Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil satse spesielt på forskning innenfor områdene energi, miljø, maritim og marin sektor, samt på nordområdespørsmål. Partiprogram ENERGI FORSKNING MILJØVERN POLAROMRÅDER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil fortsatt sikre hjemfallsinstituttet. Partiprogram ENERGI STATLIG EIERSKAP
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil fortsette å skaffe til veie ny kraft gjennom Enova og ny nettutbygging, og så langt som mulig innenfor EØS-regelverket, utvikle garanti- og finansordninger for kraftkjøp til konsortium. Partiprogram ENERGI
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil etablere et storstilt og langsiktig forskningsprogram for fornybar energi, herunder offshore vindkraft. Partiprogram ENERGI FORSKNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil ha en betydelig økning av bevilgningene til vindkraft og andre fornybare energikilder. Disse skal ha rammebetingelser som er langsiktige og forutsigbare. Partiprogram ENERGI
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke innsatsen for å øke bruken av bioenergi. Partiprogram ENERGI
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til flere fjernvarmeanlegg og biokraftanlegg gjennom støtteordninger og effektiv konsesjonsbehandling. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke kapasiteten i NVE. Partiprogram ENERGI
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til å utvikle de regionale kraftselskapene gjennom et langsiktig offentlig og regionalt eierskap. Partiprogram ENERGI STATLIG EIERSKAP
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle et strategisk energipartnerskap med Russland. Partiprogram ENERGI INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Høyre For å styrke skogbruket vil Høyre støtte tiltak som utnytter skogsressursene bedre og som øker biomassegrunnlaget til f.eks. bioenergi. Partiprogram ENERGI SKOGBRUK
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre gi kommunene mulighet til å behandle og avgjøre konsesjonssaker angående mikrokraftverk. Partiprogram ENERGI KOMMUNER
2009-2013 Høyre For å trygge norske interesser vil Høyre styrke innsatsen for å sikre Norge innflytelse over europeisk energipolitikk. Partiprogram ENERGI EU/EØS
2009-2013 Høyre For å trygge miljøet vil Høyre utarbeide en plan for avfallshåndtering med sikte på at det skal bli mindre avfall, samt at avfallet i større grad brukes til energi og biodrivstoff. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Høyre For å få mer og renere energi vil Høyre innføre en ordning med grønne sertifikater for å få økt produksjonen av bl.a. vindkraft, vannkraft og bioenergi. Dette bør helst skje i samarbeid med andre land, og i første omgang gjerne med Sverige. Inntil et system med grønne sertifikater er på plass, vil Høyre opprette en støtteordning som gir like mye utbygging som grønne sertifikater vil gi. Partiprogram ENERGI INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2009-2013 Høyre For å få mer og renere energi vil Høyre bedre statlige støtteordninger for utvikling og utbygging av alternative, grønne energikilder. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Høyre For å få mer og renere energi vil Høyre legge frem en nasjonal strategi for økt energitilgjengelighet, bl.a. gjennom opprusting og utbedring av strømnettet, herunder en gjennomgang av retningslinjene for kabling i verneverdige områder. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI
2009-2013 Høyre For å få mer og renere energi vil Høyre stille strengere krav til energieffektivisering – alle nye offentlige bygg skal være såkalte lavenergihus. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Høyre For å få mer og renere energi vil Høyre opprettholde gode støtteordninger gjennom Husbanken og Enova for energiøkonomiseringstiltak i bedrifter og husholdninger. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Høyre For å få mer og renere energi vil Høyre legge til rette for økt utbygging av småkraftverk, bl.a. ved å delegere konsesjonsbehandlingen opp til ett megawatt, til kommunene. Partiprogram ENERGI LOKALFORVALTNING
2009-2013 Høyre For å få mer og renere energi vil Høyre styrke forskning på og utvikling av vindmøller til havs, herunder iverksette et demonstrasjonsprogram for slik teknologi. Partiprogram ENERGI FORSKNING
2009-2013 Høyre For å få mer og renere energi vil Høyre styrke incentivene for å bygge mer nett for å fremføre strøm. Partiprogram ENERGI
2009-2013 Høyre For å få mer og renere energi vil Høyre bygge ut hovedlinjenettet for å bedre overføringskapasiteten mellom nord og sør i landet, bl.a. for å legge til rette for økt eksport av ny fornybar energi. Partiprogram ENERGI UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Høyre For å få mer og renere energi vil Høyre redusere Statkrafts dominerende posisjon i kraftmarkedet og skape større konkurranse. Partiprogram ENERGI STATLIG EIERSKAP
2009-2013 Høyre For å få mer og renere energi vil Høyre sørge for at det legges til rette for økt bruk av gass innenlands, bl.a. gjennom investeringer i infrastruktur. Partiprogram ENERGI
2009-2013 Høyre For å få mer og renere energi vil Høyre støtte initiativ for å forske på og utvikle kjernekraft i Norge, spesielt med thorium som brennstoff. Partiprogram ENERGI FORSKNING
2009-2013 Høyre For å få mer og renere energi vil Høyre at staten sammen med industrien skal danne industrikraftkonsortium, innenfor EØS-avtalen, for å sikre konkurransedyktige kraftavtaler for industrien. Partiprogram ENERGI EU/EØS NÆRINGSLIV UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde høye avgifter på drivstoff og bruke avgiftssystemet til å premiere de mest miljøvennlige løsningene. Partiprogram ENERGI FORURENSNING VEGTRAFIKK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre krav om miljømessige, etiske og sosiale standarder i produksjonen av biodrivstoff. Partiprogram ENERGI FORURENSNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti øke både produksjon og forbruk av bærekraftig biodrivstoff. Partiprogram ENERGI FORURENSNING VEGTRAFIKK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil avvikle ordningen med såkalt uprioritert strøm til lav pris fordi denne ordningen blant annet gjør det ulønnsomt for store offentlige institusjoner å legge om fra elektrisk oppvarming til vannbåren varme basert på for eksempel bioenergi. Strøm bør bare være supplerende oppvarmingskilde. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at pilotprosjekter som ønsker å benytte seg av alternative energikilder, må gis ekstra støtte. Partiprogram ENERGI
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil satse sterkere på energieffektivisering og legge til rette for å øke produksjonen av fornybar energi for å erstatte fossil energi. Partiprogram ENERGI FORURENSNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre et forbud mot bruk av fyringsolje, først ved nybygg og rehabilitering og senere også gjennom utfasing av eksisterende anlegg. Partiprogram BYGNINGSVESEN ENERGI FORURENSNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for holdningsendringer og gjennomføre konkrete tiltak for å redusere det samlede energiforbruket i Norge. Partiprogram ENERGI
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil bedre støtteordningene til oppvarming med vannbåren varme, varmepumper eller andre miljøvennlige oppvarmingsmetoder som erstatter oppvarming av bygg med elektrisk energi og oljefyring. Partiprogram BYGNINGSVESEN ENERGI
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil øke bevilgningene til forskning på fornybar energi, både nasjonalt og globalt. Partiprogram ENERGI FORSKNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil øke CO2-avgiften. Partiprogram ENERGI
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil utvikle støtteordninger som gjør det lønnsomt å utvikle og ta i bruk energisparende teknologi. Partiprogram ENERGI STATSFORVALTNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil fortsatt gi støtte til innkjøp av varmepumper for å stimulere til strømsparing. Partiprogram ENERGI
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere til økt utnyttelse av avfall til energiformål som fjernvarme, biodrivstoff eller elektrisitetsproduksjon. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil bedre rammevilkårene for biogassproduksjon. Partiprogram ENERGI FORURENSNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil videreutvikle dagens etiske retningslinjer for Statens Pensjonsfond - Utland innenfor eksisterende forvaltningsmodell, blant annet ved å åpne for temabaserte investeringer i børsnoterte foretak og investeringer i unoterte selskaper som utvikler teknologi for miljøvennlig energibruk og ren energiproduksjon. Partiprogram ENERGI FINANSER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil prioritere forskning innen energi og klima og nordområdene. Partiprogram ENERGI FORSKNING MILJØVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil føre en skogpolitikk som gir bedre utnyttelse av skogen, også som biomasse til energiformål. Partiprogram ENERGI SKOGBRUK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere til bygging av flere miljøvennlige boliger med redusert energibehov. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at offentlige bygg skal ha alternativ energi. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI
2009-2013 Venstre Venstre vil stimulere dagens næringsklynger rundt olje og gassindustrien til å flytte investeringer og kompetanse over til fornybar energi og framtidsrettet næringsaktivitet. Partiprogram ENERGI NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Venstre Venstre vil etablere et samlet støtteregime for utvikling av fornybar kraftproduksjon til havs som er internasjonalt konkurransedyktig. Partiprogram ENERGI
2009-2013 Venstre Venstre vil stimulere til og utvide hydrogensatsing slik at Norge kan ligge i front på anvendelse av hydrogen som energibærer i transportsektoren. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil stimulere til anvendelse og produksjon av solcelle- og soloppvarmingsteknologi. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil doble satsingen på bioenergi. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil forsterke saksbehandlingen slik at mini-, mikro og småkraftverksøknader behandles raskere. Partiprogram ENERGI VASSDRAGSREGULERING
2009-2013 Venstre Venstre vil stimulere til utbygging av mini-, mikro- og småkraftverk, der dette er forsvarlig ut fra bevaring av biologisk mangfold. Partiprogram ENERGI VASSDRAGSREGULERING
2009-2013 Venstre Venstre vil ha en kraftig forsert satsing på miljøvennlige løsninger, miljøvennlig kunnskap og teknologi gjennom en mer miljøvennlig bilpark med satsing på biogass som drivstoff, et krafttak for utbygging av ny fornybar energi, og utbygging av fibernett i hele landet. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil ha en gjennomgang av alle offentlige virkemidler overfor produkter og avfall for å sikre at de stimulerer til energi- og ressurseffektivitet. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil gjennom sterk satsing på fornybar energi sikre at Norge likevel opprettholder sin posisjon som energinasjon. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil redusere strømforbruket innenlands med 20 prosent innen 2020. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil stille strengere krav til energibruk og fleksible oppvarmingsløsninger i nybygg og ved større rehabiliteringer, slik at strømforbruket blir lavere enn 100 kwh/m2. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil styrke vilkårene for utbygging av fjernvarme betydelig. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil etablere gode støtteordninger for energieffektiviseringstiltak og energisparing i bedrifter og husholdninger. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil trappe opp satsingen på det nylig etablerte lavenergiprogrammet. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil opprette et tilbud om en energisjekk av boligbygg. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil at offentlige nybygg skal ha lavere energiforbruk enn de til enhver tid gjeldende energikrav. Partiprogram BYGNINGSVESEN ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil stimulere til mer energieffektiv transport. Partiprogram ENERGI
2009-2013 Venstre Venstre vil at det knyttes krav om investering i ny fornybar energi ved konsesjonstildeling på sokkelen. Partiprogram ENERGI MILJØVERN OLJE OG GASS
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre «grønne sertifikater», eller tilsvarende ordninger, som sikrer investering i ny fornybar energiproduksjon, inkludert varme. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil øke grunnfondet for fornybar energi og energieffektivisering fra 20 til 40 milliarder. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil stimulere utbygging av mini-, mikro- og småkraftverk der dette ikke er i konflikt med verneverdier, også for vindkraft. Partiprogram ENERGI
2009-2013 Venstre Venstre vil ha 9 TWh vindkraft innen 2013. Partiprogram ENERGI
2009-2013 Venstre Venstre vil utarbeide fylkesvise planer for økt utbygging av vindkraft som sikrer et lavest mulig konfliktnivå og høyest energieffektivitet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK ENERGI
2009-2013 Venstre Venstre vil utarbeide et nytt og velegnet regelverk og skatteregime for vindkraft, hvor kommunen sikres både ressurser til saks- behandling/utredning og kompensasjon fra utbygger (natur- ressursskatt og konsesjonsavgift). Partiprogram ENERGI KOMMUNER SKATTER
2009-2013 Venstre Venstre vil øke satsingen på pilotanlegg innen fornybar energiproduksjon, slik som havvindmøller, saltkraft, tidevannsenergi og bølgekraft. Partiprogram ENERGI
2009-2013 Venstre Venstre vil øke innsatsen for å utvikle bioenergi basert på skogs- og land- bruksavfall. Partiprogram ENERGI
2009-2013 Venstre Venstre vil stimulere til smart energibruk, bruk av lav energikvalitet (varme) til oppvarming og spare elektrisitet som har høy energikvalitet til formål der det er nødvendig. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI
2009-2013 Venstre Venstre vil pålegge elektrifisering av alle nye anlegg. Partiprogram ENERGI OLJE OG GASS
2009-2013 Venstre Venstre vil at CO2-renseanlegget på Mongstad også skal omfatte raffineriet. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil påby CO2-rensing av energianlegget på Snøhvit. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil kreve rensing av gasskraftverket på Kårstø og elektrifisering av terminalen. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil ikke gi tillatelse til gass- eller kullkraftverk uten CO2-rensing fra første produksjonsdag. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil ikke ta i bruk mobile gasskraftverk, men sikre fornybar energi som reservekraft. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil forby installering og reinstallering av fossile oppvarmingssystemer fra 2010. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI
2009-2013 Venstre Venstre vil avvikle all oppvarming med fossil energi innen 2017. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI
2009-2013 Venstre Venstre vil pålegge omsetning av biodrivstoff og øke satsingen på bruk av hydrogen og elektrisitet i transportsektoren. Partiprogram ENERGI
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre vern mot petroleumsaktivitet, inkludert seismikkskyting utenfor Lofoten og Vesterålen, på Møresokkelen og Tromsøflaket, og i sårbare havområder utenfor kysten av Sørlandet og Finnmark, inkludert Goliatfeltet. Partiprogram ENERGI NATURVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil ikke åpne for leteboring eller utlysing av blokker i noe havområde før en samlet forvaltningsplan for de aktuelle områdene er utarbeidet. Partiprogram ENERGI NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sørgje for forsvarleg sluttbehandling av restavfall gjennom energigjenvinning i anlegg med strenge krav til utslepp. Det må byggjast forbrenningskapasitet til å handtere norsk avfall i Noreg. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at alt våtorganisk avfall skal sorterast ut for å skape ein marknad for gjenvinning. Biogass frå avfall og kloakk må kunne nyttast i straum- eller varmeproduksjon. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil starte bygginga av eit sikkert lager for radioaktivt avfall for blant anna å ta hand om avfallet frå reaktorane på Kjeller og i Halden. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil satse spesielt på forsking innanfor miljø og fornybar energi, vatn, olje, gass og det marine feltet, der Noreg har spesielle føresetnader. Partiprogram ENERGI FORSKNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke det regionale initiativ for havvindkraft. Partiprogram ENERGI POLAROMRÅDER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha videreutvikling av teknologikompetansen knyttet til fangst og lagring av CO2. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil videreutvikle forutsigbare rammebetingelser for tilgang på kraft til industrien. Partiprogram ENERGI INDUSTRI
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha en sterk primærnæring som leverandør til næringsmiddelindustrien. Partiprogram ENERGI INDUSTRI
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at gartneri- og hagebruksnæringen må sikres energi til konkurransedyktig pris. Partiprogram ENERGI LANDBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at klimapolitiske vurderinger ved energibruk og utslipp tillegges større vekt i fornyelsen av flåten. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil satse på utvikling av industrielle verdikjeder for bioenergi frå norsk skogbruk i samarbeid mellom skogsamvirket, styresmakter og industri. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN SKOGBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at fornybarsatsinga blir auka med 6–8 milliardar kronar per år slik at Noreg kan nå målsetjingane i klimaforliket. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil utvikle flisstønadsordninga for å gjere biovarme frå norsk skogråstoff meir konkurransedyktig. Partiprogram ENERGI MILJØVERN SKOGBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil auke tilgangen på fornybar elektrisitet gjennom investeringstilskot til vindkraft, solenergi, bio-elektrisitet, bølgjekraft og tidevasskraft. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha ei energinøytral ordning med grøne sertifikat. Det er naudsynt å ha særlege stønadsordningar for umogne teknologiar. Fornybar varmeproduksjon skal vere inkludert i tillegg til energi frå vind, små-, mini- og mikrokraftverk. Fram til ordninga med grøne sertifikat er på plass, ha ei stønadsordning som løyser ut vesentleg utbygging av fornybar energi. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gjere overgangen til fornybare varmeløysingar mest mogeleg attraktiv for forbrukarane og næringslivet gjennom stønadsordningar. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gå imot bruk av atomkraft i Noreg og arbeide for reduksjon av atomkraft internasjonalt. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil tilpasse avgiftspolitikken slik at ikkje gass konkurrerer ut fornybar energi til oppvarming. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil bruke det statlege eigarskapet aktivt for å vri satsing frå petroleumsaktivitet til satsing på fornybar energi. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil opprette eit "Statvind" som skal vere ein motor og medspelar i forsking, utvikling, og kommersialisering av vindkraft spesielt til havs. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrkje kunnskapen og tilretteleggingskapasiteten innan utvikling av varmemarknaden på kommune-, fylkes- og departementsnivå og i dei kommunalt åtte energiverka. Partiprogram ENERGI LOKALFORVALTNING MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at alle nye bustad- og næringsområde blir tilrettelagde med infrastruktur for alternativ energi. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at alle nye offentlege bygg skal leggjast til rette for oppvarmingssystem basert på vassboren varme, og at alle nybygg over ein viss storleik skal nytte vassboren varme. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil auke investeringsstønaden til fornybare varmesentralar og infrastruktur for fjernvarmenett. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil innføre panteordning for gamle vedomnar og oljekjelar. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil fase ut fossil oppvarming og erstatte denne med fornybar varme. Dette skal skje gjennom å auke fyringsoljeavgifta gradvis for å sikre konkurranseevna til fornybare varmeløysingar. Partiprogram AVGIFTER ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil Arbeide for at alle kommunar og fylkeskommunar utarbeider og gjennomfører eigne kommunale energi- og klimaplanar. Partiprogram ENERGI LOKALFORVALTNING MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil informere om det store potensialet som ligg i sparing av elektrisitet og konvertering til andre kjelder. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil leggje til rette for eit fleirprissystem på straum. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil leggje til rette for overgang frå el-oppvarming til annan fornybar varme. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeid for at el-apparat med standby-funksjon, som har høgt straumforbruk, blir fasa ut. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeid for at glødepærer blir fasa ut samtidig med at det kjem meir effektive lyskjelder. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil fjerne ordninga med utkoplbar kraft. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil stille krav om energigjenvinning for alle nye anlegg frå dag éin. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrkje Enova sitt industriprogram og gjere det meir fleksibelt for å utløyse det store energisparepotensialet som ligg i industrien ved blant anna å tilby støtte til pilotanlegg. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil stille krav om CO2-reinsing på alle nye gasskraftverk. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gjere statlege investeringar i infrastruktur for fangst og lagring av CO2. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sørgje for at gasskraftverk som alt har fått konsesjon blir reinsa. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for fangst og lagring av CO2 på dei største punktutsleppa, som Mongstad-raffineriet, Kårstø gassterminal, Melkøya, Skarv-feltet og Grenlands-klynga gjennom offentleg-privat samarbeid. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil prosjektere infrastrukturen for transport av CO2 frå Kårstø med ein røyrdimensjon som vil gje rom for å handtere utslepp frå industrien. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil på sikt skape føreseielege rammevilkår for CO2-fangst, blant anna ved å vidareføre arbeidet med å leggje til rette for CO2 som tiltak for auka oljeutvinning, til dømes gjennom ein statleg kjøpsgaranti for CO2. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha som utgangspunkt at alle nye felt på sokkelen skal vere forsynte med utsleppsfri kraft. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil krevje elektrifisering ved omfattande ombyggingar/moderniseringar av noverande felt. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil saman med tiltakshavarane på sokkelen identifisere dei noverande felta som er best eigna til elektrifisering og medverke til at desse blir elektrifiserte. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre offentleg eigarskap til vasskraftressursane. Særleg kommunane og fylkeskommunane er viktige eigarar for å sikre ei god forvalting av felles ressursar og bør derfor eige ein større del av vasskraftressursane. Partiprogram ENERGI FYLKER KOMMUNER VASSDRAGSREGULERING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil oppretthalde heimfallsordninga. Partiprogram ENERGI STATSFORVALTNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gå imot privatisering av Statkraft AS og Statnett SF. Partiprogram ENERGI STATSFORVALTNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil stimulere til bygging av småkraft og leggje til rette for små kraftverk også i verna vassdrag når det ikkje kjem direkte i konflikt med vesentlege verneverdiar. Partiprogram ENERGI VASSDRAGSREGULERING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at konsesjonsbehandlingstida blir redusert ytterlegare og meir av konsesjonsbehandlinga skjer ute i fylka. Partiprogram ENERGI FYLKER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre auka kraftproduksjon gjennom å modernisere og ruste opp linenett og kraftverk. Partiprogram ENERGI
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at nettpolitikken blir endra og tilpassa behovet for kapasitet i ny fornybar kraftproduksjon. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre lik nettleige over heile landet. Partiprogram ENERGI
2009-2013 Senterpartiet Sp vil handheve leveringsplikta til fastbuande. Partiprogram ENERGI
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for at kraftliner med høgare spenning skal leggjast i kabel når dei er nær bustader eller rører ved særs viktige naturverdiar. Partiprogram ENERGI
2009-2013 Senterpartiet Sp vil staten skal medverke til nybygging, opprusting og kapasitetsauke på linenett slik at nye kraftprodusentar ikkje må ta heile kostnaden med dette når krafta skal fram til forbrukarane. Partiprogram ENERGI
2009-2013 Senterpartiet Sp vil satse på fornying og utbetring av nettet for å betre leveringstryggleiken og redusere tapet i linenettet. Partiprogram ENERGI
2009-2013 Senterpartiet Sp vil byggje ut nett for å fjerne flaskehalsar mellom Sør- og Nord-Noreg og styrkje sentralnettet generelt, for å kunne ta i bruk vindkraftressursane. Partiprogram ENERGI
2009-2013 Senterpartiet Sp vil fastsetje minimum standarderstatning ved ekspropriasjon og bandlegging av fast eigedom til bruk for høgspentliner. Partiprogram ENERGI
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at nivået på norsk gassproduksjon skal ikkje auke ut over dagens nivå. Ny gassproduksjon må avvente ledig eksportkapasitet eller helst brukast på land i Noreg. Partiprogram ENERGI
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at påviste petroleumsressursar som ikkje blir utvikla, eller der det ikkje ligg føre planar for utvikling må leverast tilbake til staten. Ei slik tilbakelevering kan gje høve til at andre aktørar med andre krav til lønnsemd kan utvikle desse. Dette vil redusere behovet for å tildele nye areal. Partiprogram ENERGI
2009-2013 Senterpartiet Sp vil satse på tiltak for å auke utvinningsgraden på felta. Partiprogram ENERGI
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at utbygging av framtidige gassfelt i til dømes Norskehavet skjer på ein slik måte at gass blir førd i land, under føresetnad av at denne kan utnyttast industrielt og på ein måte som er akseptabel ut frå miljøomsyn. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil betre rammevilkåra for bruk av CO2 som trykkstøtte til meir oljeutvinning på sokkelen, slik at ein lettare kan skape ein effektiv marknad for CO2 frå utsleppskjelder på land, slik som gasskraftverk eller noverande industriutslepp. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil medverke til å utvikle industri som nyttar naturgass og mineral som råstoff. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil byggje ut distribusjonsnettet for gass til bruk i ferjer, forsyningsskip og andre skip. Partiprogram ENERGI
2009-2013 Senterpartiet Sp vil bruk av SDØE og andre statlege verkemiddel må vurderast med omsyn til å sikre industriell utvikling, styrkje teknologiutviklinga og medverke til utbygging av påviste ressursar. Partiprogram ENERGI NÆRINGSUTVIKLING STATLIG EIERSKAP
2009-2013 Senterpartiet Sp vil intensivere satsinga på forsking og teknologiutvikling for rein og fornybar energi både i Noreg og internasjonalt. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at produksjon av rein energi i utviklingsøkonomiar skal gjerast tilgjengeleg gjennom teknologi- og kunnskapsdeling. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at store rein-energiprosjekt i utviklingsland der norske bistandsmidlar medverkar, må leggje til rette for at teknologi og anlegg på sikt blir tilbakeført til vertslandet (heimfall). Partiprogram ENERGI MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at energibehovet for dei fattigaste må dekkjast gjennom prioritering av klimanøytrale, desentraliserte og lokale løysingar. Partiprogram ENERGI MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil støtte lokale program for bioenergiproduksjon med tanke på å dekkje lokale, nasjonale og regionale behov. Partiprogram ENERGI LANDBRUK UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil hjelpe til med å utvikle ressursvennleg, robust og berekraftig landbruksproduksjon som medverkar til å styrkje både matvaretryggleik og energibehov, med vekt på minst mogeleg transport. Partiprogram ENERGI LANDBRUK MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil derfor også satse på landbasert vindkraft. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti For å redusere energibehovet, og for å gjøre folk flest mindre avhengig av strøm til oppvarming, vil SV at det gis mer til støtte til energieffektivisering og omlegging til vannbåren varme og nye fornybare oppvarmingskilder. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil støtte tilrettelegging for økt bruk av bioenergi i lokal– og fjernvarmeanlegg og utforme finansierings- ordninger som bidrar til innføring av vannbåren varme i eksisterende bygninger. Partiprogram BOLIGSAKER ELEKTRISITET ENERGI
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at skog– og landbruksavfall i mye større grad går med til å produsere biovarme. Partiprogram ENERGI
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for å ta i bruk ressurser i skogen til å produsere biodrivstoff. Partiprogram ENERGI SKOGBRUK
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti For å sikre at evigvarende energiressurser er folkets eiendom, vil SV bevare hjemfallsretten. Partiprogram ENERGI STATSEIENDOMMER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil beholde vannkraften i offentlig eie. Partiprogram ENERGI STATSEIENDOMMER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at industrien bedre kan nyttiggjøre seg denne energien [overskuddsvarme]. Partiprogram ENERGI INDUSTRI
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil stimulere til økt kraftproduksjon. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil legge til rette for bruk av gass til kraftproduksjon og økt bruk av gass innenlands. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP stimulere til utvikling av fornybar energi. Partiprogram ENERGI FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil øke den fornybare energiproduksjonen betydelig. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen skal sørge for en bærekraftig utnyttelse av vannressursene. Regjeringserklæring ENERGI NATURVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Sikkerhet og miljø skal stå sentralt ved tiltak i vassdrag. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN NATURVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil innføre det felles sertifikatmarkedet med Sverige fra 1.1.2012 basert på prinsippene i overenskomsten av 7.9.2009. Regjeringen vil fremme forslag om en overgangsordning fram til et slikt system er på plass. Overgangsordningen skal sikre fortsatt utbygging av kraft etter 7.09.2009. Overgangsordningen skal basere seg på de endelige vilkårene for det svensk/norske sertifikatmarkedet fra og med sertifikatmarkedet starter opp. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil opprettholde Enova som vårt viktigste verktøy for å støtte fornybar energi og energieffektivisering. Ved opprettelse av et felles sertifikatmarked skal Enovas innsats særlig rettes mot energieffektivisering, varme og utprøving av umodne teknologier. Regjeringen vil i den forbindelse utarbeide nye resultatmål for Enova. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke og forbedre konsesjonsbehandlingen uten å redusere miljøkravene. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil gjennomgå regelverket knyttet til revisjon av vassdragskonsesjoner. Regjeringserklæring ENERGI
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil følge opp Havenergistrategien. Regjeringserklæring ENERGI
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil øke FoU innen fornybare energikilder og karbonfangst og -lagring til totalt 600 millioner kroner innen 2010 i tråd med klimaforliket. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil legge til rette for at Statkraft videreutvikles som en motor innenfor fornybar energi. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil bidra til utvikling og kommersialisering av hydrogen som energibærer. Regjeringserklæring ENERGI NÆRINGSLIV
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil fortsette å styrke satsingen på fornybar energi og legge fram en opptrappingsplan for dette. Hovedvirkemidlene for å støtte utbygging av fornybar energi er Enova, et felles marked for grønne sertifikater med Sverige og EUs kvotemarked. Regjeringen vil arbeide for at EUs kvotemarked skal gjøres strammere, og derigjennom ytterligere bedre lønnsomheten ved utbygging av fornybar energi. Regjeringserklæring ENERGI INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil også bygge opp Grunnfondet for fornybar energi og energieffektivisering til 30 milliarder kroner innen 2012. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil legge til rette for økt utbygging av nettkapasitet mellom landsdelene og til utlandet. Regjeringserklæring ENERGI
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at utbyggingen av toveiskommunikasjon mellom nettselskap og forbruker skal gi insentiver til energisparing. Regjeringserklæring ENERGI
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil støtte det pågående samarbeidet i det nordiske og europeiske kraftmarkedet. Regjeringserklæring ENERGI
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke Statnetts rolle som tilrettelegger mellom store forbrukere av kraft, nettbygging og produksjon. Regjeringserklæring ENERGI
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil følge opp strategien om hvordan det skal tas sterkere hensyn til miljø, estetikk og lokalsamfunn når forsterkninger i kraftnettet planlegges. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at nettleien for strøm skal utjevnes over hele landet. Dette kan enten skje ved en ordning med felles nettariff eller ved at de statlige tilskuddene som i dag finnes trappes opp. Regjeringen vil sluttføre utredningen om en felles nettariff samt vurdere forholdet mellom faste og variable avgifter. Regjeringserklæring ENERGI
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at det skal vurderes om Statnett i særskilte tilfeller skal kunne pålegges å betale anleggsbidrag. Regjeringserklæring ENERGI
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil satse videre på utbygging av fjernvarme og lokale energisentraler. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil lage en handlingsplan for energieffektivisering i bygg, med mål om å redusere samlet energibruk vesentlig i byggsektoren innen 2020. Regjeringserklæring BYGNINGSVESEN ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil stimulere til bruk av trematerialer i bygg i tråd med St meld. nr 38 (2008- 2009) Klimautfordringene – landbruket en del av løsningen. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil ha et godt støtteregime ovenfor industrien for å få mer energieffektiv og miljøvennlig produksjon. Regjeringserklæring ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil gjennomføre en husholdningsdugnad med informasjon om miljøvennlige energiløsninger i husholdningene. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil legge til rette for at norsk restavfall til forbrenning i hovedsak forbrennes i Norge. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil følge opp bioenergistrategien og sikre målrettet og koordinert virkemiddelbruk for økt utbygging av bioenergi. Innenfor de til enhver tid gjeldende rammer vil Enova få et eget resultatmål for bioenergi. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil fortsette arbeidet med å legge til rette for økt bruk av gass i Norge. Sammen med Gassco, aktørene på norsk sokkel og industrielle aktører vurdere ilandføringsløsninger og industriell bruk av gass når dette er et alternativ. Regjeringen vil hindre at bruk av gass til energiformål utkonkurrerer mer miljøvennlige alternativer. Regjeringserklæring ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil intensivere arbeidet med å være et foregangsland for internasjonal aksept for CCS som et nødvendig klimapolitisk virkemiddel. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil avvente bygging av fangstanlegget på Kårstø inntil en har et klarere bilde av driftssituasjonen. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Gassco og Gassnova skal frem til februar 2010 gjennomføre en utredning av integrasjon mellom gassprosesseringsanlegget og gasskraftverket med CO2-fangstanlegg på Kårstø. Utredningen vil danne grunnlaget for videre vurderinger av en integrasjonsløsning på Kårstø. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at alle nye gasskraftkonsesjoner skal basere seg på rensing og deponering av CO2 ved oppstart. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil fortsette arbeidet med å gjennomføre fullskala rensing av kraftvarmeverket på Mongstad. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil intensivere arbeidet med utslippsfri kraft. Med bakgrunn i tekniske, økonomiske og forsyningsmessige forhold skal kraft fra land/utslippsfri kraft vurderes ved nye utbygginger og større utviklingsprosjekter. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil ikke åpne for petroleumsaktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen (Nordland VI og VII og Troms II) i denne stortingsperioden. Regjeringen vil ta stilling til hvorvidt det skal gjennomføres en konsekvensutredning for petroleumsvirksomhet i forbindelse med revideringen av Forvaltningsplanen i 2010. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN OLJE OG GASS
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil legge til rette for langsiktig krafttilgang for industrien på konkurransedyktige vilkår, blant annet gjennom en garantiordning for langsiktige kraftkontrakter, etablering av innkjøpskonsortium, økt tilgang på fornybar kraft og offentlig støtte til energigjenvinning i industrien. Regjeringserklæring ENERGI INDUSTRI
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at det samlede virkemiddelapparatet rettet mot norsk næringsliv skal gjennomgås for å vurdere hvordan det i større grad enn i dag kan bidra til utvikling av miljøteknologi, fornybar energi og mer miljøvennlig produksjon. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN NÆRINGSLIV
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil være pådriver internasjonalt for innføring av et sertifiseringssystem for biodrivstoff. Regjeringserklæring ENERGI FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID VEGTRAFIKK
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sette bærekraftskrav til 2. generasjons biodrivstoff, og fortsatt bidra til at slikt drivstoff kan produseres i Norge. Regjeringserklæring ENERGI FORURENSNING VEGTRAFIKK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for grønn industribygging og - omstilling. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil vri investeringer fra petroleumsøkonomien over til grønne arbeidsplasser basert på fornybar energi, energisparing og miljøteknologi. Partiprogram ARBEIDSLIV ENERGI MILJØVERN NÆRINGSLIV OLJE OG GASS
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for økt bruk av elektrisitet, biogass og andre utslippsfrie drivstoff, blant annet gjennom en opptrapping av støtten til Transnova og utbygging av flere ladepunkt for elbiler. Partiprogram ENERGI MILJØVERN VEGTRAFIKK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil stimulere til økt energieffektivisering og omlegging til fleksible energisystemer gjennom styrkede støtteordninger, bedre rådgiving og annen tilrettelegging. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for økt bruk av bioenergi, jord- og fjordvarme i lokal- og fjernvarmeanlegg. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å ta i bruk og videreutvikle nye fornybare energikilder for å erstatte bruk av fossil energi i transport, kraftproduksjon og oppvarming. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å satse sterkere på energieffektivisering både i industri, næringsbygg og husholdninger. I løpet av perioden skal passivhus-standard innføres for nye bygg, og nesten-null-energibygg vedtas som standard fra 2020. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke Enova, og sikre at det blir et instrument for fornybar varme, energieffektivisering og for fornybarteknologier som havvind, bølgekraft og saltvannskraft. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Enova-støtten til husholdninger økes for å bidra til installering av solvarmeanlegg, pelletskaminer, varmepumper og lignende, og at ordningene utvides til også å omfatte tiltak for energieffektivisering. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for støtte tiltak for økt kompetanse i byggenæringen når det gjelder energieffektive bygg. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI MILJØVERN NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for utfasing av all bruk av fossil energi i bygg innen 2020. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det legges til rette for utbygging av plusshus, og at kraft fra plusshus og mikrokraftverk enkelt kan selges til strømnettet. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI MILJØVERN NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det offentlige bygger ut plusshus, for eksempel gjennom Statsbygg. Partiprogram ENERGI MILJØVERN STATSEIENDOMMER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å bevare hjemfallsretten. Partiprogram ENERGI STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å forbedre miljøvilkårene i gamle vannkraftkonsesjoner gjennom revisjon. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Enovamidlene må gjøres tilgjengelig også for de som har dårligst råd. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at minst ett demonstrasjonsprosjekt for rensing av et stort CO2-utslipp i industrien blir vedtatt i løpet av neste stortingsperiode. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Statoil må ikke være involvert i utvinning av ukonvensjonelle olje- og gassressurser med alvorlige miljøkonsekvenser, slik som oljesandproduksjonen i Canada. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det kreves CO2-rensing fra dag en ved nye gasskraftverk. Partiprogram ENERGI FORURENSNING MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for fullskala rensing av CO2-utslipp slik at det ikke er utslipp fra noen gasskraftverk. Partiprogram ENERGI FORURENSNING MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at fornybar energiforsyning skal være en forutsetning for å bygge ut større nye felt på norsk sokkel og ved større ombygginger. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for grønn næringsutvikling. Norsk industri ligger langt fremme på miljøteknologi og miljøvennlig produksjon. Dette må videreutvikles gjennom ordninger som miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge, klimateknologifondet i ENOVA og forskningssentre for miljøvennlig energi. Partiprogram ENERGI FORSKNING MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for langsiktige og forutsigbare kraftkontrakter for industrien, kombinert med energieffektivisering og forsyningssikkerhet. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at statens eierskap i Statkraft brukes aktivt i utbygging av ny fornybar energi. Partiprogram ENERGI MILJØVERN STATLIG EIERSKAP
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at myndighetene inngår forpliktende avtaler om utslippsreduksjoner med industrien. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at offentlig sektor skal øke egen etterspørsel etter miljøteknologi gjennom innkjøp av miljøvennlige transportløsninger og energieffektive løsninger i offentlige bygg. Partiprogram ENERGI LOKALFORVALTNING MILJØVERN STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det legges til rette for kommersialisering og næringsutvikling basert på resultater fra forskningssentrene for miljøvennlig energi. Partiprogram ENERGI FORSKNING MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at jordbruk og skogbruk bidrar til reduserte klimagassutslipp blant annet gjennom satsing på biogass og bioenergi og økt omløpstid og lukket hogst i skogbruket. Partiprogram ENERGI JORDBRUK MILJØVERN SKOGBRUK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV støtter gjeldende krav i Teknisk forskrift til tilgjengelighet og energieffektivitet. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at alle mennesker skal ha lik rett til energi. Norge bør bidra til at fattige land får økt tilgang til ren energi slik at de kan løfte folk ut av fattigdom uten å øke utslippene av CO2. Partiprogram ENERGI INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil behandle norske fornybare energiressurser som en verdifull handelsvare, nasjonalt og internasjonalt, på lik linje med norske olje- og gassressurser. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil utarbeide en energimelding for en helhetlig og bærekraftig energipolitikk som sikrer hensyn til klima, forsyningssikkerhet og verdiskaping. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil sørge for at norske vannmagasiner i større grad benyttes som balansereserve for vind- og solkraft i Norge og Europa. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil utvikle mulighetene for pumpekraftverk der forholdene ligger til rette for det. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil bygge og planlegge flere utenlandskabler, og samtidig åpne opp for at andre enn systemoperatøren statnett kan bygge og planlegge utenlandskabler. Partiprogram ENERGI
2013-2017 Venstre Venstre vil at linjeføring på land gjøres på en skånsom måte og at det settes av tilstrekkelige midler til å unngå konflikter med naturvernhensyn og reiseliv. Partiprogram ENERGI NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil videreføre det grønne sertifikatsystemet, og få på plass økt saksbehandlingskapasitet slik at mini-, mikro og småkraftverksøknader behandles raskere og miljøhensyn ivaretas bedre. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil sørge for at ordningen med fylkesvise vindkraft- og småkraftplaner forsterkes og forbedres. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil øke satsingen på pilotanlegg innen fornybar energiproduksjon, slik som havvindmøller, saltkraft, tidevannsenergi og bølgekraft. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil lage en samlet nasjonal potensialstudie for datalagring slik at gunstige steder som både har tilgang på ren energi og avsetning for overskuddsvarmen blir kartlagt. Partiprogram ENERGI FORSKNING MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil utarbeide en samlet plan for havvind. Partiprogram ENERGI FORSKNING MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil opprette et nasjonalt verdiskapingsprogram for utvikling av marine fornybare energikilder. Partiprogram ENERGI FORSKNING MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil revidere de gamle konsesjonsvilkårene for kraftanlegg, slik at vilkårene blir i tråd med den nye vannforskriften. Partiprogram ENERGI
2013-2017 Venstre Venstre vil stimulere til færre og mer robuste netteiere for å sikre nødvendige oppgraderinger og nyinvesteringer og øke energieffektiviteten i strømnettet. Partiprogram ENERGI
2013-2017 Venstre Venstre vil stimulere til at vannkraftverk skifter til nye turbiner og ny teknologi slik at naturhensyn bedre ivaretas. Partiprogram ENERGI NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre et naturressursSkatteregime for vindkraft på lik linje med det man har for vannkraft, slik at kommunene sitter igjen med større andel av inntektene fra næringen. Partiprogram ENERGI MILJØVERN SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre grønne avskrivningsregler for el-sertifikatkraft slik at norske og svenske skatteregler er tilnærmet like. Partiprogram ENERGI MILJØVERN SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil beholde hjemfallsretten. Partiprogram ENERGI
2013-2017 Venstre Venstre vil bruke statens posisjon som storforbruker, storinnkjøper og storeier til å løfte fram en raskest mulig innfasing av teknologi som kutter CO2-utslipp. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre Skattefradrag for energisparende tiltak i egen bolig. Partiprogram ENERGI MILJØVERN SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil forby fossil oppvarming fra 2020, fase ut fossil oppvarming i offentlig bygg innen 2018 og øke avgiften på fyringsolje i påvente av forbudet. Partiprogram AVGIFTER ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil øke støtteordningene og bruke Enova som aktør for å ta ut energisparepotensialet i industrien og større utbyggingsprosjekter. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil endre Enovas regler slik at privatpersoner og andre kan få støtte fra både Enova og kommunale klima- og energifond. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre implementering av smarte strømmålere og videre utvikling av fleksible energisystemer (smartgrids). Partiprogram ENERGI
2013-2017 Venstre Venstre vil forenkle prosedyrer for offentlig saksbehandling av etablering av små private anlegg for miljøvennlig energiproduksjon. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil la Enova gi støtte til utbygging av plusshus i alle størrelser. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil frita omsetning av plusshus fra dokumentavgift. Partiprogram AVGIFTER BOLIGSAKER ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil lage en nettoprodusentordning hvor små strømprodusenter motregner produksjon mot eget forbruk. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil stille strengere krav til energibruk og fleksible oppvarmingsløsninger ved større rehabiliteringer. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil opprette et tilbud om energisjekk av boligbygg. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil at offentlige nybygg skal ha lavere energiforbruk enn de til enhver tid gjeldende energikrav. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke den offentlige bestillerkompetansen og premiere innovative og miljøriktige anskaffelser. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil realisere to fullskala demonstrasjonsanlegg for CO2-fangst, ett i industrien og ett på kraftverk. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil sette krav om CO2-fangst og lagring (CCs) fra dag én ved nye konsesjoner til gasskraftverk. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil øke støtten til CO2-fangst gjennom en styrking av forskningsprogrammet CLIMIT. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil trappe opp klimateknologifondet, og sikre at den årlige fondsavkastningen er basert på minst 4 prosent rente. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil utvikle et avtalebasert system der industrien som går inn i forpliktende avtaler om utslippsreduksjoner får støtte til tiltak og teknologiutvikling. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil opprette et statlig investeringsselskap, «Klimatek», som skal investere i klimateknologi, klimagründere og miljøriktig omstilling av eksisterende næringsliv. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke SkatteFUNN-ordningen, ordningen for støtte til pilotanlegg innenfor miljø og klimateknologi, og øke satsingen på klima og klimarelatert forskning over Norges forskningsråd og forskingsfondet. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil øke investeringsstøtten til bygging av biogassanlegg, både industrielle anlegg og gårdsanlegg. Partiprogram ENERGI LANDBRUK MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil utvikle en bioenergiindustri i Norge gjennom gode støtteordninger i Enova. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil arbeide for økt bruk av trelast og bioenergi på nasjonalt plan. Partiprogram ENERGI MILJØVERN SKOGBRUK
2013-2017 Venstre Venstre vil skape incentiver for at norsk skogbruk drives slik at vi får en optimal binding av CO2. Partiprogram ENERGI MILJØVERN SKOGBRUK
2013-2017 Venstre Venstre vil etablere et regelverk som sikrer at vi øker andelen biologisk gammel skog og at skog ikke hogges før den når klimamessig optimal alder. Partiprogram ENERGI MILJØVERN SKOGBRUK
2013-2017 Venstre Venstre vil forenkle mulighetene for at bygging av biovarmeanlegg som tilleggsnæring på landbrukseiendommer kan finansieres med tømmerkapital fra involverte eiendommer. Partiprogram ENERGI MILJØVERN SKOGBRUK
2013-2017 Venstre Venstre vil utnytte energien i slam- og kloakksystemet gjennom biogassanlegg der dette er hensiktsmessig. Partiprogram ENERGI FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil stimulere til økt bruk av solenergi, fjern- og jordvarme. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre forbud mot oljefyrer og påbud om rentbrennende ovner. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil få fortgang i revisjonene av de gamle vannkraftstasjonene. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke forskningen på miljø og klima, særlig innen fornybare energikilder, energiøkonomisering, karbonfangst og - lagring. Norge skal ta et særlig ansvar for utvikling av klimavennlig teknologi. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil trappe opp bevilgningene til miljøteknologifondet, og legge til grunn samme avkastning som for Statens pensjonsfond utland. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil øke bevilgningene til forskiningssentre for miljøvennlig energi (FME) og opprette et nytt forskningssenter for geotermisk energi. Partiprogram ENERGI
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre utfasing av oljefyring fra alle offentlige bygg innen 2018, og forbud mot fyring med fossil olje fra 2020. Mineraloljeavgiften økes, og husholdningene gis gode støtteordninger for overgang til mer miljøvennlig oppvarming. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil utbarbeide en egen strategi for biodrivstoff og bioenergi. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil bidra til at Norges potensial for ny fornybar energi kan utbyttes, både gjennom økt forskningsinnsats og gode støtteordninger for utvikling og utbygging. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil arbeide for at småkraftverkene som ikke kom med i overgangsordningen for grønne sertifikater, får en ny sjanse til å bli med i ordningen. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil legge til rette for økt kraftproduksjon fra vannkraft ved å modernisere eldre kraftverk og å åpne for skånsomme utbygginger i nye vassdrag der dette ikke skader viktige verneinteresser. Utbygging av småkraftverk skal sikres en enkel og rask konsesjonsbehandling. Partiprogram ENERGI
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke overføringskapasiteten for elektrisk kraft mellom Norge og det øvrige Europa for å bedre ressursutnyttelsen, øke verdiskapningen og redusere klimagassutslippene. Partiprogram ENERGI
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre offentlig kontroll med vannkraftressursene gjennom konsesjonsbestemmelser og skatteregler som sikrer fellesskapets interesser. Dagens konsolideringsmodell, som innebærer at nye konsesjoner kun skal gis til selskaper der det offentlige eierskapet er minst to tredjedeler, skal legges til grunn for eierskap til vannkraftverk. Innenfor denne modellen må det utvikles ordninger som sikrer industrien fortsatt gode muligheter for forutsigbar tilgang til elektrisk kraft. Partiprogram ENERGI
2013-2017 Høyre Høyre vil stille strengere krav til energieffektivisering. Alle nye offentlige bygg skal være såkalte lavenergihus, og Husbanken og Enova skal ha gode støtteordninger for energiøkonomiseringstiltak i bedrifter og husholdninger. Partiprogram ENERGI
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke forskningen på thorium og på sikt legge til rette for internasjonal anvendelse av norske thoriumforekomster. Partiprogram ENERGI
2013-2017 Høyre Høyre vil legge til rette for innføring av smarte strømmålere og videreutvikling av fleksible energisystemer ("smartgrids". Partiprogram ENERGI
2013-2017 Høyre Høyre vil påse at regionale og lokale forsyningsnett blir oppgradet og tilpasset det sentrale forsyningsnettet, slik at ressursene i sektoren blir utnyttet optimalt. Partiprogram ENERGI
2013-2017 Høyre Høyre vil sørge for at sentralnettet sikrer et fungerende kraftmarkes og gir stabil strømforsyning over hele landet. Partiprogram ENERGI
2013-2017 Høyre Høyre vil gi kommunene mulighet til å behandle og avgjlre konsesjonssøknader angående mikrokraftverk. Partiprogram ENERGI KOMMUNER
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke utenrikstjenestens kompetanse og engasjement på energiområdet. Partiprogram ENERGI UTENRIKSSAKER
2013-2017 Høyre Høyre vil opprettholde et bredt norsk nærvær på Svalbard, inkludert kullutvinning inntil den kan erstattes av annen næringsvirksomhet. Partiprogram ENERGI POLAROMRÅDER
2013-2017 Fremskrittspartiet De nettselskapene som ikke oppfyller sine forpliktelser ved vedlikehold og oppgraderinger bør ikke få utbytte til sine eiere. Partiprogram ENERGI
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil vurdere hvorvidt enkelte vassfrag som i dag er vernet kan utbygges skånsomt. Partiprogram ENERGI VASSDRAGSREGULERING
2013-2017 Fremskrittspartiet Investeringer i anlegg for eksempelvis jordvarme eller sjøvarme bør gjøres fradragsberettiget for alle, slik at den miljøvennlige energitilgangen økes. Partiprogram ENERGI
2013-2017 Fremskrittspartiet Det skal ikke stilles særnorske krav til eksempelvis CO2-rensing. Partiprogram ENERGI
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil bygge ut mer miljøvennlig vannkraft og forenkle konsesjonsbehandlingen. Partiprogram ENERGI MILJØVERN VASSDRAGSREGULERING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil stimulere til økt kraftproduksjon. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil bedre forholdene for eksport og import av elektrisk kraft. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil redusere elektrisitetsavgiften. Partiprogram AVGIFTER ELEKTRISITET ENERGI FINANSER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil legge til rette for bruk av gass til kraftproduksjon og økt bruk av gass innenlands, med hensikt å sikre lave, stabile kraftpriser i Norge. Partiprogram ENERGI
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil ha en mer intensiv forskning på kjernekraft. Partiprogram ENERGI FORSKNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil stimulere til utvikling av fornybar energi. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil åpne for økt petroleumsvirksomhet i Nord-Norge, herunder områdene Nordland VI og VII, samt Troms II. Partiprogram ENERGI OLJE OG GASS
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sikre større satsing på FoU innen petroleumssektoren. Partiprogram ENERGI FORSKNING OLJE OG GASS
2013-2017 Fremskrittspartiet Det bør opprettes et energi- og petroleumsforskningsfond for å sikre langsiktigheten i denne forskningen. Partiprogram ENERGI FORSKNING OLJE OG GASS
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil stimulere til økt nisje- og haleproduksjon for å øke utvinningsgrad på felt. Partiprogram ENERGI OLJE OG GASS
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at konsesjoner til små-, mini- og mikrokraftverk skal gis av kommunen. Partiprogram ENERGI KOMMUNER VASSDRAGSREGULERING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil styrke forskningen på hvordan villaks og produksjonen av kraft og oppdrettslaks kan sameksistere. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil satse videre på de områdene der vi har spesielle forutsetninger for å være gode, som petroleum, energi og miljø, reiseliv, marin- og maritimsektor, blant annet gjennom satsing på forskning og utvikling. Partiprogram ENERGI FISKERIER FORSKNING NÆRINGSLIV OLJE OG GASS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreføre ordningen med CO2-kompensasjon for industriens kraftpriser. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil ivareta hjemfallsinstituttet og fortsatt sikre et sterkt offentlig eierskap til vannkraftressursene, ved at de eies av det offentlige med minimum 2/3 og at det kun er selskaper med minimum 2/3 offentlig eierskap som kan få nye konsesjoner. Partiprogram ENERGI STATLIG EIERSKAP VASSDRAGSREGULERING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil ytterligere øke saksbehandlingskapasiteten og saksbehandlingstakten i NVE og OED. Partiprogram ENERGI STATSFORVALTNING VASSDRAGSREGULERING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil se nett og produksjon i sammenheng i konsesjonssaker, og sørge for at søknader om nett og produksjonsprosjekter i det samme området behandles i sammenheng [energi]. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for en så lik kraftpris som mulig over hele landet gitt energiloven, produksjon og nettutvikling. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK ELEKTRISITET ENERGI
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil fortsette å ruste opp kraftnettet i Norge. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre en fornuftig kostnadsfordeling for investeringer i nettet, og vurdere om det finnes en hensiktsmessig fremgangsmåte for innføring av anleggsbidrag i masket nett. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bygge samfunnsøkonomisk lønnsomme overføringslinjer mellom Norge og utlandet. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bruke mulighetene som overskuddskraft gir for å bidra til å balansere produksjon av vindkraft og andre variable energikilder i Europa. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at den norske vannkrafttradisjonen videreføres ved at lokalsamfunn som stiller sine naturressurser til disposisjon for vannkraftproduksjonen, får en del av skatteinntektene. Inngrep i naturmiljøet skal gjøres med forståelse og aksept fra berørte lokalsamfunn og slik at deler av inntektene tilfaller lokalsamfunnene også med endret teknologi for utnytting av vannkraft. Partiprogram ENERGI LOKALFORVALTNING NATURSKADER NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for både hensyn til miljø og kraftproduksjon i revideringen av tidligere gitte vannkraftkonsesjoner. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil forske mer på utvikling av fornybar energi. Partiprogram ENERGI FORSKNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil støtte større demonstrasjonsprosjekter innen ny fornybar energi, innenfor rammen av det nye klima- og teknologifondet. Partiprogram ENERGI NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil tilby støtteordninger for å stimulere til effektiv utnyttelse av energi i offentlige og private bygg og husholdninger. Partiprogram BYGNINGSVESEN ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil fortsette styrkingen av Enova som redskap i arbeidet for energieffektivisering og energiomlegging. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil fortsette arbeidet for økt energieffektivisering i industrien. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil ha som mål å øke bruken av kraft fra land på norsk sokkel, der det er økonomisk forsvarlig og det er tilstrekkelig elektrisk kraft tilgjengelig. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil fortsatt satse på fangst og lagring av CO2. Alle de gitte konsesjoner for gasskraft står ved lag. Nye konsesjoner skal basere seg på CO2-rensing. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at det legges til rette for at gass fra norsk sokkel i større grad blir tatt i bruk for industriell verdiskaping. Partiprogram ENERGI INDUSTRI
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil i Kyoto-protokollens første forpliktelsesperiode har Norge overoppfylt Kyotoforpliktelsen med 10 prosentpoeng. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at Norge skal fram til 2020 påta seg en forpliktelse om å kutte de globale utslippene av klimagasser tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURSKADER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at Norge skal være karbonnøytralt i 2050. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NATURSKADER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil som en del av en global og ambisiøs klimaavtale der også andre industriland tar på seg store forpliktelser, skal Norge ha et forpliktende mål om karbonnøytralitet senest i 2030. Det innebærer at Norge skal sørge for utslippsreduksjoner tilsvarende norske utslipp i 2030. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURSKADER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil være en pådriver i arbeidet for en omfattende og forpliktende internasjonal klimaavtale i 2015. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURSKADER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke våre internasjonale forpliktelser ytterligere dersom det kan bidra til enighet om en ambisiøs klimaavtale der de store utslippslandene påtar seg konkrete utslippsforpliktelser. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURSKADER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for å avvikle subsidier av fossil energi og for at en større del av de globale utslippene blir underlagt en pris og blir inkludert i et karbonmarked. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURSKADER OLJE OG GASS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for omfattende og robuste mekanismer for finansiering av klimatiltak i fattige land gjennom felles internasjonalt regelverk og felles kanaler, slik som det Grønne klimafondet. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURSKADER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at utslipp av klimagasser fra avskogning og skogforringelse i utviklingsland, samt internasjonal skipsfart og luftfart inkluderes i et framtidig globalt klimaregime. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID LUFTFART MILJØVERN NATURSKADER SJØFART UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil satse på utvikling av fornybar energi i utviklingsland. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NATURSKADER UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil satse på teknologiutvikling innen fangst og lagring av CO2 og videreføre at alle nye gasskraftkonsesjoner skal være basert på fangst og lagring av CO2. Partiprogram ENERGI FORSKNING MILJØVERN OLJE OG GASS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke klimaforskningen og trappe opp innsatsen for at industrien kan utvikle og ta i bruk ny klimavennlig teknologi. Partiprogram ENERGI FORSKNING INDUSTRI MILJØVERN VERFTSINDUSTRI
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle verdiskapingsprogrammene for mat, trevirke, reindrift og bioenergi. Partiprogram ENERGI LANDBRUK REINDRIFT SKOGBRUK
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for nye arbeidsplasser i nord gjennom utnyttelse av de naturgitte fortrinnene for fiskerivirksomhet, petroleum, vindkraft, bergverk og reiseliv. Partiprogram BERGVERK ENERGI FISKERIER OLJE OG GASS REISELIVSNÆRING SYSSELSETTING
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet vil fortsette å jobbe for å sikre forsyningssikkerheten i Norge, gjennom satsing på produksjon av ny fornybar energi og utbygging av kraftnettet – både i Norge og mellom Norge og utlandet. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet vil sikre raskere saksbehandlingstid i nett og produksjonssaker. Partiprogram ENERGI
2013-2017 Arbeiderpartiet Det offentlige eierskapet til vannkraftressursene må sikres. Partiprogram ENERGI
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet er åpent for en skånsom oppgradering og utbygging av vannkraft der dette ikke fører til store naturinngrep og tap av naturmangfold i tråd med gjeldende regelverk. Partiprogram ENERGI
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet vil blant annet følge opp klimameldingen slik at bygningskravene i teknisk forskrift blir passivhusnivå i 2015 og nesten nullenerginivå i 2020. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet ønsker å legge til rette for plusshus. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Forvaltningen av havområdene skal skje ut fra en helhetlig og økosystembasert tilnærming. Hensynet til fiskeriinteressene skal tillegges stor vekt. Partiprogram ENERGI FISKERIER MILJØVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Bruk av gass i Norge skal skje innenfor våre internasjonale klimaforpliktelser. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet For å bidra til at en større andel av verdens energiproduksjon kommer fra fornybare kilder, vil Arbeiderpartiet arbeide for at fossile subsidier avvikles og for at det etableres flere og bedre systemer for å prise utslipp av klimagasser. Partiprogram AVGIFTER ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil sikre en storstilt satsing på bioenergi, andregenerasjons biodrivstoff og annen fornybar energi. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil sikre energieffektive bygg gjennom å stille energikrav til nybygg og få på plass virkemidler som sikrer energieffektivitet i eksisterende bygg. Dette må skje innenfor økonomiske rammer som kan tåles av de berørte, som førstegangsetablerere. Partiprogram BYGNINGSVESEN ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil fase ut bruk av oljekjeler i husholdninger og som grunnlast innen 2020. Partiprogram BYGNINGSVESEN ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil opprettholde [modellen med hjemfallsrett og nasjonalt og lokalt eierskap til naturressursene] slik at velstanden kommer også framtidige generasjoner til gode. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI EU/EØS VASSDRAGSREGULERING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil arbeide for rask og enkel konsesjonsbehandling for utbygging av fornybar energi. Partiprogram ENERGI
2013-2017 Senterpartiet Sp vil jobbe for at mest mulig av oppvarmingen skjer ved bruk av miljøvennlig varme som bioenergi. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil sikre likere nettleie til forbrukere i hele landet. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI
2013-2017 Senterpartiet Sp vil bruke offentlig eierskap for å sikre utvikling av fornybare energiressurser. Partiprogram ENERGI
2013-2017 Senterpartiet Sp vil ha ordninger som sikrer at kommuner blir kompensert ved utbygging av vindkraft. Partiprogram ENERGI
2013-2017 Senterpartiet Sp vil øke tilgangen på fornybar energi gjennom å gi investeringstilskudd til varme- og bioenergi. Partiprogram ENERGI
2013-2017 Senterpartiet Sp vil fjerne minimums- og maksimumsverdien for beregning av eiendomsskatt for kraftverk. Partiprogram ENERGI
2013-2017 Senterpartiet Sp vil styrke virkemiddelprogrammet som stimulerer til økt bruk av bioenergi. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil øke bruk av gass til industri og industrielle formål og kollektivtrafikk. Partiprogram ENERGI INDUSTRI
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil videreføre og videreutvikle «Energi+»-initiativet og «Ren Energi»-programmet, og sikre at disse balanserer målsettingene om reduserte utslipp og energitilgang for fattige. Partiprogram ENERGI MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil fjerne maksimalverdien for beregning av eiendomsskatt for kraftverk. Partiprogram ENERGI SKATTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil opprette et investeringsfond innen Statens pensjonsfond utland med formål å investere i bedrifter og prosjekter innenfor energi- og miljøsektoren, med spesiell vekt på nyskapende og miljøvennlig energiteknologi. Partiprogram ENERGI FINANSER MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil satse videre på vannkraft, herunder opprusting av eksisterende anlegg og utbygging av småkraftverk der det er riktig ut fra naturhensyn. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre et distribusjonsnettverk for småkraftverk, slik at mangel på dette ikke skal hindre etablering og forbedring av småkraftverk. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at Enova etter innføringen av grønne sertifikater retter fokus mot energieffektivisering og energiomlegging, utvikling og introduksjon av nye energi- og klimateknologier i industrien, og økt bruk av nye teknologier med stort potensial innen fornybar kraftproduksjon - som havbasert vindkraft, tidevannskraft, saltkraft og bølgekraft. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere til økt satsing i bruk av ulike former for bioenergi, både i offentlig og privat sammenheng. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre gode støtteordninger til konvertering av fossil energibruk i husholdninger som oppfølging av det vedtatte forbudet mot oljefyring i husholdninger som trer i kraft i 2020. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil øke CO2-avgiften og utvikle støtteordninger som gjør det lønnsomt å utvikle og ta i bruk energisparende teknologi. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det prioriteres å bygge et sammenhengende kraftnett med 420 kV spenning fra nord til sør i landet. Partiprogram ENERGI
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil bygge fremtidens strømnett med tilstrekkelig kapasitet til å sikre forsyningssikkerheten for strøm, utjevne prisforskjeller og nettleie mellom landsdelene og sikre grunnlag for næringsutvikling over hele landet. Partiprogram ENERGI
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det settes fart i arbeidet med bygging av nye overføringslinjer i Nord-Norge. Partiprogram ENERGI
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil bidra til en styrking av det nordiske el-samarbeidet og økt integrering i det europeiske kraftmarkedet gjennom etablering av nye overføringsforbindelser til utlandet. Partiprogram ENERGI
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det utarbeides en nasjonal plan for kraftlinjer som oppdateres og fremmes for behandling i Stortinget en gang hver stortingsperiode. Partiprogram ENERGI
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at berørte kommuner og fylker skal være representert i planarbeidet for nye overføringslinjer. Partiprogram ENERGI KOMMUNER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge fastsetter et mål om å redusere energibruken med 20 prosent sammenlignet med forventet nivå innen 2020 i tråd med EUs klima- og energiplan. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge fastsetter som mål å redusere energibruken i bygg med minimum 8 TWh innen 2020 og ha en gradvis skjerping av teknisk byggforskift (TEK) med krav om mer energieffektive bygg. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil etablere en enkel og ubyråkratisk støtteordning for energisparing og konvertering av fossil energi i husholdninger. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre rask innføring av toveis strømmålere (AMS) som gir mulighet til å tilpasse forbruk etter pris og tid på døgnet og innføre toprissystem på strøm med økte avgifter på toppforbruket. Partiprogram ENERGI
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for at det bygges flere plusshus, og at nettleverandører av strøm skal ha en plikt til å ta imot overskuddsstrøm fra plusskunder. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre forutsigbare rammer for petroleumsvirksomheten. Partiprogram ENERGI OLJE OG GASS
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle nye utbygginger samt noen eksisterende innretninger på norsk sokkel skal baseres på utslippsfri kraft fra land. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil stille krav til kutt i klimagassutslipp fra petroleumsvirksomheten. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ikke gi nye tillatelser eller forlengelse av nåværende konsesjoner til bygging av gasskraftverk uten håndtering av CO2. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal gjennomføres fullskala CO2-fangst og -lagring ved to store punktutslipp i Norge, samt ved et nytt kullkraftverk på Svalbard, innen 2020. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil stramme inn eller avskaffe ordningen med «tildeling av leteområder i forhåndsdefinerte områder» (TFO). Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil videreutvikle Technology Centre Mongstad (TMC) til et internasjonalt forskningssenter for fangst og lagring av CO2. Partiprogram ENERGI FORSKNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at revisjonen av konsesjonsvilkårene for kraftutbygginger skal bidra til gode miljøtiltak og mest mulig naturlig artsmangfold i de utbygde vassdragene. Partiprogram ENERGI NATURVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere til økt utnyttelse av avfall til energiformål som fjernvarme, biodrivstoff eller elektrisitetsproduksjon. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil bedre rammevilkårene for biogassproduksjon. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at naturlige forutsetninger som for eksempel ren og rimelig energi, skal komme næringslivet til gode. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NÆRINGSLIV
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for en økt satsing på bioenergi. Partiprogram ENERGI
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at industrien skal sikres tilstrekkelig og konkurransedyktig tilgang på energi og kraft. Partiprogram ENERGI INDUSTRI
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det må utarbeides en helhetlig politikk for klima, energi og næringsutvikling. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at myndighetene og industrien må samarbeide for å bidra til løsning av miljø- og klimautfordringene. Frivillige avtaler mellom myndigheter og industrien bør prøves som virkemiddel når nye tiltak iverksettes. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at offentlige bygg skal benytte fornybar energi. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil at Norge skal bli et klimavennlig samfunn drevet av fornybar energi. Dette vil skape nye arbeidsplasser og bærekraftig velferd. Samtidig må vi investere kraftig i klimavennlige transportløsninger i og mellom byer og tettbygde strøk. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil utvikle en strategi for å sikre at norsk fornybar energi bidrar til å redusere globale klimautslipp. Herunder å utrede potensialet for å være «svingprodusent» av fornybar energi til resten av Europa, og samtidig sikre kortreist kraft til bærekraftig kraftforedlende industri som leverer produkter til lavutslippssamfunnet i Norge. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti Alle nye utbygginger på sokkelen bør i hovedsak baseres på elektrifisering. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utforme en radikal visjon for samfunnsutviklingen som baseres på bærekraftige løsninger. Dette innebærer en omlegging fra en oljebasert til en fornybarbasert energi- og økonomipolitikk i Norge. Slik vil vi gjøre Norge til et foregangsland som viser at et klimanøytralt, godt og framtidsrettet samfunn er mulig. Partiprogram ENERGI
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil redusere utvinningstempoet på eksisterende olje- og gassfelt med 50 % innen 2020, med sikte på å avvikle petroleumsvirksomheten fullstendig innen 20 år. Partiprogram ENERGI
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil avvikle all subsidiering av petroleumsindustri. Partiprogram ENERGI
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stanse all videre leting etter olje og gass på norsk sokkel. Partiprogram ENERGI
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre varig vern fra petroleumsvirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja, samt andre spesielt sårbare områder på norsk sokkel. Partiprogram ENERGI
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke avgiften på CO₂-utslipp fra petroleumssektoren til kr 1000 per tonn, og bruke inntektene til utslippsreduserende tiltak også i fastlandsindustrien. Partiprogram AVGIFTER ENERGI FINANSER MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stenge og nedmontere gasskraftverkene på Kårstø og Mongstad. Gå inn for å avslutte det norske CO₂-fangstprogrammet og overføre satsningen til geotermisk energi, havvind og andre fornybare energikilder. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil trekke Statoil ut av all virksomhet med ukonvensjonelle olje- og gasskilder som oljesand og oljeskifer, samt prosjekter i Arktis. Vi vil arbeide for et strengere internasjonalt regelverk for drivstoff-kvalitet som forbyr produkter fra ukonvensjonelle ressurser. Partiprogram ENERGI INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at økologisk bærekraft, ikke økonomisk vekst, skal være det overordnede målet for energipolitikken. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil prioritere energieffektivisering, som er den mest miljøvennlige erstatningen for fossil energi. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke bevilgningene til Enova for energieffektiviserings- og sparetiltak i næringsbygg og husholdninger. Partiprogram ENERGI FINANSER STATSBUDSJETTET
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre skattefradrag for energisparende tiltak i egen bolig. Partiprogram ENERGI FINANSER SKATTEFRADRAG
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil legge til rette for energisparingskontrakter for husholdninger og større bygg. Partiprogram ENERGI
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bruke midler fra en økt CO₂-avgift i petroleumssektoren til å støtte energieffektivisering og -omlegging i industrien. Partiprogram ENERGI FINANSER OLJE OG GASS
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre avskrivningsregler for energieffektivisering i industrien. Partiprogram ENERGI FINANSER INDUSTRI NÆRINGSLIV SKATTEFRADRAG
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil opprette en gratis, desentralisert energirådgivningstjeneste for husholdninger, finansiert gjennom Enova. Partiprogram ENERGI FINANSER STATSBUDSJETTET
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil prøve ut et toprissystem på strøm til husholdninger, der forbruk ut over et visst nivå per person i husstanden blir pålagt vesentlig høyere avgift enn i dag. Om ikke et toprissystem innføres, må elektrisitetsavgiften for alle husholdninger gradvis trappes opp. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utarbeide en nasjonal plan samt regionale planer for utbygging av ny fornybar energi, inkludert nettutbygging. Planene skal sikre at vi minst når målet i EUs fornybardirektiv og at utbygginger samtidig skjer på de stedene der de vil gjøre minst skade på naturen. Det må settes klare kriterier for hvilken miljøpåvirkning som godtas. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at det stilles tydelige og forutsigbare krav til utbygging i områder der kraftutbygging kan tillates. Saksbehandling skal skje etter miljølovverket (naturmangfoldloven), og i tilfeller hvor miljøhensyn settes til side og det gis konsesjon, må myndighetene begrunne dette tydeligere enn i dag. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre at økosystembasert og helhetlig forvaltning må være grunnleggende prinsipp ved utbygging av kraftverk. Utredninger av miljøkonsekvensene ved kraftutbygginger må gjennomføres for hvert fylke eller vannregion og ta hensyn til den kumulative påvirkningen av alle enkeltprosjektene som planlegges. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil skjerpe kravene til konsesjon for utbygging slik at hensynet til biologisk mangfold og estetiske verdier blir bedre ivaretatt. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forenkle prosedyrer for offentlig saksbehandling av etablering av små private anlegg for miljøvennlig energiproduksjon. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre at ordningen med el-sertifikater ikke omfatter vannkraft (heller ikke småkraftverk). Partiprogram ENERGI
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil involvere berørte parter for både kraftprosjekter og nettprosjekter tidligere enn i dag. Det er i tiden før konseptvalg gjennomføres at den reelle muligheten for å bidra med konstruktive løsningsalternativer eksisterer. Partiprogram ENERGI
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre at vilkårsrevisjonene bidrar til at alle utbygde vassdrag får de samme vilkårene. Det er helt essensielt at Norge bruker denne muligheten til å heve miljøstandarden i vassdrag med eldre utbygginger til dagens standard. I mange tilfeller kan kraftproduksjonen økes samtidig som miljøet blir bedre ivaretatt. Partiprogram ENERGI VASSDRAGSREGULERING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utrede en ordning der utbyggere av nye kraftverk må betale en kompensasjon for naturinngrepene disse medfører, som kan benyttes til restaurering av ødelagt natur andre steder. Partiprogram ENERGI NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at Norge jobber for å realisere et kraftsystem med nullutslipp i vår region. Overføringskapasiteten til naboland og kontinentet må styrkes for å sikre et mer effektivt og fleksibelt kraftsystem i NordEuropa, som kan takle en mye større andel fornybar energi enn i dag. Partiprogram ENERGI
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil trappe opp moderniseringen av vannkraftverk slik at kraftressursene i eksisterende magasiner utnyttes mer effektivt. Partiprogram ENERGI VASSDRAGSREGULERING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil satse sterkere på utbygging av vindkraft til havs, der utbygging ikke er i konflikt med fiskerier og naturmangfold. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre en nasjonal målsetting for installert kapasitet for havvind innen 2030. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utlyse områdene Nordsjø I og II for kommersiell havvinddrift seinest i 2014. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre at forvaltningsplanene for Norges havområder prioriterer havvind foran petroleum der ressurspotensialet overlapper. Ytterligere arealkonflikter skal håndteres i dialog med interessenter med mål om størst mulig grad av integrasjon mellom ulike næringer, som for eksempel fiskeri og marin fornybar energi. Partiprogram ENERGI
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bruke statens eierskap i Statoil og Statkraft til en styrket og målrettet satsing på fornybar energi. Partiprogram ENERGI
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil doble støtten til Forskningssentrene for miljøvennlig energiteknologi (FME). Partiprogram ENERGI FORSKNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil opprette et nytt FME-senter (Forskningssenter for miljøvennlig energi) for geotermisk energi. Partiprogram ENERGI FORSKNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjennom etablerte FME legge til rette for demonstrasjonsprosjekter som utforsker mulighetene for samspill mellom teknologier som havvind, bølgekraft og tidevannskraft, og som integrerer andre interesser som sjøfart, fiskeri og havbruk. Partiprogram ENERGI FORSKNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke ordningen for støtte til pilotanlegg innenfor miljø- og klimateknologi, og øke satsingen på klima og klimarelatert forskning over Norges Forskningsråd og forskingsfondet. Partiprogram ENERGI FORSKNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre det enklere å levere overskuddsstrøm inn på strømnettet ved å innføre langsiktige innmatingstariffer, for eksempel for næringsbygg og husholdninger. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre at Renewable Grid Initaitive-prinsippene for skånsom infrastrukturutbygging blir fulgt av aktører som bygger nett i Norge og mot Europa. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil endre Statnetts mandat slik at klimahensyn tas på lik linje med samfunnsøkonomisk lønnsomhet og forsyningssikkerhet. Det innebærer at Statnett må prioritere utbygging av mellomlandslinjer som bidrar til fornybar energiutbygging og eksport av fornybar energi. Partiprogram ENERGI STATLIG EIERSKAP
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke produksjonen av biogass fra kilder som avfall, kloakk, husdyr- og fiskegjødsel vesentlig. Partiprogram ENERGI
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utrede grundig hvor mye trevirke fra ny hogst det er ønskelig å bruke til energiformål. Mulighetene for å erstatte fossilt brensel må vurderes i sammenheng med hensynet til karbonlagring i skogen, naturmangfold og matproduksjon. Partiprogram ENERGI NATURVERN SKOGBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stenge gasskraftverkene på Kårstø og Mongstad for godt og ikke tillate flere fossilfyrte kraftverk i Norge. Også det norske kullkraftverket på Svalbard må stenges. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil nedlegge atomreaktoren i Halden. Partiprogram ENERGI
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi vertskommuner rett til konsesjonsavgifter også fra andre typer kraftverk enn vannkraftverk. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forsvare hjemfallsretten, og gjøre den gjeldende også for andre typer kraftverk enn vannkraftverk. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre hjemfallsrett også for småkraftverk, når fallretter skilles fra grunneiendommene eller selskaper som grunneierne kontrollerer. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil kreve at skip som ligger til kai i størst mulig grad skal forsynes med strøm fra land, og gjøre nødvendige forsterkninger i strømnettet. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil støtte produksjon av biogass og utbygging av infrastruktur for levering av raffinert biogass til busstransport, særlig i distriktene der biogass er et aktuelt CO₂-nøytralt alternativ for bussruter. I byene kan også busstrafikken delvis elektrifiseres. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at utbygging av fornybar energi skal skje i henhold til en overordnet plan som peker ut de lokalitetene der skadevirkningene på naturmangfoldet blir minst. Partiprogram ENERGI NATURVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil føre en næringspolitikk basert på aktive politiske prioriteringer av gunstige sektorer og teknologier, for eksempel innen energiøkonomisering, ren ny energiteknologi og resirkulering av materialressurser. Partiprogram ENERGI NÆRINGSLIV
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at staten skal ta ansvar for at det blir bygd ut fiberkabelnettverk over hele landet, også i spredtbygde strøk. Partiprogram ENERGI
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ha lik porto og lik nettleie over hele landet. Partiprogram ENERGI POST
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stimulere til lokalt samarbeid om fornybar energi. Partiprogram ENERGI KOMMUNER MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stille strengere energikrav til store boliger enn til små. Krav til energieffektivitet kan sløyfes dersom boligen er selvforsynt med energi og ikke henter strøm fra nettet. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil la kommunene gi utbyggingstillatelse/konsesjon til små-, mikro- og minikraftverk, samt små vindmølleanlegg. Regjeringserklæring ENERGI KOMMUNER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utarbeide en strategi for biogass. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre utfasing av fyring med fossil olje i alle offentlige bygg innen 2018 og forby bruk av fossil olje i oppvarming i alle bygg fra 2020. Enovas støtteordning til konvertering og utfasing av oljefyr styrkes. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fastsette og fremme en sak om et ambisiøst og kvantifiserbart nasjonalt mål for energieffektivisering, og innføre skattefradrag for ENØK-tiltak i husholdningene. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for landstrøm for ferger og cruiseskip i flere havner. Regjeringserklæring ENERGI FERGER HAVNER MILJØVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge frem en stortingsmelding om en helhetlig energipolitikk, hvor energiforsyning, klimautfordringer og næringsutvikling sees i sammenheng. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke fornybar kraftproduksjon i Norge og vurdere tilpasninger i ordningen med el-sertifikater. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utarbeide en helhetlig strategi for hvordan potensialet for opprustning og utvidelse av vannkraftverk kan realiseres. Regjeringserklæring ENERGI VASSDRAGSREGULERING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil satse på forskning på fornybare energikilder. Regjeringserklæring ENERGI FORSKNING MILJØVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke forsyningssikkerheten og øke robustheten i kraftleveransene i Norge. Regjeringserklæring ENERGI
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bygge ut tilstrekkelig nettkapasitet over hele landet. Regjeringserklæring ELEKTRISITET ENERGI
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for en strukturendring i retning færre og mer robuste nettselskaper for å ivareta kundenes behov for en effektiv prissetting, god forsyningssikkerhet og kvalitet i tjenestene. Regjeringserklæring ELEKTRISITET ENERGI
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre en god balanse mellom utbygging av ny kraftproduksjon og nye mellomlandsforbindelser, og endre energiloven slik at også andre aktører enn Statnett skal kunne eie og drive disse forbindelsene. Samfunnshensyn ivaretas gjennom konsesjonsbehandlingen. Regjeringserklæring ELEKTRISITET ENERGI STATLIG EIERSKAP
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge frem en tiltaksplan for å redusere samlet konsesjonsbehandlingstid for utbygging av kraft og overføringsnett for elektrisk kraft, og la kommunene gi utbyggingstillatelse/konsesjon til små-, mikro- og minikraftverk samt små vindmølleanlegg. Regjeringserklæring ELEKTRISITET ENERGI
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fjerne kompetanseforskriftens bemanningskrav for kraftproduksjon og nettselskap, og erstatte denne med generelle kvalitets- og sikkerhetskrav. Regjeringserklæring ELEKTRISITET ENERGI
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre at industrielle eiere av vannkraft, innenfor dagens konsolideringsmodell, kan ivareta sitt behov for forutsigbar krafttilgang også i fremtiden. Regjeringserklæring ENERGI VASSDRAGSREGULERING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke forskningssentrene for fornybar energi (FME-sentrene) og opprette et eget FME-senter for geotermisk energi i tråd med klimaforliket. Regjeringserklæring ENERGI FORSKNING MILJØVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil opprette et FME-senter for Thorium. Regjeringserklæring ENERGI FORSKNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utvikle NORFUNDs investeringer i fornybar energi globalt. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN UTENRIKSSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil heve innslagspunktet for grunnrenteskatt for småkraftverk fra 5 MVA til 10 MVA. Regjeringserklæring ENERGI
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomgå ENOVAs rolle for å målrette arbeidet bedre, slik at selskapet beholder en sterk rolle innen ENØK i industrien, offentlig sektor og i varmemarkedet. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil endre energimerkeordningen slik at den optimaliserer energiforvaltningen i alle nybygg og større ombygninger basert på krav til levert energi. Regjeringserklæring ENERGI
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre et skattefradrag for ENØK-investeringer i hjemmet. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for økt bruk av gass i norsk industri. Regjeringserklæring ENERGI INDUSTRI
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gi energi en viktigere plass i norsk utenrikspolitikk. Regjeringserklæring ENERGI UTENRIKSSAKER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere til økt utnyttelse av avfall til energiformål som fjernvarme, biodrivstoff eller elektrisitetsproduksjon. Partiprogram ENERGI FORURENSNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke innsatsen for utvikling av nye fornybare energikilder. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre gode og forutsigbare rammevilkår for kraftbransjen, og bedre støtteordninger for utvikling og kommersialisering av umodne teknologier. Partiprogram ENERGI FORSKNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke overføringskapasiteten til utlandet, slik at norsk, fornybar energi kan erstatte europeisk, fossil energi. Partiprogram ENERGI UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha gode rammer for forskning, utvikling, utprøving og kommersialisering av ny fornybar energiteknologi. Partiprogram ENERGI FORSKNING MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for opprustning av eksisterende vannkraftverk og utbygging av småkraftverk der dette er riktig ut fra naturhensyn. Partiprogram ENERGI NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det må være gode rammevilkår for utbygging av vindkraft i Norge, blant annet gjennom utvikling av gode regionale vindkraftplaner. Partiprogram ENERGI
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke rammene til aktørene som i Norge gir støtte til ulike fornybare energiteknologier og energieffektivisering, slik som Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge og Enova. Partiprogram ENERGI FORSKNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke overføringskapasiteten til utlandet slik at norsk fornybar kraft kan erstatte fossil energi i våre naboland. Partiprogram ENERGI UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi veksthusnæringa like billig kraft som kraftkrevende industri for å kunne redusere fossil energibruk. Partiprogram ENERGI OLJE OG GASS
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil vurdere om staten skal opprette soner som er forhåndsgodkjent for offshore vindenergiproduksjon, slik at man ikke bruker store summer på å planlegge anlegg som blir stoppet på grunn av naturvernhensyn. Partiprogram ENERGI NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for økt produksjon av bærekraftig biodrivstoff med norsk skog som råstoff så lenge dette kan gjøres på en miljømessig forsvarlig måte. Partiprogram ENERGI MILJØVERN SKOGBRUK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ta kraften i bruk i Norge gjennom gode rammevilkår for kraftforedlende industri og andre næringer som har kraft som sin primære innsatsfaktor. Partiprogram ENERGI NÆRINGSLIV
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil realisere et fullskala demonstrasjonsanlegg for CCS i Norge innen 2020, og avklare alle rammebetingelsene som trengs for at selskapene skal kunne gjøre investeringsbeslutning. Partiprogram ENERGI FORSKNING MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ikke gi nye tillatelser til bygging av eller forlengelse av nåværende konsesjoner for gasskraftverk uten håndtering av CO2 (CCS). Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil jobbe for omlegging til CO2-nøytralt drivstoff og økt bruk av hybrid-, hydrogen- og elbiler og plug-in hybridbiler. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil bygge ut infrastrukturen for nullutslippsbiler raskere, slik som hydrogenstasjoner for hydrogen-biler, ladestasjoner for elbiler og biostasjoner for bio-biler. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for internasjonale avtaler som pålegger bilfabrikantene at alle nye biler skal være basert på nullutslippsteknologi, i det minste på korte strekninger. Partiprogram ENERGI INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at industrien skal sikres tilstrekkelig og konkurransedyktig tilgang på energi og kraft. Partiprogram ENERGI INDUSTRI
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for en økt satsing på bioenergi. Partiprogram ENERGI SKOGBRUK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere til aktivt eierskap i skogbruket, og føre en skogbrukspolitikk som gir bedre utnyttelse av skogen, også som biomasse til energiformål. Partiprogram ENERGI SKOGBRUK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil videreutvikle belønningsordningen og legge til rette for miljøvennlig drivstoff. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for å utvide bruken av biogass og annet miljøvennlig drivstoff i kollektivtransporten. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gradvis fase ut SPUs investeringer i selskaper som har sin hovedvirksomhet innen sterkt forurensende ikke-fornybar energi, som kull, olje eller gass. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NORGES BANK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norfund som utgangspunkt ikke skal investere i ikke-fornybar energi, som kull, olje eller gass. Partiprogram ENERGI MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke Norfund og statlig eide selskapers evne til å investere i fornybar energi i utviklingsland. Partiprogram ENERGI UTENRIKSHANDEL UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil forbedre og styrke Eksportkreditt og GIEKs ordninger for støtte til private investeringer i fornybar energi, uten at bistandsbudsjettet må dekke garantitap. Partiprogram ENERGI UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi bistand til å tilrettelegge for investeringer i fornybar energi i utviklingsland og til bevare regnskog, som tillegg til den prosenten av vår samlede inntekt (BNI) som skal gå til annen fattigdomsrettet bistand. Partiprogram ENERGI MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil støtte forskningssentre som fremmer utvikling av bioprodukter. Partiprogram ENERGI FORSKNING MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil snarest mulig ha på plass et regelverk knyttet til bruk, transport og bunkring av LNG (flytende naturgass) slik at næringens behov for konvertering fra tyngre brensel som diesel og fyringsolje ikke forsinkes. Partiprogram ENERGI MILJØVERN SJØFART
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for at vannkraft kan utnyttes i enda større grad. Partiprogram ENERGI VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil legge til rette for utbygging av allerede vernede vassdrag knyttet til randsonen. Partiprogram ENERGI VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil legge til rette for at konsesjonsbehandling av små vindkraftverk, små- mini- og mikrokraftverk overlates til kommunene. Partiprogram ENERGI KOMMUNER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil legge til rette for økt bruk av naturgass til innenlandsk verdiskaping og i husholdningene, samt for bruk av gass som drivstoff i samferdselssektoren. Partiprogram ENERGI OLJE OG GASS
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil være garantisten for at industrien får opprettholdt forutsigbar krafttilgang. Partiprogram ENERGI INDUSTRI
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil stimulere til økt kraftproduksjon og bedre forholdene for eksport og import av elektrisk kraft. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha økt satsing på forskning innenfor fornybar energi og alternative energiproduksjonsmetoder. Partiprogram ENERGI FORSKNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil legge til rette for mer kraftkrevende industri i Norge, som for eksempel aluminium-, stål- og silisiumindustri, samt kraftkrevende datasentre. Partiprogram ENERGI INDUSTRI
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke Enovas satsing knyttet til kraftkrevende industri. Partiprogram ENERGI INDUSTRI STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke forskningen på hvordan villaks, produksjon av kraft og oppdrettslaks kan sameksistere. Partiprogram ENERGI FISKERIER FORSKNING NATURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre kraftforsyningen på Svalbard. Partiprogram ENERGI SVALBARD
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil redusere energibruken i offentlige bygg og øke andelen nullutslippsbygg blant kommunale nybygg. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innføre fullstendig kildesortering for matsortering og plast i alle storbyer, slik at matavfall i større grad kan utnyttes i produksjon av biogass. Partiprogram ENERGI FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for at fornybare energiressurser benyttes til videre utvikling av norsk kraftforedlende industri. Partiprogram ENERGI
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil videreføre CO2-kompenasjonsordningen etter 2020. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomgå ordningen med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon og hvordan dette samsvarer med den fysiske leveransen av kraft. Partiprogram ENERGI FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at miljøhensyn og hensynet til andre næringer ivaretas ved utbygging av vindkraft til havs. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere produksjonskontrakter for produksjon av bærekraftig drivstoff i Norge. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at kraftoverskuddet skal bidra til økt verdiskaping og sysselsetting i Norge. Eventuelle nye utenlandskabler skal være samfunnsøkonomisk lønnsomme. Partiprogram ENERGI SYSSELSETTING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at utenlandsforbindelser for kraft skal eies og driftes av Statnett. Partiprogram ENERGI STATSEIENDOMMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke fornybare industrier. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil lage én helhetlig plan for energiutbygging som krever konsesjon, der vind- vann- og nettinvesteringer skal inngå. Partiprogram ENERGI
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til teknologioverføring fra offshoresektoren, slik at Norge kan ta større industrielle posisjoner internasjonalt innen fornybar energi og klimavennlige løsninger. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for økt lokal solenergiproduksjon på kommersielt grunnlag. Partiprogram ENERGI HANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil , når el-sertifikatordningen utløper i 2021, vri virkemiddelbruken fra produksjon av elektrisitet fra fornybare energikilder til teknologi- og industriutvikling innen fornybar energi. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil øke Enovas fond for klimateknologi, fornybar energi og energiomlegging til 100 millarder kroner. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til å etablere et demonstrasjonsprosjekt for havbasert fornybar teknologi. Partiprogram ENERGI HAVBRUK MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at Statkraft skal kunne ta en større rolle i utviklingen av fornybar energi nasjonalt og internasjonalt gjennom en aktiv og forutsigbar eierskapspolitikk. Partiprogram ENERGI MILJØVERN STATSEIENDOMMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at Statkraft bidrar til at norske leverandørbedrifter kan ta en større del i en internasjonal fornybar satsing. Partiprogram ENERGI INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN STATSEIENDOMMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at Statkraft skal ha mulighet til sterkere internasjonal satsing i samarbeid med andre selskaper. Partiprogram ENERGI INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN STATSEIENDOMMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil [at] initiativet for ren energi skal videreutvikles og integreres i klimasatsningen i utviklingsbistanden. Partiprogram ENERGI MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle etablerte industriklynger og kraftforedlende industri. Partiprogram ENERGI INDUSTRI
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil satse på fornybar energi i nord. Partiprogram ENERGI POLAROMRÅDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil basert på en gjennomgang av tilgjengelig teknologi, ta en beslutning om hvordan framtidas energibehov på Svalbard skal dekkes. Partiprogram ENERGI SVALBARD
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke oljevernberedskapen, havariberedskapen, slepebåtkapasiteten og overvåkingen av kystmiljøet. Partiprogram ENERGI FISKERIER HAVBRUK OLJE OG GASS
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre varig vern mot petroleumsaktivitet i spesielt sårbare områder inkludert i og ved iskanten og polarfronten, Jan Mayen, Lofoten, Vesterålen og Senja, Skagerrak, Mørefeltene, Jærkysten og kystnære områder av Finnmark. Partiprogram ENERGI FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Venstre Venstre vil utvide verneplanen for vernede vassdrag. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at områder som er tilknyttet vernede vassdrag ikke bygges ut. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Venstre Venstre vil utarbeide en verneplan for kystnær vassdragsnatur. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at EUs vanndirektiv implementeres på en god måte gjennom mindre bruk av unntak og utsettelse av miljømål for god vannkvalitet. Partiprogram ENERGI EU/EØS MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Venstre Venstre vil bruke det statlige investeringsselskapet Norsk Fornybar AS til å investere i teknologiske pilotprosjekter som bidrar til reduksjon av klimautslipp og gjør det mulig å konvertere fra fossil til fornybar energi. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil erstatte grønne sertifikater med en ny støtteordning som kan sikre konvertering til utslippsfrie energibærere som elektrisitet, hydrogen o.l. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at linjeføring av energi på land gjøres på en skånsom måte for å unngå konflikter med naturvernhensyn og reiseliv. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil bruke Enova til å erstatte fossil energi med fornybar energi og oppnå kutt i klimagassutslipp. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal bidra til en utslippsfri kraftforsyning i det europeiske nærområdet og utarbeide en strategi for å fremme norsk eksport av fornybar energi. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal bygge flere utlandskabler for å øke overføringskapasiteten for fleksibel energi til Europa. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Venstre Venstre vil modernisere og oppgradere eksisterende vannkraftverk fremfor å sette i gang nye, større utbygginger. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at nye kraftutbygginger skjer i allerede utbygde områder og ikke i verdifulle naturområder. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Venstre Venstre vil at miljøvurderinger i konsesjonsbehandlingen av nye vassdragsprosjekter i vassdrag som ikke er vernet må styrkes for å sikre at naturverdier blir forsvarlig kartlagt. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Venstre Venstre vil at alle eksisterende/gamle vannkraftkonsesjoner og vassdragsreglement gjennomgås for å sikre Vanndirektivets krav om god økologisk tilstand i vassdraget. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Venstre Venstre vil vurdere å øke skjermingsfradraget (friinntekt) i grunnrentebeskatningen av vannkraftverk, for å sikre bedre lønnsomhet for fornybar kraftproduksjon. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre en utjevning av linje- og nettkostnader. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal redusere energibruken i bygningsmassen med 10 TW innen 2030 gjennom energieffektivisering. Partiprogram BOLIGSAKER ELEKTRISITET ENERGI LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil at støtten til energisparing bør økes, og støtten for energisparing per energienhet bør være minst like stor som for energiproduksjon. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil at minst en tredjedel av 10 TWh på reduksjonen av energibruken skal nås gjennom energieffektivisering i boliger. Partiprogram BOLIGSAKER ELEKTRISITET ENERGI LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede hvilken rolle distribuert energiproduksjon skal ha i oppfyllelsen av nullenergistandarden. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil bruke skattefordeler og investeringsstøtte til å oppmuntre til utvikling av lokal, distribuert energiproduksjon, både blant privatpersoner og i næringslivet. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FINANSER MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil ikke gjennomføre den 24. konsesjonsrunden. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NATURVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre endringer i skattesystemet knyttet til letevirksomhet og investeringer på norsk sokkel, blant annet ved å senke friinntekten og fjerne leterefusjonsordningen. Partiprogram ENERGI FINANSER OLJE OG GASS PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil stille krav om at det utarbeides sensitivitetsanalyser av etterspørsel og karbonpris i forbindelse med planer for utbygging og drift av eventuelle nye felt. Partiprogram ENERGI OLJE OG GASS
2017-2021 Venstre Venstre vil vri store deler av forskningsmidlene som i dag går til forskning og utvikling i petroleumsbransjen slik at midlene i større grad kan benyttes til omstillingsrelevant forskning. Partiprogram ENERGI HØGSKOLER HØYERE UTDANNING OLJE OG GASS UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sette ned et utvalg som skal evaluere og endre skatte- og avgiftssystemet for petroleumssektoren. Partiprogram AVGIFTER ENERGI FINANSER OLJE OG GASS PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil øke CO2-avgiften på petroleumsvirksomhet parallelt med incentiver for ENØK – tiltak og elektrifisering. Partiprogram AVGIFTER ENERGI FINANSER OLJE OG GASS
2017-2021 Venstre Venstre vil vurdere å redusere statens eierandeler på sokkelen og i Statoil for å omplassere deler av formuen i fornybare og utslippsfrie sektorer. Partiprogram ENERGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Venstre Venstre vil stille strenge miljøkrav til Plan for utbygging og drift (PUD). Partiprogram ENERGI FINANSER OLJE OG GASS PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil stille krav til lavutslippsteknologi tilsvarende LNG fremdrift eller bedre for forsyningsskip og annen tonnasje som skal operere på nye felt og under leteoperasjoner. Partiprogram ENERGI FINANSER OLJE OG GASS PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede et nytt internasjonalt klimainitiativ hvor Norge betaler de minst utviklede land for å redusere utvinningen av kull og annen sterkt forurensende fossilenergi, etter modell fra klima- og skoginitiativet. Partiprogram ENERGI INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre garantiordninger og låneordninger til private selskaper som investerer i fornybar energi i u-land. Partiprogram ENERGI INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre en skattefradragsordning for energisparingstiltak i bolig, og gi tilskudd til mindre energisparingstiltak i bolig. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FINANSER MILJØVERN NATURVERN SKATTEAVTALER SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for god infrastruktur for hurtiglading og normallading i hele landet, også for tyngre kjøretøy, fartøy og tog. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FINANSER MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil samarbeide med næringslivet for å bygge et landsdekkende nettverk av energistasjoner som tilbyr lading av elbiler og -kjøretøy og drivstoff til bio- og hydrogenbiler og tyngre kjøretøy som går på bio eller hydrogen. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FINANSER MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre et krav om at alle bensinstasjoner skal tilby miljøvennlig drivstoff. Partiprogram ENERGI FINANSER MILJØVERN NATURVERN OLJE OG GASS PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre påbud om at alle nyanskaffelser av biler i det offentlige skal være nullutslippsbiler, så lenge det finnes modeller for dette i markedet. Unntak gis nødetatene og forsvaret. Partiprogram ENERGI FINANSER MILJØVERN NATURVERN OLJE OG GASS PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for en internasjonal standard for landstrøm for skip. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI HAVNER INTERNASJONALT SAMARBEID SAMFERDSEL SJØFART UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for flere grønne bygg, som ikke bruker men produserer energi. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for at private husholdninger kan levere strøm på nett. Partiprogram BOLIGSAKER ELEKTRISITET ENERGI LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at Enova og de offentlige innkjøpsreglene skal stille ytterligere krav til miljø- og klimavennlig byggeprosesser. Partiprogram BOLIGSAKER ELEKTRISITET ENERGI LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for bruk av el-bil og hybridbiler i landlige områder, bl.a. gjennom en offensiv satsing på hurtigladestasjoner langs ferdselsårer som binder sammen tettsteder også utenfor de større byene. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for ansvarlig og fornuftig bruk av oljepengene. Partiprogram ENERGI FINANSER OLJE OG GASS STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil åpne for at Statens Pensjonsfond Utland kan investere i infrastruktur og unoterte selskaper, med krav til åpenhet, avkastning og langsiktig risiko på linje med resten av fondet. Partiprogram ENERGI FINANSER MILJØVERN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette investeringsprogrammer med egne mandat rettet mot bærekraftige investeringer i fattige land og lavinntektsland. Partiprogram ENERGI FINANSER MILJØVERN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil at offentlige byggeprosjekter skal ha som mål å kutte klimagassutslippene med minimum 40 prosent fra materialbruk, transport og energiforbruk. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI LOKALFORVALTNING MILJØVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke incentivordninger for installasjon av solenergi. Partiprogram ENERGI FINANSER MILJØVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre tilgang på ren kraft. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI
2017-2021 Venstre Venstre vil realisere minst to fullskala CO2-fangstanlegg innen 2022. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS
2017-2021 Venstre Venstre vil få på plass en strategi for å realisere nok CO2-fangstanlegg til å nå de nasjonale klimamålene i 2030. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS
2017-2021 Venstre Venstre vil utvikle et marked for grønne obligasjoner i dialog med finansnæringen. Partiprogram ENERGI FINANSER MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal utvikle en stor klynge som utvikler, bygger, eier og drifter fornybar kraftproduksjon. Partiprogram ENERGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil bidra til økt internasjonalisering av norsk kraftkompetanse. Partiprogram ENERGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil bruke ordninger som GIEK og Eksportkreditt til å styrke utvikling av fornybar energi i andre land. Partiprogram ENERGI INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til økt produksjon og bruk av bioenergi og biodrivstoff. Partiprogram ENERGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette petroleumsfri sone ut til minimum 25 kilometer fra grunnlinja. Partiprogram ENERGI OLJE OG GASS
2017-2021 Venstre Venstre vil ha landstrøm i alle fiskerihavner. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FORURENSNING HAVNER SJØFART
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for flere innovasjonsprogram i vannsektoren. Partiprogram ENERGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Venstre Venstre vil jobbe for en mer ressurseffektiv organisering av norsk vannsektor. Partiprogram ENERGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at oljefondet investerer samfunnsansvarlig og bærekraftig. Partiprogram ENERGI OLJE OG GASS
2017-2021 Venstre Venstre vil ta initiativ til å etablere et omfattende internasjonalt beredskapsopplegg mot oljeforurensning. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN OLJE OG GASS UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede ulike alternativer for energiforsyning på Svalbard, basert på bærekraftige og fornybare løsninger. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FORURENSNING MILJØVERN POLAROMRÅDER SVALBARD UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre et forutsigbart regime for kraft til prosessindustrien slik at norsk prosessindustri skal være verdensledende på klimaløsninger og fortsette å skape verdier i milliardklassen. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN OLJE OG GASS VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil etablere et program for nullutslipp fra prosess- og materialindustrien i nært samarbeid med bransjen og de tillitsvalgte. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN OLJE OG GASS VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på grønn reindustrialisering, gjennom etablering av et testsenter for grønn offshore energi og regionale pilottestsentre for industrialisering av ny teknologi, og et fullskala testsenter for offshore energi. Partiprogram ENERGI FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN OLJE OG GASS VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sørge for at Statens Pensjonsfond Utland trekkes ut av fossil energi. Partiprogram AKSJER ENERGI FINANSER NÆRINGSLIV OLJE OG GASS STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil trekke Statens Pensjonsfond Utland ut av all produksjon og alle tjenester knyttet til kjernevåpen. Partiprogram AKSJER ATOMVÅPEN ENERGI FINANSER FORSVAR NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil motvirke arbeidsløsheten i næringene tilknyttet oljeindustrien gjennom målrettede tiltak, en politikk for flere oppdrag til norsk industri, og plugging av oljebrønner i Nordsjøen. Partiprogram ARBEIDSLIV ENERGI OLJE OG GASS SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at vi skal bli et nullutslipps-Norge. Utslipp av klimagasser i Norge må reduseres med minst 50 prosent innen 2030 og det må fastsettes et mål om at Norge skal bli fritt for fossile utslipp innen 2040. Partiprogram ENERGI FORURENSNING MILJØVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge skal la olje og gass bli liggende til beste for klima og i respekt for framtidige generasjoner. SV vil derfor si nei til all ny tildeling av letearealer til oljeindustrien. Partiprogram ENERGI FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gå inn for varige petroleumsfrie områder. SV vil at områdene Lofoten, Vesterålen og Senja, Møreblokkene, Skagerrak, iskanten, polarfronten og Jan Mayen skal være petroleumsfrie. Partiprogram ENERGI FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS POLAROMRÅDER STATLIG EIERSKAP UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge skal realisere nullutslipps-teknologi i alle norske industrigrener. Industriens energibruk skal være fossilfri. Norge skal være verdensledende på fornybare reduksjonsmidler i metallindustrien. Vi skal bygge opp en industrisatsing på utvikling av biobaserte kjemikalier og drivstoff. Partiprogram ENERGI FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bruke statens eiermakt i Statoil. Selskapets investeringer skal være i tråd med målet om å hindre en global oppvarming på mer enn 1,5 grader. Partiprogram ENERGI FORURENSNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS STATLIG EIERSKAP UNIVERSITETER UTDANNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre fossilfrie tog. Elektrifisere eller sikre andre nullutslippsløsninger på alle gjenværende togstrekninger med dieseldrift. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FORURENSNING JERNBANER MILJØVERN OLJE OG GASS SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at veitransporten i Norge skal bli utslippsfri. Vi vil bruke avgiftssystemet til å sikre at ni av ti nye privatbiler og lette varebiler som selges i 2021 er nullutslippsbiler. Varebiltransporten må også bli utslippsfri gjennom bruk av avgifter og regulering. Partiprogram AVGIFTER ELEKTRISITET ENERGI FINANSER FORURENSNING MILJØVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil videreføre fordeler for elbiler i neste stortingsperiode. SV vil at nullutslippskjøretøy alltid skal ha maksimum halv pris på fossilbiler på parkering, bomringer og ferjer. Partiprogram AVGIFTER ELEKTRISITET ENERGI FINANSER FORURENSNING MILJØVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stimulere til tryggere og mer miljøvennlig trafikk ved å støtte utvikling av tjenester som skaper en tryggere trafikk, lavere klimagassutslipp og som på sikt legger til rette for mer bruk av førerløs teknologi. Partiprogram AVGIFTER ELEKTRISITET ENERGI FINANSER FORURENSNING MILJØVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bruke annengenerasjons biodrivstoff i en overgangsfase.. Biodrivstoffet må ikke importeres fra områder med store folkerettslige konflikter rundt bruk av landarealet. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI OLJE OG GASS SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha et forbud mot bruk og frakt av tungolje lands norskekysten, og arbeide for et internasjonalt forbud mot bruk og frakt av tungolje i arktiske farvann. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI NATURVERN OLJE OG GASS POLAROMRÅDER SAMFERDSEL SJØFART UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil forsvare og utvide verneplanene for vassdrag. Vi vil ikke bygge ut verna eller verneverdige vassdrag, og vi vil utarbeide en egen verneplan for kystnær vassdragsnatur. Ved store flomskader må alternative metoder for flomvern vurderes, herunder naturens egen flomdempende evne. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil fase ut fossil energi i Norge. Vi vil ha en nasjonal plan for omlegging fra fossil til klimavennlig og fornybar energibruk i alle sektorer, der lavere energibehov og omstilling til fornybar energi er førende. Partiprogram ENERGI MILJØVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på energieffektivisering. Vi vil utnytte potensialet for energieffektivisering og energisparing både i industri, næringsbygg, offentlige bygg og husholdninger gjennom avgifter, krav og støtteordninger. Det skal gjennomføres kutt på minst 10TWh innen 2030 fra dagens nivå gjennom energieffektivisering i eksisterende bygninger. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at alle nye bygg skal være fossilfrie og energismarte. I løpet av perioden skal nesten-nullenergibygg vedtas som standard fra 2020. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil revidere de tekniske byggeforskriftene slik at de i større grad legger vekt på energieffektivisering, inneklima og innovasjon. Partiprogram BYGNINGSVESEN ENERGI
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil verne naturverdier ved kraftutbygging og utbygging av kraftlinjer. SV mener det er nødvendig å bygge ut ny fornybar energi og øke overføringskapasiteten i norske kraftlinjer. Kraftutbygging kan medføre store endringer i og skade på naturen, og derfor må naturinngrep begrenses i så stor grad som mulig. I områder med særlige naturverdier kreves ekstra skånsomme løsninger, for eksempel å erstatte luftspenn med sjøkabling. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at oljefelt i produksjon skal ha kraft fra land. Null utslipp til luft er en forutsetning dersom det er flertall for utbygging av nytt felt. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FORURENSNING OLJE OG GASS
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre helhetlig planlegging, involvering av lokalsamfunnet og ivaretakelse av viktige naturverdier i energipolitikken. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil skjerpe kravene til miljøutredninger i utbyggingssaker. Ved utbygging av nye kraftlinjer må det velges traseer og utbyggingsformer som gir minst mulig skade på naturmangfoldet og samiske næringer. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NATURVERN SAMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil åpne for at det kreves anleggsbidrag fra de som utløser behovet for nye [strøm-]linjer. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre naturverdier i allerede utbygde vassdrag. Revisjon av konsesjonsvilkårene for kraftutbygging skal bidra til gode miljøtiltak og reelle miljøforbedringer som i størst mulig grad sikrer det naturlige artsmangfoldet i de utbygde vassdragene. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utnytte eksisterende vannkraft bedre. Vi vil ha økt satsing på teknologiutvikling som bidrar til bedre utnyttelse av norske vannkraftanlegg. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bevare hjemfallsretten og sikre fellesskapets eierskap i Statkraft. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil modernisere kraftsystemet. Vi må satse på teknologiutvikling og digitalisering for effektiv kraftdistribusjon med høy person- og leveringssikkerhet. Vi vil tilrettelegge for flere storskala pilot- og demoanlegg innen fornybar energi, smarte nett i samspill med energismarte bygninger og lagring av energi. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utrede lik nettleie over hele landet. El-nettet er samfunnets felles infrastruktur og nettleien skal være lik over hele landet. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utvikle kunnskap og kompetanse på fornybar energi. Vi vil ha økt satsing på infrastruktur for forskning og undervisning. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på nye former for fornybar energi. Det må satses på økt produksjon av blant annet annengenerasjons biodrivstoff, biogass, geoenergi, solenergi, bølgekraft og havvind, gjennom å etablere forutsigbare støtteregimer. Utviklingen må skje på en måte som er forsvarlig for klima, natur og annen fornybar ressursutnyttelse. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en storstilt satsing på solceller og annen desentralisert energiproduksjon og lagring. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprette en demonstrasjonspark for havvind. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre påbud om utsortering av organisk avfall for produksjon av biogass. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stille strenge krav ved utbygging av vindkraft på land. For SV er hensynet til naturmangfold og samiske interesser aller viktigst når vi skal velge hvilke vindkraftprosjekter vi vil ha. Hensynet til andre næringer er også viktig, mens rene estetiske hensyn er mindre viktig. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI LOKALFORVALTNING SAMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gå i mot gasskraft. Det må ikke bygges nye gasskraftverk og eksisterende gasskraftverk må renses. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for en styrt avvikling av reaktoren i Halden. Partiprogram ENERGI
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for å stenge atomkraftverk i Norges nærområder. Norge må være en pådriver for arbeidet med å rydde opp i atomavfall, og snarlig iverksette planer for langtidslagring av Norges atomavfall. Partiprogram ENERGI
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at vannkraften, som er en fornybar ressurs, må benyttes til å skape arbeidsplasser og erstatte fossil energi. Kraftkrevende grønn industri må sikres gode langsiktige kraftkontrakter og rammevilkår. Statlig eierskap og samfunnsøkonomisk lønnsomhet må være en forutsetning for eventuelle ytterligere mellomlandsforbindelser. Nye kabelprosjekter må veies opp mot norsk industriutvikling, arbeidsplasser og muligheten for utfasing av fossil energi i Norge. Partiprogram ARBEIDSLIV ELEKTRISITET ENERGI SYSSELSETTING VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at ordningen med salg av opprinnelsesgarantier for norsk vannkraft uten kobling til kraftomsetning, bør avvikles. Partiprogram ENERGI VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ruste opp og sikre statlig finansering av vassdrag og regionalparker tilknyttet flomberedskap, drenering og kraftproduksjon. Partiprogram ENERGI VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Høyre Høyre vil sørge for forutsigbare og stabile rammebetingelser for fornybart drivstoff og energibærere. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for storskalaproduksjon av avansert biodrivstoff, blant annet gjennom å øke omsetningskravet.. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Høyre Høyre vil gjøre det enklere å koble på egenprodusert energi gjennom strømnettet. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for hydrogensatsing i Norge. Partiprogram ENERGI
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre petroleumsnæringen stabile og forutsigbare rammevilkår som gir aktivitet i hele landet. Partiprogram ENERGI OLJE OG GASS
2017-2021 Høyre Høyre vil videreutvikle petroleumsvirksomhet i lovende områder i Barentshavet med strenge krav til miljø, sikkerhet og beredskap og til sameksistens med fiskeri og andre næringer. Partiprogram ENERGI OLJE OG GASS
2017-2021 Høyre Høyre vil vurdere skattemessige tiltak og andre ordninger som kan bidra til å øke konkurransen og dermed gi en høyere utnyttelsesgrad av alle lønnsomme ressurser på felt i drift og på nærliggende marginale felt på norsk sokkel. Partiprogram ENERGI OLJE OG GASS SKATTER
2017-2021 Høyre Høyre vil sørge for at norsk petroleumsindustri fortsatt skal være verdensledende på helse, miljø og sikkerhet. Partiprogram ENERGI OLJE OG GASS
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre en god oljevernberedskap, i samarbeid med private aktører. Partiprogram ENERGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS
2017-2021 Høyre Høyre vil videreføre CO2-kompensasjonsordningen for industrien . Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre konkurransekraften til norsk industri gjennom stabile rammevilkår, tilgang til eksportmarkeder og forutsigbar tilgang på kraft. Partiprogram ENERGI INDUSTRI
2017-2021 Høyre Høyre vil videreføre NOx-fondet og etablere et CO2-fond for næringslivet som kan bidra til å redusere klimagassutslippene i tungtransporten og skipsfarten. Partiprogram ENERGI MILJØVERN SAMFERDSEL SJØFART
2017-2021 Høyre Høyre vil utvide rammen for satsing på fornybar energi i utviklingsland under GIEK og Eksportkreditt. Partiprogram ENERGI MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil benytte EØS-midlene til å støtte forskning på og utvikling og bygging av fullskala anlegg for fangst og lagring av CO2 i Europa. Partiprogram ENERGI EU/EØS INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke overføringskapasiteten for elektrisk kraft mellom Norge og det øvrige Europa for å redusere klimagassutslippene og for å videreutvikle Norge som Europas grønne batteri. Partiprogram ENERGI MILJØVERN ØKONOMISK SAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil sette et energieffektiviseringsmål på 10 TWh i eksisterende bygg innen 2030, stille økte krav til effektivisering i nye bygg og ha støtteordninger/skattefradrag for energiøkonomisering i bedrifter og husholdninger. Partiprogram BOLIGSAKER BYGNINGSVESEN ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil sørge for at Norge bidrar til å utvikle en kostnadseffektiv teknologi for fangst, bruk og lagring av CO2 gjennom realisering av minst ett fullskala-anlegg og bruke vår kompetanse til innsats i andre land. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil erstatte fossil diesel på jernbanen med fornybare energikilder innen 2030. Partiprogram ENERGI JERNBANER MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil øke omsetningspåbudet for biodrivstoff for å bidra til raskere innfasing av bærekraftig biodrivstoff. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil fase ut all fossil energi i bygg- og fjernvarmesektoren innen 2020. Partiprogram BYGNINGSVESEN ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil utvikle standarder for miljø- og klimasertifisering av ulike løsninger i byggsektoren. Partiprogram BYGNINGSVESEN ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil videreføre satsing på ENØK-tiltak i husholdningene og i næringslivet. Partiprogram BYGNINGSVESEN ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil gjennomgå alle skatter, avgifter og subsidier for landbruket med det som mål å stimulere næringen til å redusere energibruk og klimagassutslipp. Partiprogram AVGIFTER ENERGI LANDBRUK MILJØVERN SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha en moderat bruk av oljepenger, godt innenfor de rammer som handlingsregelen setter. Partiprogram ENERGI FINANSER OLJE OG GASS STATSBUDSJETTET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at tildeling av nye areal til petroleumsutvinning skal styres slik at hensynet til miljø, klima og fornybare næringer veier tungt. Det skal ikke åpnes for olje- og gassvirksomhet på Møreblokkene, i Lofoten, Vesterålen, eller utenfor Senja (Nordland 6, Nordland 7 og Troms 2). Partiprogram ENERGI MILJØVERN NATURVERN OLJE OG GASS POLAROMRÅDER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for økt utnyttelsesgrad av allerede åpnede oljefelter. Partiprogram ENERGI OLJE OG GASS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke bruk av gass til industrielle formål og i kollektivtrafikken. Partiprogram ENERGI OLJE OG GASS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bygge ut oljevernberedskapen langs kysten. Partiprogram ENERGI OLJE OG GASS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke arbeidet med å elektrifisere installasjonene på sokkelen. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI OLJE OG GASS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke skjermingsfradraget i grunnrenteskatten, slik at samfunnsøkonomisk lønnsomme vannkraftprosjekt også blir bedriftsøkonomisk lønnsomme. Partiprogram ENERGI FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTER VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil åpne for bygging av småkraftverk i vernede vassdrag i de tilfeller der dette ikke er i konflikt med verneverdiene og eksisterende næringer. Forebygging av flomskader må prioriteres også i vernede vassdrag. Partiprogram ENERGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil oppheve kravet om selskapsmessig og funksjonelt skille for mindre energiselskap som driver nettvirksomhet. Partiprogram ENERGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil fjerne minimums- og maksimumsverdien ved beregning av eiendomsskatt for kraftverk. Partiprogram ENERGI FINANSER SKATTER VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gå mot produksjon av atomkraft i Norge. Partiprogram ENERGI
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gå inn for at fossil energibruk fra person- og varebiler gradvis fases ut. Avgiftssystemet innrettes slik at tilnærmet 100 % av nybilsalget i 2025 er basert på nullutslippsteknologi. Partiprogram AVGIFTER ENERGI FINANSER OLJE OG GASS SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha en sterk satsing på norsk produksjon av biodrivstoff og spesielt avansert biodrivstoff. Stortinget må klarlegge rammebetingelsene for produsentene i årene fram mot 2030. Partiprogram ENERGI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bidra til at norsk teknologi og eierskap stimuleres, for å bygge lade- og påfyllingsinfrastruktur for nye energibærere i hele landet. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke innsatsen for at alle havner skal tilby strøm innen 2030 og utrede påkoblingsplikt. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI HAVNER SJØFART
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sørge for et permanent vern mot petroleumsaktivitet i særlige verdifulle og sårbare havområder, som Lofoten, Vesterålen og Senja, iskantsonen, polarfronten i Barentshavet og Norskehavet, havområdet rundt Jan Mayen, Mørebankene, Iverryggen, samt Skagerrak. Partiprogram ENERGI HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil avvikle bruk av fossil energi så raskt som mulig. Partiprogram ENERGI MILJØVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjennomføre en storstilt satsing på karbonfangst- og lagring (CCS) i industrien, med minst tre anlegg etablert i løpet av stortingsperioden, og krav om rensing av alle store punktutslipp innen 2030. Partiprogram ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil starte utfasing av alle typer fossil energibruk i Norge i løpet av stortingsperioden ved å gjøre det gradvis dyrere å forurense og støtte investeringer og bruk av nye fornybare løsninger. Partiprogram ENERGI FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke CO2-avgiften på fossil energibruk betydelig og gjøre den lik for alle sektorer i samfunnet. Partiprogram AVGIFTER ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bruke eierskapet i Statkraft, Fornybar AS og Statoil aktivt til å utvikle teknologi for ny fornybar energi, som havvind, bølgekraft og geotermisk energi. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil avvikle Store Norske Spitsbergen Kullkompani og erstatte subsidiene til selskapet med tilskudd til andre virksomheter på Svalbard for å stimulere til fortsatt bosetting og aktivitet. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING SVALBARD
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil trekke Statens Pensjonsfond Utland ut av alle investeringer i fossil energi. Partiprogram ENERGI NORGES BANK OLJE OG GASS
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjennomføre en storstilt satsing på å utvikle ny fornybar energiproduksjon som havvind, biogass, solenergi,bølgekraft og geotermisk energi. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sørge for at energipolitikken gir gode vilkår for industrinæringer og datasentre. Partiprogram ENERGI INDUSTRI KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil som hovedregel stille krav om grønne tak ved bygging av offentlige bygg. Partiprogram BYGNINGSVESEN ENERGI MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil føre en like offensiv politikk for energisparing som EU, og sette et mål om å redusere energiforbruket i Norge med 30% innen 2030. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil trappe opp arbeidet med energisparing i bygg med mål om en halvering innen 2040, i tråd med Arnstad-utvalgets anslag. Partiprogram BYGNINGSVESEN ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil aktivt støtte energieffektivisering i husholdninger, industri- og byggsektoren gjennom økte bevilgninger og krav om nullenergibygg og plusshus. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil målrette støtteordninger for fornybar energi til å utvikle ny teknologi som kan bidra til store globale utslippskutt og eksportmuligheter for norsk næringsliv. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre at Norges energiressurser støtter Europas satsing på fornybar energi og støtte flere sjøkabler til Storbritannia og kontinentet. Partiprogram ENERGI MILJØVERN UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke Statkraft SF og Fornybar AS som statlige pådrivere innen utvikling og produksjon av fornybar energi. Partiprogram ENERGI MILJØVERN STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utarbeide en nasjonal strategi for hvordan norske, statlige selskaper kan bidra til det globale grønne skiftet ved å utvikle, bygge, eie og drifte fornybar kraftproduksjon i utlandet. Partiprogram ENERGI MILJØVERN STATLIG EIERSKAP UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bruke Statens Pensjonsfond Utland aktivt til å investere i infrastruktur for fornybar energi og støtte norske investeringer i fornybar energi i det globale markedet med risikokapital. Partiprogram ENERGI MILJØVERN NORGES BANK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil føre en restriktiv politikk for utbygging av vindkraft på land og utarbeide ny nasjonal plan for fornybarutbygging som hindrer ødeleggelse av verdifulle natur- og friluftsområder. Partiprogram ENERGI NATURVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil føre en restriktiv politikk for konsesjon til vannkraftverk og småkraftverk og prioritere opprustning og modernisering av eldre vannkraftverk fremfor nye utbygginger. Partiprogram ENERGI MILJØVERN VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil kartlegge solressursene i Norge, og gi investeringsstøtte til solstrømanlegg og solfangere. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil snarest innføre det lenge varslede nasjonale forbudet mot bruk av fossil olje til oppvarming, også mot spisslast, og utvide det til bruk av fossil gass til oppvarming. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI MILJØVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil prioritere tilgang på ren energi, en mer bærekraftig matproduksjon, bærekraftig og rettighetsbasert naturressursforvaltning og styrking av demokratiske strukturer. Partiprogram ENERGI LANDBRUKSPRODUKTER NATURVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for en offensiv satsing på mer fornybar energi til erstatning for fossil energi. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil at Norge skal redusere utvinninga av fossil energi, og i framtida basere seg på fornybar energi. Partiprogram ENERGI
2017-2021 Rødt Rødt vil at det skal satses på utvikling av tidevannskraft, geotermisk energi, saltkraft og offshore vindkraft. Partiprogram ENERGI
2017-2021 Rødt Rødt vil at eksisterende gasskraftverk kun skal opprettholdes dersom det gjennomføres full CO2-rensing. Partiprogram ENERGI
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for en nasjonal satsning på grønne arbeidsplasser innen fornybar energi og kraftfored- lende industri. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil at arbeidet for et mindre energikrevende arbeids- og samfunnsliv alltid skal prioriteres over energisparingstiltak og nye utbygginger. Partiprogram ENERGI
2017-2021 Rødt Rødt vil at vi skal ha en nasjonal satsning på redusert energibehov/-forbruk, energieffektivisering, energisparing og opprusting av eksisterende kraftverk med statlige tilskudd på 5 milliarder i året. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil at i regioner med kraftproblemer skal tiltak for energieffektivisering prioriteres framfor utbygging av nye kraftlinjer. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK ENERGI
2017-2021 Rødt Rødt vil at plan- og bygningslovens krav om passivhus og nullenergihus må oppgraderes raskere. Partiprogram BYGNINGSVESEN ENERGI
2017-2021 Rødt Rødt vil at det skal lages en helhetlig plan for utbygging av småkraftverk og vindmøller, som tar hensyn til lokale ønsker, natur og reindriftsnæring. Partiprogram ENERGI
2017-2021 Rødt Rødt vil at ordningen med grønne sertifikater skal avvikles. Den fungerer som en avgiftsfinansiert subsidieordning for å bygge ut kraft som i stor grad ikke trengs. Den må erstattes av en ordning med hvite sertifikater som belønner energieffektivisering og energisparing. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil at utbygging av småkraftverk, vindturbiner, tidevannskraft må ha som vilkår at det finnes realistiske prosjekt for reduksjon i forbruket av fossil energi som blir realiserte. Partiprogram ENERGI
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeider for nasjonal kontroll, ikke markedsstyring over energisektoren og mineralsektoren. Partiprogram BERGVERK ENERGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Rødt Rødt vil at inntil EØS-avtalen er sagt opp, må Norge kreve unntak for hele energisektoren. Partiprogram ENERGI EU/EØS
2017-2021 Rødt Rødt vil at hjemfallsretten må utvides til å omfatte alle kraftverk over 0,5MW. Partiprogram ENERGI
2017-2021 Rødt Rødt vil at det må stilles krav om sesongbestemt minstevannstand i kraftmagasinene for å hindre kraftspekulasjon med påfølgende energimangel. Partiprogram ENERGI
2017-2021 Rødt Rødt vil at planene til lavenergiutvalget skal settes ut i livet, slik at energibruken i bygg halveres innen 2050 og reduseres med 36 TWH innen 2030. Partiprogram BYGNINGSVESEN ENERGI
2017-2021 Rødt Rødt vil at industrien må få langsiktige rimelige kraftavtaler, samtidig som det stilles krav til energisparing, bruk av grønn teknologi og at krafta brukes til produksjon. Partiprogram ENERGI INDUSTRI
2017-2021 Rødt Rødt vil at stat og kommune må satse kraftig på bruk av fornybar energi. Partiprogram ENERGI
2017-2021 Rødt Rødt vil ha økt videreforedling av norske råvarer framfor å eksportere disse arbeidsplassene til utlandet. Partiprogram ENERGI UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Rødt Rødt vil stanse planene om storstilt norsk krafteksport. Partiprogram ENERGI UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Rødt Rødt vil at frigjort kraft fra energieffektivisering og energisparing skal brukes til å erstatte fossilt brennstoff og til å utvikle nasjonal grønn industri. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil ha ei helhetlig omlegging av norsk industri, slik at utfasing av petroleumsvirksomhet og stadig strengere krav til utslippskutt ikke går ut over sysselsetting og verdiskaping. Partiprogram ENERGI INDUSTRI SYSSELSETTING
2017-2021 Rødt Rødt vil foreløpig si nei til bygging av flere overføringslinjer og sjøkabler til utlandet. Partiprogram ENERGI UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Rødt Rødt vil ha omfattende satsing på kompetanseutvikling innen varmevekslere for luft, vann og jordvarme som energikilde og bruk av disse. Partiprogram ENERGI INDUSTRI
2017-2021 Rødt Rødt vil gjeninnføre av langsiktige og myndighetsbestemte kraftavtaler som sikrer kraftkrevende arbeidsplasser i distriktene, og som har miljømessige fordeler framfor konkurrenter i utlandet. Samtidig må det stilles krav til energisparing, bruk av grønn teknologi og at krafta brukes til produksjon. Partiprogram ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreutvikle regjeringens strategi for flytende vindkraft. Regjeringserklæring ENERGI HAVBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil følge opp enigheten i Stortinget ved behandlingen av energimeldingen for å redusere klimagassutslipp. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for samfunnsøkonomisk lønnsom produksjon av fornybar energi i Norge. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil benytte det statlige investeringsselskapet Fornybar AS til å investere i ny teknologi i overgangen fra teknologiutvikling til kommersialisering som bidrar til reduksjon av klimautslipp. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for at norsk industri kan dra nytte av våre fornybare ressurser. Regjeringserklæring ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for et grønt skifte med større vekt på fornybar energi, og der ren energi brukes til å fase ut fossil energi i andre sektorer. Regjeringserklæring ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for utviklingen av nye teknologier og markedsløsninger som bidrar til å styrke forsyningssikkerheten. Regjeringserklæring ENERGI
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre energisamarbeidet med EU og aktivt fremme norske synspunkter og interesser i den europeiske markeds- og regelverksutviklingen. Regjeringserklæring ENERGI EU/EØS
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere tiltak for å gjøre det enklere å koble egenprodusert energi til strømnettet. Regjeringserklæring ENERGI
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for energieffektivisering i alle deler av norsk økonomi og gjennomføre EUs energieffektiviseringsdirektiv med tilpasninger. Regjeringserklæring ENERGI EU/EØS

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
14. des 2020 Langskip - fangst og lagring av CO2 Til behandling
11. des 2020 Innst. 5 S Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2021 Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2020 Representantforslag om å innføre bedre måltall for et grønt, smart og nyskapende Norge i tråd med OECDs indikatorsett for grønn vekst Til behandling
9. des 2020 Endringar i statsbudsjettet under Olje- og energidepartementet Behandlet
8. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Utanriksdepartementet Behandlet
8. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2021 Behandlet
7. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
23. nov 2020 Representantforslag om å stanse utbygging av vindkraft etter gammelt konsesjonssystem, inntil rettssystemet har endelig avgjort klager som er brakt inn for domstolene Behandlet
23. nov 2020 Vindkraft på land Behandlet
23. nov 2020 Representantforslag om lokal medvirkning og åpenhet i vindkraftsaker Behandlet
16. nov 2020 Trygg nedbygging av norske atomanlegg og håndtering av atomavfall Til behandling
2. nov 2020 Endringer i energiloven m.m. Til behandling
2. nov 2020 Endringer i vannressursloven og energiloven mv. (administrative reaksjoner og sanksjoner) Behandlet
5. okt 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, FIN og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
25. mai 2020 Samtykke til godkjenning av vedtak nr. 72/2019 i EØS-komiteen av 29. mars 2019 om innlemming i EØS-avtala av forordning (EU) 2017/1369 (energimerkeforordninga) Behandlet
25. mai 2020 Endringar i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer mv. Behandlet
30. mar 2020 Representantforslag om å avvise bygging av utenlandskabler som vil bidra til høyere strømpris, og å fjerne NorthConnect fra EUs PCI-liste Behandlet
10. feb 2020 Representantforslag om solkraft Behandlet
29. jan 2020 Representantforslag om en kraftpolitikk som bygger norsk industri Behandlet
10. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Utanriksdepartementet Behandlet
5. des 2019 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2020 Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 Behandlet
4. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Olje- og energidepartementet Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
25. nov 2019 Representantforslag om å sikre ren energi til miljøvennlig industri gjennom å stoppe NorthConnect Behandlet
19. nov 2019 Representantforslag om ny behandling av Norges tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke Behandlet
18. jun 2019 Representantforslag om norsk satsing på havvindindustri Behandlet
18. jun 2019 Representantforslag om offentlig eierskap til vindkraften Behandlet
5. jun 2019 Endringer i energiloven § 9-5 (innhenting av politiattest) Behandlet
18. des 2018 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2019 Behandlet
17. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
17. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Olje- og energidepartementet Behandlet
12. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 Behandlet
3. des 2018 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
2. mai 2018 Klimastrategi for 2030 - norsk omstilling i europeisk samarbeid Behandlet
25. apr 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Utenriksdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet (endringer i departementsstrukturen mv.) Behandlet
18. apr 2018 Representantforslag om kraftkabler til utlandet Behandlet
21. mar 2018 Endringer i naturgassloven (tredje energimarkedspakke) Behandlet
21. mar 2018 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som inngår i den tredje energimarkedspakken Behandlet
21. mar 2018 Endringer i energiloven (tredje energimarkedspakke) Behandlet
17. jan 2018 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
19. des 2017 Innst. 5 S Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland Behandlet
13. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
12. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Olje- og energidepartementet Behandlet
12. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts - og tollinntekter 2018 Behandlet
29. nov 2017 Initiativdebatt om næringsvirksomhet på Svalbard (initiativ fra næringskomiteen) Behandlet
29. mai 2017 Representantforslag om en sterkere satsing på arbeidet for å nå målet om 10 TWh energieffektivisering Behandlet
1. mai 2017 Representantforslag om utnytting av matavfallsressursene og kloakkslam og enkelte andre forslag Til behandling
22. feb 2017 Representantforslag om kunnskapsbasert og bærekraftig bruk av biodrivstoff Behandlet
19. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
13. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Olje- og energidepartementet Behandlet
13. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
17. okt 2016 Energiloven (utenlandskonsesjon) Behandlet
12. jun 2016 Kraft til endring. Energipolitikken mot 2030 Behandlet
23. mai 2016 Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med energieffektivitet i bygg Behandlet
2. mai 2016 Representantforslag om strategi for utbygging av fiberkabler og grønne datasentre Behandlet
25. apr 2016 Representantforslag om vern av Øystesevassdraget Behandlet
16. mar 2016 Endringer i energiloven (skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet mv.) Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
13. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Olje- og energidepartementet Behandlet
9. jun 2015 Endringer i lov om elsertifikater (første kontrollstasjon) Behandlet
9. jun 2015 Samtykke til inngåelse av avtale av 8. april 2015 mellom Norge og Sverige om endring av avtale om et felles marked for elsertifikater Behandlet
27. mai 2015 Riksrevisjonens undersøkelse av bistand til ren energi Behandlet
13. apr 2015 Forslag fra Rasmus Hansson på vegne av MDG oversendt fra Stortingets møte 18. desember 2014: Stortinget ber regjeringen legge frem en sak om videre utvikling av Svalbard-samfunnet, med vekt på bærekraft, miljøforskning, en energibase og nye næringsveier Behandlet
16. mar 2015 Representantforslag om likeverdige nettariffer i regionalnettet og sentralnettet for store forbrukere med høy brukstid Behandlet
9. feb 2015 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonar som er behandla av Stortinget Behandlet
14. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
4. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
16. jun 2014 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1316/2013 om opprettelse av en ordning for et sammenkoplet Europa (2014-2020) Behandlet
11. jun 2014 Endringer i industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven, energiloven, elsertifikatloven og havenergilova Behandlet
11. jun 2014 Representantforslag om å sikre kraft fra land-løsning for hele Utsirahøyden Behandlet
10. jun 2014 Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i konsesjonsbehandlingen av fornybar energi Behandlet
19. mar 2014 Representantforslag om å utrede Statens pensjonsfond utlands investeringer i kullselskaper Behandlet
5. mar 2014 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
18. des 2013 Representantforslag om å fase ut investeringene i fossil energi i Statens pensjonsfond utland Behandlet
15. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Olje- og energidepartementet Behandlet
12. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (Tilfeldige utgifter og inntekter, Finansadministrasjon, Utbytte, garantier, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
11. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (energi- og miljøkomiteen) Behandlet
11. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
18. jun 2013 Representantforslag om å gi berørte lokalsamfunn en større andel av verdiskapingen fra vindkraftproduksjon Behandlet
18. jun 2013 Representantforslag om tiltak for å redusere nasjonale utslipp av klimagasser Behandlet
18. jun 2013 Representantforslag om å etablere en markedsplass for gass i Norge Behandlet
6. jun 2013 Endringer i energiloven Behandlet
20. mai 2013 Representantforslag om å inkludere småkraftverk i en overgangsordning for grønne sertifikater Behandlet
13. mai 2013 Representantforslag om tiltak for bedre utnyttelse av vannkraftressursene Bortfalt
17. des 2012 Representantforslag om en stortingsmelding om rikets energitilstand Behandlet
17. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Olje- og energidepartementet Behandlet
17. des 2012 Endringer i energiloven Behandlet
13. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (finansadministrasjon, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
10. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
10. des 2012 Gode bygg for eit betre samfunn Behandlet
12. jun 2012 Representantforslag om bruk av skattemessige tiltak for å stimulere til klimavennlige investeringer i egen bolig Behandlet
10. jun 2012 Representantforslag om klimatiltak i Norge Behandlet
14. mai 2012 Representantforslag om etablering av kullkraftverk med fullskala fangst og lagring av CO2 på Svalbard Behandlet
28. mar 2012 Representantforslag om finansieringsplan og organisatorisk opprydningen etter naturkatastrofene i 2011/2012 Behandlet
19. mar 2012 Representantforslag om en strategi for bruk av biogass Behandlet
18. des 2011 Endringer i energiloven og i enkelte andre lover Behandlet
18. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Olje- og energidepartementet Behandlet
11. des 2011 samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen om fornybare kilder Behandlet
11. des 2011 samtykke til inngåelse av avtale med Sverige om et felles marked for elsertifikater Behandlet
11. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
14. jun 2011 Oversendelsesforslag vedrørende å be regjeringen fremme en sak om Enovas fremtidige rolle. Behandlet
14. jun 2011 Oversendelsesforslag vedrørende å be regjeringen i statsbudsjettet for 2012 presentere et konkret mål for energieffektivisering i Norge innen 2020. Behandlet
8. jun 2011 Lov om elsertifikater Behandlet
11. apr 2011 Representantforslag om tilrettelegging for energiproduserende bygg i Norge Behandlet
11. apr 2011 Representantforslag om en forpliktende plan for å sikre forsyningssikkerheten for strøm og hindre fremtidige kraftkriser Behandlet
23. feb 2011 Representantforslag om en stortingsmelding om en helhetlig energipolitikk Behandlet
21. feb 2011 Ekstra utbetaling til mottakarar av bustøtte som hjelp til å dekkje høge energiutgifter Behandlet
15. des 2010 Representantforslag om en stortingsmelding om rikets energitilstand Behandlet
15. des 2010 Representantforslag om å gjøre støtteordning for energieffektiviseringstiltak teknologinøytral Behandlet
15. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
12. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
17. jun 2010 Representantforslag om tilbaketrekking av utslippstillatelsen til gasskraftverket på Mongstad Behandlet
16. jun 2010 Samarbeidet med Russland om atomvirksomhet og miljø i nordområdene Behandlet
16. jun 2010 Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2009 Behandlet
15. jun 2010 Utbygging og drift av Gudrun Behandlet
10. jun 2010 Endringer i lov om petroleumsvirksomhet Behandlet
10. jun 2010 Representantforslag om en nasjonal plan for vindkraftsatsing i Norge Behandlet
10. jun 2010 Representantforslag om etablering av et test- og demonstrasjonsprogram «Demo 2020», for havvindteknologi i Norge Behandlet
10. jun 2010 Representantforslag om å heve grensen for konsesjonsbehandling av kraftverk i vernede vassdrag fra 1 til 3 MW Behandlet
10. jun 2010 Representantforslag om flytting av inntaket til Verma kraftverk i Møre og Romsdal Behandlet
8. jun 2010 Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene med å førebyggje flaum- og skredfare Behandlet
8. jun 2010 Riksrevisjonens undersøkelse av Enova SFs drift og forvaltning Behandlet
6. jun 2010 Representantforslag om å endre krav om umiddelbar CO2-rensing ved nye gasskraftverk Behandlet
2. jun 2010 Representantforslag vedrørende evaluering av lovverket som regulerer bygging av kraftlinjer Behandlet
2. jun 2010 Representantforslag om småkraftverk i overgangsordningen for grønne sertifikater Behandlet
2. jun 2010 Representantforslag om norsk vannkraftpolitikk Behandlet
10. mai 2010 Representantforslag om å forlenge utleieperiode for vannkraftverk til 30 år Behandlet
10. mai 2010 Representantforslag om å hindre en forsyningskrise i kraftforsyningen til Trøndelag og Møre og Romsdal Behandlet
9. mai 2010 Representantforslag om en helhetlig avfallspolitikk Behandlet
22. mar 2010 Representantforslag om å redusere merverdiavgift på strøm og elektrisitetsavgift Behandlet
17. mar 2010 Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008 Behandlet
10. mar 2010 Lov om fornybar energiproduksjon til havs Behandlet
4. mar 2010 Representantforslag om å endre konsesjonskravene for Statnetts mobile gasskraftverk Behandlet
4. mar 2010 Representantforslag om styrking av etikkarbeidet i Statens pensjonsfond - Utland Behandlet
17. feb 2010 Representantforslag om at staten sørger for at Statoil trekker seg ut av oljesandaktiviteter i Canada Behandlet
17. feb 2010 Representantforslag om utarbeidelse av en handlingsplan for CO2-fangst Behandlet
17. feb 2010 Representantforslag om å greie ut framtidas teknologi for framføring av elektrisk straum Behandlet
17. feb 2010 Representantforslag om tiltak for energieffektivisering av bygninger Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
13. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
13. des 2009 Representantforslag om supernett for framføring av elektrisk kraft langs kysten og til Europa Behandlet
7. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
7. des 2009 Endringar i lov om Statens pensjonsfond Behandlet
6. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
6. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
25. nov 2009 Skatte-, avgifts- og tollvedtak for 2010 Behandlet