Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2013-2017 Venstre Venstre vil lage en nasjonal strategi for geologiske mineralressurser. Partiprogram BERGVERK NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Venstre Venstre vil lage et regelverk som sikrer at mineralutvinning skjer på en bærekraftig måte. Partiprogram BERGVERK MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil age et stimulerende Skatteregime for mineralnæringen som samtidig sikrer at fellesskapets interesser ved utvinning ivaretas. Partiprogram BERGVERK SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre en lokal ressursavgift. Partiprogram AVGIFTER BERGVERK
2013-2017 Venstre Venstre vil kreve at gruveselskaper setter av nødvendige midler på et miljøfond, for senere opprydding. Partiprogram BERGVERK MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil stille forpliktende krav om reduksjon av avfallsmengden fra gruver, og om at kun faglig tilfredsstillende deponiløsninger på land aksepteres. Partiprogram BERGVERK MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil stille strenge krav om rensing eller sikring mot avrenning for masser som legges som landdeponi, samtidig som mest mulig masser tilbakeføres i nedlagte gruver. Partiprogram BERGVERK MILJØVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil ha et nasjonalt kartleggingsprogram for norske mineralressurser, og utvikle en strategi for å utnytte disse på en miljømessig forsvarlig måte. Partiprogram BERGVERK
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle en framtidsrettet mineralnæring med satsing på kartlegging og kompetanseoppbygging. Partiprogram BERGVERK FORSKNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreføre kulldriften på Svalbard. Partiprogram BERGVERK SVALBARD
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for nye arbeidsplasser i nord gjennom utnyttelse av de naturgitte fortrinnene for fiskerivirksomhet, petroleum, vindkraft, bergverk og reiseliv. Partiprogram BERGVERK ENERGI FISKERIER OLJE OG GASS REISELIVSNÆRING SYSSELSETTING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil jobbe for at det opprettes et statlig mineralselskap. Partiprogram BERGVERK
2013-2017 Senterpartiet Sp vil styrke gruve- og mineralingeniørutdanning for å møte kompetansebehovet i næringen. Partiprogram BERGVERK
2013-2017 Senterpartiet Sp vil jobbe for at det utvikles et helhetlig forskningsprogram i regi av Forskningsrådet som kan vurdere muligheter og konsekvenser av mineralutvinning i Norge. Partiprogram BERGVERK
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at skatter og avgifter fra mineralnæringen i større grad skal tilbakeføres til kommunene som setter av areal til næringen. Partiprogram BERGVERK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide internasjonalt for regulering av uttaket av mineralressurser (metaller, fosfor med mer) gjennom bruk av kildeskatt. Satsene skal fastsettes overnasjonalt i FN-regi, mens inntektene kommer opphavslandene og lokalsamfunn til gode. Norge må gå foran ved å regulere egen gruvenæring etter samme prinsipp. Partiprogram BERGVERK FN NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for vekst i mineralnæringen, blant annet ved å sikre forutsigbare og kunnskapsbaserte planprosesser. Regjeringserklæring BERGVERK NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil åpne for at mineralnæringen kan benytte sjødeponi, men stille strenge krav og sikre miljøovervåkning. Regjeringserklæring BERGVERK MILJØVERN NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil intensivere kartlegginsarbeidet av mineralforekomster i [Nord-Norge]. Regjeringserklæring BERGVERK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil øke FoU-innsatsen for å få til mer produktutvikling, innovasjon og alternativ bruk av avgangsmasser. Partiprogram BERGVERK FORSKNING INDUSTRI
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gruveavfall skal som hovedregel benyttes til tilbakefylling og alternativ bruk (som f.eks. pukk, grus, asfalt). Partiprogram BERGVERK INDUSTRI
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil det skal gjennomføres konsekvensutredning om alternative deponiområder før sjødeponi vurderes/tas i bruk. Partiprogram BERGVERK FORURENSNING HAVBRUK MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke kartleggingen av mineraler på havbunnen. Partiprogram BERGVERK HAVBRUK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stille krav om at ulike alternativer for deponiløsning konsekvensutredes, slik at alle relevante faglige vurderinger legges frem før beslutning tas. Partiprogram BERGVERK FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utrede hvordan masser fra gruvedrift kan utnyttes til andre formål. Partiprogram BERGVERK FORURENSNING INDUSTRI
2017-2021 Venstre Venstre vil lage en nasjonal strategi for geologiske mineralressurser. Partiprogram BERGVERK NÆRINGSLIV
2017-2021 Venstre Venstre vil lage et regelverk som sikrer at mineralutvinning skjer på en bærekraftig måte. Partiprogram BERGVERK NÆRINGSLIV
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre en lokal ressursavgift for å kompensere kommuner som opplever ulemper som følge av gruvedrift og innføre avgift på gruveavfall. Partiprogram AVGIFTER BERGVERK FINANSER NÆRINGSLIV
2017-2021 Venstre Venstre vil stille krav til gruveselskaper om å sette av nødvendige midler til opprydning i et miljøfond. Partiprogram BERGVERK NÆRINGSLIV NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere avfallsmengden fra gruver og sørge for at kun faglig tilfredsstillende deponiløsninger på land aksepteres. Partiprogram BERGVERK NÆRINGSLIV NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil forby fjorddeponi. Partiprogram BERGVERK NÆRINGSLIV NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil tilbakeføre masse i nedlagte gruver, og stille strenge krav om rensing eller sikring mot avrenning for masser som likevel legges som landdeponi. Partiprogram BERGVERK NÆRINGSLIV NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprette et statlig mineralselskap. Et statlig eierselskap vil bidra i front gjennom utvikling av teknologi, ivaretakelse og utvikling av metoder i tråd med norske naturvernhensyn, og samtidig skape verdier og arbeidsplasser nasjonalt og lokalt. Partiprogram BERGVERK NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gradere mineralene og uttak etter globale behov for utvikling av ny teknologi. De mest etterspurte mineralene for å bygge ny teknologi i tråd med Paris-avtalen skal ha prioritet. Partiprogram BERGVERK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stille strenge miljøkrav. SV vil stille krav om og gi støtte til forsknings- og utviklingsarbeid for å utnytte restråstoff i malmen i et kretsløp og utvikle metoder for rehabilitering etter gruvedrift. Det må stilles krav til fondsavsetning for opprydding før avvikling. Partiprogram BERGVERK FORSKNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil kartlegge mineralressursene i Norge, til lands og på sokkelen. Vi vil styrke Norges Geologiske Undersøkelse. Partiprogram BERGVERK NÆRINGSLIV
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil satse på resirkulering og gjenbruk. Mineraler er en ikke-fornybar ressurs som vi må ta vare på for framtidige generasjoner. Samtidig som vi utvinner nye mineraler må vi satse på høyest mulig grad av resirkulering og gjenbruk. Det må igangsettes tiltak for å få oversikt over metallinnhold på gamle søppelfyllinger. Partiprogram BERGVERK MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for en norsk havbunnsmineralnæring. Partiprogram BERGVERK HAVBRUK
2017-2021 Høyre Høyre vil øke kartleggingen av norske mineralressurser både til lands og på havbunnen, og legge til rette for økt utvinning gjennom å sikre forutsigbare og kunnskapsbaserte planprosesser. Partiprogram BERGVERK MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil bidra til økt samhandling mellom kunnskapsmiljøer som kan sikre bærekraftige løsninger for avgangsmasser fra mineralindustri på land og sjø. Partiprogram BERGVERK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Høyre Høyre vil tillate sjødeponi med strenge krav til en sikker miljøovervåking. Partiprogram BERGVERK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for at kravene som stilles til næringslivet er gjennomførbare også for små og mellomstore bedrifter. Partiprogram BERGVERK NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Rødt Rødt vil øke mineralavgiften og innføre avgift på gruveavgang. Partiprogram AVGIFTER BERGVERK
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for at lovgivningen skal baseres på føre var-prinsippet slik at ingen nye kjemikalier tillates eller grenseverdier endres før det er dokumentert at det ikke er skadelig for mennesker eller miljø. Partiprogram BERGVERK FORURENSNING
2017-2021 Rødt Rødt vil sikre at avfall som inneholder miljøgifter håndteres på en forsvarlig måte, og at forurenset grunn blir renset. Partiprogram BERGVERK FORURENSNING
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for at det etableres et sett med avgifter og regelverk for mineralindustrien som fører til alternativ bruk av overskuddsmasser, for å redusere eller fjerne behovet for ytre deponi. Ingen tillatelser til å dumpe gruveavfall i norske fjorder og vassdrag. Partiprogram BERGVERK FORURENSNING
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for at det stilles krav til driftsmåte for gruvedrift for å redusere inngrepene, redusere avfallsmengden og lette rehabilitering av gruveområdene. Det skal stilles krav til underjordsdrift i stedet for dagbrudd der det er praktisk mulig. Partiprogram BERGVERK FORURENSNING
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeider for nasjonal kontroll, ikke markedsstyring over energisektoren og mineralsektoren. Partiprogram BERGVERK ENERGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Rødt Rødt vil at det trengs en lov som sikrer nasjonalt eierskap og kontroll med mineralressurser. Partiprogram BERGVERK MILJØVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil at berg- og mineralforekomster skal utnyttes på en mest mulig miljøvennlig måte, gjennom en nasjonal planstrategi for bergindustrien. Partiprogram BERGVERK MILJØVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil at det må settes strenge miljøkrav til eventuelle nyåpninger av gruver. Partiprogram BERGVERK MILJØVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil at mineralloven må revideres for å gi samiske lokalsamfunn eller brukere vederlag for ressursene som tas ut av samiske områder. Mineralutvinning bare kan skje i tråd med menneskerettigheter, folkeretten og med prinsippet om fritt, informert forhåndssamtykke lagt til grunn. Partiprogram BERGVERK SAMER

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
20. jan 2021 Representantforslag om opprydding av gruveforurensing i Folldal Til behandling
11. des 2020 Innst. 5 S Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2021 Behandlet
10. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2021 Behandlet
7. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2021 Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
5. des 2019 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2020 Behandlet
4. des 2019 Skatter, avgifter og toll 2020 Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
13. mai 2019 Representantforslag om å stanse planene om sjødeponi i Repparfjorden og Førdefjorden Behandlet
11. feb 2019 Lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen (havbunnsmineralloven) Behandlet
18. des 2018 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2019 Behandlet
11. des 2018 Skatter, avgifter og toll 2019 Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 Behandlet
10. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
19. des 2017 Innst. 5 S Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts - og tollinntekter 2018 Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2018 Behandlet
10. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
29. nov 2017 Initiativdebatt om næringsvirksomhet på Svalbard (initiativ fra næringskomiteen) Behandlet
29. mai 2017 Representantforslag om et nytt krafttak for mineralnæringen Behandlet
16. des 2016 Skatter, avgifter og toll 2017 Behandlet
16. des 2016 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2017 Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
4. apr 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet (Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS - rammer for kullvirksomheten) Behandlet
13. des 2015 Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2016 Behandlet
13. des 2015 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2016 Behandlet
10. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
10. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. jun 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet (Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS - eiendommer og gruvedrift) Behandlet
14. des 2014 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2015 Behandlet
14. des 2014 Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2015 Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (næringskomiteen) Behandlet
10. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Nærings- og handelsdepartementet Behandlet
10. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
4. des 2013 Skatter, avgifter og toll 2014 Behandlet
4. des 2013 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2014 Behandlet
26. mai 2013 Endringer i reindriftsloven mv. (avvikling av områdestyrene) Behandlet
11. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
26. nov 2012 Skatter, avgifter og toll 2013 Behandlet
26. nov 2012 Rammeoverføringer, utbytte og tilfeldige utgifter og inntekter 2013 Behandlet
13. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
13. des 2011 Representantforslag om tiltak for bergindustrien Behandlet
23. nov 2011 Rammeoverføringer, Skatte-, avgifts- og tollvedtak, utbytte mv. 2012 Behandlet
23. nov 2011 Skatter, avgifter og toll 2012 Behandlet
9. mar 2011 Endringar i mineralloven Behandlet
14. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
24. nov 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
24. nov 2010 Skatter og avgifter 2011 Behandlet
14. jun 2010 Representantforslag om en strategi for norsk bergindustri Behandlet
13. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
25. nov 2009 Skatte-, avgifts- og tollvedtak for 2010 Behandlet