Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Underkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil sikre god ressurskontroll i fiskeriene. Partiprogram FISKERIER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til god sameksistens mellom petroleumsvirksomhet og fiskeriinteresser. Partiprogram FISKERIER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til at utviklingsland kan utvikle fiskeriforvaltning og -kontroll som et ledd i global innsats mot overfiske. Partiprogram FISKERIER UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Høyre For å styrke fiskerinæringen vil Høyre la kvotepolitikken ligge mest mulig fast. Partiprogram FANGST FISKERIER
2009-2013 Høyre For å styrke fiskerinæringen vil Høyre opprette en differensiert og fiskereid flåte med spredt eierskap. Partiprogram FISKERIER
2009-2013 Høyre For å styrke fiskerinæringen vil Høyre gjennomgå reguleringene med sikte på å gi næringen økt fleksibilitet. Partiprogram FISKERIER
2009-2013 Høyre For å styrke fiskerinæringen vil Høyre la kriteriene for fordeling av kvoter mellom de enkelte fartøygruppene ligge fast. Partiprogram FANGST FISKERIER
2009-2013 Høyre For å styrke fiskerinæringen vil Høyre fjerne distriktkvoteordningen. Partiprogram FANGST FISKERIER
2009-2013 Høyre Høyre ønsker et spredt eierskap til fiskeflåten, og mener flest mulig bør kunne bli eier eller deleier i et fartøy. Det bør utredes om eiergrunnlaget skal utvides og om bestemmelsene bør skille mellom små og store fartøy. Partiprogram FISKERIER
2009-2013 Høyre For å styrke fiskerinæringen vil Høyre rydde opp i eierbestemmelsene i deltakerloven og praktiseringen av disse for å sikre en enhetlig og forutsigbar praksis. Det må være automatikk i retten til å gjennomføre generasjonsskifte i familieselskap. Partiprogram FISKERIER
2009-2013 Høyre For å styrke fiskerinæringen vil Høyre ha en gjennomgang og modernisering av råfiskloven. Høyre mener råfiskloven legger et godt grunnlag for en effektiv og velorganisert markedsplass og god ressurskontroll. Partiprogram FISKEOMSETNING FISKERIER
2009-2013 Høyre For å styrke fiskerinæringen vil Høyre gi rom for større fleksibilitet for valg av redskapstyper innen hver fartøygruppe. Partiprogram FANGST FISKERIER
2009-2013 Høyre For å styrke fiskerinæringen vil Høyre øke fiskerfradraget for å kompensere for økt nettolønnsordning for andre sjøfolk. Partiprogram FISKERIER
2009-2013 Høyre For å styrke fiskerinæringen vil Høyre gå gjennom særavgiftene med sikte på å redusere avgiftsnivået. Partiprogram FISKERIER
2009-2013 Høyre For å styrke fiskerinæringen vil Høyre videreføre en politikk for en bærekraftig fiskeriforvaltning og styrke innsatsen mot ulovlig fiske gjennom Kystvakten og fiskerikontrollen. Partiprogram FANGST FISKERIER HAVBRUK NATURVERN
2009-2013 Høyre For å styrke fiskerinæringen vil Høyre utbedre fiskerihavner. Partiprogram FISKERIER HAVNER
2009-2013 Høyre For å styrke fiskerinæringen vil Høyre arbeide for at EU endrer sin fiskeripolitikk slik at forvaltningsregimene blir likere. Partiprogram EU/EØS FISKERIER
2009-2013 Høyre For å styrke fiskerinæringen vil Høyre arbeide for å få EU til å forby dumping av fisk. Partiprogram EU/EØS FISKERIER HAVBRUK
2009-2013 Høyre For å styrke fiskerinæringen vil Høyre at myndighetene bør samarbeide med fiskernes organisasjoner om når, hvor og hvordan seismisk aktivitet skal foregå. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK
2009-2013 Høyre For å styrke fiskerinæringen vil Høyre utvikle strukturpolitikken slik at næringen blir attraktiv å satse på. Partiprogram FISKERIER
2009-2013 Høyre For å styrke fiskerinæringen vil Høyre legge til rette for bedre utnyttelse av marine ressurser i norske farvann og havområder. Partiprogram FISKERIER
2009-2013 Høyre For å styrke fiskerinæringen vil Høyre bekjempe utbredelsen av kongekrabben utenfor kommersiell sone. Partiprogram FISKERIER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at fiskeri prioriteres høyere i konkurransen mellom oljeutvinning/seismisk skyting og fiskeri. Partiprogram FISKERIER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil bevare norsk eierskap i fiskeri og havbruk. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at innholdet i strukturmeldingen må ligge fast for å sikre næringen forutsigbare rammevilkår. Partiprogram FISKERIER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha leveringsplikt for å fremme lokal videreforedling. Dersom leveringsforpliktelsene ikke overholdes, må det få konsekvenser for videre kvotetildeling. Partiprogram FANGST FISKERIER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke forskning på nye arter innenfor havbruk og utvikling av nye produkter fra fiskeri gjennom å utnytte råvarene bedre og satse mer på innenlands videreforedling. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for internasjonale avtaler for å sikre norske bedrifter markedsadgang for marine produkter. Partiprogram FISKERIER TRAKTATER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere til å legge større vekt på ferskhet og kvalitet. Partiprogram FISKERIER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at tildeling av oppdrettskonsesjoner innenfor rammen av nasjonalt fastsatt politikk flyttes fra fiskeridirektoratet til regionalt nivå. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FISKERIER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for økt videreforedling og direkteomsetning av fisk og landbruksprodukter i distriktene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FISKERIER LANDBRUK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at forholdet mellom fremtidig petroleumsutvinning, fiskeriressurser og miljøhensyn finner sine løsninger og avklaringer gjennom helhetlige og rullerte forvaltningsplaner. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil gi fiskerinæringen økt egenansvar for strukturering innenfor de ulike fartøygruppene. Partiprogram FISKERIER
2009-2013 Venstre Venstre vil avskaffe statlig særbehandling som nettolønnsordningen av offshoreflåten/maritim sektor i forhold til fiskeriflåten. Partiprogram FISKERIER LØNN OG INNTEKT
2009-2013 Venstre Venstre vil ha en samlet gjennomgang av råfiskloven og ordningen med statlig styrt leveringsplikt. Partiprogram FISKERIER
2009-2013 Venstre Venstre vil utvikle en sjømatpolitikk som sikrer en konkurransedyktig og allsidig sjømatnæring gjennom nyskaping, produktutvikling og satsing på eksportfremmende tiltak. Partiprogram FISKEOMSETNING FISKERIER UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Venstre Venstre vil sette strenge miljøkrav ved tildeling av nye oppdrettskonsesjoner og lokalisering av disse. Partiprogram FISKERIER MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil arbeide for å redusere handelshindringer for norsk fisk og fiskeprodukter i en ny WTO-avtale. Partiprogram FISKERIER UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Venstre Venstre vil sikre norsk fiskeri- og sjømatnæring friere adgang til EU-markedet. Partiprogram EU/EØS FISKERIER UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Venstre Venstre vil forenkle regelverket innenfor sjømatsektoren. Partiprogram FISKERIER
2009-2013 Venstre Venstre vil fjerne dagens utførselskvote på 15 kg fisk for utenlandske turister. Partiprogram FISKERIER REISELIVSNÆRING
2009-2013 Venstre Venstre vil øke forskningsinnsatsen innenfor næringsrettet fiskeriforskning. Partiprogram FISKERIER FORSKNING
2009-2013 Venstre Venstre vil utarbeide en plan for nasjonale torskefjorder, på linje med nasjonale laksefjorder. Partiprogram FISKERIER
2009-2013 Venstre Venstre vil ha et regelverk som hindrer gyting i merdene og begrenser rømming av oppdrettstorsk. Partiprogram FISKERIER
2009-2013 Venstre Venstre vil fastsette en nullvisjon for rømming av all oppdrettsfisk, og skjerpe virkemidlene for å oppnå en rask og sterk reduksjon av rømming. Partiprogram FISKERIER
2009-2013 Venstre Venstre vil at alle fiskebestander i norske farvann skal høstes bærekraftig, i tråd med vitenskapelige råd. Partiprogram FISKERIER
2009-2013 Venstre Venstre vil ha en forvaltningspraksis som tar høyde for endringer i gytemønster og truede bestander. Partiprogram FISKERIER
2009-2013 Venstre Venstre vil øke samarbeidet med andre land, særlig i nordområdene, for å få felles internasjonale mål for kontroll og uttak. Partiprogram FISKERIER NORDISK SAMARBEID
2009-2013 Venstre Venstre vil sikre at norske fiskeriprodukter og norske fiskeribestander tilfredsstiller internasjonale sertifiseringer for bærekraftig forvaltning. Partiprogram FISKERIER
2009-2013 Venstre Venstre vil legge vekt på forpliktende avtaler med andre land om en forsvarlig forvaltning av fiskeriressurser. Partiprogram FISKERIER INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil opprettholde råfiskloven og deltakerloven. Partiprogram FISKEOMSETNING FISKERIER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre en variert og framtidsrettet fiskeflåte med hovedvekt på kystflåten og konvensjonelle redskaper, nært knyttet til øvrig virksomhet langs kysten. Partiprogram FISKERIER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre samme vilkår for aktive eiere innen fiskeri og havbruk. Motvirke havfiskeflåtens oppkjøp av kystfiskefartøyer, for å sikre desentralisert eierskap langs kysten. Partiprogram FISKERIER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil tildele større andeler av totalkvotene til kystflåten over tid. Partiprogram FISKERIER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre en desentralisert mottaksstruktur gjennom å sette av midler over statsbudsjettet til føringsordninger og mottaksstasjoner der det ikke er andre alternativer for levering. Partiprogram FISKERIER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil evaluere den innførte strukturkvoteordningen, og ikke åpne for ytterligere sammenslåing av kvoter og rettigheter. Partiprogram FISKERIER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil vurdere kondemneringsordningen for fiskefartøyer ut fra gjeldende situasjon. Partiprogram FISKERIER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha faste årlige fartøykvoter i de fleste viktige fiskeri. Partiprogram FISKERIER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil åpne for kvoteoverføringer fra ett år til et annet, for eksempel 10 prosent, for å skape større fleksibilitet i fangst og jevnere leveringsmønster både i kyst- og havfiskeflåten. Partiprogram FISKERIER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil åpne for nyrekruttering i kystflåten, gjennom støttelån til ungdom som ønsker å være båteiere. Dette må også gjelde ved kjøp av deler av fiskefartøy. Partiprogram FISKERIER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil innføre rekrutteringskvoter for unge som vil inn i næringa. Partiprogram FISKERIER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil opplæringskvoter må tas av forskningskvotene som Norge har tilgjengelig. Kvotene innen hvitfisksektoren til opplæring må være så store at opplæringa har et faktisk innhold. Partiprogram FISKERIER FORSKNING UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil videreføre sikkerhetsopplæringen for fiskere. Partiprogram FISKERIER VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at ordningen med kjøp av fiskerettigheter vurderes avviklet uten at det medfører tap for personer som har kjøpt slike, ved at de tildeles skattemessig avskriving av verdien av rettigheter over 10 - 15 år. Partiprogram FISKERIER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil prioritere lokal tilknytning for eiere innen fiskeri og havbruk. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at når det ligger til rette for det, må Mattilsynet og Fiskeridirektoratet legge inn buffere i kystsonen som kan virke som effektive sperrer mot sykdomsspredning. Partiprogram FISKERIER NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at for å redusere omfanget og risiko ved eventuelle havari, må det snarest settes maksimalgrenser for merdenes størrelse. Partiprogram FISKERIER NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at en erstatningsordning for sanering av anlegg ved alvorlige sykdommer bør innføres i samarbeid med næringen. Erstatningen skal være et spleiselag mellom aktørene, staten og forsikringsselskap. Partiprogram FISKERIER FORSIKRING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil innføre krav til rutiner ved oppdrettsanlegg, og sette maksimal grense for antall kg biomasse i hver merd med tanke på risiko ved rømning. Partiprogram FISKERIER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gå i mot fusjoner mellom store selskap som tar opp mer enn 15 prosent av konsesjonene. Partiprogram FISKERIER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at negative miljøpåvirkninger i oppdrettsnæringa må minimaliseres gjennom kontrolltiltak. Partiprogram FISKERIER MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil innføre en nasjonal, eventuelt internasjonal merkeordning, i samarbeid med FN, som dokumenterer at fisken er fanget på bærekraftig måte og ikke truer bestanden. Partiprogram FISKERIER NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil stimulere til et bredt innenlandsk kvalitets- og markedsføringsarbeid for å øke forbruket av fiskeprodukter i hjemmemarkedet. Partiprogram FISKEOMSETNING FISKERIER NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil videreføre og styrke verdiskapingsprogrammet for fisk. Partiprogram FISKEOMSETNING FISKERIER NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil satse på forskning og utvikling for å sikre bedre utnyttelse og bruk av biprodukt og ”avfall” fra fiskerisektoren. Partiprogram FISKERIER FORSKNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil avvikle årsgebyret for at fiskefartøy skal kunne stå i merkeregisteret og årsgebyret for lokaliteter i oppdrettsnæringa. Partiprogram AVGIFTER FISKERIER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gå imot innføring av ”kontrollavgift” i fiskeri- og havbruksnæringa. Partiprogram AVGIFTER FISKERIER HAVBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gjennomgå Mattilsynets rutiner med sikte på å sikre større smidighet og større kunnskap om utfordringene i fiskeri og oppdrett. Partiprogram FISKERIER NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil Sørge for en forsiktig økning på opprettsproduksjonen av de aktuelle fiskearter, slik at en ikke går raskere fram enn det markedsveksten tilsier. Partiprogram FISKERIER NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil øke bevilgningene til forskning på akvatiske sykdommer betydelig for å sikre god dyrehelse, norsk fisks gode renommé på verdensmarkedet og arbeidsplasser. Partiprogram FISKERIER FORSKNING HAVBRUK
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil redusere trålfisket. Partiprogram FISKERIER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for at regionale folkevalgte organer skal få økt innflytelse over utviklinga av fiskeriene, og vil prøve ut ulike modeller for regional fordeling og forvaltning. Partiprogram FISKERIER LOKALFORVALTNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for rømningssikre anlegg. Partiprogram FISKERIER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre et midlertidig forbud (moratorium) mot å sette ut og produsere genmodifiserte arter i oppdrettsnæringen. Partiprogram FISKERIER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at disse selskapene følger norske retningslinjer for miljø, sikkerhet og faglige rettigheter ved sine anlegg i utlandet. Partiprogram FISKERIER MILJØVERN UTENRIKSSAKER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge innleder samarbeid med andre land som driver tilsvarende oppdrett. Partiprogram FISKERIER INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil vurdere flåtestrukturen. Partiprogram FINANSER FISKERIER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil bidra til en god sameksistens mellom petroleumsvirksomhet og fiskeriinteresser. Regjeringserklæring FISKERIER OLJE OG GASS
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil ivareta norske interesser innenfor fisk og landbruk i de pågående WTO-forhandlingene. Regjeringserklæring FISKERIER LANDBRUK ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil arbeide for å fremme norsk eksport av fisk og fiskeprodukter samt andre eksportinteresser i de pågående WTO-forhandlingene. Regjeringserklæring FISKERIER ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke kunnskapen om hvordan klimaendringene og spesielt havforsuringen vil påvirke de marine næringene og livet langs kysten. Regjeringserklæring FISKERIER FORURENSNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) [Regjeringen] vil sikre langsiktig nasjonal råderett og styring over de marine ressursene og havområdene våre. Regjeringserklæring FISKERIER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil ha en variert flåte og rettferdig fordeling av fiskeressursene som bidrar til å sikre sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene. Regjeringserklæring DISTRIKTSPOLITIKK FISKERIER SYSSELSETTING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil videreføre dagens strukturpolitikk og sikre flåten under 11 meter et tilstrekkelig kvotegrunnlag til å kunne drive lønnsomt. Regjeringserklæring FANGST FISKERIER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon. Da må vi ligge i front kunnskapsmessig på områder som bærekraftig ressursbruk, havmiljø, klima, produktutvikling og marked. Derfor vil regjeringen styrke den marine forskningen, og stimulere til omstilling og nyskaping. Regjeringserklæring FISKERIER FORSKNING HAVBRUK MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sikre en bærekraftig forvaltning av de marine ressursene. Regjeringserklæring FISKERIER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sikre god ressurskontroll i fiskeriene og bekjempe ulovlig, uregulert og urapportert fiske, blant annet gjennom Kystvaktens nærvær og flyovervåkning. Regjeringserklæring FANGST FISKERIER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sikre en desentralisert mottaksstruktur gjennom avsetning til føringsordninger og mottaksstasjoner der det ikke er andre alternativer for levering. Regjeringserklæring FISKERIER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil opprettholde deltakerloven og råfiskloven. Regjeringserklæring FISKERIER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil ha fokus på at verdiskapingen innen sjømatnæringen kan økes gjennom bedre samhandling i hele verdikjeden. Regjeringserklæring FISKERIER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke den marine forskningen. Regjeringserklæring FISKERIER FORSKNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke kunnskapen om hvilke effekter klimaendringer vil ha på havets økosystemer og det kystbaserte næringslivet. Regjeringserklæring FISKERIER MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil forebygge arealkonflikter og legge til rette for sameksistens mellom de ulike aktørene som benytter kystsonen. Regjeringserklæring FISKERIER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke den nasjonale satsingen på fangstbasert havbruk og oppdrett av nye arter. Regjeringserklæring FANGST FISKERIER HAVBRUK
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil følge opp regjeringens strategi for marin bioprospektering. Regjeringserklæring FISKERIER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil følge opp planrammen og prioriteringene i Nasjonal transportplan 2010-2019 og med det øke bevilgningene til fiskerihavner og maritim infrastruktur. Regjeringserklæring FISKERIER HAVNER SJØFART
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil stille oppdrettsnæringen til ansvar for rømt laks, og forby alle former for fiskeoppdrett i nasjonale laksefjorder, samt i ferskvann. Partiprogram FISKERIER NÆRINGSLIV NATURVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV mener at oppdrett gradvis bør fases over i lukkede anlegg i sjø eller på land eller at det tas i bruk andre teknologier som i sammenlignbar grad ivaretar miljøhensynene. Det må stilles strenge krav til dokumentert bærekraft før tildeling av nye konsesjoner kan tillates. Ved sviktende bærekraft må tildelte konsesjoner begrenses. Partiprogram FISKERIER NÆRINGSLIV NATURVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for økt forskningen på fiskevelferd og sterkere fokus på fiskevelferd i oppdrettsanlegg. Partiprogram FISKERIER FORSKNING HAVBRUK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å opprettholde råfiskloven, styrke deltakerloven og skjerpe kravene til leveringsplikt for trålflåten med refordeling av kvoten dersom plikten ikke overholdes. Partiprogram FISKERIER NATURVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at kvoter omfordeles fra den kapitalintensive havfiskeflåten og store kystflåten til den arbeidsintensive kystflåten. Partiprogram FISKERIER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å redusere omsettingen av kvoter. Partiprogram FANGST FISKERIER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det utvikles verktøy for bedre kvalitetsmåling og klassifisering av fersk fisk som grunnlag for prisdifferensiering. Partiprogram FISKERIER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en utvidelse av ordningen med rekrutteringskvoter til ungdom. Partiprogram FANGST FISKERIER NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å gjennomføre en grønn skatteomlegging innenfor dagens skattenivå for å redusere utslippene av CO2 fra fiskerisektorene. Partiprogram FISKERIER MILJØVERN SKATTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for bekjempelse av ulovlig, urapportert og uregulert fiske, og arbeide for et internasjonalt forbud mot utkast av fisk. Partiprogram FANGST FISKERIER NATURVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for det må stilles strenge krav til dokumentert bærekraft før tildeling av nye konsesjoner. Ved sviktende bærekraft må tildelte konsesjoner begrenses. Partiprogram FANGST FISKERIER HAVBRUK NATURVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for innføring av arealavgift, og/eller mulighet for kommunene til å ilegge eiendomsskatt, for oppdrettsanlegg. Partiprogram AVGIFTER FISKERIER HAVBRUK SKATTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at nye oppdrettskonsesjoner ikke skal være omsettelige, men falle tilbake til fellesskapet om de går ut av bruk. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at regjeringen skal ta initiativ til en internasjonal avtale mellom de største oppdrettsnasjonene for å regulere minstestandarder, styrke og sikre ivaretakelse av arbeidstakere, urfolks og lokalbefolkningens rettigheter. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke satsingen på marin bioprospektering og ta i bruk mikro og makroalger som grunnlag for fôr og biodiesel. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil intensivere kartlegging og nødvendig vern av kaldtvannskorallrev, og utarbeide en strategi for å redusere konflikten mellom fiskeri og vern av korallrev. Partiprogram FISKERIER NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre midlertidig reduksjon i fiskekvotene for bestander som ligger betydelig under historiske nivåer, med sikte på større, bærekraftig uttak i fremtiden. Partiprogram FISKERIER NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil forby fangst av visse arter eller med visse redskaper i avgrensende områder dersom det er nødvendig for å opprettholde bærekraftig fiskebestander. Partiprogram FISKERIER NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil gi tilskudd for å utvikle et alternativ til blyline som kan brukes i fiskerinæringen. Partiprogram FISKERIER NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre fiskeflåten mulighet for strukturering slik at de ulike flåtegrupper opprettholder konkurransekraft og evne til nyinvesteringer. Partiprogram FISKERIER
2013-2017 Venstre Venstre vil utvide ordningen med rekrutteringskvoter for unge fiskere. Partiprogram FISKERIER NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Venstre Venstre vil gjennomgå deltakerloven med sikte på forenkling og økt fleksibilitet. Partiprogram FISKERIER
2013-2017 Venstre Venstre vil oppdatere råfiskloven for å sikre høyere ressurskvalitet og økt lønnsomhet, samtidig som hovedelementene i loven skal bestå. Partiprogram FISKERIER
2013-2017 Venstre Venstre vil øke fiskerfradraget. Partiprogram FISKERIER SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke ordningen med næringstiltak i fiskeriene. Partiprogram FISKERIER
2013-2017 Venstre Venstre vil forenkle reglene rundt fiskerinæringen slik at fiskerne selv i større grad kan velge redskap, og slik at det blir økt fleksibilitet mellom valg av flåtegruppe. Partiprogram FISKERIER
2013-2017 Venstre Venstre vil vurdere industrikvoteordninger som kan skape størst mulig fleksibilitet. Partiprogram FISKERIER
2013-2017 Venstre Venstre vil restrukturere og forenkle leveringsplikten av fisk til lokale fiskerimottak. Partiprogram FISKERIER
2013-2017 Venstre Venstre vil kreve at alle sjøpattedyr og fiskebestander i norske farvann skal høstes bærekraftig, i tråd med vitenskapelige råd. Partiprogram FISKERIER
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre at norske fiskeriprodukter og norske fiskeribestander tilfredsstiller godkjente internasjonale sertifiseringer for bærekraftig forvaltning. Partiprogram FISKERIER
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke havforskningsinstituttet og trappe opp forsknings- og utviklingsinnsatsen (FoU) til havforskning og tilgrensende forskningsdisipliner for å styrke kunnskapsgrunnlaget for forvaltning av havressursene. Partiprogram FISKERIER FORSKNING HAVBRUK
2013-2017 Venstre Venstre vil arbeide aktivt for internasjonalt forbud mot utkast av fisk. Partiprogram FISKERIER
2013-2017 Venstre Venstre vil intensivere arbeidet med marine grunnkart for å oppnå en bedre forvaltning av norskekysten, og gjøre disse offentlig tilgjengelige. Partiprogram FISKERIER
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke kystvakten og kystvaktens innsats for å avdekke og forhindre ulovlig fiske i norske havområder. Partiprogram FANGST FISKERIER STATSFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil arbeide for at det blir etablert internasjonale tvisteløsningsordninger som kan avgjøre fiskerikonflikter mellom ulike kyststater for å hindre unødvendig nedfisking av viktige fiskebestander. Partiprogram FANGST FISKERIER INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Venstre Venstre vil opprette petroleumsfri sone ut til minimum 25 kilometer fra grunnlinja. Partiprogram FISKERIER
2013-2017 Venstre Venstre vil fjerne gebyret på nødpeilesendere. Partiprogram AVGIFTER FANGST FISKERIER
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke forskningen på navigasjon, kommunikasjon og maritim sikkerhet spesielt rettet inn mot ferdsel i nordområdene. Partiprogram FISKERIER FORSKNING NÆRINGSLIV OLJE OG GASS
2013-2017 Høyre Høyre vil arbeide for å bedre markedsadgangen til utlandet for fisk og fiskeprodukter, også gjennom bilaterale handelsavtaler. Partiprogram FISKERIER UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Høyre Høyre vil ha fiskekvoter som sikrer bærekraftige bestander, samtidig som fordelingen av kvotene må være mest mulig forutsigbar. Fiskeriforvaltningen må sørge for aktiv bestandsovervåkning og innsats mot ulovlig fiske. Endringer av kvoteåret bør vurderes for å sikre en bedre tilpasning for et mer markedsorientert fangstmønster. Partiprogram FANGST FISKERIER
2013-2017 Høyre Høyre vil sørge for at råfiskloven legger et godt grunnlag for en effektiv og velorganisert markedsplass og god ressurskontroll. Partiprogram FANGST FISKERIER
2013-2017 Høyre Høyre vil føre en poliktikk som sikrer et spredt eierskap og en differensiert fiskeflåte. Strukturpolitikken skal legge til rette for en lønnsom, variert og bærekraftig næring der alle gis like muligheter innen de forskjelle flåtegruppene. Flest mulig må kunne bli eier eller deleier i et fartøy. Partiprogram FANGST FISKERIER
2013-2017 Høyre Høyre vil organisere Mattilsynet slik at regionene opptrer på en helhetlig og enhetlig måte. Tilsynet må oppleves som en serviceinstitutsjon og som en ressurs for næringsutvikling. Partiprogram FANGST FISKERIER
2013-2017 Høyre Høyre vil sørge for en bedre utnyttelse av ressursene ved å tilrettelegge for fangst og produksjon av nye arter. Partiprogram FANGST FISKERIER
2013-2017 Høyre Høyre vil gi kommunene insentiv for å tilrettelegge for næring ved å la mer av konsesjonsavgiften gå direkte til de berørte kommunene. Partiprogram FISKERIER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Høyre Høyre vil erstatte dagens konsesjonstildeling på laks og ørret med objektive tildelingskriterier som miljømessig bærekraft og tilgang på lokaliteter. Partiprogram FANGST FISKERIER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil gjennomgå Råfiskloven/Fiskesalslagslova og Deltakerloven. Partiprogram FANGST FISKERIER
2013-2017 Fremskrittspartiet Det må igangsettes økt forskning innenfor sjømatsnæringen for å utnytte potensialet av biprodukter herunder eksempelvis helsekost/medisin. Partiprogram FISKERIER FORSKNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil utvikle et system med omsettelige kvoter. Partiprogram FANGST FISKERIER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at årlige totalkvoter bestemmes av et beregningsutvalg. Partiprogram FANGST FISKERIER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sikre en optimal og bærekraftig utnyttelse av fiskebestander. Partiprogram FANGST FISKERIER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sikre effektiv kontroll mot ulovlig, urapportert og uregulert fiske. Partiprogram FANGST FISKERIER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil utrydde kongekrabbe utenfor kommersiell sone. Partiprogram FANGST FISKERIER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for et internasjonalt regelverk mot dumping av fisk. Partiprogram FANGST FISKERIER FORURENSNING NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Prinsipielt er FrP imot leveringsplikten for fiskerinæringen. Tidligere inngåtte avtaler skal imidlertid respekteres. Partiprogram FISKERIER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil bedre vilkårene for havbruk. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil avvikle det offentlige eierskapet i oppdrettsnæringen. Partiprogram FANGST FISKERIER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil ha en gjennomgang av særavgiftene som næringen betaler. Partiprogram AVGIFTER FISKERIER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at eksportavgiften og FoU-avgiften må styres av næringen. Partiprogram AVGIFTER FISKERIER FORSKNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil stille strenge, men objektive veterinærfaglige og miljømessige krav til næringen. Partiprogram FANGST FISKERIER FORURENSNING NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil legge til rette for produksjonsøkning. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at produksjon og priser skal styres av markedet. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bidra aktivt til å sikre fremtidsrettet infrastruktur og laboratorier for avansert, anvendt forskning og utvikling innen havromsteknologi og andre områder der Norge har særskilte fortrinn. Partiprogram FISKERIER FORSKNING OLJE OG GASS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil satse videre på de områdene der vi har spesielle forutsetninger for å være gode, som petroleum, energi og miljø, reiseliv, marin- og maritimsektor, blant annet gjennom satsing på forskning og utvikling. Partiprogram ENERGI FISKERIER FORSKNING NÆRINGSLIV OLJE OG GASS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle den maritime næringen med fokus på forskning og innovasjon rettet mot utvikling av mer miljøvennlige løsninger. Partiprogram FISKERIER MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING NATURSKADER NATURVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at det blir tatt nødvendige hensyn til miljø og fiskerivirksomhet i petroleumsvirksomheten. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN OLJE OG GASS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre bærekraftig forvaltning av fiskeressursene, styrke ressurskontrollen vesentlig og bekjempe ulovlig fiske. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bevare deltakerloven og råfiskloven. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere til økt leveranse av fersk fisk gjennom kvotebonus og ferskfiskstrategi. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for variert, lønnsom flåte som bidrar til å sikre sysselsetting langs kysten. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at fartøy som har fått tillatelse til å fiske mot plikt til å levere i bestemte regioner, overholder vilkårene. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil stå fast ved at det ikke tillates å installere fabrikkanlegg i fartøy som ikke allerede har slikt anlegg og gjøre regelverket for produksjon om bord mest mulig likt regelverket for produksjon på land. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle gode samhandlingsarenaer mellom maritime og marine næringer og forsterke innsatsen på forskning, teknologiutvikling og innovasjon i fiskeri og havbrukssektoren. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gi sjømatnæringen et utdanningsløft. Partiprogram FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for en industriell utvikling blant annet ved å sikre forutsigbar tilgang til råstoff gjennom året for foredlingsbedrifter og industri. Partiprogram FANGST FISKERIER INDUSTRI
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for nye arbeidsplasser i nord gjennom utnyttelse av de naturgitte fortrinnene for fiskerivirksomhet, petroleum, vindkraft, bergverk og reiseliv. Partiprogram BERGVERK ENERGI FISKERIER OLJE OG GASS REISELIVSNÆRING SYSSELSETTING
2013-2017 Arbeiderpartiet Forvaltningen av havområdene skal skje ut fra en helhetlig og økosystembasert tilnærming. Hensynet til fiskeriinteressene skal tillegges stor vekt. Partiprogram ENERGI FISKERIER MILJØVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet ønsker å legge til rette for at mest mulig fisk kan bearbeides i Norge. Partiprogram FISKERIER
2013-2017 Arbeiderpartiet Vi er opptatt av at utfordringene som [fiskeri]næringen i dag har, i hovedsak lakselus og rømming, må løses. Partiprogram FISKERIER
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet ønsker å styrke de folkevalgtes rolle og gi lokale og regionale folkevalgte økt myndighet over egen utvikling. Partiprogram FISKERIER LOKALFORVALTNING NATURVERN OLJE OG GASS STATSFORVALTNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at myndighetene skal samarbeide med fiskernes organisasjoner om når, hvor og hvordan seismisk aktivitet skal foregå. Partiprogram FISKERIER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at det settes av tilstrekkelige arealer langs kysten for sjømatproduksjon. Partiprogram FISKERIER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at skatter og avgifter fra havbruksnæringa i større grad skal tilbakeføres til kommuner som setter av areal til havbruksanlegg. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK
2013-2017 Senterpartiet Sp vil opprettholde dagens eierskapsbegrensninger i oppdrettsnæringa. Partiprogram FISKERIER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil styrke fiskenæringa ved å sikre en variert, lønnsom og framtidsrettet fiskeflåte som gir grunnlag for rekruttering og fornying av flåten med hovedvekt på kystflåten, nært knyttet til øvrig virksomhet langs kysten. Partiprogram FISKERIER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at kvoter til forskningsfangst reduseres, og at fristilt kvantum avsettes til rekrutteringsordninger for de minste flåtegruppene. Partiprogram FANGST FISKERIER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil vurdere å åpne for justering av kvotegrunnlag innenfor de enkelte flåtegruppene for å styrkelønnsomheten i fiskeflåten. Partiprogram FANGST FISKERIER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil ikke gå inn for strukturering av kystflåten under 11 meter. Partiprogram FISKERIER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil opprettholde en differensiert og fiskereid flåte med spredt eierskap. Partiprogram FISKERIER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil la kriteriene for fordeling av kvoter mellom de enkelte fartøygruppene ligge fast. Partiprogram FISKERIER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil sikre en desentralisert mottaksstruktur gjennom å sette av midler over statsbudsjettet til føringsordninger og mottaksstasjoner uten andre alternativer for levering. Partiprogram FISKERIER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil legge til rette for økt lokal videreforedling av fisk i Norge. Partiprogram FISKERIER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil opprettholde råfiskloven og deltakerloven. Partiprogram FISKERIER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil videreføre sikkerhetsopplæringen for fiskere, og utbedre fiskerihavner langs kysten. Partiprogram FISKERIER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil innføre arealavgift fra havbruksnæringen som i sin helhet skal tilfalle de kommunene der matfiskog produksjonsanleggene ligger. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK
2013-2017 Senterpartiet Sp vil styrke offentlig FoU-innsats for bærekraftig og økende produksjon av dagens oppdrettsarter, og initiere prosjekter for annen havbasert produksjon, herunder planter som kan binde CO2 og være ingredienser for andre produksjoner. Partiprogram FISKERIER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil jobbe for å sikre videreutvikling av foredlingsindustrien slik at en størst mulig del av verdiskapingen skjer i Norge også i framtiden. Partiprogram FISKERIER INDUSTRI LANDBRUK NÆRINGSLIV UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at forholdet mellom fremtidig petroleumsutvinning, fiskeriressurser og miljøhensyn finner sine løsninger og avklaringer gjennom helhetlige og rullerte forvaltningsplaner. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FISKERIER MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for å sikre en bærekraftig forvaltning av ressursene i Barentshavet. Partiprogram FISKERIER MILJØVERN POLAROMRÅDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre en forsvarlig og langsiktig bærekraftig forvaltning av fiskeressursene. Partiprogram FISKERIER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at fiskeri skal ha prioritet i spørsmål som omhandler avveininger mellom oljeutvinning/seismisk skyting og fiskeri. Partiprogram FISKERIER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil bevare norsk eierskap i fiskeri og havbruk. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil legge vekt på lokale arbeidsplasser når kvoter skal fordeles. Partiprogram FISKERIER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at fiskerfradraget økes fra 150 000 til 170 000 i 2014, og prisjusteres videre i tråd med den generelle utviklingen. Partiprogram FISKERIER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at fiskerinæringen skal være sikret forutsigbare rammer. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil videreføre både råfiskloven og deltakerloven. Partiprogram FISKERIER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre videreføring av leveringsplikten for fremdeles å fremme lokal videreforedling. Partiprogram FISKERIER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil motvirke fiskefusk og dumping. Partiprogram FISKERIER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre kystfiskeflåten forsvarlige driftsvilkår. Partiprogram FISKERIER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil holde fast på kvotefordelingen mellom ulike fartøygrupper. Partiprogram FISKERIER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for internasjonale avtaler for å sikre norske bedrifter markedstilgang for marine produkter. Partiprogram FISKERIER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en effektiv kontroll mot overbeskatning av matfisk i norske farvann og arbeide for en slik kontroll også internasjonalt. Partiprogram FISKERIER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utvikle det norske hjemmemarkedet for sjømat ved å opprette fiskerisamvirker etter modell fra landbruket, med vekt på foredling og distribusjon av lokal fersk fisk. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil regulere fôrproduksjonen til oppdrettsnæringen for å unngå at matfisk og annen menneskemat blir brukt til fôr. Genmodifiserte råvarer må ikke tillates i fiskefôr. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil kun gi nye konsesjoner for oppdrett dersom anlegget er lukket, med sjøvann hentet fra under fotosynteselaget og med effektiv rensing. Gamle anlegg må lukkes på samme måte innen 2020. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre bedre dyrevelferd hos oppdrettsfisk, blant annet ved å innføre lavere maksimumsgrenser for antall fisk i en mær. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forby kitinhemmere som medisin i oppdrettsnæringen. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil satse mer på utnytting av alger og annen vegetabilsk sjømat. Partiprogram FISKERIER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil støtte arbeidet med økologisk sertifisering av sjømat etter modell fra landbrukssektoren. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil satse på forskning og utvikling innen fiskeri- og havbruksnæringene, særlig for å øke merverdien av norske eksportprodukter. Regjeringserklæring FISKERIER FORSKNING UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil opprettholde leveringsplikten for inngåtte avtaler, men knytte plikten til ulike regioner fremfor det enkelte anlegg og kommuner. Regjeringserklæring FISKERIER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forbedre markedsadgangen til eksportmarkedene for fisk og fiskeprodukter, blant annet gjennom bilaterale handelsavtaler. Regjeringserklæring FISKEOMSETNING FISKERIER UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil føre en politikk som sikrer et spredt, privat eierskap og en differensiert fiskeflåte der de ulike flåtegruppene gis like muligheter. Regjeringserklæring FISKEOMSETNING FISKERIER NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre og modernisere fiskesalgslagsloven for å sikre fleksible, effektive og velorganiserte markedsplasser med god ressurskontroll. Regjeringserklæring FISKEOMSETNING FISKERIER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil åpne for oppmyking i deltakerloven, spesielt når det gjelder krav til bosted i forbindelse med arv eller generasjonsskifte. Regjeringserklæring FISKERIER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forbedre slumpfiskordningen for havflåten. Regjeringserklæring FANGST FISKERIER HAVBRUK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til grunn at strukturerte kvoter skal være tidsubegrenset. Regjeringserklæring FANGST FISKERIER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil åpne for strukturering i lukket fartøygruppe under 11 meter og styrke rekrutteringen til flåtegruppen. Regjeringserklæring FANGST FISKERIER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre en samfiskeordning i åpen fartøygruppe under 11 meter. Regjeringserklæring FANGST FISKERIER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke arbeidet mot lakselus, andre sykdomsutfordringer og rømming gjennom forpliktende avtaler med næringen. Regjeringserklæring FISKERIER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for en fiskeri- og havbruksnæring i Nord-Norge med lønnsomhet i alle ledd. Regjeringserklæring FISKERIER HAVBRUK POLAROMRÅDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre rekruttering til regionens fiskeri- og havbruksnæring. Regjeringserklæring FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at all geologisk kartlegging og seismikk i petroleumsvirksomheten skal avpasses med hensyn til fiskerivirksomhet, økologi, fiskens gytetid og vandringsmønster. Det skal utvises varsomhet med tanke på utslippsfare under produksjon og transport. Partiprogram FISKERIER NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil vurdere større begrensinger mot taretråling i vernede sjøområder på grunn av samspillet mellom sjøplanter og fugleliv. Partiprogram FISKERIER NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for bærekraftig jakt og fiske. Partiprogram FISKERIER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil heve aldersgrensen for gratis innlandsfiske fra 16 til 18 år. Partiprogram BARN FISKERIER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil la fiskeflåten kunne levere avfall fra havet kostnadsfritt. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil utrede en returordning i samarbeid med fiskerinæringen for linebruk, teiner, fiskekar og andre redskaper av sammensatte materialer. Det må stilles krav om at nye teiner og garn har mekanismer som forhindrer langs tids «spøkelsesfiske» hvis de mistes. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at kvinnene stimuleres til å være aktive utøvere innen primærnæringene. Partiprogram FISKERIER LANDBRUK LIKESTILLING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil beholde fiskesalgslagsloven (tidligere råfiskloven) som regulerer førstehåndsomsetningen av viltlevende marine ressurser, og sikrer gjennom forhandlinger og minstepriser en fordeling av inntekt mellom fiskeflåten og industri på land. Partiprogram FISKERIER INDUSTRI
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil beholde deltakerloven og en fiskeflåte eid av fiskerne. Partiprogram FISKERIER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for at vertskommunene får en direkte del av verdiskapningen fra eget areal, eksisterende og framtidig. Partiprogram FISKERIER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre en forsvarlig og langsiktig bærekraftig forvaltning av fiskeressursene. Partiprogram FISKERIER MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at fiskeri skal ha prioritet i spørsmål som omhandler avveininger mellom oljeutvinning/seismisk skyting og fiskeri. Partiprogram FISKERIER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil bevare norsk eierskap i fiskeri og havbruk. Partiprogram FISKERIER STATSEIENDOMMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge vekt på lokale arbeidsplasser når kvoter skal fordeles. Partiprogram FISKERIER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at fiskerfradraget økes. Partiprogram FISKERIER SKATTEFRADRAG
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at fiskerinæringen skal være sikret forutsigbare rammer. Partiprogram FISKERIER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil videreføre både fiskesalgslagsloven og deltakerloven. Partiprogram FISKERIER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre kystfiskeflåten forsvarlige driftsvilkår. Partiprogram FISKERIER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil holde fast på kvotefordelingen mellom ulike fartøygrupper. Partiprogram FISKERIER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for en internasjonal aksept for økologisk bærekraftig fangst av sjøpattedyr. Partiprogram FISKERIER MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for internasjonale avtaler for å sikre norske bedrifter markedstilgang for marine produkter. Partiprogram FISKERIER INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det fortsatt bør stimuleres til levendefangst og levendelagring av villfisk gjennom tilleggskvoter. Partiprogram FISKERIER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en effektiv kontroll mot overbeskatning av matfisk i norske farvann og arbeide for en slik kontroll også internasjonalt. Partiprogram FISKERIER SKATTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha strenge regler mot dumping av fisk, fiskefusk og uriktig rapportering, samtidig som man legger til rette for levering av bifangst. Partiprogram FISKERIER NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at reguleringer mot oppdrett skal tilpasses slik at også mindre og lokale oppdrettsselskaper kan leve med endringene. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at oppdrettsnæringen skal betale arealavgift til kommunene. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK KOMMUNER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil vurdere å erstatte arealavgiften for oppdrettsanlegg med en avgift basert på volum/biomasse. Partiprogram AVGIFTER FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at kommuneplanene regulerer hvor oppdrettsanlegg kan lokaliseres. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK KOMMUNER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha økt kamp mot fôrtap, lakselus og rømming. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at havbruksnæringen må ta et større ansvar for å få bukt med problemene knyttet til rømming, lus lokale utslipp og sykdom. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke FoU-innsatsen knyttet til marin bioprospektering. Partiprogram FISKERIER FORSKNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil utvide Garantiinstituttet for eksportkreditts virkemiddelapparat til å også kunne omfatte store fiskefartøy og andre større typer fartøy. Partiprogram FISKERIER SKATTER UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil bidra til mer effektiv produksjon og uttak av fornybar biomasse fra jordbruk, skogbruk, fiskeri og havbruk innenfor bærekraftige rammer. Partiprogram FISKERIER INDUSTRI JORDBRUK MILJØVERN SKOGBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil øke kunnskapsinnhenting og arealplanlegging på tvers av kommune- og fylkesgrenser for videreutvikling av lokalitetsstrukturen i oppdrettsnæringen. Partiprogram FISKERIER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil forebygge arealkonflikter mellom dyrking av nye arter og etablert akvakultur, fiskerivirksomhet, sjøfart og friluftsliv. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK SJØFART
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at det lages en strategi for ilandføring og bruk av restråstoff fra fiskerivirksomhet. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil stimulere til ytterligere brukerstyrt forskning på utnyttelse av fiskeressursene, herunder potensial for mottak og foredling av levende fisk. Partiprogram FISKERIER FORSKNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil avvikle pliktsystemet. Partiprogram FISKERIER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil gjennomgå Råfiskloven/Fiskesalslagslova og Deltakerloven. Partiprogram FISKERIER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha økt forskning innen [fiskeri]næringen. Partiprogram FISKERIER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil utvikle et system med omsettelige kvoter, hvor hele landet ses under ett. Partiprogram FISKERIER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at årlige totalkvoter bestemmes av et beregningsutvalg. Partiprogram FISKERIER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre en optimal og bærekraftig utnyttelse av fiskebestander. Partiprogram FISKERIER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil gi lik struktureringsmulighet for fartøy over og under 11 meter. Partiprogram FISKERIER SJØFART
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre effektiv kontroll mot ulovlig, urapportert og uregulert fiske. Partiprogram FISKERIER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil utrydde kongekrabbe utenfor kommersiell sone. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for et internasjonalt regelverk mot dumping av fisk. Partiprogram FISKERIER INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil vurdere ulike rekrutteringstiltak for fiskere. Partiprogram FISKERIER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil liberalisere konsesjonsvilkårene for å skape vekst i oppdrettsnæringen. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil avvikle det offentlige eierskapet i oppdrettsnæringen. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK STATSEIENDOMMER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha en gjennomgang av særavgiftene som oppdrettsnæringen betaler. Partiprogram AVGIFTER FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at eksportavgiften og FoU-avgiften må styres av oppdrettsnæringen. Partiprogram AVGIFTER FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil stille strenge, men objektive veterinærfaglige og miljømessige krav til oppdrettsnæringen. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil legge til rette for produksjonsøkning i oppdrettsnæringen. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil stimulere kommuner til å stille egnede arealer til rådighet for akvakulturnæringen. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK KOMMUNER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke forskningen på hvordan villaks, produksjon av kraft og oppdrettslaks kan sameksistere. Partiprogram ENERGI FISKERIER FORSKNING NATURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke uavhengig forskning på smittepresset fra havbruket til villfisk. Partiprogram FISKERIER FORSKNING NATURVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil garantere for at fiskeressursene også i fremtiden skal tilhøre folket i felleskap: Vi vil sikre en fiskereid flåte og at nasjonalitetskravet opprettholdes i samsvar med deltakerlovens bestemmelser. Vi sier nei til evigvarende kvoter. Partiprogram FISKERIER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utrede nye økonomiske ordninger som gjør det enklere å investere i egen båt eller bli deleier i et fartøy. Partiprogram FISKERIER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide aktivt mot sosial dumping i sjømatnæringen og beholde fiskesalgslagsloven. Partiprogram ARBEIDSLIV FISKERIER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre god ressurskontroll for å hindre ulovlig fangst og utkast. Partiprogram FISKERIER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil opprettholde en variert fiskeflåte og legge til rette for en kontrollert strukturering. Partiprogram FISKERIER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ikke innføre strukturkvoteordning for fartøy med hjemmelslengde under 11 meter. Utrede spørsmålet om kvotetilgang og lønnsomhet og videreføre samfiskeordningen for denne gruppa. Partiprogram FISKERIER SJØFART
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innen forskning og utvikling styrke bestands- og ressursforskningen. Partiprogram FISKERIER FORSKNING HAVBRUK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre forenklinger i regelverket. Partiprogram FISKERIER STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle minst ett sterkt fag- og kompetansemiljø som vektlegger sjømatindustriens behov for kunnskap og forskning, samt legge til rette for god rekruttering i alle ledd. Partiprogram FISKERIER FORSKNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke de marine klyngene med sikte på økt innovasjon innenfor sjømatnæringen, særlig med tanke på å realisere mulighetene innen marin bioøkonomi. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre gode mottaksnettverk gjennom føringstilskudd og god infrastruktur. Partiprogram FISKERIER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for utvikling av gode, statlig finansierte fiskerihavner. Partiprogram FISKERIER HAVNER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil igangsette tiltak for å forlenge og utjevne sesongene ved foreksempel å videreutvikle ulike ordninger for levende fangst og lagring, bruk av fryst råstoff, helårsavtaler og utrede fleksibelt kvoteår. Partiprogram FISKERIER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere til økt samarbeid mellom flåteleddet og industrien. Partiprogram FISKERIER INDUSTRI
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil avklare de juridiske spørsmålene knyttet til levende lagring. Partiprogram FISKERIER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere til bedre utnyttelse av restråstoffet med mål om at råstoff, inkludert bi-fangst, tas vare på og kan gi grunnlag for nye produkter i bioøkonomien. Partiprogram FISKERIER MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomgå ordning med tildeling av konsesjoner for å vurdere om det kan stimuleres til mer videreforedling. Partiprogram FISKERIER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle og bygge bro mellom Norges sterke posisjon innen akvakultur, maritim og offshore for å muliggjøre sikker og bærekraftig sjømatproduksjon, også i mer værutsatte kyst- og havområder. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil satse på FoU og ny, fremtidsrettet teknologi, spesielt innen nye produksjons- og driftsmetoder. Partiprogram FISKERIER FORSKNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjennom en kunnskapsbasert tilnærming etablere produksjonsområder for lakse- og ørrettoppdrett, der miljøstatusen i området avgjør om det skal tillates vekst eller ikke. Partiprogram FISKERIER NATURVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere til videreforedling, herunder gjeninnføre krav til de største aktørene [i fiskerisektoren] om lokal aktivitet og bearbeiding, FoU og tilbud om lærlinge- og traineeplasser. Partiprogram FISKERIER FORSKNING HAVBRUK UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle ordningen med forsknings- og utviklingstillatelser og sikre at ny kunnskap og teknologi kommer hele havbruksnæringen til gode. Partiprogram FISKERIER FORSKNING HAVBRUK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stille krav om sporing av oppdrettsfisk og legge til rette for god fiskehelse. Partiprogram FISKERIER NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil satse på nye arter innen marin havbruk. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil prøve ut rullerende MTB (maksimal tillatt biomasse) med sikte på å oppnå helårlige arbeidsplasser. Partiprogram FISKERIER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle den maritime industrien og gjøre skipsflåten mer klimavennlig ved å styrke miljøteknologiordningen og Enova. Partiprogram FISKERIER MILJØVERN SJØFART
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil redusere miljø- og klimagassutslipp fra fiskeri- og nærskipstrafikken. Partiprogram FERGER FISKERIER MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere alle fiskefartøyer til å være involvert i «Fishing for Litter» -ordninger. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil kartlegge behovet for tiltak på lufthavner for eksport av spesielt sjømat. Partiprogram FISKERIER LUFTFART UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre allmennheten god tilgang til jakt- og fiskemuligheter. Partiprogram FISKERIER NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil trappe opp støtten som går til å rydde norske strender for plastavfall og til å fiske avfall fra havoverflaten samt øke bevilgningene til forskning rundt marin forsøpling. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil ta i bruk ny teknologi for opprydding og rensing av plast i havet. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil rydde opp i massene på sjøbunnen i havne- og fjordområder som er sterkt forurenset av miljøgifter fra blant annet industri og avrenning fra land. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette en ordning for innmelding av tapte fiskeredskaper, både for fritidsfiskere og kommersielle aktører, samt en tydelig merking av fiskeutstyr. Partiprogram FANGST FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil totalforby sjødeponi av gruveavfall og avslutte eksisterende deponier. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at brønnplugging blir gjennomført når oljeselskapene forlater sine felt på norsk sokkel. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil forby utskiftning av ballastvann i sårbare områder og kreve rensing. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke oljevernberedskapen, havariberedskapen, slepebåtkapasiteten og overvåkingen av kystmiljøet. Partiprogram ENERGI FISKERIER HAVBRUK OLJE OG GASS
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre en merkeordning og panteordning på utstyr i hav- og fiskerinæringen. Partiprogram FISKERIER FORBRUKERSAKER HAVBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil utvikle en marin renovasjonstjeneste. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke forskningen på fjordsystemene som unike marine økosystem. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha en sterkere veiledning til kyst- og fjordkommunene om lokal forvaltning av marine ressurser, bl.a. bruk av lokale vernesoner for hummer. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK KOMMUNER LOKALFORVALTNING NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil jobbe for en justering i vannrammedirektivet/vannrammeplanen slik at marin fisk blir et kvalitetskriterium for tilstandsvurdering av miljøforholdene i fjordsystemene. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre utvikling av en bærekraftig havbruksnæring som tar vare på miljøet i havet, uten at havet får tilført for mye næringssalter, organisk materiale og legemidler. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil verne de delene av kyst- og havområder som har særskilt verneverdi. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil lage en plan for marine verneområder med mål om at 10 % av havområdene innenfor territorialgrensen og omfattende områder utenfor skal vernes. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre varig vern mot petroleumsaktivitet i spesielt sårbare områder inkludert i og ved iskanten og polarfronten, Jan Mayen, Lofoten, Vesterålen og Senja, Skagerrak, Mørefeltene, Jærkysten og kystnære områder av Finnmark. Partiprogram ENERGI FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Venstre Venstre vil bevare kysttorsken i Skagerrak og Ytre Oslofjord for fremtidige generasjoner. Partiprogram FANGST FISKERIER MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre midlertidig fredning i gytefjorder og områder for kysttorsk langs kysten fra og med Østfold til og med Telemark. Partiprogram FANGST FISKERIER MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil vurdere begrensinger i lysfiske, bunnfiske og garnfiske i Oslofjorden/indre Skagerak i samarbeid med fiskerinæringen. Partiprogram FANGST FISKERIER MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre lokale fiskeoppsynsmenn underlagt Fiskeridirektoratet etter modell av Statens naturoppsyn. Partiprogram FANGST FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil ha en informasjonskampanje rettet mot fritidsfiskere om situasjonen for kysttorskbestanden og om regler for blant annet minstemål, redskap og merking. Partiprogram FANGST FISKERIER MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at tilstanden for villaksen er god eller svært god i alle vassdrag. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil minimere problemet med rømming og lakselus fra oppdrettsnæringen. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre nasjonale laksefjorder fra aktivitet som ødelegger villaksen. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil sette i gang planlegging og prosjektering av terminaler for effektiv omlasting mellom skip, jernbane og andre transportmidler. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK HAVNER SAMFERDSEL SJØFART
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre nasjonale fiskerihavner prioritering gjennom NTP. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK HAVNER SAMFERDSEL SJØFART
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere virkemidler for utvikling og innfasing av lavutslippsfartøy, som elektriske, hybrid og biogassfartøy og hydrogen som energibærer. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK HAVNER SAMFERDSEL SJØFART
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal utvikle og realisere nullutslippskonsepter for flere skipstyper, blant annet gods-, fiske- og fergefartøy. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK HAVNER SAMFERDSEL SJØFART
2017-2021 Venstre Venstre vil ivareta lokalt eierskap i en global verden, t.d. innenfor kystnæringer/maritime næringer. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for flere lønnsomme industribedrifter innen jordbruk, skogbruk, fiskeri og havbruk gjennom endrede skatteregler. Partiprogram FINANSER FISKERIER HAVBRUK JORDBRUK LANDBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER SKOGBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre nytte av Norges posisjon som verdensledende innenfor fiskeri og havbruk ved å styrke og utvikle de biomarine næringer. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil at alle sjøpattedyr- og fiskebestander i norske farvann skal høstes bærekraftig i tråd med vitenskapelige råd. Partiprogram FANGST FISKERIER HAVBRUK NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke kystvakten og kystvaktens innsats for å avdekke og forhindre ulovlig fiske i norske havområder. Partiprogram FANGST FISKERIER HAVBRUK POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SJØFART
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide aktivt for et internasjonalt forbud mot utkast av fisk. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for det blir skapt større verdier av hver kilo fisk og andre marine ressurser. Partiprogram FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil ha tidsavgrensede fiskekvoter. Partiprogram FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre viktige rammeverk som fiskesalgslagsloven og deltakerloven. Partiprogram FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil opprettholde en kvotebalanse mellom fartøygrupper. Partiprogram FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil fastholde nasjonalitetskravet i deltakerloven for fisking. Partiprogram FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil forenkle reglene for fiskerinæringen slik at fiskerne selv i større grad kan velge redskap, og slik at det blir økt fleksibilitet i valg av flåtegruppe. Partiprogram FINANSER FISKERIER HAVBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre endringer i leverings-, bearbeidings- og aktivitetsplikten som ivaretar verdiskaping i Nord-Norge. Partiprogram FINANSER FISKERIER HAVBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil utvide ordningen med rekrutteringskvoter for unge fiskere. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til bruk av redskapsgrupper og metoder som gir best mulig kvalitet på fisken, som krokfanget fisk/teiner. Partiprogram ARBEIDSLIV FINANSER FISKERIER HAVBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil satse på driftsformer innen hvitfisknæringen som har jevn levering og produksjon gjennom hele året, med fisk av høy kvalitet. Partiprogram FINANSER FISKERIER HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil øke den nasjonale satsingen på forskning innenfor hvitfisknæringen, som fangstmetoder, bearbeiding, levendelagring, logistikk og markedsføring. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil prioritere markedsadgang og ressurstilgang i internasjonale avtaler. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre vern mot bunntråling i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede ressursrente i fiskeri- og sjømatnæringen. Partiprogram FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere en støtteordning for å bygge om/investere i miljøvennlige motorer i fiskeflåten (elmotor/biodiesel/gass). Partiprogram FISKERIER HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil at leveringsforpliktelsene må overholdes. Dersom leveringsforpliktelser misligholdes, inndras kvoten og tilbys andre. Partiprogram FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil at båter under 11 meter skal ikke struktureres. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil at endringer i regelverk og andre virkemidler benyttes til å øke utnyttelsen av råstoffet i sjømatindustrien. Partiprogram FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil innen 2020 skal alt marint råstoff som fiskes og fanges utnyttes. Partiprogram FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil øke FoU på bruk av restråstoff og høsting av nye arter i havet. Partiprogram FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke Norges posisjon som sjømatnasjon på det globale markedet og ta ansvar for å øke mattilførselen og styrke matsikkerheten i en verden med stor befolkningsvekst. Partiprogram FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at veksten i oppdrettsnæringen til enhver tid er bærekraftig og ikke utgjør en miljøtrussel for livet i havet, annen fisk og villaks. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke kunnskapsgrunnlaget for forvaltning av havressursene ved å styrke Havforskningsinstituttet og trappe opp forsknings- og utviklingsinnsatsen (FoU) til havforskning og tilgrensende forskningsdisipliner. Partiprogram FISKERIER FORSKNING HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha et nytt konsesjonsregelverk for havbruksnæringen som legger til rette for bærekraftig vekst i næringen samtidig som hensyn til fiskevelferd, rømmingsbegrensning og miljø ivaretas. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for tydelige krav til oppdrettsnæringen for å snarest mulig utvikle teknologi og driftsformer som får bukt med problemene knyttet til rømming, lus og forurensning fra merdene. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil at fangst av fôr til oppdrettsfisk ikke overbeskatter fiskebestander. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre strengere sanksjonsmuligheter overfor fiskeoppdrettsaktører som ikke driver innenfor dagens regelverk. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre vederlag til kommunene for tilrettelegging av areal til oppdrettsvirksomhet, som kompensasjon for arealbruk og lokale miljøulemper. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil at flest mulig nye fiskeoppdrettskonsesjoner skal være grønne konsesjoner. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at eiere av eksisterende fiskeoppdrettskonsesjoner skal kunne bytte dem mot nye grønne konsesjoner med økt tillatt produksjon. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil gradvis stramme inn kravene for å kvalifisere som «grønn konsesjon» innen fiskeoppdrett etter hvert som det utvikles mer miljøvennlige løsninger i næringen, og sikre at kravene omfatter utslipp av næringssalter og bunnfall i tillegg til lakselus og rømming. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for å redusere handelshindringer for fisk og fiskeprodukter i en ny WTO-avtale. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil jobbe for å gi norsk fiskeri- og sjømatnæring friere adgang til EU-markedet. Partiprogram EU/EØS FISKERIER HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil forenkle regelverket innenfor sjømatsektoren. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette dedikerte FoU-programmer som binder industrien tettere opp mot leverandørindustrien og forskningsinstitusjonene for å bidra til utviklingen i bioøkonomien. Partiprogram FISKERIER FORSKNING HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at flere får tilgang til jakt og fiske. Partiprogram FANGST FISKERIER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha nasjonal kontroll over ressurser og infrastruktur. Partiprogram ARBEIDSLIV FISKERIER HAVBRUK JERNBANER LANDBRUK SAMFERDSEL SKOGBRUK STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at naturressurser som vann, villfisk og mineraler beskyttes mot privatisering i alle handelsavtaler Norge tar del i. Partiprogram FINANSER FISKEOMSETNING FISKERIER NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD TRAKTATER UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke vernet av viktige naturverdier. SV vil sikre 10 % vern av havområdene innenfor territorialgrensen gjennom marine verneplaner. Videre vil SV utnevne nye arter i kulturlandskapet til prioriterte arter. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ta vare på villaksen. Vi vil innføre krav om at innen 2020 skal all oppdrettslaks dobbeltmerkes på en måte som gjør at rømt fisk enkelt kan identifiseres og spores. SV sier nei til volumøkning i oppdrettsanleggene inntil det er kontroll på lakselusa. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på nye former for fornybar energi. Det må satses på økt produksjon av blant annet annengenerasjons biodrivstoff, biogass, geoenergi, solenergi, bølgekraft og havvind, gjennom å etablere forutsigbare støtteregimer. Utviklingen må skje på en måte som er forsvarlig for klima, natur og annen fornybar ressursutnyttelse. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre fast avgift til kommunene for bruk av fjordene til oppdrett basert på antall kilo produsert fisk i hver kommune. Partiprogram AVGIFTER FANGST FINANSER FISKERIER HAVBRUK KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre fiskernes rett til prisforhandling og Fiskesalgslagets enerett til å fastsette minstepris på fisken. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil vil opprettholde Fiskesalgslagsloven. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil tilbakeføre torsketrålkonsesjonene (plikt-ordningen) til kystsamfunnene, og bruke deler av dette til å øke rekrutteringen til fiskeriene. Partiprogram ARBEIDSLIV FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil kreve at leveringsplikten til landanlegg innfris eller at kvoten blir refordelt i lokalsamfunnet. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stramme inn aktivitetsplikten. Det vil si at kun aktive fiskere kan eie fiskefartøy med fiskerettigheter. Aktivitetsplikten skal også gjelde for rederi. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil endre trålstigen, og omdisponere trålkvoteandelen til en Folkekvote. Kvoten tildeles i en utlånsordning ut fra kriterier om at kompetanse, lokal bosetting og levering av fangst gir etableringsrett. Tiltak som bidrar til generasjonsskifte skal prioriteres. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil avvikle hjemmelslengdeordningen. Regulere fiskebåter og kvoter etter faktisk lengde. Partiprogram FANGST FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil hindre sammenslåing av kvoter, også for båter under 15 meter. Fisk fra kystflåten er grunnlag for verdiskaping i mange kystsamfunn. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bedre forvaltningen av fjordfiskebestander. Opprettholde krav til fartøystørrelse som gis adgang til fiske innenfor fjordlinjene. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha økt kvalitet ved levering [av fisk]. SV vil etablere en kvalitetsfiskstrategi. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke markedsarbeid, kommunikasjonsstrategier og forskning for å møte forbrukerkriterier i ulike markedssegment [innen fiskeindustrien]. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HANDEL HAVBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil starte opp industrielle næringsparker langs kysten, hvor den enes avfall er den nestes ressurs. All fisk og restråstoffer skal bringes til land og utnyttes. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bidra til økt satsing på utvikling av ny småskala teknologi i hele [fiskeri-]næringskjeden. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre ressursregnskap. Kreve revisjonsplikt for fanget og levert fangst målt opp mot bearbeidet produkt. Alt fiskeavfall og restprodukter tas vare på for bruk i ny næringsvirksomhet. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre turistfiskekort for sjøfiske. Fiskekort skal gi oversikt over turistfiskets volum og geografiske fordeling. Partiprogram FANGST FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil redusere klimagassutslipp fra fiskeflåten, og satse på den delen av fiskeflåten som er mest miljøvennlig. SV vil etablere støtteordning for el-sjarker og elektrisk dekksutstyr på fiskefartøy. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke norsk sjømat sin markedsposisjon gjennom dokumenterbart bedre miljøstandard i hele verdikjeden fra fiskebåt til forbruker. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha et utviklingsprogram for kystfiskeflåten som fremmer miljøkvalitet, produktkvalitet og arbeidsforhold. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at fiskerihavnene utbedres med service og infrastruktur, slik at fiskeværene kan videreutvikles som innovative bedriftsklynger og gode bosted. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at norske sjøfolk må sikres konkurransevilkår gjennom en god refusjonsordning. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FANGST FINANSER FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil redusere eierkonsentrasjonen i norsk havbruk. SV vil styrke det lokale eierskapet til ressursene. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil kreve tiltak for redusert lokal forurensning fra oppdrettsanlegget. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke arbeidet med dyrking av næringsstoffer i kretsløp i og rundt oppdrettsanlegg og begrense biomassen til en forsvarlig standard. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at anlegg i nasjonale laksefjorder avvikles. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stille strengere krav til rømmingsfrie anlegg i sjø og merking av fisken. Framtidens fiskeoppdrett må skje i lukkede anlegg. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil intensivere forskningsinnsatsen for produksjon av mikroalger til fôr. Forbruk av fiskeolje og fiskemel må balanseres på et nivå som opprettholder marine biotoper og reduserer overfiske av viktige arter. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bidra til flere grønne konsesjoner for lukkede og havbaserte merder. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at nye oppdrettskonsesjoner ikke skal være omsettelige. Partiprogram FINANSER FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at [fiske-]konsesjonene skal falle tilbake til fellesskapet om de går ut av bruk. Partiprogram FINANSER FISKERIER HAVBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi kommunene råderett over egen arealpolitikk, slik at det blir anledning til å si nei til oppdrettsanlegg i egen kommune. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil kreve at fiskefôr renses for miljøgifter. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for å få en sterkere forvaltning og regulering av turistfiske. Partiprogram FANGST FISKERIER NÆRINGSLIV REISELIVSNÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil forby sjødeponi. SV vil innføre avgift på dumping av gruveavfall, og samtidig stille krav om resirkulering og igjenfylling. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at innsatsen på landbruk, fiskeri og matsikkerhet skal bidra til å øke produktiviteten i matproduksjonen i alle ledd, fra småbønder og -fiskere til industriaktører. Partiprogram FANGST FINANSER FISKEOMSETNING FISKERIER JORDBRUK LANDBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Høyre Høyre vil at Norge skal ta en ledende rolle i å fremme den blågrønne økonomien og forvaltningen av ressursene i havet på en bærekraftig måte. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil at Norge fortsatt skal ha en lederrolle innen forskning, bekjempelse, oppsamling og håndtering av marint avfall. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil bidra til at flere norskeide skip bruker norsk flagg, gjennom å opprettholde dagens rederibeskatning, lovfestet konkurransedyktig nettolønnsordning, et kundeorientert Sjøfartsdirektorat og konkurransedyktige skipsregistre. Partiprogram FINANSER FISKERIER HAVBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre en bærekraftig forvaltning og vekst i fiske- og oppdrettsnæringen. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Høyre Høyre vil øke fleksibiliteten for fiskerne og fiskeindustrien, blant annet gjennom kvotestruktur, regionalisering av leveringsplikten og opphevelse av bearbeidingsplikten. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Høyre Høyre vil bidra til at fiskeindustrien får handelspolitiske og industrielle rammevilkår med et tydelig verdikjedeperspektiv som sikrer lønnsomhet, økt produktutvikling og videreforedling. Partiprogram FISKERIER UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Høyre Høyre vil sørge for at marine næringer har forutsigbar råstofftilgang, som også legger mer til rette for helårlig videreforedling av råstoff i Norge. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Høyre Høyre vil vurdere en samordning av de ulike sektormyndighetene innenfor skipsfart, fiskeri og havbruk for å sikre en helhetlig forvaltning av de marine ressursene. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK SJØFART STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil stimulere oppdrettsnæringen til å bli fossilfri. Partiprogram FISKERIER MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil forenkle kravene til stedegen fisk i landbasert fiskeoppdrett. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke fiskenæringa ved å sikre en variert, lønnsom og framtidsrettet fiskeflåte som gir grunnlag for rekruttering og fornying av flåten, nært knyttet til øvrig virksomhet langs kysten. Partiprogram ARBEIDSLIV FANGST FISKERIER SYSSELSETTING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil videreutvikle og prioritere kystflåten. Partiprogram FANGST FISKERIER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil opprettholde deltakerloven og fiskesalgslagsloven. Håndheve aktivitetskravet i deltakerloven. Partiprogram FANGST FISKERIER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ikke gå inn for strukturering av kystflåten under 11 meter. Partiprogram FANGST FISKERIER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil opprettholde en differensiert og fisker-eid flåte med spredt eierskap. Partiprogram FANGST FISKERIER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil la kriteriene for fordeling av kvoter mellom de enkelte fartøygruppene ligge fast. Partiprogram FANGST FISKERIER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre en desentralisert fiskemottaksstruktur gjennom å sette av midler over statsbudsjettet til føringsordninger og mottaksstasjoner uten andre alternativer for levering. Partiprogram FANGST FISKERIER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge til rette for økt lokal videreforedling av fisk i Norge. Partiprogram FANGST FISKERIER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke fiskerfradraget. Partiprogram FANGST FISKERIER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gjeninnføre ordningen med fiskerirettleder. Partiprogram FANGST FISKERIER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil utbedre fiskerihavner langs kysten. Partiprogram FANGST FISKERIER HAVNER SJØFART
2017-2021 Senterpartiet Sp vil videreføre redusert sats på CO2-avgift for fiskenæringa. Partiprogram AVGIFTER FANGST FINANSER FISKERIER FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil utrede overgang fra kjøp og salg av kvoter og til tildeling av kvoter og konsesjoner av fisk til unge rekrutter når den eldre generasjon takker av. De som har kjøpt deltakerrettigheter, konsesjoner eller kvoter, må ikke lide noe tap ved en eventuell endring. Partiprogram FANGST FISKERIER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil stimulere til økt utnyttelse av fiskeressursene i ferskvann. Partiprogram FANGST FISKERIER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at det settes av tilstrekkelige arealer langs kysten til sjømatproduksjon. Partiprogram FANGST FISKERIER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil opprettholde eierskapsbegrensninger i oppdrettsnæringa. Partiprogram FANGST FISKERIER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke offentlig FoU-innsats for bærekraftig og økende produksjon av dagens oppdrettsarter, og initiere prosjekter for annen havbasert produksjon, herunder planter som kan binde CO2 og være ingredienser for andre produksjoner. Partiprogram FANGST FISKERIER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil fjerne konsesjon for produksjonsmetoder i havbruksnæringen som ikke påvirker det ytre miljøet negativt, som oppdrettsanlegg på land og lukkede anlegg til sjøs. Partiprogram FANGST FISKERIER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at kommunene skal få mer igjen for å avsette areal til havbruksnæringa. Dette bør skje gjennom innføring av en nasjonal arealavgift. Partiprogram FANGST FISKERIER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge til rette for satsing på innlandsfiskeoppdrett. Partiprogram FANGST FISKERIER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke arbeidet mot marin forsøpling og plastforurensning. Partiprogram AVGIFTER FINANSER FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for forpliktende utslippsreduksjoner i internasjonal skipsfart. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SJØFART
2017-2021 Senterpartiet Sp vil forsterke innsatsen for å gjøre kystflåten utslippsfri. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN SJØFART
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre at vår utforming av distrikts- og regionalpolitikk, skatte- og avgiftspolitikk, helsepolitikk og alkoholpolitikk, sysselsettingspolitikk, likestillingspolitikk, landbruks- og fiskeripolitikk, samt vår eiendomspolitikk, ikke skal kunne utfordres av internasjonale handelsregler. Partiprogram ARBEIDSLIV AVGIFTER BOLIGSAKER DISTRIKTSPOLITIKK FANGST FINANSER FISKERIER FOLKEHELSE HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID JORDBRUK LANDBRUK LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID RUSMIDLER SKATTER SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke arbeidet for å beskytte og styrke norske villaks og ørretbestander. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjennomføre en omfattende omstilling av oppdrettsnæringen gjennom at nye konsesjoner kun gis til lukkede oppdrettsanlegg og bruk av lukket teknologi kreves på alle eksisterende anlegg innen 2025. Partiprogram FISKERIER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide internasjonalt mot overbeskatning av fisk og andre marine arter. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke fiskerioppsynets lokale tilstedeværelse langs hele kysten og trappe opp arbeidet med å forebygge ulovlig fiskerivirksomhet. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forby bunntråling. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre «Fishing for litter» til en permanent og landsdekkende belønningsordning der både fiskere og folk flest kan levere inn marint avfall og få en vrakpant for avfallet. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre forbud mot å skifte ballastvann eller tømme kjemikalier fra lusebehandling i sårbare områder og avvikle bruk av kitinhemmere i oppdrettsnæringen. Partiprogram FISKERIER NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utarbeide en nasjonal klimatilpasningsplan for å ta vare på naturmangfold i et endret klima, herunder tiltak for landbruk, fiskeri og oppdrettsnæringen. Partiprogram FISKERIER LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre lavere maksimumsgrenser for antall fisk i en merd, støtte stressreduserende tiltak og dyrevennlige metoder for fjerning av lakselus. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil grunnlovsfeste at fiskeriressursene i havet tilhører folket. Partiprogram FISKERIER GRUNNLOVEN HAVBRUK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil beholde deltakerloven, havressursloven og fiskesalgslagsloven, med strenge grenser for antall kvoter et rederi kan eie. Partiprogram FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ta hensyn til rekruttering og sysselsetting ved utdeling av kvoter og overføre kvoter fra havfiskeflåten til kystfiskeflåten hvis leveringsforpliktelsene ikke oppfylles. Partiprogram FISKERIER SYSSELSETTING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil si nei til evigvarende kvoter. Partiprogram FISKERIER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ta initiativ til et internasjonalt forbud mot utkasting av fisk. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil etablere en tilskuddsordning for elektrifisering av fiskeflåten slik at kystflåten raskt kan bli utslippsfri. Partiprogram ELEKTRISITET FISKERIER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide mot nedbygging av dagens fiskefelt. Partiprogram FISKERIER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil følge opp forslagene fra kystfiskeutvalget i 2008 om egen lov og forvaltning for kystfisket i Finnmark. Partiprogram FISKERIER POLAROMRÅDER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ta initiativ til å utvikle “Fiskerens marked” etter modell fra “Bondens marked”. Partiprogram FISKERIER VAREHANDEL
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at kystfiskeflåten skal være ryggsøylen i fiskerinæringen, med havfiskeflåten som supplement for å høste av flere ressurser. Partiprogram FISKERIER SJØFART
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil kun gi nye konsesjoner til lukkede oppdrettsanlegg og kreve lukket teknologi på alle eksisterende anlegg innen 2025. Partiprogram FISKERIER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utvide og trappe opp spleiselaget mellom staten og oppdrettsindustrien om FoU, teknologiutvikling og investeringer i lukkede anlegg og miljøløsninger. Partiprogram FISKERIER FORSKNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bygge opp bærekraftig fôrproduksjon i Norge for å øke selvforsyningsgraden og hindre bruk av matfisk og importert protein. Partiprogram FISKERIER LANDBRUKSPRODUKTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil opprette eget oppdrettstilsyn i Mattilsynet for å styrke kontrollen med rapportering, dyrevelferd og bærekraftig drift. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil initiere en uavhengig nasjonal utredning om oppdrettsanleggs påvirkning på hele økosystemet i en fjord. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil tydeliggjøre at forurensningsloven gjelder for oppdrettsindustrien. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil skjerpe kravene til dyrevelferd i oppdrettsindustrien. Partiprogram FISKERIER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre hjemfallsordninger for oppdrettslokaliteter. Partiprogram FISKERIER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil få på plass merking av oppdrettslaks for å kunne spore rømt laks tilbake til oppdrettsanlegget. Partiprogram FISKERIER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil etablere tilskuddsordning for elektrifisering av fiskeflåten. Partiprogram ELEKTRISITET FISKERIER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke arbeidet med fiskeribasert bistand og bærekraftig forvaltning av fiskeriressurser. Partiprogram FISKERIER UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke antall konsesjoner og øke totalt tillatt biomasse i eksisterende konsesjoner i fiskeoppdretten (red.anm.). Regjeringserklæring FISKERIER
2017-2021 Rødt Rødt vil at fiskekvoter ikke skal være omsettelige. Partiprogram FISKERIER
2017-2021 Rødt Rødt vil at forvaltningspraksisen med omsettelige kvoter i kystflåten skal stoppes umiddelbart. Partiprogram FISKERIER
2017-2021 Rødt Rødt vil at alle kvoterettigheter skal være midlertidige etter en kontrakt mellom båteier og staten. Partiprogram FISKERIER
2017-2021 Rødt Rødt vil at det ikke åpnes for kjøp og salg av kvoter for båter under 11 meter. Partiprogram FISKERIER
2017-2021 Rødt Rødt vil at tildelte kvoter for all fangst og fiske av marine arter tilbakeføres til fellesskapet ved ønske om salg eller kondemnering av fartøyet. Partiprogram FISKERIER
2017-2021 Rødt Rødt vil at tråling etter hvitfisk skal avvikles etter en plan innen en 15-årsperiode og kvotene overføres til kystflåten. Partiprogram FISKERIER
2017-2021 Rødt Rødt vil at fisk skal leveres til lokale landanlegg. Partiprogram FISKERIER
2017-2021 Rødt Rødt vil at fram til trålerflåten for hvitfisk er avviklet, skal dagens tilbudsplikt for trålere omgjøres til leveringsplikt. Ombordproduksjon skal ikke tillates til erstatning for dette. Partiprogram FISKERIER
2017-2021 Rødt Rødt vil at bearbeidings- og aktivitetsplikten for landanlegg ikke skal svekkes. Partiprogram FISKERIER
2017-2021 Rødt Rødt vil at staten om nødvendig skal bidra til å opprettholde mottaks- og foredlingsanlegg for kystflåten. Partiprogram FISKERIER
2017-2021 Rødt Rødt vil at fiske og aktiviteter til havs skal ta vare på naturmangfoldet. Partiprogram FISKERIER
2017-2021 Rødt Rødt vil at fiskekvotene fastsettes slik at bærekraftige bestander av alle fiskeslag opprettholdes. Partiprogram FISKERIER
2017-2021 Rødt Rødt vil at nasjonal kontroll og regulering skal hindre overfiske. Kystvaktas og overvåkningsflyenes rolle i fiskeriovervåkinga skal ikke svekkes. Partiprogram FISKERIER
2017-2021 Rødt Rødt vil turistfisket skal reguleres gjennom konsesjonsplikt på nye turistfiskeanlegg og skjerpet kontroll på alle grenseoverganger. Partiprogram FISKERIER REISELIVSNÆRING
2017-2021 Rødt Rødt vil at åpning av fangst på nye arter skal være basert på uavhengig forskning og føre-var-prinsippet. Partiprogram FISKERIER
2017-2021 Rødt Rødt vil at innsatsen for å redusere CO2-utslipp fra fiskeriene må intensiveres. All dumping av avfall fra fiskeri og havbruk forbys, og opprensking av tidligere forurensing i havet skal intensiveres. Partiprogram FISKERIER FORURENSNING
2017-2021 Rødt Rødt vil at det innføres et generelt forbud mot seismikkskyting med luftkanoner. Oljeinstallasjoner og havvindanlegg skal ikke forekomme der det forhindrer fiske og fangst eller truer livet i havet. Partiprogram FISKERIER
2017-2021 Rødt Rødt vil at sjølaksefisket (fiske med garn etter villaks) må reduseres kraftig for å redde bestandene av villaks, og de som har rett til å utøve fisket må kompenseres økonomisk. Partiprogram FISKERIER
2017-2021 Rødt Rødt vil miljøvennlig fiskeoppdrett. Partiprogram FISKERIER
2017-2021 Rødt Rødt vil ikke ha mer fisk i merdene enn i dag. Partiprogram FISKERIER
2017-2021 Rødt Rødt vil at det skal utarbeides en framdriftsplan for utskifting av alle oppdrettsanlegg til lukka anlegg som er rømningssikre, lusefrie, forurensningsfrie og har full sykdomskontroll og høy dyrevelferd. Partiprogram FISKERIER
2017-2021 Rødt Rødt vil at nye konsesjoner skal bare gis til lukka anlegg. Partiprogram FISKERIER
2017-2021 Rødt Rødt vil at konsesjoner skal knyttes til enkeltselskaper og ikke omsettes fritt. Partiprogram FISKERIER
2017-2021 Rødt Rødt vil at hensynet til bevaring av viltlevende marine arter og bærekraftig bruk av disse skal gå foran ønske om å bruke lokaliteter til oppdrett. Partiprogram FISKERIER NATURVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil at kjemiske midler som overføres til villfisk og dreper kreps og skalldyr skal forbys brukt i fiskefôr. Partiprogram FISKERIER
2017-2021 Rødt Rødt vil at lokalbefolkningas selvråderett og kamp for miljøet skal gå foran norske oppdrettsselskapers ønsker om bruk. Partiprogram FISKERIER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for økt lokal og nasjonal videreforedling av matvarer med en desentralisert struktur. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FISKERIER LANDBRUK
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for å sikre primærprodusentenes markedsmakt gjennom samvirker. Partiprogram FISKERIER LANDBRUK
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at fisk som er fanget i norsk farvann skal videreforedles i Norge og ikke sendes ut til foredling i andre land. Partiprogram FISKERIER
2017-2021 Rødt Rødt vil at staten må bidra med oppbygging, fornying og sikring av mottaksanlegg i kyst- og fjordområdene. Partiprogram FISKERIER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at større del av verdiene i matvarekjeden går til primærprodusenter, fortrinnsvis bønder og fiskere. Partiprogram FISKERIER LANDBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre nettolønnsordningen for sjøfolk. Regjeringserklæring ARBEIDSVILKÅR FISKERIER SJØFART
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ha konkurransedyktige skipsregistre. Regjeringserklæring FISKERIER SJØFART
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke Norge som sjømatnasjon og sikre god markedsadgang for norske produkter. Regjeringserklæring FISKEOMSETNING FISKERIER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for en bærekraftig fiskerinæring som også skal være lønnsom og innovativ. Regjeringserklæring FISKERIER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere nye tiltak som kan bidra til rekruttering og utvikling i næringen. Regjeringserklæring FISKERIER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre optimal og bærekraftig utnyttelse av fiskebestandene. Regjeringserklæring FISKERIER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil at årlige totalkvoter fastsettes basert på faglige råd. Regjeringserklæring FISKERIER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gi strukturendringsmuligheter for fartøy over 11 meter, og vurdere strukturering under 11 meter. Regjeringserklæring FISKERIER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge frem en ny stortingsmelding om pliktsystemet. Regjeringserklæring FISKERIER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge frem en stortingsmelding om kvotesystemet basert på Eidesen-utvalgets utredning. Regjeringserklæring FISKERIER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil trappe opp kampen mot ulovlig fiske. Regjeringserklæring FISKERIER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for at det blir skapt større verdier av hver kilo fisk og andre marine ressurser. Regjeringserklæring FISKERIER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke den nasjonale satsingen på forskning innenfor hvitfisknæringen, blant annet på fangstmetoder, bearbeiding, levendelagring, logistikk og markedsføring. Regjeringserklæring FISKERIER FORSKNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for bærekraftig vekst gjennom praktisering av trafikklysordningen. Regjeringserklæring FISKERIER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bruke utviklingstillatelser til å utvikle nye og bedre løsninger for havbruk og sjømatnæringen. Regjeringserklæring FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forbedre kontrollen med avfall innen skipsfart, fiskeri og oppdrett, herunder styrke mottakssystem for avfall fra skip i norske havner. Regjeringserklæring FISKERIER FORURENSNING SJØFART
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreutvikle ordningen for innmelding av tapte fiskeredskaper og innføre en tydelig merking av fiskeutstyr. Regjeringserklæring FISKERIER FORURENSNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ha en handlingsplan for å oppfylle kvalitetsnormen for villaks. Regjeringserklæring FISKERIER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utvikle regionale lufthavner for å styrke sjømateksporten. Regjeringserklæring FISKERIER LUFTFART UTENRIKSHANDEL

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
10. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
8. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
8. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
8. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2021 Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
6. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
3. des 2020 Samtykke til inngåelse av rammeavtale om fiskerier mellom Norge og Storbritannia av 30. september 2020 Behandlet
9. nov 2020 Riksrevisjonens undersøkelse av kvotesystemet i kyst- og havfisket Behandlet
29. sep 2020 Grunnlovsforslag om ny § 112a (om at de viltlevende marine ressursene tilhører fellesskapet og skal komme kystsamfunnene til gode) Til behandling
18. jun 2020 Lov om endringar i deltakerloven og havressurslova (endringar i kvotesystemet) Til behandling
18. jun 2020 Grunnlovsforslag om ny § 112 a (frittlevende marine ressurser) Til behandling
10. jun 2020 Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene - Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet, og Nordsjøen og Skagerrak Behandlet
27. mai 2020 Representantforslag om å utvide områdeadgangen i det kvoteregulerte kongekrabbefisket Behandlet
25. mai 2020 Endringer i lakse- og innlandsfiskloven og straffeprosessloven Behandlet
18. mai 2020 Noregs fiskeriavtalar for 2020 og fisket etter avtalane i 2018 og 2019 Behandlet
13. mai 2020 Representantforslag om bærekraftig turistfiske Behandlet
29. apr 2020 Et kvotesystem for økt verdiskaping - En fremtidsrettet fiskerinæring Behandlet
1. apr 2020 Representantforslag om tiltakspakke for å sikre seriøsitet i fiskeindustrien Behandlet
30. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under UD, KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, SD og FIN, samt endringer i skatter, avgifter og toll 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
2. mar 2020 Samtykke til ratifikasjon av avtale for å hindre uregulert fiske i den internasjonale delen av Polhavet av 3. oktober 2018 Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
25. nov 2019 Representantforslag om en styrking av rekenæringen Behandlet
16. jun 2019 Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å ivareta miljø og fiskeri ved petroleumsvirksomhet i nordområdene Behandlet
2. jun 2019 Grunnlovsframlegg om ny § 112 a (om at dei marine ressursane høyrer fellesskapet til) Behandlet
2. jun 2019 Grunnlovsforslag om ny § 111 første ledd (de marine ressurser) Behandlet
2. jun 2019 Grunnlovsforslag om ny § 111 (om at de marine ressursene tilhører fellesskapet og skal komme kystsamfunnene til gode) Behandlet
27. mai 2019 Noregs fiskeriavtalar for 2019 og fisket etter avtalane i 2017 og 2018 Behandlet
27. mai 2019 Representantforslag om økte bøtesatser ved ulovlig utførsel av fisk Behandlet
13. mai 2019 Representantforslag om marine verneområder i den eksklusive økonomiske sonen Behandlet
8. apr 2019 Representantforslag om å sikre verdiskaping og sysselsetting i kystsamfunna gjennom heimfall av fiskerettar til kysten Behandlet
30. jan 2019 Representantforslag om nye tiltak og virkemidler for kutt i norske klimagassutslipp fram til 2020 Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 Behandlet
11. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
27. mai 2018 Noregs fiskeriavtalar for 2018 og fisket etter avtalane i 2016 og 2017 Behandlet
11. apr 2018 Endringer i lov om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen (forvaltningen av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond) Behandlet
31. jan 2018 Riksrevisjonens undersøkelse av fiskeriforvaltningen i Nordsjøen og Skagerrak Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
18. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts - og tollinntekter 2018 Behandlet
10. des 2017 Representantforslag om at det ikke skal gjøres strukturendringer i fiskeriene før etter at Stortinget har gjennomført en helhetlig gjennomgang av strukturpolitikken Behandlet
10. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
14. jun 2017 Tilbaketrekning av Meld. St. 20 (2016-2017) Pliktsystemet for torsketrålere Behandlet
13. jun 2017 Oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet Behandlet
7. jun 2017 Endringar i havressurslova m.m. (regulering av turistfiskenæringa m.m.) Behandlet
29. mai 2017 Noen fiskeri- og havbrukspolitiske saker Behandlet
29. mai 2017 Noregs fiskeriavtalar for 2017 og fisket etter avtalane i 2015 og 2016 Behandlet
29. mai 2017 Representantforslag om seismikkfrie områder Behandlet
24. apr 2017 Representantforslag om varig vern mot petroleumsvirksomhet i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja Behandlet
3. apr 2017 Representantforslag om marine verneområder i Arktis og føre-var-prinsippet ved all virksomhet i tidligere helt eller delvis islagte områder Behandlet
20. mar 2017 Pliktsystemet for torsketrålere Trukket
20. mar 2017 Oppheving av lov om ferie for fiskere og endringar i ferieloven Behandlet
30. jan 2017 Representantforslag om å utvide områdeadgangen i det kvoteregulerte fisket etter kongekrabbe Behandlet
16. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
16. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
7. des 2016 Representantforslag om å åpne havet for ungdomsfiske hele året Behandlet
7. des 2016 Representantforslag om langsiktighet og trygghet for turistfisket Behandlet
18. mai 2016 Noregs fiskeriavtalar for 2016 og fisket etter avtalane i 2014 og 2015 Behandlet
4. apr 2016 En konkurransekraftig sjømatindustri Behandlet
18. jan 2016 Norske interesser og politikk i Antarktis Behandlet
15. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
13. des 2015 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2016 Behandlet
10. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
14. jun 2015 Noregs fiskeriavtalar for 2015 og fisket etter avtalane i 2013 og 2014 Behandlet
14. jun 2015 Evaluering av forvaltningen av kongekrabbe Behandlet
10. jun 2015 Endringer i deltakerloven (tildeling av spesiell tillatelse og adgang til å delta i fiske) Behandlet
15. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
14. des 2014 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2015 Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2014 Samtykke til inngåelse av avtale mellom Norge og EU om gjensidig adgang til fiske i Skagerrak for fartøyer som fører dansk, norsk eller svensk flagg Behandlet
10. des 2014 Fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2014 og fisket etter avtalane i 2012 og 2013 Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. jun 2014 Lov om fiskeretten i Tanavassdraget Behandlet
21. mai 2014 Representantforslag om å trygge rekrutteringen til fiskeriene ved å sikre skolekvoter som sørger for en fullverdig opplæring av fremtidens fiskere Behandlet
5. mai 2014 Representantforslag om at fiskekvotene skal forbli i lokalsamfunnet og sikre stabil råvaretilgang for næringslivet Behandlet
13. jan 2014 Fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2013 og fisket etter avtalane i 2011 og 2012 Behandlet
13. jan 2014 Endring i havressurslova Behandlet
15. des 2013 Tilbaketrekking av Prop. 192 S (2012-2013) Endringar i statsbudsjettet 2013 under Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet (tiltakspakke for torskenæringa) Behandlet
11. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
10. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (næringskomiteen) Behandlet
10. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Fiskeri- og kystdepartementet Behandlet
8. des 2013 Endringar i havressurslova (avgift til fiskeriforsking og overvaking) Behandlet
4. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (Innst. 3 S) Behandlet
4. des 2013 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2014 Behandlet
18. jun 2013 Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Nordsjøen og Skagerrak (forvalntingsplan) Behandlet
12. jun 2013 Lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip Behandlet
9. jun 2013 Endringer i akvakulturloven Behandlet
9. jun 2013 Lov om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar Behandlet
9. jun 2013 Verdens fremste sjømatnasjon Behandlet
15. apr 2013 Endringer i deltakerloven, fiskeriforbudsloven mv. Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
12. des 2012 Endringar i statsbudsjettet 2012 under Fiskeri- og kystdepartementet Behandlet
11. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
11. des 2012 Endringar i statsbudsjettet 2012 under Fiskeri- og kystdepartementet Behandlet
3. des 2012 Fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2012 og fisket etter avtalane i 2010 og 2011 Behandlet
29. nov 2012 Endringer i lov om laksefisk og innlandsfisk mv., i lov om forvaltning av naturens mangfold og i lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke Behandlet
26. nov 2012 Rammeoverføringer, utbytte og tilfeldige utgifter og inntekter 2013 Behandlet
3. jun 2012 Endringar i deltakerloven, havrettslova og finnmarksloven (kystfiskeutvalet) Behandlet
16. apr 2012 Nordområdene Behandlet
18. mar 2012 Representantforslag om endring av bostedskravet i fiskeriforbudsloven Behandlet
18. mar 2012 Representantforslag om like struktureringsmuligheter for kystfiskefartøy over 15 meter Behandlet
13. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
7. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
23. nov 2011 Rammeoverføringer, Skatte-, avgifts- og tollvedtak, utbytte mv. 2012 Behandlet
21. nov 2011 Oppheving av hermetikkavgiftsloven og endringar i enkelte andre lover Behandlet
21. nov 2011 Fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2011 og fisket etter avtalane i 2009 og 2010 Behandlet
6. jun 2011 Riksrevisjonens oppfølging av parallellrevisjonen med Den russiske føderasjons riksrevisjon om forvaltningen av fiskeressursene i Barentshavet og Norskehavet Behandlet
29. mai 2011 Representantforslag om en gjennomgang av rettssikkerheten til norske fiskere Behandlet
25. apr 2011 Samtykke til ratifikasjon av avtale om hamnestatskontroll i fiskeria Behandlet
14. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
8. des 2010 Representantforslag om eier- og maktforholdene i fiskerinæringen Behandlet
8. des 2010 Fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2010 Behandlet
8. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
8. des 2010 Representantforslag om kvoteåret Behandlet
24. nov 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
16. jun 2010 Representantforslag om å tillate økt fangst av kongekrabbe Behandlet
5. mai 2010 Representantforslag om samfiske for kystflåten Behandlet
5. mai 2010 Gjennomføring av råfiskloven og fiskeeksportloven i 2007 og 2008 Behandlet
8. mar 2010 Norsk sjøpattedyrpolitikk Behandlet
11. jan 2010 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
16. des 2009 Oversendelsesforslag om inntektene fra vederlag for tildeling av økt produksjonskapasitet i oppdrettsnæringen. Behandlet
16. des 2009 Oversendelsesforslag om maksimalt tillatte biomasse (MTB) for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret. Behandlet
16. des 2009 Oversendelsesforslag om slakting av laks angrepet av lakselus. Behandlet
13. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
13. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
9. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
9. des 2009 Endring i akvakulturloven Behandlet
9. des 2009 Fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land Behandlet
8. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
16. nov 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet