Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil satse på bemannede, utviklingsorienterte og dynamiske skolebibliotek som læringssentra i grunnskolen. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR SKOLER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke litteraturformidlingen ved blant annet innkjøpsordningene, og stimulere til leselyst blant unge. Partiprogram BARN BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle bibliotekene til kulturelle informasjons-, kunnskaps-, og kultursentre. Bibliotektjenester skal være gratis. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2009-2013 Høyre For å ta vare på kulturarven vil Høyre at boklån fortsatt skal være gratis. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2009-2013 Høyre For å ta vare på kulturarven vil Høyre fullføre ABM-reformen (arkiv, bibliotek og museum), med særlig vekt på å ivareta landets arkiver og få bygget ut et godt sømløst bibliotekvesen. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde bokbusstilbudet i distriktene. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR DISTRIKTSPOLITIKK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil forsterke støtteordninger for digitale utgivelser. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR
2009-2013 Venstre Venstre vil at staten skal bidra med midler for å ruste opp og styrke folkebibliotek og skolebibliotek gjennom forpliktende opptrappingsplaner i tråd med Bibliotekreform 2014. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2009-2013 Venstre Venstre vil revurdere innkjøpsordningene, og utvide dem blant annet til å gjelde nye digitale medier. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2009-2013 Venstre Venstre vil styrke Det flerspråklige bibliotek og flerkulturelle bibliotekprosjekter. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR SPRÅK
2009-2013 Venstre Venstre vil styrke de nasjonale leseprosjektene. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR SPRÅK
2009-2013 Venstre Venstre vil opprettholde støtteordningen for distriktsbokhandlene. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil bedre skolebibliotektilbudene og bedre samarbeidet mellom skole og de kommunale bibliotekene. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR GRUNNSKOLE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre biblioteka som gratis tilbod. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre økonomisk oppfølging av Bibliotekrefom 2014. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for å sikre fagpersonell ved dei lokale biblioteka. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil opprette "Bibliotek i butikk" med jamleg utskifting av utlånsmaterialet i bygder og bydelsutkantar, der det er langt til bibliotek og ikkje bokbusstilbod. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil opprette ei innkjøpsordning for musikk, film og dataspel knytt til folkebiblioteka. Betre tilbod av dette i alle lokalsamfunn vil også ha ein utjamnande effekt mellom ulike sosiale og geografiske grupper. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil støtte tiltak for å fremje leselyst hos barn, bl.a. ved å betre skulebibliotektilboda, og betre samarbeidet mellom skule og dei kommunale biblioteka og styrkje dei nasjonale leseprosjekta. Partiprogram BARN BIBLIOTEK OG LITTERATUR SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre kommunane økonomi til å kjøpe inn betre IKT-utstyr og gje god breibandstilgang ved alle bibliotek i landet. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KOMMUNENES ØKONOMI
2009-2013 Senterpartiet Sp vil auke løyvingane til sikring av samlingane til arkiva, biblioteka og musea i landet. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gje arkiv, bibliotek og museum auka driftsmidlar og dermed større sjølvstende i prosjektarbeid. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre dei nasjonale institusjonane auka ressursar til lokalt og regionalt formidlingsarbeid. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTURVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil tilføre fleire bøker til den kulturelle skulesekken med vektlegging av litteratur på den målforma skulen nyttar. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil auke stønad til Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek for å sikre at ei større breidde innan nyare og eldre litteratur blir gjord tilgjengeleg for synshemma. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil utvide innkjøpsordninga for faglitteratur. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil opprette statlege stipend for omsetjarar av faglitteratur. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre lik og rik tilgang til litteratur over heile landet gjennom å etablere ei varig stønadsordning for distriktsbokhandelen gjennom Merkur-bok. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at e-bøker blir likestilte med trykte bøker. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide internasjonalt for at det blir oppretta eit bokfond i regi av FN. Fondet skal sikre bibliotek med innhald som ledd i demokratiseringsprosessar i den tredje verda. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR UTENRIKSSAKER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre et godt og variert tilbud av barne- og ungdomslitteratur på samisk. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR SAMER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for et løft for folkebibliotek, kulturskoler og lokale kulturbygg, og slik legge til rette for at kunst og kultur blir skapt over hele landet. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil fortsatt arbeide for prinsippet om bibliotek i alle norske kommuner, og for at alle bibliotektjenestene skal være gratis. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV ser biblioteksbusser/båter som et viktig supplement til biblioteket. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke norsk språk og litteratur blant annet gjennom å opprettholde fastprissystemet på bøker og ved å utvide antall titler i innkjøpsordningen for sakprosa til 150 titler per år. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR SPRÅK
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at samlingene bør kommunisere med folk og låne ut innhold over Internett og ta i bruk flere distribusjonsmåter. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTURVERN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil bokbransjen stimuleres til å treffe et større og mer variert publikum og til å bli mindre avhengig av offentlige midler. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at skolebibliotekene gir et godt kunnskapstilbud til elevene. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å bygge ut ordninger som helsebiblioteket for å sikre at den til enhver tid beste kunnskapen tas i bruk i helsetjenestene. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR HELSEVESEN SAMFERDSEL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Hovedprioriteringer for SV i perioden: Biblioteksatsing. Ta initiativ til et samarbeid mellom staten og kommunene om en nasjonal strategi for utvikling av folkebibliotek, skolebibliotek og forskningsbibliotekene. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det tas initiativ til et samarbeid mellom staten og kommunene om en nasjonal strategi for utvikling av folkebibliotek, skolebibliotek og forskningsbibliotekene. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR FORSKNING LOKALFORVALTNING SKOLER STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at bibliotekarutdanningen styrker opplæringen i kunnskapsdeling, formidling og digitale verktøy ytterligere. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at låneordninger for å gjøre digital litteratur tilgjengelig fra bibliotekene kommer på plass for alle biblioteker. Ordningen bør være plattformuavhengig og skal ivareta kopivernet. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at innkjøpsordningene for litteratur videreføres og at sakprosadelen av ordningen utvides for å stimulere til mer norskspråklig sakprosa. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR SPRÅK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Norge sikrer at ordbøker, leksika og digitale avisarkiv blir tilgjengelige for alle gjennom nasjonale lisenser på flere kilder til allmenn kunnskap. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at fag- og forskningsbibliotekenes samlinger blir mer tilgjengelige for allmennheten. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR FORSKNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å innføre en boklov. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke programmer og institusjoner som driver arbeid for leselyst økonomisk. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at e-bøker også fritas for merverdiavgift. Partiprogram AVGIFTER BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å vurdere eierskapsbegrensninger for å hindre monopolisering av bokbransjen. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at innkjøpsordningene for sakprosa og tegneserier styrkes. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å støtte etablering og drift av litteraturhus. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det offentlige skal tilby lyd og bilde til digitalt utlån gjennom folkebibliotekene. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR
2013-2017 Venstre Venstre vil gjennomføre en opptrappingsplan for folke- og skolebiblioteker. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2013-2017 Venstre Venstre vil revidere innkjøpsordningene for litteratur ved å fordele midlene til landets folkebibliotek, og blant annet sørge for at de inkluderer digitale plattformer. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2013-2017 Venstre Venstre vil etablere en nasjonal e-bokordning for bibliotekene. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke de nasjonale leseprosjektene. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2013-2017 Venstre Venstre vil ferdigfinansiere Norsk Ordbok (nynorsk) og Det Norske akademis ordbok (bokmål). Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR SPRÅK
2013-2017 Venstre Venstre vil likestille papirbøker og e-bøker når det gjelder innkjøpsordninger og fritak for merverdiavgift. Partiprogram AVGIFTER BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke folkebibliotekene, spesielt små og lokale bibliotek. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2013-2017 Venstre Venstre vil videreføre en ordning med fastpris i en begrenset periode etter utgivelse av ny litteratur på norsk. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2013-2017 Venstre Venstre vil øke ressursene til Nasjonalbiblioteket for å gjøre norske åndsverk tilgjengelige på internett for fri bruk når vernetiden utløper. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre produksjon av norsk skjønn- og faglitteratur. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR
2013-2017 Høyre Høyre vil forberede bibliotekene på en digital hverdag, og å sikre fortsatt gratis utlån av litteratur. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR
2013-2017 Høyre Høyre vil øke digitaliseringen i museer og arkiver. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR
2013-2017 Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet er opptatt av at bibliotektjenester skal være gratis. Alle skal ha anledning til å benytte bibliotekets tjenester. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2013-2017 Fremskrittspartiet Vi mener bibliotekenes kjernevirksomhet må styrkes, men at aktivitet med hensyn til rene underholdningstilbud, som konkurrerer med privat næringsliv, med fordel kan reduseres. Dette gjelder blant annet utlån av dataspill, cd, dvd osv. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for utvikling av smarte digitale læremidler. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gi senter for IKT i utdanningen i oppdrag å anbefale og kvalitetssikre digitale læremidler. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil innføre en nasjonal kvalitetsvurdering av trykte og digitale læremidler. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil trekke inn frivillige organisasjoner, bibliotek og eldresentra i arbeid for å gi eldre muligheten til å lære bruk av IKT. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTUR OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at bibliotekene skal bli enda viktigere kulturelle informasjons-, kunnskaps- og kultursentre enn de er i dag. Bibliotektjenester skal være gratis. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til at mer internasjonal litteratur blir oversatt til samisk, og at barne- og ungdomslitteratur skal prioriteres. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR SAMER SPRÅK
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet mener at det skal være momsfritak på aviser, bøker og utvalgte tidsskrifter. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR MASSEMEDIER MERVERDIAVGIFT
2013-2017 Senterpartiet Sp vil sikre bibliotekene som gratis tilbud. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil frita nedlastbare bøker, lydbøker og musikk fra moms. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gå inn for en boklov som sikrer fastpris på nye bøker det første året, og som forbyr at samme eiere kan kontrollere både forlag, distribusjon og bokhandel. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil oppfordre forlag og bokhandlere til å samarbeide om en felles oversikt over årets nye bøker, som kan legges ut på nettet. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre støtten til smale forlag og til oversettelse av utenlandsk litteratur. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi folkebibliotekene økte ressurser til utlånsmateriell, samt mer brukervennlige lokaler og åpningstider. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forbedre de digitale utlånsordningene fra bibliotekene. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi Nasjonalbiblioteket rett til å klarere bruk av såkalte foreldreløse verk, altså verk som omfattes av opphavsretten uten at det er mulig å komme i kontakt med opphavspersonene. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil føre en litteraturpolitikk der de viktigste målsettingene er å ivareta norsk språk og litteratur gjennom å legge til rette for god fremvekst av nye forfatterskap og tilgjengelighet for leseren. Regjeringserklæring BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR SPRÅK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil reversere bokloven. Regjeringserklæring BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forberede bibliotekene på en digital hverdag på en måte som ikke undergraver næringsdrivendes muligheter til å leve av kultur. Regjeringserklæring BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre fortsatt gratis utlån av litteratur. Regjeringserklæring BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha et lokalt kulturløft med satsing på folkebibliotek, skolebibliotek, kulturskoler og frivillig kulturaktivitet. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR LOKALFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil bidra til et mangfoldig litteraturtilbud gjennom å sikre videreføring av fastprisordningen for salg av bøker. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil avvikle det avgiftsmessige skillet mellom papirbøker og e-bøker og innføre merverdiavgiftsfritak også på e-bøker. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til at bibliotekene blir sterkere og åpnere møteplasser. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innføre en boklov som sikrer fastprissystemet. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2017-2021 Venstre Venstre vil støtte sterke offentlige institusjoner som teater, bibliotek og muséer. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke bibliotekene gjennom et nasjonalt løft for folke- og skolebiblioteker. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR
2017-2021 Venstre Venstre vil revidere innkjøpsordningene for litteratur og blant annet sørge for at de inkluderer digitale plattformer. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTUR SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere en nasjonal e-bokordning for bibliotekene. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTUR SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil avvikle det avgiftsmessige skillet mellom papirbøker og e-bøker, og innføre merverdiavgiftsfritak også på e-bøker. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke de nasjonale leseprosjektene. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR
2017-2021 Venstre Venstre vil videreføre en plattformnøytral mediestøtte for å sikre et mangfold av utgivelser lokalt, regionalt og nasjonalt, men sette tak for hva enkeltmedier kan motta i direkte pressestøtte. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR
2017-2021 Venstre Venstre vil øke ressursene til Nasjonalbiblioteket for å gjøre norske åndsverk tilgjengelige på internett for fri bruk når vernetiden utløper. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTUR SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at det blir gitt ut flere lærebøker på samiske språk. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SPRÅK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil løfte bibliotekene. SV vil gjennomføre et nasjonalt biblioteksløft, med en nasjonal strategi for folkebibliotekene, økte bevilgninger til kommunenes bibliotekdrift og et kompetanseløft for bibliotekansatte. Biblioteker bør ha åpningstider som muliggjør tilgang også utenom ordinær arbeidstid. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre de offisielle minoritetsspråkene samisk, kvensk og tegnspråk. Støtten til produksjon og oversettelse av litteratur på samiske språk og kvensk skal økes. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR SAMER SPRÅK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ivareta språket og litteraturen. SV vil styrke innkjøpsordningen, innføre en boklov som sikrer fastprissystemet på bøker, og hindre at vertikal eiermakt i bokbransjen reduserer mangfoldet. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR SAMER SPRÅK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil digitalisere. SV vil sikre bred tilgang til både tradisjonelle bøker, lydbøker og e-bøker på bibliotekene. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil inkludere alle. Litteratur på minoritetsspråk som er representert i lokalmiljøet skal være tilgjengelig i bibliotekene. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR SPRÅK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke skolebibliotekene. SV vil innføre en egen skolebiblioteklov som sikrer bemanning og en minstestandard for skolebibliotek. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil videreutvikle den kulturelle skolesekken, bæremeisen og spaserstokken. Ordningene bringer profesjonell kunst av høy kvalitet til barn og eldre over hele landet. SV vil øke bevilgningene og bruke deler av midlene til transport. For å sikre kvaliteten trengs kompetanse- og utviklingsarenaer for bedre samarbeid mellom institusjonene og kunstnerne. Den kulturelle skolesekken må inneholde et bredt tilbud av produksjoner på nynorsk. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR GRUNNSKOLE KULTUR KUNST SKOLER SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil videreutvikle folkebibliotekenes rolle som kunnskapsinstitusjon, kulturformidler og møteplass. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2017-2021 Høyre Høyre vil beholde innkjøpsordningen for litteratur, men gi folkebibliotekene større innkjøpsfrihet. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2017-2021 Høyre Høyre vil sørge for ytterligere digitalt tilbud gjennom folkebibliotekene. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Høyre Høyre vil liberalisere bransjeavtalen for bøker. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre produksjonen av norsk skjønn- og faglitteratur gjennom innkjøpsordningen. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2017-2021 Høyre Høyre vil innføre momsfritak på e-bøker. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Høyre Høyre vil tilpasse momsfritaket for medieformidling slik at det ikke forhindrer alle kombinasjonsløsninger mellom gratis og betalt innhold. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KRINGKASTING MASSEMEDIER MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke den digitale kompetansen i grupper som har lav digital deltagelse ved å bruke bibliotekene som læringsarenaer samt frivillige organisasjoner og næringsliv. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTUR
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke skolebibliotekene i samarbeid med de kommunale folkebibliotekene. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke bibliotekene som gratis møteplasser og kulturarenaer. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR
2017-2021 Senterpartiet Sp vil støtte opp under og sikre gode og forutsigbare rammebetingelser for norsk innholdsproduksjon. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTUR
2017-2021 Senterpartiet Sp vil bevare fastprisordningen på ny norsk litteratur. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR FINANSER KULTUR PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Senterpartiet Sp vil forsterke de litteraturpolitiske virkemidlene, slik som innkjøpsordningene og stipendordningene. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR FINANSER KULTUR PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Senterpartiet Sp vil regulere kunstnerstipendiene i tråd med pris- og lønnsstigningen. Partiprogram ARBEIDSLIV BIBLIOTEK OG LITTERATUR FINANSER KULTUR LØNN OG INNTEKT PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil støtte bibliotek og andre offentlige enheter i arbeid spesielt rettet mot barn, eldre, folk med lavere utdanning og minoritetsspråklige. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke den digitale satsingen til biblioteker og gi dem ressurser til å bli kompetansesentre for de som trenger hjelp til å bruke eller lære seg nettbaserte tjenester. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre tilgang til digitale bøker, tidsskrift, forskning og lignende gjennom nasjonale lisenser. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke folkebibliotekene som samlingssted for kulturelle aktiviteter og utlån av kulturprodukter ved å gjennomføre et nasjonalt bibliotekløft. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil hindre at samme eiere kan kontrollere både forlag, distribusjon og bokhandel for å sikre fri konkurranse. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2017-2021 Rødt Rødt vil styrke bibliotekenes kvalitet med øremerkede midler. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2017-2021 Rødt Rødt vil forsvare bokavtalen, lik pris for bøker over hele landet. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2017-2021 Rødt Rødt vil bruke statlige midler til å ruste opp lokalbibliotekene som garanterer lik kvalitet i alle kommuner. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at alle folkebibliotek i Norge skal gi samme tilgang til digitale tjenester til sine brukere. Det må på plass en statlig innkjøpsordning for e-bøker til fordeling blant alle folkebibliotek. Denne ordningen skal også omfatte lydbøker. Det må finnes allmenne støtteordninger for digitalisering av lokalhistorisk materiale og for oppgradering av systemer slik at automatisert utlån/innlevering og digital administrasjon av utlån kan være tilgjengelig over hele landet. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at alle folkebiblioteker og filialer i Norge skal tilby gratis tilgang til internett og datamaskiner med relevant programvare for sine brukere. Det bør være en nasjonal minimumsstandard for IT til publikum for å sikre at også små filialer i distriktene gir et godt tilbud. Denne standarden må følges opp med statlige øremerkede midler for å hindre at området blir en salderingspost i kommuneøkonomien. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil foreta en helhetlig gjennomgang av kulturlovene, inkludert lover for bibliotek, museer og arkiv. Regjeringserklæring BIBLIOTEK OG LITTERATUR KULTURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil avvikle det avgiftsmessige skillet mellom papirbøker og e-bøker og innføre merverdiavgiftsfritak også på e-bøker. Regjeringserklæring AVGIFTER BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre og revidere innkjøpsordningene for litteratur med sikte på blant annet økt tilgjengeliggjøring og inkludering av digitale plattformer. Regjeringserklæring BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil satse på folke- og skolebibliotekene, blant annet gjennom å styrke arbeidet med digitale plattformer og nye modeller for drift av bibliotek. Regjeringserklæring BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke de nasjonale leseprosjektene. Regjeringserklæring BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre fastprisordningen for bøker, men vurdere hvordan konkurransen i bokmarkedet kan bedres. Regjeringserklæring BIBLIOTEK OG LITTERATUR

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
9. des 2020 Representantforslag om en nasjonal leselyststrategi Til behandling
9. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kulturdepartementet Behandlet
9. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
2. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
2. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kulturdepartementet Behandlet
13. mai 2019 Kulturens kraft - Kulturpolitikk for framtida Behandlet
16. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kulturdepartementet Behandlet
9. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2018 Representantforslag om et femårig nasjonalt biblioteksløft Behandlet
11. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kulturdepartementet Behandlet
11. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
12. jun 2017 Humaniora i Norge Behandlet
8. mai 2017 Riksrevisjonens undersøking av digitalisering av kulturarven Behandlet
13. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kulturdepartementet Behandlet
13. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
8. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
8. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kulturdepartementet Behandlet
10. jun 2015 Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2012/28/EU om ein viss tillaten bruk av hitteverk Behandlet
8. jun 2015 Endringar i lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument (innsamling av digitale dokument m.m.) Behandlet
2. mar 2015 Representantforslag om nasjonalt bibliotekløft Behandlet
9. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
26. mai 2014 Oppheving av bokloven Behandlet
26. feb 2014 Representantforslag om etablering av et faglig utvalg for litteraturbransjen Behandlet
9. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kulturdepartementet Behandlet
9. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
16. jun 2013 Endringer i lov om folkebibliotek Behandlet
16. jun 2013 Lov om omsetning av bøker (bokloven) Behandlet
16. jun 2013 Representantforslag om et modernisert bokmarked Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
12. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Kulturdepartementet Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
11. des 2011 Endringar i lov om folkebibliotek Behandlet
16. des 2010 Representantforslag om likestilling av litteratur Behandlet
13. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
13. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
1. des 2010 Omorganisering av ABM-utvikling Behandlet
3. mai 2010 Representantforslag om innlemming av e-bøker i merverdiavgiftsfritaket som gjelder for litteratur Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet