Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at en større del av helsekronene brukes på helsefremmende og forebyggende helsearbeid i kommune. Partiprogram FOLKEHELSE
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil samarbeide med arbeidslivets parter slik at den enkelte arbeidsplass kan gi tilbud om fysisk aktivitet, tobakksluttkurs og utvikler godt arbeidsmiljø. Partiprogram ARBEIDSMILJØ FOLKEHELSE
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil ha konkrete sykdomsforebyggende og kunnskapssøkende tiltak rettet mot minoritetsmiljøer som er særlig utsatt for enkelte livsstilssykdommer. Partiprogram FOLKEHELSE INNVANDRERE
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at kommuner og fylkeskommuner har en sentral rolle i arbeidet med folkehelse og mot sosiale helseforskjeller. Partiprogram FOLKEHELSE LOKALFORVALTNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil øke den forebyggende innsatsen på skoler og arbeidsplasser for å forhindre rusmisbruk og avhengighet. Partiprogram FOLKEHELSE RUSMIDLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre en bred satsing for folkehelse og fysisk aktivitet i samarbeid med idretten og friluftsorganisasjonene. Partiprogram FOLKEHELSE IDRETT
2009-2013 Høyre For å styrke helsetilbudet vil Høyre styrke folkehelsearbeidet og trappe opp skade- og ulykkesforebyggende arbeid. Partiprogram FOLKEHELSE
2009-2013 Høyre For å styrke folkehelsearbeidet vil Høyre styrke det forebyggende helsearbeidet, særlig for å motvirke utvikling av livstilsrelaterte helseproblemer. Partiprogram FOLKEHELSE
2009-2013 Høyre For å styrke folkehelsearbeidet vil Høyre samarbeide med interkommunale friluftsråd og frivillige organisasjoner for å bedre folkehelsen, bl.a. gjennom fysisk aktivitet og friluftsliv. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN KULTUR
2009-2013 Høyre For å styrke folkehelsearbeidet vil Høyre bidra til god informasjon om forebyggende tiltak til utsatte grupper i samfunnet. Partiprogram FOLKEHELSE
2009-2013 Høyre For å styrke folkehelsearbeidet vil Høyre ha mer fysisk aktivitet i skolen. Partiprogram FOLKEHELSE SKOLER
2009-2013 Høyre For å sikre bedre styring i helsesektoren vil Høyre at Stortinget skal vedta en nasjonal helseplan som fastsetter den overordnede strukturen og trekker opp klare prioriteringer for helsevesenet. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre overføre ansvaret for tannhelsetjenesten til kommunene. Partiprogram FOLKEHELSE KOMMUNER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for økt fysisk aktiviteten blant folk flest og særlig barn og ungdom. Partiprogram BARN FOLKEHELSE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil fjerne merverdiavgiften på frisk frukt og grønnsaker, men samtidig øke merverdiavgiften på brus og sukkerholdige drikkevarer. Partiprogram FOLKEHELSE MERVERDIAVGIFT
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil erstatte dagens særavgifter på sjokolade etc og sukker til husholdningsformål med en generell sukkeravgift. Partiprogram FOLKEHELSE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil øke særavgifter med en miljømessig eller helsemessig begrunnelse for å finansiere andre skatte- og avgiftsreduksjoner som fremmer verdiskaping eller motiverer til arbeid. Partiprogram FOLKEHELSE MILJØVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at likningskontorene skal praktisere en lik – og liberal – tolkning av dokumentasjonskrav overfor personer med diabetes som krever fradrag for store sykdomsutgifter. Partiprogram FOLKEHELSE SKATTEFRADRAG SYKDOMMER
2009-2013 Venstre Venstre vil målrette forebyggende helsearbeid mot risikogrupper. Partiprogram FOLKEHELSE
2009-2013 Venstre Venstre vil styrke forskningen på de store folkesykdommene. Partiprogram FOLKEHELSE
2009-2013 Venstre Venstre vil styrke forskningen på kvinnesykdommer og sykdommer som gir andre symptomer hos kvinner enn hos menn. Partiprogram FOLKEHELSE
2009-2013 Venstre Venstre vil bruke avgiftspolitikken for å stimulere til et sunnere kosthold. Partiprogram FOLKEHELSE
2009-2013 Venstre Venstre vil styrke helsesøstertjenesten og skolehelsetjenesten, samt studentsamskipnadenes helsetilbud. Partiprogram FOLKEHELSE
2009-2013 Venstre Venstre vil ta i bruk det frivillige Norge i forebyggende helsearbeid og stimulere til aktiv egenomsorg. Partiprogram FOLKEHELSE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke det helsefremmende arbeidet ved et sektorovergripende samarbeid mellom departementene. Partiprogram DEPARTEMENTER FOLKEHELSE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke forebygging i kommunene for eksempel gjennom helseråd og en folkehelsekoordinator i hver kommune, og gjennom interkommunalt samarbeid. Partiprogram FOLKEHELSE KOMMUNER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at samfunnsmedisin og folkehelsearbeid må lovfestes og styrkes, blant annet i ny kommunehelselov. Partiprogram FOLKEHELSE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gjennomgå og presisere kommunelegens og fastlegenes ansvar innenfor forebyggende helsearbeid i kommunene og styrke fysio- og ergoterapitjenestene i kommunene. Partiprogram FOLKEHELSE KOMMUNER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gi frivillig sektor og organisasjonene en sterkere rolle i gjennomføringen av folkehelsetiltak. Partiprogram FOLKEHELSE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha tiltak som sikrer innbyggere mot luftforurensning og støyforurensning i lokalmiljø og fortsette arbeidet for å nå det nasjonale målet for støyreduksjon. Partiprogram FOLKEHELSE FORURENSNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at alle skoler og barnehager skal sikres godkjent inneklima. Partiprogram FOLKEHELSE SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke forskning på sosiale helseforskjeller. Partiprogram FOLKEHELSE FORSKNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for at alle kommuner utvikler kompetanse og handlingsplaner for bedre ernæring i sine institusjoner og i hjemmetjenester. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER KOMMUNER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at avgiftspolitikken på matvarer bygger opp under helsepolitiske mål for å fremme sunne matvaner. Sp vil blant annet arbeide for fullt momsfritak på frukt og grønnsaker og for økte sukkeravgifter. Partiprogram AVGIFTER FOLKEHELSE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha økt bruk av godkjent sunnhetsmerking av matvarer. Partiprogram FOLKEHELSE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gi alle mødre tilgang på kunnskapsbasert rådgiving og støtte angående amming. Utrede muligheten for betalt ammefri slik at alle kvinner som ønsker og har mulighet til det, kan amme i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. Partiprogram FOLKEHELSE SVANGERSKAP
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha kraftig satsing på bygging av gang- og sykkelveier over hele landet. Partiprogram FOLKEHELSE SAMFERDSEL
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at utemiljøene ved skolene legges til rette slik at det stimuleres til fysisk aktivitet. Partiprogram FOLKEHELSE SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke helsestasjoner og skolehelsetjenestens rolle i arbeidet for å øke aktivitetsnivået blant barn og unge. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre bedre oppfølging av arbeidsmiljølovens krav om å vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeidstakere, og at bedriftshelsetjenestens kompetanse brukes aktivt i dette arbeidet. Partiprogram ARBEIDSMILJØ FOLKEHELSE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha sterk satsing på tilbud om hjelp til røyke- og snuseslutt. Partiprogram FOLKEHELSE RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for at kulturtiltak blir satsingsområde i alle offentlege folkehelseplanar på fylkes- og kommunenivå. Partiprogram FOLKEHELSE KULTUR LOKALFORVALTNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil stimulere til spreiing av natur-kultur-helse-nettverk. Partiprogram FOLKEHELSE KULTUR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at det lokale tverrfaglege og tverretatlege samarbeidet mellom kultur-, skule-, helse- og sosialsektoren også skal omfatte natur-, kultur- og helsetilbod. Partiprogram FOLKEHELSE KULTUR SKOLER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil liberalisere røykeloven. Partiprogram FOLKEHELSE
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) [Regjeringen] vil fortsatt bruke særavgifter som virkemiddel for å fremme hensynet til blant annet helse og miljø. Regjeringserklæring FOLKEHELSE MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at legetjenestene i kommunene skal styrkes. Regjeringserklæring FOLKEHELSE KOMMUNER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil bygge ut lavterskeltilbud som skolehelsetjenesten og helsestasjonene for å kunne behandle barn og ungdom på et tidlig tidspunkt. Regjeringserklæring FOLKEHELSE
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sikre at voksne får et lavterskeltilbud for å forebygge alvorlige psykiske lidelser. Regjeringserklæring FOLKEHELSE
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke behandlingstilbudet til pasienter med spiseforstyrrelser, med særlig fokus på barn og unge. Regjeringserklæring BARN FOLKEHELSE
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sikre tilgjengeligheten til tannhelsetjenester og følge opp stortingsmeldingen om framtidas tannhelsetjenester, St meld. nr. 35 (2006-2007). Regjeringserklæring FOLKEHELSE
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Vi har som mål at det offentlige gradvis skal ta et større ansvar på tannhelsefeltet, og utrede ulike modeller med sikte på at det etableres et tak på hvor mye den enkelte selv skal dekke av utgifter til nødvendig tannbehandling. Regjeringserklæring FOLKEHELSE
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti Skolen må legge til rette for fysisk aktivitet hver dag. Partiprogram FOLKEHELSE GRUNNSKOLE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke det offentlige informasjonsarbeidet om ernæring og kosthold og gevinsten av fysisk aktivitet. Partiprogram FOLKEHELSE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å bruke avgiftssystemet for å dreie forbruket i retning av mer sunn mat. Partiprogram AVGIFTER FOLKEHELSE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å bedre kommunikasjonen i helsevesenet gjennom å sørge for enkelt sprak, mer bruk av kvalifiserte tolker, informasjon på flere sprak og mer muntlig informasjon om rettigheter i helsevesenet. Partiprogram FOLKEHELSE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å avklare papirløses status knyttet til adgangen på helsetjenester, for å få en klar grenseoppgang for hvilke tjenester som skal være tilgjengelige for personer uten lovlig opphold. Utgangspunktet for en slik avklaring er at alle mennesker har rett på nødvendig helsehjelp. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det innføres en forpliktende opptrappingsplan for folkehelse som skal inkludere alle sektorene i samfunnet og hvor spesielt frivillig sektor skal spille en viktig rolle. Partiprogram FOLKEHELSE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at likemannsmidlene styrkes sånn at folk som har en sykdom eller funksjonsnedsettelse bidrar til å lære andre å leve med den samme sykdommen eller funksjonsnedsettelsen. Partiprogram FOLKEHELSE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for begrense mengden transfett i mat. Partiprogram FOLKEHELSE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en ny satsing på barn og unges folkehelse. Styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten med 1500 nye årsverk. Alle nyfødte skal ha hjemmebesøk fra helsestasjonen. Partiprogram BARN FOLKEHELSE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at alle kommuner skal ha tilbud om helsestasjon for ungdom fra 13 til 25 år. For mindre kommuner kan dette skje i tverrkommunalt samarbeid. Partiprogram BARN FOLKEHELSE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å opprette et nasjonalt kompetansesenter for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Partiprogram BARN FOLKEHELSE SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å innføre strengere regler for å skåne barn fra reklame for usunne produkter. Partiprogram BARN FOLKEHELSE MASSEMEDIER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det ikke vises reklamefilmer forut for barneforestillinger på kino [folkehelse]. Partiprogram BARN FOLKEHELSE MASSEMEDIER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at idretten sikres gode rammevilkår og at fysisk aktivitet i skole og arbeidsliv gis større plass. Partiprogram BARN FOLKEHELSE IDRETT
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det opprettes en offentlig portal med kvalitetssikret informasjon om graviditet og fødsel samt en nasjonal bekymringstelefon for gravide. Partiprogram FOLKEHELSE SVANGERSKAP
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at medikamenter uten vitenskapelig dokumentert effekt skal merkes, for å hindre brukere i å bli lurt. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for tannhelsen må bli en del av folketrygden. Å gjøre tannhelse til del av det ordinære helsesystemet. Målet er at all nødvendig tannbehandling skal være betalt av fellesskapet med en egenandelsgrense på maksimum 2500 kroner. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV ønsker å åpne for heroinassistert behandling for de aller mest utsatte brukerne. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å avvikle ventelistene i psykisk helsevern og sikre alle som trenger poliklinisk behandling et tilbud innen 30 virkedager. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SYKDOMMER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke skolehelsetjenesten og øke innsatsen mot mobbing og sosial isolasjon. [psykisk helse]. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for styrket rettsvern for psykisk syke, strengere regler for bruk av tvungent psykisk helsevern og bruk av unødvendig tvang. Partiprogram FOLKEHELSE PERSONVERN RETTSVESEN SYKDOMMER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det jevnlig rapporteres om kjønnsforskjeller i folkehelse, og at kjønnsperspektivet integreres i alt folkehelsearbeid. Partiprogram FOLKEHELSE LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at behandling og forebygging tar hensyn til kjønns- og kulturspesifikke kvinnehelseproblemer. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at helsefagene gir elever og studenter bedre kompetanse på områder som angår kvinners helse. Særlig er det behov for et løft når det gjelder temaer som vold mot kvinner, herunder seksuelle overgrep, voldtekt og kjønnslemlestelse. Partiprogram FOLKEHELSE LIKESTILLING UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det forskes mer på kjønnsforskjeller i helse og i helsetjenestene, og at helse- og omsorgstjenestene tar hensyn til slike kjønnsforskjeller. Partiprogram FOLKEHELSE FORSKNING LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at den såkalte HIV-paragrafen fjernes. Partiprogram FOLKEHELSE RETTSVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Hovedprioriteringer for SV i perioden: Gi alle muligheten til å være fysisk aktive. Flere idrettsanlegg som er tilgjengelig for alle og som kan være med på å gi flere mulighet til fysisk aktivitet til en billig penge. Bedre mulighetene til å delta for de med dårlig råd. Partiprogram FOLKEHELSE IDRETT
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at idrettslagenes samarbeid med skoler, barnehager og SFO, fritidsklubber, helse– og omsorgsinstitusjoner, arbeidsplasser, NAV-kontorer og asyl– og flyktningmottak styrkes for å bidra til folkehelse, forebygging og inkludering. Partiprogram BARNEHAGER FOLKEHELSE IDRETT INNVANDRERE SKOLER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for styrke og grunnlovsfeste allemannsretten. Partiprogram FOLKEHELSE KULTUR NATURVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for et friluftsløft for folkehelse gjennom ei stortingsmelding og et Friluftslivets år. Partiprogram FOLKEHELSE KULTUR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å initiere en nasjonal satsing på gåing og sykling gjennom anlegging av stier, turveier, gang- og sykkelveier. Partiprogram FOLKEHELSE KULTUR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at friluftslivet styrkes med støtte til areal-, informasjons- og aktivitetstiltak. Partiprogram FOLKEHELSE KULTUR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at kollektive løsninger som turisthytter og kystledshytter prioriteres framfor private hytter i naturområder der hyttebygging må begrenses. Partiprogram FOLKEHELSE KULTUR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at lov om motorferdsel i utmark og praktiseringen av den skal hindre motorferdsel i utmark som forringer naturopplevelsene ved friluftsliv. Partiprogram FOLKEHELSE KULTUR NATURVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at staten og Forsvaret har et særlig ansvar for å følge opp de som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner. Fysisk og psykisk skadede veteraner må få et godt økonomisk og helsemessig tilbud. Partiprogram FOLKEHELSE FORSVAR HELSEVESEN SYKDOMMER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at mottakene har aktiviseringstilbud som bidrar til aktivitet og god helse. Partiprogram FOLKEHELSE INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at beboerne får rett behandling og oppfølging av sine traumer. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil legge til rette for økt samarbeid mellom medisinske fagmiljøer for å unngå antibiotikaresistens hos mennesker og dyr. Partiprogram FOLKEHELSE HUSDYR
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre en egen statlig belønningsordning for utbygging av gang- og sykkelveinett, der kommunale satsinger utløser statlige midler. Partiprogram FOLKEHELSE MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil minimum doble de statlige bevilgningene til bygging av sykkelveier. Partiprogram FOLKEHELSE MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil satse langsiktig på utbygging av sammenhengende gang- og sykkelveinett. Partiprogram FOLKEHELSE MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil bygge gang- og sykkelveier langs riksveiene. Partiprogram FOLKEHELSE MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil regulere kjemikalier og tilsetningsstoffer etter føre-var-prinsippet, og intensivere forskningen på slike. Partiprogram FOLKEHELSE FORBRUKERSAKER
2013-2017 Venstre Venstre vil forby en rekke hormonforstyrrende stoffer i produkter, som ftalater og flere typer parabener. Partiprogram FOLKEHELSE FORBRUKERSAKER
2013-2017 Venstre Venstre vil stimulere til at det etableres frisklivssentraler i enda flere norske kommuner. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN KOMMUNER
2013-2017 Venstre Venstre vil lage en opptrappingsplan for psykisk helse, med særskilt fokus på barn og unge. Partiprogram BARN FOLKEHELSE SYKDOMMER
2013-2017 Venstre Venstre vil gjennomføre en nasjonal opptrapping for helsestasjonene over fire år. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke skolehelsetjenesten, samt studentsamskipnadenes helsetilbud. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER
2013-2017 Venstre Venstre vil bruke avgiftspolitikk for å stimulere til et sunnere kosthold, blant annet ved å fjerne moms på frukt og grønt. Partiprogram AVGIFTER FOLKEHELSE
2013-2017 Venstre Venstre vil bedre rammevilkårene for frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører som tilbyr helse- og velferdstjenester eller som organiserer folkehelsefremmende aktiviteter. Partiprogram FOLKEHELSE KULTUR
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke det forebyggende helsearbeidet, særlig for å motvirke utvikling av livsstilsrelaterte helseproblemer. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil samarbeide med interkommunale friluftsråd og frivillige organisasjoner for å bedre folkehelsen, blant annet gjennom fysisk aktivitet og friluftsliv. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil legge til rette for økt fysisk aktivitet i befolkningen, mer fysisk aktivitet i skolen og stimulere til et sunnere kosthold. Partiprogram FOLKEHELSE
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil opprettholde og videreutvikle satsingen på forebyggende tannhelse, med særlig fokus på unge og syke eldre. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Pasienter som mottar hjemmesykepleie eller sykehjemstilbud skal kunne fortsette hos sin faste tannlege og at denne refunderes fra det offentlige på lik linje med det en offentlig tannhelseklinikk ville få for samme type behandling. Partiprogram FOLKEHELSE OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil bedre refusjonsordningene for sykdomsrelatert tannbehandling, og på sikt redusere kostnadene til egenandelerpå lik linje med øvrig helsebetaling. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil øke innsatsen mot arbeidsulykker og arbeide etter en nullvisjon for alvorlige ulykker i arbeidslivet slik vi jobber etter nullvisjonen for dødsulykker i trafikken. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ FOLKEHELSE
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvide forsøksordningen med gratis prevensjon ved å inkludere flere områder og årskull. Partiprogram FOLKEHELSE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil ha bedre seksualundervisning og legge til rette for flere informasjonsprosjekter om seksualitet. Partiprogram FOLKEHELSE UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil etablere en ressursside om voldtekter i nære relasjoner og kjærestevold. Partiprogram FOLKEHELSE STATSFORVALTNING STRAFFERETT
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at kunnskap om seksuelle overgrep og voldtekt skal være del av seksualundervisningen i skolen. Partiprogram FOLKEHELSE STRAFFERETT UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke forskningen på Alzheimer, demens og andre nevrologiske sykdommer, for å legge bedre til rette for tidlig innsats og forebygging og utvikle tilrettelagte og tilpassede tjenester. Partiprogram FOLKEHELSE FORSKNING OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil øke helse og omsorgsforskningen. Partiprogram FOLKEHELSE FORSKNING OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil øke fokuset på god og riktig ernæring til pleietrengende. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil følge opp og styrke folkehelsefokuset i samhandlingsreformen og oppfølgingen av ny lov om folkehelse. Partiprogram FOLKEHELSE
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke det lokale arbeidet for bedre folkehelse, blant annet ved å legge til rette for tilgang til folkehelserådgivere i kommunene og for at forebyggende helsearbeid får en naturlig plass i kommuneplanene. Partiprogram FOLKEHELSE KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke tilskuddsordningen til frisklivssentraler og lærings- og mestringssentre. Partiprogram FOLKEHELSE
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for en nasjonal satsing på fysisk aktivitet og sykling gjennom å anlegge stier, turveier, gang- og sykkelveier, og gjennom aktivitetskampanjer overfor ulike målgrupper. Partiprogram FOLKEHELSE IDRETT
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at kronikere lærer å mestre og forebygge videreutvikling av sykdommen. øke kunnskapsspredning om vanlige lidelser ved hjelp av likemannsarbeid, sammen med brukerorganisasjoner. Partiprogram FOLKEHELSE SOSIALE TJENESTER SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil oppmuntre kommunene til å inngå rammeavtaler med ideelle aktører om forebyggende helsearbeid. Partiprogram FOLKEHELSE KOMMUNER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke skolehelsetjenesten slik at den rustes for forebyggende arbeid, særlig for bedre psykisk helse og mot fedme. Partiprogram FOLKEHELSE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre bedre forebygging og folkehelse gjennom en satsing på flere helsesøstre. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEPERSONELL SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil tilrettelegge for at både daglig fysisk aktivitet og sunn mat skal bidra til å sikre godt læringsmiljø i skolen. Partiprogram FOLKEHELSE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil opprettholde vinmonopolordningen og sikre ordningens legitimitet ved å endre loven slik at vinmonopolet kan holde åpent på julaften, nyttårsaften, påskeaften og pinseaften, samt på valgdagen. Partiprogram FOLKEHELSE FORBRUKERSAKER RUSMIDLER VALG VAREHANDEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle forebyggende arbeid for god folketannhelse. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke helseberedskapen. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke skolehelsetjenestens forebyggende arbeid for bedre psykisk helse. Partiprogram BARN FOLKEHELSE SKOLER SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at barnehagene forebygger både fysiske og psykiske helseproblemer. Partiprogram BARNEHAGER FOLKEHELSE SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre en bred satsing på folkehelse og fysisk aktivitet i samarbeid med idretten og friluftsorganisasjonene. Partiprogram FOLKEHELSE IDRETT KULTUR
2013-2017 Senterpartiet For at elevene skal ha god helse og godt læringsutbytte må skoledagen legge til rette for et sunt kosthold og nok fysisk aktivitet. Partiprogram FOLKEHELSE GRUNNSKOLE
2013-2017 Senterpartiet Ordningen med frukt og grønt må ikke fjernes, men utvides. Partiprogram FOLKEHELSE GRUNNSKOLE
2013-2017 Senterpartiet Sp vil gi frivillig sektor en sterkere rolle i gjennomføringen av folkehelsetiltak. Partiprogram FOLKEHELSE
2013-2017 Senterpartiet Sp vil ha gratis tannhelsebehandling fram til 21 år. Partiprogram FOLKEHELSE
2013-2017 Senterpartiet Sp vil utvide Folketrygdens ansvar for å dekke utgifter til tannhelse til flere grupper med spesielle behov i tillegg til de grupper som så langt har kommet inn under slike ordninger. Partiprogram FOLKEHELSE SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten. Partiprogram FOLKEHELSE
2013-2017 Senterpartiet Sp vil gi kommunene ressurser til å styrke folkehelsearbeidet og bedre rehabiliteringstilbudet til utskrivningsklare pasienter fra sykehusene. Partiprogram FOLKEHELSE
2013-2017 Senterpartiet Sp vil redusere levekårsforskjeller mellom ulike deler av landet gjennom å ta i bruk skatte, avgifts- og inntektspolitikken. Partiprogram AVGIFTER DISTRIKTSPOLITIKK FOLKEHELSE LOKALFORVALTNING SKATTER
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet ønsker at alle elever i grunnskolen skal gis mulighet til minst en time fysisk aktivitet i skoletida daglig. Partiprogram FOLKEHELSE SKOLER UTDANNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil prioritere folkehelsearbeidet høyt - fra jordmor til helsestasjon, skolehelsetjenesten, fastlegeordningen og eldreomsorgen. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil aktivt følge opp intensjonene i samhandlingsreformen og styrke kommunenes økonomi for å bedre deres muligheter for å tilby forebygging og lokal behandling. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER KOMMUNENES ØKONOMI SYKEHUS
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet ønsker å prioritere primærhelsetjenesten i kommunene. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN KOMMUNER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil fjerne momsen på frukt og grønnsaker. Partiprogram FOLKEHELSE MERVERDIAVGIFT
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil erstatte avgifter knyttet til sjokolade og sukker med en generell sukkeravgift. Partiprogram AVGIFTER FOLKEHELSE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde et høyt avgiftsnivå på alkohol og tobakk. Partiprogram AVGIFTER FOLKEHELSE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre skattefritak for sykkelgodtgjørelse både for arbeidsgiver og arbeidstakere. Partiprogram FOLKEHELSE MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ikke tillate aktiv dødshjelp. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SYKDOMMER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at tilbud om aktiv livshjelp, smertelindring og omsorg til personer i avslutningsfasen av livet, for eksempel gjennom hospiceplasser eller ambulante team, skal være tilgjengelig for alle som trenger det. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SYKDOMMER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en sterkere vektlegging av omsorg ved livets slutt i grunn- og videreutdanningen av helsepersonell. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEPERSONELL HELSEVESEN SYKDOMMER UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal utarbeides en nasjonal strategi for ungdomshelse for å gi en nødvendig kunnskapsøkning og for å gi bedre tilpasset behandling for ungdom i helsevesenet. Partiprogram FOLKEHELSE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle kommuner lager handlingsplaner mot vold i nære relasjoner og skolerer ansatte i helse- og sosialsektoren på temaet. Partiprogram FOLKEHELSE KOMMUNER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det lages en egen lov for habilitering og rehabilitering samt nasjonal opptrappingsplan. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil etablere et statlig finansiert forskningsprogram om miljøgifters cocktail-effekter på helse og miljø. Sprøytemiddelrester i matvarer skal prioriteres. Partiprogram FOLKEHELSE FORSKNING MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fase ut og forby bruk av helse- og miljøskadelige stoffer i matvarer og innføre langt bedre innholdsmerking av alle matvarer. Partiprogram FOLKEHELSE FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre retten til informasjon etter miljøinformasjonsloven gjeldende ved at forbrukerne gjennom synlig merking får informasjon om plantevernmiddelrester i frukt, grønnsaker og andre vegetabilske produkter. Partiprogram FOLKEHELSE FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil kreve dokumentasjon og informasjon om stoffene som benyttes i alle typer varer, slik at forbrukerne kan gjøre informerte valg. Partiprogram FOLKEHELSE FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at luftkvaliteten i byene må overvåkes nøye og strakstiltak settes inn dersom tålegrensene brytes. Partiprogram FOLKEHELSE MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre én time fysisk aktivitet om dagen i grunnskolen, og dessuten gi praktiske emner og ekskursjoner i naturen en større plass i hele grunnskolen. Partiprogram FOLKEHELSE GRUNNSKOLE
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utvide ordningen med frukt og grønt til å omfatte hele grunnskolen og på sikt innføre et gratis skolemåltid. Partiprogram FOLKEHELSE GRUNNSKOLE
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil vurdere nye, gradvise innstramninger i røykeloven. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre advarsel på alkoholemballasje om helsefarene ved alkoholmisbruk og informasjon om hvor man kan henvende seg for hjelp ved alkoholavhengighet. Partiprogram FOLKEHELSE RUSMIDLER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ha et bredt og kunnskapsbasert opplysningsarbeid om mat og helse. De næringstilknyttete opplysningskontorene bør erstattes av et næringsuavhengig opplysningskontor for mat og helse. Partiprogram FOLKEHELSE
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil tilby sunnere, bedre og mer varierte måltider på offentlige helse- og omsorgsinstitusjoner, også til allergikere og vegetarianere. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forby brus- og godteriautomater på skoler og helseinstitusjoner. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER SKOLER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at alle 16-åringer kalles inn til gratis samtale hos helsesøster eller fastlege, med fokus på livsstil, fysisk og psykisk helse. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SKOLER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke innsatsen for helseopplysning og helsetjenester til personer fra andre kulturer, og legge til rette for økt bruk av tolketjenester der dette er nødvendig. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil la hovedlinjene i norsk alkoholpolitikk ligge fast, jf samarbeidsavtalen. Regjeringserklæring FOLKEHELSE RUSMIDLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil samarbeide med friluftsråd og frivillige organisasjoner for å bedre folkehelsen gjennom fysisk aktivitet og friluftsliv. Regjeringserklæring FOLKEHELSE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for økt fysisk aktivitet i skolen og stimulere til et sunnere kosthold. Regjeringserklæring FOLKEHELSE SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil inkludere psykisk helse som en likeverdig del av folkehelsearbeidet. Regjeringserklæring FOLKEHELSE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for at skolene sikrer daglig fysisk aktivitet for elevene. Regjeringserklæring FOLKEHELSE SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil opprettholde og videreutvikle satsingen på forebyggende tannhelse, med særlig fokus på unge og på syke eldre. Partiprogram BARN FOLKEHELSE HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil stimulere til samhandling mellom tannhelsetjenesten og den øvrige helse- og omsorgstjenesten. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil bedre refusjonsordningene for sykdomsrelatert tannbehandling, og på sikt redusere kostnadene til egenandeler på lik linje med øvrig helsebehandling. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SYKDOMMER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre tilstrekkelig informasjon til de gruppene som har krav på å få dekket tannbehandling. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utarbeide et ambisiøst program for bedre folkehelse. Partiprogram FOLKEHELSE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil investere i tiltak for bedre barne- og ungdomshelse som når alle. Partiprogram BARN FOLKEHELSE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjeninnføre skolefrukt i ungdomsskolen. Partiprogram FOLKEHELSE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innføre daglig fysisk aktivitet i skolen. Partiprogram FOLKEHELSE IDRETT SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil tilby alle barn et enkelt skolemåltid hver dag gjennom et spleiselag mellom staten, kommuner og frivillige betalingsordninger for foresatte. Skjermingsordninger skal etableres. Partiprogram FOLKEHELSE KOMMUNER SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil etablere flerfaglige helsehus i hele landet hvor pasienter kan få mer helhetlig hjelp enn i dag. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjøre psykisk helse til en del av kompetansemålene til skolen. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre folk med psykiske plager og lidelser bedre tilgang til psykisk helsehjelp fra kvalifiserte fagfolk og ansette flere med slik kompetanse i kommunene. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN KOMMUNER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil etablere lett tilgjengelige lavterskeltilbud med mulighet for drop-in, som Familiens Hus og Ung Arena, i flere kommuner. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN KOMMUNER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke det forebyggende arbeidet for god folketannhelse. Partiprogram FOLKEHELSE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bruke våre unike kvalitets- og pasientregistre for å fremme folkehelsearbeidet og utvikle nye behandlingsmetoder. Partiprogram FOLKEHELSE FORSKNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at Norges fortrinn med en offentlig enhetlig helsetjeneste brukes aktivt til forskning og utvikling av nye legemidler og behandlingsformer gjennom blant flere annet kliniske studier. Partiprogram FOLKEHELSE FORSKNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gi habilitering, rehabilitering og hverdagshelse økt prioritet. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil lage en strategi for bedre ernæring hos eldre i sykehjem og hjemmetjenesten. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bekjempe ensomhet og styrke det psykiske helsetilbudet for eldre. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge mer vekt på sektorovergripende tiltak som tar utgangspunkt i sammenhengene mellom sunn og bærekraftig matproduksjon, folkehelsegevinster og reduksjon av klimautslipp. Partiprogram FOLKEHELSE LANDBRUK MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til breddeidretten for å sikre en god folkehelse blant barn og ungdom. Partiprogram FOLKEHELSE IDRETT
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utarbeide en handlingsplan for en giftfri hverdag med blant annet krav om nøye sjekk av forbrukerprodukter, bevisstgjøring av bransjer, forbrukere og produktmerking. Partiprogram FOLKEHELSE FORBRUKERSAKER VAREHANDEL
2017-2021 Venstre Venstre vil videreutvikle skolehelsetjenesten med flere helsesøstre og bedre tilgang på psykologer, samt andre relevante fagdisipliner. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEPERSONELL HELSEVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det mulig å være delvis sykemeldt som student. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre ordningen med gradert sykestipend for studenter permanent. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi studenter rett til å ha én fastlege på hjemstedet og én på studiestedet. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at det forskes mer på studenters helse. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil tilrettelegge for bedre psykisk studenthelse. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at begrepet studenthelse må defineres. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil bekjempe utvikling av antibiotikaresistens hos bakterier som gir sjukdom hos mennesker og dyr. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN MILJØVERN NATURVERN SYKDOMMER
2017-2021 Venstre Venstre vil endre forskriften om fastlegeordning i kommunene slik at alle barn som er bosatt i en norsk kommune får rett til en fastlege. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEPERSONELL HELSEVESEN INNVANDRERE KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at alle unge flyktningers mentale og fysiske helse blir systematisk kartlagt ved ankomst, og at den norske stat sørger for adekvat oppfølging i henhold til denne kartleggingen. Partiprogram BARN FAMILIE FOLKEHELSE HELSEVESEN INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre en grundigere helseundersøkelse tidlig for å kartlegge sårbare asylsøkere, i tråd med anbefalinger fra Utlendingsdirektoratet og Helsedirektoratet. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke behandlingstilbudet til psykisk syke asylsøkere og dekke kostnadene til medisinsk behandling. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha en strategi for fysisk aktivitet, kosthold og helse rettet mot ulike innvandrergrupper. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre tidlig innsats og mer forebygging i helsevesenet. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at helsesektoren er bygd opp rundt pasientens behov. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke lavterskeltilbudet innenfor psykisk helse. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for ny teknologi i helsevesenet. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil forankre folkehelsearbeidet lokalt og integrere folkehelse på tvers av kommunale sektorer. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil ha tett og god oppfølging i barselomsorgen. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Venstre Venstre vil bringe jordmortjenesten opp på nivå med Helsedirektoratets anbefalinger. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil videreutvikle og styrke helsestasjonene ved å inkludere flere yrkesgrupper. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke det frivillige tilbudet til barn og unge i helsevesenet. Partiprogram BARN FAMILIE FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil tilby alle familier familieveiledningskurs. Partiprogram BARN FAMILIE FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil flytte 4-årskontrollen til barnehagene. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke forskningen på folkehelsearbeid. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for fysisk aktivitet i nærmiljø og boligområder. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil bruke ideell sektor til innovasjon og aktiviteter [i helsevesenet]. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil utvikle pakkeforløp innen folkehelse som sikrer langsiktig oppfølging. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere bruken av unødvendig antibiotika. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for økt fysisk aktivitet i grunnskolen i flere fag enn kroppsøving og mer mental trening i skolen. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for at alle barn lærer å svømme. Partiprogram BARN FAMILIE FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil utvide ordningen med grønn resept/frisklivsresept til å omfatte tiltak for å få flere i fysisk aktivitet i forebygging og behandling av pasienter. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil tildele tilsynsmyndighet for alternativbransjen til enten Helsetilsynet eller et nytt tilsyn. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil evaluere alle screeningprogrammer regelmessig for å avklare om dette er fornuftig bruk av ressurser. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil utarbeide standard pasientforløp/behandlingslinjer som også innbefatter rehabilitering. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil involvere private institusjoner der det er naturlig å se på en overføring av ansvar for spesialisert rehabilitering til nye større folkevalgte regioner. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke rehabilitering til barn/unge, og for ungdom som faller fra skole i samarbeid med de private rehabiliteringsinstitusjonene. Partiprogram BARN FAMILIE FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke satsingen på arbeidsrettet rehabilitering. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil påvirke til å velge sunne matvarer ved å bruke avgifter aktivt og regulere salg og markedsføring av usunne matprodukter. Partiprogram AVGIFTER FINANSER FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil at alle kommuner skal ha tilgang på en kommunepsykiater eller psykolog. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at kommunene skal satse mer på forebygging og tidlig innsats. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det mulig å få psykisk helsehjelp på kommunalt nivå. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke forskningsinnsatsen i psykisk helse. Partiprogram FOLKEHELSE FORSKNING HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke kompetansen på psykisk helse i skolehelsetjenesten. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil integrere pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i skolehelsetjenesten. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke tilbudet for pårørende til mennesker med psykiske lidelser. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil utarbeide en tverrsektoriell strategi for barn og unges psykiske helse, etterfulgt av en økonomisk forpliktende opptrappingsplan. Partiprogram BARN FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke tilbudet om medikamentfri behandling innenfor psykisk helse slik at pasienter i størst mulig grad kan velge selv. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette flere brukerstyrte plasser knyttet til distriktspsykiatriske sentre (DPS) slik at folk kan legges inn før det blir behov for tvangsbruk. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil bygge flere omsorgsboliger med et tjenestetilbud som er tilpasset individuelle behov, som gir trygghet og reduserer behovet for institusjonsplass. Partiprogram BOLIGSAKER FOLKEHELSE HELSEVESEN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for at velferdsteknologi tas i bruk både i private hjem og i ulike offentlige bo- og omsorgsløsninger. Partiprogram BOLIGSAKER FOLKEHELSE HELSEVESEN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til etablering av samvirkeboliger og gi tilskudd til bygging av fellesareal. Partiprogram BOLIGSAKER FOLKEHELSE HELSEVESEN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil utvide dagens ordning med permisjoner og omsorgslønn for pårørende som tar seg av familiemedlemmer. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FOLKEHELSE HELSEVESEN LØNN OG INNTEKT TRYGDER
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til bruk av frivillighet både gjennom frivilligsentralene og gjennom frivillige organisasjoner. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil ha en forpliktende opptrappingsplan for rehabilitering. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil kreve at alle kommuner har tilgang til ergoterapeut- og fysioterapeuttjenester. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil endre turnusordningene i hjemmetjenesten slik at brukerne får færre hjelpere å forholde seg til. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at det blir enklere å få hjemmebesøk av lege. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke innsatsen for at eldre som mottar kommunale omsorgstjenester kan være i aktivitet og at de får god og næringsrik mat. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for retten til at tegnspråklige seniorer kan leve i et tegnspråklig omsorg- og botilbud. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEPERSONELL HELSEVESEN KULTUR SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil at kommunene skal organisere en verdig omsorg for døende som legger vekt på at folk skal få dø der de selv ønsker. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEPERSONELL HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at de regionale helseforetakene tilbyr kommunene kompetanse slik at gode palliative tilbud kan bygges forsvarlig lokalt. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for bred kompetanseheving om palliasjon blant helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEPERSONELL HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre et helhetlig og individuelt tilpasset tilbud til alvorlig syke og døende barn og deres pårørende. Partiprogram BARN FAMILIE FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil at demente skal få aktiv oppfølging og tilrettelegging i trygge omgivelser. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke primærhelsetjenesten og dens samarbeidet med spesialisthelsetjenesten slik at folk kan få raskere hjelp. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil jobbe for å sikre god rekruttering av helsepersonell i distriktene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FOLKEHELSE HELSEVESEN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre tilgang til luftambulanse over hele landet. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke arbeidet med forebygging gjennom folkehelsetiltak. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere tett faglig samarbeid mellom sykehus, sykehjemsleger og fastleger for å forebygge sykehusinnleggelser. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil inngå tettere samarbeid om flere spesialiserte helsetilbud med nabolandene våre. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil videreutvikle de distriktsmedisinske sentrene. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil inkludere donorstatus på de nye nasjonale ID-kortene. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil undersøke om legemiddelindustriens påvirkningsmuligheter er adekvate og om nødvendig iverksette tiltak for å balansere helsesektoren. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil benytte fastlegeordningen i større grad inn mot kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil innrette fastlegeordningen slik at legekontorene i større grad kan drive forebyggende helsearbeid. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for kveldsåpne legekontorer. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil støtte opp om arbeidet til Stiftelsen Organdonasjon. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil gjennomgå refusjonsordningene [for helsebehandling] for å inkludere lavinntektsgrupper og innføre en høykostnadsbeskyttelse. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil videreføre et fylkeskommunalt/regionalt ansvar for tannhelsetjenesten, men åpne for kommunal drift der det ikke forringer det regionale tilbudet. Partiprogram FOLKEHELSE FYLKER HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha helhetlig undervisning om kropp og seksualitet i grunnskole og videregående, for å sikre at barn og unge har kunnskapen, evnene, ferdighetene og holdningene de trenger for å respektere hverandre og ta informerte valg. Partiprogram BARN FAMILIE FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil prioritere veiledning og bedre tilgjengelighet til prevensjon for å redusere antallet uønskede svangerskap. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Venstre Venstre vil utvide ordningen med gratis prevensjon for ungdom. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Venstre Venstre vil la helsesøstre skrive ut hormonell prevensjon til jenter under 16 år. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det lettere å få tilgang til kjønnsbekreftende behandling blant annet ved å åpne opp for at flere sykehus skal kunne tilby dette. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil øke andelen av anleggsmidler som går til nærmiljøanlegg, folkehelsetiltak og breddeidrett. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN IDRETT KULTUR
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke psykososial oppfølging i forsvaret. Partiprogram FOLKEHELSE FORSVAR HELSEVESEN MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Venstre Venstre vil videreføre innsatsen for utdanning, global helse, fredsarbeid, jobbskaping og tilgang til energi. Partiprogram ARBEIDSLIV FOLKEHELSE FREDSARBEID HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID SYSSELSETTING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at ingen barn skal betale egenandeler for helsetjenester gjennom å øke aldersgrensen for betaling av egenandeler fra 16 til 18 år. Partiprogram BARN FAMILIE FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at Statens Pensjonsfond Utland trekkes ut av alkoholselskapene slik det allerede er gjort for tobakk. Partiprogram AKSJER FINANSER FOLKEHELSE HELSEVESEN NÆRINGSLIV RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke miljøer som knyttes til arbeidshelse. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at opplæring om seksualitet, grensesetting og temaer som kan hjelpe barn til å fortelle om vold og overgrep, må implementeres i ny rammeplan for barnehagene. Partiprogram BARN BARNEHAGER FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha mer fysisk aktivitet. Lek og bevegelse fremmer læring, trivsel og god folkehelse. SV vil innføre minimum en time fysisk aktivitet per dag for alle, og stimulere til økt bruk av naturen og lokalsamfunnet som læringsarenaer. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ BARN FAMILIE FOLKEHELSE GRUNNSKOLE HELSEVESEN IDRETT KULTUR UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre gratis, sunn skolemat for alle. Partiprogram BARN FOLKEHELSE GRUNNSKOLE HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha bedre seksualundervisning. SV vil styrke undervisningen om seksualitet, kjønnsidentitet, respekt for grenser, og samtykke. Partiprogram FOLKEHELSE GRUNNSKOLE HELSEVESEN UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke rådgivningstjenesten og øremerke ressurser til flere skolehelsesøstre og psykologer. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEPERSONELL HELSEVESEN UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at forebyggende holdningsarbeid mot voldtekt og seksuelle overgrep skal inn i seksualundervisningen i barnehage og skole. Partiprogram BARNEHAGER FOLKEHELSE GRUNNSKOLE HELSEVESEN LIKESTILLING SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke seksualundervisningen i skolen. Partiprogram FOLKEHELSE GRUNNSKOLE HELSEVESEN SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre retten til trygg reise for fødende. Partiprogram BARN FAMILIE FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SVANGERSKAP SYKEHUS
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for styrket kjennskap til og kompetanse på ulike seksuelle orienteringer og kjønnsuttrykk, for å gi bedre møter med helsepersonell, ansatte i skoleverket, utlendingsforvaltningen og andre instanser. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEPERSONELL HELSEVESEN INNVANDRERE LIKESTILLING LOKALFORVALTNING SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at barn som ikke dukker opp til kontroll ved helsestasjonen, hos fastlegen og hos tannlegen følges raskt opp. Partiprogram BARN FAMILIE FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha skolehelsetjeneste tilgjengelig for alle elever. Vi vil lovfeste elevenes rett til helsesøster, og oppfylle normtallet fra Helsedirektoratet på antall helsesøstre per elev i grunnskole og videregående. Partiprogram FOLKEHELSE GRUNNSKOLE HELSEPERSONELL HELSEVESEN UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha reklamefrie områder. Kjøpepresset følger oss overalt. Det skal finnes friområder fra presset, også i byer og tettsteder. Alle skoler skal være reklamefrie. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN KULTUR MASSEMEDIER SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for helsestasjonstilbud for ungdom over hele landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil prioritere forebyggende arbeid som vil bidra til å redusere utviklingen av sykdom. Dette må skje ved en systematisk satsing for å bedre helsetilstanden til ulike grupper i befolkningen, fra barn til eldre. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke kunnskapen om forebyggende arbeid. Sørge for at Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og andre relevante institusjoner får tilstrekkelige og forutsigbare rammer for å belyse årsakene til sykdom og om tiltak som er forebyggende. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sette inn forebyggende tiltak mot livsstilssykdommer som diabetes og fedme. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SYKDOMMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bygge ut den offentlige tannhelsetjenesten slik at flere voksne kan få behandling i offentlig regi. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at tannhelse skal bli en del av folketrygden. SV vil fase inn en refusjon av alle tannlegeutgifter over 2500 kr etter statlig fastsatte takster. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utvide gratis tannhelse til fylte 20 år. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil vurdere å forby vertikal integrering av apotekbransjen. Det er problematisk at legemiddelindustrien eier sine egne utsalgssteder. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre lagerplikt for livsviktige medisiner. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utrede behovet for nasjonal produksjonskapasitet for enkelte legemidler og vaksiner. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil trygge tilgangen på medisin. Medisintilgangen er prisgitt kommersielle aktører. Det er stadig mangel på viktige medisiner i Norge, situasjonene blir mer og mer alvorlige. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre trygghet for helse. Alle trenger et godt sted å bo. Stabilitet i livet kan gi tryggheten som skal til for at rusbehandling skal lykkes, og for at liv skal bli bedre. Et trygt sted å bo, også før behandling, og med god oppfølging er avgjørende for en helhetlig rusomsorg. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil redusere ventetiden for behandling av psykisk helse. Alle skal få dato og tid for hjelp innen en uke etter de har fått henvisning. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha mer oppsøkende og nær hjelp. Mange klarer ikke dra til behandlingsstedet. Gjennom en ny kommunal opptrappingsplan for psykisk helse, og ressurser til omreisende psykiske tjenester, kan vi styrke det nære tilbudet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha individuell behandling ved innføring av en forløpsgaranti. Psykiske plager og sykdom varierer fra person til person, også innenfor samme diagnose. Alle bør behandles individuelt, ikke i standardiserte pakkeforløp. Det må legges til rette for medikamentfrie behandlinger. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjøre det lettere å få [psykisk helse-]hjelp. Senke brukerbetalingene og ansette flere fagfolk. Lavterskeltilbud med egne avlastningsavdelinger der den som trenger det kan møte en samtalegruppe og få kort oppfølging uten henvisning er viktig. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bygge støttegrupper og brukerstyrte tjenester lokalt [for psykisk helse]. Lavterskeltilbud forebygger problemer og hjelper folk å bli friske. Fordi de er gratis sikrer de lik rett til god helse uavhengig av inntekt. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN LIKESTILLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha spesialisert [psykisk helse-] behandling for de som trenger det. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at flere skal kunne jobbe. Vi må intensivere arbeidet med å gi flere med psykiske lidelser den støtten de trenger for å komme seg ut i arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV FOLKEHELSE HELSEVESEN SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en kommunal opptrappingsplan for utbygging av psykisk helsetilbud, med lavterskel tilbud både når det gjelder forebygging, behandling og rehabilitering. SV vil styrke de brukerstyrte tilbudene og botilbudene. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha tilbud om gratis psykologhjelp for ungdom under 25 år gjennom flere tilbud enn Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). Partiprogram BARN FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre et tilbud om skolepsykolog på alle videregående skoler i Norge. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEPERSONELL HELSEVESEN VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for gode aktivitetstilbud for eldre i kommunene. Etterhvert som en blir eldre øker sannsynligheten for å bli ensom. Faktorer som sykdom, tap av mobilitet og sansetap kan spille inn på opplevelsen av ensomhet. Å bo på sykehjem kan gjøre det vanskelig å ta imot besøk eller å møte folk utenfor sykehjemmet. Et tiltak for å forebygge ensomhet er å sikre gode aktivitetstilbud i samarbeid med blant annet sykehjem og frivillige organisasjoner. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN KULTUR OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre tilgang til friluftsliv for alle. Funksjonshemmede skal ha god tilgang til friluftsområder i hele landet, friluftsliv skal ha en viktig rolle i integreringspolitikken, og skolen skal sikre at alle barn og unge får oppleve norsk friluftsliv og natur. Partiprogram FOLKEHELSE FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN IDRETT KULTUR
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke økonomien til friluftslivet. SV vil sette av en større andel av spillemidlene til anlegg for friluftsformål og friluftstiltak for barn og unge, og øke støtten til friluftsorganisasjonene og friluftsrådene. Partiprogram BARN FAMILIE FOLKEHELSE HELSEVESEN IDRETT KULTUR
2017-2021 Høyre Høyre vil bygge ut det psykiske helsevernet. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKDOMMER
2017-2021 Høyre Høyre vil ha mer fysisk aktivitet i skolen og bidra til å spre gode eksempler fra skoler og kommuner. Partiprogram FOLKEHELSE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil gjøre det enklere for folk å ta gode helse- og livsstilsvalg i hverdagen. Partiprogram FOLKEHELSE
2017-2021 Høyre Høyre vil videreføre samarbeidet med næringslivet for å legge til rette for sunne produkter i matbutikkene og lettfattelig merking av sunne alternativer. Partiprogram FOLKEHELSE FORBRUKERSAKER VAREHANDEL
2017-2021 Høyre Høyre vil ha mer fysisk aktivitet i skolen, blant annet ved å lære av og spre gode erfaringer fra forsøk på skoler og i kommuner. Partiprogram FOLKEHELSE IDRETT SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil at psykisk helse skal være en integrert del av folkehelsearbeidet, herunder en offensiv satsing på å bekjempe ensomhet i befolkningen. Partiprogram FOLKEHELSE
2017-2021 Høyre Høyre vil mobilisere og samarbeide med frivillige aktører og organisasjoner i folkehelsearbeidet, herunder også idretten, for å utvikle breddetilbud til utsatte barne- og ungdomsgrupper og målrettede tilbud til eldre og kronisk syke. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN IDRETT KULTUR OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil ha bedre tilrettelegging for sunne måltidsvaner i skolen og bidra til å spre gode erfaringer med måltids- og kostholdsarbeid i skoler og kommuner. Partiprogram FOLKEHELSE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsette arbeidet med å holde ungdom røyk- og snusfrie. Partiprogram FOLKEHELSE RUSMIDLER
2017-2021 Høyre Høyre vil fremme psykisk helse og forebygge ensomhet også blant eldre. Partiprogram FOLKEHELSE OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil videreføre samarbeidet med friluftsråd og friluftslivsorganisasjoner om lavterskel friluftstilbud i nærmiljøene, med vektlegging på fysisk aktivitet, naturopplevelser og sosiale møteplasser for å fremme både fysisk og psykisk helse. Partiprogram FOLKEHELSE IDRETT
2017-2021 Høyre Høyre vil sørge for gode tannhelsetjenester og gode offentlige støtteordninger for sårbare grupper. Partiprogram FOLKEHELSE SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil integrere psykisk helsevern bedre i det øvrige folkehelsearbeidet. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at IA-avtalen intensiveres med større vektlegging av helsefremmende tiltak på arbeidsplassen. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FOLKEHELSE HELSEVESEN LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil utrede muligheten for at personer med alvorlige diagnoser som er under aktiv behandling, får nødvendig fleksibilitet når det gjelder sykemeldingens lengde og gradering, bedre mulighet for arbeidsnærvær og økonomisk sikkerhet i behandlingsperioden ut over ett år. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at det blir innført aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år kombinert med en aktivitetsrett for mottakeren. Kommunene må få statstilskudd til å organisere denne aktiviteten. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BOLIGSAKER FINANSER FOLKEHELSE HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING STATSBUDSJETTET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha en nasjonal satsing på økt fysisk aktivitet. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gi frivillig sektor og en viktigere rolle i gjennomføringen av folkehelsetiltak. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at kultur og fritidstiltak skal være et viktig satsingsområde for dem som har psykiske lidelser. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke ordninger for tverrfaglig samarbeid mellom kultursektoren og helse- og omsorgstjenesten, blant annet gjennom «Den kulturelle spaserstokken». Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil fortsette å bruke MVA-systemet og andre avgifter for å stimulere til et sunnere kosthold. Partiprogram FINANSER FOLKEHELSE HELSEVESEN MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bygge ut helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil rekruttere flere kommunepsykologer og skolepsykologer. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke legevaktstjenesten og stoppe sentralisering av tilbudet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre flere legetimer ved sykehjem. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke det kommunale fysioterapi- og ergoterapitilbudet. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke ordningen hvor særskilte grupper får støtte til tannbehandling etter lov om folketrygd, slik at utgiftsdekningen står i forhold til de faktiske utgiftene. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke og kvalitetssikre ernæringstilbudet i kommunene. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre utvikling og finansiering av et godt kommunalt rehabiliterings- og habiliteringstilbud for alle pasientgrupper. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil støtte det aktive informasjonsarbeidet rundt organdonasjon for å bidra til mer kunnskap og at flere melder seg som donorer. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil få bedre og raskere diagnostiske metoder for å redusere unødvendig antibiotikabruk. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gjennomføre en konsekvensutredning om spredning av antibiotikaresistens ved grenseoverskridende virksomhet når det gjelder mat og levende dyr (f.eks. handel med matvarer, rekruttering av veterinærer og annen arbeidskraft i matproduksjon og næringsmiddelindustri). Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke forsknings- og utredningsarbeid for å stoppe spredningen av antibiotikaresistente bakterier. Partiprogram FOLKEHELSE FORSKNING HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SYKEHUS UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil i samarbeid med relevante sektorer og helsemyndighetene stille krav om testing av arbeidere for å hindre grenseoverskridende smitte. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil innføre egen reseptklasse med strengere regulering for antibiotika, etter mønster av ordningen med egen reseptklasse for vanedannende medisiner. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil avslutte ordningen med offentlig finansierte helsereiser til utlandet der tilsvarende behandling kan gis innen frist og på forsvarlig vis i Norge. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil iverksette tiltak for å begrense nordmenns bruk av tannbehandling i land med høy risiko for spredning av resistente bakterier. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil intensivere arbeidet med å finne nye typer antibiotika. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gi full kompensasjon til besetninger med påvist MRSA. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gå mot bruk av og forskning på befruktede egg, fostervev og aborterte fostre. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha en restriktiv politikk når det gjelder bruk av stamceller og genteknologi, men åpne for unntak når det gjelder diagnostikk og behandling for alvorlige, arvelige og livstruende sykdommer. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha en restriktiv bruk av DNA-opplysninger i offentlig virksomhet og forbud mot bruk av slike opplysninger i kommersiell virksomhet. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil videreføre dagens abortlovgivning. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ikke tillate fosterreduksjon av friske fostre. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Senterpartiet Sp vil opprettholde regelen om at fostervannsdiagnostikk bare skal tilbys risikogrupper. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ikke innføre rutinetilbud om tidlig ultralyd til alle friske gravide, men sikre at dagens retningslinjer for tilgang til tidlig ultralyd blir praktisert likt over hele landet. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Senterpartiet Sp vil innskrenke muligheten til å benytte surrogati-tjenester i utlandet, og videreføre det nasjonale forbudet mot surrogati. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at assistert befruktning skal være forbeholdt par. Partiprogram FAMILIE FOLKEHELSE HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ikke åpne for eggdonasjon og embryodonasjon i Norge. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ikke åpne for aktiv dødshjelp i Norge. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gjeninnføre skolefruktordningen. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil innføre et sunt skolemåltid for elever i grunnskolen som utformes i samarbeid mellom hjem, skole og kommune. Det skal kunne kreves egenandel. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre skoleelever tilgang til basseng, og styrke svømmeundervisningen. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at alle elever får én times fysisk aktivitet hver dag. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke skolehelsetjenesten. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gi alle elever god og alderstilpasset seksualundervisning, med vekt på respekt for andre og grensesetting. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke skolehelsetjenesten slik at den kommer opp på de nasjonale målene for antall årsverk per elev. Alle videregående skoler skal være tilknyttet skolepsykolog eller tilsvarende tilbud. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre god forebygging og behandling av psykiske problemer og lidelser hos enslige mindreårige asylsøkere. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at norske statsborgere, når de fyller 18 år, må ta et aktivt valg om å registrere seg som organdonor eller ikke. Partiprogram FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre at vår utforming av distrikts- og regionalpolitikk, skatte- og avgiftspolitikk, helsepolitikk og alkoholpolitikk, sysselsettingspolitikk, likestillingspolitikk, landbruks- og fiskeripolitikk, samt vår eiendomspolitikk, ikke skal kunne utfordres av internasjonale handelsregler. Partiprogram ARBEIDSLIV AVGIFTER BOLIGSAKER DISTRIKTSPOLITIKK FANGST FINANSER FISKERIER FOLKEHELSE HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID JORDBRUK LANDBRUK LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID RUSMIDLER SKATTER SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stimulere til et mer vegetarisk kosthold og redusere kjøttforbruket gjennom tiltak som både vil gagne miljøet og folkehelsen, og som legger til rette for bedre dyrevelferd i landbruket. Partiprogram FOLKEHELSE MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil skjerpe kravene til luftkvalitet slik at de er i tråd med Folkehelseinstituttets anbefaling. Partiprogram FOLKEHELSE FORURENSNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil redusere bruk og spredning av helse- og miljøskadelig mikroplast fra kilder som bildekk, tekstiler, maling, hudpleieprodukter og vaskemidler, samt fase ut gummigranulat på kunstgressbaner i samarbeid med næringslivet og idretten. Partiprogram FOLKEHELSE FORURENSNING IDRETT MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil kreve full åpenhet om hvilke miljøgifter et produkt inneholder og styrke merkeordninger som gjør det enkelt å finne ut om produkter inneholder stoffer som kan skade helse og miljø. Partiprogram FOLKEHELSE FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil jobbe for mer økologisk, lokalprodusert og sunn mat i barnehagen. Partiprogram BARNEHAGER FOLKEHELSE
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjennomføre et nasjonalt løft for tidlig innsats gjennom helsestasjoner og skolehelsetjenesten, med øremerkede midler og bemanningsnorm basert på Helsedirektoratets anbefalinger. Partiprogram BARN FOLKEHELSE
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil satse på friluftsliv og idrett for å fremme helse og livskvalitet for den enkelte og for å styrke folkehelsen. Partiprogram FOLKEHELSE IDRETT
2017-2021 Rødt Rødt vil skjerpe kravene til luftkvalitet, slik at de samsvarer med Folkehelseinstituttets anbefalinger og gir trygg luft for alle. Partiprogram FOLKEHELSE FORURENSNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre tidlig innsats og mer vekt på forebyggende helsearbeid. Regjeringserklæring FOLKEHELSE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke det forebyggende helsearbeidet. Regjeringserklæring FOLKEHELSE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre samarbeidet med næringslivet for å legge til rette for sunne produkter i matbutikkene og god merking av sunne alternativer. Regjeringserklæring FOLKEHELSE FORBRUKERSAKER VAREHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil at psykisk helse skal være en integrert del av folkehelsearbeidet, herunder arbeid for å motvirke ensomhet. Regjeringserklæring FOLKEHELSE PSYKISK HELSE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for økt fysisk aktivitet i skolen og stimulere til et sunnere kosthold. Regjeringserklæring FOLKEHELSE SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre samarbeidet med friluftsråd og friluftslivsorganisasjoner om lavterskel friluftstilbud i nærmiljøene, og følge opp Friluftsmeldingen. Regjeringserklæring FOLKEHELSE FRIVILLIGHET
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge frem en stortingsmelding om folkehelsepolitikken. Regjeringserklæring FOLKEHELSE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre at en høy andel av anleggsmidlene går til nærmiljøanlegg, folkehelsetiltak og breddeidrett. Regjeringserklæring FOLKEHELSE IDRETT
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil lovfeste retten til et leirskoleopphold i løpet av grunnskolen. Regjeringserklæring FOLKEHELSE GRUNNSKOLE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil opprettholde allemannsretten og legge til rette for at alle kan oppleve friluftsliv i naturen. Regjeringserklæring FOLKEHELSE KULTUR
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge frem en handlingsplan for friluftsliv. Regjeringserklæring FOLKEHELSE KULTUR

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
24. feb 2021 Representantforslag om å lage en plan for trygg gjenåpning av kulturlivet når smittesituasjonen tillater det Til behandling
22. feb 2021 Midlertidig lov om endringer i valgloven og kommuneloven (tiltak for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19) Til behandling
22. feb 2021 Midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 Til behandling
18. feb 2021 Endringer i statsbudsjettet 2021 under UD, KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, SD, KLD, FIN og OED (økonomiske tiltak i møte med pandemien) Behandlet
17. feb 2021 Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (integreringspakke II) Behandlet
15. feb 2021 Meddelelse om forskrift fastsatt i medhold av smittevernloven § 7-12, jf. beredskapsloven § 3 Behandlet
10. feb 2021 Tillegg til Prop. 72 LS om endringer i midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19 og endringer i statsbud. 2021 under ASD (øk. tiltak i møte med pandemien) Behandlet
10. feb 2021 Endringer i statsbudsjettet 2021 under UD, KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, SD, KLD, FIN og OED (økonomiske tiltak i møte med pandemien) Behandlet
10. feb 2021 Endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: permittering, dagpenger, særordning for lærlinger, kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere) Behandlet
8. feb 2021 Representantforslag om vask og renhold i kriminalomsorgen Behandlet
8. feb 2021 Representantforslag om vaksinasjonsprogram for voksne og risikogrupper for å minimere smitte og styrke folkehelsen Behandlet
1. feb 2021 Representantforslag om en nasjonal hørselsplan Behandlet
1. feb 2021 Meddelelse om forskrifter fastsatt i medhold av smittevernloven § 7-12, jf. beredskapsloven § 3 Behandlet
19. jan 2021 Midlertidige endringer i smittevernloven (oppholdssted under innreisekarantene mv.) Behandlet
18. jan 2021 Redegjørelse av helse- og omsorgsministeren om status for vaksinearbeidet Behandlet
17. jan 2021 Redegjørelse av statsministeren om håndteringen av koronapandemien Behandlet
11. jan 2021 Endringer i midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen (krav om negativ covid-19-test for rett til innreise og bortvisning ved brudd på regler om innreisekarantene) Behandlet
16. des 2020 Ny saldering av statsbudsjettet 2020 Behandlet
13. des 2020 Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med utgifter til innreisekarantene ved bruk av arbeidskraft fra utlandet Behandlet
13. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
13. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
9. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
9. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
9. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
9. des 2020 Redegjørelse av helse- og omsorgsministeren om status for arbeidet med koronapandemien Behandlet
8. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Utanriksdepartementet Behandlet
8. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2021 Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2021 Behandlet
6. des 2020 Representantforslag om å likestille fastmonterte benker og stoler i kirker og andre forsamlingslokaler Behandlet
6. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet (unntatt kap. 291, 292, 3291 og 3292 og romertall II) Behandlet
1. des 2020 Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020 Behandlet
30. nov 2020 Midlertidig lov om tilpasninger i integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 og lov om endringer i lov om endringer i folkehøyskoleloven, barnehageloven og voksenopplæringsloven m.m. (overgangsregler i barnehageloven) Behandlet
30. nov 2020 Meddelelse om forskrifter fastsatt i medhold av smittevernloven § 7-12, jf. beredskapsloven § 3. Datert 30. november 2020 Behandlet
30. nov 2020 Midlertidig lov om endringer i sameloven for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 (adgang til elektroniske underskrifter på listeforslag) Behandlet
30. nov 2020 Midlertidig lov om endringer i straffegjennomføringsloven Behandlet
30. nov 2020 Endringer i midlertidig lov om billettering på ferje som følge av utbrudd av covid-19 Behandlet
30. nov 2020 Midlertidige endringer i helseberedskapsloven (forlengelse av midlertidige endringer for å avhjelpe negative konsekvenser av utbrudd av covid-19) Behandlet
29. nov 2020 Midlertidige endringer i plan- og bygningsloven (forlengelse av tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19) Behandlet
26. nov 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
23. nov 2020 Representantforslag om å utarbeide en ny nasjonal sykkelstrategi Behandlet
23. nov 2020 Meddelelse om forskrifter fastsatt i medhold av smittevernloven § 7-12, jf. beredskapsloven § 3. Datert 23. november 2020 Behandlet
16. nov 2020 Lov om informasjonstilgang m.m. for den uavhengige kommisjonen som skal gjennomgå og evaluere myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien i Norge (Koronakommisjonen) Behandlet
11. nov 2020 Meddelelse om forskrifter fastsatt i medhold av smittevernloven § 7-12, jf. beredskapsloven § 3 Behandlet
9. nov 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Til behandling
9. nov 2020 Meddelelse om forskrifter fastsatt i medhold av smittevernloven § 7-12, jf. beredskapsloven § 3 Behandlet
4. nov 2020 Redegjørelse av statsministeren om håndteringen av koronapandemien Behandlet
5. okt 2020 Endringer i lov 23. juni 2020 nr. 99 om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomisk tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
5. okt 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, FIN og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
29. sep 2020 Grunnlovsforslag om ny § 110a (om rett til tilfredsstillende levestandard og helse) Til behandling
18. jun 2020 Redegjørelse av statsministeren om status og videre løp for myndighetenes håndtering av covid-19 Behandlet
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
16. jun 2020 Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2020 Behandlet
11. jun 2020 Midlertidige endringer i smittevernloven (hjemmel for forskrifter om isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet mv.) Behandlet
9. jun 2020 Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. (forkynnelse mv.) Behandlet
9. jun 2020 Midlertidig lov om utsettelse av fristene for å fastsette årsregnskap mv. og avholde ordinær generalforsamling mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 Behandlet
8. jun 2020 Midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen Behandlet
8. jun 2020 Midlertidig lov om forlenget frist og unntak fra krav til fysisk generalforsamling og årsmøte mv. i boligbyggelag, borettslag og eierseksjonssameier for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 Behandlet
8. jun 2020 Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 Behandlet
8. jun 2020 Nokre saker om luftfart, veg og post Behandlet
7. jun 2020 Midlertidige endringer i kontantstøtteloven og barnetrygdloven (unntak for å avhjelpe negative konsekvenser av utbrudd av covid-19) Behandlet
25. mai 2020 Endringer i lov om endringer i yrkestransportlova (oppheving av behovsprøvingen for drosje mv. - utsatt iverksettelse) Behandlet
14. mai 2020 Midlertidig lov om billettering på ferje som følge av utbrudd av covid-19 Behandlet
14. mai 2020 Midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 Behandlet
14. mai 2020 Midlertidige endringer i utlendingsloven (tilpasninger som følge av utbruddet av covid-19) Behandlet
14. mai 2020 Midlertidige endringer i plan- og bygningsloven (tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19) Behandlet
13. mai 2020 Midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 Behandlet
13. mai 2020 Midlertidige endringer i helseberedskapsloven (endringer for å avhjelpe negative konsekvenser av utbrudd av covid-19) Behandlet
13. mai 2020 Midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 Behandlet
13. mai 2020 Midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. Behandlet
13. mai 2020 Midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 Behandlet
22. apr 2020 Midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 Behandlet
22. apr 2020 Midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19 (rekonstruksjonsloven) Behandlet
19. apr 2020 Endringer i midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven) Behandlet
6. apr 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, JD, KMD, ASD, LMD, SD og FIN (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
6. apr 2020 Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, JBD, KMD, ASD, LMD, SD og FIN, vedtak om endring i stortingsvedtak om CO2-avgift på mineralske produkter og stortingsvedtak om totalisatoravgift (øk. tiltak i møte med virusutb.) Behandlet
6. apr 2020 Innstilling fra finanskomiteen om Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall, endringer i innskuddspensjonsloven, foretakspensjonsloven, tjenestepensjonsloven og forsikringsavtaleloven og endring i skattebetalingsloven Behandlet
5. apr 2020 Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven, IKS-loven og partiloven (tiltak for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19) Behandlet
5. apr 2020 Forslag til midlertidig lov om unntak fra prosessuelle regler i konkurranseloven som følge av utbrudd av covid-19 Behandlet
5. apr 2020 Endringer i sosialtjenesteloven, folketrygdloven og trygderettsloven (oppfølging av anmodningsvedtak og andre endringer som følge av covid-19 mv.) Behandlet
30. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under UD, KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, SD og FIN, samt endringer i skatter, avgifter og toll 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
20. mar 2020 Lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter, lov om Statens obligasjonsfond, lov om endring i skattebetalingsloven og vedtak om endring i stortingsvedtak om mva. for budsjettåret 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbyddet) Behandlet
20. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
20. mar 2020 Lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter, lov om Statens obligasjonsfond,lov om endring i skattebetalingsloven og vedtak om endring i stortingsvedtak om mva. for budsjettåret 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
20. mar 2020 Midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven) Behandlet
18. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet, unntatt kap. 2541 post 70 Behandlet
18. mar 2020 Den særskilte komité for å behandle saker vedrørende korona-krisen i henhold til forretningsorden § 20 første ledd har trådt sammen og foretatt følgende valg: Leder: Tone Wilhelmsen Trøen. Første nestleder: Jonas Gahr Støre. Andre nestleder: Siv Jensen Behandlet
18. mar 2020 Endringer i skatteloven og skattebetalingsloven mv. (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
18. mar 2020 Endringer i skatteloven og skattebetalingsloven mv. Behandlet
15. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet), kap. 2541 post 70 Behandlet
15. mar 2020 Endringer i skatteloven og skattebetalingsloven mv.(økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
9. mar 2020 Redegjørelse av helse- og omsorgsministeren om koronaviruset Behandlet
10. feb 2020 Representantforslag om forbud mot fluorskismøring Behandlet
10. feb 2020 Representantforslag om å sikre alternative behandlingstilbud for transpersoner Behandlet
16. des 2019 Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019-2024) Behandlet
5. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
4. des 2019 Skatter, avgifter og toll 2020 Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 Behandlet
2. des 2019 Representantforslag om styrking av LHBTI-politikken Behandlet
1. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
13. nov 2019 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
11. nov 2019 Representantforslag om en politikk for et sunnere og mer bærekraftig kosthold til beste for mennesker og miljø Behandlet
11. nov 2019 Representantforslag om at regjeringen må legge fram konkrete forslag og en tidsplan for at alle norske skoler blir dysleksi- og dyskalkulivennlige Behandlet
20. jun 2019 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga Behandlet
16. jun 2019 Representantforslag om gratis skolemat til alle Behandlet
12. jun 2019 Folkehelsemeldinga. Gode liv i eit trygt samfunn Behandlet
6. jun 2019 Endringer i smittevernloven (lovrevisjon) Behandlet
27. mai 2019 Muligheter for alle - Fordeling og sosial bærekraft Behandlet
20. mai 2019 Representantforslag om å gjennomføre en ny levekårsundersøkelse for studenter og en kartlegging av studentenes læringsmiljø Behandlet
13. mai 2019 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Helse- og omsorgsdepartementet, kapittel 3 Behandlet
8. apr 2019 Representantforslag om å beskytte, fremme støtte og øke forekomsten av amming Behandlet
27. mar 2019 Representantforslag om sterkere samarbeid mellom barne- og ungdomspsykiatrien og skolehelsetjenesten Behandlet
4. feb 2019 Representantforslag om å utrede og utarbeide forslag til lovhjemmel slik at kommuner som ønsker det kan forsøke en ordning med obligatorisk innkalling til MMR-vaksinering. Behandlet
30. jan 2019 Representantforslag om helserisiko ved bustadbygging på gamle avfallsdeponi Behandlet
28. jan 2019 Grunnlovsforslag om ny § 111 (levestandard og helse) Behandlet
28. jan 2019 Grunnlovsforslag om ny § 111 i Grunnloven (levestandard og helse) Behandlet
28. jan 2019 Grunnlovsforslag om ny § 111 andre ledd (om støy) Behandlet
14. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
14. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
11. des 2018 Skatter, avgifter og toll 2019 Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2018 Endringer i sprøyteromsloven m.m. (utvidelse av type narkotiske stoffer m.m.) Behandlet
19. nov 2018 Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre Behandlet
19. nov 2018 Representantforslag om en offensiv og solidarisk alkoholpolitikk Behandlet
14. nov 2018 Representantforslag om styrking av norsk tannhelse Behandlet
14. nov 2018 Representantforslag om tiltak for å redusere forekomst og dødelighet av føflekkreft Behandlet
14. jun 2018 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga (S-delen) Behandlet
4. jun 2018 Endringer i tobakksskadeloven (ulovlig handel med tobakksvarer mv.) Behandlet
4. jun 2018 Samtykke til ratifikasjon av protokoll mot ulovlig handel med tobakksvarer av 12. november 2012 Behandlet
4. jun 2018 Endringer i alkoholloven, atomenergiloven, folkehelseloven, legemiddelloven, lov om medisinsk utstyr, strålevernloven og tobakksskadeloven mv. (overtredelsesgebyr mv.) Behandlet
2. mai 2018 Representantforslag om mindre helseskadelig nærmiljø i byområder Behandlet
23. apr 2018 Representantforslag om å bekjempe ensomhet Behandlet
23. apr 2018 Representantforslag om en rusreform for å sikre skadeforebygging og individuell helsehjelp til rusavhengige Behandlet
23. apr 2018 Representantforslag om ei offentleg utgreiing (NOU) om norsk ruspolitikk Behandlet
18. apr 2018 Representantforslag om et bedre målsystem for livskvalitet, helse og det gode liv i Norge ut fra behovet for helhetlig informasjon Behandlet
28. feb 2018 Representantforslag om beredskapsteam for økt innsats mot mobbing Behandlet
18. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2018 Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts - og tollinntekter 2018 Behandlet
10. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
6. des 2017 Representantforslag om å innføre en ordning som sikrer elever på 1.-10. trinn minst én time fysisk aktivitet hver dag Behandlet
19. jun 2017 Representantforslag om opprettelse av et program for teknologiutvikling i vannbransjen Behandlet
18. jun 2017 Representantforslag om å implentere musikkterapi i helsetenesta og auke den nasjonale utdanningskapasiteten Behandlet
18. jun 2017 Representantforslag om daglig fysisk aktivitet i skolen og en handlingsplan for fysisk aktivitet Behandlet
18. jun 2017 Representantforslag om forebygging og behandling av kroniske sår Behandlet
15. jun 2017 Representantforslag om merkeordninger på matvarer om dyrevelferd, grovfôrandel og antibiotikabruk Behandlet
13. jun 2017 Representantforslag om å styrke arbeidet mot voldtekt Behandlet
12. jun 2017 Endringer i tobakksskadeloven, strålevernloven og helseberedskapsloven (registrerings- og tilsynsordning for salg av tobakksvarer mv.) Behandlet
31. mai 2017 Representantforslag om opprettelse av en tilskuddsordning til aktivitetsprosjekter for mennesker med hukommelsessvikt og demenssykdommer Behandlet
21. mai 2017 Representantforslag om å innføre fylkesvise eller regionale mobbeombud Behandlet
1. mai 2017 Representantforslag om å fase ut bruk av miljøgifter i forbrukerprodukter Til behandling
24. apr 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Helse- og omsorgsdepartementet for å dekke økte kostnader i barnevaksinasjonsprogrammet Behandlet
5. apr 2017 Representantforslag om endringer i sprøyteromsordningen med lokaler for injeksjon av narkotika Behandlet
5. apr 2017 Representantforslag om å styrke det internasjonale og nasjonale arbeidet mot antibiotikaresistens Behandlet
5. apr 2017 Representantforslag om lavterskel psykisk helsetilbud i alle kommuner Behandlet
3. apr 2017 Representantforslag om nye mål for samfunnsutviklingen Behandlet
2. apr 2017 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning om fastsettelse av regler for metoder for identifikasjon av dyr av hestefamilien (hestepassforordningen) Behandlet
27. mar 2017 Representantforslag om forbud mot import av gatehunder til Norge Behandlet
6. mar 2017 Representantforslag om fremlegging av ny handlingsplan for LHBTI Behandlet
22. feb 2017 Representantforslag om å styrke det internasjonale og nasjonale arbeidet mot antibiotikaresistens Behandlet
22. feb 2017 Representantforslag om gradvis innføring av tilbud om et enkelt skolemåltid, finansiert og begrunnet som et folkehelsetiltak Behandlet
13. feb 2017 Representantforslag om ein nasjonal handlingsplan for arbeidet mot hepatitt C med mål om å utrydde hepatitt C i Norge Behandlet
16. jan 2017 Representantforslag om et nasjonalt kompetansesenter for ungdomsarbeid, ungdomsmedvirkning og ungdomsinformasjon Behandlet
18. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
18. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
16. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
16. des 2016 Skatter, avgifter og toll 2017 Behandlet
16. des 2016 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2017 Behandlet
16. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Landbruks- og matdepartementet m.m. Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
8. des 2016 Endringer i tobakksskadeloven (gjennomføring av direktiv 2014/40/EU og standardiserte tobakkspakninger) Behandlet
28. nov 2016 Representantforslag om tiltak for å skaffe mer kunnskap og forebygge langvarig sykdomsutbrudd av mononukleose/kyssesyke blant ungdom Behandlet
21. nov 2016 Representantforslag om å endre skolefritidsordningen til en aktiv fritidsordning og styrke kvaliteten i tilbudet Behandlet
19. okt 2016 Representantforslag om at virkeområdet for markaloven utvides til å gjelde flere viktige naturområder i Osloregionen Behandlet
19. okt 2016 Representantforslag om trygg håndtering av radioaktivt avfall Behandlet
19. okt 2016 Friluftsliv. Natur som kilde til helse og livskvalitet Behandlet
13. jun 2016 Representantforslag om gradvis innføring av én times fysisk aktivitet i skolen Behandlet
6. jun 2016 Representantforslag om å forebygge kroppspress hos barn og unge Behandlet
25. mai 2016 Representantforslag om å utarbeide en nasjonal alkoholstrategi Behandlet
17. mai 2016 Representantforslag om å sikre rehabilitering og fysisk trening i sykehjem Behandlet
6. apr 2016 Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Behandlet
4. apr 2016 Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å sikre god luftkvalitet i byområder Behandlet
14. mar 2016 Representantforslag om bedre trafikksikkerhet for syklende Behandlet
3. feb 2016 Legemiddelmeldingen. Riktig bruk - bedre helse Behandlet
15. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
13. des 2015 Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2016 Behandlet
13. des 2015 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2016 Behandlet
13. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
13. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
6. des 2015 Endringer i helselovgivningen (Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten mv.) Behandlet
3. des 2015 Endringer i alkoholloven og strålevernloven (varigheten på bevillinger mv. og laserpekere) Behandlet
15. jun 2015 Representantforslag om en offensiv og solidarisk alkoholpolitikk Behandlet
15. jun 2015 Folkehelsemeldingen. Mestring og muligheter Behandlet
1. jun 2015 Representantforslag om alkolås Behandlet
27. apr 2015 Representantforslag om retten til trygg og giftfri luft Behandlet
11. mar 2015 Representantforslag om handlingsplan mot antibiotikaresistente bakterier i mat og dyr Behandlet
16. feb 2015 Representantforslag om å innføre krav om innholdsmerking av alkoholholdig drikk Behandlet
16. feb 2015 Representantforslag om en handlingsplan i helsevesenet mot utbredelse av antibiotikaresistente bakterier Behandlet
2. feb 2015 Representantforslag om handlingsplan for en giftfri hverdag Behandlet
2. feb 2015 Representantforslag om nasjonalt forbud mot miljøgifter Behandlet
14. des 2014 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2015 Behandlet
14. des 2014 Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2015 Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
7. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
1. des 2014 Representantforslag om flere og bedre tiltak for å bekjempe føflekkreft Behandlet
16. jun 2014 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 282/2014 om opprettelse av EUs tredje handlingsprogram på området helse (2014-2020) Behandlet
15. jun 2014 Pasientjournalloven og helseregisterloven Behandlet
11. jun 2014 Representantforslag om innføring av ein times fysisk aktivitet kvar dag i skulen Behandlet
2. jun 2014 Redegjørelse av helse- og omsorgsministeren om forskning på uventede dødsfall hos små barn Behandlet
12. mai 2014 Grunnlovsforslag om grunnlovfesting av økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter (unntatt romertall IX) Behandlet
9. apr 2014 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om innføring av fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker, når det gjelder å hindre at forfalskede legemidler kommer inn i den lovlige forsyningskjeden Behandlet
12. feb 2014 Endringer i legemiddelloven (tiltak mot falske legemidler) Behandlet
16. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
11. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
10. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (næringskomiteen) Behandlet
10. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
8. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
8. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
4. des 2013 Skatter, avgifter og toll 2014 Behandlet
4. des 2013 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2014 Behandlet
19. jun 2013 Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar Behandlet
19. jun 2013 Representantforslag om et styrket aktivitets- og folkehelsetilbud for mennesker med psykisk utviklingshemming Behandlet
12. jun 2013 Endringer i vegtrafikkloven (miljøfartsgrenser) Behandlet
3. jun 2013 Representantforslag om å endre dagens sukkeravgifter Behandlet
2. jun 2013 Beredskap mot pandemisk influensa Behandlet
26. mai 2013 Endringer i bioteknologiloven (straffebestemmelsen og assistert befruktning til personer med seksuelt overførbare sykdommer) Behandlet
18. mar 2013 Representantforslag om tiltak for økt fysisk aktivitet og bedre folkehelse Behandlet
18. mar 2013 Endringer i tobakksskadeloven Behandlet
17. mar 2013 Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. Alkohol - narkotika - doping Behandlet
11. feb 2013 Representantforslag om en ny kolsstrategi Behandlet
16. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
4. des 2012 Endring av Prop. 1 S (2012-2013) om statsbudsjettet 2013 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
4. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
3. des 2012 Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen om materiale og gjenstandar av resirkulert plast som er meinte for å kome i kontakt med næringsmiddel Behandlet
26. nov 2012 Rammeoverføringer, utbytte og tilfeldige utgifter og inntekter 2013 Behandlet
26. nov 2012 Skatter, avgifter og toll 2013 Behandlet
19. nov 2012 Representantforslag om mer fysisk aktivitet i grunnskolen Behandlet
6. jun 2012 Endringer i helseregisterloven mv. (opprettelse av nasjonal kjernejournal m.m.) Behandlet
28. mai 2012 Global helse i utenriks- og utviklingspolitikken Behandlet
28. mai 2012 Inngåelse av avtale om opprettelse av sekretariatet for Den nordlige dimensjons partnerskap for helse og livskvalitet (NDPHS) Behandlet
14. mai 2012 Luftkvaliteten og renere luft for Europa (luftkvalitetsdirektivet) Behandlet
28. mar 2012 Fordelingsmeldingen Behandlet
29. feb 2012 Representantforslag om en tiltaksplan for bekjempelse av selvmord Behandlet
19. des 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
13. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
7. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
5. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
23. nov 2011 Rammeoverføringer, Skatte-, avgifts- og tollvedtak, utbytte mv. 2012 Behandlet
23. nov 2011 Skatter, avgifter og toll 2012 Behandlet
13. jun 2011 Lov om folkehelsearbeid Behandlet
13. jun 2011 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Behandlet
13. jun 2011 Nasjonal helse og omsorgsplan (2011-2015) Behandlet
18. mai 2011 Økonomiske og administrative konsekvenser av overføring av Rettsmedisinsk institutt fra Universitetet i Oslo til Nasjonalt folkehelseinstitutt Behandlet
9. mar 2011 Representantforslag om fjerning av aldersgrensen på 26 år for dekning til hjelpemidler til trening og aktivisering for funksjonshemmede Behandlet
15. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
14. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
8. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
6. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
29. nov 2010 Riksrevisjonens undersøkelse om strålingssikkerhet i Nordvest-Russland Behandlet
24. nov 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
24. nov 2010 Skatter og avgifter 2011 Behandlet
26. apr 2010 Samhandlingsreformen Behandlet
13. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
10. des 2009 Endringer i lov om Statens Pensjonskasse m.m. Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
7. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
7. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
6. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
26. nov 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009, som følge av ny influensa A (H1N1) Behandlet
25. nov 2009 Skatte-, avgifts- og tollvedtak for 2010 Behandlet