Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Underkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil gå inn for reformer som gir arbeidstakerne mer tid til omsorg for sine barn og sine eldre, og redusert arbeidstid for enkelte arbeidstakere. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR FAMILIE
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil intensivere forskningen på homofiles levekår. Partiprogram FAMILIE FORSKNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil er imot kontantstøtten og vil gradvis avvikle denne når full barnehagedekning er oppnådd og alternative ordninger etablert. Partiprogram FAMILIE
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil utvide foreldrepermisjonen til 48 uker med 100 prosent lønn, og at 14 av disse ukene skal forbeholdes far. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke fars selvstendige permisjonsrettigheter. Hver av foreldrene skal gis foreldrepenger på basis av egen opptjening. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil utrede hvordan ordningen med den to uker lange omsorgspermisjonen for far ved fødsel eller omsorgsovertakelse kan gjøres bedre. Partiprogram FAMILIE
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil innføre tiltak mot samværssabotasje og manglende betaling av bidrag. Partiprogram FAMILIE
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at adopsjonsstøtten skal knyttes til folketrygden og settes til 1 G. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for å åpne for adopsjon fra flere land. Partiprogram FAMILIE
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at barn og unge som har foreldre med rusproblemer fanges bedre opp ved helsestasjoner, barnehager og skoler. Disse må gis tilstrekkelig kunnskap til å følge opp i forhold til barna og deres familier. Partiprogram FAMILIE RUSMIDLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil følge opp pårørende til rusavhengige bedre. Partiprogram FAMILIE RUSMIDLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at det som ledd i tilbudet til eldre legges til rette for et nært samspill med pårørende og andre frivillige krefter. Partiprogram FAMILIE OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke familiepolitikken i forsvaret. Partiprogram FAMILIE FORSVAR
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for å skjerme barnefamilier og enslige kvinner på asylmottak. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE
2009-2013 Høyre For å styrke familiene vil Høyre gi rett til foreldrepenger uavhengig av 6-månedersregelen når barn fødes innen ett år etter utløp av permisjonstiden for forrige barn. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2009-2013 Høyre For å styrke familiene vil Høyre sikre begge foreldrene selvstendig opptjeningsrett til permisjonstiden de selv tar ut. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2009-2013 Høyre For å styrke familiene vil Høyre at foreldrene skal stå fritt til å dele permisjonstiden mellom seg etter eget ønske. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2009-2013 Høyre For å styrke familiene vil Høyre videreføre kontantstøtten for å sikre foreldrenes valgfrihet. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2009-2013 Høyre For å gjøre det lettere å drive bedrifter og å skape nye arbeidsplasser vil Høyre fjerne arveavgiften. Partiprogram AVGIFTER FAMILIE
2009-2013 Høyre For å sikre et bedre politi vil Høyre øke kompetansen i politiet og rettssystemet om vold i nære relasjoner og tilfeldig vold mot mennesker i utsatte grupper i samfunnet, slik at disse sakene i større grad blir etterforsket og ført for domstolene. Partiprogram FAMILIE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Høyre For å sikre en bedre integrering vil Høyre styrke tilbudet om fireårskontroll, språkkontroll og opplæring av barn i innvandrerfamilier. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE SPRÅK
2009-2013 Høyre For å føre en streng, men rettferdig, innvandringspolitikk vil at Høyre at personer som får opphold som asylsøker eller på grunn av sterkt menneskelige hensyn, skal ha vært i arbeid eller utdannelse i minst fire år før de kan søke om familieetablering. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil utvide foreldrepermisjonen til 68 uker (16 måneder) som må benyttes innen barnet fyller 10 år. Permisjonen deles fritt, med unntak av 10 uker som er forbeholdt mor og 10 uker som er forbeholdt far. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil endre permisjonsreglene, slik at man ikke mister uker av permisjonstiden ved fødsel før termin. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at rehabiliteringspenger og attføringspenger skal medregnes i opptjeningsgrunnlaget for foreldrepenger. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at selvstendig næringsdrivende må få like gode rettigheter i forbindelse med svangerskap og fødsel som lønnsmottaker. Partiprogram FAMILIE NÆRINGSLIV TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre rett til dobbel foreldrepermisjon ved flerbarnsfødsler. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil øke engangsstønaden ved fødsel til 2 G. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil øke adopsjonsstøtten til 2 G. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre søskenbonus, slik at kvinner kan beholde rettighetene til foreldrepenger selv om de ikke er i lønnet arbeid mellom foreldrepermisjonene. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil gi studenter som får barn, rett til overgangsstønad uten at stipend blir gjort om til lån. Partiprogram FAMILIE STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil øke kontantstøtten til 5 000 kroner pr måned for ettåringene og 4 000 kroner pr måned for toåringene. På sikt bør kontantstøtten utgjøre 50 prosent av kostnadene ved drift av barnehageplass for barn under 3 år. Partiprogram FAMILIE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at sjablongsystemet for trekk i kontantstøtten må endres, slik at en dag med barnehage utgjør en dag med trekk i kontantstøtten. Partiprogram FAMILIE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle nygifte, samt førstegangsforeldre skal få tilbud om gratis samlivskurs. Partiprogram FAMILIE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha økt kapasitet, tilgjengelighet og kompetanse ved familievernkontorene. Partiprogram FAMILIE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke finansiering av de kirkelige og de offentlige familievernkontorene. Partiprogram FAMILIE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ivareta de kirkelige familievernkontorenes egenart. Partiprogram FAMILIE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre Samlivssenteret ved Modum Bad og andre tilsvarende sentra. Partiprogram FAMILIE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha økt satsing på samlivstiltak for familier med funksjonshemmede barn. Partiprogram FAMILIE FUNKSJONSHEMMEDE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil tilby foreldreveiledning til alle foreldre med tenåringer i 8. klasse, og styrke den ordinære foreldreveiledningen. Partiprogram FAMILIE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha økt satsing på foreldreveiledning for minoritetsfamilier. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at ekteskapsloven, adopsjonsloven, barneloven og bioteknologiloven skal bygge på prinsippet om at alle barn har rett til en mor og en far. Partiprogram BARN FAMILIE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for å sikre flertall for å endre den vedtatte ekteskapsloven, slik at den gamle lovens definisjon av ekteskap som en ordning mellom mann og kvinne gjenopprettes. Partiprogram FAMILIE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil øke innsatsen for å hindre vold i nære relasjoner og satse på forebyggende behandling for voldsutøvere. Partiprogram FAMILIE HELSEVESEN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil jobbe for en helhetlig singelpolitikk og bedre ensliges adgang til boligmarkedet og lage et mer rettferdig avgiftssystem. Første steg vil være å sikre at kommunale avgifter beregnes utfra forbruk. Partiprogram AVGIFTER FAMILIE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil bekjempe vold og sikre finansiering til behandlingstilbud for barn som utsettes for vold i nære relasjoner og for mennesker som utøver vold. Partiprogram FAMILIE HELSEVESEN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en ordning med pappapermisjon for studenter. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre et forbud mot å spørre om graviditet og familieplanlegging under jobbintervju. Partiprogram ARBEIDSLIV FAMILIE LIKESTILLING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle som får et barn med nedsatt funksjonsevne skal få tett oppfølging med nødvendig informasjon om hjelpetiltak og rettigheter gjennom en fast koordinator, gode avlastningsordninger og en ”foreldrepakke” (se faktaboks for utdyping). Partiprogram FAMILIE FUNKSJONSHEMMEDE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke informasjonen og støtteapparatet for foreldre som venter et funksjonshemmet barn. Partiprogram FAMILIE FUNKSJONSHEMMEDE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at kommunalt ansatte innenfor helse- og sosialsektoren må skoleres i temaet «vold i nære relasjoner», slik at de som møter mennesker daglig, står bedre rustet til å melde fra om overgrep og vold og til å gi veiledning til ofrene. Partiprogram FAMILIE HELSEPERSONELL
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil tilrettelegge for behandlingstilbud for hele familier med rusproblemer. Partiprogram FAMILIE HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil bedre ordningen med omsorgslønn og avlastningstiltak for familiemedlemmer som selv utfører omsorgstjeneste. Partiprogram FAMILIE OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil vurdere en ordning der all ekteskapsinngåelse skjer borgerlig for å sikre trossamfunnene frihet. Partiprogram FAMILIE TROSSAMFUNN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil fortsette kampen mot tvangsekteskap i dialog med minoritetsmiljøene. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil bedre ordningene for oppholdstillatelse for utenlandske statsborgere med norsk kjæreste. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil vurdere om familiepolitisk begrunnede skattefradragsordninger i sterkere grad kan målrettes mot barnefamilier med mange barn og eninntektshusholdninger med svak økonomi. Partiprogram FAMILIE SKATTEFRADRAG
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at foreldreveiledning skal gjøres tilgjengelig for alle. Foreldre som ikke bruker tilbudet, og som skolen vurderer at ville ha stor nytte av det, må oppsøkes. Partiprogram FAMILIE SKOLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre at utenlandsstudenter med barn har samme rettigheter til kontantstøtte som studenter i Norge. Partiprogram FAMILIE UTDANNING
2009-2013 Venstre Venstre vil fjerne arveavgiften. Partiprogram FAMILIE
2009-2013 Venstre Venstre vil styrke de familieeide bedriftene ved blant annet å gjøre generasjonsskifte lettere ved betinget avgiftsfritak for arveavgift i påvente av at arveavgiften fjernes. Partiprogram FAMILIE
2009-2013 Venstre Dersom målene i avtalen mellom partene i arbeidslivet om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) nås, mener Venstre at dagens sykelønnsordning skal videreføres. Hvis ikke, kan det være nødvendig med endringer. Kronikere og fravær ved barns sykdom skal i så tilfelle skjermes. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2009-2013 Venstre Venstre vil erstatte dagens foreldrepermisjon med en fleksibel tidskontoløsning hvor foreldrene disponerer totalt 15 måneder permisjon fram til barnet fyller 12 år. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING
2009-2013 Venstre Venstre vil at permisjonsandelen forbeholdt henholdsvis mor og far skal være minst 5 måneder hver, av totalt 15 måneder. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING
2009-2013 Venstre Venstre vil gi far selvstendig rett til foreldrepenger, inkludert fedrekvoten. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING TRYGDER
2009-2013 Venstre Venstre vil opprettholde kontantstøtten. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2009-2013 Venstre [Venstre] vil se om det er hensiktsmessig å samordne [kontantstøtten] med barnetrygden. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2009-2013 Venstre Venstre vil styrke familievernkontorene. Partiprogram BARNEVERN FAMILIE
2009-2013 Venstre Venstre vil gjøre offentlige ytelser til foreldre med separat bosted uavhengig av hvor barnet er folkeregistrert. Ytelsene bør deles etter samvær, slik at den som ikke har barnet folkeregistrert hos seg ikke blir økonomisk lidende. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING
2009-2013 Venstre Venstre vil øke bruken av familieråd i barnevernet, hvor storfamilien og nettverket rundt barnet/ungdommen tas i bruk som en ressurs i barnevernssaker. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2009-2013 Venstre Venstre vil legge til rette for at prosessen rundt adopsjon skal bli mindre byråkratisk og mer forutsigbar. Partiprogram FAMILIE
2009-2013 Venstre Venstre vil at prosessen for å bli godkjent som adopsjonsforelder maksimalt må ta 9 måneder. Partiprogram FAMILIE
2009-2013 Venstre Venstre vil at Norge skal søke å inngå samarbeidsavtaler om adopsjon med flere land. Partiprogram FAMILIE
2009-2013 Venstre Venstre vil at adopsjonsstøtten øker til 1 G. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2009-2013 Venstre Venstre vil ikke innføre tiltak som rammer store grupper, slik som aldersgrenser eller tilknytningskrav. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre et anonymt vitneprov i intervju med utlendingsmyndighetene om familiegjenforening. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre en ordning med kjærestevisum som gir norsk-utenlandske par muligheten til å bo 12 måneder sammen i Norge. Tillatelsen bør følges av en midlertidig arbeidstillatelse. Partiprogram ARBEIDSLIV FAMILIE INNVANDRERE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil innføre skattefradrag for enslige. Partiprogram FAMILIE SKATTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at arveavgift bortfaller for overtakelse av realkapital som hus, hytte og næringsvirksomhet, dersom arving selv bebor huset/hytta eller driver næringa som majoritetseier i de kommende 10 år. Partiprogram FAMILIE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil bedre kunnskapen om og sikre bedre hjelpetiltak for barn av rusmiddelmisbrukere. Partiprogram BARN FAMILIE RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil videreutvikle kontantstøtteordningen, ved å målrette den mot familier der en av foreldrene er hjemme med barn under to år. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil innføre en tredeling av fødselspermisjonen der far må ta minst 1/3. Partiprogram FAMILIE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil tildele fedre selvstendige rettigheter til foreldrepermisjon basert på egen yrkesaktivitet og egen lønn. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gi rett til forlenget og ulønnet ferie/permisjon for småbarnsforeldre. Partiprogram FAMILIE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke helsestasjonenes arbeid overfor foreldre, barn og unge, gjennom for eksempel å lage samtalegrupper for foreldre – også for foreldre med barn i grunnskole- og ungdomsskolealder. Partiprogram FAMILIE GRUNNSKOLE HELSEVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil øke adopsjonsstøtten til 1 G. Partiprogram FAMILIE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil bedre de økonomiske støtteordningene for studenter som får barn til minimum 1 G. Partiprogram FAMILIE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil øke engangsstønaden til kvinner uten opparbeidede rettigheter. Partiprogram FAMILIE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil forenkle adopsjonsprosessen gjennom blant annet enklere regelverk og kortere behandlingstid. Partiprogram FAMILIE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil innføre et tilknytningskrav for familieetablering. Personer som ønsker å hente utenlandsk ektefelle må ha arbeidet eller tatt utdanning i minst fire år etter fylte 16 år. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti For å bekjempe vold i nære relasjoner vil SV følge opp den vedtatte handlingsplanen. Partiprogram FAMILIE RETTSVESEN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti For å øke engasjementet og kartlegge og koordinere kunnskapen om vold i nære relasjoner i kommunene, vil SV arbeide for at det etableres lokale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Partiprogram FAMILIE RETTSVESEN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil utvide dagens foreldrepermisjon til 52 uker med full lønnskompensasjon. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at far opptjener selvstendige permisjonsrettigheter, og at all forskjellsbehandling av foreldre må fjernes. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil at far skal ha lovfestet rett til lønn i forbindelse med fødsel. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke engangsstønaden. Partiprogram FAMILIE
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti Ordningen med kontantstøtte har bidratt til at flere kvinner er hjemmeværende, jobber deltid eller bruker dagpasser. I tillegg fører kontantstøtten til at enkelte barn som kunne ha særlig fordel av å gå i barnehage, holdes hjemme. SV ønsker derfor å avvikle kontantstøtten. SV ønsker derfor å avvikle kontantstøtten. Partiprogram FAMILIE
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre god bemanning og kompetanse ved krisesentrene. Partiprogram FAMILIE
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at ordningen med jentevakt for jenter mellom 12 og 25 blir et tilgjengelig tilbud over hele landet. Partiprogram FAMILIE
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprette voldsmottak knyttet til akuttmottaket på sykehusene, bedre trygghetsalarmtjenesten for voldsutsatte kvinner og øke støtten til behandling av overgripere og voldsutøvere. Partiprogram FAMILIE HELSEVESEN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV mener at både krisesentrene og støttesentrene mot incest skal være fullfinansiert av staten gjennom øremerkede tilskudd. Partiprogram FAMILIE
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for en forbedret familiegjenforeningspolitikk slik at familier raskere kan leve sammen i Norge. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjennomgå visumreglene for å lette besøk av familie, eller av besøkende kunstnere og vitenskapsfolk. Partiprogram FAMILIE FORSKNING INNVANDRERE KUNST
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti Familiegjenforening bør gis uten noen tilleggskrav i form av botid, arbeid, økonomi eller lignende. SV vil arbeide for at alle typer oppholdstillatelser skal gi rett til familiegjenforening Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP ønsker å likestille foreldre når det gjelder omsorgen for barn, og ønsker å endre barneloven, med den hensikt å innføre automatisk delt omsorg. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at kostnader ved samvær skal vektlegges ved beregning av barnebidrag. Partiprogram BARN FAMILIE
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil modernisere kontantstøtten. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil likestille godkjente omsorgsformer. Partiprogram BARN FAMILIE
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil gjennomgå den vedtatte handlingsplanen for familier med barn med funksjonshemming, og legge til rette for avlastning og bistand til familier med barn med store funksjonshemminger. Regjeringserklæring FAMILIE FUNKSJONSHEMMEDE
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke personell- og familiepolitikken i Forsvaret. Regjeringserklæring FAMILIE MILITÆRT PERSONELL
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil målrette og styrke en ordning med kontantstøtte til ettåringer. Vesentlige endringer i kontantstøtteordningen vil bli varslet i god tid. Vi vil vurdere å øke engangsstønaden. Regjeringserklæring FAMILIE TRYGDER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil ha som mål å utvide fedrekvoten fra ti til 14 uker, og den samlede permisjonstiden til 48 uker, jf St.meld. 8 (2008-2009). Regjeringserklæring FAMILIE LIKESTILLING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil utrede hvordan ordningen med den to uker lange omsorgspermisjonen for far ved fødsel eller omsorgsovertakelse kan gjøres bedre. Regjeringserklæring FAMILIE LIKESTILLING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sikre flere fedre selvstendige opptjeningsrettigheter til fedrekvote. Regjeringserklæring FAMILIE LIKESTILLING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil arbeide for å gjøre det enklere å adoptere barn. Regjeringserklæring FAMILIE
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke utdanningsstøtten for studenter med funksjonsnedsettelser og studenter med barn. Regjeringserklæring FAMILIE STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil innføre et generelt krav om fire års arbeid – og eller utdanning som vilkår for familieetablering. Regjeringserklæring FAMILIE INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at kontantstøtten gjøres om til en ventestøtte for foreldre som ikke har fått tilbud om barnehageplass. Partiprogram BARNEHAGER FAMILIE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at alle som får barn gis full rett til foreldrepermisjon, og at foreldre som mangler opptjening får erstattet dagens engangsstønad med en ytelse tilsvarende minsteytelsen i folketrygden (2 G). Partiprogram FAMILIE LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å forsvare barnetrygden og øke den for familier med 3 eller flere barn og for enslige forsørgere. Det er de familiene som har økt risiko for fattigdom. Partiprogram FAMILIE SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at barnetrygd og barns egen inntekt holdes utenfor når sosialhjelp beregnes. Partiprogram FAMILIE SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at ytelser i folketrygden, som uføretrygd og arbeidsavklaringspenger, har gode barnetillegg. Partiprogram FAMILIE SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke åpne møteplasser, barnevernet, helsestasjonene og familievernet. Partiprogram BARNEVERN FAMILIE HELSEVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at familievernet styrkes, og at barn blir hørt og får tilbud om samtaler ved behov. Partiprogram BARN FAMILIE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det utredes etablering av en familiedomstol. Partiprogram BARN FAMILIE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det innføres en minsteytelse for foreldrepenger på 2 G for foreldre som har liten eller ingen tilknytning til arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV FAMILIE LIKESTILLING TRYGDER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det satses mer på oppsøkende virksomhet og tilrettelegging for arbeidslivet for småbarnsforeldre som står utenfor arbeidslivet og mottar trygdeytelser. Partiprogram ARBEIDSLIV BARN FAMILIE TRYGDER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for innføring av en lov om økonomisk trygghet ved samlivsbrudd (samboerlov) som skal sikre grunnleggende økonomisk trygghet ved samlivsbrudd mellom samboere med mindre de har avtalt annet. Partiprogram FAMILIE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at lesbiske og homofile par skal sikres mulighet for vigsel i Den norske kirke så lenge kirken har vigselsrett. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING TROSSAMFUNN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil svekke kravet om at det ved familieetablering kreves fire års utdanning eller arbeidserfaring, og kreve at slike krav evalueres for å se på hvordan de virker for kvinner og menn, og for folk fra ulike samfunnsklasser. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det ikke skal være krav til verken inntekt eller botid for gjenforening med nærmeste familie. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å erstatte treårsregelen med et system som ikke gjør kvinner sårbare for overgrep og utnytting. Kvinner som er kommet til Norge og som så er blitt utsatt for vold eller trusler fra sin norske mann må i alle tilfeller sikres retten til å bli boende i Norge med selvstendig og permanent oppholdstillatelse. Norge skal ikke utvise voldsutsatte kvinner. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at tilknytning til Norge ikke bør telle med når UDI behandler søknader om opphold på eget grunnlag på grunn av vold i ekteskapet. Også de med kort botid i Norge bør ha krav på å få bli. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det gjennomføres en gjennomgang av likestillingskonsekvenser av familieinnvandringspolitikken, der man nøye gjennomgår praktiseringen av mishandlingsbestemmelsen, praktiseringen av proforma-bestemmelsen og kravet til økonomisk underhold. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE LIKESTILLING
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke familievernkontorene. Partiprogram FAMILIE
2013-2017 Venstre Venstre vil utrede etablering av ny familiedomstol som kan behandle alle barne-, ungdoms- og familierelaterte saker. Partiprogram DOMSTOLER FAMILIE
2013-2017 Venstre Venstre vil gi domstolene mulighet til å kunne idømme delt bosted når det vil være til barnets beste. Partiprogram FAMILIE
2013-2017 Venstre Venstre vil gjøre offentlige ytelser til foreldre med separat bosted uavhengig av hvor barnet er folkeregistrert, og dele ytelsene etter samvær. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2013-2017 Venstre Venstre vil likebehandle alle samlivsformer i det norske adopsjonsregelverket. Partiprogram FAMILIE
2013-2017 Venstre Venstre vil legge til rette for at prosessen rundt adopsjon skal bli mindre byråkratisk og mer forutsigbar. Partiprogram FAMILIE
2013-2017 Venstre Venstre vil redusere tiden det tar å bli godkjent som adopsjonsforelder til maksimalt 9 måneder. Partiprogram FAMILIE
2013-2017 Venstre Venstre vil ta initiativ til at Norge inngår samarbeidsavtaler om adopsjon med flere land. Partiprogram FAMILIE INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Venstre Venstre vil øke adopsjonsstøtten til 1 G. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2013-2017 Venstre Venstre vil fremme en Stortingsmelding om ensliges levekår. Partiprogram FAMILIE
2013-2017 Venstre Venstre vil stimulere til endring av avgiftssystemet for infrastruktur og kommunale avgifter slik at faktisk forbruk blir avgiftsbelagt. Partiprogram AVGIFTER FAMILIE
2013-2017 Venstre Venstre vil skille tydelig mellom den verdslige og den livssynstilknyttede delen av ekteskapsinngåelsen, og innføre borgerlig ekteskapsinngåelse som en generell ordning. Partiprogram FAMILIE
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre familievoldskoordiNATOrer i alle landets politidistrikt. Partiprogram FAMILIE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Høyre Høyre vil innføre en selvbetjent nettløsning for uttak av foreldrepermisjon. Partiprogram FAMILIE
2013-2017 Høyre Høyre vil bygge ned tabuer rundt vold i nære relasjoner slik at det blir lettere å bryte ut av forholdet der man utsettes for vold og overgrep. Partiprogram FAMILIE SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Høyre Høyre vil støtte opp om familiens viktige rolle i vårt samfunn. Partiprogram FAMILIE
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke familiens valgfrihet. Partiprogram FAMILIE
2013-2017 Høyre Høyre vil likestille foreldrenes rettigheter som omsorgspersoner. Partiprogram FAMILIE
2013-2017 Høyre Høyre vil la foreldrene fritt dele foreldrepermisjonen seg imellom. Partiprogram FAMILIE
2013-2017 Høyre Høyre vil forenkle foreldrepermisjonsregelverket, og innføre en selbbetjent nettløsning for uttak av foreldrepermisjon. Partiprogram FAMILIE
2013-2017 Høyre Høyre vil gjøre det obligatorisk å møte på fireårskontrollen. Partiprogram BARN FAMILIE
2013-2017 Høyre Høyre vil gjøre om kontantstøtten til en lovpålagt kommunal ytelse. Partiprogram BARN FAMILIE
2013-2017 Høyre Høyre vil opprette en uavhengig, lavterskel klageordning for barn og pårørende for å ivareta deres rettssikkerhet. Partiprogram BARNEVERN FAMILIE RETTSVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil opprettholde dagens vigselsordning og tilbudet om borgerlig vigsel til dem som ønsker en seremoni i regi av staten. Partiprogram FAMILIE TROSSAMFUNN
2013-2017 Høyre Høyre vil opprettholde en felles ekteskapslov. Partiprogram FAMILIE
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil likestille foreldre ved samlivsbrudd. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil avvikle konsesjons-, bo- og driveplikten, samt odelsreguleringer. Partiprogram FAMILIE JORDBRUK LANDBRUK
2013-2017 Fremskrittspartiet Vi vil i småbarnsperioden prioritere valgfrihet ved å tilby et større mangfold av fleksible og alternative barnehager. Partiprogram FAMILIE
2013-2017 Fremskrittspartiet Fødselspermisjon skal videreføres, med en selvstendig opptjenings- og uttaksrett av foreldrepenger. Partiprogram FAMILIE
2013-2017 Fremskrittspartiet Vi vil lovfeste retten til barnehageplass fra barnet er ett år, uavhengig når på året barnet er født. Partiprogram FAMILIE
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil offentlige støtteordninger i større grad gis som skattefradrag. Partiprogram FAMILIE
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at samvær skal vektlegges ved beregning av barnebidrag. Partiprogram FAMILIE
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at alle godkjente barnehager skal likebehandles fra det offentlige. Partiprogram FAMILIE
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at barns rettigheter skal styrkes. Partiprogram FAMILIE
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at ved samlivsbrudd likestilles foreldres plikter og rettigheter. Partiprogram FAMILIE
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil avvikle fylkesnemndene. Partiprogram FAMILIE
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil likestille godkjente omsorgsformer. Partiprogram FAMILIE
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke den praktiske oppfølgingen av avtalen om inkluderende arbeidsliv. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR FAMILIE LØNN OG INNTEKT SVANGERSKAP SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil forsvare maksprisordningen og krav til søskenmoderasjon. Partiprogram BARNEHAGER FAMILIE KOMMUNER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil likebehandle offentlige og private barnehager, og sikre at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode. Når man har oppnådd full likebehandling bør det også som hovedregel stilles like krav til barnehagene, for eksempel når det gjelder opptakskriterier. Partiprogram BARNEHAGER FAMILIE NÆRINGSLIV
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle en kvalitetsportal på nett som kan gi foreldre informasjon om kvalitetsarbeidet i barnehagene. Partiprogram BARNEHAGER FAMILIE
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gi foreldre økt innflytelse og reel medvirkning i barnehagen. Partiprogram BARNEHAGER FAMILIE
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke hjem/skole-samarbeidet, innføre tilbud om foreldrekurs og etablere mer direkte kontakt mellom kontaktlærer og foresatt både på barne- og ungdomstrinnet. Partiprogram FAMILIE GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at det skal etableres ordninger som sikrer at barn i familier som lever på sosialstønad skal få muligheter til å delta i fritidsaktiviteter. Partiprogram BARN FAMILIE IDRETT KULTUR SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil innføre 12 måneders studiestøtte for studenter med barn og økt forsørgerstipend for de med lavest inntekt. Partiprogram BARN FAMILIE STUDIEFINANSIERING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil påvirke samarbeidsland til å godta homofile adopsjonsforeldre. Partiprogram BARN FAMILIE INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for tilgjengelig kompetanse for å gi veiledning og bistand til adoptivforeldre som opplever særskilte utfordringer. Partiprogram BARN FAMILIE
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjøre det mulig å stå i kø for assistert befruktning og adopsjon samtidig, men slik at man ikke kommer i en situasjon der man får barn på begge måter samtidig. Partiprogram BARN FAMILIE SVANGERSKAP
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at barn ved samlivsbrudd får opprettholdt god kontakt med begge foreldre. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke familievernkontorene slik at meklingsordningen ved samlivsbrudd kan bli bedre og bidra til å dempe konfliktnivået. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil se på om det bør begrenses hvor ofte barnefordelingssaker kan føres for retten og vurdere om retten til fri rettshjelp fungerer etter hensikten for å dempe antallet konfliktsaker. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE RETTSVESEN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at barnets beste skal ha forrang for det biologiske prinsippet. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil innføre en overordnet bestemmelse i barnevernloven som styrker barns medvirkning i alle saker som angår dem. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomgå bestemmelser om taushetsplikt for å sikre at disse ikke hindrer at informasjon som er til barnets beste, blir formidlet videre til rett instans. Partiprogram BARN FAMILIE PERSONVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil heve den flerkulturelle kompetansen i barnevernet, slik at omsorgssvikt i familier med innvandrerbakgrunn lettere kan identifiseres. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE INNVANDRERE
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere til flere fosterhjemstilbud, også blant familier med flerkulturell bakgrunn. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE INNVANDRERE
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at institusjon bare unntaksvis bør være en varig løsning for barnet. I de tilfeller de likevel må tas i bruk, bør institusjonene være differensiert. Institusjonsbehovet skal være tilpasset den enkeltes behov. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil lage en handlingsplan for moderne pårørendepolitikk, som sikrer at pårørende makter å stå i krevende omsorgsoppgaver. Partiprogram FAMILIE OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil mobilisere mellommenneskelig omsorg ved å samarbeide med frivillig sektor, støtte og ta vare på den ressursen pårørende representerer. Partiprogram FAMILIE OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke familiepolitikken i forsvaret. Partiprogram FAMILIE MILITÆRT PERSONELL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil fortsatt vektlegge veteranenes rettigheter inkludert helsemessig og sosial oppfølging, økonomisk sikkerhet og pårørendearbeid. Partiprogram FAMILIE MILITÆRT PERSONELL SOSIALE TJENESTER SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeidet mot vold i nære relasjoner må hele tiden ha prioritet. Partiprogram BARN FAMILIE HELSEVESEN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Stebarnsadopsjoner i homofile familier skal gjennomføres raskere og enklere. Partiprogram FAMILIE
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet vil ikke åpne for surrogati i norsk lov. Partiprogram FAMILIE
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet ønsker å videreføre den målrettede kontantstøtteordningen, begrenset til barnet fyller 2 år. Det stilles krav om at en av foreldrene skal være hjemme med barnet i den perioden kontantstøtten mottas. Partiprogram BARN FAMILIE
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet mener at vi parallelt med barnevernsreformen må satse på familievernet. Partiprogram BARNEVERN FAMILIE
2013-2017 Senterpartiet Sp vil videreføre dagens målrettede kontantstøtte, men stille krav om at en av foreldrene skal være hjemme med barnet i den perioden kontantstøtten mottas. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil øke barnetrygden og beholde den som en målrettet, universell ordning. Partiprogram BARN FAMILIE TRYGDER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil øke engangsstønaden. Partiprogram BARN FAMILIE TRYGDER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil styrke familievernet. Partiprogram FAMILIE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil fjerne momsen på gravferdstjenester. Partiprogram FAMILIE MERVERDIAVGIFT
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre et barnefradrag på 5 000 kroner per barn i alderen 0-18 år. Partiprogram FAMILIE SKATTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil intensivere kampen mot tvangsekteskap og sørge for at alle barn med innvandrerbakgrunn får informasjon om hvordan de kan få hjelp både i Norge og på norske utenriksstasjoner dersom de frykter å bli utsatt for dette. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil la ektefeller og barn av personer med lovlig opphold i Norge få søke om familiegjenforening fra Norge, og ikke tvinge dem til å reise hjem for å søke. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at personer som dømmes for vold mot ektefelle som er kommet til Norge ved familiegjenforening, skal miste retten til familiegjenforening med eventuell ny ektefelle. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE
2013-2017 Kristelig Folkeparti De siste årene har det blitt innført økte krav til inntekt for personer med opphold som søker om gjenforening med ektefelle i Norge. Kravene har i en del tilfeller slått svært uheldig ut, og KrF vil derfor gjennomgå systemet med sikte på forenklinger. Retten til å leve sammen som familie skal ikke forbeholdes høytlønte. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil endre engangsstønaden ved fødsel til en ordning med et minimum av foreldrepenger tilsvarende 2 G i folketrygden (p.t. kr 164 244). Partiprogram FAMILIE SVANGERSKAP TRYGDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre likekjønnede pars behov for juridisk trygghet i lovverket. Partiprogram FAMILIE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil over tid utvide foreldrepermisjonen til 68 uker (16 måneder), og gjøre den mer fleksibel slik at uttak av permisjonstiden kan fordeles helt frem til barnet fyller 10 år. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil la familien selv bestemme fordelingen av foreldrepengene, med unntak av 10 uker som er forbeholdt mor og 10 uker som er forbeholdt far, og gi far selvstendig uttaksrett til disse ukene. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre alle fedre rett til to ukers lønnet permisjon ved fødsel eller omsorgsovertakelse. Partiprogram FAMILIE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at studenter som blir foreldre må sikres gode og fleksible permisjonsordninger, slik at mamma- og pappapermisjon kan tas ut når det passer studentene best. Partiprogram FAMILIE HØYERE UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil øke kontantstøtten og gjeninnføre denne ordningen for toåringene. Partiprogram BARN FAMILIE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre et skattefradrag på 5 000 kroner per barn i alderen 0-18 år. Fradraget utbetales kontant for personer som har for lav inntekt til å få utbytte av det, slik at enhver tobarnsfamilie sitter igjen med 10 000 kr ekstra etter skatt. Partiprogram FAMILIE SKATTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gi foreldre som får barn med mindre enn 2 års mellomrom minst like mye foreldrepenger i den andre som i den første fødselspermisjonen. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at selvstendig næringsdrivende må få like gode rettigheter i forbindelse med svangerskap og fødsel som lønnsmottakere. Partiprogram ARBEIDSLIV FAMILIE NÆRINGSLIV SVANGERSKAP
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke helsesøsterordningen som førstelinjetjeneste med hjelp, støtte og veiledning. [Barnevern]. Partiprogram BARNEVERN FAMILIE HELSEVESEN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for at alle par får tilbud om samlivskurs og foreldreveiledningskurs ved første svangerskapskontroll. Partiprogram FAMILIE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for tilbud om «Homestart» over hele landet. Partiprogram FAMILIE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil endre ekteskapsloven, adopsjonsloven, barneloven og bioteknologiloven slik at disse sikrer barns rett til å få vokse opp med både en mor og en far dersom det er mulig. Partiprogram FAMILIE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gjeninnføre den tidligere ekteskapslovens definisjon av ekteskapet som en ordning mellom en mann og en kvinne. Partiprogram FAMILIE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at surrogati fortsatt skal være forbudt i Norge, og at forbudet også får virkning for norske borgere i utlandet. Partiprogram FAMILIE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide aktivt for å bekjempe den internasjonale surrogatiindustrien. Partiprogram FAMILIE INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil etablere et likeverdig foreldreskap i lovverket og derfor fjerne pater est-regelen2. Partiprogram FAMILIE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gjeninnføre tre timers mekling ved samlivsbrudd mellom foreldre. Partiprogram FAMILIE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gjøre det lettere å kombinere studier og barn, blant annet gjennom økning av engangsstønaden, flere studentbarnehager og annen praktisk tilrettelegging. Partiprogram BARN FAMILIE HØYERE UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gi far rett til foreldrepermisjon basert på egen opptjening, uavhengig av mors yrkesaktivitet. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING TRYGDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at NAVs refusjon av foreldrepenger til arbeidsgiver skal reflektere eventuelle lønnsøkninger i løpet av permisjonstiden. Partiprogram FAMILIE LØNN OG INNTEKT TRYGDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle som har eller venter et barn med nedsatt funksjonsevne skal få tett oppfølging med nødvendig informasjon om hjelpetiltak og rettigheter gjennom en fast koordinator, gode avlastningsordninger og en «foreldrepakke». Partiprogram FAMILIE FUNKSJONSHEMMEDE SVANGERSKAP
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil tilrettelegge for behandlingstilbud for hele familier med rusproblemer. Partiprogram FAMILIE RUSMIDLER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil behovsprøve barnetrygden fra og med barn nr tre per kvinne, for barn født fra og med 2015. For adoptiv- og fosterbarn gis full trygd for alle barn. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil opprettholde kontantstøtten for barn mellom 1–3 år. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sette som vilkår for kontantstøtten at den må tas ut i redusert arbeidstid og fordeles mellom foreldrene etter samme delingsbrøk som foreldrepermisjonen. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at små barn skal få plass i barnehagen som ligger nærmest hjemmet, på samme måte som skolebarn skal få plass på nærmeste barneskole og ungdomsskole. Partiprogram BARNEHAGER FAMILIE
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke kompetansen i barnevernet og ved krisesentrene. Partiprogram BARNEVERN FAMILIE
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke arbeidet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og vold i familien. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi kvinner mulighet til å søke familiegjenforening på selvstendig grunnlag. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at gravlunder skal eies, driftes og forvaltes av kommunene. Partiprogram FAMILIE KOMMUNER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke innsatsen mot vold i nære relasjoner. Politiet må øke kompetansen til å etterforske voldtekts- og incestsaker, blant annet ved å opprette en nasjonal etterforskningsenhet for voldtekt. Kompetansen som gjelder voldsutøvelse i familie og nærmiljø må også økes. Partiprogram FAMILIE RETTSVESEN SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil opprettholde og styrke landets overgreps- og voldtektsmottak, samt sikre nødvendige midler til krisesentre, både for kvinner, barn og menn. Partiprogram FAMILIE SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke engangsstønaden ved fødsel og adopsjon. Regjeringserklæring FAMILIE TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil inngå en avtale med kommunene som gjør det mulig å differensiere betalingen av SFO basert på inntekt. Regjeringserklæring BARNEHAGER FAMILIE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre at flere kan delta på viktige sosiale arenaer, uavhengig av foreldrenes inntekt, gjennom å etablere lokale ordninger for utstyrslån og kontingentstøtte. Regjeringserklæring BARN FAMILIE SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bevare kontantstøtten, og utvide ordningen til å inkludere toåringer. Regjeringserklæring BARN FAMILIE TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utrede omgjøring av kontantstøtten til en lovpålagt kommunal ytelse. Regjeringserklæring FAMILIE TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forenkle regelverket for foreldrepermisjon. Regjeringserklæring BARN FAMILIE TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre en selvbetjent nettløsning for uttak av foreldrepermisjon. Regjeringserklæring BARN FAMILIE TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Fedrekvoten settes til 10 uker. Det åpnes for en tillitsbasert unntaksordning etter objektive kriterier. Kriterier som åpner for unntak knyttes til sykdom, fars arbeidsledighet under mors permisjonstid, fars arbeidsopphold i utlandet, selvstendige næringsdrivende/eneaksjonærer samt mors arbeidssituasjon, jf samarbeidsavtalen. Regjeringserklæring FAMILIE TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil evaluere fylkesnemndene, samt utrede særdomstoler for saker knyttet til barn og familie. Regjeringserklæring BARNEVERN FAMILIE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil likestille foreldrene som omsorgspersoner, med samme rettigheter, men sikre at hensynet til barnets beste alltid veier tyngst i saker om barnefordeling og samvær. Regjeringserklæring FAMILIE LIKESTILLING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomgå bidrags- og støtteordninger knyttet til omsorg for barn for å utvikle et enklere og mer rettferdig regelverk. Regjeringserklæring BARN FAMILIE LIKESTILLING TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke krisesentrene og følge opp evalueringen som er gjennomført. Regjeringserklæring FAMILIE SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke arbeidet mot menneskehandel, vold i nære relasjoner og seksualisert vold mot kvinner. Regjeringserklæring FAMILIE RETTSVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke kompetansen i politiet og rettsvesenet om vold i nære relasjoner og tilfeldig vold mot mennesker fra utsatte grupper. Regjeringserklæring FAMILIE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomføre en fullstendig gjennomgang av utlendingslovens regler knyttet til familieetablering og -gjenforening med sikte på innstramming. Regjeringserklæring FAMILIE INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere forbud mot ekteskap mellom fettere og kusiner basert på helsefaglige vurderinger. Regjeringserklæring FAMILIE HELSEVESEN INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fjerne arveavgiften. Regjeringserklæring AVGIFTER FAMILIE NÆRINGSLIV
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle som har eller venter et barn med nedsatt funksjonsevne skal få tett oppfølging med nødvendig informasjon om hjelpetiltak og rettigheter gjennom en fast koordinator, gode avlastningsordninger og en «foreldrepakke». Partiprogram FAMILIE FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at støttetjenestene som i dag finnes for familier med funksjonsutfordringer samordnes bedre og i større grad. Partiprogram FAMILIE FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at familiene skal tilbys kurs om det å være søsken til barn med nedsatt funksjonsevne. Partiprogram FAMILIE FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi foreldre med barn med nedsatt funksjonsevne lovfestet rett til å jobbe deltid frem til barnet er 18 år. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR FAMILIE FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at familier som selv tar store omsorgsoppgaver må få tilbud om omsorgslønn. Partiprogram FAMILIE FUNKSJONSHEMMEDE TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi rett til å beholde omsorgslønn og eventuelt andre støtteordninger til foreldrene i inntil 3 måneder etter at et barn med nedsatt funksjonsevne dør. Partiprogram FAMILIE FUNKSJONSHEMMEDE TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal være tilgang på gratis prevensjon for unge opp til 25 år, og at dette også skal gjelde langtidsvirkende prevensjon. Partiprogram FAMILIE HELSEVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at fedre må få rett til fedrekvote uavhengig av mors tilknytning til arbeidslivet. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke kontantstøtten for barn mellom 1 og 2 år. Partiprogram BARN FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for å utvide kontantstøtten med 3 måneder, til totalt 14 måneder. Partiprogram BARN FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at én dag i barnehage kun skal føre til trekk i én dags kontantstøtte. Partiprogram BARN FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at minoritetsforeldre uten tilstrekkelige norskkunnskaper som mottar kontantstøtte skal få norskopplæring der det legges til rette for barnepass, uten å få trekk i kontantstøtten. Partiprogram BARN FAMILIE INNVANDRERE SPRÅK TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gjøre hverdagen enklere ved over tid å utvide foreldrepengeperioden og gjøre den mer fleksibel, slik at uttak av den økte permisjonstiden kan fordeles utover et lengre tidsrom enn i dag. Partiprogram BARN FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle foreldre må få beholde retten til foreldrepenger som ved forrige barn når det er mindre enn to år mellom fødslene. Partiprogram BARN FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil beholde barnetrygden som en ordning for alle med barn. Partiprogram BARN FAMILIE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil jobbe for et lovverk som bygger på prinsippet om at alle barn har rett til både en mor og en far, og i utgangspunktet bør få vokse opp med disse. Partiprogram BARN FAMILIE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil løfte frem ekteskapet mellom en mann og en kvinne som en god og stabil ramme rundt barns oppvekst. Partiprogram BARN FAMILIE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre rett til bruk av kontantstøtteordningen inntil barnet begynner på skolen. Partiprogram BARN FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at barnetrygden økes betydelig for alle, men skattlegges. Partiprogram BARN FAMILIE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi en lovfestet rett til enslige forsørgere med barn under skolealder om å slippe nattarbeid. Partiprogram BARN FAMILIE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke innsatsen mot vold i nære relasjoner, og gi bedre hjelp til barn som er utsatt for overgrep. Partiprogram BARN FAMILIE RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke satsingen på samlivstiltak og foreldreveiledning, i nært samarbeid med ideelle aktører. Partiprogram FAMILIE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke foreldrepermisjonen med fire uker ved 100 prosent lønn og fem uker ved 80 prosent lønn, og at den økte permisjonstiden kan tas ut frem til barnet fyller 10 år. Partiprogram BARN FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke kvotene til 14 uker for hver av foreldrene og 3 uker før fødsel til mor. Partiprogram BARN FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre alle fedre rett til to ukers lønnet permisjon ved fødsel eller omsorgsovertakelse. Partiprogram BARN FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi foreldre som får barn med mindre enn 2 års mellomrom minst like mye foreldrepenger i den andre som i den første foreldrepermisjonen. Partiprogram BARN FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at antallet ekstrauker med foreldrepenger ved flerlingfødsler utvides, og sikre at foreldrene kan være hjemme samtidig lenger enn i dag. Partiprogram BARN FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre en lovfestet rett for småbarnsforeldre i full jobb til å midlertidig gå ned til 80 prosent stilling. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR FAMILIE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for at alle par får tilbud om samlivskurs og foreldreveiledningskurs ved første svangerskapskontroll. Partiprogram FAMILIE SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke tilbudet om parterapi/familieterapi og gjøre dette til en lovbestemt rett innen tre uker, slik ordningen er for mekling ved samlivsbrudd. Partiprogram BARN FAMILIE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at lovverket skal bygge på prinsippet om at alle barn har rett til både en mor og en far, og i utgangspunktet bør få vokse opp med disse. Det må settes rammer for assistert befruktning og adopsjon som sikrer at barnet både får en far og en mor, og kan bli kjent med sitt biologiske opphav. Barns beste skal ligge til grunn. Partiprogram BARN FAMILIE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil etablere et likeverdig foreldreskap i lovverket og derfor fjerne pater est-regelen. Partiprogram BARN FAMILIE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det i alle kommuner aktivt tilbys foreldreveiledningskurs ved første barn, samlivskurs etter ti års registrert samliv og tenåringsforeldrekurs. Partiprogram FAMILIE KOMMUNER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprette lavterskel familieteam i alle kommuner. Partiprogram FAMILIE KOMMUNER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at undervisning om relasjoner og samliv styrkes i ungdomsskolen. Partiprogram FAMILIE UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil lovfeste at ingen omsorgsovertakelse skal bli vedtatt uten at barnets egen familie eller nære nettverk er vurdert. Partiprogram BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre ulike behandlingstilbud for personer som har utøvd vold i nære relasjoner. Partiprogram FAMILIE HELSEVESEN RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at helsestasjon, barnehage og andre fagmiljøer omkring småbarn informerer og veileder foreldre om barnas tilknytningsbehov. Partiprogram BARNEHAGER FAMILIE HELSEVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi foreldre tilbud om kurs og skolering som kan gi bedre forutsetninger for å følge opp barnas utvikling i skolen. Partiprogram FAMILIE SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil utvide studiestøtten til 12 måneder i året for studenter med små barn og sikre rett til permisjon for begge foreldrene. Partiprogram FAMILIE HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil pålegge alle mobiloperatører og nettleverandører å tilby filter som sperrer pornografi på nett-tjenester uten ekstra kostnader for kunden. Foreldre skal kunne velge et slikt filter på sine barns mobiltelefon. Partiprogram BARN FAMILIE KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle nyankomne asylsøkere og flyktninger med barn skal delta på et obligatorisk foreldreveiledningskurs. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha holdningskampanjer mot rasisme, med fokus på at voksnes holdninger smitter over på barna. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE LIKESTILLING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle kommuner skal ha egne handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Partiprogram FAMILIE KOMMUNER RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ivareta og sikre tilbud til veteraner og deres familier både før, under og etter tjenesten. Partiprogram FAMILIE MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha økt satsing på ulike tiltak som fremmer kontakt og samspill mellom generasjonene. Partiprogram FAMILIE OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for tilskuddsordninger til ulike typer generasjonsboliger. Partiprogram BOLIGSAKER FAMILIE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi ektepar mulighet til å bo i samme sykehjem, selv om den ene ikke har like store behov for pleie. Partiprogram FAMILIE OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for bedre ordninger med omsorgslønn og avlastningstiltak for familiemedlemmer som selv utfører omsorgstjeneste. Partiprogram FAMILIE OMSORGSTJENESTER TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil utvide pleiepengeordningen til flere grupper enn alvorlig syke barn og kreftpasienter i terminal fase. Partiprogram FAMILIE OMSORGSTJENESTER TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at pårørende ved livets slutt gis støtte og veiledning gjennom kurs for pårørende og samtalegrupper. Partiprogram FAMILIE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at rett til helsehjelp til barn som pårørende også skal gjelde søsken. Partiprogram BARN FAMILIE HELSEVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre at alle foreldre får delta i programmer som setter fokus på foreldrerollen i det rusforebyggende arbeidet. Partiprogram FAMILIE RUSMIDLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi barnefamilier som trenger det tilbud om egnede familieleiligheter i trygge bomiljøer. Partiprogram BOLIGSAKER FAMILIE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre at nivået på sosialhjelpen til barnefamilier er til å leve av. . Partiprogram FAMILIE SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at foreldre skal betale maksimalt 5 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Partiprogram BARNEHAGER FAMILIE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil videreføre tilbudet om gratis kjernetid i barnehage for 3-5-åringer fra familier med lav inntekt. Partiprogram BARNEHAGER FAMILIE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal utredes om pensjonsopptjening for ektepar og samboere med barn skal baseres på samlet inntekt delt på to. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil beholde odelsloven, begrense odelsretten til søsken og rett nedadstigende linje, og videreføre dagens krav til bo- og driveplikt for alle som erverver en konsesjonspliktig landbrukseiendom. Partiprogram FAMILIE LANDBRUK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil vurdere regelendringer som øker muligheten for tre våningshus knyttet til ett gårdsbruk slik at nye generasjoner kan overta og bosette seg uten at foreldre eller besteforeldre må flytte fra gården. Partiprogram FAMILIE LANDBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil vil fase inn en delt beskatningsrett og opptjening for pensjon for gifte og samboende. Partiprogram FAMILIE SKATTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha et likestilt foreldreskap og likestilt omsorgsrett. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil begrense familieinnvandringsordningen. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at de som kommer gjennom familieinnvandring ikke gis rett til ny eller videre familieinnvandring. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil innføre språk- og kunnskapstester som voksne familieinnvandrere må bestå i hjemlandet før de kan få opphold i Norge. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke både barnas og foreldrenes rettssikkerhet, samtidig som vi vil gi barna rett til å slippe samvær med sine biologiske foreldre, dersom dette er til fare for barnet eller mot barnets ønske. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at samvær skal vektlegges ved beregning av barnebidrag. Partiprogram BARN FAMILIE
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at foreldres plikter og rettigheter likestilles ved samlivsbrudd. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil likestille godkjente omsorgsformer. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for at eldre par skal få muligheten til fortsatt å leve sammen, også i tilfeller hvor det er behov for å flytte til en mer tilrettelagt bolig eller i en institusjon. Partiprogram BOLIGSAKER FAMILIE OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil bidra til å skape et trygt, fleksibelt og familievennlig arbeidsliv med plass til alle, og hvor faste ansettelser fortsatt skal være hovedregelen. Partiprogram ARBEIDSLIV FAMILIE
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil endre dagens avkortningspraksis, slik at man ikke foretar avkortning i foreldrenes sosialhjelp når de har barn under 18 år som bor hjemme og som har egen inntekt under den skattemessige friinntektsgrensen. Partiprogram FAMILIE SKATTER TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne avkortningen i uførestønaden for gifte og samboende. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at statlig barnetrygd og kontantstøtte erstattes av kommunale barnetrygd og kontantstøtte. Partiprogram BARN FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at fødselspermisjon og foreldrepenger videreføres, med en selvstendig opptjenings- og uttaksrett for begge foreldre. Partiprogram BARN FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke hjem-skole-samarbeidet, innføre tilbud om foreldrekurs i f.eks. leksehjelp og utdanningsvalg og etablere mer direkte kontakt mellom lærer, andre voksenpersoner og foresatte i grunnskolen. Partiprogram FAMILIE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for bedre og tettere skole-hjem samarbeid gjennom tilbud om foreldrekurs og mer direkte kontakt mellom lærere, andre voksenpersoner og skolen og foresatte. Partiprogram FAMILIE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge bedre til rette for studenter med barn. Partiprogram FAMILIE HØYERE UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at alle kommuner kan oppfylle kravet om hjemmebesøk til alle nybakte mødre. Partiprogram FAMILIE KOMMUNER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gi sårbare mødre tilbud om oppfølging og utredning på spedbarns- eller familiesenter. Partiprogram FAMILIE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utarbeide en nasjonal pårørendepolitikk og følge opp pårørende slik at de får nødvendig støtte og avlastning til å stå i omsorgsoppgaver. Partiprogram FAMILIE OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gi fedre og mødre større muligheter til likestilt foreldreskap og sørge for bedre rettigheter til personer med tunge omsorgsoppgaver. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere tiltak som reduserer tidsklemma blant småbarnsforeldre. Partiprogram FAMILIE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utrede muligheten for redusert arbeidstid for foreldre det første året barnet er i barnehage, frem til barnet er to år. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil åpne opp for at foreldrepermisjonen kan tas ut av flere enn de to juridiske foreldrene, slik at flere omsorgspersoner i regnbuefamilier kan ta ut permisjon dersom de juridiske foreldrene ønsker dette. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil av hensyn til barnets beste vurdere om et barn som har flere enn to omsorgspersoner også kan ha flere enn to juridiske foreldre. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gå gjennom forholdene for selvstendig næringsdrivende og andre som ikke er i et fast ansettelsesforhold, med sikte på å gjøre det enklere å kombinere barn og familieliv med å drive egen virksomhet. Partiprogram FAMILIE NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke kommunenes arbeid med å gi familiene med varig syke barn en individuell plan og et koordinert og helhetlig tilbud fra det offentlige. Partiprogram BARN FAMILIE KOMMUNER SYKDOMMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle ordningen med familievikar for småbarnsforeldre som har særlig behov for bistand i akutte og spesielle situasjoner. Partiprogram FAMILIE SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil en helhetlig gjennomgang av ordningene for foreldre til syke barn og barn med særlige behov, med mål om å forenkle og styrke rettighetene til familiene. Partiprogram BARN FAMILIE SYKDOMMER TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil jobbe for tilstrekkelig med elevhybler og øke borteboerstipendet for ungdom mellom 15 -18 år fra en-inntektsfamilier, slik at retten til videregående opplæring skal være gratis og reell for alle. Borteboerstipendet skal fremdeles være behovsprøvd. Partiprogram FAMILIE STUDIEFINANSIERING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere vilkårene for ordninger rettet mot foreldre til syke barn, inkludert forhøyet hjelpestønad, slik at ytelsene også kan gis etter fylte 18 år når foreldre har omsorg for kronisk syke barn. Partiprogram BARN FAMILIE SYKDOMMER TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utrede hvordan foreldres rettigheter til omsorgspenger for fravær ved egne barns sykdom delvis kan tas i bruk av andre nære pårørende. Partiprogram BARN FAMILIE SYKDOMMER TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utrede ulike former for økonomiske støtteordninger for å sikre inntekt i kortvarige omsorgssituasjoner for syke foreldre eller nære slektninger og gjøre det enklere å kombinere yrkesaktivitet med tunge omsorgsoppgaver. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke familievernkontorene slik at meklingsordningen ved samlivsbrudd kan bli bedre og bidra til å dempe konfliktnivået. Partiprogram BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gå gjennom ankemulighetene biologiske foreldre har ved omsorgsovertakelse. Partiprogram BARN FAMILIE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for fastere rammer for familier som får hjelp av barnevernet. Partiprogram BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at det tilstrebes at søsken plasseres i samme foster- eller adoptivfamilie. Partiprogram BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at barnets beste skal gå foran det biologiske prinsipp og at dette presiseres i barnevernloven. Partiprogram BARN FAMILIE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at minoritetsforeldre gis informasjon om rettigheter og muligheter som foreldre. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge frem en ny opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner. Partiprogram BARN FAMILIE RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke krisesentertilbudet og tilsynet med krisesentertilbudet, samt utrede behovet for overgangsboliger til voldsutsatte etter opphold på krisesenter. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for økt bruk av voldsalarm og gjennomgå ordningen med besøksforbud. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil iverksette en omfangsundersøkelse av voldsutsatte barn og forske mer på kostnader og konsekvenser av vold i nære relasjoner og overgrep mot barn. Partiprogram BARN FAMILIE RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innføre krav om at alle kommuner skal utarbeide handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Partiprogram FAMILIE KOMMUNER RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil legge større vekt på praksisopplæring i lærerutdanningen og barnehagelærerutdanningen. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha kompetanseheving hos ansatte både i barnehagen og i skolen. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre en lovpålagt minimumsnorm for bemanning i barnehagene. Partiprogram ARBEIDSLIV BARN BARNEHAGER FAMILIE SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha kompetansekrav og videreutdanningsopplegg for barnehagelærere og assistenter. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil øke andelen ansatte med barnefaglig kompetanse og barnehagelærerutdannelse i barnehagene. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN BARNEHAGER FAMILIE SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke rekrutteringen av menn til barnehagene. Partiprogram ARBEIDSLIV BARN BARNEHAGER FAMILIE SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil øke rekrutteringen av andre faggrupper med barnefaglig kompetanse i barnehagen. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rett for økt bruk av digitale verktøy i en pedagogisk sammenheng. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil starte mobbeforebygging allerede i barnehagen. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil ha seksualitet og grensesetting som tema i barnehagene. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil åpne for flere stillingskategorier i barnehagene, for eksempel barnehagelektor, som vil styrke både rekruttering og den forskningsbaserte barnehagevirksomheten. Partiprogram ARBEIDSLIV BARN BARNEHAGER FAMILIE SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha gratis barnehage for alle barn i lavinntektsfamilier. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil ha løpende opptak i barnehagene. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil åpne for kveldsåpne barnehager, kombinert med makstid per døgn og uke. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for et mangfold av ulike barnehager. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre en forsvarlig finansiering av private og ideelle barnehager. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil gi barn i asylmottak rett til barnehageplass. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre krav om norskkunnskaper og sikre tilbud om ekstra norskopplæring for ansatte i barnehagen. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE KULTUR SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil ha gratis kjernetid til barn med behov for ekstra opplæring i norsk eller samisk. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE KULTUR SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil ha en tydelig barnehagelov som ivaretar barns rett til å bruke morsmålet sitt, og som understreker betydningen av tidlig innsats. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE KULTUR SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil ha tidlig innsats ved behov for språkopplæring gjennom enklere søknadsprosess og raskere vedtak. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil at barnehagene skal ha mulighet til å igangsette tiltak som spesialpedagogisk hjelp og språkopplæring. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE KULTUR SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for forbedret koordinering mellom barnevern, helsetjeneste og skole for elever som trenger støtte. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil bedre vilkårene for studenter med barn gjennom et nasjonalt løft for studentbarnehagene og 12 måneders studiefinansiering for studenter med barn. Partiprogram BARN FAMILIE HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil foreldrepermisjonen bør deles i tre, hvor begge foreldrene får 15 uker hver mens 16 uker fordeles fritt med likedeling som utgangspunkt. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Venstre Venstre vil far skal få lik rett til opparbeiding av foreldrepenger basert på eget arbeidsforhold og inntekt, uavhengig av mors rettigheter. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING TRYGDER
2017-2021 Venstre Venstre vil fedre skal ha 2 uker betalt omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING TRYGDER
2017-2021 Venstre Venstre vil gi far rett til å være hjemme samtidig med mor i forbindelse med flerlingfødsler, i 2 uker før fødsel og 12 uker etter. I tillegg gi flerlingforeldre ti uker ekstra permisjonskvote til fri fordeling. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING TRYGDER
2017-2021 Venstre Venstre vil at aleneforeldre med flerlinger skal ha krav på ekstra støtte i 12 uker etter fødsel og ti uker lenger permisjonskvote. Partiprogram BARN FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Venstre Venstre vil at byråkratiske hindre som gjør det mer komplisert for far å ta foreldrepermisjon i fellesperioden skal fjernes. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Venstre Venstre vil at økonomiske incentiver til foreldre for ikke å ta foreldrepermisjon ikke skal være tillatt. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Venstre Venstre vil avvikle kontantstøtten. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING TRYGDER
2017-2021 Venstre Venstre vil gi ventestøtte for familier som ikke har fått tilbud om barnehageplass eller som av andre særlige grunner ikke kan ha barn i barnehage. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Venstre Venstre vil avvikle skatteklasse to. Partiprogram BARN FAMILIE FINANSER SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre barnevernloven til en rettighetslov. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at alle barn og unge får informasjon om barnevern og om vold og overgrep. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil øke den barnefaglige og kulturelle kompetansen i barnevernet. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil rekruttere psykologer, barneleger og jurister til barnevernet, og ta inn vernepleiere i tillegg til barnevernspedagoger og sosionomer. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil gjennomgå regelverket for taushetsplikt for å styrke samhandlingen mellom ulike instanser. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede en begrensning i foreldre/pårørendes innsynsrett i journaler i barnevern og psykisk helsevern. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil gi rett til fri rettshjelp i alle deler av barnevernsprosessen, og innsyn i egen sak. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre god rekruttering av fosterforeldre. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre likeverdige og gode økonomiske rammevilkår for fosterforeldre i kommunale fosterhjem. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede fosterforeldres pensjonsvilkår med siktemål om at fosterforeldre ikke skal tape på å være frikjøpt på grunn av barnets ekstra behov for omsorg og oppfølging. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre en særordning for fosterforeldre for å unngå avkortning av godtgjørelsen ved mottak av andre ytelser fra NAV ved sykdom og uførhet. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke de økonomiske rammevilkårene for fosterhjemsfamilier gjennom en opptrappingsplan. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil gi bedre oppfølging av og tilsyn med fosterfamilier. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke partsrettighetene til fosterhjem og gjøre det enklere å adoptere. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil lovfeste retten til ettervern for barnevernsbarn inntil 25 år. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil gi barn som er av samisk opprinnelse fortrinnsrett til en plassering i fosterhjem med samisk språk og kultur eller en tilsynsperson i fosterhjemmet med samisk bakgrunn. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal ratifisere den tredje tilleggsprotokollen i FNs barnekonvensjon, og at barns rettigheter skal innarbeides i grunnloven. Partiprogram BARN FAMILIE FN GRUNNLOVEN STATSFORFATNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil at barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter skal høres i barnevernssaker og foreldretvister. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil senke alderen for egensamtykke til adopsjon fra 18 til 16 år. Partiprogram BARN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil ha informasjon om nettvett inn i barnehagen. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette en personvernkommisjon med og for barn. Partiprogram BARN FAMILIE PERSONVERN RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for bedre veiledning til foreldre og barn om nettvett og personvernmessige utfordringer. Partiprogram BARN FAMILIE KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil stille strengere krav til registrering, lagring og deling av informasjon om barn i barnehage og skole. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE PERSONVERN RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil likebehandle alle samlivsformer i det norske adopsjonsregelver. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere tiden det tar å bli godkjent som adopsjonsforelder til maksimalt 9 måneder, ved å gjøre prosessen rundt adopsjon mer forutsigbar og mindre byråkratisk. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil åpne for at barn skal kunne ha flere enn to juridiske foreldre. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Venstre Venstre vil likestille omsorgspermisjon ved adopsjon som for de med egnefødte barn. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke etteradopsjonsarbeid, tilbud om veiledning og oppfølging av adopterte barn. Alle må få tilbud om dette uavhengig av barnas alder. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre barneloven nøytral. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi domstolene mulighet til å idømme delt bosted når det vil være til barnets beste. Partiprogram BARN BARNEVERN DOMSTOLER FAMILIE RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke familievernkontorene som hjelper foreldrene ressursmessig og med mer barnefaglig kompetanse. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil forplikte alle foreldre til å møte til megling. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at barn som hovedregel får mulighet til å ha kontakt med begge foreldrene sine. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede forslag til strengere reaksjoner ved samværssabotasje. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for gode rammevilkår for aktører som tilbyr kultur- og idrettsopplevelser til barn og unge, mot krav om bred rekruttering og ordninger som sikrer at alle barn kan delta uavhengig av økonomi. Partiprogram BARN FAMILIE IDRETT KULTUR
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for egenorganiserte aktiviteter ved å styrke støtteordningene og ved å sikre tilgang til offentlig finansierte idretts- og kulturanlegg. Partiprogram BARN FAMILIE IDRETT KULTUR
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke barne- og ungdomskulturen gjennom et eget kulturløft. Partiprogram BARN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for kulturskoletilbud gjennom SFO. Partiprogram BARN FAMILIE SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at det finnes områder i nærmiljøet der barn kan utfolde seg i uorganisert lek. Partiprogram BARN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil legge større vekt på hensynet til barnet i saker som berører barn. Partiprogram BARN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre gratis barnehage og SFO for lavinntektsfamilier. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil fjerne kriterier for fri rettshjelp til barn på institusjon. Partiprogram BARN FAMILIE KRIMINALOMSORG RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre familieinnvandring enklere og raskere. Partiprogram BARN FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at barn som søker asyl skal få rett til barnehage og videregående opplærling på linje med grunnopplæring (selv om asylanten er over 18 og uten opphold). Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil at lengeværende barn og barnefamilier med endelig avslag som hovedregel skal få opphold dersom de har oppholdt seg i Norge i mer enn tre år, og at det samme skal gjelde foreldre uten arbeids- eller oppholdstillatelse med daglig omsorg for slikt barn. Partiprogram BARN FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at alle unge flyktningers mentale og fysiske helse blir systematisk kartlagt ved ankomst, og at den norske stat sørger for adekvat oppfølging i henhold til denne kartleggingen. Partiprogram BARN FAMILIE FOLKEHELSE HELSEVESEN INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha et forsvarlig maks antall barn per faglig kompetente voksen i og bofellesskap for enslige mindreårige asylsøkere. Partiprogram BARN FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at ingen barn under 18 år skal sitte på Trandum utlendingsinternat. Partiprogram BARN FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi barn som fødes i Norge av foreldre med flyktningstatus rett til automatisk norsk statsborgerskap. Partiprogram BARN FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at barneverntjenesten skal overta omsorgsansvaret for alle enslige barn som søker asyl, ikke bare barn under 15. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre aldersundersøkelser av barn som både er fysiske og psykologiske, i tråd med FNs anbefalinger. Partiprogram BARN FAMILIE FN INNVANDRERE LOKALFORVALTNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere en egen barneenhet i Politiets utlendingsenhet med ansatte med god barnefaglig kompetanse for å sikre barns velferd i utsendelsessituasjoner. Partiprogram BARN FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil gi barn i mottak rett til plass i ordinær barnehage. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at det holdes obligatoriske kurs om kulturforståelse, kjønnsroller og kvinners rettigheter i asylmottak med vekt på forståelse og dialog. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE LIKESTILLING LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi barn i mottak tilbud om plass i ordinær barnehage. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke det frivillige tilbudet til barn og unge i helsevesenet. Partiprogram BARN FAMILIE FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil tilby alle familier familieveiledningskurs. Partiprogram BARN FAMILIE FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil flytte 4-årskontrollen til barnehagene. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for at alle barn lærer å svømme. Partiprogram BARN FAMILIE FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke rehabilitering til barn/unge, og for ungdom som faller fra skole i samarbeid med de private rehabiliteringsinstitusjonene. Partiprogram BARN FAMILIE FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke lavterskeltilbud rettet mot barn av rusmisbrukere. Partiprogram BARN FAMILIE RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere lavterskeltilbud for ungdom med rusavhengighet og ungdom med rusproblemer kombinert med psykiske og sosiale vansker. Partiprogram BARN FAMILIE RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke forebyggende tiltak mot rusmisbruk overfor barn og ungdom gjennom Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) i kommunene. Partiprogram BARN FAMILIE RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil ha flere medleve-kollektiv for yngre rusbrukere, opptil 18 år. Partiprogram BARN FAMILIE RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre et helhetlig og individuelt tilpasset tilbud til alvorlig syke og døende barn og deres pårørende. Partiprogram BARN FAMILIE FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil ha helhetlig undervisning om kropp og seksualitet i grunnskole og videregående, for å sikre at barn og unge har kunnskapen, evnene, ferdighetene og holdningene de trenger for å respektere hverandre og ta informerte valg. Partiprogram BARN FAMILIE FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil gi et eget kulturløft for barn og unge, med vekt på mangfold og kvalitet. Partiprogram BARN FAMILIE KULTUR UNGDOMSARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil gi alle barn reell mulighet til å delta på musikk- og kulturskolene. Partiprogram BARN FAMILIE KULTUR UNGDOMSARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke Frifond-ordningen for barne- og ungdomsorganisasjoner og uorganisert frivillig aktivitet. Partiprogram BARN FAMILIE KULTUR UNGDOMSARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil foreta en bred evaluering av spillpolitikken og vurdere Norsk Tippings rolle. Partiprogram BARN FAMILIE KULTUR LOTTERI OG SPILL UNGDOMSARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre langsiktige stipendordninger for kunstnere, og styrke kunstnere og kulturgründeres sosiale rettigheter, som rett til sykepenger og støtte i forbindelse med foreldrepermisjon. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE KULTUR KUNST
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke nynorskundervisningen ved at barnehager får bøker og lydbøker på nynorsk, og innføre en nasjonal prøveordning med nynorsk i andre fag enn norsk i bokmålsområder. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE KULTUR SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil jobbe for like muligheter og like rettigheter for alle. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre formålsparagrafene for skolen og andre offentlige institusjoner livssynsnøytrale. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE FAMILIE GRUNNSKOLE LIKESTILLING SKOLER TROSSAMFUNN UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjeninnføre RLE-faget i grunnskolen slik det var i 2013. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE FAMILIE GRUNNSKOLE LIKESTILLING SKOLER TROSSAMFUNN UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil vurdere nye finansieringsmodeller for tros- og livssynssamfunn. Partiprogram BARN FAMILIE TROSSAMFUNN
2017-2021 Venstre Venstre vil underlegge religiøse barne- og ungdomsorganisasjoner som får statlig støtte de samme reglene som andre barne- og ungdomsorganisasjoner. Partiprogram BARN FAMILIE TROSSAMFUNN
2017-2021 Venstre Venstre vil tillate kjønnspoeng ved opptak til linjer på videregående skoler der det er stor overvekt av ett kjønn. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil tillate kjønnspoeng ved opptak til høyere utdanning på studieretninger med mer enn 80 % studenter av ett kjønn. Partiprogram FAMILIE HØGSKOLER HØYERE UTDANNING LIKESTILLING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil be partene i arbeidslivet bidra til å rette opp lønnsforskjellene mellom kjønnene ved å utforme en tidsplan for når dette skal skje. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FAMILIE LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Venstre Venstre vil kreve at ledergruppene i statlige selskaper, direktorater og statsetater skal bestå av 40 prosent av begge kjønn. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Venstre Venstre vil utarbeide kjønnsnøytrale yrkestitler. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Venstre Venstre vil utvidelse av pappapermisjonen for å sikre likere rettigheter til familiepermisjon. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal innføre et tredje kjønn i offentlige dokumenter. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Venstre Venstre vil drive aktivt holdningsskapende arbeid i barnehage og skole. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE LIKESTILLING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil kreve at skolene arbeider mer aktivt med holdninger til kropp og seksualitet. Partiprogram BARN FAMILIE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre behandling til barn som har blitt utsatt for vold eller blitt vitne til vold i nære relasjoner. Partiprogram BARN FAMILIE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil følge opp dem som aldri møter til skolestart hvis det er mistanke om tvangsekteskap. Partiprogram BARN FAMILIE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke samarbeidet mellom politiet, barnevernet og skolen. Partiprogram BARNEVERN FAMILIE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre mer likestilling og aktiv innsats mot kjønnsdiskriminering i Forsvaret. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FAMILIE FORSVAR LIKESTILLING MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke FN gjennom reform av FNs sikkerhetsråd, samt oppfølging av anbefalingene fra høynivåpanelene for styrking av FNs fredsbyggingsarkitektur, FNs fredsoperasjoner og implementeringen av FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet. Partiprogram FAMILIE FN FREDSARBEID INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil opprettholde bosetting [på Svalbard] ved å tilrettelegge for barnefamilier og styrke bærekraftig næringsutvikling. Partiprogram BARN BOLIGSAKER FAMILIE LOKALFORVALTNING POLAROMRÅDER SVALBARD UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at det innføres et forbud mot profitt på grunnleggende velferd som barnehager, barnevern og eldreomsorg. Partiprogram BARN BARNEHAGER BARNEVERN FAMILIE OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil føre en ny likestillingspolitikk ved å sørge for rett til heltid, likelønn og en familiepolitikk som legger opp til at menn tar mer ansvar hjemme. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke barnetrygden med årlige reguleringer for å bekjempe fattigdom. Enslige forsørgere og familier med flere barn skal ha et ekstra tillegg. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at barnetrygden skal være en universell ordning. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at barnetrygd og barns egen inntekt holdes utenfor når sosialhjelp beregnes. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at ingen barn skal betale egenandeler for helsetjenester gjennom å øke aldersgrensen for betaling av egenandeler fra 16 til 18 år. Partiprogram BARN FAMILIE FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at alle som får barn gis full rett til foreldrepermisjon. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at foreldre som mangler opptjening til foreldrepermisjon får erstattet dagens engangsstønad med en ytelse tilsvarende minsteytelsen i folketrygden (2G). Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre gode barnetillegg i ytelser i folketrygden, som dagpenger, uføretrygd og arbeidsavklaringspenger. Partiprogram BARN FAMILIE SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bedre barns bomiljø gjennom en aktiv sosial boligpolitikk. Partiprogram BARN BOLIGSAKER FAMILIE LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at de som trenger det skal ha aktivitetsstøtte. Alle barn fra 5 år i familier som lever på minsteytelser og sosialhjelp skal ha rett til aktivitetsstøtte. Partiprogram BARN FAMILIE KULTUR SOSIALE TJENESTER TRYGDER UNGDOMSARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at selskaper som Statens Pensjonsfond Utland investerer i rapporterer på miljømessige og sosiale indikatorer, som utslipp av klimagasser, naturmangfold, arbeidstakerrettigheter, barns rettigheter og likestilling. Partiprogram AKSJER ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE FINANSER FORURENSNING LIKESTILLING MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil iverksette og styrke tiltak for å redusere diskriminering og rasisme i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR FAMILIE LIKESTILLING RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre lovfestet og reell rett til heltid og frihet gjennom turnusordninger som gjør det mulig å kombinere familieliv og heltidsarbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke retten til fast stilling. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE LIKESTILLING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for likelønn ved å fremme støtte til avtaler mellom partene i arbeidslivet som fremmer likestilling og initiativer som fremmer likelønn. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FAMILIE LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bruke kvotering som virkemiddel når det er nødvendig for å sikre likestilling og mangfold i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for endringer i yrkessykdomsregelverket slik at de kvinnedominerte arbeidsplassene har de samme rettighetene og den samme kompensasjonen som de mannsdominerte yrkene. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FAMILIE LIKESTILLING SYKDOMMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha hele og faste stillinger og lik lønn for likt arbeid. En sentral del av en plan for å nå målet om likelønn vil være å utvide rammene for lønnsoppgjørene i offentlig sektor – en statlig likelønnspott. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FAMILIE LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT STATENS PERSONALPOLITIKK STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sørge for billigere barnehage. SV vil redusere foreldrebetalingen og på sikt gjøre tilbudet gratis. Vi vil starte opptrappingen ved å innføre gratis halvdagsplass for alle. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at alle barn skal ha rett til barnehageplass nær bostedet fra det året de fyller ett år. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sV ønsker løpende opptak til barnehagene. I denne perioden skal det minst innføres to årlige opptak til barnehagene. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at pengene skal gå til barna, ikke til profitt. Barnehagetilbudet er første steg i barns utdanningsløp, og skal være et offentlig ansvar for å sikre et likeverdig, tilgjengelig og fleksibelt barnehagetilbud med høy kvalitet. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at alle barn skal få tilbud om barnehageplass. Dette skal inkludere barn uten oppholdstillatelse og barn av irregulære immigranter. Alle barn skal ha et likeverdig tilbud om barnehageplass. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE INNVANDRERE
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke tilskuddsordningen for språkstimulerende tiltak som fremmer tospråklig opplæring. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE KULTUR SPRÅK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha mer fysisk aktivitet. Lek og bevegelse fremmer læring, trivsel og god folkehelse. SV vil innføre minimum en time fysisk aktivitet per dag for alle, og stimulere til økt bruk av naturen og lokalsamfunnet som læringsarenaer. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ BARN FAMILIE FOLKEHELSE GRUNNSKOLE HELSEVESEN IDRETT KULTUR UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil aldri svekke kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter. Kvinners rett til selvbestemt abort skal styrkes både nasjonalt og internasjonalt. Partiprogram FAMILIE HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING SVANGERSKAP UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre kvinner rett til selvbestemt abort inntil 16. svangerskapsuke. Partiprogram FAMILIE HELSEVESEN LIKESTILLING SVANGERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at bruk av surrogati ikke tillates. SV vil arbeide for å sikre god offentlig informasjon om dilemmaer, farer og risiko både for surrogatmødre og biologiske foreldre. Partiprogram FAMILIE HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for større samfunnsmessig innsats mot vold mot kvinner og barn, vold i nære relasjoner, voldtekt og seksuell trakassering. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre gode rammer for krise-, incest- og voldtektssentre over hele landet. Krisesentre skal ikke ut på anbud. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha et helhetlig og likeverdig tilbud til alle overgrepsutsatte gjennom lovfesting av tilbud om overgrepsmottak. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for økte midler til etterforskning av voldtektssaker og vold i nære relasjoner. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre retten til trygg reise for fødende. Partiprogram BARN FAMILIE FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SVANGERSKAP SYKEHUS
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at familier ved behov kan få ekstra hjelp og oppfølging til barnet fyller 2 år. Engangsstønaden ved fødsel skal erstattes med en minsteytelse. Partiprogram BARN FAMILIE
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke kunnskapen i helsevesenet og sosialvesenet til å kjenne igjen tegn på voldsutsatte kvinner og barn, og tilby riktig behandling og hjelp. Partiprogram BARN FAMILIE HELSEVESEN LIKESTILLING SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at alle jenter får tilgang på riktig prevensjon. Jenter under 16 år skal få tilgang på tilgjengelig prevensjon, både hormonell og langtidsvirkende. Partiprogram BARN FAMILIE HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at også jenter under 16 år skal inn i statens bidragsordning for prevensjon. Partiprogram BARN FAMILIE HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ikke åpne for reservasjonsrett for fastleger ved henvisning til abort. Partiprogram BARN FAMILIE HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjeninnføre målet om at Norge skal være universelt utformet innen 2025. Partiprogram FAMILIE FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN LIKESTILLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå at en ordning med familievikar lovfestes slik at familier som har særlige behov kan få bedre avlastning i hverdagen enn i dag. Partiprogram BARN FAMILIE SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil fjerne treårsregelen for rett til permanent opphold. Treårsregelen bør erstattes med et system som ikke gjør kvinner sårbare for overgrep og utnytting. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE LIKESTILLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil fjerne krav som gjelder familiegjenforening. Det skal ikke være krav til verken inntekt eller botid for å etablere en familie eller for å gjenforenes med nærmeste familie. Det skal være en grunnleggende rettighet å kunne gjenforenes med sin nærmeste familie. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil endre utlendingsforskriften slik at LHBT-flyktninger kan få unntak fra underholdskravet for å få familiegjenforening med partner, selv om det ikke er dokumentert ekteskap eller samboerskap i minst 2 år. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha rett til barnehageplass til alle barn. Sikre at barn i asylmottak under skolealder får rett til barnehageplass. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre etterforskning og oppfølging når barn forsvinner fra asylmottak. Partiprogram BARN FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke hensynet til barnets beste. Barnets beste skal gå foran innvandringsregulerende hensyn. Vi skal jobbe for at Barnekonvensjonen i praksis veier tyngre i vurderingen av barns beste. Partiprogram BARN FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING MENNESKERETTIGHETER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjøre det mulig å likestille gifte forsørgere med partner på ukjent sted med enslige forsørgere. Partiprogram BARN FAMILIE INNVANDRERE
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil kjempe for at minoritetskvinner og kvinner med innvandrerbakgrunn sikres selvstendige rettigheter og økonomisk frihet. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE LIKESTILLING LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bekjempe sosial kontroll og æreskultur. Ordningen med minoritetsrådgivere ved videregående skoler skal trappes opp, og den flerkulturelle kompetansen styrkes. Innsatsen mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse videreføres med kraft. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE LIKESTILLING LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bruke kvotering som virkemiddel når det er nødvendig for å sikre like muligheter i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV FAMILIE INNVANDRERE LIKESTILLING LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at uføretrygden holder et nivå som hindrer fattigdom og at barnefamilier og unge uføre gis mer støtte enn i dag. Det skal lages en kompensasjonsordning for dem som tapte på endringene i uførereformen, og barnetillegget skal tilbake til samme nivå som før det borgerlige flertallet gjennomførte kutt i ordningen. Partiprogram BARN FAMILIE SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at overgangsstønaden for enslige foreldre opprettholdes, styrkes og at mottakere av stønaden sikres tilgang til utdanning eller annen arbeidsrettet aktivitet. Partiprogram ARBEIDSLIV BARN FAMILIE SOSIALE TJENESTER TRYGDER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at ordningen med pleiepenger gjennomgår endringer som sørger for raskere avklaring for familiene, mindre utrygghet og mer forutsigbarhet. Samtidig vil vi se på ordningen med omsorgslønn for å få til forbedringer. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR FAMILIE LØNN OG INNTEKT SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre foreldrepenger for alle, ved at det innføres en minsteytelse for foreldrepenger på to ganger grunnbeløpet i folketrygden fordelt over 49 uker for familier uten egen opptjening. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING SVANGERSKAP TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre far eller medmor rett til to ukers lønnet permisjon ved fødsel utenom fedrekvote. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE HELSEVESEN LIKESTILLING SVANGERSKAP TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at alle fedre/medmødre skal gis selvstendig uttaksrett, i første omgang til permisjon tilsvarende fedrekvoten. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING SVANGERSKAP TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bedre permisjonsordninger for flerlingfamiliene, gjennom lengre permisjon som kan tas ut samtidig med to voksne hjemme, ved å gi familier som får trillinger eller flere dobbel fødselspermisjon og ved å gi to uker fri ved fødsel per fødte barn. Også familier som adopterer søsken bør få styrkede rettigheter. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING SVANGERSKAP TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil reversere kutt i foreldrepermisjonen. Mor og fars/medmors kvote skal økes med fire uker hver. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING SVANGERSKAP TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en mer fleksibel foreldrepermisjon ved å gi mulighet til å ta ut permisjon med 90 prosent lønn i tillegg til dagens ordninger med 80 og 100 prosent lønn. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING SVANGERSKAP TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre kvinner med premature barn rett til sykemelding i stedet for permisjon frem til termintidspunktet. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING SVANGERSKAP TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at tidlig besøk av helsesøster hjemme ikke skal erstatte god barselomsorg på sykehus. Mødre skal ikke måtte reise hjem før de er klare for det, og ammehjelpen må styrkes. Partiprogram BARN FAMILIE HELSEVESEN SVANGERSKAP SYKEHUS
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en ventestønad. SV vil avskaffe kontantstøtten og bruke pengene til en ventestønad for foreldre til barn som ikke har fått barnehageplass. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil alltid legge barnets beste til grunn. I tilfeller der foreldrene ved brudd er skikket som foreldre, vil SV føre en politikk som gir barn størst mulighet til samvær med begge foreldrene, og søke å ansvarliggjøre begge i størst mulig grad. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utrede om barn som har flere enn to omsorgspersoner også skal kunne ha flere enn to juridiske foreldre. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at adoptivforeldre og adoptivbarn får tilstrekkelig støtte og oppfølging i forkant og etterkant av adopsjon. Partiprogram BARN FAMILIE
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke helsestasjonene og svangerskaps- og fødselsomsorgen. Partiprogram BARN FAMILIE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at barn som ikke dukker opp til kontroll ved helsestasjonen, hos fastlegen og hos tannlegen følges raskt opp. Partiprogram BARN FAMILIE FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at alle som skal jobbe med barn og familier får god kunnskap om vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt gjennom studiene. Det må også tilbys tilstrekkelig etter- og videreutdanning. Partiprogram BARN FAMILIE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjøre barnevernet tilgjengelig for barn og unge. Barnevernet må oppsøke barn på barns arenaer. Barnevernet må dessuten være åpent når barna er kommet hjem fra skolen. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjøre barnevernsloven til en rettighetslov. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil endre taushetspliktreglene slik at det blir enklere å samarbeide på tvers av tjenester. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE PERSONVERN RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre tverrfaglighet og god nok bemanning. SV vil innføre en veiledende bemanningsnorm for den kommunale barnevernstjenesten, og fullføre det rødgrønne barnevernsløftet. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at barn i størst mulig grad får vokse opp i miljøer de kjenner fra før. Når barnevernet overtar omsorgen, må det letes i barnets familie, slekt og nettverk. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil samarbeide med minoritetsmiljøene for å sikre større grad av tillit. SV vil gi god informasjon om barnevernet gjennom alle sentrale arenaer for nyankomne. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil avkommersialisere barnevernet og sikre størst mulig forutsigbarhet og kontinuitet. Kontrakter med ideelle skal i størst mulig grad være løpende, framfor at det benyttes anbud. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha gratis helsehjelp for alle barn. Foreldre skal aldri måtte droppe nødvendig helsehjelp til ungene fordi pengene ikke strekker til. Egenandelene for barn må bort. Partiprogram BARN FAMILIE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke helsestasjonene. Helsestasjonene er viktige både for gravide, barn og familier. Øremerking er nødvendig for å sørge for at statlige penger blir brukt på helsesøstre og jordmødre. Finansieringen av kommunalt ansatte jordmødre må evalueres for å hindre at jordmortjenesten nedprioriteres. Partiprogram BARN FAMILIE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bekjempe diskriminering av eldre. Vi vil legge til rette for aldersvennlige byer der både eldre og personer med funksjonsnedsettelser får delta aktivt og kan bruke byen på lik linje med yngre og funksjonsfriske. Partiprogram FAMILIE FUNKSJONSHEMMEDE LIKESTILLING OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke idrettens rolle som kilde til samhold, utjevning og integrering. SV vil styrke samarbeidet idretten har med skoler, barnehager, helsevesen, NAV, asyl- og flyktningmottak og frivillighetssentralene. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE IDRETT INNVANDRERE KOMMUNER KULTUR SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre et godt idrettstilbud også til barn- og ungdom som ikke vil spesialisere seg eller satse i konkurranseidretten. SV vil være tydelige mot topping av lag for de yngre barna. Partiprogram BARN FAMILIE IDRETT KULTUR
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil integrere. SV vil at frivillige idrettslag og -foreninger skal få muligheten til å gjennomføre tiltak som støtter integrering og inkludering, gjennom styrkede tilskuddsordninger for klubbene og tiltak for å gjøre disse bedre kjent. Tilskuddsordninger bør prioritere tiltak som kan vise til økt deltakelse blant barn og unge fra lavinntektsfamilier. Partiprogram BARN FAMILIE IDRETT INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at alle idrettsarenaer er trygge møteplasser for barn og unge. Partiprogram BARN FAMILIE IDRETT KULTUR
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke økonomien til friluftslivet. SV vil sette av en større andel av spillemidlene til anlegg for friluftsformål og friluftstiltak for barn og unge, og øke støtten til friluftsorganisasjonene og friluftsrådene. Partiprogram BARN FAMILIE FOLKEHELSE HELSEVESEN IDRETT KULTUR
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at støtte til kamp for kvinners likestilling og rettigheter skal være en integrert del av det norske samarbeidet i alle land hvor vi har et betydelig samarbeid. Partiprogram FAMILIE INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke kvinners rettigheter gjennom internasjonal politikk blant annet gjennom å ta opp kvinners rettigheter som tema internasjonalt. Partiprogram FAMILIE INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil trappe opp støtten til organisasjoner som fremmer kvinners helse og reproduktive rettigheter, for å kompensere for konsekvensene av USAs såkalte munnkurvregel. Partiprogram FAMILIE HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING SVANGERSKAP UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil intensivere arbeidet mot tvangsekteskap, familievold og hatmotivert vold. Partiprogram FAMILIE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre at politiet har spesialkompetanse innen familievold, vold mot barn og vold i nære relasjoner. Partiprogram BARN FAMILIE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil intensivere innsats mot vold i nære relasjoner gjennom krisesentrene og andre kompetansemiljøer. Partiprogram FAMILIE HELSEVESEN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil trappe opp arbeidet internasjonalt for å sikre seksuelle og reproduktive rettigheter og muligheter for familieplanlegging. Partiprogram FAMILIE INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil stramme inn regelverket for familiegjenforening. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil beholde barnetrygden og vurdere andre målrettede tiltak for å støtte barnefamilier med svak økonomi. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Høyre Høyre vil øke engangsstønaden til unge foreldre som ikke har opparbeidet seg rettigheter i arbeidslivet. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Høyre Høyre vil legge om engangsstønaden ved barnefødsler slik at den utbetales over en lengre tidsperiode. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Høyre Høyre vil foreldre skal ha selvstendig opptjeningsrett til foreldrepermisjon. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Høyre Høyre vil fjerne kravet om at fedre må gi en skriftlig begrunnelse for hvorfor de skal ta ut permisjon av felleskvoten. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Høyre Høyre vil bedre fødelspermisjonsordningene for foreldre med flerlinger. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Høyre Høyre vil gjøre det enklere å ta ut permisjonen slik det passer den enkelte familie, for eksempel gjennom økt mulighet for gradert permisjonsuttak og mulighet til å ta ut permisjonsdager sammen som en del av fellesperioden. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Høyre Høyre vil innføre delvise partsrettigheter for fosterforeldre. Partiprogram BARNEVERN FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Høyre Høyre vil innføre pensjonspoeng for alle fosterforeldre som må ta yrkespermisjon for å følge fosterbarnet. Partiprogram BARNEVERN FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Høyre Høyre vil arbeide for adopsjonsavtaler med flere land og legge bedre til rette for adopsjon i Norge. Partiprogram BARN FAMILIE INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil arbeide for å forenkle adopsjoner både innenlands og utenlands. Partiprogram BARN FAMILIE INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil sørge for at tilbudet om megling ved samlivsbrudd blir bedre tilpasset den enkelte families utfordringer. Partiprogram FAMILIE
2017-2021 Høyre Høyre vil bedre startlånsordningen for barnefamilier med lav inntekt. Partiprogram FAMILIE SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil beholde en kontantstøtte, men vurdere dagens innretning. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Høyre Høyre vil at dagens fordeling av permisjonstiden videreføres. Partiprogram FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Høyre Høyre vil at barns rett til samtaler, deltagelse og involvering styrkes innenfor familievernet ved terapi eller samlivsbrudd. Partiprogram BARN FAMILIE
2017-2021 Høyre Høyre vil at barns behov kartlegges ved vedtak om institusjonsplassering for å sikre et korrekt tilbud til barnet. Det skal legges vekt på faglige råd og barnets medvirkning. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Høyre Høyre vil gjennomføre et kvalitets- og kompetanseløft i kommunalt barnevern. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre bedre oppfølging av sårbare barn og gi barn og familier tidlig hjelp og mer likeverdig behandling. Partiprogram BARN FAMILIE
2017-2021 Høyre Høyre vil at familievernet skal ha kompetanse på LHBTIQ+-barn slik at foreldre som ønsker det, kan få veiledning, og at LHBTIQ+-barn får bistand når omsorgspersoner svikter. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Høyre Høyre vil lovfeste retten til ettervern for barnevernsbarn. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre koordinering av ressursene som settes inn i barnehusene. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre full likebehandling av private, ideelle og statlige aktører i barnevernet. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Høyre Høyre vil utvikle tiltak mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten for å sikre at barn med spesielle behov får et mer helhetlig tilbud. Partiprogram BARN FAMILIE FUNKSJONSHEMMEDE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil forbedre støtteordningene til studenter med barn. Partiprogram FAMILIE TRYGDER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil videreutvikle modeller med flere tiltak på tvers av hjelpeapparatet for å gi bedre oppfølging og støtte til familier med lavinntekt, for eksempel gjennom hjelp til bolig, økonomi og tilbud om barnehage, SFO og fritidsaktiviteter til barna. Partiprogram FAMILIE SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil anerkjenne pårørende som en viktig ressurs innen helse- og omsorgstjenesten. Partiprogram FAMILIE HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil fremme god helse og gode tilbud for den som er pårørende i krevende omsorgssituasjoner. Partiprogram FAMILIE HELSEVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil bidra til at pårørende tas mer på alvor i alle deler av behandlingskjeden. Partiprogram FAMILIE HELSEVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil peke på utfordringer, behov og mulige løsninger for bedre å ivareta pårørende til syke og pleietrengende. Partiprogram FAMILIE HELSEVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil tydeliggjøre kommunenes ansvar for å sikre bruker- og pårørendemedvirkning. Partiprogram FAMILIE HELSEVESEN KOMMUNER
2017-2021 Høyre Høyre vil forhindre at menneskelig liv sorteres ut fra egenskaper. Partiprogram FAMILIE FUNKSJONSHEMMEDE SVANGERSKAP
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke tilbudet om norskopplæring og utdannelse til foreldre som benytter seg av gratis kjernetid i barnehage. Partiprogram BARNEHAGER FAMILIE INNVANDRERE SPRÅK
2017-2021 Høyre Høyre vil motarbeide diskriminering og alle former for utilbørlig sosial kontroll. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE LIKESTILLING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke barnetrygden for å styrke barnefamilienes økonomi, samt motarbeide forslag om å skattlegge disse målrettede ordningene. Partiprogram BARN FAMILIE SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke bostøtteordningen for barnefamilier, blant annet ved å vurdere inntektsgrensene. Partiprogram ARBEIDSLIV BARN BOLIGSAKER FAMILIE LOKALFORVALTNING LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at assistert befruktning skal være forbeholdt par. Partiprogram FAMILIE FOLKEHELSE HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke engangsstønaden ved fødsel til 100 000 kr. Partiprogram BARN FAMILIE HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER SVANGERSKAP
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for jevn og høy kvalitet i barnehagene. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE
2017-2021 Senterpartiet Sp vil opprettholde skillet mellom barnehage og skole. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha to barnehageopptak i året, og arbeide for at det blir løpende opptak gjennom året. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha gratis kjernetid i barnehage til alle 4- og 5-åringer i områder med store sosioøkonomiske forskjeller og integreringsutfordringer. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke arbeidet med å tilrettelegge barnehagetilbudet til barn med spesielle behov. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre at ansatte i private barnehager har lønns- og arbeidsvilkår tilsvarende ansatte i offentlige barnehager. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN BARNEHAGER FAMILIE FINANSER LØNN OG INNTEKT PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha like forpliktelser i offentlige og private barnehager når det gjelder inntak av barn med rett på barnehageplass, inntak av barn med spesielle behov og åpningstider. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre at ansatte i barnehagene snakker godt norsk. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE KULTUR SPRÅK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke barnevernsbarnas rettigheter. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha ordinær domstolsbehandling av omsorgsovertakelser. Partiprogram BARN BARNEVERN DOMSTOLER FAMILIE RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at alle barnevernsbarn som blir myndige skal få veiledning og tilbud om ettervern. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Senterpartiet Sp vil lovfeste at ingen omsorgsovertakelse skal bli gjennomført uten at barnets egen familie eller nære nettverk er vurdert som omsorgsalternativ. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke søskens rett til å vokse opp sammen etter omsorgsovertakelse og legge bedre til rette for fosterfamilier som tar imot søsken. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Senterpartiet Sp vil innføre helsefaglig samtale for barn ved omsorgsovertakelse for tidlig oppfølging av psykisk helse. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at fosterhjem skal ha likeverdige økonomiske betingelser. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Senterpartiet Sp vil redusere bruken av tvang i barnevernet. Maktmisbruk skal ikke finne sted. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke fylkesmennenes rolle som tilsynsmyndighet i barnevernet. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke barnevernets flerkulturelle kompetanse. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at barnevernstjenester i all hovedsak skal drives av det offentlige og private ideelle virksomheter og vil arbeide for rammevilkår som kan sikre dette. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Senterpartiet Sp vil avslutte bruken av konkurranseutsetting og anbud i barnevernssektoren. Private ideelle virksomheter er et viktig supplement, og må sikres langsiktige avtaler med det offentlige. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre ansatte i barnevernet oppfølging og samtaler etter spesielt krevende saker eller episoder. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke Fylkesmannens tilsyn med det kommunale og statlige barnevernet. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE FYLKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide mot all diskriminering i arbeidslivet i forbindelse med svangerskap og fødsel. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE HELSEVESEN LIKESTILLING SVANGERSKAP
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge til rette for arbeidstidsreformer for kvinner og menn som gir rom for omsorgsarbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil jobbe for at foreldrepermisjonen tredeles med 1/3 til hver av foreldrene – og den siste tredjedelen til valgfri fordeling mellom dem. 14 ukers fedrekvote/pappapermisjon gjeninnføres, som et steg på veien til tredelt permisjon. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gi fedre selvstendig opptjeningsrett når det gjelder foreldrepermisjon og pappapermisjon/fedrekvote. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for at permisjonsregelverket i større grad tar hensyn til selvstendig næringsdrivende og arbeidstakere som ikke har mulighet til å ta ut permisjon sammenhengende. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil likestille foreldre juridisk ved samlivsbrudd. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre likebehandling av mor og far ved barnefordelingssaker. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke Likestillings- og diskrimineringsombudets rolle. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre bedre kjønnsbalanse i topp- og mellomledersjiktet i høyere utdanning. Partiprogram FAMILIE HØGSKOLER HØYERE UTDANNING LIKESTILLING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for at ledergrupper i selskapene der staten har eierandel, direktorater og statsetater skal bestå av minst 40 prosent av begge kjønn. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for at begge kjønn skal være representert med minst 40% av lederne på de øverste nivåene i staten. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke innsatsen for å rekruttere flere menn til helse- og omsorgsfagene. Partiprogram FAMILIE HØGSKOLER HØYERE UTDANNING LIKESTILLING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gå mot forslaget om å slå sammen likestillingsloven og diskrimineringslovene til én lov. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil støtte tiltak og planer rettet mot å øke aksepten for kvinner og menn født i feil kropp og LHBTQ-gruppene. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil tilrettelegge for at LHBTQ-gruppene kan være seg selv i alle aldersfaser, også i møtet med helsevesenet i forbindelse med sykdom og institusjonsinnleggelse. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha en ny nasjonal handlingsplan mot rasisme og diskriminering. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE LIKESTILLING LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke innsatsen mot vold i nære relasjoner ved å styrke barnehusene og etablere flere barnehus for å redusere avstandene, samt bidra til at avvergingsplikten blir kjent. Partiprogram BARN FAMILIE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke samarbeidet mellom politiet, barnevernet og helsearbeidere i kampen mot overgrep mot barn. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre en økonomisk likebehandling og ikke-diskriminering av alle tros- og livssynssamfunn. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil jobbe aktivt mot barneekteskap, og mot vold og overgrep mot kvinner og barn. Partiprogram BARN FAMILIE INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Senterpartiet Sp vil jobbe for å få fram sammenhengen mellom bedre familieplanlegging, mer bærekraftig folketallsutvikling og stabil økonomisk vekst. Partiprogram BARN FAMILIE INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Senterpartiet Sp vil støtte opp om ordningen med nettverkskreditt for kvinner både nasjonalt og internasjonalt. Partiprogram BARN FAMILIE INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at bistandsarbeid etter en katastrofe også må fokusere på at kvinner og barn i slike situasjoner er særlig utsatt for menneskehandel og trafficking. Partiprogram BARN FAMILIE INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Senterpartiet Sp vil beholde barnetrygden som en god og universell ordning, samt prisjustere den. Partiprogram BARN FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil videreføre den målrettede kontantstøtteordningen for barn mellom ett og to år. Partiprogram BARN FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke skole-hjem-samarbeid og spesialundervisning på 1.-4. trinn for å sikre tidlig innsats. Partiprogram FAMILIE GRUNNSKOLE
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil tilrettelegge for flere lokale lavterskeltilbud for sårbare familier, blant annet i samarbeid med helsesøstre og barnehager. Partiprogram BARNEHAGER FAMILIE HELSEVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke tilbud om møteplasser og språkopplæring til foresatte og barn som ikke bruker barnehage. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre gradert barnetrygd for å gi høyere barnetrygd til husstander med lav inntekt. Partiprogram FAMILIE
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil reversere regjeringens kutt i fedrekvoten og innføre reell tredeling av foreldrepermisjonen. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre likestilt foreldreskap, og gi begge forsørgere selvstendig rett til opptjening av foreldrepenger. Partiprogram BARN FAMILIE
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil etablere foreldreveiledningskurs i alle kommuner i regi av helsestasjonen for å gi nybakte foreldre gode verktøy for å imøtekomme barnets behov, gi en trygg oppvekst og sikre kunnskapsoverføring mellom foreldre. Partiprogram BARN FAMILIE HELSEVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre utbygging av boformer for gjensidig hjelp og glede, som mellom barnefamilier og eldre. Partiprogram BOLIGSAKER FAMILIE OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fjerne skatteklasse 2 for ektepar. Partiprogram FAMILIE SKATTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at domfelte for vold i nære- og æresrelaterte forbrytelser skal ha elektronisk lenke, s.k. omvendt voldsalarm. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for en livssynsnøytral ekteskapslov. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING TROSSAMFUNN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre nødvendige midler til krisesentre for både kvinner og menn. Partiprogram FAMILIE SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke innsatsen mot vold i nære relasjoner. Partiprogram FAMILIE
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil verne om retten til familieliv ved å sikre at flyktninger og andre utlendinger har reell mulighet til å være sammen med familiemedlemmer i Norge. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forkorte saksbehandlingstiden i asyl- og familieinnvandringssaker. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil styrke mulighetene til utdanning for eneforsørgere. Partiprogram FAMILIE UTDANNING
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for å lovfeste at det er voldsutøveren, ikke den voldsutsatte, som skal forlate hjemmet ved samlivsbrudd. Partiprogram FAMILIE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for selvstendig opptjening av fødselspenger for begge foreldre. Partiprogram FAMILIE SVANGERSKAP
2017-2021 Rødt Rødt vil øke omsorgspermisjon til 4 uker i forbindelse med fødsel. Partiprogram FAMILIE SVANGERSKAP
2017-2021 Rødt Rødt vil utvide fødselspermisjonen til 52 uker med full lønn. Mor skal sikres 3 uker før termin og 14 uker etter fødsel. 6 av disse skal være sammenhengende og tas umiddelbart etter fødsel. Far/medmor har krav på 14 uker. Resten av permisjonen kan deles mellom mor, den andre forelderen eller annen omsorgsperson. Partiprogram FAMILIE SVANGERSKAP
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at begge foreldre kan ta ut permisjon og foreldrepenger samtidig ved flerlingefødsler. Partiprogram FAMILIE SVANGERSKAP
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at retten til foreldrepenger ved fødsel og adopsjon også skal gjelde for foreldre som mottar ulike trygdeordninger. Partiprogram FAMILIE SVANGERSKAP
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at kravet om tre års botid for å få selvstendig opphold ved familiegjenforening eller familieetablering må oppheves. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for rett til familiegjenforening eller familieetablering for alle som har oppholdstillatelse, uten betingelser. Nei til 24-års grense for å få oppholdstillatelse for ektefelle fra utlandet. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at alle som kommer til Norge som følge av at de har giftet seg med person bosatt i Norge skal få informasjon om hvilke rettigheter de har til selvstendig opphold. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at norske statsborgere som gjentatte ganger over et kortere tidsrom henter ektefeller fra utlandet skal følges opp av myndighetene, slik at ikke mennesker utsettes for vold, overgrep eller trafficking. Partiprogram FAMILIE INNVANDRERE
2017-2021 Rødt Rødt vil øke støtten til krisesentre over hele landet og sikre at krisesenterets brukere får et verdig liv etter endt opphold. Partiprogram FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre ordninger med redusert foreldrebetaling og gratis halvdagsplass i SFO, tilsvarende ordningene i barnehage, for barn av foreldre med lav inntekt. Regjeringserklæring FAMILIE SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke bostøtten for barnefamilier. Regjeringserklæring FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil opprettholde de samlede overføringene til barnefamilier, men vurdere innretning og omfang av de ulike ordningene med mål om å sikre god fordeling og målretting mot barnefamilier med vedvarende lav inntekt. Regjeringserklæring FAMILIE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil at foreldrepermisjonen deles i tre like deler. Regjeringserklæring FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for å gjøre adopsjonsprosesser raskere og enklere både utenlands og innenlands. Regjeringserklæring FAMILIE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil opprette en domstolsordning for behandling av saker knyttet til barn og familie, jfr. anbefalingene i NOU 2017:8 Særdomstoler på nye områder. Regjeringserklæring DOMSTOLER FAMILIE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bidra til at tilbudet om megling ved samlivsbrudd blir bedre tilpasset den enkelte families utfordringer. Regjeringserklæring FAMILIE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil foreta en helhetlig gjennomgang av familievernet for å styrke tilbudet. Regjeringserklæring FAMILIE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til grunn at ved familieinnvandring til Norge må man kunne forsørge seg selv, eller bli forsørget av den man gjenforenes med. Regjeringserklæring FAMILIE INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomgå regelverk og praksis og fremme tiltak for å forhindre proformaekteskap, flerkoneri og gjentagende familieinnvandring. Regjeringserklæring FAMILIE INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bruke DNA-testing i alle saker for å avklare slektskap i forbindelse med familiegjenforening. Regjeringserklæring FAMILIE INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil redusere gebyr ved familiegjenforening for personer med flyktningstatus. Regjeringserklæring FAMILIE INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre at par som ønsker det, skal kunne bo sammen på sykehjem eller i omsorgsbolig. Regjeringserklæring FAMILIE OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forenkle prosessen for å få giftemål mellom nordmenn og andre EØS-borgere godkjent i Norge. Regjeringserklæring FAMILIE INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bygge sin politikk for familievern rundt prinsippet om forebyggende arbeid og tidlig innsats for å sikre gode oppvekstsvilkår. Regjeringserklæring FAMILIE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil målrette innsatsen for å bekjempe fattigdom, spesielt blant barnefamilier. De viktigste virkemidlene vil være en inkluderingsdugnad for å få flest mulig i arbeid og et løft for psykisk helse og rusomsorg. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV FAMILIE PSYKISK HELSE RUSMIDLER

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
9. des 2020 Representantforslag om sikring av politiressurser til arbeid med voldtekt og vold i nære relasjoner Til behandling
9. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Barne- og familiedepartementet Behandlet
8. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
8. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
8. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
30. nov 2020 Representantforslag om tiltak mot sosial kontroll Behandlet
9. nov 2020 Representantforslag om forbud mot søskenbarnekteskap Behandlet
4. nov 2020 Representantforslag om å sikre hjelpestønad for barn under langvarige sykehusopphold Til behandling
2. nov 2020 Representantforslag om samværssabotasje Til behandling
2. nov 2020 Representantforslag om å sikre hensynet til barnets beste i utvisningssaker Behandlet
21. okt 2020 Representantforslag om sterkere rettigheter og trygghet for familier med store omsorgsbehov og familier med barn med alvorlig sykdom og funksjonsnedsettelser Behandlet
19. okt 2020 Representantforslag om likestilling mellom ektepar, registrerte partnere og samboere når det gjelder etterlatte- og ektefellerettigheter i offentlige og private tjenestepensjoner Behandlet
5. okt 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, FIN og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
7. jun 2020 Midlertidige endringer i kontantstøtteloven og barnetrygdloven (unntak for å avhjelpe negative konsekvenser av utbrudd av covid-19) Behandlet
2. jun 2020 Representantforslag om å sikre omsorgspenger til foreldre som må jobbe mindre på grunn av reduserte åpningstider i barnehagene og SFO Behandlet
25. mai 2020 Endringer i barnelova (digital erklæring av farskap) Behandlet
27. apr 2020 Endringer i utlendingsloven (pålegg om DNA-testing, utestengelse av vertsfamilier fra au pair-ordningen mv.) Behandlet
10. feb 2020 Representantforslag om en ny og moderne pårørendepolitikk Behandlet
16. des 2019 Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019-2024) Behandlet
4. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
2. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
2. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Barne- og familiedepartementet Behandlet
2. des 2019 Representantforslag om et styrket krisesentertilbud for voldsutsatte Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
18. nov 2019 Endringer i folketrygdloven (krav om bosted og opphold i Norge for rett til ektefelle- og barnetillegg) Behandlet
5. jun 2019 Representantforslag om en kvalitetsreform for det kommunale barnevernet Behandlet
5. jun 2019 Endringer i folketrygdloven mv. (foreldrepenger ved premature fødsler mv.) Behandlet
5. jun 2019 Representantforslag om styrket krisesentertilbud for kvinner med rusproblemer Behandlet
2. jun 2019 Grunnlovsforslag om ny § 103 (rett til å stifte familie mv.) Behandlet
27. mai 2019 Muligheter for alle - Fordeling og sosial bærekraft Behandlet
8. mai 2019 Representantforslag om å sikre hjelp og beskyttelse til barnebruder som varsler om overgrep, slik at de ikke mister oppholdstillatelse og rettigheter Behandlet
8. mai 2019 Lov om arv og dødsboskifte (arveloven) Behandlet
29. apr 2019 Representantforslag om et langsiktig og helhetlig løft for Groruddalen og Oslo Sør Behandlet
24. apr 2019 Representantforslag om endring av bostøtte og opprettelsen av midlertidige ordninger for å nå vanskeligstilte husstander som har problemer med høye energipriser Behandlet
24. apr 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under KUD, JD, KMD, BLD, NFD, SD og FD (endringer i departementsstrukturen mv.) Behandlet
1. apr 2019 Representantforslag om barnevernløftet II Behandlet
25. mar 2019 Representantforslag om tilbud om en likeverdig skolefritidsordning for barn og ungdom med særskilte behov Behandlet
25. mar 2019 Representantforslag om tiltak for familier med store pleie- og omsorgsbehov Behandlet
13. mar 2019 Representantforslag om et krafttak mot mishandling, vold og seksualovergrep i nære relasjoner Behandlet
13. feb 2019 Representantforslag om bedre kommunetilbud til volds og overgrepsutsatte unge Behandlet
16. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Barne- og likestillingsdepartementet Behandlet
12. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
12. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
9. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
3. des 2018 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
3. des 2018 Riksrevisjonens undersøkelse av Barne-, ungdoms- og familieetatens bistandsplikt ved akuttplasseringer i barnevernet Behandlet
21. nov 2018 Endringar i folketrygdlova (tredeling av foreldrepengeperioden ved 80 prosent uttak) Behandlet
19. nov 2018 Representantforslag om en offensiv og solidarisk alkoholpolitikk Behandlet
5. jun 2018 Endringer i barnelova og statsborgerloven (foreldreskap og statsborgerskap for barn født i utlandet) Behandlet
5. jun 2018 Endringer i folketrygdloven og kontantstøtteloven (innfasing av tredeling av foreldrepenger mv.) Behandlet
28. mai 2018 Representantforslag om ikke å innføre nytt gebyr for skifteattest Behandlet
28. mai 2018 Representantforslag om tiltak mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold Behandlet
23. mai 2018 Representantforslag om å stoppe omsorgssvikt og overgrep i eldreomsorgen Behandlet
21. mai 2018 Endringer i ekteskapsloven (absolutt 18-årsgrense for å inngå ekteskap i Norge) Behandlet
18. apr 2018 Representantforslag om samboergaranti i eldreomsorgen Behandlet
5. mar 2018 Representantforslag om rettferdig og fattigdomsbekjempende barnetrygd Behandlet
5. mar 2018 Endringer i barnevernloven mv. (bedre rettssikkerhet for barn og foreldre) Behandlet
5. mar 2018 Representantforslag om endring i ekteskapsloven (forby barneekteskap i Norge) Behandlet
5. mar 2018 Endringer i barnelova og straffeloven mv. (bedre rettsvern for barn mot vold og overgrep) Behandlet
31. jan 2018 Representantforslag om endring av botidskravet for rett til kontantstøtte Behandlet
14. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
14. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
11. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Barne- og likestillingsdepartementet Behandlet
11. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
10. des 2017 Representantforslag om å sikre økonomisk trygghet for foreldre til alvorlig syke barn gjennom pleiepengeordningen Behandlet
19. jun 2017 Representantforslag om å styrke oppfølgingen i reetableringsfasen for personer utsatt for vold i nære relasjoner Behandlet
12. jun 2017 Representantforslag om å styrke arbeidet mot vold mot eldre Behandlet
7. jun 2017 Endringer i ekteskapsloven og bustøttelova m.m. (oppgaveoverføring til kommunene) og lov om overføring av ansvar for kollektivtransport Behandlet
6. jun 2017 Lov om adopsjon (adopsjonsloven) Behandlet
6. jun 2017 Endringer i barnevernloven (barnevernsreform) Behandlet
1. jun 2017 Representantforslag om avvikling av au pair-ordningen og strengere reaksjoner mot vertsfamilier som utnytter au-pairer Behandlet
3. mai 2017 Endringer i barnelova (barnebidrag og bidrag etter fylte 18 år) Behandlet
3. mai 2017 Endringar i folketrygdlova og krisesenterlova (fordeling av foreldrepengar ved samlivsbrot med meir) Behandlet
24. apr 2017 Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021) Behandlet
6. mar 2017 Representantforslag om fremlegging av ny handlingsplan for LHBTI Behandlet
6. mar 2017 Endringer i barnelova mv. (likestilt foreldreskap) Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
15. des 2016 Statsbudsjettet 2017 kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
13. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Barne- og likestillingsdepartementet Behandlet
13. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
12. jun 2016 Representantforslag om familiepolitikk Behandlet
12. jun 2016 Familien - ansvar, frihet og valgmuligheter Behandlet
8. jun 2016 Endringar i barnelova m.m. (oppheving av tidsfristar i farskapssaker m.m.) Behandlet
8. jun 2016 Representantforslag om nye tiltak for å sikre hjelp og støtte til flerlingfamiliene Behandlet
16. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
10. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
8. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
8. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
8. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
6. des 2015 Endringer i sosialtjenesteloven (økonomisk stønad til barnefamilier) Behandlet
2. nov 2015 Meddelelse fra representant Kirsti Bergstø i Stortingets møte 7.10.15 om at hun trekker tilbake forslag fra Audun Lysbakken og seg selv om lovfesting av overgrepsmottak. (Dokument 8:111 S for 2014-2015) Behandlet
15. jun 2015 Representantforslag om kvalitet i krisesentertilbudet Behandlet
10. jun 2015 Samtykke til ratifikasjon av konvensjon 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn Behandlet
10. jun 2015 Endringer i folketrygdloven mv. (stønader til enslig mor eller far og tilleggsstønader til tiltaksdeltakere) Behandlet
10. jun 2015 Endringer i barnevernloven (utvidet adgang til å pålegge hjelpetiltak) Behandlet
10. jun 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Arbeids- og sosialdepartementet (Tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet og pensjonar i folketrygda mv. frå 1. mai 2015) Behandlet
10. jun 2015 Lov om gjennomføring av konvensjon 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn, og endringer i enkelte andre lover Behandlet
8. jun 2015 Endringer i ekteskapsloven mv. (myndighet til å behandle ugyldige ekteskap) Behandlet
11. mai 2015 Representantforslag om lovfesting av overgrepsmottak Trukket
15. des 2014 Riksrevisjonens undersøking av barnefattigdom Behandlet
14. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
9. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2014 Endring av Prop. 1 S (2014-2015) om statsbudsjettet 2015 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
9. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
7. des 2014 Endring av Prop. 1 S (2014-2015) om statsbudsjettet 2015 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
7. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
15. jun 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Arbeids- og sosialdepartementet (Tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet og pensjonar i folketrygda mv. frå 1. mai 2014) Behandlet
22. mai 2014 Lov om stans i utbetalinga av offentlege ytingar og barnebidrag når ein av foreldra har bortført eit barn til utlandet Behandlet
19. mai 2014 Endringer i folketrygdloven (reduksjon av mødrekvoten og fedrekvoten) Behandlet
12. mai 2014 Grunnlovsforslag om ny § 103 (rett til å stifte familie) (Dokument 12:34) Behandlet
12. mai 2014 Grunnlovsforslag om ny § 103 (rett til å stifte familie) (Dokument 12:35) Behandlet
24. mar 2014 Representantforslag om innføring av to barnehageopptak i året Behandlet
17. mar 2014 Endringer i adopsjonsloven mv. Behandlet
16. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Arbeidsdepartementet Behandlet
15. des 2013 Tilbaketrekning av Prop. 200 L (2012-2013) Lov om stans i utbetalinga av offentlege ytingar og barnebidrag når ein av foreldra har bortført eit barn til utlandet Behandlet
15. des 2013 Tilbaketrekning av Meld. St. 44 (2012-2013) Likestilling kommer ikke av seg selv Behandlet
15. des 2013 Tilbaketrekning av Prop 184 L (2012-2013) Endringer i folketrygdloven (forenklinger i foreldrepengeordningen) Behandlet
9. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
9. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (familie- og kulturkomiteen) Behandlet
8. des 2013 Endringer i lønnsgarantiloven, permitteringsloven, forskotteringsloven og folketrygdloven (samleproposisjon) Behandlet
5. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
5. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
18. jun 2013 Representantforslag om handlingsplan for bedre foreldresamarbeid etter samlivsbrudd Behandlet
18. jun 2013 Representantforslag om tiltak som fremmer reell kjønnslikestilling i Norge Behandlet
17. jun 2013 Representantforslag om tiltak for å bekjempe fattigdom i Norge Behandlet
17. jun 2013 Representantforslag om tiltak mot barnefattigdom i Norge Behandlet
12. jun 2013 Endringer i rettsgebyrloven og lov om notarius publicus (gebyr for notarialforretninger og testamentoppbevaring) Behandlet
9. jun 2013 Representantforslag om handlingsplan for full fosterhjemsdekning og en stabilitetsreform i barnevernet Behandlet
9. jun 2013 Endringer i barnevernloven Behandlet
5. jun 2013 Endringer i barnelova (barneperspektivet i foreldretvister) Behandlet
5. jun 2013 Endringer i barnelova (farskap og morskap) Behandlet
3. jun 2013 Representantforslag om tiltak for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandlet
29. mai 2013 Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner. Det handler om å leve Behandlet
26. mai 2013 Endringer i bioteknologiloven (straffebestemmelsen og assistert befruktning til personer med seksuelt overførbare sykdommer) Behandlet
6. mai 2013 Endringer i arbeidsmiljøloven (lønn under ammefri) Behandlet
6. mai 2013 Endringar i folketrygdlova (utviding av stønadsperioden for foreldrepengar mv.) Behandlet
28. apr 2013 Representantforslag om barns beste i asylpolitikken Behandlet
20. mar 2013 Representantforslag om overgangsordninger for studenter som blir gravide rett etter fullført utdannelse Behandlet
20. mar 2013 En helhetlig integreringspolitikk. Mangfold og fellesskap Behandlet
18. feb 2013 Midlertidig lov om overføring av foreldreskap for barn i Norge født av surrogatmor i utlandet mv. Behandlet
18. feb 2013 Representantforslag om endringer i foreldrepermisjonsordningen Behandlet
18. feb 2013 Representantforslag om å kjøpekraftjustere kontantstøtte og barnetrygd i forhold til utgiftsnivået i bostedslandet Behandlet
18. feb 2013 Representantforslag om styrking av familievernet Behandlet
11. feb 2013 Representantforslag om å sikre bedre rettigheter til pleiepenger for pårørende med alvorlig syke barn Behandlet
16. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Arbeidsdepartementet Behandlet
12. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
12. des 2012 Representantforslag om omfordeling av barnetrygden Behandlet
9. des 2012 Endringer i likestillingsloven (tydeliggjøring av rettigheter ved foreldrepermisjon) Behandlet
4. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
3. des 2012 Representantforslag om å stanse utbetaling av velferds- og trygdeytelser ved barnebortføring Behandlet
10. okt 2012 Representantforslag om endringer i utlendingsregelverket for å få mer rettferdige familiegjenforeningsregler Behandlet
10. jun 2012 Representantforslag om oppfølging av Stortingets intensjon vedrørende barnebidrag Behandlet
9. mai 2012 Endringer i folketrygdloven (tredeling av foreldrepengeperioden) Behandlet
2. mai 2012 Representantforslag om en pappastrategi for etablering av likeverdig foreldreskap Behandlet
28. mar 2012 Fordelingsmeldingen Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
14. des 2011 Endringar i statsbudsjettet 2011 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
11. des 2011 Endringer i kontantstøtteloven Behandlet
11. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Arbeidsdepartementet Behandlet
4. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
30. nov 2011 Representantforslag om å avgrense rett til kontantstøtte ut fra statsborgerskap Behandlet
7. jun 2011 Oversendelsesforslag vedrørende nødvendige lovendringer for å ivareta begge foreldres rett til foreldrepenger ved samlivsbrudd. Behandlet
7. jun 2011 Oversendelsesforslag vedrørende endring av lover og regelverk slik at begge foreldre får lik uttaksrett. Behandlet
7. jun 2011 Oversendelsesforslag vedrørende endring av lover og regelverk slik at det blir opp til det enkelte foreldrepar hvordan de vil fordele foreldrepermisjonen mellom seg. Behandlet
30. mai 2011 Representantforslag om en endring av barneloven for foreldres plikt til å betale tilskudd for myndige barn som flytter ut av hjemmet Behandlet
29. mai 2011 Endringer i folketrygdloven (utvidelse av fedrekvoten mv.) Behandlet
25. mai 2011 Representantforslag om endring av norske myndigheters håndtering av saker om barnebortføring Behandlet
22. mai 2011 Representantforslag om oppholdstid og åpningstider i barnehagen Behandlet
22. mai 2011 Representantforslag om endring av lovverket for foreldrepenger ved barns død Behandlet
4. mai 2011 Representantforslag om full fosterhjemsdekning innen 2013 Behandlet
14. mar 2011 Representantforslag om mer forutsigbarhet og mindre byråkratisk adopsjonsprosess Behandlet
13. mar 2011 Representantforslag om praksis ved tildeling av pleiepenger Behandlet
10. mar 2011 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
2. feb 2011 Endringar i lov 17. februar 1989 nr. 2 om bidragsforskott Behandlet
13. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
13. des 2010 Endringar i statsbudsjettet 2010 Behandlet
12. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
6. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
17. nov 2010 Samtykke til ratifikasjon av konvensjon om internasjonal innkreving av underholdsbidrag Behandlet
15. jun 2010 Representantforslag om en gjennomgang og styrking av tilsynsordningen i barnevernet Behandlet
15. jun 2010 Representantforslag om likebehandling av offentlige og private tilbydere av barneverntjenester og etablering av en nettportal Behandlet
7. jun 2010 Endringer i bidragsinnkrevingsloven og barneloven Behandlet
7. jun 2010 Representantforslag om foreldrepermisjonen mellom mor og far Behandlet
7. jun 2010 Endringer i barnehageloven Behandlet
7. jun 2010 Endringer i straffeloven 1902 mv. Behandlet
7. jun 2010 Oversendelsesforslag om edrene som fortsatt ikke har rett til å ta ut foreldrepenger. Behandlet
24. mai 2010 Endringer i lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner Behandlet
10. mai 2010 Endringer i folketrygdloven, kontantstøtteloven og barnetrygdloven Behandlet
10. mai 2010 Representantforslag om kvinners/mors informasjonsplikt om barnefar og strafferettslige endringer i barneloven Behandlet
2. mai 2010 Oversendelsesforslag om revidering av adopsjonsloven. Behandlet
2. mai 2010 Oversendelsesforslag om gjennomgang av ordningen adopsjon med besøksrett. Behandlet
28. apr 2010 Representantforslag om etablering av et senter for tverrfaglig og helhetlig bekjempelse av menneskehandel og overgrep mot barn via digitale medier Behandlet
28. apr 2010 Representantforslag vedrørende norske myndigheters håndtering av saker om barnebortføring Behandlet
28. apr 2010 Representantforslag om kjemisk kastrering av pedofilidømte Behandlet
19. apr 2010 Innlemmelse i EØS-avtalen av rådsdirektiv om likebehandling av kvinner og menn ved tilgang til varer og tjenester Behandlet
19. apr 2010 Endringer i adopsjonsloven og barnevernloven Behandlet
22. mar 2010 Oversendelsesforslag om lovendring som gir bedre beskyttelse for barn som blir utsatt for overgrep av sine foreldre. Behandlet
22. mar 2010 Oversendelsesforslag om konkrete tiltak mot samværssabotasje. Behandlet
18. mar 2010 Representantforslag om tiltakspakke for å begrense og bekjempe fattigdom blant barn Behandlet
17. mar 2010 Representantforslag om å sikre full barnevernsdekning Behandlet
10. mar 2010 Representantforslag om å innføre en fleksibel foreldrepermisjon Behandlet
10. mar 2010 Representantforslag om å overføre oppgaver fra Barne-, ungdoms- og familieetatens regionskontorer til den kommunale barnevernstjenesten Behandlet
8. mar 2010 Representantforslag om tiltak for barn som har nedsatt funksjonsevne og deres familier Behandlet
8. mar 2010 Endringer i arbeidsmiljøloven Behandlet
8. mar 2010 Endringer i barnelova mv. Behandlet
3. mar 2010 Representantforslag om umiddelbar lovendring for å sikre skjerpet straffenivå i volds-, overgreps- og voldtektssaker Behandlet
3. mar 2010 Representantforslag om innføring av obligatorisk dødsstedsundersøkelse ved alle tilfeller av plutselig og uventet spedbarnsdød Behandlet
1. mar 2010 Kvalitet i barnehagen Behandlet
14. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
14. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
10. des 2009 Lov om pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem Behandlet
10. des 2009 Endringer i lov om Statens Pensjonskasse Behandlet
7. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
7. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
7. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
6. des 2009 Forvaltning av barnehagetjenestene Behandlet
25. nov 2009 Skatte-, avgifts- og tollvedtak for 2010 Behandlet