Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre en omfattende demokratireform i Den norske kirke. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil påbegynne arbeidet med en forvaltningsreform i kirken. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for at det skal bli flere kvinnelige sokneprester, proster og biskoper. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE LIKESTILLING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil videreføre trosopplæringsreformen. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at kommunene får økonomisk hjelp til å ruste opp kirkebygg som trenger det. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE KOMMUNENES ØKONOMI
2009-2013 Høyre For å styrke Kirken og andre trossamfunn vil Høyre at staten skal ta et medansvar for vedlikehold av kirkebygg av nasjonal betydning. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE
2009-2013 Høyre For å styrke Kirken og andre trossamfunn vil Høyre sikre et tilstrekkelig antall prestestillinger i Kirken. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE
2009-2013 Høyre For å styrke Kirken og andre trossamfunn vil Høyre sikre midler til å bygge opp under det demokratiet som ligger i den nylig vedtatte kirkeordningen. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE
2009-2013 Høyre For å styrke Kirken og andre trossamfunn vil Høyre holde fast ved at Opplysningsvesenets fond, som bestyrer Kirkens eiendommer, er Den norske kirkes fond. Fondet må ikke tappes av staten. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke finansieringsordningene for å ta vare på kirkebyggene. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE KULTURVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil gjennomføre endringen av forholdet mellom stat og kirke i tråd med stat/kirke-forliket i Stortinget, som sikrer Den norske kirke full råderett i tros- og ansettelsesspørsmål. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre alle kirkesamfunn, inkludert Den norske kirke og kristne organisasjoner, rett til selv å bestemme i lærespørsmål, ansettelser og i spørsmål om ordninger. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE TROSSAMFUNN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre fast prestetjeneste i alle landets kirker gjennom tilstrekkelige bevilgninger til Den norske kirke. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre Den norske kirke full råderett over Opplysningsvesenets fond. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at låneordningen for vedlikehold av kirkebygg videreføres og trappes opp. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE KULTURVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at ansvaret for vedlikehold av middelalderkirker skal overtas av staten, og at regelverket for statens kulturminnefond endres slik at også kirkelige kulturminner omfattes. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE KULTURVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha separate valg til menighetsråd i Den norske kirke, og ikke koble disse til politiske valg. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE VALG
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at kristendommen skal ha en plass i skolens verdifag som gjenspeiler realiteten i vår historie og kulturarv. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at staten tek eit større ansvar for vedlikehald av kyrkjebygningar, og tek heilt over vedlikehaldsansvaret for mellomalderkyrkjene. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE KULTURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil holde på Den norske kirken som stats- og folkekirke, nedfelt i Grunnloven, og på Kongen som overhode for Kirken. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil demokratisere de kirkelige organene, ved å innføre en kombinasjon av direkte og indirekte valg til bispedømmeråd og Kirkemøtet. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil la Kongen i kirkestatsråd fremdeles utnevne biskoper og således sikre ei brei rekruttering til ledende stillinger i Den norske kirken, dersom Kirken ikke lykkes i å gjennomføre en omfattende demokratiprosess. Senterpartiet vil vektlegge valgdeltagelse og representasjon i si vurdering av demokratiseringsprosessen. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at Trondheim skal være kirkehovedstad der den norske kirkes preses har sete. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil øke deltagelsen i kirkelige valg gjennom å lovfeste felles valgdag for kirkelige og offentlige valg. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil øke tallet på preste- og diakonstillinger der det er behov for det, og bedre arbeids- og boligvilkåra for prester og diakoner i norske menigheter. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil oppheve boplikta for prester. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre de norske sjømannskirkene økonomisk. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gi Kirken ressurser til å være til stede i lokalmiljøene i byene og på bygda, og til et bredt diakonalt arbeid som kompletterer offentlige tilbud om støtte til og samtale med enkeltmennesker i det daglige eller i krisesituasjoner. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sørge for at menighetene kan drive sitt viktige frivillige arbeid med minst mulig offentlig byråkrati. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre de økonomiske vilkårene til barne- og ungdomsarbeid i menighetene, for eksempel gjennom Frifond-ordninga. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil la staten overta ansvaret for middelalderkirkene, og styrke Riksantikvarens stavkirkeprogram og dokumentasjonsverket Norges kirker. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE KULTURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gi Riksantikvaren økte bevilgninger til å restaurere og dokumentere kirkekunst utsatt for forfall. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE KULTURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sette kommunene økonomisk i stand til å vedlikeholde de mange kirkebyggene fra nyere tid. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE KOMMUNENES ØKONOMI KULTURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil frigjøre midler fra Opplysningsvesenets fond til vedlikehold av kirker. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE KULTURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil stimulere Kirken til å samarbeide med de lokale kulturskolene, og holde kirkene åpne for kulturarrangement utenom gudstjenesten, for å styrke dem som møteplasser i lokalsamfunnet. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE KULTUR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil bedre rekrutteringa til kirkemusikeryrket og arbeide for flere heltidsstillinger for å fjerne uønsket deltid. Partiprogram ARBEIDSLIV DEN NORSKE KIRKE KULTUR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil opprette ei samisk prestestilling for Sør-Norge. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE SAMER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at viktige kirkebygg bevares, og legge til rette for at kirken kan være et åpent kulturrom. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil derfor gå inn for et fullstendig skille mellom stat og kirke. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil ha respekt for kirkerommet, men ikke akseptere kirkeasyl. Kirkeasylanter pågripes straks og sendes ut av landet. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE INNVANDRERE
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil følge opp kirkeforliket av 10. april 2008, inkludert demokratireformen. Regjeringserklæring DEN NORSKE KIRKE
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sammen med kirkens organisasjoner gjennomgå og forbedre valgordningen for Kirkevalget og medlemsregisteret. Regjeringserklæring DEN NORSKE KIRKE VALG
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil øke tallet på preste- og diakonsstillinger. Regjeringserklæring DEN NORSKE KIRKE
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil legge til rette for flere kvinnelige sokneprester, proster og biskoper. Regjeringserklæring DEN NORSKE KIRKE LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV skal fremme og støtte grunnlovsforslag som gir et fullstendig skille mellom kirke og stat. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE GRUNNLOVEN STATSFORFATNING
2013-2017 Venstre Venstre vil fjerne de gjenværende bindingene mellom stat og kirke. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE
2013-2017 Venstre Venstre vil fullføre skillet mellom stat og kirke ved å fjerne gjenværende henvisninger til bestemte kirkesamfunn og trosretninger i Grunnloven. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE GRUNNLOVEN
2013-2017 Høyre Høyre vil videreføre støtten til trosopplæring i Den norske kirke. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE TROSSAMFUNN
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre Den norske kirke full råderett i tros- og ansettelsesspørsmål. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE TROSSAMFUNN
2013-2017 Høyre Høyre vil fjerne boplikt for prester i Den norske kirke. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE TROSSAMFUNN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre likebehandling av tros- og livssynssamfunn. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE TROSSAMFUNN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil skape en mer helhetlig tros- og livssynspolitikk i dialog med tros- og livssynssamfunnene. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE TROSSAMFUNN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil støtte Den norske kirke i dens arbeid med å videreutvikle valgordningen. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE TROSSAMFUNN VALG
2013-2017 Senterpartiet For å sikre nødvendig legitimitet og representativitet for de kirkelige organer, er det nødvendig å videreutvikle den kirkelige valgordningen. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE TROSSAMFUNN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil holde på en grunnlovsforankret folkekirke. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE
2013-2017 Senterpartiet Sp vil videreføre en offentlig finansiering av Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE TROSSAMFUNN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil gjennom stat og kommune sikre at Den norske kirke opprettholdes som en landsdekkende kirke med tilstedeværelse der folk bor. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE DISTRIKTSPOLITIKK
2013-2017 Senterpartiet Sp vil opprettholde offentlig støtte til trossamfunn utenfor Den norske kirke, private stiftelser og frivillige organisasjoner innenfor Den norske kirke for oppføring og kjøp av bygg for utøvelse av sin religiøse tro. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE TROSSAMFUNN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil fullfinansiere trosopplæringsreformen. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE TROSSAMFUNN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil oppheve prestenes boplikt. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE
2013-2017 Senterpartiet Sp vil styrke finansieringen og støtten til vedlikehold og rehabilitering av kirkebygg, blant annet ved å realisere verdier i Opplysningsvesenets fond. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE TROSSAMFUNN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bidra til et nasjonalt løft i sikringsarbeidet av fredede og verneverdige kirker. Regjeringserklæring DEN NORSKE KIRKE STATSFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre støtten til trosopplæring i Den norske kirke. Regjeringserklæring DEN NORSKE KIRKE TROSSAMFUNN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fjerne boplikt for prester i Den norske kirke. Regjeringserklæring DEN NORSKE KIRKE TROSSAMFUNN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke finansieringsordningene for å ta vare på kirkebyggene, og at staten skal overta vedlikeholdsansvaret for alle middelalderkirker. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE KULTURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at Kirkerådet skal få støtte til sin kultursatsing. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE KULTUR
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at Den norske kirkes handlefrihet skal sikres gjennom en lov for Den norske kirke som gir kirken mulighet til å organisere sitt indre liv gjennom kirkens egne organer. Kirkeordningen må omfatte en finansieringsordning som sikrer kirken og andre tros- og livssynssamfunn likeverdig finansiering. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil videreføre ordningen med at Den norske kirke har ansvaret for gravferdsforvaltningen. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha respekt for kirkerommet, men ikke akseptere kirkeasyl. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for at midler fra opplysningsvesenets fond i større grad kanaliseres til kommunens kirker. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at valgordningen i Den norske Kirke sikrer at medlemmer til lokalt, regionalt og sentralt nivå organiseres gjennom direkte valg og gjennomføres samtidig med, og i lokaler i umiddelbar nærhet til, kommune- og fylkestingsvalgene. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE VALG
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for at Sjømannskirken fortsatt skal være et viktig kirkelig, kulturelt og sosialt møtested for nordmenn i utlandet, blant annet gjennom et særskilt tilskudd. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil vurdere hvordan staten kan bidra til vedlikeholdet av kirkebygg som utgjør en viktig del av vår kulturarv. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE KULTUR KULTURVERN TROSSAMFUNN
2017-2021 Venstre Venstre vil fullføre skillet mellom stat og kirke ved å fjerne gjenværende henvisninger til bestemte kirkesamfunn og trosretninger i Grunnloven. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE GRUNNLOVEN STATSFORFATNING TROSSAMFUNN
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre formålsparagrafene for skolen og andre offentlige institusjoner livssynsnøytrale. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE FAMILIE GRUNNSKOLE LIKESTILLING SKOLER TROSSAMFUNN UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil skille tydelig mellom den verdslige og den livssynstilknyttede delen av ekteskapsinngåelsen, og innføre borgerlig ekteskapsinngåelse som en generell ordning. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE TROSSAMFUNN
2017-2021 Venstre Venstre vil gjeninnføre RLE-faget i grunnskolen slik det var i 2013. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE FAMILIE GRUNNSKOLE LIKESTILLING SKOLER TROSSAMFUNN UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at skillet mellom stat og kirke fullføres. Gode arbeidsforhold, lønns- og pensjonsvilkår for de ansatte i Den norske kirke, som tidligere har hatt staten som arbeidsgiver, må sikres i denne prosessen. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR DEN NORSKE KIRKE LØNN OG INNTEKT TROSSAMFUNN
2017-2021 Høyre Høyre vil videreføre støtten til trosopplæring i Den norske kirke. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre vedlikehold av kirkebygg. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE STATSFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil opprettholde en egen kirkelov for regulering av forholdet mellom Den norske kirke og staten. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE TROSSAMFUNN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at soknet fortsatt skal være den grunnleggende enhet i Den norske kirke med status som selvstendig rettssubjekt. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE TROSSAMFUNN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at det fortsatt skal være prestetjeneste i hvert sokn, prost i hvert prosti og biskop i hvert bispedømme. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE TROSSAMFUNN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre Den norske kirke forutsigbare økonomiske rammebetingelser som ivaretar lokal tilstedeværelse tilsvarende som dagens struktur. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE TROSSAMFUNN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil videreføre den finansielle ansvarsdelingen mellom staten og kommunene. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE TROSSAMFUNN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil videreføre lokalsamfunnets ansvar for kirkebygg og gravplass. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE TROSSAMFUNN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil opprettholde begge lokalkirkelige organer; de kirkelige fellesrådene og menighetsrådene, men tydeliggjøre arbeidsfordeling. Menighetsrådenes innflytelse bør styrkes. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE TROSSAMFUNN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge til rette for økt medlemsinnflytelse og ytterligere demokratisering av Den norske kirke. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE TROSSAMFUNN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at det fortsatt skal være adgang til å avholde skolegudstjenester, men at deltakelse må være frivillig. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE SKOLER TROSSAMFUNN UTDANNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil overføre ansvaret for vedlikehold av middelalderkirker og andre vernede bygg i Den norske kirkes eie til staten. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil kartlegge kirkebyggs og gravplassers kulturminneverdi. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE KULTURVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil at kirkeloven og gravferdsloven må endres slik at kommunene selv har ansvar for vedlikehold og drift av offentlige gravlunder. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE
2017-2021 Rødt Rødt vil at kirkeloven må endres slik at kommunene fritas for økonomisk ansvar for bygging, drift og vedlikehold av kirker. Partiprogram DEN NORSKE KIRKE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre likebehandling mellom tros- og livssynssamfunn gjennom lovgivning og finansiering. Den norske Kirke har en historisk og størrelsesmessig særstilling, som anerkjennes uten at prinsippet om likebehandling skal rokkes ved. Regjeringserklæring DEN NORSKE KIRKE LIKESTILLING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fullføre skillet mellom stat og kirke, og sikre vedlikehold av verneverdige kirkebygg. Regjeringserklæring DEN NORSKE KIRKE STATSFORFATNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gi kommunene anledning til å overta gravferdsforvaltningen der kommunene ønsker det og det ligger til rette for dette. Regjeringserklæring DEN NORSKE KIRKE KOMMUNER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil opprettholde gode betingelser for Sjømannskirken. Regjeringserklæring DEN NORSKE KIRKE

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Barne- og familiedepartementet Behandlet
9. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kulturdepartementet Behandlet
9. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
5. okt 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, FIN og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
29. sep 2020 Grunnlovsforslag om opphevelse av § 116 første punktum (bestemmelsen om Opplysningsvesenets fond) Til behandling
17. jun 2020 Grunnlovsforslag om endring i § 2, § 4, § 9, § 16, § 44, § 99 og tittel på kapittel B (om å fullføre skillet mellom staten og Den norske kirke) Til behandling
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
4. mai 2020 Grunnlovsforslag om endring i §§ 2, 4, 9, 16 og 44 (endelig avskaffelse av statskirkeordningen) Behandlet
4. mai 2020 Grunnlovsforslag om endring i §§ 4 og 16 (forholdet mellom stat og kirke) Behandlet
23. mar 2020 Opplysningsvesenets fond Behandlet
23. mar 2020 Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) Behandlet
2. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kulturdepartementet Behandlet
2. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
2. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Barne- og familiedepartementet Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
24. apr 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under KUD, JD, KMD, BLD, NFD, SD og FD (endringer i departementsstrukturen mv.) Behandlet
16. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kulturdepartementet Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
9. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
25. apr 2018 Representantforslag om å gi alle elever i Norge tilbud om skolegudstjeneste før jul Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kulturdepartementet Behandlet
11. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
16. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
13. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kulturdepartementet Behandlet
13. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
11. des 2016 Endringar i lov om trudomssamfunn og ymist anna og i lov om tilskott til livssynssamfunn (om statstilskott til Den norske kyrkja til pensjonspremie og eigenkapital) Behandlet
23. mai 2016 Grunnlovsforslag om endring av Grunnloven § 106 (forvaltning av geistlighetens benefiserte gods (Opplysningsvesenets fond) Behandlet
9. mai 2016 Endringer i kirkeloven (omdanning av Den norske kirke til eget rettssubjekt m.m.) Behandlet
15. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
13. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kulturdepartementet Behandlet
10. des 2015 Endringar i lov om trudomssamfunn og ymist anna og lov om tilskott til livssynssamfunn (endring i tilskottsreglane ved avviklinga av buplikta for prestane i Den norske kyrkja) Behandlet
8. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
31. mai 2015 Grunnlovsforslag om endringer i Grunnloven §§ 4 og 16 (om forholdet stat/kirke) Behandlet
31. mai 2015 Grunnlovsforslag om endringer i Grunnloven §§ 2, 4 og 16 (endelig avskaffelse av statskirkeordningen) Behandlet
9. feb 2015 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonar som er behandla av Stortinget Behandlet
15. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kulturdepartementet Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
9. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. jun 2014 Representantforslag om umerkede graver Behandlet
16. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kommunal- og regionaldepartementet Behandlet
11. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Behandlet
11. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
9. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
13. jun 2013 Representantforslag om faget religion, livssyn og etikk Behandlet
6. jun 2013 Endringer i kirkeloven Behandlet
16. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Kommunal- og regionaldepartementet Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
10. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
20. mai 2012 Endringer i kirkeloven m.m. Behandlet
20. mai 2012 Grunnlovsforslag om ny organisering av forholdet mellom staten og Den norske kirke Behandlet
20. mai 2012 Grunnlovsforslag om ny organisering av forholdet mellom staten og Den norske kirke Behandlet
20. mai 2012 Grunnlovsforslag om forholdet stat/kirke Behandlet
20. mai 2012 Grunnlovsforslag om bestemmelser om statskirkeordningen, statsskikk og menneskerettighetsforpliktelser Behandlet
15. feb 2012 Representantforslag om å oppheve boplikten for prestene. Endring av kirkeloven Behandlet
19. des 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kommunal- og regionaldepartementet Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
8. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
8. des 2011 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2012 Behandlet
7. des 2011 Endring i statsbudsjettet for 2011 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Behandlet
7. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
27. nov 2011 Riksrevisjonens undersøking av vedlikehald og sikring av kyrkjebygg Behandlet
26. okt 2011 Tilleggsbevilgninger i statsbudsjettet 2011 i forbindelse med angrepene mot regjeringskvartalet og på Utøya. Behandlet
14. jun 2011 Oversendelsesforslag vedrørende forvaltning av norske krigsgaver med den verdighet som deres egenart tilsier. Behandlet
14. jun 2011 Oversendelsesforslag vedrørende å fremme en sak for Stortinget hvor kommunene selv gis mulighet til å fastsette de ulike avgiftene for ulike gravferdsformer. Behandlet
14. jun 2011 Oversendelsesforslag vedrørende utreding av ulike modeller for utvidelse av adgangen for askespredning og fremme sak for Stortinget om dette. Behandlet
7. jun 2011 Endringer i gravferdsloven og enkelte andre lover Behandlet
13. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
9. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
9. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
8. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
8. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
16. jun 2010 Representantforslag om konsekvenser av Høyesteretts dom i favør av Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Behandlet
10. jun 2010 Presesfunksjonen i Bispemøtet i Den norske kirke Behandlet
30. mai 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
10. feb 2010 Representantforslag om Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
10. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
8. des 2009 Endringer av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2010 Behandlet
8. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet