Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for fornyelse av fergeflåten. Partiprogram FERGER
2009-2013 Høyre For å sikre bedre veier vil Høyre utvide ordningen med bruk av fergesubsidier i fergeavløsningsprosjekter til minst 30 år, og forbedre vilkårene i ordningen. Partiprogram FERGER SKATTEFRADRAG
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre utvikle særorganer som skal overta bestilleransvaret for lokale jernbaneruter, riksveiferger og regional flytransport. Partiprogram FERGER JERNBANER KOMMUNER LUFTFART STATSFORVALTNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde Hurtigrutens seilingsdistanse og anløpsmønster. Partiprogram FERGER REISELIVSNÆRING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at kysten sikres gode ferge- og båtforbindelser, også som alternativ til dyre bru- og tunnelprosjekter. Partiprogram FERGER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil stille krav om at båter som ligger i havner nær bebyggelse, benytter landstrøm i stedet for aggregater/motorer. Partiprogram FERGER HAVNER MILJØVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil utvikle fergeforbindelser med fokus på gassdrevne ferger. Partiprogram FERGER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil auke frekvens og kapasitet på riks- og fylkesvegferjer og slik sikre alle eit heildøgns vegnett. Partiprogram FERGER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil auke delen gassdrivne ferjer og skip og byggje ut infrastruktur med bunkringsanlegg for gass. Partiprogram FERGER MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ta i bruk klimanøytrale drivstoff som biodrivstoff og hydrogen i ferjer og skip. Partiprogram FERGER MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil utvide perioden for ferjeavløsingsmidlar frå 15 til 30 år. Dette vil gjere det lettare å realisere ei rekkje vegutløysingprosjekt i distrikta. Partiprogram FERGER VEGVESEN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil øke frekvens og kapasitet på riksvegferjer. Regjeringserklæring FERGER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil øke legge til rette for at det samme [øke frekvens og kapasitet] kan skje på fylkesvegferjer. Regjeringserklæring FERGER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil øke andelen gassferjer. Regjeringserklæring FERGER FORURENSNING
2013-2017 Venstre Venstre vil stille krav om lav- eller nullutslippsferjer i nye ferjekonsesjoner. Partiprogram FERGER MILJØVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil åpne for at enkelte veiprosjekter, for eksempel fergeavløsningsprosjekter, kan ha lenger avskrivningstid. Partiprogram FERGER VEGTRAFIKK
2013-2017 Høyre Høyre vil tilpasse fergetilbudet til trafikkutvikling. Partiprogram FERGER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil utarbeide en nasjonal havnestrategi for å etablere gode transportknutepunkter. Partiprogram FERGER SAMFERDSEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at staten skal fastsette standarder for fergetilbud som skal følges i alle konkurranseutsettinger. Partiprogram FERGER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil ha som mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Det krever en samordnet areal- og transportplanlegging og at kollektivtransport og sykkeltiltak gis økt prioritet i og rundt de største byene. Partiprogram FERGER JERNBANER LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at nye holdeplasser som bygges og transportmateriell som anskaffes, er universelt tilgjengelige. Partiprogram FERGER FUNKSJONSHEMMEDE JERNBANER SAMFERDSEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre et nasjonalt løft for investeringer, drift og vedlikehold av veg, jernbane og sjøveg. Partiprogram FERGER JERNBANER VEGVESEN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre forutsigbar prosjektfinansiering av de viktigste samferdselsprosjektene på egne budsjettposter. Partiprogram FERGER JERNBANER SAMFERDSEL
2013-2017 Senterpartiet Sp vil sikre 20-minutters ferjeavganger på de gjennomgående riksveiene. Partiprogram FERGER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil styrke hurtigbåtforbindelser mellom regionsentra og distrikt langs kysten. Partiprogram FERGER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil utvikle fergesamband, fortrinnsvis som gass- eller batteridrevne ferger. Partiprogram FERGER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre en støtteordning for drivstoffbesparende tiltak og overgang til mer miljøvennlige drivstoff i skip, inkludert ferger og fiskeflåten. Partiprogram ELEKTRISITET FERGER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at også ferger og hurtigbåter skal drives med elektrisitet eller biogass der det er mulig, subsidiært med naturgass. Staten må bidra med nødvendig støtte til ombygginger og infrastruktur. Fergestrekninger skal beholdes framfor å bygge undersjøiske tuneller, der den første løsningen er mest miljøvennlig. Partiprogram ELEKTRISITET FERGER MILJØVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for landstrøm for ferger og cruiseskip i flere havner. Regjeringserklæring ENERGI FERGER HAVNER MILJØVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utvide fergeavløsningsordningen på riksveier. Regjeringserklæring FERGER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ta i bruk batteridrevne ferger der dette er mulig. Partiprogram FERGER MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil prioritere fergeavløsningsprosjekter på riks- og fylkesveier på strekninger med åpenbar samfunnsgevinst. Partiprogram FERGER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil etablere en ny modell og eierstruktur for riksveifergene i Norge. Partiprogram FERGER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde seilingsdistansen og anløpsmønsteret til Hurtigruten. Partiprogram FERGER SJØFART
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at båt- og fergesambandet til kommuner uten fastlandsforbindelse må integreres i riksveinettet. Partiprogram FERGER VEGTRAFIKK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre kysten gode ferge- og båtsamband, også som alternativ til dyre bro- og tunnelprosjekter. Partiprogram FERGER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at nye anbud på fergesamband skal kreve nullutslippsferger etter 2025. Partiprogram FERGER MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil vurdere å etablere et eget regelverk innenfor nasjonalt farvann, 12 mils sone, som innebærer en begrensning av bergingslønn. Partiprogram FERGER REDNINGSTJENESTE
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at staten skal fastsette standarder for fergetilbud som skal følges i alle konkurranseutsettinger. Partiprogram FERGER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at staten i en periode skal bidra med midler til et program for å realisere null- og lavutslippsløsninger på fergestrekningene. Partiprogram FERGER MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil etablere et lav- og nullutslippsprogram for fergeflåten. Partiprogram FERGER MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil dekke deler av merkostnader ved bruk av grønn teknologi i ferjeanbud i en overgangsperiode. Partiprogram FERGER MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil redusere miljø- og klimagassutslipp fra fiskeri- og nærskipstrafikken. Partiprogram FERGER FISKERIER MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til at langt flere strekninger drives med nullutslippsferger innen 2030. Partiprogram FERGER MILJØVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil videreføre og styrke ordningen med fergeavløsningsmidler. Partiprogram FERGER SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil prioritere trygge veier og bedre fergetilbud i distriktene. Rassikring, vedlikehold, sikkerhet, to kjørefelt i hele riksveinettet, gang- og sykkelstier langs nasjonale turistveier og bedre fergetilbud skal prioriteres framfor store prestisjeprosjekter. Partiprogram AVGIFTER FERGER FINANSER FORURENSNING MILJØVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil si nei til fast veiforbindelse over Oslofjorden. Partiprogram FERGER SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil si nei til ferjefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim. Partiprogram FERGER SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på miljøvennlige hurtigbåter og ferger for framtiden og opprette et nasjonalt hurtigbåt- og fergeselskap som skal være pådriver for flåtefornyelse og etterspørre teknologi for nullutslippsfartøy. Partiprogram FERGER SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utrede en nasjonal fergebillett. Partiprogram FERGER SAMFERDSEL
2017-2021 Høyre Høyre vil samle bestillerfunksjonen for ferge- og hurtigbåttjenester og legge til rette for rask utskifting av den eldre delen av ferge- og hurtigbåtflåten. Alle nye anbud skal inneholde krav om null- eller lavutslippsteknologi. Partiprogram FERGER MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for utbygging av infrastruktur til lav- og nullutslippsteknologi for kjøretøyer, ferger og skip i samarbeid med private aktører. Partiprogram FERGER MILJØVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil at alle ferge - og hurtigbåtanbud skal inneholde krav om null- eller lavutslippsløsninger. Partiprogram FERGER MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke fylkeskommunenes økonomiske muligheter til å gi et framtidsrettet fergetilbud langs kysten. Partiprogram FERGER SAMFERDSEL
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha null- og lavutslipp som hovedregel ved utlysning av nye anbud på ferjer og hurtigbåter, samtidig som antall avganger blir opprettholdt eller forbedret. Partiprogram FERGER SAMFERDSEL
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stille krav om utslippsfrie ferger på alle fergestrekninger. Partiprogram FERGER MILJØVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil åpne for konkurranse blant annen innen skinnegående transport, utvikling, drift og vedlikehold av flyplasser og drift av fergestrekninger. Regjeringserklæring FERGER JERNBANER LUFTFART PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for bedre hurtigbåttilbud på strekninger langs kysten der dette er hensiktsmessig. Partiprogram FERGER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for gratis fergetransport. Partiprogram FERGER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stille krav om utslippsfrie eller fornybare løsninger i offentlige fergeanbud, der det ligger til rette for det. Regjeringserklæring FERGER MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stille krav om utslippsfrie eller fornybare løsninger i alle offentlige fergeanbud, både fra stat, fylkeskommuner og kommuner, der det ligger til rette for dette. Regjeringserklæring FERGER MILJØVERN

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
26. nov 2020 Representantforslag om en bedre båt- og fergepolitikk Til behandling
26. nov 2020 Representantforslag om nedsettelse av minste forskuddsbeløp for rabatt på ferge til 1 000 kroner Til behandling
23. nov 2020 Representantforslag om at forpliktelser knyttet til godstransport og lokal passasjertrafikk med kystruten omgående opprettholdes med minimum 50 prosent av kapasiteten Til behandling
9. nov 2020 Endringer i midlertidig lov om billettering på ferje som følge av utbrudd av covid-19 Til behandling
8. okt 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Til behandling
18. jun 2020 Representantforslag om utvikling av en helhetlig infrastruktur for landstrøm og alternative drivstoff i alle større havner Til behandling
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
9. jun 2020 Representantforslag om tiltak for en bedre fergepolitikk i Distrikts-Norge Behandlet
14. mai 2020 Midlertidig lov om billettering på ferje som følge av utbrudd av covid-19 Behandlet
11. mai 2020 Representantforslag om fergealternativ på E39 Behandlet
6. apr 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, JD, KMD, ASD, LMD, SD og FIN (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
30. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under UD, KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, SD og FIN, samt endringer i skatter, avgifter og toll 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
3. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
8. mai 2019 Representantforslag om å styrke fylkene som har store utgifter til ferje- og båtdrift Behandlet
30. jan 2019 Representantforslag om nye tiltak og virkemidler for kutt i norske klimagassutslipp fram til 2020 Behandlet
17. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Samferdselsdepartementet Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
28. nov 2018 Representantforslag om å utrede autonome ferger som selvstendig alternativ langs ny og utbedret E39 Behandlet
19. des 2017 Representantforslag om å endre anbudet på Kystruten Bergen-Kirkenes Behandlet
19. des 2017 Representantforslag om å legge strengere miljøkrav til grunn i anskaffelsen av Kystruten Bergen-Kirkenes for perioden 2021-2030 Behandlet
13. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
18. jun 2017 Nasjonal transportplan 2018-2029 Behandlet
16. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Samferdselsdepartementet Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
29. mai 2016 Representantforslag om ny organisering av fergesamband gjennom etablering av statlig selskap Behandlet
13. mar 2016 Endring av forordning (EF) nr. 2006/2004 (båtpassasjerrettsforordninga) (S-delen) Behandlet
13. mar 2016 Endringar i sjøloven og samtykkje til godkjenning av vedtak om innlemming i EØS-avtala av europaparlaments- og rådsforordning (EU) om rettar ved passasjerfart med båt på sjøen og på innanlandske vassvegar (Lov-delen) Behandlet
14. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
13. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Samferdselsdepartementet Behandlet
11. mai 2015 Representantforslag om å opprette en stortingsoppnevnt granskingskommisjon for å vurdere forhold rundt Scandinavian Star-katastrofen Behandlet
15. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Samferdselsdepartementet Behandlet
3. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
16. jun 2014 Representantforslag om faglig vurdering av Hurtigrutens anløpsforhold i Mehamn Behandlet
16. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Samferdselsdepartementet Behandlet
4. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
17. jun 2013 Nasjonal transportplan 2014-2023 Behandlet
17. jun 2013 Representantforslag om bygging av ferjefri E39 basert på prosjektfinansiering og prosjektorganisering Behandlet
27. mai 2013 E39 Rogfast i Rogaland - førehandsinnkrevjing av bompengar Behandlet
5. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
21. nov 2012 Finansiering av fv 545 i Fitjar og Stord kommunar i Hordaland Behandlet
28. mar 2012 Representantforslag om måling av kunde-/brukertilfredshet innenfor vei-, bane-, båt- og flytransport i Norge Behandlet
6. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
13. jun 2011 Delvis bompengefinansiering av Fosenpakka i Sør- og Nord-Trøndelag Behandlet
7. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
7. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
11. nov 2010 Utbygging og finansiering av fv 469 Hidra fastlandssamband Behandlet
9. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
9. des 2009 Utbygging og finansiering av rv 78 Behandlet