Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil følge handlingsregelen for en forsvarlig bruk av oljepenger. Partiprogram FINANSER STATSBUDSJETTET
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil bruke penger slik at det bidrar til å utjevne svingninger i økonomien. Partiprogram FINANSER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil sette ned et utvalg som skal gjennomgå årsakene til finanskrisen. Partiprogram FINANSER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre de tiltak som er nødvendig for å sikre et stabilt og fungerende finansmarked. Partiprogram FINANSER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil stille etiske krav til forvaltning av statlig kapital. Partiprogram FINANSER
2009-2013 Høyre For å styrke norsk konkurranseevne vil Høyre føre en stabil, langsiktig og forutsigbar økonomisk politikk. Partiprogram FINANSER
2009-2013 Høyre For å styrke norsk konkurranseevne vil Høyre sørge for at veksten i offentlige utgifter ikke øker mer enn veksten i bruttonasjonalproduktet. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2009-2013 Høyre For å styrke norsk konkurranseevne vil Høyre sikre at avkastningen fra Pensjonsfondet i større grad brukes til samferdsel, forskning og utvikling og til vekstfremmende skatte- og avgiftslettelser. Partiprogram AVGIFTER FINANSER SKATTER
2009-2013 Høyre For å sikre bedre veier vil Høyre sikre at en større del av avkastningen fra Pensjonsfondet utland igjen tas i bruk til investeringer i veier og annen samferdsel. Partiprogram FINANSER
2009-2013 Høyre For å trygge fremtidige pensjoner vil Høyre føre en økonomisk politikk som trygger finansieringen av pensjonene. Partiprogram FINANSER TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil videreføre handlingsregelen for budsjettpolitikken, med nødvendig fleksibilitet til å vurdere oljepengebruken ut fra konjunktursituasjonen. Partiprogram FINANSER STATSBUDSJETTET
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil videreutvikle dagens etiske retningslinjer for Statens Pensjonsfond - Utland innenfor eksisterende forvaltningsmodell, blant annet ved å åpne for temabaserte investeringer i børsnoterte foretak og investeringer i unoterte selskaper som utvikler teknologi for miljøvennlig energibruk og ren energiproduksjon. Partiprogram ENERGI FINANSER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil få en særskilt vurdering i de årlige budsjettdokumentene om hvordan prioriteringen av investeringsmidler og driftsmidler i budsjettforslaget bidrar til samfunnets langsiktige verdiskaping. Partiprogram FINANSER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil gjennomføre en gradvis reduksjon i statlige eierandeler i bedrifter med forretningsmessig avkastning som hovedmål, der eierandelen er større enn nødvendig for å sikre de spesifiserte målene for det statlige eierskapet. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil øke fokuset i budsjettdokumentene på utviklingen av relevante målestokker for ”nasjonal livskvalitet”, og de faktorer som forskningen forteller er avgjørende for denne utviklingen. Partiprogram FINANSER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil investere i fremtiden ved å øke bevilgningene til infrastruktur, til vedlikehold av offentlige bygg og til samferdsel og forskning. Partiprogram BYGNINGSVESEN FINANSER FORSKNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det stimuleres til best mulig ressursutnyttelse i økonomien for å sikre verdiskaping, sysselsetting og bærekraftighet. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV SYSSELSETTING
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre en egen og forenklet aksjelov for små bedrifter hvor man blant annet fjerner revisjonsplikten, reduserer størrelsen på aksjekapital, reduserer gebyrene og rapporteringen til Brønnøysund og reduserer antall avgiftsterminer. Partiprogram AVGIFTER FINANSER NÆRINGSLIV
2009-2013 Venstre Venstre vil i konsesjoner på sokkelen sette krav om at minst 10 prosent av investeringene i nye olje- og gassfelt på sokkelen skal anvendes til ny fornybar energi. Partiprogram FINANSER MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre mener at det er viktig med en ansvarlig og fornuftig bruk av norske oljepenger og vil derfor følge de retningslinjer for handlingsregelen som Stortinget har vedtatt. Partiprogram FINANSER
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre short-register i Norge på lik linje med flere andre land i Europa. Partiprogram FINANSER
2009-2013 Venstre Venstre vil endre statens obligasjonsfond til et statlig obligasjonsinstitutt som forvaltes av Statens pensjonskasse og som kapitaliseres med 100 mrd. kroner. Partiprogram BANKER FINANSER STATSLÅN
2009-2013 Venstre Venstre vil at en større del av Statens pensjonsfond investeres i utviklingslands markeder når dette ikke svekker avkastningen for fondet som helhet. Partiprogram FINANSER UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Venstre Videreføre rentekompensasjonsordningen for offentlige skolebygg, og utvide denne til også å gjelde friskoler, slik at skoleeierne får adgang til å finansiere nybygg og renovering av eksisterende bygg. Partiprogram FINANSER STATSFORVALTNING UTDANNING
2009-2013 Venstre Venstre vil legge fram et opplegg med skatte- og avgiftsincentiver for eiere av fredede og bevaringsregulerte kulturminner for å sikre nødvendig vedlikehold. Partiprogram FINANSER KULTURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil underordne regelverket for handel i Verdas handelsorganisasjon (WTO) miljøavtalane og måla til FN. Innanfor WTO må Noreg arbeide for reglar som ikkje hindrar meir miljøvennlege produksjonsprosessar. Føre var-prinsippet må gjelde også her, det vil seie at det må vere høve til å avgrense handel ved mistanke om at bestemte kjemikal og andre tilsetningsstoff i produkt er skadelege. Partiprogram FINANSER MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at Noreg framleis skal vere ein pådrivar for effektive tiltak mot korrupsjon, kvitvasking og skatteparadis, som undergrev felles reglar og normer for ansvarleg handling og internasjonale reglar. Partiprogram FINANSER UTENRIKSSAKER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for open informasjon om kapitalrørsler og bindande retningsliner for samfunnsansvaret til bedrifter for å hindre korrupsjon gjennom utanlandske selskap. Partiprogram FINANSER UTENRIKSSAKER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at vår visjon om aktivt og solidarisk statlig eierskap også skal gjelde for pensjonsfondets investeringer i utlandet. Partiprogram FINANSER UTENRIKSSAKER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV mener fondet må ta flere hensyn enn sikker avkastning i sine investeringer, og at det skal satse særlig på å tilføre kapital til utvikling av fornybare energikilder. Partiprogram FINANSER MILJØVERN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil sikre et uavhengig, effektivt og kompetent kredittilsyn. Partiprogram FINANSER STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil sikre stabile og langsiktige rammebetingelser for å sikre økt produktivitet. Partiprogram FINANSER STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil avvikle dagens handlingsregel. Partiprogram FINANSER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil investere mer av statens overskudd i infrastruktur i Norge, herunder å etablere eget infrastrukturfond. Partiprogram FINANSER STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil forvalte større deler av oljefondet i Norge. Partiprogram FINANSER STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil heve grensen for revisjonsplikt til 10 millioner kroner for alle virksomheter som bruker autorisert regnskapsfører. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil vurdere flåtestrukturen. Partiprogram FINANSER FISKERIER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen har et høyt ambisjonsnivå for klima og miljøprofilen for Statens pensjonsfond - Utland. Vi vil utvikle miljø- og klimastrategiene for fondet videre i perioden. Det skal etableres et investeringsprogram for miljø. Regjeringserklæring FINANSER MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) [Regjeringen skal foreta] en bred vurdering av hvorvidt eller i hvilket omfang aktiv forvaltning i [Statens pensjonsfond – Utland] skal videreføres. Det tas sikte på beslutning om dette i 2010. Regjeringserklæring FINANSER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil i forbindelse med evalueringen av skattereformen vurdere de skattemessige rammevilkårene for enkeltpersonsforetak sammenliknet med aksjeselskap. Regjeringserklæring FINANSER SKATTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil gjennomføre forenklinger for næringslivet, spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter, herunder se på endringer i blant annet regnskapsloven og aksjeloven. Regjeringserklæring FINANSER NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for sterkere demokratisk kontroll over økonomien. Partiprogram FINANSER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en aktivitetsskatt i finansnæringen som kompenserer for sektorens unntak fra merverdiavgift. Partiprogram FINANSER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å redusere oljeavhengigheten i den norske økonomien. Partiprogram FINANSER OLJE OG GASS STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV ønsker å forby hedgefond i Norge. Partiprogram FINANSER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det innføres skatt på valutatransaksjoner og en omsetningsavgift på børsen. Partiprogram FINANSER SKATTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for at Norge sammen med andre land innfører skatt på finanstransaksjoner. Partiprogram FINANSER SKATTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å videreutvikle og styrke de etiske retningslinjene for oljefondet. Partiprogram FINANSER OLJE OG GASS STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at investeringene på sokkelen reduseres til fordel for investeringer i landindustri, fornybar energi og infrastruktur. Partiprogram FINANSER MILJØVERN OLJE OG GASS
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for strengere regulering av bank- og finansnæringen i Norge og internasjonalt. Partiprogram BANKER FINANSER NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for langt sterkere kontroll med kredittinstitusjoner gjennom, blant annet, innføring av rentetak, et offentlig gjeldsregister og et forbud mot videresalg av gjeld. Partiprogram FINANSER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Hovedprioriteringer for SV i perioden snu pengestrømmene. Norge skal arbeide for at de store pengestrømmene i verden bidrar til utvikling, og motvirke konsentrasjonen av makt og ressurser hos de rikeste. Åpenhet og innsyn er nødvendig for å oppnå dette. Skatteparadisene må bekjempes, og flernasjonale selskaper må pålegges å rapportere om investeringer, inntekter og skatt for hvert land de opererer i (land-for-land- rapportering). SV vil skattlegge finanssektoren. Vi går mot lånebetingelser som presser fram velferdskutt og annen høyrepolitikk. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å innføre internasjonale finansskatter, herunder en skatt på finanstransaksjoner, til inntekt for globale fellesgoder. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Norge skal ta initiativ til en internasjonal konvensjon for finansiell åpenhet. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Venstre Venstre vil avvikle subsidieordninger som har naturskadelige effekter og bidrar til å redusere Norges muligheter til å nå nasjonale miljømål og internasjonale forpliktelser. Partiprogram FINANSER MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre at betaling med kontanter fortsatt skal være et alternativ. Partiprogram FINANSER PERSONVERN SAMFERDSEL
2013-2017 Høyre Høyre vil vri oljepengebruken fra offentlig forbruk til vekstfremmende investeringer i blant annet forskning, utdanning og samferdsel. Partiprogram FINANSER
2013-2017 Høyre Høyre vil holde fast ved handlingsregelen for bruk av penger fra pensjonsfondet for å skape trygghet for at staten kan innfri sine pensjonsforpliktelser, og unngår en for stor nedbygging av konkurranseutsatt sektor. Partiprogram FINANSER
2013-2017 Høyre Høyre vil bruke en større del av avkastningen fra pensjonsfondet på samferdsel, forskning og utvikling, mijøteknologi og vekstfremmende skatte- og avgiftslettelser. Partiprogram FINANSER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil liberalisere økonomien for å skape større vekst og mer velferd. Partiprogram FINANSER NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sikre et uavhengig, effektivt og kompetent kredittilsyn. Partiprogram BANKER FINANSER NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil erstatte dagens handlingsregel med et nytt ankerfeste for den økonomiske politikken. Partiprogram FINANSER LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil skille mellom drift og investeringer i statsbudsjettet. Partiprogram FINANSER STATSBUDSJETTET
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil definere samfunnsøkonomiske, lønnsomme investeringer i blant annet infrastruktur som formuesomplassering. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sikre stabile og langsiktige rammebetingelser for å sikre økt produktivitet. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sikre Norges Bank en fri rolle og sette et lavt inflasjonsmål. Partiprogram FINANSER NORGES BANK
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil skille Norges Bank og Statens Pensjonsfond Utland. Partiprogram FINANSER NORGES BANK TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil gjøre det enkelt å starte egen bedrift. Partiprogram FINANSER NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sørge for at offentlige fonds- og tilskuddsordninger gir støtte etter objektive kriterier og lønnsomhet. Partiprogram FINANSER NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil bruke andre virkemidler enn subsidier overfor næringer, bransjer og bedrifter. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil heve grensen for revisjonsplikt til 10 millioner kroner for alle virksomheter som bruker autorisert regnskapsfører. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil øke bunnfradraget. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil innføre et ROS- og ROT-fradrag for utførelser av tjenester i hjemmet. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil ha et lavest mulig skatte- og avgiftsnivå. Partiprogram FINANSER MERVERDIAVGIFT NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil ha et flatere og mer oversiktlig skattesystem med solide bunnfradrag. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne formuesskatten og arveavgiften. Partiprogram AVGIFTER FINANSER SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at avgifter i større grad skal øremerkes til å betale for utgifter den avgiftsbelagte tjenesten/varen påfører samfunnet. Partiprogram AVGIFTER FINANSER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at skatte- og avgiftssystemet skal sikre at verdiskapningfra naturressursene kommer lokalsamfunnene til gode. Partiprogram AVGIFTER FINANSER MILJØVERN SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil vri deler av selskapsskatten fra stat til kommune. Partiprogram FINANSER KOMMUNER NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil tillate opsjonsavtaler ved alternativ bruk av landbruksarealer. Partiprogram FINANSER LANDBRUK NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil redusere moms på matservering. Partiprogram FINANSER MERVERDIAVGIFT NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sette ned avgiften på alkohol og tobakk slik at den kommer på linje med våre naboland, for å unngå handelslekkasje og smugling. Partiprogram AVGIFTER FINANSER NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil heve grensen for sparing gjennom BSU-ordningen. Partiprogram BANKER FINANSER NÆRINGSLIV SKATTEFRADRAG
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne egenkapitalkravet for boliglån. Partiprogram BANKER FINANSER NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne lov om eiendomsskatt. Partiprogram BANKER BOLIGSAKER FINANSER GRUNNLOVEN NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil redusere elektrisitetsavgiften. Partiprogram AVGIFTER ELEKTRISITET ENERGI FINANSER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at grunneier skal motta inntekter fra fiskekort og jaktkort som i dag. Partiprogram FINANSER LANDBRUK NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at ved båndlegging av privat jord skal det gis full erstatning. Partiprogram BOLIGSAKER FINANSER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for tiltak som sikrer en bedre beredskap for å håndtere bank- og gjeldskrisen i Europa og store svingninger i internasjonal økonomi. Partiprogram EU/EØS FINANSER ØKONOMISK SAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre de tiltak som er nødvendige for å sikre et stabilt og fungerende finansmarked. Partiprogram FINANSER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil følge handlingsregelen for en forsvarlig bruk av oljepenger. Partiprogram FINANSER STATSBUDSJETTET
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle investeringsstrategien for Statens Pensjonsfond Utland med sikte på god avkastning innenfor moderat risiko. Fondet skal være en ansvarlig investor. Partiprogram FINANSER STATSBUDSJETTET
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle og styrke bruken av klima- og miljøavgifter. Partiprogram AVGIFTER FINANSER MERVERDIAVGIFT MILJØVERN SKATTER STATSBUDSJETTET
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke arbeidet for å hindre svart økonomi og skatteunndragelser både nasjonalt og internasjonalt. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV SKATTEADMINISTRASJON SKATTER STRAFFERETT
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil forsvare ordninger med gratis læremidler og sikre at utstyrsstipendet dekker elevenes reelle utgifter til opplæring. Partiprogram FINANSER VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil innføre en ny gaveforsterkningsordning for forskning som sikrer at offentlige bevilgninger som følger gaven bidrar til å finansiere vitenskapelig utstyr, infrastruktur eller stipendiatstillinger. Partiprogram FINANSER FORSKNING HØYERE UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge bedre til rette for innovative offentlige anskaffelser. Partiprogram FINANSER FORSKNING LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til nye sykehusinvesteringer gjennom forutsigbar sykehusøkonomi og statlige lån. Partiprogram FINANSER STATSLÅN SYKEHUS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil tilrettelegge finansieringsordninger for ombygginger av boliger for å forberede en god alderdom i egen bolig. Partiprogram BOLIGSAKER FINANSER OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere tiltak for å begrense prisdrivende formuesplassering. Partiprogram FINANSER
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet mener at Statens Pensjonsfond Utland skal investere mer i fast eiendom internasjonalt. Investeringer i aksjer og rentebærende obligasjoner må reduseres tilsvarende. Partiprogram FINANSER
2013-2017 Senterpartiet I første omgang – fram mot 2020 – må mer av fondskapitalen plasseres i eiendom i stater med lav politisk risiko, sikre eiendomsrettigheter og solid rettsvesen. Partiprogram FINANSER
2013-2017 Senterpartiet Norges Bank ved Norges Bank Investment Management (NBIM) skal fremdeles være delegert ansvaret for forvaltningen av SPU. Partiprogram FINANSER NORGES BANK
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet går inn for at NBIM avdeling i Norge blir flyttet fra Oslo til Trondheim. Partiprogram FINANSER NORGES BANK
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet mener at SPU bør skifte til det originale navnet Statens petroleumsfond. Partiprogram FINANSER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil jobbe for finansiell stabilitet og varig balanse i landets økonomi. Partiprogram FINANSER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil holde fast ved det samlede skatte- og avgiftsnivået som hovedregel. Partiprogram AVGIFTER FINANSER SKATTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil skille mellom drift- og investeringsformål i statsbudsjettet. Partiprogram FINANSER STATSBUDSJETTET
2013-2017 Senterpartiet Sp vil opprettholde den differensierte arbeidsgiveravgiften. Partiprogram AVGIFTER FINANSER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil arbeide for et skattesystem som bidrar til å beholde kapital i bedrifter, og som kan brukes til investeringer. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil øke avskrivningssatsene for å stimulere til økt investering i produksjonsbedrifter i Norge. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil øke bunnfradraget i formuesskatten og fjerne formuesskatt på arbeidende kapital. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil trappe ned rentefradraget i husholdningene og bruke midlene til sparestimulerende tiltak. Partiprogram FINANSER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil gi økt skattefradrag til pendlere. Partiprogram ARBEIDSLIV FINANSER SKATTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil reformere Statens pensjonsfond – Utland ved å øke investeringene i fast eiendom, flytte den norske forvaltningen av fondet fra Oslo til Trondheim og på nytt gi fondet navnet Statens petroleumsfond. Partiprogram FINANSER STATSFORVALTNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil forsette å styrke kommuneøkonomien og utjevne økonomiske forskjeller mellom kommunene. Partiprogram FINANSER KOMMUNENES ØKONOMI
2013-2017 Senterpartiet Sp vil begrense statlig overstyring i form av rettighetsfesting fordi det gir den enkelte kommune mindre handlingsrom. Partiprogram FINANSER KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil sikre at strategiske sektorer som finans og viktige teknologimiljøer har sterke nasjonale aktører. Partiprogram FINANSER FORSKNING NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP
2013-2017 Senterpartiet Sp vil opprettholde vårt store nett av lufthavner og finansieringen av disse gjennom flyplassavgifter. Partiprogram AVGIFTER DISTRIKTSPOLITIKK FINANSER LUFTFART
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil videreføre handlingsregelen for budsjettpolitikken med nødvendig fleksibilitet til å vurdere oljepengebruken ut fra konjunktursituasjonen. Partiprogram FINANSER STATSBUDSJETTET
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en særskilt vurdering i de årlige budsjettdokumentene om hvordan prioriteringen av investeringsmidler og driftsmidler i budsjettforslaget bidrar til samfunnets langsiktige verdiskaping. Partiprogram FINANSER STATSBUDSJETTET
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil øke fokuset i budsjettdokumentene på utviklingen av relevante målestokker for «nasjonal livskvalitet», og de faktorer som forskningen forteller er avgjørende for denne utviklingen. Partiprogram FINANSER STATSBUDSJETTET
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre rammebetingelser som muliggjør et desentralisert bank- og finansvesen i hele landet. Partiprogram BANKER FINANSER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal settes av betydelig mer ressurser til den etiske forvaltningen av Statens pensjonsfond utland, spesielt Etikkrådet. Partiprogram FINANSER UTENRIKSSAKER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre etiske retningslinjer også for investeringer i statsobligasjoner. Partiprogram FINANSER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at Statens pensjonsfond utlands investeringsstrategi må endres fra et hovedfokus på fossil energi til et hovedfokus på fornybar energi. Partiprogram FINANSER UTENRIKSSAKER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil opprette et investeringsprogram innen Statens pensjonsfond utland med formål å investere i bærekraftige bedrifter og prosjekter i fattige land, med en målsetting om samlet investeringsramme på minimum 20 milliarder kroner, og på sikt minst 1 prosent av hele pensjonsfondet. Partiprogram FINANSER UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil opprette et investeringsfond innen Statens pensjonsfond utland med formål å investere i bedrifter og prosjekter innenfor energi- og miljøsektoren, med spesiell vekt på nyskapende og miljøvennlig energiteknologi. Partiprogram ENERGI FINANSER MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil utrede konsekvenser av å bruke Statens pensjonsfond utland også til realinvesteringer i stedet for verdipapirer. Partiprogram FINANSER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil skjerpe egenkapitalkravene til banker og finansinstitusjoner og bedre systemet for bankkriseløsning. Partiprogram BANKER FINANSER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil erstatte Finansklagenemnda med et uavhengig, statlig klageorgan for finansielle tjenester. Partiprogram FINANSER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gi tilsynsmyndighetene utvidede hjemler til å ilegge administrative sanksjoner som gebyrer, slik at det kan gis reaksjoner bedre tilpasset overtredelsenes grovhet og sikre bedre etterlevelse av regelverket. Partiprogram FINANSER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at finansforetak som ikke etterlever nemndvedtak i forbrukernes favør må dekke forbrukerens kostnader i forbindelse med en eventuell rettssak. Partiprogram FINANSER FORBRUKERSAKER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at kunder av finansforetak som ikke er tilknyttet en klagenemnd, skal kunne kreve nemdbehandling av en tvist. Partiprogram FINANSER FORBRUKERSAKER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at tvisteloven endres slik at saker mot bank- og finansinstitusjoner anlagt av privatpersoner kan bringes inn for Forliksrådet. Partiprogram FINANSER FORBRUKERSAKER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil åpne for at en og samme person kan få mer enn én gjeldsordning i løpet av livet. Partiprogram FINANSER SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Vi vil føre en ansvarlig økonomisk politikk hvor handlingsregelen ligger til grunn. Regjeringserklæring FINANSER STATSBUDSJETTET
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke avgiften på CO₂-utslipp fra petroleumssektoren til kr 1000 per tonn, og bruke inntektene til utslippsreduserende tiltak også i fastlandsindustrien. Partiprogram AVGIFTER ENERGI FINANSER MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke bevilgningene til Enova for energieffektiviserings- og sparetiltak i næringsbygg og husholdninger. Partiprogram ENERGI FINANSER STATSBUDSJETTET
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre skattefradrag for energisparende tiltak i egen bolig. Partiprogram ENERGI FINANSER SKATTEFRADRAG
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bruke midler fra en økt CO₂-avgift i petroleumssektoren til å støtte energieffektivisering og -omlegging i industrien. Partiprogram ENERGI FINANSER OLJE OG GASS
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre avskrivningsregler for energieffektivisering i industrien. Partiprogram ENERGI FINANSER INDUSTRI NÆRINGSLIV SKATTEFRADRAG
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil opprette en gratis, desentralisert energirådgivningstjeneste for husholdninger, finansiert gjennom Enova. Partiprogram ENERGI FINANSER STATSBUDSJETTET
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil målrette en del av avkastningen i Statens pensjonsfond utland til forskning og investeringer innen energi, infrastruktur, klimatilpasning og grønt næringsliv i Norge. Partiprogram FINANSER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil omdøpe Statens pensjonsfond utland til Statens fond for omstilling og utvikling. Partiprogram FINANSER STATSFORVALTNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil regulere finanssektoren langt strengere, med sikte på et sunnere og bedre samsvar mellom real- og finansøkonomien. Partiprogram FINANSER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forby finansvirksomhet uten påviselig samfunnsnytte, som hedgefond og shortsalg av verdipapirer og valuta. Partiprogram FINANSER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil begrense størrelsen på banker og andre finansinstitusjoner, og heller legge til rette for flere lokale og målrettede alternativer, deriblant de etisk og sosialt orienterte bankene. Partiprogram BANKER FINANSER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil regulere utlånsvilkårene til banker og boligselskap strammere, slik at det ikke gis større lån enn folk makter å betale ned. Partiprogram BANKER FINANSER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil støtte forsøk med lokale valutaer, som kan brukes parallelt med norske kroner på lokalt produserte varer og tjenester. Slike forsøk må underlegges offentlig tilsyn. Partiprogram FINANSER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for en internasjonal avgift på omsetning av valuta og verdipapirer, som skal øremerkes tiltak for bærekraftig økonomisk utvikling i FN-regi. Satsen kan reguleres i takt med omsetningen på børsene. Partiprogram FINANSER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre avgift på finanstransaksjoner (finansskatt), med satser og innslagspunkt innrettet for å ramme skadelig spekulasjon. Finanssektoren må også underlegges merverdiavgift eller tilsvarende (aktivitetsskatt). Partiprogram FINANSER SKATTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil støtte opprettelse av et uavhengig byrå for kvalitetsvurdering av finansinstistusjoner (ratingbyrå) på europeisk eller globalt nivå (under FN). Statens pensjonsfond utland og andre offentlige fond skal forbys å handle med aksjer og verdipapirer som ikke er godkjent av dette byrået. Partiprogram FINANSER FN INTERNASJONAL RETT
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil motarbeide finansielt hemmelighold i skatteparadiser, ved å jobbe for en global avtale om informasjonsutveksling og å styrke skattemyndighetene i fattige land. Det må kreves land-for-land-rapportering fra transnasjonale selskaper. I tillegg må Statens pensjonsfond utland og andre virksomheter med statlig eierskap forbys å operere i skatteparadiser. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID SKATTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil åpne for offentlig innsyn i skattelistene for bedrifter, på samme vis som for privatpersoner. Partiprogram FINANSER SKATTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil respektere viktigheten av balanse i offentlige budsjetter. Underskudd skal bare aksepteres som motkonjunkturtiltak i nedgangstid, som del av en helhetlig plan for igjen å komme i balanse. Partiprogram FINANSER STATSBUDSJETTET
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke den demokratiske kontrollen med økonomien, særlig finansnæringen. Partiprogram FINANSER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil føre en ansvarlig økonomisk politikk basert på handlingsregelen for bruk av oljepenger. Regjeringserklæring FINANSER STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil føre en ansvarlig økonomisk politikk og holde orden i økonomien. Regjeringserklæring FINANSER STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjøre norsk økonomi mindre sårbar for svingninger i oljeprisen. Regjeringserklæring FINANSER STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil nedsette et nytt offentlig utvalg for å vurdere flerårige budsjetter på utvalgte områder og et tydeligere skille mellom investeringer og drift i budsjettet. Regjeringserklæring FINANSER STATSBUDSJETTET STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil føre regnskap over hvordan handlingsrommet fra Statens pensjonsfond utland benyttes i statsbudsjettet. Regjeringserklæring FINANSER STATSBUDSJETTET
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil synliggjøre forvaltningen av fellesskapets formuesverdier, og dermed også vedlikeholdsetterslepet, i de årlige budsjetter. Regjeringserklæring FINANSER STATSBUDSJETTET
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre gode rammebetingelser for energiintensiv norsk industri. Regjeringserklæring FINANSER INDUSTRI MILJØVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke småsparernes eierskap i norske bedrifter, blant annet ved å vurdere å innføre konto for langsiktig aksjesparing (KLAS). Regjeringserklæring FINANSER NÆRINGSLIV
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre rammebetingelser som muliggjør et desentralisert bank- og finansvesen i hele landet. Partiprogram BANKER DISTRIKTSPOLITIKK FINANSER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprette et gjeldsregister som gjør det mulig for bankene å spore at en forbruker for eksempel har tatt opp forbrukslån for å dekke egenkapitalen sin. Partiprogram BANKER FINANSER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at Finanstilsynet skal legge større vekt på forbrukerhensyn. Partiprogram FINANSER FORBRUKERSAKER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil slette all illegitim gjeld i norsk utlånsportefølje, og arbeide for at illegitim gjeld slettes internasjonalt. Partiprogram FINANSER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge bør støtte opp om en uavhengig gjeldslettemekanisme. Partiprogram FINANSER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at man skal ha frihet til å kunne betale med kontanter i Norge. Partiprogram FINANSER STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil liberalisere økonomien for å skape større vekst og mer velferd. Partiprogram FINANSER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre en virksom konkurranse og at flere samfunnssektorer åpnes for dette. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for mer frihandel. Partiprogram FINANSER ØKONOMISK SAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre fattige lands markedsadgang til Norge. Partiprogram FINANSER ØKONOMISK SAMARBEID UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil definere samfunnsøkonomiske, lønnsomme investeringer som formuesomplassering. Partiprogram FINANSER STATSBUDSJETTET
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil videreføre et effektivt, uavhengig og kompetent norsk finanstilsyn. Partiprogram FINANSER STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bruke finanspolitikken aktivt for å bekjempe arbeidsledighet og økte forskjeller. Partiprogram FINANSER SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil følge handlingsregelen for en forsvarlig innfasing av oljepenger. Partiprogram FINANSER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil redusere mulighetene for kunstig inntektsskifting gjennom rask oppfølging av OECDs BEPS-anbefalinger og tiltak for økt finansiell åpenhet. Partiprogram FINANSER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil intensivere arbeidet mot svart økonomi. Partiprogram ARBEIDSLIV FINANSER RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil øke ressursene til Økokrim og Skatteetaten for å avdekke økonomisk kriminalitet. Partiprogram FINANSER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at multinasjonale selskaper med økonomisk aktivitet i Norge skatter til Norge. Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre et stabilt og velfungerende finansmarked. Partiprogram FINANSER STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre en ansvarlig utlånspraksis fra finansinstitusjoner i Norge, og begrense muligheten for privatpersoner til å pådra seg uhåndterlig usikret gjeld. Partiprogram BANKER FINANSER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sette fart i utviklingen av en sirkulær økonomi av hensyn til miljøet og fordi det vil gi opphav til nye næringer og arbeidsplasser. Partiprogram FINANSER FORBRUKERSAKER MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle bedre samarbeidsarenaer på tvers av industrisektorer, forskning- og utdanningsinstitusjoner, finansinstitusjoner og myndigheter. Partiprogram FINANSER FORSKNING INDUSTRI
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre tilgang til venturekapital som for eksempel fond-i-fond. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil evaluere virkemiddelapparatet for å sikre riktig tilgang på kapital i en tidlig fase, herunder Argentum og Investinor. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at Norge inntar en ledende rolle i det internasjonale arbeidet for å bekjempe ulovlig kapitalflyt og skatteunndragelse. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil fjerne moms på digitale læremidler slik at disse likestilles med trykte lærebøker. Partiprogram AVGIFTER FINANSER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger. Partiprogram AVGIFTER FINANSER SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre studieforbundene tilfredsstillende finansiering gjennom økte budsjettrammer. Partiprogram FINANSER SKOLER STATSBUDSJETTET UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre 11 måneder studiestøtte for folkehøgskolestudenter. Partiprogram FINANSER SKOLER STATSBUDSJETTET UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke den frie grunnforskningen gjennom økte basisbevilgninger til universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter. Partiprogram FINANSER FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER STATSBUDSJETTET UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere kvalifiseringsstøtte for forskningsinstitutter som søker statlig basisfinansiering. Partiprogram FINANSER FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER STATSBUDSJETTET UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil bedre SkatteFUNN-ordningen for å stimulere næringslivets forsknings- og utviklingsinnsats. Partiprogram FINANSER FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKATTER SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi bedrifter større adgang til direkte fradrag for forskning og utvikling. Partiprogram FINANSER HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKATTEFRADRAG SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil forenkle dagens ordning for patentregistrering for småbedrifter. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil feste studiestøtten til grunnbeløp i folketrygden slik at den økes i takt med at grunnbeløpet i folketrygden økes, og ha et langsiktig mål om støttenivå på 1,5 G. Partiprogram FINANSER HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER STATSBUDSJETTET UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre innfasingen av 11 måneders studiestøtte. Partiprogram FINANSER HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER STATSBUDSJETTET UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil øke de statlige bevilgningene til vern av truede arter. Partiprogram FINANSER MILJØVERN NATURVERN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere økonomisk for å redusere sauehold i områder der ulven yngler. Partiprogram FINANSER LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil fremme annen næring i områder der ulven yngler [enn sauehold]. Partiprogram FINANSER LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil at forurenser skal betale. Partiprogram FINANSER MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil at det skal lønne seg å velge grønt. Partiprogram AVGIFTER FINANSER MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil ha et grønt skatteskifte der skatt og avgifter på arbeid og verdiskaping reduseres, mens skatt og avgift på utslipp og bruk av naturressurser øker. Partiprogram FINANSER MILJØVERN NATURVERN SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil at offentlige anskaffelser skal være grønne. Partiprogram FINANSER MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede modeller for redusert el-avgift for hydrogenproduksjon. Partiprogram AVGIFTER FINANSER MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil bruke skattefordeler og investeringsstøtte til å oppmuntre til utvikling av lokal, distribuert energiproduksjon, både blant privatpersoner og i næringslivet. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FINANSER MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre endringer i skattesystemet knyttet til letevirksomhet og investeringer på norsk sokkel, blant annet ved å senke friinntekten og fjerne leterefusjonsordningen. Partiprogram ENERGI FINANSER OLJE OG GASS PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil sette ned et utvalg som skal evaluere og endre skatte- og avgiftssystemet for petroleumssektoren. Partiprogram AVGIFTER ENERGI FINANSER OLJE OG GASS PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil øke CO2-avgiften på petroleumsvirksomhet parallelt med incentiver for ENØK – tiltak og elektrifisering. Partiprogram AVGIFTER ENERGI FINANSER OLJE OG GASS
2017-2021 Venstre Venstre vil stille strenge miljøkrav til Plan for utbygging og drift (PUD). Partiprogram ENERGI FINANSER OLJE OG GASS PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil stille krav til lavutslippsteknologi tilsvarende LNG fremdrift eller bedre for forsyningsskip og annen tonnasje som skal operere på nye felt og under leteoperasjoner. Partiprogram ENERGI FINANSER OLJE OG GASS PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre en skattefradragsordning for energisparingstiltak i bolig, og gi tilskudd til mindre energisparingstiltak i bolig. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FINANSER MILJØVERN NATURVERN SKATTEAVTALER SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre frukt og grønt momsfritt. Partiprogram FINANSER MERVERDIAVGIFT MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil videreføre avgiftsfordeler for utslippsfrie kjøretøy inntil de er konkurransedyktige, minst frem til 2025. Partiprogram AVGIFTER FINANSER MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre miljøvennlige drivstoff konkurransedyktig ved å øke kostnaden ved bruk av fossilt drivstoff. Partiprogram AVGIFTER FINANSER MILJØVERN NATURVERN OLJE OG GASS PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil miljødifferensiere bompengesatser og fergesatser slik at utslippsfrie kjøretøy betaler maks halv bompengesats som et varig prinsipp. Partiprogram AVGIFTER FINANSER MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for god infrastruktur for hurtiglading og normallading i hele landet, også for tyngre kjøretøy, fartøy og tog. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FINANSER MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil samarbeide med næringslivet for å bygge et landsdekkende nettverk av energistasjoner som tilbyr lading av elbiler og -kjøretøy og drivstoff til bio- og hydrogenbiler og tyngre kjøretøy som går på bio eller hydrogen. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FINANSER MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre et krav om at alle bensinstasjoner skal tilby miljøvennlig drivstoff. Partiprogram ENERGI FINANSER MILJØVERN NATURVERN OLJE OG GASS PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre påbud om at alle nyanskaffelser av biler i det offentlige skal være nullutslippsbiler, så lenge det finnes modeller for dette i markedet. Unntak gis nødetatene og forsvaret. Partiprogram ENERGI FINANSER MILJØVERN NATURVERN OLJE OG GASS PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil øke belønningsordningen for kollektivtrafikksatsing i storbyene, og utvide ordningen til å gjelde for flere byer og byområder. Partiprogram FINANSER LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil at staten skal betale inntil 70 % av investeringene ved større kollektivprosjekter. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil gi kommuner frihet til å bruke rushtidsavgift og andre trafikkbegrensende virkemidler. Partiprogram AVGIFTER FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil gi storbykommunene frihet til å velge om de vil overta ansvaret for den lokale kollektivtransporten. Partiprogram FINANSER LOKALFORVALTNING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil bedre fremkommeligheten for kollektivtransporten, blant annet ved å reservere flere kjørefelt til kollektivtrafikk. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere et nasjonalt samordnet billettsystem på kollektivtransport. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil stille krav om fossilfri kollektivtransport på vei innen 2025. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for bedre universell utforming av kollektivtransporten. Partiprogram FINANSER FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke den statlige belønningsordningen for utbygging av gang- og sykkelveinett. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil øke de statlige bevilgningene til bygging av sykkelveier. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Venstre Venstre vil øke investeringene til jernbanen kraftig fra dagens nivå. Partiprogram FINANSER JERNBANER SAMFERDSEL STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil vurdere en forurensningsavgift på store skip som legger til i norske byer uten bruk av landstrøm. Partiprogram AVGIFTER FINANSER FORURENSNING HAVNER MILJØVERN SAMFERDSEL SJØFART
2017-2021 Venstre Venstre vil endre avgiftssystemet for godstransport slik at miljøtilpasset sjøtransport belønnes. Partiprogram AVGIFTER FINANSER HAVNER SAMFERDSEL SJØFART
2017-2021 Venstre Venstre vil stille krav om utslippsfrie eller fornybare alternativer på alle offentlige fergeanbud, både fra stat, fylkeskommuner og kommuner. Partiprogram FINANSER HAVNER LOKALFORVALTNING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SJØFART STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre samme CO2-avgift på luftfart til utlandet som det er på flyreiser innenlands. Partiprogram AVGIFTER FINANSER LUFTFART SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil bruke avgiftssystemet for å stimulere til å legge om til en mer miljøvennlig luftfart. Partiprogram AVGIFTER FINANSER LUFTFART SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil stille krav om utslippskutt for luftfarten nasjonalt, i tråd med målene i den globale klimaavtalen. Partiprogram AVGIFTER FINANSER LUFTFART SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for økt produksjon og bruk av bærekraftig biodrivstoff. Partiprogram AVGIFTER FINANSER LUFTFART SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil ha full gjennomgang av anbudssystemet for kortbanenettet for å sikre gode tilbud i distriktene. Partiprogram AVGIFTER FINANSER LUFTFART SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil gi kommuner adgang til å bestemme nivået for piggdekkavgift slik at den kan tilpasses lokale forhold. Partiprogram AVGIFTER FINANSER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for et høyt velstands- og velferdsnivå gjennom en produktiv økonomi. Partiprogram FINANSER
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at økonomien er bærekraftig, blant annet gjennom å skifte fra rød til grønn skatt. Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil føre en ansvarlig finanspolitikk som opprettholder generasjonsrettferdigheten. Partiprogram FINANSER
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre et klimaskattefradrag i inntektsskatten som kompensasjon for eventuelle grønne skatte-/avgiftsøkninger som rammer husholdningene. Partiprogram AVGIFTER FINANSER MILJØVERN SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil ha en grønn omlegging av det skattemessige saldoavskrivningssystemet der det innføres økt avskrivningssats for nye kjøretøy med nullutslipp (saldogruppe c, d og e). Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre en gjennomgående CO2-avgift som er lik for alle sektorer, og som er på et slikt nivå at Norge tar sin andel av kuttene i klimagassutslippene for å nå 1,5-gradersmålet. Partiprogram FINANSER FORURENSNING MILJØVERN SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre en arealavgift som reflekter kostnadene ved å bygge ned ulike arealtyper. Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil avvikle subsidieordninger som har naturskadelige effekter og bidrar til å redusere Norges mulighet til å nå nasjonale miljømål og møte internasjonale forpliktelser. Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil endre NOx-fondet slik at alle som er omfattet betaler like mye for sine utslipp, og redusere forskjellen mellom prisen på utslipp for de som er innenfor NOx-avtalen og de som er omfattet av NOx-avgiften. Partiprogram FINANSER FORURENSNING SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil se på vegprising der hvor det er køkostnader og store lokale forurensingsproblemer og hvor man har reelle transportalternativer. Partiprogram FINANSER FORURENSNING SAMFERDSEL SKATTER VEGTRAFIKK
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede innføring av skattefradrag, for eksempel jobbskattefradrag, eller tilsvarende ordninger, som gjør det mer lønnsomt å arbeide. Partiprogram ARBEIDSLIV FINANSER SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil ha lavere skatt på arbeid for at det skal lønne seg å være i jobb. Partiprogram ARBEIDSLIV FINANSER SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil ha lavere bedriftsbeskatning for at bedriftene skal kunne skape flere arbeidsplasser. Partiprogram ARBEIDSLIV FINANSER NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil endre beskatning av opsjoner slik at eventuell gevinst først beskattes ved gevinstrealiseringen. Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil gjennomgå og fjerne skattefradrag som har liten effekt på inntekt og arbeid, og som undergraver viktige politiske mål som f.eks. likestilling og miljø. Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil forenkle trinnskattesystemet ved å fjerne første trinn. Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil forenkle momssystemet og redusere antall momssatser. Partiprogram FINANSER MERVERDIAVGIFT SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere formuesskatten ved en gradvis økning av bunnfradraget. Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil ha en lavere verdsettelse av aksjer. Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil øke ligningsverdien på sekundærbolig til 100 %. Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre en tidsbegrenset rabatt i formuesskatten for gründere ved børsintroduksjon av eget selskap. Partiprogram FINANSER NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil holde skatte- og avgiftsnivået omtrent på dagens nivå, men endre innrettingen slik at vi får et mer effektivt skattesystem. Partiprogram AVGIFTER FINANSER SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil forenkle og effektivisere det offentlige slik at det store behovet for ansatte og eksterne konsulenter reduseres. Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil legge ned offentlige organer som ikke lenger er nødvendige, og slå sammen organer som utfører samme oppgaver. Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere offentlig sektors andel av fastlandsøkonomien fra dagens rekordhøye nivå, gjennom å sørge for at utgiftsveksten i snitt er lavere enn veksten i økonomien. Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for ansvarlig og fornuftig bruk av oljepengene. Partiprogram ENERGI FINANSER OLJE OG GASS STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil at handlingsregelen skal ligge til grunn for den økonomiske politikken. Partiprogram FINANSER STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere handlingsregelen til 3 % og supplere/begrense handlingsregelen i forhold til faktisk avkastning og med regler om gradvis innfasing og begrenset fondsuttak i perioder. Partiprogram FINANSER STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette et uavhengig finanspolitisk råd etter modell fra tilsvarende svensk ordning. Partiprogram FINANSER STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil investere mer av Statens Pensjonsfond Utland i fornybar energi og klimavennlig teknologi. Partiprogram FINANSER MILJØVERN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil åpne for at Statens Pensjonsfond Utland kan investere i infrastruktur og unoterte selskaper, med krav til åpenhet, avkastning og langsiktig risiko på linje med resten av fondet. Partiprogram ENERGI FINANSER MILJØVERN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil stille krav om større åpenhet om og integrering av faktorer knyttet til miljø, samfunn og selskapsledelse (ESG-faktorer) i risikovurderingen ved valg av aksjer og porteføljediversifisering i Statens Pensjonsfond Utland. Partiprogram FINANSER MILJØVERN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil stille krav til at Statens Pensjonsfond Utland sine investeringer er i tråd med de konvensjoner vist til i menneskerettsloven og andre etiske hensyn. Partiprogram FINANSER STATSBUDSJETTET TRAKTATER
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette investeringsprogrammer med egne mandat rettet mot bærekraftige investeringer i fattige land og lavinntektsland. Partiprogram ENERGI FINANSER MILJØVERN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil fjerne de geografiske begrensningene i investeringsmandatet til Statens Pensjonsfond Utland. Partiprogram FINANSER STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke bevilgningene til Etikkrådet slik at rådet kan behandle flere saker og fange opp flere selskaper i Statens Pensjonsfond Utlands portefølje der virksomheten åpenbart bryter med fondets etiske retningslinjer. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR FINANSER MILJØVERN NATURVERN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil stille krav om grundigere begrunnelser fra Finansdepartementet i tilfeller der departementet ikke velger å følge Etikkrådets tilrådninger for Statens Pensjonsfond Utland. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR FINANSER MILJØVERN NATURVERN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil ta i bruk «best i klassen-filtrering» for større deler av Statens Pensjonsfond Utlands portefølje. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR FINANSER MILJØVERN NATURVERN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede avvikling av Folketrygdfondet og eventuelt endre investeringsmandatet til en mer passiv forvaltning av Statens Pensjonsfond Utland. Partiprogram FINANSER STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere et eget styre for Oljefondet som er uavhengig av Norges bank. Partiprogram FINANSER MILJØVERN OLJE OG GASS STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre økt åpenhet rundt Oljefondets aktive eierskapsutøvelse, innsyn i hvilke selskaper Norges Bank Investment Management (NBIM) fører dialog med og hva dialogen dreier seg om. Partiprogram FINANSER STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre åpenhetskrav i utstederlandet for investeringer i statsobligasjoner. Partiprogram FINANSER STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede en overgang fra aktiv aktivforvaltning til en aktiv indeksforvaltning av Oljefondet. Partiprogram FINANSER STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norges Bank skal ha mandat til å ivareta finansiell stabilitet. Partiprogram FINANSER NORGES BANK
2017-2021 Venstre Venstre vil jevnlig vurdere utformingen av Norges Banks mandat i lys av den seneste kunnskapen. Partiprogram FINANSER NORGES BANK
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norges Bank skal få ansvar for og myndighet over den motsykliske kapitalbufferen. Partiprogram FINANSER NORGES BANK
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede hvilke andre deler av norsk finansregulering som også bør overlates til Norges Bank. Partiprogram FINANSER NORGES BANK
2017-2021 Venstre Venstre vil bekjempe faktorer som internasjonalt bidrar til ulikhet, blant annet skatteparadiser og urimelig høye lederlønninger. Partiprogram ARBEIDSLIV FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID LØNN OG INNTEKT ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for konkurranse i offentlige markeder. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil gi Konkurransetilsynet mulighet til å reagere på konkurransevridninger mellom offentlige og private virksomheter. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at Norge kan være med å videreutvikle internasjonale avtaler om fri handel. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD TRAKTATER
2017-2021 Venstre Venstre vil vurdere en innskjerping av konkurranselovgivningen for å hindre at enkeltaktører får en altfor dominerende rolle i det norske markedet. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil tilrettelegge for nyetableringer i eksisterende markeder for å fremme ny og bedre konkurranse. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil ha en helhetlig gjennomgang av statlige krav overfor private og ideelle velferdstilbydere, med sikte på en helhetlig politikk på tvers av sektorer. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil bedre SkatteFUNN-ordningen som refunderer utgifter til forskning og utvikling. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil videreutvikle en KapitalFUNN–ordning som gir skattefradrag til langsiktige investorer, basert på eksisterende modeller fra andre land som det svenske Investeraravdraget og den britiske SEIS-ordningen. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil dele og endre Argentum slik at minimum halvparten av investeringsporteføljen investeres i gründere og tidligfase-selskaper. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at mer innovasjonsmidler også går til innovasjoner innen nye måter å jobbe på, ikke bare produktinnovasjoner. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke miljøteknologiordningen under Innovasjon Norge. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre offentlige anskaffelsesprosesser mer tilrettelagt for selvstendig næringsdrivende. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil forenkle Skatteetatens kompliserte og formalistiske innflyttingsprosess for å gjøre det lettere å etablere seg i Norge. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil skape skatteincentiver som gjør det mer lukrativt for mellomstore- og store bedrifter å investere i norske gründerbedrifter. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil ha fritak for arbeidsgiveravgift i tre år for nystartede bedrifter med mindre enn fem ansatte. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR AVGIFTER FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil endre reguleringsordningen for merverdiavgift slik at gründerbedrifter får tilbakebetalt utgående mva det første året selv om de ikke har hatt inngående mva i regnskapsåret. Partiprogram FINANSER MERVERDIAVGIFT PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil begrense offentlige etaters adgang til å be om opplysninger som det offentlige allerede har. Partiprogram FINANSER PERSONVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre mva-rapportering enklere, og heve beløpsgrensen for rett til årlig oppgaveplikt. Partiprogram FINANSER MERVERDIAVGIFT PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil oppheve krav om årsberetning for småbedrifter. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil oppheve Omstillingsloven. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil tillate private pensjonskasser å ha en betydelig høyere aksjeandel slik at de kan øke den langsiktige avkastningen. Partiprogram AKSJER FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere en tilskuddsordning for grønne innovative offentlige anskaffelser. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil forenkle og legge til rette for at små og mellomstore bedrifter kan delta i statlige anbudskonkurranser. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil øke de årlige bevilgningene til utvikling og markedsstimulering av nullutslippsteknologi gjennom blant andre Enova, Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Gassnova. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil øke satsingen på grønne innovative løsninger gjennom større tilgang til risikokapital, både for leverandører og oppdragsgivere. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil at all rehabilitering og nybygging i regi av statlige byggherrer skal ta i bruk de til enhver tid mest miljøvennlige løsningene. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre MiljøFUNN-ordning etter modell av SkatteFUNN, slik at investeringer i klimaomstilling og ny teknologi stimuleres i alle næringer. Partiprogram FINANSER MILJØVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke incentivordninger for installasjon av solenergi. Partiprogram ENERGI FINANSER MILJØVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke universitets– og høyskoleutdanningen innenfor IT generelt og finansteknologi spesielt. Partiprogram FINANSER HØGSKOLER HØYERE UTDANNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil utvikle et marked for grønne obligasjoner i dialog med finansnæringen. Partiprogram ENERGI FINANSER MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil endre finansskatten til å bli en ren skatt på overskudd (og ikke en ekstra arbeidsgiveravgift). Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for at kommuner som ønsker det kan innføre turistskatt, såkalt turtakst. Partiprogram FINANSER KOMMUNER LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV REISELIVSNÆRING SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere mva-satsen på salg av mat på restauranter slik at restauranter og bensinstasjoner likestilles. Partiprogram FINANSER MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for flere lønnsomme industribedrifter innen jordbruk, skogbruk, fiskeri og havbruk gjennom endrede skatteregler. Partiprogram FINANSER FISKERIER HAVBRUK JORDBRUK LANDBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER SKOGBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre CO2-avgift på fossil plast. Partiprogram AVGIFTER FINANSER MILJØVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre langsiktig og forutsigbar drift av genbankene. Partiprogram BANKER FINANSER
2017-2021 Venstre Venstre vil forenkle reglene for fiskerinæringen slik at fiskerne selv i større grad kan velge redskap, og slik at det blir økt fleksibilitet i valg av flåtegruppe. Partiprogram FINANSER FISKERIER HAVBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre endringer i leverings-, bearbeidings- og aktivitetsplikten som ivaretar verdiskaping i Nord-Norge. Partiprogram FINANSER FISKERIER HAVBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til bruk av redskapsgrupper og metoder som gir best mulig kvalitet på fisken, som krokfanget fisk/teiner. Partiprogram ARBEIDSLIV FINANSER FISKERIER HAVBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil satse på driftsformer innen hvitfisknæringen som har jevn levering og produksjon gjennom hele året, med fisk av høy kvalitet. Partiprogram FINANSER FISKERIER HAVBRUK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil at landbrukspolitikken skal prioritere helse, miljø og dyrevelferd, fremfor høyest mulig produksjon. Partiprogram FINANSER HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil knytte overføringene til landbruket til grønne verdier, der biologisk mangfold og dyrevelferd er viktig. Partiprogram FINANSER HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette et fond med skattefordeler for å stimulere til mer klimavennlig landbruk. Partiprogram FINANSER HUSDYR JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre en lokal ressursavgift for å kompensere kommuner som opplever ulemper som følge av gruvedrift og innføre avgift på gruveavfall. Partiprogram AVGIFTER BERGVERK FINANSER NÆRINGSLIV
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det enklere for privatpersoner å utføre ytelser for hverandre mot betaling. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere et enkelt, effektivt og forutsigbart rammeverk for nye næringer, som sikrer like konkurransevilkår, men som ikke er innovasjonshemmende. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det enklere å beregne og innbetale skatt i nye næringer. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke informasjons- og veiledningsarbeidet om dagens regelverk for delingsøkonomi. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil endre regelverket for delingsøkonomi i eksisterende næringer når det kommer ny teknologi som gjør regelverket avleggs. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil pålegge selskaper som legger til rette for delingsøkonomi å rapportere inn skattepliktig inntekt på samme måte som arbeidsgivere. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil fornye regelverket for delingsøkonomi for løyver og behovsprøving for persontransport slik at det kan settes lokalt. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil avvikle skatteklasse to. Partiprogram BARN FAMILIE FINANSER SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil trappe opp tilskuddene til frivillige organisasjoner som tilbyr aktiviteter for lavinntektsfamilier. Partiprogram FINANSER STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil øke skattefradrag for individuelle forsikring- og pensjonsspareordninger, og gjøre dem likest mulig. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FINANSER SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil påvirke til å velge sunne matvarer ved å bruke avgifter aktivt og regulere salg og markedsføring av usunne matprodukter. Partiprogram AVGIFTER FINANSER FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil gjennomføre en omlegging av alkoholavgiften med høyere avgift på brennevin og lavere avgift på svakere alkoholholdige drikker, der det samlede avgiftsnivået holdes på dagens nivå. Partiprogram AVGIFTER FINANSER RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere alkoholavgiftene for småskalabryggerier. Partiprogram AVGIFTER FINANSER RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil legge om takstene så det lønner seg å bruke ny teknologi i helsevesenet. Partiprogram FINANSER HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil åpne for at bankene kan utøve mer skjønn i vurderingen av om egenkapitalkravet er oppnådd ved søknad om lån. Partiprogram BANKER BOLIGSAKER FINANSER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre startlån til vanskeligstilte. Partiprogram BANKER BOLIGSAKER FINANSER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil øke bevilgningene til kulturminnefondet slik at flere private eiere kan få tilskudd til å sette i stand verneverdige eiendommer. Partiprogram FINANSER KULTUR KULTURVERN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil gi skatte- og avgiftsincentiver til eiere av fredede og bevaringsregulerte kulturminner for å sikre nødvendig vedlikehold. Partiprogram FINANSER KULTUR KULTURVERN SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil trappe opp momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner til 100 prosent, og vurdere en tilsvarende momskompensasjonsordning for frivilligeide bygg som idrettsanlegg. Partiprogram BOLIGSAKER FINANSER IDRETT KULTUR LOKALFORVALTNING MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Venstre Venstre vil gjennomgå de økonomiske modellene for offentlig finansiering av kulturinstitusjoner, med sikte på å trygge gode kunstopplevelser i hele landet. Partiprogram BOLIGSAKER FINANSER KULTUR KUNST LOKALFORVALTNING STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for kunstneriske såkornfond og stimuleringsmidler til det frie feltet. Partiprogram FINANSER KULTUR KUNST PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil se på hvordan dagens momsregler slår ut for landets kulturhus og utrede muligheten for kulturmoms. Partiprogram FINANSER KULTUR KUNST MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Venstre Venstre vil vurdere å innføre en medieskatt etter finsk modell, som erstatning for NRK-lisensen og mediestøtte over statsbudsjettet. Partiprogram AVGIFTER FINANSER KRINGKASTING KULTUR MASSEMEDIER SKATTER STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre fri konkurranse for innholdsleverandører i kabelnettet. Partiprogram FINANSER KRINGKASTING KULTUR MASSEMEDIER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil pålegge kringkastingsselskaper med allmennkringkastingsoppgaver å tilby og utvide sendinger på norsk tegnspråk. Partiprogram FINANSER KRINGKASTING KULTUR MASSEMEDIER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil ikke sette krav til politiske standpunkt utover støtte til demokratiet og menneskerettighetene når trossamfunn eller organisasjoner med religiøst fundament mottar offentlig støtte. Partiprogram FINANSER MENNESKERETTIGHETER STATSBUDSJETTET TROSSAMFUNN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre tak på effektiv rente for usikrede forbrukslån. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil kreve at kontonummer blir personlig og følger kunden, ikke banken, slik at det blir enklere å bytte bank. Partiprogram BANKER FINANSER
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre friere kommunalt skattøre. Partiprogram FINANSER REGJERINGEN SKATTER STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Venstre Venstre vil finansiere FN gjennom globale avgifter, for eksempel avgift på grensekryssende fly- og båttransport. Partiprogram AVGIFTER FINANSER FN HAVNER LUFTFART SAMFERDSEL SJØFART UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge inntar en pådriverrolle for å gjenoppta Doha-forhandlingene. Partiprogram BANKER FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil at Verdensbankens investeringer i større grad vris mot prosjekter som har miljø og klima i fokus. Partiprogram BANKER FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge øker sitt bidrag til Verdensbanken med den hensikt å øke bankens kapital til bruk i miljø- og klimasaker. Partiprogram BANKER FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil sette av minimum 1 % av BNI til utviklingssamarbeid. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID STATSBUDSJETTET UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke Norads rolle som fagetat for norsk bistand, herunder ved å overføre ansvaret for langsiktig bistand fra UD til Norad. Støtte til klimatiltak i utlandet tas ut av utviklingsbistanden og overføres til KLD, samtidig som målet om at 1 % av BNI skal gå til bistand opprettholdes. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID STATSBUDSJETTET UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for en internasjonal gjeldsslettemekanisme for behandling av illegitim gjeld og for et bindende internasjonalt regelverk for ansvarlig långivning. Partiprogram BANKER FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for en WTO-avtale med et rettferdig, globalt regelverk som bygger ned tollbarrierer og sikrer like muligheter for utvikling. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID TOLL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for internasjonale reguleringer for å hindre hemmelighold i skatteparadiser. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil fremme en mer rettferdig beskatning av internasjonale selskaper. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke fri import av varer fra lavinntektsland og lavere mellominntektsland. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID TOLL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for at alle rike land åpner sine markeder for varer fra lav- og mellominntektsland. Varer fra alle lavinntektsland og noen mellominntektsland må fritas all toll i Norge. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID TOLL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil fjerne all toll på varer som ikke er gjenstand for produksjon av betydning i Norge, for eksempel innenfor konfeksjon. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID TOLL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil føre en ny politikk mot fattigdom og øke de økonomiske ytelsene for noen av dem som har minst. Partiprogram FINANSER SKATTER SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil si nei til privatisering og konkurranseutsetting av offentlige tjenester, og søke å tilbakeføre tjenester som har blitt privatisert eller konkurranseutsatt. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke kontrollen over finansnæringen og bankene, og intensivere kampen mot skatteparadis. Partiprogram BANKER FINANSER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil føre en ny handelspolitikk ved blant annet å forhandle fram en bedre avtale med EU enn dagens EØS, og si nei til avtaler som pålegger oss mer markedsliberalisme. Partiprogram EU/EØS FINANSER HANDEL NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD TRAKTATER UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil flytte skatt fra inntekt til bolig, eksempelvis ved at folk med middels og lave inntekter skal få redusert sin inntektsskatt samtidig som bolig beskattes mer. Partiprogram BOLIGSAKER FINANSER LOKALFORVALTNING SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil motvirke spekulasjon ved å innføre en særskatt på sekundærbolig for å motvirke at skattesystemet belønner spekulasjon i eiendom. Partiprogram BOLIGSAKER FINANSER LOKALFORVALTNING SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at kommuner skal få skattlegge sekundærboliger særskilt. Partiprogram BOLIGSAKER FINANSER LOKALFORVALTNING SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en nasjonal boligplan som tar hensyn til boligbehovet i hele landet, og setter konkrete mål for antall nye boliger. Partiprogram BOLIGSAKER FINANSER LOKALFORVALTNING SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil etablere en selvfinansierende tilskuddsordning der Husbanken kan gå inn med en eierandel i boliger tilsvarende egenkapitalkravet, som medfinansiering til låntakere som har betalingsevne, men mangler egenkapital. Partiprogram BANKER BOLIGSAKER FINANSER HUSBANKEN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Husbanken må gjenreises som en motor i sosial boligpolitikk og lånerammen må utvides blant annet ved å igjen åpne for at førstegangsetablerere kan få startlån. Ungdom skal også være en av Husbankens prioriterte målgrupper. Partiprogram BANKER BOLIGSAKER FINANSER HUSBANKEN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil fremme leie-til-eie-modeller for bolig. Alle kommuner bør tilby en form for leie til eie, og det må utarbeides egne tilskudd til dette fra Husbanken. Partiprogram BANKER BOLIGSAKER FINANSER HUSBANKEN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre strengere sanksjoner når det oppdages bruk av lokkepriser, slik at boligkjøpere ikke presses til å betale mer for en bolig enn det de skal. Partiprogram BOLIGSAKER FINANSER LOKALFORVALTNING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utrede endringer i rentefradraget for bolig for å unngå spekulasjon og overprising. Partiprogram BOLIGSAKER FINANSER LOKALFORVALTNING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil åpne nye dører for norsk industri. Norske eksportordninger skal stimulere til ny anvendelse av norsk teknologi, og søke nye markeder der norsk teknologi og produkter kan komme til anvendelse. Partiprogram FINANSER HANDEL INDUSTRI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke skattefunnordningen som gir skattekutt for innovative bedrifter. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil legge til rette for etablering av grønne datasentre som skal sikre trygg lagring av data, med tydelige krav til energieffektivisering. Partiprogram FINANSER FORURENSNING KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil støtte nyetablering av næringsvirksomhet ved å gi gunstige etableringslån og andre incentiver i oppstartsfasen. Partiprogram BANKER FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stille krav om null eller lavest mulig utslipp i alle offentlige innkjøp, med særlig fokus på transporttjenester. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke det statlige eierskapet og si nei til privatisering. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en regelmessig, full gjennomgang av det statlige eierskapet. I tillegg til eierskapsmeldingene vil SV ha en større strategisk gjennomgang av det statlige eierskapet. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil trekke alle statlige selskaper ut av skatteparadis, både heleide og deleide. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV SKATTER STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil forbedre den demokratiske kontrollen med Statens Pensjonsfond Utland. SV vil opprette et eget kontrollorgan for fondet som skal ligge direkte under Stortinget, og ha mer åpenhet rundt forvaltningen av Statens Pensjonsfond Utland. Partiprogram AKSJER FINANSER NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP STATSFORFATNING STORTINGET UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ansvarliggjøre ledelsen i Statens pensjonsfond ved å skille Statens Pensjonsfond Utland fra Norges Bank og la Statens Pensjonsfond Utland stå direkte ansvarlig overfor norske myndigheter. Partiprogram AKSJER FINANSER NORGES BANK REGJERINGEN STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gradvis åpne for investeringer i fornybar infrastruktur i sør. Det må sikres at slike investeringer vurderes med hensyn til urfolks rettigheter, naturmangfold, nasjonal institusjonsbygging, sivilsamfunn og med respekt for landenes demokratiske styring. Partiprogram AKSJER FINANSER HANDEL MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil trekke Statens Pensjonsfond Utlands datterselskaper ut av skatteparadis. SV vil inkludere skatteunndragelse, skatteparadis og finansielt hemmelighold i de etiske retningslinjene og trekke fondet ut av selskaper med grove brudd på disse. Partiprogram AKSJER FINANSER NÆRINGSLIV SKATTEADMINISTRASJON SKATTEAVTALER SKATTER STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil kreve at selskaper som Statens Pensjonsfond Utland investerer i utviser åpenhet om selskapsstruktur, skatteinnbetalinger og eierforhold, samt regnskapsrapportering på land-for-land-nivå. Partiprogram AKSJER FINANSER NÆRINGSLIV SKATTEADMINISTRASJON SKATTEAVTALER SKATTER STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sørge for at Statens Pensjonsfond Utland trekkes ut av fossil energi. Partiprogram AKSJER ENERGI FINANSER NÆRINGSLIV OLJE OG GASS STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil trekke Statens Pensjonsfond Utland ut av all produksjon og alle tjenester knyttet til kjernevåpen. Partiprogram AKSJER ATOMVÅPEN ENERGI FINANSER FORSVAR NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre etiske retningslinjer for statsobligasjoner. Partiprogram AKSJER FINANSER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjennom eierskapet i Statens Pensjonsfond Utland sikre grunnleggende menneskerettigheter, urfolks rettigheter og arbeidstakerrettigheter. Partiprogram AKSJER FINANSER INTERNASJONAL RETT MENNESKERETTIGHETER NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at Statens Pensjonsfond Utland trekkes ut av alkoholselskapene slik det allerede er gjort for tobakk. Partiprogram AKSJER FINANSER FOLKEHELSE HELSEVESEN NÆRINGSLIV RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at selskaper som Statens Pensjonsfond Utland investerer i rapporterer på miljømessige og sosiale indikatorer, som utslipp av klimagasser, naturmangfold, arbeidstakerrettigheter, barns rettigheter og likestilling. Partiprogram AKSJER ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE FINANSER FORURENSNING LIKESTILLING MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi Etikkrådet utvidet mandat til å jobbe med forslag til hele bransjer som kommer inn under negativ filtrering (såkalt produktbasert utelukkelse) fra Statens Pensjonsfond Utlands investeringer. Partiprogram AKSJER ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FINANSER NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Statens Pensjonsfond Utland og statlig eide selskaper ikke investerer i bedrifter som bidrar til ødeleggelse av regnskog eller annen sårbar natur. Partiprogram AKSJER FINANSER FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sørge for at Statens Pensjonsfond Utland ikke investerer i firma som produserer miljøgifter. Partiprogram AKSJER FINANSER FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge ikke inngår investeringsavtaler som gir investorer sterke pressmidler mot stater, som investor-stat-tvisteløsning og andre mekanismer for investeringsbeskyttelse. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norges posisjoner i forhandlinger om handelsavtaler må være offentlige. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gå mot TiSA-avtalen, som legger press på offentlige tjenester både i Norge og andre land, og som hindrer demokratisk selvbestemmelse. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for å erstatte EØS-avtalen med en ny handels- og samarbeidsavtale. Partiprogram EU/EØS FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bedre fattige lands tilgang til norske markeder og vri norsk matimport bort fra EU og over til land i sør. Partiprogram EU/EØS FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at kriterier om faglige, sosiale og demokratiske rettigheter og miljøvern skal prioriteres over selskapers interesser i handelsavtaler som Norge inngår. Partiprogram FINANSER FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at internasjonale avtaler om miljø og rettigheter i arbeidslivet går foran WTO-regelverket. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD TRAKTATER UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge gjennomgår alle handelsavtaler vi har inngått, med sikte på å si opp avtaler som undergraver det norske arbeidslivet, eller er til skade for vår eller andre lands selvråderett eller skatteinntekter. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER TRAKTATER UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at naturressurser som vann, villfisk og mineraler beskyttes mot privatisering i alle handelsavtaler Norge tar del i. Partiprogram FINANSER FISKEOMSETNING FISKERIER NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD TRAKTATER UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre det nødvendige skattenivået for å trygge velferden og sikre velferdsstaten på sikt. Partiprogram FINANSER SKATTER SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke skatten på formue, arv og eiendom, og senke den på arbeid. Partiprogram AVGIFTER FINANSER SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke formuesskatten for høye formuer og fjerne rabatten for aksjer og driftsmidler. Partiprogram AKSJER FINANSER SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre avgift på arv med et høyt bunnfradrag og nye trinn for ekstra stor arv. Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bruke skatte- og avgiftssystemet til å fremme miljøvennlig adferd, med en innretning som ivaretar fordelingshensyn og distriktshensyn. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FINANSER LOKALFORVALTNING MILJØVERN SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utrede en eierskapsavgift for utenlandske eiere av norske foretak som skal gjenspeile formuesskatten. Partiprogram FINANSER ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil støtte opprettelsen av et mellomstatlig skatteorgan i FN med tilstrekkelig økonomiske og menneskelige ressurser til å bekjempe skatteparadis og internasjonal kapitalflukt. Partiprogram FINANSER FN ØKONOMISK SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SKATTER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke Økokrim og Arbeidstilsynet for å bekjempe skatteflukt og økonomisk kriminalitet. Partiprogram FINANSER FORBRUKERSAKER NÆRINGSLIV POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SKATTER UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil tette skattehull som gjør det mulig å slippe unna normal selskaps- og formuesskatt i Norge. Partiprogram FINANSER FORBRUKERSAKER NÆRINGSLIV POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SKATTER UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge tar et internasjonalt initiativ for å endre rederibeskatningen i tråd med beskatning av annet næringsliv. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV SKATTER VERFTSINDUSTRI
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjeninnføre åpne offentlig tilgjengelige skattelister. Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre et fullverdig register over egentlige eiere i selskaper og juridiske enheter i Norge, som inkluderer børsnoterte selskaper. Partiprogram AKSJER FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at informasjon om egentlig eierskap av også utenlandske eiere i norske selskaper skal være offentlig tilgjengelig. Partiprogram AKSJER FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre tilstrekkelig innsyn for skattemyndighetene i advokaters klientkonti og all annen relevant dokumentasjon fra advokater som utfører transaksjoner på vegne av kunder. Partiprogram AKSJER FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi folk innsyn i verdens pengestrømmer ved å innføre utvidet land for land-rapportering i alle sektorer, også fra jurisdiksjoner med støttefunksjoner (datterselskap) i skatteparadis, og et internasjonalt register over finansformuer. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke skattefradraget for fagforeningskontingent. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FINANSER LØNN OG INNTEKT SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bevare regnskogen i tillegg til egen klimainnsats. Vi vil arbeide for at finansiering av regnskogbevaring ikke blir en del av kvotemarkedet, og ikke brukes av industriland for å unngå kutt i egne utslipp. Partiprogram FINANSER FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER VAREHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha grønne skatter og avgifter. Vi vil ha et skatte- og avgiftssystem som gir betydelige kutt i klimagassutslippene, samtidig som det har en tydelig fordelingsprofil og distriktsprofil. Partiprogram AVGIFTER DISTRIKTSPOLITIKK FINANSER FORURENSNING LOKALFORVALTNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTEADMINISTRASJON SKATTEAVTALER SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gradvis øke CO2-avgiften og vurdere å erstatte denne med en karbonavgift til fordeling. Partiprogram AVGIFTER FINANSER FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre avgifter for utslipp. Der det gis utslippstillatelse skal tillatelse alltid følges av avgifter, for å gi økonomisk interesse til å kutte utslippene. Partiprogram AVGIFTER FINANSER FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en klimalov som fører til hensiktsmessige rapporterings- og styringsmekanismer mellom Storting og regjering på klimaområdet, inkludert sektorvise karbonbudsjetter og rapportering om klimaeffekten av statsbudsjettet. Partiprogram FINANSER FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET REGJERINGEN RETTSVESEN STATLIG EIERSKAP STATSBUDSJETTET STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil flytte gods fra vei til sjø og bane. Partiprogram AVGIFTER FINANSER FORURENSNING JERNBANER MILJØVERN SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at veitransporten i Norge skal bli utslippsfri. Vi vil bruke avgiftssystemet til å sikre at ni av ti nye privatbiler og lette varebiler som selges i 2021 er nullutslippsbiler. Varebiltransporten må også bli utslippsfri gjennom bruk av avgifter og regulering. Partiprogram AVGIFTER ELEKTRISITET ENERGI FINANSER FORURENSNING MILJØVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil videreføre fordeler for elbiler i neste stortingsperiode. SV vil at nullutslippskjøretøy alltid skal ha maksimum halv pris på fossilbiler på parkering, bomringer og ferjer. Partiprogram AVGIFTER ELEKTRISITET ENERGI FINANSER FORURENSNING MILJØVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stimulere til tryggere og mer miljøvennlig trafikk ved å støtte utvikling av tjenester som skaper en tryggere trafikk, lavere klimagassutslipp og som på sikt legger til rette for mer bruk av førerløs teknologi. Partiprogram AVGIFTER ELEKTRISITET ENERGI FINANSER FORURENSNING MILJØVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil aa det skal lønne seg å velge kollektivt. Bilbruk skal være dyrere i byområder, og det kan skje gjennom blant annet rushtidsavgift og parkeringsavgifter. Partiprogram AVGIFTER FINANSER SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en parkeringspolitikk som reduserer biltrafikken. SV vil ha fordelsbeskatning av gratis parkeringsplasser, og fjerne parkeringsplasser der det kommer i konflikt med utbygging av sykkel- og gangveier. Partiprogram AVGIFTER FINANSER FORURENSNING MILJØVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre ren og trygg luft. Det må innføres lavutslippssoner og miljødifferensierte avgifter der det er nødvendig. Partiprogram AVGIFTER FINANSER FORURENSNING MILJØVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil prioritere trygge veier og bedre fergetilbud i distriktene. Rassikring, vedlikehold, sikkerhet, to kjørefelt i hele riksveinettet, gang- og sykkelstier langs nasjonale turistveier og bedre fergetilbud skal prioriteres framfor store prestisjeprosjekter. Partiprogram AVGIFTER FERGER FINANSER FORURENSNING MILJØVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil avskaffe tax-freeordningen. Partiprogram AVGIFTER FINANSER JERNBANER SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil skjerpe kravene til miljømerking. SV vil faremerke produkter som inneholder miljøgifter og klassifisere dem som farlig avfall. Partiprogram FINANSER FORBRUKERSAKER NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD VAREHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at pengene skal gå til barna, ikke til profitt. Barnehagetilbudet er første steg i barns utdanningsløp, og skal være et offentlig ansvar for å sikre et likeverdig, tilgjengelig og fleksibelt barnehagetilbud med høy kvalitet. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil redusere prisen på SFO ved å innføre en nasjonal makspris, og på sikt gjøre ordningen gratis. Partiprogram BARN FINANSER GRUNNSKOLE PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at hver krone skal komme elevene til gode. SV vil at alle private grunnskoler skal være organisert som stiftelser for å hindre at eiere av private skoler kan ta ut profitt fra fellesskapets eller foreldrenes midler. Når det gjelder godkjenning av nye religiøse skoler skal det føres en restriktiv politikk innenfor rammen av Norges menneskerettslige forpliktelser. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD PRIVATSKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil tilbakeføre forhandlingsansvaret for skoleverket til staten. Partiprogram FINANSER GRUNNSKOLE PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bidra til å øke den samlede norske forskningsinnsatsen som andel av brutto nasjonalprodukt til det samme som andre industriland på sikt. Partiprogram FINANSER FORSKNING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha forskerstyrt og mindre konkurransebasert forskning. Økt basis-/grunnbevilgning til universitet, høgskoler og forskningsinstitutt. Partiprogram FINANSER FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi kommunene lov til å gjøre kommunale avgifter avhengige av inntekt. Partiprogram AVGIFTER FINANSER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre fast avgift til kommunene for bruk av fjordene til oppdrett basert på antall kilo produsert fisk i hver kommune. Partiprogram AVGIFTER FANGST FINANSER FISKERIER HAVBRUK KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sørge for at internasjonale selskaper betaler det de skal. SV vil utrede en ordning der beskatning av overskudd i selskaper baseres på hvert lands andel av omsetningen. Partiprogram AVGIFTER FINANSER ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge presser på for at skattesamarbeid på tvers av land foregår i åpne internasjonale fora, der flest mulig, og da særlig fattige land, er inkludert, som for eksempel FN. Partiprogram AVGIFTER FINANSER FN INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprette støtte for fattige lands forhandlingsdelegasjoner i WTO. Dette må være finansiert ved en avgift som de rike landene i WTO betaler. Partiprogram AVGIFTER FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil demokratisere og flytte makt fra Verdensbanken og IMF. Vi vil endre på måten stemmer fordeles på, for å gi fattige land økt innflytelse. Samtidig vil vi styrke FN og støtte alternative finansinstitusjoner. Partiprogram BANKER FINANSER FN INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at lån fra IMF og Verdensbanken ikke skal kunne kobles til krav om privatisering, kutt i offentlige tjenester, eller liberalisering av økonomien som et vilkår for å gi slike lån. Partiprogram BANKER FINANSER ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stoppe skatte- og annonselekkasjen. De nye, store annonseaktørene skal bidra med arbeidsplasser og skatteinntekter i Norge, ved nye regler mot overskuddsflytting og med kildeskatt på royalties og lisenser. Partiprogram FINANSER KULTUR MASSEMEDIER SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil beskytte norske medier mot urettferdig konkurranse fra utlandet, ved å tette skattehullene de internasjonale konsernene benytter seg av. Partiprogram FINANSER KULTUR MASSEMEDIER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for mangfold og kvalitet i arbeidsmarkedstiltakene, ved å stoppe den pågående kommersialiseringen som gir monopoltilstander. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil avkommersialisere barnevernet og sikre størst mulig forutsigbarhet og kontinuitet. Kontrakter med ideelle skal i størst mulig grad være løpende, framfor at det benyttes anbud. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at all bruk av kommersielle konsulentselskap i staten revurderes. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil avvikle anbudsordninger, bestiller/utfører-modeller, og andre styringssystemer tilpasset marked og konkurranse, i velferden. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil garantere tilstrekkelig finansiering av framtidens velferdstjenester slik at faglighet og tilbud til alle sikres, og frivilligheten kan bevares som frivillighet. Partiprogram BARNEHAGER FINANSER HELSEVESEN KULTUR NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKOLER STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at alle unge skal kunne få seg et hjem. Førstegangskjøpere skal sikres billigere lån. Det skal være rimelige kvalitetsboliger til leie for de som trenger det, inkludert ordninger for leie til eie som gjør leid bolig til eid bolig på sikt. Partiprogram BANKER BOLIGSAKER FINANSER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil fortsette Kulturløftet. SV vil at minst 1 % av statsbudsjettet skal gå til kulturformål. Partiprogram FINANSER KULTUR STATSBUDSJETTET
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi kunstnere roen som trengs. Flere kunstnergrupper skal kunne levere forenklede næringsoppgaver, MVA-rapporteringen for kunstnere skal forenkles, og nye bestemmelser skal sikre rett til rimelig vederlag og beskyttelse mot urimelige avtaler om åndsverk. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR FINANSER KULTUR KUNST LØNN OG INNTEKT SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre minstefradrag for selvstendig næringsdrivende kunstnere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR FINANSER KULTUR KUNST LØNN OG INNTEKT SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ta skatten hjem. Der inntekten fra kunst og kulturproduksjon blir generert, skal den beskattes – uavhengig av plattform. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FINANSER KULTUR KUNST SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil erstatte dagens incentivordning [for film- og fjernsynsproduksjoner] med en automatisk ordning der inntil 25 % gis i skatterefusjon som ikke skal tas fra kulturbudsjettet. Partiprogram FINANSER KRINGKASTING KULTUR MASSEMEDIER SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre det frivillige musikklivets rammer ved å styrke MVA-kompensasjonsordningen og Frifond. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FINANSER KULTUR MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi frivilligheten bedre mulighet til inntekt. SV vil forbedre skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner. Partiprogram FINANSER KULTUR SKATTEFRADRAG SKATTER STATSBUDSJETTET
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at norske sjøfolk må sikres konkurransevilkår gjennom en god refusjonsordning. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FANGST FINANSER FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at nye oppdrettskonsesjoner ikke skal være omsettelige. Partiprogram FINANSER FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at [fiske-]konsesjonene skal falle tilbake til fellesskapet om de går ut av bruk. Partiprogram FINANSER FISKERIER HAVBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil videreføre ordningen med tollfri import fra de minst utviklede landene, og samtidig stille krav om at [jordbruks-]produksjonen er i tråd med FNs bærekraftmål. Partiprogram FINANSER FN INTERNASJONALT SAMARBEID JORDBRUK LANDBRUK TOLL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil videreføre ordningen der samvirkeorganisasjonene utøver markedsregulering [ innen jordbruket]. Partiprogram FINANSER JORDBRUK LANDBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at jordbruk må være forankret i landskap og naturressurser. Mat produsert på utmarksbeite skal premieres. Driftsulemper på grunn av små jordteiger, klimatiske forhold og veksttid jevnes ut via tilskudd. Økonomiske virkemidler må bidra til økt bruk av beitearealer og grovfôr og mindre bruk av kraftfôr. Tak for tilskudd gjeninnføres. Partiprogram FINANSER JORDBRUK LANDBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil prioritere tilskudd som bidrar til økt økologisk produksjon og markedsadgang. Partiprogram FINANSER JORDBRUK LANDBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil vurdere fellesgodebeskatning på overnattingstilbud som gir kommunene muligheter for å tilrettelegge for bærekraftig turisme. Partiprogram AVGIFTER FINANSER NÆRINGSLIV REISELIVSNÆRING SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at staten bidrar i større grad til regionale såkornfond. Partiprogram FINANSER JORDBRUK NÆRINGSLIV STATSBUDSJETTET
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at støtteordningen for små distriktsbutikker videreføres. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at nye statlige arbeidsplasser legges utenfor Oslo og at digitaliseringa blir brukt til å desentralisere offentlig virksomhet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FINANSER LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprettholde og styrke regionale og lokale tilskuddsordninger, og fastholde den differensierte arbeidsgiveravgiften. Partiprogram ARBEIDSLIV AVGIFTER FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre god og nødvending regulering av formidlingstjenester slik at bedriftene betaler skatt der tjenestene utføres og de ansatte sikrer sikres gode lønns- og arbeidsvilkår. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FINANSER LØNN OG INNTEKT NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil skattlegge rettferdig. SV vil arbeide for innføring av et prinsipp om at transaksjoner knyttet til tjenestekjøp skattlegges fullt ut der tjenesten ytes. Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre konsesjonssystem for cruiseskip, med strenge miljøkrav i kyst og fjord, krav til bruk av lokal mat og kompetanse. Partiprogram FINANSER MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN REISELIVSNÆRING SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bidra til et økonomisk system mot global ulikhet. For å bekjempe den globale ulikheten er det avgjørende at vi setter inn tiltak mot kapitalflukt, får fattige land ut av gjeldskrisen og stopper den økende tendensen til udemokratiske og ulikhetsskapende handelsavtaler. Partiprogram FINANSER ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at innsatsen på landbruk, fiskeri og matsikkerhet skal bidra til å øke produktiviteten i matproduksjonen i alle ledd, fra småbønder og -fiskere til industriaktører. Partiprogram FANGST FINANSER FISKEOMSETNING FISKERIER JORDBRUK LANDBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke Skatt for Utvikling-programmet, som bidrar til at utviklingsland kan avdekke skattejuks. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID SKATTEADMINISTRASJON SKATTER UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at norske selskap tar skatteansvar som en del av sitt samfunnsansvar. Norfund og statlig eide bedrifter skal ikke bruke skatteparadis ved investeringene sine. Partiprogram FINANSER SKATTEADMINISTRASJON SKATTER STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre internasjonale finansskatter, herunder en skatt på finanstransaksjoner, til inntekt for globale fellesgoder. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil erklære Norge som skatteparadisfri sone. Selskap basert i skatteparadis må ekskluderes fra offentlige innkjøp og oppdrag i Norge. Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil kjempe for global skatterettferdighet ved å sikre at selskaper betaler skatt der pengene tjenes. Første skritt er å forsterke den norske ordningen med land-for-land-rapportering for å sikre at skatteparadis ikke faller utenfor og at flere bransjer og selskaper blir inkludert. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge tar ansvar for å bidra til bærekraftig utvikling gjennom å bruke mer enn én prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI) til utviklingsbudsjettet. Dette skal være midler som kommer utviklingsland direkte til gode. Utgifter til flyktninger i Norge eller næringslivsstøtte uten dokumentert utviklingseffekt skal derfor ikke regnes inn i enprosenten. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID STATSBUDSJETTET UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge øker kjernestøtten til FNs organisasjoner og fond og styrker arbeidet for at tungrodde og byråkratiske systemer i organisasjonen effektiviseres. Partiprogram FINANSER FN STATSBUDSJETTET UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke den humanitære støtten til lokale sivilsamfunnsorganisasjoner. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID STATSBUDSJETTET UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stanse utbredelsen av konkurranseutsetting av bistand (tilskuddsmidler). Vi vil sikre at bistanden brukes til å bygge opp kompetanse i samarbeidslandene og dermed styrker målgruppene for bistanden. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre arbeidsplassene gjennom trygg økonomisk styring og gode vilkår for bedriftene. Partiprogram ARBEIDSLIV FINANSER NÆRINGSLIV SYSSELSETTING
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke statlige virkemidler som reduserer den økonomiske risikoen bedrifter påtar seg ved å prøve ut ny teknologi. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil føre en ansvarlig politikk som gir økonomisk handlingsrom for fremtidige generasjoner. Partiprogram FINANSER
2017-2021 Høyre Høyre vil ikke la statens utgifter over tid vokse raskere enn resten av fastlandsøkonomien. Partiprogram FINANSER
2017-2021 Høyre Høyre vil ha moderate lettelser i det samlede skatte- og avgiftsnivået og sikre et bredt skattegrunnlag der alle med skatteevne bidrar. Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Høyre Høyre vil at skattesystemet skal legge til rette for verdiskaping, nye jobber, sosial mobilitet og et mer miljøvennlig samfunn. Partiprogram FINANSER MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN SKATTEADMINISTRASJON SKATTER
2017-2021 Høyre Høyre vil at uttak fra Statens pensjonsfond utland skal være tilpasset situasjonen i norsk økonomi, fondets bærekraft og finansieringen av offentlige velferdstjenester på sikt. Partiprogram FINANSER NORGES BANK STATSBUDSJETTET
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre likebehandling av private og offentlige aktører når det offentlige konkurrerer i et åpent marked. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Høyre Høyre vil sørge for automatisert fortolling ved import av utenlandske varer. Partiprogram FINANSER TOLL UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Høyre Høyre vil bidra til at flere norskeide skip bruker norsk flagg, gjennom å opprettholde dagens rederibeskatning, lovfestet konkurransedyktig nettolønnsordning, et kundeorientert Sjøfartsdirektorat og konkurransedyktige skipsregistre. Partiprogram FINANSER FISKERIER HAVBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER
2017-2021 Høyre Høyre vil gjennomgå rammevilkårene for avfallsnæringen for å sikre bedre ressursutnyttelse, god samfunnsnytte og høyere verdiskaping i avfallsbransjen. Partiprogram FINANSER MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for nye forretningsmodeller i delingsøkonomien gjennom effektiv regulering som fører til rettferdig konkurranse mellom nye og eksisterende aktører. Partiprogram FINANSER FORBRUKERSAKER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke landbrukets rolle i reiselivssatsingen og derigjennom stimulere til økt bruk av verdifulle utmarksressurser. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD REISELIVSNÆRING
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre retten til å betale med kontanter. Partiprogram FINANSER
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre full likebehandling av private, ideelle og statlige aktører i barnevernet. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre egen valuta og pengepolitikk under nasjonal kontroll. Partiprogram BANKER FINANSER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil grunnlovsfeste den norske krona. Partiprogram BANKER FINANSER GRUNNLOVEN STATSFORFATNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha en moderat bruk av oljepenger, godt innenfor de rammer som handlingsregelen setter. Partiprogram ENERGI FINANSER OLJE OG GASS STATSBUDSJETTET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge vekt på at reguleringen av norsk banksektor ikke påfører mindre banker unødige regulatoriske krav. Partiprogram BANKER FINANSER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre det norske Finanstilsynet selvstendighet i sin virksomhet. Partiprogram BANKER FINANSER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at skatte- og avgiftspolitikken skal sikre en rettferdig og forutsigbar fordeling av felleskapets kostnader på innbyggere og virksomheter. Partiprogram AVGIFTER FINANSER SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil redusere skatten på lave inntekter og øke skatten på høyere inntekter. Skattesystemet må bli mer progressivt. Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gi et særskilt skattefradrag til lavlønte som er i arbeid. Partiprogram FINANSER SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at skattesystemet skal fremme verdiskaping og framtidige investeringer i norsk næringsliv, effektivitet i økonomien, samt sosial og geografisk utjamning. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at bedriftsbeskatningen holdes på et nivå som bidrar til at bedrifter opprettholder sin virksomhet i Norge, og at mest mulig av overskuddet beholdes i bedriftene. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gå gjennom og forbedre de skattemessige avskrivningsreglene for å gjøre norsk næringsliv mer konkurransedyktig. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke differensiert arbeidsgiveravgift som et hovedvirkemiddel i distriktspolitikken. Partiprogram AVGIFTER FINANSER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sidestille reindrifta med landbruket når det gjelder avgifter på driftsmidler. Partiprogram AVGIFTER FINANSER LANDBRUK REINDRIFT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil skjerme primærboliger med vanlig standard i skattesystemet og gå mot forslag om å innføre en statlig eiendomsskatt. Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at bunnfradraget i formueskatten økes og formuesgrunnlaget for driftsmidler og aksjer reduseres videre. Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at skattefradrag for gjeldsrenter i husholdningene trappes ned i samsvar med skatteforliket i Stortinget 2016. Partiprogram FINANSER SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at innsatsen mot svart arbeid, sosial dumping og skatte- og avgiftsunndragelser intensiveres. Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre at internasjonale konsern med aktivitet i Norge ikke tilpasser sin virksomhet med det formål å unngå å betale skatt i Norge. Overskudd generert i Norge, skal beskattes her. Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for å innføre internasjonal beskatning av multinasjonale selskaper som er nullskatteytere etter nasjonale skattetilpasninger. Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha en friere kommunal skatteprosent innenfor nasjonale rammer og beholde selskapsskatten som en fullt ut statlig skatt. Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke og utvide skattefunnordningen. Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil utrede delingsøkonomien med tanke på beskatning og regulering. Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke pendlernes skattefradrag. Partiprogram FINANSER SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at Vinmonopolet overtar taxfreesalget av alkohol. Partiprogram FINANSER RUSMIDLER SKATTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for å innføre internasjonal avgift på valutahandel (Tobin-skatt). Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke arbeidet mot kapitalflukt og skatteparadis. Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ytrede innføring av ROT-fradrag. Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil skille forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (NBIM) ut fra Norges Bank og etablere et eget styre. En årlig stortingsmelding om fondets virksomhet og strategi skal legges fram og behandles av Stortinget. Partiprogram BANKER FINANSER NORGES BANK STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at en størst mulig andel av at Statens Pensjonsfond Utland investeringsaktiviteter skal styres fra Norge. Partiprogram BANKER FINANSER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil åpne for at Statens Pensjonsfond Utland kan investere i infrastruktur innenlands. Partiprogram BANKER FINANSER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil flytte deler av at Statens Pensjonsfond Utlands administrasjon ut av Oslo. Partiprogram BANKER FINANSER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil utrede muligheten for at mindre deler av kapitalen til Statens Pensjonsfond Utland kan brukes til å støtte at selskaper staten allerede er medeier i. Partiprogram BANKER FINANSER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke bevilgningene til regional utvikling i statsbudsjettet. Partiprogram FINANSER STATSBUDSJETTET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha som mål å gjeninnføre differensiert arbeidsgiveravgift for alle næringer og for offentlig virksomhet i virkeområdet. Partiprogram AVGIFTER FINANSER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil forenkle systemet for skattlegging av enkeltpersonforetak. Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil forenkle skattefunnordningen og tilpasse den bedre til enkeltpersonforetak, slik at den blir reelt nøytral når det gjelder selskapsform. Partiprogram FINANSER SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil videreføre redusert sats på CO2-avgift for fiskenæringa. Partiprogram AVGIFTER FANGST FINANSER FISKERIER FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha et sterkt og velfungerende importvern som sikrer volum, volumvekst og prisuttak i norsk jordbruksproduksjon. Partiprogram FINANSER HANDEL NÆRINGSLIV TOLL UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil utnytte handlingsrommet i internasjonalt avtaleverk for å sikre best mulig tollvern. Norge må i tillegg søke samarbeid med andre land for å øke dette handlingsrommet, slik at tollvernet kan styrkes ytterligere. Partiprogram FINANSER HANDEL NÆRINGSLIV TOLL UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil erstatte grunnavgiften på engangsemballasje med en insentivavgift basert på materialbruk som graderes etter ikke-fornybart innhold. Partiprogram AVGIFTER FINANSER MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke panten vesentlig på flasker og bokser for å øke mengden som gjenvinnes. Partiprogram AVGIFTER FINANSER MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke arbeidet mot marin forsøpling og plastforurensning. Partiprogram AVGIFTER FINANSER FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for forutsigbare avgifter med lang tidshorisont og miljøregelverk som fremmer norsk produksjon og verdiskaping. Partiprogram AVGIFTER FINANSER MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gjøre det mer lønnsomt å bruke fornybart råstoff som materialer, i plast og i kjemisk industri. Partiprogram FINANSER MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke avskrivingssatsen på klimainvesteringer i industrien. Partiprogram FINANSER MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke samarbeidet mellom treindustrien og FoU-miljøene om forskning, innovasjon og kompetanseutvikling. Partiprogram FINANSER MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Senterpartiet Sp vil stå vakt om ordningen med konsesjonskraft og -avgifter og innføre ordninger som sikrer at kommuner blir kompensert ved utbygging av nye fornybare energikilder. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke skjermingsfradraget i grunnrenteskatten, slik at samfunnsøkonomisk lønnsomme vannkraftprosjekt også blir bedriftsøkonomisk lønnsomme. Partiprogram ENERGI FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil fjerne minimums- og maksimumsverdien ved beregning av eiendomsskatt for kraftverk. Partiprogram ENERGI FINANSER SKATTER VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gå inn for at fossil energibruk fra person- og varebiler gradvis fases ut. Avgiftssystemet innrettes slik at tilnærmet 100 % av nybilsalget i 2025 er basert på nullutslippsteknologi. Partiprogram AVGIFTER ENERGI FINANSER OLJE OG GASS SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil utrede såkalt avansert veiprising i områder hvor det finnes gode alternativer til privatbil. Partiprogram AVGIFTER FINANSER SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at det fortsatt skal være døgnberedskap på drosjer i hele landet. Partiprogram FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gi fylkeskommunene som regionale utviklingsaktører hovedansvaret for å sikre full bredbåndsdekning, med sterk statlig finansiering for å nå målene. Partiprogram FINANSER FYLKER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL STATSBUDSJETTET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil innføre tilskuddsordning for utbygging av godt mobilnett der markedet ikke stiller opp. Partiprogram FINANSER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL STATSBUDSJETTET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil satse på en kraftig utbygging av mobildekningen langs hovedferdselsårene. Partiprogram FINANSER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL STATSBUDSJETTET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at det blir innført aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år kombinert med en aktivitetsrett for mottakeren. Kommunene må få statstilskudd til å organisere denne aktiviteten. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BOLIGSAKER FINANSER FOLKEHELSE HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING STATSBUDSJETTET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil videreføre gunstige beskatningsregler for primærboligen. Partiprogram AVGIFTER BOLIGSAKER FINANSER LOKALFORVALTNING SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil fortsette å bruke MVA-systemet og andre avgifter for å stimulere til et sunnere kosthold. Partiprogram FINANSER FOLKEHELSE HELSEVESEN MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at samarbeidet med private helseaktører skal skje gjennom langsiktige avtaler basert på kvalitet og som er utarbeidet slik at det private, ideelle innslaget kan øke. Partiprogram FINANSER HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at det i offentlige anbud blir lagt inn krav om at leverandører og underleverandører har lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende hovedregler i arbeidslivet, lærlingplasser og at de er registrert i norske skatte- og avgiftsregister. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR AVGIFTER FINANSER LØNN OG INNTEKT SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre at ansatte i private barnehager har lønns- og arbeidsvilkår tilsvarende ansatte i offentlige barnehager. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN BARNEHAGER FAMILIE FINANSER LØNN OG INNTEKT PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha like forpliktelser i offentlige og private barnehager når det gjelder inntak av barn med rett på barnehageplass, inntak av barn med spesielle behov og åpningstider. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke tollvesenets innsats ved grensene kraftig. Partiprogram FINANSER GRENSESPØRSMÅL TOLL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke bevilgningene til strategisk og operativt samarbeid mellom tollvesen, grensemyndigheter og lokalt politi i grenseområdene. Partiprogram FINANSER GRENSESPØRSMÅL POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN TOLL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gi tollerne fullmakt til å gi forenklet forelegg for å oppnå en mer effektiv kontroll med grensekryssende kriminalitet og avlaste politiet for rutineoppdrag. Partiprogram FINANSER GRENSESPØRSMÅL POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN TOLL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil iverksette Kulturløftet IV og sikre at 1% av statsbudsjettet skal gå til kulturformål. Partiprogram FINANSER KULTUR KULTURVERN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke rammene for kulturskolene slik at ventelistene reduseres, prisene modereres og tilbudene utvides til flere kunstuttrykk og sjangere. Partiprogram FINANSER KULTUR KULTURVERN KUNST SKOLER STATSBUDSJETTET UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ikke øke kulturmomsen. Partiprogram FINANSER KULTUR KULTURVERN KUNST MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bevare fastprisordningen på ny norsk litteratur. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR FINANSER KULTUR PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Senterpartiet Sp vil forsterke de litteraturpolitiske virkemidlene, slik som innkjøpsordningene og stipendordningene. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR FINANSER KULTUR PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Senterpartiet Sp vil regulere kunstnerstipendiene i tråd med pris- og lønnsstigningen. Partiprogram ARBEIDSLIV BIBLIOTEK OG LITTERATUR FINANSER KULTUR LØNN OG INNTEKT PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke bevilgningene til kulturminnevern slik at nasjonale målsettinger om vedlikehold og restaurering blir nådd. Det er viktig å inkludere teknisk-industrielle kulturminner og verdensarv i denne satsingen. Partiprogram FINANSER KULTUR KULTURVERN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bidra til at Kulturminnefondet på sikt får 300 mill. kr til utdeling hvert år. Partiprogram FINANSER KULTUR KULTURVERN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for skatte- og avgiftslettelser for private eiere av fredede og bevaringsregulerte eiendommer. Slike eiendommer skal være fritatt fra eiendomsskatt. Partiprogram AVGIFTER BOLIGSAKER FINANSER LOKALFORVALTNING SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at staten må bære en større del av ansvaret for arkeologiske undersøkelser ved mindre, private tiltak. Partiprogram FINANSER KULTUR KULTURVERN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke grunnstøtten til barne- og ungdomsorganisasjonene over statsbudsjettet. Partiprogram FINANSER STATSBUDSJETTET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil vri tilskuddsmidlene slik at en større andel gis som frie midler. Partiprogram FINANSER STATSBUDSJETTET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at alle offentlige etater og instanser skal bruke Frivillighetsregisteret i forbindelse med tilskuddsforvaltning og kontakt med frivilligheten, slik at registeret faktisk blir et forenklingsverktøy. Partiprogram FINANSER STATSBUDSJETTET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha regelstyrt momsrefusjon for frivillig virksomhet, idrettsanlegg og kulturhus eid av organisasjoner. Partiprogram FINANSER KULTUR KULTURVERN KUNST MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil trappe opp beløpsgrensen i ordningen med gavefradrag for bedrifter for gaver til frivillige organisasjoner. I tillegg bør det åpnes for skattefradrag for gaver også til lokale lag og foreninger. Partiprogram FINANSER SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gi full momskompensasjon ved bygging, utvidelse og vedlikehold av kulturhus eid av organisasjoner. Partiprogram FINANSER KULTUR KUNST MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gi idrettslag og -foreninger full momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. Partiprogram FINANSER IDRETT KULTUR MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre at vår utforming av distrikts- og regionalpolitikk, skatte- og avgiftspolitikk, helsepolitikk og alkoholpolitikk, sysselsettingspolitikk, likestillingspolitikk, landbruks- og fiskeripolitikk, samt vår eiendomspolitikk, ikke skal kunne utfordres av internasjonale handelsregler. Partiprogram ARBEIDSLIV AVGIFTER BOLIGSAKER DISTRIKTSPOLITIKK FANGST FINANSER FISKERIER FOLKEHELSE HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID JORDBRUK LANDBRUK LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID RUSMIDLER SKATTER SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at Norge skal bevilge minst 1% av BNI til utviklingshjelp. Oppfyllelse av bærekraftsmålene må være en hovedmålsetting i stortingsperioden 2017–2021, og særlig retten til vann. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID STATSBUDSJETTET UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke bevilgningene til Forsvaret til 2% av BNP innen 2024. Partiprogram FINANSER FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL STATSBUDSJETTET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre langsiktig finansiering av Forsvaret som møter våre forpliktelser i NATO. Partiprogram FINANSER FORSVAR FORSVARSMATERIELL MILITÆRT PERSONELL NATO STATSBUDSJETTET UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil redusere presset på naturen ved å gjøre livskvalitet innenfor naturens tålegrenser til målet for den økonomiske politikken, ikke stadig høyere produksjon og materielt forbruk. Partiprogram FINANSER NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stanse miljøskadelige subsidier som bidrar til hogst av gammelskog eller inngrep i urørt natur. Partiprogram FINANSER NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil skyte fart i overgangen til en ressurseffektiv kretsløpsøkonomi ved å bruke avgiftssystemet, forskningsmidler, offentlige innkjøp samt innovasjonsstøtte og risikokapital til bedrifter. Partiprogram FINANSER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forebygge skadelig spekulasjon og utlånsvirksomhet gjennom strengere regulering av banker og finansinstitusjoner. Partiprogram BANKER FINANSER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil følge opp kravet til alle børsnoterte selskaper om å rapportere økologiske og sosiale verdier i årlige regnskap, og utrede mulige belønningsordninger for selskaper som presterer godt. Partiprogram FINANSER MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre avgift på finanstransaksjoner, aksjehandel og valutatransaksjoner med innslagspunkt og skattesats innrettet for å ramme skadelig spekulasjon. Partiprogram AVGIFTER FINANSER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke skattemyndighetenes muligheter til å forfølge finanskriminalitet på tvers av landegrensene. Partiprogram FINANSER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SKATTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for en såkalt Robin Hood-skatt på omsetning av valuta og verdipapirer, som skal øremerkes tiltak for bærekraftig utvikling i FN-regi. Partiprogram FINANSER FN MILJØVERN SKATTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil lage en forpliktende handlingsplan for kretsløpsøkonomi, med mindre ressurssløsing i alle deler av samfunnet. Partiprogram FINANSER MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide internasjonalt for å fremme kretsløpsøkonomi og høyere krav til produktlevetid. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utrede virkemidler for å begrense boligspekulasjon som husleietak og andre tiltak. Partiprogram BOLIGSAKER FINANSER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stimulere til at privat kapital i større grad investeres i arbeidsplasser, forskning og teknologiutvikling framfor i eiendom og boliger. Partiprogram FINANSER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke innsatsen mot svindel, skatteunndragelse, hvitvasking av penger og annen økonomisk kriminalitet. Partiprogram FINANSER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ta initiativ til en ny internasjonal konvensjon om finansiell åpenhet, og utvide kravene til land-for-land-rapportering. Partiprogram FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Rødt Rødt vil være for et åpent offentlig eierskapsregister over alle typer selskaper. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV
2017-2021 Rødt Rødt vil bruke finanspolitikken til å skape full sysselsetting. Partiprogram FINANSER SYSSELSETTING
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at i en situasjon med økende arbeidsløshet bør staten investere mer i bygging av ny infrastruktur, opprustning av offentlige bygg og anlegg og styrking av velferdstjenestene i stat og kommuner. Partiprogram FINANSER SYSSELSETTING
2017-2021 Rødt Rødt vil bruke skatter, avgifter og aktiv næringspolitikk til å oppnå og sikre mer rettferdig fordeling og et bærekraftig miljø og forebygge miljøødeleggelser og klimaendringer. Partiprogram FINANSER MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil føre en ansvarlig økonomisk politikk basert på handlingsregelen, og holde orden i økonomien. Regjeringserklæring FINANSER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjøre norsk økonomi mindre sårbar for svingninger i oljeprisen gjennom å styrke veksten i fastlandsøkonomien. Regjeringserklæring FINANSER OLJE OG GASS
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil iverksette tiltak for økt verdiskaping og økt produktivitet. Regjeringserklæring FINANSER NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil følge opp det nedsatte ekspertutvalget som vurderer klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi. Regjeringserklæring FINANSER MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sørge for at de offentlige overføringene målrettes bedre. Regjeringserklæring FINANSER STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere hvordan staten kan bidra til at lønnsomme prosjekter har tilgang til kapital, herunder vurdere ordninger knyttet til såkornfond/presåkornfond i lys av Kapitaltilgangsutvalgets utredning og andre pågående prosesser. Regjeringserklæring FINANSER NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere innretningen av statlige virkemidler rettet mot tilgang på kapital i tidlig- og vekstfase. Regjeringserklæring FINANSER NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil at Norge skal være en aktiv pådriver for frihandel. Regjeringserklæring FINANSER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for multilaterale handelsavtaler gjennom WTO for å skape stabile rammevilkår og like konkurranseforhold globalt. Regjeringserklæring FINANSER ØKONOMISK SAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for at også andre land åpner sine markeder for varer fra utviklingsland. Regjeringserklæring FINANSER ØKONOMISK SAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil at Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre. Regjeringserklæring FINANSER NATURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for internasjonal bekjempelse av ulovlig kapitalflukt og skatteunndragelse, svart økonomi og korrupsjon. Regjeringserklæring FINANSER ØKONOMISK SAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil støtte internasjonalt arbeid og jobbe for åpenhet i kapitalplasseringer og kapitalbevegelser mellom land, samt støtte arbeid for bedre skatteprinsipper for globale selskaper. Regjeringserklæring FINANSER ØKONOMISK SAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil føre en politikk som gjør det attraktivt å investere utenlandsk kapital i Norge. Regjeringserklæring FINANSER

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
17. des 2020 Endringer i verdipapirhandelloven og regnskapsloven mv. (periodisk rapportering og direktivgjennomføring) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutninger nr. 293/2015 og nr. 39/2016 om innlemmelse av direktiv 2013/34/EU og direktiv 2014/95/EU Til behandling
11. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
11. des 2020 Innst. 5 S Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2021 Behandlet
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2021 Behandlet
7. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2021 Behandlet
6. des 2020 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 305/2019 av 13. desember 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/2399 Til behandling
23. nov 2020 Lov om finansavtaler (finansavtaleloven) om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om kredittavtaler for forbrukere i forbindelse med fast eiendom til boligformål (boliglåndirektivet) og delegert kommisjonsforordning (EU) Behandlet
2. nov 2020 Representantforslag om å sette ned en totalberedskapskommisjon Behandlet
19. okt 2020 Lov om revisjon og revisorer (revisorloven), lov om endringer i lov om Folketrygdfondet og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 102/2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/56/EU og forordning (EU) 537/2014 Behandlet
9. jun 2020 Midlertidig lov om utsettelse av fristene for å fastsette årsregnskap mv. og avholde ordinær generalforsamling mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 Behandlet
4. jun 2020 Finansmarkedsmeldingen 2020 Behandlet
13. mai 2020 Midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 Behandlet
22. apr 2020 Midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19 (rekonstruksjonsloven) Behandlet
20. mar 2020 Lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter, lov om Statens obligasjonsfond,lov om endring i skattebetalingsloven og vedtak om endring i stortingsvedtak om mva. for budsjettåret 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
20. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
5. des 2019 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2020 Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 Behandlet
4. des 2019 Skatter, avgifter og toll 2020 Behandlet
2. des 2019 Lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet (kredittopplysningsloven) Behandlet
18. nov 2019 Endringer i aksjelovgivningen mv. (langsiktig eierskap i noterte selskaper mv.) Behandlet
11. nov 2019 Endringer i referanserenteloven mv. (gjennomføring av referanseverdiforordningen) Behandlet
11. nov 2019 Endringer i referanserenteloven mv. (gjennomføring av referanseverdiforordningen) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2016/1011 om referanseverdier Behandlet
11. nov 2019 Endringer i finansforetaksloven mv. (diverse endringer) Behandlet
11. nov 2019 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning om formidlingsgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner Behandlet
21. okt 2019 Representantforslag om å styrke kontantenes stilling Behandlet
13. jun 2019 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om tiltak for å hindre at finanssystemet brukes til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme mv. Behandlet
13. jun 2019 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 18/2019 av 8. februar 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 909/2014 om forbedring av verdipapiroppgjør i Den europeiske union og om verdipapirsentraler Behandlet
11. jun 2019 Endringer i verdipapirhandelloven mv. (prospekt, markedsmisbruk, tilsyn og sanksjoner) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) nr. 596/2014 og (EU) 2017/1129 Behandlet
11. jun 2019 Endringer i verdipapirhandelloven mv. (prospekt, markedsmisbruk, tilsyn og sanksjoner) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) nr. 596/2014 og (EU) 2017/1129 Behandlet
11. jun 2019 Finansmarkedsmeldingen 2019 Behandlet
18. feb 2019 Lov om verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør mv. (verdipapirsentralloven) Behandlet
18. feb 2019 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og omstrukturering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak mv. (krisehåndteringsdirektivet) Behandlet
6. feb 2019 Lov om register over reelle rettighetshavere Behandlet
18. des 2018 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2019 Behandlet
11. des 2018 Skatter, avgifter og toll 2019 Behandlet
11. des 2018 Skatter, avgifter og toll 2019 Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 Behandlet
28. nov 2018 Endringer i aksjelovgivningen mv. (oppløsning og avvikling, mellombalanser m.m.) Behandlet
7. nov 2018 Endringer i finansforetaksloven (forsikrings- og pensjonsforetaks investeringer i forsikringsfremmed virksomhet) Behandlet
7. nov 2018 Endringer i finansforetaksloven mv. (andre betalingstjenestedirektiv) Behandlet
10. jun 2018 Finansmarkedsmeldingen 2018 Behandlet
30. mai 2018 Endringer i verdipapirhandelloven og oppheving av børsloven mv. (MiFID II og MiFIR) Behandlet
13. mai 2018 Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) Behandlet
13. mai 2018 Ny forskrift for pengepolitikken Behandlet
5. mar 2018 Lov om Bankenes sikringsfond og lov om endringer i finansforetaksloven mv. (innskuddsgaranti og krisehåndtering av banker) Behandlet
19. des 2017 Innst. 5 S Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts - og tollinntekter 2018 Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2018 Behandlet
6. jun 2017 Lov om gjeldsinformasjon ved kredittvurdering av privatpersoner (gjeldsinformasjonsloven) Behandlet
5. jun 2017 Finansmarkedsmeldingen 2016-2017 Behandlet
5. jun 2017 Endringer i aksjelovgivningen mv. (modernisering og forenkling) Behandlet
5. jun 2017 Endringer i hvitvaskingsloven og verdipapirhandelloven (beløpsgrense for kontantvederlag mv.) Behandlet
5. jun 2017 Perspektivmeldingen 2017 Behandlet
5. jun 2017 Representantforslag om urfolks rettigheter i retningslinjene for Statens pensjonsfond utland Behandlet
1. feb 2017 Endringer i finansforetaksloven (overdragelse av forsikringsportefølje ved offentlig administrasjon mv.) Behandlet
19. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
16. des 2016 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2017 Behandlet
7. des 2016 Endringer i verdipapirfondloven mv. Behandlet
12. jun 2016 Lov om EØS-finanstilsyn Behandlet
12. jun 2016 Samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTA Behandlet
12. jun 2016 Samtykke til inngåelse av avtale om endring av avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol (ODA) av 2. mai 1992 Behandlet
2. jun 2016 Finansmarkedsmeldingen 2015 Behandlet
30. mai 2016 Bedre skatt. En skattereform for omstilling og vekst Behandlet
27. apr 2016 Representantforslag om profitt i offentlig finansierte velferdstjenester Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
13. des 2015 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2016 Behandlet
11. nov 2015 Lov om fastsettelse av referanserenter og lov om endringer i finanslovgivningen mv. Behandlet
4. jun 2015 Finansmarknadsmeldinga 2014 Behandlet
4. jun 2015 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) om tekniske krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro Behandlet
25. mar 2015 Lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) Behandlet
14. des 2014 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2015 Behandlet
14. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
14. des 2014 Skatter, avgifter og toll 2015 - lovsaker Behandlet
15. jun 2014 Endringer i børsloven og verdipapirhandelloven mv. og lov om kredittvurderingsbyråer Behandlet
2. jun 2014 Finansmarknadsmeldinga 2013 Behandlet
2. jun 2014 Lov om forvaltning av alternative investeringsfond Behandlet
19. mar 2014 Endringer i finansieringsvirksomhetsloven og eiendomsmeglingsloven mv. Behandlet
18. des 2013 Innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 924/2009 om betalinger på tvers av landegrensene, og forordning (EU) nr. 260/2012 om tekniske krav til kredittoverføringer Behandlet
12. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (Tilfeldige utgifter og inntekter, Finansadministrasjon, Utbytte, garantier, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
4. des 2013 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2014 Behandlet
12. jun 2013 Endringer i straffeloven 1902 og straffeloven 2005 mv. (forberedelse av terror m.m.) Behandlet
12. jun 2013 Finansmarknadsmeldinga 2012 Behandlet
3. jun 2013 Endringer i finansieringsvirksomhetsloven og verdipapirhandelloven (nye kapitalkrav mv.) Behandlet
28. apr 2013 Perspektivmeldingen 2013 Behandlet
1. apr 2013 Representantforslag om opprettelse av en produktivitetskommisjon Behandlet
17. des 2012 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om kredittvurderingsbyråer Behandlet
13. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (finansadministrasjon, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
9. des 2012 Endringer i lov om Folketrygdfondet Behandlet
9. des 2012 Endringer i finanstilsynsloven, banksikringsloven og foretakspensjonsloven Behandlet
3. des 2012 Endringar i forseinkingsrentelova om kamp mot forseinka betaling i handelshøve Behandlet
26. nov 2012 Rammeoverføringer, utbytte og tilfeldige utgifter og inntekter 2013 Behandlet
14. nov 2012 Representantforslag om et nytt ankerfeste for den økonomiske politikken Behandlet
11. jun 2012 Endringer i bokføringsloven, verdipapirhandelloven, eiendomsmeglingsloven m.m. Behandlet
11. jun 2012 Representantforslag om bestemmelser om oppbevaringsplikt for regnskapsdokumenter Behandlet
11. jun 2012 Finansmarknadsmeldinga 2011 Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet 2012 (finansadministrasjonen, GIEK, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
23. nov 2011 Rammeoverføringer, Skatte-, avgifts- og tollvedtak, utbytte mv. 2012 Behandlet
9. nov 2011 Endringer i betalingssystemloven og finansieringsvirksomhetsloven mv. Behandlet
9. nov 2011 Lov om verdipapirfond Behandlet
15. jun 2011 Finansmarknadsmeldinga 2010 Behandlet
15. jun 2011 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 120/2010 (adgangen til å starte opp og utøve virksomhet somutsteder av elektroniske penger) Behandlet
30. mai 2011 Representantforslag om å opprette et uavhengig finanspolitisk råd Behandlet
4. apr 2011 Representantforslag om 20 tiltak for å motvirke ny finanskrise Behandlet
21. feb 2011 Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen om betalingssystem og i oppgjerssystem for verdipapir Behandlet
15. des 2010 Representantforslag om utarbeidelse av en nasjonal strategi for å utvide bruken av offentlig-privat samarbeid i Norge Behandlet
14. des 2010 Bevilgninger på statsbudsjettet for 2011 Behandlet
8. des 2010 Endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven, lov om individuell pensjonsordning mv. Behandlet
24. nov 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
17. jun 2010 Oversendelsesforslag om foretaksstyring for offentlige virksomheter Behandlet
17. jun 2010 Oversendelsesforslag om endringsforskrift til skatteloven Behandlet
17. jun 2010 Oversendelsesforslag om endring av Forskrift til skatteloven Behandlet
17. jun 2010 Oversendelsesforslag om endringsforskrift om skatteloven Behandlet
17. jun 2010 Oversendelsesforslag om endringer i skatteloven Behandlet
17. jun 2010 Oversendelsesforslag om grensen for lønnsoppgaveplikt i frivillige organisasjoner til 8 000 kroner pr. ansatt. Behandlet
17. jun 2010 Oversendelsesforslag om å endre allmennaksjeselskapsloven Behandlet
17. jun 2010 Oversendelsesforslag om dokumentasjon av dugnadsinnsats på verdier og tjenester som tilfaller idrettslag Behandlet
17. jun 2010 Oversendelsesforslag om å innlemme idretts- og kulturvirksomheter, samt øvrige frivillige lag og organisasjoner, i merverdiavgiftssystemet Behandlet
17. jun 2010 Oversendelsesforslag om idretts- og kulturvirksomheter og merverdiavgiftssystemet og unntatt moms på billettsalg Behandlet
17. jun 2010 Endringar i skatte- og avgiftsreglane mv. Behandlet
17. jun 2010 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Behandlet
17. jun 2010 Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2010 Behandlet
17. jun 2010 Revidert nasjonalbudsjett 2010 Behandlet
16. jun 2010 Statsrekneskapen 2009 Behandlet
16. jun 2010 Finansmarknadsmeldinga 2009 Behandlet
16. jun 2010 Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2009 Behandlet
14. jun 2010 Forslag fra stortingsrepresentant Arne Sortevik på vegne av Fremskrittspartiet fremsatt i Stortingets møte 10. juni 2010 (jf. Innst. 303 L): Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til implementering av forordning (EF) nr. 1 Behandlet
13. jun 2010 Representantforslag om å styrke avskrivningsreglene som næringspolitisk virkemiddel Behandlet
13. jun 2010 Oversendelsesforslag om shorthandelens virkninger på markedene med utgangspunkt i erfaringene etter finanskrisen. Behandlet
13. jun 2010 Oversendelsesforslag om felles europeisk/internasjonal tilnærming til en eventuell regulering når det gjelder shortsalg. Behandlet
13. jun 2010 Oversendelsesforslag om finansiering av prospektkontrollen. Behandlet
13. jun 2010 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Behandlet
13. jun 2010 Oversendelsesforslag om sanksjoner for overtredelse av meldeplikt. Behandlet
13. jun 2010 Endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover Behandlet
13. jun 2010 Representantforslag om bedre rammevilkår for bedrifter som driver med gjenbruk og reparasjon. Behandlet
13. jun 2010 Endringar i skatte- og avgiftsreglane mv. Behandlet
9. jun 2010 Endring i statsbudsjettet for 2010 under Samferdselsdepartementet (kjøp av flyruter) Behandlet
9. jun 2010 Endringar i yrkestransportlova og jernbaneloven Behandlet
7. jun 2010 Endring i lov 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen informasjonssystem (SIS) Behandlet
24. mai 2010 Skattesaker mellom Norge og Bahamassamvelde Behandlet
24. mai 2010 Representantforslag om investeringsfond for enkeltpersonsforetak Behandlet
24. mai 2010 Samtykke til å inngå en avtale mellom den norske stat ved Finansdepartementet og Det internasjonale valutafondet (IMF) Behandlet
24. mai 2010 Lån frå den norske staten til den latviske staten Behandlet
24. mai 2010 Endringer i lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner Behandlet
24. mai 2010 Skattesaker mellom Kongeriket Norge og Kongeriket Nederland for så vidt angår Aruba Behandlet
24. mai 2010 Skatteavtalen mellom Norge og Nederland for så vidt angår De nederlandske Antiller Behandlet
24. mai 2010 Representantforslag om vilkårene for enkeltpersonsforetak Behandlet
24. mai 2010 Skatteavtale mellom Norge og Malawi Behandlet
24. mai 2010 Representantforslag om skattelette i forbindelse med lønnsoppgjøret Behandlet
24. mai 2010 Endringar i sentralbanklova Behandlet
24. mai 2010 Representantforslag om tiltak for å øke bruken av el-biler Behandlet
10. mai 2010 Representantforslag om en stortingsmelding om rammevilkår for små og mellomstore bedriften Behandlet
9. mai 2010 Representantforslag om en lovfestet, fullverdig nettolønnsordning for sjøfolk Behandlet
9. mai 2010 Representantforslag om en helhetlig avfallspolitikk Behandlet
3. mai 2010 Representantforslag om å innlemme aviser som distribueres elektronisk i merverdiavgiftsfritaket som gjelder for aviser Behandlet
3. mai 2010 Representantforslag om innlemming av e-bøker i merverdiavgiftsfritaket som gjelder for litteratur Behandlet
2. mai 2010 Representantforslag om bedring av rammevilkårene for frivillig sektor Behandlet
26. apr 2010 Representantforslag om fjerning av flyplassavgifter i forbindelse med vulkanutbruddet på Island Behandlet
19. apr 2010 Innlemmelse i EØS-avtalen av rådsdirektiv om likebehandling av kvinner og menn ved tilgang til varer og tjenester Behandlet
18. apr 2010 Representantforslag om personlig sparing og ansattes medeierskap i bedrifter Behandlet
18. apr 2010 Skattesaker mellom Norge og republikken San Marino Behandlet
18. apr 2010 Skattesaker mellom Norge og Samoa Behandlet
18. apr 2010 Skattesaker mellom Norge og Cookøyene Behandlet
24. mar 2010 SAS AB- konvertibelt obligasjonslån Behandlet
22. mar 2010 Representantforslag om å redusere merverdiavgift på strøm og elektrisitetsavgift Behandlet
22. mar 2010 Endringer i lov om merverdiavgift Behandlet
22. mar 2010 Representantforslag om en gjennomgang av avgiftene på drivstoff Behandlet
22. mar 2010 Representantforslag vedrørende skattefritak for arbeidsgiverbetalte helseforsikringer og treningskort Behandlet
18. mar 2010 Representantforslag om forbedring av ordningene for privat pensjonssparing og boligsparing for ungdom Behandlet
17. mar 2010 Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008 Behandlet
10. mar 2010 Representantforslag om avgiftsfritak for autodieselavgift for høyinnblandet biodrivstoff Behandlet
4. mar 2010 Skattesaker mellom Norge og Turks og Caicosøyene Behandlet
4. mar 2010 Representantforslag om forenklinger i rapportering, skjemaer og regelverk for næringslivet Behandlet
4. mar 2010 Representantforslag om å forby offentliggjøring av skattelister Behandlet
4. mar 2010 Representantforslag om å endre konsesjonskravene for Statnetts mobile gasskraftverk Behandlet
4. mar 2010 Representantforslag om styrking av etikkarbeidet i Statens pensjonsfond - Utland Behandlet
4. mar 2010 Representantforslag om utvidelse av momsrefusjonsordningen Behandlet
4. mar 2010 Skattesaker mellom Norge og Anguilla Behandlet
4. mar 2010 Skattesaker mellom Norge og Gibraltar Behandlet
16. feb 2010 Statsministerens redegjørelse om samarbeid for arbeid Behandlet
8. feb 2010 Valg av medlem til Norges Banks representantskap Behandlet
11. jan 2010 Skatteavtale mellom Norge og Polen Behandlet
11. jan 2010 Skatteavtalen mellom Norge og Luxembourg Behandlet
11. jan 2010 Endring av skatteavtala mellom Noreg og Belgia Behandlet
11. jan 2010 Endringsprotokoll med tilleggsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Østerrike Behandlet
11. jan 2010 Endringsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Singapore Behandlet
16. des 2009 Ny saldering av statsbudsjettet 2009 Behandlet
14. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
14. des 2009 Endringer av statsbudsjettet for 2010 Behandlet
14. des 2009 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2010 (Saldering mv) Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
14. des 2009 Fullmakt til å ta opp statslån o.a. Behandlet
14. des 2009 Skattesaker mellom Norge og Caymanøyene Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
14. des 2009 Skattesaker mellom Norge og De britiske jomfruøyene Behandlet
13. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
13. des 2009 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon for 2008 Behandlet
13. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
13. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
13. des 2009 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Norges Banks representantskap Behandlet
10. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
10. des 2009 Endringer av statsbudsjettet for 2010 Behandlet
10. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
10. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
9. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
9. des 2009 Slepeberedskap Sørlandet Behandlet
9. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
8. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
8. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
8. des 2009 Svalbardbudsjettet 2010 Behandlet
8. des 2009 Endringer av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2010 Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
8. des 2009 Endringer av statsbudsjettet for 2010 Behandlet
7. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
7. des 2009 Oversendelsesforslag om endringer i eiendomsskatteloven. Behandlet
7. des 2009 Oversendelsesforslag om forskrift til skatteloven. Behandlet
7. des 2009 Oversendelsesforslag om å heve grensen for lønnsoppgaveplikt. Behandlet
7. des 2009 Oversendelsesforslag om ansvarliggjøring av kjøper. Behandlet
7. des 2009 Oversendelsesforslag om fradragsnekt. Behandlet
7. des 2009 Oversendelsesforslag om å heve grensen for lønnsoppgaveplikt i frivillige organisasjoner. Behandlet
7. des 2009 Endringer av statsbudsjettet for 2010 Behandlet
7. des 2009 Skattesaker mellom Norge og Bermuda Behandlet
7. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
7. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
6. des 2009 Levering av ambulansetjenester Behandlet
6. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
6. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
2. des 2009 Endringer av statsbudsjettet for 2010 Behandlet
2. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
2. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
26. nov 2009 Auka låneramme i Husbanken Behandlet
25. nov 2009 Endringer av statsbudsjettet for 2010 Behandlet
25. nov 2009 Endringer av statsbudsjettet for 2010 Behandlet
25. nov 2009 Endringer av statsbudsjettet for 2010 Behandlet
25. nov 2009 Statsbudsjettet 2010, Gul Bok Behandlet
25. nov 2009 Nasjonalbudsjettet 2010 Behandlet
25. nov 2009 Skatte- og avgiftsopplegget 2010 Behandlet
25. nov 2009 Skatte-, avgifts- og tollvedtak for 2010 Behandlet
25. nov 2009 Finanstalen Behandlet
25. nov 2009 Endring av statsbudsjettet for 2010 Behandlet
18. nov 2009 Skatteavtale mellom Noreg og Slovenia Behandlet
18. nov 2009 Skatteavtale mellom Noreg og Qatar Behandlet
16. nov 2009 DnB NOR ASA - Statlig deltakelse i kapitalforhøyelse Behandlet
21. okt 2009 Fordeling av rammeområder med budsjettkapitler for 2010 Behandlet