Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil intensivere forskningen på homofiles levekår. Partiprogram FAMILIE FORSKNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for å styrke forskning rettet mot likestilling i samfunnet generelt. Partiprogram FORSKNING LIKESTILLING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke samisk forskning og forskning om samiske forhold. Partiprogram FORSKNING SAMER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke forskningen og kunnskapsutviklingen rundt nasjonale minoriteter. Partiprogram FORSKNING MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke pedagogikk, klasseledelse og undervisningspraksis i lærerutdanningen. Vi vil styrke undervisningsforskningen og øke forskningskompetanse. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at den samlede norske forskningen økes. Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil satse spesielt på forskning innenfor områdene energi, miljø, maritim og marin sektor, samt på nordområdespørsmål. Partiprogram ENERGI FORSKNING MILJØVERN POLAROMRÅDER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil innrette forskning mot regionale satsingsområder og underbygge utviklingen av regionale fortrinn og regionale verdiskapingsmiljøer. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FORSKNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil øke grunnforskningen. Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil sikre vitenskapsteoretisk og etisk kompetanse i forskerutdanningen. Partiprogram FORSKNING UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke forskerrekrutteringen og innføre flere post.doc-stillinger og faste stillinger. Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for økt forskerutveksling med andre land og for at norske forskere deltar mer i EUs rammeprogrammer. Partiprogram FORSKNING INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke virkemidler som utløser økt forskning i næringslivet, som brukerstyrte program og nærings-ph.d. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at forskere, studenter og bedrifter har tilgang til relevant moderne utstyr. Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil satse videre på de områdene der vi har spesielle forutsetninger for å være gode, som energi og miljø, reiseliv, maritim og marin sektor, blant annet gjennom satsing på forskning og utvikling. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at det offentlige i større grad bruker sin stilling som stor innkjøper for å bidra til teknologiutvikling i næringslivet, og øke satsingen på offentlige forsknings- og utviklingskontrakter. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil videreføre Skattefunn-ordningen. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING SKATTEFRADRAG
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke den marine forskningen. Partiprogram FORSKNING HAVBRUK
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil utarbeide en nasjonal strategi for marin bioprospektering. Partiprogram FORSKNING HAVBRUK
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil etablere et storstilt og langsiktig forskningsprogram for fornybar energi, herunder offshore vindkraft. Partiprogram ENERGI FORSKNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle Mongstad til et permanent internasjonalt forskingssenter for fangst og lagring av C02. Partiprogram FORSKNING FORURENSNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil øke forskning på utslippsberedskap innenfor petroleumsvirksomhet. Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke rusmiddelforskningen. Partiprogram FORSKNING RUSMIDLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for at Norge skal ligge fremst i utvikling av kunnskap om miljø, ressurser og næringsutvikling i nordområdene. En vesentlig del av denne forskningen og kunnskapsutviklingen må skje ved universitet og høgskoler i nord. Partiprogram FORSKNING POLAROMRÅDER
2009-2013 Høyre For å sikre en bedre barne- og ungdomsskole vil Høyre styrke de regionale Vitensentrene for tidligere å få elever interessert i realfag. Partiprogram FORSKNING GRUNNSKOLE
2009-2013 Høyre For å styrke forskningsinnsatsen vil Høyre stå fast på målet om at tre prosent av bruttonasjonalproduktet skal gå til forskningsformål. Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Høyre For å styrke forskningsinnsatsen vil Høyre styrke grunnforskningen. Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Høyre For å styrke forskningsinnsatsen vil Høyre sikre at avkastningen fra Fondet for forskning og nyskaping, i tråd med intensjonene for fondet, brukes til langsiktige forskningsinvesteringer. Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Høyre For å styrke forskningsinnsatsen vil Høyre stimulere til mer forskning i næringslivet og sterkere samhandling mellom akademia og næringsliv gjennom bl.a. å styrke SkatteFUNN-ordningen. Partiprogram FORSKNING SKATTEFRADRAG
2009-2013 Høyre For å styrke forskningsinnsatsen vil Høyre øke antallet rekrutteringsstillinger og gjennomgå arbeidsvilkårene for forskere for å sikre rekruttering til og stabilitet i forskerstillinger. Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Høyre For å styrke forskningsinnsatsen vil Høyre etablere et fond for vitenskapelig utstyr for å sikre tilstrekkelig finansiering av vitenskapelig infrastruktur. Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Høyre For å styrke forskningsinnsatsen vil Høyre arbeide for en sterkere internasjonalisering av norsk forskning. Partiprogram FORSKNING INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Høyre For å styrke forskningsinnsatsen vil Høyre styrke arbeidet for at norsk næringsliv og norske forskningsmiljøer får mulighet til å delta i europeiske forskningsprosjekter. Partiprogram EU/EØS FORSKNING
2009-2013 Høyre For å styrke forskningsinnsatsen vil Høyre utvide gaveforsterkningsordningen. Partiprogram FORSKNING SKATTEFRADRAG
2009-2013 Høyre Etablere en ordning med hurtigspor for behandling av søknader om oppholds- og arbeidstillatelse for utenlandske forskere. Partiprogram FORSKNING INNVANDRERE
2009-2013 Høyre Etablere en statlig stipendieordning for forskere som for en periode har mulighet til å forske og undervise ved fremragende utenlandske institusjoner. Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Høyre For å styrke norsk konkurranseevne vil Høyre øke satsningen på forskning og utvikling. Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Høyre For å styrke norsk konkurranseevne vil Høyre øke satsningen på forsknings- og utviklingskontrakter (FoU-kontrakter) mellom næringslivet og det offentlige. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2009-2013 Høyre For å gjøre det lettere å drive bedrifter og å skape nye arbeidsplasser vil Høyre stimulere til mer forskning i næringslivet ved å utvide SkatteFUNN-ordningen. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Høyre For å styrke havbruksnæringen vil Høyre styrke forskningsinnsatsen generelt, både for å bidra til sykdomsforebygging og for å utnytte potensialet hos nye arter og produkter. Partiprogram FORSKNING HAVBRUK
2009-2013 Høyre For å styrke reiselivsnæringen vil Høyre sikre og utvikle kompetansen i næringen bl.a. gjennom å styrke forskningsinnsatsen på området. Partiprogram FORSKNING REISELIVSNÆRING
2009-2013 Høyre For å få en konkurransedyktig og miljø- vennlig maritim næring vil Høyre styrke forskningen i den maritime sektor teknisk, operativt og kommersielt. Partiprogram FORSKNING SJØFART
2009-2013 Høyre For å styrke petroleumsnæringen vil Høyre styrke forskning og utvikling for å sikre at det utvinnes mer olje og gass fra hvert felt. Partiprogram FORSKNING OLJE OG GASS
2009-2013 Høyre For å styrke kunnskapsnæringene vil Høyre stimulere til økt forskning og utvikling innenfor teknologi- og kunnskapsområdene. Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Høyre For å styrke kunnskapsnæringene vil Høyre stimulere til økt samarbeid mellom universiteter og høyskoler, forskningsinstitusjoner og kunnskapsnæringene, for å utnytte muligheter i skjæringspunktene mellom disse. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER NÆRINGSUTVIKLING UNIVERSITETER
2009-2013 Høyre For å styrke kunnskapsnæringene vil Høyre at det offentlige skal jobbe mer tverrfaglig og på tvers av etablerte strukturer for å få en mer målrettet og helhetlig kunnskapspolitikk. Partiprogram FORSKNING STATSFORVALTNING UTDANNING
2009-2013 Høyre For å styrke kvaliteten i helsetjenesten vil Høyre styrke medisinsk forskning og fag- og kompetanseutvikling. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN
2009-2013 Høyre For å gi flere hjelp til å mestre hverdag og jobb vil Høyre styrke forskning og fag- og kompetanseutvikling innenfor habilitering og rehabilitering. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN SYSSELSETTING
2009-2013 Høyre For å styrke omsorgen vil Høyre satse mer på forskning og fagutvikling innen omsorgssektoren, og spesielt innen geriatri. Partiprogram FORSKNING OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Høyre For å sette etiske grenser for gen- og bioteknologien vil Høyre forhindre at menneskelig liv sorteres ut fra egenskaper. Partiprogram FORSKNING MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Høyre For å sette etiske grenser for gen- og bioteknologien vil Høyre fjerne eugenisk indikasjon som selvstendig abortkriterium. Partiprogram FORSKNING SVANGERSKAP
2009-2013 Høyre For å sette etiske grenser for gen- og bioteknologien vil Høyre si nei til forskning på befruktede egg. Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Høyre For å sette etiske grenser for gen- og bioteknologien vil Høyre styrke stamcelleforskningen på stamceller fra fødte mennesker. Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Høyre For å bekjempe kriminalitet vil Høyre øke forskningsinnsatsen særlig for å dokumentere effekten av kriminalitetsforebyggende arbeid og ulike metoder. Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Høyre For å utvikle nordområdene vil Høyre styrke innsatsen for internasjonalt samarbeid om forskning, utvikling og miljøsikkerhet i nord. Partiprogram FORSKNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN POLAROMRÅDER
2009-2013 Høyre For å bekjempe menneskeskapte klimaendringer vil Høyre legge frem en handlingsplan for økt forskning på og utvikling av karbonfangst og -lagring. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN
2009-2013 Høyre For å bekjempe menneskeskapte klimaendringer vil Høyre styrke forskningen på miljø og klima og spesielt satse på forskning og utvikling av fornybare energikilder, energiøkonomisering, karbonfangst og -lagring. Norge skal ta et særlig ansvar for utvikling av klimavennlig teknologi. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN
2009-2013 Høyre For å få mer og renere energi vil Høyre styrke forskning på og utvikling av vindmøller til havs, herunder iverksette et demonstrasjonsprogram for slik teknologi. Partiprogram ENERGI FORSKNING
2009-2013 Høyre For å få mer og renere energi vil Høyre støtte initiativ for å forske på og utvikle kjernekraft i Norge, spesielt med thorium som brennstoff. Partiprogram ENERGI FORSKNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde forbudet mot terapeutisk kloning. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil satse på forskning på stamceller fra fødte individ. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ikke tillate forskning på befruktede egg. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ikke tillate bruk av fosterceller fra provoserte aborter til forskningsformål. Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde dagens forbud mot bruk av genetisk informasjon i forsikringssammenheng. Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil motvirke kjønnsdiskriminering i helse- og trygdesystemet gjennom mer forskning og kunnskapsformidling om kvinnesykdommer og sykdommer som gir andre symptomer hos kvinner enn hos menn. Partiprogram FORSKNING LIKESTILLING SYKDOMMER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil stille krav om god dialog og samhandling mellom skolemedisin og godkjente alternative behandlingsformer, både i forskning og pasientbehandling. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke og intensivere den uavhengige forskningen på helseskader på grunn av elektromagnetisk stråling. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge styrker forsknings- og utviklingssamarbeid, handel, kulturutveksling og turisme med Israel og de palestinske områdene. Partiprogram FORSKNING KULTUR ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti igangsette et eget forskningsprogram rundt frivillig virksomhet, med en ramme, organisering og tidshorisont som gjør forskningen relevant og nyttig for sektoren. Partiprogram FORSKNING KULTUR
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil økt produksjon av biodiesel skal ikke gå på bekostning av matproduksjon i fattige land. Derfor trengs det også en videre satsing på forskning, så en kan ta i bruk råvarer som ikke går på bekostning av landbruksareal og/eller eksisterende matproduksjon. Partiprogram FORSKNING LANDBRUK MILJØVERN UTENRIKSSAKER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil øke bevilgningene til forskning på fornybar energi, både nasjonalt og globalt. Partiprogram ENERGI FORSKNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil investere i fremtiden ved å øke bevilgningene til infrastruktur, til vedlikehold av offentlige bygg og til samferdsel og forskning. Partiprogram BYGNINGSVESEN FINANSER FORSKNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere til økt forskningsinnsats i bedriftene gjennom å øke beløpsgrensene i SkatteFunn-ordningen. Partiprogram FORSKNING SKATTEFRADRAG
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke pedagogisk forskning og utviklingsarbeid som gir mer kunnskap om hvordan teoristoff kan tilrettelegges slik at yrkesfaglig motiverte elever finner det meningsfullt og interessant. Partiprogram FORSKNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for at bevilgningene til forskning i Norge når opp til gjennomsnittlig OECD-nivå gjennom både å styrke den offentlige forskningsinnsatsen og å styrke næringslivets rammevilkår for forskning. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil øke offentlige midler til grunnforskning og næringsrettet forskning. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil prioritere forskning innen energi og klima og nordområdene. Partiprogram ENERGI FORSKNING MILJØVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil øke bevilgningen til avansert utstyr. Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere til økt kommersialisering av forskningsresultater ved universiteter, høyskoler og andre forskningsmiljøer. Institusjonene må gis incentiver for å øke denne aktiviteten. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER NÆRINGSUTVIKLING UNIVERSITETER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at de nye universitetene i Stavanger, Agder og Ås må sikres med rimelig andel av forskningsmidler og forskningsstillinger. Partiprogram FORSKNING UNIVERSITETER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at større andel av nordområdeforskningen bør kanaliseres til FOU-miljøene i nord. Partiprogram FORSKNING POLAROMRÅDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det opprettes flere stipendiat- og postdoc-stillinger og flere faste vitenskapelige stillinger. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER UNIVERSITETER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre en større rekruttering av kvinner i forskning og blant vitenskapelig personale. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER LIKESTILLING UNIVERSITETER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at norsk medisinsk forskning må styrkes. Det må forskes mer på globale sykdommer, og KrF mener at andelen av ressursene innen offentlig helseforskning som er rettet mot globale sykdommer, må dobles fra 5 prosent til 10 prosent innen 2013. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN SYKDOMMER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre og forsterke SkatteFUNN-ordningen. Partiprogram FORSKNING SKATTEFRADRAG
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil øke tilskudd til forskning og styrke samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og bedrifter. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV UTDANNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at ”Innovasjon Norge” har ansvar, regionalt og sentralt, for å skape møteplasser mellom forsknings, gründer- og kapitalmiljø, slik at gode ideer blir omsatt til produkter. Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil begrense omfanget av dyreforsøk, og erstatte dette mest mulig med moderne teknologi. Partiprogram FORSKNING HUSDYR
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at landsdelens utdannings- og kompetansemiljøer både brukes og bygges opp til å delta i nordområdesatsingen hvor kompetanse er et hovedpunkt. Det må utvikles konkrete programmer under Norsk Forskingsråd for dette. Partiprogram FORSKNING POLAROMRÅDER UTDANNING
2009-2013 Venstre Venstre vil øke satsingen på entreprenørskap i skolen og styrke samarbeidet mellom forskningsmiljøer, næringsliv og skole. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING SKOLER UTDANNING
2009-2013 Venstre Venstre vil øke satsing på forskning generelt, og næringsrettet forskning spesielt. Gjeninnføre skattefradrag til ulønnet forskningsinnsats i SkatteFUNN-ordningen og heve øvrige begrensninger. Partiprogram FORSKNING SKATTEFRADRAG
2009-2013 Venstre Venstre vil opprette et nasjonalt verdiskapingsprogram, i samarbeid med næringslivet, for satsing på utvikling av marine fornybare energikilder, hvor staten blant annet bidrar med en kraftig økning i bevilgningene til forskning på fornybar energi. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Venstre Venstre vil øke forskningsinnsatsen innenfor næringsrettet fiskeriforskning. Partiprogram FISKERIER FORSKNING
2009-2013 Venstre Venstre vil trappe opp forsknings- og utviklingsinnsatsen (FoU) til havforskning og tilgrensende forskningsdisipliner for å styrke kunnskapsgrunnlaget for forvaltning av havressursene. Partiprogram FORSKNING HAVBRUK
2009-2013 Venstre Venstre vil lage en samlet plan for oppbygging av forskningsprogrammer/akademiske stillinger i eldreomsorg. Partiprogram FORSKNING OMSORGSTJENESTER UTDANNING
2009-2013 Venstre Venstre vil styrke forskning og utdanning innen spill, spillprogrammering og spilldesign. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING KULTUR
2009-2013 Venstre Venstre vil sørge for at forskningsresultater som er finansiert med offentlige midler skal gjøres gratis tilgjengelig for allmennheten umiddelbart etter publikasjon («Open Access»). Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Venstre Venstre vil (...) ha som førsteprioritet å øke den norske forskningsinnsatsen til 3 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) innen 2013, hvorav 1 prosent fra offentlige kilder. Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Venstre Venstre vil styrke forskningen gjennom økte basisbevilgninger til universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING
2009-2013 Venstre Venstre vil utarbeide en forpliktende opptrappingsplan og en bedre rekrutteringsstrategi for vitenskapelige stillinger ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter, som blant annet inkluderer et «hjemkomststipend» på postdoktornivå. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING
2009-2013 Venstre Venstre vil øke bevilgningene til oppgradering og nyanskaffelser av forskningsmessig infrastruktur, vitenskapelig utstyr og til vedlikehold av utdannings- og forskningsinstitusjonenes bygningsmasse. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil opprettholde 50/50-prinsippet for fordeling av tid mellom forskning i forhold til undervisning og veiledning for vitenskapelig ansatte. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil videreutvikle Sentre for fremragende forskning. Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Venstre Venstre vil ha en gjennomgang av Norges forskningsråd og sikre at støtten til frittstående prosjekter økes. Partiprogram FORSKNING STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil styrke samarbeidsprosjekter mellom forsknings- og utdanningsinstitusjonene ved å belønne dette i finansieringssystemet. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil utvide gaveforsterkningsordningen slik flere private bidrar til finansieringen av forskning. Partiprogram FORSKNING STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil øke Fondet for forskning og nyskaping til 150 mrd. kroner innen 2010. Partiprogram FORSKNING STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil øke beløpsgrensene og gjeninnføre støtte til ulønnet forskningsinnsats i SkatteFUNN-ordningen. Partiprogram FORSKNING STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil gi offentlig delfinansiering av doktorgrader i næringslivet. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil videreutvikle SFI-ene (Senter for forskningsbasert innovasjon) og NCE-ene (Norwegian Center for Expertise) for å styrke nyskapings- og næringsperspektivene i norsk forskning innenfor prioriterte områder. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil øke bevilgninger til inkubatorer/«gründersentre» og styrke tilbudet til Gründerskolen og andre prosjekter som skal gi kunnskap om forretningsutvikling. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil styrke de høyere institusjonenes strategier for å utøve eierskap til forskningsresultater og samtidig oppmuntre forskere til åpen formidling av forskningsresultater gjennom Open Access-formidling. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING
2009-2013 Venstre Venstre vil bedre ordningene for utenlandske akademikere som vil forske i Norge og norske forskere som vil arbeide i utlandet. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Venstre Venstre vil bedre rammebetingelsene for internasjonale selskaper som vil legge sin FoU-aktivitet til Norge. Partiprogram FORSKNING INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Venstre Venstre vil styrke ordningene med Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU). Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Venstre Venstre vil konkretisere etiske retningslinjer for den bioteknologiske forskningen. Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre tydelige merkeordninger for mat som er genmodifisert ved bioteknologi. Partiprogram FORSKNING LANDBRUK
2009-2013 Venstre Venstre vil utvikle ordninger som motiverer til bevaring av kulturminner og ivaretaking av nye funn. Partiprogram FORSKNING KULTURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp står fast på målet om at forskingsinnsatsen skal opp på tre prosent av BNP. Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil auke løyvingane til vitskapleg utstyr, men samtidig krevje betre samarbeid om bruk av utstyr på tvers av forskingsinstitusjonane. Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil etablere utstyrsordning der fleire utdanningsinstitusjonar kan gå saman om felles utstyr. Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil vidareføre ordninga med Senter for framifrå forsking (SFF). Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil betre ordningar som støttar opp under samarbeid mellom utdanningsinstitusjonar. Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha fleire stipendiatstillingar med nok av driftsmiddel og tilgang på god rettleiing. Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil setje krav om at hovudrettleiar for doktorgradskandidatar sjølv er aktiv forskar og også publiserer vitskaplege arbeid. Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at ved fullførd doktorgrad kan doktoranden få nedskriven studielånet. Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrkje forskarutdanninga ved å gje sterkare insentiv til å etablere forskarskular. Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil leggje til rette for at forskarstillingar ved utdanningsinstitusjonane blir enklare å kombinere med familie, noko som også vil betre kjønnsbalansen. Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil likestille stipendiatar med andre arbeidstakarar med omsyn til sosiale rettar ved arbeidsløyse. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR FORSKNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at satsinga på teknologi og realfag skal gje utslag i fordelinga av stipendiatstillingar. Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for å behalde fleire forskarar i Noreg etter gjennomførd doktorgrad. Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha fleire postdoc-stillingar for å halde på kompetansen innanfor det aktuelle miljøet. Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at det blir tydeleggjort kva fagmiljø som skal ha særleg ansvar for forskarutdanning innanfor feltet sitt. Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil auke stønaden til likestillingstiltak som mentorordningar, oppfølgingsprogram og nettverksbygging. Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil satse spesielt på forsking innanfor miljø og fornybar energi, vatn, olje, gass og det marine feltet, der Noreg har spesielle føresetnader. Partiprogram ENERGI FORSKNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrkje forsking innanfor omsorgsfag for å heve kunnskapen og møte dei framtidige utfordringane på velferdsfeltet. Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil vidareføre ordninga med Senter for forskingsbasert innovasjon (SFI). Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil vidareutvikle Skattefunn-ordninga for å stimulere til meir forsking i – og i regi av – næringslivet. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrkje forskings- og utviklingsaktiviteten på regionalt nivå i samarbeid med lokalt næringsliv. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FORSKNING NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrkje forskingsformidlinga for å auke rekruttering, gjere forskinga meir synleg og tilgjengeleg og skape debatt rundt forskinga. Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for at dei forskingsetiske problemstillingane får auka merksemd framover. Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil etablere insentiv som gjev institusjonane utteljing for forskingsformidling. Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil auke delen av basisfinansieringa frå Noregs forskingsråd til dei regionale forskingsinstitutta til same nivå som dei nasjonale samfunnsvitskaplege forskingsinstitutta. Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil betre utvekslinga av forskarar og utvikling av forskarnettverk både i Noreg og internasjonalt, og styrkje dei tverrfaglege forskingsmiljøa. Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil etablere finansieringsordningar som fremjar forskingssamarbeid med internasjonale miljø som er særleg viktig for norske prioriterte forskingsområde. Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrkje forsking og forskingssamarbeid som fokuserer på internasjonal fattigdomsnedkjemping, demokratisering, utvikling og menneskerettar. Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil utvikle tiltak som gjer norsk forsking og Noreg meir attraktivt for kunnskapsintensive bedrifter frå andre land. Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil forsterke den norske innsatsen i internasjonale forum der forskingspolitikken og -strategien blir utforma. Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke forskning på sosiale helseforskjeller. Partiprogram FOLKEHELSE FORSKNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for økt forskning på mulige skadevirkninger knyttet til elektromagnetisk stråling. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke forskningen omkring forebyggende tiltak og behandling og rehabilitering av rusmiddelmisbrukere. Partiprogram FORSKNING RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gå imot bruk og forskning på befrukta egg, fostervev og aborterte fostre hos mennesket. Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha en restriktiv politikk når det gjelder bruk av stamceller, genteknologi, men åpne for unntak når det gjelder diagnostikk for alvorlige, arvelige og livstruende sykdommer. Partiprogram FORSKNING SYKDOMMER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gå i mot terapeutisk kloning og genterapi. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sette stiftelsen Kirkeforskning økonomisk i stand til å utvide virksomheten, for å øke kunnskapen om religiøst liv i et stadig mer flerkulturelt samfunn. Partiprogram FORSKNING TROSSAMFUNN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gi støtte til forsking om og dokumentasjon av tros- og livssynsutøving hos religiøse minoriteter i Norge. Partiprogram FORSKNING TROSSAMFUNN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil premiere kommersialisering av forskning. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gi skattefradrag til personer som investerer i nyetablerte kunnskapsbedrifter. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV SKATTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke forskning på arktisk jordbruk. Partiprogram FORSKNING JORDBRUK POLAROMRÅDER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil øke forskningen på seismikk og dens effekter på fisk og yngle- og gyteområder. Partiprogram FORSKNING NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil øke ressurser til havforskning og bidra til videreutvikling av samarbeidet mellom forskningsmiljøer, Kystvakta og fiskere for å skaffe bedre kunnskap om bestandsutvikling. Partiprogram FORSKNING HAVBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil opplæringskvoter må tas av forskningskvotene som Norge har tilgjengelig. Kvotene innen hvitfisksektoren til opplæring må være så store at opplæringa har et faktisk innhold. Partiprogram FISKERIER FORSKNING UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil satse på forskning og utvikling for å sikre bedre utnyttelse og bruk av biprodukt og ”avfall” fra fiskerisektoren. Partiprogram FISKERIER FORSKNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil øke bevilgningene til forskning på akvatiske sykdommer betydelig for å sikre god dyrehelse, norsk fisks gode renommé på verdensmarkedet og arbeidsplasser. Partiprogram FISKERIER FORSKNING HAVBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil følge opp statens ansvar for å sikre sør-samisk, østsamisk, lulesamisk og kvensk språk og kultur, blant annet gjennom økonomisk støtte til forsking og kulturformidling. Partiprogram FORSKNING SAMER SPRÅK
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for en kraftig satsing på framtidsrettet forskning og utvikling av fornybar energi- teknologi. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjennom en restriktiv håndheving av den norske genteknologiloven arbeide for å sikre bønders og forbrukeres rett til å velge ikke-genmodifiserte produkter i framtiden. Partiprogram FORBRUKERSAKER FORSKNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil prioritere forskning på effekten av bruk av tvangsmidler og tvangsbehandling. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for en offensiv satsing mot seksuell trakassering, med økte bevilgninger til forskning, kartlegging og konkrete prosjekter, samt økt støtte til organisasjoner som jobber mot seksuell trakassering. Partiprogram FORSKNING KULTUR LIKESTILLING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for fortsatt autonomi og demokrati ved utdanningsinstitusjonene. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV arbeider for at det skal forskes mer og bedre i Norge. Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke forskningsfriheten i akademia gjennom økte basismidler til universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING STATSFORVALTNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil i stortingsperioden jobbe for en opptrapping av forskningsbevilgningene, i første omgang til at 1 % av BNP brukes på offentlig finansiert forskning. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING STATSFORVALTNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå et eget trepartsutvalg der fagbevegelsen, NHO og staten sammen arbeider for å øke forskningsinnsatsen i næringslivet. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV går inn for å legge om finansieringen av norsk forskning med sikte på å øke langsiktighet i forskningssatsingene og redusere midlertidigheten blant forskerne. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR FORSKNING STATSFORVALTNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå tiltak for å øke andelen kvinnelige forskere. Først og fremst ved stimulerende tiltak for stipendiater og bedre kriterier for tilsetting i post-doc-stillinger, men om nødvendig også gjennom øremerking av forskerstillinger. Partiprogram FORSKNING LIKESTILLING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at lovgivningen innenfor EU-området (som Norge er bundet av) endres slik at blir mulig å øremerke faste stillinger for kvinner. Partiprogram FORSKNING LIKESTILLING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil kombinere spissmiljøer som sentre for fremragende forskning, med god breddeforskning. Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på forskningssamarbeid mellom forskningsinstitutter, institusjoner og næringslivet, gjerne kanalisert gjennom større regionaliserte forskningsfond. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke mulighetene til kompetanseoverføring mellom næringslivet og forskningssektoren gjennom virkemidler som nærings-phd (stipendiater delfinansiert av næringslivet), utveksling av personell, traineeordninger og andre former for samarbeidsavtaler. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil gå inn for at det offentlige skal øke sin innsats i form av støtte og lån til anvendt forskning i bedriftene. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på kunnskapsbedrifter som bidrar til mer forskning og utvikling på miljøområdet, som for eksempel fornybar energi, framtidige energibærere og andre miljøvennlige teknologier. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN NÆRINGSLIV
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en helhetlig strategi for bærekraftig utnytting av disse ressursene. Partiprogram FORSKNING HAVBRUK REISELIVSNÆRING UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke de regionale forskningsfondene og bruke statlige midler til styrke FoU-miljøene i nord, med utgangspunkt i landsdelens egne fortrinn. Partiprogram FORSKNING POLAROMRÅDER STATSFORVALTNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for offentlig aktiv støtte til forskning, utvikling og implementering av ny miljøteknologi, slik at Norge blir miljøteknologisk ledende, i blant annet å sette nye miljøstandarder (BAT). Partiprogram FORSKNING MILJØVERN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for mer forskning og samarbeid mellom næringens ulike aktører for å utvikle gode løsninger for mer miljøvennlige nybygg og oppgraderinger av eksisterende bygg. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke den offentlig finansierte forsknings– og utviklingsinnsatsen retta mot havbruksnæringen, særlig innenfor miljøkonsekvenser, produktutvikling og markedsføring og oppdrett av nye arter. Partiprogram FORSKNING HAVBRUK MILJØVERN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil legge til rette for reine «referansefjorder» av forskningshensyn. Partiprogram FORSKNING HAVBRUK MILJØVERN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjennomgå visumreglene for å lette besøk av familie, eller av besøkende kunstnere og vitenskapsfolk. Partiprogram FAMILIE FORSKNING INNVANDRERE KUNST
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil ha en gjennomgang av særavgiftene som næringen betaler. Eksportavgiften og FoU-avgiften må styres av næringen (Fiskeri). Partiprogram FORSKNING HAVBRUK UTDANNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil ha en mer intensiv forskning på kjernekraft. Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP stimulere til utvikling av fornybar energi. Partiprogram ENERGI FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil sikre større satsing på FoU innen petroleumssektoren. Partiprogram FORSKNING OLJE OG GASS UTDANNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil styrke forskningen på hvordan villaks og produksjonen av kraft og oppdrettslaks kan sameksistere. Partiprogram FORSKNING NATURVERN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil satse på forskning og utvikling av miljøvennlig teknologi. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil øke forskningsinnsatsen rettet mot nordområdenes utfordringer. Partiprogram FORSKNING POLAROMRÅDER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil øke midlene til medisinsk forskning. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil etablere et stamcellesenter i internasjonal format. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for positiv og moderne utvikling innenfor gen- og bioteknologien. Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil påby merking av genmodifisert mat. Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil øke forskningsinnsatsen i Norge. Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at Norge minst bør følge målsettingen til EU om å øke FoU til 3% av BNP. Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil se på mulighetene for skattefradrag ved gaver eller investeringer som gis til FoU-baserte bedrifter og grunnforskning etter nærmere fastsatte regler. Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at grunnforskning skal finansieres av det offentlige, og forskning ved universiteter og høyskoler bør finansieres gjennom eget opplegg. Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil utvide SkatteFunn. Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at bedrifter i hovedsak finansierer næringsrelatert forskning i samarbeid med forskningsinstitusjonene. Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil forenkle byråkratiet rundt søknad om forskningsmidler. Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil likebehandle forskere når det skal rekrutteres til vitenskapelige toppstillinger, administrative og faglige lederstillinger doktorgradsstipendiater. Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at det offentlige må føre en aktiv og målrettet forskningspolitikk slik at Norge kan vokse inn i fremtiden. Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at den næringsrettede forskningen rettes mot områder der Norge har spesiell kompetanse, så som energi (olje/gass/el) og marin sektor. Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at tildelings av forskningsmidler også skal baseres på resultatmåling og prosjektevaluering. Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil tilby konkurransedyktige vilkår for rekrutering til forskning. Partiprogram FORSKNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil bidra til petroleumsforskningen bl.a. for å oppnå økt ressursutnyttelse og renere produksjon, bidra til mer effektiv leting på norsk sokkel og en mer effektiv oljevernberedskap. Regjeringserklæring FORSKNING MILJØVERN OLJE OG GASS
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil satse på samisk forskning og forskning om samiske forhold. Regjeringserklæring FORSKNING SAMER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil øke satsingen på næringsrettet forskning og videreføre Skattefunn-ordningen. Regjeringserklæring FORSKNING NÆRINGSLIV SKATTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sikre grunnutdanning og videreutdanning i landbruket og øke konkurranse og innovasjonsaktiviteten i hele verdikjeden for mat og andre landbruksbaserte næringer gjennom økt satsing på kunnskap og forskning. Regjeringserklæring FORSKNING LANDBRUK
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon. Da må vi ligge i front kunnskapsmessig på områder som bærekraftig ressursbruk, havmiljø, klima, produktutvikling og marked. Derfor vil regjeringen styrke den marine forskningen, og stimulere til omstilling og nyskaping. Regjeringserklæring FISKERIER FORSKNING HAVBRUK MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke den marine forskningen. Regjeringserklæring FISKERIER FORSKNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sikre god organisering og tilgang på data fra nasjonale helse- og kvalitetsregistre, biobanker og de store befolkningsundersøkelsene for å styrke forskning og kunnskapsutvikling i helsetjenesten samtidig som personvernhensyn ivaretas. Regjeringserklæring FORSKNING HELSEVESEN PERSONVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke innsatsen til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor pleie- og omsorgstjenesten. Regjeringserklæring FORSKNING HELSEVESEN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil fortsette å øke forskningsbevilgningene i årene framover, i tråd med Forskningsmeldinga. Regjeringserklæring FORSKNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil gjennomføre opptrappingsplanen for klimaforskning, jf. Klimaforliket. Regjeringserklæring FORSKNING MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke grunnforskningen. Regjeringserklæring FORSKNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil bedre forskerrekrutteringen. Regjeringserklæring FORSKNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sikre planer for investeringer i vitenskapelig utstyr gjennom et nasjonalt veikart for forskningsinfrastruktur. Regjeringserklæring FORSKNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil gjennomføre tiltak for å øke andelen kvinner i høyere vitenskapelige stillinger. Regjeringserklæring FORSKNING LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på flere studieplasser og kvalitet i høyere utdanning gjennom økt grunnfinansiering, og vi vil styrke de yrkesfaglige utdanningene gjennom mer praktisk undervisning. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for grønn næringsutvikling. Norsk industri ligger langt fremme på miljøteknologi og miljøvennlig produksjon. Dette må videreutvikles gjennom ordninger som miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge, klimateknologifondet i ENOVA og forskningssentre for miljøvennlig energi. Partiprogram ENERGI FORSKNING MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for sørge for at den offentlige forskningsinnsatsen er på et høyt nivå, både når det gjelder grunnforskning og for å løse de store samfunnsutfordringene. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for mer kompetanseoverføring mellom næringslivet og forskningssektoren gjennom virkemidler som nærings-phd (stipendiater delfinansiert av næringslivet) og utveksling av personell. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at dagens ordning med Norwegian Centres of Expertise (NCE) og Arena-programmet styrkes, og at det utvikles et globalt nivå for nettverksprogrammer, kalt Global Centers of Expertise (GCE). Partiprogram FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at virkemiddelapparatet skal ha programmer som følger opp de store nasjonale satsingene i forskningsrådet. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for sterkere satsing på forskning som er relevant for tjenestesektoren, herunder et program for tjenesteinnovasjon. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å utvikle en innovasjonsstrategi for helse- og omsorgsteknologi, og øke støtten til forsking og utvikling. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN INDUSTRI NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det legges til rette for kommersialisering og næringsutvikling basert på resultater fra forskningssentrene for miljøvennlig energi. Partiprogram ENERGI FORSKNING MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for styrke forskning på og implementering av alternativer til dyreforsøk. Partiprogram FORSKNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for økt forskningen på fiskevelferd og sterkere fokus på fiskevelferd i oppdrettsanlegg. Partiprogram FISKERIER FORSKNING HAVBRUK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det stimuleres til tettere og mer forutsigbart samarbeid i distriktene mellom næringsliv, offentlig sektor og FOU-miljøene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FORSKNING NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en videreutvikling av de regionale forskingsfondene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FORSKNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil trappe opp forskningsinnsatsen. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at forskning og undervisning kobles tettere sammen. Flere vitenskapelige stillinger bør ha undervisningsplikt. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at undervisningserfaring belønnes ved å bli meritterende ved ansettelser og opprykk i vitenskapelige stillinger. Partiprogram ARBEIDSLIV FORSKNING HØYERE UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for fortsatt opptrapping av forskningsinnsatsen. SV vil øke den offentlige forskningsinnsatsen til minst 1 prosent av BNP. Partiprogram FORSKNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det nedsettes et trepartsutvalg med fagbevegelsen, NHO og staten for å øke forskningsinnsatsen og øke tilgangen på ny kunnskap og kompetanse i næringslivet. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å evaluere samfunnseffekten av den omfattende økonomiske satsingen på EU-forskning som norske myndigheter har prioritert de siste år. Partiprogram FORSKNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for styrke mulighetene til kompetanseoverføring mellom næringslivet og forskningssektoren gjennom virkemidler som nærings-phd (stipendiater delfinansiert av næringslivet), utveksling av personell, traineeordninger og andre former for samarbeidsavtaler. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å avbyråkratisere akademia og forenkle kravene til rapportering, og redusere søknadsbyråkratiet for forskningsmidler og driftsmidler. Partiprogram FORSKNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en full gjennomgang av målstyringsregimet i høyere utdanning for å ta bort oppgaver og rapporteringskrav som ikke er relevante eller nødvendige. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke ordningen med fri prosjektstøtte (FRIPRO) og bidra til at mer av forskningsmidlene går til nysgjerrighetsdrevet og nyvinnende forskning. Partiprogram FORSKNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at offentlig finansiert forskning er tilgjengelig gratis for offentligheten. Partiprogram FORSKNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det vurderes opprettet et register med oversikt over avtaler mellom forskere og næringslivet. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke de regionale forskningsfondene og satse på det regionale forskningssamarbeidet mellom forskningsinstitutter, institusjoner og næringslivet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FORSKNING NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å øke innsatsen for å oppnå kjønnsbalanse i høyere utdanning og forskning. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at de ansatte skal ha stabile og ryddige arbeidsforhold. Spesielt må rettighetene til de som er ansatt med ekstern finansiering styrkes. Partiprogram ARBEIDSLIV FORSKNING HØYERE UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke de ansattes faglige frihet. Partiprogram ARBEIDSLIV FORSKNING HØYERE UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at arbeidsgiverne ved universitetene, høgskolene, universitetssykehusene og i museumssektoren legger frem en plan for å redusere midlertidigheten med 10 prosent hvert år i løpet av neste stortingsperiode. Partiprogram ARBEIDSLIV FORSKNING HELSEVESEN HØYERE UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at forsknings- og undervisningsplikten skal kunne utføres innenfor normal arbeidstid. Partiprogram ARBEIDSLIV FORSKNING HØYERE UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det forskes mer på kjønnsforskjeller i helse og i helsetjenestene, og at helse- og omsorgstjenestene tar hensyn til slike kjønnsforskjeller. Partiprogram FOLKEHELSE FORSKNING LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å gjennomgå visumreglene for å lette besøk av familie, eller av besøkende og vitenskapsfolk. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det tas initiativ til et samarbeid mellom staten og kommunene om en nasjonal strategi for utvikling av folkebibliotek, skolebibliotek og forskningsbibliotekene. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR FORSKNING LOKALFORVALTNING SKOLER STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at fag- og forskningsbibliotekenes samlinger blir mer tilgjengelige for allmennheten. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR FORSKNING
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre at ansatte i midlertidig vitenskapelige stillinger skal kunne søke om driftsmidler ved institusjonene. Partiprogram FORSKNING
2013-2017 Venstre Venstre vil opprette en offentlig kvalitetsportal, der institusjonenes resultater gjøres åpent tilgjengelig. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke forskningen gjennom økte basisbevilgninger til universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil ̊åpne opp den resultatbaserte omfordelingen (rBO), slik at institusjonene blir økonomisk belønnet for en større bredde av forskningsinnsatsen og for samarbeidsprosjekter. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil opprette et nytt forskningsfond. Partiprogram FORSKNING
2013-2017 Venstre Venstre vil utarbeide forpliktende opptrappingsplaner for rekrutteringsstillinger i foU-sektoren, som stipendiater og postdoktorer. Partiprogram FORSKNING
2013-2017 Venstre Venstre vil etablere en ordning med statlig støtte for å rekruttere internasjonalt anerkjente utenlandske forskere til norske universitet og høyskoler. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil øke bevilgningene til oppgradering og nyanskaffelser av forskningsmessig infrastruktur, vitenskapelig utstyr og til vedlikehold av bygningsmasse. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil etablere en ordning med kvalifiseringsstøtte for forskningsinstitutter som søker statlig basisfinansiering. Partiprogram FORSKNING
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre de private institusjonene gode nok rammevilkår til å være reelle alternativer for studenter og forskere. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil bygge Veksthuset i tilknytning til Naturhistorisk museum på Tøyen. Partiprogram FORSKNING UNIVERSITETER
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke SkattefUNN-ordningen for å stimulere næringslivets forsknings- og utviklingsinnsats. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil gjeninnføre og utvide gaveforsterkningsordningen for private og ideelle gaver til forskning. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil videreutvikle sfI-ene (senter for forskningsbasert innovasjon) og NCE-ene (Norwegian Center for Expertise) for å styrke nyskapings- og næringsperspektivene i norsk forskning, samt etablere Global Centers of Expertise. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke de høyere utdanningsinstitusjonenes strategier for å utøve eierskap til forskningsresultater og drive åpen forskningsformidling. Partiprogram FORSKNING
2013-2017 Venstre Venstre vil forbedre ordningene for utenlandske akademikere som vil forske i Norge og for norske forskere som vil arbeide i utlandet. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke satsingen på ordningen med nærings-PhD. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke den næringsrettede forskningen over statsbudsjettet. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2013-2017 Venstre Venstre vil øke budsjettrammen for BIA-ordningen, samt styrke satsingen på forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU). Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2013-2017 Venstre Venstre vil gi bedrifter større adgang til direkte fradragsføring for FoU. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil opprette en innovasjonsbro etter svensk modell for å bidra til at mer forskning og innovasjon med vekstpotensial omsettes i næringsvirksomhet. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2013-2017 Venstre Venstre vil forenkle dagens ordning for patentregistrering for småbedrifter. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2013-2017 Venstre Venstre vil gi ekstra midler til fremragende undervisningsmiljøer for å motivere til økt fokus på undervisning. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil belønne forskningsmiljøer med særskilt god undervisning gjennom egne incentivordninger og få status som sfU-er (sentre for fremragende utdanning). Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre Norges deltagelse i EUs nye forskningsprogram «Horizon 2020», som starter i 2014. Partiprogram EU/EØS FORSKNING
2013-2017 Venstre Venstre vil øke forskningssamarbeidet med BrICs-landene. (Brasil, russland, India, Kina og Sør-Afrika). Partiprogram FORSKNING
2013-2017 Venstre Venstre vil lage en samlet nasjonal potensialstudie for datalagring slik at gunstige steder som både har tilgang på ren energi og avsetning for overskuddsvarmen blir kartlagt. Partiprogram ENERGI FORSKNING MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil utarbeide en samlet plan for havvind. Partiprogram ENERGI FORSKNING MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil opprette et nasjonalt verdiskapingsprogram for utvikling av marine fornybare energikilder. Partiprogram ENERGI FORSKNING MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil trappe opp satsingen på havforskning. Partiprogram FORSKNING
2013-2017 Venstre Venstre vil øke ressursene til forskning på miljøgiftrelaterte tema. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil øke satsing på forskning generelt, og næringsrettet forskning spesielt. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2013-2017 Venstre Venstre vil gjeninnføre skattefradrag til ulønnet forskningsinnsats i SkatteFUNN-ordningen og heve øvrige begrensninger. Partiprogram FORSKNING SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil øke forsknings- og utviklingsstøtten til bruk av CO2 som trykkstøtte for økt oljeutvinning. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil ha strenge etiske retningslinjer for den bioteknologiske forskningen. Partiprogram FORSKNING LANDBRUK
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre langsiktig og forutsigbar drift av genbankene. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke havforskningsinstituttet og trappe opp forsknings- og utviklingsinnsatsen (FoU) til havforskning og tilgrensende forskningsdisipliner for å styrke kunnskapsgrunnlaget for forvaltning av havressursene. Partiprogram FISKERIER FORSKNING HAVBRUK
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke forskningen på navigasjon, kommunikasjon og maritim sikkerhet spesielt rettet inn mot ferdsel i nordområdene. Partiprogram FISKERIER FORSKNING NÆRINGSLIV OLJE OG GASS
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke de maritime kunnskaps- og utdanningsmiljøene innenfor sektoren. Partiprogram FORSKNING HAVBRUK NÆRINGSLIV OLJE OG GASS UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke forskning ved helseforetakene for å bringe erfaringene fra klinisk praksis tilbake til grunnforskningen slik at kvaliteten i helsetjenesten øker. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke forskningsinnsatsen i psykisk helse, slik at pasientene får behandling som har god forskningsmessig dokumentasjon. Partiprogram FORSKNING SYKDOMMER
2013-2017 Venstre Venstre vil arbeide for at forfulgte akademikere, forskere, forfattere og kunstnere får opphold og formidlingsmuligheter i Norge. Partiprogram FORSKNING INNVANDRERE KUNST
2013-2017 Venstre Venstre vil evaluere Museumsreformen, med sikte på å bedre museenes forsknings- og formidlingskompetanse. Partiprogram FORSKNING KULTURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil gjøre alle forskningsresultater som er finansiert med offentlige midler fritt tilgjengelig (Open access) umiddelbart etter publikasjon. Partiprogram FORSKNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2013-2017 Høyre Høyre vil stimulere til tettere samarbeid mellom skoler, bedrifter og forskningsmiljøer, og utvikle temaskoler på ungdomstrinnet og i den videregående skolen. Partiprogram FORSKNING GRUNNSKOLE NÆRINGSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke forskningsinnsatsen for å nå målet om at forskning skal utgjøre 3% av BNP innen 2030. Partiprogram FORSKNING
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre kvalitet gjennom å satse mer målrettet på fremragende forskningsmiljøer og universitetsmiljøer i verdenstoppen, etter modell av Global Centers of Expertise. Partiprogram FORSKNING
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke forskningrådets åpne programmer som legger avgjørende vekt på kvalitet, som eksempelvis Senter for fremragende forskning (SFF), Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), Yngre fremragende forskere (YFF) of fri prosjektstøtte (FRIPRO). Partiprogram FORSKNING
2013-2017 Høyre Høyre vil etablere et nytt forskningsfond innenfor Statens pensjonsfond utland, hvor avkasningen øremerkes til forskning. Partiprogram FORSKNING
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre kvalitet gjennom å satse mer målrettet på fremragende forskningsmiljøer og etablering av Global Centers of Expertise. Partiprogram FORSKNING
2013-2017 Høyre Høyre vil arbeide for ytterligere internasjonalisering av norsk forskning, både gjennom aktiv deltakelse i EUs rammeprogrammer og gjennom utvikling av programsamarbeid med ledende forskningsnasjoner. Partiprogram FORSKNING INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke programmer for kommersialisering av forskningsresultater og sikre økte midler i såkornfondene til "tidlig-fase-innovasjon" for å skape nye bedrifter og arbeidsplasser med utspring i kunnskapsinstitusjonene. Partiprogram FORSKNING
2013-2017 Høyre Høyre vil stimulere til mer forskning i næringslivet og sterkere samhandling mellom akademia og næringsliv, blant annet gjennom Skattefunn-ordningen. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2013-2017 Høyre Høyre vil gjeninnføre og forbedre gaveforsterkningsordningen. Partiprogram FORSKNING
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke den næringsrettede forskningen gjennom å æke bevilgningene til Forskningsrådets program Brukerstyrt Innovasjonsarena (BIA) og andre bedriftsrettede satsinger. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2013-2017 Høyre Høyre vil øke antallet rekrutteringsstillinger og gjennomgå arbeidsvilkårene for forskere for å sikre rekruttering til og stabilitet i forskerstillinger. Partiprogram FORSKNING
2013-2017 Høyre Høyre vil etablere en statlig stipendieordning som gir forskere mulighet til å forske og undervise ved fremragende utenlandske institusjoner, og en tilsvarende ordning for å trekke internasjonalt ledende forskere til Norge. Partiprogram FORSKNING INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke stamcelleforskningen på stamceller fra fødte mennesker. Partiprogram FORSKNING SVANGERSKAP
2013-2017 Høyre Høyre vil øke satsingen på forskning og utvikling, blant annet gjennom forsknings- og utvilkingskontrakter (FoU-kontrakter) mellom næringslivet og det offentlige. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke landsdekkende innovasjonsprogrammer, spesielt innenfor Innovasjon Norge. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2013-2017 Høyre Høyre vil bruke næringsklynger som drivkraft for innovasjon, spesielt ved å satse på National Centres of Expertise (NCE- programmet) og starte opp Global Centres of Expertise. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil styrke forskning og utdanning for å stimulere verdiskapingen. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Det må igangsettes økt forskning innenfor sjømatsnæringen for å utnytte potensialet av biprodukter herunder eksempelvis helsekost/medisin. Partiprogram FISKERIER FORSKNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at eksportavgiften og FoU-avgiften må styres av næringen. Partiprogram AVGIFTER FISKERIER FORSKNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil ha en mer intensiv forskning på kjernekraft. Partiprogram ENERGI FORSKNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sikre større satsing på FoU innen petroleumssektoren. Partiprogram ENERGI FORSKNING OLJE OG GASS
2013-2017 Fremskrittspartiet Det bør opprettes et energi- og petroleumsforskningsfond for å sikre langsiktigheten i denne forskningen. Partiprogram ENERGI FORSKNING OLJE OG GASS
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for en positiv og moderne utvikling innenfor gen- og bioteknologien. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at forskning og eventuelt utprøving av [xenotransplantasjon] foregår, så lenge dyreetiske prinsipper også ivaretas. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil øke forskningsinnsatsen [innen gen- og bioteknologi] i Norge vesentlig. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil øke bevilgninger til FoU. Partiprogram FORSKNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil innføre skattefradrag for gaver til universiteter og forskningsinstitutter. Partiprogram FORSKNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at grunnforskning skal finansieres av det offentlige. Partiprogram FORSKNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil utvide SkatteFunn, Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) og Nærings PhD. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil forenkle byråkratiet rundt søknad om forskningsmidler. Partiprogram FORSKNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at det offentlige må føre en aktiv og målrettet forskningspolitikk slik at Norge kan vokse inn i fremtiden. Partiprogram FORSKNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at den næringsrettede forskningen rettes mot områder der Norge har spesiell kompetanse, eller sterke næringsklynger. Partiprogram FORSKNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at tildeling av forskningsmidler også skal baseres på resultatmåling og prosjektevaluering. Partiprogram FORSKNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil tilby konkurransedyktige vilkår for rekruttering til forskning. Partiprogram FORSKNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil innføre flere «Teach first»-prosjekter, der ingeniører, matematikere, forskere og andre med høy kompetanse kan undervise i skolen og bidra til å styrke skolens fagmiljø. Partiprogram FORSKNING GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreføre 3 % -målet i forskningspolitikken. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre bedre samordning av sektorforskning på tvers av departementer, direktorater, organisasjoner og næringer. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke forskningsinstituttene og stimulere til bedre samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og internasjonalisering. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER INTERNASJONALT SAMARBEID UNIVERSITETER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for økt anvendelse av forskningsresultater. Partiprogram FORSKNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge fram en tiårig langtidsplan for forskning som legger føringer for hvordan vi innretter investereringer i kunnskapsbygg, forskningsinfrastruktur, stipendiater og studieplasser. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING UNIVERSITETER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil innføre en ny gaveforsterkningsordning for forskning som sikrer at offentlige bevilgninger som følger gaven bidrar til å finansiere vitenskapelig utstyr, infrastruktur eller stipendiatstillinger. Partiprogram FINANSER FORSKNING HØYERE UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil satse spesielt på strategiske områder der Norge skal ha forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse, og styrke næringsklyngene på disse områdene. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bidra aktivt til å sikre fremtidsrettet infrastruktur og laboratorier for avansert, anvendt forskning og utvikling innen havromsteknologi og andre områder der Norge har særskilte fortrinn. Partiprogram FISKERIER FORSKNING OLJE OG GASS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke og målrette Norges deltakelse i internasjonale forskningsprogrammer. Partiprogram FORSKNING INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til mer internasjonalisering av norske forskningsinstitutt, universiteter og høgskoler. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER INTERNASJONALT SAMARBEID UNIVERSITETER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjøre forskning til en mer attraktiv karrierevei, også for kvinner. Partiprogram ARBEIDSLIV FORSKNING LIKESTILLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til bedre praktisk tilrettelegging for utenlandske forskere i Norge. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER INTERNASJONALT SAMARBEID UNIVERSITETER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil for å heve kvaliteten på forskningen og for å oppnå mer samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i høyere utdanning, bør det innføres utviklingsavtaler med institusjonene i universitets- og høgskolesektoren. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreføre og styrke satsingen på fremragende forskningsmiljøer gjennom forskningsrådets sentrale satsinger; sentre for fremragende forskning (SFF), sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI), forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) og Norwegian Centres of Expertise (NCE). Partiprogram FORSKNING MILJØVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge bedre til rette for innovative offentlige anskaffelser. Partiprogram FINANSER FORSKNING LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til sterkere koordinering mellom forskningspolitikken og næringspolitikken. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil øke forskningsinnsatsen innenfor samfunnssikkerhet og beredskap. Partiprogram FORSKNING REDNINGSTJENESTE SAMFUNNSSIKKERHET SIKKERHET TIL SJØS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) som et ledd i å øke bedriftenes forskningsandel. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle Skattefunnordningen for å øke næringslivets investeringer i forskning og utvikling. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTEFRADRAG SKATTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for økt bruk av OFU- og IFU-kontrakter [Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter og offentlige forsknings- og utviklingskontrakter]. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for flere regionale vitensentre og Newtonrom der barn og unge kan oppleve forskning i praksis. Partiprogram BARN DISTRIKTSPOLITIKK FORSKNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil satse videre på de områdene der vi har spesielle forutsetninger for å være gode, som petroleum, energi og miljø, reiseliv, marin- og maritimsektor, blant annet gjennom satsing på forskning og utvikling. Partiprogram ENERGI FISKERIER FORSKNING NÆRINGSLIV OLJE OG GASS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for forskning og innovasjon i store sysselsettende næringer som transport, varehandel, bygg og anlegg. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for framtidig verdiskaping gjennom økt utvikling og bruk av norsk miljøteknologi. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle en framtidsrettet mineralnæring med satsing på kartlegging og kompetanseoppbygging. Partiprogram BERGVERK FORSKNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil forske mer på utvikling av fornybar energi. Partiprogram ENERGI FORSKNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for FoU-ordninger og andre næringspolitiske virkemidler som bidrar til fortsatt teknologiforsprang og konkurransedyktighet for den petroleumsrettede leverandørindustrien. Partiprogram FORSKNING INDUSTRI NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil satse på teknologiutvikling innen fangst og lagring av CO2 og videreføre at alle nye gasskraftkonsesjoner skal være basert på fangst og lagring av CO2. Partiprogram ENERGI FORSKNING MILJØVERN OLJE OG GASS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke klimaforskningen og trappe opp innsatsen for at industrien kan utvikle og ta i bruk ny klimavennlig teknologi. Partiprogram ENERGI FORSKNING INDUSTRI MILJØVERN VERFTSINDUSTRI
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle gode samhandlingsarenaer mellom maritime og marine næringer og forsterke innsatsen på forskning, teknologiutvikling og innovasjon i fiskeri og havbrukssektoren. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil ha forskningsmiljøer innen IKT som holder høyt internasjonalt nivå. Partiprogram FORSKNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke forskningen på Alzheimer, demens og andre nevrologiske sykdommer, for å legge bedre til rette for tidlig innsats og forebygging og utvikle tilrettelagte og tilpassede tjenester. Partiprogram FOLKEHELSE FORSKNING OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil øke helse og omsorgsforskningen. Partiprogram FOLKEHELSE FORSKNING OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil forsterke omsorgstjenestenes regionale forsknings- og utviklingsstruktur. Partiprogram FORSKNING FYLKER HELSEINSTITUSJONER KOMMUNER OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke forskningen på nasjonalt nivå (I kap om "Innovasjon i omsorgen"). Partiprogram FORSKNING HELSEINSTITUSJONER OMSORGSTJENESTER STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke innsatsen for forsknngs- innovasjons- og utviklingsarbeid i kommunene (I kap om "Innovasjon i omsorgen"). Partiprogram FORSKNING HELSEINSTITUSJONER OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke forskning, innovasjon og bruk av ny teknologi [i helsevesenet]. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil fremme kunnskapsbaserte beslutninger ved prioriteringer og vurderinger av nye legemidler og behandlingsmetoder. Partiprogram FORSKNING SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at forskningen i større grad enn i dag fokuserer på årsaksforholdet ved psykisk sykdom. Partiprogram FORSKNING SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeiderpartiet vil ha mer forskning for å bedre kunne forebygge at folk tar sitt eget liv. Partiprogram FORSKNING SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke forskningen på rusavhengighet og effekt av behandling. Partiprogram FORSKNING RUSMIDLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil øke forskningen på vold i nære relasjoner. Partiprogram FORSKNING STRAFFERETT
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for at Norge skal ligge fremst i utvikling av kunnskap om miljø, ressurser og næringsutvikling i nordområdene. En vesentlig del av denne forskningen og kunnskapsutviklingen må skje ved universitet og høgskoler i nord. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FORSKNING HØYERE UTDANNING NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Vi må satse på nye områder, som for eksempel nanoteknologi og marin bioprospektering. Partiprogram FORSKNING
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet vil arbeide for at forskning og forskere får gode rammevilkår og at det blir iverksatt tiltak for å rekruttere til forskerstillinger. Partiprogram FORSKNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil stå fast på målet om at forskningsinnsats skal opp på tre prosent av BNP. I tillegg til større bevilgninger til forskning over offentlige budsjett, må også næringslivet i større grad medvirke til at målet blir nådd. Partiprogram FORSKNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil sikre regional fordeling av forskningsmidlene for å utvikle gode universitets- og høgskolemiljøer over hele landet og for å skape grunnlag for utvikling av nye virksomheter basert på regional forskningsinnsats. Partiprogram FORSKNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil gå imot bruk og forskning på befrukta egg, fostervev og aborterte fostre hos mennesket. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN SVANGERSKAP
2013-2017 Senterpartiet Sp vil ha en restriktiv politikk når det gjelder bruk av stamceller, genteknologi, men åpne for unntak når det gjelder diagnostikk for alvorlige, arvelige og livstruende sykdommer. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN SVANGERSKAP
2013-2017 Senterpartiet Sp vil sikre at strategiske sektorer som finans og viktige teknologimiljøer har sterke nasjonale aktører. Partiprogram FINANSER FORSKNING NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP
2013-2017 Senterpartiet Sp vil legge til rette for kunnskapsnæringer i hele landet gjennom bygging av infrastruktur. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV SAMFERDSEL
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil bedre næringslivets muligheter til skattefradrag for satsing på forskning og utvikling (SkatteFUNN-ordningen). Partiprogram FORSKNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti En større del av statsbudsjettet bør brukes til målrettede investeringer i infrastruktur som jernbane og vei og til oppbygging av humankapitalen gjennom økt satsing på utdanning, forskning og utvikling. En måte å gjøre dette på kan være gjennom å opprette egne fond innenfor samferdsel og forskning, der avkastningen fra disse fondene øremerkes til investeringer i den aktuelle sektoren. Partiprogram FORSKNING STATSBUDSJETTET UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha mer forsking på og åpenhet om årsakene til at abort velges og ettervirkningene av en abort. Partiprogram FORSKNING SVANGERSKAP
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde forbud mot bruk av genetisk informasjon i forsikringssammenheng. Partiprogram FORSKNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke forskningen på sykdommer som rammer kvinner spesielt, og på sykdommer der kvinner har andre symptomer enn menn, og behandling for disse. Partiprogram FORSKNING LIKESTILLING SYKDOMMER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil nedfelle forskrifter med tidsfrister for universell utforming av alle grunnskoler. Partiprogram FORSKNING GRUNNSKOLE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke forskning på kvinnesykdommer, kjønnsforskjeller i sykdomsrisiko, forebygging, sykdomsutvikling, diagnostikk og behandling, og at fastlegenes kompetanse om dette må styrkes. Partiprogram FORSKNING LIKESTILLING SYKDOMMER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at forskningen på helseskader på grunn av elektromagnetisk stråling intensiveres. Partiprogram FORSKNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke forskning på demenslidelser. Partiprogram FORSKNING OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha økt forskning på aldring, blant annet med å gi økte ressurser til undervisningssykehjemmene. Partiprogram FORSKNING OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke forskning og utvikling av velferdsteknologi og styrke det nasjonale senteret som samler, prøver ut og sprer informasjon om hvordan slik teknologi kan brukes på en positiv måte i eldreomsorgen for å skape økt trygghet. Partiprogram FORSKNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil øke bevilgningene til forskning på ulike typer forebyggende og behandlende tiltak for rusavhengige som er rettet mot rusfrihet. Partiprogram FORSKNING RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det iverksettes forskning rettet inn mot omfanget av henlagte voldtektsanmeldelser. Partiprogram FORSKNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke pedagogisk forskning og utviklingsarbeid som gir mer kunnskap om hvordan teoristoff kan tilrettelegges slik at yrkesfaglig motiverte elever finner det meningsfullt og interessant. Partiprogram FORSKNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil fjerne utilsiktede ulike rammevilkår for forskning mellom statlige og private forskningsinstitusjoner. Partiprogram FORSKNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for at bevilgningene til forskning i Norge når opp til minst gjennomsnittlig OECD-nivå innen 2020 gjennom både å styrke den offentlige forskningsinnsatsen og å styrke næringslivets rammevilkår for forskning. Partiprogram FORSKNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil øke offentlige midler til grunnforskning og næringsrettet forskning og forskning på tvers av fagdisipliner. Partiprogram FORSKNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gjeninnføre et forskningsfond. Partiprogram FORSKNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil øke bevilgningene til de regionale forskningsfondene. Partiprogram FORSKNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere til økt kommersialisering av forskningsresultater ved universiteter, høyskoler og andre forskningsmiljøer. Institusjonene må gis insentiver for å øke denne aktiviteten. Partiprogram FORSKNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at de nye universitetene i Stavanger, Agder, Bodø og Ås må sikres med en mer rettferdig andel av forskningsmidler og forskningsstillinger. Partiprogram FORSKNING UNIVERSITETER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det opprettes flere stipendiat- og post.doc.-stillinger og flere faste vitenskapelige stillinger. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det bevilges mer til oppdatering av vitenskapelig utstyr. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for at det etableres flere nye bedriftsmasterprogrammer og satse mer på nærings- Ph.D-ordningen, der bedriftsansatte tar en ordinær doktorgrad med utgangspunkt i bedriftenes behov. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil videreutvikle Technology Centre Mongstad (TMC) til et internasjonalt forskningssenter for fangst og lagring av CO2. Partiprogram ENERGI FORSKNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere til økt forskningsinnsats i bedriftene gjennom å øke beløpsgrensene i SkatteFUNN- ordningen. Partiprogram FORSKNING SKATTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil øke offentlige bevilgninger til å utvikle nye ordninger og styrke de ordningene i Forskningsrådet og Innovasjon Norge som kan dokumentere en utløsende effekt på private investeringer i forskning og innovasjon. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil avgrense omfanget av dyreforsøk, og i størst mulig grad erstatte dette med moderne teknologi. Partiprogram FORSKNING HUSDYR
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke forskningen knyttet til havbruksnæringen. Partiprogram FORSKNING HAVBRUK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at industribedriftenes innovasjon og samhandling med forskningsinstitusjoner må stimuleres for å fremme produktutvikling. Partiprogram FORSKNING INDUSTRI
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Forskningsinnsatsen må trappes opp og få økt forutsigbarhet ved at det innføres en langtidsplan for kunnskap og forskning. Partiprogram FORSKNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil bidra til økt forutsigbarhet ved å innføre en langtidsplan for kunnskap og forskning. Planen skal inneholde mål for blant annet forskningsinnsats, stipendiatstillinger, studieplasser og investeringer i bygg og infrastruktur. Partiprogram FORSKNING UTDANNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil doble støtten til Forskningssentrene for miljøvennlig energiteknologi (FME). Partiprogram ENERGI FORSKNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil opprette et nytt FME-senter (Forskningssenter for miljøvennlig energi) for geotermisk energi. Partiprogram ENERGI FORSKNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjennom etablerte FME legge til rette for demonstrasjonsprosjekter som utforsker mulighetene for samspill mellom teknologier som havvind, bølgekraft og tidevannskraft, og som integrerer andre interesser som sjøfart, fiskeri og havbruk. Partiprogram ENERGI FORSKNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke ordningen for støtte til pilotanlegg innenfor miljø- og klimateknologi, og øke satsingen på klima og klimarelatert forskning over Norges Forskningsråd og forskingsfondet. Partiprogram ENERGI FORSKNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil etablere et statlig finansiert forskningsprogram om miljøgifters cocktail-effekter på helse og miljø. Sprøytemiddelrester i matvarer skal prioriteres. Partiprogram FOLKEHELSE FORSKNING MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil initiere og finansiere et forskningsprogram om dyrevelferd innen havbruk. Partiprogram FORSKNING HAVBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ha mer forskning på marin økologi, årsakene til og konsekvensene av næringssaltutslipp, endringer i bunnvegetasjonen samt innføring av nye arter. Partiprogram FORSKNING HAVBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forby import av kosmetikk, husholdningsartikler og krigsmateriell, samt ingredienser i slike produkter, som er testet på dyr. Partiprogram FORSKNING HUSDYR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil reformere eller dele opp Innovasjon Norge for å styrke satsingen på sosialt entreprenørskap og innovasjon innen industri og miljøteknologi. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil støtte uavhengige innovasjonssentre, etter mønster av for eksempel FabLab, der potensielle gründere får muligheten til å utvikle sine ideer til fysisk prototyp og forretningskonsept. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke støtten til FoU og forsøksprosjekt innen byøkologi og grønn fortetting. Partiprogram FORSKNING NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil satse mer på helsefaglig forskning innen kroniske sykdommer, psykiske lidelser og forebygging av sykdom. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke forskning og kompetanseutvikling innen rehabilitering og habilitering. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sette av årlige midler til forskningsprosjekter der frivillige og ideelle organisasjoner får anledning til å bestemme hva det skal forskes på. Forskningen skal utføres av ordinære forskningsinstitusjoner. Partiprogram FORSKNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre alle data og publikasjoner som er resultat av offentlig finansiert forskning gratis tilgjengelige for offentligheten med en Open Access-policy. Rådata må også frigjøres såfremt personvernhensyn tillater det. Partiprogram FORSKNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil trappe opp bevilgningene til næringsrettet forskning, blant annet gjennom å styrke Skattefunn og Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA). Regjeringserklæring FORSKNING NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke IFU/OFU-ordningen. Regjeringserklæring FORSKNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bruke næringsklynger som drivkraft for innovasjon, spesielt ved å satse på Norwegian Centres of Expertise (NCE-programmet) og starte opp Global Centres of Expertise. Regjeringserklæring FORSKNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forbedre tilgangen til statlig pollen- og såkornkapital og legge til rette for at organisasjonene som forvalter tiltakene kan plasseres i universitetsbyer. Regjeringserklæring FORSKNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil satse på forskning og utvikling innen fiskeri- og havbruksnæringene, særlig for å øke merverdien av norske eksportprodukter. Regjeringserklæring FISKERIER FORSKNING UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke ISF-andelen og utrede en forbedret finansieringsmodell for akuttbehandling, forskning og utdanning i den offentlige helsetjenesten, jf samarbeidsavtalen. Regjeringserklæring FORSKNING HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke forskningen og videreutviklingen av spesialiserte kompetansemiljøer på dette feltet[bioteknologi]. Regjeringserklæring FORSKNING HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil evaluere bioteknologiloven, jf samarbeidsavtalen. Regjeringserklæring FORSKNING HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stimulere til tettere samarbeid mellom skoler, bedrifter og forskningsmiljøer. Skolene skal lettere kunne spille på kompetanse i næringslivet i undervisningen. Regjeringserklæring FORSKNING NÆRINGSLIV SKOLER UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke forskningsinnsatsen for å nå målet om at forskning skal utgjøre 3 pst av BNP innen 2030. Regjeringserklæring FORSKNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fremme fremragende forskningsmiljøer ved å starte opp flere Global Centres of Expertise. Regjeringserklæring FORSKNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke forskningsrådets åpne programmer som legger avgjørende vekt på kvalitet, som Sentre for fremragende forskning (SFF), Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Regjeringserklæring FORSKNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke den frie prosjektstøtten for å fremme banebrytende forskning. Regjeringserklæring FORSKNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for, og stimulere til, økt internasjonalisering av forskningen, eksempelvis gjennom deltakelse i EUs rammeprogrammer. Regjeringserklæring FORSKNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke programmer for kommersialisering av forskningsresultater blant studenter og forskere. Regjeringserklæring FORSKNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stimulere til mer forskning i næringslivet og sterkere samhandling med akademia, blant annet gjennom å bedre Skattefunn og gaveforsterkningsordningen, og utvide Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) og nærings-PhDer. Regjeringserklæring FORSKNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forenkle byråkratiet rundt søknader om forskningsmidler. Regjeringserklæring FORSKNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke satsingen på forskning og miljøteknologi. Regjeringserklæring FORSKNING MILJØVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil satse på forskning på fornybare energikilder. Regjeringserklæring ENERGI FORSKNING MILJØVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke forskningssentrene for fornybar energi (FME-sentrene) og opprette et eget FME-senter for geotermisk energi i tråd med klimaforliket. Regjeringserklæring ENERGI FORSKNING MILJØVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil opprette et FME-senter for Thorium. Regjeringserklæring ENERGI FORSKNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke petroleumsrelatert forskning. Regjeringserklæring FORSKNING OLJE OG GASS
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bidra til økt nasjonal og internasjonal forskningskompetanse på klima og miljø i nordområdene. Regjeringserklæring FORSKNING MILJØVERN POLAROMRÅDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke forskningen på sykdommer som rammer kvinner spesielt, og på sykdommer der kvinner har andre symptomer enn menn, og behandling for disse. Partiprogram FORSKNING LIKESTILLING SYKDOMMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ikke tillate forskning på befruktede egg. Partiprogram FORSKNING SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ikke åpne for CRISPR som en metode som kan benyttes til å endre eller forbedre menneskets grunnleggende egenskaper, men er opptatt av å finne medisinske metoder som kan fremme helse hos mor og barn. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde forbudet mot terapeutisk kloning. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN SYKDOMMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ikke tillate forskning på befruktede egg eller fosterceller fra provoserte aborter, men satse på forskning på stamceller fra fødte individer. Partiprogram FORSKNING SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil lovfeste forbud mot gendoping og genterapi som har som formål å endre eller forbedre menneskers egenskaper, og derfor ikke tillate CRISPR-metoden. Partiprogram FORSKNING SYKDOMMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil videreføre et generelt forbud mot å skape genetiske endringer som går i arv til kommende generasjoner. Forbudet mot behandling med genterapi på befruktede egg og behandling som kan medføre genetiske endringer i kjønnsceller må opprettholdes. Partiprogram FORSKNING SVANGERSKAP SYKDOMMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ikke tillate mitokondriedonasjon. Partiprogram FORSKNING SYKDOMMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde forbud mot bruk av genetisk informasjon i forsikringssammenheng. Partiprogram FORSIKRING FORSKNING SYKDOMMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere til pedagogisk forskning og utviklingsarbeid som kan gi innsikt i hvordan vi sikrer en god grunnopplæring for alle. Partiprogram FORSKNING GRUNNSKOLE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det bevilges mer til oppdatering av vitenskapelig utstyr. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for at bevilgningene til forskning i Norge når opp til minst gjennomsnittlig OECD-nivå innen 2030 gjennom både å styrke den offentlige forskningsinnsatsen og å styrke næringslivets rammevilkår for forskning. Partiprogram FORSKNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil fjerne utilsiktede ulike rammevilkår for forskning mellom statlige og private forskningsinstitusjoner. Partiprogram FORSKNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke offentlige midler til grunnforskning, næringsrettet forskning og forskning på tvers av fagdisipliner. Partiprogram FORSKNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke bevilgningene til de regionale forskningsfondene. Partiprogram FORSKNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre regional styring av de regionale forskningsmidlene. Partiprogram FORSKNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere til økt kommersialisering av forskningsresultater ved universiteter, høyskoler og andre forskningsmiljøer. Partiprogram FORSKNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil fremme en kraftig økning i satsingen på innovasjon innen velferdsteknologi og hjelpemidler og legge til rette for å ta i bruk produkter og tjenester fra gründere i samarbeid med tjenesteytere og brukere. Partiprogram FORSKNING OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke forskning og utvikling av velferdsteknologi og styrke det nasjonale senteret som samler, prøver ut og sprer informasjon om hvordan slik teknologi kan brukes på en positiv måte av eldre og i eldreomsorgen for å skape økt trygghet. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke aldersrelatert hjerneforskning og forskning på demenslidelser. Partiprogram FORSKNING OMSORGSTJENESTER SYKDOMMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre medisinskfaglig utredning av personer med demenssymptomer. Partiprogram FORSKNING OMSORGSTJENESTER SYKDOMMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha økt forskning på aldring, blant annet med å gi økte ressurser til ressurssentre for sykehjem og hjemmesykepleie og sentre for omsorgsforskning. Partiprogram FORSKNING OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke innsatsen på forskning, behandling og oppfølging av ME. Partiprogram FORSKNING SYKDOMMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke innsatsen innenfor forskning, behandling og oppfølging på kombinerte diagnoser mellom rus og psykiatri. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil avvikle og forby PGD og PGD/HLA. Partiprogram FORSKNING STRAFFERETT SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha økt forskning på bruk av adulte stamceller14 og ikke bruk av embryonale stamceller15 i forskning og behandling. Partiprogram FORSKNING SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke innsatsen på forskning, behandling og oppfølging av barnekreft. Partiprogram BARN FORSKNING SYKDOMMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke bevilgningene til forskning på ulike typer forebyggende og behandlende tiltak for rusavhengige som er rettet mot rusfrihet. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil forby bruk av mikroplast i kosmetiske produkter, kunstgressbaner og lignende, og stimulere til forskning på produkter som kan erstatte stoffer som er kilde til mikroplast. Partiprogram FORSKNING FORURENSNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre gode og forutsigbare rammevilkår for kraftbransjen, og bedre støtteordninger for utvikling og kommersialisering av umodne teknologier. Partiprogram ENERGI FORSKNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha gode rammer for forskning, utvikling, utprøving og kommersialisering av ny fornybar energiteknologi. Partiprogram ENERGI FORSKNING MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke rammene til aktørene som i Norge gir støtte til ulike fornybare energiteknologier og energieffektivisering, slik som Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge og Enova. Partiprogram ENERGI FORSKNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge, med et mål om opptrapping til 1 milliard kroner. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil realisere et fullskala demonstrasjonsanlegg for CCS i Norge innen 2020, og avklare alle rammebetingelsene som trengs for at selskapene skal kunne gjøre investeringsbeslutning. Partiprogram ENERGI FORSKNING MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere norske FoU miljø og norsk industri til å utvikle klimavennlig sjøtransport for persontrafikk og gods. Partiprogram FORSKNING INDUSTRI MILJØVERN SJØFART
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke tilskudd til forskning og styrke samarbeidet mellom utdanningsinstitusjoner, forskningsinstitutter og bedrifter. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere til økt forskningsinnsats i bedriftene gjennom å øke beløpsgrensene og inkludere flere bedriftstyper (enkeltpersonforetak og delt ansvar) i SkatteFUNN- ordningen. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV SKATTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil etablere et fond for sosial innovasjon, som skal støtte oppstart og videreutvikling av nye, ideelle prosjekter som har til hensikt å løse sosiale utfordringer. Partiprogram FORSKNING SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke offentlige bevilgninger til å utvikle nye ordninger og styrke de ordningene i Forskningsrådet og Innovasjon Norge som kan dokumentere en utløsende effekt på private investeringer i forskning og innovasjon. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV SKATTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at industribedriftenes innovasjon og samhandling med forskningsinstitusjoner må stimuleres for å fremme produktutvikling. Partiprogram FORSKNING INDUSTRI
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil videreføre Treprogrammet i Innovasjon Norge som stimulerer til innovasjon og nyskaping knyttet til bruk av trevirke. Partiprogram FORSKNING SKOGBRUK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke forskningen knyttet til havbruksnæringen. Partiprogram FORSKNING HAVBRUK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke FoU-innsatsen knyttet til marin bioprospektering. Partiprogram FISKERIER FORSKNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at Innovasjon Norge og SIVA (Selskapet for industrivekst) skal ha en tydelig distriktsprofil. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil forbedre næringslivets muligheter til skattefradrag for satsing på forskning og utvikling gjennom å øke beløpsgrensene i SkatteFUNN-ordningen. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV SKATTEFRADRAG
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke forskning og utdanning for å stimulere til verdiskaping. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil legge til rette for en offensiv nyskapingspolitikk, der gründervirksomhet, FoU og kompetanseutvikling stimuleres. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil støtte forskningssentre som fremmer utvikling av bioprodukter. Partiprogram ENERGI FORSKNING MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil øke støtten til investeringsprosjekter som omhandler nyetablering, nyskaping, omstilling, internasjonalisering og utvikling. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil legge til rette for kunnskaps- og teknologiutvikling i havnæringene gjennom forskning, innovasjon, utdanning og kompetanse. Partiprogram FORSKNING HAVBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil stimulere til ytterligere brukerstyrt forskning på utnyttelse av fiskeressursene, herunder potensial for mottak og foredling av levende fisk. Partiprogram FISKERIER FORSKNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil satse videre på næringsrettet biobasert forskning og innovasjon. Partiprogram FORSKNING SKOGBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha økt satsing på forskning innenfor fornybar energi og alternative energiproduksjonsmetoder. Partiprogram ENERGI FORSKNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil intensivere forskning på kjernekraft, med fokus på thorium. Partiprogram FORSKNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre større satsing på FoU innen petroleumssektoren. Partiprogram FORSKNING OLJE OG GASS
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke forskningen på hvordan villaks, produksjon av kraft og oppdrettslaks kan sameksistere. Partiprogram ENERGI FISKERIER FORSKNING NATURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke uavhengig forskning på smittepresset fra havbruket til villfisk. Partiprogram FISKERIER FORSKNING NATURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil stimulere til bredere forskning og åpen, kritisk debatt rundt årsaker til, og omfanget av, klimaendringer. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil øke innovasjon og forskning rett mot nordområdenes utfordringer, herunder sameksistens av næringer. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV POLAROMRÅDER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil øke midlene til medisinsk forskning. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil øke innsatsstyrt finansiering (ISF) andelen til minimum 60 %. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke Oslo Cancer Clustern. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke medisinsk forsking og utvikling. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at norsk helsevesen skal være proaktiv i bruk av gen- og bioteknologi. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil øke forskningsinnsatsen i Norge ytterligere og opprette et ledende internasjonalt forskningssenter for stamcellebruk og anvendelse i Norge. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke forskningen innen læreryrket. Partiprogram FORSKNING SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil stimulere til et tettere samarbeid mellom næringslivet og forskningsmiljøene for å oppnå enda mer innovasjon og nyskapning. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil øke bevilgninger til FoU. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil innføre skattefradrag for gaver til universiteter og forskningsinstitusjoner. Partiprogram FORSKNING SKATTEFRADRAG UNIVERSITETER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at grunnforskning skal finansieres av det offentlige. Partiprogram FORSKNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil utvide SkatteFUNN, Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) og Nærings PhD. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV SKATTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil forenkle byråkratiet rundt søknad om forskningsmidler. Partiprogram FORSKNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil føre en aktiv og målrettet forskningspolitikk slik at Norge kan vokse inn i fremtiden. Partiprogram FORSKNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at den næringsrettede forskningen rettes mot områder der Norge har spesiell kompetanse eller sterke næringsklynger. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for gode rammebetingelser for næringsrettet forskning, da det er næringslivet som skal produsere det vi skal leve av i fremtiden. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at tildeling av forskningsmidler også skal baseres på resultatmåling og prosjektevaluering. Partiprogram FORSKNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil tilby konkurransedyktige vilkår for rekruttering til forskning. Partiprogram FORSKNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil etablere et nasjonalt prosjekt for utvikling av kunstig intelligens og ubemannet teknologi. Partiprogram FORSKNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil opprette Digital 21 for bedre samarbeid mellom industri, forskning og myndigheter etter modell av de allerede igangsatte "21-satsingene". Partiprogram FORSKNING INDUSTRI KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil etablere vitensentre, Newton-rom, prototypeverksted og liknende læringsarenaer i flere fagområder og arbeide for at alle kommuner skal ha tilgang på digitale aktivitetsrom. Partiprogram FORSKNING KOMMUNER SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle et godt nasjonalt system for deling av kvalitetssikrede og forskningsbaserte undervisnings- og læringsopplegg. Partiprogram FORSKNING SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre den akademiske friheten og bidra til at publiserte forskningsresultater er tilgjengelig for alle. Partiprogram FORSKNING UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge frem en prioriteringsliste for bygg og infrastruktur og gjøre dette til en del av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Partiprogram ARBEIDSLIV FORSKNING HØYERE UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil videreføre treprosentmålet i forskningspolitikken og ha som ambisjon at næringslivets utførte forskning og utvikling utgjør to prosent av BNP innen 2030. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil jobbe systematisk for bedre samordning av forskningspolitikken på tvers av departementer, direktorater, organisasjoner og næringer. Partiprogram FORSKNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke forskning som en attraktiv karrierevei og hjelpe frem flere unge forskertalenter. Partiprogram FORSKNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil videreføre satsingen på fremragende forsknings- og utdanningsmiljøer og etablere nye forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse knyttet til næringsklyngene på disse områdene. Partiprogram FORSKNING UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle Skattefunnordningen for å øke næringslivets investeringer i FoU. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV SKATTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil etablere et eget forskingsprogram for innovasjon og omstilling i offentlig sektor med spesielt fokus på hvordan vi organiserer og finansierer gode kommunale tjenester. Partiprogram FORSKNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utrede konkrete tiltak for å dempe søknadsbyråkrati og rapportering knyttet til de konkurranseutsatte arenaene i Norges forskningsråd. Partiprogram FORSKNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bruke våre unike kvalitets- og pasientregistre for å fremme folkehelsearbeidet og utvikle nye behandlingsmetoder. Partiprogram FOLKEHELSE FORSKNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at Norges fortrinn med en offentlig enhetlig helsetjeneste brukes aktivt til forskning og utvikling av nye legemidler og behandlingsformer gjennom blant flere annet kliniske studier. Partiprogram FOLKEHELSE FORSKNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke forskning innen kommunehelse, rus, psykisk helse og rehabilitering. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN KOMMUNER RUSMIDLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at Norge tar internasjonalt lederskap for etableringen av ordninger som øker forskning, utvikling, overvåking og innkjøp av antibiotika. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ta initiativ til mer forskning på eldre LHBT+ personer i Norge for å kartlegge hvilke særskilte utfordringer de opplever ved å bli eldre og hvordan hjelpetilbudet kan tilpasses denne gruppen. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil øke innsatsen for å trygge de myke trafikantene ved å satse på gang- og sykkeltiltak, forebyggende arbeid og forskning. Partiprogram FORSKNING VEGTRAFIKK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke forskningen og fremme tiltak for å redusere bruken av mikroplast. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke tverrfaglig forskning innenfor bærekraft, klima og helse. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke dialogen mellom forskere, næringslivet, arbeidslivets parter, sivilsamfunn og politikere for å finne løsninger på tvers av fag og felt. Partiprogram ARBEIDSLIV FORSKNING NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for teknologiutvikling som reduserer klimagassutslipp i partnerskap med industrien. Partiprogram FORSKNING INDUSTRI MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for en bred og sterk bioøkonomisk satsing, der vi videreutvikler eksisterende kompetansemiljøer og utvikler nye verdikjeder, klynger av bedrifter og forskningsmiljøer. Partiprogram FORSKNING INDUSTRI MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utrede mulighetene og, hvis mulig, legge til rette for at norsk sokkel kan bli et europeisk lager for CO2. Partiprogram FORSKNING INDUSTRI MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at det kuttes utslipp i fastlandsindustrien og petroleumssektoren, blant annet gjennom et program for fullskala karbonfangst. Partiprogram FORSKNING INDUSTRI MILJØVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bruke kompetanse fra petroleumssektoren til å satse på havbasert fornybar energi og karbonlagring. Partiprogram FORSKNING INDUSTRI MILJØVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil etablere egne nasjonale forskningsprogrammer innenfor strategiske næringer. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil støtte opprettelsen av industrinære testsentre for å sørge for at ny teknologi og kunnskap raskt kan tas i bruk. Partiprogram FORSKNING INDUSTRI
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle bedre samarbeidsarenaer på tvers av industrisektorer, forskning- og utdanningsinstitusjoner, finansinstitusjoner og myndigheter. Partiprogram FINANSER FORSKNING INDUSTRI
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil øke FoU-innsatsen for å få til mer produktutvikling, innovasjon og alternativ bruk av avgangsmasser. Partiprogram BERGVERK FORSKNING INDUSTRI
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utvide bruken av langsiktige samarbeidsprosjekter mellom forskning og næringsliv, slik som SFI (Sentre for forskningsdrevet innovasjon) og sentre for miljøvennlig energi (FME). Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil supplere satsingen vi gjør gjennom forskningsmidler og virkemiddelapparat, ved bevisst å bruke statlig eierskap for å sørge for at større, etablerte 50 nøkkelbedrifter bevarer sin norske forankring. Partiprogram FORSKNING STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil samordne forskningsinnsatsen på havet og havets ressurser. Partiprogram FORSKNING HAVBRUK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bygge ut relevant forskningsinfrastruktur som blant annet Ocean Space Senter, og vurdere å etablere et kompetansesenter for hav og arktiske spørsmål i Tromsø. Partiprogram FORSKNING HAVBRUK POLAROMRÅDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innen forskning og utvikling styrke den marine FoU-innsatsen, blant annet innen kystøkologi for å få kunnskapom havbruksnæringens påvirkning på miljø, marine arter mv. Partiprogram FORSKNING HAVBRUK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innen forskning og utvikling styrke den marine utdanningen og legge til rette for flere lærlinger. Partiprogram FORSKNING UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innen forskning og utvikling styrke bestands- og ressursforskningen. Partiprogram FISKERIER FORSKNING HAVBRUK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere til forskning på og utvikling av nye produkter. Partiprogram FORSKNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle minst ett sterkt fag- og kompetansemiljø som vektlegger sjømatindustriens behov for kunnskap og forskning, samt legge til rette for god rekruttering i alle ledd. Partiprogram FISKERIER FORSKNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil satse på FoU og ny, fremtidsrettet teknologi, spesielt innen nye produksjons- og driftsmetoder. Partiprogram FISKERIER FORSKNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere til videreforedling, herunder gjeninnføre krav til de største aktørene [i fiskerisektoren] om lokal aktivitet og bearbeiding, FoU og tilbud om lærlinge- og traineeplasser. Partiprogram FISKERIER FORSKNING HAVBRUK UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle ordningen med forsknings- og utviklingstillatelser og sikre at ny kunnskap og teknologi kommer hele havbruksnæringen til gode. Partiprogram FISKERIER FORSKNING HAVBRUK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil støtte forskning på alternative materialer som kan erstatte plast. Partiprogram FORSKNING FORURENSNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil etablere et helhetlig system for destinasjonsutvikling, herunder velfungerende destinasjonsselskaper, økt forskning og økt samarbeid mellom næringsaktører. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING REISELIVSNÆRING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil satse på klyngene innenfor den grønne bioøkonomien, inkludert forskning, utvikling og kommersialisering. Partiprogram FORSKNING LANDBRUK MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for en sterkere satsing på å utnytte biobaserte ressurser fra jord, skog og hav, blant annet ved å videreutvikle eksisterende kompetansemiljøer og ved å legge til rette for nye klynger av bedrifter og forskningsmiljøer. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil øke satsning på teknologiutvikling og flere industrielle muligheter gjennom mellom skogbaserte kompetansemiljøer. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING SKOGBRUK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil støtte forskning og innovasjon for utvikling av nye produkter og lønnsomme verdikjeder basert på bioråstoff. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil opprette verdiskapingsprogrammer der virkemiddelapparatet jobber på tvers mot målrettede bioøkonomisatsinger. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil forskning og utvikling skal i større grad rettes inn mot teknologiutvikling og teknologioverføring. Partiprogram FORSKNING OLJE OG GASS
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil opprette en samarbeidsarena mellom transportetatene, bygg- og anleggssektoren og forskningsinstitusjoner. Staten skal bidra med innovasjonsmidler til ny teknologi og tiltak som kan øke produktiviteten. Partiprogram BYGNINGSVESEN FORSKNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil etablere et større forsknings- og teknologiprogram for å utvikle null-og lavutslippsløsninger i maritim sektor. Partiprogram FORSKNING HAVBRUK MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre ledende forskningsmiljøer på digital sikkerhet og sårbarhet. Partiprogram FORSKNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ivareta Andøy-samfunnet gjennom bl.a. omstillingsmidler, statlige investeringer i infrastruktur og sikring av videre drift for Andøya Space Center/Andøya Test Center. Partiprogram FORSKNING FORSVAR
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke kunnskapsmiljøene og sikre god arbeidsdeling mellom universitetene i nord, og mer samspill med alle relevante kunnskapsmiljøer i nord og internasjonalt. Partiprogram FORSKNING POLAROMRÅDER UNIVERSITETER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil støtte opp om miljøer for bruk og videreutvikling av ny teknologi. Partiprogram FORSKNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ha en strategisk satsning på verdiskapning i og kunnskap om havrommet. Partiprogram FORSKNING HAVBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til økt forskningsinnsats på læring i frivillig sektor. Partiprogram FORSKNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for mer forskning og innovasjon i næringslivet. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil satse på miljøer som er eller kan bli verdensledende innenfor sitt fagfelt. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil videreutvikle ordningene med sentre for fremragende forskning (SFF), sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI), yngre fremragende forskere (YFF) og sentre for fremragende undervisning (SFU). Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil øke finansieringen av internasjonal nettverksbygging og utenlandsopphold for unge forskere, og rekruttere aktivt i egen PhD/post.doc–populasjon til faste forsknings- og universitetsstillinger. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil tilrettelegge for kommersialisering av forskning. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke den frie grunnforskningen gjennom økte basisbevilgninger til universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter. Partiprogram FINANSER FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER STATSBUDSJETTET UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for mer publisering og formidling av forskning i åpne kanaler. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere kvalifiseringsstøtte for forskningsinstitutter som søker statlig basisfinansiering. Partiprogram FINANSER FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER STATSBUDSJETTET UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre de private institusjonene gode nok rammevilkår til å være reelle alternativer for studenter og forskere. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil satse på aktiv deltakelse i EUs rammeprogrammer. Partiprogram EU/EØS FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil utarbeide nye og forpliktende opptrappingsplaner for rekrutteringsstillinger på høyere utdanningsinstitusjoner, for eksempel for stipendiater og postdoktorer. Partiprogram ARBEIDSLIV FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER SYSSELSETTING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil bedre SkatteFUNN-ordningen for å stimulere næringslivets forsknings- og utviklingsinnsats. Partiprogram FINANSER FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKATTER SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil utvide gaveforsterkningsordningen for private og ideelle gaver til forskning. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil videreutvikle SFI-ene (Senter for forskningsdrevet innovasjon) og NCEene (Norwegian Center of Expertise) for å styrke nyskapings- og næringsperspektivene i norsk forskning. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulerer til åpen forskningsformidling. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke satsingen på ordningen med nærings-PhD og nærings-post.doc. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil utvide ordningen med å gi forskningsmiljøer med særskilt god undervisning status som Senter for fremragende undervisning (SFU). Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil øke bevilgningene til oppgradering og nyanskaffelser av forskningsmessig infrastruktur, vitenskapelig utstyr og til vedlikehold av bygningsmasse. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke kunnskapsgrunnlaget for forvaltning av havressursene ved å styrke Havforskningsinstituttet og trappe opp forsknings- og utviklingsinnsatsen (FoU) til havforskning og tilgrensende forskningsdisipliner. Partiprogram FISKERIER FORSKNING HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette dedikerte FoU-programmer som binder industrien tettere opp mot leverandørindustrien og forskningsinstitusjonene for å bidra til utviklingen i bioøkonomien. Partiprogram FISKERIER FORSKNING HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil øke forskningen på klimasmarte løsninger i landbruket. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil bevilge forskningsmidler til åpen forskning på sivilsamfunnets sårbarhet og sikkerhet innen IKT. Partiprogram FORSKNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke forskningsinnsatsen i psykisk helse. Partiprogram FOLKEHELSE FORSKNING HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre alle forskningsresultater som er finansiert med offentlige midler fritt tilgjengelige (Open Access) umiddelbart etter publikasjon. Partiprogram FORSKNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke de samiske forskningsmiljøene. Partiprogram FORSKNING LOKALFORVALTNING SAMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på verdensrommet. Det offentlige skal bidra til at norsk romindustri skal være en del av de store internasjonale satsingene på verdensrommet, og bidra til målrettet utvikling av økt norsk eksport av romteknologi. Partiprogram FORSKNING HANDEL INDUSTRI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha forsøk med pilottestsenter for miljøteknologi. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke forskningsbasert undervisning. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke forskningsrekrutteringen. For å styrke yngre forskeres karrieremuligheter og bedre kjønnsbalansen, bør frigjorte stillinger vurderes å bli utlyst som førsteamanuensis i stedet for professor. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bidra til å øke den samlede norske forskningsinnsatsen som andel av brutto nasjonalprodukt til det samme som andre industriland på sikt. Partiprogram FINANSER FORSKNING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha forskerstyrt og mindre konkurransebasert forskning. Økt basis-/grunnbevilgning til universitet, høgskoler og forskningsinstitutt. Partiprogram FINANSER FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at en større del av de statlige forskningsmidlene går direkte til institusjonene. Norges Forskningsråds midler må i større grad brukes til frie og forskerinitierte prosjekter enn til programmer. Partiprogram FORSKNING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke samarbeidet mellom samfunnet, utdanningen og forskningen. Høyere utdanningsinstitusjoner, forskningsinstitutter, arbeidslivet og de folkelige bevegelsene må i sterkere grad utveksle ønsker og melde inn behov. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil legge til rette for mer forskningsbasert utviklingsarbeid i samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer på den ene sida, og offentlig sektor, næringsliv og det sivile samfunnet på den andre. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke arbeidsplassen som forsknings-, utviklings- og innovasjonsarena. Det gir økt relevans, økt nytte og trekker flere med. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at forsknings- og utviklingsresultater i størst mulig grad skal publiseres i åpne og tilgjengelige tidsskrifter. Alle kliniske studier skal registreres og de fullstendige metodene og resultatene skal publiseres. Partiprogram FORSKNING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha mer kompetanseoverføring mellom næringslivet og forskningssektoren gjennom virkemidler som nærings-PhD-er (stipendiater delfinansiert av næringslivet) og utveksling av personell. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for å øke bevilgningene til forskning på kvinnerelaterte sykdommer. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN LIKESTILLING SYKDOMMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utvikle framtidens behandlingsformer. Norsk helsevesen må flyttes til fronten av utvikling, både for å sikre egne innbyggere best mulig, men også for å utvikle behandlingsmuligheter andre land kan ha nytte av. Partiprogram FORSKNING HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke satsingene på pilottestsenter for miljøteknologi. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha økt satsing på forskning og utvikling både når det gjelder naturens ressurser, klimapåvirkning fra landbruket og hvordan maten påvirker vår helse. Partiprogram FORSKNING JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en ny treforedling. SV vil øremerke forskningsmidler til foredling av tre med sikte på å styrke eksisterende næring, og anlegge ny treforedlingsindustri i Norge. Partiprogram FORSKNING INDUSTRI LANDBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOGBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stille strenge miljøkrav. SV vil stille krav om og gi støtte til forsknings- og utviklingsarbeid for å utnytte restråstoff i malmen i et kretsløp og utvikle metoder for rehabilitering etter gruvedrift. Det må stilles krav til fondsavsetning for opprydding før avvikling. Partiprogram BERGVERK FORSKNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at virkemiddelapparatet skal ha programmer som følger opp de store nasjonale satsingene i forskningsrådet. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at det stimuleres til tettere og mer forutsigbart samarbeid i distriktene mellom næringsliv, offentlig sektor og FoU-miljøene. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil videreutvikle de regionale forskingsfondene. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil støtte forskning på delingsøkonomi. Partiprogram FORBRUKERSAKER FORSKNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil etablere et kompetanse- og innovasjonsprogram for byggesektoren. Partiprogram BOLIGSAKER FORSKNING
2017-2021 Høyre Høyre vil videreføre SkatteFUNN og styrke den offentlige, næringsrettede forskningsinnsatsen og legge til rette for at veien fra idé til bedrift blir kortere. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Høyre Høyre vil innrette forskningsmidler og incentiver for å ta ut potensialet innen havnæringene. Partiprogram FORSKNING HAVBRUK
2017-2021 Høyre Høyre vil satse på infrastruktur og laboratorier for forskning og utvikling som er innrettet på å styrke havnæringens konkurransekraft og innovasjon, og for å gi Norge økt kunnskap om miljø- og ressurssituasjonen i havet. Partiprogram FORSKNING HAVBRUK MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre industrien tilgang til relevant kompetanse og styrke den offentlige, næringsrettede forskningsinnsatsen for å bidra til at industrien utvikler ny miljøteknologi og kostnadseffektive løsninger. Partiprogram FORSKNING INDUSTRI
2017-2021 Høyre Høyre vil støtte etablering av testsentre som norske bedrifter kan benytte seg av gjennom å styrke infrastruktur og utstyr til forskningen. Partiprogram FORSKNING INDUSTRI NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Høyre Høyre vil knytte forskningsmiljøene [innen bioteknologi] innen de ulike profesjonene sammen. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke stamcelleforskningen på stamceller fra fødte mennesker. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil øke innsatsen innen FoU for at landbruket skal kunne være et viktig element i det grønne skiftet, redusere klimagassutslippene i landbruket og øke en bærekraftig produksjon av jordbruksprodukter. Partiprogram FORSKNING JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil sette i gang forskning for å analysere hvorfor mange gutter sliter med å finne seg til rette i norsk skole. Partiprogram FORSKNING GRUNNSKOLE
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke kompetanse- og forskningsmiljøer om skoleeierrollen og stimulere til deling av den beste praksis. Partiprogram FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke den offentlige forskningsinnsatsen ytterligere for å nå målet om at de totale forskningsinvesteringene skal utgjøre 3 prosent av BNP innen 2030, hvorav 2 prosent bør utgjøres av privatfinansiert forskning. Partiprogram FORSKNING
2017-2021 Høyre Høyre vil stimulere til mer forskning i næringslivet og tettere samarbeid mellom forskning og næringsliv, blant annet gjennom SkatteFunn-ordningen, Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) og andre næringsrettede programmer i Forskningsrådet. Partiprogram FORSKNING SKATTER
2017-2021 Høyre Høyre vil etablere et vitenskapelig rådgivende organ for regjeringen for å fremme utdannelse og forskning av høy kvalitet og relevans på tvers av alle samfunnssektorer. Partiprogram FORSKNING
2017-2021 Høyre Høyre vil utvikle sterkere forskningsinstitutter. De anvendte forskningsinstituttene har en nøkkelrolle for omstilling og innovasjon. Partiprogram FORSKNING
2017-2021 Høyre Høyre vil videreutvikle nærings-PhD og offentlig-PhD og innføre tilsvarende ordninger for post.doc. Partiprogram FORSKNING
2017-2021 Høyre Høyre vil gi forskningsinstitusjonene ressurser til å opprette flere vitenskapelige stillinger. Partiprogram FORSKNING
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke prinsippet om åpen forskningspublisering for å gjøre kunnskapen tilgjengelig for flere. Partiprogram FORSKNING
2017-2021 Høyre Høyre vil satse på EUs forskningsprogrammer og sikre rammebetingelser for norske aktører som deltar i EU-prosjekter. Partiprogram EU/EØS FORSKNING
2017-2021 Høyre Høyre vil øke forskningsinnsatsen på vaksiner. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN SYKDOMMER
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for mer klinisk forskning og eksperimentell behandling i Norge, og mer innovasjon gjennom samarbeid mellom sykehus og helsenæringen. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Høyre Høyre vil verne om føre-var-prinsippet på stamceller fra fødte mennesker. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke Innovasjon Norges miljøteknologiordning som bidrar til risikoavlastning. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil stimulere til forskning på miljøvennlige alternativer innen matproduksjon og husdyrhold. Partiprogram FORSKNING HUSDYR LANDBRUKSPRODUKTER MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil satse på forskning og utvikling som bidrar til økt utvinning, høyere energieffektivitet og nye miljøteknologiske løsninger som reduserer klimagassutslipp fra eksisterende og nye felt. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke forsknings- og utredningsarbeid for å stoppe spredningen av antibiotikaresistente bakterier. Partiprogram FOLKEHELSE FORSKNING HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SYKEHUS UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stå for en aktiv føre-var-politikk for bruk av genteknologi som vektlegger miljø, helse og sosiale forhold. Videreføre genteknologiloven og dagens restriktive praksis med strenge krav til økologisk og sosial bærekraft. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke norsk forskning på miljøgifter og forurensning, inkludert forskning på cocktail-effekten, hormonforstyrrende stoffer, miljøgifters effekt på barn og på miljøvirkningene av såkalte nanoformer av stoffer. Partiprogram FORSKNING FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fremme alternativer til dyreforsøk og stramme inn regelverket for å hindre dyreforsøk som forårsaker smerte, stress og angst. Partiprogram FORSKNING HUSDYR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke forskningen på dyr, fugler og fisk sine artstypiske behov og evne til å føle frykt og smerte. Partiprogram FORSKNING HUSDYR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ta initiativ til sterkere globalt samarbeid om muligheter og etiske eller demokratiske problemstillinger knyttet til kunstig intelligens. Partiprogram FORSKNING INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil opprette en sannhet- og forsoningskommisjon for å granske konsekvensene av fornorskningspolitikken overfor samene og nasjonale minoriteter. Partiprogram FORSKNING MENNESKERETTIGHETER SAMER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil etablere et forsknings- og formidlingsprogram for et samlet samisk historieverk hvor fornorskningshistorien er ett av flere tema. Partiprogram FORSKNING SAMER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke forskning og formidling av samisk historie, språk og kultur i universiteter, museer og kulturinstitusjoner vesentlig. Partiprogram FORSKNING KULTUR SAMER SPRÅK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stimulere til flere innovasjonssentre ved universitetene som kan samarbeide med lokale og regionale aktører om sosialt og grønt entreprenørskap. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN NÆRINGSLIV UNIVERSITETER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil være pådriver for en saklig, vitenskapsbasert debatt som inviterer til samarbeid og et felles ansvar for samfunnet. Partiprogram FORSKNING SAMFERDSEL
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre demokratisk tilgang på offentlig finansiert forskning og sørge for at Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater vedtas og igangsettes. Partiprogram FORSKNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stimulere til mer informasjonsutveksling som har verdi for fellesskapet for eksempel innen transport, velferdsteknologi og annet. Partiprogram FORSKNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil flytte offentlige forskningsmidler fra oljeindustrien til innovasjon i grønne næringer. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil samarbeide med næringsliv, forskningsmiljøer og organisasjoner om et nasjonalt løft for bioøkonomi og bioprospektering, og etablere Bionova som pådriver for utvikling av bionæringer og bioteknologi. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke og målrette satsning på forskning og utvikling innen sektorer der Norge har konkurransefortrinn. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil samarbeide med næringsliv og fagmiljøer om raskt å implementere ny kunnskap om aktuelle samfunnsutfordringer i utdanningssystemet. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV UTDANNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke utdanning og forskning innen økologiske dyrkingsmetoder,karbonlagrende driftsmåter av jordsmonnet, samt digitalisering og teknologiutvikling for bionæringene. Partiprogram FORSKNING LANDBRUK MILJØVERN NÆRINGSLIV UTDANNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke støtten til forskning på næringer og teknologier der Norge har konkurransefortrinn. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil videreutvikle norsk romindustri ved å styrke nasjonale følgemidler og bidrag til frivillige programmer i den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA). Partiprogram FORSKNING INDUSTRI INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utvide og trappe opp spleiselaget mellom staten og oppdrettsindustrien om FoU, teknologiutvikling og investeringer i lukkede anlegg og miljøløsninger. Partiprogram FISKERIER FORSKNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil intensivere kartleggingen av arter, vegetasjonstyper og økosystemer i norske skoger. Partiprogram FORSKNING SKOGBRUK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke kunnskapen om de biologiske ressursenes bestanddeler og deres anvendelsesområde gjennom økt bioprospektering av biologiske ressurser fra skog. Partiprogram FORSKNING SKOGBRUK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil tilrettelegge for prøveprosjekter med selvkjørende biler og busser. Partiprogram FORSKNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil satse på forskning og grønn teknologiutvikling for all skipsfart. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN SJØFART
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bevilge midler til forskning knyttet til å utvikle fremtidens nærskipsfart. Partiprogram FORSKNING SJØFART
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre gode, langsiktige rammer for forskningen slik at kunnskapen forvaltes effektivt og godt, og kan formidles videre fra forskerne. Partiprogram FORSKNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke støtten til forskning som skal bidra til mer bærekraftig utvikling i næringslivet og offentlig sektor. Partiprogram FORSKNING NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke friheten til universiteter og høyskoler ved å øke grunnbevilgningen og utjevne forskjeller i finansieringsordningen. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke grunnbevilgningen for instituttsektoren. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil endre finansieringsmodellen for universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter for å stimulere til økt samarbeid. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre langsiktig og forutsigbar finansiering av forskningsmiljøer. Partiprogram FORSKNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fremme økt bruk av rammeavtaler til forskning for offentlig sektor. Partiprogram FORSKNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre at anonymiserte data og publikasjoner fra offentlig finansierte institusjoner er allment tilgjengelige. Partiprogram FORSKNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre at alle kliniske studier registreres og at metodene og resultatene tilgjengeliggjøres. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ha grunnforskning og annen forskerstyrt kunnskapsutvikling. Partiprogram FORSKNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil satse særlig på forskning som fremmer det grønne skiftet og som bidrar til innovasjon i næringer der Norge har særlige konkurransefortrinn. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stimulere til et mer målrettet samarbeid mellom det offentlige og forskningsmiljøer for å bidra til kunnskapsbaserte beslutningsprosesser. Partiprogram FORSKNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil belønne formidlingsaktiviteter utover publisering som tilgjengeliggjør forskning til befolkningen, ved å revidere tellekantsystemet (publiseringsindikatoren). Partiprogram FORSKNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ha økt satsing på FOU innen kunst og kulturfeltet. Partiprogram FORSKNING KULTUR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke norsk forskning på miljøgifter og forurensning, inkludert forskning på hormonforstyrrende og andre skadelige stoffer inkludert cocktail-effekter. Partiprogram FORSKNING FORURENSNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil legge bedre til rette for bruk av vitenskapelig dokumentert, ikke-medikamentell tilnærming særlig i primærhelsetjeneste og psykisk helsevern. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil jobbe for å løse markedssvikten som hindrer forskning på de viktigste sykdommene, og som hindrer verdens befolkning tilgang til livsviktige medisiner. Utrede fjerning eller endring av patentsystemet for legemidler. Partiprogram FORSKNING SYKDOMMER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil tilrettelegge for økt satsning på forskning og utvikling innen cybersikkerhet. Partiprogram FORSKNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for økt offentlig støtte til utdanning og forskning. Partiprogram FORSKNING
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for økte grunnbevilgninger til høgskoler, universiteter og offentlige forskningsinstitusjoner. Grunnbevilgningene skal være på et nivå som lar institusjonene drive egne forskningsprosjekter i tillegg til daglig drift. Partiprogram FORSKNING
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for at offentlig finansiert forskning er tilgjengelig for alle, og ikke avhengig av abonnementer på tidsskrifter eller kjøp av artikler. Partiprogram FORSKNING
2017-2021 Rødt Rødt vil at den individuelle forskningsretten avtalefestes. Partiprogram FORSKNING
2017-2021 Rødt Rødt vil at forskningsbasert undervisning skal garanteres gjennom styrking av ansattes rett og mulighet til forskning. Partiprogram FORSKNING
2017-2021 Rødt Rødt vil at motivasjonen som skaper kvalitet og samarbeid sikres gjennom trygge og forutsigbare lønns- og arbeidsvillkår, og ikke gjennom byråkratiske belønningssystemer hvor ansatte konkurrerer om midler på bakgrunn av dokumentert forsknings- og utdanningsaktivitet. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR FORSKNING
2017-2021 Rødt Rødt vil at offentlig finansiert forskning i størst mulig grad skal publiseres med åpen tilgang (Open Access). Forskere skal motiveres til å publisere sine arbeider/resultater i publiseringskanaler med åpen tilgang. Det må legges økonomisk til rette for åpent tilgjengelig publisering av offentlig finansiert forskning. Partiprogram FORSKNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Rødt Rødt vil at alle kliniske studier utført i Norge skal registreres, og metoder og resultater skal rapporteres uavhengig av utfall. Partiprogram FORSKNING HELSEVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil at kvinner og menns ulike posisjon i samfunnet synliggjøres i forskning og undervisning. Partiprogram FORSKNING HØYERE UTDANNING LIKESTILLING
2017-2021 Rødt Rødt vil styrke norsk forskning på miljøgifter og forurensning, inkludert forskning på cocktail-effekten, hormonforstyrrende stoffer, og på miljøvirkningene av mikro- og nanoformer av stoffer. Partiprogram FORSKNING FORURENSNING
2017-2021 Rødt Rødt vil at det må etableres et sterkere forskningssamarbeid mellom industrien og universitetene på mer klimavennlig produksjonsteknologi og prosesser. I ungdomsskolen og den videregående skolen må klima- og miljøforskning inn i pensum både i skolen og lærlingebedriftene. Partiprogram FORSKNING INDUSTRI MILJØVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil at myndighetene, industrien og forskningsmiljøene må etablere et samarbeid for å dra nytte av den høyteknologiske forskninga og produktutviklinga i petroleumsindustrien, og samarbeide med den arbeidskrafta som ikke lenger kan sysselsettes i denne industrien. Partiprogram FORSKNING INDUSTRI MILJØVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil ha økte bevilgninger til forskning om pedofili og seksuelle overgrep, og økt satsning på politiets arbeid på området. Partiprogram FORSKNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Rødt Rødt vil støtte opp om forskning og utvikling av produkter og verdikjeder basert på biologisk råstoff, som f.eks. biodrivstoff og alternative proteinkilder til dyrefôr. Partiprogram FORSKNING MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke samspillet mellom næringslivet, akademia, innovasjons- og forskningsmiljøer. Regjeringserklæring FORSKNING NÆRINGSLIV UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil tilrettelegge for kommersialisering av forskningsresultater. Regjeringserklæring FORSKNING NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for å tiltrekke internasjonale selskapers forsknings-, utviklings- og hovedkontorfunksjoner til Norge. Regjeringserklæring FORSKNING NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ha gode ordninger som stimulerer næringslivets egen forsknings- og utviklingsaktivitet og videreføre satsingen på næringsrettet forsking og utvikling. Regjeringserklæring FORSKNING NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke den nasjonale satsingen på forskning innenfor hvitfisknæringen, blant annet på fangstmetoder, bearbeiding, levendelagring, logistikk og markedsføring. Regjeringserklæring FISKERIER FORSKNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke satsingen på forskning, innovasjon og teknologiutvikling. Regjeringserklæring FORSKNING HAVBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke helseforskningen, særlig på kroniske sykdommer og utmattelsessykdommer. Regjeringserklæring FORSKNING SYKDOMMER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for at den medisinsk-teknologiske utviklingen og tilgangen på bedre analyseverktøy kan komme pasienter til gode, innenfor en rimelig ressursbruk, samtidig som den enkeltes rettigheter, personvern og helse ivaretas. Regjeringserklæring FORSKNING HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil tilby pasientene mer presis og målrettet diagnostikk og behandling, gjennom å legge til rette for utvikling av persontilpasset medisin. Regjeringserklæring FORSKNING HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for at resultater fra både klinisk forskning og medisinsk grunnforskning kan overføres til diagnostikk og pasientbehandling. Regjeringserklæring FORSKNING HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke forskningen på vaksiner. Regjeringserklæring FORSKNING HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge frem en handlingsplan for kliniske studier i Norge. Regjeringserklæring FORSKNING HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke samarbeidet mellom akademia og næringslivet på områder der landsdelen har fortrinn. Regjeringserklæring FORSKNING NÆRINGSLIV POLAROMRÅDER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke forsknings- og utviklingsarbeid som kan gjøre nye boliger mer miljøvennlige, uten at utbygging fordyres unødvendig. Regjeringserklæring BOLIGSAKER FORSKNING MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjøre vår nasjonale kulturarv mer tilgjengelig ved å styrke museenes forsknings- og formidlingskompetanse. Regjeringserklæring FORSKNING KULTURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stimulere til tettere samarbeid mellom skoler, bedrifter og forskningsmiljøer. Regjeringserklæring FORSKNING NÆRINGSLIV SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil over tid øke den offentlige forskningsinnsatsen ut over 1 prosent av BNP i en omstillingsfase og særlig prioritere muliggjørende teknologier og forskning som bidrar til økt verdiskaping. Regjeringserklæring FORSKNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fremme en revidert langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Regjeringserklæring FORSKNING HØYERE UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ha som mål at økte forskningsbevilgninger skal utløse økte private investeringer. Regjeringserklæring FORSKNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke Forskningsrådets åpne programmer som legger avgjørende vekt på kvalitet, som Fri Prosjektstøtte, sentre for fremragende forskning, sentre for forskningsdrevet innovasjon og forskningssentre for miljøvennlig energi. Regjeringserklæring FORSKNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for og stimulere til økt internasjonalisering av forskningen, herunder prioritere styrket deltakelse i EUs rammeprogrammer. Regjeringserklæring EU/EØS FORSKNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil tilrettelegge bedre for kommersialisering av forskning blant studenter og forskere. Regjeringserklæring FORSKNING NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre god utnyttelse av instituttsektoren ved å ta i bruk hele bredden av forsknings- og kunnskapsmiljøene. Regjeringserklæring FORSKNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stimulere til mer forskning i næringslivet og sterkere samhandling med akademia. Regjeringserklæring FORSKNING HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjøre forskningen mer tilgjengelig ved å stimulere til mer åpen forskningsformidling og mer åpne data. Regjeringserklæring FORSKNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forenkle byråkratiet rundt søknader om forskningsmidler. Regjeringserklæring FORSKNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke eksisterende forskningsmiljøer og stimulere til flere verdensledende forskningsmiljøer. Regjeringserklæring FORSKNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil følge opptrappingsplanen for biodrivstoff for å nå målene for utslippskutt i transportsektoren, og ha et mål om 40 prosent innblanding i 2030, avhengig av teknologiutviklingen og utviklingen av alternative energibærere. Regjeringserklæring FORSKNING MILJØVERN SAMFERDSEL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ha en helhetlig strategi for forskning, teknologiutvikling og bruk av hydrogen som energibærer. Regjeringserklæring FORSKNING MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke Norges grønne konkurransekraft ved å legge til rette for industriklynger som bidrar til å utvikle ny klimateknologi og som skaper nye lønnsomme arbeidsplasser som bidrar til reduserte klimagassutslipp. Regjeringserklæring FORSKNING MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bidra til å utvikle en kostnadseffektiv teknologi for fangst, transport og lagring av CO2. Regjeringen vil legge frem en helhetlig vurdering av fullskala CO2-håndtering for Stortinget senest i forbindelse med RNB 2018, og ha ambisjon om å realisere en kostnadseffektiv løsning for fullskala CO2-håndteringsanlegg i Norge gitt at dette gir teknologiutvikling i et internasjonalt perspektiv. Regjeringserklæring FORSKNING MILJØVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke forskningen rundt marin forsøpling. Regjeringserklæring FORSKNING FORURENSNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre satsingen på petroleumsbasert forskning for å øke verdiskapingen, styrke internasjonal konkurransekraft og redusere klima- og miljøpåvirkningen fra virksomheten, herunder etablere et senter for lavutslippsløsninger i olje- og gassnæringen. Regjeringserklæring FORSKNING OLJE OG GASS
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stimulere til økt forskning på klimatilpasning. Regjeringserklæring FORSKNING MILJØVERN

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
11. des 2020 Innst. 5 S Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2021 Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
10. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
9. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
8. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
8. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
8. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Utanriksdepartementet Behandlet
8. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
7. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
7. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
7. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2021 Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
7. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
6. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
6. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet (unntatt kap. 291, 292, 3291 og 3292 og romertall II) Behandlet
6. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
18. jun 2020 Grunnlovsforslag om endring i § 93 (vern av liv fra unnfangelse til naturlig død) Til behandling
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
3. jun 2020 Høytflyvende satellitter - jordnære formål. En strategi for norsk romvirksomhet Behandlet
30. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under UD, KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, SD og FIN, samt endringer i skatter, avgifter og toll 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
10. feb 2020 Representantforslag om å styrke fjellandbruket og videreutvikle forskningsstasjonen Løken i Valdres Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
9. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
9. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
5. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
5. des 2019 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2020 Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
4. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 Behandlet
3. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
2. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
1. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
18. nov 2019 Helsenæringen. Sammen om verdiskaping og bedre tjenester Behandlet
13. nov 2019 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
3. jun 2019 Representantforslag om å ivareta norske forskningsmiljøer ved innføringen av Plan S Behandlet
28. apr 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Arbeids- og sosialdepartementet (som følge av IA-avtalen 2019-2022) Behandlet
24. apr 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under KUD, JD, KMD, BLD, NFD, SD og FD (endringer i departementsstrukturen mv.) Behandlet
18. feb 2019 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028 Behandlet
28. jan 2019 Grunnlovsforslag om ny § 107 (rett til kulturell identitet og deltakelse i det kulturelle liv) Behandlet
18. des 2018 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2019 Behandlet
17. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
17. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Olje- og energidepartementet Behandlet
17. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
17. des 2018 Oppgaver til nye regioner Behandlet
16. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
14. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
13. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
12. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
12. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
12. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
11. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 Behandlet
10. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
10. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
9. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
3. des 2018 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
25. apr 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Utenriksdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet (endringer i departementsstrukturen mv.) Behandlet
11. apr 2018 Endringer i lov om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen (forvaltningen av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond) Behandlet
21. mar 2018 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2016 Behandlet
19. des 2017 Innst. 5 S Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland Behandlet
18. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
18. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
17. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
14. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
14. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
13. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
13. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
12. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Olje- og energidepartementet Behandlet
12. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts - og tollinntekter 2018 Behandlet
11. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
10. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
10. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
19. jun 2017 Representantforslag om å endre omstillingen i Arkivverket og styrke de åtte regionale statsarkivene Behandlet
19. jun 2017 Representantforslag om opprettelse av et program for teknologiutvikling i vannbransjen Behandlet
14. jun 2017 Industrien - grønnere, smartere og mer nyskapende Behandlet
12. jun 2017 Humaniora i Norge Behandlet
3. apr 2017 Representantforslag om nye mål for samfunnsutviklingen Behandlet
6. mar 2017 Representantforslag om nasjonalt trafikkfaglig kompetansesenter Behandlet
22. feb 2017 Lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven) Behandlet
30. jan 2017 Verdier i vekst. Konkurransedyktig skog- og trenæring Behandlet
19. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
18. des 2016 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
18. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
18. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
18. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Forsvarsdepartementet Behandlet
18. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
16. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
16. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
16. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
16. des 2016 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2017 Behandlet
16. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Landbruks- og matdepartementet m.m. Behandlet
15. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
15. des 2016 Statsbudsjettet 2017 kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Landbruks- og matdepartementet m.m. Behandlet
14. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
13. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
13. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Barne- og likestillingsdepartementet Behandlet
13. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
7. des 2016 Representantforslag om opprettelsen av et toppindustrisenter Behandlet
28. nov 2016 Representantforslag om å legge til rette for autonome kjøretøy og skip Behandlet
28. nov 2016 Representantforslag om en ny norsk romstrategi Behandlet
21. nov 2016 Representantforslag om å gjøre ny campus for NTNU til en spydspiss for bærekraftsløsninger Behandlet
21. nov 2016 Svalbard Behandlet
17. okt 2016 Representantforslag om mål om nullutslipp for alle skipstyper innen 2030 Behandlet
8. jun 2016 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen om kliniske utprøvinger av legemidler for mennesker Behandlet
17. mai 2016 Representantforslag om et løft for norske biobanker Behandlet
16. mar 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (endringer i ansvarsfordelingen for integreringsområdet mv.) Behandlet
3. feb 2016 Legemiddelmeldingen. Riktig bruk - bedre helse Behandlet
18. jan 2016 Norske interesser og politikk i Antarktis Behandlet
18. jan 2016 Norske interesser og politikk for Bouvetøya Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
16. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
16. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
15. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
15. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
14. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
13. des 2015 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2016 Behandlet
13. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
13. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
13. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
13. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Olje- og energidepartementet Behandlet
13. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
11. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
10. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
10. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
10. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
9. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
9. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
9. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Forsvarsdepartementet Behandlet
8. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
18. nov 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
9. nov 2015 Lov om konsortium for europeisk forskingsinfrastruktur (ERIC-lova) Behandlet
10. jun 2015 Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Behandlet
20. mai 2015 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning om Fellesskapets rettslige ramme for et konsortium for en europeisk forskningsinfrastruktur (ERIC-konsortium) Behandlet
11. mai 2015 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 377/2014 om opprettelse av Copernicus-programmet Behandlet
11. mai 2015 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om vern av dyr som brukes til vitenskapelige formål Behandlet
4. mai 2015 Representantforslag om å opprette et professorat ved UiT, Norges arktiske universitet, for å styrke forskning og formidling om 2. verdenskrig i det nordlige Norge og nordområdene Behandlet
13. apr 2015 Forslag fra Rasmus Hansson på vegne av MDG oversendt fra Stortingets møte 18. desember 2014: Stortinget ber regjeringen legge frem en sak om videre utvikling av Svalbard-samfunnet, med vekt på bærekraft, miljøforskning, en energibase og nye næringsveier Behandlet
16. feb 2015 Samtykke til ratifikasjon av tilleggsprotokoll om forbud mot kloning av mennesker, tilleggsprotokoll om biomedisinsk forskning og undertegning og ratifikasjon av tilleggsprotokoll om genetiske undersøkelser for helseformål Behandlet
2. feb 2015 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024 Behandlet
15. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
15. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
15. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
15. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
14. des 2014 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2015 Behandlet
14. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
11. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
9. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
8. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
8. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
7. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
7. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
4. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Olje- og energidepartementet Behandlet
4. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
4. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
3. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
24. nov 2014 Riksrevisjonens undersøkelse om utnyttelse av infrastruktur til forskning i norske områder i Arktis Behandlet
10. nov 2014 Samtykke til inngåelse av protokoll om Russlands tiltredelse til konvensjon om bygging og drift av et europeisk synkrotronstråleanlegg (ESRF) Behandlet
9. jun 2014 Representantforslag om å sikre en tilfredsstillende satsing på rekrutteringsstillinger i langtidsplanen for forskning Behandlet
2. jun 2014 Redegjørelse av helse- og omsorgsministeren om forskning på uventede dødsfall hos små barn Behandlet
12. mai 2014 Grunnlovsforslag om ny § 93 eller ny § 95 a (vern av liv fra unnfangelse til død) Behandlet
12. mai 2014 Grunnlovsforslag om grunnlovfesting av økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter (unntatt romertall IX) Behandlet
31. mar 2014 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1291/2013 om opprettelse av Horisont 2020 - rammeprogrammet for forskning og innovasjon (2014-2020) Behandlet
26. mar 2014 Endringer i genteknologiloven og bioteknologiloven (navneendring og hjemmel til felles forskrift) Behandlet
19. mar 2014 Endringer i finansieringsvirksomhetsloven og eiendomsmeglingsloven mv. Behandlet
16. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Arbeidsdepartementet Behandlet
15. des 2013 Tilbaketrekking av Prop. 192 S (2012-2013) Endringar i statsbudsjettet 2013 under Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet (tiltakspakke for torskenæringa) Behandlet
15. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Olje- og energidepartementet Behandlet
12. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (Tilfeldige utgifter og inntekter, Finansadministrasjon, Utbytte, garantier, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
12. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (Innst. 5 S) Behandlet
11. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
11. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
11. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (energi- og miljøkomiteen) Behandlet
11. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
10. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Nærings- og handelsdepartementet Behandlet
10. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (næringskomiteen) Behandlet
9. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
8. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
8. des 2013 Endringar i havressurslova (avgift til fiskeriforsking og overvaking) Behandlet
8. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
8. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
5. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
4. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
4. des 2013 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2014 Behandlet
4. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (Innst. 3 S) Behandlet
4. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
3. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
3. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
2. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
2. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (justiskomiteen) Behandlet
12. jun 2013 Mellom himmel og jord: Norsk romvirksomhet for næring og nytte Behandlet
12. jun 2013 Unike idear, store verdiar - om immaterielle verdiar og rettar Behandlet
9. jun 2013 Lange linjer - kunnskap gir muligheter Behandlet
9. jun 2013 Representantforslag om en strategi for universitetsmiljøer i verdenstoppen Behandlet
9. jun 2013 Verdens fremste sjømatnasjon Behandlet
6. jun 2013 Næringspolitikken mot 2020 Bortfalt
5. jun 2013 Endringer i barnelova (barneperspektivet i foreldretvister) Behandlet
27. mai 2013 Noregs deltaking i europeiske romprogram Behandlet
26. mai 2013 Representantforslag om styrking av kreftbehandlingen gjennom å gjøre Radiumhospitalet til et nasjonalt kompetansesenter Behandlet
15. mai 2013 Riksrevisjonens undersøkelse av Kunnskapsdepartementets koordinering av forskningspolitikken Behandlet
21. jan 2013 Representantforslag om flere sentre for fremragende utdanning Behandlet
17. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Olje- og energidepartementet Behandlet
13. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (finansadministrasjon, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
12. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
12. des 2012 Endringar i statsbudsjettet 2012 under Fiskeri- og kystdepartementet Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
12. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
11. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Nærings- og handelsdepartementet Behandlet
11. des 2012 Godkjenning av EØS-avtalen om det europeiske jordobservasjonsprogrammet (GMES) Behandlet
10. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
10. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
10. des 2012 Gode bygg for eit betre samfunn Behandlet
6. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
5. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
4. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
4. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
3. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
10. jun 2012 Om flom og skred Behandlet
4. jun 2012 Utdanning for velferd Behandlet
3. jun 2012 Grunnlovsforslag om vern av liv Behandlet
20. mai 2012 Representantforslag om forsterket innsats mot hat og ekstremisme Behandlet
13. mai 2012 Representantforslag om etablering av en ordning med kvalifiseringsstøtte for forskningsinstitutter som søker statlig basisfinansiering Behandlet
13. mai 2012 Rapportering til database for vitenskapelig publisering Behandlet
13. mai 2012 Representantforslag om en forpliktende opptrappingsplan for nye rekrutteringsstillinger i FoU-systemet Behandlet
16. apr 2012 Nordområdene Behandlet
18. des 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Miljøverndepartementet Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet 2012 (finansadministrasjonen, GIEK, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
14. des 2011 Endringar i statsbudsjettet 2011 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
14. des 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kulturdepartementet Behandlet
13. des 2011 Endringar på statsbudsjettet for 2011 under Nærings- og handelsdepartementet Behandlet
13. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
12. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
11. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
8. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
7. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
7. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Fiskeri- og kystdepartementet Behandlet
7. des 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
6. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
5. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
4. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
1. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
24. nov 2011 Representantforslag om en styrket innsats for kommersialisering av forskningsresultater Behandlet
17. nov 2011 Tidlig innsats og bedre læring for elever med særskilte behov (unntatt kapittel 6) Behandlet
13. apr 2011 Representantforslag om en langsiktig strategi for biomedisin Behandlet
15. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
15. des 2010 Representantforslag om en helhetlig plan for CO2-håndtering Behandlet
14. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
14. des 2010 Bevilgninger på statsbudsjettet for 2011 Behandlet
14. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
13. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
13. des 2010 Endringar i statsbudsjettet 2010 Behandlet
12. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
9. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
8. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
8. des 2010 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2011 Behandlet
8. des 2010 Endringer på statsbudsjettet for 2010 Behandlet
8. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
7. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
6. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
6. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
5. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
2. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
29. nov 2010 Representantforslag om mer innovasjon i Norge Behandlet
17. jun 2010 Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2010 Behandlet
14. jun 2010 Representantforslag om forsterket innsats mot kreft Behandlet
10. jun 2010 Representantforslag om etablering av et test- og demonstrasjonsprogram «Demo 2020», for havvindteknologi i Norge Behandlet
6. jun 2010 Representantforslag om opprettelse av et fond og virkemiddelapparat for utvikling av klimavennlig teknologi Behandlet
18. apr 2010 Representantforslag om omdannelse av Radiumhospitalet til et nasjonalt kompetansesenter Behandlet
1. mar 2010 Framtidas museum Behandlet
15. feb 2010 Representantforslag om akademisk frihet for forskere Behandlet
3. feb 2010 Representantforslag om forsterket innsats i kampen mot mobbing i skolen Behandlet
11. jan 2010 Anmodnings- og utredningsvedtak Behandlet
14. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
13. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
13. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
10. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
10. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
10. des 2009 Endringer av statsbudsjettet for 2010 Behandlet
9. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
8. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
8. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
7. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
7. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
7. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
7. des 2009 Endringer av statsbudsjettet for 2010 Behandlet
6. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
6. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
2. des 2009 Endringer av statsbudsjettet for 2010 Behandlet
25. nov 2009 Statsbudsjettet 2010, Gul Bok Behandlet