Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil innrette forskning mot regionale satsingsområder og underbygge utviklingen av regionale fortrinn og regionale verdiskapingsmiljøer. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FORSKNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil satse på grønt reiseliv og bygdeutviklingstiltak. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK REISELIVSNÆRING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil se syketransport og drosjetilbud og evt. andre transporttilbud i sammenheng for å sikre et godt tilbud. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil beholde differensiert arbeidsgiveravgift. Partiprogram AVGIFTER DISTRIKTSPOLITIKK
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at ny statlig virksomhet skal lokaliseres ut fra regionale og distriktspolitiske hensyn. Vi vil ikke foreta omfattende utflytting av eksisterende statlige virksomheter. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK STATLIG EIERSKAP
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil øke kunnskapen om konsekvensene av vern og sikre lokal medvirkning i vernesaker. Det er viktig at det legges til rette for verdiskaping i tilknytning til verneområdene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK NATURVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil opprette flere distrikts- og lokalmedisinske sentra. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEINSTITUSJONER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for desentralisert spesialistutdanning og regionale kompetansesentra innen tannhelse. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEVESEN
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke det lokale kulturtilbudet ved å legge til rette for lokale kulturhus og styrke barne- og ungdomsorganisasjonene gjennom frifond. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR
2009-2013 Høyre For å utvikle mangfoldig og uavhengig kultur og for å styrke norsk språk vil Høyre styrke fagmiljøene også utenfor Oslo, som bl.a. regionale filmfond, nettverk for scenekunst og operanettverket. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR
2009-2013 Høyre For å ta vare på kulturarven vil Høyre sikre et desentralisert kulturliv ved å opprette og støtte knutepunktinstitusjoner og regionale sentre. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR
2009-2013 Høyre For å styrke kunnskapsnæringene vil Høyre etablere ordninger for levedyktige vilkår og rammebetingelser for etablering og videreutvikling av kunnskapsbedrifter i Distrikts-Norge. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Høyre For å sikre bedre kollektivtransport og transportårer vil Høyre både av hensyn til lokalbefolkningen og turistnæringen bidra til at Hurtigruten kan bestå. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK REISELIVSNÆRING
2009-2013 Høyre For å styrke helsetilbudet vil Høyre styrke og videreutvikle lokalsykehusene og de distriktsmedisinske sentrene slik at de gir gode tilbud til pasienter som trenger nærhet til sitt helsetilbud. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEVESEN SYKEHUS
2009-2013 Høyre For å sikre et bedre politi vil Høyre vurdere muligheten for etablering av en desentralisert utdanning på deltid til politietaten ute i distriktene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET UTDANNING
2009-2013 Høyre For å bekjempe kriminalitet vil Høyre gjøre prøveordningen med narkotikaprogram landsdekkende. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK RUSMIDLER
2009-2013 Høyre For å bidra til forebygging, forbedring og bekjempe tilbakefall vil Høyre videreutvikle politirådene som et ledd i styrking av lokalt forebyggende arbeid. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Høyre For å bidra til forebygging, forbedring og bekjempe tilbakefall vil Høyre legge til rette for mer aktiv bruk av konfliktråd og at såkalte stormøter kan gjennomføres ved alle landets konfliktråd. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK STRAFFERETT
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre være imot eiendomsskatt og arbeide for at den ikke innføres i kommunene. I kommuner som har eiendomsskatt, vil Høyre arbeide for at den trappes ned og helst avvikles. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNENES ØKONOMI SKATTER
2009-2013 Høyre For å styrke urfolkenes og de nasjonale minoritetenes identitet vil Høyre forvalte Finnmarkseiendommen helhetlig. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK SAMER
2009-2013 Høyre For å føre en streng, men rettferdig, innvandringspolitikk vil Høyre etablere et bedre apparat med kompetansemottak i alle landsdeler. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK INNVANDRERE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle skal ha rett til likeverdige helsetjenester uansett hvor de bor i landet. Helseforetakene skal ha like økonomiske rammevilkår. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEVESEN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en sykehusstruktur som sikrer desentraliserte tjenester for behandling av store pasientgrupper, og sentraliserte tjenester for sjeldnere og avansert behandling. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK SYKEHUS
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil avvikle de regionale helseforetakene og overføre mer myndighet til de lokale helseforetakene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEVESEN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at rehabiliteringsinstitusjonene må sikres bedre rammevilkår gjennom mer langsiktige avtaler, og det må bli en bedre geografisk fordeling av institusjonene i landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEVESEN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at telemedisin, distriktsmedisinske og distriktspsykiatriske sentre må videreutvikles. Det totale sykehustilbudet må ses i nær sammenheng med ambulansetjenesten og andre prehospitale tjenester, og tilpasses lokale forhold. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEVESEN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal opprettes et senter for behandling av ungdom med spiseforstyrrelser i hver region. Partiprogram BARN DISTRIKTSPOLITIKK HELSEINSTITUSJONER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha et desentralisert og tilstedeværende politi. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke musikkensembler, band, orkestre og festivaler over hele landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde bokbusstilbudet i distriktene. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR DISTRIKTSPOLITIKK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil utvikle pressestøtten for å sikre en rik avisflora, nasjonalt, regionalt og lokalt. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK MASSEMEDIER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at lokale medier skal sikres gode og forutsigbare rammevilkår. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK MASSEMEDIER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det utredes en ordning med lokalradiotilskudd, der en forutsetning for tilskudd er at lokalradioene oppfyller et minimum av nyhets- og kunnskapsformidling, eller forøvrig representerer et viktig lokalt kulturtilskudd. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KRINGKASTING KULTUR
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha et desentralisert bank- og finansvesen i hele landet. Sparebankene må få gode rammevilkår blant annet med grunnfondsbevis som egenkapitalinstrument for å unngå oppkjøp og sentralisering. Partiprogram BANKER DISTRIKTSPOLITIKK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil økte investeringer i jernbane, stamveinettet og i veiene i distrikts-Norge. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK SAMFERDSEL
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil utvikle tilskuddsordningene slik at de i større grad fører til en variert bruksstruktur og fanger opp regionale forskjeller. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil beholde odelslovens intensjon, men endre fristen for odelsstevning av hensyn til forutsigbarhet for eksterne kjøpere. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LANDBRUK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil legge økt vekt på lokale arbeidsplasser når kvoter skal fordeles. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK SYSSELSETTING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at tildeling av oppdrettskonsesjoner innenfor rammen av nasjonalt fastsatt politikk flyttes fra fiskeridirektoratet til regionalt nivå. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FISKERIER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at avstandskostnadene i distriktene skal reduseres gjennom bedre infrastruktur. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at Innovasjon Norge og SIVA (Selskapet for industrivekst) må ha en tydeligere distriktspolitisk profil. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil utvikle mikrofinansordninger for gründere og mindre virksomheter i distriktene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at bredbåndstilbudet må bygges ut slik at hele landet sikres datakommunikasjon med akseptabel overføringskapasitet. Staten må ta et finansielt ansvar i de områdene der det ikke er markedsmessig lønnsomt å bygge ut. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for rimelig bredbånd til alle deler av landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at nye offentlige enheter og funksjoner som kan fungere godt med lokalisering i distriktene skal legges dit. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at statseide virksomheter og selskaper skal gå foran som gode eksempler ved lokalisering av ledelsesfunksjoner i distrikts-Norge. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere til et desentralisert videregående skoletilbud. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil utvide ordningen som gjelder i Nord-Troms og Finnmark med gradvis bortfall av studielån til å gjelde flere områder. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil etablere en ordning med spesielle tiltakssoner i særlige regioner i Sør-Norge som har særlige utfordringer med tanke på næringsetablering og folketall. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke virkemidlene i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for økt videreforedling og direkteomsetning av fisk og landbruksprodukter i distriktene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FISKERIER LANDBRUK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil videreutvikle de større byene som gode ”motorer” for sine regioner. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil satse på kultur som utviklingskraft for byene og tilhørende distrikter. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha større ringvirkninger på land knyttet til utvinning og verdiskaping av både fiske- og petroleumsressurser. Landsdelen har utfordringer i å skape nye attraktive arbeidsplasser til særlig unge mennesker som ofte har få alternativer til å flytte. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HAVBRUK SYSSELSETTING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det i tilknytning til konsesjoner og utvinningstillatelser stilles konkrete krav til oljeselskapene om aktiv deltakelse i å bygge kompetanse, trekke landsdelens bedrifter og næringer aktivt med i både utbyggings- og driftsfase. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK SYSSELSETTING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det i tilknytning til petroleumsaktiviteter må bygges mer enn rørledningsender og offshoreløsninger. Det må legges opp til at statlige myndighetsorganisasjoner, selskapenes organisasjoner og driftsadministrasjoner legges til landsdelen. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK STATSEIENDOMMER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke den generelle infrastrukturen i nordområdene. KrF vil gå inn for en nordområde-milliard for å styrke hovedferdselsåra gjennom landsdelen - E6. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK SAMFERDSEL
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for at Finnmark og Kirkenes skal bli en viktig nasjonal og internasjonal inngangsport til Russland. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK GRENSESPØRSMÅL
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke flykommunikasjonene fra sentrale steder i Nord-Norge og øst til Kirkenes og Murmansk. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LUFTFART UTENRIKSSAKER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke nordområdene som transportkorridor mellom øst og vest. Jernbaner fra Narvik til St. Petersburg og fra Kirkenes til Murmansk er to viktige prosjekter. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK JERNBANER POLAROMRÅDER
2009-2013 Venstre Venstre vil ha en bedre integrering mellom kultur og næring. Venstre vil derfor støtte tiltak for produkt- og næringsutvikling på dette området. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Venstre Venstre vil dele Innovasjon Norge i to. Den ene delen skal være en målrettet nyskapingsdel for gründere og bedrifter i hele landet. Den andre delen skal ha et virkemiddelapparat for distriktsutbygging med hovedhensikt å sikre bosetting og landbrukspolitiske formål. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LANDBRUK NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2009-2013 Venstre Venstre vil utarbeide et nytt konsesjonsregelverk for havbruksnæringen som legger til rette for bærekraftig vekst i næringen samtidig som hensyn til fiskevelferd, rømmingsbegrensing og miljø ikke overstyres av distriktspolitiske ønsker. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HAVBRUK MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil begrense den statlige boplikten og prisreguleringen for landbrukseiendommer. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LANDBRUK
2009-2013 Venstre Venstre vil la kommunene innenfor et nasjonalt regelverk ha stor grad av fleksibilitet i å fastsette egne grenser for boplikt. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK
2009-2013 Venstre Venstre vil fjerne odelsloven. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LANDBRUK
2009-2013 Venstre Venstre vil utvikle et nasjonalt program med mulighet for fagutvikling av jordmødre i kommunene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK SVANGERSKAP
2009-2013 Venstre Venstre vil utvikle ordninger som i større grad åpner for at staten kan bidra til lokal stedsutvikling etter lokale initiativ. Partiprogram BYGNINGSVESEN DISTRIKTSPOLITIKK
2009-2013 Venstre Venstre vil øke lokal kunnskap om arkitektur og byutvikling og stimulere til lokale brukermedvirkningsprosesser. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR
2009-2013 Venstre Venstre vil øke bidragene til regionale filmfond og filmsentra. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR
2009-2013 Venstre Venstre vil sikre gode arbeidsvilkår for statlig støttede kulturinstitusjoner i alle regioner, som regionteatre, distriktsmusikere, distriktsoperaer og symfoniorkestre. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR
2009-2013 Venstre Venstre vil utarbeide fylkesvise planer for økt utbygging av vindkraft som sikrer et lavest mulig konfliktnivå og høyest energieffektivitet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK ENERGI
2009-2013 Venstre Venstre vil etablere flere regionale natur- og kulturparker for å ta vare på natur- og kulturlandskapene og sikre en ansvarlig bruk av arealene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK NATURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at kommunane satsar på tettstads- og småsamfunnsutvikling, for å byggje identitet, trivsel og attraktivitet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil stimulere til lokalsamfunnsutvikling der offentleg, privat og frivillig sektor samarbeider. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil skape nærmiljø, tettstader og bygdesentra med gode og trivelege universelt utforma møteplassar. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil dele ut eit kvalitetsstempel til det trivelegaste lokalsamfunnet/tettstaden i landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha tre sterke direktevalde folkevalte nivå. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK VALG
2009-2013 Senterpartiet Sp vil overføre oppgåver frå fylkesmannen til fylkeskommunen og endre fylkesmannsembetet til eit kontor for statleg legalitetskontroll og tilsyn. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrkje forskings- og utviklingsaktiviteten på regionalt nivå i samarbeid med lokalt næringsliv. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FORSKNING NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at Vinmonopolet etablerer utsalgssteder i alle kommuner som søker om det. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK RUSMIDLER STATLIG EIERSKAP
2009-2013 Senterpartiet Sp vil etablere flere distriktsmedisinske sentre og distriktspsykiatriske sentre og andre intermediære tilbud. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEINSTITUSJONER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil auke stønaden til lokalavisene og dei meiningsberande riksavisene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK MASSEMEDIER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil i forbindelse med nye utlysninger og i oppfølgingen av den petroleumsaktiviteten som er i nord, skal staten stille konsesjonskrav som sikrer at det blir reell aktivitet og ringvirkninger i den nordlige landsdelen. I dette ligger etablering av driftsorganisasjoner. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil føre en aktiv strukturpolitikk, spesielt i områder hvor landbruket er avgjørende for bosettingen. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LANDBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil opprettholde den regionale arbeidsdelingen gjennom kanaliseringspolitikken, og sikre rammebetingelsene for de områdene i landet som bare kan dyrke gras. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LANDBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke ordninger for utjevning av fraktkostnader. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LANDBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil differensiere tilskuddsordninger og forsterke innsatsen i de områder som er truet av nedlegging. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LANDBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil øke innsatsen for bosetting gjennom distriktsdifferensiert driftstillegg. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LANDBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at politiet sikres en ressurstilgang som gjør det mulig å opprettholde nærpolitimodellen, en modell med små enheter som er integrert i lokalsamfunnet, som har et bredt tilfang av oppgaver og som skal ha forebygging som hovedmål. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Senterpartiet Sp vil opprettholde en desentralisert politistruktur som sikrer nærvær av politi i hele landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha et politi som kan yte effektiv hjelp i distriktene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Senterpartiet Sp vil evaluere politireformen kritisk, særlig med tanke på forsvarlig responstid og lokalt nærvær. Evalueringen bør også vurdere om det er tilstrekkelig samsvar mellom bevilgningene til politiet og de oppgaver samfunnet forventer at politiet skal utføre. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre at distriktspolitikk, sysselsetjingspolitikk og likestillingspolitikk ikkje skal kunne utfordrast av internasjonale handelsreglar. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING SYSSELSETTING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil videreutvikle lokale og regionale kulturbygg og møtesteder. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil gå inn for en tydelig regionalisering av filmpolitikken. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil i perioden spesielt prioritere å gi frie grupper økt støtte og mer forutsigbare rammer, og arbeide for at regionteatrene turnerer i alle fylker. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for gode videregående opplæringstilbud i distriktene for å motvirke at ungdom må flytte for å ta videregående opplæring. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke desentralisert høyere utdanning, og styrke og videreutvikle profesjonsutdanningene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HØYERE UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil tilføre såkornfondene, de såkalte Ryanfondene, mer statlig kapital for å skape flere arbeidsplasser i distriktene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil prioritere opprustning av veinettet i distriktene gjennom mer penger til standardheving, fjerning av flaskehalser, rassikring og god vinterregularitet, samt satsing på gang– og sykkelveier. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK VEGTRAFIKK
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at deler av den nye elektrisitetsproduksjonen brukes til å skape trygge arbeidsplasser i distriktene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK ELEKTRISITET
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil videreføre støtteordningen for små distriktsbutikker. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK STATSFORVALTNING VAREHANDEL
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at kommunene skal gis større økonomisk ansvar ved at den statlige økonomiske utjevningen mellom kommunene reduseres og at de statlige overføringene baseres på et objektivt differensiert innbyggertilskudd, fritt skattøre og eierskap til selskapsskatt. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FYLKER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil liberalisere konsesjonsvilkårene og overføre konsesjonsmyndigheten til den enkelte kommune. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HAVBRUK LOKALFORVALTNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil legge til rette for en innovativ leverandørindustri. Det er et mål at nye prosjekter skal gi regionale ringvirkninger ved at de bidrar til næringsutvikling og arbeidsplasser lokalt/regionalt, blant annet gjennom lokalisering av driftsorganisasjonene. Særlig viktig er det å satse på kompetansearbeidsplasser lokalt. Regjeringserklæring DISTRIKTSPOLITIKK INDUSTRI NÆRINGSUTVIKLING OLJE OG GASS
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sikre et landbruk med en variert bruksstruktur over hele landet gjennom en klar distriktsprofil, og videreføre styrking av det grasbaserte husdyrholdet. Regjeringserklæring DISTRIKTSPOLITIKK LANDBRUK
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil ha en variert flåte og rettferdig fordeling av fiskeressursene som bidrar til å sikre sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene. Regjeringserklæring DISTRIKTSPOLITIKK FISKERIER SYSSELSETTING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil innføre en ordning med fraktutjamning på drivstoff. Regjeringserklæring DISTRIKTSPOLITIKK VEGTRAFIKK
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil videreføre ordningen med kjøp av ulønnsomme flyruter for å sikre et godt Flyrutetilbud i hele landet. Regjeringen vil arbeide for større konkurranse om rutene, blant annet gjennom lengre anbudsperioder. I områder med spesielle avstandsutfordringer, særlig i Nord-Norge, vil vi arbeide for å forbedre tilbudet. Regjeringserklæring DISTRIKTSPOLITIKK LUFTFART PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sikre at utviklingen av flyplasser utenfor Avinor-systemet ikke svekker muligheten til å opprettholde et desentralisert flyplasstilbud over hele landet. Regjeringen vil vurdere tiltak for å sikre finansieringen av Avinors lufthavner. Regjeringserklæring DISTRIKTSPOLITIKK LUFTFART
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil legge fram forslag til ny postlov for å opprettholde et likeverdig tilbud av posttjenester i hele landet til lik pris. Regjeringserklæring DISTRIKTSPOLITIKK POST
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret for å videreføre og videreutvikle det mangfoldet i historie, kultur og ressurser som ligger i dette og arbeide aktivt for å motvirke ytterligere sentralisering. Regjeringserklæring DISTRIKTSPOLITIKK
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil videreføre sitt distriktspolitiske løft for å styrke den lokale og regionale vekstkraften i områder med lav økonomisk vekst, lang avstand til større markeder, ensidig næringsstruktur og stagnasjon eller nedgang i folketallet. Regjeringserklæring DISTRIKTSPOLITIKK
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil føre en offensiv politikk for å utvikle distriktenes ressurser, kvaliteter og Muligheter. Regjeringserklæring DISTRIKTSPOLITIKK
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil gjennomføre et bolystprogram som skal øke attraktiviteten til steder som sliter med fraflytting. Regjeringserklæring DISTRIKTSPOLITIKK
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil forsterke kompetansen i kommunene til å drive utviklingsarbeid. Regjeringserklæring DISTRIKTSPOLITIKK
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke og videreutvikle fylkeskommunen som regional utviklingsaktør. Vi vil utvikle virkemidler for å sikre at også fylker med flere eller alle kommuner utenfor det distriktspolitiske virkeområdet skal ha grunnlag for å drive regionalt uviklingsarbeid i hele fylket. Regjeringserklæring DISTRIKTSPOLITIKK FYLKER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at det ved etablering av nye statlige virksomheter legges generelt til grunn at disse skal lokaliseres utenfor Oslo. Unntak fra dette skal begrunnes særskilt. Det er et mål at også nye funksjoner som etableres som egne enheter i tilknytning til eksisterende statlige virksomheter lokaliseres utenfor Oslo. Regjeringserklæring DISTRIKTSPOLITIKK STATSFORVALTNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at det skal foretas en ekstern gjennomgang for å fremme konkrete forslag til tiltak for å sikre at kompetansearbeidsplasser og nye statlige arbeidsplasser spres utover hele landet. Også tiltak for å sikre rekruttering til kompetanse- arbeidsplasser i distriktene skal vurderes. Regjeringserklæring DISTRIKTSPOLITIKK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti I Nord- Norge og på Vestlandet fyller kortbaneflyplassene og Widerøe sitt nettverk samme rolle som buss og tog i andre områder. SV vil ta vare på kortbanenettet for fly. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for fortsatt daglige hurtigruteavganger. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Verdensarvområder, nasjonalparker, naturreservater, Ramsar- områder og landskapsvernområder gir grunnlag for ny lokal verdiskapning og grønt reiseliv, noe SV vil stimulere. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK NÆRINGSLIV NATURVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at vedlikehold, vegsikkerhet og framkommelighet i distriktene prioriteres framfor nye store veiprosjekter i mer sentrale strøk. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK VEGTRAFIKK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å utrede en helhetlig omlegging av avgiftene på bruk av bil, for å sikre at bilbruk er billigere i de områdene der det ikke finnes gode alternativer enn i områder med gode kollektive alternativer. Partiprogram AVGIFTER DISTRIKTSPOLITIKK VEGTRAFIKK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det etableres inntil seks landsdekkende såkornfond. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at i områder med små vekstimpulser fra olje, gass og fiskerinæring, må næringspolitikken forsterkes ytterligere med en offensiv, framtidsrettet næringsutvikling forankret i bla i lokale bærekraftige ressurser. Et fond må forvaltes av Innlandet og må inneha spisskompetanse i utnyttelse av trevirke og trebasert næring og følges opp med forskningsinnsats. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke finansieringa av universiteter og høgskoler og sikre et desentralisert utdanningstilbud, herunder etter- og videreutdanning. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HØGSKOLER UNIVERSITETER VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det stimuleres til tettere og mer forutsigbart samarbeid i distriktene mellom næringsliv, offentlig sektor og FOU-miljøene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FORSKNING NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en videreutvikling av de regionale forskingsfondene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FORSKNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at støtteordningen for små distriktsbutikker videreføres. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at nye statlige arbeidsplasser fortrinnsvis legges utenfor Oslo. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for videreutvikling av næringshagene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å opprettholde og styrke regionale og lokale tilskuddsordninger. Fastholde den differensierte arbeidsgiveravgifta. Partiprogram AVGIFTER DISTRIKTSPOLITIKK NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for skattlegging av globale selskap som opererer og eier i Norge på nivå med skatt som norskeide selskap betaler. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke de regionale forskningsfondene og satse på det regionale forskningssamarbeidet mellom forskningsinstitutter, institusjoner og næringslivet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FORSKNING NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for bygge ut en regional infrastruktur med flere studiesentra i hvert enkelt fylke for både enkeltpersoner og organisasjoner/bedrifter. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HØYERE UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å øke kompetansen innen avansert pleie og omsorg i distriktene gjennom målrettet etter- og videreutdanning, slik at pasienter med kroniske sykdommer kan få hjelp lokalt og slipper å reise til sykehuset. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke lokalsykehusene og det lokale fødetilbudet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEINSTITUSJONER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke ambulansetjenesten og fjernmedisintilbudet lokalt slik at folk med lang vei til sykehus får forsvarlig behandling. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å gi helsepersonell opplæring som tettere knyttet til den lokale helsetjenestens behov slik at flere kan få nødvendig behandling nær hjemmet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEPERSONELL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for etablering av regionale sentra som skal tilby behandling og veiledning for alle som faller innenfor transspekteret. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at flyktninger som selv finner bolig skal kunne bosette seg i en kommune på eget initiativ. For å øke tilflyttingen til distriktene bør flyktninger som bosetter seg i distriktskommuner kunne få økt støtte, samtidig som Oslo og andre pressområder unntas muligheten for slik bosetting. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK INNVANDRERE KOMMUNER TRYGDER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke distriktssatsingen til nasjonale kulturinstitusjoner. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KUNST
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å øke mulighetene for å flytte kunst ut der folk bor og virker gjennom sterkere utlånsordninger og formidlingsoppdrag til institusjonene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en tydelig regionalisering av filmpolitikken og videreutvikling av regionale filmsentra. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR KUNST
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at de regionale filmsentrene gis bedre økonomiske vilkår. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for desentraliserte midler også til spillefilmproduksjon. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR KUNST
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å innføre statlig delfinansiering til ordninger med regionale scenekunstinstruktører for å styrke scenekunsten i hele landet og bidra til økt samarbeid mellom profesjonelle og frivillige krefter. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR KUNST
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke lokal teater- og revyvirksomhet over hele landet gjennom å videreføre Frifond teater og vurdere tilsvarende ordninger for teater og revy for voksne. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke distriktsoperaene gjennom økte bevilgninger. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR
2013-2017 Venstre Venstre vil samordne de regionale distriktsutviklingsfondene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK NÆRINGSLIV
2013-2017 Venstre Venstre vil at et lokalsykehus minimum skal ha følgende funksjoner: akuttberedskap innen indremedisin, generell kirurgi og enklere ortopedi, fødetjenester samt anestesi tilstrekkelig for kirurgi, akutt indremedisin og fødselshjelp, og i tillegg røntgen og laboratorietjenester som minimum dekker behovet for akuttbehandling. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK SYKEHUS
2013-2017 Venstre Venstre vil spre statlige arbeidsplasser til flere regioner. Partiprogram ARBEIDSLIV DISTRIKTSPOLITIKK
2013-2017 Høyre Høyre vil legge til rette for at Nord-Norges innbyggere og lokale myndigheter kan ta ledelsen i utforming av egen fremtid. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil iverksette en demokratireform. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK REGJERINGEN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil definere tydeligere hva som er overordnede nasjonale interesser, sørge for at statlige aktører koordinerer seg bedre i planprosessene og ha som mål å begrense bruken av innsigelser i lokal og regional planlegging. Partiprogram BOLIGSAKER BYGNINGSVESEN DISTRIKTSPOLITIKK LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil fortsette å styrke NRK og TV2 som allmennkringkastere, og beholde lisensfinansieringen. TV2 må forbli lokalisert i Bergen også etter neste konsesjon. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KRINGKASTING MASSEMEDIER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for flere regionale vitensentre og Newtonrom der barn og unge kan oppleve forskning i praksis. Partiprogram BARN DISTRIKTSPOLITIKK FORSKNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for en så lik kraftpris som mulig over hele landet gitt energiloven, produksjon og nettutvikling. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK ELEKTRISITET ENERGI
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for lokale og regionale ringvirkninger når petroleumsvirksomheten utvikles i nord blant annet gjennom oppbygging av kompetanse lokalt og ved å utvikle kontraktsformer som gjør at lokale tilbydere stiller sterkere i konkurransen om oppdrag. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LOKALFORVALTNING OLJE OG GASS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil opprettholde et variert landbruk over hele landet, basert på lokale ressurser, med jordbruk, skogbruk, beitebruk og reindrift. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HUSDYR LANDBRUK LANDBRUKSPRODUKTER REINDRIFT SKOGBRUK
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil opprettholde dagens geografiske produksjonsfordeling. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK JORDBRUK LANDBRUK REINDRIFT
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gi rammevilkår som sikrer et landbruk over hele landet med en variert bruksstruktur. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LANDBRUK
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil ha et løft for landets helsestasjoner for ungdom slik at det blir et likeverdig og reelt tilbud over hele landet. Partiprogram BARN DISTRIKTSPOLITIKK HELSEINSTITUSJONER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil se syketransport og drosjetilbud og evt. andre transporttilbud i distriktene i sammenheng for å sikre et godt tilbud. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEVESEN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at Husbanken har virkemidler for å finansiere boliger i grisgrendte strøk. Partiprogram BOLIGSAKER DISTRIKTSPOLITIKK HUSBANKEN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre hovedtrekkene i bosettingen, legge til rette for utvikling og sikre likeverdige levekår i alle deler av landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle livskraftige dagpendlerregioner hvor det er tilgang på varierte og spesialisere arbeids-, handels-, tjeneste-, velferds- og kulturtilbud. Partiprogram ARBEIDSLIV DISTRIKTSPOLITIKK HANDEL KULTUR SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle regionale kraftsentra i alle deler av landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til tilskuddsordninger for lokale studiesentre for å sikre tilgang til livslang læring over hele landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HØYERE UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil beholde gradert arbeidsgiveravgift og investeringstilskudd. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK SKATTEAVTALER SKATTEFRADRAG
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle virkemidler slik at også fylkeskommuner hvor flere eller alle kommuner er utenfor det distriktspolitiske virkeområdet, skal ha grunnlag for å drive regionalt utviklingsarbeid i hele fylket. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FYLKER KOMMUNER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at ny statlig virksomhet som hovedregel skal legges utenfor Oslo og bidra til å nå de distrikts- og regionalpolitiske målene. Det skal ikke foretas omfattende utflytting av eksisterende statlige virksomheter. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil opprettholde likeverdige tilbud av posttjenester til lik pris over hele landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK POST
2013-2017 Arbeiderpartiet Telletidspunkt for nye innbyggere i vekstkommunene må så langt det er mulig flyttes slik at vekstkommune får økonomiske midler etter faktiske antall innbyggere. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNENES ØKONOMI
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle Longyearbyen ved å bidra til økt sysselsetting. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK SVALBARD SYSSELSETTING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil ha et tilgjengelig politi over hele landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre en politianalyse for å få et godt faglig grunnlag for framtidas organisering av politi- og lensmannsetaten. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil redusere antall politidistrikter. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for at Norge skal ligge fremst i utvikling av kunnskap om miljø, ressurser og næringsutvikling i nordområdene. En vesentlig del av denne forskningen og kunnskapsutviklingen må skje ved universitet og høgskoler i nord. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FORSKNING HØYERE UTDANNING NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil involvere de aktuelle fylkeskommunene og Sametinget i utformingen av nordområdepolitikken. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FYLKER SAMER
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet vil fortsette med å styrke kommuneøkonomien og utjevne økonomiske forskjeller mellom kommunene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNENES ØKONOMI
2013-2017 Senterpartiet Sp vil vurdere tiltak for små bo- og arbeidsmarkeder som i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark når det gjelder økt barnetrygd, lavere skatt og nedskriving av studiegjeld. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK
2013-2017 Senterpartiet Sp vil føre en kulturpolitikk som sikrer at alle får tilgang til kunst- og kulturopplevelser, uavhengig av geografiske, økonomiske og sosiale skillelinjer. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR
2013-2017 Senterpartiet Sp vil gjennom stat og kommune sikre at Den norske kirke opprettholdes som en landsdekkende kirke med tilstedeværelse der folk bor. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE DISTRIKTSPOLITIKK
2013-2017 Senterpartiet Sp vil sikre at distrikts- og regionalpolitikk, nasjonal helsepolitikk, sysselsettingspolitikk og likestillingspolitikk ikke skal kunne utfordres av internasjonale handelsregler. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LIKESTILLING NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at fordeling av studieplasser og finansieringssystem for universitetene og høyskolene skal bidra til å motvirke sentraliseringspresset i høyere utdanning, og heller styrke viktige desentraliserte tilbud og utdanningsinstitusjoner. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HØYERE UTDANNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil videreutvikle bo- og arbeidsmarkedsregioner over hele landet og stimulere nærings- og kompetanseklynger som en strategi for regional balanse. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK
2013-2017 Senterpartiet Sp vil utvide bruken av personretta virkemidler i distriktspolitikken, som for eksempel nedskrivning av studielån. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK
2013-2017 Senterpartiet Sp vil videreutvikle et fleksibelt og brukertilpasset kollektivtilbud med bestillingstransport og tilbringerruter i distriktene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK
2013-2017 Senterpartiet Sp vil redusere levekårsforskjeller mellom ulike deler av landet gjennom å ta i bruk skatte, avgifts- og inntektspolitikken. Partiprogram AVGIFTER DISTRIKTSPOLITIKK FOLKEHELSE LOKALFORVALTNING SKATTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil legge til rette for et styrket flyrutetilbud i de områdene av landet som ikke har togtilbud. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK JERNBANER LUFTFART
2013-2017 Senterpartiet Sp vil opprettholde vårt store nett av lufthavner og finansieringen av disse gjennom flyplassavgifter. Partiprogram AVGIFTER DISTRIKTSPOLITIKK FINANSER LUFTFART
2013-2017 Senterpartiet Sp vil styrke rutetilbudet på distriktsflyplassene gjennom å gjøre anbudsordningen bedre og skape mer reell konkurranse. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LUFTFART PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2013-2017 Senterpartiet Sp vil skape grønne arbeidsplasser i hele landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil tilstrebe at nyankomne innvandrere fordeles jevnt i landet og vurdere økonomiske insentiver for å motivere dem til å bli i distriktskommuner. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK INNVANDRERE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at forholdet mellom fremtidig petroleumsutvinning, fiskeriressurser og miljøhensyn finner sine løsninger og avklaringer gjennom helhetlige og rullerte forvaltningsplaner. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FISKERIER MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det i tilknytning til konsesjoner og utvinningstillatelser stilles konkrete krav til oljeselskapene om aktiv deltakelse i å bygge kompetanse og trekke landsdelens bedrifter og næringer aktivt med i både utbyggings- og driftsfasen. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til grunn at en forutsetning for petroleumsaktivitet er ringvirkninger for landsdelen ved at en betydelig del av verdiskapingen tas ut i nord. Det forventes at både offentlige og private arbeidsplasser legges til landsdelen. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at en større del av verdiskapingen fra både fiske-, petroleums- og mineralressurser skal tas ut i Norge, ved innenlands foredling før eksport. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke den generelle infrastrukturen i nordområdene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for at Finnmark og Kirkenes skal bli en viktig nasjonal og internasjonal inngangsport til Russland. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK REISELIVSNÆRING UTENRIKSSAKER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke flykommunikasjonene fra sentrale steder i Nord-Norge og østover til Kirkenes og Murmansk. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LUFTFART UTENRIKSSAKER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke nordområdene som transportkorridor mellom øst og vest. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK UTENRIKSSAKER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke arrangementskompetansen i distriktene, slik at man kan ta imot større oppsetninger. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke MERKUR-programmet16, fordi nærbutikken er vesentlig, både som tjenesteleverandør og møteplass. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK NÆRINGSLIV
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at Bygdeutviklingsmidler ikke skal avgrenses bare til dem med landbrukstilknytning, men bli en egen ordning for alle som vil starte for seg selv. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LANDBRUK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at Innovasjon Norge og SIVA (Selskapet for industrivekst) skal ha en tydelig distriktsprofil. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil flytte flere statlige virksomheter ut i distriktene, og at statseide virksomheter og selskaper skal gå foran som et godt eksempel ved å lokalisere ledelsesfunksjoner og hovedkontor i Distrikts-Norge. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at postombæring skal være en tjeneste i hele landet på alle arbeidsdager, og at tjenestetilbud ikke skal tas vekk før jevngode alternativer er etablert. Posten skal levere tjenester til lik pris i hele landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK POST
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre tilskudd til skreddersydde lokale transportordninger til unge og eldre som har bruk for tilrettelagt transport for å delta for eksempel på kulturaktiviteter. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK SAMFERDSEL
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere til desentralisert utdanning, som har nært samarbeid med relevant næringsliv i nærområdet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil vurdere en ordning der statens borteboerstipend kan konverteres inn i et spleiselag for å få opprettet pendlerruter, slik at flest mulig 16-18-åringer skal kunne bo hjemme mens de går på videregående skole. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil støtte kultur- og fritidstilbud utfra egenverdi og fordi dette skaper trivsel og bolyst. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke ansvaret til regionalministeren for å ivareta effektiv bruk av tilskuddsordninger og satsingsoppgaver, og med bakgrunn i at distriktspolitikk krever samordning av alle politikkområder. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal være et regionalt politisk nivå i Norge, og at utviklingsoppgaver bør være et sentralt område for dette nivået. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FYLKER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil beholde tiltakssonen i Nord-Troms og Finnmark. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil lage en ambisiøs statlig plan for investeringer i og tilskudd til effektiv og rimelig kollektivtransport, som tar hensyn til regionale ulikheter og behov. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil føre en differensiert samferdselspolitikk som skiller mellom byer og distrikter. Det betyr blant annet at vi vil gjøre mer bruk av veiprising i sentrale strøk framfor generelt økte avgifter på biler og drivstoff. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at kommunene skal samarbeide om arealplanleggingen med omkringliggende kommuner, med sikte på et samlet utbyggingsmønster som minimerer transportbehovene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil etablere et nasjonalt bærekraftfond på én milliard kroner, der organisasjoner og bedrifter kan søke midler til å gjennomføre lokale grønne prosjekt. Viktige kriterier skal være at prosjektene er nyskapende og involverer flere lokale aktører. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke nærdemokratiet både i by- og bygdekommuner, og invitere til bred deltakelse i planprosessene for alle grupper i lokalmiljøene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil skape flere sosiale møteplasser i nærmiljøene, og gjøre lokaler i skoler, kommunehus, ungdomsklubber og aktivitetshus mer tilgjengelige. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNER KULTUR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil føre en næringspolitikk, inkludert landbruks- og sjøbrukspolitikk, som stimulerer til etablering av flere arbeidsplasser i distriktene slik at transportbehovet reduseres. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK NÆRINGSLIV
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke støtten til nærbutikker på bygdene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK VAREHANDEL
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke bevilgningene til veivedlikehold og rassikring i distriktene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK VEGTRAFIKK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke statsstøtte til kulturtilbud i distriktene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke vekstkraften der den er, og samtidig sikre grunnlaget for gode levekår i alle deler av landet. Regjeringserklæring DISTRIKTSPOLITIKK LOKALFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at politi- og lensmannsetaten skal være desentralisert og fortsatt være et nærpoliti. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LOKALFORVALTNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha god dekning av krisesenter i hele landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LIKESTILLING SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at voldtektsmottak skal være tilgjengelig over hele landet og ha kompetanse til å sikre bevis. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil bygge fremtidens strømnett med tilstrekkelig kapasitet til å sikre forsyningssikkerheten for strøm, utjevne prisforskjeller og nettleie mellom landsdelene og sikre grunnlag for næringsutvikling over hele landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK ELEKTRISITET NÆRINGSLIV
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil bruke både areal-, beite- og kulturlandskapstillegget, kvoteordning, samt støtten per dyr, for å holde på en variert bruksstruktur og dermed et aktivt landbruk i hele landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LANDBRUK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for et levende landbruk i hele landet, og en livskraftig næringsmiddelindustri med basis i landbruket. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LANDBRUK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre hele landet gode posttjenester, særlig med hensyn til leveringstid og lik pris. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK POST
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for bredbånd, som hovedregel definert som minimum 100 Mbps, til alle deler av landet, med statlige tilskudd til utbygging der grunnlaget for kommersiell utbygging ikke er til stede. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at også verdiskaping i en region skal være tellende ved prioritering av utbyggingsprosjekt, ikke bare ÅDT (årsdøgntrafikk) og folketall. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil være en pådriver for at statlige arbeidsplasser skal flyttes ut, og opprettes, i distriktet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for god mobiltelefondekning i hele landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at bredbåndstilbudet må bygges ut slik at hele landet blir sikret datakommunikasjon med god overføringskapasitet. Staten må ta et finansielt ansvar i de områdene der det ikke er markedsmessig lønnsomt å bygge ut. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprette flere luftambulansebaser slik at tjenesten kan nå alle steder i Norge innen 20 minutter. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre inntektssystemet til kommunene slik at grunnleggende velferdstjenester kan opprettholdes uansett hvor i landet en bor. Statens politikk overfor kommunesektoren er et av politikkområdene som har størst effekt på utviklingen av distriktene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEVESEN KOMMUNENES ØKONOMI SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil beholde og styrke Merkur-programmet som skal legge til rette for butikkdrift og bokhandelsdrift også i områder der kundegrunnlaget er for lite til ordinær drift. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK VAREHANDEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at Innovasjon Norge og SIVA (Selskapet for industrivekst) skal ha en tydelig distriktsprofil. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil flytte flere statlige virksomheter ut i distriktene, og at statseide virksomheter og selskaper skal gå foran som et godt eksempel ved å lokalisere ledelsesfunksjoner og hovedkontor i Distrikts-Norge. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at postombæring skal være en tjeneste i hele landet hver dag mandag-fredag. Posten skal levere tjenester til lik pris i hele landet, og tjenestetilbud skal ikke tas vekk før jevngode alternativer er etablert. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK POST
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere til desentralisert utdanning, som har nært samarbeid med relevant næringsliv i nærområdet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK NÆRINGSLIV UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke pendlerfradraget for å bidra til bosetting utenfor pressområdene og dempe presset på boligmarkedet i byene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK SKATTEFRADRAG
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre rammebetingelser som muliggjør et desentralisert bank- og finansvesen i hele landet. Partiprogram BANKER DISTRIKTSPOLITIKK FINANSER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre raskt bredbåndstilgang i hele landet i samarbeid med private utbyggere. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil bygge ut infrastruktur for å få økt tilgjengelighet til distriktsdestinasjonene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre gjennomføringen av nærpolitireformen til det beste for folk flest. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil prioritere mer ressurser til politiet, og sikre et godt nærpoliti. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre fritt skolevalg i hele landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil skape nye statlige arbeidsplasser over hele landet ved hjelp av mulighetene i digital kommunikasjon. Partiprogram ARBEIDSLIV DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ha en digital infrastrukturplan for å sikre høykapasitets internettilgang der det ikke er grunnlag for kommersiell utvikling, samt for å vurdere hvordan fremtidens teknologiløsninger kan påvirke behovet for infrastrukturutbygging. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil prioritere utdanningsstillinger og sikre god rekruttering av fastleger i hele landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEVESEN UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre god tilgang på akuttmedisinske tjenester i hele landet ved å styrke legevakt og akuttberedskap når det gjelder kompetanse, finansiering og samhandling. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil øke antall avtalespesialister og sikre at avtalespesialister er et reelt tilbud i hele landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at kvinner som vurderer abort, skal behandles likt over hele landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK SVANGERSKAP
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke de regionale virkemidlene for å bidra til nye arbeidsplasser i hele landet. Partiprogram ARBEIDSLIV DISTRIKTSPOLITIKK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle og bygge bro mellom Norges sterke posisjon innen akvakultur, maritim og offshore for å muliggjøre sikker og bærekraftig sjømatproduksjon, også i mer værutsatte kyst- og havområder. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil endre og forenkle lovverket slik at flere velger å etablere seg i landbruket, og for å gjøre det mer attraktivt å ta i bruk nedlagte gårder. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LANDBRUK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ha et sterkt og bærekraftig landbruk over hele landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LANDBRUK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for et mangfoldig og lønnsomt landbruk med variert bruksstruktur over hele landet, blant annet ved å forsterke differensiering av virkemidlene for et variert landbruk. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LANDBRUK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle nye og forbedrede modeller for kollektivtilbud i områder med mer spredt bosetting og sikre en mer effektiv samordning av ressurser og virkemidler basert på erfaringene fra tilskuddsordningen Kollektivtilbud i distriktene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil øke mangfoldet, både på scenen og blant publikum. Vi vil bygge ned terskler for deltakelse og gi flere smakebiter på det brede kulturlivet i alle kommuner og fylker. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil opprettholde desentralisert kinostruktur og Bygdekinoen. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at politiet skal ha en sterk lokal forankring. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Venstre Venstre vil flytte ut eller etablere nye statlige arbeidsplasser utenfor Oslo som virkemiddel for å skape brede bo- og arbeidsmarkeder i regionene. Partiprogram BOLIGSAKER DISTRIKTSPOLITIKK LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi gode rammevilkår til kommunene som lokal tjenesteprodusent og som utviklingsaktør i regionene. Partiprogram BOLIGSAKER DISTRIKTSPOLITIKK LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil ivareta de mindre kommunene som ikke er en naturlig del av regionale bo- og arbeidsmarkeder, og som av den grunn ikke kan hente gevinster ved sammenslåing/samarbeid. Partiprogram BOLIGSAKER DISTRIKTSPOLITIKK LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil prioritere regionale utviklingsmidler og støtte opp under regionale innovasjonsstrukturer. Partiprogram BOLIGSAKER DISTRIKTSPOLITIKK LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre god bredbåndsutbygging/digital infrastruktur også i områder der det ikke er kommersielt lønnsomt. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil jobbe for å sikre god rekruttering av helsepersonell i distriktene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FOLKEHELSE HELSEVESEN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bruke skatte- og avgiftssystemet til å fremme miljøvennlig adferd, med en innretning som ivaretar fordelingshensyn og distriktshensyn. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FINANSER LOKALFORVALTNING MILJØVERN SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha grønne skatter og avgifter. Vi vil ha et skatte- og avgiftssystem som gir betydelige kutt i klimagassutslippene, samtidig som det har en tydelig fordelingsprofil og distriktsprofil. Partiprogram AVGIFTER DISTRIKTSPOLITIKK FINANSER FORURENSNING LOKALFORVALTNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTEADMINISTRASJON SKATTEAVTALER SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil forlenge og styrke jernbanen i nord og realisere jernbane til Tromsø og Kirkenes. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK JERNBANER LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjøre det lettere å reise kollektivt i distriktene. Vi vil satse på godt og regelmessig buss-, ferje- og båttilbud i distriktene kombinert med bestillingsdrosjer der det ikke er hensiktsmessig med faste ruter. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha et mangfoldig og kvalitativt fagtilbud, slik at flest mulig ungdommer får et utdanningstilbud i nærheten av hjemstedet. Et desentralisert og variert opplæringstilbud hvor også de praktisk-estetiske fagene har sin plass, er viktig med tanke på næringsliv og tjenesteyting i hele landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK GRUNNSKOLE KULTUR UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha et opptakssystem som sikrer rett til å gå på nærskolen, og stanse fritt skolevalg mellom fylker. SV vil at opptaket til videregående opplæring ikke bare skal avgjøres av karakterene fra ungdomsskolen. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på desentraliserte utdanningsløp slik at alle er sikret utdanning og videreutdanning uavhengig av hvor man bor i landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HØYERE UTDANNING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil etablere hatkriminalitetsgrupper i samtlige politidistrikt. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre retten til en trygg fødeplass for alle fødende kvinner med jordmor til stede under hele fødselen. Alle fødende skal ha nærhet til sykehus med akuttberedskap og gynekolog. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for å fastsette en maksimal reisetid til nærmeste åpne fødeavdeling for at sykehusene skal ha lov til å sommerstenge. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEVESEN SVANGERSKAP SYKEHUS
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stille krav om økt ambulanseberedskap i regioner uten egen fødeavdeling, og sikre følgetjeneste med kvalifisert fødselshjelp til alle fødende med over en og en halv times reisevei. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sørge for at fødeklinikkene i tettstedene har nok jordmødre, slik at ingen kvinner i aktiv fødsel må oppleve å bli avvist. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for helsestasjonstilbud for ungdom over hele landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utvikle spesialisert rehabilitering med lavere egenandeler. Det er ikke nok å reparere skaden eller redde livet, folk trenger hjelp til å fungere i hverdag og arbeidsliv etterpå. Kronikere og personer med livslange diagnoser må sikres god habilitering og rehabilitering. Kommunene kan ikke gi et fullgodt rehabiliteringstilbud alene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha trygge ambulansetjenester. Ambulansetjenestene blir stadig mer avanserte. Det er viktig å fortsette kompetanseutviklingen i tjenesten samtidig som man sikrer god tilgjengelighet over hele landet. Det forutsetter et godt helikopter- og flytilbud i ambulansetjenesten. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke lokalsykehusene og den akuttkirurgiske beredskapen over hele landet. Trygghet og helse skal ikke avhenge av hvor du bor. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha mer oppsøkende og nær hjelp. Mange klarer ikke dra til behandlingsstedet. Gjennom en ny kommunal opptrappingsplan for psykisk helse, og ressurser til omreisende psykiske tjenester, kan vi styrke det nære tilbudet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bygge støttegrupper og brukerstyrte tjenester lokalt [for psykisk helse]. Lavterskeltilbud forebygger problemer og hjelper folk å bli friske. Fordi de er gratis sikrer de lik rett til god helse uavhengig av inntekt. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN LIKESTILLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil etablere flere kompetansearbeidsplasser i distriktene knyttet til natur og kultur. Partiprogram ARBEIDSLIV DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR NATURVERN SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at støtteordningen for små distriktsbutikker videreføres. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at nye statlige arbeidsplasser legges utenfor Oslo og at digitaliseringa blir brukt til å desentralisere offentlig virksomhet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FINANSER LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre nærpolitiet der du bor. Alle skal ha tilgang på et politikontor, og politibetjenter, i sitt nærmiljø. Politireformen er en sentraliseringsreform som vil gi mindre politi i nærmiljøet. SV vil derfor reversere reformen. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke utviklingen av attraktive byer og lokalsamfunn i nordområdene for å sikre tilgang på kompetent arbeidskraft og styrke regionens konkurransekraft. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK INTERNASJONALT SAMARBEID KOMMUNER LOKALFORVALTNING POLAROMRÅDER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil utarbeide en samlet nasjonal strategi for oppbygging av strukturer og innsats i nordområdene. Formålet er å skape nasjonal vekst, utvikling og arbeidsplasser i nord. Partiprogram ARBEIDSLIV DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNER LOKALFORVALTNING POLAROMRÅDER SYSSELSETTING
2017-2021 Høyre Høyre vil at distriktspolitiske virkemidler skal brukes til vekstfremmende tiltak som styrker grunnlaget for arbeidsplasser i privat sektor. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Høyre Høyre vil videreføre satsingen på fiberbasert bredbåndsutbygging i hele landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Høyre Høyre vil ha som mål at 90 prosent av husstandene skal ha tilbud om en bredbåndshastighet på minst 100 Mbit/s innen 2020. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre alle innbyggere tilgang til en kompetent, handlekraftig og godt organisert primærhelsetjeneste, uansett hvor man bor i landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre trygge sykehus og bedre helsetjenester for alle, uansett hvor man bor i landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for infrastruktur som gjør det mulig å velge nullutslippskjøretøyer over hele landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK MILJØVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil stimulere til maktspredning i kulturlivet, både geografisk, organisatorisk og økonomisk i ulike deler av landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil tilrettelegge for økt eksport av norsk kunst og kultur gjennom gode støtteordninger og større samling av kompetansen i klyngemiljøer i alle deler av landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Høyre Høyre vil at ny statlig virksomhet som hovedregel skal etableres utenfor Oslo. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil spre offentlige kompetansearbeidsplasser over hele landet, også utenfor de største byene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke utbyggingen av infrastruktur i distriktene for å gi næringslivet gode vekstmuligheter. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK NÆRINGSLIV SAMFERDSEL
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for utbygging av digital infrastruktur og utvikling av ny kommunikasjonsteknologi, som reduserer avstandsulemper i distriktene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Senterpartiet Sp vil videreutvikle bo- og arbeidsmarkedsregioner over hele landet og stimulere nærings- og kompetanseklynger som en strategi for regional balanse. Partiprogram ARBEIDSLIV BOLIGSAKER DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNER LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil stanse veksten i statlige arbeidsplasser og legge særlig vekt på at statlige kompetansearbeidsplasser blir desentralisert. Partiprogram ARBEIDSLIV DISTRIKTSPOLITIKK LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil utvide bruken av personrettede virkemidler i distriktspolitikken, som for eksempel nedskrivning av studielån. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LOKALFORVALTNING STUDIEFINANSIERING UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for at alle kommuner lager en offensiv strategi for bosetting og integrering. Partiprogram BOLIGSAKER DISTRIKTSPOLITIKK INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil når statlige virksomheter flytter sin hovedadministrasjon ut av Oslo skal de styres og drives der de er lagt. Arbeidet med å flytte funksjoner og avdelinger i offentlige etater ut i distriktene, må fortsette. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Senterpartiet Sp vil redusere antall ansatte i statsforvaltningen og utrede hvordan man kan bidra til omstilling, reduksjon i antall direktorater og legge grunnlaget for en vellykket utflytting av statlige arbeidsplasser. Partiprogram ARBEIDSLIV DISTRIKTSPOLITIKK LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP SYSSELSETTING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at Senter for distriktsutvikling også skal være et kunnskapssenter for utvikling av og modernisering av kommunesektoren, basert på trepartssamarbeidet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke legevaktstjenesten og stoppe sentralisering av tilbudet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke det desentraliserte tilbudet innen barne- og ungdomspsykiatri. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN LOKALFORVALTNING SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil utnytte ny teknologi som bidrar til at pasienter i distriktene slipper unødvendig reisetid. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN LOKALFORVALTNING SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil opprettholde en desentralisert sykehusstruktur i Norge. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN LOKALFORVALTNING SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at lokalsykehus som et minimum skal ha døgnberedskap innen kirurgi, indremedisin, anestesi, røntgen og laboratorietjenester, i tillegg til fødetilbudet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN LOKALFORVALTNING SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil innføre en nettverksmodell for utvikling av lokalsykehusene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN LOKALFORVALTNING SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke desentraliserte høgskoletilbud og fjernundervisning, samt ivareta mulighetene for voksnes læring innenfor øvrige, offentlige skoletilbud. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HØGSKOLER HØYERE UTDANNING LOKALFORVALTNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre at vår utforming av distrikts- og regionalpolitikk, skatte- og avgiftspolitikk, helsepolitikk og alkoholpolitikk, sysselsettingspolitikk, likestillingspolitikk, landbruks- og fiskeripolitikk, samt vår eiendomspolitikk, ikke skal kunne utfordres av internasjonale handelsregler. Partiprogram ARBEIDSLIV AVGIFTER BOLIGSAKER DISTRIKTSPOLITIKK FANGST FINANSER FISKERIER FOLKEHELSE HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID JORDBRUK LANDBRUK LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID RUSMIDLER SKATTER SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil plassere flere nye statlige arbeidsplasser utenfor Oslo for å bidra til regional utvikling i hele landet. Ved flytting av statlige arbeidsplasser skal dette skje med gode medvirkningsprosesser. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre tilgang til bredbånd over hele landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre at det finnes hovedredaksjoner for kommersielle radio- og fjernsynstilbud med allmennkringkastingsoppdrag utenfor Oslo. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bidra til å bygge lokale fagmiljøer og klynger med utgangspunkt i lokale behov og muligheter. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK NÆRINGSLIV
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke lokale virksomheter innen handel-, håndverk- og servicenæringene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK NÆRINGSLIV
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil føre en aktiv næringspolitikk for hele landet med statlige midler til lokal og regional omstilling. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK NÆRINGSLIV
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil verne om ordningen med redusert arbeidsgiveravgift i distriktskommuner og utvide ordningen innenfor rammene av EØS-avtalen. Partiprogram ARBEIDSLIV AVGIFTER DISTRIKTSPOLITIKK EU/EØS
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stimulere til økt bruk av teknologi, kontorhotell og hjemmekontor for å øke fleksibilitet og motvirke sentralisering av arbeidsplasser og bosetting. Partiprogram ARBEIDSLIV DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil etablere en bygdemiljøpakke for miljøvennlig transport i distriktskommuner med tiltak som leasingstøtte for el-bil, distriktsvennlig pendlerfradrag og storskala utbygging av ladestasjoner. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bygge ut et sammenhengende ladenett i hele Norge innen 2019, og prioritere at infrastrukturen i distriktene bygges ut slik at nullutslipp blir et reelt alternativ så fort som mulig. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil flytte flere statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil opprettholde et godt, fullverdig lokalsykehustilbud med akuttfunksjoner. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK SYKEHUS
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil opprettholde gode og fullverdige lokalsykehus med akuttfunksjon som er tilpasset den medisinske utviklingen og behovet i lokalbefolkningen. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK SYKEHUS
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre et godt og bredt kulturtilbud over hele landet, med omreisende og faste institusjoner, profesjonelle tilbud og amatørgrupper. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for et synlig og tilstedeværende politi i hele landet, med forsvarlig responstid og tilstrekkelig tilstedeværelse, også til å drive godt forebyggingsarbeid. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Rødt Rødt vil bruke skatter og avgifter til å skape mer rettferdig fordeling og gode offentlige tjenester over hele landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEVESEN SKATTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for god eldreomsorg uansett hvor du bor. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Rødt Rødt vil opprettholde et desentralisert undervisnings- og utdanningstilbud. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HØYERE UTDANNING
2017-2021 Rødt Rødt vil at legevakttjenestene må sikres kapasitet både i byene og distriktene. Grunnet økt sentralisering og lange avstander i distriktskommunene til nærmeste lokalsykehus trengs en styrket legevakt, med mulighet for å ta røntgen av pasienter. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK HELSEVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil at i regioner med kraftproblemer skal tiltak for energieffektivisering prioriteres framfor utbygging av nye kraftlinjer. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK ENERGI
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at prisene på drivstoff skal differensieres, slik at drivstoff i distriktene er billigere enn i de store byene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK VEGTRAFIKK
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for et likeverdig tjenestetilbud i distriktene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK
2017-2021 Rødt Rødt vil at nettleia på elektrisk kraft skal være lik uansett hvor du bor. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK ELEKTRISITET
2017-2021 Rødt Rødt vil ha støtteordninger til nærbutikker som er truet av nedlegging. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK NÆRINGSLIV
2017-2021 Rødt Rødt vil ha styrking av kollektivtrafikk i utkantene . Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK
2017-2021 Rødt Rødt vil ha full utbygging av høyhastighets nettilgang og sikker mobildekning. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Rødt Rødt vil ha stopp i sentralisering og svekking av offentlige tjenester; ambulansetjenester, sykehus, offentlige kontor, politi, post, rettsvesen, alarmsentral, brannvesen og Innovasjon Norge. Reversering av allerede gjennomført sentralisering. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK
2017-2021 Rødt Rødt vil etablere nye statlige arbeidsplasser i distriktene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK STATENS PERSONALPOLITIKK
2017-2021 Rødt Rødt vil gå inn for at politiets tilstedeværelse i lokalsamfunnene styrkes. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for å øke støtten til kulturhusene for å sikre et variert, kvalitativt og rikholdig kulturtilbud i distriktene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR
2017-2021 Rødt Rødt vil bygge kommunale kulturstasjoner og internasjonale kultursentre over hele landet. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR
2017-2021 Rødt Rødt vil at, for å unngå å skape klasseskiller med at noen har tilgang til informasjon og noen ikke, det må bygges ut bredbåndstilknytning på 50 mbps til alle. Tilgang til nett bør være en menneskerett. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Rødt Rødt vil videreføre den såkalte kanaliseringspolitikken der flatbygdene og de beste jordbruksdistrikta produserer det vesentlige av korn og grønnsaker, og fjell- og dalbygdene og hele Nord-Norge produserer kjøtt og melk fra storfé, sau og geit - dyr som kan gjøre menneskemat av gresset som menneskene ikke kan nytte direkte. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK LANDBRUK
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for økt lokal og nasjonal videreforedling av matvarer med en desentralisert struktur. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK FISKERIER LANDBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre trygge sykehus og gode helsetjenester uansett hvor i landet man bor. Regjeringserklæring DISTRIKTSPOLITIKK SYKEHUS
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil desentralisere spesialisthelsetjenester slik at disse er tilgjengelige i pasientenes nærmiljø, så langt det er mulig og hensiktsmessig. Regjeringserklæring DISTRIKTSPOLITIKK HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for å øke verdiskaping og innovasjonsevne i nordnorsk næringsliv basert på landsdelens ressurser, herunder styrke leverandørutviklingsprogrammet. Regjeringserklæring DISTRIKTSPOLITIKK POLAROMRÅDER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil prioritere virkemidler som kan styrke innovasjon og nyetablering i alle deler av landet, med vekt på gründere. Regjeringserklæring DISTRIKTSPOLITIKK NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil beholde ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift der bedrifter i distriktene betaler en lavere avgift for sine ansatte. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV AVGIFTER DISTRIKTSPOLITIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil lokalisere nye offentlige kompetansearbeidsplasser over hele landet, også utenfor de største byene. Ny statlig virksomhet skal som hovedregel etableres utenfor Oslo. Regjeringserklæring DISTRIKTSPOLITIKK STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke den digitale kompetansen i befolkningen, blant annet gjennom digitale veiledningssentre over hele landet. Regjeringserklæring DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for økt eksport av norsk kunst og kultur gjennom gode insentivordninger og større samling av kompetansen i klyngemiljøer i alle deler av landet. Regjeringserklæring DISTRIKTSPOLITIKK KUNST UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for rask utbygging av ladeinfrastruktur i hele landet, gjennom en kombinasjon av offentlige virkemidler og markedsbaserte løsninger, for å holde tritt med økningen i andel elektriske transportmidler. Regjeringserklæring DISTRIKTSPOLITIKK MILJØVERN VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for økt bredbåndsutbygging, blant annet gjennom å videreføre statlige bidrag til bredbåndsbygging i distriktene. Regjeringserklæring DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil satse på digital infrastruktur. Denne infrastrukturen får en stadig større og viktigere rolle i takt med den raske digitaliseringen av samfunnet. Regjeringen vil legge til rette for god bredbåndsinfrastruktur og 4G/5G-dekning over hele landet. Videre vil regjeringen satse på å sikre trygge alternative kjernenett og ytterligere fiberkabler til utlandet. Regjeringserklæring DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre alle tilgang til en kompetent og godt organisert primærhelsetjeneste, uansett hvor man bor i landet. Regjeringserklæring DISTRIKTSPOLITIKK HELSEVESEN

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
13. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
11. des 2020 Innst. 5 S Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2021 Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Endring av Prop. 1 LS (2020-2021) Skatter, avgifter og toll 2021 Behandlet
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2021 Behandlet
7. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2021 Behandlet
30. nov 2020 Representantforslag om fjerning av boplikten for boligeiendom og fritidseiendom Til behandling
26. nov 2020 Representantforslag om en bedre båt- og fergepolitikk Behandlet
18. nov 2020 Representantforslag om tiltak for en seriøs og bærekraftig luftfart Til behandling
18. nov 2020 Levende lokalsamfunn for fremtiden. Distriktsmeldingen Behandlet
4. nov 2020 Representantforslag om at Statens vegvesens trafikkstasjon på Mysen i Indre Østfold opprettholdes Til behandling
2. nov 2020 Representantforslag om fungerende person- og varetransport i distriktene Behandlet
21. okt 2020 Representantforslag om å stoppe nedleggelsen av næringslivsviktige trafikkstasjoner Behandlet
5. okt 2020 Representantforslag om tiltak for å sikre trygge fødsel- og barseltenester og jordmorberedskap i heile landet Til behandling
5. okt 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, FIN og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
9. jun 2020 Representantforslag om tiltak for en bedre fergepolitikk i Distrikts-Norge Behandlet
25. mai 2020 Representantforslag om bedre flytilbud på kortbanenettet Behandlet
11. mai 2020 Representantforslag om styrking av norsk anleggsbransje Behandlet
30. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under UD, KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, SD og FIN, samt endringer i skatter, avgifter og toll 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
9. mar 2020 Representantforslag om å igangsette arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen Behandlet
9. des 2019 Representantforslag om å stoppe sentralisering av domstolene Behandlet
5. des 2019 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2020 Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 Behandlet
4. des 2019 Skatter, avgifter og toll 2020 Behandlet
3. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
1. des 2019 Representantforslag om å stoppe nedleggelsen av Ullevål sykehus og sikre at sykehusutbyggingen i Oslo ikke går på bekostning sykehustilbudet i resten av landet Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
11. nov 2019 Representantforslag om en helhetlig og god fødselsomsorg i hele landet Behandlet
11. nov 2019 Representantforslag om å utrede to sykehus med fullverdige akuttfunksjoner på Helgeland Behandlet
11. nov 2019 Representantforslag om en offentlig utredning (NOU) om svangerskaps-, føde- og barseltilbudet i den offentlige helsetjenesten Behandlet
4. nov 2019 Representantforslag om en desentralisert høyere utdanning for kvalitet, velferd og bærekraftige lokalsamfunn Behandlet
18. jun 2019 Representantforslag om en nasjonal opptrappingsplan for VTA-plasser (varig tilrettelagt arbeid) Behandlet
17. jun 2019 Representantforslag om å avvikle helseforetaksmodellen og ta sykehusene tilbake til folkevalgt styring og offentlig forvaltning Behandlet
17. jun 2019 Representantforslag om tiltak for å styrke legevakttjenesten som akuttmedisinsk nødtjeneste og å innføre maksimal reisetid til legevakt Behandlet
10. jun 2019 Representantforslag om lik tilgang på kommunikasjonstjenester i hele landet Behandlet
3. jun 2019 Representantforslag om å beholde dagens oppgaver og regionale struktur i Veterinærinstituttet Behandlet
8. mai 2019 Representantforslag om å styrke fylkene som har store utgifter til ferje- og båtdrift Behandlet
29. apr 2019 Representantforslag om et langsiktig og helhetlig løft for Groruddalen og Oslo Sør Behandlet
29. apr 2019 Representantforslag om å utrede nye oppgaver til Posten for å opprettholde hyppig ombæring og gi nye tjenestetilbud til mange i distriktene Behandlet
24. apr 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under KUD, JD, KMD, BLD, NFD, SD og FD (endringer i departementsstrukturen mv.) Behandlet
8. apr 2019 Representantforslag om å sikre verdiskaping og sysselsetting i kystsamfunna gjennom heimfall av fiskerettar til kysten Behandlet
4. mar 2019 Representantforslag om eit rimelegare og betre ekspressbusstilbod i heile landet Behandlet
18. des 2018 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2019 Behandlet
13. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
11. des 2018 Skatter, avgifter og toll 2019 Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2018 Representantforslag om å hindre sentralisering av kontorstrukturen i helseøkonomiforvaltningen (Helfo) Behandlet
28. nov 2018 Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes satsing på bioenergi for å redusere utslipp av klimagasser Behandlet
19. des 2017 Innst. 5 S Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland Behandlet
17. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
17. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
13. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts - og tollinntekter 2018 Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2018 Behandlet
10. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Landbruks- og matdepartementet m.m. Behandlet
10. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
19. jun 2017 Representantforslag om å endre omstillingen i Arkivverket og styrke de åtte regionale statsarkivene Behandlet
18. jun 2017 Representantforslag om oppfølging av Kvinnsland-utvalgets rapport og erstatte helseforetaksloven med en helseforvaltningslov og innføre folkevalgt styring og stedlig ledelse av norske sykehus Behandlet
18. jun 2017 Representantforslag om lyntogutbygging i Noreg Behandlet
14. jun 2017 Representantforslag om en helhetlig luftfartsstrategi Behandlet
7. jun 2017 Endringer i kommunestrukturen Behandlet
5. jun 2017 Perspektivmeldingen 2017 Behandlet
5. jun 2017 Representantforslag om en stortingsmelding om handelsnæringen Behandlet
5. jun 2017 Representantforslag om endring i omstillingslova Behandlet
28. mai 2017 Berekraftige byar og sterke distrikt Behandlet
3. mai 2017 Representantforslag om en samordnet og offensiv strategi for videre utvikling av Nord-Norge Til behandling
5. apr 2017 Representantforslag om tiltak for å styrke det akuttmedisinske tilbudet utenfor sykehus, inkludert legevakt og ambulanse Behandlet
22. mar 2017 Representantforslag om kvalitet og innhold ved lensmannskontorene etter gjennomføringen av politireformen Behandlet
19. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
19. des 2016 Representantforslag om den planlagte sentraliseringen av Skatteetatens kontorstruktur Behandlet
16. des 2016 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2017 Behandlet
16. des 2016 Skatter, avgifter og toll 2017 Behandlet
14. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
14. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
14. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
7. des 2016 Representantforslag om å flytte forvaltningen av Investeringsfondet for Nordvest-Russland til Kirkenes Behandlet
6. des 2016 Representantforslag om utsett slokking av FM-nettet Behandlet
17. okt 2016 Representantforslag om å følge opp Stortingets vedtak om struktur for drifts- og baseorganisasjoner i oljevirksomheten Behandlet
14. jun 2016 Representantforslag om umiddelbar frys av fiskeriministerens instruks som, i strid med Stortingets ønske, åpner for overføring av fiskekvoter Behandlet
7. jun 2016 Nye folkevalgte regioner - rolle, struktur og oppgaver Behandlet
9. mai 2016 Endringer i lov om Innovasjon Norge (ansvarsforhold og forvaltning) Behandlet
13. apr 2016 Representantforslag om å oppretthalde og styrkje dei åtte regionale statsarkiva som eigne institusjonar Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
16. des 2015 Representantforslag om lokalisering av hovedseter i de nye politidistriktene Behandlet
14. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
13. des 2015 Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2016 Behandlet
13. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
13. des 2015 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2016 Behandlet
11. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
11. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
10. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
14. des 2014 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2015 Behandlet
14. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
8. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
3. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
19. jun 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 (endring av den differensierte arbeidsgiveravgiften og kompenserende tiltak) Behandlet
9. jun 2014 Representantforslag om en plan for fordeling av statlige arbeidsplasser og statlige kompetansemiljøer i hele landet Behandlet
5. mai 2014 Representantforslag om at fiskekvotene skal forbli i lokalsamfunnet og sikre stabil råvaretilgang for næringslivet Behandlet
16. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kommunal- og regionaldepartementet Behandlet
16. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Nærings- og handelsdepartementet Behandlet
12. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (Innst. 5 S) Behandlet
12. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (Tilfeldige utgifter og inntekter, Finansadministrasjon, Utbytte, garantier, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
10. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
4. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
4. des 2013 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2014 Behandlet
3. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
3. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
11. jun 2013 Ta heile Noreg i bruk - Distrikts- og regionalpolitikken Behandlet
26. mai 2013 Representantforslag om en ny forvaltning av landets ulv Bortfalt
16. des 2012 Representantforslag om en ny bolig- og byutviklingspolitikk for bærekraft og livskvalitet Behandlet
16. des 2012 Endringar i statsbudsjettet 2012 under Nærings- og handelsdepartementet Behandlet
13. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (finansadministrasjon, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
11. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
5. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
26. nov 2012 Rammeoverføringer, utbytte og tilfeldige utgifter og inntekter 2013 Behandlet
13. jun 2012 Innovasjon Norge og SIVA SF Behandlet
11. apr 2012 Landbruks- og matpolitikken Behandlet
18. mar 2012 Representantforslag om endring av bostedskravet i fiskeriforbudsloven Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet 2012 (finansadministrasjonen, GIEK, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
13. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
13. des 2011 Endringar på statsbudsjettet for 2011 under Nærings- og handelsdepartementet Behandlet
8. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
6. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
6. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Samferdselsdepartementet Behandlet
23. nov 2011 Rammeoverføringer, Skatte-, avgifts- og tollvedtak, utbytte mv. 2012 Behandlet
25. apr 2011 Representantforslag om å forbedre bøndenes driftsmuligheter og styrke den private eiendomsretten Behandlet
25. apr 2011 Representantforslag om oppheving av bestemmelser om prisfastsetting av konsesjonspliktige landbrukseiendommer Behandlet
9. mar 2011 Endringer i lov om Innovasjon Norge Behandlet
14. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
14. des 2010 Bevilgninger på statsbudsjettet for 2011 Behandlet
14. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
9. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
9. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
7. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
7. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
25. nov 2010 Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og styring i jordbruket Behandlet
24. nov 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
18. nov 2010 Representantforslag om å tillate salg av lokalprodusert alkohol direkte fra produsent Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
13. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
13. des 2009 Representantforslag om omorganisering og fristilling av Innovasjon Norge Behandlet
10. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
10. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
9. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
25. nov 2009 Skatte-, avgifts- og tollvedtak for 2010 Behandlet