Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil med forankring i FNs sikkerhetsresolusjoner, videreføre vårt engasjement i Afghanistan både sivilt og militært, med sikte på å støtte demokrati, utvikling, godt styresett, fred og sikkerhet i regionen og likestilling for afghanske kvinner. Partiprogram FN-STYRKER FREDSARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil støtte afrikanske lands mulighet til å delta i FN-operasjoner på eget kontinent. Partiprogram FN-STYRKER
2009-2013 Venstre Venstre vil styrke FNs apparat for å lede og koordinere internasjonale styrker, nødhjelp og utviklingsbistand. Partiprogram FN FN-STYRKER FREDSARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Venstre Venstre vil at Norge vil prioritere å bidra med militære styrker til FN-ledede fredsbevarende styrker. Partiprogram FN FN-STYRKER FREDSARBEID
2009-2013 Venstre Venstre vil at militære operasjoner uten FN-mandat bare skal skje i helt ekstreme tilfeller, der det kan forhindre etnisk rensing og folkemord. Partiprogram FN-STYRKER
2009-2013 Venstre Venstre vil sikre at soldater som har blitt skadet i internasjonal tjeneste får hjelp, også når skaden oppdages etter at tjenesten er avsluttet. Partiprogram FN-STYRKER MILITÆRT PERSONELL NATO
2009-2013 Venstre Venstre vil at Norge fortsetter å delta aktivt i internasjonale militære operasjoner. Operasjonene skal koordineres med annen politisk, økonomisk og humanitær innsats. Partiprogram FN-STYRKER NATO
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ikkje avgje militære styrkar til internasjonale operasjonar utanfor Nato utan ei forankring i FN-pakta og eit klart FN-mandat. Partiprogram FN-STYRKER FORSVAR INTERNASJONAL RETT
2013-2017 Høyre Høyre vil bidra i internasjonale militære operasjoner gjennom NATO, FN eller EU, avhengig av våre spesifikke fortrinn og behov, samt det som tjener oppdraget best. Norsk deltagelse skal bidra til norsk og internasjonal fred og sikkerhet. Partiprogram EU/EØS FN FN-STYRKER FREDSARBEID NATO UTENRIKSSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet Norge bør primært delta i internasjonale operasjoner basert på vedtak i FNs sikkerhetsråd. Humanitære hensyn kan imidlertid tilsi at Norge også støtter operasjoner ledet av NATO eller koalisjonsstyrker, selv om disse på grunn av vetoretten ikke er godkjent av FNs sikkerhetsråd. Partiprogram FN FN-STYRKER FREDSARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet Personell som frivillig tegner kontrakt for deltakelse i Norges kontingenter til internasjonale styrker for FN og/eller NATO, må kunne få kontrakter av mer enn ett års varighet, og få anledning til ytterligere kontraktsfornyelse ved skikkethet og behov. Partiprogram FN FN-STYRKER NATO
2013-2017 Arbeiderpartiet Norge vil kun bruke militær makt på en måte som er forenlig med folkeretten. Det betyr i selvforsvar eller med utgangspunkt i et mandat i FNs sikkerhetsråd. Vår sikkerhetspolitikk skal forankres i folkeretten. Partiprogram FN-STYRKER FORSVAR INTERNASJONAL RETT
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet vil at deltakelse i FN-ledede fredsoperasjoner skal prioriteres. Partiprogram FN-STYRKER UTENRIKSSAKER
2013-2017 Senterpartiet Deltagelse i FN-ledede operasjoner må prioriteres. Partiprogram FN FN-STYRKER UTENRIKSSAKER
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet mener at Norge skal være en aktiv bidragsyter til internasjonal stabilitet gjennom et aktivt diplomati, humanitær bistand og deltagelse i fredsbevarende operasjoner. Partiprogram FN-STYRKER INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norges bidrag til internasjonale militære operasjoner skal ha forankring i folkeretten, helst gjennom mandat fra FNs sikkerhetsråd. Partiprogram FN-STYRKER
2013-2017 Kristelig Folkeparti Det må etableres en uavhengig kommisjon for å evaluere Norges samlede bidrag i Afghanistan. Partiprogram FN-STYRKER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge fortsatt skal kunne bidra til internasjonale militære operasjoner som har forankring i folkeretten. Partiprogram FN-STYRKER INTERNASJONAL RETT
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge skal være en pådriver for kvalitetssikring av FNs fredsbevarende styrker som inkluderer krav til etikkopplæring og nulltoleranse for kjøp av sex. Partiprogram FN-STYRKER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bidra i større grad til fredsbevarende FN-styrker og etablere sivile frivillige fredsstyrker til erstatning for militære bidrag som kan settes inn i konflikter samtidig som FN-styrkene gis en sterkere sivil profil. Partiprogram FN FN-STYRKER FREDSARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge i større grad bør være åpen for å delta i FNs fredsbevarende operasjoner, særlig i fattige land. Partiprogram FN-STYRKER
2017-2021 Venstre Venstre vil intensivere arbeidet med å forhindre folkemord, krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og andre grove menneskerettighetsbrudd ved å styrke prinsippet om retten til å beskytte (R2P), herunder ved bruk av diplomatiske virkemidler, økonomiske sanksjoner og, i ytterste instans, ved militær intervensjon. Partiprogram DOMSTOLER FN FN-STYRKER FREDSARBEID RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil prioritere at Norge bidrar med militære styrker til FN-ledede fredsbevarende styrker. Partiprogram DOMSTOLER FN FN-STYRKER FREDSARBEID RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at eventuell norsk deltakelse i militære operasjoner må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Vilkårene er at operasjonen har et FN-mandat og er under FN-ledelse. Partiprogram FN FN-STYRKER FORSVAR FREDSARBEID INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL NATO UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil si «nei» til norsk deltakelse i internasjonale operasjoner utenfor NATO hvis det ikke foreligger en klar forankring i FN-pakten og et klart FN-mandat. Partiprogram FN FN-STYRKER FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL NATO UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil endre grunnloven slik at norsk deltakelse i krigsoperasjoner i utlandet må vedtas av Stortinget. Partiprogram FN-STYRKER FORSVAR FREDSARBEID GRUNNLOVEN STORTINGET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stille krav om at operasjoner der Norge deltar følger internasjonal humanitær rett, samt bidra til at alle FN-soldater får grundig folkerettslig opplæring. Partiprogram FN-STYRKER FORSVAR FREDSARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ha som forutsetning for norsk deltakelse i internasjonale militære operasjoner at de er i tråd med folkeretten og foranlediget av et FN-mandat. Partiprogram FN-STYRKER FORSVAR FREDSARBEID

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
8. okt 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Til behandling
10. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Utanriksdepartementet Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
1. apr 2019 Representantforslag om Libya-krigen og bruk av norsk forsvarsmakt i utlandet Behandlet
12. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
12. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Utanriksdepartementet Behandlet
12. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Forsvarsdepartementet Behandlet
13. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Forsvarsdepartementet Behandlet
13. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Utanriksdepartementet Behandlet
13. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
18. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
18. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Forsvarsdepartementet Behandlet
18. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Utanriksdepartementet Behandlet
13. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Utanriksdepartementet Behandlet
9. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
8. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
8. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Utanriksdepartementet Behandlet
8. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
13. jun 2013 Redegjørelse av utenriksministeren, forsvarsministeren og utviklingsministeren om utviklingen i Sahel og Norges deltakelse i FN-operasjonen MINUSMA Behandlet
28. apr 2013 Representantforslag om opprettelse av en ny krigspensjonsordning for veteraner som har deltatt i internasjonale operasjoner Behandlet
6. mar 2013 Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger Behandlet
16. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Utenriksdepartementet Behandlet
6. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
12. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Utanriksdepartementet Behandlet
12. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
12. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Utanriksdepartementet Behandlet
2. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
8. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
8. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet