Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at saker skal behandles raskere i rettssystemet. Partiprogram DOMSTOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil erstatte juryen med en meddomsrett med tre fagdommere og seks lekdommere. Partiprogram DOMSTOLER
2009-2013 Høyre For å bekjempe kriminalitet vil Høyre avvikle juryordningen og erstatte den med en stor meddomsrett sammensatt med fagdommere og lekdommere, og et krav til kvalifisert flertall for å finne en tiltalt skyldig. Partiprogram DOMSTOLER STRAFFERETT
2009-2013 Høyre For å bekjempe kriminalitet vil Høyre styrke overprøvingsadgangen. Partiprogram DOMSTOLER STRAFFERETT
2009-2013 Høyre For å bekjempe kriminalitet vil Høyre legge til rette for bruk av toveis lyd/bilde ved alle domstoler for å lette avviklingen av rettssaker og fremstillinger. Partiprogram DOMSTOLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil etablere en prøveordning med ungdomsdomstol. Partiprogram BARNEVERN DOMSTOLER
2009-2013 Venstre Venstre vil gi domstolene mulighet til å kunne idømme delt bosted når det vil være til barnets beste. Partiprogram BARN BARNEVERN DOMSTOLER
2009-2013 Venstre Venstre vil foreta en helhetlig evaluering av Utlendingsnemnda og vurdere innføring av en egen asyldomstol. Partiprogram DOMSTOLER INNVANDRERE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at lekdommere fremdeles skal utgjøre et sterkt innslag i rettspleien. Partiprogram DOMSTOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil videreføre bruk av jury i alvorlige straffesaker. Hvorvidt det skal innføres skriftlig begrunnelse av skyldspørsmål i jurysaker, må vurderes opp mot ønsket om å sikre juryens uavhengighet. Partiprogram DOMSTOLER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå at dagens juryordning beholdes, men at juryen skal begrunne sine avgjørelser. Partiprogram DOMSTOLER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for endringer både når det gjelder utvelgelse og godtgjøring som sikrer at jurymedlemmer skal komme fra alle lag av folket. Partiprogram DOMSTOLER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at den offentlige rettshjelpsordningen skal bli bedre, blant annet ved å utvide det saklige dekningsområdet. Partiprogram DOMSTOLER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at når minst en tredjedel av Stortingets medlemmer krever det, skal Høyesterett avgi uttalelse om hvorvidt en lovbestemmelse er i strid med grunnloven. Partiprogram DOMSTOLER GRUNNLOVEN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil opprette en forvaltningsdomstol. Partiprogram DOMSTOLER STATSFORVALTNING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil effektivisere domstolene og domstolsbehandlingen. Partiprogram DOMSTOLER RETTSVESEN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil utvikle ordningen med hurtigdomstoler. Partiprogram DOMSTOLER RETTSVESEN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil gjennomgå ankesystemet. Partiprogram DOMSTOLER RETTSVESEN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil fremforhandle utleveringsavtaler. Partiprogram DOMSTOLER KRIMINALOMSORG RETTSVESEN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil møte unge lovbrytere med raske reaksjoner for å forebygge at unge begår nye lovbrudd. Partiprogram DOMSTOLER RETTSVESEN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil opprette en ungdomsdomstol, og sørge for at det settes tydelige krav til den enkelte når straffereaksjonen skal iverksettes. Partiprogram DOMSTOLER RETTSVESEN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil opprettholde en desentralisert domstolsstruktur. Regjeringserklæring DOMSTOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil fortsette arbeidet for mer effektive, tilgjengelige og moderne domstoler, og sikre raskere saksbehandling med mer bruk av video- og fjernteknologi og fortsatt fornyingsarbeid. Regjeringserklæring DOMSTOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at juryordningen videreføres, men at det innføres krav om begrunnelse for juryens avgjørelse. Partiprogram DOMSTOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil utrede etablering av ny familiedomstol som kan behandle alle barne-, ungdoms- og familierelaterte saker. Partiprogram DOMSTOLER FAMILIE
2013-2017 Venstre Venstre vil at Innstillingsrådets begrunnelse for innstillinger til utnevnelse av nye høyesterettsdommere skal være offentlig. Partiprogram DOMSTOLER RETTSVESEN
2013-2017 Venstre Venstre vil bidra aktivt i det internasjonale samarbeidet med sikte på at forbrytelser mot menneskeheten og folkemord bringes inn for Den internasjonale straffedomstolen. Partiprogram DOMSTOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil at aktører som begår krigsforbrytelser må straffeforfølges gjennom Den internasjonale straffedomstolen eller spesialdomstoler. Partiprogram DOMSTOLER INTERNASJONAL RETT
2013-2017 Venstre Venstre vil jobbe for å reformere EMD, med mål om å korte ned saksbehandlingstiden, effektivisere og styrke ressurstilgangen. Partiprogram DOMSTOLER INTERNASJONAL RETT
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke Den internasjonale straffedomstolen (ICC) finansielt og politisk. Partiprogram DOMSTOLER INTERNASJONAL RETT
2013-2017 Høyre Høyre vil øke kapasiteten ved domstolene og styrke effektiviteten i straffeforfølgningen for å korte ned tiden mellom lovbrudd, domfellelse og soning. Partiprogram DOMSTOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil legge til rette for å økt bruk av elektronisk kommunikasjon i domstolenes saksbehandling. Partiprogram DOMSTOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil avvikle juryordningen og erstatte den med en stor meddomsrett sammensatt av fadmmere og lekdommere, og et krav til kvalifisert flertall for å finne tiltalte skyldig. Partiprogram DOMSTOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Utnevnelse av dommere i Høyesterett bør godkjennes av Stortinget med to tredjedels flertall, og dommere i lavere retter bør utnevnes av domstolsadministrasjonen. Partiprogram DOMSTOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Når minst en tredjedel av Stortingets medlemmer krever det, skal Høyesterett avgi uttalelse om hvorvidt en lovbestemmelse er i strid med Grunnloven. Partiprogram DOMSTOLER GRUNNLOVEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Domstolene skal godkjenne bruk av overvåkning. Partiprogram DOMSTOLER PERSONVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil utvikle ordningen med hurtigdomstoler. Partiprogram DOMSTOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil effektivisere domstolene og domstolsbehandlingen. Partiprogram DOMSTOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet For ytterligere å styrke uavhengigheten bør domstolsadministrasjonen (DA) gjøres mer uavhengig av Justisdepartementet og Regjeringen ved at budsjettbehandlingen for domstolene gjøres lik ordningen for Riksrevisjonen. Partiprogram DOMSTOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sikre uavhengighet for domstolene. Partiprogram DOMSTOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet DA-styrets sammensetning bør også vurderes. Partiprogram DOMSTOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Lyd- og bildeoverføring bør innføres i alle tingretter, slik at man i større grad kan avholde fjernmøter i tilståelsessaker, varetektsaker og andre sakstyper der det ikke fremstår som viktig at en siktet eller tiltalt ikke møter personlig. Partiprogram DOMSTOLER RETTSVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Rettsbelæringen for juryen må bli bedre, og juryen må ha anledning til å spørre fagdommerne om innspill under rådslagningen. Partiprogram DOMSTOLER RETTSVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyesterett skal ha mulighet til å overprøve juryens avgjørelse i skyldspørsmålet. I tillegg er det viktig at alle avgjørelser skal begrunnes slik at den enkelte som dømmes skal kunne vite hva som har vært avgjørende for domfellelsen. Partiprogram DOMSTOLER RETTSVESEN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utrede løsningen for å innføre lyd og bildeopptak i domstolene. Partiprogram DOMSTOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet vil ikke tillate at [politi, påtalemakt og dommere] bærer synlige religiøse symboler. Partiprogram DOMSTOLER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET TROSSAMFUNN
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet vil opprettholde en desentralisert domstolstruktur for å ivareta den lokale rettspleien og sikre folk lett tilgang til konfliktløsing. Partiprogram DOMSTOLER RETTSVESEN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil opprettholde en desentralisert domstolsstruktur for å ivareta den lokale rettspleien og sikre folk lett tilgang til konfliktløsing. Partiprogram DOMSTOLER
2013-2017 Senterpartiet Jordskiftedomsstolene må opprettholdes som selvstendige domstoler da deres saksområde krever en spesiell type kompetanse. Partiprogram DOMSTOLER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil videreføre bruk av jury i alvorlige straffesaker. Hvorvidt det skal innføres skriftlig begrunnelse av skyldspørsmål i jurysaker, må vurderes opp mot ønsket om å sikre juryens uavhengighet. Partiprogram DOMSTOLER RETTSVESEN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil arbeide for å sikre jordskiftedommerne et lønnsnivå som gir tilstrekkelig bemanning og rekruttering ved jordskifterettene. Partiprogram DOMSTOLER LANDBRUK RETTSVESEN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gjennomgå domstolstrukturen og slå sammen tingretter i befolkningstette områder. Partiprogram DOMSTOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil erstatte juryordningen i lagmannsretten med en utvidet meddomsrett, hvor lekmannselementet fortsatt står sterkt. Partiprogram DOMSTOLER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil opprettholde juryordningen, men kreve at juryen må gi en skriftlig begrunnelse når den avsier en dom. Partiprogram DOMSTOLER RETTSVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utrede etablering av hurtigdomstoler innenfor avgrensede områder. Regjeringserklæring DOMSTOLER RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke domstolenes og dommernes uavhengighet. Partiprogram DOMSTOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre utstyr i tingretter slik at det kan tas lyd- og bildeopptak av forklaringer fra hovedforhandlingen i tingretten i alle straffesaker. Partiprogram DOMSTOLER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil effektivisere domstolene og domstolsbehandlingen. Partiprogram DOMSTOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil utvikle ordningen med hurtigdomstoler. Partiprogram DOMSTOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre uavhengighet for domstolene. Partiprogram DOMSTOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil opprette en ungdomsdomstol og sette tydelige krav til den enkelte når straffereaksjonen skal iverksettes. Partiprogram DOMSTOLER RETTSVESEN UNGDOMSARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil erstatte fylkesnemndene med en forvaltningsdomstol. Partiprogram DOMSTOLER FYLKER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at skilsmisse etter norsk lov respekteres av de ulike tros- og livssynssamfunnene og motvirke fremvekst av religiøse domstoler. Partiprogram DOMSTOLER TROSSAMFUNN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for moderat spesialisering av dommere i domstolene. Partiprogram DOMSTOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil øke bruken av elektronisk kommunikasjon i saksbehandlingen til domstolene. Partiprogram DOMSTOLER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for en bredere rekruttering av meddommere. Partiprogram DOMSTOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil gi domstolene mulighet til å idømme delt bosted når det vil være til barnets beste. Partiprogram BARN BARNEVERN DOMSTOLER FAMILIE RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre klagebehandlingen likere prosessen i en domstol, der to parter presenterer hver sin side av saken og et uavhengig organ fatter avgjørelsen. Partiprogram DOMSTOLER INNVANDRERE LOKALFORVALTNING RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for å etablere en uavhengig Utlendingsdomstol. Partiprogram DOMSTOLER INNVANDRERE LOKALFORVALTNING RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil kreve at innleggelse på enheter med særlig høyt sikkerhetsnivå avgjøres av domstolene. Partiprogram DOMSTOLER HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke Narkotikaprogrammet med domstolskontroll slik at flere rusavhengige kan få helse og sosialfaglig hjelp fremfor fengsel når de gjør noe kriminelt. Partiprogram DOMSTOLER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil samlokalisere bransjestyrte klagenemnder i et Nemndenes hus med felles sekretariat. Partiprogram DOMSTOLER RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre lekmannsinnslaget i domstolene ved betydelig flertall av lekfolk i meddomsretten. Partiprogram DOMSTOLER RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil offentliggjøre begrunnelsen ved utnevning av høyesterettsdommere. Partiprogram DOMSTOLER RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre grunnleggende opplæring av lekdommere. Partiprogram DOMSTOLER RETTSVESEN UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjeninnføre foreldelsesfristen på 25 år for drap, incest og voldtekt. Partiprogram DOMSTOLER RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil at aktører som begår krigsforbrytelser må straffeforfølges gjennom Den internasjonale straffedomstolen eller spesialdomstoler. Partiprogram DOMSTOLER RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil intensivere arbeidet med å forhindre folkemord, krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og andre grove menneskerettighetsbrudd ved å styrke prinsippet om retten til å beskytte (R2P), herunder ved bruk av diplomatiske virkemidler, økonomiske sanksjoner og, i ytterste instans, ved militær intervensjon. Partiprogram DOMSTOLER FN FN-STYRKER FREDSARBEID RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke Den internasjonale straffedomstolen (ICC) finansielt og politisk,. Partiprogram DOMSTOLER FN FREDSARBEID RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for å få flest mulig nasjoner til å godta [Den internasjonale straffedomstolen (ICC)]s jurisdiksjon, og for at selvstyrende territorier får muligheten til å fremme sine saker for domstolene. Partiprogram DOMSTOLER FN FREDSARBEID RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for styrket global oppfølging av anbefalingene i de omfattende gjennomgangene - utført av høynivåpaneler og levert i 2015 - om hhv. reform av FNs fredsbyggingsarkitektur, styrking av FNs fredsoperasjoner og styrket implementering av FNs Sikkerhetsrådsresolusjon 1325 (2000) om kvinner, fred og sikkerhet. Partiprogram DOMSTOLER FN FREDSARBEID RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil prioritere at Norge bidrar med militære styrker til FN-ledede fredsbevarende styrker. Partiprogram DOMSTOLER FN FN-STYRKER FREDSARBEID RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil supplere, og på sikt erstatte, FNs menneskerettighetsråd med en internasjonal menneskerettighetsdomstol etter modell fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD). Partiprogram DOMSTOLER EU/EØS FN MENNESKERETTIGHETER RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil jobbe for å reformere Den europeiske menneskerettighetsdomstolen med mål om å gjøre den mer effektiv og styrke ressurstilgangen. Partiprogram DOMSTOLER INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil støtte land som vil styrke lover og institusjoner for å sikre menneskerettigheter og utvikle demokratiet, og presse land som ikke viser vilje til dette. Partiprogram DOMSTOLER INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre Norge til en pådriver for å utvikle det internasjonale menneskerettighetsapparatet til også å inkludere bedrifters ansvar for å respektere og ivareta menneskerettigheter. Partiprogram DOMSTOLER INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil jobbe for å styrke regionale menneskerettighetsdomstoler. Partiprogram DOMSTOLER INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide mot internasjonale handelsavtaler som svekker forbrukervern, regler for miljøvennlig produksjon, og som overfører makt og myndighet fra nasjonale myndigheter til multinasjonale selskaper og tvisteløsningsdomstoler. Partiprogram DOMSTOLER FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN RETTSVESEN TRAKTATER UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for at ofre for menneskehandel kan få opphold i Norge selv om det ikke foreligger tiltale eller dom i saken. Det bør være tilstrekkelig for opphold at det er overveiende sannsynlig at personen er utsatt for menneskehandel og har samarbeidet med politiet. Partiprogram DOMSTOLER INNVANDRERE INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre alle utlendingssaker med klagebehandling rett til muntlig behandling i en domstol, gjennom å erstatte Utlendingsnemnda med en Utlendingsdomstol. Partiprogram DOMSTOLER INNVANDRERE INTERNASJONAL RETT INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprette en egen særdomstol for utlendingssaker til erstatning for Utlendingsnemnda. Partiprogram DOMSTOLER INNVANDRERE
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke asylsøkeres rettigheter og muligheter for å få prøvd sin sak i norsk rettssystem. Partiprogram DOMSTOLER INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil digitalisere domstolene. Det må være opptaksutstyr i alle rettssaler slik at både sivile, og straffesaker må tas opp. I tillegg må alle dokumenter kunne sendes, og oppbevares digitalt. Partiprogram DOMSTOLER RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre obligatorisk opplæring for fag- og meddommere om voldtekt og overgrep. SV vil innføre et obligatorisk kurs før man kan delta som meddommer eller fagdommer som bevisstgjør hvordan vanlige fordommer og holdninger om kjønn og seksualitet urettmessig kan påvirke domsavsigelsen i voldtektssaker. Partiprogram DOMSTOLER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for lyd- og billedbruk i alle rettssaler, slik at saksgang og vitneprov blir dokumentert og kan brukes i en eventuell anke. Partiprogram DOMSTOLER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Høyre Høyre vil øke kapasiteten ved domstolene for å håndtere økt saksmengde, både i sivile og strafferettslige saker, og korte ned tiden mellom lovbrudd og eventuell varetektsfengsling, domfellelse og soning i straffesaker. Partiprogram DOMSTOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for at alle sakspapirer og dokumentbevis foreligger i digital form, for å spare saksbehandlingstid i alle ledd og samtidig styrke rettssikkerheten. Partiprogram DOMSTOLER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Høyre Høyre vil heve sikkerhetsnivået i rettslokalene. Partiprogram DOMSTOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil vurdere å heve den øvre aldersgrensen for domsmenn og meddommere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR DOMSTOLER RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha ordinær domstolsbehandling av omsorgsovertakelser. Partiprogram BARN BARNEVERN DOMSTOLER FAMILIE RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre at domstolene har rammer som gjør det mulig å ta unna sakstilgangen. Partiprogram DOMSTOLER RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at hver domstol skal ha en stedlig ledelse. Partiprogram DOMSTOLER RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil innføre lyd- og bildeopptak i alle norske rettssaler. Partiprogram DOMSTOLER RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil beholde juryordningen. Partiprogram DOMSTOLER RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil utvide fri rettshjelp-ordningen til å gjelde flere saksområder og til å ha en dynamisk inntektsgrense. Partiprogram DOMSTOLER RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre tilstrekkelig bemanning og rekruttering ved jordskifterettene. Partiprogram ARBEIDSLIV DOMSTOLER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SYSSELSETTING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utrede regelverk for å hindre private selskaper i å blokkere økonomiske transaksjoner uten rettslig kjennelse eller FN-mandat. Partiprogram DOMSTOLER FN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV
2017-2021 Rødt Rødt vil sikre raskere behandling i domstolene. Partiprogram DOMSTOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke de frivillige rettshjelpsordningene. Regjeringserklæring DOMSTOLER FRIVILLIGHET
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil opprette en domstolsordning for behandling av saker knyttet til barn og familie, jfr. anbefalingene i NOU 2017:8 Særdomstoler på nye områder. Regjeringserklæring DOMSTOLER FAMILIE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere organiseringen i domstolstrukturen og kriminalomsorgen, basert på evalueringer. Regjeringserklæring DOMSTOLER KRIMINALOMSORG
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fortsette arbeid for mer effektiv straffesaksbehandling og hurtigspor i domstolene forutsatt at rettssikkerheten ivaretas. Regjeringserklæring DOMSTOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil trappe opp arbeidet med å innføre lyd- og bildeopptak i norske domstoler. Regjeringserklæring DOMSTOLER

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
10. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
9. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
8. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
30. nov 2020 Endringer i domstolloven (domstolstruktur) Behandlet
23. nov 2020 Representantforslag om å stanse utbygging av vindkraft etter gammelt konsesjonssystem, inntil rettssystemet har endelig avgjort klager som er brakt inn for domstolene Behandlet
2. nov 2020 Representantforslag om at domstolene skal ha stedlig ledelse og at endringer i domstolstrukturen skal avgjøres i Stortinget Behandlet
2. nov 2020 Representantforslag om å gjennomføre en evaluering av Domstoladministrasjonen Behandlet
29. sep 2020 Grunnlovsforslag om ny § 89 annet ledd (om å gi Høyesterett initiativrett til å prøve om en ny lov strider mot Grunnloven) Til behandling
29. sep 2020 Grunnlovsforslag om endring i §§ 86 til 88 og 90 til 91 (om domstolkommisjonens forslag til et helhetlig grunnlovsvern for domstolene) Til behandling
29. sep 2020 Grunnlovsforslag om endring i § 98 (om forbud mot uforholdsmessig inngrep i borgernes frihetssfære) Til behandling
29. sep 2020 Grunnlovsforslag om § 95 nytt tredje ledd (om at staten ikke skal kunne skatte- og avgiftsbelegge rettslige tjenester for saker som skal avgjøres av domstolene) Til behandling
17. jun 2020 Grunnlovsforslag om endring i §§ 21 og 91 (Stortingets samtykke ved utnevning av dommere til Høyesterett) Til behandling
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
9. jun 2020 Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. (forkynnelse mv.) Behandlet
26. mai 2020 Representantforslag om at prosessen med sammenslåing av domstoler i Østfold stilles i bero og settes i sammenheng med Domstolkommisjonens arbeid Behandlet
25. mai 2020 Endringer i arbeidstvistloven (om mekling og Arbeidsretten) Behandlet
13. mai 2020 Midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. Behandlet
4. mai 2020 Grunnlovsforslag om endring i § 89 (domstolskontroll med lover mv.) Behandlet
23. mar 2020 Endringer i straffeprosessloven og politiregisterloven mv. (behandling av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll mv.) Behandlet
24. feb 2020 Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandlingstid og effektivitet i tingrettene og lagmannsrettene Behandlet
28. jan 2020 Regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
9. des 2019 Representantforslag om å stoppe sentralisering av domstolene Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
25. nov 2019 Representantforslag om å endre tidspunktet som legges til grunn ved vurdering av voldsoffererstatning i gjenopptagelsessaker, fra den skadevoldende handling til domfellelsen, og gi endringene tilbakevirkende kraft Behandlet
18. nov 2019 Representantforslag om en offentlig utredning om straffesakskjeden Behandlet
10. okt 2019 Endringer i straffeprosessloven (påtalemyndighetens uavhengighet m.m.) Behandlet
2. okt 2019 Valg av nytt varamedlem til styret for Domstoladministrasjonen Behandlet
3. jun 2019 Endringer i straffeprosessloven mv. (ankesiling m.m.) Behandlet
3. jun 2019 Endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv. (skyldevne, samfunnsvern og sakkyndighet) Behandlet
2. jun 2019 Grunnlovsforslag om endring i § 98 (forbud mot uforholdsmessig inngrep i borgernes frihetssfære) Behandlet
2. jun 2019 Grunnlovsforslag om § 95 nytt tredje ledd (om at staten ikke skal kunne skatte- og avgiftsbelegge rettslige tjenester for saker som skal avgjøres av domstolene) Behandlet
24. apr 2019 Endringer i straffeloven og straffeprosessloven (tvungen forsvinning) Behandlet
6. feb 2019 Regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer Behandlet
16. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
16. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
3. des 2018 Representantforslag om å styrke folks rettssikkerhet slik at de som har rett, også kan få rett Behandlet
5. jun 2018 Endringer i domstolloven mv. (elektronisk kommunikasjon mv.) Behandlet
5. jun 2018 Endringer i straffeprosessloven og tvisteloven (opptak og gjenbruk av forklaringer i retten mv.) Behandlet
19. mar 2018 Endringer i straffeprosessloven og folketrygdloven (tilgang og rett til offentlige ytelser ved unndragelse fra straff eller strafforfølgning) Behandlet
26. feb 2018 Regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer Behandlet
10. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
10. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
20. jun 2017 Representantforslag om å styrke vanlige folks rettssikkerhet og motvirke økte forskjeller Behandlet
13. jun 2017 Representantforslag om tiltak for å bekjempe voldtekt Behandlet
12. jun 2017 Representantforslag om digitalisering av samtlige tingretter i Norge Behandlet
28. mai 2017 Endringer i straffeprosessloven mv. (oppheving av juryordningen) Behandlet
8. mai 2017 Representantforslag om domstolsbehandling ved tilbakekallelse av statsborgerskap Behandlet
1. mai 2017 Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg av medlemmer til styret for Domstoladministrasjonen Behandlet
29. mar 2017 Regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer Behandlet
22. mar 2017 Endringer i rettergangslovgivningen mv. (organiseringen av den sivile rettspleien på grunnplanet) Behandlet
18. des 2016 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
15. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
1. des 2016 Endringer i finnmarksloven (sakskostnader for Utmarksdomstolen) Behandlet
1. des 2016 Representantforslag om endring i straffeprosessloven om bruk av elektronisk soning Behandlet
1. des 2016 Endringer i domstolloven og straffeprosessloven (forhåndsinnkalling til forkynnelse av dom i straffesaker) Behandlet
11. mai 2016 Endringer i forvaltningsloven mv. (administrative sanksjoner mv.) Behandlet
13. mar 2016 Representantforslag om stedlig ledelse av tingrettene Behandlet
29. feb 2016 Regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer Behandlet
16. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
6. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
25. nov 2015 Endringar i jordskiftelova 2013 (reglar om saksbehandling mv.) Behandlet
9. jun 2015 Endringer i straffeprosessloven (avhør av barn og andre særlig sårbare fornærmede og vitner) Behandlet
7. jun 2015 Representantforslag om oppheving av juryordningen og erstatte den med meddomsrett Behandlet
31. mai 2015 Grunnlovsforslag om grunnlovfesting av sivile og politiske menneskerettigheter (romertallene X og XXIV) Behandlet
11. mai 2015 Representantforslag om å opprette en stortingsoppnevnt granskingskommisjon for å vurdere forhold rundt Scandinavian Star-katastrofen Behandlet
16. mar 2015 Endringer i straffeprosessloven (besøksforbud) Behandlet
18. feb 2015 Innstilling fra Stortingets presidentskap om regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer Behandlet
11. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
11. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
24. nov 2014 Endringer i utlendingsloven (utvidelse av fremstillingsfristen ved pågripelse m.m.) Behandlet
15. jun 2014 Endringer i forurensningsloven og straffeprosessloven Behandlet
9. jun 2014 Representantforslag om lov om endringer i lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) og i lov om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven) (straffeprosessuell frihetsberøvelse og innstramming av bruken av glattceller) Behandlet
12. mai 2014 Grunnlovsforslag om grunnlovfesting av sivile og politiske menneskerettigheter (unntatt romertallene X og XXIV) Behandlet
12. feb 2014 Innstilling fra Stortingets presidentskap om regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer Behandlet
16. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
8. des 2013 Endringer i utlendingsloven mv. Behandlet
2. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (justiskomiteen) Behandlet
2. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
12. jun 2013 Endringer i straffeprosessloven mv. (behandling og beskyttelse av informasjon) Behandlet
12. jun 2013 Endringer i straffeprosessloven (bording av skip ved terrorhandlinger m.m.) Behandlet
12. jun 2013 Representantforslag om utnevning av dommere ved Høyesterett Behandlet
12. jun 2013 Endringer i straffeloven 1902 og straffeloven 2005 mv. (forberedelse av terror m.m.) Behandlet
9. jun 2013 Lov om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m. (jordskiftelova) Behandlet
9. jun 2013 Endring i straffeprosessloven Behandlet
5. jun 2013 Endringer i barnelova (barneperspektivet i foreldretvister) Behandlet
2. jun 2013 Endringer i psykisk helsevernloven (varsling av fornærmede og etterlatte, nattelåsing av pasientrom m.m.) Behandlet
29. mai 2013 Endringar i straffegjennomføringsloven mv. Behandlet
29. mai 2013 Endringer i politiregisterloven mv. Behandlet
28. apr 2013 Endringer i straffeprosessloven mv. (elektronisk kontroll som varetektssurrogat mv.) Behandlet
22. apr 2013 Endringer i straffeloven 1902 Behandlet
20. feb 2013 Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg av medlemmer til styret for Domstoladministrasjonen Behandlet
4. feb 2013 Innstilling fra Stortingets presidentskap om regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer Behandlet
5. des 2012 Representantforslag om å utsette implementeringen av datalagringsdirektivet Behandlet
3. des 2012 Endringar i jordskifteloven Behandlet
3. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
3. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
28. nov 2012 Representantforslag om innføring av lyd- og bildeopptak ved alle norske domstoler Behandlet
10. jun 2012 Ratifikasjon av avtale mellom Den europeiske union og Republikken Island og Kongeriket Norge Behandlet
10. jun 2012 Ratifikasjon av avtale mellom Den europeiske union og Republikken Island og Kongeriket Norge Behandlet
3. jun 2012 Grunnlovsforslag om likhet for loven og om grunnleggende rettssikkerhetsgarantier Behandlet
9. mai 2012 Endringer i statsbudsjettet for 2012 under Justis- og beredskapsdepartementet (Rettssaken etter terrorangrepene 22. juli 2011 mv.) Behandlet
2. mai 2012 Representantforslag om etablering av et uavhengig tvisteløsningsorgan mellom stat og kommune Behandlet
25. mar 2012 Endringer i voldsoffererstatningsloven og straffeprosessloven Behandlet
21. mar 2012 Endringar i straffelova mv. (internasjonal barnebortføring mv.) Behandlet
15. feb 2012 Regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer Behandlet
11. jan 2012 Lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven) og lov om lønnsnemnd i arbeidstvister (lønnsnemndloven) m.m. Behandlet
12. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Justis- og politidepartementet Behandlet
1. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
30. nov 2011 Representantforslag om å overfører fylkesnemndenes oppgaver for barnevern og sosiale saker til de ordinære domstolene Behandlet
30. nov 2011 Representantforslag om lov om endring i domstolloven (fotoforbud overfor fornærmede og pårørende) Behandlet
23. nov 2011 Skatter, avgifter og toll 2012 - lovdelen Behandlet
26. okt 2011 Tilleggsbevilgninger i statsbudsjettet 2011 i forbindelse med angrepene mot regjeringskvartalet og på Utøya. Behandlet
3. apr 2011 Endringer i ekomloven og straffeprosessloven mv. (gjennomføring av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett) Behandlet
3. apr 2011 Representantforslag om endringer i ekomloven Behandlet
3. apr 2011 Representantforslag om domstolskontroll trafikkdata, samt styrking av politiets ressurser til å bekjempe alvorlig kriminalitet med digitale verktøy Behandlet
14. mar 2011 Representantforslag om å forby hijab, niqab, burka og andre religiøse eller politiske symboler som del av arbeidsantrekk for norske dommere Behandlet
15. des 2010 Regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer Behandlet
8. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
5. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
5. des 2010 Endringer i lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) Behandlet
5. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
15. nov 2010 Endringer i straffeprosessloven mv. Behandlet
27. okt 2010 Representantforslag om å forby hijab, niqab, burka og andre religiøse eller politiske symboler som del av arbeidsantrekk for norske dommere Behandlet
16. jun 2010 Representantforslag om konsekvenser av Høyesteretts dom i favør av Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Behandlet
7. jun 2010 Endringer i domstolloven Behandlet
10. feb 2010 Representantforslag om Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) Behandlet
2. des 2009 Endringar i domstolloven mv. Behandlet
2. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
2. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
16. nov 2009 Regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer Behandlet