Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke innenlands markedsføring av sjømat. Partiprogram FISKEOMSETNING
2009-2013 Høyre Høyre vil at adgang til å inngå individuelle avtaler mellom kjøper og selger om leveranser av fisk må innarbeides i forretningsreglene til alle salgslagene. Partiprogram FISKEOMSETNING
2009-2013 Høyre For å styrke fiskerinæringen vil Høyre ha en gjennomgang og modernisering av råfiskloven. Høyre mener råfiskloven legger et godt grunnlag for en effektiv og velorganisert markedsplass og god ressurskontroll. Partiprogram FISKEOMSETNING FISKERIER
2009-2013 Høyre For å styrke havbruksnæringen vil Høyre arbeide for å bedre markedsadgangen til utlandet for fisk og fiskeprodukter bl.a. gjennom bilaterale handelsavtaler. Partiprogram FISKEOMSETNING HAVBRUK UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Venstre Venstre vil utvikle en sjømatpolitikk som sikrer en konkurransedyktig og allsidig sjømatnæring gjennom nyskaping, produktutvikling og satsing på eksportfremmende tiltak. Partiprogram FISKEOMSETNING FISKERIER UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Senterpartiet Sp vil opprettholde råfiskloven og deltakerloven. Partiprogram FISKEOMSETNING FISKERIER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil stimulere til et bredt innenlandsk kvalitets- og markedsføringsarbeid for å øke forbruket av fiskeprodukter i hjemmemarkedet. Partiprogram FISKEOMSETNING FISKERIER NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil videreføre og styrke verdiskapingsprogrammet for fisk. Partiprogram FISKEOMSETNING FISKERIER NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil øke bevilgningene til fiskerihavneanlegg, havner og farleder og sørge for god koordinering opp mot logistikknutepunkter. Partiprogram FISKEOMSETNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil oppmuntre til investeringer gjennom skattesystemet som gir større grad av foredling og bearbeiding av norsk fisk i Norge. Partiprogram FISKEOMSETNING SKATTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil legge til rette for økt videreforedling i Norge, blant annet ved å sikre industrien stabil helårig tilgang på råstoff. Regjeringserklæring FISKEOMSETNING INDUSTRI
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil legge til rette for produksjonsøkning. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre bærekraftig forvaltning av fiskeressursene, styrke ressurskontrollen vesentlig og bekjempe ulovlig fiske. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bevare deltakerloven og råfiskloven. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere til økt leveranse av fersk fisk gjennom kvotebonus og ferskfiskstrategi. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for variert, lønnsom flåte som bidrar til å sikre sysselsetting langs kysten. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at fartøy som har fått tillatelse til å fiske mot plikt til å levere i bestemte regioner, overholder vilkårene. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil stå fast ved at det ikke tillates å installere fabrikkanlegg i fartøy som ikke allerede har slikt anlegg og gjøre regelverket for produksjon om bord mest mulig likt regelverket for produksjon på land. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle gode samhandlingsarenaer mellom maritime og marine næringer og forsterke innsatsen på forskning, teknologiutvikling og innovasjon i fiskeri og havbrukssektoren. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gi sjømatnæringen et utdanningsløft. Partiprogram FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forbedre markedsadgangen til eksportmarkedene for fisk og fiskeprodukter, blant annet gjennom bilaterale handelsavtaler. Regjeringserklæring FISKEOMSETNING FISKERIER UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil føre en politikk som sikrer et spredt, privat eierskap og en differensiert fiskeflåte der de ulike flåtegruppene gis like muligheter. Regjeringserklæring FISKEOMSETNING FISKERIER NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre og modernisere fiskesalgslagsloven for å sikre fleksible, effektive og velorganiserte markedsplasser med god ressurskontroll. Regjeringserklæring FISKEOMSETNING FISKERIER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utvide Mattilsynets åpningstider for utstedelse av dokumenter for fiskeeksport utover ordinær arbeidstid. Regjeringserklæring FISKEOMSETNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at vekst i oppdrettsnæringen ikke kan skje før miljøproblemene i næringen er under kontroll. Partiprogram FISKEOMSETNING MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil bruke internasjonale forhandlinger til å sikre markedsadgang for videreforedlede norske fiskeprodukter. Partiprogram FISKEOMSETNING INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke markedsadgangen for norsk sjømat. Partiprogram FISKEOMSETNING UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for det blir skapt større verdier av hver kilo fisk og andre marine ressurser. Partiprogram FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil ha tidsavgrensede fiskekvoter. Partiprogram FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre viktige rammeverk som fiskesalgslagsloven og deltakerloven. Partiprogram FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil opprettholde en kvotebalanse mellom fartøygrupper. Partiprogram FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil fastholde nasjonalitetskravet i deltakerloven for fisking. Partiprogram FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede ressursrente i fiskeri- og sjømatnæringen. Partiprogram FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil at leveringsforpliktelsene må overholdes. Dersom leveringsforpliktelser misligholdes, inndras kvoten og tilbys andre. Partiprogram FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil at endringer i regelverk og andre virkemidler benyttes til å øke utnyttelsen av råstoffet i sjømatindustrien. Partiprogram FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil innen 2020 skal alt marint råstoff som fiskes og fanges utnyttes. Partiprogram FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil øke FoU på bruk av restråstoff og høsting av nye arter i havet. Partiprogram FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke Norges posisjon som sjømatnasjon på det globale markedet og ta ansvar for å øke mattilførselen og styrke matsikkerheten i en verden med stor befolkningsvekst. Partiprogram FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at naturressurser som vann, villfisk og mineraler beskyttes mot privatisering i alle handelsavtaler Norge tar del i. Partiprogram FINANSER FISKEOMSETNING FISKERIER NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD TRAKTATER UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre fiskernes rett til prisforhandling og Fiskesalgslagets enerett til å fastsette minstepris på fisken. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil vil opprettholde Fiskesalgslagsloven. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil tilbakeføre torsketrålkonsesjonene (plikt-ordningen) til kystsamfunnene, og bruke deler av dette til å øke rekrutteringen til fiskeriene. Partiprogram ARBEIDSLIV FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil kreve at leveringsplikten til landanlegg innfris eller at kvoten blir refordelt i lokalsamfunnet. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stramme inn aktivitetsplikten. Det vil si at kun aktive fiskere kan eie fiskefartøy med fiskerettigheter. Aktivitetsplikten skal også gjelde for rederi. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil endre trålstigen, og omdisponere trålkvoteandelen til en Folkekvote. Kvoten tildeles i en utlånsordning ut fra kriterier om at kompetanse, lokal bosetting og levering av fangst gir etableringsrett. Tiltak som bidrar til generasjonsskifte skal prioriteres. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil hindre sammenslåing av kvoter, også for båter under 15 meter. Fisk fra kystflåten er grunnlag for verdiskaping i mange kystsamfunn. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bedre forvaltningen av fjordfiskebestander. Opprettholde krav til fartøystørrelse som gis adgang til fiske innenfor fjordlinjene. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha økt kvalitet ved levering [av fisk]. SV vil etablere en kvalitetsfiskstrategi. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke markedsarbeid, kommunikasjonsstrategier og forskning for å møte forbrukerkriterier i ulike markedssegment [innen fiskeindustrien]. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HANDEL HAVBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil starte opp industrielle næringsparker langs kysten, hvor den enes avfall er den nestes ressurs. All fisk og restråstoffer skal bringes til land og utnyttes. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bidra til økt satsing på utvikling av ny småskala teknologi i hele [fiskeri-]næringskjeden. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre ressursregnskap. Kreve revisjonsplikt for fanget og levert fangst målt opp mot bearbeidet produkt. Alt fiskeavfall og restprodukter tas vare på for bruk i ny næringsvirksomhet. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil redusere klimagassutslipp fra fiskeflåten, og satse på den delen av fiskeflåten som er mest miljøvennlig. SV vil etablere støtteordning for el-sjarker og elektrisk dekksutstyr på fiskefartøy. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke norsk sjømat sin markedsposisjon gjennom dokumenterbart bedre miljøstandard i hele verdikjeden fra fiskebåt til forbruker. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha et utviklingsprogram for kystfiskeflåten som fremmer miljøkvalitet, produktkvalitet og arbeidsforhold. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at fiskerihavnene utbedres med service og infrastruktur, slik at fiskeværene kan videreutvikles som innovative bedriftsklynger og gode bosted. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at norske sjøfolk må sikres konkurransevilkår gjennom en god refusjonsordning. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FANGST FINANSER FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at nye oppdrettskonsesjoner ikke skal være omsettelige. Partiprogram FINANSER FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at innsatsen på landbruk, fiskeri og matsikkerhet skal bidra til å øke produktiviteten i matproduksjonen i alle ledd, fra småbønder og -fiskere til industriaktører. Partiprogram FANGST FINANSER FISKEOMSETNING FISKERIER JORDBRUK LANDBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre en bærekraftig forvaltning og vekst i fiske- og oppdrettsnæringen. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Høyre Høyre vil arbeide for en best mulig markedsadgang for norsk sjømatnæring. Partiprogram FISKEOMSETNING UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke Norge som sjømatnasjon og sikre god markedsadgang for norske produkter. Regjeringserklæring FISKEOMSETNING FISKERIER

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
2. nov 2020 Representantforslag om utleie av oppdrettstillatelser til egenproduksjon i fiskeindustrien Behandlet
29. apr 2020 Et kvotesystem for økt verdiskaping - En fremtidsrettet fiskerinæring Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
27. mai 2018 Representantforslag om en stortingsmelding om norsk næringsmiddelindustri Behandlet
18. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
10. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
14. jun 2017 Tilbaketrekning av Meld. St. 20 (2016-2017) Pliktsystemet for torsketrålere Behandlet
31. mai 2017 Hav i utenriks- og utviklingspolitikken Behandlet
20. mar 2017 Pliktsystemet for torsketrålere Trukket
16. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
16. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
14. jun 2016 Representantforslag om umiddelbar frys av fiskeriministerens instruks som, i strid med Stortingets ønske, åpner for overføring av fiskekvoter Behandlet
7. jun 2016 Samtykke til ratifikasjon av avtale mellom EØS/EFTA-statene og EU om en EØS-finansieringsordning om handel med fisk, alle av 3. mai 2016 Behandlet
4. apr 2016 En konkurransekraftig sjømatindustri Behandlet
15. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
13. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
5. mai 2014 Representantforslag om at fiskekvotene skal forbli i lokalsamfunnet og sikre stabil råvaretilgang for næringslivet Behandlet
5. mai 2014 Representantforslag om leveringsplikt i torskefisket Behandlet
19. mar 2014 Gjennomføring av råfisklova og fiskeeksportlova i 2011 og 2012 Behandlet
15. des 2013 Tilbaketrekking av Prop. 192 S (2012-2013) Endringar i statsbudsjettet 2013 under Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet (tiltakspakke for torskenæringa) Behandlet
11. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
10. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (næringskomiteen) Behandlet
10. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
9. jun 2013 Verdens fremste sjømatnasjon Behandlet
9. jun 2013 Lov om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar Behandlet
13. mai 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Nærings- og handelsdepartementet (Cermaq ASA - statlig deltakelse i fortrinnsrettsemisjon) Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
3. jun 2012 Gjennomføring av råfisklova og fiskeeksportlova i 2009 og 2010 Behandlet
18. mar 2012 Representantforslag om økt tilgang til fersk fisk for norsk landindustri og forbrukere Behandlet
29. feb 2012 Endringer i statsbudsjettet for 2012 under Fiskeri- og kystdepartementet (garantiordning for førstehåndsomsetning av fisk) Behandlet
13. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
7. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
21. nov 2011 Oppheving av hermetikkavgiftsloven og endringar i enkelte andre lover Behandlet
14. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
8. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
27. okt 2010 Ratifikasjon av avtale mellom EØS/EFTA-statene og EU om en EØS-finansieringsordning 2009-2014 Behandlet
5. mai 2010 Gjennomføring av råfiskloven og fiskeeksportloven i 2007 og 2008 Behandlet
13. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
16. nov 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet