europeisk sikkerhetspolitikk innenfor rammene av vårt NATO-medlemskap. Partiprogram FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL NATO UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil videreutvikle samarbeidet med alliansepartnere om anskaffelser av forsvarsmateriell. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONALT SAMARBEID NORDISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil at internasjonale operasjoner som den klare hovedregel skal være forankret i FN. Partiprogram FN FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil at militære operasjoner uten FN-mandat kun skal skje der det foregår utstrakt og uakseptabel voldsbruk mot egne borgere eller andre stater. Partiprogram FN FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil kreve sluttbrukererklæringer fra alle land vi eksporterer våpen til. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL
2017-2021 Venstre Venstre vil sidestille kravene til våpeneksport av A- og B-materiell. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL
2017-2021 Venstre Venstre vil ha forbud mot salg av militært materiell til autoritære regimer. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre rapportplikt til norske myndigheter for vedlikeholdsoppdrag og reservedelsleveranser for norske våpen og våpensystemer som en kontrollmekanisme for hvor norske våpen er i bruk. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for et internasjonalt system for merking av våpen og ammunisjon. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL
2017-2021 Venstre Venstre vil støtte arbeidet for en internasjonal konvensjon om våpenhandel. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for et internasjonalt forbud mot atomvåpen. Partiprogram ATOMVÅPEN FORSVAR
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke arbeidet med å håndheve og få flere land til å ratifisere konvensjonene om forbud mot landminer og klasevåpen. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke arbeidet med å fjerne og destruere landminer og klasebomber. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for et internasjonalt forbud mot brannvåpen. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL
2017-2021 Venstre Venstre vil videreføre arbeidet med en konvensjon om kontroll med håndvåpen. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil trekke Statens Pensjonsfond Utland ut av all produksjon og alle tjenester knyttet til kjernevåpen. Partiprogram AKSJER ATOMVÅPEN ENERGI FINANSER FORSVAR NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge ikke deltar i krigføring i NATO-regi, og avslutter alle NATO-bidrag «out-of-area». Partiprogram FORSVAR INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL NATO UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at eventuell norsk deltakelse i militære operasjoner må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Vilkårene er at operasjonen har et FN-mandat og er under FN-ledelse. Partiprogram FN FN-STYRKER FORSVAR FREDSARBEID INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL NATO UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at alle forespørsler om militære operasjoner må behandles i åpent storting og ikke i en lukket komite slik som er praksis i dag. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stanse all eksport av våpen eller militært materiell til land som begår grove menneskerettighetsbrudd og overgrep mot egen befolkning. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER NÆRINGSLIV UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil endre eksportkontrollregelverket slik at reglene for våpeneksport også gjelder for norsk forsvarsindustris datterselskap i utlandet. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL NÆRINGSLIV UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge tar en ledende rolle i å sikre et legalt rammeverk for et internasjonalt forbud mot atomvåpen. Partiprogram ATOMVÅPEN FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONAL RETT NÆRINGSLIV POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge tar en ledende rolle i å sikre et forbud mot retten til førstebruk av atomvåpen, som i dag en del av NATOs strategiske konsept. Partiprogram ATOMVÅPEN FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONAL RETT NÆRINGSLIV NATO POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjøre Norge til en atomvåpenfri sone ved å grunnlovsfeste forbud mot atomvåpen på norsk jord. Partiprogram ATOMVÅPEN FORSVAR FORSVARSMATERIELL POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke kontrollen med våpeneksporten. Kreve sluttbrukererklæring på eksport av alle strategiske varer, inkludert til NATO-land. SV vil at det gjennomføres stikkprøver på oppgitt sluttbrukerdokumentasjon og at avslag på våpeneksport til alle land utenfor NATO offentliggjøres. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONAL RETT NÆRINGSLIV NATO UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke forsvarssamarbeidet i Norden. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONALT SAMARBEID NORDISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil påvirke NATO i rett retning. Så lenge Norge er medlem i NATO vil SV arbeide for at alliansen forsvarer nærområdene framfor å drive krig utenfor eget område. Vi vil også gå imot videre utvidelser av NATO og for nedrustning av alliansens atomvåpen. Partiprogram ATOMVÅPEN FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID NATO UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre et sterkt nasjonalt forsvar. SV ønsker å erstatte et forsvar innrettet mot NATOoperasjoner med et sterkt nasjonalt forsvar som virker avskrekkende og avspennende heller enn å bidra til et nytt våpenkappløp som øker spenningene mot Russland. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL NATO UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil oppgradere sjøforsvaret med blant annet flere ubåter og ha flere seilingsdøgn i nord. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke Hæren og Heimevernet for å øke den norske forsvarsevnen. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gå mot bestilling av F-35 kampfly. SV vil fryse bestillingen av F-35 kampfly på det nivået Stortinget har vedtatt til nå. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil eksternt evaluere kampflyprogrammet. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på bekjempelse av nye trusler, gjennom god overvåking og etterretning samt en satsing på cyberforsvaret og bedre kunnskap om digital sikkerhet i samfunnet. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke sivilforsvaret for å forbedre samfunnets generelle beredskap og sikre god håndtering av eksempelvis ekstremvær, terror, ulykker, pandemier og humanitære katastrofer. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil minimere alliert tilstedeværelse i Norge i fredstid. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil hindre norsk deltakelse i NATOs rakettskjold som bidrar til å øke spenningen mellom NATO og Russland. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL NATO UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil hindre utenlandske baser eller permanente utenlandske styrker på norsk jord. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Høyre Høyre vil fornye og styrke Forsvaret for å verne landet og trygge innbyggerne. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Høyre Høyre vil bygge en moderne og relevant landmakt hvor Hæren og Heimevernets oppgaver, struktur og kapasitet videreutvikles for å øke den operative evnen, samtidig som organisasjonens særtrekk ivaretas. Partiprogram FORSVAR
2017-2021 Høyre Høyre vil videreutvikle et konsept for bruk av reservister som sikrer Forsvaret relevant kompetanse og bidrar til nødvendig styrkeoppbygging ved behov. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Høyre Høyre vil opprettholde og forbedre situasjonsforståelse og evne til krisehåndtering [i forsvaret]. Partiprogram FORSVAR
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke reaksjonsevnen, kampkraften og utholdenheten, legge til rette for allierte forsterkninger, styrke bilateralt og flernasjonalt samarbeid, øke den militære tilstedeværelsen og legge til rette for mer øving og trening. Partiprogram FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsette den nødvendige omstillingen og moderniseringen av Forsvaret for å øke den operative evnen og være godt rustet til å møte dagens og fremtidens trusselbilde. Partiprogram FORSVAR
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre et helhetlig og balansert forsvar med gjensidig forsterkende kapasiteter innen land-, sjø- og luftmakt. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Høyre Høyre vil beholde den allmenne verneplikten fordi den er en viktig del av samfunnskontrakten og et viktig bånd mellom Forsvaret og samfunnet. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre sterk norsk territoriell tilstedeværelse i våre nærområder, situasjonsforståelse, suverenitetshevdelse i hele landet og en troverdig forebyggende avskrekking. Partiprogram FORSVAR POLAROMRÅDER
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsette med en reell og betydelig økning av bevilgningene til Forsvaret. Høyre slutter opp om beslutningene fra NATOs toppmøte i Wales i 2014, som fastsetter en målsetting for medlemslandene om gradvis å øke forsvarsbudsjettene opp mot 2 prosent-målet i løpet av et tiår. I tråd med dette vil Høyre også fortsette å bruke minimum 20 prosent av forsvarsbudsjettet på investeringer i Forsvaret. Partiprogram FORSVAR NATO
2017-2021 Høyre Høyre vil videreutvikle det nordiske forsvarssamarbeidet (NORDEFCO) som et tillegg til samarbeidet med våre allierte i NATO. Partiprogram FORSVAR NATO NORDISK SAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil bidra til å opprettholde og videreutvikle en internasjonalt konkurransedyktig norsk forsvarsindustri med gode gjenkjøpsavtaler. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL
2017-2021 Høyre Høyre vil ivareta dem som får fysiske og psykiske skader etter deltagelse i internasjonale operasjoner for Norge. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for at Forsvarets avdelinger kan øke nivået på øving og trening og sikre kortere klartider. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Høyre Høyre vil videreutvikle det bilaterale forsvarssamarbeidet med USA, blant annet ved forhåndslagring av militært materiell i Norge. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke den operative kapasitet i cyberforsvar og etterretning i tråd med ny teknologi og krav til samordning. Partiprogram FORSVAR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke samarbeidet mellom politi og forsvar. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Høyre Høyre vil videreutvikle totalforsvaret. Partiprogram FORSVAR
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsette å forbedre samarbeidet mellom Forsvaret, politiet og sivile myndigheter. Videreutvikle totalforsvarskonseptet for gjensidig sivil-militær støtte i fredstid, krise og konflikt. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Høyre Høyre vil at nordområdene skal være en fredelig og stabil region. Det skal sikres gjennom internasjonalt samarbeid og gjennom sivil og militær tilstedeværelse og aktivitet. Partiprogram FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID POLAROMRÅDER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre et sterkt Forsvar som er rustet for sin hovedoppgave. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil opprettholde baser i henhold til våre prioriteringer i Langtidsplanen for Forsvaret 2017-2021. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke bevilgningene til Forsvaret til 2% av BNP innen 2024. Partiprogram FINANSER FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL STATSBUDSJETTET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre langsiktig finansiering av Forsvaret som møter våre forpliktelser i NATO. Partiprogram FINANSER FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL NATO STATSBUDSJETTET UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha et forsvar basert på en allmenn verneplikt. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke alle forsvarsgrener, men legge særlig vekt på Hæren og Heimevernet. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil redusere Forsvarets stabs- og administrasjonskostnader til fordel for operativ virksomhet. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil vurdere nye måter å organisere forsvarets eiendommer og logistikkforvaltning på, slik at det blir mer effektivt og målrettet. Partiprogram FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke Heimevernet til 50.000 soldater. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gjenopprette en egen utdanning for Heimevernet. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil fortsatt prioritere å øke ressursene til øving og trening av Heimevernet. Det årlige inntaket av vernepliktige økes, ved at man innfører seksmåneders HV-utdannelse, om nødvendig ved hjelp av «geografisk utskrivning» som sikrer et landsdekkende Heimevern. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gjenopprette Sjøheimevernet og videreføre Kystjegerkommandoen for bedre å ivareta landets nærkystforsvar. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre Hæren egen helikopterkapasitet. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bygge cyberforsvaret videre til en sterk og innovativ enhet som forebygger og avslører cyberkriminalitet. Enheten skal arbeide tett sammen med norske offentlige og private virksomheter, samt internasjonalt for å gjøre Norge til et av de sikreste digitale land i verden. Partiprogram FORSVAR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI MILITÆRT PERSONELL SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for et tettere nordisk forsvarssamarbeid blant annet når det gjelder ressursovervåkning, deltagelse i internasjonale operasjoner, materiellinnkjøp, øvelser, skytefelt og utdanning. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL NORDISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil si «nei» til norsk deltakelse i internasjonale operasjoner utenfor NATO hvis det ikke foreligger en klar forankring i FN-pakten og et klart FN-mandat. Partiprogram FN FN-STYRKER FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL NATO UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at Norge prioriterer en nordisk styrke i FN-regi framfor deltagelse i den nordiske militære innsatsgruppen i EU. Partiprogram EU/EØS FN FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL NORDISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke ettervernet for veteraner og deres familier. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at internasjonale operasjoner Norge deltar i, blir grundig evaluert. Partiprogram FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at Norge skal arbeide for en internasjonal, bindende avtale som forbyr atomvåpen. Partiprogram ATOMVÅPEN FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke beredskapen for håndtering av skred, flom og andre naturfarer og tydeliggjøre ansvaret til hver enkelt beredskapsinstans. Partiprogram FORSVAR REDNINGSTJENESTE SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forbedre politiets samarbeid med Forsvaret, Sivilforsvaret andre nødetater ved større ulykker, katastrofer og mulige terrorangrep. Flere øvelser er nødvendig for å lykkes med dette. Partiprogram FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET REDNINGSTJENESTE SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for global nedrustning. Partiprogram FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil endre grunnloven slik at norsk deltakelse i krigsoperasjoner i utlandet må vedtas av Stortinget. Partiprogram FN-STYRKER FORSVAR FREDSARBEID GRUNNLOVEN STORTINGET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stille krav om at operasjoner der Norge deltar følger internasjonal humanitær rett, samt bidra til at alle FN-soldater får grundig folkerettslig opplæring. Partiprogram FN-STYRKER FORSVAR FREDSARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ha som forutsetning for norsk deltakelse i internasjonale militære operasjoner at de er i tråd med folkeretten og foranlediget av et FN-mandat. Partiprogram FN-STYRKER FORSVAR FREDSARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ha et sterkt, folkelig forankret forsvar. Partiprogram FORSVAR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil opprettholde dagens verneplikt, men også ivareta retten til å nekte militærtjeneste av samvittighetsårsaker. Partiprogram FORSVAR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for forutsigbar, langsiktig finansiering av Forsvaret. Partiprogram FORSVAR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke det nordiske forsvarssamarbeidet, blant annet innen informasjonsdeling, øvelser og samarbeid om utvikling og innkjøp av utstyr. Partiprogram FORSVAR NORDISK SAMARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke Kystvakten for å ivareta norske ressurser og sårbare miljøer langs kysten og i Arktis. Partiprogram FORSVAR POLAROMRÅDER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke Cyberforsvaret og arbeidet for cybersikkerhet. Partiprogram FORSVAR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke Forsvarets likestillingsarbeid. Partiprogram FORSVAR LIKESTILLING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke ettervernet for veteraner. Partiprogram FORSVAR SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for grundige evalueringer av norsk deltakelse i internasjonale militære operasjoner. Partiprogram FORSVAR UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for at Forsvaret i økende grad blir uavhengig av fossil energi. Partiprogram FORSVAR MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke finansieringen av Heimevernet for å ivareta et sivilt forankret minimumsforsvar. Partiprogram FORSVAR
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Tjenestebasert «krigspensjon» utredes, og kompensasjonsordningene gjennomgås med tanke på forenkling. Regjeringserklæring FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Saksbehandlingen for veteraner sentraliseres. Regjeringserklæring FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomgå reglene for bistand med sikte på økt fleksibilitet og sikre at Forsvarets ressurser kan stilles til disposisjon for nasjonal krisehåndtering. Regjeringserklæring FORSVAR
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke beredskapen for cyberkriminalitet og cyberangrep. Regjeringserklæring FORSVAR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN STATSFORVALTNING
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for en reell forsvarspolitikk, ikke angrepshær til utenlandsoppdrag. Partiprogram FORSVAR
2017-2021 Rødt Rødt vil styrke det mobile land- og sjøbaserte luft- og kystvernet for å bedre suverenitetshevdelsen i norske nærområder. Partiprogram FORSVAR RETTSVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil følge opp konseptutredningen for Sivilforsvaret fra 2016 og styrke Sivilforsvaret som forsterkningsressurs. Det kan åpnes for at førstegangstjeneste kan avtjenes i Sivilforsvaret. Partiprogram FORSVAR
2017-2021 Rødt Rødt vil sikre retten til politisk militærnekting og politisk arbeid i militæret, samt sikre retten til å få opplæring i sivile motstandsformer, teknikker og organisering. Partiprogram FORSVAR
2017-2021 Rødt Rødt vil oppfordre til desertering hvis militærapparatet blir brukt mot landets egne innbyggere, og oppfordre til ikke å verve seg til imperialistiske aggresjonskriger. Partiprogram FORSVAR
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for ingen utenlandske militærbaser på norsk jord. Partiprogram FORSVAR
2017-2021 Rødt Rødt vil melde Norge ut av NATO og jobbe for en nordisk forsvarsallianse med Sverige, Danmark, Finland og Island. Arbeide for at NATO legges ned. Partiprogram FORSVAR NATO NORDISK SAMARBEID
2017-2021 Rødt Rødt vil hindre norsk deltagelse i og økonomisk støtte til angrepskriger. Partiprogram FORSVAR
2017-2021 Rødt Rødt vil at den opprinnelige fortolkninga av § 25 i grunnlova må bli gjort gjeldende igjen. Om Norge skal sende tropper utenlands, skal det legges fram for Stortinget i plenum. Partiprogram FORSVAR
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fullføre beredskapssenteret på Taraldrud innen planlagt tid, i tråd med reguleringsplanen og i samarbeid med lokalmiljøet og naboer. Regjeringserklæring FORSVAR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fortsette med en reell styrking av Forsvaret og sikre balanse mellom oppgaver, struktur og økonomi. I tråd med enigheten fra NATO-toppmøtet i Cardiff har regjeringen som mål å øke forsvarsbudsjettene i retning av å nå toprosentmålet på sikt. Regjeringserklæring FORSVAR NATO
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bekjempe internasjonal terrorisme ved bruk av politiske og økonomiske virkemidler og gjennom deltakelse i internasjonalt samarbeid. Regjeringserklæring FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil på selvstendig grunnlag utrede og etablere en form for digitalt forsvar av landets grenser utelukkende for utenlandsetterretningsformål, som både øker vår beskyttelseevne mot trusler mot rikets sikkerhet og som ivaretar sentrale menneskerettigheter og personvernforpliktelser. Venstre tar forbehold om mulig dissens i regjering når denne saken kommer til behandling. Regjeringserklæring FORSVAR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreutvikle den sikkerhetspolitiske dialogen med EU, og søke å delta aktivt i EUs sikkerhets- og forsvarspolitiske fora. Regjeringserklæring EU/EØS FORSVAR SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil basert på den pågående eksterne kvalitetssikringen av konseptvalgutredningen av Evenes flystasjon, foreta en oppdatert gjennomgang av grunnlaget for nedleggelsen av Andøya flystasjon og etableringen på Evenes. Regjeringserklæring FORSVAR
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke Hæren og Heimevernet i nord, samt styrke den sjømilitære tilstedeværelsen og forsvaret av kysten. Regjeringen vil investere i fremtidsrettede, strategiske kapasiteter og etterretning for å sikre god situasjonsforståelse, suverenitetshevdelse og kontroll i nordområdene. Regjeringserklæring FORSVAR POLAROMRÅDER

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
10. des 2020 Endringer i forsvarsloven (klageadgang og foreldelse i erstatningssaker og Forsvarets bistand til offentlige myndigheter og andre beredskapsaktører) Til behandling
9. des 2020 Representantforslag om ratifikasjon av tillegg til Roma-vedtektene om straffeforfølgelse av folkerettsstridig angrepskrig og kriminalisering av folkerettsstridig angrepskrig i norsk straffelov Til behandling
8. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
8. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
7. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Forsvarsdepartementet Behandlet
3. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
19. nov 2020 Representantforslag om ein fullstendig plan for flyttinga av den maritime overvåkningsaktiviteten frå Andøya til Evenes Behandlet
19. nov 2020 Evne til forsvar - vilje til beredskap. Langtidsplan for forsvarssektoren Behandlet
2. nov 2020 Representantforslag om å sette ned en totalberedskapskommisjon Behandlet
19. okt 2020 Samfunnssikkerhet i en usikker verden Til behandling
7. okt 2020 Også vi når det blir krevet - Veteraner i vår tid Behandlet
29. sep 2020 Grunnlovsforslag om endring i § 25 (om mer åpenhet om norsk krigsdeltakelse i utlandet) Til behandling
29. sep 2020 Grunnlovsforslag om endring i §§ 25 og 26 (om forsvarsmakten og utenriksstyret) Til behandling
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
15. jun 2020 Valg av nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk Behandlet
7. jun 2020 Lov om Etterretningstjenesten (etterretningstjenesteloven) Behandlet
1. jun 2020 Ombudsmannsnemnda for Forsvaret sin innberetning om virksomheten i tiden 1. januar - 31. desember 2019 Behandlet
1. jun 2020 Investeringar i Forsvaret Behandlet
25. mai 2020 Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2019 Behandlet
25. mai 2020 Vilje til beredskap - evne til forsvar. Langtidsplan for forsvarsektoren Behandlet
4. mai 2020 Grunnlovsforslag om endring i § 25 (flytting av bestemmelsen om militærmakt mot innbyggerne) Behandlet
22. apr 2020 Midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 Behandlet
20. apr 2020 Representantforslag om offentliggjøring av ugradert informasjon fra Riksrevisjonens undersøkelse av infrastruktur og støttefunksjoner for kampflyvåpenets operative evne Behandlet
13. jan 2020 Riksrevisjonens undersøkelse av infrastruktur og støttefunksjoner for kampflyvåpenets operative evne Behandlet
10. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Forsvarsdepartementet Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
3. des 2019 Representantforslag om ei offentleg evaluering av integrert strategisk leiing innan forsvarssektoren Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
16. jun 2019 Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2018 Behandlet
11. jun 2019 Ombudsmannsnemnda for Forsvaret sin innberetning om virksomheten i tiden 1. januar - 31. desember 2018 Behandlet
11. jun 2019 Investeringar i Forsvaret og andre saker Behandlet
11. jun 2019 Representantforslag om anstendighet for renholderne i Forsvaret og en fornuftig organisering av renholdet i forsvarssektoren Behandlet
6. mai 2019 Riksrevisjonens undersøkelse av anskaffelsen og innfasingen av maritime helikoptre til Forsvaret (NH90) Behandlet
24. apr 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under KUD, JD, KMD, BLD, NFD, SD og FD (endringer i departementsstrukturen mv.) Behandlet
1. apr 2019 Representantforslag om nødvendig styrking av Heimevernet og politiet Behandlet
1. apr 2019 Representantforslag om Libya-krigen og bruk av norsk forsvarsmakt i utlandet Behandlet
1. apr 2019 Redegjørelse av utenriksministeren og forsvarsministeren om evaluering av Norges deltakelse i operasjonene i Libya i 2011 Behandlet
4. feb 2019 Representantforslag om en opptrappingsplan for Forsvaret Behandlet
4. feb 2019 Redegjørelse av forsvarsministeren om forliset av fregatten Helge Ingstad Behandlet
14. jan 2019 Representantforslag om sikring av helikopterberedskap i Nord-Norge Behandlet
17. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
12. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
12. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Forsvarsdepartementet Behandlet
4. des 2018 Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring - oppdatert Behandlet
26. nov 2018 Representantforslag om å nedsette en ny norsk forsvarskommisjon Behandlet
12. jun 2018 Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2017 Behandlet
12. jun 2018 Redegjørelse av utenriksministeren og forsvarsministeren om kampen mot ISIL Behandlet
4. jun 2018 Representantforslag om en oppdatert gjennomgang av kostnadene knyttet til samlingen på Evenes av de maritime overvåkningsflyene og den framskutte kampflybasen Behandlet
4. jun 2018 Investeringar i Forsvaret og andre saker Behandlet
4. jun 2018 Ombudsmannsnemnda for Forsvaret sin innberetning om virksomheten i tiden 1. januar - 31. desember 2017 Behandlet
4. jun 2018 Representantforslag om ny gjennomgang av kostnadane og konsekvensane knytt til nedlegginga av Andøya flystasjon Behandlet
7. mai 2018 Grunnlovsforslag om endring i § 25 (bruk av rikets forsvarsmakt på fremmed jord) Behandlet
7. mar 2018 Lov om grensetilsyn og grensekontroll av personer (grenseloven) Behandlet
13. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
13. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Forsvarsdepartementet Behandlet
12. des 2017 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Ombudsmannsnemnda for Forsvaret Behandlet
12. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
4. des 2017 Videreutviklingen av Hæren og Heimevernet - Landmaktproposisjon Behandlet
19. jun 2017 Tillegg nr. 1 til Dokument 1 (2016-2017) Riksrevisjonens rapport om revisjon av politiets og Forsvarets objektsikring Behandlet
19. jun 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Forsvarsdepartementet (Endringar i «Regulativ for tillegg til utskrivne vernepliktige mannskap») Behandlet
14. jun 2017 Representantforslag om sikring av egnet helikopterkapasitet for Hæren og videreføring av hovedbase for helikopter på Bardufoss Behandlet
14. jun 2017 Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk Behandlet
14. jun 2017 Investeringar i Forsvaret og andre saker Behandlet
13. jun 2017 Årsmelding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2016 Behandlet
12. jun 2017 Lov om informasjon om bestemt angitte områder, skjermingsverdige objekter og bunnforhold Behandlet
28. mai 2017 Endringer i straffeprosessloven og politiloven (utlevering av informasjon fra PST til E-tjenesten) Behandlet
21. mai 2017 Ombudsmannsnemnda for Forsvaret sin innberetning om virksomheten i tiden 1. januar - 31. desember 2016 Behandlet
14. mai 2017 Representantforslag om offentlighet rundt landmaktstudien Behandlet
14. mai 2017 Representantforslag om stans i nedbygginga av Heimevernet Behandlet
24. apr 2017 Innstilling fra Stortingets presidentskap i spørsmål om avgradering av dokumenter i forbindelse med Stortingets behandling av Tillegg nr. 1 til Dokument 1 (2016-2017) Riksrevisjonens rapport om revisjon av politiets og Forsvarets objektsikring Behandlet
17. apr 2017 Redegjørelse av utenriksministeren og forsvarsministeren om Afghanistan, inkludert rapporten fra det regjeringsoppnevnte utvalget som har evaluert og trukket lærdommer av Norges sivile og militære innsats i Afghanistan for perioden 2001-2014 Behandlet
17. apr 2017 Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av forsvarssektorens eiendommer, bygg og anlegg Behandlet
20. feb 2017 Årsmelding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2015 Behandlet
19. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
18. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
21. nov 2016 Lov om undersøkelser av ulykker og hendelser i Forsvaret (forsvarsundersøkelsesloven) Behandlet
14. nov 2016 Redegjørelse av statsministeren om Norges bidrag til kampen mot ISIL Behandlet
14. nov 2016 Kampkraft og bærekraft - Langtidsplan for forsvarssektoren Behandlet
16. jun 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Forsvarsdepartementet (Endringar i «Regulativ for tillegg til utskrivne vernepliktige mannskap») Behandlet
7. jun 2016 Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven) Behandlet
7. jun 2016 Ombudsmannsnemnda for Forsvaret sin innberetning om virksomheten i tiden 1. januar - 31. desember 2015 Behandlet
7. jun 2016 Investeringar i Forsvaret Behandlet
7. jun 2016 Endringer i sikkerhetsloven (reduksjon av antall klareringsmyndigheter mv.) Behandlet
23. mai 2016 Grunnlovsforslag om endring i Grunnloven § 25 (mer åpenhet om norsk krigsdeltakelse i utlandet) Behandlet
23. mai 2016 Grunnlovsforslag 3 B: Grunnlovsforslag 3 på bokmål og nynorsk Behandlet
25. apr 2016 Nasjonal forsvarsindustriell strategi Behandlet
28. mar 2016 Representantforslag om endringer i kontrolloven og kontrollinstruksen Behandlet
10. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
9. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Forsvarsdepartementet (ekstraordinære utgifter i Sjøforsvaret og Luftforsvaret) Behandlet
9. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
9. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
9. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Forsvarsdepartementet Behandlet
11. jun 2015 Investeringar i Forsvaret Behandlet
11. jun 2015 Midlertidig lov om beskyttelse av og kontroll med geografisk informasjon av hensyn til rikets sikkerhet Behandlet
11. jun 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Forsvarsdepartementet (Endringar i "Regulativ for tillegg til utskrivne vernepliktige mannskap") Behandlet
9. jun 2015 Årsmelding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2014 Behandlet
9. jun 2015 Ombudsmannsnemnda for Forsvaret sin innberetning om virksomheten i tiden 1. januar - 31. desember 2014 Behandlet
9. jun 2015 Endringer i politiloven (bistand fra Forsvaret) Behandlet
11. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (Håndtering av terrortrusselen mot Norge sommeren 2014 og skogbrannhelikopter) Behandlet
8. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
8. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Forsvarsdepartementet Behandlet
4. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
24. nov 2014 Riksrevisjonens undersøkelse av ivaretakelse av veteraner fra internasjonale operasjoner Behandlet
13. okt 2014 Endringer i vernepliktsloven og heimevernloven (allmenn verneplikt - verneplikt for kvinner) Behandlet
18. jun 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Forsvarsdepartementet (Endringar i "Regulativ for tillegg til utskrivne vernepliktige mannskap") Behandlet
10. jun 2014 Årsmelding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) Behandlet
10. jun 2014 Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar - 31. desember 2013 Behandlet
10. jun 2014 Investeringar i Forsvaret Behandlet
9. jun 2014 Redegjørelse av utenriksministeren og forsvarsministeren om utviklingen i Afghanistan og Norges engasjement i landet Behandlet
7. apr 2014 Særskilt melding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) om utvalgets undersøkelse av opplysninger om norske kilder mv. i Etterretningstjenesten Behandlet
24. feb 2014 Representantforslag om evaluering av Norges engasjement i Afghanistan Behandlet
8. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Forsvarsdepartementet Behandlet
8. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
8. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
2. des 2013 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Ombudsmannsnemnda for Forsvaret og opphevelse av instruksen for Ombudsmannsnemnda for sivile vernepliktige Behandlet
2. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
16. jun 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Forsvarsdepartementet (Investeringar i Forsvaret og andre saker) Behandlet
16. jun 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Forsvarsdepartementet (Investeringar i Forsvaret og andre saker) Behandlet
16. jun 2013 Endringar i "Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap" Behandlet
13. jun 2013 Kompetanse for en ny tid Behandlet
13. jun 2013 Redegjørelse av utenriksministeren, forsvarsministeren og utviklingsministeren om utviklingen i Sahel og Norges deltakelse i FN-operasjonen MINUSMA Behandlet
12. jun 2013 Terrorberedskap Oppfølging av NOU 2012: 14 Behandlet
12. jun 2013 Samfunnssikkerhet Behandlet
12. jun 2013 Endringer i statsbudsjettet for 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet (samfunnssikkerheten og politiberedskapen), jf. Meld. St. 21 (2012-2013) Behandlet
9. jun 2013 Årsmelding til Stortinget fra EOS-utvalget for 2012 Behandlet
9. jun 2013 Representantforslag om endring § 4 første ledd i lov om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (innsynsretten) Behandlet
5. jun 2013 Redegjørelse av utenriksministeren om utviklingen i Afghanistan og Norges engasjement i landet Behandlet
5. jun 2013 Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar-31. desember 2012 Behandlet
13. mai 2013 Representantforslag om en helhetlig gjennomgang av Norges engasjement i Afghanistan Behandlet
6. mai 2013 Representantforslag om å forby synlige religiøse eller politiske symboler som del av Forsvarets uniformer Behandlet
29. apr 2013 Redegjørelse av forsvarsministeren om status for nordisk forsvars- og sikkerhetssamarbeid Behandlet
28. apr 2013 Representantforslag om opprettelse av en ny krigspensjonsordning for veteraner som har deltatt i internasjonale operasjoner Behandlet
13. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Forsvarsdepartementet Behandlet
6. des 2012 Endring av Prop. 1 S (2012-2013) om statsbudsjettet 2013, jf. Prop. 1 S Tillegg 3 (2012-2013) (Utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
6. des 2012 Endringar i "Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap" Behandlet
6. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
3. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
13. jun 2012 Et forsvar for vår tid Behandlet
13. jun 2012 Årsmelding til Stortinget fra Stortingets EOS-utvalg for 2011 Behandlet
13. jun 2012 Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar - 31. desember 2011 Behandlet
13. jun 2012 Pansra køyrety til Hæren Behandlet
4. jun 2012 Redegjørelse av utenriksministeren om utviklingen i Afghanistan samt norsk sivilt og militært engasjement Behandlet
16. apr 2012 Nordområdene Behandlet
6. feb 2012 Endringer i lov om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner Behandlet
12. des 2011 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
12. des 2011 Riksrevisjonens undersøkelse av intern kontroll i forsvarssektoren Behandlet
12. des 2011 Endring i statsbudsjettet for 2011 Behandlet
12. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
30. nov 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
28. nov 2011 Omdanning av Luftforsvarets hovedverksted Kjeller til statsforetak Behandlet
9. nov 2011 Merutgifter til norske styrkers deltakelse i operasjonen i Libya Behandlet
26. okt 2011 Tilleggsbevilgninger i statsbudsjettet 2011 i forbindelse med angrepene mot regjeringskvartalet og på Utøya. Behandlet
15. jun 2011 Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar - 31. desember 2010 Behandlet
15. jun 2011 Representantforslag om snarlig deployering av norsk militært bidrag til Adenbukta Behandlet
15. jun 2011 Endringar i Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap Behandlet
15. jun 2011 Investeringar i Forsvaret Behandlet
6. jun 2011 Årsmelding til Stortinget fra Stortingets EOS-utvalg for 2010 Behandlet
30. mai 2011 Innstilling fra Stortingets presidentskap om minneplate over dem som har mistet livet under militære oppdrag i utlandet i tjeneste for Norge Behandlet
8. mai 2011 Redegjørelse av utenriksministeren og forsvarsministeren om situasjonen i Libya og norsk innsats Behandlet
27. apr 2011 Redegjørelse av utenriksministeren om utviklingen i Afghanistan Behandlet
28. mar 2011 Redegjørelse av statsministeren om situasjonen i Libya og Norges deltakelse i den internasjonale koalisjonsstyrken Behandlet
7. feb 2011 Representantforslag om styrking av rettigheter for veteraner etter internasjonale operasjoner. Endringer i forsvarspersonelloven Behandlet
7. feb 2011 Representantforslag om en ny helhetlig befalsordning for Forsvaret Behandlet
7. feb 2011 Representantforslag om styrking av rettigheter for veteraner etter internasjonale operasjoner. Endringer i forsvarspersonelloven Behandlet
10. jan 2011 Forsvarets bruk av midler under Norwegian Battle Lab & Experimentation (NOBLE) Behandlet
12. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
2. des 2010 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2011 Behandlet
2. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
1. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
25. nov 2010 Sak behandlet 16. november 2010 i den utvidede utenriks- og forsvarskomité (sak 3: Situasjonen i Heimevernet og betydningen for Forsvaret), og innbragt for Stortinget i medhold av Forretningsorden § 13 syvende ledd Behandlet
16. jun 2010 Endringer i Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap Behandlet
1. jun 2010 Årsmelding fra EOS-utvalget for 2009 Behandlet
1. jun 2010 Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning 2009 Behandlet
25. mar 2010 Norske styrkebidrag til Afghanistan og utgifter i 2010 Behandlet
25. mar 2010 Framskaffing av ein kommunikasjonssatellitt til Forsvaret Behandlet
17. feb 2010 Utenriksministerens redegjørelse om utviklingen i Afghanistan og Norges sivile og militære engasjement i landet Behandlet
13. des 2009 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Ombudsmannsnemnda for Forsvaret og Ombudsmannsnemnda for sivile vernepliktige Behandlet
8. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
2. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet