Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil bekjempe ulovlig, uregulert og urapportert fiske. Partiprogram FANGST
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil utarbeide en strategi som har til hensikt å beskytte og bygge opp lokale kystbestander av fisk. Partiprogram FANGST
2009-2013 Høyre For å styrke fiskerinæringen vil Høyre la kvotepolitikken ligge mest mulig fast. Partiprogram FANGST FISKERIER
2009-2013 Høyre For å styrke fiskerinæringen vil Høyre la kriteriene for fordeling av kvoter mellom de enkelte fartøygruppene ligge fast. Partiprogram FANGST FISKERIER
2009-2013 Høyre For å styrke fiskerinæringen vil Høyre fjerne distriktkvoteordningen. Partiprogram FANGST FISKERIER
2009-2013 Høyre For å styrke fiskerinæringen vil Høyre vurdere endringer av kvoteåret for å sikre en bedre tilpasning for et effektivt fiske. Partiprogram FANGST
2009-2013 Høyre For å styrke fiskerinæringen vil Høyre gi rom for større fleksibilitet for valg av redskapstyper innen hver fartøygruppe. Partiprogram FANGST FISKERIER
2009-2013 Høyre For å styrke fiskerinæringen vil Høyre videreføre en politikk for en bærekraftig fiskeriforvaltning og styrke innsatsen mot ulovlig fiske gjennom Kystvakten og fiskerikontrollen. Partiprogram FANGST FISKERIER HAVBRUK NATURVERN
2009-2013 Høyre For å styrke jordbruket vil Høyre videreføre systemet med kvoter på uttak av fisk og vilt, men ikke støtte innføring av inntektsbegrensninger. Partiprogram FANGST LANDBRUK
2009-2013 Høyre For å trygge miljøet vil Høyre innføre gjenoppbyggingsplaner for fiskebestander som har vært utsatt for overfiske eller andre miljøpåvirkninger som har redusert bestanden. Partiprogram FANGST HAVBRUK MILJØVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre en forsvarlig og langsiktig bærekraftig forvaltning av fiskeressursene. Partiprogram FANGST HAVBRUK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha leveringsplikt for å fremme lokal videreforedling. Dersom leveringsforpliktelsene ikke overholdes, må det få konsekvenser for videre kvotetildeling. Partiprogram FANGST FISKERIER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at kystfiskeflåten skal sikres forsvarlige driftsvilkår og redusere trålernes og snurrevadfiskernes adgang til å fiske i kystnære strøk. Partiprogram FANGST HAVBRUK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil redusere opptaket av ungfisk. Partiprogram FANGST
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en effektiv kontroll mot overbeskatning av matfisk i norsk farvann og arbeide for en slik kontroll også internasjonalt. Partiprogram FANGST SKATTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at uttak av laks i sjø og elv må forvaltes på en bærekraftig måte. Eventuelle restriksjoner i uttak må fordeles både på elvefiske og sjølaksefiske. Partiprogram FANGST
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge arbeider på bred front for å bekjempe ulovlig fiske og annen miljøkriminalitet. Partiprogram FANGST INTERNASJONAL RETT MILJØVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Venstre Venstre vil følge de vitenskapelige rådene for fiskekvoter, og om nødvendig forby fangst av visse arter eller med visse redskaper eller i visse områder. Partiprogram FANGST HAVBRUK NATURVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil øke aldersgrensen for at barn kan fiske gratis med stang i elver og vann til 18 år. Partiprogram FANGST
2009-2013 Senterpartiet Sp vil fastsette totalkvoter for de ulike fiskeriene over lengre perioder med hensyn til mål om en langsiktig høsting av ressursene. Partiprogram FANGST NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre et fiske med redskaper som best ivaretar en bærekraftig ressursforvaltning, slik som passive og selektive redskaper. Partiprogram FANGST NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil videreføre tidsbegrensede vernesoner for ungfisk og i større grad verne viktige gyteområder for skadelig aktivitet. Partiprogram FANGST NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gjennom økte økonomiske virkemidler stimulere til økt høsting og fangst på bestandene av sel og hval, for igjen å kunne øke bestandene av matfisk og ta vare på norske fangsttradisjoner og fangstmiljø. Partiprogram FANGST NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil legge til rette for økt fangst av taskekrabbe etter hvert som bestanden sprer seg nordover og ha økt markedsføring av produktene. Partiprogram FANGST NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil opprettholde forbudet mot utkast av fangst. Partiprogram FANGST NATURVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil videreføre dagens strukturpolitikk og sikre flåten under 11 meter et tilstrekkelig kvotegrunnlag til å kunne drive lønnsomt. Regjeringserklæring FANGST FISKERIER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sikre god ressurskontroll i fiskeriene og bekjempe ulovlig, uregulert og urapportert fiske, blant annet gjennom Kystvaktens nærvær og flyovervåkning. Regjeringserklæring FANGST FISKERIER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil arbeide for et internasjonalt forbud mot utkast av fisk. Regjeringserklæring FANGST HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke den nasjonale satsingen på fangstbasert havbruk og oppdrett av nye arter. Regjeringserklæring FANGST FISKERIER HAVBRUK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å redusere omsettingen av kvoter. Partiprogram FANGST FISKERIER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en utvidelse av ordningen med rekrutteringskvoter til ungdom. Partiprogram FANGST FISKERIER NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for bekjempelse av ulovlig, urapportert og uregulert fiske, og arbeide for et internasjonalt forbud mot utkast av fisk. Partiprogram FANGST FISKERIER NATURVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for det må stilles strenge krav til dokumentert bærekraft før tildeling av nye konsesjoner. Ved sviktende bærekraft må tildelte konsesjoner begrenses. Partiprogram FANGST FISKERIER HAVBRUK NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke kystvakten og kystvaktens innsats for å avdekke og forhindre ulovlig fiske i norske havområder. Partiprogram FANGST FISKERIER STATSFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil arbeide for at det blir etablert internasjonale tvisteløsningsordninger som kan avgjøre fiskerikonflikter mellom ulike kyststater for å hindre unødvendig nedfisking av viktige fiskebestander. Partiprogram FANGST FISKERIER INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Venstre Venstre vil fjerne gebyret på nødpeilesendere. Partiprogram AVGIFTER FANGST FISKERIER
2013-2017 Venstre Venstre vil oppheve utførselskvoten av fisk for turister dersom fisken er fanget i forbindelse med organisert turistfiske. Partiprogram FANGST REISELIVSNÆRING
2013-2017 Høyre Høyre vil ha fiskekvoter som sikrer bærekraftige bestander, samtidig som fordelingen av kvotene må være mest mulig forutsigbar. Fiskeriforvaltningen må sørge for aktiv bestandsovervåkning og innsats mot ulovlig fiske. Endringer av kvoteåret bør vurderes for å sikre en bedre tilpasning for et mer markedsorientert fangstmønster. Partiprogram FANGST FISKERIER
2013-2017 Høyre Høyre vil sørge for at råfiskloven legger et godt grunnlag for en effektiv og velorganisert markedsplass og god ressurskontroll. Partiprogram FANGST FISKERIER
2013-2017 Høyre Høyre vil føre en poliktikk som sikrer et spredt eierskap og en differensiert fiskeflåte. Strukturpolitikken skal legge til rette for en lønnsom, variert og bærekraftig næring der alle gis like muligheter innen de forskjelle flåtegruppene. Flest mulig må kunne bli eier eller deleier i et fartøy. Partiprogram FANGST FISKERIER
2013-2017 Høyre Høyre vil organisere Mattilsynet slik at regionene opptrer på en helhetlig og enhetlig måte. Tilsynet må oppleves som en serviceinstitutsjon og som en ressurs for næringsutvikling. Partiprogram FANGST FISKERIER
2013-2017 Høyre Høyre vil sørge for en bedre utnyttelse av ressursene ved å tilrettelegge for fangst og produksjon av nye arter. Partiprogram FANGST FISKERIER
2013-2017 Høyre Høyre vil erstatte dagens konsesjonstildeling på laks og ørret med objektive tildelingskriterier som miljømessig bærekraft og tilgang på lokaliteter. Partiprogram FANGST FISKERIER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil gjennomgå Råfiskloven/Fiskesalslagslova og Deltakerloven. Partiprogram FANGST FISKERIER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil utvikle et system med omsettelige kvoter. Partiprogram FANGST FISKERIER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at årlige totalkvoter bestemmes av et beregningsutvalg. Partiprogram FANGST FISKERIER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sikre en optimal og bærekraftig utnyttelse av fiskebestander. Partiprogram FANGST FISKERIER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sikre effektiv kontroll mot ulovlig, urapportert og uregulert fiske. Partiprogram FANGST FISKERIER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil utrydde kongekrabbe utenfor kommersiell sone. Partiprogram FANGST FISKERIER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for et internasjonalt regelverk mot dumping av fisk. Partiprogram FANGST FISKERIER FORURENSNING NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil avvikle det offentlige eierskapet i oppdrettsnæringen. Partiprogram FANGST FISKERIER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil stille strenge, men objektive veterinærfaglige og miljømessige krav til næringen. Partiprogram FANGST FISKERIER FORURENSNING NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil legge til rette for produksjonsøkning. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER
2013-2017 Fremskrittspartiet Det må arbeides internasjonalt for å få på plass løsninger som sikrer muligheten for eksport av sjøpattedyr. Partiprogram FANGST UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre bærekraftig forvaltning av fiskeressursene, styrke ressurskontrollen vesentlig og bekjempe ulovlig fiske. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bevare deltakerloven og råfiskloven. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere til økt leveranse av fersk fisk gjennom kvotebonus og ferskfiskstrategi. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for variert, lønnsom flåte som bidrar til å sikre sysselsetting langs kysten. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at fartøy som har fått tillatelse til å fiske mot plikt til å levere i bestemte regioner, overholder vilkårene. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil stå fast ved at det ikke tillates å installere fabrikkanlegg i fartøy som ikke allerede har slikt anlegg og gjøre regelverket for produksjon om bord mest mulig likt regelverket for produksjon på land. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle gode samhandlingsarenaer mellom maritime og marine næringer og forsterke innsatsen på forskning, teknologiutvikling og innovasjon i fiskeri og havbrukssektoren. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for en industriell utvikling blant annet ved å sikre forutsigbar tilgang til råstoff gjennom året for foredlingsbedrifter og industri. Partiprogram FANGST FISKERIER INDUSTRI
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at kvoter til forskningsfangst reduseres, og at fristilt kvantum avsettes til rekrutteringsordninger for de minste flåtegruppene. Partiprogram FANGST FISKERIER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil vurdere å åpne for justering av kvotegrunnlag innenfor de enkelte flåtegruppene for å styrkelønnsomheten i fiskeflåten. Partiprogram FANGST FISKERIER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge arbeider på bred front for å bekjempe ulovlig fiske og annen miljøkriminalitet. Partiprogram FANGST POLAROMRÅDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for en internasjonal aksept for økologisk bærekraftig fangst av sjøpattedyr. Partiprogram FANGST
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at en bærekraftig og åpen kystfiskeflåte skal være ryggsøylen i næringen, med havfiskeflåten som supplement med strenge krav til lokal landing av fisken. Partiprogram FANGST HAVBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil avvikle privateide/omsettelige kvoter og gjenåpne fiskeriallmenningen, slik at alle kvalifiserte fiskere får personkvoter innenfor vitenskapelig fastsatte totalkvoter. Føre var-prinsippet skal legges til grunn. Innstramminger må løses ved naturlig avgang, eventuelt med likt prosentkutt i alle personkvoter, men slik at kystflåten skjermes så langt som mulig. Partiprogram FANGST HAVBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil følge opp forslagene fra kystfiskeutvalget i 2008 om egen lov og forvaltning for kystfisket i Finnmark, for å sikre rettigheter for lokalbefolkningen generelt og samene spesielt. Partiprogram FANGST HAVBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil støtte utvikling av selektive redskaper for å minske uønsket bifangst. Dette skal være redskaper av materialer som brytes raskt ned ved tap, energieffektive fartøy og miljøvennlige drivstoffer. Partiprogram FANGST HAVBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke kontrollen med ulovlig fiske i indre farvann. At fangst- og avlivningsmetoder skal ta hensyn til at fisk kan kjenne smerte. Partiprogram FANGST HAVBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forby all fangst på havpattedyr som hval og sel. Partiprogram FANGST HAVBRUK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forbedre slumpfiskordningen for havflåten. Regjeringserklæring FANGST FISKERIER HAVBRUK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til grunn at strukturerte kvoter skal være tidsubegrenset. Regjeringserklæring FANGST FISKERIER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil åpne for strukturering i lukket fartøygruppe under 11 meter og styrke rekrutteringen til flåtegruppen. Regjeringserklæring FANGST FISKERIER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre en samfiskeordning i åpen fartøygruppe under 11 meter. Regjeringserklæring FANGST FISKERIER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre fri fangst av kongekrabbe utenfor kommersiell sone. Regjeringserklæring FANGST HAVBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette en ordning for innmelding av tapte fiskeredskaper, både for fritidsfiskere og kommersielle aktører, samt en tydelig merking av fiskeutstyr. Partiprogram FANGST FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil bevare kysttorsken i Skagerrak og Ytre Oslofjord for fremtidige generasjoner. Partiprogram FANGST FISKERIER MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre midlertidig fredning i gytefjorder og områder for kysttorsk langs kysten fra og med Østfold til og med Telemark. Partiprogram FANGST FISKERIER MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil vurdere begrensinger i lysfiske, bunnfiske og garnfiske i Oslofjorden/indre Skagerak i samarbeid med fiskerinæringen. Partiprogram FANGST FISKERIER MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre lokale fiskeoppsynsmenn underlagt Fiskeridirektoratet etter modell av Statens naturoppsyn. Partiprogram FANGST FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil ha en informasjonskampanje rettet mot fritidsfiskere om situasjonen for kysttorskbestanden og om regler for blant annet minstemål, redskap og merking. Partiprogram FANGST FISKERIER MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil at alle sjøpattedyr- og fiskebestander i norske farvann skal høstes bærekraftig i tråd med vitenskapelige råd. Partiprogram FANGST FISKERIER HAVBRUK NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke kystvakten og kystvaktens innsats for å avdekke og forhindre ulovlig fiske i norske havområder. Partiprogram FANGST FISKERIER HAVBRUK POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SJØFART
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at flere får tilgang til jakt og fiske. Partiprogram FANGST FISKERIER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre fast avgift til kommunene for bruk av fjordene til oppdrett basert på antall kilo produsert fisk i hver kommune. Partiprogram AVGIFTER FANGST FINANSER FISKERIER HAVBRUK KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre fiskernes rett til prisforhandling og Fiskesalgslagets enerett til å fastsette minstepris på fisken. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil vil opprettholde Fiskesalgslagsloven. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil tilbakeføre torsketrålkonsesjonene (plikt-ordningen) til kystsamfunnene, og bruke deler av dette til å øke rekrutteringen til fiskeriene. Partiprogram ARBEIDSLIV FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil kreve at leveringsplikten til landanlegg innfris eller at kvoten blir refordelt i lokalsamfunnet. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stramme inn aktivitetsplikten. Det vil si at kun aktive fiskere kan eie fiskefartøy med fiskerettigheter. Aktivitetsplikten skal også gjelde for rederi. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil endre trålstigen, og omdisponere trålkvoteandelen til en Folkekvote. Kvoten tildeles i en utlånsordning ut fra kriterier om at kompetanse, lokal bosetting og levering av fangst gir etableringsrett. Tiltak som bidrar til generasjonsskifte skal prioriteres. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil avvikle hjemmelslengdeordningen. Regulere fiskebåter og kvoter etter faktisk lengde. Partiprogram FANGST FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil hindre sammenslåing av kvoter, også for båter under 15 meter. Fisk fra kystflåten er grunnlag for verdiskaping i mange kystsamfunn. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bedre forvaltningen av fjordfiskebestander. Opprettholde krav til fartøystørrelse som gis adgang til fiske innenfor fjordlinjene. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha økt kvalitet ved levering [av fisk]. SV vil etablere en kvalitetsfiskstrategi. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke markedsarbeid, kommunikasjonsstrategier og forskning for å møte forbrukerkriterier i ulike markedssegment [innen fiskeindustrien]. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HANDEL HAVBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil starte opp industrielle næringsparker langs kysten, hvor den enes avfall er den nestes ressurs. All fisk og restråstoffer skal bringes til land og utnyttes. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bidra til økt satsing på utvikling av ny småskala teknologi i hele [fiskeri-]næringskjeden. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre ressursregnskap. Kreve revisjonsplikt for fanget og levert fangst målt opp mot bearbeidet produkt. Alt fiskeavfall og restprodukter tas vare på for bruk i ny næringsvirksomhet. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre turistfiskekort for sjøfiske. Fiskekort skal gi oversikt over turistfiskets volum og geografiske fordeling. Partiprogram FANGST FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil redusere klimagassutslipp fra fiskeflåten, og satse på den delen av fiskeflåten som er mest miljøvennlig. SV vil etablere støtteordning for el-sjarker og elektrisk dekksutstyr på fiskefartøy. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke norsk sjømat sin markedsposisjon gjennom dokumenterbart bedre miljøstandard i hele verdikjeden fra fiskebåt til forbruker. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha et utviklingsprogram for kystfiskeflåten som fremmer miljøkvalitet, produktkvalitet og arbeidsforhold. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at fiskerihavnene utbedres med service og infrastruktur, slik at fiskeværene kan videreutvikles som innovative bedriftsklynger og gode bosted. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at norske sjøfolk må sikres konkurransevilkår gjennom en god refusjonsordning. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FANGST FINANSER FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for å få en sterkere forvaltning og regulering av turistfiske. Partiprogram FANGST FISKERIER NÆRINGSLIV REISELIVSNÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at innsatsen på landbruk, fiskeri og matsikkerhet skal bidra til å øke produktiviteten i matproduksjonen i alle ledd, fra småbønder og -fiskere til industriaktører. Partiprogram FANGST FINANSER FISKEOMSETNING FISKERIER JORDBRUK LANDBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre en bærekraftig forvaltning og vekst i fiske- og oppdrettsnæringen. Partiprogram FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke fiskenæringa ved å sikre en variert, lønnsom og framtidsrettet fiskeflåte som gir grunnlag for rekruttering og fornying av flåten, nært knyttet til øvrig virksomhet langs kysten. Partiprogram ARBEIDSLIV FANGST FISKERIER SYSSELSETTING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil videreutvikle og prioritere kystflåten. Partiprogram FANGST FISKERIER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil opprettholde deltakerloven og fiskesalgslagsloven. Håndheve aktivitetskravet i deltakerloven. Partiprogram FANGST FISKERIER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ikke gå inn for strukturering av kystflåten under 11 meter. Partiprogram FANGST FISKERIER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil opprettholde en differensiert og fisker-eid flåte med spredt eierskap. Partiprogram FANGST FISKERIER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil la kriteriene for fordeling av kvoter mellom de enkelte fartøygruppene ligge fast. Partiprogram FANGST FISKERIER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre en desentralisert fiskemottaksstruktur gjennom å sette av midler over statsbudsjettet til føringsordninger og mottaksstasjoner uten andre alternativer for levering. Partiprogram FANGST FISKERIER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge til rette for økt lokal videreforedling av fisk i Norge. Partiprogram FANGST FISKERIER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke fiskerfradraget. Partiprogram FANGST FISKERIER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gjeninnføre ordningen med fiskerirettleder. Partiprogram FANGST FISKERIER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil utbedre fiskerihavner langs kysten. Partiprogram FANGST FISKERIER HAVNER SJØFART
2017-2021 Senterpartiet Sp vil videreføre redusert sats på CO2-avgift for fiskenæringa. Partiprogram AVGIFTER FANGST FINANSER FISKERIER FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil utrede overgang fra kjøp og salg av kvoter og til tildeling av kvoter og konsesjoner av fisk til unge rekrutter når den eldre generasjon takker av. De som har kjøpt deltakerrettigheter, konsesjoner eller kvoter, må ikke lide noe tap ved en eventuell endring. Partiprogram FANGST FISKERIER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil stimulere til økt utnyttelse av fiskeressursene i ferskvann. Partiprogram FANGST FISKERIER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at det settes av tilstrekkelige arealer langs kysten til sjømatproduksjon. Partiprogram FANGST FISKERIER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil opprettholde eierskapsbegrensninger i oppdrettsnæringa. Partiprogram FANGST FISKERIER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke offentlig FoU-innsats for bærekraftig og økende produksjon av dagens oppdrettsarter, og initiere prosjekter for annen havbasert produksjon, herunder planter som kan binde CO2 og være ingredienser for andre produksjoner. Partiprogram FANGST FISKERIER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil fjerne konsesjon for produksjonsmetoder i havbruksnæringen som ikke påvirker det ytre miljøet negativt, som oppdrettsanlegg på land og lukkede anlegg til sjøs. Partiprogram FANGST FISKERIER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at kommunene skal få mer igjen for å avsette areal til havbruksnæringa. Dette bør skje gjennom innføring av en nasjonal arealavgift. Partiprogram FANGST FISKERIER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge til rette for satsing på innlandsfiskeoppdrett. Partiprogram FANGST FISKERIER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre at vår utforming av distrikts- og regionalpolitikk, skatte- og avgiftspolitikk, helsepolitikk og alkoholpolitikk, sysselsettingspolitikk, likestillingspolitikk, landbruks- og fiskeripolitikk, samt vår eiendomspolitikk, ikke skal kunne utfordres av internasjonale handelsregler. Partiprogram ARBEIDSLIV AVGIFTER BOLIGSAKER DISTRIKTSPOLITIKK FANGST FINANSER FISKERIER FOLKEHELSE HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID JORDBRUK LANDBRUK LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID RUSMIDLER SKATTER SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bygge opp bestander av truede arter, og sikre at høsting av marine arter skjer i tråd med forskningsbaserte råd. Partiprogram FANGST NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke og utvide ordningen med nasjonale laksefjorder og utrede en tilsvarende ordning for andre sårbare fiskebestander som fjordtorsk. Partiprogram FANGST NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjeninnføre forbudet mot bruk av blyhagl til jakt. Partiprogram FANGST NATURVERN

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
29. sep 2020 Grunnlovsforslag om ny § 112a (om at de viltlevende marine ressursene tilhører fellesskapet og skal komme kystsamfunnene til gode) Til behandling
18. jun 2020 Grunnlovsforslag om ny § 112 a (frittlevende marine ressurser) Til behandling
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
2. jun 2019 Grunnlovsforslag om ny § 111 (om at de marine ressursene tilhører fellesskapet og skal komme kystsamfunnene til gode) Behandlet
2. jun 2019 Grunnlovsframlegg om ny § 112 a (om at dei marine ressursane høyrer fellesskapet til) Behandlet
2. jun 2019 Grunnlovsforslag om ny § 111 første ledd (de marine ressurser) Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
14. jun 2015 Evaluering av forvaltningen av kongekrabbe Behandlet
10. jun 2015 Endringer i deltakerloven (tildeling av spesiell tillatelse og adgang til å delta i fiske) Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (næringskomiteen) Behandlet
10. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
15. apr 2013 Endringer i deltakerloven, fiskeriforbudsloven mv. Behandlet
11. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
13. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
14. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
8. mar 2010 Norsk sjøpattedyrpolitikk Behandlet
13. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet