Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at det offentlige stiller til rådighet rimelige tomter til boligbygging. Partiprogram BOLIGSAKER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil bygge minst 1000 studentboliger hvert år. Partiprogram BOLIGSAKER UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at offentlige utleieboliger må bli en større del av boligmassen, blant annet for å sikre raskt boligtilbud til etterspurt arbeidskraft der den trengs. Partiprogram BOLIGSAKER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere til universell utforming av boliger slik at eldre og funksjonshemmede som ønsker det, kan bo lengst mulig i sitt eget hjem. Partiprogram BOLIGSAKER SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Høyre For å styrke høyere utdanning vil Høyre fjerne kostnadsrammen for bygging av studentboliger. Partiprogram BOLIGSAKER STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Høyre For å styrke høyere utdanning vil Høyre prioritere studentboligbygging i pressområder. Partiprogram BOLIGSAKER
2009-2013 Høyre For å styrke høyere utdanning vil Høyre legge til rette for at også private aktører kan få bygge og drifte studentboliger med statlig delfinansiering. Partiprogram BOLIGSAKER STUDIEFINANSIERING
2009-2013 Høyre For å styrke selveierdemokratiet vil Høyre si nei til forslag som gjør boligen til et skatteobjekt. Partiprogram BOLIGSAKER SKATTER
2009-2013 Høyre For å styrke selveierdemokratiet vil Høyre redusere dokumentavgiften. Partiprogram AVGIFTER BOLIGSAKER
2009-2013 Høyre For å bekjempe fattigdom vil Høyre styrke innsatsen for å sikre at alle har en egnet bolig og ingen er bostedsløse. Partiprogram BOLIGSAKER SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Høyre For å styrke omsorgen vil Høyre legge til rette for et tilstrekkelig antall tilrettelagte boliger for eldre og funksjonshemmede med behov for det. Partiprogram BOLIGSAKER FUNKSJONSHEMMEDE OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre fjerne eiendomsskatten på hytter og fritidsboliger og sikre innbyggerne mot urimelig økning i eiendomsskatten. Partiprogram BOLIGSAKER SKATTER
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre sørge for at kommuner som ikke krever inn eiendomsskatt, ikke straffes økonomisk av staten for dette. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNENES ØKONOMI SKATTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke Husbankens ordninger for finansiering av universell utforming av boliger, både ved forbedring av eksisterende boliger, og ved å øke tilgangen på universelt tilrettelagte boliger på utleiemarkedet. Partiprogram BOLIGSAKER FUNKSJONSHEMMEDE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at unge med nedsatt funksjonsevne gis tilbud om tilpasset bolig utenom aldersinstitusjonene. Partiprogram BOLIGSAKER FUNKSJONSHEMMEDE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke ettervernet gjennom tettere oppfølging av den enkelte på det psykososiale plan, hjelp til å komme i arbeid eller utdanning, bygging av nye nettverk og styrke arbeidet med å etablere flere boliger til rusavhengige. Partiprogram BOLIGSAKER HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere til etablering av flere seniorboliger. Partiprogram BOLIGSAKER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at staten skal finansiere og bygge flere studentboliger slik at antall studentboliger står i forhold til behovet. Det bør bygges 2 000 nye studentboliger i året for å få tilstrekkelig fremdrift på dette. Partiprogram BOLIGSAKER UTDANNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for bærekraftig kvalitet, sikkerhet og god estetikk i det bygde miljøet. Partiprogram BOLIGSAKER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha flere universelt utformede boliger og bygninger. Partiprogram BOLIGSAKER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det etableres en ordning med statlig heistilskudd. Partiprogram BOLIGSAKER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil etablere en ordning med tilskudd til utvikling av gårdsrom,"byhager" og store lekeområder i bysentra. Partiprogram BOLIGSAKER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere til bygging av flere miljøvennlige boliger med redusert energibehov. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at offentlige bygg skal ha alternativ energi. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil tilrettelegge for gode oppvekstvilkår ved å prioritere parker, lekeplasser og grønne lunger ved arealplanleggingen. Partiprogram BOLIGSAKER
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre en norsk modell for hjemkjøp, hvor leid bolig kan nedbetales gjennom husleie og på sikt bli eid bolig... Partiprogram BANKER BOLIGSAKER
2009-2013 Venstre Venstre vil at det offentlige må bidra til bygging av flere leieboliger, hvor en andel av dem blir hjemkjøpsboliger. Partiprogram BOLIGSAKER
2009-2013 Venstre Venstre vil legge til rette for bygging av minst 1000 nye studentboliger pr år, og fjerne kostnadsgrensen. Partiprogram BOLIGSAKER HØYERE UTDANNING
2009-2013 Venstre Venstre vil stille strengere krav til energibruk og fleksible oppvarmingsløsninger i nybygg og ved større rehabiliteringer, slik at strømforbruket blir lavere enn 100 kwh/m2. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil etablere gode støtteordninger for energieffektiviseringstiltak og energisparing i bedrifter og husholdninger. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil opprette et tilbud om en energisjekk av boligbygg. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil forby installering og reinstallering av fossile oppvarmingssystemer fra 2010. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI
2009-2013 Venstre Venstre vil avvikle all oppvarming med fossil energi innen 2017. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI
2009-2013 Venstre Venstre vil være svært restriktiv med å tillate hyttebygging over skoggrensen. Partiprogram BOLIGSAKER NATURVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil gi kommuner myndighet til å stille krav om miljøtilpasset oppvarming til nye boligfelt/næringsområder gjennom reguleringsplaner. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil auke tilgangen på studentbustader på stadene der dekningsgraden er minst. Staten bør betale 60 prosent av dei reelle kostnadene ved bygging av studentbustader. Partiprogram BOLIGSAKER HØYERE UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for økt kommunal boligbygging til prioriterte grupper. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil økt satsing og forpliktende plan for utbygging av boliger til mennesker med psykiske lidelser, rusmiddelmisbrukere eller psykisk utviklingshemming. Partiprogram BOLIGSAKER HELSEVESEN RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha botilbud som bidrar til økt aktivitet og sosial omgang og motvirker ensomhet blant eldre, Slike alternative boformer kan eies av de eldre selv slik at de selv kan bestemme hvordan de vil ha det i sin alderdom. Partiprogram BOLIGSAKER OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil vidareutvikle bustønaden ved å heve inntektsgrensene. Partiprogram BOLIGSAKER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil leggje til rette for at fleire kan få startlån i Husbanken. Partiprogram BOLIGSAKER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil setje i verk eit nasjonalt sjølvbyggjarprosjekt. Partiprogram BOLIGSAKER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil byggje fleire spesialtilpassa bustader med oppfølgingsteneste som alternativ til gata eller hospits. Partiprogram BOLIGSAKER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil auke talet på kommunale utleigebustader med 5000. Partiprogram BOLIGSAKER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gje momskompensasjon til burettslag for funksjonshemma slik at denne eigarforma blir likestilt med kommunal eller privat drift av bukollektiv. Partiprogram BOLIGSAKER FUNKSJONSHEMMEDE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrkje arbeidet med bustader for psykisk utviklingshemma og personar med psykiske lidingar. Partiprogram BOLIGSAKER FUNKSJONSHEMMEDE SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha eit statleg tilskot til installering av heis i gamle bygårdar. Partiprogram BOLIGSAKER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrkje ordninga med tilpassingstilskot for tilrettelegging av eigen bustad. Partiprogram BOLIGSAKER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil vurdere fleire heilskaplege bydelssatsingar for betre bumiljø i andre byar slik som det er gjennomført i Groruddalen i Oslo. Partiprogram BOLIGSAKER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil forsvare den private eiendomsretten. Ved ekspropriasjon må utmålingsreglene sikre at det reelle tapet dekkes. Partiprogram BOLIGSAKER RETTSVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre at tomtefestelovens regler om festeavgift, innløsingstid og innløsningssum ikke påfører grunneier tap. Partiprogram BOLIGSAKER RETTSVESEN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil støtte tilrettelegging for økt bruk av bioenergi i lokal– og fjernvarmeanlegg og utforme finansierings- ordninger som bidrar til innføring av vannbåren varme i eksisterende bygninger. Partiprogram BOLIGSAKER ELEKTRISITET ENERGI
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå å grunnlovsfeste retten til bolig. Partiprogram BOLIGSAKER GRUNNLOVEN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil sette i gang en storstilt sosial boligbygging, med vekt på ikke-kommersielle utleieboliger og studentboliger. Partiprogram BOLIGSAKER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV mener det må lages en lov om ikke-kommersielle leieboliger. Partiprogram BOLIGSAKER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti For å sikre flere innpass på boligmarkedet, vil SV skape en ny sektor for prisregulerte boliger. Partiprogram BOLIGSAKER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå at det skal bli lovlig å bebo hus som er regulert til boligformål, men som ikke har vært i bruk de siste årene. Partiprogram BOLIGSAKER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil utvide den kommunale ekspropriasjonsretten til boliger eid for næringsformål slik at denne bebyggelsen kan benyttes til samfunnsnyttige formål. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV mener kommunene må få mulighet til å pålegge vedlikehold. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV mener at framtidig boligfeste må forbys, og at boliger på festet grunn skal kunne innløses til en rettferdig pris. Partiprogram BOLIGSAKER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil bidra til at psykisk syke med lav inntekt og ustabile boforhold gis tilbud om tilrettelagt bolig og arbeidsplass. Partiprogram BOLIGSAKER HELSEVESEN SYSSELSETTING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV ønsker også å opprette egne bofellesskap forbeholdt kvinner i forbindelse med behandling og rehabilitering. Partiprogram BOLIGSAKER HELSEVESEN LIKESTILLING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil motarbeide diskriminering på boligmarkedet gjennom en streng håndheving av antidiskrimineringslovverket, informasjons– og holdningsarbeid og en sterkere statlig boligpolitikk. Partiprogram BOLIGSAKER MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil gjennomgå boligkjøpernes rettigheter ved kjøp av ny og brukt bolig, jf blant annet NOU 2009:6. Regjeringserklæring BOLIGSAKER FORBRUKERSAKER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sikre at flere får tilgang til bostøtte, gjennom oppfølging av St.prp. nr. 11 (2008-2009) Ei styrkt bustøtte. Regjeringserklæring BOLIGSAKER SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil føre en sosial boligpolitikk slik at alle skal kunne disponere en god bolig i et godt bomiljø. Regjeringserklæring BOLIGSAKER SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Boligpolitikken skal styrkes gjennom at det legges til rette for høy nybygging blant annet gjennom aktiv bruk av Husbanken, satsing på billige utleieboliger til ungdom og vanskeligstilte og en god bostøtteordning. Regjeringserklæring BOLIGSAKER HUSBANKEN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) [Regjeringen] vil også sikre at tilskudd til ikke-kommersielle boliger blir brukt som forutsatt. Regjeringserklæring BOLIGSAKER BYGNINGSVESEN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil arbeide for å avskaffe bostedsløshet ved å skaffe flere kommunalt disponerte utleieboliger, boliger med oppfølgingstjeneste og ikke- kommersielle utleieboliger. Regjeringserklæring BOLIGSAKER SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil gi flere leiere i kommunale boliger mulighet til å kjøpe boligen. Regjeringserklæring BOLIGSAKER SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil vurdere en leieprisindeks som gjør det mulig for leietakere og utleiere å finne gjengs leiepris. Regjeringserklæring BOLIGSAKER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil utvide ordningen med husleietvistutvalg til å omfatte flere byer. Regjeringserklæring BOLIGSAKER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil videreutvikle Startlån-ordningen slik at flere unge får mulighet til å eie egen bolig. Regjeringserklæring BANKER BOLIGSAKER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil gjøre nødvendige tilpasninger for å forebygge problemer med lavinnskuddsborettslag. Regjeringserklæring BOLIGSAKER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil bidra gjennom boligstilskuddet til at flere funksjonshemmede og eldre kan bli boende lenger hjemme. Regjeringserklæring BOLIGSAKER FUNKSJONSHEMMEDE OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil ha mål om å bygge 1000 studentboliger i året. Regjeringserklæring BOLIGSAKER STUDIEFINANSIERING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å motvirke spekulasjon i boligmarkedet ved å øke beskatningen av næringseiendom og boliger som ikke er primærboliger der folk bor selv. Partiprogram BOLIGSAKER SKATTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å satse sterkere på energieffektivisering både i industri, næringsbygg og husholdninger. I løpet av perioden skal passivhus-standard innføres for nye bygg, og nesten-null-energibygg vedtas som standard fra 2020. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI INDUSTRI MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Enova-støtten til husholdninger økes for å bidra til installering av solvarmeanlegg, pelletskaminer, varmepumper og lignende, og at ordningene utvides til også å omfatte tiltak for energieffektivisering. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for støtte tiltak for økt kompetanse i byggenæringen når det gjelder energieffektive bygg. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI MILJØVERN NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for utfasing av all bruk av fossil energi i bygg innen 2020. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det legges til rette for utbygging av plusshus, og at kraft fra plusshus og mikrokraftverk enkelt kan selges til strømnettet. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI MILJØVERN NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti En nasjonal boligplan: Alle skal ha et hjem. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å bedre barns bomiljøer gjennom en aktiv sosial boligpolitikk. Partiprogram BARN BOLIGSAKER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en nasjonal boligplan. En slik plan må sette klare forventninger til kommunene gjennom statlige planretningslinjer som pålegger kommunene å bygge nok boliger til å holde tritt med befolkningsveksten. Samtidig må staten kunne pålegge kommuner og fylkeskommuner regionalt plansamarbeid i pressområder. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det opprettes offentlige utbyggingsselskap som sørger for at det bygges på flere av de tomtene som i dag er ferdig regulert for boligformål, særlig i pressområdene. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det iverksettes initiativer for at kommunene skal kunne opprette kommunale tomte- og utbyggingseselskap som sørger for planlegging, oppkjøp og utbygging. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det innføres en leietrygghetslov for å sørge for etablering av flere ikke-kommersielle utleieboliger. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det bygges minst 2000 studentboliger årlig, og gjennomgå måten studentboligene finansieres på for å sørge for mest mulig utbygging. Statlig tilskuddsandel bør økes. Partiprogram BOLIGSAKER HØYERE UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å legge til rette for boligbygging i regi av boligsamvirke og borettslag. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Husbanken styrkes for å øke boligbyggingen, og gi flere mulighet til å komme inn på boligmarkedet. Partiprogram BOLIGSAKER HUSBANKEN SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å bedre startlånsordningen og boligtilskuddene til privatpersoner. Styrke ordningen med å tilby kommuner gunstige lån til tomtekjøp og boligbygging og til ikke-kommersielle boligprosjekter og boligleasingsprogram (leie til eie-modeller). Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at kommunene tilbys gunstige lån til tomtekjøp og boligbygging, og støtte til ikke-kommersielle boligprosjekter og boligleasingprogram. SV vil gi folk mulighet til å lease en bolig og senere velge å kjøpe den. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å fjerne skattefordelen i formuesberegningen for bolig nummer to for å dempe prisveksten og redusere boligspekulasjonen. Partiprogram BOLIGSAKER SKATTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å lovfeste kommunenes ansvar for hjelp til vanskeligstilte på boligmarkedet. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å øke kommunenes frihet til å sette eiendomsskatt, og gjøre den progressiv. Partiprogram BOLIGSAKER SKATTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å innføre et samarbeidsprogram for oppgradering av dårlige bomiljøer, mellom stat og kommunene, for å sikre barn en trygg oppvekst. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for sikre at mennesker med utviklingshemming får reell mulighet til selv å velge hvordan og med hvem de vil bo, Husbanken må bare gi tilskudd til prosjekter som ikke fører til nye store institusjoner. Partiprogram BOLIGSAKER HUSBANKEN SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV støtter gjeldende krav i Teknisk forskrift til tilgjengelighet og energieffektivitet. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å forby framtidig tomtefeste, og at boliger på festet grunn skal kunne innløses til en rettferdig pris. SV vil ikke avvikle tomtefesteinstituttet for fritidsboliger, under forutsetning av at avgiftsnivået holdes på et akseptabelt nivå Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for arbeide for sterkere regulering av husleiemarkedet for å dempe prisene. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det bygges nok omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Partiprogram BOLIGSAKER OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at bosted med oppfølging skal defineres som en del av behandlingsopplegget og at folk må få botilbud i varige boliger. Partiprogram BOLIGSAKER HELSEVESEN RUSMIDLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV skal fremme og støtte grunnlovsforslag som fastslår at alle mennesker har rett til en bolig. Partiprogram BOLIGSAKER GRUNNLOVEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for et bedre beskyttet botilbud for ofre for menneskehandel. Partiprogram BOLIGSAKER MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Hovedprioriteringer for SV i perioden: raskere bosetting. Kommuner som inngår langvarige avtaler om bosetting må belønnes. Partiprogram BOLIGSAKER INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å sikre egnede botilbud til ofre for menneskehandel. Partiprogram BOLIGSAKER INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil bygge 2000 studentboliger årlig med 50 prosent statstilskudd. Partiprogram BOLIGSAKER HØYERE UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil sørge for at studentboliger blir et eget reguleringsformål i plan- og bygningsloven. Partiprogram BOLIGSAKER HØYERE UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil la Enova gi støtte til utbygging av plusshus i alle størrelser. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil frita omsetning av plusshus fra dokumentavgift. Partiprogram AVGIFTER BOLIGSAKER ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil opprette et tilbud om energisjekk av boligbygg. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil stimulere til økt sparing gjennom å heve skattefradraget for sparing i individuelle pensjonsspareordninger til 40 000 kroner årlig og heve både prosentsats og årlige og samlede beløpsgrenser i BSU-ordningen. Partiprogram BOLIGSAKER SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre ti års reklamasjonsfrist ved nyboligsalg og kreve obligatorisk tilstandsrapport ved salg av bolig. Partiprogram BOLIGSAKER FORBRUKERSAKER
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre servicehefte for boligen bygget på eiendomsregisteret. Partiprogram BOLIGSAKER FORBRUKERSAKER
2013-2017 Venstre Venstre vil opprette finansieringsordninger som stimulerer kommunene til å sikre at rusavhengige får tilstrekkelig bolig- og rehabiliteringstilbud utenfor rusmiljøer. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER RUSMIDLER
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre en ordning for hjemkjøp av boliger, hvor en leid kommunal bolig på sikt kan bli eid bolig. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Venstre Venstre vil øke Husbankens lånerammer slik at det skal kunne gis lån til ordinære utleieboliger på samme måte som til sosialboliger når disse er prioritert av kommunen. Partiprogram BOLIGSAKER HUSBANKEN
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre tilgang på startlån for vanskeligstilte. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre et veiledende egenkapitalkrav på 10 prosent ved kjøp av bolig, men la bankene få utøve skjønn ved lånetilsagn bl.a. basert på utsikter til framtidig inntekt. Partiprogram BANKER BOLIGSAKER
2013-2017 Venstre Venstre vil øke beløpsgrensene til Boligsparing for ungdom (BSU) til hhv 30.000 årlig og totalt 300.000 kroner og øke prosentsatsen i Skattefradraget fra 20 til 28 prosent. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Venstre Venstre vil bygge 2000 studentboliger årlig. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Venstre Venstre vil heve kostnadsrammen for studentboliger og øke tilskuddet til nye boligenheter. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Venstre Venstre vil gi utbyggere/byggherre adgang til å avskrive slitasje på studentboliger og andre utleieboliger på lik linje med kontor og næringsbygg. Partiprogram BOLIGSAKER SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil utforme et nytt regelverk for utleieboliger med mulighet for hjemkjøp for leietakere i offentlig eide bygg eller hvor utleier har langsiktige avtaler med kommunen. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Venstre Venstre vil forenkle regelverket for utleie av del av egen bolig, og gi større grad av avtalefrihet når krav om rømningsveier og brannsikkerhet er oppfylt. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Venstre Venstre vil gi Husbanken økte rammer for å gi lån til finansiering av utleieboliger. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Venstre Venstre vil gjøre ordningen med Husleietvistutvalg til en landsdekkende ordning. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Venstre Venstre vil at staten skal bidra til å styrke profesjonaliteten i leiemarkedet. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke forskning og utviklingsarbeid som kan bidra til å gjøre nye boliger utslippsnøytrale og funksjonelle. Partiprogram BOLIGSAKER MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil erstatte detaljkrav med funksjonskrav der det er hensiktsmessig. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Venstre Venstre vil prioritere gode lokale og regionale kollektivløsninger i byområder og slik redusere presset i boligmarkedet. Partiprogram BOLIGSAKER MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil beholde miljøkrav til bygg, men forenkle ved å sette resultatmål og redusere detaljkrav. Partiprogram BOLIGSAKER MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil gi kommunene mulighet til å ha strengere miljøkrav enn de nasjonale. Partiprogram BOLIGSAKER MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil stille krav til universell utforming av nye, større bygningsprosjekter, men forenkle for å hindre unødvendig kostnadsdrivende effekt. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Venstre Venstre vil samordne statlige myndigheters behandling av arealplaner og sikre at eventuelle innsigelser er avveid og koordinert. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Venstre Venstre vil overføre det økonomiske ansvaret for arkeologiske utgravinger i forbindelse med utbygging fra utbyggere til staten. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Venstre Venstre vil gjennomgå alle forskrifter tilhørende plan- og bygningsloven med sikte på raskere saksbehandling, herunder å fjerne ordninger som gir kommunene motiver for å bruke lenger tid enn nødvendig på godkjenning av utbyggingsplaner. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Venstre Venstre vil redusere kravet til detaljeringsgrad i utbyggingsplaner slik at disse raskere kan tilpasses endrede rammevilkår eller konjunkturer. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Venstre Venstre vil vurdere andre tvisteløsningsordninger mellom utbyggere og berørte parter ved utbygging enn det ordinære domstolsapparatet med sikte på raskere privatrettslige avklaringer. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Høyre Høyre vil bygge flere studentboliger og endre samskipnadsloven slik at det åpnes for offentlig-privat samarbeid og nye utbyggingsmodeller, samt oppmuntre til bygging av flere private studentboliger. Partiprogram BOLIGSAKER STUDIEFINANSIERING
2013-2017 Høyre Høyre vil se boligutbygging og kollektivtransport i sammenheng ved planlegging og byutvikling. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Høyre Høyre vil si nei til boligskatt. Partiprogram BOLIGSAKER SKATTER
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke ordningen med Boligsparing for ungdom (BSU). Partiprogram BOLIGSAKER SKATTER
2013-2017 Høyre Høyre vil begrense innsigelsesadgangen for statlige myndigheter og styrke det kommunake selvstyret også i spørsmål om boligbygging. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Høyre Høyre vil begrense muligheten for innsigelser der planforslaget er i samsvar med overordnede planer. Partiprogram BOLIGSAKER BYGNINGSVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil etablere tydelige kriterier for hva som utgjør nasjonale interesser i plan- og reguleringssaker. Partiprogram BOLIGSAKER BYGNINGSVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil samle boligpolitiske spørsmål i ett departement for å sikre en mer helehetlig strategi og et tydelig ansvar som pådriver for å sikre tilstrekkelig boligbygging. Partiprogram BOLIGSAKER DEPARTEMENTER
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre en god ordning for bostøtte. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Høyre Høyre vil i samarbeid med byggenæringen forenkle TEK 10 for å redusere byggekostnadene. Partiprogram BOLIGSAKER BYGNINGSVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil vurdere muligheten for å senkte terskelen for startlån, slik at flere kan få mulighet til å eie egen bolig. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Høyre Høyre vil utikle modeller for delt eierskap mellom lånetaker og det offentlige, hvor selveierskap er målet. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil legge til rette for økt regulering av tilgjengelige tomter i kommunene ved å sette en stopper for mange av dagens innsigelser fra staten og fylkesmenn. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil la private bygge studentboliger på lik linje med studentsamskipnadene. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne lov om eiendomsskatt. Partiprogram BANKER BOLIGSAKER FINANSER GRUNNLOVEN NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet er motstandere av dagens strenge strandsonepolitikk og boplikten. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at ved båndlegging av privat jord skal det gis full erstatning. Partiprogram BOLIGSAKER FINANSER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at forvaltningen av strandsonen skal skje lokalt. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil redusere krav til egenfinansiering av bolig. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil øke boligbygging som vil føre til lavere boligpriser. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne krav i plan- og bygningsloven, noe som vil føre til lavere boligpriser. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil bygge 2000 studentboliger i året. Partiprogram BOLIGSAKER HØYERE UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil definere tydeligere hva som er overordnede nasjonale interesser, sørge for at statlige aktører koordinerer seg bedre i planprosessene og ha som mål å begrense bruken av innsigelser i lokal og regional planlegging. Partiprogram BOLIGSAKER BYGNINGSVESEN DISTRIKTSPOLITIKK LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre allmenn tilgang til fjell, fjord og sjø og videreføre oppkjøpsordningen for strandeiendom. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil tilrettelegge for at alle skal få gleden av naturopplevelser. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere til økt bruk av tre i nybygg. Partiprogram BOLIGSAKER BYGNINGSVESEN SKOGBRUK
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil øke de boligsosiale tilskuddene og sikre at en større andel av disse nyttes i ikkebelastede boområder. Partiprogram BOLIGSAKER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke forbrukernes krav på informasjon ved boligkjøp, og sikre kjøper bedre mot feil og mangler ved boligen. Partiprogram BOLIGSAKER FORBRUKERSAKER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil innføre strengere krav til markedsføring av forbrukslån. Partiprogram BOLIGSAKER FORBRUKERSAKER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sette klare mål for boligbyggingen. etablere offentlige modeller for beregning av fremtidig byggebehov hvor det beregnes hva som må bygges i ulike regioner for å holde tritt med befolkningsveksten i årene som kommer. styrke den statlige koordineringen av boligpolitikken. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke Husbankens rolle som det sentrale statlige forvaltningsorganet og virkemidlet for boligbygging blant annet ved å øke Husbankens lånerammer. Partiprogram BOLIGSAKER HUSBANKEN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke startlånordningen slik at flere unge kan få lån til etablering i egen bolig. Partiprogram BOLIGSAKER HUSBANKEN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil pålegge kommunene å utarbeide boligplaner for langsiktig og helhetlig arealanvendelse, boligbygging og utvikling av infrastruktur og samferdsel basert på forventet befolkningsutvikling og kommunenes tomtetilgang. Vi må utnytte arealet i byene bedre. Planene må også omhandle mulighetene for fortetting og fornyelse av eksisterende boligmasse. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil unngå målkonflikten mellom ulike offentlige instanser. Kommunene skal møte en stat som er samordnet om sine prioriteringer. Vi vil gjennomgå hvordan det statlige innsigelsesinstituttet praktiseres og se på om det er behov for nye regler. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere å åpne for flere varianter av «fra leie til eie» for allmennheten. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil etablere samarbeid med ulike myndighetsnivåer (fylkesmann, kommuner og fylkeskommuner) hvor man indentifiserer areal som det ikke i utgangspunktet finnes byggebegrensninger på og klarere disse for raskere bygging (Vestfold-modellen). Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at kommunene klargjør tilstrekkelig tomteareal, også gjennom tomter i kommunens eie. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomgå kommunens innflytelse i boligbygging i tilfeller hvor [landbruks-, natur- og friluftsområder] omreguleres til boligformål. Partiprogram BOLIGSAKER LANDBRUK NATURVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at kommunene i pressområdene kan regulere store boligprosjekter som også gir mulighet til boligetablering for ungdom. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER UNGDOMSARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere å innføre en statlig låneordning eller andre verktøy for å legge til rette for at kommunene kan foreta strategiske tomtekjøp. I vurderingen skal blant annet kommunenes gjeldsnivå inngå. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNENES ØKONOMI STATSLÅN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil fremme økt utbygging av ikke-kommersielle utleieboliger blant annet gjennom boligsamvirket, og utvikle modeller hvor ungdom gradvis kan kjøpe utleieboligen. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER UNGDOMSARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at områder med stort press på studentboligene prioriteres. Partiprogram BOLIGSAKER STUDIEFINANSIERING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomgå kvalitetskravene til studentboliger. Partiprogram BOLIGSAKER BYGNINGSVESEN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at kommuner kan inngå i partnerskap med lokale boligbyggelag og andre seriøse aktører for å bidra til realisering av ikke-kommersielle utleieboliger. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere de samlede virkningene av kvalitetskravene som er stilt til boligbygging på alle nivåer, og vurdere geografisk differensierte krav i byggeforskriftene. Partiprogram BOLIGSAKER BYGNINGSVESEN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til å øke effektivitet i byggebransjen ved å fremme innovasjon, bruken av offentlige byggemodeller (BIM) og satsing på flere lærlinger gjennom skjerpede krav til anbud, innkjøp og kontrahering når offentlige myndigheter er avtalepart. Partiprogram BOLIGSAKER NÆRINGSUTVIKLING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil tilrettelegge finansieringsordninger for ombygginger av boliger for å forberede en god alderdom i egen bolig. Partiprogram BOLIGSAKER FINANSER OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at Husbanken har virkemidler for å finansiere boliger i grisgrendte strøk. Partiprogram BOLIGSAKER DISTRIKTSPOLITIKK HUSBANKEN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for økt boligbygging i byene. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bygge flere idrettsanlegg, særlig innenfor presseområder, befolkningstette områder og storbyer. Partiprogram BOLIGSAKER IDRETT
2013-2017 Arbeiderpartiet En offensiv boligpolitikk må være særlig rettet mot at unge kan få skaffe seg en bolig. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet mener det er en sentral politisk oppgave å legge til rette for at det bygges nok boliger. Staten må sikre gode rammebetingelser for boligbygging. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet ønsker at kommuner med en offensiv og fremtidsrettet boligpolitikk skal møte en konstruktiv og samordnet stat. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet vil fortsette å kjempe for at de som i dag fester tomt til bolig eller fritidseiendom, skal bli eiere av sine tomter. Arbeiderpartiet vil derfor gjennomgå lovverket med sikte på å vurdere mulighetene for å styrke festernes innløsningsrett. . Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet vil arbeide for at tomtefesteavgiften skal holde seg på et rimelig nivå som ivaretar de boligsosiale hensyn som ligger til grunn for dagens lovgivning. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil innføre fradrag i skatt (ROT) for den som engasjerer noen til å utføre rehabilitering, oppussing eller tilbygg på boligen sin. Partiprogram BOLIGSAKER OMSORGSTJENESTER SKATTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil styrke BSU-ordningen, slik at man kan spare minst 50 000 kroner i året og 500 000 kroner totalt. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil forenkle plan- og bygningsloven slik at planprosessene går raskere og slik at færre byggetiltak blir søknadspliktige. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil øke midlene til tilpasningstilskudd gjennom Husbanken for at blant annet eldre og funksjonshemmede kan tilrettelegge egne boliger. Partiprogram BOLIGSAKER FUNKSJONSHEMMEDE HUSBANKEN OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil styrke Husbankens virkemidler for at langt flere vanskeligstilte kan eie egen bolig. Partiprogram BOLIGSAKER HUSBANKEN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at kommunene sikres økonomiske rammer til å gi oppfølgingstjenester til personer som har vanskeligheter med å ha en stabil bosituasjon. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil styrke Husbanken som samarbeidspartner og tilrettelegger for kommunene blant annet gjennom å øke kompetansetilskuddet. Det forventes at kommunene fører en aktiv boligpolitikk, både når det gjelder boligforsyningen i sin alminnelighet, og for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil bygge minst 1500 studentboliger i året, ved at man blant annet gir studentsamskipnadene momsfritak for bygging, vedlikehold og rehabilitering av studentboliger. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet ønsker å videreføre gunstige beskatningsregler for primærboligen. Partiprogram BOLIGSAKER SKATTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil øke formuesverdien på sekundærbolig. Partiprogram BOLIGSAKER SKATTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil tilrettelegge for full elektronisk saksbehandling av byggesaker i alle kommuner. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2013-2017 Senterpartiet Sp vil utarbeide en helhetlig plan som bedrer aleneboende sin situasjon på boligmarkedet. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet mener det er nødvendig med særskilte tiltak som sikrer boligforsyningen i utkantområder med behov for mer boligbygging. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at boligpolitikken skal legge til rette for energieffektive hus og universell utforming. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet vil først og fremst bygge flere studentboliger, men også på sikt innføre elleve måneders studiestøtte. Partiprogram BOLIGSAKER STUDIEFINANSIERING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil øke potten for tilpasningstilskuddet som gis for å bygge om boliger og for å installere heis i eldre bygårder der de eldre bor. Partiprogram BOLIGSAKER OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil ha en ny eldrepolitikk med en tredelt boligsatsing: tilpasning av egen bolig, bygging av flere omsorgsboliger og bygging av flere sykehjemsplasser. Partiprogram BOLIGSAKER HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil øke BSU-grensen til 300 000 kroner, sette maksimalt sparebeløp per år til 30 000 kroner, sette skattefradraget til 30 prosent av årlig spart beløp, og endre maksalderen fra 33 til 35 år. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke Husbankens ordninger for finansiering av universell utforming av boliger, både ved forbedring av eksisterende boliger, og ved å øke tilgangen på universelt tilrettelagte boliger på utleiemarkedet. Partiprogram BOLIGSAKER FUNKSJONSHEMMEDE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere til etablering av flere seniorboliger gjennom statlige støtteordninger. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gi studentsamskipnadene tilskudd til 3 000 nye studentboliger i året. Partiprogram BOLIGSAKER HØYERE UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for at det bygges flere plusshus, og at nettleverandører av strøm skal ha en plikt til å ta imot overskuddsstrøm fra plusskunder. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil videreføre og styrke Husbankens oppgaver og målsettinger. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for å skaffe boliger og botrening til vanskeligstilte i boligmarkedet med særlig vekt på bekjempelse av bostedsløshet. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil utvide mulighetene for å få lån i Husbanken – både til kjøp av bolig (Startlån) og til nybygging. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke Husbankens rolle i den sosiale boligpolitikken. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gi Husbanken en større rolle i å sikre høy boligbygging med gode kvaliteter. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det utvikles nye stimuleringsordninger gjennom Husbanken for en mer aktiv kommunal tomte- og planpolitikk. Områdeplanlegging må få en mer fremskutt plass. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil stille statlige krav til økt utnyttelsesgrad slik at kommunene må legge til rette for mer fortetting og høyhusbebyggelse, særlig rundt sentrale kollektivknutepunkt i byer og tettsteder. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil øke kvaliteten på lekeområder for barn i områder med høy fortetting. Partiprogram BARN BOLIGSAKER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil etablere statlige planretningslinjer for tilstrekkelig regional boligbygging i områder med vekstpress. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at staten inngår forpliktende partnerskap med kommunene om utbygging av kollektivtransport. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil etablere gode ordninger for «leie-før-eie» for vanskeligstilte, der leien til kommunen fungerer som avdrag på egen bolig, slik at en kan kjøpe ut boligen etter en viss tid dersom en har vist seg betalingsdyktig. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil opprette en «leie-før-eie»-ordning under Husbanken for unge førstegangsetablerere der leien til Husbanken fungerer som avdrag på egen bolig, slik at en kan kjøpe ut boligen når en har spart opp egenkapital og kan få lån. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere til bygging av flere miljøvennlige boliger med redusert energibehov. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil utvide bostøtteordningen. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil øke tilskuddsrammen til bygging av studentboliger til minst 50 prosent av en kostnadsramme på 850 000 kroner i de store byene og 750 000 kroner ellers. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at 10 prosent av studentboligene bør være universelt utformet. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil øke kostnadsrammen for studentboliger og øke tilskuddet til studentboliger til 50%. Partiprogram BOLIGSAKER STUDIEFINANSIERING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at kommunale og andre ikke-kommersielle utleieboliger skal utgjøre minst 25 % av nybyggingen, inntil behovet er dekket. Det må etableres et eget program i regi av Husbanken, med nødvendig finansiering for å bidra til at dette målet blir nådd. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at Husbanken også skal gi lån til enkeltpersoner som vil kjøpe eller oppføre boliger, på samme vilkår som dagens startlån og uten behovsprøving. Det skal kun gis til boliger av utpreget nøktern standard og størrelse. Partiprogram BOLIGSAKER HUSBANKEN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre tilgang på startlån for vanskeligstilte, og øke beløpsgrensen gjennom å utvide nedbetalingstiden fra 20 til 30 år. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at Husbanken i større grad skal medfinansiere kommunale oppkjøp av boliger i storbyområdene. Partiprogram BOLIGSAKER HUSBANKEN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bygge minst 3 000 studentboliger per år inntil behovet er dekket. Partiprogram BOLIGSAKER STUDIEFINANSIERING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at det satses på oppkjøp av større boliger som kan deles eller bygges om til generasjonsboliger. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bidra til å hindre at boliger og næringslokaler som kan ombygges til boliger blir stående tomme. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil heve taket for BSU-ordningen (Boligsparing for ungdom) til 4G (kr. 328.488 i 2012). Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil tilpasse bostøtteordningen til å inkludere beboere i bokollektiv. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at NAV skal stille depositum i stedet for sosial garanti til brukere som trenger hjelp til å skaffe bolig. Partiprogram BOLIGSAKER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forenkle bygningsdelen av og teknisk forskrift til plan- og bygningsloven og lempe på kravene til universell utforming for de minste boligene. Dette for å gjøre det mulig å bygge enkelt, miljøvennlig og billig, og legge til rette for mer selvbygging. Det må bli enklere å bruke naturmaterialer som halm, leire, stein og ulike typer treverk. Partiprogram BOLIGSAKER FUNKSJONSHEMMEDE
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil opprette selvbygging som en egen kategori i plan- og bygningsloven, hvor begrepet selvbygging blir definert og underlagt et eget regelverk for slike byggesaker. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stille strengere energikrav til store boliger enn til små. Krav til energieffektivitet kan sløyfes dersom boligen er selvforsynt med energi og ikke henter strøm fra nettet. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at kommunale planer skal kunne sette øvre, men ikke nedre, grenser for størrelsen på nye boliger, og at det ikke alltid må settes krav om minste antall parkeringsplasser per bolig. Partiprogram BOLIGSAKER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil etablere et samarbeidsprosjekt mellom staten og byggebransjen for å få ned kostnadene samt bedre sikkerheten og kvaliteten i byggebransjen. Partiprogram BOLIGSAKER BYGNINGSVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forenkle kravene til utleieboliger. Regjeringserklæring BOLIGSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil etablere et permanent byggekostnadsprogram i samarbeid med bransjen. Regjeringserklæring BOLIGSAKER BYGNINGSVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fjerne boplikten. Regjeringserklæring BOLIGSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke ordningen med Boligsparing for ungdom (BSU). Regjeringserklæring BANKER BOLIGSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sørge for gode rammebetingelser for boligbygging. Regjeringserklæring BOLIGSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stimulere til utbygging rundt sentrale kollektivknutepunkt i byer og tettsteder og mot sentrumsnære områder med mulighet for utbygging med mindre arealkonflikter. Regjeringserklæring BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gå igjennom byggeforskriftenes effekt når det gjelder pris og byggeaktivitet for de minste boligene. Regjeringserklæring BOLIGSAKER BYGNINGSVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sørge for en god og fleksibel bostøtteordning. Regjeringserklæring BOLIGSAKER BYGNINGSVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil praktisere egenkapitalkravet på en fleksibel måte slik at det hensyntar boligkjøpers betalingsevne. Regjeringserklæring BANKER BOLIGSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bygge ut flere studentboliger og forenkle regelverket slik at det blir enklere å samarbeide med private. Regjeringserklæring BOLIGSAKER STUDIEFINANSIERING UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil åpne for forpliktende avtaler mellom stat og kommune om boligbygging og bygging av infrastruktur som en del av bypakkene. Regjeringserklæring BOLIGSAKER JERNBANER SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at unge med nedsatt funksjonsevne, som trenger tilpasset bolig, gis tilbud om dette utenom sykehjem. Partiprogram BOLIGSAKER FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at eldre med nedsatt funksjonsevne skal sikres tilbud og egnede boforhold, og at dette må gjenspeiles i overføringene til kommunene. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNENES ØKONOMI OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi studentsamskipnadene tilskudd til 3 000 nye studentboliger i året. Partiprogram BOLIGSAKER HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke tilskuddsrammen til bygging av studentboliger til minst 50 prosent av en kostnadsramme på 850 000 i de store byene og 750 000 ellers. Partiprogram BOLIGSAKER HØYERE UTDANNING STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprette flere botilbud til ofre for menneskehandel. Partiprogram BOLIGSAKER INNVANDRERE SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en innovativ tilnærming til utbedring av eksisterende boligmasse og utvikling av nye boformer [for eldre]. Partiprogram BOLIGSAKER OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha flere fleksible støtteordninger som stimulerer til ombygginger slik at flere eldre kan bli boende i sin eksisterende bolig. Partiprogram BOLIGSAKER OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for tilskuddsordninger til ulike typer generasjonsboliger. Partiprogram BOLIGSAKER FAMILIE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre plass i tilrettelagte boenheter for personer med demens som trenger dette. Partiprogram BOLIGSAKER OMSORGSTJENESTER SYKDOMMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil bygge slik at en kan bruke enhetene enten som sykehjem eller som omsorgsbolig. Partiprogram BOLIGSAKER OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at botilskuddet skal økes og gis til flere som trenger økonomisk tilskudd. Kommunene må i samarbeid med Husbanken ha økt innsats mot bostedsløshet. Partiprogram BOLIGSAKER HUSBANKEN KOMMUNER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi barnefamilier som trenger det tilbud om egnede familieleiligheter i trygge bomiljøer. Partiprogram BOLIGSAKER FAMILIE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre gode støtteordninger til konvertering av fossil energibruk i husholdninger som oppfølging av det vedtatte forbudet mot oljefyring i husholdninger som trer i kraft i 2020. Partiprogram BOLIGSAKER FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gjøre privatboliger, næringsbygg og offentlige bygninger mer miljø- og klimavennlige gjennom fremtidsrettede miljøkrav og gode støtteordninger. Partiprogram BOLIGSAKER MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for at det bygges flere plusshus, og at nettleverandører av strøm skal ha en plikt til å ta imot overskuddsstrøm fra plusskunder. Partiprogram BOLIGSAKER MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi økte midler til kompetansehevingsprogrammer som for eksempel Lavenergiprogrammet. Partiprogram BOLIGSAKER MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for at det offentlige som en stor utbygger går foran ved å stille strenge energikrav til sine byggeprosjekter. Partiprogram BOLIGSAKER MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det offentlige stimulerer til økt bruk av trevirke i bygninger. Partiprogram BOLIGSAKER SKOGBRUK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for at kommunene sikres tilstrekkelig frihet i planprosessene, slik at boligproduksjonen kan økes, ikke minst gjelder dette i storbyene. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil utrede en ny ordning med sikte på å fjerne dokumentavgiften ved kjøp av bolig finansiert ved innføring av en viss skatt på verdiøkning ved salg av egen bolig. Partiprogram AVGIFTER BOLIGSAKER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil kreve at BSU brukes ved kjøp av første bolig, slik at man ikke kan spare i dette når man allerede eier bolig. Partiprogram BOLIGSAKER SKATTEFRADRAG
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ta i bruk kreative løsninger brukt i andre land for raskt å kunne sette opp flere studentboliger, slik som for eksempel brakke- eller containerstudentbyer av høy kvalitet. Partiprogram BOLIGSAKER STUDIEFINANSIERING UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil legge til rette for økt regulering av tomter i kommunene og redusere antallet innsigelser. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil reversere fordyrende detaljkrav til universell utforming, byggemåte og energikrav knyttet til nybygg. Partiprogram BOLIGSAKER FUNKSJONSHEMMEDE MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil heve grensen for sparing gjennom BSU-ordningen. Partiprogram BOLIGSAKER SKATTEFRADRAG
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne det statlige egenkapitalkravet for boliglån. Partiprogram BANKER BOLIGSAKER STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil la private bygge studentboliger på lik linje med studentsamskipnadene. Partiprogram BOLIGSAKER NÆRINGSLIV STUDIEFINANSIERING UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at offentlige reguleringer og avgifter ved kjøp og salg av bolig settes til selvkost. Partiprogram AVGIFTER BOLIGSAKER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil øke utbyggingstakten av studentboliger. Partiprogram BOLIGSAKER STUDIEFINANSIERING UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil etablere finansieringsordning for bygging av elevhybler etter samme modell som studentboliger. Partiprogram BOLIGSAKER STUDIEFINANSIERING UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil stimulere til at privatpersoner kan finansiere kjøp av egen omsorgsbolig. Partiprogram BOLIGSAKER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne kravet om at man selv eller sine nærmeste ikke kan disponere bolig i Norge i forbindelse med skattemessig utflytting. Partiprogram BOLIGSAKER SKATTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil legge til rette for moderne aldershjemstilbud, Omsorg+, for dem som er for friske for en sykehjemsplass, men som føler seg ensomme og utrygge ved å bo hjemme. Partiprogram BOLIGSAKER OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil fortsatt å opprettholde et gunstig investeringstilskudd for å sikre bygging av flere nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Partiprogram BOLIGSAKER OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for at eldre par skal få muligheten til fortsatt å leve sammen, også i tilfeller hvor det er behov for å flytte til en mer tilrettelagt bolig eller i en institusjon. Partiprogram BOLIGSAKER FAMILIE OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil gjøre det mulig med sykehjem eller omsorgsboligsenter hvor studenter også kan bo mot at de bidrar på ulike måter i bomiljøet. Partiprogram BOLIGSAKER OMSORGSTJENESTER STUDIEFINANSIERING UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil være positive til forsøk som kan bidra til å bygge ny kunnskap om boformer for eldre. Partiprogram BOLIGSAKER OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil øke investeringene i skolebygg. Partiprogram BOLIGSAKER SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil innføre prøveordning med kombinerte omsorgs-/studentboliger. Partiprogram BOLIGSAKER HØYERE UTDANNING OMSORGSTJENESTER STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bygge 3000 studentboliger årlig. Partiprogram BOLIGSAKER STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gi ruspasienter persontilpasset oppfølging knyttet til jobb og bolig. Partiprogram ARBEIDSLIV BOLIGSAKER RUSMIDLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil satse mer på hjemmebaserte tjenester, hjelpemidler og velferdsteknologi som kan gjøre det mulig for flere som ønsker det, å bo hjemme så lenge som mulig. Partiprogram BOLIGSAKER KULTUR OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for tilstrekkelig med sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsplasser for de som trenger det. Partiprogram BOLIGSAKER OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for nye boformer, med brukervennlige og fleksible løsninger, herunder gjennomføre et prøveprosjekt med studentboliger som etableres i tilknytning til sykehjem- og omsorgsboliger hvor studenter kan leie rimelig hybel mot å delta med f. eks sosiale aktiviteter med beboerne. Partiprogram BOLIGSAKER OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil videreføre investeringstilskuddet til bygging/renovering av sykehjem og omsorgsboliger, slik det var før ordningen ble endret i 2016. Partiprogram BOLIGSAKER OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere til at nye og eksisterende bygg reduserer sitt energiforbruk. Partiprogram BOLIGSAKER MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for økt bruk av fornybare materialer som klimatiltak i byggevirksomhet. Partiprogram BOLIGSAKER MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til at befolkningen i områder med stor boligbygging får kort vei til grøntarealer. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER NATURVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil redusere energibruken i offentlige bygg og øke andelen nullutslippsbygg blant kommunale nybygg. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere til økt bruk av tre i nybygg. Partiprogram BOLIGSAKER SKOGBRUK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ruste opp og bygge flere idrettsanlegg, spesielt i områder med lav anleggsdekning. Partiprogram BOLIGSAKER IDRETT
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at kommunene fremdeles skal få mva.-kompensasjon for kommunale boliger slik at kommunene kan opprettholde botilbud til vanskeligstilte. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bygge flere boliger. Partiprogram BOLIGSAKER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil etablere et forpliktende samarbeid om boligpolitikk mellom staten og landets største kommuner. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stille lovkrav om boligplaner i kommunene der hvor ikke kommuneplanen eller andre tilsvarende planer ikke allerede ivaretar dette. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil knytte infrastruktur til boligbygging og øke boligbygging rundt kollektivknutepunktene. Partiprogram BOLIGSAKER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke tilskuddsordningen for fornyelse og fortetting av eksisterende boligmasse. Partiprogram BOLIGSAKER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil trappe opp studentboligbyggingen med mål om 3000 bygde boliger i året. Partiprogram BOLIGSAKER STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil skape et boligmarked for alle. Partiprogram BOLIGSAKER HUSBANKEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere å øke krav om botid før gevinsten ved salg av bolig gjøres skattefri. Partiprogram BOLIGSAKER SKATTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at kommunene gis mulighet til å tildele startlån til unge med liten egenkapital og gode inntektsutsikter. Partiprogram BOLIGSAKER HUSBANKEN KOMMUNER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for flere leie-til-eie-ordninger i samarbeid med private utbyggere, boligbyggelag, kommunen og Husbanken. Partiprogram BOLIGSAKER HUSBANKEN KOMMUNER NÆRINGSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre bedre innløsningsrett for tomtefestere slik at flest mulig kan eie grunn til eget hus eller egen hytte. Partiprogram BOLIGSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil videreføre rentekompensasjon for oppgradering av offentlige skolebygg og utvide den til også å gjelde friskoler. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til mer bruk av offentlig-privat samarbeid (OPS) ved bygging av nye skoleanlegg. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjennomføre universell utforming av samtlige offentlige undervisningsbygg i løpet av ti år. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil heve kostnadsrammen for studentboliger. Partiprogram BOLIGSAKER HØGSKOLER HØYERE UTDANNING LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at det skal bygges minimum 3000 studentboliger årlig, og at tilskuddet til nye boligenheter skal økes. Partiprogram BOLIGSAKER HØGSKOLER HØYERE UTDANNING LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi studentsamskipnadene støtte til kjøp av eksisterende bygg for bruk og ombygging til studentboliger. Partiprogram BOLIGSAKER HØGSKOLER HØYERE UTDANNING LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at studentboliger blir et eget reguleringsformål i plan- og bygningsloven. Partiprogram BOLIGSAKER HØGSKOLER HØYERE UTDANNING LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal redusere energibruken i bygningsmassen med 10 TW innen 2030 gjennom energieffektivisering. Partiprogram BOLIGSAKER ELEKTRISITET ENERGI LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil at minst en tredjedel av 10 TWh på reduksjonen av energibruken skal nås gjennom energieffektivisering i boliger. Partiprogram BOLIGSAKER ELEKTRISITET ENERGI LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for flere grønne bygg, som ikke bruker men produserer energi. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi kommunene mulighet til å stille krav til miljø- og klimahensyn i planarbeidet gjennom endringer i plan- og bygningsloven. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at offentlige instanser alltid skal bygge i tråd med prinsippene for grønn by- og stedsutvikling. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil gi kommuner mulighet til sikre at nye og eksisterende bygg blir mer miljøvennlig gjennom innføring av grønn eiendomsskatt med skattelette tilpasset investeringene. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil gi fylkeskommunene/de nye regionene i oppgave å utarbeide regionale planer i samarbeid med kommunene for samordning av statlige, regionale og lokale planer som sikrer en helhetlig by-, transport- og arealpolitikk. Partiprogram BOLIGSAKER FYLKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at plan- og bygningsloven skal forvaltes i sin helhet av Klima- og miljødepartementet. Partiprogram BOLIGSAKER DEPARTEMENTER LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil tilføre kommunene ressurser til å ivareta klima og miljø i plan- og byggeprosjekter. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil videreføre og utvikle nye programmer og forbildeprosjekter for gode byer. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil støtte Senter for bærekraftig by- og stedsutvikling. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil stille krav om at kollektivinvesteringer skal følges opp med forpliktelser om å bygge tett rundt kollektivknutepunkt. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Venstre Venstre vil stille strengere krav til overvannshåndtering i byer og tettsteder. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til energiproduserende bygg. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for at private husholdninger kan levere strøm på nett. Partiprogram BOLIGSAKER ELEKTRISITET ENERGI LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at Enova og de offentlige innkjøpsreglene skal stille ytterligere krav til miljø- og klimavennlig byggeprosesser. Partiprogram BOLIGSAKER ELEKTRISITET ENERGI LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil stille klimakrav til produksjon og bruk materialer både til bygg og uteanlegg. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til økt bruk av tre som byggemateriale. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at alle nye offentlige bygg skal være energinøytrale eller –positive. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til gode energisparetiltak i eksisterende bygg og i kombinasjon med kulturminnehensyn. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at takflater på offentlige bygg skal så langt som mulig benyttes til energiproduksjon eller utformes aktivt som fordrøyningsareal i lokal overvannshåndtering. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil flytte ut eller etablere nye statlige arbeidsplasser utenfor Oslo som virkemiddel for å skape brede bo- og arbeidsmarkeder i regionene. Partiprogram BOLIGSAKER DISTRIKTSPOLITIKK LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi gode rammevilkår til kommunene som lokal tjenesteprodusent og som utviklingsaktør i regionene. Partiprogram BOLIGSAKER DISTRIKTSPOLITIKK LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil ivareta de mindre kommunene som ikke er en naturlig del av regionale bo- og arbeidsmarkeder, og som av den grunn ikke kan hente gevinster ved sammenslåing/samarbeid. Partiprogram BOLIGSAKER DISTRIKTSPOLITIKK LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil prioritere regionale utviklingsmidler og støtte opp under regionale innovasjonsstrukturer. Partiprogram BOLIGSAKER DISTRIKTSPOLITIKK LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil revidere byggeteknisk forskrift med strengere krav til energieffektivitet, klimagassreduksjoner og levetidsberegninger. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at offentlige byggherrer alltid skal vektlegge tre som alternativ, også for større og høyere bygninger. Tre som alternativ må utredes som alternativ før beslutninger som gir føringer for materialvalg tas ved offentlige formålsbygg. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at prinsippet om fossilfri bygge- og anleggsplass ligger til grunn ved offentlige byggeprosjekter. Norge bør implementere EUs bygningsdirektiv og innføre krav om nær nullenergibygg i 2020. Partiprogram BOLIGSAKER EU/EØS LOKALFORVALTNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil at offentlige byggeprosjekter skal ha som mål å kutte klimagassutslippene med minimum 40 prosent fra materialbruk, transport og energiforbruk. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI LOKALFORVALTNING MILJØVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil at norske offentlige myndigheter og næringsliv skal være internasjonalt ledende på innovativ bruk av biomasse fra skogen i bygninger, energiforsyning og produksjonsprosesser. Partiprogram BOLIGSAKER LANDBRUK LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKOGBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil ikke tillate bygging av fritidsboliger, boliger og næringsbygg på dyrka mark. Partiprogram BOLIGSAKER JORDBRUK LANDBRUK LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil videreutvikle og styrke trebasert innovasjonsprogram under Innovasjon Norge i kombinasjon med strengere krav til økt bruk av tre i statlige byggeprosjekt. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING SKOGBRUK
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere byggebransjen til nyskaping og økt bruk av tre som byggemateriale. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil beholde konsesjonsloven, men avvikle priskontrollen og boplikten på skogseiendommer. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere kommunene til å tilby flere boliger som er tilpasset ulike behov lage en ordning for hjemkjøp av kommunal bolig. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil bygge flere omsorgsboliger med et tjenestetilbud som er tilpasset individuelle behov, som gir trygghet og reduserer behovet for institusjonsplass. Partiprogram BOLIGSAKER FOLKEHELSE HELSEVESEN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for at velferdsteknologi tas i bruk både i private hjem og i ulike offentlige bo- og omsorgsløsninger. Partiprogram BOLIGSAKER FOLKEHELSE HELSEVESEN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til etablering av samvirkeboliger og gi tilskudd til bygging av fellesareal. Partiprogram BOLIGSAKER FOLKEHELSE HELSEVESEN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til flere og mer miljøvennlige boliger. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det tryggere å kjøpe bolig. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det enklere å etablere utleieboliger. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjennomgå alle forskrifter i plan- og bygningsloven med sikte på raskere saksbehandling. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre effektive planprosesser ved å samordne statlige myndigheters behandling av arealplaner. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere kravet til detaljer i utbyggingsplaner slik at disse raskere kan tilpasses endrede rammevilkår eller konjunkturer. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil erstatte detaljerte tekniske krav med funksjons- og miljøkrav der det er hensiktsmessig. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke forskning og utviklingsarbeid som kan bidra til å gjøre nye boliger utslippsnøytrale og funksjonelle. Partiprogram BOLIGSAKER HØGSKOLER HØYERE UTDANNING LOKALFORVALTNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil utforme eierseksjonsloven og borettslagsloven slik at de faste beboerne kan sikre seg gode og tilsiktede boforhold. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil øke lånerammene til Husbanken for å kunne gi lån til ordinære utleieboliger på samme måte som til sosialboliger. Partiprogram BOLIGSAKER HUSBANKEN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil åpne for at bankene kan utøve mer skjønn i vurderingen av om egenkapitalkravet er oppnådd ved søknad om lån. Partiprogram BANKER BOLIGSAKER FINANSER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre startlån til vanskeligstilte. Partiprogram BANKER BOLIGSAKER FINANSER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil endre regelverket for støtte til ombygging av bolig etter sykdom eller skade, slik at flest mulig har råd til å bli boende hjemme i boliger tilpasset rullestol eller andre hjelpemidler. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil fjerne forkjøpsretten i borettslag. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre krav om boligsalgsrapport. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre en 14 dagers angrerett ved boligkjøp når det ikke foreligger boligsalgsrapport. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre megler og takstmenn mer ansvarlige ved konflikt mellom selger og kjøper. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil forenkle regelverket for utleie av del av egen bolig, og gi større grad av avtalefrihet når krav om rømningsveier og brannsikkerhet er oppfylt. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil vurdere nye tiltak for å stimulere til utbygging av flere utleieboliger av god kvalitet. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi Husbanken økte rammer for å gi lån til finansiering av utleieboliger. Partiprogram BOLIGSAKER HUSBANKEN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre ordningen med Husleietvistutvalget til en landsdekkende ordning. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil likebehandle de økonomiske virkemidlene for bygging av studenthybler og elevhybler (tilskudd og finansiering gjennom Husbanken). Partiprogram BOLIGSAKER HUSBANKEN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil bygge et selvstendig signalbygg til det samiske nasjonalteateret, Beaivváš. Partiprogram BOLIGSAKER KULTUR KUNST LOKALFORVALTNING SAMER
2017-2021 Venstre Venstre vil bygge flere nasjonalanlegg for idretter som mangler dette. Partiprogram BOLIGSAKER IDRETT KULTUR LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil trappe opp momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner til 100 prosent, og vurdere en tilsvarende momskompensasjonsordning for frivilligeide bygg som idrettsanlegg. Partiprogram BOLIGSAKER FINANSER IDRETT KULTUR LOKALFORVALTNING MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for flere møteplasser og stille lokaler til disposisjon for kulturvirksomhet og frivillige aktører på kulturfelt. Partiprogram BOLIGSAKER KULTUR KUNST LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjennomgå de økonomiske modellene for offentlig finansiering av kulturinstitusjoner, med sikte på å trygge gode kunstopplevelser i hele landet. Partiprogram BOLIGSAKER FINANSER KULTUR KUNST LOKALFORVALTNING STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil opprettholde bosetting [på Svalbard] ved å tilrettelegge for barnefamilier og styrke bærekraftig næringsutvikling. Partiprogram BARN BOLIGSAKER FAMILIE LOKALFORVALTNING POLAROMRÅDER SVALBARD UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil følge opp NVEs skredfarekartlegging i Longyearbyen med midler slik at det kan iverksettes nødvendige tiltak for trygge boforhold i Longyearbyen. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING POLAROMRÅDER SVALBARD UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bedre barns bomiljø gjennom en aktiv sosial boligpolitikk. Partiprogram BARN BOLIGSAKER FAMILIE LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil flytte skatt fra inntekt til bolig, eksempelvis ved at folk med middels og lave inntekter skal få redusert sin inntektsskatt samtidig som bolig beskattes mer. Partiprogram BOLIGSAKER FINANSER LOKALFORVALTNING SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil motvirke spekulasjon ved å innføre en særskatt på sekundærbolig for å motvirke at skattesystemet belønner spekulasjon i eiendom. Partiprogram BOLIGSAKER FINANSER LOKALFORVALTNING SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at kommuner skal få skattlegge sekundærboliger særskilt. Partiprogram BOLIGSAKER FINANSER LOKALFORVALTNING SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en nasjonal boligplan som tar hensyn til boligbehovet i hele landet, og setter konkrete mål for antall nye boliger. Partiprogram BOLIGSAKER FINANSER LOKALFORVALTNING SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil legge om og øke bostøtten slik at også de som har minst kan få et trygt sted å bo. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bygge opp offentlige tomte- og utbyggingsselskap for å drive fram boligutbygging med en sosial profil, både i statlig og kommunal regi. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil etablere en selvfinansierende tilskuddsordning der Husbanken kan gå inn med en eierandel i boliger tilsvarende egenkapitalkravet, som medfinansiering til låntakere som har betalingsevne, men mangler egenkapital. Partiprogram BANKER BOLIGSAKER FINANSER HUSBANKEN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil regulere flere tomter til boligformål, særlig rundt de store byene, og gjennom reguleringen sørge for blandede bomiljø. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at statlige tomter tas i bruk til å bygge billige boliger i stedet for at de selges til markedspris. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Husbanken må gjenreises som en motor i sosial boligpolitikk og lånerammen må utvides blant annet ved å igjen åpne for at førstegangsetablerere kan få startlån. Ungdom skal også være en av Husbankens prioriterte målgrupper. Partiprogram BANKER BOLIGSAKER FINANSER HUSBANKEN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bygge flere ikke-kommersielle utleieboliger og prisregulerte selveierboliger. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at det i løpet av perioden gis tilskudd til et betydelig antall ungdomsboliger (leie og leie-til-eie), også for de som ikke studerer. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil fremme leie-til-eie-modeller for bolig. Alle kommuner bør tilby en form for leie til eie, og det må utarbeides egne tilskudd til dette fra Husbanken. Partiprogram BANKER BOLIGSAKER FINANSER HUSBANKEN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke tilskuddsordningen for bygging av kommunale utleieboliger ved at det utarbeides en lov om ikke-kommersielle boliger som sikrer at alle tilskudd og husleie går til drift, vedlikehold, oppgradering og investering, og ikke kan tas ut i utbytte. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre strengere sanksjoner når det oppdages bruk av lokkepriser, slik at boligkjøpere ikke presses til å betale mer for en bolig enn det de skal. Partiprogram BOLIGSAKER FINANSER LOKALFORVALTNING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utrede endringer i rentefradraget for bolig for å unngå spekulasjon og overprising. Partiprogram BOLIGSAKER FINANSER LOKALFORVALTNING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre totalforbud mot bruk av alle fossile kilder til oppvarming av bygg og fjernvarme. Partiprogram BOLIGSAKER FORURENSNING MILJØVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil planlegge kompakte og trivelige byer ved å føre en arealpolitikk som reduserer transportbehovet og stimulerer til fortetting, ivaretar matjord og grøntareal, sikrer universell utforming og fremmer levende sentrum i byer og tettsteder. Partiprogram BOLIGSAKER BYGNINGSVESEN LOKALFORVALTNING SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bygge flere og billigere studentboliger uten å fire på kvaliteten. Det skal bygges minimum 4000 nye studentboliger i året. Partiprogram BOLIGSAKER STUDIEFINANSIERING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke byggingen av studentboliger kraftig. SVs mål er at det prioriteres tilskudd til bygging av nye studentboliger i regi av studentsamskipnadene med mål om nasjonal dekningsgrad på minimum 20 %, og at minimum 50 % av byggekostnadene skal finansieres av staten. Partiprogram BOLIGSAKER STUDIEFINANSIERING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at alle unge skal kunne få seg et hjem. Førstegangskjøpere skal sikres billigere lån. Det skal være rimelige kvalitetsboliger til leie for de som trenger det, inkludert ordninger for leie til eie som gjør leid bolig til eid bolig på sikt. Partiprogram BANKER BOLIGSAKER FINANSER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil finne lokale og nasjonale virkemidler som hindrer at boligsektoren går fra langtidsutleie til dagsutleie. Partiprogram BOLIGSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil etablere et kompetanse- og innovasjonsprogram for byggesektoren. Partiprogram BOLIGSAKER FORSKNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at fri rettshjelp tilbys på flere rettsområder, heriblant statsborgerskapssaker, utvisningssaker, sosial dumping, mobbing, varsling, arbeidsrett, gjeldsrett, husleierett, straffegjennomføringsrett og på velferdsfeltet i tilknytning til NAV. Partiprogram ARBEIDSLIV BOLIGSAKER FORBRUKERSAKER RETTSVESEN SKOLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil øke antall studentboliger og prioritere områder med særlig press. Partiprogram BOLIGSAKER STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Høyre Høyre vil gjøre studentboliger om til et eget arealformål i plan- og bygningsloven. Partiprogram BOLIGSAKER BYGNINGSVESEN STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for at flere kan eie sin egen bolig, for eksempel ved i større grad å ta i bruk den boligsosiale modellen leie-før-eie over hele landet. Partiprogram BOLIGSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil øke rammene for startlån til barnefamilier og særlig til enslige forsørgere. Partiprogram BOLIGSAKER HUSBANKEN
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre muligheten til å velge eget botilbud for mennesker innenfor tilrettelagte tjenester med varig behov for et tjenestetilbud fra kommunen. Partiprogram BOLIGSAKER HELSEVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil satse på bygging av flere demenslandsbyer i Norge. Partiprogram BOLIGSAKER OMSORGSTJENESTER SYKDOMMER
2017-2021 Høyre Høyre vil sette et energieffektiviseringsmål på 10 TWh i eksisterende bygg innen 2030, stille økte krav til effektivisering i nye bygg og ha støtteordninger/skattefradrag for energiøkonomisering i bedrifter og husholdninger. Partiprogram BOLIGSAKER BYGNINGSVESEN ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil føre en politikk som gjør det enkelt å etablere bedrifter og boliger i byene, ved rask saksbehandling og færre innsigelsesmuligheter. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER NÆRINGSLIV
2017-2021 Høyre Høyre vil bidra til balansert regional vekst gjennom å legge til rette for at byregionene i Norge kan håndtere befolkningsveksten på en offensiv og bærekraftig måte. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil sørge for arealplanlegging, infrastruktur og kollektivbygging ut fra naturlige bo- og arbeidsmarkedsregioner, for å samordne areal- og planpolitikken bedre enn dagens kommune- og fylkesgrenser tillater det. Partiprogram BOLIGSAKER BYGNINGSVESEN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil videreføre områdesatsingene for å bedre levekårene i områder med omfattende levekårsutfordringer. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsette å forenkle og modernisere regelverk og fjerne unødvendige krav og pålegg i lover og forskrifter som forsinker boligbyggingen. Partiprogram BOLIGSAKER BYGNINGSVESEN STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil redusere klageadgangen og forenkle prosedyrene når en byggesak er utformet ut fra gjeldende regulering. Partiprogram BOLIGSAKER BYGNINGSVESEN STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil oppmuntre til at kommuner innfører digitale søknadsprosesser for regulering og bygging der det ikke er gjennomført. Partiprogram BOLIGSAKER BYGNINGSVESEN STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre gode og målrettede ordninger for bostøtte og målrettede startlån for dem som trenger det mest. Partiprogram BANKER BOLIGSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil gjennomgå NAVs garantiordning slik at flere kan få et sted å bo. Partiprogram BOLIGSAKER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil at lover og regler legger til rette for bygging av gode bomiljøer og variert boligstruktur. Partiprogram BOLIGSAKER BYGNINGSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsette liberaliseringen og forenklingen av plan- og bygningsloven. Partiprogram BOLIGSAKER BYGNINGSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil videreutvikle bo- og arbeidsmarkedsregioner over hele landet og stimulere nærings- og kompetanseklynger som en strategi for regional balanse. Partiprogram ARBEIDSLIV BOLIGSAKER DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNER LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for at alle kommuner lager en offensiv strategi for bosetting og integrering. Partiprogram BOLIGSAKER DISTRIKTSPOLITIKK INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil støtte tiltak som bidrar til at oppvarming av boliger skal skje på en bærekraftig måte. I byer og tettsteder må fjernvarmeanlegg prioriteres. Utenfor bykjernen i storbyene, er fyring med ved positivt. Senterpartiet vil støtte tiltak som gjør vedfyringen mest mulig effektiv og miljøvennlig. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil oppmuntre til sparing av strøm i boliger, næringsbygg og offentlige bygg. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at det blir innført aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år kombinert med en aktivitetsrett for mottakeren. Kommunene må få statstilskudd til å organisere denne aktiviteten. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BOLIGSAKER FINANSER FOLKEHELSE HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING STATSBUDSJETTET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gjennomføre en sosial boligpolitikk som gir alle mulighet til å eie egen bolig, eller leie bolig til en overkommelig pris. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil fortsette å styrke de boligpolitiske virkemidlene i Husbanken, slik at kommunene blir best mulig i stand til å gjennomføre en aktiv boligpolitikk tilpasset lokale behov. Partiprogram BOLIGSAKER HUSBANKEN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil videreføre gunstige beskatningsregler for primærboligen. Partiprogram AVGIFTER BOLIGSAKER FINANSER LOKALFORVALTNING SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil forenkle plan- og bygningsloven slik at planprosessene går raskere og færre byggetiltak blir søknadspliktige. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke midlene til tilpasningstilskudd gjennom Husbanken slik at blant annet eldre og funksjonshemmede kan tilrettelegge egne boliger. Partiprogram BOLIGSAKER HUSBANKEN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bedre førstegangsetablereres situasjon på boligmarkedet. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke de av Husbankens virkemidler som bidrar til at flere vanskeligstilte kan eie egen bolig. Partiprogram BOLIGSAKER HUSBANKEN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre kommunenes økonomiske rammer til å gi oppfølgingstjenester til personer som har vanskeligheter med å ha en stabil bosituasjon. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke bostøtteordningen for barnefamilier, blant annet ved å vurdere inntektsgrensene. Partiprogram ARBEIDSLIV BARN BOLIGSAKER FAMILIE LOKALFORVALTNING LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bruke trekkordninger fra trygd og stønader til husleie/bokostnader mer aktivt for å sikre at flere vanskeligstilte kan få en stabil bosituasjon i leid eller eid bolig. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil samordne statlige innsigelser på et tidligst mulig tidspunkt etter klare frister og begrense innsigelser til tunge regionale og nasjonale interesser. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge til rette for full elektronisk saksbehandling i alle kommuner for byggesaker. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil tilpasse Husbankens ordninger slik at det gis støtte og lån til utbedring og tilpassing av eksisterende bygninger til boligformål. Partiprogram BOLIGSAKER HUSBANKEN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke støtten til ombygging av egen bolig med tanke på universell utforming. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha sterkere geografisk differensiering av byggeforbudet i 100-metersbeltet. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil intensivere arbeidet med universell utforming av eksisterende skolebygg. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke støtten hjemmeboende eldre kan få til tilrettelegging av egen bolig. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil stille krav om bedre samhandling mellom sykehus og kommune/sykehjem. Partiprogram BOLIGSAKER HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING SYKEHUS
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bygge 3000 nye studentboliger årlig til målet om 20% dekningsgrad er nådd. Partiprogram BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge bedre til rette for egnede øvingslokaler og -utstyr for musikkutøvere på alle nivåer gjennom å øke musikkutstyrsordningen og gjøre ordningen sjangernøytral. Partiprogram BOLIGSAKER KULTUR KULTURVERN KUNST LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for skatte- og avgiftslettelser for private eiere av fredede og bevaringsregulerte eiendommer. Slike eiendommer skal være fritatt fra eiendomsskatt. Partiprogram AVGIFTER BOLIGSAKER FINANSER LOKALFORVALTNING SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gå inn for at en andel av avkastningen fra Opplysningsvesenets fond bidrar til å ta vare på kirkens bygninger og kulturminner. Dette må ikke gå på bekostning av fondets støtte til menighetsarbeid. Partiprogram BOLIGSAKER KULTUR KULTURVERN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre at vår utforming av distrikts- og regionalpolitikk, skatte- og avgiftspolitikk, helsepolitikk og alkoholpolitikk, sysselsettingspolitikk, likestillingspolitikk, landbruks- og fiskeripolitikk, samt vår eiendomspolitikk, ikke skal kunne utfordres av internasjonale handelsregler. Partiprogram ARBEIDSLIV AVGIFTER BOLIGSAKER DISTRIKTSPOLITIKK FANGST FINANSER FISKERIER FOLKEHELSE HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID JORDBRUK LANDBRUK LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID RUSMIDLER SKATTER SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil begrense prisveksten på boliger gjennom gradvis å trappe ned rentefradraget, og skattlegge sekundærboliger hardere. Partiprogram BOLIGSAKER SKATTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utvide skattefradraget for energisparetiltak i egen bolig. Partiprogram BOLIGSAKER MILJØVERN SKATTEFRADRAG
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil aktivt støtte energieffektivisering i husholdninger, industri- og byggsektoren gjennom økte bevilgninger og krav om nullenergibygg og plusshus. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil snarest innføre det lenge varslede nasjonale forbudet mot bruk av fossil olje til oppvarming, også mot spisslast, og utvide det til bruk av fossil gass til oppvarming. Partiprogram BOLIGSAKER ENERGI MILJØVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stille krav om nullenergistandard for nye bygg i 2020. Partiprogram BOLIGSAKER ELEKTRISITET MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stimulere til egenproduksjon av strøm for privatpersoner, borettslag og næringsliv. Partiprogram BOLIGSAKER ELEKTRISITET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjenreise den sosiale boligpolitikken og føre en langsiktig politikk som bruker de ulike virkemidlene i samspill med offentlige og private aktører. Partiprogram BOLIGSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil begrense muligheten til gjeldsfradrag, øke andelen offentlige utleieboliger og øke Husbankens utlånsramme for å dempe prispresset i boligmarkedet. Partiprogram BOLIGSAKER HUSBANKEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil jobbe for et forutsigbart utleiemarked med akseptabelt prisnivå for de som ikke ønsker eller har mulighet til å eie egen bolig ved å støtte utviklingen av non-profit utleieselskaper eid av ideelle organisasjoner og det offentlige. Partiprogram BOLIGSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil føre en politikk som gjør det mulig for alle å skaffe seg en nøktern bolig med god bokvalitet både inne og ute. Partiprogram BOLIGSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil føre boligpolitikk som en integrert del av klimapolitikken og trekke inn areal-, infrastruktur-, og transportplanleggingen i alle prosjekter. Partiprogram BOLIGSAKER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bygge minst 3000 studentboliger per år inntil behovet er dekket. Partiprogram BOLIGSAKER STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre tilstrekkelig utbygging av boliger som er tilrettelagt for personer med redusert funksjonsevne. Partiprogram BOLIGSAKER FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke statlige innovasjonsmidler til sosiale og bærekraftige bygge- og boligprosjekter. Partiprogram BOLIGSAKER MILJØVERN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil vurdere en andel prisregulerte boliger og andre tiltak for å dempe prispresset i de større byene. Partiprogram BOLIGSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utrede virkemidler for å begrense boligspekulasjon som husleietak og andre tiltak. Partiprogram BOLIGSAKER FINANSER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre utbygging av boformer for gjensidig hjelp og glede, som mellom barnefamilier og eldre. Partiprogram BOLIGSAKER FAMILIE OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bidra til å bedre botilbudet utenfor institusjon for pasienter med varige psykiske lidelser som er for syke til å bo helt alene. Partiprogram BOLIGSAKER HELSEVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil jobbe for å redusere ventetiden i mottak og åpne for selvbosetting i større grad enn i dag. Partiprogram BOLIGSAKER INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Fylkesmannens adgang til å overprøve folkevalgtes skjønn reduseres ved at muligheten til å overprøve kommunale vedtak begrenses til legalitetskontroll og klagebehandling. Regjeringserklæring BOLIGSAKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for statstilskudd til minst 5000 nye studentboliger årlig, med økt kostnadsramme og tilskuddsandel. Partiprogram BOLIGSAKER STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Rødt Rødt vil at kommunene fører en aktiv tomtepolitikk og legger til rette for student-samskipnadenes studentboligbygging. Partiprogram BOLIGSAKER STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Rødt Rødt vil at transport- og arealpolitikken må utformes for å spare energi og natur ved å hindre byspredning. Dette krever blant annet at nye boområder utformes bymessig og legges i eller nær ved eksisterende byer og tettsteder, og at det overordnede målet i transportpolitikken om å bygge størst mulige bo- og arbeidsmarkeds-områder, revurderes. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER
2017-2021 Rødt Rødt vil at planleggingskapasiteten og den reelle planleggingen må tilbake på det offentliges hender. Utbyggerne og eiendomsspekulantene skal ikke kunne herje fritt som nå, og etablerte kvalitetsnormer skal opprettholdes, både for den enkelte bolig og for hele strøket som det skal bygges i. Ved fortetting må det sikres nok fellesarealer. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at infrastruktur og offentlige tilbud som skoler, idrettsanlegg og biblioteker skal være på plass før innflytting i nye boligområder. Rødt er mot utbyggingsavtaler som gjør at infrastruktur og offentlige tilbud i siste instans bekostes av beboerne i strøket det gjelder. Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER
2017-2021 Rødt Rødt vil legge til rette for at det blir bygget flere boliger, og at alle skal ha rett til et sted å bo. Partiprogram BOLIGSAKER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for storstilt kommunal bygging av utleieboliger etter selvkostprinsippet finansiert av subsidierte husbanklån, der det er behov for det. Partiprogram BOLIGSAKER HUSBANKEN
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at utbyggere som bygger ikke-kommersielle boliger, tilbys tomter til en rimeligere pris. Partiprogram BOLIGSAKER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at alle nye boligprosjekter skal ha universell utforming, og at man ikke kan få dispensasjon for disse kravene. Partiprogram BOLIGSAKER FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at det offentlige skal betale for tilpasning av boliger til personer med nedsatt funksjonsevne. Partiprogram BOLIGSAKER FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Rødt Rødt vil utvikle gode bomiljøer, fremme borettslagsorganisering der det er mulig og dannelse av beboerorganisasjoner i større leiegårder. Legge vekt på gode fellesarealer ute, samt felleslokaler. Partiprogram BOLIGSAKER
2017-2021 Rødt Rødt vil styrke leieboerorganisasjonene. Partiprogram BOLIGSAKER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at husleiene i kommunale boliger ikke skal være markedsbaserte. Partiprogram BOLIGSAKER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at det skal være forbudt å ta ut utbytte fra kommunaleboliger. Partiprogram BOLIGSAKER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Rødt Rødt vil styrke bostøtteordningen. Partiprogram BOLIGSAKER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Rødt Rødt vil utrede muligheten for at leietaker kan få deler av eller hele skattefordelen på boligen. Partiprogram BOLIGSAKER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at man skal ha rett til å ta over bolig vederlagsfritt om den har stått tom i tre år. Partiprogram BOLIGSAKER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at husleieloven skal ha sterkere begrensning i utleieres adgang til å inngå tidsbestemte leieavtaler enn i dag. Leieavtaler skal som hovedregel være tidsubestemte avtaler som kan sies opp av leietaker, men ikke av utleier, unntatt ved vesentlig misligholdelse fra leietaker. Partiprogram BOLIGSAKER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at kommunene skal stille tomter tilgjengelig, helst gratis eller til en rimelig pris for studentsamskipnadene. Partiprogram BOLIGSAKER STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Rødt Rødt vil at kommunene må bidra til at regulering til studentboligbygging kan skje raskt og effektivt, og sikre at kostnadene for utbygging av infrastrukturen ved bygging av boligene ikke overføres på studentsamskipnadene (som veier, gang- og sykkelveier og velferdstjenester). Partiprogram BOLIGSAKER KOMMUNER STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Rødt Rødt vil at studentboliger må være rimelige å leie slik at de presser prisene i det private markedet ned og ikke opp. Partiprogram BOLIGSAKER STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Rødt Rødt vil legge om BSU-ordninga (Boligsparing for Ungdom) ved å redusere maksbeløpet og knytte ordninga utelukkende til førstegangskjøp. Partiprogram BANKER BOLIGSAKER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for opprettelse av en ikke-kommersiell boligsektor. Partiprogram BOLIGSAKER
2017-2021 Rødt Rødt vil at boligbyggelaget har gjenkjøpsplikt i [ikke-kommersiell boligsektor] og alle skal fritt kunne selge tilbake når man måtte ønske. Gjenkjøpsprisen vil være kjøpsprisen pluss prisutvikling (etter konsumprisindeksen). Partiprogram BOLIGSAKER
2017-2021 Rødt Rødt vil at boligbyggelaget må være distributør og kontrollere omsetningen av boliger, slik at man unngår salg «under bordet». Om en bolig ikke er solgt innen ett år i den ikke-kommersielle boligsektoren, skal den leies ut, leien kan ikke være høyere en kostnadene til å drifte boligen. Partiprogram BOLIGSAKER
2017-2021 Rødt Rødt vil at beboeren skal ha plikt til å vedlikeholde boligen, samtidig som det vil gjøres fratrekk ved forsømmelse av boligen ifra kjøpspris. Har man oppgradert boligen, gis det påslag i tråd med økt takstvurdering for oppussingen. Partiprogram BOLIGSAKER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for pålegg om at 50 prosent av boligene skal være ikke-kommersielle ved boligbygging i attraktive strøk; eksempel Oslo Vest og Bærum Øst. Partiprogram BOLIGSAKER
2017-2021 Rødt Rødt vil stanse boligspekulasjonen. Partiprogram BOLIGSAKER
2017-2021 Rødt Rødt vil opprette et kommunalt boligtilsyn og boligombud i de større byene for å bekjempe spekulasjon, samt ivareta leietakernes og boligkjøpers interesser. Partiprogram BOLIGSAKER
2017-2021 Rødt Rødt vil gjøre bolig mindre lønnsomt som et spare- og investeringsobjekt, ved å innføre et tak på samlet gjeld som gir rett til fradrag på skatten. Partiprogram BOLIGSAKER SKATTEFRADRAG
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at ligningsverdien for sekundærboliger, med unntak av pendlerbolig, settes lik markedsverdien. Partiprogram BOLIGSAKER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for å begrense at utleiemarkedet blir overtatt av korttidsleie og ikke dem som har behov for å leie lenger [derfor] bør utleie via tredjeparter som AirBnB kun være lovlig i inntil 60 dager i året. Partiprogram BOLIGSAKER
2017-2021 Rødt Rødt vil at det skal satses på statlige tiltak til enøktiltak til private hus. Partiprogram BOLIGSAKER MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for at flere kan eie sin egen bolig, for eksempel ved i større grad å ta i bruk leie-for-eie-modellen i hele landet. Regjeringserklæring BOLIGSAKER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forsterke det boligsosiale arbeidet. Regjeringserklæring BOLIGSAKER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke forbrukernes interesser og de profesjonelle aktørenes ansvar ved bolighandel. Regjeringserklæring BOLIGSAKER FORBRUKERSAKER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forsterke tiltak mot boligspekulasjon og hyblifisering. Regjeringserklæring BOLIGSAKER NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sørge for en god bostøtteordning som er målrettet mot dem som trenger den mest. Regjeringserklæring BOLIGSAKER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sørge for at tiltaket "fra leie til eie" gir flere anledning til å eie sitt eget hjem. Regjeringserklæring BOLIGSAKER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke forsknings- og utviklingsarbeid som kan gjøre nye boliger mer miljøvennlige, uten at utbygging fordyres unødvendig. Regjeringserklæring BOLIGSAKER FORSKNING MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stimulere til oppgradering av eldre boliger. Regjeringserklæring BOLIGSAKER KULTURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere å åpne for alternative boformer i større grad, herunder gjennomføre et pilotprosjekt med mikrohus. Regjeringserklæring BOLIGSAKER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bygge ut flere studentboliger og gjennomgå kostnadsrammer og tilskuddssatser. Regjeringserklæring BOLIGSAKER STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre prøveordning med kombinerte omsorgs- og studentboliger. Regjeringserklæring BOLIGSAKER OMSORGSTJENESTER STUDIEFINANSIERING

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
13. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
30. nov 2020 Representantforslag om fjerning av boplikten for boligeiendom og fritidseiendom Til behandling
11. nov 2020 Endringar i burettslagslova mv. (rett til å setje opp ladepunkt for elbil, samanslåing av eigarseksjonssameige) Behandlet
18. jun 2020 Grunnlovsforslag om ny § 107 (rett til bolig) Til behandling
8. jun 2020 Midlertidig lov om forlenget frist og unntak fra krav til fysisk generalforsamling og årsmøte mv. i boligbyggelag, borettslag og eierseksjonssameier for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 Behandlet
30. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under UD, KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, SD og FIN, samt endringer i skatter, avgifter og toll 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
4. mar 2020 Representantforslag om en rettferdig boligpolitikk gjennom ikke-kommersielle boliger Behandlet
9. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
9. des 2019 Representantforslag om et rettferdig boligmarked Behandlet
1. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
3. jun 2019 Representantforslag om nødvendige endringer i husleieloven for å sikre at sosiale boliger har leiepriser vanskeligstilte kan betale, og andre forsterkninger av den sosiale boligpolitikken Behandlet
15. mai 2019 Endringer i avhendingslova (tryggere bolighandel) Behandlet
29. apr 2019 Representantforslag om et langsiktig og helhetlig løft for Groruddalen og Oslo Sør Behandlet
1. apr 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (ekstra utbetaling til mottakere av bostøtte som hjelp til å dekke høye strømutgifter) Behandlet
25. mar 2019 Endringar i eigarseksjonslova mv. (korttidsutleige, skjerpa ervervsavgrensing og eigarskiftegebyr) Behandlet
28. jan 2019 Grunnlovsforslag om ny § 107 (grunnlovfesting av retten til bolig) Behandlet
17. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
14. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
13. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
18. apr 2018 Endringer i bustadoppføringslova mv. (garantireglene) Behandlet
14. mar 2018 Endringar i eigarseksjonslova m.m. (tilpassing til ny organisering av eigedomsoppmålinga) Behandlet
14. mar 2018 Endringar i matrikkellova m.m. (organisering av eigedomsoppmåling) Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
17. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
20. jun 2017 Representantforslag om en helhetlig boligpolitikk Behandlet
19. jun 2017 Representantforslag om tiltak for å styrke forbrukernes rettigheter i handel med bolig Behandlet
29. mai 2017 Representantforslag om å sikre at alle i borettslag og sameier får mulighet til å lade elbilene sine, samt opptrappingsplan for salg av nullutslippsbiler Behandlet
28. mai 2017 Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) Behandlet
20. mar 2017 Representantforslag om et universelt utformet samfunn Behandlet
18. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
18. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
14. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
28. nov 2016 Representantforslag om en mer aktiv boligpolitikk Behandlet
14. nov 2016 Endringar i burettslagslova mv. (omfanget av legalpanteretten) Behandlet
6. jun 2016 Representantforslag om endring i eierseksjonsloven - demokrati i sameier for å hindre spekulasjon i utleie og oppkjøp Behandlet
13. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
11. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
11. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
25. nov 2015 Representantforslag om tryggere bolighandel Behandlet
12. okt 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (tilleggsbevilgning som følge av økning i antallet asylsøkere til Norge) Behandlet
15. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
11. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
8. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
7. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
24. nov 2014 Representantforslag om en miljøvennlig boligpolitikk Behandlet
15. jun 2014 Endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger i byggesaksdelen og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak) Behandlet
11. jun 2014 Endringer i lov om planlegging og byggesaksbehandling kapittel 14 (bestemmelsene om konsekvensutredninger for tiltak og planer etter annen lovgivning) Behandlet
16. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kommunal- og regionaldepartementet Behandlet
8. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
4. des 2013 Skatter, avgifter og toll 2014 - lovsaker Behandlet
3. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
3. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
19. jun 2013 Byggje - bu - leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar Behandlet
16. jun 2013 Representantforslag om å innføre ROS- og ROT-skattefradrag for håndverkstjenester og serviceoppdrag utført i egen bolig og fritidsbolig som tiltak mot svart arbeid og sosial dumping Behandlet
12. jun 2013 Representantforslag om forsikringsordning ved oppføring av bolig Behandlet
20. mar 2013 En helhetlig integreringspolitikk. Mangfold og fellesskap Behandlet
18. feb 2013 Representantforslag om tiltak for å bedre brannvern i boliger Behandlet
16. des 2012 Representantforslag om en ny bolig- og byutviklingspolitikk for bærekraft og livskvalitet Behandlet
16. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Kommunal- og regionaldepartementet Behandlet
10. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
19. nov 2012 Representantforslag om tiltak for økt boligbygging Behandlet
12. jun 2012 Representantforslag om bruk av skattemessige tiltak for å stimulere til klimavennlige investeringer i egen bolig Behandlet
12. jun 2012 Representantforslag om å innføre skattefradrag for håndverkstjenester og serviceoppdrag_ utført i _egen bolig og fritidsbolig_ Behandlet
3. jun 2012 Grunnlovsforslag om retten til bolig Behandlet
23. mai 2012 Representantforslag om bedre tilrettelegging for førstegangsetablerere i boligmarkedet Behandlet
2. mai 2012 Representantforslag om en gjennomgang av forskrifter tilhørende til plan- og bygningsloven, med sikte på å gjøre det enklere å leie ut del av egen bolig Behandlet
2. mai 2012 Endringer i bustadbyggjelagslova Behandlet
28. mar 2012 Fordelingsmeldingen Behandlet
19. des 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kommunal- og regionaldepartementet Behandlet
8. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
7. jun 2011 Representantforslag om å gjøre "Leie før eie"-ordningen til en nasjonal ordning for å sikre vanskeligstilte en mulighet på boligmarkedet Behandlet
18. mai 2011 Representantforslag om momskompensasjon for borettslag som er en del av det kommunale helse- og omsorgstilbudet Behandlet
4. apr 2011 Styrking av investeringstilskotet til omsorgsbustader og sjukeheimsplassar Behandlet
27. mar 2011 Representantforslag om å vurdere endringer i lov om bustadbyggjerlag eller annet lovverk for å hindre innsidehandel og spekulasjon Behandlet
21. mar 2011 Representantforslag om statlig tilskuddsordning for tilrettelegging av bolig for personer med funksjonsnedsettelse Behandlet
23. feb 2011 Representantforslag om styrkede forbrukerrettigheter ved kjøp av bolig Behandlet
16. des 2010 Representantforslag om å forbedre ordningene for privat pensjonssparing og boligsparing for ungdom Behandlet
9. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
9. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
29. nov 2010 Representantforslag om å hindre kommunepolitikeres muligheter til å dra utilbørlig fordel av egne vedtak på et lokalt boligmarked Trukket
22. nov 2010 Endringar i bustadoppføringslova Behandlet
9. jun 2010 Endringer i burettslagslova mv. Behandlet
18. mar 2010 Representantforslag om forbedring av ordningene for privat pensjonssparing og boligsparing for ungdom Behandlet
4. mar 2010 Representantforslag om utvidelse av momsrefusjonsordningen Behandlet
10. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
10. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet