Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Høyre For å redusere sykefraværet vil Høyre gjeninnføre ordningen som gir skattefritak for arbeidsgiverbetalte behandlingsutgifter og behandlingsforsikringer. Partiprogram FORSIKRING HELSEVESEN SKATTEFRADRAG
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at en erstatningsordning for sanering av anlegg ved alvorlige sykdommer bør innføres i samarbeid med næringen. Erstatningen skal være et spleiselag mellom aktørene, staten og forsikringsselskap. Partiprogram FISKERIER FORSIKRING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde forbud mot bruk av genetisk informasjon i forsikringssammenheng. Partiprogram FORSIKRING FORSKNING SYKDOMMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomgå ordningene for yrkesskader for norske arbeidstakere og innføre en ordning som sikrer at utenlandske arbeidstakere ikke blir stående helt uten forsikringsdekning ved arbeidsskader i Norge. Partiprogram ARBEIDSLIV FORSIKRING

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
25. mar 2020 Endringar i bilansvarslova (verkeområde, ansvarsgrense mv.) Behandlet
4. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
4. des 2019 Skatter, avgifter og toll 2020 Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
13. jun 2019 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om tiltak for å hindre at finanssystemet brukes til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme mv. Behandlet
25. mar 2019 Representantforslag om bedringer i regelverket for yrkesskadeerstatning Behandlet
12. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
12. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
11. des 2018 Skatter, avgifter og toll 2019 Behandlet
11. des 2018 Skatter, avgifter og toll 2019 Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 Behandlet
7. nov 2018 Endringer i finansforetaksloven (forsikrings- og pensjonsforetaks investeringer i forsikringsfremmed virksomhet) Behandlet
14. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
14. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2018 Behandlet
11. des 2017 Innst. 4 L Skatter, avgifter og toll 2018 - lovsaker Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts - og tollinntekter 2018 Behandlet
22. mar 2017 Endringer i naturskadeforsikringsloven (dekning for relokalisering ved fare for ny naturskade) Behandlet
1. feb 2017 Endringer i finansforetaksloven (overdragelse av forsikringsportefølje ved offentlig administrasjon mv.) Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
15. des 2016 Statsbudsjettet 2017 kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
16. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
10. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
10. jun 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Arbeids- og sosialdepartementet (Tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet og pensjonar i folketrygda mv. frå 1. mai 2015) Behandlet
25. mar 2015 Lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) Behandlet
16. mar 2015 Endringer i sjøloven (erstatningsansvar ved transport av farlig gods m.m.) Behandlet
14. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
7. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
17. nov 2014 Innstilling fra Stortingets presidentskap om lov om endringer i stortingsgodtgjørelsesloven (yrkesskadedekning og tilbakebetaling) Behandlet
15. jun 2014 Endringer i børsloven og verdipapirhandelloven mv. og lov om kredittvurderingsbyråer Behandlet
15. jun 2014 Lov om erstatning for naturskader (naturskadeerstatningsloven) Behandlet
15. jun 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Arbeids- og sosialdepartementet (Tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet og pensjonar i folketrygda mv. frå 1. mai 2014) Behandlet
12. feb 2014 Endring i pasientskadelova (institusjon under den kommunale helse- og omsorgstenesta) Behandlet
16. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Arbeidsdepartementet Behandlet
15. des 2013 Tilbaketrekning av Prop. 193 L (2012-2013) Lov om arbeidsskadeforsikring Behandlet
5. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
4. des 2013 Lov om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven) Behandlet
12. jun 2013 Representantforslag om forsikringsordning ved oppføring av bolig Behandlet
22. apr 2013 Samtykke til ratifikasjon av 2002-protokollen til Aten-konvensjonen om transport av passasjerar og deira reisegods til sjøs, 1974 m.m. Behandlet
22. apr 2013 Endringar i sjøloven (reglar om passasjeransvar, m.a. gjennomføring av forordning (EF) nr. 392/2009) Behandlet
17. mar 2013 Endringer i skatteloven (om skatt av formue og inntekt) Behandlet
18. feb 2013 Lov om endringer i sjøloven og luftfartsloven Behandlet
16. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Arbeidsdepartementet Behandlet
9. des 2012 Endringer i finanstilsynsloven, banksikringsloven og foretakspensjonsloven Behandlet
4. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
11. jun 2012 Endringer i bokføringsloven, verdipapirhandelloven, eiendomsmeglingsloven m.m. Behandlet
9. mai 2012 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteen om erstatningsansvar for transportørar ved ulykker under sjøtransport av passasjerar Behandlet
29. feb 2012 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om adgang til å starte og utøve forsikrings- og gjenforsikringsvirksomhet (Solvens II) Behandlet
11. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Arbeidsdepartementet Behandlet
4. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
9. nov 2011 Representantforslag om endring av regelverket for yrkesskadeforsikring Behandlet
5. jun 2011 Godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 123/2010 om endring av EØS-avtalens om Transport Behandlet
23. feb 2011 Representantforslag om styrkede forbrukerrettigheter ved kjøp av bolig Behandlet
12. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
6. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
5. des 2010 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteen om skipsrederes forsikring av sjørettslig ansvar Behandlet
10. nov 2010 Endringer i forsikringsvirksomhetsloven (skadeforsikring) Behandlet
24. mai 2010 Endringer i lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner Behandlet
19. apr 2010 Innlemmelse i EØS-avtalen av rådsdirektiv om likebehandling av kvinner og menn ved tilgang til varer og tjenester Behandlet
22. mar 2010 Representantforslag vedrørende skattefritak for arbeidsgiverbetalte helseforsikringer og treningskort Behandlet
10. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
10. des 2009 Endringer av statsbudsjettet for 2010 Behandlet
10. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet