Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil opprettholde Forbrukerrådet. Partiprogram FORBRUKERSAKER
2009-2013 Høyre For å gjøre det offentlige velferdstilbudet bedre vil Høyre etablere en overordnet IT-arkitektur for elektronisk samhandling mellom etater, og mellom det offentlige og private næringsliv og innbyggere basert på åpne, internasjonale standarder. Partiprogram FORBRUKERSAKER STATSFORVALTNING
2009-2013 Høyre For å gjøre det offentlige velferdstilbudet bedre vil Høyre innføre svartidsgarantier. Partiprogram FORBRUKERSAKER STATSFORVALTNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil bedre forbrukerrettighetene og skjerpe produsentansvaret for å bidra til forlenget varighet på produkter og forsvarlig avfallshåndtering. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil vurdere en viss oppmyking av vilkårene for at gjeldsordningsperioden kan settes til «0 år». Partiprogram FORBRUKERSAKER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil åpne for at en og samme person kan få mer enn én gjeldsordning i løpet av livet. Partiprogram FORBRUKERSAKER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal lønne seg for forbrukerne å kjøpe miljøvennlige produkter både med tanke på produksjon, emballasje og gjenvinningsmulighet. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre "jatakk-prinsippet” for uadressert reklame per post. Partiprogram FORBRUKERSAKER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil bedre forbrukerrettighetene for å stimulere til at det lages produkter som varer lenger. Partiprogram FORBRUKERSAKER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere til kjøp av ”rettferdige produkter” og stimulere til at alle kommuner blir Fair Trade- kommuner/byer. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke ordningen med miljømerking og gjøre det enklere og billigere å velge miljøvennlige produkter. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil gi forbrukere rett til å velge individuelle kanaler, ikke bare ferdige kanalpakker. Partiprogram FORBRUKERSAKER KRINGKASTING
2009-2013 Venstre Venstre vil stimulere til utvikling av mer ressurseffektive varer og tjenester, blant annet ved økt satsing på offisiell miljømerking. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil utvikle standarder for datomerking av mat for å redusere matavfall fra dagligvarehandel. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre merke- og panteordninger for produkter som blir klassifisert som farlig avfall for å sikre innsamling, forsvarlig håndtering og gjenbruk. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil stimulere til innføring av pante- og returordninger for flere typer varer og emballasje, for eksempel etter modell av retursystemet for glass. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil prioritere tiltak som medfører effektive, tilgjengelige og rimelige tvisteløsninger for forbrukerne. Partiprogram FORBRUKERSAKER RETTSVESEN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for bedre merking og forbrukerinformasjon, slik at forbrukeren enkelt kan se hva en vare inneholder og hvordan den er produsert. Partiprogram FORBRUKERSAKER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil begrense omfanget av reklame og arbeide for å redusere kjøpepresset, spesielt det som er rettet mot barn og ungdom. Partiprogram BARN FORBRUKERSAKER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjennom en restriktiv håndheving av den norske genteknologiloven arbeide for å sikre bønders og forbrukeres rett til å velge ikke-genmodifiserte produkter i framtiden. Partiprogram FORBRUKERSAKER FORSKNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at alle bestemmelser som begrenser handelsnæringens åpningstider avskaffes. Partiprogram FORBRUKERSAKER VAREHANDEL
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil gjennomgå boligkjøpernes rettigheter ved kjøp av ny og brukt bolig, jf blant annet NOU 2009:6. Regjeringserklæring BOLIGSAKER FORBRUKERSAKER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil arbeide for å sikre forbrukernes rettigheter ved kjøp av håndverkertjenester. Regjeringserklæring FORBRUKERSAKER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil bidra til å videreutvikle nøytrale informasjonskanaler for pris og kvalitet, for eksempel gjennom flere prisportaler. Regjeringserklæring FORBRUKERSAKER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil videreutvikle finansportalen som den sentrale forbrukerveiledningen innenfor finansielle tjenester og produkter. Regjeringserklæring FORBRUKERSAKER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil foreta en helhetlig gjennomgang av forbrukervernet innen finansområdet og særlig styrke tilsyn og kontroll med produktutvikling og markedsføring av finansielle produkter overfor forbrukerne. Regjeringserklæring FORBRUKERSAKER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil gjennomføre en utredning om styrkeforholdene i verdikjeden for mat som skal bidra til åpenhet om innsyn, samt sikre forbrukerinteressene og en tilfredsstillende samfunnsmessig kontroll. Regjeringserklæring FORBRUKERSAKER LANDBRUKSPRODUKTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil opprettholde dagens forbud mot politisk reklame på TV. Regjeringserklæring FORBRUKERSAKER MASSEMEDIER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at forbudet mot politisk TV-reklame opprettholdes. Partiprogram FORBRUKERSAKER MASSEMEDIER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å innføre en reklameavgift som ilegges all distribuert kommersiell reklame. Partiprogram AVGIFTER FORBRUKERSAKER MASSEMEDIER NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det innføres en ordning der uadressert reklame og telefonsalg begrenses gjennom at mottakerne aktivt må akseptere å motta slik markedsføring. Partiprogram FORBRUKERSAKER MASSEMEDIER NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at barn og unge gis sterkere forbrukeropplæring for å kunne beskytte seg mot kommersielt press. Partiprogram BARN FORBRUKERSAKER NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke forbrukernes kollektive makt gjennom å legge til rette for at forbrukere kan gå til kollektive søksmål mot kommersielle aktører. Partiprogram FORBRUKERSAKER NÆRINGSLIV RETTSVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for et pålegg om mer forståelig produkt- og vilkårsinformasjon. Partiprogram FORBRUKERSAKER NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at ingen norske garantiordninger svekkes som følge av EØS. Partiprogram EU/EØS FORBRUKERSAKER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for sterkere reaksjoner mot villedende markedsføring. Partiprogram FORBRUKERSAKER NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at barn og unge skal skånes mot kommersiell reklame. Partiprogram BARN FORBRUKERSAKER MASSEMEDIER NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at all informasjon om pris, ingredienser og næringsinnhold i dagligvareprodukter er offentlig tilgjengelig. Partiprogram FORBRUKERSAKER NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at føre-var-prinsippet legges til grunn ved vurdering av tilsetningsstoffer og kjemikalier. Partiprogram FORBRUKERSAKER NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å forbedre dagens merkeordninger og jobbe for nye ordninger i utsatte bransjer [giftstoffer o.l.]. Partiprogram FORBRUKERSAKER NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at barn får oppleve reklamefrie soner der de ferdes til daglig. Barnehager og skoler skal være reklamefrie arenaer. Partiprogram BARN BARNEHAGER FORBRUKERSAKER MASSEMEDIER NÆRINGSLIV SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å innføre merking av retusjert reklame. Partiprogram FORBRUKERSAKER MASSEMEDIER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke mulighetene for å slå ned på villedende reklame. Partiprogram FORBRUKERSAKER MASSEMEDIER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for effektiv håndheving av forbudet mot kjønnsdiskriminerende reklame. Partiprogram FORBRUKERSAKER MASSEMEDIER
2013-2017 Venstre Venstre vil forby de farligste helse- og miljøgiftige stoffene. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil bedre forbrukerinformasjon om innholdet av miljøgifter i varer. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre miljøavgift på alle merkepliktige kjemikalier. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil at alt avfall skal utnyttes, gjenbrukes eller resirkuleres innen 2020. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil stimulere til utvikling av mer ressurseffektive varer og tjenester, blant annet ved økt satsing på offisiell miljømerking. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre en vektbasert miljøavgift for all engangsemballasje av plast, inkludert plastposer. Partiprogram AVGIFTER FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre merke- og panteordninger for produkter som blir klassifisert som farlig avfall, for å sikre innsamling, forsvarlig håndtering og gjenbruk. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre panteordninger for båter, campingvogner, tyngre lastebiler og busser. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre flere pante- og returordninger for varer og emballasje. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre at organisk avfall komposteres og/eller gjenvinnes. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil utnytte energien i slam- og kloakksystemet gjennom biogassanlegg der dette er hensiktsmessig. Partiprogram ENERGI FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre en standardisert merkeordning for matvarer slik at forbrukere kan få mulighet til å velge ut fra dyrevelferd. Partiprogram FORBRUKERSAKER HUSDYR
2013-2017 Venstre Venstre vil gjøre alle offentlige grunnlagsdata som ikke er personsensitive, åpne og tilgjengelige for borgere og tjenesteutviklere. Partiprogram FORBRUKERSAKER PERSONVERN STATSFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil gjøre all informasjon om ingredienser og næringsinnhold i dagligvarehandelen offentlig og elektronisk tilgjengelig. Partiprogram FORBRUKERSAKER
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre en standardisert merkeordning for matvarer slik at forbrukere kan få mulighet til å velge ut fra dyrevelferd, bærekraftighet og/eller andre etiske forbrukervalg. Partiprogram FORBRUKERSAKER
2013-2017 Venstre Venstre vil regulere kjemikalier og tilsetningsstoffer etter føre-var-prinsippet, og intensivere forskningen på slike. Partiprogram FOLKEHELSE FORBRUKERSAKER
2013-2017 Venstre Venstre vil forby en rekke hormonforstyrrende stoffer i produkter, som ftalater og flere typer parabener. Partiprogram FOLKEHELSE FORBRUKERSAKER
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre ti års reklamasjonsfrist ved nyboligsalg og kreve obligatorisk tilstandsrapport ved salg av bolig. Partiprogram BOLIGSAKER FORBRUKERSAKER
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre servicehefte for boligen bygget på eiendomsregisteret. Partiprogram BOLIGSAKER FORBRUKERSAKER
2013-2017 Venstre Venstre vil inkludere tjenesteyting fra NaV i pasient- og brukerombudets mandat. Partiprogram FORBRUKERSAKER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil lovfeste innbyggerens rett til fritt brukervalg. Partiprogram FORBRUKERSAKER LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at åpent tilgjengelig pris- og vareinformasjon også gjøres tilgjengelig elektronisk. Partiprogram FORBRUKERSAKER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre en handlingsplan for en giftfri forbrukerhverdag. Partiprogram FORBRUKERSAKER FORURENSNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke forbrukernes krav på informasjon ved boligkjøp, og sikre kjøper bedre mot feil og mangler ved boligen. Partiprogram BOLIGSAKER FORBRUKERSAKER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil innføre strengere krav til markedsføring av forbrukslån. Partiprogram BOLIGSAKER FORBRUKERSAKER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil opprettholde vinmonopolordningen og sikre ordningens legitimitet ved å endre loven slik at vinmonopolet kan holde åpent på julaften, nyttårsaften, påskeaften og pinseaften, samt på valgdagen. Partiprogram FOLKEHELSE FORBRUKERSAKER RUSMIDLER VALG VAREHANDEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at pårørende får god nok informasjon om begravelser, blant annet at de uoppfordret får oversikt over kostnader knyttet til begravelsesbyråer, og omfanget av og retten til gravferdsstøtte slik at alle kan bidra til en verdig markering av sine nærmestes liv. Partiprogram FORBRUKERSAKER TROSSAMFUNN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil gi forbrukere og myndigheter innsyn i prisfastsettelse og konkurranse i dagligvaremarkedet. Partiprogram FORBRUKERSAKER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD VAREHANDEL
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil bedre tilsynet med hvilke spareprodukter som tilbys og hva slags informasjon som gis kundene for å sikre hensynet til forbrukerne. Partiprogram FORBRUKERSAKER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre at Finanstilsynet vektlegger forbrukerhensyn i større grad. Partiprogram FORBRUKERSAKER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at finansforetak som ikke etterlever nemndvedtak i forbrukernes favør må dekke forbrukerens kostnader i forbindelse med en eventuell rettssak. Partiprogram FINANSER FORBRUKERSAKER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at kunder av finansforetak som ikke er tilknyttet en klagenemnd, skal kunne kreve nemdbehandling av en tvist. Partiprogram FINANSER FORBRUKERSAKER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at tvisteloven endres slik at saker mot bank- og finansinstitusjoner anlagt av privatpersoner kan bringes inn for Forliksrådet. Partiprogram FINANSER FORBRUKERSAKER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre gode medvirkningsprosesser med bred deltakelse fra brukerorganisasjoner og brukere med ulik kompetanse. Partiprogram FORBRUKERSAKER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde reklameforbudet for alkohol. Partiprogram FORBRUKERSAKER RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil fortsatt ha forbud mot reklame rettet mot barn. Partiprogram BARN FORBRUKERSAKER MASSEMEDIER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gjennom internasjonale politiske organer arbeide for forbud mot TV-reklame for spill som for eksempel nettpoker og bingo på nett for å begrense spillavhengighet. Partiprogram FORBRUKERSAKER MASSEMEDIER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil bedre forbrukerrettighetene og skjerpe produsentansvaret for å bidra til forlenget varighet på produkter og forsvarlig avfallshåndtering. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde forbudet mot alkoholreklame og reklame rettet mot barn. Partiprogram FORBRUKERSAKER MASSEMEDIER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil begrense reklame som skaper usunne kroppsidealer, særlig i de tilfellene de er i nærheten av barn og unge. Partiprogram FORBRUKERSAKER MASSEMEDIER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil merke reklame som er retusjert, slik at det kommer frem at bildet ikke er en realistisk gjengivelse av modellens utseende. Partiprogram FORBRUKERSAKER MASSEMEDIER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil regulere telefonsalg på en slik måte at reservasjonsmuligheten blir reell. Partiprogram FORBRUKERSAKER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for kjøp av «fair trade»-produkter. Partiprogram FORBRUKERSAKER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde og bedre forbrukerrettighetene for å stimulere til kvalitet på produkter. Partiprogram FORBRUKERSAKER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gjennomgå hvor godt ordningen for datomerking av matvareprodukter fungerer med tanke på å redusere mengden mat som kastes hvert år. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for bevisste valg knyttet til forbruk, og på den måten ta tydelig avstand fra «bruk-og-kast»-tankegangen. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil opprette et uavhengig, statlig klageorgan for finansielle tjenester. Partiprogram FORBRUKERSAKER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at Finanstilsynet skal legge større vekt på forbrukerhensyn. Partiprogram FORBRUKERSAKER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at all lovpålagt informasjon om kjemikalier i forbrukerprodukter og tilsetningsstoffer i mat må offentliggjøres på Internett. Partiprogram FORBRUKERSAKER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fase ut og forby bruk av helse- og miljøskadelige stoffer i matvarer og innføre langt bedre innholdsmerking av alle matvarer. Partiprogram FOLKEHELSE FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre retten til informasjon etter miljøinformasjonsloven gjeldende ved at forbrukerne gjennom synlig merking får informasjon om plantevernmiddelrester i frukt, grønnsaker og andre vegetabilske produkter. Partiprogram FOLKEHELSE FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil kreve dokumentasjon og informasjon om stoffene som benyttes i alle typer varer, slik at forbrukerne kan gjøre informerte valg. Partiprogram FOLKEHELSE FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi forbrukerne mer informasjonen om animalske produkter, blant annet ved å innføre en merkeordning som opplyser om produksjonsforhold og dyrevelferdstiltak i produksjonsledd og transport. Partiprogram FORBRUKERSAKER LANDBRUKSPRODUKTER MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre en merkeordning for veganske produkter. Partiprogram FORBRUKERSAKER LANDBRUKSPRODUKTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sette som nasjonalt mål å redusere kjøttforbruket og fremme vegetariske alternativer i offentlige innkjøp. Statens engasjement i opplysningskontorene for kjøtt og andre animalske produkter må avvikles til fordel for støtte til næringsuavhengig opplysning om mat og helse. Opplysningen må ta hensyn til økologi og dyrevelferd. Partiprogram FORBRUKERSAKER HUSDYR LANDBRUKSPRODUKTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for at alle animalske produkter som importeres til Norge må være produsert i henhold til norske krav for dyrevelferd. I en overgangsfase må produkter som innebærer særlig dårlig behandling av dyr, som levendeplukket gåsedun, merkes tydelig for forbrukeren. Partiprogram FORBRUKERSAKER HUSDYR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forby reklame i skoler og barnehager, samt stille strenge krav til omfang eller relevans av reklame i andre offentlige bygg. Uadressert reklame, herunder reklamebilag og innstikk i aviser, skal kun deles ut til de som aktivt samtykker i å motta slik reklame. Partiprogram FORBRUKERSAKER MASSEMEDIER POST
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke forbrukermakten, blant annet ved å forbedre krav til forbrukerinformasjon. Det må innføres en helhetlig og tydelig merkeordning for husholdningsartikler, kosmetiske produkter, mat og klær som gir informasjon om arbeidskår, miljøbelastning og dyrevelferd. Partiprogram FORBRUKERSAKER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil lovfeste at å sperre brukeren fra full tilgang til funksjonaliteter av egen maskinvareare, for eksempel smarttelefoner og nettbrett, er ulovlig i Norge. Eiendomsretten tilsier at når du har kjøpt et produkt må du kunne bruke det slik du vil, uten å måtte «jailbreake» eller låse det opp på annet vis først. Partiprogram FORBRUKERSAKER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke og bevare forbrukernes lovbestemte borgerrettigheter i møte med brukerlisenser (End User License Agreement) og brukeravtaler (Terms of Service). Partiprogram FORBRUKERSAKER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at produkter testet på dyr skal merkes. Partiprogram FORBRUKERSAKER HUSDYR VAREHANDEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gjøre det lønnsomt å velge miljøvennlige produkter med tanke på produksjon, emballasje og gjenvinningsmuligheter. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN VAREHANDEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde og bedre forbrukerrettighetene for å stimulere til kvalitet på produkter. Partiprogram FORBRUKERSAKER VAREHANDEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for bevisste valg knyttet til forbruk, og på den måten ta tydelig avstand fra «bruk-og-kast»-tankegangen. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre strengere reguleringer av markedsføringen av kredittkort, forbrukslån og lignende. Partiprogram BANKER FORBRUKERSAKER SAMFERDSEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at Finanstilsynet skal legge større vekt på forbrukerhensyn. Partiprogram FINANSER FORBRUKERSAKER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at all lovpålagt informasjon om kjemikalier i forbrukerprodukter og tilsetningsstoffer i mat må offentliggjøres på Internett. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN SAMFERDSEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil vurdere å innføre eierskapsbegrensninger i dagligvarehandelen for at de store aktørene ikke skal ha mulighet til å misbruke sin markedsmakt. Partiprogram FORBRUKERSAKER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for at det opprettes en ordning med en henvisning på produkter, som gjør at forbrukerne kan få informasjon om produktinnhold, leverandørkjeden og etiske forhold. Partiprogram FORBRUKERSAKER MENNESKERETTIGHETER MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at produkter som inneholder mikroplast skal merkes tydelig. Partiprogram FORBRUKERSAKER FORURENSNING VAREHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at selskaper i delingsøkonomien bidrar til fellesskapet på linje med tradisjonelle næringer. Partiprogram FORBRUKERSAKER NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere til etablering av flere bildelingsløsninger og gjøre tilgjengelig biloppstillingsplasser for bildeling nær knutepunkter og i nye, større bolig- og næringsprosjekter. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN VEGTRAFIKK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sette fart i utviklingen av en sirkulær økonomi av hensyn til miljøet og fordi det vil gi opphav til nye næringer og arbeidsplasser. Partiprogram FINANSER FORBRUKERSAKER MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stille krav til mer miljøvennlig produktdesign og materialbruk, reparasjon og økt kapasitetsutnyttelse. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utrede muligheten for å begrense mengden plast i forbruksprodukter. Partiprogram FORBRUKERSAKER FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utvide panteordningen til også å omfatte elektronikk og andre emballasjekrevende forbruksvarer. Partiprogram FORBRUKERSAKER FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere bedre garantiordninger for å sikre lengre levetid på produkter. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN VAREHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke forbrukermyndighetene og -tilsynenes rolle. Partiprogram FORBRUKERSAKER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stille skjerpede krav til utslipp, innhold, merking og informasjon når det gjelder forbruksprodukter. Partiprogram FORBRUKERSAKER HELSEVESEN MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomgå ordningen med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon og hvordan dette samsvarer med den fysiske leveransen av kraft. Partiprogram ENERGI FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjøre norsk mat enda tryggere ved å stille strenge krav til antibiotikabruk, merking, sporbarhet og beredskap. Partiprogram FORBRUKERSAKER LANDBRUKSPRODUKTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innføre lov om god handelsskikk, som regulerer forhandlingene mellom dagligvarekjedene og leverandørene. Målet er å gi forbrukerne bedre utvalg, tilgjengelighet, kvalitet og lavere priser og rettferdig behandling av matprodusentene. Partiprogram FORBRUKERSAKER LANDBRUKSPRODUKTER VAREHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere å innføre en egen etikklov som skal sikre forbrukere bedre informasjon om produksjonssted og -vilkår. Partiprogram FORBRUKERSAKER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil skjerpe kravene til innhold, merking og informasjon for vanlige konsumprodukter. Partiprogram FORBRUKERSAKER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utarbeide en handlingsplan for en giftfri hverdag med blant annet krav om nøye sjekk av forbrukerprodukter, bevisstgjøring av bransjer, forbrukere og produktmerking. Partiprogram FOLKEHELSE FORBRUKERSAKER VAREHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil jobbe for felles europeiske løsninger for bedre forbrukervern, blant annet et nytt gjeldsregister og skjerpede krav til markedsføring av kreditt. Partiprogram BANKER FORBRUKERSAKER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke forbrukerens mulighet til å ta informerte valg om sitt personvern. Partiprogram FORBRUKERSAKER PERSONVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil søke europeiske løsninger for sikkerhets- og personvernstandarder for produkter og tjenester. Partiprogram FORBRUKERSAKER RETTSVESEN VAREHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil jobbe for internasjonale standarder og merkeordninger som sikrer at forbrukerne kan ta trygge valg knyttet til internett-tilkoblede enheter og programvarer. Partiprogram FORBRUKERSAKER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre en merkeordning og panteordning på utstyr i hav- og fiskerinæringen. Partiprogram FISKERIER FORBRUKERSAKER HAVBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil øke flaskepanten og innføre flere pante- og returordninger for varer og emballasje, samt utvikle det nordiske samarbeidet om pant. Partiprogram FORBRUKERSAKER FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN NORDISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre forbud mot miljøskadelige produkter som tynne handleposer. Partiprogram FORBRUKERSAKER FORURENSNING MILJØVERN NATURVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre forbud mot mikroplast i kroppspleieprodukter. Partiprogram FORBRUKERSAKER FORURENSNING MILJØVERN NATURVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil fase ut bruken av gummigranulat i kunstgressbaner. Partiprogram FORBRUKERSAKER FORURENSNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke forbrukerrettighetene. Partiprogram FORBRUKERSAKER NÆRINGSLIV POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke forbrukerrettigheter, støtte omlegging til sirkulære (fornybare) produksjonsprosesser og stille strengere krav til miljømerking av varer. Partiprogram FORBRUKERSAKER FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke Økokrim og Arbeidstilsynet for å bekjempe skatteflukt og økonomisk kriminalitet. Partiprogram FINANSER FORBRUKERSAKER NÆRINGSLIV POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SKATTER UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil tette skattehull som gjør det mulig å slippe unna normal selskaps- og formuesskatt i Norge. Partiprogram FINANSER FORBRUKERSAKER NÆRINGSLIV POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SKATTER UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi forbrukere utvidet reklamasjonsrett. For å få produsenter til å lage varer med økt levetid og kvalitet vil vi øke reklamasjonsretten til seks år, mot dagens to og fem år. Partiprogram FORBRUKERSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke selgers bevisbyrde fra 6 måneder til 2 år. Partiprogram FORBRUKERSAKER HANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjøre det enklere å reparere tingene vi har. Vi vil ha større konkurranse om reparasjon av varer. Varer skal kunne repareres av alle profesjonelle reparatører uten at det går ut over garantien. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha flere panteordninger og mer gjenbruk. Vi vil innføre flere panteordninger og miljøavgifter på produkter med betydelig miljøbelastning i produksjonen. Partiprogram AVGIFTER FORBRUKERSAKER FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil pålegge kommunene å ha gode kildesorteringsordninger og stimulere til etablering av gjenbruks- og reparasjonsverksteder. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre innovasjon i næringslivet som gir mer gjenbruk. Vi vil gi offentlig støtte til innovasjon og investeringer for omlegging til sirkulære produksjonsprosesser i næringslivet, samt legge til rette for samarbeid innad i og på tvers av verdikjeder. Partiprogram AVGIFTER FORBRUKERSAKER FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil redusere kjøttforbruket i Norge. Vi vil forby salg av kjøtt med tap for å redusere matsvinnet og øke forståelsen for kostnaden ved å produsere kjøtt. Partiprogram FORBRUKERSAKER LANDBRUKSPRODUKTER MILJØVERN VAREHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre matkastelov og avgift på matsvinn fra dagligvarebransjen og matprodusentene. En slik lov må ivareta hensyn til matsikkerhet og behov for bedriftenes inntjening, men omfatte så mange matvarer som mulig. Vi vil innføre avgift på matsvinn som ikke omfattes av loven. Partiprogram AVGIFTER FORBRUKERSAKER LANDBRUKSPRODUKTER MILJØVERN VAREHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke panten på flasker og bokser. Panten har ikke økt på flere tiår, og må derfor økes for å øke returen og sikre at vi i framtiden har et fortsatt godt pantesystem. Partiprogram AVGIFTER FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil skjerpe kravene til miljømerking. SV vil faremerke produkter som inneholder miljøgifter og klassifisere dem som farlig avfall. Partiprogram FINANSER FORBRUKERSAKER NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD VAREHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for full åpenhet om hvilke miljøgifter forskjellige produkter inneholder, og om arbeids- og utslippsforhold ved fabrikker som lager de miljøgiftholdige produktene vi importerer. Partiprogram AVGIFTER FORBRUKERSAKER MILJØVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD VAREHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil merke all reklame i det offentlige rom der mennesker er retusjert. Partiprogram FORBRUKERSAKER KULTUR MASSEMEDIER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stoppe markedsføring av behandlingsformer som antyder å ha effekt mot ulike lidelser uten at effekten er dokumentert. Innføre tydelig merking av slike produkter. Fjerne apotekenes plikt til å føre homeopatiske midler. Partiprogram FORBRUKERSAKER HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil støtte tiltak som kan styrke innslaget av ressursvennlig delingsøkonomi, og oppfordre folk til å benytte seg av delingstjenester. Partiprogram FORBRUKERSAKER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprette et offentlig senter for utvikling av ny delingsøkonomi. Partiprogram FORBRUKERSAKER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil støtte forskning på delingsøkonomi. Partiprogram FORBRUKERSAKER FORSKNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stimulere til mer deling. Vi vil premiere ikke-kommersielle ordninger for deling av varer som bidrar til redusert miljø- og klimabelastning for eksempel gjennom støtteordninger, og opprette offentlige delingstjenester for ulike varer etter modell fra folkebibliotekene og bysykkel-ordningene. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at fri rettshjelp tilbys på flere rettsområder, heriblant statsborgerskapssaker, utvisningssaker, sosial dumping, mobbing, varsling, arbeidsrett, gjeldsrett, husleierett, straffegjennomføringsrett og på velferdsfeltet i tilknytning til NAV. Partiprogram ARBEIDSLIV BOLIGSAKER FORBRUKERSAKER RETTSVESEN SKOLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke forbrukernes rettigheter og arbeidet mot svindel og ulovlig markedsføring. Partiprogram FORBRUKERSAKER RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil modernisere regelverket for å sikre at nye digitale plattformer innen delingsøkonomi kan tas i bruk. Partiprogram FORBRUKERSAKER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for nye forretningsmodeller i delingsøkonomien gjennom effektiv regulering som fører til rettferdig konkurranse mellom nye og eksisterende aktører. Partiprogram FINANSER FORBRUKERSAKER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Høyre Høyre vil videreføre samarbeidet med næringslivet for å legge til rette for sunne produkter i matbutikkene og lettfattelig merking av sunne alternativer. Partiprogram FOLKEHELSE FORBRUKERSAKER VAREHANDEL
2017-2021 Høyre Høyre vil arbeide internasjonalt for innføring av strengere reguleringer og flere forbud mot miljøgifter i produkter. Partiprogram FORBRUKERSAKER INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil at forbrukerne skal få mer informasjon om produksjonsmetodene for kjøtt, og sammen med næringen finne gode løsninger slik at forbrukerne kan gjøre opplyste valg. Partiprogram FORBRUKERSAKER LANDBRUKSPRODUKTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil forby kosmetikk som inneholder mikroplast. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil redusere det materielle forbruket og legge til rette for gjenbruk, deling og mer fritid foran stadig høyere forbruk. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil jobbe for at alle klær, mat, leker, emballasje og andre forbrukerprodukter som selges i Norge skal være trygge og giftfrie. Partiprogram FORBRUKERSAKER FORURENSNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bruke offentlige innkjøp aktivt til å begrense bruk av miljøgifter og andre skadelige kjemikalier ved å etterspørre miljømerkede produkter. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil redusere bruken av unødvendig plastemballasje og plastprodukter ved å innføre en miljøavgift på bruk av fossil plast. Partiprogram AVGIFTER FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil kreve full åpenhet om hvilke miljøgifter et produkt inneholder og styrke merkeordninger som gjør det enkelt å finne ut om produkter inneholder stoffer som kan skade helse og miljø. Partiprogram FOLKEHELSE FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil merke produkter som inneholder mikroplast. Partiprogram FORBRUKERSAKER FORURENSNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke og bevare forbrukernes rettigheter i møte med brukerlisenser og brukeravtaler. Partiprogram FORBRUKERSAKER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forby kopisperrer og sperring av funksjonaliteter på brukernes egen maskinvare. Partiprogram FORBRUKERSAKER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil støtte utvikling av fri programvare. Partiprogram FORBRUKERSAKER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil prøve ut en ordning med klimabelønning hvor inntekter fra enkelte avgifter deles ut igjen til innbyggerne. Partiprogram AVGIFTER FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil redusere det materielle forbruket i Norge til et bærekraftig og sosialt rettferdig nivå innen 2030. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil oppfordre kommuner til å sette i gang arbeid med "grønn dulting" for å få flere til å ta miljøvennlige valg i hverdagen. Partiprogram FORBRUKERSAKER KOMMUNER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil redusere matkasting med 20% innen 2020 og minst 50% innen 2025, blant annet gjennom en ny lov om matkasting, nye krav til emballasje og holdningskampanjer. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre obligatorisk miljømerking i all markedsføring av flyreiser, fossilbiler og kjøtt. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil redusere kjøttforbruket i Norge av hensyn til helse, miljø og dyrevelferd. Partiprogram FORBRUKERSAKER LANDBRUKSPRODUKTER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil begrense kjøttreklame ved å avvikle dagens finansiering av opplysningskontorene for animalske produkter. Partiprogram FORBRUKERSAKER LANDBRUKSPRODUKTER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil beskytte folk mot gjeldsfeller blant annet gjennom å innføre rentetak på forbrukslån og innføre nye restriksjoner på markedsføring av slike lån. Partiprogram BANKER FORBRUKERSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utrede en ordning der långivere pålegges å involvere økonomisk rådgiver på NAV eller lignende ved langvarig ubetalt gjeld for privatpersoner. Partiprogram BANKER FORBRUKERSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi økonomiske insentiver til dele-, utleie- og utlånsordninger etter modell av dagens bildeleringer og biblioteker. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil legge til rette for at bedrifter, organisasjoner, det offentlige og enkeltpersoner enklere kan gi bort og bytte brukbare gjenstander framfor å kaste dem, blant annet gjennom minigjenbruksstasjoner og utstyrssentraler. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stille strengere minstekrav til levetid for at varer skal kunne markedsføres i Norge, og styrke reklamasjonsretten i forbrukerkjøpsloven. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre at skoler og barnehager er fri for produktreklame. Partiprogram BARNEHAGER FORBRUKERSAKER SAMFERDSEL SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil regulere reklame i det offentlige rom strengere, og stramme inn regelverket mot oppsøkende reklame. Partiprogram FORBRUKERSAKER SAMFERDSEL
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke flaskepanten til fem kroner og innføre panteordninger for flere typer produkter, som for eksempel mobiltelefoner og fritidsbåter. Partiprogram AVGIFTER FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil lovfeste "retten til å reparere", inkludert krav om at produsenter må lage produkter som er mulig å reparere og gjøre deler og håndbøker som trengs for å reparere tilgjengelige. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utrede hvordan skatter og avgifter på forbruk kan gjøres mer progressive. Partiprogram AVGIFTER FORBRUKERSAKER SKATTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre at sosiale hensyn ivaretas så langt som mulig ved utformingen av forbruksavgifter. Partiprogram AVGIFTER FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil jobbe for at Norge blir verdens første Fairtrade-land. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke gjenvinningsgraden av plastemballasje til 70% innen 2025. Partiprogram FORBRUKERSAKER FORURENSNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil prioritere fornybare materialer i produkter og emballasje, og trappe opp til et absolutt krav innen 2025. Partiprogram FORBRUKERSAKER FORURENSNING VAREHANDEL
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil prioritere innkjøp av produkter som kan deles og leies, fremfor å eies. Partiprogram FORBRUKERSAKER VAREHANDEL
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utrede et trappetrinnssystem for strøm i private husholdninger som gjør unødvendig forbruk dyrere. Partiprogram AVGIFTER ELEKTRISITET FORBRUKERSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre det enkelt og lønnsomt å velge produkter som ikke er helseskadelige eller miljøskadelige. Partiprogram FORBRUKERSAKER HELSEVESEN MILJØVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for at produkter som inneholder miljøgifter skal faremerkes og klassifiseres som farlig avfall. Partiprogram FORBRUKERSAKER FORURENSNING
2017-2021 Rødt Rødt vil å sikre full åpenhet om hvilke miljøgifter forskjellige produkter inneholder, og om arbeids- og utslippsforhold ved fabrikker som lager de miljøgiftholdige produktene vi importerer. Partiprogram FORBRUKERSAKER FORURENSNING
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for krav om redusert emballasje og at denne i størst mulig grad skal lages av papir, bio-nedbrytbar plast eller andre materialer som ikke skaper store miljøproblemer. Det skal stilles krav til panteordninger på flasker, bokser og andre produkter som kan gjenbrukes eller der det er stor miljøgevinst ved resirkulering. Partiprogram FORBRUKERSAKER FORURENSNING
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for at produksjon og import av produkter som inneholder mikroplastperler må forbys. Partiprogram FORBRUKERSAKER FORURENSNING
2017-2021 Rødt Rødt vil doble garantitider og reklamasjonsfrist på varene vi kjøper slik at produsentene presses til å lage varer med økt levetid og kvalitet. Partiprogram FORBRUKERSAKER
2017-2021 Rødt Rødt vil innføre flere panteordninger på produkter med betydelig miljøbelastning i produksjonen eller avfallshåndteringen. Partiprogram FORBRUKERSAKER FORURENSNING
2017-2021 Rødt Rødt vil støtte opp under lokale og private ordninger for deling og gjenbruk av ting gjennom eksempelvis momsfritak eller direkte støtteordninger etter modell av ENØK-tilskuddene. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil opprette flere offentlige delingstjenester for ulike varer etter modell fra folkebibliotekene og bysykkelordningene. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil at offentlige virksomheter skal prioritere gjenbruksløsninger. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at det skal være lovpålagt for matprodusentene å opplyse klart og tydelig om matvarenes innhold og potensielle helsefarer. Partiprogram FORBRUKERSAKER VAREHANDEL
2017-2021 Rødt Rødt vil innføre en lov om god handelsskikk som har til hensikt å skape en bedre balanse mellom de ulike interessene i dagligvaremarkedet. Partiprogram FORBRUKERSAKER VAREHANDEL
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at fagansvarlige for utarbeidelse av kostholdsråd skal ved hver revisjon vurderes mot habilitet, interessekonflikter og kompetanse. Partiprogram FORBRUKERSAKER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at ny forskning som uomtvistelig strider mot etablerte råd skal vurderes og deretter formidles til det norske folk umiddelbart. Partiprogram FORBRUKERSAKER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at staten til enhver tid er ansvarlig for at kostholdsråd som formidles er uomtvistelige. Partiprogram FORBRUKERSAKER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge frem en stortingsmelding om forbrukerpolitikk med særlig vekt på forbrukernes rettigheter og personvernet i den digitale økonomien. Regjeringserklæring FORBRUKERSAKER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke forbrukernes rettigheter og arbeidet mot svindel og ulovlig markedsføring. Regjeringserklæring FORBRUKERSAKER RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke forbrukernes interesser og de profesjonelle aktørenes ansvar ved bolighandel. Regjeringserklæring BOLIGSAKER FORBRUKERSAKER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for mer åpenhet om hvilken informasjon ulike aktører samler inn og hva den skal brukes til. Regjeringserklæring FORBRUKERSAKER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for enklere brukervilkår for digitale tjenester. Regjeringserklæring FORBRUKERSAKER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere om det bør være en øvre grense for effektiv rente på usikrede forbrukslån. Regjeringserklæring BANKER FORBRUKERSAKER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomgå eiendomsmeglingsloven med sikte på forenklinger og trygghet for forbrukerne. Regjeringserklæring FORBRUKERSAKER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre samarbeidet med næringslivet for å legge til rette for sunne produkter i matbutikkene og god merking av sunne alternativer. Regjeringserklæring FOLKEHELSE FORBRUKERSAKER VAREHANDEL

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
7. jan 2021 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 105/2020 14. juli 2020 om innlemmelse av forordning (EU) 2019/515 i EØS-avtalen Mottatt
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
9. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Barne- og familiedepartementet Behandlet
9. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
5. okt 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, FIN og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
25. mai 2020 Lov om behandling av forbrukerklager i Forbrukertilsynet og Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven) Behandlet
25. mai 2020 Endringer i tjenesteloven (geoblokkering) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 311/2019 av 13. desember 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2018/302 Behandlet
25. mai 2020 Endringer i tjenesteloven (geoblokkering) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 311/2019 av 13. desember 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2018/302 Behandlet
25. mai 2020 Endringar i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer mv. Behandlet
25. mai 2020 Samtykke til godkjenning av vedtak nr. 72/2019 i EØS-komiteen av 29. mars 2019 om innlemming i EØS-avtala av forordning (EU) 2017/1369 (energimerkeforordninga) Behandlet
19. apr 2020 Representantforslag om krav om merking av varer som kommer fra områder okkupert av Israel Behandlet
16. apr 2020 Tilbaketrekning av Prop. 48 L (2019-2020) Endringer i pakkereiseloven (angrerett og reisegaranti) Behandlet
30. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under UD, KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, SD og FIN, samt endringer i skatter, avgifter og toll 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
2. mar 2020 Framtidas forbrukar - grøn, smart og digital Behandlet
2. mar 2020 Endringer i pakkereiseloven (angrerett og reisegaranti) Trukket
2. mar 2020 Lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden Behandlet
26. feb 2020 Endringer i markedsføringsloven mv. (gjennomføring av forordning (EU) 2017/2394 om forbrukervernsamarbeid) Behandlet
26. feb 2020 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 172/2019 av 14. juni 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/2394 Behandlet
29. jan 2020 Representantforslag om en kraftpolitikk som bygger norsk industri Behandlet
9. des 2019 Representantforslag om mer rettferdig inkasso og ulike tiltak for å hindre at flere havner i gjeldsfeller Behandlet
2. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
21. okt 2019 Representantforslag om å styrke kontantenes stilling Behandlet
15. mai 2019 Endringer i avhendingslova (tryggere bolighandel) Behandlet
24. apr 2019 Handelsnæringen - når kunden alltid har nett Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
9. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
14. nov 2018 Representantforslag om tiltak for å redusere forekomst og dødelighet av føflekkreft Behandlet
7. nov 2018 Endringer i finansforetaksloven mv. (andre betalingstjenestedirektiv) Behandlet
5. jun 2018 Lov om pakkereiser og reisegaranti mv. (pakkereiseloven) (gjennomføring av direktiv 2015/2302/EU om pakkereiser og sammensatte reisearrangementer) Behandlet
27. mai 2018 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 28/2018 av 9. februar 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/1941 om EU-miljømerket (S-delen) Behandlet
27. mai 2018 Endringer i forbrukermerkeloven (Lov-delen) Behandlet
18. apr 2018 Endringer i bustadoppføringslova mv. (garantireglene) Behandlet
4. apr 2018 Representantforslag om å fase ut bruk av miljøgifter i forbrukerprodukter Behandlet
5. mar 2018 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 187/2017 av 22. september 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2015/2302/EU om pakkereiser og sammensatte reisearrangementer Behandlet
11. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
10. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
19. jun 2017 Representantforslag om tiltak for å styrke forbrukernes rettigheter i handel med bolig Behandlet
15. jun 2017 Representantforslag om merkeordninger på matvarer om dyrevelferd, grovfôrandel og antibiotikabruk Behandlet
15. jun 2017 Representantforslag om et forbud mot burhøns og påbud om merking av egg fra burhøns inntil forbudet er iverksatt Behandlet
6. jun 2017 Endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene) Behandlet
15. mai 2017 Endringer i markedsføringsloven (telefonmarkedsføring mv.) Behandlet
1. mai 2017 Representantforslag om å fase ut bruk av miljøgifter i forbrukerprodukter Til behandling
3. apr 2017 Representantforslag om behovet for regulering av selskaper som er en del av delingsøkonomien Behandlet
3. apr 2017 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 194 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om alternativ tvisteløsning i forbrukersaker og tilhørende gjennomføringsforordning (EU) nr. 1051/2015 Behandlet
3. apr 2017 Representantforslag om å lukke gjeldsfeller Behandlet
2. apr 2017 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning om fastsettelse av regler for metoder for identifikasjon av dyr av hestefamilien (hestepassforordningen) Behandlet
16. jan 2017 Lov om Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven) Behandlet
9. jan 2017 Representantforslag om tiltak for å redusere matsvinn Behandlet
13. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
7. des 2016 Representantforslag om tiltak for å innfri Stortingets mål om minst 15 prosent økologisk forbruk og jordbruksareal innen 2020 Behandlet
1. des 2016 Endringer i bustadoppføringslova mv. (tidspunktet for garantistillelse) Behandlet
2. mai 2016 Lov om klageorganer for forbrukersaker (gjennomføring av direktiv 2013/11/EU og forordning nr. 524/2013) og endringer i enkelte andre lover Behandlet
16. mar 2016 Representantforslag om å redusere det materielle forbruket i Norge til et bærekraftig og rettferdig nivå Behandlet
13. mar 2016 Endring av forordning (EF) nr. 2006/2004 (båtpassasjerrettsforordninga) (S-delen) Behandlet
11. jan 2016 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen om passasjerers rettigheter ved buss- og turvogntransport Behandlet
10. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
8. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
8. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
7. des 2015 Representantforslag om å halvere matkastingen i Norge Behandlet
8. jun 2015 Lov om posttjenester (postloven) Behandlet
16. mar 2015 Representantforslag om innføring av en begrenset angrerett for næringsdrivende ved telefonsalg av annonsetjenester og lignende («kataloghaivirksomhet») Behandlet
2. mar 2015 Representantforslag om å styrke forbrukermakten gjennom digitalisering av produktinformasjon og opprette en informasjonsportal for dagligvarer Behandlet
2. mar 2015 Representantforslag om å sikre opprinnelsesmerking på mat og opprette en dagligvareportal Behandlet
2. mar 2015 Representantforslag om endring av omsetningsloven for å redusere reklame for kjøtt Behandlet
11. feb 2015 Representantforslag om å lovfeste god handelsskikk for å sikre viktige forbrukerinteresser Behandlet
2. feb 2015 Representantforslag om handlingsplan for en giftfri hverdag Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
9. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
12. nov 2014 Endringer i lov om merking av forbruksvarer mv. (forbrukermerkeloven) Behandlet
12. nov 2014 Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 54/2014 om innlemming i EØS-avtala av forordning (EU) nr. 782/2013 om EU-miljømerket Behandlet
18. jun 2014 Samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av forordning (EU) nr. 254/2014 om eit fleirårig forbrukarprogram for 2014-2020 (Forbrukarprogrammet 2014-2020) Behandlet
18. jun 2014 Representantforslag om å redusere bruken av palmeolje i Norge Behandlet
15. jun 2014 Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) (gjennomføring av direktiv 2011/83/EU om forbrukerrettigheter) Behandlet
19. mar 2014 Endringer i finansieringsvirksomhetsloven og eiendomsmeglingsloven mv. Behandlet
17. mar 2014 Endringer i gjeldsordningsloven og dekningsloven mv. Behandlet
15. des 2013 Tilbaketrekning av Prop. 195 L (2012-2013) Endringer i tinglysingsloven mv. (registrering av gjeld) Behandlet
10. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (næringskomiteen) Behandlet
10. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
9. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
9. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
12. jun 2013 Representantforslag om forsikringsordning ved oppføring av bolig Behandlet
5. jun 2013 Endring i lov 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) Behandlet
27. mai 2013 Endringer i konkurranseloven Behandlet
6. mai 2013 Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen om EU-miljømerket (miljømerkeforordninga) Behandlet
6. mai 2013 Endringer i lov om merking av forbruksvarer mv. (gjennomføring av miljømerkeforordningen) Behandlet
22. apr 2013 Representantforslag om lov om endring i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholdning drikke m.v. Behandlet
20. mar 2013 Representantforslag om brukerrepresentasjon i Statnetts organer, en nasjonal plan for kraftlinjer og kostnadsfordeling i sentralnettet Behandlet
18. mar 2013 Endringer i tobakksskadeloven Behandlet
18. feb 2013 Godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om forbrukerrettigheter (forbrukerrettighetsdirektivet) Behandlet
6. feb 2013 EØS-vareloven Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
11. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
9. des 2012 Endringer i finanstilsynsloven, banksikringsloven og foretakspensjonsloven Behandlet
14. nov 2012 Representantforslag om hvordan grensehandel kan reduseres Behandlet
12. jun 2012 Representantforslag om kompliserte spareprodukter, klageorgan og Finanstilsynets rolle Behandlet
2. mai 2012 Lov om avtaler om deltidsbruksrett og langtidsferieprodukter mv. Behandlet
28. mar 2012 Representantforslag om måling av kunde-/brukertilfredshet innenfor vei-, bane-, båt- og flytransport i Norge Behandlet
21. mar 2012 Representantforslag om utredning av endringer i ordningen for tvangstrekk i lønn eller annen inntekt Behandlet
19. mar 2012 Representantforslag om lov om endringer i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred. Avvikle åpningstidsbestemmelsene - herunder avskaffing av den såkalte "Brustad-bua" Behandlet
19. mar 2012 Representantforslag om nasjonalt for reduksjon av matavfall og gjennomgang av merkeordningen for næringslivet Behandlet
18. mar 2012 Representantforslag om økt tilgang til fersk fisk for norsk landindustri og forbrukere Behandlet
15. des 2011 Endringer i jernbaneloven Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
13. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
13. des 2011 Representantforslag om en helhetlig anbudsstrategi som skal styrke forbrukerinteressene ved å innføre en uavhengig konkurransenemnd Behandlet
14. jun 2011 Representantforslag om å opprette en gjeldsordning etter den britiske modellen The Consumer Credit Counselling Service (CCCS) Behandlet
13. apr 2011 Representantforslag om å avvikle åpningstidsbestemmelsene - herunder avskaffing av den såkalte "Brustad-bua" Behandlet
20. mar 2011 Representantforslag om å innføre en panteordning for miljøfarlig avfall Behandlet
23. feb 2011 Representantforslag om styrkede forbrukerrettigheter ved kjøp av bolig Behandlet
14. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
13. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
22. nov 2010 Endringar i bustadoppføringslova Behandlet
9. jun 2010 Endringer i burettslagslova mv. Behandlet
7. jun 2010 Endringer i lov om merking av forbruksvarer mv. og i enkelte andre lover Behandlet
28. apr 2010 Endringer i finansavtaleloven mv. Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
14. des 2009 EØS-komiteens beslutning om forbrukervern Behandlet
13. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet