Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil ha en opptrappingsplan for styrking av barnevernet i kommunene gjennom kompetanseheving og å øke antall ansatte. Partiprogram BARNEVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil målrette atferdsprogrammer brukt i barnevernet, slik at de bedre kan brukes i familier med innvandrerbakgrunn. Partiprogram BARNEVERN INNVANDRERE
2009-2013 Høyre For å sikre barn som utsettes for omsorgssvikt den tryggheten de fortjener vil Høyre ha et tettere samarbeid mellom barnevern, barnehage, skole, politi og arbeids- og velferdsetaten (NAV). Partiprogram BARNEVERN
2009-2013 Høyre For å sikre barn som utsettes for omsorgssvikt den tryggheten de fortjener vil Høyre sikre full åpenhet om barneverntilbudets innhold, kvalitet og pris. Partiprogram BARNEVERN
2009-2013 Høyre For å sikre barn som utsettes for omsorgssvikt den tryggheten de fortjener vil Høyre legge bedre til rette for etter- og videreutdanning for barnevernsansatte. Partiprogram BARNEVERN HØYERE UTDANNING
2009-2013 Høyre For å sikre barn som utsettes for omsorgssvikt den tryggheten de fortjener vil Høyre styrke støtteapparatet for fosterfamilier som tar ansvar for barn og unge med særskilte behov. Partiprogram BARNEVERN
2009-2013 Høyre For å sikre barn som utsettes for omsorgssvikt den tryggheten de fortjener vil Høyre utrede en ordning med rett til pensjonspoeng for godtgjørelse til fosterforeldre i tråd med hva andre arbeidstakere har, når forhold rundt fosterbarnet fører til at de må tre ut av arbeidslivet eller ikke kan gå inn i arbeidslivet. Partiprogram BARNEVERN TRYGDER
2009-2013 Høyre For å sikre barn som utsettes for omsorgssvikt den tryggheten de fortjener vil Høyre endre reglene om rett til ettervern for å sikre at flere barnevernsbarn får god oppfølging i tråd med egne ønsker og behov etter fylte 18 år og frem til fylte 23 år. Partiprogram BARNEVERN
2009-2013 Høyre For å sikre barn som utsettes for omsorgssvikt den tryggheten de fortjener vil Høyre sikre bedre sammenheng i barnevernstilbudet slik at barn slipper å bli kasteballer i systemet. Partiprogram BARNEVERN
2009-2013 Høyre For å sikre barn som utsettes for omsorgssvikt den tryggheten de fortjener vil Høyre legge til rette for et mangfold av barnevernstilbud ved hjelp av stabile og gode rammevilkår også for private tilbud, og styrke kvalitetskontrollen ved barnevernsinstitusjonene. Partiprogram BARNEVERN
2009-2013 Høyre For å sikre barn som utsettes for omsorgssvikt den tryggheten de fortjener vil Høyre åpne for at kommuner som ønsker det, fortrinnsvis gjennom et interkommunalt samarbeid, kan overta det ansvaret staten i dag har for spesialiserte barnevernstjenester. Partiprogram BARNEVERN KOMMUNER
2009-2013 Høyre For å sikre barn som utsettes for omsorgssvikt den tryggheten de fortjener vil Høyre gjøre ordningen med Barnehus mer tilgjengelig og landsomfattende. Partiprogram BARNEVERN
2009-2013 Høyre For å sikre barn som utsettes for omsorgssvikt den tryggheten de fortjener vil Høyre endre barnevernsloven slik at det kan iverksettes sanksjoner overfor barn i barnevernets varetekt når særlige grunner tilsier det. Partiprogram BARNEVERN
2009-2013 Høyre For å sikre barn som utsettes for omsorgssvikt den tryggheten de fortjener vil Høyre øke kompetansen til ansatte i skoler, barnehager og helsestasjoner for bedre å kunne avdekke mulige overgrep eller omsorgssvikt. Partiprogram BARNEVERN HELSEVESEN SKOLER
2009-2013 Høyre For å sikre barn som utsettes for omsorgssvikt den tryggheten de fortjener vil Høyre sikre gode kontrollrutiner ved barnevernsinstitusjonene. Partiprogram BARNEVERN
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre overlate ansvaret for barnevernsarbeidet i sin helhet til kommuner som har et tilstrekkelig stort faglig miljø. Partiprogram BARNEVERN KOMMUNER
2009-2013 Høyre For å sikre en bedre integrering vil Høyre forsterke arbeidet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og diskriminering, og etablere systemer som gjør at helsepersonell melder kjønnslemlestelse til politiet og ikke bare til barnevernet. Partiprogram BARNEVERN HELSEVESEN INNVANDRERE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke barnevernets muligheter til rask reaksjon og til å yte hjelp til så mange som mulig gjennom et mangfold av tiltak tidligst mulig og at barnevernet skal være sikret midler til oppfølging av bekymringsmeldinger. Partiprogram BARNEVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil lovfeste rett til ettervern for barn som barnevernet har hatt omsorg for frem til de fyller 23 år. Partiprogram BARNEVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil bedre barns rettssikkerhet ved å bekjempe mishandling og overgrep mot barn og styrke den rettsmedisinske kompetansen. Partiprogram BARNEVERN RETTSVESEN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke det forebyggende arbeidet mot vold, barne- og ungdomskriminalitet. Partiprogram BARNEVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre ordning med barnevernsvakt i alle politidistrikter. Partiprogram BARNEVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil etablere en prøveordning med ungdomsdomstol. Partiprogram BARNEVERN DOMSTOLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at tilbudet med ”Barnehuset” må omfatte hele landet. Partiprogram BARNEVERN RETTSVESEN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil bekjempe kjønnslemlestelse ved systematisk holdningsskapende arbeid. Dersom kjønnslemlestelse forekommer, bør dette danne grunnlag for omsorgsovertakelse. Partiprogram BARNEVERN HELSEVESEN INNVANDRERE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke asylbarnas stilling ved at barnevernet har omsorgen for også de enslige mindreårige flyktningene over 15 år, og at alle skal få tilbud om en norsk kontaktfamilie i nærmiljøet. Partiprogram BARN BARNEVERN INNVANDRERE
2009-2013 Venstre Venstre vil styrke familievernkontorene. Partiprogram BARNEVERN FAMILIE
2009-2013 Venstre Venstre vil gi domstolene mulighet til å kunne idømme delt bosted når det vil være til barnets beste. Partiprogram BARN BARNEVERN DOMSTOLER
2009-2013 Venstre Venstre vil styrke barnevernet og sosialtjenesten slik at barn som lever under vanskelige oppvekstvilkår blir oppdaget og hjulpet. Partiprogram BARNEVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil øke bruken av familieråd i barnevernet, hvor storfamilien og nettverket rundt barnet/ungdommen tas i bruk som en ressurs i barnevernssaker. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2009-2013 Venstre Venstre vil gjeninnføre prøveordning med kommunalt ansvar for statlige oppgaver innenfor barnevernet. Partiprogram BARNEVERN KOMMUNER
2009-2013 Venstre Venstre vil lovfeste retten til ettervern fra barnevernet til fylte 23 år og innføre angrefrist for de som sier fra seg retten ved fylte 18 år. Partiprogram BARNEVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil at retten til ettervern inkluderer en kontaktperson; en voksenperson som kan følge vedkommende på vei inn i voksenlivet. Partiprogram BARNEVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil sikre fosterforeldre som er ute av ordinært arbeid rett til sykepenger og pensjonspoeng. Partiprogram BARNEVERN TRYGDER
2009-2013 Venstre Venstre vil styrke tilsyn og oppfølging med fosterhjemmene. Partiprogram BARNEVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil sikre at private og ideelle institusjoner skal ha en reell mulighet til å utfordre offentlige tilbud på pris og kvalitet. Partiprogram BARNEVERN KULTUR
2009-2013 Venstre Venstre vil opprette styrer for de regionale barne-, ungdoms- og familieetatene med folkevalgt representasjon. Partiprogram BARNEVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil gi Helsetilsynet adgang til å ilegge kommuner dagbøter eller stenge kommunale og statlige barnevernstjenester ved påpekte mangler. Partiprogram BARNEVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil at alle enslige mindreårige asylsøkere blir satt under barnevernet, også de mellom 15 og 18 år. Partiprogram BARNEVERN INNVANDRERE
2009-2013 Venstre Venstre vil etablere flere beredskapshjem til mindreårige som har brutt med familien sin på grunn av vold eller trusler om tvangsekteskap. Partiprogram BARN BARNEVERN INNVANDRERE
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre politi- og barnevernskontakt på alle skoler. Partiprogram BARNEVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil stimulere til interkommunalt samarbeid for å sikre at alle kommuner har tilstrekkelig faglig kompetanse og gode tilbud innenfor legevakt, psykiatri, barnevern og rusomsorg. Partiprogram BARNEVERN HELSEVESEN KOMMUNER RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke det tverrfaglige samarbeidet i kommunene slik at barn og unge i risikosonen oppdages tidlig og følges opp. Partiprogram BARNEVERN KOMMUNER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at en større del av [barna] som trenger hjelp får denne i hjem og nærmiljø. Partiprogram BARNEVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil redusere plassering i institusjoner ved å tilby flere barn omsorg i fosterhjem. Partiprogram BARNEVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke fosterhjemsomsorgen med bedre rammebetingelser, veiledning og oppfølging. Partiprogram BARNEVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for at alle kommuner har et formalisert samarbeid mellom politi, barnevern, skole, og andre, for å fange opp unge som er på vei i gal retning. Dette kan for eksempel gjøres i form av innsatsteam rundt enkeltpersoner. Partiprogram BARNEVERN KOMMUNER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV arbeider for et barnevern som er åpent og som har tillit. Partiprogram BARNEVERN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV ønsker et langt sterkere offentlig grep rundt barnevernsinstitusjonene. Partiprogram BARNEVERN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke arbeidet mot kjønnslemlestelse gjennom informasjonstiltak, en styrket skolehelsetjeneste, økt kompetanse i skoler og barnehager, og et bedre hjelpetilbud for dem som frykter eller har blitt utsatt for overgrep. Partiprogram BARNEVERN HELSEVESEN INNVANDRERE
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå påbud om offentlig påtale ved kjønnslemlestelse. Partiprogram BARNEVERN HELSEVESEN INNVANDRERE STRAFFERETT
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil styrke kompetansen i helsetjenesten, skolene, barnehagen, barnevernet og politiet, slik at en i større grad kan avdekke barn som blir utsatt for vold, overgrep og annen form for omsorgssvikt. Partiprogram BARNEHAGER BARNEVERN HELSEVESEN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SKOLER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil styrke samarbeidet mellom skole, barnevern og politiet. Partiprogram BARNEVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SKOLER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at barneverntjenesten skal iverksette tiltak som er til barnets beste. Partiprogram BARN BARNEVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil samarbeide med KS om en plan for styrking av barnevernet i kommunene. Kompetansen skal bedres, og vi har som mål å øke antall ansatte. Regjeringserklæring BARNEVERN KOMMUNER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke åpne møteplasser, barnevernet, helsestasjonene og familievernet. Partiprogram BARNEVERN FAMILIE HELSEVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å videreutvikle barnevernets kompetanse og tilstedeværelse på de arenaene barn befinner seg. Barnevernet må bli mer synlig og tilgjengelig, både for barn, foreldre og for andre fagfolk. Partiprogram BARNEVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at barnevernloven blir en rettighetslov slik at barns rett til beskyttelse blir lovens grunnleggende prinsipp. Partiprogram BARNEVERN RETTSVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke tilliten mellom barnevernet og etniske minoriteter, og at foreldre gis hjelp til å føre en barneoppdragelse i tråd med norsk lov. Partiprogram BARNEVERN INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for effektiv forebygging [av ekstremisme] gjennom barnevern, skole, inkludering og psykiatri. Partiprogram BARNEVERN HELSEVESEN SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at barnevernet skal overta ansvaret for alenestående barn tidligst mulig etter ankomst. Partiprogram BARNEVERN INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil gjøre barnevernsloven til en rettighetslov. Partiprogram BARNEVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil legge ned det regionale nivået av det statlige barnevernet, Bufetat, og overføre oppgaver og ansvar til den kommunale barnevernstjenesten der kommunene er store nok til å håndtere det, eventuelt til interkommunalt samarbeid. Partiprogram BARNEVERN KOMMUNER
2013-2017 Venstre Venstre vil iverksette flere tiltak for å øke kompetansen i barnevernet, blant annet satse mer på forskning, bedre barnevernsutdanningene, styrke etter- og videreutdanningsmulighetene og tilbakeføre fagkompetansen fra staten til kommunen. Partiprogram BARNEVERN UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre at private eller ideelle som utfører barnevernstjenester får forutsigbare rammevilkår og likebehandles med offentlige aktører. Partiprogram BARNEVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil lage incentiver for rekruttering til barnevernet, både kjønnsmessig og yrkesmessig, og motivere flere, også med høyere utdanning, til å jobbe i barnevernet. Partiprogram BARNEVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil øke bruken av familieråd i barnevernet, hvor storfamilien og nettverket rundt barn og ungdom tas i bruk som en ressurs i barnevernssaker. Partiprogram BARNEVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil gi Helsetilsynet adgang til å ilegge kommuner dagbøter eller stenge kommunale og statlige barnevernstjenester ved påpekte mangler. Partiprogram BARNEVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre barnevernskontakt til alle skoler. Partiprogram BARNEVERN SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil lovfeste retten til ettervern for barnevernsbarn inntil 23 år og innføre angrefrist for de som sier fra seg fristen ved fylte 18 år. Partiprogram BARNEVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil gi bedre opplæring og oppfølging av fosterfamilier, samt bedre tilsyn med fosterfamilier. Partiprogram BARNEVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre en bred rekruttering av fosterfamilier, som også inkluderer minoritetsforeldre. Partiprogram BARNEVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke samarbeidet mellom politiet, barnevernet og skolen (SLT – samordning av lokale kriminalforebyggende tiltak). Partiprogram BARNEVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil at barneverntjenesten må overta omsorgsansvaret for enslige asylsøkere mellom 15 og 18 år tilsvarende det ansvaret som gjelder for enslige asylsøkere under 15 år. Partiprogram BARNEVERN INNVANDRERE
2013-2017 Høyre Høyre vil gi kommunene et helhetlig ansvar for barnevernstjenesten, legge ned dagens BUF-etat og skille fagdirektoratsoppgavene og det statlige ansvaret for institusjonsbarnevernet. Partiprogram BARNEVERN KOMMUNER
2013-2017 Høyre Høyre vil forsterke arbeidet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og diskriminering, og etablere systemer som gjør at helsepersonell melder kjønnslemlestelse til politiet og ikke bare til barnevernet. Partiprogram BARNEVERN HELSEVESEN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Høyre Høyre vil unngå at barn blir kasteballer mellom offentlige etater, og etablere et tettere samarbeid mellom barnevern, barnehage, skole, politi og arbeids- og velferdsetaten (NAV). Partiprogram BARN BARNEVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre at kommuner er tilknyttet en barnevernsvakt. Partiprogram BARNEVERN KOMMUNER
2013-2017 Høyre Høyre vil gi kommunene et helhetlig ansvar for barneverntjenesten. Kommunene må sikre at de har nødvendig kompetanse til åivareta dette viktige ansvaret. Partiprogram BARNEVERN KOMMUNER
2013-2017 Høyre Høyre vil legge ned dagens BUF-etat og skille fagdirektoratsoppgavene og det statlige ansvaret for institusjonsbarnevernet. Partiprogram BARNEVERN KOMMUNER
2013-2017 Høyre Høyre vil innføre godkjenningsordninger for institusjoner med kvalitetskriterier, samt sikre full åpenhet om barnverntilbudets innhold, kvalitet og pris. Partiprogram BARNEVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil opprette en uavhengig, lavterskel klageordning for barn og pårørende for å ivareta deres rettssikkerhet. Partiprogram BARNEVERN FAMILIE RETTSVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil ha en prøveordning for samlokalisering av politi og barnehus, slik at barn som har vært utsatt for vold og/eller overgrep, sikres bistans uten ugrunnet opphold. Partiprogram BARNEVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil åpne for at flere barnevernsaktører kan rekruttere fosterforeldre, og styrke støtteapparatet rundt fosterfamiliene. Partiprogram BARNEVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre en god tilsynsordning. Partiprogram BARNEVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre barns rettssikkerhet gjennom at barnevernet gis større anledning til å sette inn tiltak også når barnets foreldre eller omsorgspersoner ikke samtykker til dette. Barns beste skal veie tyngre enn foreldrenes ønsker ved spørsmål om samvær, varig omsorgsovertakelse og adopsjon. Partiprogram BARNEVERN RETTSVESEN
2013-2017 Høyre Høyre vil endre reglene om rett til ettervern for å sikre at flere barnevernsbarn får oppfølging i tråd med egne ønsker og behov eter fylte 18 og frem til fylte 23 år. Ettervern må starte før fylte 18 år. Partiprogram BARNEVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil legge til rette for et mangfold av barnevernstilbud ved hjelp av stabile og gode rammevilkår også for private tilbud, samt styrke kvalitetskontrollen ved barnevernsinstitusjonene. Partiprogram BARNEVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil endre barnevernsloven slik at det kan iverksettes sanksjoner overfor barn i barnevernets varetekt når særlige grunner tilsier det. Partiprogram BARNEVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil etablere et bedre og mer forpliktende samarbeid mellom barnevernet og barne- og ungdomspsykiatrien. En felles institusjon kan være ett av flere viktige tiltak. Partiprogram BARNEVERN HELSEINSTITUSJONER
2013-2017 Fremskrittspartiet Vi ønsker å likestille foreldre når det gjelder omsorgen for barn, og ønsker å endre barneloven, med den hensikt å innføre lik rett til ansvar og omsorg. Partiprogram BARN BARNEVERN LIKESTILLING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil styrke samarbeidet mellom skole, barnevern og politiet. Partiprogram BARNEVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre barns fysiske og psykososiale miljø i barnehagen. Partiprogram BARNEHAGER BARNEVERN HELSEINSTITUSJONER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre nulltoleranse mot mobbing ved å ansvarliggjøre voksenpersoner, styrke kunnskapen om regelverk og klageadgang blant elever og foreldre, etablere kommunale beredskapsteam og innføre sanksjoner mot skoler som ikke løser mobbesaker. Partiprogram BARNEVERN GRUNNSKOLE KOMMUNER SKOLER VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at barn ved samlivsbrudd får opprettholdt god kontakt med begge foreldre. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke familievernkontorene slik at meklingsordningen ved samlivsbrudd kan bli bedre og bidra til å dempe konfliktnivået. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil se på om det bør begrenses hvor ofte barnefordelingssaker kan føres for retten og vurdere om retten til fri rettshjelp fungerer etter hensikten for å dempe antallet konfliktsaker. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE RETTSVESEN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at barnets beste skal ha forrang for det biologiske prinsippet. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil innføre en overordnet bestemmelse i barnevernloven som styrker barns medvirkning i alle saker som angår dem. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil heve den flerkulturelle kompetansen i barnevernet, slik at omsorgssvikt i familier med innvandrerbakgrunn lettere kan identifiseres. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE INNVANDRERE
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere til flere fosterhjemstilbud, også blant familier med flerkulturell bakgrunn. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE INNVANDRERE
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at institusjon bare unntaksvis bør være en varig løsning for barnet. I de tilfeller de likevel må tas i bruk, bør institusjonene være differensiert. Institusjonsbehovet skal være tilpasset den enkeltes behov. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at barn og ungdom som er barnevernets ansvar, har samme rett og plikt til utdanning som andre barn. Dersom de ikke følger vanlig skoleundervisning, skal det foreligge et vedtak og det skal gis tilrettelagt undervisning. Partiprogram BARN BARNEVERN SPESIALUNDERVISNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke ettervernet for barn som har vært under barnevernets omsorg. Partiprogram BARN BARNEVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at barnevernet nyttiggjør seg erfaringene, kompetansen og kapasiteten til tidligere barnevernsbarn, sosiale entreprenører og ideelle organisasjoner. Partiprogram BARNEVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at kompetanse og bemanning i det kommunale barnevernet fortsatt må prioriteres, og at alle kommuner skal sikre et faglig miljø rundt barnevernsansvarlig. Partiprogram BARNEVERN KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at meldeplikten for skoler, barnehager og helsepersonell har ved mistanke om alvorlig omsorgssvikt eller overgrep mot barn, overholdes. Partiprogram BARN BARNEHAGER BARNEVERN SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Vi vil ikke konkurranseutsette offentlige institusjoner i barnevernet. Partiprogram BARNEVERN
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet mener at vi parallelt med barnevernsreformen må satse på familievernet. Partiprogram BARNEVERN FAMILIE
2013-2017 Senterpartiet Sp vil legge om anbudsprosessen for barnevernsinstitusjoner med mål om økt forutsigbarhet, og gi mer rom for ikke-statlige institusjoner. Partiprogram BARNEVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil sikre at taushetsplikten ikke blir et hinder for tverrfaglig samarbeid, med sikte på best mulig oppfølging av utsatte barn. Partiprogram BARNEVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil stimulere til interkommunalt samarbeid for å sikre at alle kommuner har tilstrekkelig faglig kompetanse og kapasitet innenfor psykiatri, legevakt, barnevern og rusomsorg. Partiprogram BARNEVERN HELSEVESEN KOMMUNER RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at barnevernet bør ha omsorgsansvar for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år. Partiprogram BARNEVERN INNVANDRERE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke helsesøsterordningen som førstelinjetjeneste med hjelp, støtte og veiledning. [Barnevern]. Partiprogram BARNEVERN FAMILIE HELSEVESEN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for at barns rett til å bli hørt ivaretas i alle beslutninger og sakstyper i barnevernet og kreve at slik deltakelse dokumenteres. Partiprogram BARN BARNEVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ta initiativ til en gjennomgang av hele fosterhjemsområdet fra rekruttering av fosterforeldre til selvstendighet for ungdommen. Partiprogram BARNEVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre barnevernsbarn som trenger det ettervern frem til fylte 23 år. Partiprogram BARNEVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det utvikles god samhandling mellom barnevern, helsestasjon, skolehelsetjenesten, barnehage og skole for å gi tidlig og riktig hjelp til de som trenger det. Partiprogram BARNEVERN HELSEVESEN SKOLER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke kompetansen i barnevernet og ved krisesentrene. Partiprogram BARNEVERN FAMILIE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil skille den overordnede styringen og utviklingen av sektoren fra driften av barnevernstiltakene. Regjeringserklæring BARNEVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gi kommunene rett til fritt å velge barnevernstiltak, etter en vurdering av kvalitet, pris og hva som gir best hjelp til det enkelte barn, uavhengig av hvem som leverer tiltaket. Regjeringserklæring BARNEVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil at kommuner med nødvendig kompetanse kan gis et helhetlig faglig og økonomisk ansvar for barnevernstjenesten. I en kommunereform vil kommunenes mulighet til å sikre et godt barnevern være et viktig element. Regjeringserklæring BARNEVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre full åpenhet om innhold, kvalitet og pris i barnevernstilbudet. Regjeringserklæring BARNEVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil åpne for at flere barnevernsaktører kan rekruttere fosterforeldre og styrke støtteapparatet rundt fosterfamiliene. Regjeringserklæring BARNEVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomgå balansen mellom institusjons- og fosterhjemstilbudet og ved behov utrede hvordan fosterhjemsomsorgen kan styrkes. Regjeringserklæring BARNEVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gi barn under barnevernets omsorg bedre tilpasset skolegang. Regjeringserklæring BARNEVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomgå reglene om ettervern for å gi flere en god oppfølging etter fylte 18 år. Regjeringserklæring BARNEVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil prioritere tiltak som sikrer at barn under barnevernets omsorg i større grad får vokse opp sammen med sine søsken. Regjeringserklæring BARNEVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bedre muligheten for at barn kan vokse opp i fosterfamilier med biologisk tilknytning. Regjeringserklæring BARNEVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil evaluere fylkesnemndene, samt utrede særdomstoler for saker knyttet til barn og familie. Regjeringserklæring BARNEVERN FAMILIE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke tilsynet med barnevernet. Regjeringserklæring BARNEVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for økt behandlingskapasitet i det kommunale barnevernet, nok fosterhjemsplasser og institusjonsplasser til å gi alle barn et tilbud tilpasset den enkeltes behov, nok kapasitet i fylkesnemndene til å sikre rask saksbehandling, bedre tilsyn, opplæring og veiledning for fosterhjem, samt rett til ettervern. Partiprogram BARNEVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke kompetansen og trappe opp støtten til helsestasjonene og til barnevernet, slik at de er i stand til å gi hjelp på et så tidlig tidspunkt som mulig og ta tak i problemene før de blir for store. Partiprogram BARNEVERN HELSEVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at fosterhjem må kunne benytte kontantstøtte. Partiprogram BARNEVERN TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for at barns rett til å bli hørt ivaretas i alle beslutninger og sakstyper i barnevernet og kreve at slik deltakelse dokumenteres. Partiprogram BARN BARNEVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at fosterforeldre sikres likeverdige økonomiske rammevilkår . Partiprogram BARNEVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at fosterforeldres pensjonsvilkår skal bedres. Partiprogram BARNEVERN TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at inntekten for fosterforeldre i kommunal og statlig regi skal bli pensjonsgivende. Partiprogram BARNEVERN TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at hvis fosterforeldre mister inntekt/jobb, skal ikke vederlag som fosterforeldre samordnes med andre NAV-ordninger. Partiprogram BARNEVERN TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at fosterhjemskontraktene skal sikre bedre rettigheter for foreldrene og sikre barnet en mer formell tilknytning til fosterhjemmet. Partiprogram BARNEVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at fosterfamilier med barn med funksjonsnedsettelser sikres gode og forutsigbare rammevilkår. Partiprogram BARNEVERN FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha retningslinjer for kvalitetssikring, kontroll og begrensninger av utbytte for private aktører. Partiprogram BARNEVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en gjennomgang av bruken av tvang overfor barn i barnevernets omsorg og i fosterhjem. Partiprogram BARNEVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle flyttinger og tilbakeføringer behandles i fylkesnemnd for å hindre utilsiktede flyttinger for barn under barnevernets omsorg. Partiprogram BARNEVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at saksbehandlings- og utredningstjenester i hovedsak skal utføres av kommune og Bufetat, og ikke gjennom private aktører. Partiprogram BARNEVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha et systematisk og bedre samarbeid mellom barnevernstjenesten og kommunehelsetjenesten/spesialisthelsetjenesten. Partiprogram BARNEVERN HELSEVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at pålagte barnevernstiltak kan settes inn uten samtykke under svangerskap for å sørge for tidlig hjelp og forebygge omsorgssvikt for nyfødte. Partiprogram BARNEVERN SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at barn og unge som blir plassert i fosterhjem eller institusjon så tidlig som mulig får en helsefaglig vurdering. Partiprogram BARNEVERN HELSEVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil lovfeste at ingen omsorgsovertakelse skal bli vedtatt uten at barnets egen familie eller nære nettverk er vurdert. Partiprogram BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal bli enklere å forlenge fosterhjemsoppholdet etter fylte 18 år. Partiprogram BARNEVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre barnevernsbarn som trenger det ettervern frem til fylte 23 år. Partiprogram BARNEVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det må være et krav om relevant praksis i studier som kvalifiserer til jobb i barnevernet. Partiprogram BARNEVERN HØYERE UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at barnehage, helsetjeneste og barnevern skal samarbeide mer systematisk og formalisert, slik at kunnskap om vold i nære relasjoner økes og bekymringsmeldinger sendes ved mistanke om omsorgssvikt eller overgrep. Partiprogram BARNEHAGER BARNEVERN HELSEVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil etablere et kvalifiseringsprogram for ufaglærte i barnehagen. Partiprogram BARNEVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at barnevernet overtar omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år. Partiprogram BARN BARNEVERN INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre et særskilt ettervernstilbud for barn som har vært utsatt for overgrep. Partiprogram BARN BARNEVERN RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke kompetansen og samarbeidet mellom skole, barnehage, helsestasjoner, frivillige organisasjoner, barnevern, familievernet og politiet. Partiprogram BARNEHAGER BARNEVERN HELSEVESEN KULTUR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SKOLER STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke både barnas og foreldrenes rettssikkerhet, samtidig som vi vil gi barna rett til å slippe samvær med sine biologiske foreldre, dersom dette er til fare for barnet eller mot barnets ønske. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil oppheve den todelte ansvars- og finansieringsformen som barnevernet i dag er underlagt. Partiprogram BARNEVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at det gjøres opptak av relevante samtaler i barnevernssaker. Partiprogram BARNEVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at fosterforeldre som blir dømt for vold eller overgrep skal miste retten til å være fosterforeldre for alltid. Partiprogram BARNEVERN RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at det skal være tilgang til elektronisk journal i barnevernet på lik linje som helsevesenet. Partiprogram BARNEVERN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre at personer som bistår barnevernet ikke samtidig har roller i private barnevernsinstitusjoner. Partiprogram BARNEVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke rettighetene for fosterforeldre. Partiprogram BARNEVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gi barneombudet eller en egen instans behandlingsansvaret for klager i mobbesaker. Partiprogram BARNEVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ha en kvalitetsreform for et bedre barnevern og et helhetlig tilbud til barna og familiene som trenger tjenesten. Partiprogram BARNEVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil heve kompetansen til de ansatte og gi bedre faglige verktøy i arbeidet med utsatte barn og familier. Partiprogram BARNEVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke familievernkontorene slik at meklingsordningen ved samlivsbrudd kan bli bedre og bidra til å dempe konfliktnivået. Partiprogram BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bygge opp kompetansen i Bufetat og kommunene slik at de selv kan utføre flere av de nødvendige tiltakene. Partiprogram BARNEVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre en kvalitetsreform i barnevernet for å sikre at barna og familier får riktig og relevant hjelp og god saksbehandling og for å styrke tilliten til barnevernet. Partiprogram BARNEVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil øremerke midler til barnevernet for å få flere ansatte og sikre barnas rettigheter. Partiprogram BARNEVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil øke tilgang til gode lavterskeltilbud som Stange-hjelpa og Familiens Hus. Partiprogram BARNEVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at kommuner som selv tar ansvaret for andrelinjebarnevernet kompenseres for kostnader knyttet til dette. Partiprogram BARNEVERN KOMMUNER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for fastere rammer for familier som får hjelp av barnevernet. Partiprogram BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre fosterfamiliene bedre og mer forutsigbare vilkår, veiledning, støtte og opplæring. Partiprogram BARNEVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil rekruttere flere flerkulturelle fosterfamilier. Partiprogram BARNEVERN INNVANDRERE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at det enkelte barn får tilpasset tilbud og bedre ettervernet av tidligere barnevernsbarn. Andre deler av hjelpeapparatet må kobles inn så tidlig som mulig og samarbeidsmøter mellom disse må prioriteres. Partiprogram BARN BARNEVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke den erfaringsbaserte tilnærmingen i barnevernet ved aktivt å bruke tidligere barnevernsbarn, sosiale entreprenører og ideelle organisasjoner. Partiprogram BARNEVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at alle utdanninger til arbeid med barn inneholder opplæring om vold, overgrep og tegn på omsorgssvikt. Partiprogram BARN BARNEVERN UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at det tilstrebes at søsken plasseres i samme foster- eller adoptivfamilie. Partiprogram BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at barna får faste saksbehandlere i barnevernet. Partiprogram BARNEVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil det opprettes et nasjonalt samarbeid innad i barnevernet, så ingen kan flytte fra barnevernsmeldingen. Partiprogram BARNEVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for styrket barnehustilbud for samiske barn. Partiprogram BARNEVERN SAMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke barnehusene. Partiprogram BARNEVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for forbedret koordinering mellom barnevern, helsetjeneste og skole for elever som trenger støtte. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre barnevernloven til en rettighetslov. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at alle barn og unge får informasjon om barnevern og om vold og overgrep. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil øke den barnefaglige og kulturelle kompetansen i barnevernet. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil rekruttere psykologer, barneleger og jurister til barnevernet, og ta inn vernepleiere i tillegg til barnevernspedagoger og sosionomer. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil gjennomgå regelverket for taushetsplikt for å styrke samhandlingen mellom ulike instanser. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede en begrensning i foreldre/pårørendes innsynsrett i journaler i barnevern og psykisk helsevern. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil gi rett til fri rettshjelp i alle deler av barnevernsprosessen, og innsyn i egen sak. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre god rekruttering av fosterforeldre. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre likeverdige og gode økonomiske rammevilkår for fosterforeldre i kommunale fosterhjem. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede fosterforeldres pensjonsvilkår med siktemål om at fosterforeldre ikke skal tape på å være frikjøpt på grunn av barnets ekstra behov for omsorg og oppfølging. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre en særordning for fosterforeldre for å unngå avkortning av godtgjørelsen ved mottak av andre ytelser fra NAV ved sykdom og uførhet. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke de økonomiske rammevilkårene for fosterhjemsfamilier gjennom en opptrappingsplan. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil gi bedre oppfølging av og tilsyn med fosterfamilier. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke partsrettighetene til fosterhjem og gjøre det enklere å adoptere. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil lovfeste retten til ettervern for barnevernsbarn inntil 25 år. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil gi barn som er av samisk opprinnelse fortrinnsrett til en plassering i fosterhjem med samisk språk og kultur eller en tilsynsperson i fosterhjemmet med samisk bakgrunn. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil at barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter skal høres i barnevernssaker og foreldretvister. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere tiden det tar å bli godkjent som adopsjonsforelder til maksimalt 9 måneder, ved å gjøre prosessen rundt adopsjon mer forutsigbar og mindre byråkratisk. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil åpne for at barn skal kunne ha flere enn to juridiske foreldre. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Venstre Venstre vil likestille omsorgspermisjon ved adopsjon som for de med egnefødte barn. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke etteradopsjonsarbeid, tilbud om veiledning og oppfølging av adopterte barn. Alle må få tilbud om dette uavhengig av barnas alder. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre barneloven nøytral. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi domstolene mulighet til å idømme delt bosted når det vil være til barnets beste. Partiprogram BARN BARNEVERN DOMSTOLER FAMILIE RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke familievernkontorene som hjelper foreldrene ressursmessig og med mer barnefaglig kompetanse. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil forplikte alle foreldre til å møte til megling. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at barn som hovedregel får mulighet til å ha kontakt med begge foreldrene sine. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede forslag til strengere reaksjoner ved samværssabotasje. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil at barneverntjenesten skal overta omsorgsansvaret for alle enslige barn som søker asyl, ikke bare barn under 15. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke samarbeidet mellom politiet, barnevernet og skolen. Partiprogram BARNEVERN FAMILIE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at det innføres et forbud mot profitt på grunnleggende velferd som barnehager, barnevern og eldreomsorg. Partiprogram BARN BARNEHAGER BARNEVERN FAMILIE OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at barn som er potensielle ofre for menneskehandel sikres bedre rettigheter. Barnevernet, asylmottaksarbeidere og oppsøkende tjenester må ha kompetanse til å identifisere barn som er potensielle ofre for menneskehandel og det må innføres en amnestiordning for disse barna. Partiprogram BARN BARNEVERN INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at alle barn i Norge som har bruk for bistand fra barnevernet får den nødvendige hjelpen og omsorgen de har krav på etter lov om barneverntjenester, uavhengig av oppholdsstatus i Norge. Dette betyr at også alle enslige mindreårige asylsøkere skal ha krav på samme omsorg fra barnevernet som norske barn. Partiprogram BARN BARNEVERN INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke den flerkulturelle kompetansen hos barnevernet og rekruttere flere fosterhjem blant minoriteter fra ulike kulturer. Partiprogram BARN BARNEVERN INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil alltid legge barnets beste til grunn. I tilfeller der foreldrene ved brudd er skikket som foreldre, vil SV føre en politikk som gir barn størst mulighet til samvær med begge foreldrene, og søke å ansvarliggjøre begge i størst mulig grad. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at barn og unges behov settes i sentrum for utvikling av systemer og tjenester i barnevernet. Barn og unge skal være systemenes viktigste samarbeidspartnere, og brukes aktivt i kvalitetssikring og kvalitetsutvikling. Partiprogram BARNEVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi barn og unge kunnskap om rettigheter, og hva som er normalt og ikke. Barnevernet må ut på de viktigste arenaene barn og unge befinner seg i. Partiprogram BARN BARNEVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjøre barnevernet tilgjengelig for barn og unge. Barnevernet må oppsøke barn på barns arenaer. Barnevernet må dessuten være åpent når barna er kommet hjem fra skolen. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjøre barnevernsloven til en rettighetslov. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre bedre traumekompetanse i hjelpesystemene. SV vil stille krav til opplæring i traumesensitiv omsorg i barnevernsinstitusjoner, i BUP og i skoler, og gå imot bruk av atferdsprogrammer som ART og så videre. Partiprogram BARN BARNEVERN HELSEINSTITUSJONER SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil endre taushetspliktreglene slik at det blir enklere å samarbeide på tvers av tjenester. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE PERSONVERN RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre tverrfaglighet og god nok bemanning. SV vil innføre en veiledende bemanningsnorm for den kommunale barnevernstjenesten, og fullføre det rødgrønne barnevernsløftet. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at barn i størst mulig grad får vokse opp i miljøer de kjenner fra før. Når barnevernet overtar omsorgen, må det letes i barnets familie, slekt og nettverk. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil samarbeide med minoritetsmiljøene for å sikre større grad av tillit. SV vil gi god informasjon om barnevernet gjennom alle sentrale arenaer for nyankomne. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil rekruttere flere menn og personer med minoritetsbakgrunn til barnevernet. Kvotering må vurderes. Partiprogram ARBEIDSLIV BARN BARNEVERN LIKESTILLING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil avkommersialisere barnevernet og sikre størst mulig forutsigbarhet og kontinuitet. Kontrakter med ideelle skal i størst mulig grad være løpende, framfor at det benyttes anbud. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at alle velferdstjenester jobber helhetlig, med et særlig blikk på barn og deres livssituasjon. Tjenestene må jobbe mer med oppsøkende virksomhet og hjemmebesøk. Partiprogram BARN BARNEVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil innføre delvise partsrettigheter for fosterforeldre. Partiprogram BARNEVERN FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Høyre Høyre vil innføre pensjonspoeng for alle fosterforeldre som må ta yrkespermisjon for å følge fosterbarnet. Partiprogram BARNEVERN FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Høyre Høyre vil at barns behov kartlegges ved vedtak om institusjonsplassering for å sikre et korrekt tilbud til barnet. Det skal legges vekt på faglige råd og barnets medvirkning. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Høyre Høyre vil gjennomføre et kvalitets- og kompetanseløft i kommunalt barnevern. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Høyre Høyre vil at familievernet skal ha kompetanse på LHBTIQ+-barn slik at foreldre som ønsker det, kan få veiledning, og at LHBTIQ+-barn får bistand når omsorgspersoner svikter. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Høyre Høyre vil lovfeste retten til ettervern for barnevernsbarn. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre koordinering av ressursene som settes inn i barnehusene. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre full likebehandling av private, ideelle og statlige aktører i barnevernet. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke barnevernsbarnas rettigheter. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha ordinær domstolsbehandling av omsorgsovertakelser. Partiprogram BARN BARNEVERN DOMSTOLER FAMILIE RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at alle barnevernsbarn som blir myndige skal få veiledning og tilbud om ettervern. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Senterpartiet Sp vil lovfeste at ingen omsorgsovertakelse skal bli gjennomført uten at barnets egen familie eller nære nettverk er vurdert som omsorgsalternativ. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke søskens rett til å vokse opp sammen etter omsorgsovertakelse og legge bedre til rette for fosterfamilier som tar imot søsken. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Senterpartiet Sp vil innføre helsefaglig samtale for barn ved omsorgsovertakelse for tidlig oppfølging av psykisk helse. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at fosterhjem skal ha likeverdige økonomiske betingelser. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Senterpartiet Sp vil redusere bruken av tvang i barnevernet. Maktmisbruk skal ikke finne sted. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke fylkesmennenes rolle som tilsynsmyndighet i barnevernet. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke barnevernets flerkulturelle kompetanse. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at barnevernstjenester i all hovedsak skal drives av det offentlige og private ideelle virksomheter og vil arbeide for rammevilkår som kan sikre dette. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Senterpartiet Sp vil avslutte bruken av konkurranseutsetting og anbud i barnevernssektoren. Private ideelle virksomheter er et viktig supplement, og må sikres langsiktige avtaler med det offentlige. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre ansatte i barnevernet oppfølging og samtaler etter spesielt krevende saker eller episoder. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke Fylkesmannens tilsyn med det kommunale og statlige barnevernet. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE FYLKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre likebehandling av mor og far ved barnefordelingssaker. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke samarbeidet mellom politiet, barnevernet og helsearbeidere i kampen mot overgrep mot barn. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre et velfungerende og forutsigbart barnevern som er likt over hele landet. Partiprogram BARNEVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke barns medbestemmelsesrett i barnevernssaker, også dersom barnet er under 12 år. Partiprogram BARNEVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at barnevernet skal gjennomføre flere hjelpetiltak før det blir aktuelt med omsorgsorgsovertakelse. Partiprogram BARNEVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at søsken som hovedregel plasseres i samme fosterhjem der dette er ønsket av barna selv, og tilrådelig ut fra en helhetsvurdering og de enkelte barnas behov. Partiprogram BARNEVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke det etniske, språklige og kulturelle mangfoldet blant godkjente fosterfamilier og beredskapshjem. Partiprogram BARNEVERN INNVANDRERE SPRÅK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forsterke samhandlingen mellom skolehelsetjenesten, barnevernet, psykisk helsevern og fastlegene. Partiprogram BARNEVERN HELSEVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil overføre omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år til barnevernet. Partiprogram BARNEVERN INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre godkjennings- og kontrollordninger med kvalitetskriterier for barnevernsinstitusjonene. Regjeringserklæring BARNEVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Omfanget av statlig barnevernsbyråkrati reduseres. Regjeringserklæring BARNEVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil styrke barnevernet, og barn og unges rettigheter. Partiprogram BARNEVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil bygge opp et barnevern der det fins ulike typer hjelpetiltak for barn og deres familier. Partiprogram BARNEVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil at det må fremgå i lov om barneverntjenester at alle ansatte må ha bred faglig kompetanse. Staten må bidra til et kompetanseløft gjennom videreutdanning og annen opplæring der dette trengs. Partiprogram BARNEVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at det gjennom egne tiltak eller via interkommunale samarbeid må det finnes et bredt spekter av hjemmebaserte tiltak for barn og deres familier. Partiprogram BARNEVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at alle barnevernstjenester må ha ledere med relevant sosial- eller helsefaglig bakgrunn. Partiprogram BARNEVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at alle barn som er plassert utenfor hjemmet, på institusjon eller fosterhjem, skal sikres minst seks årlige oppfølgingsbesøk av barnevernet, der barnets stemme skal bli hørt og vektlagt under oppfølging. Partiprogram BARNEVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at alle barn og unge som har tilbud fra barnevernstjenesten skal sikres god oppfølging fra psykisk helsevern og annen helsetjeneste. Partiprogram BARNEVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at barn og ungdom som har omsorgstiltak fra barnevernstjenesten og har begått seksuelle overgrep skal plasseres i egne behandlingsinstitusjoner hvor de kan få spesialisert hjelp. Partiprogram BARNEVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at kommunen skal i samarbeid med statlig barnevern ha ansvar for rekruttering og opplæring av fosterhjem. Veiledning og oppfølging av fosterhjem er et offentlig myndighetsansvar og kan ikke overføres til private aktører. Partiprogram BARNEVERN KOMMUNER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at staten har ansvar for å drive institusjoner for barn og ungdom. Institusjonene må være differensierte og basert på barn og ungdoms behov. Staten kan etter behov inngå avtale med ideelle organisasjoner om et visst antall garantiplasser. Partiprogram BARNEVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at barnevernet skal ha ansvaret for enslige asylsøkerbarn fram til de fyller 18 år. Partiprogram BARNEVERN INNVANDRERE
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for oppholdstillatelse for alle som har barn med oppholdstillatelse i Norge, også når barnets omsorg er tatt over av barnevernet. Partiprogram BARNEVERN INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke barnevernsbarns mulighet til medvirkning, og til å klage på tjenestene de mottar. Regjeringserklæring BARNEVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utrede om det skal gjøres opptak av samtaler i barnevernssaker for å styrke rettssikkerheten. Regjeringserklæring BARNEVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomføre barnevernsreformen ved å gi kommunene økt faglig og økonomisk ansvar for det kommunale barnevernet. Regjeringserklæring BARNEVERN KOMMUNER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre kompetansekrav og autorisasjon i de kommunale barnevernstjenestene. Regjeringserklæring BARNEVERN KOMMUNER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil følge opp NOU 2016:16 Ny barnevernslov – Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse slik at barnevernsloven blir en rettighetslov. Regjeringserklæring BARNEVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomføre kvalitets- og kompetanseløftet i kommunalt barnevern. Regjeringserklæring BARNEVERN KOMMUNER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gi kommunene rett til fritt å velge barnevernstiltak, etter en vurdering av kvalitet, pris og hva som gir best hjelp til det enkelte barn, uavhengig av hvem som leverer tiltaket. Regjeringserklæring BARNEVERN KOMMUNER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre åpenhet om innhold, kvalitet og pris i barnevernstilbudet og styrke godkjennings- og kontrollordningene med kvalitetskriterier for institusjonene. Regjeringserklæring BARNEVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gi barn under barnevernets omsorg en bedre tilpasset skolegang. Regjeringserklæring BARNEVERN SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke retten til ettervern for barnevernsbarn. Regjeringserklæring BARNEVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ha som mål at søsken skal vokse opp i samme fosterhjem, der det er mulig og til barnets beste. Regjeringserklæring BARNEVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomgå og bedre vilkårene for fosterfamilier. Regjeringserklæring BARNEVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre og forsterke samarbeidet mellom barnevern og ungdomspsykiatri. Regjeringserklæring BARNEVERN PSYKISK HELSE UNGDOMSARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gi kommunene et større ansvar der dette kan gi et bedre og mer helhetlig tilbud, blant annet når det gjelder barnevernstjenester. Regjeringserklæring BARNEVERN KOMMUNER

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
14. des 2020 Riksrevisjonens undersøking av om statlege barnevernsmyndigheiter sikrar det beste for barn i barnevernsinstitusjonar Til behandling
14. des 2020 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Til behandling
9. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
9. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Barne- og familiedepartementet Behandlet
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Representantforslag om barnevern for barnas beste, ikke privat profitt Til behandling
23. nov 2020 Representantforslag om å nedsette et uavhengig granskningsutvalg for en helhetlig gjennomgang av barnevernet Behandlet
11. nov 2020 Representantforslag om mer medvirkning i barnevernet Til behandling
7. okt 2020 Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 Behandlet
5. okt 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, FIN og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
25. mai 2020 Redegjørelse av barne- og familieministeren om situasjonen i barnevernet Behandlet
25. mai 2020 Endringer i barnevernloven (samtaleprosess, årlig tilstandsrapportering mv.) Behandlet
14. mai 2020 Midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 Behandlet
11. mai 2020 Representantforslag om å lovfeste at det skal gjennomføres helseundersøkelse av barns somatiske og psykiske helse i forbindelse med alle omsorgsovertakelser Behandlet
2. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Barne- og familiedepartementet Behandlet
2. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
1. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
16. jun 2019 Melding for året 2018 fra Sivilombudsmannen om forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved frihetsberøvelse Behandlet
5. jun 2019 Representantforslag om en kvalitetsreform for det kommunale barnevernet Behandlet
5. jun 2019 Endringer i barnevernloven (politiattest for fylkesnemndsledere, tilgang til opplysninger i Folkeregisteret) Behandlet
10. apr 2019 Representantforslag om tiltak mot kriminelle gjenger og organisert kriminalitet Behandlet
1. apr 2019 Representantforslag om barnevernløftet II Behandlet
13. feb 2019 Representantforslag om bedre kommunetilbud til volds og overgrepsutsatte unge Behandlet
4. feb 2019 Representantforslag om å innføre autorisasjonsordning for barnevernspedagoger og sosionomer Behandlet
16. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Barne- og likestillingsdepartementet Behandlet
16. des 2018 Representantforslag om mennesker fremfor markeder i barnevernet Behandlet
14. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
13. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
9. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
3. des 2018 Riksrevisjonens undersøkelse av Barne-, ungdoms- og familieetatens bistandsplikt ved akuttplasseringer i barnevernet Behandlet
3. des 2018 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
12. jun 2018 Melding for året 2017 fra Sivilombudsmannen om forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved frihetsberøvelse Behandlet
28. mai 2018 Representantforslag om å iverksette konkrete og forpliktene tiltak mot vold og overgrep mot barn Behandlet
23. apr 2018 Representantforslag om kompensasjon for lønnsvekst i driftsavtaler i barnevernet Behandlet
9. apr 2018 Representantforslag om at det skal være pålagt at nettbrett/PC eller lignende enheter som er tilgjengelig for barn i barnehagen og i småskolen, skal benytte filter som hindrer elever tilgang til alvorlig skadelig innhold på nett Behandlet
5. mar 2018 Endringer i barnevernloven mv. (bedre rettssikkerhet for barn og foreldre) Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
17. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
11. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Barne- og likestillingsdepartementet Behandlet
11. des 2017 Representantforslag om å sikre et trygt og stabilt barnevern uten profitt Behandlet
11. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
19. jun 2017 Representantforslag om bedre vilkår for enslige mindreårige asylsøkere Behandlet
19. jun 2017 Representantforslag om å sikre et profittfritt barnevern Behandlet
13. jun 2017 Melding for året 2016 fra Sivilombudsmannen om forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved frihetsberøvelse Behandlet
6. jun 2017 Endringer i barnevernloven (barnevernsreform) Behandlet
6. jun 2017 Representantforslag om å innføre kompentansekrav i barnevernet Behandlet
6. jun 2017 Representantforslag om å innføre en nærhetsreform i barnevernet Behandlet
14. mai 2017 Representantforslag om bedre helsehjelp til barn i barnevernet Behandlet
10. mai 2017 Representantforslag om å sikre at fosterhjemsgodtgjørelse ikke gir tap av trygdeytelser for fosterforeldre ved sykdom eller arbeidsløshet Behandlet
10. mai 2017 Representantforslag om å innføre en økonomisk sikkerhet og forutsigbarhet for fosterforeldre som mottar ytelser fra Nav Behandlet
24. apr 2017 Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021) Behandlet
6. mar 2017 Lov om informasjonstilgang mv. for Statens helsetilsyn ved gjennomgang av et utvalg barnevernssaker Behandlet
18. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
18. des 2016 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
13. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
13. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Barne- og likestillingsdepartementet Behandlet
7. jun 2016 Representantforslag om tiltak for å hindre at taushetsplikt og regelverk står i veien for et godt tilbud til volds- og overgrepsutsatte barn Behandlet
7. jun 2016 Representantforslag fra stortingsrepresentantene om behandling av barn og unge som begår overgrep Behandlet
30. mai 2016 Trygghet og omsorg. Fosterhjem til barns beste Behandlet
11. mai 2016 Representantforslag om nasjonale retningslinjer for barnehusene Behandlet
8. feb 2016 Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandling i Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker Behandlet
13. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
8. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
8. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
8. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
6. des 2015 Endringer i barnebortføringsloven, barnevernloven, straffeloven 2005 og rettshjelploven (internasjonal barnebortføring) Behandlet
12. okt 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (tilleggsbevilgning som følge av økning i antallet asylsøkere til Norge) Behandlet
15. jun 2015 Representantforslag om å styrke retten til ettervern i barnevernet Behandlet
10. jun 2015 Endringer i barnevernloven (utvidet adgang til å pålegge hjelpetiltak) Behandlet
10. jun 2015 Samtykke til ratifikasjon av konvensjon 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn Behandlet
10. jun 2015 Lov om gjennomføring av konvensjon 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn, og endringer i enkelte andre lover Behandlet
9. jun 2015 Endringer i straffeprosessloven (avhør av barn og andre særlig sårbare fornærmede og vitner) Behandlet
7. jun 2015 Representantforslag om tiltak for å bekjempe vold mot barn Behandlet
7. jun 2015 Representantforslag om å gjøre det straffbart å bortføre mindreårige som er underlagt akuttvedtak av barnevernet Behandlet
29. apr 2015 Representantforslag om å gjøre barnevernloven til en rettighetslov Behandlet
9. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
9. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
8. des 2014 Endringer i utlendingsloven m.m. (unntak fra taushetsplikt) Behandlet
7. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
12. nov 2014 Representantforslag om styrking av barnevernet gjennom ny organisasjonsmodell Behandlet
12. nov 2014 Representantforslag om barnevern - ideelle organisasjoner og skjermede Behandlet
15. jun 2014 Representantforslag om å gjøre bruken av barnehus obligatorisk og styrking av barnehusene Behandlet
15. jun 2014 Endringar i utlendingsloven (politiattest ved tilsetjing i mottak) Behandlet
4. jun 2014 Representantforslag om en helhetlig gjennomgang av fosterhjemsomsorgen Behandlet
2. jun 2014 Redegjørelse av helse- og omsorgsministeren om forskning på uventede dødsfall hos små barn Behandlet
22. mai 2014 Lov om stans i utbetalinga av offentlege ytingar og barnebidrag når ein av foreldra har bortført eit barn til utlandet Behandlet
19. mai 2014 Representantforslag om å videreføre samarbeidsavtalen mellom staten og ideell sektor og om egne anbudsrunder for ideelle organisasjoner innen barnevernet Behandlet
12. mai 2014 Grunnlovsforslag om grunnlovfesting av sivile og politiske menneskerettigheter (unntatt romertallene X og XXIV) Behandlet
2. apr 2014 Representantforslag om oppheving av foreldelsesfrist i straffesaker vedrørende incest-, voldtekts- og drapssaker Behandlet
17. mar 2014 Endringer i adopsjonsloven mv. Behandlet
15. des 2013 Tilbaketrekning av Prop. 200 L (2012-2013) Lov om stans i utbetalinga av offentlege ytingar og barnebidrag når ein av foreldra har bortført eit barn til utlandet Behandlet
9. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
9. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (familie- og kulturkomiteen) Behandlet
8. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
16. jun 2013 Endringer i utlendingsloven (familieinnvandring for særkullsbarn ved fare for seksuelle overgrep) Behandlet
9. jun 2013 Endringer i barnevernloven Behandlet
9. jun 2013 Representantforslag om handlingsplan for full fosterhjemsdekning og en stabilitetsreform i barnevernet Behandlet
5. jun 2013 Endringer i barnelova (barneperspektivet i foreldretvister) Behandlet
29. mai 2013 Representantforslag om tiltak for å bekjempe det moderne slaveriet Behandlet
23. jan 2013 Riksrevisjonens undersøkelse om det kommunale barnevernet og bruken av statlige virkemidler Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
12. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
4. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
3. des 2012 Representantforslag om å stanse utbetaling av velferds- og trygdeytelser ved barnebortføring Behandlet
9. mai 2012 Endringer i barnevernloven Behandlet
9. mai 2012 Representantforslag om bedre beskyttelse av barn som er utsatt for menneskehandel. Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
14. des 2011 Endringar i statsbudsjettet 2011 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
5. des 2011 Endringer i straffeloven, straffeprosessloven, straffegjennomføringsloven, konfliktrådsloven m.fl. (barn og straff) Behandlet
5. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
30. nov 2011 Representantforslag om å overfører fylkesnemndenes oppgaver for barnevern og sosiale saker til de ordinære domstolene Behandlet
14. jun 2011 Representantforslag om å styrke barns rettigheter og innflytelse i barnevernet Behandlet
6. jun 2011 Endringar i straffeprosesslova mv. (etterforskingsplikt mv.) Behandlet
25. mai 2011 Representantforslag om endring av norske myndigheters håndtering av saker om barnebortføring Behandlet
22. mai 2011 Representantforslag om å øke kompetansen i barnevernet Behandlet
4. mai 2011 Representantforslag om full fosterhjemsdekning innen 2013 Behandlet
21. mar 2011 Oversendelsesforslag vedrørende barneomsorgsattester av støttekontakter og andre som har tilsvarende jevnlig og nær kontakt med barn Behandlet
14. mar 2011 Endringer i barnevernloven (krav til politiattester mv.) Behandlet
14. mar 2011 Representantforslag om opprettelse av rehabiliterings- og soningsinstitusjoner for ungdom Behandlet
13. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
13. des 2010 Endringar i statsbudsjettet 2010 Behandlet
12. des 2010 Representantforslag om rammevilkårene for ideelle aktører som driver helse-, omsorgs- og barneverntjenester Behandlet
6. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
24. nov 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
22. nov 2010 Redegjørelse av barne-, likestillings- og inkluderingsministeren om situasjonen i barnevernet Behandlet
15. nov 2010 Representantforslag om bedre forebyggende tiltak for å hindre unges rekruttering til kriminalitet Behandlet
17. jun 2010 Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2010 Behandlet
15. jun 2010 Representantforslag om en gjennomgang og styrking av tilsynsordningen i barnevernet Behandlet
15. jun 2010 Representantforslag om likebehandling av offentlige og private tilbydere av barneverntjenester og etablering av en nettportal Behandlet
7. jun 2010 Endringer i straffeloven 1902 mv. Behandlet
2. mai 2010 Oversendelsesforslag om gjennomgang av ordningen adopsjon med besøksrett. Behandlet
28. apr 2010 Representantforslag om etablering av et senter for tverrfaglig og helhetlig bekjempelse av menneskehandel og overgrep mot barn via digitale medier Behandlet
28. apr 2010 Representantforslag om kjemisk kastrering av pedofilidømte Behandlet
19. apr 2010 Endringer i adopsjonsloven og barnevernloven Behandlet
22. mar 2010 Oversendelsesforslag om lovendring som gir bedre beskyttelse for barn som blir utsatt for overgrep av sine foreldre. Behandlet
17. mar 2010 Representantforslag om å sikre full barnevernsdekning Behandlet
10. mar 2010 Representantforslag om å overføre oppgaver fra Barne-, ungdoms- og familieetatens regionskontorer til den kommunale barnevernstjenesten Behandlet
3. mar 2010 Representantforslag om umiddelbar lovendring for å sikre skjerpet straffenivå i volds-, overgreps- og voldtektssaker Behandlet
3. mar 2010 Representantforslag om innføring av obligatorisk dødsstedsundersøkelse ved alle tilfeller av plutselig og uventet spedbarnsdød Behandlet
14. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
13. des 2009 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon for 2008 Behandlet
10. des 2009 Lov om pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem Behandlet
7. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
25. nov 2009 Skatte-, avgifts- og tollvedtak for 2010 Behandlet