Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at Norge bidrar til flernasjonale fredsstøttende operasjoner i regi av FN, NATO og EU og fremmer arbeidet for mer helhetlige og integrerte fredsoperasjoner. Partiprogram EU/EØS FN FREDSARBEID NATO
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at Norge bidrar til at FN, NATO og EU øker kvinneandelen i sine bidrag. Partiprogram EU/EØS FN LIKESTILLING NATO
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil føre en aktiv europapolitikk som, uavhengig av norsk medlemskap i EU, tar vare på viktige målsettinger for Europas utvikling og for Norge. Partiprogram EU/EØS
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke samarbeidet med EU spesielt innen områder der vi har felles mål og interesser med EUs medlemsland - som miljø, klima og forskning. Partiprogram EU/EØS
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil øke vår kontakt og samarbeid med Europaparlamentet. Partiprogram EU/EØS
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil støtte utvidelse av EU og bidra til et tettere felles samarbeid med europeisk land i øst og sør som ikke er medlemmer av EU. Partiprogram EU/EØS
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til å styrke europeisk samarbeid om arbeidertakernes rettigheter og tiltak mot sosial dumping. Partiprogram ARBEIDSLIV EU/EØS
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at Europa i nært samarbeid med FN tar ansvar for å forebygge og håndtere kriser. Partiprogram EU/EØS FN FREDSARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil bygge opp økt kunnskap om EU-samarbeidet og EØS-avtalen, og økt bredde i Norges kontakter mot EU- og EU-landene. Vi vil stimulere til en løpende Europa-debatt. Partiprogram EU/EØS
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil bruke mulighetene som økt regionalt samarbeid og ad-hoc samarbeid innad i EU gir. Partiprogram EU/EØS
2009-2013 Høyre For å styrke forskningsinnsatsen vil Høyre styrke arbeidet for at norsk næringsliv og norske forskningsmiljøer får mulighet til å delta i europeiske forskningsprosjekter. Partiprogram EU/EØS FORSKNING
2009-2013 Høyre For å styrke fiskerinæringen vil Høyre arbeide for at EU endrer sin fiskeripolitikk slik at forvaltningsregimene blir likere. Partiprogram EU/EØS FISKERIER
2009-2013 Høyre For å styrke fiskerinæringen vil Høyre arbeide for å få EU til å forby dumping av fisk. Partiprogram EU/EØS FISKERIER HAVBRUK
2009-2013 Høyre For å trygge norske interesser vil Høyre arbeide for at Norge skal bli medlem av EU så raskt som mulig. Partiprogram EU/EØS
2009-2013 Høyre For å trygge norske interesser vil Høyre styrke innsatsen for å sikre Norge innflytelse over europeisk energipolitikk. Partiprogram ENERGI EU/EØS
2009-2013 Høyre For å trygge norske interesser vil Høyre prioritere militære bidrag til operasjoner i regi av NATO og EU. Partiprogram EU/EØS INTERNASJONALT SAMARBEID NATO
2009-2013 Høyre For å utvikle nordområdene vil Høyre arbeide for økt oppmerksomhet fra EU, USA og NATO om utfordringene i nordområdene. Partiprogram EU/EØS INTERNASJONALT SAMARBEID NATO POLAROMRÅDER UTENRIKSSAKER
2009-2013 Høyre For å få mer og renere energi vil Høyre at staten sammen med industrien skal danne industrikraftkonsortium, innenfor EØS-avtalen, for å sikre konkurransedyktige kraftavtaler for industrien. Partiprogram ENERGI EU/EØS NÆRINGSLIV UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Kristelig Folkeparti Dersom stortingsflertallet går inn for å søke om norsk EU-medlemskap, skal det kun holdes folkeavstemning når forhandlingene er avsluttet, og resultatet er kjent. KrF vil respektere folkeflertallets avgjørelse. Partiprogram EU/EØS
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at EØS-avtalen må utnyttes effektivt og utvikles i takt med nye behov. Partiprogram EU/EØS TRAKTATER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge ikke skal søke om medlemskap i EU, men beholde dagens tilknytningsformer. Partiprogram EU/EØS
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil respektere flertallet i en eventuell ny folkeavstemning om norsk EU-medlemskap. Partiprogram EU/EØS
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en aktiv Europapolitikk i tillegg til EØS-samarbeidet for å utvikle og styrke samarbeidet med EU. Norge har næringspolitiske interesser som krever gode relasjoner med EU. Partiprogram EU/EØS ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge også i fremtiden skal delta i EUs kvotesystem for klimagasser. Norge må være en pådriver for å sikre at systemet fører til større utslippsreduksjoner, ved at den samlede kvotemengden reduseres og ordningen med gratis-tildeling av kvoter fases ut. Partiprogram EU/EØS FORURENSNING MILJØVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre næringslivet likeverdige konkurransevilkår med sammenlignbare land i Europa. Partiprogram EU/EØS NÆRINGSLIV
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge utnytter handlingsrommet innenfor EØS for støtte til næringsutvikling. Partiprogram EU/EØS NÆRINGSLIV
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha internasjonalt samarbeid om samfunnssikkerhet og krisehåndtering innenfor rammen av NATO, EU og FN. Partiprogram EU/EØS FN FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID NATO
2009-2013 Venstre Venstre vil sikre norsk fiskeri- og sjømatnæring friere adgang til EU-markedet. Partiprogram EU/EØS FISKERIER UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Venstre Venstre vil arbeide for å hindre at EUs datalagringsdirektiv blir en del av norsk lov, og om nødvendig bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen. Partiprogram EU/EØS PERSONVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil sette i gang en offentlig utredning for å oppdatere dagens åndsverks- og opphavsrettslovgivning, både nasjonalt og internasjonalt. Partiprogram EU/EØS KULTUR
2009-2013 Venstre Venstre vil styrke OSSE og Europarådet til å ivareta sine kjerneområder, og fremme en effektiv arbeidsdeling i forhold til FN, EU og NATO. Partiprogram EU/EØS EUROPARÅDET FN NATO
2009-2013 Senterpartiet Sp vil aktivt arbeide imot ein norsk EU-medlemskap. Partiprogram EU/EØS
2009-2013 Senterpartiet Sp vil seie opp EØS-avtalen i samsvar med avtalen artikkel 127 og erstatte han med bilaterale handels- og samarbeidsavtalar med EU. Partiprogram EU/EØS
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at så lenge vi er underlagt EØS-avtalen, krevje ei evaluering av denne avtalen og konsekvensane av den tilhøyrande domstolsordninga for det norske samfunnet, og utgreie alternativ. Partiprogram EU/EØS
2009-2013 Senterpartiet Sp vil framleis reservere oss mot direktiv som trugar den norske velferdsmodellen eller grunnleggjande interesser i det norske samfunnet. Partiprogram EU/EØS
2009-2013 Senterpartiet Sp vil avvise eikvar norsk deltaking i Frontex, eller medverknad til mannskap til vern av den ytre grensa i EU, som ikkje tek utgangspunkt i paragraf 26 i Grunnlova. Paragrafen slår fast at einkvar medverknad av styrkar skal bli vurdert av Stortinget. Partiprogram EU/EØS
2009-2013 Senterpartiet Sp vil avvikle ESA og EFTA-domstolen og basere tvisteløysing på nasjonale domstolar og tvisteløysingsmekanismen til WTO. Partiprogram EU/EØS
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at Noreg heller medverkar til ein nordisk styrke i FN-regi framfor deltaking i den nordiske militære innsatsgruppa til EU. Partiprogram EU/EØS FN NORDISK SAMARBEID
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge reserverer seg mot EUs postdirektiv fordi direktivet vil føre til dårligere kvalitet og økt pris på posttjenestene i distrikts-Norge. Partiprogram EU/EØS POST
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil også gå imot at Norge og EFTA bruker bilaterale handelsavtaler til å innføre regler på disse områdene som er avvist i WTO. Kriterier om faglige, sosiale og demokratiske rettigheter må være avgjørende når det forhandles om nye avtaler. Partiprogram EU/EØS FN MENNESKERETTIGHETER UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV sier nei til norsk medlemskap i EU. Partiprogram EU/EØS
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV arbeider for at Norge innleder forhandlinger med EU om en mindre omfattende handels– og samarbeidsavtale, og at EØS-avtalen sies opp i forbindelse med dette. Partiprogram EU/EØS
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil ikke liberalisere grunnleggende velferdstjenester. Partiprogram EU/EØS HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV går mot at EUs datalagringsdirektiv implementeres i Norge. Partiprogram EU/EØS PERSONVERN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV ønsker ikke at Norge bidrar til EUs nordiske kampgruppe. Partiprogram EU/EØS
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti EUs samarbeid om asyl–, flyktning– og visumpolitikk fører til en vilkårlig behandling av asylsøkere. SV vil at Norge skal tre ut av dette samarbeidet. Partiprogram EU/EØS INNVANDRERE
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil respektere folkets syn i en eventuell folkeavstemming om norsk EU-medlemskap. Partiprogram EU/EØS INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne særnorske regler som blant annet forbyr innførsel av produkter som er lovlig i EU. Partiprogram EU/EØS ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for at Norge får delta i de europeiske forsvarspolitiske fora. Partiprogram EU/EØS
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil videreføre samarbeidet med EU på det forsvars- og sikkerhetspolitiske feltet. Regjeringserklæring EU/EØS FORSVAR
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil prioritere det pågående arbeidet i EFTA om utvikling av bestemmelser om miljø og arbeidstakerrettigheter i framtidige handelsavtaler. Regjeringserklæring ARBEIDSVILKÅR EU/EØS UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at utslipp fra kraftintensiv industri skal reguleres innenfor EUs kvotesystem. Regjeringserklæring EU/EØS INDUSTRI MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sikre et sterkt importvern som en viktig forutsetning for opprettholdelse av landbruksproduksjonen og en innovativ og offensiv norsk næringsmiddelindustri i hele landet. Norge skal arbeide internasjonalt for et internasjonalt rammeverk (EØS/WTO) som sikrer dette. Ved en eventuell ny WTO-avtale skal regjeringen ta i bruk alle de virkemidler avtalen gir til å sikre norsk landbruksproduksjon og norsk næringsmiddelindustri. Ved en slik avtale må det gis kompensasjon for tap av innekt. Eventuell videreutvikling av våre avtaler med EU må utformes på en gjensidig fordelaktig basis innenfor partenes respektive landbrukspolitikk. Regjeringserklæring EU/EØS INDUSTRI INTERNASJONALT SAMARBEID LANDBRUK
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil stå fast på det unntaket som vi fikk i EØS-avtalen om at det er norske myndigheter som avgjør hvilke genmodifiserte produkter som kan utsettes, markedsføres og selges i Norge. Vi skal videreføre en restriktiv holdning. Regjeringserklæring EU/EØS LANDBRUKSPRODUKTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil innlemme norsk luftfart i EUs kvotehandelssystem og arbeide for at internasjonal luftfart skal omfattes av neste internasjonale klimaavtale. Regjeringserklæring EU/EØS FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID LUFTFART
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Arbeiderpartiet vil implementere datalagringsdirektivet forutsatt at det i utredningen ikke framkommer klare negative konsekvenser for personvernet. Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet vil av personvernmessige hensyn gå mot implementering av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett. SVs og SPs statsråder og stortingsrepresentanter stilles fritt i denne saken. Regjeringserklæring EU/EØS KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil utsette implementeringen av EUs tredje postdirektiv. Vi vil innhente kunnskap og utrede konsekvenser av en eventuell implementering av direktivet. Regjeringserklæring EU/EØS POST
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil arbeide for at EU ikke innfører et helsedirektiv som innebærer et svekket offentlig og desentralisert helsetilbud. Regjeringserklæring EU/EØS HELSEVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti EUs fjerde jernbanepakke vil pålegge Norge å splitte opp jernbanen og privatisere togtrafikken innen 2019. SV vil i allianse med fagbevegelsen i Norge og Europa forsvare selvråderetten til en nasjonal jernbanepolitikk. Partiprogram ARBEIDSLIV EU/EØS JERNBANER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at ingen norske garantiordninger svekkes som følge av EØS. Partiprogram EU/EØS FORBRUKERSAKER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV ønsker norsk deltakelse i et mellomstatlig samarbeid, ikke en overnasjonal union som flytter makten over viktige deler av samfunnsutviklingen ut av folkevalgte organer. Partiprogram EU/EØS INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å trygge Norge som selvstendig og demokratisk nasjon gjennom å jobbe for å forhindre norsk medlemskap i EU. Partiprogram EU/EØS
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Norge innleder forhandlinger med EU om en mindre omfattende handels– og samarbeidsavtale som erstatter dagens EØS-avtale. Partiprogram EU/EØS
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å sikre at EØS ikke kan overprøve tariffavtaler, at lovgivningen for arbeidslivet ikke kan svekkes av EU og at EU-regler ikke kan sette til side ILO-konvensjoner Norge har forpliktet seg til å følge. Partiprogram EU/EØS
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Norge aktivt benytter reservasjonsretten i EØS, blant annet ved å legge ned veto mot direktiver som svekker den norske velferdsmodellen. Partiprogram EU/EØS
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Norges EØS-bidrag brukes aktivt for å bedre romfolkets situasjon i Europa. Partiprogram EU/EØS
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre Norges deltagelse i EUs nye forskningsprogram «Horizon 2020», som starter i 2014. Partiprogram EU/EØS FORSKNING
2013-2017 Venstre Venstre vil jobbe for at EU reduserer det totale antallet kvoter innenfor det europeiske kvotesystemet. Partiprogram EU/EØS MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil jobbe for å gi norsk fiskeri- og sjømatnæring friere adgang til EU-markedet. Partiprogram EU/EØS HAVBRUK
2013-2017 Venstre Venstre vil fjerne EUs datalagringsdirektiv fra norsk lovverk om det blir implementert og arbeide nasjonalt og internasjonalt for at overvåking av privat kommunikasjon forutsetter rettslig kjennelse. Partiprogram EU/EØS PERSONVERN SAMFERDSEL
2013-2017 Venstre Venstre vil arbeide aktivt overfor EU for å sikre at den nye personvernforordningen, som ved ikrafttredelse også vil gjelde for Norge, skal gi et høyere beskyttelsesnivå for personvern enn i dag. Partiprogram EU/EØS PERSONVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil videreutvikle et nærmere forsvarssamarbeid med de nordiske landene og EU innenfor rammene av vårt NATO-medlemskap. Partiprogram EU/EØS FORSVAR NATO
2013-2017 Venstre Venstre vil at spørsmålet om norsk medlemskap i EU skal avgjøres ved folkeavstemning. Partiprogram EU/EØS
2013-2017 Venstre Venstre vil føre en aktiv Europapolitikk og styrke samarbeidet med EU, spesielt innenfor miljø, klima, forskning og menneskerettigheter. Partiprogram EU/EØS
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke samarbeidet med EUs demokratiske institusjoner, særlig Europaparlamentet. Partiprogram EU/EØS
2013-2017 Venstre Venstre vil gi EFTA-landene en observatør i Det europeiske råd. Partiprogram EU/EØS
2013-2017 Venstre Venstre vil i større grad bruke mulighetene som økt regionalt samarbeid innenfor EU gir. Partiprogram EU/EØS
2013-2017 Venstre Venstre vil samle koordineringsansvaret for regjeringens europapolitikk under én statsråd. Partiprogram EU/EØS
2013-2017 Høyre Høyre vil åpne for produktprøver og begrenset alkoholsalg direkte fra produsent, og om nødvendig jobbe for å endre EU-lovgivningen på feltet. Partiprogram EU/EØS REISELIVSNÆRING
2013-2017 Høyre Høyre vil at norge skal delta i viderutviklingen av EUs klimakvotesystem, og arbeide for et ambisiøs mål for europeiske utslippsreduksjoner. Den vesentlige delen av Norges klimaforpliktelser må oppfylles gjennom egne tiltak i Norge eller innenfor EUs kvotesystem. Partiprogram EU/EØS MILJØVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil arbeide for styrket integrasjon i Europa og norsk medlemskap i EU. Spørsmålet om medlemskap i EU skal avgjøres ved fokeavstemming. Så lenge Norge ikke er medlem, vil Høyre prioritere en mer aktiv europapolitikk. Partiprogram EU/EØS
2013-2017 Høyre Høyre vil prioritere tilstedeværelsen i EU-sammenhenger og styrke koordineringen av regjeringens arbeid med EU- og EØS-saker, og muligheten for å være representert i komiteer og arbeidsgrupper må utnyttes så godt som mulig. Partiprogram EU/EØS
2013-2017 Høyre Høyre vil bidra i internasjonale militære operasjoner gjennom NATO, FN eller EU, avhengig av våre spesifikke fortrinn og behov, samt det som tjener oppdraget best. Norsk deltagelse skal bidra til norsk og internasjonal fred og sikkerhet. Partiprogram EU/EØS FN FN-STYRKER FREDSARBEID NATO UTENRIKSSAKER
2013-2017 Høyre Høyre vil støtte EU som den viktigste pådriveren til Europarådet og OSSE. Disse arenaene skal brukes til diskusjon om rettslige og politiske løsninger på utfordringer som følge av innvandring og migrasjon i Europa. Partiprogram EU/EØS INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil respektere folkets syn i en eventuell folkeavstemning om norsk EU-medlemskap. Partiprogram EU/EØS
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne særnorske regler som blant annet forbyr innførsel av produkter som er lovlige i EU. Partiprogram EU/EØS UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for å videreutvikle et tett, nært og dynamisk samarbeid med EU både multilateralt og med de enkelte medlemsland bilateralt. Partiprogram EU/EØS
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for tiltak som sikrer en bedre beredskap for å håndtere bank- og gjeldskrisen i Europa og store svingninger i internasjonal økonomi. Partiprogram EU/EØS FINANSER ØKONOMISK SAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil heve terskelen for å få del i norske velferdsgoder i forbindelse med økt arbeidsinnvandring fra EU. Partiprogram ARBEIDSLIV EU/EØS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre markedsadgang gjennom EØS-avtalen og aktivt arbeid opp mot EUs organer og trygge norske bedrifters mulighet til å konkurrere på lik linje i det europeiske markedet. Partiprogram EU/EØS NÆRINGSLIV UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at alle som kommer til Norge for opphold eller arbeid skal få informasjon om plikter og rettigheter i det norske samfunnet. Partiprogram EU/EØS INNVANDRERE
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil innføre tilbud om 300 timer norsk- og samfunnsopplæring for arbeidsinnvandrere og deres familie fra EØS-området som blir i Norge i mer enn seks måneder. Partiprogram EU/EØS INNVANDRERE
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at alle som har rett og plikt til norsk- og samfunnsfagsopplæring, skal gjennomføre en avsluttende prøve. Denne må bestås for å få norsk statsborgerskap. Partiprogram EU/EØS INNVANDRERE
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvide EFTAs nettverk av frihandelsavtaler til nye land med voksende markeder, blant annet i Afrika. Partiprogram EU/EØS UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil føre en aktiv Europapolitikk som ivaretar norske interesser og bidrar til å nå viktige målsettinger for Europa. Partiprogram EU/EØS EUROPARÅDET UTENRIKSSAKER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utnytte handlingsrommet som ligger i EØS-avtalen gjennom tidlig medvirkning og implementering av regelverk. Partiprogram EU/EØS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for et felles regelverk i det indre markedet som respekterer prinsippene og rettighetene som gjelder i vårt arbeidsmarked. Partiprogram EU/EØS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke samarbeidet med EU på områder der vi har felles interesser, som klima, miljø, forskning, asyl og flyktningpolitikk. Partiprogram EU/EØS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke samarbeidet med Europaparlamentet og Europarådet. Partiprogram EU/EØS EUROPARÅDET
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil aktivt benytte vårt medlemskap i Party of European Socialists (PES) til å fremme vårt syn. Partiprogram EU/EØS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bygge opp kunnskapen om EU-samarbeidet og EØS-avtalen og stimulere til en løpende Europadebatt. Partiprogram EU/EØS
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet vil arbeide for at EUs kvotesystem blir et mest mulig effektivt virkemiddel, blant annet ved at taket for de totale utslippene reduseres. Partiprogram EU/EØS MILJØVERN
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet ønsker ikke å overføre myndighet til overnasjonale organer og er en garantist mot EU-medlemskap. Partiprogram EU/EØS
2013-2017 Senterpartiet Sp vil opprettholde [modellen med hjemfallsrett og nasjonalt og lokalt eierskap til naturressursene] slik at velstanden kommer også framtidige generasjoner til gode. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI EU/EØS VASSDRAGSREGULERING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil synliggjøre EØS-avtalens svekkelse av det lokale folkestyret og så langt det er mulig motvirke avtalens inngripen i avgjørelser som bør tas i kommunene av kommunestyrene. Partiprogram EU/EØS
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet mener at Norge fortsatt skal stå utenfor EU og til at vi vil si opp EØS-avtalen og erstatte den med handels- og samarbeidsavtaler med EU. Partiprogram EU/EØS
2013-2017 Senterpartiet Så lenge Norge er en del av EØS vil Senterpartiet arbeide for en aktiv bruk av reservasjonsretten. Partiprogram EU/EØS
2013-2017 Senterpartiet Sp vil stå som garantist mot norsk EU-medlemskap og arbeide aktivt mot en norsk EU-søknad. Partiprogram EU/EØS
2013-2017 Senterpartiet Sp vil erstatte EØS-avtalen med handels- og samarbeidsavtaler med EU. Partiprogram EU/EØS
2013-2017 Senterpartiet Sp vil reservere oss mot direktiver og forordninger gjennom EØS eller mot andre avtaler som truer den norske velferdsmodellen eller grunnleggende norske interesser. Partiprogram EU/EØS
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at det Norske folk selv skal påvirke avgjørelsen om Norge skal være medlem i EØS og ha et framtidig mål om en folkeavstemning om Norges EØS-medlemskap. Partiprogram EU/EØS
2013-2017 Senterpartiet Sp vil bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen mer aktivt, og konsekvent avvise regelverk som ikke er EØS-relevant. Partiprogram EU/EØS
2013-2017 Senterpartiet Sp vil arbeide for tettere samarbeid med Storbritannia i EU- og EØS-spørsmål. Partiprogram EU/EØS
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil videreutvikle det internasjonale samarbeidet om samfunnssikkerhet og krisehåndtering innenfor rammen av NATO, EU og FN. Partiprogram EU/EØS FN FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID NATO
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil fortsatt samarbeide nært med allierte i NATO og EU og videreutvikle det militærfaglige og forsvarspolitiske samarbeidet med Sverige og Finland. Partiprogram EU/EØS FORSVAR NATO NORDISK SAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for flere bilaterale handelsavtaler med land utenfor Europa innenfor rammen av EFTAs tredjelandsavtaler, såfremt det ikke går på bekostning av WTO-forhandlingene. Partiprogram EU/EØS UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil utnytte vårt handlingsrom i EØS-avtalen effektivt og styrke samarbeidet med EU. Partiprogram EU/EØS
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge ikke skal søke om medlemskap i EU, men beholde dagens tilknytningsformer. Partiprogram EU/EØS
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil respektere flertallet i en eventuell ny folkeavstemning om norsk EU-medlemskap. Partiprogram EU/EØS
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke anbudstaket for offentlige innkjøp og oppdrag til gjeldende EØS-nivå så lenge vi er bundet av denne avtalen. Partiprogram EU/EØS STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utvikle det handelspolitiske samarbeidet med våre nærmeste naboer, inkludert EU, og arbeide for nye handelsavtaler gjennom EFTA. Regjeringserklæring EU/EØS UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil delta aktivt i EUs sikkerhets- og forsvarspolitiske fora hvor dette er hensiktsmessig. Regjeringserklæring EU/EØS FORSVAR
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bidra i internasjonale militære operasjoner gjennom FN, NATO, og EU, avhengig av våre spesifikke fortrinn og behov, samt det som tjener oppdraget best. Norsk militær deltakelse skal bidra til norsk og internasjonal fred og sikkerhet og ha forankring i folkeretten. Regjeringserklæring EU/EØS FN FREDSARBEID NATO
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil tilleggsfinansiere eventuelle nye utenlandsoperasjoner. Regjeringserklæring EU/EØS FN NATO UTENRIKSSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Norge skal jobbe for å styrke EUs kvotesystem (EU ETS) som virkemiddel for å nå europeiske klimamål etter 2020. Regjeringserklæring EU/EØS MILJØVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil føre en proaktiv politikk for å ivareta norske interesser ved å medvirke tidligere i prosesser og politikkutforming i EU. Regjeringserklæring EU/EØS
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil søke å utdype bilaterale relasjoner med sentrale europeiske land. Regjeringserklæring EU/EØS
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke koordineringen av statsforvaltningens samlede håndtering av europasaker for å sikre effektiv saksbehandling og bedre norsk medvirkning. Regjeringserklæring EU/EØS
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil prioritere deltagelse i uformelle og formelle europeiske fora som EØS-avtalen gir oss adgang til. Regjeringserklæring EU/EØS
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil involvere Stortinget tidlig i avklaringen av viktige EØS-prosesser. Regjeringserklæring EU/EØS
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil søke å avklare velferdsordninger i EØS-regelverket, og bidra til å gjøre prinsippet om fri bevegelse mer bærekraftig. Regjeringserklæring EU/EØS
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil videreutvikle det internasjonale samarbeidet om samfunnssikkerhet og beredskap innenfor rammen av NATO, EU og FN. Partiprogram EU/EØS FN FORSVAR NATO SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil beholde dagens tilknytningsformer til EU, og ikke søke om medlemskap. Dersom stortingsflertallet søker om EU-medlemskap, mener KrF at det skal avholdes folkeavstemning når forhandlingene er avsluttet. KrF vil respektere flertallets avgjørelse. Partiprogram EU/EØS
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil utnytte vårt handlingsrom i EØS-avtalen og delta aktivt i arbeidet med felles europeiske løsninger på felles utfordringer. Partiprogram EU/EØS INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre passfriheten i Europa og samarbeide om europeiske løsninger på migrasjonsutfordringene. Partiprogram EU/EØS GRENSESPØRSMÅL
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for å forbedre EØS-avtalen med sikte på å sikre norske interesser. Partiprogram EU/EØS
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide mot norsk medlemskap i EU. Partiprogram EU/EØS
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne særnorske regler som blant annet forbyr innførsel av produkter som er lovlige i EU. Partiprogram EU/EØS UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at norsk eksport av olje, gass og fisk dreier seg om viktige nasjonale ressurser som skal være underlagt norsk lovgivning og jurisdiksjon. Partiprogram EU/EØS UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil heve terskelen for å få del i norske velferdsgoder i forbindelse med arbeidsinnvandring fra EU, disse ytelsene bør lønns- og prisjusteres. Partiprogram EU/EØS HELSEVESEN INNVANDRERE SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil vurdere fortløpende om Norge er tjent med fortsatt medlemskap i Schengen dersom man ikke får kontroll på yttergrensene. Partiprogram EU/EØS GRENSESPØRSMÅL
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil reforhandle deler av EØS-avtalen . Partiprogram EU/EØS UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre markedsadgang gjennom EØS-avtalen og arbeide opp mot EUs organer for å trygge norske bedrifters muligheter til å konkurrere på lik linje i det europeiske markedet. Partiprogram EU/EØS UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at kvoteprisen i EUs kvotesystem utvikles slik at kvotesystemet bidrar både med utslippsreduksjoner og teknologiutvikling. Partiprogram EU/EØS MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bruke handlingsrommet i EØS til å fremme klimavennlige investeringer. Partiprogram EU/EØS MILJØVERN UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil følge opp Paris-avtalen i samarbeid med EU, ved 43 prosent kutt i kvotepliktig sektor og 40 prosent kutt i ikke-kvotepliktig sektor innen 2030. Partiprogram EU/EØS MILJØVERN TRAKTATER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil jobbe for en felles europeisk panteordning. Partiprogram EU/EØS FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre industrien konkurransedyktige og langsiktige rammebetingelser som styrker Norge som vertsnasjon for fremtidsrettet industri blant annet ved å utnytte rammeverket i EU. Partiprogram EU/EØS INDUSTRI UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil vil i samarbeid med industrien legge til rette for at norske bedrifter skal kunne lykkes i markedet for produksjon av kritiske metaller for norsk og europeisk industri. Partiprogram EU/EØS INDUSTRI UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre konkurransedyktige rammebetingelser for nye store industriinvesteringer, herunder garanti- og låneforsterkningsordninger som ligger innenfor regelverket om statsstøtte i EØS-avtalen. Partiprogram EU/EØS INDUSTRI
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til at EU får et lovverk for luftfarten som gir insentiver for å kutte CO2-utslipp og sørger for at europeiske selskaper er konkurransedyktige. Partiprogram EU/EØS LUFTFART MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stille klare krav til alle europeiske stater om å ta imot sin andel av flyktninger. Partiprogram EU/EØS INNVANDRERE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at Norge skal være en pådriver i Europa for en felles løsning på utfordringene knyttet til ekstraordinære ankomster av mennesker på flukt. Partiprogram EU/EØS INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for nødvendig oppfølging av EUs personvernforordning. Partiprogram EU/EØS PERSONVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for felles europeiske tilsvar på flyktningkrisen, basert på solidaritet, ansvar og bærekraft. Partiprogram EU/EØS INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for å opprettholde og styrke Schengen-samarbeidet. Partiprogram EU/EØS GRENSESPØRSMÅL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen maksimalt gjennom tidlig medvirkning i beslutningsprosessene og ved å gjennomføre politiske tiltak for et seriøst og organisert arbeidsliv. Partiprogram ARBEIDSLIV EU/EØS
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for å styrke EØS-fondet for anstendig arbeidsliv. Partiprogram ARBEIDSLIV EU/EØS
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil fortsette å bruke vårt fulle medlemskap i Det europeiske sosialdemokratiske partiet (PES) til å fremme våre syn på Europas utvikling. Partiprogram EU/EØS NORDISK SAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil satse på aktiv deltakelse i EUs rammeprogrammer. Partiprogram EU/EØS FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at EUs vanndirektiv implementeres på en god måte gjennom mindre bruk av unntak og utsettelse av miljømål for god vannkvalitet. Partiprogram ENERGI EU/EØS MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre EUs habitatdirektiv. Partiprogram EU/EØS MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil at prinsippet om fossilfri bygge- og anleggsplass ligger til grunn ved offentlige byggeprosjekter. Norge bør implementere EUs bygningsdirektiv og innføre krav om nær nullenergibygg i 2020. Partiprogram BOLIGSAKER EU/EØS LOKALFORVALTNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil jobbe for å gi norsk fiskeri- og sjømatnæring friere adgang til EU-markedet. Partiprogram EU/EØS FISKERIER HAVBRUK INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil åpne for større grad av arbeidsinnvandring fra land utenfor EØS. Partiprogram EU/EØS INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det lettere å få arbeidstillatelse for statsborgere fra land utenfor EU, herunder studenter som har fullført utdanning i Norge. Partiprogram EU/EØS INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil støtte planer om felles europeisk system for fordeling av asylsøkere. Partiprogram EU/EØS INNVANDRERE LOKALFORVALTNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre tilsyn med tvangsreturer i tråd med forpliktelsene etter EUs returdirektiv. Partiprogram EU/EØS INNVANDRERE LOKALFORVALTNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil tilby norskundervisningen og samfunnsundervisningen som inngår i introduksjonsprogrammet til arbeidsinnvandrere fra EØS mot en moderat egenbetaling. Partiprogram EU/EØS INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SKOLER SPRÅK UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil implementere den nye personvernforordningen fra EU, som stiller strengere krav til private og offentlige virksomheter og gir nye rettigheter til borgerne. Partiprogram EU/EØS KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SAMFERDSEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke samarbeidet med EU og andre internasjonale institusjoner for å løse utfordringer knyttet til klimaendringer, migrasjon og fattigdom. Partiprogram EU/EØS INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal bidra til å finne felles europeiske løsninger på de store felles utfordringene, som klima og migrasjon. Partiprogram EU/EØS INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal bidra aktivt gjennom EØS-avtalen. Partiprogram EU/EØS INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil ha et sterkere og mer handlekraftig EU. Partiprogram EU/EØS INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil at et eventuelt norsk EU-medlemskap avgjøres av Stortinget etter en ny folkeavstemning. Partiprogram EU/EØS INTERNASJONALT SAMARBEID STATSFORFATNING STORTINGET UTENRIKSSAKER VALG
2017-2021 Venstre Venstre vil supplere, og på sikt erstatte, FNs menneskerettighetsråd med en internasjonal menneskerettighetsdomstol etter modell fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD). Partiprogram DOMSTOLER EU/EØS FN MENNESKERETTIGHETER RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil føre en ny handelspolitikk ved blant annet å forhandle fram en bedre avtale med EU enn dagens EØS, og si nei til avtaler som pålegger oss mer markedsliberalisme. Partiprogram EU/EØS FINANSER HANDEL NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD TRAKTATER UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gå mot norsk medlemskap i EU. Partiprogram EU/EØS UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil kreve en offentlig evaluering av Schengen-avtalens konsekvenser. Partiprogram EU/EØS GRENSESPØRSMÅL INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID TRAKTATER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for å erstatte EØS-avtalen med en ny handels- og samarbeidsavtale. Partiprogram EU/EØS FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bedre fattige lands tilgang til norske markeder og vri norsk matimport bort fra EU og over til land i sør. Partiprogram EU/EØS FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ta reservasjonsretten aktivt i bruk så lenge EØS-avtalen består mot direktiver som svekker faglige rettigheter, den norske velferdsmodellen og vår helsepolitiske, forbrukerpolitiske og miljøpolitiske handlefrihet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR EU/EØS FORURENSNING HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ivareta selvråderetten. SV vil bevare kravet om ¾ flertall på Stortinget for å avgi suverenitet. I spørsmål om medlemskap i EU er det også et krav med flertall i folkeavstemning. Partiprogram EU/EØS UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprette et felles europeisk asyl- og kvotesystem med forpliktende ansvarsfordeling, som skal fungere parallelt med FNs høykommissær for flyktningers kvotesystem. Partiprogram EU/EØS FN INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre tilsyn med tvangsreturer i tråd med forpliktelser i EUs returdirektiv. Partiprogram EU/EØS INNVANDRERE UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil ha et tett justispolitisk samarbeid med EU og internasjonale organisasjoner om grenseoverskridende kriminalitet, menneskehandel og terrorisme. Partiprogram EU/EØS INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil være en garantist for EØS-avtalen og opprettholde et tett samarbeid med EU gjennom en aktiv europapolitikk. Partiprogram EU/EØS INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre EØS-midler til forskning, klimatiltak, grønn økonomi, arbeid for menneskerettigheter og migrasjonstiltak. Partiprogram EU/EØS INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil være en pådriver for fri handel og inngåelse av nye og bedre handelsavtaler. For å støtte norsk eksport og for å ivareta norske bedrifter og arbeidsplasser bør Norge vurdere å slutte seg til en eventuell handelsavtale mellom USA og EU. Partiprogram EU/EØS ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke samarbeidet med andre europeiske land for å forhindre inhumane fluktruter og irregulær migrasjon og bekjempe menneskesmugling. Partiprogram EU/EØS INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil støtte en bærekraftig fordeling av asylsøkere til Europa gjennom Dublin-avtalen. Partiprogram EU/EØS INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil sørge for rask retur av grunnløse asylsøkere og personer som oppholder seg ulovlig i Norge, til deres opprinnelsesland. Partiprogram EU/EØS INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil arbeide aktivt for like konkurransevilkår på tvers av landegrensene i den digitale økonomien, blant annet ved å være en pådriver for EUs digitale indre marked. Partiprogram EU/EØS KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Høyre Høyre vil utvikle regulering og rammeverk i god dialog med EU og delta aktivt i EUs arbeid med å realisere det digitale indre markedet, med mål om å fjerne handelshindringer. Partiprogram EU/EØS KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil satse på EUs forskningsprogrammer og sikre rammebetingelser for norske aktører som deltar i EU-prosjekter. Partiprogram EU/EØS FORSKNING
2017-2021 Høyre Høyre vil benytte EØS-midlene til å støtte forskning på og utvikling og bygging av fullskala anlegg for fangst og lagring av CO2 i Europa. Partiprogram ENERGI EU/EØS INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil prioritere utviklingen av det digitale indre markedet høyt i vårt samarbeid med EU og styrke det nordiske samarbeidet om digitalisering. Partiprogram EU/EØS KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV NORDISK SAMARBEID
2017-2021 Senterpartiet Sp vil utrede de omfattende byråkratioppgavene som følger av EØS-avtalen. Partiprogram EU/EØS UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil motvirke EØS-avtalens svekkelse av det lokale folkestyret så langt som tilknytningsformen åpner for, og på sikt si opp avtalen og inngå samarbeidsavtaler med EU som ivaretar lokale og nasjonale behov for selvstyre. Partiprogram EU/EØS STATSFORFATNING UTENRIKSSAKER VALG
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke velgernes mulighet til å påvirke personvalget ved valg til Stortinget, fylkestingene og kommunestyrene, men ikke gjeninnføre mulighet til å stryke kandidater. Partiprogram EU/EØS FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING STATSFORFATNING UTENRIKSSAKER VALG
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at Norge utnytter handlingsrommet i EØS-avtalen for å sikre konkurransedyktige rammebetingelser for nye, store investeringer i klimavennlig industri i Norge. Partiprogram EU/EØS MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at norsk arbeidslivslovgivning, norske tariffavtaler og ILO-konvensjoner implementert av Norge skal ha forrang foran EU-retten. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR EU/EØS LØNN OG INNTEKT UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at sikkerhetsklausulen i EØS-avtalen (art. 112) tas i bruk dersom fri flyt av arbeidskraft i EØS truer det norske arbeidsmarkedet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR EU/EØS UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for å endre reglene for EØS-borgeres trygderettigheter til den norske stat. Partiprogram EU/EØS SOSIALE TJENESTER TRYGDER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at Norge går ut av Schengen-samarbeidet og gjeninnfører nasjonal grensekontroll. Partiprogram EU/EØS GRENSESPØRSMÅL POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil fremme internasjonal lovgivning for «allemannsrett» til naturressurser. Partiprogram EU/EØS INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil være garantist mot norsk EU-medlemskap og gå mot alle forsøk på å fremme en norsk søknad om EU-medlemskap. Partiprogram EU/EØS UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil erstatte EØS-avtalen med handels- og samarbeidsavtaler med EU. Det norske folket skal selv påvirke avgjørelsen om Norge skal være medlem i EØS, og Senterpartiet har et framtidig mål om en folkeavstemning om Norges EØS-medlemskap. Partiprogram EU/EØS STATSFORFATNING UTENRIKSSAKER VALG
2017-2021 Senterpartiet Sp vil redusere den norske EØS-kontingenten. Partiprogram EU/EØS UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at norske bidrag til økonomisk og sosial utjevning i Europa skal frikobles fra EØS-avtalen og skal utformes på grunnlag av nasjonale prioriteringer. Partiprogram EU/EØS ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen aktivt slik at Norge reserverer seg mot direktiver og forordninger som truer grunnleggende norske interesser eller hensynet til folks trygghet for arbeid, helse, miljø og sikkerhet. Partiprogram EU/EØS UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil avvise EU-regelverk som ikke er EØS-relevant. Partiprogram EU/EØS UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for tettere samarbeid med Storbritannia i EU- og EØS-spørsmål. Norge må åpne for britisk medlemskap i EFTA. Partiprogram EU/EØS UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at Norge prioriterer en nordisk styrke i FN-regi framfor deltagelse i den nordiske militære innsatsgruppen i EU. Partiprogram EU/EØS FN FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL NORDISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil verne om ordningen med redusert arbeidsgiveravgift i distriktskommuner og utvide ordningen innenfor rammene av EØS-avtalen. Partiprogram ARBEIDSLIV AVGIFTER DISTRIKTSPOLITIKK EU/EØS
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil føre en aktiv europapolitikk og bidra til mer debatt om felleseuropeiske spørsmål i Norge. Partiprogram EU/EØS
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil samarbeide tett med EU om gjennomføring av klimapolitikken, samtidig som vi setter klare nasjonale utslippsmål. Partiprogram EU/EØS MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen mot direktiver som strider mot viktige klima- og miljøhensyn eller som griper inn i saker som åpenbart må bestemmes av nasjonalstaten. Partiprogram EU/EØS
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sammen med våre europeiske søsterpartier, arbeide for reformer i EU-systemet og i EØS-avtalen, med mer innsyn, mer demokrati, bedre ivaretakelse av klima- og miljøhensyn og mer deltakelse som mål. Partiprogram EU/EØS
2017-2021 Rødt Rødt vil at EØS-avtalen må erstattes av balanserte handelsavtaler som sikrer nasjonal kontroll. Partiprogram EU/EØS TRAKTATER UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at Norge skal trekke seg ut av Schengen-avtalen og Dublinkonvensjonen. Norge må være pådriver for at europeiske land tar felles ansvar for å gi flyktninger beskyttelse. Partiprogram EU/EØS INNVANDRERE
2017-2021 Rødt Rødt vil at inntil EØS-avtalen er sagt opp, må Norge kreve unntak for hele energisektoren. Partiprogram ENERGI EU/EØS
2017-2021 Rødt Rødt vil at EØS-avtalen må sies opp og erstattes med en handelsavtale. Partiprogram EU/EØS
2017-2021 Rødt Rødt vil hindre at EU-direktiver får forrang framfor norske lover, ILO-konvensjoner og tariffavtaler. Partiprogram EU/EØS
2017-2021 Rødt Rødt vil utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen med å aktivt bruke reservasjonsretten. Partiprogram EU/EØS
2017-2021 Rødt Rødt vil være imot TTIP. EØS-avtalen binder oss til EUs markedsliberale politikk, men også den påtroppende (og hemmelige) handelsavtalen «TTIP» mellom USA og EU. Partiprogram EU/EØS ØKONOMISK SAMARBEID
2017-2021 Rødt Rødt vil ha styrket grensevern for mat og levende dyr, veterinæravtalen med EU skal sies opp. Partiprogram EU/EØS HUSDYR
2017-2021 Rødt Rødt vil at næringsmiddelindustrien fortsatt holdes utenfor EØS-avtalen i påvente av at hele avtalen sies opp. Partiprogram EU/EØS LANDBRUKSPRODUKTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere tiltak som kan begrense og stanse eksport av velferdsytelser, blant annet arbeide for aksept i EU for kjøpekraftjustering av velferdsytelser. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV EU/EØS TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil implementere EUs personvernforordning så raskt som mulig. Regjeringserklæring EU/EØS RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil tilby norskundervisningen og samfunnsundervisningen som inngår i introduksjonsprogrammet til arbeidsinnvandrere fra EØS mot egenbetaling. Regjeringserklæring EU/EØS INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utvikle det handelspolitiske samarbeidet med våre nærmeste handelspartnere, herunder EU. Regjeringserklæring EU/EØS UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre EØS-avtalen som bærebjelke for norske arbeidsplasser og verdiskaping. Regjeringserklæring EU/EØS
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for og stimulere til økt internasjonalisering av forskningen, herunder prioritere styrket deltakelse i EUs rammeprogrammer. Regjeringserklæring EU/EØS FORSKNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil kutte norske klimagassutslipp med 40 prosent i ikke-kvotepliktig sektor i samarbeid med EU. Innfasing av ny teknologi, teknologiutvikling og CO2-prising vil være hovedvirkemidler for å oppnå dette målet. Regjeringserklæring EU/EØS MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utarbeide en plan for å oppfylle Norges klimaforpliktelser i ikke-kvotepliktig sektor når en avtale med EU om felles oppfyllelse er på plass. Regjeringserklæring EU/EØS MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bruke muligheten i EUs kvotesystem (ETS) og muligheten for direkteavtaler mellom land i EU- rammeverket for å oppfylle norske klimaforpliktelser i ikke-kvotepliktig sektor, men samtidig ha ambisjon om å ta så mye som mulig av forpliktelsen nasjonalt. Regjeringserklæring EU/EØS MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre energisamarbeidet med EU og aktivt fremme norske synspunkter og interesser i den europeiske markeds- og regelverksutviklingen. Regjeringserklæring ENERGI EU/EØS
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for energieffektivisering i alle deler av norsk økonomi og gjennomføre EUs energieffektiviseringsdirektiv med tilpasninger. Regjeringserklæring ENERGI EU/EØS
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreutvikle den sikkerhetspolitiske dialogen med EU, og søke å delta aktivt i EUs sikkerhets- og forsvarspolitiske fora. Regjeringserklæring EU/EØS FORSVAR SAMFUNNSSIKKERHET
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil føre en aktiv nordområdepolitikk og styrke samarbeidet mellom både landene i Arktis og med EU for å forebygge og begrense naturkatastrofer og menneskeskapte katastrofer. Regjeringserklæring EU/EØS NORDISK SAMARBEID POLAROMRÅDER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil delta i utvikling av felleseuropeiske løsninger for justis, migrasjon og klima, og søke gjennomføring av den felles klimapolitikken i EØS-avtalen. Regjeringserklæring EU/EØS
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ivareta norske interesser ved å medvirke tidlig i prosesser og politikkutforming i EU. Regjeringserklæring EU/EØS
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ivareta norske interesser i forbindelse med Brexit gjennom tett dialog med EU og Storbritannia. Regjeringserklæring EU/EØS
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil aktivt støtte opp under EUs politikk om rettsstatsprinsipper i Europa. Regjeringserklæring EU/EØS RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre at EØS-midlene bidrar til å styrke demokrati og rettsstat i Europa, samt bærekraftig økonomisk vekst. Regjeringserklæring EU/EØS UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil delta i uformelle og formelle europeiske fora, spesielt der EØS-avtalen gir oss adgang. Regjeringserklæring EU/EØS
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke koordineringen av statsforvaltningens samlede håndtering av europasaker for å sikre effektiv saksbehandling og bedre norsk medvirkning. Regjeringserklæring EU/EØS
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil involvere Stortinget tidlig i viktige EØS-prosesser. Regjeringserklæring EU/EØS STORTINGET
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil følge opp regjeringens initiativ overfor EU om styrket arbeid mot arbeidskriminalitet. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV EU/EØS RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for forbedringer innenfor EØS-avtalens rammeverk og føre en aktiv europapolitikk som tar sikte på å øke norsk innflytelse over beslutninger som påvirker Norges interesser. Regjeringserklæring EU/EØS

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
17. jan 2021 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 105/2020 14. juli 2020 om innlemmelse av forordning (EU) 2019/515 i EØS-avtalen Til behandling
17. jan 2021 Endringer i EØS-vareloven (gjensidig godkjenning av varer) mv. Til behandling
17. des 2020 Endringer i verdipapirhandelloven og regnskapsloven mv. (periodisk rapportering og direktivgjennomføring) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutninger nr. 293/2015 og nr. 39/2016 om innlemmelse av direktiv 2013/34/EU og direktiv 2014/95/EU Til behandling
13. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
9. des 2020 Endringar i statsbudsjettet under Olje- og energidepartementet Behandlet
9. des 2020 Endringer i jernbaneloven mv. (fjerde jernbanepakke) og samtykke til deltakelse i to beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2012/34/EU om et felles europeisk jernbaneområde og rettsaktene som utgjør fjerde jernbanepakke Behandlet
9. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kulturdepartementet Behandlet
9. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
9. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
8. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
8. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
8. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Utanriksdepartementet Behandlet
8. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
6. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet (unntatt kap. 291, 292, 3291 og 3292 og romertall II) Behandlet
6. des 2020 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 305/2019 av 13. desember 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/2399 Til behandling
30. nov 2020 Representantforslag om å kutte i kvotene for tollfri import av jordbruksvarer fra EU etter brexit Til behandling
30. nov 2020 Representantforslag om å kutte i Norges pengestøtte til EU Til behandling
25. nov 2020 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning om et europeisk nettverk for arb.formidl., tilgang til mobilitetstj. for arbeidstakere og ytterligere integrasjon av arbeidsmarkedene og 7 gjennomføringsbesl. Behandlet
25. nov 2020 Endringer i lov 14. desember 2012 nr. 81 om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalen vedlegg V punkt 2 (forordning (EU) nr. 492/2011) om fri rørsle av arbeidstakarar innanfor EØS-området (EØS-arbeidstakarlova) Behandlet
23. nov 2020 Lov om finansavtaler (finansavtaleloven) om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om kredittavtaler for forbrukere i forbindelse med fast eiendom til boligformål (boliglåndirektivet) og delegert kommisjonsforordning (EU) Behandlet
23. nov 2020 Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv. Til behandling
23. nov 2020 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutninger om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om kredittavtaler for forbrukere i forbindelse med fast eiendom til boligformål (boliglåndirektivet) og delegert kommisjonsforordning (EU) Behandlet
16. nov 2020 Representantforslag om å styrke og utvide ordningen med gratis rettshjelp til ofre for trygdeskandalen Behandlet
16. nov 2020 Redegjørelse av utenriksministeren og klima- og miljøministeren om viktige EU- og EØS-saker Behandlet
9. nov 2020 Samtykke til ratifikasjon av avtale mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia som følge av Storbritannias uttreden fra Den europeiske union, EØS-avtalen og andre avtaler Behandlet
9. nov 2020 Endringer i arbeids- og velferdsforvaltningsloven, sosialtjenesteloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (behandling av personopplysninger) Behandlet
4. nov 2020 Representantforslag om helsehjelp til alle i Norge, også til papirløse migranter samt tilreisende EØS-borgere uten helsetrygdkort Til behandling
2. nov 2020 Lov om overgangsregler mv. ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union (brexit-loven) Behandlet
19. okt 2020 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 102/2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/56/EU og forordning (EU) 537/2014 Behandlet
19. okt 2020 Lov om revisjon og revisorer (revisorloven), lov om endringer i lov om Folketrygdfondet og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 102/2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/56/EU og forordning (EU) 537/2014 Behandlet
12. okt 2020 Redegjørelse av arbeids- og sosialministeren om Granskingsutvalgets rapport om EØS-saken, NOU 2020: 9 Til behandling
5. okt 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, FIN og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
15. jun 2020 Valg av nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk Behandlet
8. jun 2020 Midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen Behandlet
25. mai 2020 Endringer i tjenesteloven (geoblokkering) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 311/2019 av 13. desember 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2018/302 Behandlet
25. mai 2020 Endringer i tjenesteloven (geoblokkering) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 311/2019 av 13. desember 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2018/302 Behandlet
25. mai 2020 Endringar i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer mv. Behandlet
25. mai 2020 Samtykke til godkjenning av vedtak nr. 72/2019 i EØS-komiteen av 29. mars 2019 om innlemming i EØS-avtala av forordning (EU) 2017/1369 (energimerkeforordninga) Behandlet
25. mai 2020 Lov om infrastruktur for alternativt drivstoff Behandlet
25. mai 2020 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 23/2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2014/94 Behandlet
25. mai 2020 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 39/2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2016/1628 Behandlet
18. mai 2020 Representantforslag om tydeliggjøring av folketrygdlovens regler og forpliktelser til internasjonale avtaler Behandlet
11. mai 2020 Endringer i jernbaneloven mv. (fjerde jernbanepakke) og samtykke til deltakelse i to beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2012/34/EU om et felles europeisk jernbaneområde og rettsaktene som utgjør fjerde jernbanepakke Til behandling
11. mai 2020 Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) Behandlet
11. mai 2020 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten om varemerkerett Behandlet
4. mai 2020 Redegjørelse av utenriksministeren om viktige EU- og EØS-saker Behandlet
27. apr 2020 Endringer i utlendingsloven (utvidet adgang til utvisning m.m.) Behandlet
2. apr 2020 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om medisinsk utstyr og om in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr Behandlet
2. apr 2020 Lov om medisinsk utstyr og EØS-komiteens om innlemmelse i EØS-avtalen om in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr Behandlet
1. apr 2020 Endringer i statsborgerloven og introduksjonsloven (personopplysninger og automatiserte avgjørelser) Behandlet
30. mar 2020 Representantforslag om å avvise bygging av utenlandskabler som vil bidra til høyere strømpris, og å fjerne NorthConnect fra EUs PCI-liste Behandlet
25. mar 2020 Endringer i vegfraktloven mv. (elektroniske fraktbrev) og samtykke til ratifikasjon av tilleggsprotokoll 20. februar 2008 om elektroniske fraktbrev (eCMR) til Genève-konvensjonen 19. mai 1956 om fraktavtaler ved internasjonal godsbefordring på veg (CMR) Behandlet
23. mar 2020 Endringer i vegfraktloven mv. (elektroniske fraktbrev) Behandlet
15. mar 2020 Lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon (bredbåndsutbyggingsloven) og samtykke til godkjenning av EØS-komitéens beslutning nr. 152/2018 6. juli 2018 om innlemming i EØS-avtalen av direktiv (EU) nr. 2014/61 Behandlet
15. mar 2020 Lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon (bredbåndsutbyggingsloven) og samtykke til godkjenning av EØS-komitéens beslutning nr. 152/2018 6. juli 2018 om innlemming i EØS-avtalen av direktiv (EU) nr. 2014/61 Behandlet
3. mar 2020 Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2019 Behandlet
26. feb 2020 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 172/2019 av 14. juni 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/2394 Behandlet
26. feb 2020 Endringer i markedsføringsloven mv. (gjennomføring av forordning (EU) 2017/2394 om forbrukervernsamarbeid) Behandlet
24. feb 2020 Redegjørelse av arbeids- og sosialministeren om praktiseringen av EUs trygdeforordning 883/2004 artikkel 21 Behandlet
12. feb 2020 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 91/2019 av 29. mars 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/943 (forretningshemmelighetsdirektivet) Behandlet
12. feb 2020 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket og regler for dyrs helse og velferd, plantehelse og plantevernmidler Behandlet
12. feb 2020 Lov om vern av forretningshemmeligheter (forretningshemmelighetsloven) om innlemmelse i EØS-avtalen Behandlet
4. feb 2020 Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid Behandlet
16. des 2019 Grunnlovsforslag om endring i § 49 (delegering) Behandlet
10. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Utanriksdepartementet Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
9. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
9. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
5. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
4. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Olje- og energidepartementet Behandlet
4. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
4. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
3. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
2. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
1. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
25. nov 2019 Samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Indonesia av 16. desember 2018 Behandlet
19. nov 2019 Representantforslag om ny behandling av Norges tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke Behandlet
11. nov 2019 Endringer i referanserenteloven mv. (gjennomføring av referanseverdiforordningen) Behandlet
11. nov 2019 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning om formidlingsgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner Behandlet
11. nov 2019 Endringer i referanserenteloven mv. (gjennomføring av referanseverdiforordningen) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2016/1011 om referanseverdier Behandlet
23. okt 2019 Redegjørelse av utenriksministeren om viktige EU- og EØS-saker Behandlet
22. okt 2019 Suppleringsvalg til internasjonale delegasjoner Behandlet
16. okt 2019 Valg av nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen Behandlet
19. jun 2019 Representantforslag om strakstiltak mot farlige vogntog på norske veier Behandlet
17. jun 2019 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av beslutning (EU) 2019/420 om EUs ordning for sivil beredskap Behandlet
16. jun 2019 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsakter som inngår i felles oppfyllelse med EU av utslippsmålet for 2030 Behandlet
13. jun 2019 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 79/2019 og nr. 78/2019 av 29/3-2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2013/36/EU (CRD IV) og forordning 575/2013/EU (CRR), og direktiv 2014/65/EU (MiFID II) og forordning 600/2014/EU (MiFR) Behandlet
13. jun 2019 Representantforslag om å sikre at bedrifter, eksempelvis busselskap, hjemmehørende i utlandet må betale merverdiavgift fra første krone omsatt i Norge Behandlet
13. jun 2019 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om tiltak for å hindre at finanssystemet brukes til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme mv. Behandlet
13. jun 2019 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 18/2019 av 8. februar 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 909/2014 om forbedring av verdipapiroppgjør i Den europeiske union og om verdipapirsentraler Behandlet
11. jun 2019 Endringer i verdipapirhandelloven mv. (prospekt, markedsmisbruk, tilsyn og sanksjoner) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) nr. 596/2014 og (EU) 2017/1129 Behandlet
11. jun 2019 Endringer i verdipapirhandelloven mv. (prospekt, markedsmisbruk, tilsyn og sanksjoner) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) nr. 596/2014 og (EU) 2017/1129 Behandlet
10. jun 2019 Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2016/1624 om den europeiske grense- og kystvakten (videreutvikling av Schengen-regelverket) Behandlet
6. jun 2019 Samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Ecuador av 25. juni 2018 Behandlet
6. jun 2019 Samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Tyrkia av 25. juni 2018 Behandlet
4. jun 2019 Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2018 Behandlet
22. mai 2019 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om håndheving av utsendingsdirektivet og endring av IMI-forordningen Behandlet
22. mai 2019 Endringer i skipsarbeidsloven mv. Behandlet
22. mai 2019 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 258/2018 av 5. desember 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/1794 om arbeidsrettigheter for sjøfolk Behandlet
13. mai 2019 Redegjørelse av utenriksministeren om viktige EU- og EØS-saker Behandlet
24. apr 2019 Samtykke til godtakelse av forordning (EU) om innføring av forsterket personkontroll ved passering av ytre grenser (videreutvikling av Schengen-regelverket) Behandlet
10. apr 2019 Representantforslag om å utrede alternativer til EØS-avtalen Behandlet
1. apr 2019 Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2015 Behandlet
25. mar 2019 Endringer i EØS-vareloven (behandling av klager på avgjørelser om akkreditering) Behandlet
25. mar 2019 Representantforslag om bedringer i regelverket for yrkesskadeerstatning Behandlet
13. mar 2019 Lov om overgangsregler mv. ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union Behandlet
13. mar 2019 Samtykke til å avgi en erklæring om at Norge aksepterer en overgangsperiode for Norges avtaler med EU Behandlet
13. mar 2019 Lov om en overgangsperiode ved Storbritannias uttreden av EU Behandlet
13. mar 2019 Samtykke til inngåelse av avtale om ordninger for borgernes rettigheter mellom EØS/EFTA-statene og Storbritannia som følge av Storbritannias uttreden fra Den europeiske union og EØS-avtalen Behandlet
18. feb 2019 Lov om verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør mv. (verdipapirsentralloven) Behandlet
18. feb 2019 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og omstrukturering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak mv. (krisehåndteringsdirektivet) Behandlet
17. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Olje- og energidepartementet Behandlet
17. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
17. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
17. des 2018 Representantforslag fra stortingsrepresentantene om en bærekraftig godsnæring og mer gods på bane Behandlet
16. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Barne- og likestillingsdepartementet Behandlet
16. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
16. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
14. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
14. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
13. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
12. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Forsvarsdepartementet Behandlet
12. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
12. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Utanriksdepartementet Behandlet
12. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
12. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
9. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2018 Endringer i åndsverkloven mv. (portabilitet av nettbaserte innholdstjenester mv.) Behandlet
9. des 2018 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/1128 (portabilitetsforordningen) Behandlet
9. des 2018 Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala om kollektiv forvalting av opphavsrett og nærståande rettar og multiterritoriell lisensiering av rettar til musikkverk for bruk på nettet i den indre marknaden Behandlet
28. nov 2018 Endringer i vegtrafikkloven og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen, med tilknyttede rettsakter Behandlet
28. nov 2018 Endringer i vegtrafikkloven og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen, med tilknyttede rettsakter Behandlet
21. nov 2018 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av nye tilpasninger til forordning om auksjonering av klimakvoter om felles tildeling av kontrakter for å anskaffe felles auksjonsplattformer og auksjonsovervåker Behandlet
14. nov 2018 Endringer i naturmangfoldloven (hjemmel for gjennomføring av vanndirektivet) Behandlet
12. nov 2018 Redegjørelse av utenriksministeren, samferdselsministeren og arbeids- og sosialministeren om viktige EU- og EØS-saker Behandlet
7. nov 2018 Endringer i finansforetaksloven mv. (andre betalingstjenestedirektiv) Behandlet
12. jun 2018 Årsrapporter for 2017 fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger Behandlet
10. jun 2018 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU om forlengelse av det europeiske statistikkprogram til 2020 Behandlet
5. jun 2018 Lov om pakkereiser og reisegaranti mv. (pakkereiseloven) (gjennomføring av direktiv 2015/2302/EU om pakkereiser og sammensatte reisearrangementer) Behandlet
4. jun 2018 Endringer i tobakksskadeloven (ulovlig handel med tobakksvarer mv.) Behandlet
3. jun 2018 Lov om gjennomføring av EUs forordning om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked (lov om elektroniske tillitstjenester) (Lov-delen) Behandlet
3. jun 2018 Samtykke til EØS-komiteens beslutning nr. 22/2018 om innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen (S-delen) Behandlet
30. mai 2018 Endringer i verdipapirhandelloven og oppheving av børsloven mv. (MiFID II og MiFIR) Behandlet
30. mai 2018 Endringer i utlendingsloven (behandling av personopplysninger) Behandlet
27. mai 2018 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 28/2018 av 9. februar 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/1941 om EU-miljømerket (S-delen) Behandlet
27. mai 2018 Endringer i forbrukermerkeloven (Lov-delen) Behandlet
23. mai 2018 Redegjørelse av utenriksministeren om viktige EU- og EØS-saker Behandlet
21. mai 2018 Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) (Lov-delen) Behandlet
21. mai 2018 Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) nr. 2016/679 (generell personvernforordning) i EØS-avtalen Behandlet
13. mai 2018 Samtykke til å sette i kraft avtale om administrativt samarbeid på merverdiavgiftens område mellom Norge og Den europeiske union, undertegnet i Sofia 6. februar 2018 Behandlet
13. mai 2018 Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) Behandlet
2. mai 2018 Representantforslag om tiltak som gjør det enklere å bevege seg mellom Norge og resten av Europa Behandlet
2. mai 2018 Klimastrategi for 2030 - norsk omstilling i europeisk samarbeid Behandlet
11. apr 2018 Samtykkje til godkjenning av vedtak nr. 122/2016 i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av forordning (EU) nr. 165/2014 (S-delen) Behandlet
11. apr 2018 Endringar i vegtrafikkloven (køyretøykontroll og fartsskrivar) (Lov-delen) Behandlet
21. mar 2018 Endringer i naturgassloven (tredje energimarkedspakke) Behandlet
21. mar 2018 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som inngår i den tredje energimarkedspakken Behandlet
21. mar 2018 Endringer i energiloven (tredje energimarkedspakke) Behandlet
7. mar 2018 Lov om grensetilsyn og grensekontroll av personer (grenseloven) Behandlet
7. mar 2018 Samtykke til godtaking av direktiv (EU) 2017/853 om kontroll med erverv og innehav av våpen (vidareutvikling av Schengen-regelverket) Behandlet
5. mar 2018 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 187/2017 av 22. september 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2015/2302/EU om pakkereiser og sammensatte reisearrangementer Behandlet
5. mar 2018 Lov om Bankenes sikringsfond og lov om endringer i finansforetaksloven mv. (innskuddsgaranti og krisehåndtering av banker) Behandlet
28. feb 2018 Utenriksministerens utenrikspolitiske redegjørelse Behandlet
28. feb 2018 Eksport av norske velferdsytelser Behandlet
26. feb 2018 Avfall som ressurs - avfallspolitikk og sirkulær økonomi Behandlet
26. feb 2018 Valg av nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen Behandlet
31. jan 2018 Riksrevisjonens undersøkelse av fiskeriforvaltningen i Nordsjøen og Skagerrak Behandlet
8. jan 2018 Representantforslag om nedsetjing av eit offentleg utval som skal foreta ein gjennomgang av konsekvensane av at Storbritannia går ut av EU, og Noreg sine alternativ til EØS-avtalen Behandlet
18. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
18. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
18. des 2017 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen om endring om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og forordning om forvaltningssamarbeidet gjennom informasjonssystemet for det indre marked Behandlet
17. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
14. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
14. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
13. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
13. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Forsvarsdepartementet Behandlet
13. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
13. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
12. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Olje- og energidepartementet Behandlet
12. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
11. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kulturdepartementet Behandlet
11. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
10. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
10. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
4. des 2017 Endringer i regnskapsloven mv. (forenklinger) Behandlet
29. nov 2017 Redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker av ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU Behandlet
23. okt 2017 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen Behandlet
23. okt 2017 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk Behandlet
15. jun 2017 Samtykke til inngåelse av avtale med Den europeiske union (EU) om utvidet handel med landbruksvarer etter EØS-avtalens artikkel 19 Behandlet
14. jun 2017 Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk Behandlet
12. jun 2017 Samtykke til godtakelse av direktiv (EU) 2016/680 av 27. april 2016 om fysiske personers vern i forbindelse med kompetente myndigheters behandling av personopplysninger mv. og om opphevelse av Rådets rammebeslutning 2008/977/JIS Behandlet
12. jun 2017 Samtykke til 1) godtakelse av forordning m opprettelse av et europeisk byrå for operativ forvaltning av store IT-systemer m.v, 2) inngåelse av avtale mellom EU og Norge, Island, Sveits og Liechtenstein forvaltning av store IT-systemer Behandlet
12. jun 2017 Endringer i politiregisterloven mv. (gjennomføring av direktiv (EU) 2016/680 mv.) Behandlet
11. jun 2017 Endringer i vegtrafikkloven Behandlet
11. jun 2017 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 316/2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/719 Behandlet
8. jun 2017 Representantforslag om et krafttak for et anstendig norsk arbeidsliv Behandlet
7. jun 2017 Endringer i legemiddelloven og patentloven (legemidler til barn) Behandlet
7. jun 2017 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 92/2017 av 5. mai 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 1901/2006 om legemidler til barn mv. Behandlet
5. jun 2017 Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Georgia av 27. juni 2016 Behandlet
5. jun 2017 Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Filippinene av 28. april 2016 Behandlet
1. jun 2017 Lov om klimamål (klimaloven) Behandlet
31. mai 2017 Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2016 Behandlet
28. mai 2017 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 59/2017 av 17. mars 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2013/37/EU om viderebruk av informasjon fra offentlig sektor Behandlet
14. mai 2017 Initiativdebatt om oppfølging av Paris-avtalen (initiativ fra energi- og miljøkomiteen) Behandlet
24. apr 2017 Redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker av ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU Behandlet
5. apr 2017 Representantforslag om å styrke det internasjonale og nasjonale arbeidet mot antibiotikaresistens Behandlet
3. apr 2017 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 194 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om alternativ tvisteløsning i forbrukersaker og tilhørende gjennomføringsforordning (EU) nr. 1051/2015 Behandlet
2. apr 2017 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning om fastsettelse av regler for metoder for identifikasjon av dyr av hestefamilien (hestepassforordningen) Behandlet
12. mar 2017 Riksrevisjonens undersøkelse av beskatning av utenlandske arbeidstakere og næringsdrivende på midlertidig opphold i Norge Behandlet
6. mar 2017 Endringer i ekomloven Behandlet
6. mar 2017 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om et åpent internett og mobiltermineringstakster Behandlet
20. feb 2017 Lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven) Behandlet
15. feb 2017 Endringer i arbeidsmiljøloven (gjennomføring av håndhevingsdirektivet mv.) Behandlet
18. jan 2017 Suppleringsvalg til Stortingets internasjonale delegasjoner Behandlet
18. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
18. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
18. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Forsvarsdepartementet Behandlet
18. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
16. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
16. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
16. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
15. des 2016 Statsbudsjettet 2017 kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
15. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
14. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
14. des 2016 Samtykke til inngåelse av avtaler i form av brevveksling mellom Norge og Den europeiske union og mellom Norge og Sveits innenfor rammen av det generelle preferansesystemet for utviklingsland (GSP) Behandlet
13. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
13. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kulturdepartementet Behandlet
13. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
8. des 2016 Endringer i tobakksskadeloven (gjennomføring av direktiv 2014/40/EU og standardiserte tobakkspakninger) Behandlet
7. des 2016 Endringer i verdipapirfondloven mv. Behandlet
7. des 2016 Endringer i lov om EØS-finanstilsyn, lov om kredittvurderingsbyråer, lov om forvaltning av alternative investeringsfond og verdipapirhandelloven (oppfølging av EØS-finanstilsyn) Behandlet
1. des 2016 Endringar i offentleglova (gjennomføring av endringsdirektivet til vidarebruksdirektivet) Behandlet
30. nov 2016 Endringer i jernbaneloven og jernbaneundersøkelsesloven (gjennomføring av direktiv 2012/34/EU mv.) Behandlet
28. nov 2016 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens om innlemmelse i EØS-avtalen av direktivene om felles regler for teknisk kontroll av kjøretøy Behandlet
21. nov 2016 Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2014 og 2015 Behandlet
21. nov 2016 Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2014 Behandlet
19. okt 2016 Endringer i forurensningsloven (avfallsdefinisjoner m.m.) Behandlet
12. jun 2016 Lov om EØS-finanstilsyn Behandlet
12. jun 2016 Samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTA Behandlet
12. jun 2016 Samtykke til inngåelse av avtale om endring av avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol (ODA) av 2. mai 1992 Behandlet
8. jun 2016 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om offentlige innkjøp, direktiv om innkjøpsregler for forsyningssektorene og direktiv om tildeling av konsesjonskontrakter Behandlet
8. jun 2016 Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) Behandlet
8. jun 2016 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen om kliniske utprøvinger av legemidler for mennesker Behandlet
7. jun 2016 Samtykke til ratifikasjon av avtale mellom EØS/EFTA-statene og EU om en EØS-finansieringsordning om handel med fisk, alle av 3. mai 2016 Behandlet
7. jun 2016 Samtykke til 1) om opprettelse av ordningen for økonomisk støtte til ytre grenser og visum og forordning, 2) inngåelse av avtale mellom Norge og EU om tilleggsregler med hensyn til ordningen for økonomisk støtte til ytre grenser og visum Behandlet
7. jun 2016 Endringer i konkursloven mv. (grenseoverskridende insolvensbehandling) Behandlet
7. jun 2016 Representantforslag om å tre ut av Schengen-avtalens bestemmelser om grensekontroll samt innføre norsk grensekontroll Behandlet
1. jun 2016 Lov om reservasjonssystemer for flyreiser mv. Behandlet
29. mai 2016 Endringer i luftfartsloven om undersøkelse av luftfartsulykker og luftfartshendelser Behandlet
29. mai 2016 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av EU-programmet ISA2 (2016-2020) Behandlet
29. mai 2016 Samtykke til godkjenning av EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) om rapportering, analysering og oppfølging av tilfeller innen sivil luftfart mv. Behandlet
25. mai 2016 Redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker av ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU Behandlet
23. mai 2016 Grunnlovsforslag om endringer i Grunnloven § 93 med sikte på å åpne for at samtykke til suverenitetsoverføring kan gis med 2/3 flertall forutsatt at det først er avholdt en rådgivende folkeavstemning Behandlet
22. mai 2016 Valg av nytt medlem og varamedlem til Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen Behandlet
11. mai 2016 Samtykke til 1) inngåelse av avtale mellom EU og Island og Norge om rådsbeslutning 2008/615/JIS og rådsbeslutning 2008/616/JIS, 2) inngåelse av avtale mellom Norge og USA om styrket samarbeid om forebygging og bekjempelse av alvorlig kriminalitet Behandlet
9. mai 2016 Endringer i lov om offentlig støtte m.m. (opprettelse av nasjonalt register for offentlig støtte) Behandlet
9. mai 2016 Samtykke til ratifikasjon av protokoll av 22. juni 2015 om Guatemalas tiltredelse til frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Costa Rica og Panama Behandlet
2. mai 2016 Lov om klageorganer for forbrukersaker (gjennomføring av direktiv 2013/11/EU og forordning nr. 524/2013) og endringer i enkelte andre lover Behandlet
14. mar 2016 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) om regler for bruk av edb-baserte reservasjonssystemer Behandlet
14. mar 2016 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) om fastsettelse av krav til kvaliteten på luftfartsdata og luftfartsinformasjon for det felles europeiske luftrom Behandlet
13. mar 2016 Endring av forordning (EF) nr. 2006/2004 (båtpassasjerrettsforordninga) (S-delen) Behandlet
13. mar 2016 Endringar i sjøloven og samtykkje til godkjenning av vedtak om innlemming i EØS-avtala av europaparlaments- og rådsforordning (EU) om rettar ved passasjerfart med båt på sjøen og på innanlandske vassvegar (Lov-delen) Behandlet
3. feb 2016 Suppleringsvalg til Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling og til Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk Behandlet
18. jan 2016 Samtykke til ratifikasjon av protokoll om endring av frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Serbia Behandlet
18. jan 2016 Globalisering og handel. Muligheter og utfordringer for Norge i handelspolitikken Behandlet
11. jan 2016 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen om passasjerers rettigheter ved buss- og turvogntransport Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
16. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
16. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
16. des 2015 Val av Stortingets delegasjon for samband med Europaparlamentet Behandlet
15. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
14. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
13. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
13. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Utanriksdepartementet Behandlet
13. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Olje- og energidepartementet Behandlet
13. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
13. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
13. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
11. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
10. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
9. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
8. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
23. nov 2015 Lov om intelligente transportsystemer innenfor vegtransport m.m. Behandlet
23. nov 2015 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av beslutning om innføring av den samvirkende eCall-tjenesten på EU-plan Behandlet
18. nov 2015 Endringar i EØS-høringsloven Behandlet
18. nov 2015 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning om forvaltningssamarbeid gjennom informasjonssystemet for det indre marked ("IMI-forordningen") Behandlet
11. nov 2015 Lov om fastsettelse av referanserenter og lov om endringer i finanslovgivningen mv. Behandlet
9. nov 2015 Redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker av ministeren ved Statsministerens kontor for samordning av EØS-saker og forholdet til EU Behandlet
9. nov 2015 Lov om konsortium for europeisk forskingsinfrastruktur (ERIC-lova) Behandlet
12. okt 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (tilleggsbevilgning som følge av økning i antallet asylsøkere til Norge) Behandlet
12. okt 2015 Valg av nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen Behandlet
17. jun 2015 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for luftfartsvirksomhet utøvd av tredjestat Behandlet
17. jun 2015 Representantforslag om at Norge må bidra mer for å avhjelpe flyktningsituasjonen i Middelhavet Behandlet
11. jun 2015 Representantforslag om framlegging av rammeverket i TISA-avtala Behandlet
10. jun 2015 Endringer i åndsverkloven (gjennomføring av EUs hitteverkdirektiv og innføring av generell avtalelisens mv.) Behandlet
10. jun 2015 Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2012/28/EU om ein viss tillaten bruk av hitteverk Behandlet
8. jun 2015 Lov om posttjenester (postloven) Behandlet
4. jun 2015 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) om tekniske krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro Behandlet
27. mai 2015 Redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker av ministeren ved Statsministerens kontor for samordning av EØS-saker og forholdet til EU Behandlet
27. mai 2015 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av PROGRESS-aksen i forordning (EU), programmet for sysselsetting og sosial innovasjon EaSI (2014-2020) Behandlet
20. mai 2015 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning om Fellesskapets rettslige ramme for et konsortium for en europeisk forskningsinfrastruktur (ERIC-konsortium) Behandlet
18. mai 2015 Endringer i utlendingsloven (gjennomføring av Eurodac-forordningen 2013) Behandlet
11. mai 2015 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om vern av dyr som brukes til vitenskapelige formål Behandlet
11. mai 2015 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 377/2014 om opprettelse av Copernicus-programmet Behandlet
4. mai 2015 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 269/2014 av 12. desember 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 98/2013 om markedsføring og bruk av utgangsstoffer for eksplosiver Behandlet
4. mai 2015 Endringer i brann- og eksplosjonsvernloven, tolloven og straffeloven 2005 (utgangsstoffer for eksplosiver mv.) Behandlet
13. apr 2015 Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2013 Behandlet
23. mar 2015 Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen om minstekrav med omsyn til styrking av arbeidstakarmobiliteten mellom medlemsstatane gjennom betring av oppteninga og vidareføringa av rettane til supplerande pensjon Behandlet
23. mar 2015 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om plantevernmidler og om fastsettelse av en ramme for fellesskapstiltak for å oppnå bærekraftig bruk av pesticider Behandlet
23. mar 2015 Ny utslippsforpliktelse for 2030 - en felles løsning med EU Behandlet
4. mar 2015 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 88/2014 av 16. mai 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordningene nr. 1071/2009, nr. 1072/2009 og nr. 1073/2009 om felles regler om yrkes- og markedsadgang for person- og godstransport på veg Behandlet
16. feb 2015 Samtykke til ratifikasjon av tilleggsprotokoll om forbud mot kloning av mennesker, tilleggsprotokoll om biomedisinsk forskning og undertegning og ratifikasjon av tilleggsprotokoll om genetiske undersøkelser for helseformål Behandlet
4. feb 2015 Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2012 Behandlet
15. des 2014 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2011/24/EU om anvendelse av pasientrettigheter ved helsetjenester over landegrensene Behandlet
15. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
15. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
15. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
14. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
14. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
11. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
11. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
10. des 2014 Samtykke til inngåelse av avtale mellom Norge og EU om gjensidig adgang til fiske i Skagerrak for fartøyer som fører dansk, norsk eller svensk flagg Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
10. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
9. des 2014 Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv. Behandlet
9. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
8. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
8. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Utanriksdepartementet Behandlet
8. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
7. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
7. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
4. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
3. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
3. des 2014 Endringer i foretaksregisterloven (gjennomføring av direktiv 2012/17/EU om sammenkopling av sentrale registre, handelsregistre og foretaksregistre) Behandlet
24. nov 2014 Redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker av ministeren ved Statsministerens kontor for samordning av EØS-saker og forholdet til EU Behandlet
17. nov 2014 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet "telematikkprogrammet for godstrafikk" Behandlet
17. nov 2014 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring Behandlet
12. nov 2014 Endringer i lov om merking av forbruksvarer mv. (forbrukermerkeloven) Behandlet
12. nov 2014 Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 54/2014 om innlemming i EØS-avtala av forordning (EU) nr. 782/2013 om EU-miljømerket Behandlet
18. jun 2014 Samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av forordning (EU) nr. 254/2014 om eit fleirårig forbrukarprogram for 2014-2020 (Forbrukarprogrammet 2014-2020) Behandlet
18. jun 2014 Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Costa Rica og Panama av 24. juni 2013 Behandlet
18. jun 2014 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av EURES-aksen i forordning (EU) nr. 1296/2013, programmet for sysselsetting og sosial innovasjon EaSI (2014-2020) Behandlet
18. jun 2014 Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Colombia og en bilateral landbruksavtale mellom Norge og Colombia, begge av 25. november 2008 Behandlet
16. jun 2014 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 282/2014 om opprettelse av EUs tredje handlingsprogram på området helse (2014-2020) Behandlet
16. jun 2014 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1316/2013 om opprettelse av en ordning for et sammenkoplet Europa (2014-2020) Behandlet
15. jun 2014 Endringar i yrkestransportlova (gjennomføring av EØS-reglar om busspassasjerrettar) Behandlet
15. jun 2014 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av beslutning (EU) nr. 1313/2013 om EUs ordning for sivil beredskap (2014-2020) Behandlet
15. jun 2014 Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) (gjennomføring av direktiv 2011/83/EU om forbrukerrettigheter) Behandlet
15. jun 2014 Endringer i børsloven og verdipapirhandelloven mv. og lov om kredittvurderingsbyråer Behandlet
15. jun 2014 Endringer i ferieloven mv. Behandlet
12. jun 2014 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 9/2014 av 14. februar 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1025/2012 om europeisk standardisering Behandlet
12. jun 2014 Endringar i EØS-høringsloven (europeisk standardisering) Behandlet
9. jun 2014 Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2011 Behandlet
9. jun 2014 Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2013 Behandlet
9. jun 2014 Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2010 Behandlet
2. jun 2014 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 99/2013 som endret ved forordning 1383/2013 om det europeiske statistikkprogram for 2013-2017 Behandlet
2. jun 2014 Lov om forvaltning av alternative investeringsfond Behandlet
26. mai 2014 Redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker av ministeren ved Statsministerens kontor for samordning av EØS-saker og forholdet til EU Behandlet
26. mai 2014 Endringer i åndsverksloven (gjennomføring av endringer i EUs vernetidsdirektiv) Behandlet
21. mai 2014 Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Bosnia-Hercegovina og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og Bosnia-Hercegovina Behandlet
21. mai 2014 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1285/2013 om etablering og drift av europeiske satellittnavigasjonssystemer (Galileo og EGNOS) Behandlet
5. mai 2014 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 173/2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/33/EF om fremme av renere og mer energieffektive kjøretøy til veitransport Behandlet
5. mai 2014 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1295/2013 om opprettelse av programmet Et kreativt Europa (2014-2020) Behandlet
5. mai 2014 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonens gjennomføringsbeslutning om de felles spesifikasjonene i registeret for jernbaneinfrastruktur Behandlet
23. apr 2014 Endringer i vararepresentasjonen i Stortingets delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger Behandlet
9. apr 2014 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen om markedsføring og bruk av biocidprodukter Behandlet
9. apr 2014 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om innføring av fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker, når det gjelder å hindre at forfalskede legemidler kommer inn i den lovlige forsyningskjeden Behandlet
7. apr 2014 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om sammenkopling av sentrale registre, handelsregistre og foretaksregistre Behandlet
31. mar 2014 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1291/2013 om opprettelse av Horisont 2020 - rammeprogrammet for forskning og innovasjon (2014-2020) Behandlet
31. mar 2014 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1288/2013 om programmet "ERASMUS+" Behandlet
31. mar 2014 Endringer i lov 27. november 1992 nr. 109 om endring av EØS-loven (EØS-utvidelse med Kroatia) Behandlet
31. mar 2014 Samtykke til ratifikasjon av avtale om Republikken Kroatias deltakelse i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) Behandlet
3. mar 2014 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om meldingsformaliteter for skip som ankommer til og/eller går fra havner i medlemsstatene Behandlet
12. feb 2014 Endringer i legemiddelloven (tiltak mot falske legemidler) Behandlet
18. des 2013 Innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 924/2009 om betalinger på tvers av landegrensene, og forordning (EU) nr. 260/2012 om tekniske krav til kredittoverføringer Behandlet
18. des 2013 Samtykke om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning 995/2010 om omsetning av tømmer og treprodukter, samt tilhørende forordninger 363/2012 og 607/2012 Behandlet
16. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Behandlet
16. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Arbeidsdepartementet Behandlet
16. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
15. des 2013 Riksrevisjonens undersøkelse av de norske EØS-midlene Behandlet
15. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Olje- og energidepartementet Behandlet
12. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (Tilfeldige utgifter og inntekter, Finansadministrasjon, Utbytte, garantier, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
12. des 2013 Innlemmelse av Dublin III-forordningen og Eurodac-forordningen av 26. juni 2013 Behandlet
12. des 2013 Endringer i utlendingsloven (gjennomføring av Dublin III-forordningen) Behandlet
11. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
11. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
11. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
10. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Nærings- og handelsdepartementet Behandlet
10. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (næringskomiteen) Behandlet
9. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2013 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 94/2013 av 3. mai 2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2011/77/EU om vernetiden for opphavsrett og visse nærstående rettigheter Behandlet
9. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
8. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
8. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
8. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
5. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
4. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
4. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
3. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
3. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
2. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
27. nov 2013 Redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker av ministeren ved Statsministerens kontor for samordning av EØS-saker og forholdet til EU Behandlet
11. nov 2013 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk Behandlet
11. nov 2013 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen Behandlet
11. nov 2013 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet Behandlet
19. jun 2013 Samtykke til inngåelse av avtale mellom Norge og EU om vilkårene for Norges deltagelse i Det europeiske støttekontoret på asylfeltet (EASO) Behandlet
16. jun 2013 Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (rett til nødvendig helsehjelp og pasientrettighetsdirektivet m.m.) Behandlet
5. jun 2013 Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2011 Behandlet
5. jun 2013 Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2012 Behandlet
5. jun 2013 Endring i lov 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) Behandlet
3. jun 2013 Endringer i finansieringsvirksomhetsloven og verdipapirhandelloven (nye kapitalkrav mv.) Behandlet
27. mai 2013 Endringer i konkurranseloven Behandlet
27. mai 2013 Endringar i yrkestransportlova og endringar i organiseringa av løyvestyresmaktene mv. Behandlet
26. mai 2013 Representantforslag om innvandringspolitiske siktelinjer og endringer i lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) Til behandling
22. mai 2013 Redegjørelse av utenriksministeren om viktige EU- og EØS-saker Behandlet
15. mai 2013 Riksrevisjonens undersøkelse av Kunnskapsdepartementets koordinering av forskningspolitikken Behandlet
13. mai 2013 Representantforslag om overoppfyllelse av EU-regelverk som svekker næringslivets konkurranseevne og ideelle organisasjoners virksomhet Bortfalt
13. mai 2013 Endringer i småbåtloven (bruk av vannscooter) Behandlet
13. mai 2013 Endringer i vassdragsreguleringsloven, forurensningsloven, genteknologiloven og vannressursloven Behandlet
6. mai 2013 Endringer i lov om merking av forbruksvarer mv. (gjennomføring av miljømerkeforordningen) Behandlet
6. mai 2013 Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen om EU-miljømerket (miljømerkeforordninga) Behandlet
22. apr 2013 Samtykke til ratifikasjon av 2002-protokollen til Aten-konvensjonen om transport av passasjerar og deira reisegods til sjøs, 1974 m.m. Behandlet
22. apr 2013 Endringar i sjøloven (reglar om passasjeransvar, m.a. gjennomføring av forordning (EF) nr. 392/2009) Behandlet
8. apr 2013 EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU Behandlet
1. apr 2013 Endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover (rapportering om samfunnsansvar mv.) Behandlet
18. mar 2013 Godkjenning av EØS-komiteens beslutning om samvirkingsevnen mellom elektroniske bompengesystemer Behandlet
18. feb 2013 Godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om forbrukerrettigheter (forbrukerrettighetsdirektivet) Behandlet
18. feb 2013 Lov om endringer i sjøloven og luftfartsloven Behandlet
6. feb 2013 EØS-vareloven Behandlet
6. feb 2013 Godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen om akkreditering og markedstilsyn Behandlet
6. feb 2013 Godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen om vin Behandlet
17. des 2012 EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk byrå for flysikkerhet (EASA) Behandlet
17. des 2012 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om kredittvurderingsbyråer Behandlet
16. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Arbeidsdepartementet Behandlet
16. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Utenriksdepartementet Behandlet
16. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
12. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
11. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Nærings- og handelsdepartementet Behandlet
11. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
11. des 2012 Godkjenning av EØS-avtalen om det europeiske jordobservasjonsprogrammet (GMES) Behandlet
10. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
10. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
9. des 2012 Godkjenning av EØS-komiteens beslutning om samordning av visse bestemmelser om innføring av audiovisuelle medietjenester Behandlet
9. des 2012 Endringer i kringkastingsloven, åndsverkloven og film- og videogramlova Behandlet
6. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
5. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
5. des 2012 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om undersøkelse av ulykker i sjøtransportsektoren Behandlet
5. des 2012 Representantforslag om å utsette implementeringen av datalagringsdirektivet Behandlet
4. des 2012 Lov om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalen om fri rørsle av arbeidstakarar innanfor EØS-området (EØS-arbeidstakarlova) Behandlet
4. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
4. des 2012 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens vedtak om fri rørsle av arbeidstakarar innanfor Unionen Behandlet
4. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
3. des 2012 Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen om kamp mot forseinka betaling ved handelstransaksjonar Behandlet
3. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
3. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
3. des 2012 Endringar i forseinkingsrentelova om kamp mot forseinka betaling i handelshøve Behandlet
3. des 2012 Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen om materiale og gjenstandar av resirkulert plast som er meinte for å kome i kontakt med næringsmiddel Behandlet
29. nov 2012 Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen om europeiske miljøøkonomiske rekneskapar Behandlet
28. nov 2012 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om identifisering og utpeking av europeisk kritisk infrastruktur og vurdering av behovet for å beskytte den bedre (EPCIP-direktivet) Behandlet
28. nov 2012 Endringer i sivilbeskyttelsesloven (gjennomføring av EPCIP-direktivet) Behandlet
28. nov 2012 Opprettelse av og valg av medlemmer og varamedlemmer til en fast delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk Behandlet
14. nov 2012 Redegjørelse av utenriksministeren om viktige EU- og EØS-saker Behandlet
14. nov 2012 Suppleringsvalg til Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet Behandlet
14. nov 2012 EØS-midlene Behandlet
24. okt 2012 Den Norske Nobelkomité meddeler at Nobels fredspris for 2012 er tildelt The European Union (EU) Behandlet
8. okt 2012 Suppleringsvalg til Stortingets delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger Behandlet
4. okt 2012 Oppnevning av varamedlemmer for utenriks- og forsvarskomiteens medlemmer av Europautvalget Behandlet
10. jun 2012 Ratifikasjon av avtale mellom Den europeiske union og Republikken Island og Kongeriket Norge Behandlet
10. jun 2012 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens om opprettelse av et trafikkovervåkings- og informasjonssystem for skipsfarten Behandlet
10. jun 2012 Ratifikasjon av avtale mellom Den europeiske union og Republikken Island og Kongeriket Norge Behandlet
10. jun 2012 Endringer i havne- og farvannsloven Behandlet
6. jun 2012 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2008/104/EF om vikararbeid (vikarbyrådirektivet) Behandlet
6. jun 2012 Endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av arbeidstakere og tiltak i den forbindelse mv.) Behandlet
5. jun 2012 Frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Montenegro og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og Montenegro Behandlet
3. jun 2012 Endringer i utlendingsloven m.m. (delegering av avslagskompetanse i visumsaker til andre Schengenland mv.) Behandlet
30. mai 2012 Lov om opphevelse av lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her Behandlet
30. mai 2012 Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale og en avtale om arbeidstakerrettigheter mellom EFTA-statene og Hongkong SAR og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og Hongkong SAR, alle av 21. juni 2011 Behandlet
14. mai 2012 Innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/29/EF for å forbedre og utvide ordningen for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet Behandlet
14. mai 2012 Redegjørelse av utenriksministeren om viktige EU- og EØS-saker Behandlet
14. mai 2012 Endringer i klimakvoteloven Behandlet
14. mai 2012 Luftkvaliteten og renere luft for Europa (luftkvalitetsdirektivet) Behandlet
9. mai 2012 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteen om erstatningsansvar for transportørar ved ulykker under sjøtransport av passasjerar Behandlet
2. mai 2012 Lov om avtaler om deltidsbruksrett og langtidsferieprodukter mv. Behandlet
28. mar 2012 Suppleringsvalg til Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen Behandlet
28. mar 2012 Suppleringsvalg til Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet Behandlet
19. mar 2012 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 83/2011 Behandlet
19. mar 2012 Samtykke til ratifikasjon av avtale mellom EFTA-statene og Peru Behandlet
19. mar 2012 Endringer i lov om offentlige anskaffelser og kommuneloven Behandlet
18. mar 2012 Innføring av Schengen-standardisert oppholdskort med biometri Behandlet
29. feb 2012 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om adgang til å starte og utøve forsikrings- og gjenforsikringsvirksomhet (Solvens II) Behandlet
6. feb 2012 Grunnlovsforslag om samtykke til suverenitetsoverføring, etter rådgivende folkeavstemning Behandlet
6. feb 2012 Grunnlovsforslag om rådgivende folkeavstemming Behandlet
19. des 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet 2012 (finansadministrasjonen, GIEK, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
13. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
13. des 2011 Endringar på statsbudsjettet for 2011 under Nærings- og handelsdepartementet Behandlet
12. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
12. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Utanriksdepartementet Behandlet
11. des 2011 samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen om fornybare kilder Behandlet
11. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
11. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Arbeidsdepartementet Behandlet
8. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
7. des 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
7. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
6. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
5. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
4. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
1. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
30. nov 2011 Representantforslag om å avgrense rett til kontantstøtte ut fra statsborgerskap Behandlet
30. nov 2011 Samtykke til inngåing avavtale 28. juni 2006 mellom EU, Island og Noreg om overleveringsprosedyre mellom partane Behandlet
30. nov 2011 Lov om pågriping og overlevering til og frå Noreg for straffbare forhold på grunnlag av ein arrestordre (arrestordreloven) Behandlet
28. nov 2011 Samtykke til ratifikasjon av avtale mellom EFTA-statene og Ukraina Behandlet
28. nov 2011 Utviklingen i Sørøst-Europa Behandlet
21. nov 2011 Redegjørelse av utenriksministeren om viktige EU- og EØS-saker Behandlet
14. nov 2011 Endringar i sjøloven (gjennomføring av direktiv 2009/18/EF om gransking av sjøulykker mv.) Behandlet
9. nov 2011 Endringer i betalingssystemloven og finansieringsvirksomhetsloven mv. Behandlet
9. nov 2011 Lov om verdipapirfond Behandlet
9. nov 2011 Valg av et varamedlem til Stortingets delegasjon til EFTA- parlamentarikerkomiteen og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen Behandlet
15. jun 2011 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 120/2010 (adgangen til å starte opp og utøve virksomhet somutsteder av elektroniske penger) Behandlet
13. jun 2011 Endringer i petroleumsloven Behandlet
6. jun 2011 Endringer i allmennaksjeloven Behandlet
6. jun 2011 Endringer i lov om overføring av domfelte mv. (avtaler om soningsoverføring og prosedyre ved unntak fra spesialitetsprinsippet) Behandlet
5. jun 2011 Godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 123/2010 om endring av EØS-avtalens om Transport Behandlet
23. mai 2011 Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2009 Behandlet
23. mai 2011 Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentariske forsamling for 2010 Behandlet
23. mai 2011 Årsrapport fra Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen for 2010 Behandlet
23. mai 2011 Redegjørelse av utenriksministeren om viktige EU- og EØS-saker Behandlet
10. apr 2011 Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Albania og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og Albania Behandlet
10. apr 2011 Oversendelsesforslag vedrørende eventuell implementering av datalagringsdirektivet til EUs revidering foreligger Behandlet
10. apr 2011 Oversendelsesforslag vedrørende datalagringsdirektivet Behandlet
10. apr 2011 Oversendelsesforslag vedrørende å be regjeringen legge avtalen som den ligger i Innst. 275 L (2010-2011) til grunn for sitt arbeid med dette sakskomplekset Behandlet
4. apr 2011 Samtykke til inngåelse av avtale med Den europeiske union (EU) om utvidet handel med landbruksvarer Behandlet
4. apr 2011 Endringer i revisorloven og enkelte andre lover Behandlet
3. apr 2011 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2006/24/EF om datalagring Behandlet
3. apr 2011 Representantforslag om endringer i ekomloven Behandlet
3. apr 2011 Endringer i ekomloven og straffeprosessloven mv. (gjennomføring av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett) Behandlet
28. mar 2011 Endringer i klimakvoteloven Behandlet
28. mar 2011 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen om inkluderin av luftfart i klimakvotesystemet Behandlet
9. mar 2011 Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Serbia Behandlet
21. feb 2011 Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen om betalingssystem og i oppgjerssystem for verdipapir Behandlet
9. feb 2011 Endringer i vegtrafikkloven Behandlet
14. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
14. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
14. des 2010 Oversendelsesforslag om det foreliggende Parlaments- og rådsdirektiv om endring av direktiv 2006/48 og 2006/49 Behandlet
14. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
14. des 2010 Bevilgninger på statsbudsjettet for 2011 Behandlet
13. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
13. des 2010 Innlemming i EØS-avtala av eit støtteprogram for audiovisuelt samarbeid Behandlet
12. des 2010 Videreutvikling av Schengen-regelverket Behandlet
12. des 2010 Endringer i utlendingsloven (gjennomføring av returdirektivet) Behandlet
12. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
9. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
8. des 2010 Endringer på statsbudsjettet for 2010 Behandlet
8. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
7. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
7. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
6. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
6. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
5. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
5. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
5. des 2010 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteen om skipsrederes forsikring av sjørettslig ansvar Behandlet
5. des 2010 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteen om rapporterings- og dokumentasjonskrav i forbindelse med fusjoner og fisjoner Behandlet
2. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
29. nov 2010 Frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Samarbeidsrådet for de arabiske statene i Gulfen og en avtale med landbruksvarer Behandlet
17. nov 2010 Redegjørelse av utenriksministeren om viktige EU- og EØS-saker Behandlet
15. nov 2010 Samtykke til inngåing av avtale mellom EU og Island, Liechtenstein, Noreg og Sveits Behandlet
27. okt 2010 Oppnevning av et varamedlem for utenriks- og forsvarskomiteens medlemmer i Europautvalget Behandlet
27. okt 2010 Ratifikasjon av avtale mellom EØS/EFTA-statene og EU om en EØS-finansieringsordning 2009-2014 Behandlet
14. jun 2010 Forslag fra stortingsrepresentant Arne Sortevik på vegne av Fremskrittspartiet fremsatt i Stortingets møte 10. juni 2010 (jf. Innst. 303 L): Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til implementering av forordning (EF) nr. 1 Behandlet
13. jun 2010 Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentariske forsamling for 2009 Behandlet
13. jun 2010 Lov om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataloven) Behandlet
13. jun 2010 Endring i legemiddelloven Behandlet
13. jun 2010 Endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover Behandlet
13. jun 2010 Samtykke til ratifikasjon av luftfartsavtale av 17. desember 2009 mellom USA, Den europeiske union og dens medlemsstater, Island og Norge Behandlet
13. jun 2010 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 55/2010, (INSPIRE) Behandlet
13. jun 2010 Årsrapport fra Stortingets delegasjon til EFTA og EØS 2009 Behandlet
9. jun 2010 Endringar i yrkestransportlova og jernbaneloven Behandlet
8. jun 2010 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 129/2009, kommisjonsforordning (EF). Behandlet
7. jun 2010 Norsk flyktning- og migrasjonspolitikk i et europeisk perspektiv Behandlet
30. mai 2010 EØS-avtala av EU-programmet om samverknadsløysingar for europeisk offentleg forvalting ISA (2010-2015) Behandlet
24. mai 2010 Endringer i lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner Behandlet
24. mai 2010 Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 157/2009, konsernrekneskap Behandlet
5. mai 2010 Utenriksministerens redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker Behandlet
28. apr 2010 Endringer i finansavtaleloven mv. Behandlet
19. apr 2010 Innlemmelse i EØS-avtalen av rådsdirektiv om likebehandling av kvinner og menn ved tilgang til varer og tjenester Behandlet
24. mar 2010 Opprettelse av et europeisk kontor for sikkerhet og helse på arbeidsplassen (Bilbao-kontoret) Behandlet
3. mar 2010 Ny varemerkelov Behandlet
3. mar 2010 Lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten Behandlet
15. feb 2010 Opprettelse av Yttergrensefondet samt tilhørende Kommisjonsvedtak (Schengen) Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
14. des 2009 EØS-komiteens beslutning om forbrukervern Behandlet
13. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
10. des 2009 Endringer i utlendingsloven Behandlet
10. des 2009 Endringer i lov om Statens Pensjonskasse Behandlet
9. des 2009 Representantforslag om "datalagringsdirektivet" Behandlet
9. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
8. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
8. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
8. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
7. des 2009 Endringer i legemiddelloven Behandlet
7. des 2009 Utgangsstoffer for narkotika m.m. Behandlet
7. des 2009 Legemidler til mennesker og dyr Behandlet
7. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
7. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
7. des 2009 Endringar i patentlova Behandlet
2. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
2. des 2009 Videreutvikling av Schengen-regelverket Behandlet
2. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
18. nov 2009 Utenriksministerens redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker Behandlet
16. nov 2009 Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2008 Behandlet
11. nov 2009 Oppnevning av varamedlemmer for utenriks- og forsvarskomiteens medlemmer av Europautvalget Behandlet
21. okt 2009 Europaparlamentet Behandlet
20. okt 2009 EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen Behandlet