Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil øke antallet samiske barnehageplasser. Partiprogram BARNEHAGER SAMER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil innføre tilbud om førskole i barnehage for alle 5-åringer som ikke har barnehageplass. Partiprogram BARNEHAGER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil tilby gratis kjernetid i barnehage for alle 3-5-åringer i områder med mange minoritetsspråklige, og utvide ordningen til flere områder enn i dag. Det er viktig å drive oppsøkende virksomhet for å øke bruken av tilbudet i målgruppen. Partiprogram BARNEHAGER INNVANDRERE
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil holde maksimalprisen for barnehager på et lavt nivå. Partiprogram BARNEHAGER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for å øke andelen ansatte med minoritetsbakgrunn i barnehage og skole. Partiprogram BARNEHAGER INNVANDRERE
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at flere menn ansettes i barnehagene. Partiprogram BARNEHAGER SYSSELSETTING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil sikre likeverdige lønns- og arbeidsforhold for ansatte i private og kommunale barnehager. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR BARNEHAGER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil utdanne og rekruttere nok førskolelærere, sikre tilfredsstillende voksentetthet og styrke de øvrige ansattes kompetanse for å gi barnehagene bedre kvalitet. Partiprogram BARNEHAGER HØYERE UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil innføre inntektsgraderte satser, søskenmoderasjon og samordning mellom betaling i barnehage og skolefritidsordning. Partiprogram BARNEHAGER SKOLER
2009-2013 Høyre For å få god kvalitet i barnehagetilbudet og økt valgfrihet for foreldrene vil Høyre at kvaliteten i barnehagene skal være god og det pedagogiske tilbudet utvikles. Partiprogram BARNEHAGER
2009-2013 Høyre For å få god kvalitet i barnehagetilbudet og økt valgfrihet for foreldrene vil Høyre utdanne flere pedagoger til barnehagene med sikte på å øke pedagogtettheten. Partiprogram BARNEHAGER HØYERE UTDANNING
2009-2013 Høyre For å få god kvalitet i barnehagetilbudet og økt valgfrihet for foreldrene vil Høyre gi barnehagene frihet til å kunne tilby tilleggstjenester og aktiviteter mot en økning i foreldrebetalingen. Partiprogram BARNEHAGER
2009-2013 Høyre For å få god kvalitet i barnehagetilbudet og økt valgfrihet for foreldrene vil Høyre lovfeste og sikre en reell likebehandling av offentlige og private barnehager gjennom kommunal stykkprisfinansiering. Partiprogram BARNEHAGER
2009-2013 Høyre For å få god kvalitet i barnehagetilbudet og økt valgfrihet for foreldrene vil Høyre stimulere til økt privat barnehagebygging ved å fjerne maksprisordningen. Partiprogram BARNEHAGER
2009-2013 Høyre For å gjøre det offentlige velferdstilbudet bedre vil Høyre styrke valgfriheten i offentlige velferdstjenester. Partiprogram BARNEHAGER HELSEVESEN UTDANNING
2009-2013 Høyre For å gjøre det offentlige velferdstilbudet bedre vil Høyre i større grad ta i bruk brukerundersøkelser og kvalitetsmålinger, samt sikre åpenhet om disse. Partiprogram BARNEHAGER HELSEVESEN UTDANNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha et fleksibelt barnehagetilbud, tilpasset familienes behov. Partiprogram BARNEHAGER
2009-2013 Kristelig Folkeparti Alle som ønsker det, skal få tilbud om barnehageplass. Partiprogram BARNEHAGER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en grundig gjennomgang og drøfting av kvalitet i barnehagen for å få mer kunnskap og fokus på innholdet i barnehagetilbudet og øke rekrutteringen av førskolelærere. Partiprogram BARNEHAGER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre likebehandling av kommunale og private barnehager. Det må etableres et statlig fastlagt finansieringssystem som sikrer reell økonomisk likebehandling av offentlige og private barnehager. Partiprogram BARNEHAGER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil gi gratis kjernetid i barnehagen for barn med ekstra språklige utfordringer. Partiprogram BARNEHAGER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil etablere flere prosjekter med kombinasjon av barnepass og norskopplæring uten at kontantstøtten blir fratatt deltakerne, og gjøre det mulig å tilby grupper med språkutfordringer gratis kjernetid i barnehage. Partiprogram BARNEHAGER INNVANDRERE VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Venstre Venstre vil ha full barnehagedekning. Partiprogram BARNEHAGER
2009-2013 Venstre Venstre vil gi kommunene ansvar for å fastsette og differensiere barnehageprisene. Partiprogram BARNEHAGER KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER
2009-2013 Venstre Venstre vil arbeide for økt likebehandling av offentlige og private barnehager. Partiprogram BARNEHAGER
2009-2013 Venstre Venstre vil tillate flere barnehager med fleksible åpningstider kombinert med regler om maksimal oppholdstid. Partiprogram BARNEHAGER
2009-2013 Venstre Venstre vil gi støtte til kommuner som tilbyr språktrening og gratis kjernetid i barnehager for barn som har dårlige norskkunnskaper. Partiprogram BARNEHAGER INNVANDRERE KOMMUNENES ØKONOMI
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre rekruttering av førskolelærere, og arbeide for at andel faglærte i barnehagene økes. Partiprogram BARNEHAGER UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil målet om 100 prosent barnehagedekning må i større byer rettest inn mot bydeler, og ikke kommunegrenser. Partiprogram BARNEHAGER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil innføre stimuleringstiltak for å få flere menn i barnehagene. Partiprogram BARNEHAGER LIKESTILLING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil øke andel av førskolelærere med innvandrerbakgrunn. Partiprogram BARNEHAGER INNVANDRERE SYSSELSETTING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil likestille tilskuddsordninger for offentlige og ikke-kommersielle barnehager for å sikre et likeverdig og forutsigbart tilbud i samme kommune. Partiprogram BARNEHAGER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjennomføre barnehageforlikets maksprisløfte gjennom å fryse prisen på 2008-nivå i stortingsperioden. Partiprogram BARNEHAGER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en ordning med 12 timer obligatorisk gratis kjernetid i barnehagen for femåringer. Partiprogram BARNEHAGER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil i fireårsperioden prioritere å styrke det pedagogiske tilbudet og de ansattes kompetanse slik at barna får best mulig oppfølging. Partiprogram BARNEHAGER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at en langt større andel av barnehagene blir offentlig eid og drevet. Partiprogram BARNEHAGER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil fortsette arbeidet for at skolen og barnehagen ikke favoriserer et bestemt tros– eller livssyn, men bygger sitt arbeid på universelle verdier nedfelt i menneskerettighetene. Partiprogram BARNEHAGER SKOLER TROSSAMFUNN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre gratis kjernetid på alle alderstrinn i barnehagen i områder der konsentrasjonen av språklige minoriteter er høy. Partiprogram BARNEHAGER INNVANDRERE
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil styrke kompetansen i helsetjenesten, skolene, barnehagen, barnevernet og politiet, slik at en i større grad kan avdekke barn som blir utsatt for vold, overgrep og annen form for omsorgssvikt. Partiprogram BARNEHAGER BARNEVERN HELSEVESEN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SKOLER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at dagens barnehagelov fornyes. Partiprogram BARNEHAGER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at alle godkjente barnehager skal likebehandles av det offentlige. Partiprogram BARNEHAGER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Verdiskapingen og sysselsettingen må styrkes i alle deler av landet, blant annet gjennom økt innsats på forskning og utvikling og gjennom å styrke samfunnets evne til å sikre alle tilgang til sentrale velferdsordninger som barnehage, utdanning, omsorg og helse. Regjeringen skal aktivt arbeide mot ytterligere sentralisering. Regjeringserklæring BARNEHAGER HELSEVESEN NÆRINGSLIV SYSSELSETTING UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) [Regjeringen] vil sikre gratis skole, rimelige barnehageplasser, kultur og velferdstilbud slik at alle har råd til å delta. Regjeringserklæring BARNEHAGER HELSEVESEN KULTUR UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sikre fortsatt full barnehagedekning. Regjeringserklæring BARNEHAGER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil ha som mål å oppfylle dagens pedagognorm, og arbeide for at en større andel av de ansatte har barnefaglig kompetanse. Regjeringserklæring BARNEHAGER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke innsatsen for kvalitets- og kompetanseutvikling i barnehagene. Regjeringserklæring BARNEHAGER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil utrede et pedagogisk tilbud til alle barn i førskolealder, og øke satsingen på gratis kjernetid i barnehagen i områder med mange minoritetsspråklige barn. Regjeringserklæring BARNEHAGER INNVANDRERE
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil videreføre statlig støtte til bygging av barnehager. Regjeringserklæring BARNEHAGER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil for å sikre økonomisk likebehandling trappe opp bevilgningene til ikke- kommunale barnehager i en periode på inntil fem år. Regjeringserklæring BARNEHAGER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil legge til rette for likeverdige lønns- og arbeidsvilkår i kommunale og private barnehager. Regjeringserklæring ARBEIDSVILKÅR BARNEHAGER LØNN OG INNTEKT
2009-2013 Kristelig Folkeparti Det må innføres en maksimaltid for barn i barnehage tilsvarende arbeidsmiljølovens bestemmelser for voksne i arbeidslivet. Partiprogram BARNEHAGER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å sikre likeverdig og kontinuerlig trafikkopplæring til alle barn og unge ved å innføre mer trafikkopplæring i barnehage og grunnskole. Partiprogram BARNEHAGER GRUNNSKOLE VEGTRAFIKK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti For gode barnehager til alle barn. SV vil styrke kvaliteten i barnehagene og, i løpet av neste stortingsperiode, trappe opp til minimum to barnehageopptak i året. Partiprogram BARNEHAGER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for flere barnehageplasser ved å fortsette opptrappingen av kapasiteten av barnehageplasser samtidig med rekruttering av tilstrekkelig kvalifiserte ansatte. SV ønsker minimum to barnehageopptak i året. Partiprogram BARNEHAGER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en lovfestet bemanningsnorm hvor det skal være minimum en voksen per tredje barn under tre år, og en voksen pr. sjette barn over tre år. Partiprogram BARNEHAGER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å øke kompetansekravene til de ansatte i barnehagene og trappe opp mot at minst halvparten av de ansatte i barnehagene skal ha pedagogisk kompetanse. Det skal stilles krav om at alle ansatte i barnehagene minst skal ha barnehagefaglig grunnkompetanse og muligheten for dispensasjon fra kravene til pedagogisk utdanning skal innskrenkes. Partiprogram BARNEHAGER UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en satsing på etter- og videreutdanning gjennom en kompetansestrategi som gir en betydelig økning av mulighetene for etter- og videreutdanning for de ansatte i barnehagene. Partiprogram BARNEHAGER UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at barnehageeier får en plikt til å tilby etter- og videreutdanning/sørge for kompetanseutvikling av sine ansatte. Partiprogram BARNEHAGER UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å opprette flere nye heltids- og deltids studieplasser i barnehagelærerutdanningen, hvor arbeidsplassbasert utdanning er en del av deltidsplassene. Partiprogram BARNEHAGER UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for lav pris på barnehageplass. SV vil forsvare maksprisen for en barnehageplass ved å fryse prisen på dagens nivå og deretter redusere prisen gradvis. På sikt er SVs mål at barnehage skal være et gratis tilbud. Partiprogram BARNEHAGER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det innføres redusert pris for barnehageplass for familier med lav inntekt i alle barnehager. Partiprogram BARNEHAGER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at flere inkluderes ved å utvide ordningen med gratis halvdagsplass i barnehagen. Det vil bidra til sosial og språklig kompetanse og gi et godt grunnlag for skolestart. Partiprogram BARNEHAGER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at alle barn skal kunne norsk før de begynner på skolen. SV vil se på nye virkemidler for å nå de barna som i dag ikke går i barnehage før skolestart. Norskkunnskaper er avgjørende for å lykkes i skolen. Partiprogram BARNEHAGER GRUNNSKOLE SPRÅK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at private barnehager kan pålegges å følge kommunale opptaksregler til barnehageplass. Partiprogram BARNEHAGER NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at en større andel av barnehagene er drevet av det offentlige. Styrke kommunenes muligheter til å sikre kvaliteten og gode arbeidsforhold for ansatte både i kommunale og private barnehager. Partiprogram ARBEIDSLIV BARNEHAGER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en tilsvarende lov for private barnehager som for privatskolene, som hindrer eierne ̊å ta ut utbytte eller verdier på andre måter. Lønns-, arbeids- og pensjonsbetingelser skal ikke være dårligere i private enn i offentlige barnehager. Partiprogram ARBEIDSLIV BARNEHAGER NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at arbeidet med å styrke førskolelærerutdanningen og øke rekrutteringen til førskolelæreryrket fortsettes. Partiprogram BARNEHAGER UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for bredere rekruttering av ansatte i barnehagen, blant annet gjennom flere tospråklige assistenter. Partiprogram BARNEHAGER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke arbeidet for å avdekke overgrep og omsorgssvikt i barnehagen. Kunnskapen om dette må styrkes i førskolelærerutdanningen, og samhandlingen mellom barnevern, barnehage og andre relevante etater må bedre. Partiprogram BARN BARNEHAGER UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at kontantstøtten gjøres om til en ventestøtte for foreldre som ikke har fått tilbud om barnehageplass. Partiprogram BARNEHAGER FAMILIE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for at kvener, samer og andre nasjonale minoriteter får mulighet til å drive språkutvikling for sine barn i barnehager. Partiprogram BARNEHAGER SAMER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å videreutvikle innholdet og kvaliteten i lærerutdanningene fra barnehage og opp til videregående opplæring. Partiprogram BARNEHAGER SKOLER UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det innføres krav til kommunene om moderasjonsordninger for betaling av barnehageplass og plass i skolefritidsordning, og at kommunene må gi søskenmoderasjon for disse samlet. Partiprogram BARNEHAGER LOKALFORVALTNING SKOLER STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for styrking av ordninger med gratis halvdagsplass i barnehager og SFO/aktivitetsskole. Partiprogram BARNEHAGER SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at kontantstøtten omgjøres til en ventestønad for folk som ikke har fått barnehageplass. Partiprogram BARNEHAGER LIKESTILLING TRYGDER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at barn får oppleve reklamefrie soner der de ferdes til daglig. Barnehager og skoler skal være reklamefrie arenaer. Partiprogram BARN BARNEHAGER FORBRUKERSAKER MASSEMEDIER NÆRINGSLIV SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at arbeidet mot kjønnslemlestelse styrkes gjennom informasjonstiltak, skolehelsetjeneste, økt kompetanse i skoler og barnehager, og at hjelpetilbud for de som frykter for eller har blitt utsatt for overgrep bedres. Partiprogram BARNEHAGER INNVANDRERE LIKESTILLING SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at idrettslagenes samarbeid med skoler, barnehager og SFO, fritidsklubber, helse– og omsorgsinstitusjoner, arbeidsplasser, NAV-kontorer og asyl– og flyktningmottak styrkes for å bidra til folkehelse, forebygging og inkludering. Partiprogram BARNEHAGER FOLKEHELSE IDRETT INNVANDRERE SKOLER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det sikres rask retur ved avslag slik at barn ikke må tilbringe barndommen i asylmottak. Barn som lever i asylmottak skal ha rett til barnehageplass. Partiprogram BARN BARNEHAGER INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre full barnehagedekning, også for barn født etter 1. september, gjennom to årlige opptak. Partiprogram BARNEHAGER
2013-2017 Venstre Venstre vil ha rekrutteringskampanjer og opptrappingsplaner for å sikre nok pedagogisk personell i barnehagen. Dette gjelder også knyttet til behov for nok samiskspråklig personell i samiske områder. Partiprogram BARNEHAGER SAMER UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil ha som målsetting at 50 prosent av de ansatte i barnehager skal ha relevant utdanning. Partiprogram BARNEHAGER UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil opprette et kvalifiseringsprogram for ufaglærte i barnehagene. Partiprogram BARNEHAGER UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil gi kommunene ansvar for å fastsette og differensiere barnehageprisene gjennom å avvikle maksprisordningen. Dette vil også gi større mulighet for gratis barnehageplasser til barn av foreldre med de laveste inntektene. Partiprogram BARNEHAGER
2013-2017 Venstre Venstre vil gi gratis kjernetid til barn som har behov for ekstra norskopplæring. Partiprogram BARNEHAGER INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil ̊åpne for mer fleksible åpningstider i barnehagene. Partiprogram BARNEHAGER
2013-2017 Venstre Venstre vil at den enkelte barnehage skal ha frihet til å utvikle sin egenart og pedagogiske profil. Partiprogram BARNEHAGER
2013-2017 Venstre Venstre vil likestille offentlige og private eiere av barnehager når det gjelder faglige krav og offentlig finansiering. Partiprogram BARNEHAGER
2013-2017 Venstre Venstre vil at samisk språk og kultur skal ha en sentral plass i den samiske barnehagen og i den samiske skolen. Partiprogram BARNEHAGER SAMER SPRÅK
2013-2017 Venstre Venstre vil bedre vilkårene for studenter med barn gjennom et nasjonalt løft for studentbarnehagene og 12 måneders studiefinansiering for studenter med barn. Partiprogram BARN BARNEHAGER HØYERE UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil fjerne maksimalpris og innføre gradert sats på oppholdsbetaling i barnehager og SFO slik at fattige familier betaler mindre enn i dag. Partiprogram BARNEHAGER SKOLER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Venstre Venstre vil gi statlig tilskudd til gratis kjernetid for barn i barnehager i områder med relativt sett overrepresentasjon av fattige barn. Partiprogram BARNEHAGER
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke kvaliteten i barnehagene gjennom å sikre pedagogtettheten, utdanne flere pedagoger og styrke etter- og videreutdanning. Partiprogram BARNEHAGER
2013-2017 Høyre Høyre vil innføre en kvalitetsportal hvor informasjon som kommunene innhenter fra den enkelte barnehage gjøres tilgjengelige for foreldrene. Partiprogram BARNEHAGER
2013-2017 Høyre Høyre vil innføre et uavhengig tilsyn med barnehagene. Partiprogram BARNEHAGER
2013-2017 Høyre Høyre vil at kommunene skal legge til rette for løpende opptak. Partiprogram BARNEHAGER
2013-2017 Høyre Høyre vil at det skal kunne stilles krav om norskferdigheter for ansatte i barnehager. Partiprogram BARNEHAGER
2013-2017 Høyre Høyre vil gi nødvendig hjelp til barn som har svake språkferdigheter og legge til rette for at alle barn skal beherske norsk før skolestart. Partiprogram BARNEHAGER SPRÅK
2013-2017 Høyre Høyre vil lovfeste og sikre en reell likebehandling av offentlige og private barnehager, og innføre kommunal stykkprisfinansiering. Partiprogram BARNEHAGER
2013-2017 Høyre Høyre vil gi alle barnehager som oppfyller kommunens krav til godkjenning muligheten til å etablere seg. Partiprogram BARNEHAGER
2013-2017 Høyre Høyre vil inntektsgradere foreldrebetalingen for familier med lav inntekt. Partiprogram BARNEHAGER
2013-2017 Fremskrittspartiet Det må skilles mellom barnsskolegang og barns fritid. Skolefritidsordninger kan med fordel overlates til private tilbydere eller frivillige organisasjoner. Partiprogram BARNEHAGER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreføre arbeidet for et kvalitetsløft i barnehagen ved å øke kompetansen hos de ansatte og ved å få flere faglærte i barnehagene. Vi vil ha flere pedagoger og fjerne muligheten til varig dispensasjon fra utdanningskravet til styrere og pedagogiske ledere. Partiprogram BARNEHAGER UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil innen 2020 innføre en bemanningsnorm som sikrer nok voksne i barnehagen. Normen må utformes i tett kontakt med kommunesektoren, og slik at voksentettheten i barnehagen er om lag på dagens nivå. Partiprogram BARNEHAGER KOMMUNER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil fortsette å bygge ut antallet barnehageplasser slik at retten til barnehageplass for ettåringer gradvis blir utvidet. Det skal innføres krav om minimum to opptak i året til barnehagene i løpet av stortingsperioden. Partiprogram BARNEHAGER KOMMUNER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil forsvare maksprisordningen og krav til søskenmoderasjon. Partiprogram BARNEHAGER FAMILIE KOMMUNER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil likebehandle offentlige og private barnehager, og sikre at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode. Når man har oppnådd full likebehandling bør det også som hovedregel stilles like krav til barnehagene, for eksempel når det gjelder opptakskriterier. Partiprogram BARNEHAGER FAMILIE NÆRINGSLIV
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil tilby gratis halvdagsplass i barnehage i flere områder med levekårsutfordringer og utvide til å omfatte flere 3-åringer. Partiprogram BARN BARNEHAGER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle en kvalitetsportal på nett som kan gi foreldre informasjon om kvalitetsarbeidet i barnehagene. Partiprogram BARNEHAGER FAMILIE
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre barns fysiske og psykososiale miljø i barnehagen. Partiprogram BARNEHAGER BARNEVERN HELSEINSTITUSJONER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at barnehagene har trygge og stimulerende uteområder for lek og sosialisering. Partiprogram BARNEHAGER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gi foreldre økt innflytelse og reel medvirkning i barnehagen. Partiprogram BARNEHAGER FAMILIE
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil rekruttere flere menn til barnehagene, og sørge for likestillingsarbeid basert på at alle barn skal ha like muligheter, uavhengig av kjønn. Partiprogram BARNEHAGER LIKESTILLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil avvikle kontantstøtten i neste stortingsperiode. Familier som har søkt om barnehageplass kan motta kontantstøtte fra foreldrepermisjonen tar slutt til barnehageplass tilbys. Partiprogram BARNEHAGER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil erstatte overgangsstønaden for eneforsørgere med aktivitetsrettede tiltak og barnehageplass etter at barnet er fylt ett år. Partiprogram BARNEHAGER TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at meldeplikten for skoler, barnehager og helsepersonell har ved mistanke om alvorlig omsorgssvikt eller overgrep mot barn, overholdes. Partiprogram BARN BARNEHAGER BARNEVERN SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at barnehagene forebygger både fysiske og psykiske helseproblemer. Partiprogram BARNEHAGER FOLKEHELSE SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utdanne flere samisktalende lærere, førskolelærere og helse- og sosialarbeidere. Partiprogram BARNEHAGER HELSEPERSONELL SAMER UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil øke antallet samiske barnehageplasser. Partiprogram BARNEHAGER SAMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Alle barnehager må ha et aktivt antimobbearbeid, og sørge for at barna lærer å omgås voksne og hverandre på en god måte. Partiprogram BARNEHAGER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil ha to årlige barnehageopptak. Partiprogram BARNEHAGER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil sikre trygg, stabil og likeverdig finansiering for både offentlige og private barnehager. Partiprogram BARNEHAGER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil ha gratis kjernetid for alle femåringer i barnehager i områder med stor minoritetsandel i befolkningen. Partiprogram BARNEHAGER INNVANDRERE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil tilby gratis barnepass eller kjernetid i barnehage i kombinasjon med norskkurs, der bruken ikke fører til tap av kontantstøtte. Partiprogram BARNEHAGER INNVANDRERE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en nasjonal norm for antall voksne per barn i barnehage. Partiprogram BARNEHAGER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil øke rekrutteringen av førskolelærere og spesielt mannlige. Partiprogram BARNEHAGER UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil etablere et kvalifiseringsprogram for ufaglærte i barnehagen. Partiprogram BARNEHAGER UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at rammevilkårene for barnehager skal legge til rette for åpne barnehager som integreringsarenaer for innvandrere. Partiprogram BARNEHAGER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle ansatte i barnehagene gis systematisk etterutdanning, blant annet pårelasjonskompetanse. Partiprogram BARNEHAGER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få et tilpasset tilbud både i barnehager og gjennom hele utdanningsløpet, slik at de gis like muligheter som andre til opplæring, og tilbudene må kunne gis i nærområdene. Partiprogram BARNEHAGER FUNKSJONSHEMMEDE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil forsterke forskrift for foreldrebetaling i barnehagen ved å stille krav om at forsørgere med inntekt under 2 G skal betale maksimalt 40 prosent av gjeldende makssats. Partiprogram BARNEHAGER TRYGDER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at dagens selvkostprinsipp (utbytteforbud), som fungerer godt i skolesektoren, utvides til å gjelde innen kriminalomsorg, barnehage og utdanning. Partiprogram BARNEHAGER KRIMINALOMSORG UTDANNING
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sørge for nok barnehageplasser til dem som ønsker det, med løpende opptak etter at barnet har fylt ett år. Foreldre skal ha reell frihet til å velge å sende barna i barnehage eller ikke, og mellom hel- og deltidstilbud. Partiprogram BARNEHAGER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at ettåringer i barnehage skal være i egne avdelinger, med høyst fire barn per voksen. Partiprogram BARNEHAGER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at små barn skal få plass i barnehagen som ligger nærmest hjemmet, på samme måte som skolebarn skal få plass på nærmeste barneskole og ungdomsskole. Partiprogram BARNEHAGER FAMILIE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for at flere får mulighet til å benytte tilbud om barnehageplass gjennom differensiert foreldrebetaling. Regjeringserklæring BARNEHAGER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil tilby gratis barnehageplass for barn med foreldre i introduksjonsordningen. Regjeringserklæring BARNEHAGER INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil inngå en avtale med kommunene som gjør det mulig å differensiere betalingen av SFO basert på inntekt. Regjeringserklæring BARNEHAGER FAMILIE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil løfte kvaliteten i barnehagene. Regjeringserklæring BARNEHAGER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke etter- og videreutdanningen slik at flere ansatte får barnefaglig kompetanse. Regjeringserklæring BARNEHAGER UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utdanne flere pedagoger. Regjeringserklæring BARNEHAGER UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre uavhengig tilsyn med barnehagene. Regjeringserklæring BARNEHAGER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjøre mest mulig informasjon om barnehagene åpent tilgjengelig og utarbeide felles nasjonale indikatorer for kvalitet. Regjeringserklæring BARNEHAGER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for økt fleksibilitet i barnehageopptaket. Regjeringserklæring BARNEHAGER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre en bemanningsnorm i barnehagene innen 2020. Regjeringserklæring BARNEHAGER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gi nødvendig hjelp til barn som har svake språkferdigheter og stille krav om norskferdigheter for barnehageansatte. Regjeringserklæring BARNEHAGER SPRÅK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gi barnehager som oppfyller kommunens krav til godkjenning bedre mulighet til å etablere seg. Regjeringserklæring BARNEHAGER KOMMUNER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for et stort mangfold av ulike barnehager med fleksible åpningstider slik at tilbudet er tilpasset behovet hos det enkelte barn og den enkelte familie. Regjeringserklæring BARNEHAGER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en nasjonal norm for antall barn per voksne i barnehage. Partiprogram BARNEHAGER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en barnehagelærernorm på minst 50 prosent. Partiprogram BARNEHAGER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke rekrutteringen av barnehagelærere, og spesielt mannlige. Partiprogram BARNEHAGER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at barn skal ha rett til å tilhøre en barnegruppe. Partiprogram BARNEHAGER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at barnehage, helsetjeneste og barnevern skal samarbeide mer systematisk og formalisert, slik at kunnskap om vold i nære relasjoner økes og bekymringsmeldinger sendes ved mistanke om omsorgssvikt eller overgrep. Partiprogram BARNEHAGER BARNEVERN HELSEVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at helsestasjon, barnehage og andre fagmiljøer omkring småbarn informerer og veileder foreldre om barnas tilknytningsbehov. Partiprogram BARNEHAGER FAMILIE HELSEVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for et variert barnehagetilbud, og at private og offentlige barnehagetilbud må gis samme offentlige tilskudd. Partiprogram BARNEHAGER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en ordning med søskenmoderasjon for kombinasjon av SFO og barnehage. Partiprogram BARNEHAGER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi rett til barnehageplass til barn som bor på asylmottak. Partiprogram BARNEHAGER INNVANDRERE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ikke åpne for nattåpne barnehager. Partiprogram BARNEHAGER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at rammevilkårene for barnehager skal legge til rette for åpne barnehager. Partiprogram BARNEHAGER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for at kunnskap om psykisk helse blir en del av opplæringen i barnehage og skolen, blant annet gjennom undervisningsopplegget «Livsmestring i skolen». Partiprogram BARNEHAGER HELSEVESEN SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at foreldre skal betale maksimalt 5 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Partiprogram BARNEHAGER FAMILIE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil videreføre tilbudet om gratis kjernetid i barnehage for 3-5-åringer fra familier med lav inntekt. Partiprogram BARNEHAGER FAMILIE
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke kompetansen og samarbeidet mellom skole, barnehage, helsestasjoner, frivillige organisasjoner, barnevern, familievernet og politiet. Partiprogram BARNEHAGER BARNEVERN HELSEVESEN KULTUR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SKOLER STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil i småbarnsperioden prioritere valgfrihet ved å legge til rett for et større mangfold av fleksible og alternative barnehager. Partiprogram BARNEHAGER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil lovfeste retten til barnehageplass fra barnet er ett år, uavhengig av når på året barnet er født. Partiprogram BARNEHAGER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke språkopplæringen i barnehagen. Partiprogram BARNEHAGER INNVANDRERE SPRÅK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil kartlegge barnehagens betydning for integrering. Partiprogram BARNEHAGER INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at alle godkjente barnehager skal likebehandles av det offentlige. Partiprogram BARNEHAGER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre en reform for tidligere innsats i barnehage og skole for å sørge for at langt flere elever fullfører skolen. Partiprogram BARNEHAGER SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innføre en bemanningsnorm som sikrer nok voksne med relevant kompetanse i barnehagen. Halvparten av de som jobber i barnehagen, skal være barnehagelærere, og vi vil ansette flere barne- og ungdomsarbeidere. Partiprogram BARNEHAGER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gradvis utvide retten til barnehageplass slik at alle barn får tilbud fra den måneden de fyller ett år. Partiprogram BARNEHAGER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gi kommuner adgang til å stille samme krav til private og offentlige barnehager. Det gjelder blant annet krav til åpningstider, kvalitet og innhold, inntak av lærlinger og lønns- og arbeidsvilkår. Partiprogram BARNEHAGER KOMMUNER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bevare maksprisordningen og rett til søskenmoderasjon. Partiprogram BARNEHAGER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjeninnføre og gradvis utvide ordningen med gratis kjernetid i barnehagen i områder med særlige integrerings-, språks- og levekårsutfordringer. Partiprogram BARNEHAGER INNVANDRERE SPRÅK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utrede rett til å få plass i en barnehage i nærmiljøet. Partiprogram BARNEHAGER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at alle nyutdannede og nytilsatte lærere i barnehage og skole omfattes av en veiledningsordning. Partiprogram BARNEHAGER HØYERE UTDANNING SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil Avvikle kontantstøtten. Familier som har søkt om barnehageplass, kan motta ventestøtte fra foreldrepermisjonen tar slutt til barnehageplass tilbys. Partiprogram BARN BARNEHAGER TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil øke antallet samiske barnehageplasser. Partiprogram BARNEHAGER SAMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gi alle barn i asylmottak tilbud om barnehageplass. Partiprogram BARNEHAGER INNVANDRERE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innføre undervisning i grensesetting i barnehage, grunn- og videregående skoler. Partiprogram BARNEHAGER SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil legge større vekt på praksisopplæring i lærerutdanningen og barnehagelærerutdanningen. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha kompetanseheving hos ansatte både i barnehagen og i skolen. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre en lovpålagt minimumsnorm for bemanning i barnehagene. Partiprogram ARBEIDSLIV BARN BARNEHAGER FAMILIE SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha kompetansekrav og videreutdanningsopplegg for barnehagelærere og assistenter. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil øke andelen ansatte med barnefaglig kompetanse og barnehagelærerutdannelse i barnehagene. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN BARNEHAGER FAMILIE SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke rekrutteringen av menn til barnehagene. Partiprogram ARBEIDSLIV BARN BARNEHAGER FAMILIE SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil øke rekrutteringen av andre faggrupper med barnefaglig kompetanse i barnehagen. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rett for økt bruk av digitale verktøy i en pedagogisk sammenheng. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil starte mobbeforebygging allerede i barnehagen. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil ha seksualitet og grensesetting som tema i barnehagene. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil åpne for flere stillingskategorier i barnehagene, for eksempel barnehagelektor, som vil styrke både rekruttering og den forskningsbaserte barnehagevirksomheten. Partiprogram ARBEIDSLIV BARN BARNEHAGER FAMILIE SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha gratis barnehage for alle barn i lavinntektsfamilier. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil ha løpende opptak i barnehagene. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil åpne for kveldsåpne barnehager, kombinert med makstid per døgn og uke. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for et mangfold av ulike barnehager. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre en forsvarlig finansiering av private og ideelle barnehager. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil gi barn i asylmottak rett til barnehageplass. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre krav om norskkunnskaper og sikre tilbud om ekstra norskopplæring for ansatte i barnehagen. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE KULTUR SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil ha gratis kjernetid til barn med behov for ekstra opplæring i norsk eller samisk. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE KULTUR SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil ha en tydelig barnehagelov som ivaretar barns rett til å bruke morsmålet sitt, og som understreker betydningen av tidlig innsats. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE KULTUR SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil ha tidlig innsats ved behov for språkopplæring gjennom enklere søknadsprosess og raskere vedtak. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil at barnehagene skal ha mulighet til å igangsette tiltak som spesialpedagogisk hjelp og språkopplæring. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE KULTUR SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil gi ventestøtte for familier som ikke har fått tilbud om barnehageplass eller som av andre særlige grunner ikke kan ha barn i barnehage. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Venstre Venstre vil ha informasjon om nettvett inn i barnehagen. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil stille strengere krav til registrering, lagring og deling av informasjon om barn i barnehage og skole. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE PERSONVERN RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre gratis barnehage og SFO for lavinntektsfamilier. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil at barn som søker asyl skal få rett til barnehage og videregående opplærling på linje med grunnopplæring (selv om asylanten er over 18 og uten opphold). Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil gi barn i mottak rett til plass i ordinær barnehage. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi barn i mottak tilbud om plass i ordinær barnehage. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil flytte 4-årskontrollen til barnehagene. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke nynorskundervisningen ved at barnehager får bøker og lydbøker på nynorsk, og innføre en nasjonal prøveordning med nynorsk i andre fag enn norsk i bokmålsområder. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE KULTUR SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil drive aktivt holdningsskapende arbeid i barnehage og skole. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE LIKESTILLING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at det innføres et forbud mot profitt på grunnleggende velferd som barnehager, barnevern og eldreomsorg. Partiprogram BARN BARNEHAGER BARNEVERN FAMILIE OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha flere barnehagelærere og andre ansatte. For å støtte opp under barns læring og danning, må barnehagen ha høy kompetanse og tilstrekkelig bemanning. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR BARN BARNEHAGER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en bemanningsnorm som sikrer at minst 50 prosent av de ansatte i barnehagene er barnehagelærere, og minst 25 prosent fagarbeidere. Partiprogram BARN BARNEHAGER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at alle assistenter skal ha minimum én ukes opplæring i småbarns utvikling, tilknytning og behov for trygghet og omsorg. Partiprogram BARN BARNEHAGER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en nasjonal bemanningsnorm med minimum én voksen per tredje barn under tre år, og én voksen per sjette barn over tre år. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR BARN BARNEHAGER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil lovfeste krav om en styrer i hver barnehage. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR BARN BARNEHAGER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke spesialpedagogisk kompetanse i alle barnehager. Alle ansatte skal ha barnehagefaglig grunnkompetanse. Partiprogram BARN BARNEHAGER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre forsvarlige barnegrupper. SV vil innføre en bestemmelse i barnehageloven om at barnegruppens størrelse skal være forsvarlig. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR BARN BARNEHAGER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at barnehagelærerutdanninga gir studenter god kompetanse i både nynorsk og bokmål. Partiprogram BARN BARNEHAGER HØYERE UTDANNING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil fjerne målstyring og testing og øke barnehagelærernes profesjonelle handlingsrom for å velge metoder og arbeidsmåter ut fra kjennskap til barnehagens mandat, til enkeltbarn og barnegrupper. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR BARN BARNEHAGER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sørge for billigere barnehage. SV vil redusere foreldrebetalingen og på sikt gjøre tilbudet gratis. Vi vil starte opptrappingen ved å innføre gratis halvdagsplass for alle. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at alle barn skal ha rett til barnehageplass nær bostedet fra det året de fyller ett år. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sV ønsker løpende opptak til barnehagene. I denne perioden skal det minst innføres to årlige opptak til barnehagene. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at pengene skal gå til barna, ikke til profitt. Barnehagetilbudet er første steg i barns utdanningsløp, og skal være et offentlig ansvar for å sikre et likeverdig, tilgjengelig og fleksibelt barnehagetilbud med høy kvalitet. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at all offentlig støtte til barnehager og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode. Partiprogram BARN BARNEHAGER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at barnehagen skal være en attraktiv arbeidsplass. Gode lønns- og arbeidsvilkår er viktig for å rekruttere og beholde barnehagelærere, fagarbeidere og assistenter i barnehagene. SV vil lovfeste krav til tariffavtaler for barnehager som mottar offentlig støtte. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN BARNEHAGER LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre god nynorskstimulering. For å sikre en god overgang fra barnehage til skole i nynorskområder må barna få nynorsk språkstimulering i disse barnehagene. Partiprogram BARN BARNEHAGER KULTUR SPRÅK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at opplæring om seksualitet, grensesetting og temaer som kan hjelpe barn til å fortelle om vold og overgrep, må implementeres i ny rammeplan for barnehagene. Partiprogram BARN BARNEHAGER FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke barnehagelæreren og andre barnehageansatte sin kompetanse på traumer. Vi vil styrke deres kunnskap om det å være på flukt, hvordan håndtere barn som er traumatisert fra krig og flukt. Partiprogram BARN BARNEHAGER INNVANDRERE
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at alle barn skal få tilbud om barnehageplass. Dette skal inkludere barn uten oppholdstillatelse og barn av irregulære immigranter. Alle barn skal ha et likeverdig tilbud om barnehageplass. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE INNVANDRERE
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjøre barnehageloven og rammeplanen for barnehager religions- og livssynsnøytral. Partiprogram BARN BARNEHAGER LIKESTILLING TROSSAMFUNN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke tilskuddsordningen for språkstimulerende tiltak som fremmer tospråklig opplæring. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE KULTUR SPRÅK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at forebyggende holdningsarbeid mot voldtekt og seksuelle overgrep skal inn i seksualundervisningen i barnehage og skole. Partiprogram BARNEHAGER FOLKEHELSE GRUNNSKOLE HELSEVESEN LIKESTILLING SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sørge for at studenter og elever som tar helse- og sosialfag eller utdanning relatert til politi, rettsvesen, skolevesen og barnehage, får nødvendig kunnskap om vold og overgrep. Partiprogram BARNEHAGER HELSEPERSONELL HELSEVESEN HØGSKOLER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bidra til åpenhet og kunnskap om kjønnsroller gjennom aktivt holdningsendrende arbeid i skoler og barnehager, slik at alle barn kan vokse opp med trygghet og frihet til å ta sine egne valg. Partiprogram BARN BARNEHAGER LIKESTILLING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha rett til barnehageplass til alle barn. Sikre at barn i asylmottak under skolealder får rett til barnehageplass. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at staten skal bidra med midler til områdeløft for å bedre integrering og levekår i byer og tettsteder med særlige utfordringer. Hovedmålet for slike satsinger bør ikke være integrering alene, men også bærekraftig byutvikling, synlig miljøopprusting, bedre livskvalitet og bedre levekår. Gratis halvdagsplass i barnehage for 3-5-åringer bør være en del av slike satsinger. Partiprogram ARBEIDSLIV BARNEHAGER INNVANDRERE KOMMUNER LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en ventestønad. SV vil avskaffe kontantstøtten og bruke pengene til en ventestønad for foreldre til barn som ikke har fått barnehageplass. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide mot profitt på velferdstjenester. Partiprogram BARNEHAGER HELSEVESEN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stanse all profitt innen alle velferdstjenester som er finansiert eller delfinansiert av det offentlige. Der det er påkrevd, vil SV innføre en regel om at man kun kan ta ut en begrenset profitt på investert kapital, og ikke av offentlige tilskudd eller egenbetalinger. Partiprogram BARNEHAGER HELSEVESEN NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil garantere tilstrekkelig finansiering av framtidens velferdstjenester slik at faglighet og tilbud til alle sikres, og frivilligheten kan bevares som frivillighet. Partiprogram BARNEHAGER FINANSER HELSEVESEN KULTUR NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKOLER STATLIG EIERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke idrettens rolle som kilde til samhold, utjevning og integrering. SV vil styrke samarbeidet idretten har med skoler, barnehager, helsevesen, NAV, asyl- og flyktningmottak og frivillighetssentralene. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE IDRETT INNVANDRERE KOMMUNER KULTUR SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre økonomisk likhet og et sterkt fellesskap. Ekstremisme forebygges i samfunn der alle føler seg ivaretatt. Partiprogram BARNEHAGER KULTUR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SKOLER SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING UNGDOMSARBEID UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil satse på læring gjennom lek i barnehagen for å stimulere til barns sosiale utvikling og sørge for at de har gode språkferdigheter når de begynner på skolen. Partiprogram BARNEHAGER SPRÅK
2017-2021 Høyre Høyre vil sørge for at alle barn kan norsk før de begynner på skolen. Partiprogram BARNEHAGER GRUNNSKOLE SPRÅK
2017-2021 Høyre Høyre vil ha flere voksenpersoner i barnehagen og sikre en ansvarlig bemanningsnorm. Partiprogram BARNEHAGER
2017-2021 Høyre Høyre vil ansette flere barnehagelærere og pedagoger og ha som mål at andelen skal bli 50 prosent. Partiprogram BARNEHAGER
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke tverrfagligheten [i barnehagene] gjennom å rekruttere øvrig personell med annen relevant utdannelse. Partiprogram BARNEHAGER
2017-2021 Høyre Høyre vil at alle barn skal kunne norsk før de begynner på skolen, og at barnehagene skal ha klare mål for sitt språkarbeid. Partiprogram BARNEHAGER SPRÅK
2017-2021 Høyre Høyre vil at alle ansatte i barnehagene skal beherske norsk. Partiprogram BARNEHAGER SPRÅK
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke prinsippet om læring gjennom lek i barnehagene. Partiprogram BARNEHAGER
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre at barn som trenger ekstra oppfølging, følges opp. Partiprogram BARNEHAGER
2017-2021 Høyre Høyre vil etablere sentrale kvalitetsindikatorer for oppfølging av barnehagene og utvide nettportalen barnehagefakta.no til å inkludere kvalitetskjennetegn og nøkkeltall ved barnehagene. Partiprogram BARNEHAGER
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for at kommunene kan tilby et mer fleksibelt barnehageopptak gjennom året. Partiprogram BARNEHAGER
2017-2021 Høyre Høyre vil sørge for bedre kontakt mellom foreldre, barnehage og skole i barnas overgang fra barnehage til skole. Partiprogram BARNEHAGER SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil utvikle tettere samarbeid mellom institusjonene som utdanner barnehagelærere, og barnehagene. Partiprogram BARNEHAGER HØGSKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre god kvalitet ved å fortsette å styrke satsingen på kompetanse og faglig påfyll for barnehagelærere og ansatte i barnehagene gjennom å bidra til høy kvalitet på utdannelsestilbudene i barnehagesektoren. Partiprogram BARNEHAGER HØGSKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsatt likebehandle private og offentlige barnehager økonomisk. Partiprogram BARNEHAGER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Høyre Høyre vil videreføre redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagen for barn av foreldre med svak økonomi. Partiprogram BARNEHAGER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsette satsingen på en tverrfaglig helsestasjons- og skolehelsetjeneste som skal sørge for god tilgang på hjelp og støtte til barn og unge gjennom skole og barnehage. Partiprogram BARNEHAGER HELSEVESEN SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke tilbudet om norskopplæring og utdannelse til foreldre som benytter seg av gratis kjernetid i barnehage. Partiprogram BARNEHAGER FAMILIE INNVANDRERE SPRÅK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for jevn og høy kvalitet i barnehagene. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE
2017-2021 Senterpartiet Sp vil opprettholde skillet mellom barnehage og skole. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha to barnehageopptak i året, og arbeide for at det blir løpende opptak gjennom året. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha gratis kjernetid i barnehage til alle 4- og 5-åringer i områder med store sosioøkonomiske forskjeller og integreringsutfordringer. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke arbeidet med å tilrettelegge barnehagetilbudet til barn med spesielle behov. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre at ansatte i private barnehager har lønns- og arbeidsvilkår tilsvarende ansatte i offentlige barnehager. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN BARNEHAGER FAMILIE FINANSER LØNN OG INNTEKT PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha like forpliktelser i offentlige og private barnehager når det gjelder inntak av barn med rett på barnehageplass, inntak av barn med spesielle behov og åpningstider. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre at ansatte i barnehagene snakker godt norsk. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE KULTUR SPRÅK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre at skoler og barnehager er fri for produktreklame. Partiprogram BARNEHAGER FORBRUKERSAKER SAMFERDSEL SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sørge for nok barnehageplasser til dem som ønsker det, med løpende opptak etter at barnet har fylt ett år. Partiprogram BARNEHAGER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke andelen barnehagelærere i barnehagen. Partiprogram BARNEHAGER HØYERE UTDANNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at kartlegging i barnehagen skal være begrenset og underlagt prinsippet om barnets beste. Partiprogram BARNEHAGER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil beskytte barns personvern ved å begrense barnehagers plikt og rett til å lagre opplysninger om barna. Partiprogram BARNEHAGER PERSONVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil la barnehagen være en integrert og aktiv del av lokalsamfunnet gjennom å styrke samarbeidet med andre offentlige institusjoner og frivillige og ideelle aktører. Partiprogram BARNEHAGER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bygge barnehager med tilgang til varierte utearealer som bidrar til fri lek, natur- og kulturopplevelser. Partiprogram BARNEHAGER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke barnehagen og skolen som forvalter av vår felles kultur, blant annet gjennom den naturlige og kulturelle skolesekken. Partiprogram BARNEHAGER KULTUR SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil jobbe for mer økologisk, lokalprodusert og sunn mat i barnehagen. Partiprogram BARNEHAGER FOLKEHELSE
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke kompetansen hos ledere slik at de kan bidra til å skape et inkluderende sosialt miljø. Partiprogram BARNEHAGER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke kompetansen i helsevesen, barnehage og skole for tidlig å oppdage vold, mobbing og overgrep mot barn. Partiprogram BARNEHAGER HELSEVESEN SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil tilrettelegge for flere lokale lavterskeltilbud for sårbare familier, blant annet i samarbeid med helsesøstre og barnehager. Partiprogram BARNEHAGER FAMILIE HELSEVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke tilbud om møteplasser og språkopplæring til foresatte og barn som ikke bruker barnehage. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ha en livssynsnøytral formålsparagraf for skolen og barnehagen. Partiprogram BARNEHAGER LIKESTILLING SKOLER TROSSAMFUNN
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at barnehager og alle deler av utdanningssystemet bør være skattefinansiert og gratis for brukerne. Helse- og sosialtjenester skal i hovedsak utføres av det offentlige og være uten egenandeler. Partiprogram BARNEHAGER HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER UTDANNING
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for gratis barnehage for alle. Partiprogram BARNEHAGER
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for at barnehage skal være gratis, dette må innføres ved å gradvis gjøre det gratis for flere og flere aldersgrupper. Partiprogram BARNEHAGER
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for alle barn skal ha rett på barnehageplass i sitt nærmiljø. Partiprogram BARNEHAGER
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for at det ikke skal være mulig for private aktører å tjene penger på å drive barnehager som er offentlig finansiert. Kommersielle barnehager overtas av det offentlige. Partiprogram BARNEHAGER STATSFORVALTNING
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for at barnehagen skal ha en religionsfri formålsparagraf. Partiprogram BARNEHAGER TROSSAMFUNN
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for barnehager med nok ansatte i gode lokaler og med romslige uteområder. Partiprogram BARNEHAGER
2017-2021 Rødt Rødt vil at det må innføres en nasjonal bemanningsnorm med maksimalt to barn under ett år-, tre små- eller fem store barn per ansatt. Partiprogram BARNEHAGER
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for at bemanningsnormen skal også gjelde ved fravær blant det faste personalet. Det innebærer et lovpålegg om å skaffe vikar ved behov. En bemanningsnorm må knyttes opp til en daglig åpningstid på 9 timer. Barnehager som har åpent lenger enn 9 timer skal ha ytterligere bemanning, som tilsvarer det normen gir innenfor 9 timers åpningstid. Partiprogram BARNEHAGER
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for forskrift om norm for pedagogisk bemanning må endres til at det skal være en pedagogisk leder per 10–12 barn når barna er over tre år, og en pedagogisk leder per 4–6 barn når barna er under 3 år. Partiprogram BARNEHAGER
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for at den anbefalte statlige arealnormen for inneareal må gjøres gjeldende for alle barnehager. Partiprogram BARNEHAGER
2017-2021 Rødt Rødt vil at alle barnehager må ha styrere med barnehagelærerutdanning. Partiprogram BARNEHAGER
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for barnehager som sikrer trygghet og god utvikling for alle barn. Partiprogram BARNEHAGER
2017-2021 Rødt Rødt vil at barn med særskilte behov må sikres hjelp og støtte. Det må defineres en minimumsnorm for antall stillinger i PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste) sett opp i mot antall barn i barnehagene i den enkelte kommune. Partiprogram BARNEHAGER
2017-2021 Rødt Rødt vil at retten til styrket grunnbemanning ved behov må lovfestes. Ekstra personale ved styrket grunnbemanning må ha pedagogisk utdanning på høyskolenivå. Partiprogram BARNEHAGER
2017-2021 Rødt Rødt vil at barnehagene må sikres økonomi som gir helsemessig trygge og godt vedlikeholdte bygg. Dette må skje gjennom øremerking av statlige midler. Partiprogram BARNEHAGER
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for et næringsrikt og sunt måltid per dag i alle barnehager. Partiprogram BARNEHAGER
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for at alle barn som har et annet morsmål enn norsk skal ha lovfestet rett til morsmålsassistanse. Partiprogram BARNEHAGER INNVANDRERE SPRÅK
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for at det ikke skal forekomme standardisert testing og kartlegging av alle barn i barnehagen, men individuell oppfølging av barn som har behov for det. Barnehageeier eller politiske myndigheter skal ikke kunne pålegge bruk av bestemte metoder eller verktøy i det pedagogiske arbeidet. Partiprogram BARNEHAGER
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for trygge og forutsigbare arbeidsforhold for barnehageansatte. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR BARNEHAGER
2017-2021 Rødt Rødt vil at barnehagelærere må ha avsatt tid til å planlegge og forberede aktivitetene i barnehagen. Partiprogram BARNEHAGER
2017-2021 Rødt Rødt vil at barnehageansatte må sikres mulighet til etter- og videreutdanning, assistenter må få tilbud om barnehagelærerutdanning, ufaglærte må få tilbud om å ta fagbrev. Partiprogram BARNEHAGER
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for at private barnehager som ikke tilbyr tariffavtaler med minimum samme lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår som de offentlige barnehagene ikke skal få offentlig støtte. Partiprogram BARNEHAGER
2017-2021 Rødt Rødt vil at studentbarnehagene sikres gode og forutsigbare rammevilkår. Partiprogram BARNEHAGER HØYERE UTDANNING
2017-2021 Rødt Rødt vil gi elever og barnehagebarn innsikt i mangfoldet av ulike kjønnsidentiteter og seksuelle orienteringer. Partiprogram BARNEHAGER LIKESTILLING
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for at det samiske barnehagetilbudet skal videreutvikles, både i form av samiske barnehager og barnehageavdelinger, og av språkstøtte for enkelte samisktalende barn. Partiprogram BARNEHAGER SAMER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage for barn av foreldre med lav inntekt. Regjeringserklæring BARNEHAGER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil tilby gratis barnehage til alle barn i integreringsmottak. Regjeringserklæring BARNEHAGER INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil prøve ut ordninger med å gjennomføre fireårskontrollen i barnehager. Regjeringserklæring BARNEHAGER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere hvordan kulturtilbudet for barnehagebarn kan forbedres nasjonalt. Regjeringserklæring BARNEHAGER KULTUR
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil følge opp kompetansestrategien for økt kvalitet i barnehagene. Regjeringserklæring BARNEHAGER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre flere voksenpersoner i barnehagen gjennom en ansvarlig bemanningsnorm, og øke andelen pedagoger. Regjeringserklæring BARNEHAGER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke etter- og videreutdanningen slik at flere ansatte får barnefaglig kompetanse. Regjeringserklæring BARNEHAGER UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre et mer forutsigbart opptakssystem. Regjeringserklæring BARNEHAGER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke språkopplæringen i barnehagene. Regjeringserklæring BARNEHAGER SPRÅK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vektlegge trening i sosial kompetanse og utvikling av sosiale ferdigheter. Regjeringserklæring BARNEHAGER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre en mangfoldig eierstruktur og barnehager med ulike profiler. Regjeringserklæring BARNEHAGER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for at alle barn får mulighet til å gå i barnehage. Regjeringserklæring BARNEHAGER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke rekrutteringen av menn til barnehagene. Regjeringserklæring BARNEHAGER LIKESTILLING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ha seksualitet og grensesetting som tema i barnehagene. Regjeringserklæring BARNEHAGER LIKESTILLING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil evaluere dagens tilsynsordning for barnehagene. Regjeringserklæring BARNEHAGER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre likebehandlingen av offentlige og private barnehager. Regjeringserklæring BARNEHAGER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke samarbeid mellom foreldre, barnehage, skole og eventuelt skolefritidsordning for å gi elevene en bedre skolestart. Regjeringserklæring BARNEHAGER SKOLER

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
17. des 2020 Representantforslag om å forhindre eiendomsspekulasjon i barnehagesektoren Til behandling
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
6. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet (unntatt kap. 291, 292, 3291 og 3292 og romertall II) Behandlet
30. nov 2020 Midlertidig lov om tilpasninger i integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 og lov om endringer i lov om endringer i folkehøyskoleloven, barnehageloven og voksenopplæringsloven m.m. (overgangsregler i barnehageloven) Behandlet
25. nov 2020 Representantforslag om rettslige konsekvenser for velferdsprofitører ved lov-, regel- eller kontraktsbrudd Behandlet
4. nov 2020 Representantforslag om nødvendige regelendringer om politiattest for ansettelsesforhold i skoler og barnehager Behandlet
4. nov 2020 Representantforslag om profittfri barnehage Behandlet
4. nov 2020 Representantforslag om barnehager for barna, ikke eiendomsspekulasjon Behandlet
19. okt 2020 Representantforslag om lokaldemokrati, ikke kommersiell forkjørsrett Til behandling
2. jun 2020 Representantforslag om å sikre omsorgspenger til foreldre som må jobbe mindre på grunn av reduserte åpningstider i barnehagene og SFO Behandlet
13. mai 2020 Endringer i folkehøyskoleloven, barnehageloven og voksenopplæringsloven m.m. (samleproposisjon) endringer i friskolelova § 3-1 og utdanningsstøtteloven Behandlet
13. mai 2020 Midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 Behandlet
6. apr 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, JD, KMD, ASD, LMD, SD og FIN (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
9. mar 2020 Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
13. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
9. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
21. nov 2018 Representantforslag om en mangfoldig barnehagesektor der pengene går til barnas beste Behandlet
4. jun 2018 Endringar i opplæringslova mv. (forbod mot bruk av ansiktsdekkjande plagg i barnehagar og undervisningssituasjonar) Behandlet
30. mai 2018 Representantforslag om evaluering av seksårsreformen og en skolestart på barns premisser Behandlet
30. mai 2018 Representantforslag om behovet for evaluering av seksårsreformen med sikte på å innrette skolen slik at den bedre ivaretar behovene til de yngste elevene Behandlet
30. mai 2018 Endringer i barnehageloven mv. (minimumsnorm for grunnbemanning, plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO mv.) Behandlet
9. apr 2018 Representantforslag om at det skal være pålagt at nettbrett/PC eller lignende enheter som er tilgjengelig for barn i barnehagen og i småskolen, skal benytte filter som hindrer elever tilgang til alvorlig skadelig innhold på nett Behandlet
9. apr 2018 Representantforslag om tiltak for å ivareta barns personvern Behandlet
28. feb 2018 Endringer i barnehageloven (krav til norskspråklig kompetanse) Behandlet
12. feb 2018 Representantforslag om profittfri barnehage Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
17. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
11. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
12. jun 2017 Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen Behandlet
11. jun 2017 Endringer i barnehageloven (rett til barnehageplass for barn født i november m.m.) Behandlet
22. mai 2017 Representantforslag om profittfri barnehage Behandlet
16. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
14. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
13. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
6. jun 2016 Endringer i barnehageloven og opplæringslova (spesialpedagogisk hjelp, kortere ventetid for barnehageplass m.m.) Behandlet
6. jun 2016 Endringer i barnehageloven (tilsyn m.m.) Behandlet
6. jun 2016 Tid for lek og læring. Bedre innhold i barnehagen Behandlet
15. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
8. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
8. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
23. nov 2015 Representantforslag om kompetanseløft i barnehagen Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
9. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
24. mar 2014 Representantforslag om innføring av to barnehageopptak i året Behandlet
11. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
9. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
9. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. jun 2013 Endringer i barnehageloven (politiattest m.m.) Behandlet
5. jun 2013 Framtidens barnehage Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
12. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
10. jun 2012 Tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager Behandlet
18. mar 2012 Representantforslag om å opprette en uavhengig tilsynsfunksjon for barnehagene Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
14. des 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
14. des 2011 Representantforslag om å innføre løpende barnehageopptak Behandlet
11. des 2011 Endringer i kontantstøtteloven Behandlet
7. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
27. nov 2011 Representantforslag om en bedre barnehage med mer mangfold og kvalitet Behandlet
17. nov 2011 Tidlig innsats og bedre læring for elever med særskilte behov (unntatt kapittel 6) Behandlet
14. jun 2011 Representantforslag om styrket kontakt med hjemmet og mer tid til barna gjennom bruk av digitale hjelpemidler i barnehagen Behandlet
22. mai 2011 Representantforslag om oppholdstid og åpningstider i barnehagen Behandlet
13. des 2010 Endringer på statsbudsjettet for 2010 Behandlet
13. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
8. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
24. nov 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
17. jun 2010 Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2010 Behandlet
15. jun 2010 Kommuneproposisjonen 2011 Behandlet
7. jun 2010 Endringer i barnehageloven Behandlet
18. mar 2010 Representantforslag om en nasjonal dugnad mot fattigdom i Norge Behandlet
1. mar 2010 Kvalitet i barnehagen Behandlet
14. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
10. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
6. des 2009 Forvaltning av barnehagetjenestene Behandlet