Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at Norge bidrar til flernasjonale fredsstøttende operasjoner i regi av FN, NATO og EU og fremmer arbeidet for mer helhetlige og integrerte fredsoperasjoner. Partiprogram EU/EØS FN FREDSARBEID NATO
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at Norge bidrar til at FN, NATO og EU øker kvinneandelen i sine bidrag. Partiprogram EU/EØS FN LIKESTILLING NATO
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil reformere FNs sikkerhetsråd, slik at det blir mer demokratisk for de globale maktforholdene. Partiprogram FN
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at vetorettens betydning i sikkerhetsrådet innskrenkes. Partiprogram FN
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at FN etablerer et økonomisk og sosialt sikkerhetsråd hvor det internasjonale pengefond og Verdensbanken underordnes. Partiprogram FN
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til å styrke FNs rolle med fredsbygging. Partiprogram FN FREDSARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at likestillingsarbeidet i FN styrkes. Partiprogram FN LIKESTILLING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for internasjonale avtaler om globale finansieringskilder som kan medvirke til omfordeling og til styrking av FN-institusjonene: flyavgift, karbonskatt, skatt på våpenhandel eller avgift på valutatransaksjoner. Partiprogram FN TRAKTATER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil være en pådriver i arbeidet med gjeldslette og bidra til en økt innsats i FN og multilaterale fora, slik at illegitim gjeld slettes. Partiprogram FN UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at eventuell bruk boikott og sanksjoner må skje innenfor rammen av FN. Partiprogram FN
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at Europa i nært samarbeid med FN tar ansvar for å forebygge og håndtere kriser. Partiprogram EU/EØS FN FREDSARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil støtte FNs høykommissær for flyktningers arbeid for å sikre og fremme flyktningers rettigheter. Partiprogram FN MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Høyre For å trygge norske interesser vil Høyre bygge opp under og styrke FNs rolle og autoritet, samt støtte reformer som kan gjøre Sikkerhetsrådet mer representativt for dagens internasjonale maktforhold. Partiprogram FN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil bidra til økonomisk og sosial utvikling i fattige land. Partiprogram FN FREDSARBEID MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge skal bidra til å styrke globale løsninger og globalt samarbeid gjennom FN og andre multilaterale organisasjoner. Partiprogram FN INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for et modernisert, sterkere og mer effektivt FN. Partiprogram FN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge skal ta initiativ overfor likesinnede land om å opprette en internasjonal gjeldsdomstol i FN-regi som vurderer gjeld basert på kriterier om legitimitet og bærekraftighet, fremme prinsippet om kreditoransvar også i de internasjonale finansinstitusjonene og ta en lederrolle i å utarbeide et bindende internasjonalt regelverk for ansvarlig långivning. Partiprogram FN INTERNASJONAL RETT ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide gjennom IMF for økte krav til transparens (åpenhet og innsyn) hos store globale finansaktører, herunder investeringsbanker, hedgefund, "private equity" og statlige fond (sovereign wealth funds). Partiprogram FN ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at saksbehandlingen for behandling av saker med konvertitter skal foregå etter UNHCRs retningslinjer mot religionsforfølgelse. Partiprogram FN INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for å styrke FNs rolle og evne til å koordinere og lede ulike typer krisehåndteringsoperasjoner. Partiprogram FN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil forsterke og understøtte reformprosessene i FN på en slik måte at organisasjonen fremstår som mer effektiv og relevant. Partiprogram FN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil aktivt støtte opp om FNs arbeid og utvikling av initiativene knyttet til menneskelig sikkerhet. Partiprogram FN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norges bidrag til internasjonale militære operasjoner skal ha forankring i folkeretten, helst gjennom mandat fra FNs sikkerhetsråd. Partiprogram FN INTERNASJONAL RETT
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha internasjonalt samarbeid om samfunnssikkerhet og krisehåndtering innenfor rammen av NATO, EU og FN. Partiprogram EU/EØS FN FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID NATO
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre en regel om at kritikk fra FNs høykommissær for flyktninger fører til ny saksbehandling i asylsaker. Partiprogram FN INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Venstre Venstre vil arbeide for å få FNs menneskerettighetsråd til å fungere etter intensjonene. Partiprogram FN MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Venstre Venstre vil at Sikkerhetsrådets sammensetning gjøres mer representativt slik at rådet bedre reflekterer verdens befolkning. I tillegg bør de store landenes vetorett endres slik at det kreves to stemmer for å blokkere et vedtak. Partiprogram FN
2009-2013 Venstre Venstre vil at FN bør delfinansieres gjennom globale skatter, for eksempel en global CO2-avgift på grensekryssende fly- og båttransport og skatt på ressursutnyttelse i internasjonale farvann. Partiprogram FN
2009-2013 Venstre Venstre vil intensivere det internasjonale arbeidet med å forhindre folkemord og andre grove brudd på menneskerettighetene, inkludert internasjonal inngripen gjennom FNs sikkerhetsråd. Partiprogram FN INTERNASJONAL RETT MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Venstre Venstre vil styrke den internasjonale straffedomstolen (ICC). Partiprogram FN INTERNASJONAL RETT
2009-2013 Venstre Venstre vil styrke FNs apparat for å lede og koordinere internasjonale styrker, nødhjelp og utviklingsbistand. Partiprogram FN FN-STYRKER FREDSARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Venstre Venstre vil at Norge vil prioritere å bidra med militære styrker til FN-ledede fredsbevarende styrker. Partiprogram FN FN-STYRKER FREDSARBEID
2009-2013 Venstre Venstre vil styrke OSSE og Europarådet til å ivareta sine kjerneområder, og fremme en effektiv arbeidsdeling i forhold til FN, EU og NATO. Partiprogram EU/EØS EUROPARÅDET FN NATO
2009-2013 Venstre Venstre vil at IMF tilføres økt internasjonal legitimitet gjennom en reform av organisasjonens styrende organer som gir økt innflytelse til de fremvoksende landene, og en fordeling av innflytelsen mellom land som bedre gjenspeiler dagens verdensøkonomi. Partiprogram FN ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Venstre Venstre vil at IMF styrkes kraftig slik at organisasjonen mer effektivt kan bidra til global makroøkonomisk stabilisering. Partiprogram FN ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Venstre Venstre vil at IMFs rolle innen internasjonal makroøkonomisk koordinering styrkes, og at IMF tilføres betydelig økte midler for å ivareta rollen som internasjonal kredittgiver til land med betalings- og valutaproblemer. Partiprogram FN ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at internasjonale fond til å ta vare på regnskog og klima skal forvaltast i tråd med prinsipp vedtekne i klimaforhandlingane i FN. Partiprogram FN MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil oppgradere FN sitt miljøprogram (UNEP) til ein miljøvernorganisasjon for heile verda, som skal arbeide for internasjonale miljøstandardar og effektive kontrollordningar. Eit internasjonalt kontrollorgan må ha oversikt over utsleppa til luft og vatn frå dei ulike landa. Partiprogram FN MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at Noreg skal arbeide for fleire internasjonalt forpliktande miljøavtalar under FN. Partiprogram FN MILJØVERN TRAKTATER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at FN og organisasjonen si tusenårsfråsegna og mål om berekraftig utvikling skal vere overordna WTO-avtalar. Partiprogram FN MILJØVERN ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil jobbe for å oppnå FN sitt tusenårsmål for fattigdomsnedkjemping. Partiprogram FN UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for at FN skal vere ein slagkraftig og handlekraftig global organisasjon. Partiprogram FN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gå inn for ei utviding av tryggingsrådet i FN for å få ein betre representasjon av mangfaldet blant medlemslanda i FN. Partiprogram FN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for ei meir heilskapleg internasjonal organisering, med ei klarare rollefordeling mellom FN, Verdsbanken og Pengefondet underlagt FN-charteret. Partiprogram FN ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for eit nytt finansieringssystem for FN si samla verksemd til dømes gjennom karbonskatt, avgift på valutatransaksjonar/Tobinskatt og skattlegging av internasjonale selskap. Partiprogram FN SKATTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at u-land med gjeldsproblem skal kunne søkje FN om ein uavhengig gjennomgang av gjelda og om gjeldslette. Partiprogram FN UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil jobbe for eit FN-regime for overvaking og sanksjonering av etiske overtramp ved utanlandsengasjementet til næringslivet/transnasjonale selskap. Partiprogram FN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrkje FN si overvaking av menneskerettane. Partiprogram FN MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at Noreg heller medverkar til ein nordisk styrke i FN-regi framfor deltaking i den nordiske militære innsatsgruppa til EU. Partiprogram EU/EØS FN NORDISK SAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrkje den fredstryggjande og humanitære støtta frå Noreg og FN på kostnad av militær krigsdeltaking. Partiprogram FN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrkje støtta frå Noreg til dei fredstryggjande operasjonane til FN. Partiprogram FN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil krevje at Israel følgjer dei klare resolusjonane frå FN og avsluttar blokaden og krigføringa mot Gaza. Partiprogram FN FREDSARBEID
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV støtter arbeidet med å gjøre FN mer effektiv, slik at organisasjonen blir mer handlekraftig og ressursene utnyttes bedre. Partiprogram FN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV mener Sikkerhetsrådets sammensetning må endres grunnleggende, slik at den bedre avspeiler verdens befolkningssammensetning. Målet må være at de fem stormaktenes vetorett oppheves. Partiprogram FN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV ønsker å styrke samvirket mellom Sikkerhetsrådet og Generalforsamlingen, slik at Generalforsamlingens ansvar kan utvides. Partiprogram FN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti FN bør gjøres mindre avhengig av medlemslandene ved å få adgang til å ha og forvalte egne inntekter. Valutaskatt og skatt på internasjonal transport og våpenhandel er mulige inntektskilder. Partiprogram FN SKATTER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SVs langsiktige mål er at IMF og Verdensbanken erstattes av demokratiske organisasjoner under FN-kontroll. SV vil foreslå omfattende reform av disse institusjonene. Partiprogram FN UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV går inn for en dreining av støtten fra Verdensbanken til FN-organisasjonene. Partiprogram FN UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV mener at dersom det kommer en forespørsel fra utviklingsbankene ALBA Bank og Banco Sur om innskudd, bør Norge vurdere å imøtekomme disse på bekostning av innskudd i IMF og Verdensbanken. Partiprogram FN UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for at FNs resolusjoner om kvinners rettigheter i og etter krig og konflikt, og om seksualisert vold som våpen i krig og konflikt, blir fulgt opp og implementert. Partiprogram FN TRAKTATER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV støtter kravet fra de fleste land i den tredje verden om at WTO ikke må utvides med nye avtaler om investeringer, konkurranseregler, offentlige innkjøp og tilrettelegging for økt handel. Partiprogram FN ØKONOMISK SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil også gå imot at Norge og EFTA bruker bilaterale handelsavtaler til å innføre regler på disse områdene som er avvist i WTO. Kriterier om faglige, sosiale og demokratiske rettigheter må være avgjørende når det forhandles om nye avtaler. Partiprogram EU/EØS FN MENNESKERETTIGHETER UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha åpenhet rundt norske posisjoner i handelsforhandlinger, og mener WTO-forhandlingene må demokratiseres. Som et skritt i denne retningen går SV inn for at forhandlinger og avtaler om nye handelsregler overføres til FN-organer. Partiprogram FN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil at det skal stilles klare krav til norske bedrifter om å respektere ILOs kjernekonvensjoner, som blant annet sikrer organisasjonsfrihet og forbyr barne– og slavearbeid. Partiprogram FN MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil ta initiativ til at det etableres fond i FN-regi som kan bidra til å finansiere tiltak for beskyttelse av [flyktninger på flukt i eget land]. Partiprogram FN UTENRIKSSAKER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at det foretas en gjennomgang av lovverket med sikte på å regulere de samfunnsområder som ILO– konvensjon når 169 omhandler. Partiprogram FN SAMER TRAKTATER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at FNs mandat skal fokusere på fredsskapende operasjoner og inngripen for å stoppe folkemord og vedvarende grove brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Partiprogram FN FREDSARBEID MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) [Regjeringen] vil videreføre innsatsen for at Verdensbanken og IMF demokratiseres. Utviklingsland må gis langt større innflytelse blant annet ved at stemmeretten ikke utelukkende knyttes til innskutt kapital. Regjeringserklæring FN ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil arbeide for å ivareta Norge og Nordens posisjon i Verdensbanken og IMF og bidra til at de nordiske lands interesser blir ivaretatt i de nye globale samarbeidsorganene som er under utvikling. Regjeringserklæring FN INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sikre åpenhet om Norges rolle i Verdensbanken og IMF. Regjeringserklæring FN INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil være en pådriver for å gjennomføre ILOs decent work agenda. Regjeringserklæring FN INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil støtte FNs høykommissær for flyktningers arbeid for å sikre og fremme flytningers rettigheter. Regjeringserklæring FN INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det internasjonale arbeidet mot trafficking styrkes, bant annet ved at det innføres retningslinjer mot sexkjøp for FN-soldater, slik at det slås ned på handel med kvinner og barn. Partiprogram BARN FN INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Hovedprioriteringer for SV i perioden: Styrke FN. Norge skal ikke delta i offensiv krigføring i NATO-regi, men i stedet arbeide for å styrke FNs fredsbevarende rolle. Partiprogram FN NATO
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Norge fortsetter arbeidet for at illegitim gjeld slettes både i Norge og internasjonalt. Det bør opprettes en internasjonal gjeldsdomstol i FN som vurderer gjeld ut fra kriterier om legitimitet og bærekraft. Det bør også opprettes en uavhengig og åpen internasjonal gjeldslettemekanisme. Partiprogram FN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi FN større økonomisk frihet og vil vurdere finansskatter og skatt på internasjonal transport og våpenhandel som mulige inntektskilder. Partiprogram FN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å endre sammensetningen i FNs Sikkerhetsråd slik at den bedre avspeiler verdens befolkningssammensetning og at Generalforsamlingen tillegges større myndighet målet må være at de fem vetolandenes makt oppheves. Partiprogram FN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for At Norge tar ansvar for å styrke urfolks rettigheter slik de er nedfelt i FN-erklæringen om urfolks rettigheter, og at disse rettighetene ivaretas i all norsk utviklingspolitikk. Partiprogram FN MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for At FNs resolusjoner om kvinners rettigheter i og etter krig og konflikt, og om seksualisert vold som våpen i krig og konflikt, blir fulgt opp og implementert. Partiprogram FN MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for at Norge blir et foregangsland når det gjelder å følge opp FNs resolusjoner om kvinners rettigheter i og etter krig og konflikt, og om seksualisert vold som våpen i krig og konflikt. Partiprogram FN MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for at kvinners deltakelse sikres i alle fredsprosesser der Norge har en rolle og gjennom FN. Partiprogram FN FREDSARBEID
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Norge prioriterer deltagelse i FNs fredsbevarende operasjoner der vi er ønsket og kan delta. Partiprogram FN FREDSARBEID
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Norge ikke deltar i krigføring i NATO-regi. Norge må i stedet arbeide for å styrke FNs fredsbevarende rolle. Partiprogram FN FORSVAR NATO
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Hovedprioriteringer for SV i perioden: Styrke barns rettigheter. FNs barnekonvensjon og prinsippet om barns beste må bli styrende for en ny asylpolitikk som er rettssikker, rettferdig og solidarisk. SV vil avvikle ordningen med midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere. Partiprogram BARN FN INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det etableres et fond i FN-regi som kan bidra til å finansiere tiltak for beskyttelse og hjelp til flyktninger. Partiprogram FN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Norge bidrar aktivt til at FNs retningslinjer for vern av internt fordrevne blir etterlevd, og at internt fordrevne får tilgang til humanitær hjelp. Partiprogram FN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det internasjonalt startes en prosess for å sikre at personer drevet på flukt som følge av miljøkatastrofer får beskyttelse gjennom flyktningkonvensjonen. Partiprogram FN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Flyktningkonvensjonen endres slik at den bedre ivaretar barns rettigheter. Partiprogram BARN FN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for returavtaler med land FNs høykommissær for flyktninger mener det er trygt å returnere asylsøkere til. Partiprogram FN INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det foretas en juridisk gjennomgang av utlendingslovverk og – praksis for å sikre at den er i tråd med FNs barnekonvensjon. Partiprogram BARN FN INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Norge skal ratifisere den nye tilleggsprotokollen til barnekonvensjonen som gir barn klagerett direkte til FN. Partiprogram BARN FN INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil følge opp forpliktelsen fra FNs konvensjon for biologisk mangfold og lage en konkret handlingsplan for å ta vare på vårt biologiske mangfold innen 2015. Partiprogram FN MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil øke antallet kvoteflyktninger fra FN. Partiprogram FN INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre klageadgang etter Barnekonvensjonen. Partiprogram BARN FN
2013-2017 Venstre Venstre vil at militære operasjoner uten FN-mandat kun skal skje der det foregår utstrakt og uakseptabel voldsbruk mot egne borgere eller andre stater. Partiprogram FN FORSVAR
2013-2017 Venstre Venstre vil supplere og på sikt erstatte FNs menneskerettighetsråd med en internasjonal menneskerettighetsdomstol etter modell fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD). Partiprogram FN
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke FNs menneskerettighetssystem ved å ratifisere tilleggsprotokoller som åpner for individklage, i første rekke tilleggsprotokollen til Konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter og Konvensjonen om barns rettigheter. Partiprogram BARN FN MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke FNs arbeid for kvinners rettigheter gjennom økt finansiell prioritering av UN Women. Partiprogram FN LIKESTILLING
2013-2017 Venstre Venstre vil arbeide for å finansiere FN gjennom globale avgifter, for eksempel avgift på grensekryssende fly- og båttransport. Partiprogram FN
2013-2017 Venstre Venstre vil endre sikkerhetsrådets sammensetning slik at rådet bedre reflekterer verdens befolkning. Partiprogram FN
2013-2017 Venstre Venstre vil gjøre sikkerhetsrådet mer demokratisk ved en utvanning av vetoretten. Partiprogram FN
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke FNs apparat for å lede og koordinere internasjonale styrker, nødhjelp og utviklingsbistand. Partiprogram FN
2013-2017 Venstre Venstre vil prioritere at Norge bidrar med militære styrker til FN-ledede fredsbevarende styrker. Partiprogram FN
2013-2017 Venstre Venstre vil bidra til økt implementering av FNs resolusjoner om kvinners rettigheter i og etter krig og konflikt, om seksualisert vold som våpen i krig og konflikt, og om kvinners deltakelse i freds- og forsoningsarbeid. Partiprogram FN LIKESTILLING UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Venstre Venstre vil klargjøre rollefordelingen mellom FN, internasjonale og nasjonale frivillige og ideelle organisasjoner i nødhjelpsarbeidet. Partiprogram FN INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Høyre Høyre vil endre straffelovens bestemmelser når det gjelder smittsomme sykdommer, i samsvar med FNs anbefalinger. Partiprogram FN HELSEVESEN STRAFFERETT SYKDOMMER
2013-2017 Høyre Høyre vil bidra i internasjonale militære operasjoner gjennom NATO, FN eller EU, avhengig av våre spesifikke fortrinn og behov, samt det som tjener oppdraget best. Norsk deltagelse skal bidra til norsk og internasjonal fred og sikkerhet. Partiprogram EU/EØS FN FN-STYRKER FREDSARBEID NATO UTENRIKSSAKER
2013-2017 Høyre Høyre vil støtte reformer, effektivisering og strengere prioriteringer i FN for å øke organisasjonens effektivitet og legitimitet. Partiprogram FN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at FN skal effektiviseres og fokusere på fredsskapende operasjoner, humanitært arbeid og kriseinnsats samt vedvarende grove brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Partiprogram FN MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Fremskrittspartiet Norge bør primært delta i internasjonale operasjoner basert på vedtak i FNs sikkerhetsråd. Humanitære hensyn kan imidlertid tilsi at Norge også støtter operasjoner ledet av NATO eller koalisjonsstyrker, selv om disse på grunn av vetoretten ikke er godkjent av FNs sikkerhetsråd. Partiprogram FN FN-STYRKER FREDSARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet Personell som frivillig tegner kontrakt for deltakelse i Norges kontingenter til internasjonale styrker for FN og/eller NATO, må kunne få kontrakter av mer enn ett års varighet, og få anledning til ytterligere kontraktsfornyelse ved skikkethet og behov. Partiprogram FN FN-STYRKER NATO
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at voldtekt i krigssoner klassifiseres som våpen / taktikk i krig i Roma statuttene til International Court of Crime (ICC). Partiprogram FN UTENRIKSSAKER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil reformere FN slik at organisasjonen blir mer effektiv, demokratisk og representativ. Partiprogram FN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gå inn for en grunnleggende reform av FNs sikkerhetsråd slik at det speiler dagens globale maktforhold på en bedre måte. I tillegg vil vi at vetoretten skal innskrenkes. Partiprogram FN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide aktivt for gjennomføring av FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1325 og de fire påfølgende resolusjonene SR 1820, 1888, 1889, 1960. Partiprogram FN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil støtte arbeidet til FNs høykommisær for flyktninger med å fremme flyktningers rettigheter. Partiprogram FN INNVANDRERE
2013-2017 Arbeiderpartiet Den tredje valgfrie tilleggsprotokollen til barnekonvensjonen etablerer et rådgivende klageorgan for barns rettigheter i barnekonvensjonen. Arbeiderpartiet vil vurdere fordeler og ulemper ved å ratifisere konvensjonen basert på utredningen som skal vurdere de politiske, juridiske og rettslige konsekvensene av den. Partiprogram BARN FN MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Senterpartiet Deltagelse i FN-ledede operasjoner må prioriteres. Partiprogram FN FN-STYRKER UTENRIKSSAKER
2013-2017 Senterpartiet Hovedpilarene i utenrikspolitikken skal fortsatt være medlemskapet i NATO og en aktiv pådriverrolle i FN. I en tid der internasjonale maktforhold er i rask endring framstår NATO-medlemskapet som stadig viktigere for å sikre Norges sikkerhet. Partiprogram FN NATO
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet ønsker FN som en sterkere aktør på flere områder, som for eksempel finans og handel. Norge må aktivt støtte reformarbeid i organisasjonen. Partiprogram FN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil ikke avgi militære styrker til internasjonale operasjoner utenfor NATO uten forankring i FN-pakten og et klart FN-mandat. Partiprogram FN NATO
2013-2017 Senterpartiet Sp vil øke implementeringen av FNs resolusjoner om kvinners rettigheter i og etter krig og konflikt. Partiprogram FN
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet ønsker at Norge fortsatt skal være en aktiv pådriver for en FN-ledet verdensorden og for reform av FN-systemet for å oppnå en mer effektiv verdensorganisasjon. Partiprogram FN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at Norge skal arbeide for flere internasjonalt forpliktende miljøavtaler under FN. Partiprogram FN INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at Norge prioriterer en nordisk styrke i FN-regi framfor deltagelse i den nordiske militære innsatsgruppa til EU. Partiprogram FN FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID NATO
2013-2017 Senterpartiet Sp vil føre en flyktning- og asylpolitikk som bygger på våre internasjonale forpliktelser og anbefalinger fra FNs høykommissær for flyktninger. Partiprogram FN INNVANDRERE
2013-2017 Senterpartiet Sp vil øke antall kvoteflyktninger til 1500. Partiprogram FN INNVANDRERE
2013-2017 Senterpartiet Vi mener at Norge fortsatt skal basere sin forsvars- og sikkerhetspolitikk på medlemskapet i NATO og aktivt arbeid i FN. Partiprogram FN FORSVAR NATO
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil videreutvikle det internasjonale samarbeidet om samfunnssikkerhet og krisehåndtering innenfor rammen av NATO, EU og FN. Partiprogram EU/EØS FN FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID NATO
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for en egen FN-resolusjon om barn og unge og fred og sikkerhet. Partiprogram BARN FN MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil bidra til økt implementering av FNs resolusjoner om kvinners rettigheter i og etter krig og konflikt, om seksualisert vold som våpen i krig og konflikt, og om kvinners deltakelse i fredsog forsoningsarbeid. Partiprogram FN MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil bidra til å styrke globale løsninger og globalt samarbeid gjennom FN og andre multilaterale organisasjoner. Partiprogram FN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for et modernisert, sterkere og mer effektivt FN. Partiprogram FN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke FNs arbeid for kvinners rettigheter gjennom økt prioritering av UN Women. Partiprogram FN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil med utgangspunkt i FNs kvinnekonvensjon inkludere hensynet til likestilling i all norsk utviklingspolitikk og særlig prioritere innsats for å sikre jenters rett til utdanning. Partiprogram FN UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ratifisere tilleggsprotokollen til Barnekonvensjonen som gir en internasjonal klagerett ved brudd på disse rettighetene. Partiprogram BARN FN MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil legge frem en ny strategi for hvordan Norge systematisk kan arbeide for å styrke barns rettigheter internasjonalt gjennom FN og i samarbeid med enkeltland. Partiprogram BARN FN MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke den institusjonelle kapasiteten hos FNs høykommissær for menneskerettigheter og FNs menneskerettighetsråd, samt arbeide for at de som velges til rådet reelt oppfyller kvalitetskriteriene. Partiprogram FN MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil doble antallet overføringsflyktninger til 2 500 årlig. Partiprogram FN INNVANDRERE
2013-2017 Kristelig Folkeparti Tilleggsprotokollen til FNs konvensjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne må ratifiseres og inkorporeres i norsk lovverk. Partiprogram FN FUNKSJONSHEMMEDE MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at Norge skal bidra til å styrke FNs høykommissariat for flyktninger, slik at flere kan få tilstrekkelig hjelp i hjemlandet eller et naboland. Partiprogram FN INNVANDRERE
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi klimaflyktninger samme rett til beskyttelse som andre flyktninger har gjennom FN-konvensjonen. Partiprogram FN INNVANDRERE
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for en human asylpolitikk i tråd med FNs råd. Politikken må legge vekt på våre folkerettslige forpliktelser og ta hensyn til grunnleggende menneskerettigheter, inkludert FNs barnekonvensjon. Partiprogram FN INNVANDRERE
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil legge større vekt på hensynet til barnas beste ved vurdering av oppholdstillatelse, slik Norge er forpliktet til gjennom Barnekonvensjonen. Partiprogram FN INNVANDRERE
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for at NATO underordner seg FN-pakten, som sier at ingen land har rett til å angripe et annet, bare til å forsvare seg etter et angrep. Partiprogram FN FORSVAR NATO
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at punktet om «out of area» begrenses til kun å omfatte operasjoner forankret i et klart FN-mandat. Partiprogram FN FORSVAR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bidra i større grad til fredsbevarende FN-styrker og etablere sivile frivillige fredsstyrker til erstatning for militære bidrag som kan settes inn i konflikter samtidig som FN-styrkene gis en sterkere sivil profil. Partiprogram FN FN-STYRKER FREDSARBEID
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bygge opp under FN og folkeretten som sikkerhet mot angrepskrig. Partiprogram FN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for å reformere FNs Sikkerhetsråd, slik at sammensetningen bedre representerer styrkeforholdene i verden i dag. Vetoretten må endres slik at det må mer enn ett land til for å blokkere vedtak. Partiprogram FN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for å rette FNs avskogingsprogram REDD og «Energi for alle»-programmet Energy+ inn mot reelle kutt i klimagassutslipp, og for at satsingene skal styres lokalt. Partiprogram FN MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at Norge, i tillegg til å delta i FNs klimaforhandlinger, også arbeider i andre internasjonale fora og bilateralt for å oppnå kutt i klimagassutslipp globalt. Norge skal støtte at klimatiltak globalt håndteres gjennom FNs klimafond. Partiprogram FN FORURENSNING MILJØVERN UTENRIKSSAKER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil oppgradere FNs miljøprogram til en egen FN-organisasjon, lik Verdens helseorganisasjon, for å skape forutsigbarhet i FNs miljøarbeid. Partiprogram FN FORURENSNING MILJØVERN UTENRIKSSAKER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at støtte til klimatiltak i lavinntektsland i større grad skal komme gjennom FNs klimafond og gjennom teknologioverføring. Slik skal Norge bidra med støtte til utslippskutt og klimatilpasning utover bistandsbudsjettet. Partiprogram FN FORURENSNING MILJØVERN UTENRIKSSAKER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at Norge tar medansvar for det stadig økende antallet mennesker som blir flyktninger på grunn av ulevelige klimaforhold. Norge skal arbeide for at klimaflyktninger får flyktningstatus etter FNs flyktningkonvensjon. Partiprogram FN FORURENSNING MILJØVERN UTENRIKSSAKER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke og gjennomføre relevant nasjonal planlegging og regulering i tråd med FNs konvensjon om biologisk mangfold. Partiprogram FN NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide internasjonalt for regulering av uttaket av mineralressurser (metaller, fosfor med mer) gjennom bruk av kildeskatt. Satsene skal fastsettes overnasjonalt i FN-regi, mens inntektene kommer opphavslandene og lokalsamfunn til gode. Norge må gå foran ved å regulere egen gruvenæring etter samme prinsipp. Partiprogram BERGVERK FN NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil støtte opprettelse av et uavhengig byrå for kvalitetsvurdering av finansinstistusjoner (ratingbyrå) på europeisk eller globalt nivå (under FN). Statens pensjonsfond utland og andre offentlige fond skal forbys å handle med aksjer og verdipapirer som ikke er godkjent av dette byrået. Partiprogram FINANSER FN INTERNASJONAL RETT
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ikke sende asylsøkere og flyktninger tilbake til land som FN advarer mot å returnere dem til. Partiprogram FN INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bidra i internasjonale militære operasjoner gjennom FN, NATO, og EU, avhengig av våre spesifikke fortrinn og behov, samt det som tjener oppdraget best. Norsk militær deltakelse skal bidra til norsk og internasjonal fred og sikkerhet og ha forankring i folkeretten. Regjeringserklæring EU/EØS FN FREDSARBEID NATO
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil tilleggsfinansiere eventuelle nye utenlandsoperasjoner. Regjeringserklæring EU/EØS FN NATO UTENRIKSSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Norge skal være en aktiv bidragsyter i FN, NATO og andre internasjonale organisasjoner. Regjeringserklæring FN INTERNASJONALT SAMARBEID NATO
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil være en reformorientert og konstruktivt krevende bidragsyter og partner i FN. Regjeringserklæring FN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en egen stortingsmelding om hvordan FNs bærekraftsmål skal gjennomføres, deriblant målet om økt likestilling. Partiprogram FN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at FNs barnekonvensjon og prinsippet om barns beste skal være styrende for asylpolitikken. Partiprogram BARN FN INNVANDRERE TRAKTATER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil videreutvikle det internasjonale samarbeidet om samfunnssikkerhet og beredskap innenfor rammen av NATO, EU og FN. Partiprogram EU/EØS FN FORSVAR NATO SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for et spisset og mer effektivt FN, både administrativt og operasjonelt. Partiprogram FN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for at det sivile samfunn brukes mer aktivt av FN der det gir økt effektivitet. Partiprogram FN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at FNs bærekraftsmål skal ligge til grunn for norsk utviklingspolitikk. Partiprogram FN UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for en reform av FNs sikkerhetsråd, når det gjelder vetorett og sammensetning, uten at stormaktenes lojalitet og deltakelse undergraves. Partiprogram FN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil fremheve at respekt for og oppfølging av de universelle menneskerettighetene tydelig må ligge til grunn for arbeidet i FNs menneskerettighetsråd. Partiprogram FN MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil være strengere når det gjelder Norges implementering av FNs resolusjon 1325 og stille større krav til at kvinner deltar i fredssamtaler, spesielt der hvor Norge spiller en aktiv rolle. Partiprogram FN LIKESTILLING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke arbeidet for å inkludere ungdom i fredsbyggende arbeid, som forutsatt i FNs resolusjon 2250. Partiprogram FN FREDSARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for at [FN] og dens underorganisasjoner må reorganiseres og effektiviseres og at omfanget av kostbare globale og regionale konferanser begrenses. Partiprogram FN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at FN skal effektiviseres og fokusere på fredsskapende operasjoner, humanitært arbeid og kriseinnsats samt hindre vedvarende grove brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Partiprogram FN MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at Norge skal oppfylle sine internasjonale forpliktelser og ta imot kvoteflyktninger. Partiprogram FN INNVANDRERE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for å ivareta og styrke FNs rolle og legitimitet. Partiprogram FN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil norsk deltakelse i væpnede internasjonale operasjoner skal forankres i FN-mandat eller anerkjent folkerettslig grunnlag. Partiprogram FN FORSVAR
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil øke norske bidrag til FN-operasjoner. Partiprogram FN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil fremme multilateralt samarbeid og bidra til å styrke FN og de multilaterale organisasjonenes rolle og gjennomføringsevne. Partiprogram FN INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjennom våre bidrag til FN-organisasjonene arbeide for bedre samordning mellom sektorene og for å flytte mer av aktiviteten ut i felt. Partiprogram FN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gå inn for en grunnleggende reform av FNs sikkerhetsråd slik at det speiler dagens globale maktforhold på en bedre måte. Partiprogram FN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre Norge en plass i FNs sikkerhetsråd for perioden 2021–2022. Partiprogram FN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for å fremme løsninger knyttet til kvoteflyktninger, med trygg overførsel fra konfliktområdene. Partiprogram FN INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal være en pådriver for at Parisavtalen og FNs bærekraftmål oppfylles. Partiprogram FN MILJØVERN NATURVERN TRAKTATER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norges internasjonale forpliktelse for 2030 under Parisavtalen skal bli mer ambisiøs når den oppdateres i 2020, samt at denne forpliktelsen skal legge til grunn at Norge skal være klimanøytralt innen 2030 gjennom tiltak innenlands, opptak i skog og internasjonale tiltak. Partiprogram FN INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN TRAKTATER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal ratifisere den tredje tilleggsprotokollen i FNs barnekonvensjon, og at barns rettigheter skal innarbeides i grunnloven. Partiprogram BARN FAMILIE FN GRUNNLOVEN STATSFORFATNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre retten til asyl og en forsvarlig asylpraksis, på basis av Flyktningkonvensjonen og dens tilleggsprotokoller. Partiprogram FN INNVANDRERE LOKALFORVALTNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal ta imot flere overføringsflyktninger gjennom FN. Partiprogram FN INNVANDRERE LOKALFORVALTNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal arbeide for å innlemme klimaflyktninger i FNs flyktningkonvensjon, og åpne for asyladgang i Norge for mennesker som er drevet på flukt av ubeboelig klima. Partiprogram FN INNVANDRERE LOKALFORVALTNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre aldersundersøkelser av barn som både er fysiske og psykologiske, i tråd med FNs anbefalinger. Partiprogram BARN FAMILIE FN INNVANDRERE LOKALFORVALTNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil legge UNHCR sine anbefalinger til grunn i klagesaker. Partiprogram FN INNVANDRERE LOKALFORVALTNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil stoppe tvangsreturer til land FNs høykommissær for flyktninger fraråder retur til. Partiprogram FN INNVANDRERE LOKALFORVALTNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil forankre internasjonale operasjoner i FN. Partiprogram FN FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil at internasjonale operasjoner som den klare hovedregel skal være forankret i FN. Partiprogram FN FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil at militære operasjoner uten FN-mandat kun skal skje der det foregår utstrakt og uakseptabel voldsbruk mot egne borgere eller andre stater. Partiprogram FN FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre en global rettsorden preget av internasjonalt samarbeid i FN og andre globale, regionale og subregionale organisasjoner. Partiprogram FN INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke FN gjennom reform av FNs sikkerhetsråd, samt oppfølging av anbefalingene fra høynivåpanelene for styrking av FNs fredsbyggingsarkitektur, FNs fredsoperasjoner og implementeringen av FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet. Partiprogram FAMILIE FN FREDSARBEID INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre stabil og tilstrekkelig finansiering av FN ved å arbeide for at FNs medlemsland følger opp sine forpliktelser i form av pliktige og frivillige bidrag. Partiprogram FN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil finansiere FN gjennom globale avgifter, for eksempel avgift på grensekryssende fly- og båttransport. Partiprogram AVGIFTER FINANSER FN HAVNER LUFTFART SAMFERDSEL SJØFART UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil endre Sikkerhetsrådets sammensetning slik at rådet bedre reflekterer verdens befolkning. Partiprogram FN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre Sikkerhetsrådet mer demokratisk ved en utvanning av vetoretten. Partiprogram FN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil intensivere arbeidet med å forhindre folkemord, krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og andre grove menneskerettighetsbrudd ved å styrke prinsippet om retten til å beskytte (R2P), herunder ved bruk av diplomatiske virkemidler, økonomiske sanksjoner og, i ytterste instans, ved militær intervensjon. Partiprogram DOMSTOLER FN FN-STYRKER FREDSARBEID RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke Den internasjonale straffedomstolen (ICC) finansielt og politisk,. Partiprogram DOMSTOLER FN FREDSARBEID RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for å få flest mulig nasjoner til å godta [Den internasjonale straffedomstolen (ICC)]s jurisdiksjon, og for at selvstyrende territorier får muligheten til å fremme sine saker for domstolene. Partiprogram DOMSTOLER FN FREDSARBEID RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for styrket global oppfølging av anbefalingene i de omfattende gjennomgangene - utført av høynivåpaneler og levert i 2015 - om hhv. reform av FNs fredsbyggingsarkitektur, styrking av FNs fredsoperasjoner og styrket implementering av FNs Sikkerhetsrådsresolusjon 1325 (2000) om kvinner, fred og sikkerhet. Partiprogram DOMSTOLER FN FREDSARBEID RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil prioritere at Norge bidrar med militære styrker til FN-ledede fredsbevarende styrker. Partiprogram DOMSTOLER FN FN-STYRKER FREDSARBEID RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal være en pådriver for opprettelse av et Health Impact Fund (HIF). Partiprogram FN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil supplere, og på sikt erstatte, FNs menneskerettighetsråd med en internasjonal menneskerettighetsdomstol etter modell fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD). Partiprogram DOMSTOLER EU/EØS FN MENNESKERETTIGHETER RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke FNs menneskerettighetssystem ved å ratifisere tilleggsprotokoller som gir klagerett i medhold av konvensjonene, i første rekke tilleggsprotokollen til barnekonvensjonen og konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Partiprogram FN INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke FNs arbeid for kvinners rettigheter. Partiprogram FN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke FNs arbeid for livssyns- og etniske minoriteter. Partiprogram FN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil at FNs bærekraftsmål legges til grunn for norsk utviklingspolitikk og vår egen nasjonale politikk. Partiprogram FN INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil jobbe for at FNs arbeid med kvinners rettigheter styrkes og følges bedre opp. Partiprogram FN INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at alle norske selskaper, inkludert statlige selskaper, opptrer i tråd med FNs prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter. Partiprogram FN INTERNASJONAL RETT MENNESKERETTIGHETER NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil støtte opprettelsen av et mellomstatlig skatteorgan i FN med tilstrekkelig økonomiske og menneskelige ressurser til å bekjempe skatteparadis og internasjonal kapitalflukt. Partiprogram FINANSER FN ØKONOMISK SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SKATTER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at FN oppretter en FN-dag mot seksuelle overgrep. Partiprogram FN HELSEVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge presser på for at skattesamarbeid på tvers av land foregår i åpne internasjonale fora, der flest mulig, og da særlig fattige land, er inkludert, som for eksempel FN. Partiprogram AVGIFTER FINANSER FN INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil beskytte menneskerettighetene. Partiprogram FN INTERNASJONAL RETT MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil demokratisere og flytte makt fra Verdensbanken og IMF. Vi vil endre på måten stemmer fordeles på, for å gi fattige land økt innflytelse. Samtidig vil vi styrke FN og støtte alternative finansinstitusjoner. Partiprogram BANKER FINANSER FN INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil begrense stormaktenes hegemoni innenfor FN. Veto i Sikkerhetsrådet skal kunne overprøves ved 14 stemmer mot. Partiprogram FN INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprette et felles europeisk asyl- og kvotesystem med forpliktende ansvarsfordeling, som skal fungere parallelt med FNs høykommissær for flyktningers kvotesystem. Partiprogram EU/EØS FN INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at Norge skal ratifisere FNs konvensjon om migranters rettigheter. Partiprogram FN INNVANDRERE UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for å føre en asylpraksis som er i tråd med anbefalingene fra FNs høykommissær for flyktninger. Partiprogram FN INNVANDRERE UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke antall kvoteflyktninger Norge tar imot. Partiprogram FN INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke arbeidet med å identifisere statsløse og gi dem rettighetene som følger av FN-konvensjonen om statsløses stilling. Partiprogram FN INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil videreføre ordningen med tollfri import fra de minst utviklede landene, og samtidig stille krav om at [jordbruks-]produksjonen er i tråd med FNs bærekraftmål. Partiprogram FINANSER FN INTERNASJONALT SAMARBEID JORDBRUK LANDBRUK TOLL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge skal gjennomgå alle sine skatteavtaler med utviklingsland med mål om at de skal være minst like gode som FNs modellavtale. Partiprogram FN INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge må fortsette arbeidet for at illegitim gjeld slettes både i Norge og internasjonalt. Det må opprettes en uavhengig og rettferdig gjeldsslettemekanisme under FN. Partiprogram FN INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjøre FNs nye bærekraftsmål styrende for prioriteringene i utviklingspolitikken. Norske egeninteresser skal ikke komme i veien for dette målet. Partiprogram FN UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge øker kjernestøtten til FNs organisasjoner og fond og styrker arbeidet for at tungrodde og byråkratiske systemer i organisasjonen effektiviseres. Partiprogram FINANSER FN STATSBUDSJETTET UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at FNs resolusjoner om kvinners rettigheter i og etter krig og konflikt, og om seksualisert vold som våpen i krig og konflikt, blir fulgt opp og implementert. Partiprogram FN INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge skal være pådriver for menneskerettigheter. SV vil at Norge skal ratifisere individklageordningene til FNs barnekonvensjon, FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter i tillegg til FNs konvensjon om personer med nedsatt funksjonsevne. Partiprogram FN FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge arbeider for å endre sammensetningen i FNs Sikkerhetsråd slik at den bedre avspeiler verdens befolkningssammensetning, og at Generalforsamlingen tillegges større myndighet. Målet må være at de fem vetolandenes makt oppheves. Partiprogram FN INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at eventuell norsk deltakelse i militære operasjoner må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Vilkårene er at operasjonen har et FN-mandat og er under FN-ledelse. Partiprogram FN FN-STYRKER FORSVAR FREDSARBEID INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL NATO UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil arbeide for et effektivt FN der menneskerettighetene gis prioritet på tvers av organisasjonen, og får en høyere andel av de samlede ressursene. Partiprogram FN MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Høyre Høyre vil arbeide for å nå FNs bærekraftsmål og utarbeide en plan for hvordan Norge kan nå disse målene. Partiprogram FN INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil norge skal gi flyktningstatus til personer som oppfyller kravene i FNs flyktningkonvensjon, og gi øvrige asylsøkere med rett til opphold subsidiær beskyttelse. Partiprogram FN INNVANDRERE UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil si «nei» til norsk deltakelse i internasjonale operasjoner utenfor NATO hvis det ikke foreligger en klar forankring i FN-pakten og et klart FN-mandat. Partiprogram FN FN-STYRKER FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL NATO UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at Norge prioriterer en nordisk styrke i FN-regi framfor deltagelse i den nordiske militære innsatsgruppen i EU. Partiprogram EU/EØS FN FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL NORDISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil prioritere kvoteflyktninger gjennom FN. Partiprogram FN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utrede regelverk for å hindre private selskaper i å blokkere økonomiske transaksjoner uten rettslig kjennelse eller FN-mandat. Partiprogram DOMSTOLER FN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre at de av FNs bærekraftsmål som er relevante for Norge blir innfridd. Partiprogram FN MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil kreve at nye handelsavtaler stiller klare klima- og miljøkrav og er i tråd med Parisavtalen. Partiprogram FN MILJØVERN ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bruke statlig eierskap og internasjonale samarbeid aktivt for å bekjempe skatteparadiser og økonomisk hemmelighold, herunder arbeide for en internasjonal konvensjon om økonomisk åpenhet og for opprettelsen av et internasjonalt skatteorgan i FN. Partiprogram FN SKATTER STATLIG EIERSKAP UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for en såkalt Robin Hood-skatt på omsetning av valuta og verdipapirer, som skal øremerkes tiltak for bærekraftig utvikling i FN-regi. Partiprogram FINANSER FN MILJØVERN SKATTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utrede straffeavgift eller andre sanksjoner mot land som ikke følger opp Parisavtalen og andre internasjonale miljøavtaler. Partiprogram AVGIFTER FN INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil jobbe for jevnere fordeling av makt ved å bygge et sterkere internasjonalt rettssystem og et mer slagkraftig FN med et større tyngdepunkt i generalforsamlingen der alle land er representert. Partiprogram FN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil støtte en reform av FNs Sikkerhetsråd der representativiteten og legitimiteten styrkes. Partiprogram FN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at Norge solidarisk skal ta imot en anstendig andel kvoteflyktninger i samsvar med FNs anbefalinger. Partiprogram FN INNVANDRERE
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke arbeidet med å identifisere statsløse og gi dem rettighetene som følger av FN-konvensjonen om statsløses stilling. Partiprogram FN INNVANDRERE
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ikke returnere mennesker til land som av FN defineres som utrygge. Partiprogram FN INNVANDRERE
2017-2021 Rødt Rødt vil støtte FNs bærekraftsmål. Partiprogram FN
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for implementering av FN-resolusjon 1325 om å sikre kvinners rolle i fredsarbeid. Partiprogram FN LIKESTILLING
2017-2021 Rødt Rødt vil at FN skal være den grunnleggende pilaren i norsk utenrikspolitikk i motsetning til allianseforholdet til USA og NATO. Rødt vil at Norges hovedrolle internasjonalt skal være bidrag til nedrustning, fredsmegling, og langsiktig støtte til gjenoppbygging etter konflikter og til å stå i mot de store utfordringene verden står overfor med klimaendringer og ressursknapphet. Partiprogram FN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for et modernisert, sterkt og mer effektivt FN. Regjeringserklæring FN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fokusere norsk innsats og økonomisk engasjement i retning av de delene av FN som effektivt leverer gode resultater og som arbeider i tråd med norske prioriteringer. Regjeringserklæring FN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil søke medlemskap i FNs sikkerhetsråd 2021-22. Regjeringserklæring FN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil føre en samstemt politikk for utvikling der FNs bærekraftsmål legges til grunn og ulike initiativ i størst mulig grad trekker i samme retning, i tråd med Stortingets behandling av Meld.St. 24 (2016 – 2017) Felles ansvar for felles fremtid. Regjeringserklæring FN UTVIKLINGSSAMARBEID

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
12. jan 2021 Representantforslag om demokratisk forankring av Norges arbeid i FNs sikkerhetsråd Til behandling
17. des 2020 Lov om gjennomføring av internasjonale sanksjoner (sanksjonsloven) Til behandling
9. des 2020 Representantforslag om ratifikasjon av tillegg til Roma-vedtektene om straffeforfølgelse av folkerettsstridig angrepskrig og kriminalisering av folkerettsstridig angrepskrig i norsk straffelov Til behandling
8. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
8. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Utanriksdepartementet Behandlet
7. des 2020 Redegjørelse av utenriksministeren om Norges medlemskap i FNs sikkerhetsråd for perioden 2021-2022 Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
19. nov 2020 Evne til forsvar - vilje til beredskap. Langtidsplan for forsvarssektoren Behandlet
16. nov 2020 Riksrevisjonens undersøkelse av styring av og rapportering på den nasjonale oppfølgingen av bærekraftsmålene Til behandling
21. okt 2020 Representantforslag om et reelt likestilt og universelt utformet samfunn Behandlet
5. okt 2020 Representantforslag om å inkorporere FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i menneskerettsloven Til behandling
4. feb 2020 Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid Behandlet
10. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Utanriksdepartementet Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
17. jun 2019 Representantforslag om å legge til rette for rettsforfølging av mistenkte krigsforbrytere i Syria/Irak Behandlet
3. jun 2019 Endringer i straffeloven mv. (terrorrelaterte folkerettslige forpliktelser m.m.) Behandlet
24. apr 2019 Endringer i straffeloven og straffeprosessloven (tvungen forsvinning) Behandlet
24. apr 2019 Samtykke til ratifikasjon av FNs internasjonale konvensjon av 20. desember 2006 om beskyttelse mot tvungen forsvinning, med forbehold og erklæringer Behandlet
1. apr 2019 Representantforslag om en ny og tydelig politikk overfor Saudi-Arabia Behandlet
17. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
12. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
12. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Utanriksdepartementet Behandlet
12. des 2018 Redegjørelse av utenriksministeren om FNs migrasjonsplattform Behandlet
25. apr 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Utenriksdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet (endringer i departementsstrukturen mv.) Behandlet
28. feb 2018 Utenriksministerens utenrikspolitiske redegjørelse Behandlet
7. feb 2018 Noregs deltaking i den 71. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) Behandlet
7. feb 2018 Representantforslag om at Norge må utrede muligheten for å signere atomvåpenforbudet Behandlet
13. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Utanriksdepartementet Behandlet
13. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
12. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
14. jun 2017 Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk Behandlet
31. mai 2017 Representantforslag om å sikre menneskerettighetene i eldreomsorgen Behandlet
17. apr 2017 Representantforslag om reform av utviklingspolitikken Behandlet
30. jan 2017 Individklageordningene til FNs konvensjoner om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, barnets rettigheter og rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandlet
18. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
18. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Utanriksdepartementet Behandlet
13. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
21. nov 2016 Noregs deltaking i den 70. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) Behandlet
13. jun 2016 Samtykke til ratifikasjon av Parisavtalen av 12. desember 2015 under FNs rammekonvensjon om klimaendring av 9. mai 1992 Behandlet
11. mai 2016 Endringer i straffeloven mv. (militær virksomhet i væpnet konflikt m.m.) Behandlet
18. jan 2016 Noregs deltaking i den 69. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
13. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Utanriksdepartementet Behandlet
9. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
9. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
13. apr 2015 Muligheter for alle - menneskerettighetene som mål og middel i utenriks- og utviklingspolitikken Behandlet
14. des 2014 Representantforslag om at Norge tar imot de 123 syriske flyktningene som regjeringen sa nei til med henvisning til kommunenes kapasitet Behandlet
8. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
4. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
10. nov 2014 Noregs deltaking i den 68. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av den 67. generalforsamlinga i FN Behandlet
10. nov 2014 Representantforslag om norsk tiltredelse til barnekonvensjonens tredje tilleggsprotokoll Behandlet
24. feb 2014 Noregs deltaking i den 67. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av den 66. generalforsamlinga i FN Behandlet
10. feb 2014 Redegjørelse av utenriksministeren om situasjonen og Norges engasjement i Syria og Sør-Sudan Behandlet
29. jan 2014 Samtykkje til å trekkje reservasjonen mot FN-konvensjonen 11. april 1980 om kontraktar for internasjonale lausøyrekjøp (CISG) del II om avtaleinngåing Behandlet
29. jan 2014 Endringar i kjøpsloven og avtaleloven - lovdelen Behandlet
15. jan 2014 Samtykke til ratifikasjon av avtale om våpenhandel av 2. april 2013 Behandlet
15. jan 2014 Samtykke til ratifikasjon av internasjonal konvensjon mot kjernefysisk terrorisme av 13. april 2005 Behandlet
11. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (energi- og miljøkomiteen) Behandlet
8. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
8. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Utanriksdepartementet Behandlet
8. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
16. jun 2013 Endringer i sivilombudsmannsloven (nasjonal forebyggende mekanisme) (lov-delen) Behandlet
9. jun 2013 Endring i straffeprosessloven Behandlet
13. mai 2013 Samtykke til ratifikasjon av valgfri protokoll til FN-konvensjonen mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff Behandlet
18. mar 2013 Endringer i diskrimineringsombudsloven (tilsyn med gjennomføring av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne) Behandlet
18. mar 2013 Samtykke til ratifikasjon av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandlet
6. mar 2013 Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger Behandlet
6. mar 2013 Noregs deltaking i den 66. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av den 65. generalforsamlinga i FN Behandlet
16. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Utenriksdepartementet Behandlet
6. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
28. nov 2012 Representantforslag om ratifikasjon av tilleggsprotokoll til FNs barnekonvensjon Behandlet
12. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Utanriksdepartementet Behandlet
12. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
16. nov 2011 Hjelp til tørkeofre på Afrikas Horn Behandlet
6. jun 2011 Noregs deltaking i den 65. ordinære generalforsamlinga i FN og vidareførte sesjonar av den 64. generalforsamling av FN Behandlet
8. mai 2011 Redegjørelse av utenriksministeren og forsvarsministeren om situasjonen i Libya og norsk innsats Behandlet
27. apr 2011 Redegjørelse av utenriksministeren om utviklingen i Afghanistan Behandlet
28. mar 2011 Redegjørelse av statsministeren om situasjonen i Libya og Norges deltakelse i den internasjonale koalisjonsstyrken Behandlet
9. mar 2011 Representantforslag om norsk budsjettstrategi for bistand til FN Behandlet
12. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Utanriksdepartementet Behandlet
2. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
13. jun 2010 Noregs deltaking i den 64. ordinære generalforsamlinga i FN Behandlet
17. feb 2010 Utenriksministerens redegjørelse om utviklingen i Afghanistan og Norges sivile og militære engasjement i landet Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
8. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
26. nov 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009, som følge av ny influensa A (H1N1) Behandlet