Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil sette i gang et program for økt bygging av ikke-kommersielle utleieboliger og studentboliger. Partiprogram BYGNINGSVESEN UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide videre for å avvikle den usosiale tomtefesteordningen ved å gi en bedre innløsningsrett til landets 350.000 tomtefestere. Partiprogram BYGNINGSVESEN
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil underlegge alle festekontrakter konsumprisregulering. Partiprogram BYGNINGSVESEN
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil innføre et forbud mot framtidige festekontrakter. Partiprogram BYGNINGSVESEN
2009-2013 Høyre For å styrke jordbruket vil Høyre at bygg og anlegg tilknyttet utmarksnæringen skal inngå i plan- og bygningslovens definisjon av stedbunden næring. Partiprogram BYGNINGSVESEN LANDBRUK NATURVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre et forbud mot bruk av fyringsolje, først ved nybygg og rehabilitering og senere også gjennom utfasing av eksisterende anlegg. Partiprogram BYGNINGSVESEN ENERGI FORURENSNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil bedre støtteordningene til oppvarming med vannbåren varme, varmepumper eller andre miljøvennlige oppvarmingsmetoder som erstatter oppvarming av bygg med elektrisk energi og oljefyring. Partiprogram BYGNINGSVESEN ENERGI
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre allemannsretten, og allmennhetens adgang til strandsonen blant annet ved erverv av friluftsområder og videreføre gratis jusshjelp til kommuner som vil fjerne ulovlige ferdselshindre i strandsonen. Partiprogram BYGNINGSVESEN KOMMUNER NATURVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil investere i fremtiden ved å øke bevilgningene til infrastruktur, til vedlikehold av offentlige bygg og til samferdsel og forskning. Partiprogram BYGNINGSVESEN FINANSER FORSKNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil beholde og ved behov utvide ordningen med rentefrie lån til kommunene til vedlikehold av, og bygging av, nye skolebygg. Partiprogram BYGNINGSVESEN KOMMUNENES ØKONOMI SKOLER
2009-2013 Venstre Venstre vil utvikle ordninger som i større grad åpner for at staten kan bidra til lokal stedsutvikling etter lokale initiativ. Partiprogram BYGNINGSVESEN DISTRIKTSPOLITIKK
2009-2013 Venstre Venstre vil at offentlige nybygg skal ha lavere energiforbruk enn de til enhver tid gjeldende energikrav. Partiprogram BYGNINGSVESEN ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil opprette et program og en støtteordning for bygningsintegrert fornybar energiproduksjon, som for eksempel solenergi, i alle typer bygg. Partiprogram BYGNINGSVESEN ELEKTRISITET
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at staten legg til rette for ein vedlikehaldsplan av offentlege bygg med økonomiske verkemiddel for kommunane som monnar. Partiprogram BYGNINGSVESEN KOMMUNENES ØKONOMI
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en restriktiv politikk ovenfor nye kjøpesentre. Sentrene skal etableres slik at det fører til redusert bilbruk. Partiprogram BYGNINGSVESEN VEGTRAFIKK
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti Hyttebygging og utbygging av turistanlegg må foregå slik at det tas hensyn til naturen, og må ikke gå på bekostning av leveområder for truede arter og sårbare naturtyper. SV vil arbeide for rikspolitiske retningslinjer som bidrar til dette. Partiprogram BYGNINGSVESEN NATURVERN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at god arkitektur og design spiller en større rolle i utformingen av vårt felles fysiske miljø. Partiprogram BYGNINGSVESEN KULTUR
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti Vi arbeider for en revisjon av Friluftsloven som blant annet gjør fri ferdsel i strandsonen til hovedregel, tar retten til sanking inn i loven, og gjør at skogplantefelt regnes som utmark. Partiprogram BYGNINGSVESEN NATURVERN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for en arealplanlegging som reduserer behovet for bruk av bil når en skal gjøre innkjøp. Partiprogram BYGNINGSVESEN VAREHANDEL
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at det skal være opp til den enkelte kommune å regulere bygging i strandsonen, herunder byggegrense. Partiprogram BYGNINGSVESEN LOKALFORVALTNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil lage en handlingsplan for energieffektivisering i bygg, med mål om å redusere samlet energibruk vesentlig i byggsektoren innen 2020. Regjeringserklæring BYGNINGSVESEN ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sikre kommunenes kapasitet og kompetanse for å håndtere de nye plan- og miljøoppgavene. Regjeringserklæring BYGNINGSVESEN KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) [Regjeringen] vil også sikre at tilskudd til ikke-kommersielle boliger blir brukt som forutsatt. Regjeringserklæring BOLIGSAKER BYGNINGSVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil samordne statlige innspill og innsigelser i arealsaker. Partiprogram BYGNINGSVESEN LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Høyre Høyre vil fjerne bestemmelsen i plan- og bygningsloven om statlige planretningslinjer og statlige planbestemmelser. Berørt statlig organ kan fremme innsigelse til forslag til kommuneplanens arealdel og reguleringsplan dersom planforslaget er i strid med bestemmelser i lov, forskrift, overordnet plan eller nasjonale mål vedtatt av Stortinget. Partiprogram BYGNINGSVESEN KOMMUNER
2013-2017 Høyre Høyre vil begrense muligheten for innsigelser der planforslaget er i samsvar med overordnede planer. Partiprogram BOLIGSAKER BYGNINGSVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil etablere tydelige kriterier for hva som utgjør nasjonale interesser i plan- og reguleringssaker. Partiprogram BOLIGSAKER BYGNINGSVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil etablere et permanent byggekostprogram i samarbeid mellom staten og byggenæringen for å redusere byggekostnadene og øke effektiviteten i næringen. Partiprogram BYGNINGSVESEN STATSFORVALTNING
2013-2017 Høyre Høyre vil i samarbeid med byggenæringen forenkle TEK 10 for å redusere byggekostnadene. Partiprogram BOLIGSAKER BYGNINGSVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil reversere fordyrende detaljkrav til universell utforming og byggemåter. Partiprogram BYGNINGSVESEN KOMMUNER KUNST LOKALFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil definere tydeligere hva som er overordnede nasjonale interesser, sørge for at statlige aktører koordinerer seg bedre i planprosessene og ha som mål å begrense bruken av innsigelser i lokal og regional planlegging. Partiprogram BOLIGSAKER BYGNINGSVESEN DISTRIKTSPOLITIKK LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil tilby støtteordninger for å stimulere til effektiv utnyttelse av energi i offentlige og private bygg og husholdninger. Partiprogram BYGNINGSVESEN ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere til økt bruk av tre i nybygg. Partiprogram BOLIGSAKER BYGNINGSVESEN SKOGBRUK
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomgå kvalitetskravene til studentboliger. Partiprogram BOLIGSAKER BYGNINGSVESEN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere de samlede virkningene av kvalitetskravene som er stilt til boligbygging på alle nivåer, og vurdere geografisk differensierte krav i byggeforskriftene. Partiprogram BOLIGSAKER BYGNINGSVESEN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil sikre energieffektive bygg gjennom å stille energikrav til nybygg og få på plass virkemidler som sikrer energieffektivitet i eksisterende bygg. Dette må skje innenfor økonomiske rammer som kan tåles av de berørte, som førstegangsetablerere. Partiprogram BYGNINGSVESEN ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil fase ut bruk av oljekjeler i husholdninger og som grunnlast innen 2020. Partiprogram BYGNINGSVESEN ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil samle ansvaret for statlig arbeid med arealplanprosesser i Kommunal- og Regionaldepartementet. Partiprogram BYGNINGSVESEN STATSFORVALTNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bevare eldre bygninger og bygningsmiljøer og ta hensyn til lokal byggeskikk. Partiprogram BYGNINGSVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil premiere rehabilitering og tilpasning av eksisterende bygg framfor riving og nyoppføring. Partiprogram BYGNINGSVESEN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at nye bygg i byene både skal være areal- og energieffektive og bidra til naturmangfoldet, for eksempel med grønne tak og fasader. Partiprogram BYGNINGSVESEN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil etablere et samarbeidsprosjekt mellom staten og byggebransjen for å få ned kostnadene samt bedre sikkerheten og kvaliteten i byggebransjen. Partiprogram BOLIGSAKER BYGNINGSVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forenkle plan- og bygningsloven med forskrifter. Regjeringserklæring BYGNINGSVESEN LOKALFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil etablere et permanent byggekostnadsprogram i samarbeid med bransjen. Regjeringserklæring BOLIGSAKER BYGNINGSVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gå igjennom byggeforskriftenes effekt når det gjelder pris og byggeaktivitet for de minste boligene. Regjeringserklæring BOLIGSAKER BYGNINGSVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sørge for en god og fleksibel bostøtteordning. Regjeringserklæring BOLIGSAKER BYGNINGSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke Bygg21 for å bidra til økt oppmerksomhet om produktivitet, innovasjon, digitalisering og kvalitet. Partiprogram ARBEIDSLIV BYGNINGSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at byggenæringen skal ta en ledende rolle i utvikling av energi- og klimavennlige løsninger. Partiprogram BYGNINGSVESEN MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil prioritere gjennomføring av tiltakene i «Enkelt å være seriøs», for å skape et helhetlig rammeverk for en seriøs næring. Partiprogram ARBEIDSLIV BYGNINGSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke arbeidet mot svart arbeid og sosial dumping i byggenæringen. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR BYGNINGSVESEN RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil opprette en samarbeidsarena mellom transportetatene, bygg- og anleggssektoren og forskningsinstitusjoner. Staten skal bidra med innovasjonsmidler til ny teknologi og tiltak som kan øke produktiviteten. Partiprogram BYGNINGSVESEN FORSKNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil korte ned saksbehandlingstid for plan- og byggesaksbehandlingen. Partiprogram BYGNINGSVESEN STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil planlegge kompakte og trivelige byer ved å føre en arealpolitikk som reduserer transportbehovet og stimulerer til fortetting, ivaretar matjord og grøntareal, sikrer universell utforming og fremmer levende sentrum i byer og tettsteder. Partiprogram BOLIGSAKER BYGNINGSVESEN LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at ordningen med bymiljøavtaler som finansierer kollektivtrafikk må utvides til flere byer. I bymiljøavtalene skal staten støtte 70 prosent av store kollektivinvesteringer og i tillegg drift av kollektivtransport, mot at kommuner og fylker følger opp med miljøvennlig arealplanlegging og effektive restriktive tiltak som reduserer biltrafikken. Partiprogram BYGNINGSVESEN LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil revidere de tekniske byggeforskriftene slik at de i større grad legger vekt på energieffektivisering, inneklima og innovasjon. Partiprogram BYGNINGSVESEN ENERGI
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at all matjord skal vernes gjennom nasjonale krav og lovverk, og håndheves ved bestemmelser i Plan- og bygningsloven. Det skal kunne gis dispensasjon ved særlig tunge samfunnsmessige hensyn. Partiprogram BYGNINGSVESEN JORDBRUK LANDBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil gjøre studentboliger om til et eget arealformål i plan- og bygningsloven. Partiprogram BOLIGSAKER BYGNINGSVESEN STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Høyre Høyre vil sette et energieffektiviseringsmål på 10 TWh i eksisterende bygg innen 2030, stille økte krav til effektivisering i nye bygg og ha støtteordninger/skattefradrag for energiøkonomisering i bedrifter og husholdninger. Partiprogram BOLIGSAKER BYGNINGSVESEN ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil fase ut all fossil energi i bygg- og fjernvarmesektoren innen 2020. Partiprogram BYGNINGSVESEN ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil utvikle standarder for miljø- og klimasertifisering av ulike løsninger i byggsektoren. Partiprogram BYGNINGSVESEN ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil videreføre satsing på ENØK-tiltak i husholdningene og i næringslivet. Partiprogram BYGNINGSVESEN ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for utvikling av bygg med «nesten nullenergi»-standard eller «plusshus»-standard. Partiprogram BYGNINGSVESEN MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil prioritere forskningsmidler til utvikling av miljøvennlige bygg, blant annet gjennom økt bruk av trematerialer og treprodukter. Partiprogram BYGNINGSVESEN MILJØVERN SKOGBRUK
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke eiendomsretten og gi grunneierne økt innflytelse på forvaltning, regulering og bruk av arealer, også i verneområder. Partiprogram BYGNINGSVESEN KULTURVERN LANDBRUK SKOGBRUK
2017-2021 Høyre Høyre vil sørge for arealplanlegging, infrastruktur og kollektivbygging ut fra naturlige bo- og arbeidsmarkedsregioner, for å samordne areal- og planpolitikken bedre enn dagens kommune- og fylkesgrenser tillater det. Partiprogram BOLIGSAKER BYGNINGSVESEN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsette å forenkle og modernisere regelverk og fjerne unødvendige krav og pålegg i lover og forskrifter som forsinker boligbyggingen. Partiprogram BOLIGSAKER BYGNINGSVESEN STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil redusere klageadgangen og forenkle prosedyrene når en byggesak er utformet ut fra gjeldende regulering. Partiprogram BOLIGSAKER BYGNINGSVESEN STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil oppmuntre til at kommuner innfører digitale søknadsprosesser for regulering og bygging der det ikke er gjennomført. Partiprogram BOLIGSAKER BYGNINGSVESEN STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil sette en tidsfrist for innsigelser, slik at tidspunkt for oppstart av prosjekter er forutsigbart for utbyggeren. Partiprogram BYGNINGSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil stimulere til økt boligbygging i byene gjennom at det innføres lokale normer med andre krav til uteareal og parkering. Partiprogram BYGNINGSVESEN KOMMUNER
2017-2021 Høyre Høyre vil at lover og regler legger til rette for bygging av gode bomiljøer og variert boligstruktur. Partiprogram BOLIGSAKER BYGNINGSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsette liberaliseringen og forenklingen av plan- og bygningsloven. Partiprogram BOLIGSAKER BYGNINGSVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stille krav om fossilfri anleggsdrift i offentlige byggeprosjekter og stille krav om nullutslipp innen 2025. Partiprogram BYGNINGSVESEN MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil som hovedregel stille krav om energipositive bygg med miljøvennlige materialer ved rehabilitering og bygging av offentlige bygg. Partiprogram BYGNINGSVESEN MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fase ut oljefyr i alle statlige bygg innen utgangen av 2018 og stille krav om fossilfri oppvarming i alle statlige leieavtaler. Partiprogram BYGNINGSVESEN MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil som hovedregel stille krav om grønne tak ved bygging av offentlige bygg. Partiprogram BYGNINGSVESEN ENERGI MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil trappe opp arbeidet med energisparing i bygg med mål om en halvering innen 2040, i tråd med Arnstad-utvalgets anslag. Partiprogram BYGNINGSVESEN ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjennomgå lovene som regulerer utbygging og arealbruk for å etablere absolutte grenser for hvilke miljøinngrep som aksepteres. Partiprogram BYGNINGSVESEN MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil revidere tekniske byggeforskrifter så det blir lettere å gjennomføre prosjekter som fremmer god arealbruk, klimavennlighet og nyskapende, bærekraftige boformer. Partiprogram BYGNINGSVESEN MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil støtte forskning på lavteknologiske byggeløsninger for enklere bygging og drift. Partiprogram BYGNINGSVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stille krav om grøntområder og levende fellesarealer i alle boligområder. Partiprogram BYGNINGSVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil samarbeide med kommuner om å endre belastede boområder og legge vekt på lokal tilhø- righet og medvirkning, synlig miljøopprustning, bedre livskvalitet og bedre levekår. Partiprogram BYGNINGSVESEN KOMMUNER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stille krav om grønne tak og vegger eller installasjon av solcellepaneler på nye bygg i byer og tettsteder der dette er hensiktsmessig. Partiprogram BYGNINGSVESEN MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil endre plan- og bygningsloven så det blir enklere for kommuner å stille klima- og miljøkrav til nye byggeprosjekter. Partiprogram BYGNINGSVESEN KOMMUNER MILJØVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil gjeninnføre kommunal byggekontroll for å oppnå færre feil og mangler. Partiprogram BYGNINGSVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil at plan- og bygningslovens krav om passivhus og nullenergihus må oppgraderes raskere. Partiprogram BYGNINGSVESEN ENERGI
2017-2021 Rødt Rødt vil at planene til lavenergiutvalget skal settes ut i livet, slik at energibruken i bygg halveres innen 2050 og reduseres med 36 TWH innen 2030. Partiprogram BYGNINGSVESEN ENERGI
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fortsette arbeidet med å forenkle plan- og bygningsloven med tekniske forskrifter, herunder gi boligeiere større mulighet til å gjøre endringer i egen bolig uten krav til søknad. Regjeringserklæring BYGNINGSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for digitale plan- og byggesaksprosesser, og sikre bedre selvbetjeningsløsninger for offentlige kartdata, plandata og bygnings- og eiendomsinformasjon. Regjeringserklæring BYGNINGSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utvikle energikravene til bygg i tråd med klimaforliket. Regjeringserklæring BYGNINGSVESEN MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre høye krav til universell utforming ved utbygging av boliger, infrastruktur og næringsområder. Regjeringserklæring BYGNINGSVESEN FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomgå kostnadsvirkningene av regelendringer på plan- og bygningsområdet hvert fjerde år. Regjeringserklæring BYGNINGSVESEN STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjøre det enklere å være en aktør som følger lover og regler i byggenæringen, og forsterke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet i samarbeid med næringen. Regjeringserklæring BYGNINGSVESEN

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
7. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
23. nov 2020 Representantforslag om å forby bemanningsbyråer, fjerne den generelle tilgangen til midlertidig ansatte og skjerpe arbeidsgiveransvaret Behandlet
4. nov 2020 Representantforslag om barnehager for barna, ikke eiendomsspekulasjon Behandlet
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
2. jun 2020 Representantforslag om tiltak for å styrke de seriøse aktørene i arbeidslivet og øke rekrutteringen til håndverksyrkene Behandlet
14. mai 2020 Midlertidige endringer i plan- og bygningsloven (tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19) Behandlet
11. mai 2020 Representantforslag om styrking av norsk anleggsbransje Behandlet
10. feb 2020 Representantforslag om solkraft Behandlet
3. feb 2020 Representantforslag om opprydding i innleieregelverket Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
13. nov 2019 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
17. jun 2019 Representantforslag om økt bruk av tre som byggemateriale Behandlet
17. jun 2019 Nytt regjeringskvartal Behandlet
4. jun 2019 Representantforslag om HMS-kort på bygge- og anleggsarbeiderplasser Behandlet
20. mai 2019 Riksrevisjonens undersøkelse av behandling av innsigelser i plansaker Behandlet
28. apr 2019 Representantforslag om mer effektiv bruk av strøm Behandlet
25. mar 2019 Representantforslag om å innføre straffebestemmelser i Lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder Behandlet
11. feb 2019 Endringer i plan- og bygningsloven m.m. (håndtering av overvann i arealplanleggingen mv.) Behandlet
30. jan 2019 Representantforslag om helserisiko ved bustadbygging på gamle avfallsdeponi Behandlet
30. jan 2019 Representantforslag om nye tiltak og virkemidler for kutt i norske klimagassutslipp fram til 2020 Behandlet
13. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
18. apr 2018 Endringer i bustadoppføringslova mv. (garantireglene) Behandlet
17. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
20. jun 2017 Representantforslag om å heve status for håndverksarbeid innen maling og muring Behandlet
18. jun 2017 Representantforslag om bymiljøavtaler Behandlet
12. jun 2017 Endringer i plan- og bygningsloven og matrikkellova (mer effektive planprosesser, enklere saksbehandling og konsekvensutredninger) Behandlet
22. feb 2017 Endringer i plan- og bygningsloven (mer effektive planprosesser, forenklinger mv.) Behandlet
14. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
1. des 2016 Endringer i bustadoppføringslova mv. (tidspunktet for garantistillelse) Behandlet
21. nov 2016 Representantforslag om å gjøre ny campus for NTNU til en spydspiss for bærekraftsløsninger Behandlet
23. mai 2016 Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med energieffektivitet i bygg Behandlet
9. mai 2016 Initiativdebatt om seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen (initiativ fra kommunal - og forvaltningskomiteen) Behandlet
9. mai 2016 Representantforslag om å beholde strenge miljøkrav til oppvarming i ny byggeforskrift (TEK 15) Behandlet
9. mai 2016 Endringer i plan- og bygningsloven (unntak ved kriser, katastrofer eller andre ekstraordinære situasjoner i fredstid) Behandlet
14. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
11. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
11. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
7. des 2015 Jordbruksoppgjøret 2015 - endringer i statsbudsjettet 2015 m.m. (nasjonal jordvernstrategi) Behandlet
11. jun 2015 Endringer i plan- og bygningsloven (Sentral godkjenning av foretak) Behandlet
9. jun 2015 Endringer i tomtefesteloven (festeavgift ved forlengelse m.m.) Behandlet
4. mai 2015 Endringar i oreigningslova Behandlet
16. mar 2015 Representantforslag om bedre energimerking av bygg Behandlet
8. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
19. nov 2014 Endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger mv. i plandelen) Behandlet
15. jun 2014 Endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger i byggesaksdelen og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak) Behandlet
11. jun 2014 Endringer i lov om planlegging og byggesaksbehandling kapittel 14 (bestemmelsene om konsekvensutredninger for tiltak og planer etter annen lovgivning) Behandlet
9. jun 2014 Endringer i midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus Behandlet
3. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
3. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
19. jun 2013 Byggje - bu - leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar Behandlet
17. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Olje- og energidepartementet Behandlet
10. des 2012 Gode bygg for eit betre samfunn Behandlet
10. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
3. des 2012 Midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus Behandlet
19. nov 2012 Representantforslag om tiltak for økt boligbygging Behandlet
6. jun 2012 Endringer i plan- og bygningsloven Behandlet
23. mai 2012 Representantforslag om bedre tilrettelegging for førstegangsetablerere i boligmarkedet Behandlet
2. mai 2012 Representantforslag om en gjennomgang av forskrifter tilhørende til plan- og bygningsloven, med sikte på å gjøre det enklere å leie ut del av egen bolig Behandlet
11. des 2011 Endringer i matrikkellova og tinglysingsloven mv. Behandlet
8. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
9. jun 2011 Representantforslag om tiltak for å bedre mulighetene til å ta vare på fredede bygninger Behandlet
11. apr 2011 Representantforslag om tilrettelegging for energiproduserende bygg i Norge Behandlet
28. mar 2011 Oversendelsesforslag vedrørende plan- og bygningsloven blir lagt til ett departement som vil ha en helhetlig tilnærming til lovens formål Behandlet
20. mar 2011 Representantforslag om en styrking av lokaldemokratiet og eiendomsretten i miljø- og arealforvaltningen. Endringer i plan- og bygningsloven Behandlet
20. mar 2011 Representantforslag om en styrking av lokaldemokratiet og eiendomsretten i miljø- og arealforvaltningen. Endringer i plan- og bygningsloven Behandlet
15. des 2010 Representantforslag om å gjøre støtteordning for energieffektiviseringstiltak teknologinøytral Behandlet
15. des 2010 Representantforslag om utarbeidelse av en nasjonal strategi for å utvide bruken av offentlig-privat samarbeid i Norge Behandlet
9. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
8. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
16. jun 2010 Representantforslag om konsekvenser av Høyesteretts dom i favør av Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Behandlet
9. jun 2010 Endringer i plan- og bygningsloven (byggesaksdelen) Behandlet
6. jun 2010 Representantforslag om å styrke lokal forvaltning av arealer i strandsonen Behandlet
6. jun 2010 Representantforslag om å oppheve forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre Behandlet
6. jun 2010 Representantforslag om å vurdere Riksantikvarens mandat, fullmakter og rolle Behandlet
17. feb 2010 Representantforslag om tiltak for energieffektivisering av bygninger Behandlet
10. feb 2010 Representantforslag om Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) Behandlet
10. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet