Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil fortsette å bygge ut rusbehandlingstiltak i fengslene, og jobbe for at alle landets fengsler skal bli rusfrie. Partiprogram FENGSLER RUSMIDLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil fjerne soningskøene. Partiprogram FENGSLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil øke bruken av soning i institusjon (§12-soning) og rusbehandling under fengselsoppholdet. Partiprogram FENGSLER
2009-2013 Høyre For å bekjempe kriminalitet vil Høyre sikre rask innkalling til soning ved tilståelsesdommer. Partiprogram FENGSLER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Høyre For å bidra til forebygging, forbedring og bekjempe tilbakefall vil Høyre sikre bedre balanse mellom åpne og lukkede plasser, og styrke frivillig sektor som en grunnforutsetning for å gjennomføre tilbakeføringsgarantien. Partiprogram FENGSLER KRIMINALOMSORG
2009-2013 Høyre For å bidra til forebygging, forbedring og bekjempe tilbakefall vil Høyre være positiv til bruk av elektronisk overvåking av personer som har fått besøksforbud. Partiprogram FENGSLER STRAFFERETT
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for at barn med foreldre i fengsel kan ha samvær på en egnet måte. Partiprogram BARN FENGSLER
2009-2013 Venstre Venstre vil tilrettelegge for kontakt mellom de innsatte og deres familie gjennom å lage nasjonale standarder for antall besøksdøgn, telefontid og ved å bedre besøksrommene. Partiprogram FENGSLER KRIMINALOMSORG
2009-2013 Venstre Venstre vil utvide muligheten til å sone i åpen anstalt. Partiprogram FENGSLER STRAFFERETT
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at innsatte får et helhetlig tilbud ved løslatelse gjennom en tilbakeføringsgaranti. Partiprogram FENGSLER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for økt bruk av straffegjennomføring i behandlingsinstitusjon, såkalt § 12-soning. Partiprogram FENGSLER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at det opprettes flere åpne soningsplasser. Partiprogram FENGSLER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå at det utarbeides en ny veileder for fengselshelsetjenesten. Partiprogram FENGSLER
2013-2017 Høyre Høyre vil støtte bruk av alternative straffeformer, som narkotikaprogram med domstolskontroll, i stedet for ordinær fengselsstraff. Partiprogram FENGSLER KRIMINALOMSORG RETTSVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil øke soningskapasitete, herunder åpne for bruk av OPS ved utbygging av fengsler. Hensyn til samfunnets sikkerhet tilsier en bedre balanse mellom åpne og lukkede plasser. Antall varetektsplasser må økes. Partiprogram FENGSLER
2013-2017 Høyre Høyre vil øke antallet soningsoverføringer av utenlandske domfelte, og etablere egne fengsler med reduserte krav til fasiliteter for utenlandske innsatte som ikke skal tilbakeføres til det norske samfunnet. Partiprogram FENGSLER INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne soningskøen ved å bygge flere soningsplasser og åpne for private tilbydere. Partiprogram FENGSLER KRIMINALOMSORG POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil åpne for kjøp av soningsplasser i utlandet. Partiprogram FENGSLER INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STRAFFERETT
2013-2017 Fremskrittspartiet Soningskapasiteten innenfor murene må utvides og man må begynne med å utvide kapasiteten i allerede eksisterende fengsler. Partiprogram FENGSLER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil etablere egne enheter for utenlandske kriminelle i eldre fengsler med noe lavere standard og uten økonomiske og sosiale ytelser for de innsatte. Partiprogram FENGSLER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil opprette egne ungdomsfengsler slik at en ikke blander ungdom som ikke har utviklet en omfattende kriminell karriere, med hardbarkede kriminelle. Partiprogram FENGSLER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET STRAFFERETT
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil øke soningskapasiteten ved norske fengsler og sikre nok varetektsplasser. Partiprogram FENGSLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til at flere utenlandske innsatte kan sone i hjemlandet. Partiprogram FENGSLER INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil øke bruken av alternative soningsformer, inkludert en utvidelse av ordningen med elektronisk kontroll til hele landet. Partiprogram FENGSLER KRIMINALOMSORG
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at kvinner skal kunne sone adskilt fra menn. Partiprogram FENGSLER LIKESTILLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Vi vil fortsette å ta i bruk alternative soningsformer. Dette krever en styrking av friomsorgen. Partiprogram FENGSLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at norske fengsler skal være rusfrie, og styrke arbeidet med å avdekke narkotikainnførsel inn i fengslene. Partiprogram FENGSLER RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at behandlingstilbudet for rusavhengige som soner fengselsstraffer i ordinære fengsler må bli bedre, blant annet ved at det etableres flere rusmestringsenheter i fengslene, og at det også gis tilbud om skolegang, botrening og rusmestring i flere fengsler enn i dag. Partiprogram FENGSLER RUSMIDLER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil etablere flere fengselsøyer, som Bastøy i Oslofjorden, der de innsatte kan leve uten konstant å bli påminnet om sin fangestatus. Partiprogram FENGSLER RETTSVESEN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil begrense bruken av isolasjon kraftig. Sikkerhetsceller må kun brukes i få timer, og i et avklart tidsrom. Melding til fengselsstyret må skje innen ett døgn. Andre sikkerhetstiltak enn isolasjon må i større grad tas i bruk. Partiprogram FENGSLER RETTSVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke soningskapasiteten ved å bygge flere fengselsplasser. Regjeringserklæring FENGSLER RETTSVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil etablere flere tilpassede fengsler for utenlandske innsatte som ikke skal tilbakeføres til det norske samfunnet. Regjeringserklæring FENGSLER RETTSVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil jobbe for at flere kriminelle utlendinger skal sone straffen i hjemlandet, og om nødvendig finansiere eventuelle kostnader knyttet til dette. Regjeringserklæring FENGSLER RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil evaluere straffegjennomføringen med elektronisk kontroll for å sikre en mer treffsikker bruk av ordningen. Regjeringserklæring FENGSLER RETTSVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomgå vilkårene for løslatelse fra forvaring. Regjeringserklæring FENGSLER RETTSVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil skjerpe vilkårene for prøveløslatelse, spesielt ved alvorlige forbrytelser. Regjeringserklæring FENGSLER RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at institusjoner som sykehjem, fengsler og sykehus så langt det er mulig skal servere mat som er akseptabel for religiøse minoriteter, og legge til rette for samtaler med representanter for tros- og livssynssamfunn. Partiprogram FENGSLER HELSEINSTITUSJONER TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at internering begrenses til kun de tilfellene der det foreligger straffbare handlinger til grunn for avslaget. Partiprogram FENGSLER INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre gode og tilpassede soningsforhold for kvinner. Partiprogram FENGSLER LIKESTILLING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at samfunnsstraffen endres fra én time for hvert tilsvarende fengselsdøgn som ellers ville vært idømt, til tre arbeidstimer for hvert tilsvarende fengselsdøgn. Partiprogram FENGSLER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at personer som dømmes til tvungent psykisk helsevern på grunn av sterk gjentakelsesfare som utgangspunkt skal behandles i heldøgnsinstitusjon. Partiprogram FENGSLER HELSEVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil utvide ordningen med elektronisk fotlenkesoning. Partiprogram FENGSLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil bekjempe narkotikabruk i norske fengsler . Partiprogram FENGSLER RUSMIDLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at fornærmede som er utsatt for alvorlig overgrep og pårørende til fornærmede som er drept har rett til varsling når gjerningspersonen slippes ut av fengsel. Partiprogram FENGSLER RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at personer som er dømt for drap og svært alvorlige overgrepssaker bør i særskilte tilfeller kunne fradømmes retten til å bosette seg nær offeret eller de etterlatte. Partiprogram FENGSLER RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide med å få til økt bruk av soning i hjemlandet i stedet for i Norge. Partiprogram FENGSLER INNVANDRERE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre rusbehandling til alle innsatte med rusproblemer. Partiprogram FENGSLER RUSMIDLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke kriminalomsorgens evne til å følge opp ulike grupper som soner i norske fengsler. Partiprogram FENGSLER KRIMINALOMSORG
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ikke inngå ny avtale om leie av fengselsplasser i utlandet. Partiprogram FENGSLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil bidra til økt rettssikkerhet for personer med nedsatt funksjonsevne, og ha bedre tilrettelegging av soningsforholdene for denne gruppen. Partiprogram FENGSLER FUNKSJONSHEMMEDE RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at behandlingstilbudet for rusavhengige som soner fengselsstraffer i ordinære fengsler må bli bedre, blant annet ved å ha flere rusmestringsenheter i fengslene, både for kvinner og for menn. Partiprogram FENGSLER RUSMIDLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil holde soningskøene nede. Partiprogram FENGSLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil vurdere overgang fra navn til tjenestenummer for fengselsbetjenter for å forhindre hevn og vold mot tjenestepersonell. Partiprogram FENGSLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne soningskøen ved å bygge flere soningsplasser. Partiprogram FENGSLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sende utenlandske statsborgere ut av landet og la dem sone straffen i hjemlandet. Partiprogram FENGSLER INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil fremforhandle utleveringsavtaler. Partiprogram FENGSLER INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil åpne for privat fangetransport for å frigjøre politiressurser. Partiprogram FENGSLER INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil øke fokus på rusomsorg i fengsel. Partiprogram FENGSLER RUSMIDLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at ettervern skal tilbys i hensiktsmessige former. Partiprogram FENGSLER KRIMINALOMSORG
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil kjøpe soningsplasser i utlandet. Partiprogram FENGSLER UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at dømte går direkte fra rettskraftig dom til soning. Partiprogram FENGSLER RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at all ilagt fengselsstraff som hovedregel skal sones i sin helhet. Partiprogram FENGSLER STRAFFERETT
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at offeret og/eller pårørende skal varsles dersom gjerningsmannen skal ha permisjon fra fengselet. Partiprogram FENGSLER RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at gjerningsmannen kan ilegges geografiske begrensninger for sin permisjon for å verne offer og/eller pårørende. Partiprogram FENGSLER RETTSVESEN STRAFFERETT
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at offentlige institusjoner som sykehus, sykehjem og fengsel tilrettelegger for at pasienter og innsatte får anledning til å ivareta tros- og livssynsutøvelse ved samtaler med prest eller et tilsvarende tilbud for personer med en annen religiøs tilhørighet. Partiprogram FENGSLER HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER TROSSAMFUNN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil igangsette bygging av nye soningsplasser og prioritere de områdene av landet som i dag ikke har tilfredsstillende soningstilbud, og sikre flere plasser for kvinner i egne eller adskilte avdelinger. Partiprogram FENGSLER LIKESTILLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil lovfeste prinsipp om at soning skal skje på norsk jord for norske statsborgere og avvikle ordningen med leie av fengselsplasser i utlandet. Partiprogram FENGSLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innføre tjenestenummer for ansatte i kriminalomsorgen. Ansattes navn må skjermes ved alvorlige hendelser slik at de får en tryggere hverdag. Partiprogram FENGSLER KRIMINALOMSORG
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for utdanning og arbeidstrening under soningstiden. Partiprogram FENGSLER UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for god oppfølging etter løslatelse styrke ettervernet gjennom prosjekter som fremmer tilbakeføring og øke kunnskapen om gjeldsproblematikk, for å redusere faren for tilbakefall til rus og kriminalitet. Partiprogram FENGSLER KRIMINALOMSORG
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at rehabilitering får en prioritert plass med konkrete mål og virkemidler styrt av faglig kompetent personell. Partiprogram FENGSLER KRIMINALOMSORG
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil i større grad benytte alternative straffemetoder i stedet for fengselsstraff. Partiprogram FENGSLER STRAFFERETT
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede effekten av de ulike straffemetodene for å skape et straffesystem som bidrar til rehabilitering. Partiprogram FENGSLER KRIMINALOMSORG POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke narkotikaprogrammet med domstolskontroll slik at flere rusavhengige kan få tilbud om behandling i stedet for straff. Partiprogram FENGSLER KRIMINALOMSORG POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil ha behandling under tvang i stedet for fengsel når rusavhengige begår kriminelle handlinger. Partiprogram FENGSLER KRIMINALOMSORG POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil øke bruken av alternative straffereaksjoner og praktisk støtte ved løslatelse for å hindre tilbakefall. Partiprogram FENGSLER KRIMINALOMSORG POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil oppheve sexkjøploven og gjennomgå hallikparagrafen. Partiprogram FENGSLER KRIMINALOMSORG POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere bruken av glattcelle. Partiprogram FENGSLER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil gjennomgå regelverket med sikte på at fotlenke kan brukes oftere enn i dag. Partiprogram FENGSLER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil tilrettelegge for mer kontakt mellom innsatte og familiene deres ved å lage nasjonale standarder for antall besøksdøgn, telefontid og ved å bedre besøksrommene. Partiprogram FENGSLER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere flere soningsplasser i Norge. Partiprogram FENGSLER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil avvikle ordningen med kjøp av fengselsplasser i andre land for norske statsborgere. Partiprogram FENGSLER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil at utenlandske statsborgere som begår kriminalitet i Norge bør søkes overført til soning i hjemlandet. Partiprogram FENGSLER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stoppe langvarig isolasjon [i fengslene]. Partiprogram FENGSLER KRIMINALOMSORG
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi innsatte en meningsfull fengselstilværelse. Fengslene skal være reelt rehabiliterende. Partiprogram FENGSLER KRIMINALOMSORG
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at ingen barn skal sitte i fengsel. Mange rekrutteres til vanekriminalitet i fengslene. Derfor vil vi bruke andre straffeformer for barn slik som ungdomsstraff. Partiprogram BARN FENGSLER RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil redusere soningskøene og øke antall soningsoverføringer av utenlandske domfelte. Partiprogram FENGSLER KRIMINALOMSORG RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil forebygge radikalisering under soning. Partiprogram FENGSLER KRIMINALOMSORG RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke tilbudet om avrusing og rusmestring for innsatte med narkotikaproblemer i norske fengsler. Partiprogram FENGSLER HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Høyre Høyre vil at ved lengre fengselsdommer skal man arbeide for at den innsatte får en sjanse til å bli helt rusfri før løslatelse. Partiprogram FENGSLER HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Høyre Høyre vil videreutvikle og øke bruken av helsefaglige tiltak og metoder som reaksjon på mindre alvorlige narkotikarelaterte lovbrudd, herunder en ungdomskontrakt. Partiprogram FENGSLER HELSEVESEN RUSMIDLER UNGDOMSARBEID
2017-2021 Senterpartiet Sp vil satse sterkere på soning med elektronisk fotlenke og andre alternative straffereaksjoner der hvor dette styrker mulighetene for å rehabilitere den dømte. Partiprogram FENGSLER KRIMINALOMSORG POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil intensivere arbeidet med å utvise utenlandske kriminelle til soning i hjemlandet. Partiprogram FENGSLER INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bygge ut kriminalomsorgen og styrke bemanningen og kvaliteten i tilbudet. Partiprogram FENGSLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil utvide ordningen med rusmestringsenheter i fengsel og tverrfaglig spesialisert behandling i fengsel etter «Stifinnermodellen». Partiprogram FENGSLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at alle fengsler skal ha avrusningsenheter. Partiprogram FENGSLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil redusere soningskøene. Partiprogram FENGSLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gå inn for at soning med elektronisk kontroll utvides til å gjelde fengselsstraffer inntil 9 måneder eller fengselsstraffer hvor resterende tid frem til forventet løslatelse er inntil 6 måneder. Partiprogram FENGSLER RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at samfunnsstraff og promille- og narkotikaprogram i større grad blir benyttet. Partiprogram FENGSLER RETTSVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke fengselskapasiteten i hele landet. Dette handler både om å bygge ut eksisterende fengsler og å bygge nye fengsler. Partiprogram FENGSLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre kvinner bedre soningsforhold og flere egnede soningsplasser. Partiprogram FENGSLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ta vare på også de mindre fengslene og fengselsavdelingene. Partiprogram FENGSLER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil si opp avtalen om leie av soningsplasser i Nederland og bruke disse midlene på raskt å bygge opp soningskapasiteten i Norge. Partiprogram FENGSLER INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke skole- og utdanningstilbudet under soning. Partiprogram FENGSLER HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil redusere bruk av fengselsstraff og øke bruk av samfunnstjeneste og andre soningsformer. Partiprogram FENGSLER KRIMINALOMSORG
2017-2021 Rødt Rødt vil sikre at Alternativ til Volds tilbud for ungdom og voksne blir tilgjengelig i hele Norge, også i fengslene. Partiprogram FENGSLER HELSEVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil gi tilbud om behandling til alle som blir dømt for volds- og sedelighetsforbrytelser. Partiprogram FENGSLER HELSEVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil ivareta innsattes rett til utdanning og helsetilbud. Alle straffedømte skal få behandlings-, arbeids- og utdanningstilbud. Soningen skal ha et innhold. Partiprogram FENGSLER HELSEVESEN UTDANNING
2017-2021 Rødt Rødt vil åpne for å etablere egne enheter med helse- og fengselsfaglig personale for innsatte med psykiske lidelser og for innsatte med andre alvorlige helseproblemer. Partiprogram FENGSLER HELSEVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil påse at fengslet i Norgerhaven (Nederland) forblir midlertidig, og opphører snarest. Partiprogram FENGSLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil holde soningskøene nede. Avtalen om leie av fengselsplasser i Nederland avsluttes senest når nytt fengsel på Agder åpnes. Regjeringserklæring FENGSLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil søke å overføre flere utenlandske statsborgere som begår kriminalitet i Norge til soning i hjemlandet. Regjeringserklæring FENGSLER INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for et mer rehabiliterende straffegjennomføringssystem ved at det legges større vekt på innholdet i soningen. Regjeringserklæring FENGSLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil endre straffeloven slik at forvaringsdømte ikke kan slippe ut tidligere enn om de hadde fått en ordinær fengselsstraff. Regjeringserklæring FENGSLER STRAFFERETT
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomgå bruken av varetekt, og vurdere utvidet bruk av alternative tvangsmidler til fengsling under varetekt for å holde varetektsnivået lavest mulig. Regjeringserklæring FENGSLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke tilbudet om avrusing og livsmestring for innsatte i fengsel med narkotikaproblemer. Regjeringserklæring FENGSLER RUSMIDLER

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
17. jun 2020 Representantforslag om vask og renhold i kriminalomsorgen Til behandling
17. mai 2020 Midlertidige endringer i straffegjennomføringsloven (tiltak for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19) Behandlet
3. mar 2020 Særskilt melding til Stortinget om isolasjon og mangel på menneskelig kontakt i norske fengsler Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
16. jun 2019 Melding for året 2018 fra Sivilombudsmannen om forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved frihetsberøvelse Behandlet
10. apr 2019 Representantforslag om tiltak mot kriminelle gjenger og organisert kriminalitet Behandlet
16. jan 2019 Representantforslag om straffegjennomføring i kriminalomsorgen Behandlet
16. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
16. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
12. jun 2018 Melding for året 2017 fra Sivilombudsmannen om forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved frihetsberøvelse Behandlet
19. mar 2018 Endringer i lov om fullbyrding av nordiske dommer på straff m.v. og straffegjennomføringsloven mv. (overføring av samfunnsstraff mv.) Behandlet
10. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
10. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
13. jun 2017 Melding for året 2016 fra Sivilombudsmannen om forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved frihetsberøvelse Behandlet
12. jun 2017 Representantforslag om innføing av tjenestenummer for ansatte i kriminalomsorgen Behandlet
1. jun 2017 Representantforslag om å etablere alternativer til å fengsle barn i forbindelse med uttransportering etter utlendingsloven Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
15. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
11. mai 2016 Representantforslag om kvinner i fengsel Behandlet
16. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
6. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
25. nov 2015 Representantforslag om å stoppe all tvangsutsendelse av norske statsborgere til soning i fengsel i Nederland Behandlet
9. jun 2015 Melding for året 2014 fra Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse Behandlet
7. jun 2015 Samtykke til inngåelse av avtale med Nederland av 2. mars 2015 om bruken av et fengsel i Nederland og endringer i statsbudsjettet 2015 Behandlet
7. jun 2015 Endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat Behandlet
7. jun 2015 Utviklingsplan for kapasitet i kriminalomsorgen Behandlet
11. des 2014 Representantforslag om endring i § 3 i lov om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven) (kriminalomsorgens ansvar for å ivareta barn av domfelte/innsatte mv.) Behandlet
11. des 2014 Endringer i straffeloven 1902 (forvaring) Behandlet
11. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
9. jun 2014 Representantforslag om lov om endringer i lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) og i lov om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven) (straffeprosessuell frihetsberøvelse og innstramming av bruken av glattceller) Behandlet
4. jun 2014 Representantforslag om nytt Agder fengsel, konseptvalgsutredninger for Østlandet og Vestlandet og en helhetlig plan for økt fengselskapasitet Behandlet
2. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
2. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (justiskomiteen) Behandlet
9. jun 2013 Representantforslag om en økning i antall og reform av norske fengselsplasser Behandlet
29. mai 2013 Endringar i straffegjennomføringsloven mv. Behandlet
28. apr 2013 Endringer i straffeprosessloven mv. (elektronisk kontroll som varetektssurrogat mv.) Behandlet
3. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
3. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
9. mai 2012 Endringer i statsbudsjettet for 2012 under Justis- og beredskapsdepartementet (Rettssaken etter terrorangrepene 22. juli 2011 mv.) Behandlet
12. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Justis- og politidepartementet Behandlet
4. des 2011 Endringer i utlendingsloven (utvidet adgang til fengsling mv.) Behandlet
1. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
26. okt 2011 Tilleggsbevilgninger i statsbudsjettet 2011 i forbindelse med angrepene mot regjeringskvartalet og på Utøya. Behandlet
6. jun 2011 Endringer i lov om overføring av domfelte mv. (avtaler om soningsoverføring og prosedyre ved unntak fra spesialitetsprinsippet) Behandlet
6. jun 2011 Endringer i lov om overføring av domfelte mv. (avtaler om soningsoverføring og prosedyre ved unntak fra spesialitetsprinsippet) Behandlet
6. jun 2011 Endringer i straffegjennomføringsloven m.v Behandlet
6. jun 2011 Representantforslag om endring av praksis for bosetting av forvaringsdømte Behandlet
14. mar 2011 Representantforslag om opprettelse av rehabiliterings- og soningsinstitusjoner for ungdom Behandlet
5. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
5. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
1. des 2010 Oversendelsesforslag om lovendringer om utenlandske statsborgere som fratas medlemskap i folketrygden Behandlet
1. des 2010 Oversendelsesforslag om å avvikle ordningen med dagpenger for innsatte med utenlandsk statsborgerskap. Behandlet
17. nov 2010 Endringer i folketrygdloven Behandlet
15. nov 2010 Representantforslag om umiddelbar flytting av utenlandske kriminelle fra Halden fengsel Behandlet
15. nov 2010 Endringar i forvaltningslova og straffegjennomføringslova Behandlet
15. nov 2010 Representantforslag om strategi og tiltak for å bekjempe organisert kriminalitet Behandlet
7. jun 2010 Representantforslag om begrensninger i utenlandske kriminelles sosiale rettigheter i Norge Behandlet
26. mai 2010 Representantforslag om sikkerhetsutbedringer i Telemark Fengsel, avdeling Skien Behandlet
26. mai 2010 Representantforslag om bekjempelse av narkotikaproblematikken i norske fengsler Behandlet
18. mar 2010 Representantforslag om endring av folketrygdloven Behandlet
2. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
2. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet