Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til flere fjernvarmeanlegg og biokraftanlegg gjennom støtteordninger og effektiv konsesjonsbehandling. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for et grønt sertifikatmarked som omfatter Sverige og på sikt også de øvrige nordiske og europeiske landene. Partiprogram ELEKTRISITET INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere forenklinger i regelverket for konsesjonsbehandling. Partiprogram ELEKTRISITET
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil utarbeide en nasjonal strategi for energieffektivisering. Partiprogram ELEKTRISITET
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at de gitte konsesjoner for gasskraft skal stå ved lag. Nye konsesjoner skal basere seg på CO2-fjerning. Partiprogram ELEKTRISITET
2009-2013 Høyre For å få mer og renere energi vil Høyre legge til rette for økt kraftproduksjon fra vannkraft ved å sikre bedre utnyttelse av vannressursene, modernisering av eldre kraftverk i allerede regulerte vassdrag og vurdere forsiktig utbygging i vernede områder. Partiprogram ELEKTRISITET MILJØVERN VASSDRAGSREGULERING
2009-2013 Høyre For å få mer og renere energi vil Høyre legge frem en nasjonal strategi for økt energitilgjengelighet, bl.a. gjennom opprusting og utbedring av strømnettet, herunder en gjennomgang av retningslinjene for kabling i verneverdige områder. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at gasskraftanlegget på Melkøya må få CO2-rensing. Partiprogram ELEKTRISITET FORURENSNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ikke gi nye tillatelser eller forlengelse av nåværende konsesjoner til bygging av gasskraftverk uten håndtering av CO2. Partiprogram ELEKTRISITET FORURENSNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil stå fast ved kravet om CO2-rensing av gasskraftverkene på Kårstø og Mongstad. Partiprogram ELEKTRISITET FORURENSNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ruste opp og effektivisere dagens vannkraftverk. Partiprogram ELEKTRISITET
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for utbygging av småkraftverk. Partiprogram ELEKTRISITET
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det må satses på vindmølleutbygging på egnede steder både til havs og til lands. Partiprogram ELEKTRISITET
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil grønn sertifikatordning må innføres for å stimulere til ny fornybar energiproduksjon. Partiprogram ELEKTRISITET
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at ingen nye bygg skal bygges med elektrisitet eller fossil energi som hovedvarmekilde. Partiprogram ELEKTRISITET OLJE OG GASS
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil øke el-avgiften over hele landet for å stimulere til strømsparing og bruk av alternative oppvarmingskilder. Partiprogram ELEKTRISITET PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at nettleien må utjevnes, slik at den blir mest mulig lik uansett hvor du bor i landet. Partiprogram ELEKTRISITET PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil gi statlig tilskudd til fornying/forsterking av linjenettet. Partiprogram ELEKTRISITET
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det må utredes og innføres en to-prisordning på elektrisitet. Partiprogram ELEKTRISITET PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre energikrav til lyskilder, og forby elektriske apparater som bruker strøm også når de er slått av (standby). Partiprogram ELEKTRISITET
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at strømforsyning i større grad skal legges som sjøkabel, der dette er mulig, slik at man i størst mulig grad unngår kraftlinjer over land. Partiprogram ELEKTRISITET NATURVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil utarbeide en forpliktende plan for elektrifisering av eksisterende olje- og gassanlegg, i kombinasjon med planer for vindmøller til havs. Partiprogram ELEKTRISITET
2009-2013 Venstre Venstre vil øke energieffektiviteten i el-nettet og kraftproduksjonen med 20 prosent innen 2020. Partiprogram ELEKTRISITET MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil stimulere til utskifting av gamle turbiner i vannkraftverk med nye turbiner og ny teknologi. Partiprogram ELEKTRISITET MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil opprette et program og en støtteordning for bygningsintegrert fornybar energiproduksjon, som for eksempel solenergi, i alle typer bygg. Partiprogram BYGNINGSVESEN ELEKTRISITET
2009-2013 Venstre Venstre vil stimulere til smart energibruk, bruk av lav energikvalitet (varme) til oppvarming og spare elektrisitet som har høy energikvalitet til formål der det er nødvendig. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha ein solidarisk prispolitikk på straum og derfor ikkje ha eigne prisområde. Partiprogram ELEKTRISITET
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti For å redusere energibehovet, og for å gjøre folk flest mindre avhengig av strøm til oppvarming, vil SV at det gis mer til støtte til energieffektivisering og omlegging til vannbåren varme og nye fornybare oppvarmingskilder. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil støtte tilrettelegging for økt bruk av bioenergi i lokal– og fjernvarmeanlegg og utforme finansierings- ordninger som bidrar til innføring av vannbåren varme i eksisterende bygninger. Partiprogram BOLIGSAKER ELEKTRISITET ENERGI
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for et rettferdig og klimavennlig prissystem på strøm som gjør det lønnsomt å spare på strømmen. Partiprogram ELEKTRISITET
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil fjerne fastleddet på nettleien slik at det er selve strømforbruket folk betaler for. Partiprogram ELEKTRISITET
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha sterkere utjevning av nettleien. Partiprogram ELEKTRISITET
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV ønsker en bedring av nettkapasiteten fra Nord-Norge, og en styrking av nettet de stedene det er nødvendig for å overføre ren vindenergi. Samtidig vil SV ivareta samenes beiterettigheter for rein. Partiprogram ELEKTRISITET
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for et forvaltningsregime som sørger for at mer av kraftoverføringen skjer via kabel i jord og sjø. Partiprogram ELEKTRISITET
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at deler av den nye elektrisitetsproduksjonen brukes til å skape trygge arbeidsplasser i distriktene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK ELEKTRISITET
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil stimulere til økt kraftproduksjon. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil bedre forholdene for eksport og import av elektrisk kraft. Partiprogram ELEKTRISITET UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil redusere elektrisitetsavgiften. Partiprogram ELEKTRISITET
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil legge til rette for bruk av gass til kraftproduksjon og økt bruk av gass innenlands. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil stimulere til økt kraftproduksjon. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil bedre forholdene for eksport og import av elektrisk kraft. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil redusere elektrisitetsavgiften. Partiprogram AVGIFTER ELEKTRISITET ENERGI FINANSER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil si nei til salg av strategisk viktige eierinteresser i foretak som Statoil og til delprivatisering eller salg av Statkraft og Statnett. Partiprogram ELEKTRISITET NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil se nett og produksjon i sammenheng i konsesjonssaker, og sørge for at søknader om nett og produksjonsprosjekter i det samme området behandles i sammenheng [energi]. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for en så lik kraftpris som mulig over hele landet gitt energiloven, produksjon og nettutvikling. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK ELEKTRISITET ENERGI
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil fortsette å ruste opp kraftnettet i Norge. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre en fornuftig kostnadsfordeling for investeringer i nettet, og vurdere om det finnes en hensiktsmessig fremgangsmåte for innføring av anleggsbidrag i masket nett. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bygge samfunnsøkonomisk lønnsomme overføringslinjer mellom Norge og utlandet. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bruke mulighetene som overskuddskraft gir for å bidra til å balansere produksjon av vindkraft og andre variable energikilder i Europa. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN UTENRIKSHANDEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil ha som mål å øke bruken av kraft fra land på norsk sokkel, der det er økonomisk forsvarlig og det er tilstrekkelig elektrisk kraft tilgjengelig. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI
2013-2017 Senterpartiet Sp vil opprettholde [modellen med hjemfallsrett og nasjonalt og lokalt eierskap til naturressursene] slik at velstanden kommer også framtidige generasjoner til gode. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI EU/EØS VASSDRAGSREGULERING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil sikre likere nettleie til forbrukere i hele landet. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI
2013-2017 Senterpartiet Sp vil gjennomføre en betydelig opprusting og utbygging av el-nettet for å legge til rette for å øke energiproduksjonen, redusere effektivitetstap, beredskapen og utjevne geografiske prisforskjeller. Partiprogram ELEKTRISITET
2013-2017 Senterpartiet Sp vil øke bruken av kraft fra land til sokkelen. Partiprogram ELEKTRISITET
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil prøve ut et toprissystem på strøm til husholdninger, der forbruk ut over et visst nivå per person i husstanden blir pålagt vesentlig høyere avgift enn i dag. Om ikke et toprissystem innføres, må elektrisitetsavgiften for alle husholdninger gradvis trappes opp. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utarbeide en nasjonal plan samt regionale planer for utbygging av ny fornybar energi, inkludert nettutbygging. Planene skal sikre at vi minst når målet i EUs fornybardirektiv og at utbygginger samtidig skjer på de stedene der de vil gjøre minst skade på naturen. Det må settes klare kriterier for hvilken miljøpåvirkning som godtas. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre at økosystembasert og helhetlig forvaltning må være grunnleggende prinsipp ved utbygging av kraftverk. Utredninger av miljøkonsekvensene ved kraftutbygginger må gjennomføres for hvert fylke eller vannregion og ta hensyn til den kumulative påvirkningen av alle enkeltprosjektene som planlegges. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil satse sterkere på utbygging av vindkraft til havs, der utbygging ikke er i konflikt med fiskerier og naturmangfold. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre en nasjonal målsetting for installert kapasitet for havvind innen 2030. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utlyse områdene Nordsjø I og II for kommersiell havvinddrift seinest i 2014. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre det enklere å levere overskuddsstrøm inn på strømnettet ved å innføre langsiktige innmatingstariffer, for eksempel for næringsbygg og husholdninger. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre at Renewable Grid Initaitive-prinsippene for skånsom infrastrukturutbygging blir fulgt av aktører som bygger nett i Norge og mot Europa. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi vertskommuner rett til konsesjonsavgifter også fra andre typer kraftverk enn vannkraftverk. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forsvare hjemfallsretten, og gjøre den gjeldende også for andre typer kraftverk enn vannkraftverk. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre hjemfallsrett også for småkraftverk, når fallretter skilles fra grunneiendommene eller selskaper som grunneierne kontrollerer. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil kreve at skip som ligger til kai i størst mulig grad skal forsynes med strøm fra land, og gjøre nødvendige forsterkninger i strømnettet. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre en støtteordning for drivstoffbesparende tiltak og overgang til mer miljøvennlige drivstoff i skip, inkludert ferger og fiskeflåten. Partiprogram ELEKTRISITET FERGER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at også ferger og hurtigbåter skal drives med elektrisitet eller biogass der det er mulig, subsidiært med naturgass. Staten må bidra med nødvendig støtte til ombygginger og infrastruktur. Fergestrekninger skal beholdes framfor å bygge undersjøiske tuneller, der den første løsningen er mest miljøvennlig. Partiprogram ELEKTRISITET FERGER MILJØVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bygge ut tilstrekkelig nettkapasitet over hele landet. Regjeringserklæring ELEKTRISITET ENERGI
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for en strukturendring i retning færre og mer robuste nettselskaper for å ivareta kundenes behov for en effektiv prissetting, god forsyningssikkerhet og kvalitet i tjenestene. Regjeringserklæring ELEKTRISITET ENERGI
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre en god balanse mellom utbygging av ny kraftproduksjon og nye mellomlandsforbindelser, og endre energiloven slik at også andre aktører enn Statnett skal kunne eie og drive disse forbindelsene. Samfunnshensyn ivaretas gjennom konsesjonsbehandlingen. Regjeringserklæring ELEKTRISITET ENERGI STATLIG EIERSKAP
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge frem en tiltaksplan for å redusere samlet konsesjonsbehandlingstid for utbygging av kraft og overføringsnett for elektrisk kraft, og la kommunene gi utbyggingstillatelse/konsesjon til små-, mikro- og minikraftverk samt små vindmølleanlegg. Regjeringserklæring ELEKTRISITET ENERGI
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fjerne kompetanseforskriftens bemanningskrav for kraftproduksjon og nettselskap, og erstatte denne med generelle kvalitets- og sikkerhetskrav. Regjeringserklæring ELEKTRISITET ENERGI
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil bygge fremtidens strømnett med tilstrekkelig kapasitet til å sikre forsyningssikkerheten for strøm, utjevne prisforskjeller og nettleie mellom landsdelene og sikre grunnlag for næringsutvikling over hele landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK ELEKTRISITET NÆRINGSLIV
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil bidra til en styrking av det nordiske el-samarbeidet og økt integrering i det europeiske kraftmarkedet gjennom etablering av nye overføringsforbindelser til utlandet. Partiprogram ELEKTRISITET INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det utarbeides en nasjonal plan for kraftlinjer som oppdateres og fremmes for behandling i Stortinget en gang hver stortingsperiode. Berørte kommuner og fylker skal være representert i planarbeidet for nye overføringslinjer. Partiprogram ELEKTRISITET LOKALFORVALTNING STORTINGET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil bygge ut kraftnett til større havner for å tilby landstrøm når skip ligger til kai. Partiprogram ELEKTRISITET HAVNER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for reduserte utslipp fra olje- og gassvirksomheter på norsk sokkel gjennom økt bruk av kraft fra land og strenge miljøkrav. Partiprogram ELEKTRISITET MILJØVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil stimulere til økt kraftproduksjon og bedre forholdene for eksport og import av elektrisk kraft. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil etablere landstrøm i de største havnene innen 2030. Partiprogram ELEKTRISITET HAVNER MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil redusere lokal forurensing gjennom tilrettelegging av landstrøm for cruisebåter. Partiprogram ELEKTRISITET FORURENSNING HAVNER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innføre en utjevningsordning for nettleie. Partiprogram ELEKTRISITET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for en likeverdig nettariff for store forbrukere med høy brukstid (SFHB) uavhengig av om elektrisitet hentes fra regional- eller sentralnettet. Partiprogram ELEKTRISITET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil , når el-sertifikatordningen utløper i 2021, vri virkemiddelbruken fra produksjon av elektrisitet fra fornybare energikilder til teknologi- og industriutvikling innen fornybar energi. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI
2017-2021 Venstre Venstre vil bruke det statlige investeringsselskapet Norsk Fornybar AS til å investere i teknologiske pilotprosjekter som bidrar til reduksjon av klimautslipp og gjør det mulig å konvertere fra fossil til fornybar energi. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil erstatte grønne sertifikater med en ny støtteordning som kan sikre konvertering til utslippsfrie energibærere som elektrisitet, hydrogen o.l. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at linjeføring av energi på land gjøres på en skånsom måte for å unngå konflikter med naturvernhensyn og reiseliv. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil bruke Enova til å erstatte fossil energi med fornybar energi og oppnå kutt i klimagassutslipp. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal bidra til en utslippsfri kraftforsyning i det europeiske nærområdet og utarbeide en strategi for å fremme norsk eksport av fornybar energi. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal bygge flere utlandskabler for å øke overføringskapasiteten for fleksibel energi til Europa. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Venstre Venstre vil modernisere og oppgradere eksisterende vannkraftverk fremfor å sette i gang nye, større utbygginger. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at nye kraftutbygginger skjer i allerede utbygde områder og ikke i verdifulle naturområder. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Venstre Venstre vil at miljøvurderinger i konsesjonsbehandlingen av nye vassdragsprosjekter i vassdrag som ikke er vernet må styrkes for å sikre at naturverdier blir forsvarlig kartlagt. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Venstre Venstre vil at alle eksisterende/gamle vannkraftkonsesjoner og vassdragsreglement gjennomgås for å sikre Vanndirektivets krav om god økologisk tilstand i vassdraget. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Venstre Venstre vil vurdere å øke skjermingsfradraget (friinntekt) i grunnrentebeskatningen av vannkraftverk, for å sikre bedre lønnsomhet for fornybar kraftproduksjon. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NATURVERN VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre en utjevning av linje- og nettkostnader. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal redusere energibruken i bygningsmassen med 10 TW innen 2030 gjennom energieffektivisering. Partiprogram BOLIGSAKER ELEKTRISITET ENERGI LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil at støtten til energisparing bør økes, og støtten for energisparing per energienhet bør være minst like stor som for energiproduksjon. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil at minst en tredjedel av 10 TWh på reduksjonen av energibruken skal nås gjennom energieffektivisering i boliger. Partiprogram BOLIGSAKER ELEKTRISITET ENERGI LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede hvilken rolle distribuert energiproduksjon skal ha i oppfyllelsen av nullenergistandarden. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil bruke skattefordeler og investeringsstøtte til å oppmuntre til utvikling av lokal, distribuert energiproduksjon, både blant privatpersoner og i næringslivet. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FINANSER MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre en skattefradragsordning for energisparingstiltak i bolig, og gi tilskudd til mindre energisparingstiltak i bolig. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FINANSER MILJØVERN NATURVERN SKATTEAVTALER SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for god infrastruktur for hurtiglading og normallading i hele landet, også for tyngre kjøretøy, fartøy og tog. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FINANSER MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil samarbeide med næringslivet for å bygge et landsdekkende nettverk av energistasjoner som tilbyr lading av elbiler og -kjøretøy og drivstoff til bio- og hydrogenbiler og tyngre kjøretøy som går på bio eller hydrogen. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FINANSER MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for en internasjonal standard for landstrøm for skip. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI HAVNER INTERNASJONALT SAMARBEID SAMFERDSEL SJØFART UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for at private husholdninger kan levere strøm på nett. Partiprogram BOLIGSAKER ELEKTRISITET ENERGI LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at Enova og de offentlige innkjøpsreglene skal stille ytterligere krav til miljø- og klimavennlig byggeprosesser. Partiprogram BOLIGSAKER ELEKTRISITET ENERGI LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for bruk av el-bil og hybridbiler i landlige områder, bl.a. gjennom en offensiv satsing på hurtigladestasjoner langs ferdselsårer som binder sammen tettsteder også utenfor de større byene. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre tilgang på ren kraft. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI
2017-2021 Venstre Venstre vil ha landstrøm i alle fiskerihavner. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FORURENSNING HAVNER SJØFART
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede ulike alternativer for energiforsyning på Svalbard, basert på bærekraftige og fornybare løsninger. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FORURENSNING MILJØVERN POLAROMRÅDER SVALBARD UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre et forutsigbart regime for kraft til prosessindustrien slik at norsk prosessindustri skal være verdensledende på klimaløsninger og fortsette å skape verdier i milliardklassen. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN OLJE OG GASS VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil etablere et program for nullutslipp fra prosess- og materialindustrien i nært samarbeid med bransjen og de tillitsvalgte. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN OLJE OG GASS VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre fossilfrie tog. Elektrifisere eller sikre andre nullutslippsløsninger på alle gjenværende togstrekninger med dieseldrift. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FORURENSNING JERNBANER MILJØVERN OLJE OG GASS SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at veitransporten i Norge skal bli utslippsfri. Vi vil bruke avgiftssystemet til å sikre at ni av ti nye privatbiler og lette varebiler som selges i 2021 er nullutslippsbiler. Varebiltransporten må også bli utslippsfri gjennom bruk av avgifter og regulering. Partiprogram AVGIFTER ELEKTRISITET ENERGI FINANSER FORURENSNING MILJØVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil videreføre fordeler for elbiler i neste stortingsperiode. SV vil at nullutslippskjøretøy alltid skal ha maksimum halv pris på fossilbiler på parkering, bomringer og ferjer. Partiprogram AVGIFTER ELEKTRISITET ENERGI FINANSER FORURENSNING MILJØVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stimulere til tryggere og mer miljøvennlig trafikk ved å støtte utvikling av tjenester som skaper en tryggere trafikk, lavere klimagassutslipp og som på sikt legger til rette for mer bruk av førerløs teknologi. Partiprogram AVGIFTER ELEKTRISITET ENERGI FINANSER FORURENSNING MILJØVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bruke annengenerasjons biodrivstoff i en overgangsfase.. Biodrivstoffet må ikke importeres fra områder med store folkerettslige konflikter rundt bruk av landarealet. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI OLJE OG GASS SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha et forbud mot bruk og frakt av tungolje lands norskekysten, og arbeide for et internasjonalt forbud mot bruk og frakt av tungolje i arktiske farvann. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI NATURVERN OLJE OG GASS POLAROMRÅDER SAMFERDSEL SJØFART UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på energieffektivisering. Vi vil utnytte potensialet for energieffektivisering og energisparing både i industri, næringsbygg, offentlige bygg og husholdninger gjennom avgifter, krav og støtteordninger. Det skal gjennomføres kutt på minst 10TWh innen 2030 fra dagens nivå gjennom energieffektivisering i eksisterende bygninger. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at alle nye bygg skal være fossilfrie og energismarte. I løpet av perioden skal nesten-nullenergibygg vedtas som standard fra 2020. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil verne naturverdier ved kraftutbygging og utbygging av kraftlinjer. SV mener det er nødvendig å bygge ut ny fornybar energi og øke overføringskapasiteten i norske kraftlinjer. Kraftutbygging kan medføre store endringer i og skade på naturen, og derfor må naturinngrep begrenses i så stor grad som mulig. I områder med særlige naturverdier kreves ekstra skånsomme løsninger, for eksempel å erstatte luftspenn med sjøkabling. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at oljefelt i produksjon skal ha kraft fra land. Null utslipp til luft er en forutsetning dersom det er flertall for utbygging av nytt felt. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FORURENSNING OLJE OG GASS
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre helhetlig planlegging, involvering av lokalsamfunnet og ivaretakelse av viktige naturverdier i energipolitikken. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil skjerpe kravene til miljøutredninger i utbyggingssaker. Ved utbygging av nye kraftlinjer må det velges traseer og utbyggingsformer som gir minst mulig skade på naturmangfoldet og samiske næringer. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN NATURVERN SAMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil åpne for at det kreves anleggsbidrag fra de som utløser behovet for nye [strøm-]linjer. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre naturverdier i allerede utbygde vassdrag. Revisjon av konsesjonsvilkårene for kraftutbygging skal bidra til gode miljøtiltak og reelle miljøforbedringer som i størst mulig grad sikrer det naturlige artsmangfoldet i de utbygde vassdragene. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utnytte eksisterende vannkraft bedre. Vi vil ha økt satsing på teknologiutvikling som bidrar til bedre utnyttelse av norske vannkraftanlegg. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bevare hjemfallsretten og sikre fellesskapets eierskap i Statkraft. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil modernisere kraftsystemet. Vi må satse på teknologiutvikling og digitalisering for effektiv kraftdistribusjon med høy person- og leveringssikkerhet. Vi vil tilrettelegge for flere storskala pilot- og demoanlegg innen fornybar energi, smarte nett i samspill med energismarte bygninger og lagring av energi. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utrede lik nettleie over hele landet. El-nettet er samfunnets felles infrastruktur og nettleien skal være lik over hele landet. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utvikle kunnskap og kompetanse på fornybar energi. Vi vil ha økt satsing på infrastruktur for forskning og undervisning. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på nye former for fornybar energi. Det må satses på økt produksjon av blant annet annengenerasjons biodrivstoff, biogass, geoenergi, solenergi, bølgekraft og havvind, gjennom å etablere forutsigbare støtteregimer. Utviklingen må skje på en måte som er forsvarlig for klima, natur og annen fornybar ressursutnyttelse. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FISKERIER FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en storstilt satsing på solceller og annen desentralisert energiproduksjon og lagring. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprette en demonstrasjonspark for havvind. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre påbud om utsortering av organisk avfall for produksjon av biogass. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stille strenge krav ved utbygging av vindkraft på land. For SV er hensynet til naturmangfold og samiske interesser aller viktigst når vi skal velge hvilke vindkraftprosjekter vi vil ha. Hensynet til andre næringer er også viktig, mens rene estetiske hensyn er mindre viktig. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI LOKALFORVALTNING SAMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gå i mot gasskraft. Det må ikke bygges nye gasskraftverk og eksisterende gasskraftverk må renses. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at vannkraften, som er en fornybar ressurs, må benyttes til å skape arbeidsplasser og erstatte fossil energi. Kraftkrevende grønn industri må sikres gode langsiktige kraftkontrakter og rammevilkår. Statlig eierskap og samfunnsøkonomisk lønnsomhet må være en forutsetning for eventuelle ytterligere mellomlandsforbindelser. Nye kabelprosjekter må veies opp mot norsk industriutvikling, arbeidsplasser og muligheten for utfasing av fossil energi i Norge. Partiprogram ARBEIDSLIV ELEKTRISITET ENERGI SYSSELSETTING VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre gode rammebetingelser for investering og utvikling av eksisterende og nye vannkraftverk. Partiprogram ELEKTRISITET VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Høyre Høyre vil gjøre det enklere å koble på egenprodusert energi gjennom strømnettet. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Høyre Høyre vil delprivatisere Statkrafts utenlandsvirksomhet for å gi selskapet forutsigbarhet og finansiell fleksibilitet til å forsterke satsingen på fornybar energi internasjonalt, samtidig som selskapets norske vannkraft forblir i offentlig eie. Partiprogram ELEKTRISITET MILJØVERN STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for økt bruk av landstrøm i havnene. Partiprogram ELEKTRISITET HAVNER SAMFERDSEL SJØFART
2017-2021 Høyre Høyre vil utarbeide en plan for etablering av landstrømtilbud for skip i større norske havner. Partiprogram ELEKTRISITET HAVNER
2017-2021 Høyre Høyre vil elektrifisere nye og eksisterende [olje-]felt der det er klimamessig og økonomisk forsvarlig. Partiprogram ELEKTRISITET MILJØVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke arbeidet med å elektrifisere installasjonene på sokkelen. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI OLJE OG GASS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke innsatsen for at alle havner skal tilby strøm innen 2030 og utrede påkoblingsplikt. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI HAVNER SJØFART
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stille krav om elektrifisering av nye oljefelt som allerede har fått tillatelse til utbygging og som ikke kan stanses. Partiprogram ELEKTRISITET MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utrede et trappetrinnssystem for strøm i private husholdninger som gjør unødvendig forbruk dyrere. Partiprogram AVGIFTER ELEKTRISITET FORBRUKERSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stille krav om nullenergistandard for nye bygg i 2020. Partiprogram BOLIGSAKER ELEKTRISITET MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stimulere til egenproduksjon av strøm for privatpersoner, borettslag og næringsliv. Partiprogram BOLIGSAKER ELEKTRISITET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil etablere en tilskuddsordning for elektrifisering av fiskeflåten slik at kystflåten raskt kan bli utslippsfri. Partiprogram ELEKTRISITET FISKERIER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil etablere tilskuddsordning for elektrifisering av fiskeflåten. Partiprogram ELEKTRISITET FISKERIER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil satse på landstrøm for å kutte klimagassutslipp og bedre luftkvaliteten i norske byer. Partiprogram ELEKTRISITET FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil at norsk vannkraft ikke skal brukes til å elektrifisere norsk sokkel. Partiprogram ELEKTRISITET VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Rødt Rødt vil at det skal innføres et toprissystem for strømleveranser til husholdningene, med rimelig strøm til basisforbruk og dyr strøm til overforbruk. Partiprogram ELEKTRISITET
2017-2021 Rødt Rødt vil at ordninga med at kostnadene til nye og store overføringslinjer belastes alle strømkunder, må avvikles. Disse linjene er kommersielle transportveier beregna for eksport, med relativt store energitap, og er ikke en del av strømforsyningen til folket. Partiprogram ELEKTRISITET
2017-2021 Rødt Rødt vil at nettleia på elektrisk kraft skal være lik uansett hvor du bor. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK ELEKTRISITET

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
13. des 2020 Representantforslag om verneprosess for utvalgte hellige fjell i samisk kultur Til behandling
13. des 2020 Representantforslag om ny konsesjon for Røldal-Suldal kraftanlegg Til behandling
11. des 2020 Innst. 5 S Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2021 Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
9. des 2020 Endringar i statsbudsjettet under Olje- og energidepartementet Behandlet
7. des 2020 Endring av Prop. 1 LS (2020-2021) Skatter, avgifter og toll 2021 Behandlet
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2021 Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2021 Behandlet
7. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
30. nov 2020 Representantforslag om utvikling av en helhetlig infrastruktur for landstrøm og alternative drivstoff i alle større havner Behandlet
23. nov 2020 Vindkraft på land Behandlet
9. nov 2020 Representantforslag om gjennomgang av planene for vernede vassdrag med mål om å legge til rette for økt verdiskaping gjennom utbygging av vannkraft Til behandling
2. nov 2020 Endringer i vannressursloven og energiloven mv. (administrative reaksjoner og sanksjoner) Behandlet
2. nov 2020 Endringer i energiloven m.m. Til behandling
5. okt 2020 Representantforslag om å stoppe NorthConnect endelig Til behandling
17. jun 2020 Representantforslag om sterkere vern av naturen i vindkraftutbygginger Behandlet
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
16. jun 2020 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga (S-delen) Behandlet
30. mar 2020 Representantforslag om å avslå søknad fra NorthConnect om anleggskonsesjon, utenlandskonsesjon og unntak fra EØS-regelverk for å bygge strømkabel mellom Norge og Storbritannia Behandlet
30. mar 2020 Representantforslag om investeringer i en norsk industriell satsing på flytende havvind Behandlet
30. mar 2020 Representantforslag om å stanse krafteksportkabelen NorthConnect Behandlet
10. feb 2020 Representantforslag om eierskap og skattlegging av vindkraft i Norge Behandlet
29. jan 2020 Representantforslag om en kraftpolitikk som bygger norsk industri Behandlet
5. des 2019 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2020 Behandlet
4. des 2019 Representantforslag om nye virkemidler for utslippskutt i kommunene Behandlet
4. des 2019 Skatter, avgifter og toll 2020 Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
25. nov 2019 Representantforslag om å sikre ren energi til miljøvennlig industri gjennom å stoppe NorthConnect Behandlet
18. jun 2019 Representantforslag om norsk satsing på havvindindustri Behandlet
5. jun 2019 Endringer i energiloven § 9-5 (innhenting av politiattest) Behandlet
28. apr 2019 Representantforslag om mer effektiv bruk av strøm Behandlet
24. apr 2019 Representantforslag om endring av bostøtte og opprettelsen av midlertidige ordninger for å nå vanskeligstilte husstander som har problemer med høye energipriser Behandlet
1. apr 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (ekstra utbetaling til mottakere av bostøtte som hjelp til å dekke høye strømutgifter) Behandlet
30. jan 2019 Representantforslag om nye tiltak og virkemidler for kutt i norske klimagassutslipp fram til 2020 Behandlet
18. des 2018 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2019 Behandlet
17. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2018 Skatter, avgifter og toll 2019 Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
3. des 2018 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
25. apr 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Utenriksdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet (endringer i departementsstrukturen mv.) Behandlet
21. mar 2018 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som inngår i den tredje energimarkedspakken Behandlet
21. mar 2018 Endringer i naturgassloven (tredje energimarkedspakke) Behandlet
21. mar 2018 Endringer i energiloven (tredje energimarkedspakke) Behandlet
15. mar 2018 Representantforslag om utjamning av nettariffane Behandlet
19. des 2017 Innst. 5 S Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
12. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Olje- og energidepartementet Behandlet
12. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts - og tollinntekter 2018 Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2018 Behandlet
10. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
12. jun 2017 Endringer i lov om elsertifikater (andre kontrollstasjon) Behandlet
20. mar 2017 Representantforslag om elektrifisering av Skarfjell Behandlet
20. mar 2017 Representantforslag om krav om elektrifisering av Johan Castberg-feltet, ilandføring til Finnmark og utredning av strømkabel til Svalbard Behandlet
19. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
16. des 2016 Skatter, avgifter og toll 2017 Behandlet
16. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
16. des 2016 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2017 Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
13. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
19. okt 2016 Representantforslag om trygg håndtering av radioaktivt avfall Behandlet
17. okt 2016 Energiloven (utenlandskonsesjon) Behandlet
12. jun 2016 Kraft til endring. Energipolitikken mot 2030 Behandlet
6. jun 2016 Endringer i lov om erverv av vannfall mv. (erverv av andel i offentlig ansvarlig selskap med konsesjonspliktige rettigheter til vannfall) Behandlet
16. mar 2016 Endringer i energiloven (skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet mv.) Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
13. des 2015 Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2016 Behandlet
13. des 2015 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2016 Behandlet
10. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
18. jun 2015 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga (S-delen) Behandlet
14. jun 2015 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga (Lov-delen) Behandlet
9. jun 2015 Samtykke til inngåelse av avtale av 8. april 2015 mellom Norge og Sverige om endring av avtale om et felles marked for elsertifikater Behandlet
9. jun 2015 Endringer i lov om elsertifikater (første kontrollstasjon) Behandlet
16. mar 2015 Representantforslag om et bedre organisert strømnett Behandlet
14. des 2014 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2015 Behandlet
14. des 2014 Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2015 Behandlet
14. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
10. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Nærings- og fiskeridepartementet (Statkraft SF - finansielle rammer) Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
4. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
4. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Olje- og energidepartementet Behandlet
19. nov 2014 Endringer i industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven Behandlet
19. jun 2014 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga Behandlet
10. jun 2014 Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i konsesjonsbehandlingen av fornybar energi Behandlet
2. apr 2014 Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO2-håndtering Behandlet
15. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Olje- og energidepartementet Behandlet
12. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (Tilfeldige utgifter og inntekter, Finansadministrasjon, Utbytte, garantier, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
11. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
11. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (energi- og miljøkomiteen) Behandlet
10. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
4. des 2013 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2014 Behandlet
4. des 2013 Endring av Prop. 1 LS (2013-2014) Skatter, avgifter og toll 2014 Behandlet
4. des 2013 Endring av Prop. 1 LS (2013-2014) Skatter, avgifter og toll 2014 - lovsaker Behandlet
4. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (Innst. 3 S) Behandlet
4. des 2013 Skatter, avgifter og toll 2014 Behandlet
18. jun 2013 Representantforslag om å gi berørte lokalsamfunn en større andel av verdiskapingen fra vindkraftproduksjon Behandlet
6. jun 2013 Endringer i energiloven Behandlet
20. mai 2013 Representantforslag om å inkludere småkraftverk i en overgangsordning for grønne sertifikater Behandlet
13. mai 2013 Representantforslag om tiltak for bedre utnyttelse av vannkraftressursene Bortfalt
22. apr 2013 Representantforslag om å ivareta industriens behov for forutsigbar krafttilgang Behandlet
20. mar 2013 Representantforslag om fremtidsrettet nettstruktur Behandlet
20. mar 2013 Representantforslag om brukerrepresentasjon i Statnetts organer, en nasjonal plan for kraftlinjer og kostnadsfordeling i sentralnettet Behandlet
17. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Olje- og energidepartementet Behandlet
17. des 2012 Endringer i energiloven Behandlet
17. des 2012 Representantforslag om en stortingsmelding om rikets energitilstand Behandlet
13. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (finansadministrasjon, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
11. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
29. nov 2012 Representantforslag om norsk vannkraftpolitikk Behandlet
26. nov 2012 Skatter, avgifter og toll 2013 Behandlet
26. nov 2012 Rammeoverføringer, utbytte og tilfeldige utgifter og inntekter 2013 Behandlet
14. mai 2012 Utbygging av strømnettet Behandlet
14. mai 2012 Representantforslag fra stortingsrepresentantene om en tiltaksplan for å redusere konsesjonsbehandlingstiden for kraftutbygginger og overføringsnett Behandlet
9. mai 2012 Representantforslag om å opprette et nytt sårbarhetsutvalg Behandlet
18. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Olje- og energidepartementet Behandlet
18. des 2011 Endringer i energiloven og i enkelte andre lover Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet 2012 (finansadministrasjonen, GIEK, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
13. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
11. des 2011 samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen om fornybare kilder Behandlet
11. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
11. des 2011 samtykke til inngåelse av avtale med Sverige om et felles marked for elsertifikater Behandlet
23. nov 2011 Skatter, avgifter og toll 2012 Behandlet
23. nov 2011 Rammeoverføringer, Skatte-, avgifts- og tollvedtak, utbytte mv. 2012 Behandlet
14. jun 2011 Forslag fra stortingsrepresentant Borghild Tenden på vegne av Venstre fremsatt i Stortingets møte 9. juni 2011 (jf. Innst. 379 L): Stortinget ber regjeringen inkludere elektrisk energi levert til bruk i kjemisk reduksjon, elektrolyse og metallurgiske o Behandlet
8. jun 2011 Representantforslag om å inkludere småkraftverk i en overgangsordning for grønne sertifikater Behandlet
8. jun 2011 Lov om elsertifikater Behandlet
11. apr 2011 Representantforslag om en forpliktende plan for å sikre forsyningssikkerheten for strøm og hindre fremtidige kraftkriser Behandlet
11. apr 2011 Fullskala CO2-håndtering Behandlet
11. apr 2011 Representantforslag om styrket kraftforsyning til Bergensområdet Behandlet
20. mar 2011 Representantforslag om fleksible avgifter på strøm i perioder med ekstraordinær høy strømpris Behandlet
23. feb 2011 Representantforslag om kraftsituasjonen i Trøndelag og Møre og Romsdal Behandlet
23. feb 2011 Representantforslag om en stortingsmelding om en helhetlig energipolitikk Behandlet
23. feb 2011 Representantforslag om oppstart av mobile gasskraftverk i perioder med kraftunderskudd og/eller høye strømpriser Behandlet
23. feb 2011 Representantforslag om å endre konsesjonspolitikken for gasskraftverk Behandlet
21. feb 2011 Ekstra utbetaling til mottakarar av bustøtte som hjelp til å dekkje høge energiutgifter Behandlet
17. jan 2011 Representantforslag om å redusere merverdiavgift på strøm og elektrisitetsavgift Trukket
15. des 2010 Representantforslag om trasévalg og teknologiske løsninger for kraftlinjen på strekningen Behandlet
15. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
15. des 2010 Representantforslag om en stortingsmelding om rikets energitilstand Behandlet
15. des 2010 Representantforslag om en helhetlig plan for CO2-håndtering Behandlet
15. des 2010 Representantforslag om tiltak mot vedlikeholdsetterslep Behandlet
15. des 2010 Representantforslag om styrking av miljøhensyn ved bygging av kraftlinjer Behandlet
14. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
14. des 2010 Bevilgninger på statsbudsjettet for 2011 Behandlet
14. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
12. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
12. des 2010 Endringer i dekningsloven Behandlet
24. nov 2010 Skatter og avgifter 2011 Behandlet
24. nov 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
17. jun 2010 Representantforslag om tilbaketrekking av utslippstillatelsen til gasskraftverket på Mongstad Behandlet
10. jun 2010 Representantforslag om etablering av et test- og demonstrasjonsprogram «Demo 2020», for havvindteknologi i Norge Behandlet
10. jun 2010 Representantforslag om flytting av inntaket til Verma kraftverk i Møre og Romsdal Behandlet
10. jun 2010 Representantforslag om å heve grensen for konsesjonsbehandling av kraftverk i vernede vassdrag fra 1 til 3 MW Behandlet
10. jun 2010 Representantforslag om en nasjonal plan for vindkraftsatsing i Norge Behandlet
8. jun 2010 Riksrevisjonens undersøkelse av Enova SFs drift og forvaltning Behandlet
6. jun 2010 Representantforslag om å endre krav om umiddelbar CO2-rensing ved nye gasskraftverk Behandlet
2. jun 2010 Representantforslag om småkraftverk i overgangsordningen for grønne sertifikater Behandlet
2. jun 2010 Representantforslag vedrørende evaluering av lovverket som regulerer bygging av kraftlinjer Behandlet
2. jun 2010 Representantforslag om norsk vannkraftpolitikk Behandlet
10. mai 2010 Representantforslag om å hindre en forsyningskrise i kraftforsyningen til Trøndelag og Møre og Romsdal Behandlet
10. mai 2010 Representantforslag om å forlenge utleieperiode for vannkraftverk til 30 år Behandlet
22. mar 2010 Representantforslag om å redusere merverdiavgift på strøm og elektrisitetsavgift Behandlet
10. mar 2010 Lov om fornybar energiproduksjon til havs Behandlet
4. mar 2010 Representantforslag om å endre konsesjonskravene for Statnetts mobile gasskraftverk Behandlet
17. feb 2010 Representantforslag om å greie ut framtidas teknologi for framføring av elektrisk straum Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
13. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
13. des 2009 Representantforslag om supernett for framføring av elektrisk kraft langs kysten og til Europa Behandlet
6. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
6. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
25. nov 2009 Skatte-, avgifts- og tollvedtak for 2010 Behandlet