Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil bedre oversikten over antall norske barn som til enhver tid oppholder seg i utlandet. Partiprogram BARN
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil følge opp barn som har mangler i norskkunnskaper ved 4-årskontroll, samt deres foreldre. Partiprogram BARN
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil gi tilbud om sommerskole, inkludert fritidsaktiviteter, for barn i områder med mange minoritetsspråklige familier. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil gi tilskudd til nødvendige ombygginger av bolig med hensyn til barn med nedsatt funksjonsevne. Partiprogram BARN FUNKSJONSHEMMEDE
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at barn i familier som lever på sosialstønad skal ha selvstendig rett til aktivitetsutøvelse. Partiprogram BARN TRYGDER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at avlastningstilbud for familier med barn med spesielt krevende behov må bygges ut. Partiprogram BARN SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil gi domstolen en mulighet for å idømme delt bosted dersom det er barnets beste. Partiprogram BARN
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at barn med alvorlig syke foreldre må følges opp på en god måte i sykehusene og kommunene. Partiprogram BARN HELSEVESEN
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil gi bedre oppfølging til ofre for alvorlig kriminalitet ved å bygge opp et bedre tilbud til barn som har vært utsatt for overgrep gjennom etablering av Barnehus over hele landet. Partiprogram BARN SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil øke statsstøtten til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. Partiprogram BARN KULTUR
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil satse særlig for å inkludere barn og unge som står i fare for å falle utenfor felleskapet. Partiprogram BARN IDRETT
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at lån av offentlig anlegg og skoler til idrettsaktiviteter for barn og ungdom under 18 år i størst mulig grad skal være gratis. Partiprogram BARN IDRETT
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil utvide ordningen med kulturkort for ungdom. Partiprogram BARN KULTUR
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke litteraturformidlingen ved blant annet innkjøpsordningene, og stimulere til leselyst blant unge. Partiprogram BARN BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til at alle barn blir vaksinerte og får et grunnleggende helsetilbud. Partiprogram BARN UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at enslige mindreårige asylsøkere skal få et omsorgstilbud gjennom barnevernet som gir trygghet og stabilitet for det enkelte barn mens de er i Norge. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil satse på økt rekruttering av hjelpeverger som skal bistå enslige mindreårige asylsøkere. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2009-2013 Høyre For å bekjempe kriminalitet vil Høyre klargjøre ansvarslinjene mellom offentlig myndigheter for å sikre et bedre tilbud til kvinner og barn som opplever vold i nære relasjoner eller som frykter tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller menneskehandel. Partiprogram BARN MENNESKERETTIGHETER RETTSVESEN
2009-2013 Høyre For å bidra til forebygging, forbedring og bekjempe tilbakefall vil Høyre være positiv til bruk av elektronisk soning for unge kriminelle for å forhindre at de gjennom fengselsopphold stimuleres til ytterligere kriminalitet. Partiprogram BARN KRIMINALOMSORG STRAFFERETT
2009-2013 Høyre For å sikre en bedre integrering vil Høyre bruke leksehjelp og sommerskole for spesielt å nå innvandrerbarn. Partiprogram BARN INNVANDRERE SPESIALUNDERVISNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at ekteskapsloven, adopsjonsloven, barneloven og bioteknologiloven skal bygge på prinsippet om at alle barn har rett til en mor og en far. Partiprogram BARN FAMILIE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre alle barn rett til å kjenne sitt biologiske opphav og derfor fjerne pater-est-prinsippet. Partiprogram BARN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil etablere flere tilbud til barn som har vært utsatt for eller vitne til vold i familien. Partiprogram BARN HELSEVESEN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal opprettes et senter for behandling av ungdom med spiseforstyrrelser i hver region. Partiprogram BARN DISTRIKTSPOLITIKK HELSEINSTITUSJONER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke helsestasjonstilbudet for ungdom, inkludert behovet for mer oppfølging av psykiske lidelser. Partiprogram BARN HELSEINSTITUSJONER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil gjøre det mulig å dømme unge kriminelle rusavhengige til opphold på behandlings- og rehabiliteringsinstitusjoner i stedet for fengselsstraff. Partiprogram BARN KRIMINALOMSORG RUSMIDLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil skjerpe straffenivået for drap, voldsforbrytelser, seksualforbrytelser og forbrytelser mot barn. Partiprogram BARN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for at barn med foreldre i fengsel kan ha samvær på en egnet måte. Partiprogram BARN FENGSLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for økt fysisk aktiviteten blant folk flest og særlig barn og ungdom. Partiprogram BARN FOLKEHELSE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil støtte idrettens arbeid med å etablere og utvikle idretts- og aktivitetstiltak rettet mot innvandrerbarn, særlig jenter, og øke deltakelsen fra innvandrerforeldre. Partiprogram BARN IDRETT INNVANDRERE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil fortsette arbeidet for internasjonale regler mot porno, vold, rasisme og misbruk av barn. Partiprogram BARN INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil si nei til reklame rettet mot barn. Partiprogram BARN MASSEMEDIER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke ressursene til politi- og påtalemyndighet til etterforskning av grove overgrep mot jenter i form av kjønnslemlestelse. Partiprogram BARN INNVANDRERE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke asylbarnas stilling ved at barnevernet har omsorgen for også de enslige mindreårige flyktningene over 15 år, og at alle skal få tilbud om en norsk kontaktfamilie i nærmiljøet. Partiprogram BARN BARNEVERN INNVANDRERE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre et uavhengig mobbeombud. Partiprogram BARN SKOLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke de pedagogisk-psykologiske tjenestene til barn og unge. Partiprogram BARN HELSEVESEN SKOLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil begrense det kommersielle presset mot barn og unge. Partiprogram BARN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at skolen skal fokusere sterkere på bevisste valg knyttet til forbruk, usunne kroppsidealer og nettvett. Partiprogram BARN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil satse offensivt på trafikksikkerhet for å få ned tallet på ulykker i trafikken. Særlig må det satses på tiltak for å hindre ulykker med barn og unge i trafikken gjennom å styrke trafikkopplæringen med økt vektlegging på etikk og holdninger i trafikken. Partiprogram BARN VEGTRAFIKK
2009-2013 Venstre Venstre vil gi domstolene mulighet til å kunne idømme delt bosted når det vil være til barnets beste. Partiprogram BARN BARNEVERN DOMSTOLER
2009-2013 Venstre Venstre vil at systematisk samværssabotasje fra en av foreldrene skal være straffbart. Partiprogram BARN STRAFFERETT
2009-2013 Venstre Venstre vil gjøre offentlige ytelser til foreldre med separat bosted uavhengig av hvor barnet er folkeregistrert. Ytelsene bør deles etter samvær, slik at den som ikke har barnet folkeregistrert hos seg ikke blir økonomisk lidende. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING
2009-2013 Venstre Venstre vil øke bruken av familieråd i barnevernet, hvor storfamilien og nettverket rundt barnet/ungdommen tas i bruk som en ressurs i barnevernssaker. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2009-2013 Venstre Venstre vil øke kunnskap og satsing mot tvangsekteskap i skoleverket, helsevesen, blant fritidsarbeidere og andre som jobber med unge. Partiprogram BARN
2009-2013 Venstre Venstre vil etablere flere beredskapshjem til mindreårige som har brutt med familien sin på grunn av vold eller trusler om tvangsekteskap. Partiprogram BARN BARNEVERN INNVANDRERE
2009-2013 Venstre Venstre vil at barn som har blitt utsatt for vold eller blitt vitne til vold i nære relasjoner skal få et behandlingstilbud. Partiprogram BARN SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre meldeplikt for dem som i dag har en plikt til å avverge kjønnslemlestelse. Partiprogram BARN HELSEVESEN SKOLER STRAFFERETT
2009-2013 Senterpartiet Sp vil bedre kunnskapen om og sikre bedre hjelpetiltak for barn av rusmiddelmisbrukere. Partiprogram BARN FAMILIE RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil bygge ut tilstrekkelig med institusjonsplasser innen barne- og ungdomspsykiatrien. Partiprogram BARN HELSEINSTITUSJONER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha obligatorisk språktest av alle fireåringer. Partiprogram BARN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha forbud mot kino- og fjernsynsreklame rettet mot barn. Partiprogram BARN MASSEMEDIER NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha strenge krav til markedsføring rettet mot barn på Internett. Partiprogram BARN NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre en god oppfølging av enslige mindreårige asylsøkere. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil utarbeide en klar, god og tydelig vergerolle for enslige mindreårige asylsøkere. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil forbedre oppfølgingen av barn som ikke har tilstrekkelig gode norskkunnskaper, herunder innføre en obligatorisk språktest for alle fireåringer. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha gratis kjernetid for alle femåringer i barnehager i områder med stor minoritetsandel i befolkningen. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrkje lågterskelordninga Frifond økonomisk og når det gjeld kapasitet slik at ho kan nå enda fleire og breie grupper av barn og unge i heile landet. Partiprogram BARN KULTUR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil støtte tiltak for å fremje leselyst hos barn, bl.a. ved å betre skulebibliotektilboda, og betre samarbeidet mellom skule og dei kommunale biblioteka og styrkje dei nasjonale leseprosjekta. Partiprogram BARN BIBLIOTEK OG LITTERATUR SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrkje Frifond økonomisk som stønadordning for barn og unge som jobbar med film og fjernsyn. Partiprogram BARN KULTUR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil satse mer på rekruttering av ungdom til skipsbyggingsindustrien, gjennom aktiv rekruttering i skolene, lærlingordningene og andre stimuleringstiltak. Partiprogram BARN NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil øke den rettsmedisinske kompetansen på saker som gjelder overgrep mot barn. Partiprogram BARN RETTSVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil støtte utvikling av nasjonale og lokale system for vern av barn mot vold, overgrep og utbytting. Partiprogram BARN RETTSVESEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil etablere ”barnehus”, et tilbud til barn som har vært utsatt for vold og seksuelle overgrep, flere steder i landet, på sikt minst ett i hvert fylke, og sikre nok ressurser til barnehusa. Partiprogram BARN RETTSVESEN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil også arbeide for at studenter, elever, lærlinger og all ungdom under 20 år får tilbud om et kort som gir rimelige kollektivreiser. Partiprogram BARN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil begrense omfanget av reklame og arbeide for å redusere kjøpepresset, spesielt det som er rettet mot barn og ungdom. Partiprogram BARN FORBRUKERSAKER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV mener det bør være en tydelig lavinntektsprofil på trygdeoppgjørene, der minstepensjonen og ytelsene til unge uføre prioriteres. Partiprogram BARN TRYGDER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå at ungdom til og med 20 år skal få gratis konsultasjoner hos fastlegen, tilsvarende det barn opp til 12 år får i dag. Partiprogram BARN HELSEVESEN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at det opprettes egne krisesentre for barn, som barna selv kan oppsøke, der de kan få hjelp og utredning. Partiprogram BARN HELSEVESEN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV ønsker at alle som arbeider med barn i sin utdanning skal få økt kompetanse på barns reaksjoner når de blir utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Partiprogram BARN HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå at ungdom opp til 23 år får gratis tannhelsetjeneste. Partiprogram BARN HELSEVESEN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti Gjennom oppfølging av FNs barnekonvensjon vil SV styrke barn og unges rettigheter i alt lovverk. Partiprogram BARN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti Som ledd i å forebygge vold i nære relasjoner og overgrep mot barn, vil SV styrke tilbudet av Åpen helsestasjon, tverrfaglig foreldreveiledning og barselgrupper. Partiprogram BARN HELSEVESEN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV ønsker derfor å styrke skolehelsetjenesten og den sosialpedagogiske kompetansen i skolen og i det øvrige hjelpeapparatet for barn og unge. Partiprogram BARN HELSEVESEN SKOLER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for et helhetlig tilbud til barn som har vært utsatt for overgrep, blant annet ved å foreslå at det opprettes Barnehus flere steder. Partiprogram BARN RETTSVESEN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå at politi og rettsvesen får styrket kompetanse når det gjelder avhør av barn i overgrepssaker. Partiprogram BARN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti [SV} ønsker å gjøre forsøksordningen med kulturkort for barn og unge til en permanent ordning for hele landet. Partiprogram BARN KULTUR
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at det opprettes gode behandlingstilbud i alle deler av landet, og at helsestasjonene utvikler tilbud til ungdom, blant annet ved å arbeide forebyggende i ungdomsmiljøene. Partiprogram BARN HELSEVESEN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV mener samfunnet må sette inn langt større ressurser for at barn og unge kan få vokse opp i fordomsfrie miljøer der ingen føler seg truet, latterliggjort eller usynliggjort på grunnlag av sin seksuelle orientering. Partiprogram BARN MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil sikre barn mot digitale overgrep. Partiprogram BARN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil bekjempe menneskehandel og misbruk av barn. Partiprogram BARN MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at kostnader ved samvær skal vektlegges ved beregning av barnebidrag. Partiprogram BARN FAMILIE
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at barnas rettigheter skal styrkes. Partiprogram BARN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at barneverntjenesten skal iverksette tiltak som er til barnets beste. Partiprogram BARN BARNEVERN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at foreldres plikter og rettigheter likestilles ved samlivsbrudd. Partiprogram BARN LIKESTILLING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil likestille godkjente omsorgsformer. Partiprogram BARN FAMILIE
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sikre gode støtteordninger til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. Regjeringserklæring BARN KULTUR UNGDOMSARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil klargjøre regelverket for å sikre at meldeplikten om bekymringer knyttet til vold og overgrep mot barn blir benyttet. Regjeringserklæring BARN RETTSVESEN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil lede an i det internasjonale arbeidet for å innfri alle barns rett til utdanning, og løfte arbeidet med barns rettigheter internasjonalt. Regjeringserklæring BARN INTERNASJONALT SAMARBEID MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil i forbindelse med behandlingen av Fordelingsutvalgets innstilling legge fram for Stortinget tiltak for bedre fordeling og bekjempelse av fattigdom, spesielt legge fram tiltak som kan redusere fattigdom blant barn. Regjeringserklæring BARN SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil at barn i familier som lever på sosialstønad skal ha selvstendig rett til aktivitetsstøtte. Regjeringserklæring BARN KULTUR SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke behandlingstilbudet til pasienter med spiseforstyrrelser, med særlig fokus på barn og unge. Regjeringserklæring BARN FOLKEHELSE
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil arbeide for at utsatte barn og unge og deres familier skal få bedre samordnet bistand fra ulike deler av hjelpeapparatet. Regjeringserklæring BARN SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil gi støtte til ordninger med ferie og fritidstilbud for barn av foreldre med dårlig økonomi. Regjeringserklæring BARN SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil bidra til at barn med nedsatt funksjonsevne kan delta i fritidsaktiviteter. Regjeringserklæring BARN FUNKSJONSHEMMEDE KULTUR
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil etablere flere Barnehus. Regjeringserklæring BARN SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Barn som kommer alene skal få rask behandling av søknaden sin for rask retur til opprinnelseslandet eller bosetting i kommunene. Regjeringserklæring BARN INNVANDRERE
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil arbeide for at barn i mottak eller omsorgssentre får en god barnefaglig oppfølging. Regjeringserklæring BARN INNVANDRERE
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil bidra til nok verger til enslige mindreårige asylsøkere. Regjeringserklæring BARN INNVANDRERE
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil arbeide for rask bosetting i kommunene av enslige mindreårige asylsøkere. Regjeringserklæring BARN INNVANDRERE KOMMUNER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil bedre samordningen av arbeidet for å følge opp norske barn i utlandet. Regjeringserklæring BARN UTENRIKSSAKER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke arbeidet for å avdekke overgrep og omsorgssvikt i barnehagen. Kunnskapen om dette må styrkes i førskolelærerutdanningen, og samhandlingen mellom barnevern, barnehage og andre relevante etater må bedre. Partiprogram BARN BARNEHAGER UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å bedre barns bomiljøer gjennom en aktiv sosial boligpolitikk. Partiprogram BARN BOLIGSAKER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for innføring av et aktivitetskort som gir gratis adgang til aktiviteter i kommunen for alle barn og unge. Partiprogram BARN KOMMUNER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at ingen barn må betale egenandeler for helsetjenester gjennom å øke aldersgrensen for betaling av egenandeler fra 16 til 18 år. Partiprogram BARN HELSEVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at uføretrygden opprettholdes på et nivå som hindrer ytterligere fattigdom, og at barnefamilier og unge uføre gis støtte minst tilsvarende dagens nivå. Partiprogram BARN TRYGDER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at barns rett til å bli hørt, og til medvirkning, sikres i alle tjenester som retter seg mot barn. Partiprogram BARN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å fortsette utbyggingen av tilbudene til barn og unge. SV vil ha gratis, åpne møteplasser med kompetente og omsorgsfulle voksne. Partiprogram BARN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å sørge for samarbeid mellom faggrupper og sektorer. Barns oppvekstsvilkår, rettssikkerhet og trygghet er avhengig av at fagfolk møtes og samarbeider. Partiprogram BARN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å fjerne tabuer gjennom å sikre bedre kompetanse og større interesse rundt alvorlige forhold som vold og seksuelle overgrep. Hjelpetilbudet til barn og unge utsatt for vold og overgrep, og til unge overgripere må bygges ut. Tilgangen til akutt hjelp må bedres. Partiprogram BARN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det biologiske prinsipp ikke skal gå foran barns behov for trygge og utviklingsstøttende oppvekstsvilkår. Partiprogram BARN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å etablere flere barnehus der barn utsatt for vold, overgrep, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse får møte hele hjelpeapparatet på ett sted. Barnehusene må styrkes økonomisk, køene må avvikles og det må vurderes om barnehusenes kompetanse også skal benyttes i sivile saker. Partiprogram BARN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at familievernet styrkes, og at barn blir hørt og får tilbud om samtaler ved behov. Partiprogram BARN FAMILIE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det utredes etablering av en familiedomstol. Partiprogram BARN FAMILIE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for et helseløft for barn og unge. Styrke satsing på skolehelsetjeneste og helsestasjoner med 1500 årsverk. Alle nyfødte skal få hjemmebesøk. Helsesøstertjenesten skal bli tydelig til stede for barn, ungdom og i skolene. Satsing på helsepersonell som kan forebygging og den nære lavterskelkontakten. Styrke samarbeidet mellom helsetjeneste, skole, barnevern, idrett og kulturliv for å skape gode oppvekstsvilkår. Partiprogram BARN HELSEVESEN SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en ny satsing på barn og unges folkehelse. Styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten med 1500 nye årsverk. Alle nyfødte skal ha hjemmebesøk fra helsestasjonen. Partiprogram BARN FOLKEHELSE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at alle kommuner skal ha tilbud om helsestasjon for ungdom fra 13 til 25 år. For mindre kommuner kan dette skje i tverrkommunalt samarbeid. Partiprogram BARN FOLKEHELSE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å opprette et nasjonalt kompetansesenter for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Partiprogram BARN FOLKEHELSE SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å innføre strengere regler for å skåne barn fra reklame for usunne produkter. Partiprogram BARN FOLKEHELSE MASSEMEDIER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det ikke vises reklamefilmer forut for barneforestillinger på kino [folkehelse]. Partiprogram BARN FOLKEHELSE MASSEMEDIER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at idretten sikres gode rammevilkår og at fysisk aktivitet i skole og arbeidsliv gis større plass. Partiprogram BARN FOLKEHELSE IDRETT
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at grunnstøtten for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner fortsatt vektlegger demokrati, og at støtteordningen utvides. Partiprogram BARN KULTUR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Frifond-ordningen opprettholdes og videreutvikles. Partiprogram BARN KULTUR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at barn og unge, og deres organisasjoner, sikres god tilgang til beslutningsprosesser på alle nivåer. Partiprogram BARN KULTUR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at barn og unge gis sterkere forbrukeropplæring for å kunne beskytte seg mot kommersielt press. Partiprogram BARN FORBRUKERSAKER NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at barn og unge skal skånes mot kommersiell reklame. Partiprogram BARN FORBRUKERSAKER MASSEMEDIER NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det satses mer på oppsøkende virksomhet og tilrettelegging for arbeidslivet for småbarnsforeldre som står utenfor arbeidslivet og mottar trygdeytelser. Partiprogram ARBEIDSLIV BARN FAMILIE TRYGDER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at alle fedre gis selvstendig uttaksrett, i første omgang til permisjon tilsvarende fedrekvoten. Partiprogram BARN LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at dagens tredelte foreldrepermisjonsordning beholdes, med 14 ukers kvote til både mor og far/medmor og den øvrige foreldrepengeperioden til fri fordeling mellom foreldrene. Partiprogram BARN LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for forsøk med helhetlige krisemottak for både kvinner og barn, der utsatte kan anmelde vold og seksuelle overgrep og få all bistand, inkludert avhør, på ett sted. Partiprogram BARN HELSEINSTITUSJONER LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det internasjonale arbeidet mot trafficking styrkes, bant annet ved at det innføres retningslinjer mot sexkjøp for FN-soldater, slik at det slås ned på handel med kvinner og barn. Partiprogram BARN FN INTERNASJONALT SAMARBEID LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at barn får oppleve reklamefrie soner der de ferdes til daglig. Barnehager og skoler skal være reklamefrie arenaer. Partiprogram BARN BARNEHAGER FORBRUKERSAKER MASSEMEDIER NÆRINGSLIV SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Hovedprioriteringer for SV i perioden: Kulturløft for barn og unge. SV vil satse på film, flere teaterproduksjoner for barn, barnemusikk og konserter og turneer. Barnefestivaler og den kulturelle skolesekken må prioriteres og utvides. Styrke fritidsklubber og åpne møteplasser, kulturskolen og bibliotekene. Partiprogram BARN KULTUR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for krav til teatre med offentlig støtte om flere produksjoner for barn i repertoaret. Partiprogram BARN KULTUR KUNST
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at festivaler for barn og festivaler med et sterkt barneprogram prioriteres. Partiprogram BARN KULTUR KUNST
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for markedsføringsstøtte til kulturproduksjoner for barn. Partiprogram BARN KULTUR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en statlig belønningsordning for kommuner som satser på sosialt utjevnende og faglig sterk kulturskole. Partiprogram BARN KULTUR LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det statlige bidraget til ordningen med kulturkort for barn og unge økes slik at det blir enklere å gjøre ordningen permanent i flere fylker. Partiprogram BARN KULTUR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at ungdommens kulturmønstring videreføres og styrkes. Partiprogram BARN KULTUR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for et eget barnefilmløft. Partiprogram BARN KULTUR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for flere produksjoner for barn ved de nasjonale scenene og regionteatrene. Partiprogram BARN KUNST
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at tilbudet av gratis idrettsaktiviteter for barn og unge økes. Partiprogram BARN IDRETT
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at allmennheten sikres tilgang til friluftsområder, jakt og fiske. Utvide retten til fritt fiske i elver og vann for barn og unge til 18 år. Partiprogram BARN KULTUR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at en økt andel av spillemidlene prioriteres til anlegg for friluftsformål og til friluftstiltak for barn og unge. Partiprogram BARN KULTUR LOTTERI OG SPILL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at alle barn og unge lærer seg svømming, redning og førstehjelp og hvordan håndtere alvorlige hendelser. Partiprogram BARN SAMFUNNSSIKKERHET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil lovfeste voldtektsmottakene, etablere helhetlige krisemottak for både kvinner og barn, der all bistand kan fås på et sted, styrke barnehusene, avvikle avhørskøene og bedre helsetilbudet. Partiprogram BARN HELSEVESEN RETTSVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Hovedprioriteringer for SV i perioden: Styrke barns rettigheter. FNs barnekonvensjon og prinsippet om barns beste må bli styrende for en ny asylpolitikk som er rettssikker, rettferdig og solidarisk. SV vil avvikle ordningen med midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere. Partiprogram BARN FN INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Flyktningkonvensjonen endres slik at den bedre ivaretar barns rettigheter. Partiprogram BARN FN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å få opprettet et ombud for flytninger og asylsøkere. Flyktningombudet skal motta klager fra asylsøkere og flyktninger som føler seg urimelig behandlet og peke på løsninger i henhold til norsk rett. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at utlendingsmyndighetene har barnefaglig kompetanse i alle ledd. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det etableres en egen barneenhet i Politiets utlendingsenhet med ansatte med god barnefaglig kompetanse for å sikre barns velferd i utsendelsessituasjoner. Partiprogram BARN INNVANDRERE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha et regelverk som tydeliggjør hensynet til barnets beste som grunnleggende prinsipp, og at det skal gå foran innvandringspolitiske hensyn. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at barn får sin søknad vurdert ut fra reelle beskyttelsesbehov nedfelt i flyktningkonvensjonen, og etter barnekonvensjonens prinsipp om barnets beste. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å endre regelverket for lengeventende barn slik at hensynet til barnets beste og barnets tilknytning til Norge skal gå foran innvandringspolitiske hensyn. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en egen saksbehandlingsgaranti for barn som skal sørge for særlig rask og trygg behandling av saker som involverer barn. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det foretas systematisk kartlegging og evaluering av barns levekår på mottak. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det benyttes barnefaglig kompetanse i behandlingen av alle saker som vedrører barn, for å sikre barns rett til å bli hørt og at hensynet til barn blir ivaretatt. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det foretas en juridisk gjennomgang av utlendingslovverk og – praksis for å sikre at den er i tråd med FNs barnekonvensjon. Partiprogram BARN FN INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Norge skal ratifisere den nye tilleggsprotokollen til barnekonvensjonen som gir barn klagerett direkte til FN. Partiprogram BARN FN INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det sikres rask retur ved avslag slik at barn ikke må tilbringe barndommen i asylmottak. Barn som lever i asylmottak skal ha rett til barnehageplass. Partiprogram BARN BARNEHAGER INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at barn ikke vokser opp på asylmottak. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV er mot at det etableres egne omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere i deres opprinnelsesland. Alle enslige mindreårige asylsøkere som kommer til Norge må få sin søknad behandlet her. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV mener at retur bare kan skje dersom foreldre eller andre omsorgspersoner har evne og vilje til å ha omsorg for barnet. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV mener det bør innføres strengere krav til etterforskning når barn forsvinner fra mottak. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at ordningen med midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere mellom 16-18 år oppheves. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at barnevernet skal ha ansvaret for alle enslige mindreårige asylsøkere. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en uavhengig evaluering av aldersundersøkelsene som brukes for å fastsette enslige mindreårige asylsøkeres alder for å fastslå testenes faglige relevans. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det igangsettes utvikling av bedre ordninger for omsorg, i tråd med Lov om barneverntjenester, som på sikt skal favne alle enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at enslige mindreårige asylsøkere bare kan sendes tilbake til opprinnelseslandet dersom de er sikret at foreldre eller andre omsorgspersoner kan ta omsorg for barnet. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det norske arbeidet med opprettelse av egne institusjoner i konfliktherjede land for å kunne sende mindreårige asylsøkere tilbake før de fyller 18 år stoppes. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for lik rett til videregående opplæring for asylsøkende barn slik at det ikke blir opp til hvert fylke å vurdere dette tilbudet. Partiprogram BARN INNVANDRERE VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at enslige mindreårige asylsøkere sine søknader blir behandlet i Norge og at de ikke returneres til førstesøknadsland slik Dublin-regelverket åpner for. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for økt barnefaglig kompetanse og kompetanse på traumer hos dem som har ansvar for enslige mindreårige asylsøkere. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det utvikles medvirkningsprosjekter for barn på asylmottak og sikre barns ytringsfrihet i samarbeid med frivillige organisasjoner. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil bedre vilkårene for studenter med barn gjennom et nasjonalt løft for studentbarnehagene og 12 måneders studiefinansiering for studenter med barn. Partiprogram BARN BARNEHAGER HØYERE UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil øke kunnskap og kompetanse om palliative tilbud for spedbarn, barn og ungdom. Partiprogram BARN HELSEVESEN SYKDOMMER
2013-2017 Venstre Venstre vil særlig sikre behandling og habilitering for barn med medfødte diagnoser. Partiprogram BARN HELSEVESEN
2013-2017 Venstre Venstre vil lage en opptrappingsplan for psykisk helse, med særskilt fokus på barn og unge. Partiprogram BARN FOLKEHELSE SYKDOMMER
2013-2017 Venstre Venstre vil opprettholde barnetrygden, men differensiere slik at de med lav inntekt får økt barnetrygd mens de med høy inntekt får mindre. Partiprogram BARN SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Venstre Venstre vil at barnetrygd ikke skal regnes inn i grunnlaget når sosialhjelp skal beregnes. Partiprogram BARN SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Venstre Venstre vil trappe opp tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner som yter fritidstilbud til fattige og vanskeligstilte barn. Partiprogram BARN KULTUR
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke ordningen med omsorgslønn for foreldre med syke/funksjonshemmede barn. Partiprogram BARN SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Venstre Venstre vil utvide ordningen med gratis helsehjelp for barn fra 16 til 18 år. Partiprogram BARN HELSEVESEN
2013-2017 Venstre Venstre vil FNs barnekonvensjon er forpliktende og må følges bedre opp i praktisk politikk. Norge må ratifisere den nye tilleggsprotokollen som innebærer individuell klagerett for brudd på konvensjonens bestemmelser. Partiprogram BARN MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Venstre Barns rettigheter må grunnlovfestes. Partiprogram BARN GRUNNLOVEN MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Venstre Kontantstøtten er viktig for å gi barnefamilier økt fleksibilitet i overgangen mellom foreldrepermisjon og barnehage. Ytelsen bør kun gjelde barn mellom ett og to år for å sikre at de barna som trenger lenger tid hjemme får mulighet til det. Partiprogram BARN
2013-2017 Venstre Lovverket for barnefordeling må være nøytralt med tanke på hvor barnet skal bo etter samlivsbrudd, og det skal ikke angi en norm for samvær. Partiprogram BARN
2013-2017 Venstre Venstre vil dele dagens foreldrepermisjon i tre like store deler, der far og mor disponerer en tredjedel hver, og den siste tredjedelen kan fordeles fritt mellom foreldrene. Partiprogram BARN LIKESTILLING
2013-2017 Venstre Venstre vil gi far selvstendig rett til foreldrepenger, inkludert fedrekvoten. Partiprogram BARN LIKESTILLING
2013-2017 Venstre Venstre vil omfordele barnetrygden slik at de med lav inntekt får mer barnetrygd enn i dag på bekostning av de med høy inntekt. Partiprogram BARN TRYGDER
2013-2017 Venstre Venstre vil etablere ordninger som sikrer barn nødvendig rettshjelp til å fremme eventuelle klager etter barnekonvensjonen. Partiprogram BARN MENNESKERETTIGHETER RETTSVESEN
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre et behandlingstilbud til barn som har blitt utsatt for vold eller blitt vitne til vold i nære relasjoner. Partiprogram BARN HELSEVESEN RETTSVESEN
2013-2017 Venstre Venstre vil at lengeværende barn og barnefamilier med endelig avslag som hovedregel skal få opphold dersom de har oppholdt seg i Norge i mer enn tre år, og at det samme skal gjelde foreldre uten arbeids- eller oppholdstillatelse med daglig omsorg for slikt barn. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre enslige mindreårige asylsøkere en så stabil oppvekst som mulig, blant annet ved å sørge for at de raskere får fosterfamilier i Norge. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil endre forskrift om fastlegeordning i kommunene slik at alle barn som er bosatt i en norsk kommune får rett til en fastlege. Partiprogram BARN HELSEVESEN INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre klageadgang etter Barnekonvensjonen. Partiprogram BARN FN
2013-2017 Venstre Venstre vil avvikle ordningen med midlertidig opphold for mindreårige asylsøkere. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil la barn som søker asyl ha rett til å få videregående undervisning mens søknaden behandles. Partiprogram BARN INNVANDRERE UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke FNs menneskerettighetssystem ved å ratifisere tilleggsprotokoller som åpner for individklage, i første rekke tilleggsprotokollen til Konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter og Konvensjonen om barns rettigheter. Partiprogram BARN FN MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Høyre Høyre vil gjøre det obligatorisk å møte på fireårskontrollen. Partiprogram BARN FAMILIE
2013-2017 Høyre Høyre vil gjøre om kontantstøtten til en lovpålagt kommunal ytelse. Partiprogram BARN FAMILIE
2013-2017 Høyre Høyre vil unngå at barn blir kasteballer mellom offentlige etater, og etablere et tettere samarbeid mellom barnevern, barnehage, skole, politi og arbeids- og velferdsetaten (NAV). Partiprogram BARN BARNEVERN
2013-2017 Høyre Høyre vil styrke lokale fattigdomstiltak rettet inn mot barn. Alle barn bør få muligheten til å låne fritidsutstyr og delta i fritids- og kulturaktiviteter. Partiprogram BARN SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre foreldrenes rett til å ivareta sine barns oppdragelse ut fra eget livssyn. Foreldreretten begrenses av barnets rett til respekt for sitt likeverd og beskyttelse mot integritetskrenkelser. Partiprogram BARN MENNESKERETTIGHETER TROSSAMFUNN
2013-2017 Fremskrittspartiet Vi ønsker å likestille foreldre når det gjelder omsorgen for barn, og ønsker å endre barneloven, med den hensikt å innføre lik rett til ansvar og omsorg. Partiprogram BARN BARNEVERN LIKESTILLING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sikre barn mot digitale overgrep. Partiprogram BARN RETTSVESEN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil ha en god skolehelsetjeneste og et godt helsetilbud til mor/barn. Partiprogram BARN HELSEVESEN SKOLER SVANGERSKAP
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil tilby gratis halvdagsplass i barnehage i flere områder med levekårsutfordringer og utvide til å omfatte flere 3-åringer. Partiprogram BARN BARNEHAGER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for flere regionale vitensentre og Newtonrom der barn og unge kan oppleve forskning i praksis. Partiprogram BARN DISTRIKTSPOLITIKK FORSKNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at det skal etableres ordninger som sikrer at barn i familier som lever på sosialstønad skal få muligheter til å delta i fritidsaktiviteter. Partiprogram BARN FAMILIE IDRETT KULTUR SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil innføre 12 måneders studiestøtte for studenter med barn og økt forsørgerstipend for de med lavest inntekt. Partiprogram BARN FAMILIE STUDIEFINANSIERING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil jobbe aktivt mot alle forslag om innskrenkninger i kvinners rettigheter til selvbestemt abort. Partiprogram BARN SVANGERSKAP
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil påvirke samarbeidsland til å godta homofile adopsjonsforeldre. Partiprogram BARN FAMILIE INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for tilgjengelig kompetanse for å gi veiledning og bistand til adoptivforeldre som opplever særskilte utfordringer. Partiprogram BARN FAMILIE
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjøre det mulig å stå i kø for assistert befruktning og adopsjon samtidig, men slik at man ikke kommer i en situasjon der man får barn på begge måter samtidig. Partiprogram BARN FAMILIE SVANGERSKAP
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at barn ved samlivsbrudd får opprettholdt god kontakt med begge foreldre. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke familievernkontorene slik at meklingsordningen ved samlivsbrudd kan bli bedre og bidra til å dempe konfliktnivået. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil se på om det bør begrenses hvor ofte barnefordelingssaker kan føres for retten og vurdere om retten til fri rettshjelp fungerer etter hensikten for å dempe antallet konfliktsaker. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE RETTSVESEN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at barnets beste skal ha forrang for det biologiske prinsippet. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil innføre en overordnet bestemmelse i barnevernloven som styrker barns medvirkning i alle saker som angår dem. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomgå bestemmelser om taushetsplikt for å sikre at disse ikke hindrer at informasjon som er til barnets beste, blir formidlet videre til rett instans. Partiprogram BARN FAMILIE PERSONVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil heve den flerkulturelle kompetansen i barnevernet, slik at omsorgssvikt i familier med innvandrerbakgrunn lettere kan identifiseres. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE INNVANDRERE
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere til flere fosterhjemstilbud, også blant familier med flerkulturell bakgrunn. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE INNVANDRERE
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at institusjon bare unntaksvis bør være en varig løsning for barnet. I de tilfeller de likevel må tas i bruk, bør institusjonene være differensiert. Institusjonsbehovet skal være tilpasset den enkeltes behov. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at barn og ungdom som er barnevernets ansvar, har samme rett og plikt til utdanning som andre barn. Dersom de ikke følger vanlig skoleundervisning, skal det foreligge et vedtak og det skal gis tilrettelagt undervisning. Partiprogram BARN BARNEVERN SPESIALUNDERVISNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke ettervernet for barn som har vært under barnevernets omsorg. Partiprogram BARN BARNEVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at meldeplikten for skoler, barnehager og helsepersonell har ved mistanke om alvorlig omsorgssvikt eller overgrep mot barn, overholdes. Partiprogram BARN BARNEHAGER BARNEVERN SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil ha et løft for landets helsestasjoner for ungdom slik at det blir et likeverdig og reelt tilbud over hele landet. Partiprogram BARN DISTRIKTSPOLITIKK HELSEINSTITUSJONER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvide ordningen med kulturkort for ungdom. Partiprogram BARN KULTUR
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at alle kommuner tilbyr kulturkort for ungdom til en rimelig pris. Partiprogram BARN KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER KULTUR
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bedre psykisk helsehjelp til barn og unge. Partiprogram BARN SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke skolehelsetjenestens forebyggende arbeid for bedre psykisk helse. Partiprogram BARN FOLKEHELSE SKOLER SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle urbane lekeplasser til aktivitetsparker og møteplasser for alle. Partiprogram BARN KULTUR NATURVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at barn ikke brukes som tolk i offentlig sektor. Partiprogram BARN SPRÅK
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeidet mot vold i nære relasjoner må hele tiden ha prioritet. Partiprogram BARN FAMILIE HELSEVESEN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet vil vurdere strengere reguleringer og retningslinjer for markedsføring av produkter som retter seg spesielt mot unge og som fremstiller og fremmer usunne kroppsidealer. Partiprogram BARN MASSEMEDIER
2013-2017 Arbeiderpartiet Vi vil styrke språkkartleggingen i fireårskontrollen for å avdekke om barna trenger ekstra språkstimulering for å være rustet til å mestre skolestart. Partiprogram BARN SPRÅK
2013-2017 Arbeiderpartiet Den tredje valgfrie tilleggsprotokollen til barnekonvensjonen etablerer et rådgivende klageorgan for barns rettigheter i barnekonvensjonen. Arbeiderpartiet vil vurdere fordeler og ulemper ved å ratifisere konvensjonen basert på utredningen som skal vurdere de politiske, juridiske og rettslige konsekvensene av den. Partiprogram BARN FN MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet mener hensynet til barns beste skal være et grunnleggende og sentralt hensyn slik det er på andre samfunnsområder. Derfor vil Arbeiderpartiet følge opp stortingsmeldingen om barn på flukt som tydeliggjør at barns beste og tilknytning til riket tillegges større vekt og ved evalueringer sikre at reglene fungerer etter intensjonen. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet ønsker å videreføre den målrettede kontantstøtteordningen, begrenset til barnet fyller 2 år. Det stilles krav om at en av foreldrene skal være hjemme med barnet i den perioden kontantstøtten mottas. Partiprogram BARN FAMILIE
2013-2017 Senterpartiet Sp vil øke barnetrygden og beholde den som en målrettet, universell ordning. Partiprogram BARN FAMILIE TRYGDER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil øke engangsstønaden. Partiprogram BARN FAMILIE TRYGDER
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet er opptatt av at barns beste blir tillagt spesiell vekt i oppholdssaker. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for en egen FN-resolusjon om barn og unge og fred og sikkerhet. Partiprogram BARN FN MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ratifisere tilleggsprotokollen til Barnekonvensjonen som gir en internasjonal klagerett ved brudd på disse rettighetene. Partiprogram BARN FN MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil legge frem en ny strategi for hvordan Norge systematisk kan arbeide for å styrke barns rettigheter internasjonalt gjennom FN og i samarbeid med enkeltland. Partiprogram BARN FN MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for at barn ikke straffes for foreldrenes brudd på utlendingsloven. Barns tilknytning til Norge gjennom flere års botid må vektlegges sterkere enn i dag ved søknad om opphold. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for at barn av personer uten lovlig opphold og enslige mindreårige asylsøkere får oppfylt alle sine rettigheter slik vi finner dem i FNs barnekonvensjon, og gi barnevernet ansvaret for at dette skjer. Partiprogram BARN INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for at alle enslige, mindreårige asylsøkere skal få kompetente hjelpeverger, både under asylsøkerprosessen, eventuell klagebehandling, og bosetting i kommunene. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at utdeling av prevensjon til ungdom under seksuell lavalder bør skje i samråd med foreldre/foresatte. Partiprogram BARN SVANGERSKAP
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre barns rett til å kjenne sitt biologiske opphav og derfor videreføre forbudet mot eggdonasjon og avvikle tilbudet om sæddonasjon. Partiprogram BARN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at anonymitet for sædgivere ikke skal gjeninnføres. Partiprogram BARN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil øke kontantstøtten og gjeninnføre denne ordningen for toåringene. Partiprogram BARN FAMILIE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for at barns rett til å bli hørt ivaretas i alle beslutninger og sakstyper i barnevernet og kreve at slik deltakelse dokumenteres. Partiprogram BARN BARNEVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil etablere flere tilbud til barn som har vært utsatt for eller vitne til vold i familien. Partiprogram BARN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre at Barnehusenes spisskompetanse kommer flere barn til gode. Partiprogram BARN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle grunnutdanninger og videreutdanninger som vedrører arbeid med barn, pålegges å inkludere kunnskap om seksuelle overgrep, vold og omsorgssvikt i sine fagplaner. Partiprogram BARN UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gjøre det lettere å kombinere studier og barn, blant annet gjennom økning av engangsstønaden, flere studentbarnehager og annen praktisk tilrettelegging. Partiprogram BARN FAMILIE HØYERE UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en ordning med pappapermisjon for studenter. Partiprogram BARN HØYERE UTDANNING LIKESTILLING TRYGDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at barn med nedsatt funksjonsevne skal sikres skolefritidstilbud i hele utdanningsløpet. Partiprogram BARN FUNKSJONSHEMMEDE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gi foreldre med barn med nedsatt funksjonsevne lovfestet rett til å jobbe deltid frem til barnet er 18 år. Partiprogram BARN FUNKSJONSHEMMEDE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at kritisk syke barn i en terminal fase bør tilbys et lignende tilbud om livshjelp som det som gis til eldre. Partiprogram BARN SYKDOMMER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil bedre tilbudet og kompetansen om barnepalliasjon. Partiprogram BARN SYKDOMMER TRYGDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal utarbeides egne retningslinjer for barnepalliasjon. Partiprogram BARN SYKDOMMER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha god dekning av krisesentre og barnehus over hele landet. Partiprogram BARN HELSEVESEN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ta initiativ til en egen handlingsplan som er spesielt rettet mot barn som er ofre for menneskehandel. Partiprogram BARN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke politiets kompetanse og ressurser innenfor området menneskehandel og forbrytelser mot barn. Partiprogram BARN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil utvikle et eget spesialtilbud med spesialtrent personell i form av et senter for barn som er ofre for menneskehandel eller som har vært barnesoldater. Partiprogram BARN HELSEVESEN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil fortsatt ha forbud mot reklame rettet mot barn. Partiprogram BARN FORBRUKERSAKER MASSEMEDIER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke tilskuddsordningen for barn og unge i større bysamfunn. Partiprogram BARN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil øke kvaliteten på lekeområder for barn i områder med høy fortetting. Partiprogram BARN BOLIGSAKER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at kommunene skal ha ansvar for å språkteste barn før fylte fem år hvis de synes å ha mangelfull språklig utvikling. De som trenger det må få tilbud om ekstra språkopplæring før skolestart. Partiprogram BARN SPRÅK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at personer under 18 år ikke må settes i fengsel, men få annen type tilsyn. Partiprogram BARN KRIMINALOMSORG
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil derfor utarbeide en tiltakspakke rettet mot barn som vokser opp i fattige familier, jf samarbeidsavtalen. Regjeringserklæring BARN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre at flere kan delta på viktige sosiale arenaer, uavhengig av foreldrenes inntekt, gjennom å etablere lokale ordninger for utstyrslån og kontingentstøtte. Regjeringserklæring BARN FAMILIE SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bevare kontantstøtten, og utvide ordningen til å inkludere toåringer. Regjeringserklæring BARN FAMILIE TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forenkle regelverket for foreldrepermisjon. Regjeringserklæring BARN FAMILIE TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre en selvbetjent nettløsning for uttak av foreldrepermisjon. Regjeringserklæring BARN FAMILIE TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomgå bidrags- og støtteordninger knyttet til omsorg for barn for å utvikle et enklere og mer rettferdig regelverk. Regjeringserklæring BARN FAMILIE LIKESTILLING TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utrede en lovendring med sikte på endring av foreldreretten og samværsretten til barn der far/stefar eller mor/stemor har blitt dømt for alvorlige overgrep mot egne barn/stebarn. Regjeringserklæring BARN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bruke leksehjelp og sommerskole for å nå barn med spesielle språkutfordringer. Regjeringserklæring BARN GRUNNSKOLE INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre at barn ikke uteblir fra skolen uten lovlig grunn, ved å pålegge skoleeier å ha rutiner for oppfølging. Regjeringserklæring BARN SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke arbeidet mot menneskehandel og overgrep mot barn, herunder spredning av overgrepsbilder av barn. Regjeringserklæring BARN MENNESKERETTIGHETER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil bruke moderat kvotering for å øke andelen menn i yrker med omsorg og undervisning for barn. Partiprogram BARN LIKESTILLING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gjøre det lettere å kombinere studier og barn, blant annet gjennom innføring av et minimum av foreldrepenger på 2 G, flere studentbarnehager og annen praktisk tilrettelegging. Partiprogram BARN HØYERE UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en ordning med pappapermisjon for studenter. Partiprogram BARN HØYERE UTDANNING LIKESTILLING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi far rett til uttak av fedrekvote uavhengig av mors yrkesaktivitet. Partiprogram BARN LIKESTILLING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke kvaliteten i seksualundervisningen slik at den legger mer vekt på å sette grenser, ta gjennomtenkte valg og respektere andres seksualitet og grenser. Partiprogram BARN UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ta initiativ til en holdningskampanje mot sortering av barn med Downs syndrom. Partiprogram BARN FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for et helhetlig og individuelt tilpasset tilbud til alvorlig syke og døende barn, herunder sikre familien tilgang til koordinator, uavhengig av barnets diagnose. Partiprogram BARN SYKDOMMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke kontantstøtten for barn mellom 1 og 2 år. Partiprogram BARN FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for å utvide kontantstøtten med 3 måneder, til totalt 14 måneder. Partiprogram BARN FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at én dag i barnehage kun skal føre til trekk i én dags kontantstøtte. Partiprogram BARN FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at minoritetsforeldre uten tilstrekkelige norskkunnskaper som mottar kontantstøtte skal få norskopplæring der det legges til rette for barnepass, uten å få trekk i kontantstøtten. Partiprogram BARN FAMILIE INNVANDRERE SPRÅK TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gjøre hverdagen enklere ved over tid å utvide foreldrepengeperioden og gjøre den mer fleksibel, slik at uttak av den økte permisjonstiden kan fordeles utover et lengre tidsrom enn i dag. Partiprogram BARN FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle foreldre må få beholde retten til foreldrepenger som ved forrige barn når det er mindre enn to år mellom fødslene. Partiprogram BARN FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil beholde barnetrygden som en ordning for alle med barn. Partiprogram BARN FAMILIE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil jobbe for et lovverk som bygger på prinsippet om at alle barn har rett til både en mor og en far, og i utgangspunktet bør få vokse opp med disse. Partiprogram BARN FAMILIE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil løfte frem ekteskapet mellom en mann og en kvinne som en god og stabil ramme rundt barns oppvekst. Partiprogram BARN FAMILIE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde forbudet mot surrogati, og også forby denne måten å få barn på fra utlandet til voksne registrert bosatt i Norge. Partiprogram BARN SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre rett til bruk av kontantstøtteordningen inntil barnet begynner på skolen. Partiprogram BARN FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at barnetrygden økes betydelig for alle, men skattlegges. Partiprogram BARN FAMILIE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi en lovfestet rett til enslige forsørgere med barn under skolealder om å slippe nattarbeid. Partiprogram BARN FAMILIE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke innsatsen mot vold i nære relasjoner, og gi bedre hjelp til barn som er utsatt for overgrep. Partiprogram BARN FAMILIE RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke foreldrepermisjonen med fire uker ved 100 prosent lønn og fem uker ved 80 prosent lønn, og at den økte permisjonstiden kan tas ut frem til barnet fyller 10 år. Partiprogram BARN FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke kvotene til 14 uker for hver av foreldrene og 3 uker før fødsel til mor. Partiprogram BARN FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre alle fedre rett til to ukers lønnet permisjon ved fødsel eller omsorgsovertakelse. Partiprogram BARN FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at studenter som blir foreldre må sikres gode og fleksible permisjonsordninger, slik at foreldrepermisjon kan tas ut når det passer studentene best. Partiprogram BARN HØYERE UTDANNING TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi foreldre som får barn med mindre enn 2 års mellomrom minst like mye foreldrepenger i den andre som i den første foreldrepermisjonen. Partiprogram BARN FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at antallet ekstrauker med foreldrepenger ved flerlingfødsler utvides, og sikre at foreldrene kan være hjemme samtidig lenger enn i dag. Partiprogram BARN FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke tilbudet om parterapi/familieterapi og gjøre dette til en lovbestemt rett innen tre uker, slik ordningen er for mekling ved samlivsbrudd. Partiprogram BARN FAMILIE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at lovverket skal bygge på prinsippet om at alle barn har rett til både en mor og en far, og i utgangspunktet bør få vokse opp med disse. Det må settes rammer for assistert befruktning og adopsjon som sikrer at barnet både får en far og en mor, og kan bli kjent med sitt biologiske opphav. Barns beste skal ligge til grunn. Partiprogram BARN FAMILIE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil etablere et likeverdig foreldreskap i lovverket og derfor fjerne pater est-regelen. Partiprogram BARN FAMILIE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for at barns rett til å bli hørt ivaretas i alle beslutninger og sakstyper i barnevernet og kreve at slik deltakelse dokumenteres. Partiprogram BARN BARNEVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle grunnutdanninger og videreutdanninger som vedrører arbeid med barn, pålegges å inkludere kunnskap om seksuelle overgrep, vold og omsorgssvikt i sine fagplaner. Partiprogram BARN UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil fortsatt ha forbud mot reklame rettet mot barn. Partiprogram BARN MASSEMEDIER SAMFERDSEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil utarbeide en handlingsplan for nettvett i skolen, og styrke organisasjoner som jobber forebyggende og for å hjelpe unge med problemstillinger knyttet til Internett. Partiprogram BARN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil verne barns rettigheter til ikke å bli eksponert mot egen vilje. Partiprogram BARN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at organisasjoner som «Slettmeg.no», «Barnevakten» og lignende må få økonomisk støtte. Partiprogram BARN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil pålegge alle mobiloperatører og nettleverandører å tilby filter som sperrer pornografi på nett-tjenester uten ekstra kostnader for kunden. Foreldre skal kunne velge et slikt filter på sine barns mobiltelefon. Partiprogram BARN FAMILIE KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at barnevernet overtar omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år. Partiprogram BARN BARNEVERN INNVANDRERE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det innføres en bemanningsnorm på mottak for enslige mindreårige asylsøkere. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gå tilbake til en refusjonsordning for tjenester til enslige mindreårige asylsøkere og at refusjonen settes til 90%. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil fjerne adgangen til midlertidige tillatelser i medhold av utlendingsforskriftens § 8-8 for enslige mindreårige asylsøkere mellom 16-18 år. Ungdommene må enten returneres til omsorgspersoner i hjemlandet ved hjelp av ordninger for frivillig retur eller gis ordinær tillatelse etter utlendingslovens § 38. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det utvikles og implementeres kartlegginger ved alle asylmottak for å avdekke sårbarhet hos enslige asylsøkende barn. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det opprettes uavhengige tilsyn i mottakene for enslige mindreårige asylsøkere. Partiprogram BARN INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det opprettes team mot menneskehandel som kan oppdage ofre og forhindre at barn blir utsatt for menneskehandel eller rekruttert til kriminelle miljøer fra mottak. Partiprogram BARN INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at FNs barnekonvensjon og prinsippet om barns beste skal være styrende for asylpolitikken. Partiprogram BARN FN INNVANDRERE TRAKTATER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke den barnefaglige kompetansen i hele asylkjeden fra ankomst til bosetting i kommunen. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre barn og unge opplæring og trening i demokrati inntil de oppnår stemmerettsalder. Partiprogram BARN VALG
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke støtten til frivillige organisasjoner som driver arbeid blant barn og unge. Partiprogram BARN KULTUR UNGDOMSARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil bekjempe vold og overgrep av barn på nett. Partiprogram BARN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at avhør av barn og unge som begår seksuelle overgrep skal utføres på Statens Barnehus. Partiprogram BARN RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en helhetlig gjennomgang av hjelpeapparatet for barn og unge som har vært utsatt for vold og overgrep for å tydeliggjøre hvem som har ansvar for oppfølgingen av det enkelte offer. Partiprogram BARN HELSEVESEN RETTSVESEN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en egen handlingsplan som er spesielt rettet mot barn som er ofre for menneskehandel. Partiprogram BARN INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha et senter for barn som er ofre for menneskehandel eller som har vært barnesoldater. Partiprogram BARN INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre en økonomisk forpliktende opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse. Partiprogram BARN HELSEVESEN UNGDOMSARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at rett til helsehjelp til barn som pårørende også skal gjelde søsken. Partiprogram BARN FAMILIE HELSEVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at kritisk syke barn i en terminal fase bør tilbys et lignende tilbud om livshjelp som det som gis til eldre. Partiprogram BARN SYKDOMMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det opprettes ambulante team/hjemmesykehus for alvorlig syke barn tilknyttet alle helseregioner. Partiprogram BARN SYKDOMMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at tilbudet om assistert befruktning videreføres innen etiske rammer, og sikre barns rett til å kjenne sitt biologiske opphav ved at parets egne arveanlegg benyttes. Partiprogram BARN SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil utrede tilgang til delvis takst/betaling for optikere når helsesøster/skolehelsetjenesten/fastlege henviser barn under 18 år for generell utredning og oppfølging. Partiprogram BARN HELSEVESEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi rett til pleiepenger når barnets helsetilstand gjør at foreldrene ikke kan stå i arbeid, også når foreldre ikke har opptjente rettigheter til dette. For disse bør nivået på en slik utbetaling settes til 4,5 G per år. Partiprogram BARN SYKDOMMER TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke innsatsen på forskning, behandling og oppfølging av barnekreft. Partiprogram BARN FORSKNING SYKDOMMER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil forsterke innsatsen mot barnefattigdom. Partiprogram BARN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for at ingen barn skal vokse opp i fattigdom i Norge og vil målrette tiltak som hjelper de som trenger det mest. Partiprogram BARN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en statlig tilskuddspott der kommunene kan søke om midler til ordninger der det gis mulighet for en gratis fritidsaktivitet for barn som har foreldre med lav inntekt. Partiprogram BARN KOMMUNER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi tilskudd til organisasjoner som bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ordinære kultur- og fritidsaktiviteter og/eller ferieaktiviteter. Partiprogram BARN KULTUR UNGDOMSARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke tilskuddsordningen for barn og unge i større bysamfunn. Partiprogram BARN LOKALFORVALTNING UNGDOMSARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil heve aldersgrensen for gratis innlandsfiske fra 16 til 18 år. Partiprogram BARN FISKERIER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha bedre sikring i områder der barn ferdes i trafikken, flere gang- og sykkelveier, tryggere veier og universell utforming. Partiprogram BARN FUNKSJONSHEMMEDE VEGTRAFIKK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil satse offensivt på trafikksikkerhet for å få ned tallet på ulykker i trafikken, herunder økt vektlegging av holdningsarbeid og trafikantrettede tiltak. Særlig må det satses på tiltak for å hindre ulykker med barn og unge i trafikken gjennom bedre sikring av barn i bil og buss, og bedre trafikkopplæring i barnehage og skole. Partiprogram BARN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at Barnas transportplan skal være et sentralt styringsdokument i utviklingen av norsk samferdselspolitikk. Partiprogram BARN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre tilskudd til skreddersydde lokale transportordninger til unge og eldre som har bruk for tilrettelagt transport for å delta for eksempel på kulturaktiviteter. Partiprogram BARN OMSORGSTJENESTER UNGDOMSARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke storbystøtte til det forebyggende arbeidet blant barn og unge. Partiprogram BARN KOMMUNER UNGDOMSARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en økt satsing på «Trygg by»-konsepter gjennom ulike tiltak for å forebygge voldtekter og annen voldsutøvelse. Partiprogram BARN KOMMUNER RETTSVESEN UNGDOMSARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde forbudet mot alkoholreklame og reklame rettet mot barn. Partiprogram BARN RUSMIDLER SAMFERDSEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke bistanden til helsetiltak særlig rettet mot mødre og barn. Partiprogram BARN LIKESTILLING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke internasjonalt samarbeid i kampen mot trafficking, menneskehandel og seksuelle overgrep mot barn. Partiprogram BARN INTERNASJONALT SAMARBEID POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil vurdere aktuelle tiltak for å forebygge overgrep mot barn og unge. Partiprogram BARN RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil iverksette bedre tiltak for å redusere tilbakefallsprosenten. Partiprogram BARN RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at alle som blir dømt for overgrep mot barn automatisk skal bli idømt en forvaringsdom. Partiprogram BARN RETTSVESEN STRAFFERETT
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre et særskilt ettervernstilbud for barn som har vært utsatt for overgrep. Partiprogram BARN BARNEVERN RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil gjennomgå barns rettssikkerhet etter overgrep. Partiprogram BARN RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil gå inn for økt bruk av frivillige og ideelle organisasjoner på det forebyggende området overfor barn og unge. Partiprogram BARN UNGDOMSARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil forebygge og bekjempe overgrep mot barn på ved bruk av digitale medier. Partiprogram BARN KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for å spre kunnskap om menneskerettigheter og bekjempe vold og undertrykking, for eksempel kjønnslemlestelse, tvangsekteskap, menneskehandel og seksuelt misbruk av barn. Partiprogram BARN LIKESTILLING MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke både barnas og foreldrenes rettssikkerhet, samtidig som vi vil gi barna rett til å slippe samvær med sine biologiske foreldre, dersom dette er til fare for barnet eller mot barnets ønske. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at samvær skal vektlegges ved beregning av barnebidrag. Partiprogram BARN FAMILIE
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at barns rettigheter skal styrkes. Partiprogram BARN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil øke beløpsgrensen for hvor mye man kan spare i mindreårige barns navn. Partiprogram BANKER BARN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil opprettholde og videreutvikle satsingen på forebyggende tannhelse, med særlig fokus på unge og på syke eldre. Partiprogram BARN FOLKEHELSE HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne egenandel på nødvendig tannregulering av barn. Partiprogram BARN HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre skolehelsetjenesten, og et godt helsetilbud til foreldre/barn. Partiprogram BARN HELSEVESEN SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil utvikle helsestasjonen og skolehelsetjenesten til i å jobbe mer forebyggende. Partiprogram BARN HELSEVESEN SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha en gjennomgang av finansieringsordningen for barne- og ungdomspsykiatrien. Partiprogram BARN HELSEVESEN UNGDOMSARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil øke kunnskapen om helsesituasjonen til barn født av rusmisbrukere. Partiprogram BARN HELSEVESEN RUSMIDLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil prioritere barne- og ungdomsaktivitet. Partiprogram BARN UNGDOMSARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at statlig barnetrygd og kontantstøtte erstattes av kommunale barnetrygd og kontantstøtte. Partiprogram BARN FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at fødselspermisjon og foreldrepenger videreføres, med en selvstendig opptjenings- og uttaksrett for begge foreldre. Partiprogram BARN FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil investere i tiltak for bedre barne- og ungdomshelse som når alle. Partiprogram BARN FOLKEHELSE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre en ambisiøs opptrappingsplan for å bekjempe vold mot barn. Partiprogram BARN RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innføre gratis fastlege frem til fylte 18 år. Partiprogram BARN HELSEVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke tiltakene rettet mot barn som vokser opp i hjem med rusutfordringer. Partiprogram BARN RUSMIDLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gi flere, særlig barn og unge, skal få mulighet til å delta gjennom å senke tersklene. Partiprogram BARN KULTUR
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utrede muligheten for redusert arbeidstid for foreldre det første året barnet er i barnehage, frem til barnet er to år. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil øke fedrekvoten til minst 14 uker, og sørge for en tredeling av permisjonstiden. Partiprogram BARN LIKESTILLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil åpne opp for at foreldrepermisjonen kan tas ut av flere enn de to juridiske foreldrene, slik at flere omsorgspersoner i regnbuefamilier kan ta ut permisjon dersom de juridiske foreldrene ønsker dette. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil av hensyn til barnets beste vurdere om et barn som har flere enn to omsorgspersoner også kan ha flere enn to juridiske foreldre. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil Avvikle kontantstøtten. Familier som har søkt om barnehageplass, kan motta ventestøtte fra foreldrepermisjonen tar slutt til barnehageplass tilbys. Partiprogram BARN BARNEHAGER TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at kommunene følger opp sitt ansvar for å koordinere og gi et helhetlig tilbud til foreldre med varig syke eller barn med funksjons- og utviklingshemming for eksempel gjennom en fast kontakt i det offentlige. Partiprogram BARN FUNKSJONSHEMMEDE KOMMUNER SYKDOMMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke kommunenes arbeid med å gi familiene med varig syke barn en individuell plan og et koordinert og helhetlig tilbud fra det offentlige. Partiprogram BARN FAMILIE KOMMUNER SYKDOMMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil en helhetlig gjennomgang av ordningene for foreldre til syke barn og barn med særlige behov, med mål om å forenkle og styrke rettighetene til familiene. Partiprogram BARN FAMILIE SYKDOMMER TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere vilkårene for ordninger rettet mot foreldre til syke barn, inkludert forhøyet hjelpestønad, slik at ytelsene også kan gis etter fylte 18 år når foreldre har omsorg for kronisk syke barn. Partiprogram BARN FAMILIE SYKDOMMER TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utrede hvordan foreldres rettigheter til omsorgspenger for fravær ved egne barns sykdom delvis kan tas i bruk av andre nære pårørende. Partiprogram BARN FAMILIE SYKDOMMER TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for kortere ventetid i adopsjonsprosessen gjennom å bistå adopsjonsforeningene til å samarbeide med flere land. Partiprogram BARN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil påvirke samarbeidsland til å godta homofile adopsjonsforeldre. Partiprogram BARN LIKESTILLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gå gjennom ankemulighetene biologiske foreldre har ved omsorgsovertakelse. Partiprogram BARN FAMILIE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at det enkelte barn får tilpasset tilbud og bedre ettervernet av tidligere barnevernsbarn. Andre deler av hjelpeapparatet må kobles inn så tidlig som mulig og samarbeidsmøter mellom disse må prioriteres. Partiprogram BARN BARNEVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at alle utdanninger til arbeid med barn inneholder opplæring om vold, overgrep og tegn på omsorgssvikt. Partiprogram BARN BARNEVERN UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at barnets beste skal gå foran det biologiske prinsipp og at dette presiseres i barnevernloven. Partiprogram BARN FAMILIE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at det i behandlingen av søknader om opphold fra mindreårige inngår en vurdering av sårbarhetskriterier som skal legges til grunn for forvaltningens vedtak i forhold til unge som mangler omsorgspersoner, nettverk og/eller ressurser i hjemlandet. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til å hindre at barn sitter lenge i mottak ved å fjerne bestemmelsen om at enslige mindreårige ikke kan bosettes i et fosterhjem eller i en kommune. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil forsterke innsatsen mot vold i nære relasjoner, som særlig rammer kvinner og barn. Partiprogram BARN LIKESTILLING RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge frem en ny opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner. Partiprogram BARN FAMILIE RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil jobbe for et døgntilgjengelig tilbud for barn utsatt for overgrep. Partiprogram BARN RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil øke kompetansen om vold og overgrep hos alle som jobber med barn for i større grad å kunne avdekke og forebygge vold og overgrep mot barn. Partiprogram BARN RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for bedre informasjonsflyt og samarbeid mellom etatene som jobber med personer utsatt for vold og overgrep, revidere og samordne regelverket knyttet til taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett, samt reglene om samtykke. Partiprogram BARN RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil iverksette en omfangsundersøkelse av voldsutsatte barn og forske mer på kostnader og konsekvenser av vold i nære relasjoner og overgrep mot barn. Partiprogram BARN FAMILIE RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke innsatsen for å sikre barns rettigheter. Partiprogram BARN MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil fremme rettighetene til barn med fysisk og psykisk utviklingshemminger, bekjempe diskriminering, og arbeide for å gi dem tilgang til utdanning. Partiprogram BARN FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil videreføre satsningen på å redusere barnedødelighet og for bedre mødrehelse, styrke primærhelsetjenesten i utviklingsland og prioritere jenters og kvinners helse. Partiprogram BARN HELSEVESEN LIKESTILLING UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil legge større vekt på praksisopplæring i lærerutdanningen og barnehagelærerutdanningen. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha kompetanseheving hos ansatte både i barnehagen og i skolen. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre en lovpålagt minimumsnorm for bemanning i barnehagene. Partiprogram ARBEIDSLIV BARN BARNEHAGER FAMILIE SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha kompetansekrav og videreutdanningsopplegg for barnehagelærere og assistenter. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil øke andelen ansatte med barnefaglig kompetanse og barnehagelærerutdannelse i barnehagene. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN BARNEHAGER FAMILIE SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke rekrutteringen av menn til barnehagene. Partiprogram ARBEIDSLIV BARN BARNEHAGER FAMILIE SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil øke rekrutteringen av andre faggrupper med barnefaglig kompetanse i barnehagen. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rett for økt bruk av digitale verktøy i en pedagogisk sammenheng. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil starte mobbeforebygging allerede i barnehagen. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil ha seksualitet og grensesetting som tema i barnehagene. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil åpne for flere stillingskategorier i barnehagene, for eksempel barnehagelektor, som vil styrke både rekruttering og den forskningsbaserte barnehagevirksomheten. Partiprogram ARBEIDSLIV BARN BARNEHAGER FAMILIE SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha gratis barnehage for alle barn i lavinntektsfamilier. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil ha løpende opptak i barnehagene. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil åpne for kveldsåpne barnehager, kombinert med makstid per døgn og uke. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for et mangfold av ulike barnehager. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre en forsvarlig finansiering av private og ideelle barnehager. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil gi barn i asylmottak rett til barnehageplass. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre krav om norskkunnskaper og sikre tilbud om ekstra norskopplæring for ansatte i barnehagen. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE KULTUR SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil ha gratis kjernetid til barn med behov for ekstra opplæring i norsk eller samisk. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE KULTUR SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil ha en tydelig barnehagelov som ivaretar barns rett til å bruke morsmålet sitt, og som understreker betydningen av tidlig innsats. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE KULTUR SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil ha tidlig innsats ved behov for språkopplæring gjennom enklere søknadsprosess og raskere vedtak. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil at barnehagene skal ha mulighet til å igangsette tiltak som spesialpedagogisk hjelp og språkopplæring. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE KULTUR SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for forbedret koordinering mellom barnevern, helsetjeneste og skole for elever som trenger støtte. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil bedre vilkårene for studenter med barn gjennom et nasjonalt løft for studentbarnehagene og 12 måneders studiefinansiering for studenter med barn. Partiprogram BARN FAMILIE HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil foreldrepermisjonen bør deles i tre, hvor begge foreldrene får 15 uker hver mens 16 uker fordeles fritt med likedeling som utgangspunkt. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Venstre Venstre vil far skal få lik rett til opparbeiding av foreldrepenger basert på eget arbeidsforhold og inntekt, uavhengig av mors rettigheter. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING TRYGDER
2017-2021 Venstre Venstre vil fedre skal ha 2 uker betalt omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING TRYGDER
2017-2021 Venstre Venstre vil gi far rett til å være hjemme samtidig med mor i forbindelse med flerlingfødsler, i 2 uker før fødsel og 12 uker etter. I tillegg gi flerlingforeldre ti uker ekstra permisjonskvote til fri fordeling. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING TRYGDER
2017-2021 Venstre Venstre vil at aleneforeldre med flerlinger skal ha krav på ekstra støtte i 12 uker etter fødsel og ti uker lenger permisjonskvote. Partiprogram BARN FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Venstre Venstre vil at byråkratiske hindre som gjør det mer komplisert for far å ta foreldrepermisjon i fellesperioden skal fjernes. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Venstre Venstre vil at økonomiske incentiver til foreldre for ikke å ta foreldrepermisjon ikke skal være tillatt. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Venstre Venstre vil avvikle kontantstøtten. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING TRYGDER
2017-2021 Venstre Venstre vil gi ventestøtte for familier som ikke har fått tilbud om barnehageplass eller som av andre særlige grunner ikke kan ha barn i barnehage. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Venstre Venstre vil avvikle skatteklasse to. Partiprogram BARN FAMILIE FINANSER SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre barnevernloven til en rettighetslov. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at alle barn og unge får informasjon om barnevern og om vold og overgrep. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil øke den barnefaglige og kulturelle kompetansen i barnevernet. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil rekruttere psykologer, barneleger og jurister til barnevernet, og ta inn vernepleiere i tillegg til barnevernspedagoger og sosionomer. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil gjennomgå regelverket for taushetsplikt for å styrke samhandlingen mellom ulike instanser. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede en begrensning i foreldre/pårørendes innsynsrett i journaler i barnevern og psykisk helsevern. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil gi rett til fri rettshjelp i alle deler av barnevernsprosessen, og innsyn i egen sak. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre god rekruttering av fosterforeldre. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre likeverdige og gode økonomiske rammevilkår for fosterforeldre i kommunale fosterhjem. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede fosterforeldres pensjonsvilkår med siktemål om at fosterforeldre ikke skal tape på å være frikjøpt på grunn av barnets ekstra behov for omsorg og oppfølging. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre en særordning for fosterforeldre for å unngå avkortning av godtgjørelsen ved mottak av andre ytelser fra NAV ved sykdom og uførhet. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke de økonomiske rammevilkårene for fosterhjemsfamilier gjennom en opptrappingsplan. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil gi bedre oppfølging av og tilsyn med fosterfamilier. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke partsrettighetene til fosterhjem og gjøre det enklere å adoptere. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil lovfeste retten til ettervern for barnevernsbarn inntil 25 år. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil gi barn som er av samisk opprinnelse fortrinnsrett til en plassering i fosterhjem med samisk språk og kultur eller en tilsynsperson i fosterhjemmet med samisk bakgrunn. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge skal ratifisere den tredje tilleggsprotokollen i FNs barnekonvensjon, og at barns rettigheter skal innarbeides i grunnloven. Partiprogram BARN FAMILIE FN GRUNNLOVEN STATSFORFATNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil at barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter skal høres i barnevernssaker og foreldretvister. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil senke alderen for egensamtykke til adopsjon fra 18 til 16 år. Partiprogram BARN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil ha informasjon om nettvett inn i barnehagen. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette en personvernkommisjon med og for barn. Partiprogram BARN FAMILIE PERSONVERN RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for bedre veiledning til foreldre og barn om nettvett og personvernmessige utfordringer. Partiprogram BARN FAMILIE KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI PERSONVERN RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil stille strengere krav til registrering, lagring og deling av informasjon om barn i barnehage og skole. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE PERSONVERN RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil likebehandle alle samlivsformer i det norske adopsjonsregelver. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere tiden det tar å bli godkjent som adopsjonsforelder til maksimalt 9 måneder, ved å gjøre prosessen rundt adopsjon mer forutsigbar og mindre byråkratisk. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil åpne for at barn skal kunne ha flere enn to juridiske foreldre. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Venstre Venstre vil likestille omsorgspermisjon ved adopsjon som for de med egnefødte barn. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke etteradopsjonsarbeid, tilbud om veiledning og oppfølging av adopterte barn. Alle må få tilbud om dette uavhengig av barnas alder. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre barneloven nøytral. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi domstolene mulighet til å idømme delt bosted når det vil være til barnets beste. Partiprogram BARN BARNEVERN DOMSTOLER FAMILIE RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke familievernkontorene som hjelper foreldrene ressursmessig og med mer barnefaglig kompetanse. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil forplikte alle foreldre til å møte til megling. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at barn som hovedregel får mulighet til å ha kontakt med begge foreldrene sine. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede forslag til strengere reaksjoner ved samværssabotasje. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for gode rammevilkår for aktører som tilbyr kultur- og idrettsopplevelser til barn og unge, mot krav om bred rekruttering og ordninger som sikrer at alle barn kan delta uavhengig av økonomi. Partiprogram BARN FAMILIE IDRETT KULTUR
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for egenorganiserte aktiviteter ved å styrke støtteordningene og ved å sikre tilgang til offentlig finansierte idretts- og kulturanlegg. Partiprogram BARN FAMILIE IDRETT KULTUR
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke barne- og ungdomskulturen gjennom et eget kulturløft. Partiprogram BARN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for kulturskoletilbud gjennom SFO. Partiprogram BARN FAMILIE SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at det finnes områder i nærmiljøet der barn kan utfolde seg i uorganisert lek. Partiprogram BARN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil legge større vekt på hensynet til barnet i saker som berører barn. Partiprogram BARN FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre gratis barnehage og SFO for lavinntektsfamilier. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE
2017-2021 Venstre Venstre vil fjerne kriterier for fri rettshjelp til barn på institusjon. Partiprogram BARN FAMILIE KRIMINALOMSORG RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre familieinnvandring enklere og raskere. Partiprogram BARN FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at barn som søker asyl skal få rett til barnehage og videregående opplærling på linje med grunnopplæring (selv om asylanten er over 18 og uten opphold). Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil at lengeværende barn og barnefamilier med endelig avslag som hovedregel skal få opphold dersom de har oppholdt seg i Norge i mer enn tre år, og at det samme skal gjelde foreldre uten arbeids- eller oppholdstillatelse med daglig omsorg for slikt barn. Partiprogram BARN FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at alle unge flyktningers mentale og fysiske helse blir systematisk kartlagt ved ankomst, og at den norske stat sørger for adekvat oppfølging i henhold til denne kartleggingen. Partiprogram BARN FAMILIE FOLKEHELSE HELSEVESEN INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha et forsvarlig maks antall barn per faglig kompetente voksen i og bofellesskap for enslige mindreårige asylsøkere. Partiprogram BARN FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at ingen barn under 18 år skal sitte på Trandum utlendingsinternat. Partiprogram BARN FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi barn som fødes i Norge av foreldre med flyktningstatus rett til automatisk norsk statsborgerskap. Partiprogram BARN FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil at barneverntjenesten skal overta omsorgsansvaret for alle enslige barn som søker asyl, ikke bare barn under 15. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre aldersundersøkelser av barn som både er fysiske og psykologiske, i tråd med FNs anbefalinger. Partiprogram BARN FAMILIE FN INNVANDRERE LOKALFORVALTNING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere en egen barneenhet i Politiets utlendingsenhet med ansatte med god barnefaglig kompetanse for å sikre barns velferd i utsendelsessituasjoner. Partiprogram BARN FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil gi barn i mottak rett til plass i ordinær barnehage. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi barn i mottak tilbud om plass i ordinær barnehage. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke det frivillige tilbudet til barn og unge i helsevesenet. Partiprogram BARN FAMILIE FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil tilby alle familier familieveiledningskurs. Partiprogram BARN FAMILIE FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil flytte 4-årskontrollen til barnehagene. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for at alle barn lærer å svømme. Partiprogram BARN FAMILIE FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke rehabilitering til barn/unge, og for ungdom som faller fra skole i samarbeid med de private rehabiliteringsinstitusjonene. Partiprogram BARN FAMILIE FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil utarbeide en tverrsektoriell strategi for barn og unges psykiske helse, etterfulgt av en økonomisk forpliktende opptrappingsplan. Partiprogram BARN FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil forby bruk av mekaniske tvangsmidler mot barn og unge i helsevesenet. Partiprogram BARN HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke lavterskeltilbud rettet mot barn av rusmisbrukere. Partiprogram BARN FAMILIE RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere lavterskeltilbud for ungdom med rusavhengighet og ungdom med rusproblemer kombinert med psykiske og sosiale vansker. Partiprogram BARN FAMILIE RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke forebyggende tiltak mot rusmisbruk overfor barn og ungdom gjennom Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) i kommunene. Partiprogram BARN FAMILIE RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil ha flere medleve-kollektiv for yngre rusbrukere, opptil 18 år. Partiprogram BARN FAMILIE RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre et helhetlig og individuelt tilpasset tilbud til alvorlig syke og døende barn og deres pårørende. Partiprogram BARN FAMILIE FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil ha helhetlig undervisning om kropp og seksualitet i grunnskole og videregående, for å sikre at barn og unge har kunnskapen, evnene, ferdighetene og holdningene de trenger for å respektere hverandre og ta informerte valg. Partiprogram BARN FAMILIE FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil gi et eget kulturløft for barn og unge, med vekt på mangfold og kvalitet. Partiprogram BARN FAMILIE KULTUR UNGDOMSARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil gi alle barn reell mulighet til å delta på musikk- og kulturskolene. Partiprogram BARN FAMILIE KULTUR UNGDOMSARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke Frifond-ordningen for barne- og ungdomsorganisasjoner og uorganisert frivillig aktivitet. Partiprogram BARN FAMILIE KULTUR UNGDOMSARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil foreta en bred evaluering av spillpolitikken og vurdere Norsk Tippings rolle. Partiprogram BARN FAMILIE KULTUR LOTTERI OG SPILL UNGDOMSARBEID
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre langsiktige stipendordninger for kunstnere, og styrke kunstnere og kulturgründeres sosiale rettigheter, som rett til sykepenger og støtte i forbindelse med foreldrepermisjon. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE KULTUR KUNST
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke nynorskundervisningen ved at barnehager får bøker og lydbøker på nynorsk, og innføre en nasjonal prøveordning med nynorsk i andre fag enn norsk i bokmålsområder. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE KULTUR SPRÅK
2017-2021 Venstre Venstre vil vurdere nye finansieringsmodeller for tros- og livssynssamfunn. Partiprogram BARN FAMILIE TROSSAMFUNN
2017-2021 Venstre Venstre vil underlegge religiøse barne- og ungdomsorganisasjoner som får statlig støtte de samme reglene som andre barne- og ungdomsorganisasjoner. Partiprogram BARN FAMILIE TROSSAMFUNN
2017-2021 Venstre Venstre vil utvidelse av pappapermisjonen for å sikre likere rettigheter til familiepermisjon. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Venstre Venstre vil drive aktivt holdningsskapende arbeid i barnehage og skole. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE LIKESTILLING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil kreve at skolene arbeider mer aktivt med holdninger til kropp og seksualitet. Partiprogram BARN FAMILIE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre behandling til barn som har blitt utsatt for vold eller blitt vitne til vold i nære relasjoner. Partiprogram BARN FAMILIE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil følge opp dem som aldri møter til skolestart hvis det er mistanke om tvangsekteskap. Partiprogram BARN FAMILIE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil opprettholde bosetting [på Svalbard] ved å tilrettelegge for barnefamilier og styrke bærekraftig næringsutvikling. Partiprogram BARN BOLIGSAKER FAMILIE LOKALFORVALTNING POLAROMRÅDER SVALBARD UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at det innføres et forbud mot profitt på grunnleggende velferd som barnehager, barnevern og eldreomsorg. Partiprogram BARN BARNEHAGER BARNEVERN FAMILIE OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil føre en ny likestillingspolitikk ved å sørge for rett til heltid, likelønn og en familiepolitikk som legger opp til at menn tar mer ansvar hjemme. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke barnetrygden med årlige reguleringer for å bekjempe fattigdom. Enslige forsørgere og familier med flere barn skal ha et ekstra tillegg. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at barnetrygden skal være en universell ordning. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at barnetrygd og barns egen inntekt holdes utenfor når sosialhjelp beregnes. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at ingen barn skal betale egenandeler for helsetjenester gjennom å øke aldersgrensen for betaling av egenandeler fra 16 til 18 år. Partiprogram BARN FAMILIE FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at alle som får barn gis full rett til foreldrepermisjon. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at foreldre som mangler opptjening til foreldrepermisjon får erstattet dagens engangsstønad med en ytelse tilsvarende minsteytelsen i folketrygden (2G). Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre gode barnetillegg i ytelser i folketrygden, som dagpenger, uføretrygd og arbeidsavklaringspenger. Partiprogram BARN FAMILIE SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bedre barns bomiljø gjennom en aktiv sosial boligpolitikk. Partiprogram BARN BOLIGSAKER FAMILIE LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at de som trenger det skal ha aktivitetsstøtte. Alle barn fra 5 år i familier som lever på minsteytelser og sosialhjelp skal ha rett til aktivitetsstøtte. Partiprogram BARN FAMILIE KULTUR SOSIALE TJENESTER TRYGDER UNGDOMSARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at selskaper som Statens Pensjonsfond Utland investerer i rapporterer på miljømessige og sosiale indikatorer, som utslipp av klimagasser, naturmangfold, arbeidstakerrettigheter, barns rettigheter og likestilling. Partiprogram AKSJER ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE FINANSER FORURENSNING LIKESTILLING MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre lovfestet og reell rett til heltid og frihet gjennom turnusordninger som gjør det mulig å kombinere familieliv og heltidsarbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke retten til fast stilling. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE LIKESTILLING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha flere barnehagelærere og andre ansatte. For å støtte opp under barns læring og danning, må barnehagen ha høy kompetanse og tilstrekkelig bemanning. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR BARN BARNEHAGER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en bemanningsnorm som sikrer at minst 50 prosent av de ansatte i barnehagene er barnehagelærere, og minst 25 prosent fagarbeidere. Partiprogram BARN BARNEHAGER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at alle assistenter skal ha minimum én ukes opplæring i småbarns utvikling, tilknytning og behov for trygghet og omsorg. Partiprogram BARN BARNEHAGER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en nasjonal bemanningsnorm med minimum én voksen per tredje barn under tre år, og én voksen per sjette barn over tre år. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR BARN BARNEHAGER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil lovfeste krav om en styrer i hver barnehage. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR BARN BARNEHAGER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke spesialpedagogisk kompetanse i alle barnehager. Alle ansatte skal ha barnehagefaglig grunnkompetanse. Partiprogram BARN BARNEHAGER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre forsvarlige barnegrupper. SV vil innføre en bestemmelse i barnehageloven om at barnegruppens størrelse skal være forsvarlig. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR BARN BARNEHAGER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at barnehagelærerutdanninga gir studenter god kompetanse i både nynorsk og bokmål. Partiprogram BARN BARNEHAGER HØYERE UTDANNING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil fjerne målstyring og testing og øke barnehagelærernes profesjonelle handlingsrom for å velge metoder og arbeidsmåter ut fra kjennskap til barnehagens mandat, til enkeltbarn og barnegrupper. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR BARN BARNEHAGER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sørge for billigere barnehage. SV vil redusere foreldrebetalingen og på sikt gjøre tilbudet gratis. Vi vil starte opptrappingen ved å innføre gratis halvdagsplass for alle. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at alle barn skal ha rett til barnehageplass nær bostedet fra det året de fyller ett år. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sV ønsker løpende opptak til barnehagene. I denne perioden skal det minst innføres to årlige opptak til barnehagene. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at pengene skal gå til barna, ikke til profitt. Barnehagetilbudet er første steg i barns utdanningsløp, og skal være et offentlig ansvar for å sikre et likeverdig, tilgjengelig og fleksibelt barnehagetilbud med høy kvalitet. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at all offentlig støtte til barnehager og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode. Partiprogram BARN BARNEHAGER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at barnehagen skal være en attraktiv arbeidsplass. Gode lønns- og arbeidsvilkår er viktig for å rekruttere og beholde barnehagelærere, fagarbeidere og assistenter i barnehagene. SV vil lovfeste krav til tariffavtaler for barnehager som mottar offentlig støtte. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN BARNEHAGER LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre god nynorskstimulering. For å sikre en god overgang fra barnehage til skole i nynorskområder må barna få nynorsk språkstimulering i disse barnehagene. Partiprogram BARN BARNEHAGER KULTUR SPRÅK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at opplæring om seksualitet, grensesetting og temaer som kan hjelpe barn til å fortelle om vold og overgrep, må implementeres i ny rammeplan for barnehagene. Partiprogram BARN BARNEHAGER FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke barnehagelæreren og andre barnehageansatte sin kompetanse på traumer. Vi vil styrke deres kunnskap om det å være på flukt, hvordan håndtere barn som er traumatisert fra krig og flukt. Partiprogram BARN BARNEHAGER INNVANDRERE
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at alle barn skal få tilbud om barnehageplass. Dette skal inkludere barn uten oppholdstillatelse og barn av irregulære immigranter. Alle barn skal ha et likeverdig tilbud om barnehageplass. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE INNVANDRERE
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjøre barnehageloven og rammeplanen for barnehager religions- og livssynsnøytral. Partiprogram BARN BARNEHAGER LIKESTILLING TROSSAMFUNN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke tilskuddsordningen for språkstimulerende tiltak som fremmer tospråklig opplæring. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE KULTUR SPRÅK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en lærernorm for flere lærere og mindre klasser. Tidlig innsats og mer praktisk og variert undervisning krever økt lærertetthet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN GRUNNSKOLE
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en norm for økt lærertetthet på skolenivå med maks 15 elever pr. lærer på 1.-4.trinn og maks 20 elever pr. lærer på 5.- 10.trinn. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN GRUNNSKOLE
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil fjerne test- og målehysteriet i skolen. SV vil endre kvalitetsvurderingssystemet (NKVS) som har ført til ensrettet og teoritung undervisning. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN GRUNNSKOLE
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil få PISA-testene ut av skolen. Partiprogram BARN GRUNNSKOLE
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha tillit til lærerne.(...) SV vil i samarbeid med profesjonen utarbeide en tillitsreform i skolen, som bygger på læringsfremmende styringsprinsipper. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN GRUNNSKOLE
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en praktisk og variert skoledag (...) SV vil fremme en mer praktisk og variert skolehverdag, med blant annet flere timer i praktisk-estetiske fag, livsmestring på timeplanen og innføre kompetansekrav for undervisning i kunst- og håndverksfagene. Partiprogram BARN GRUNNSKOLE KULTUR KUNST
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil erstatte hjemmelekser med skolelekser. Alle elever skal ha like forutsetninger for å mestre skolen, ikke bare de som har mulighet til å få leksehjelp fra foreldrene når de kommer hjem. Elever skal få mer tid på skolen til å øve og få hjelp av lærere, og ha fri når de kommer hjem. Partiprogram BARN GRUNNSKOLE UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha mer fysisk aktivitet. Lek og bevegelse fremmer læring, trivsel og god folkehelse. SV vil innføre minimum en time fysisk aktivitet per dag for alle, og stimulere til økt bruk av naturen og lokalsamfunnet som læringsarenaer. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ BARN FAMILIE FOLKEHELSE GRUNNSKOLE HELSEVESEN IDRETT KULTUR UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil lovfeste retten til leirskoletilbud. Partiprogram BARN GRUNNSKOLE UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre gratis, sunn skolemat for alle. Partiprogram BARN FOLKEHELSE GRUNNSKOLE HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil redusere prisen på SFO ved å innføre en nasjonal makspris, og på sikt gjøre ordningen gratis. Partiprogram BARN FINANSER GRUNNSKOLE PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sV vil styrke samarbeidet mellom skole og SFO, som et første skritt mot heldagsskolen. Partiprogram BARN GRUNNSKOLE
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sV vil forsvare lekens plass i skolen og i SFO. Leken har stor betydning for barns sosiale og fysiske utvikling og er en av de viktigste arenaene for læring. Partiprogram BARN GRUNNSKOLE
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil støtte samarbeid mellom skole, idrettslag, kulturskoler og andre barne- og ungdomsforeninger i nærmiljøet. Partiprogram BARN GRUNNSKOLE IDRETT KULTUR KUNST UNGDOMSARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil skape et lag rundt eleven. SV vil styrke samarbeidet med andre faginstanser og legge til rette for at flere yrkesgrupper skal inn i skolen. Partiprogram ARBEIDSLIV BARN GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bekjempe mobbing. SV vil ha en et nasjonalt program for satsning med skolebasert kompetanseheving på hver eneste skole i landet, for å sette alle voksne i skolen bedre i stand til å forebygge, oppdage og stoppe mobbing. Partiprogram ARBEIDSMILJØ BARN GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre retten til trygg reise for fødende. Partiprogram BARN FAMILIE FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SVANGERSKAP SYKEHUS
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at familier ved behov kan få ekstra hjelp og oppfølging til barnet fyller 2 år. Engangsstønaden ved fødsel skal erstattes med en minsteytelse. Partiprogram BARN FAMILIE
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke kunnskapen i helsevesenet og sosialvesenet til å kjenne igjen tegn på voldsutsatte kvinner og barn, og tilby riktig behandling og hjelp. Partiprogram BARN FAMILIE HELSEVESEN LIKESTILLING SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at alle jenter får tilgang på riktig prevensjon. Jenter under 16 år skal få tilgang på tilgjengelig prevensjon, både hormonell og langtidsvirkende. Partiprogram BARN FAMILIE HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at også jenter under 16 år skal inn i statens bidragsordning for prevensjon. Partiprogram BARN FAMILIE HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ikke åpne for reservasjonsrett for fastleger ved henvisning til abort. Partiprogram BARN FAMILIE HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for et forbud mot kirurgiske og medisinske inngrep på barn med atypiske kjønnstrekk dersom det ikke er medisinsk nødvendig. Partiprogram BARN HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bidra til åpenhet og kunnskap om kjønnsroller gjennom aktivt holdningsendrende arbeid i skoler og barnehager, slik at alle barn kan vokse opp med trygghet og frihet til å ta sine egne valg. Partiprogram BARN BARNEHAGER LIKESTILLING SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå at en ordning med familievikar lovfestes slik at familier som har særlige behov kan få bedre avlastning i hverdagen enn i dag. Partiprogram BARN FAMILIE SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sørge for at alle barn og unge som har rett på tilpasset opplæring og hjelpemidler får det og at de blir tilstrekkelig fulgt opp gjennom hele utdanningsløpet. Partiprogram BARN FUNKSJONSHEMMEDE LIKESTILLING SKOLER SPESIALUNDERVISNING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre barn av romfolket skolegang. Partiprogram BARN GRUNNSKOLE MENNESKERETTIGHETER SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke den barnefaglige kompetansen i hele mottakskjeden. Alle barn under 18 skal ha rett på skoleundervisning, også mens de venter på at asylsaken blir behandlet. Partiprogram BARN GRUNNSKOLE INNVANDRERE RETTSVESEN SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjennomføre systematisk kartlegging og evaluering av barns levekår på mottak. Partiprogram BARN INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha rett til barnehageplass til alle barn. Sikre at barn i asylmottak under skolealder får rett til barnehageplass. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre etterforskning og oppfølging når barn forsvinner fra asylmottak. Partiprogram BARN FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke hensynet til barnets beste. Barnets beste skal gå foran innvandringsregulerende hensyn. Vi skal jobbe for at Barnekonvensjonen i praksis veier tyngre i vurderingen av barns beste. Partiprogram BARN FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING MENNESKERETTIGHETER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil oppheve midlertidig opphold. Ordningen med midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere må oppheves. Partiprogram BARN INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en egen saksbehandlingsgaranti for barn for å sørge for særlig rask og trygg behandling av saker som involverer barn. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at barn som er potensielle ofre for menneskehandel sikres bedre rettigheter. Barnevernet, asylmottaksarbeidere og oppsøkende tjenester må ha kompetanse til å identifisere barn som er potensielle ofre for menneskehandel og det må innføres en amnestiordning for disse barna. Partiprogram BARN BARNEVERN INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at alle barn i Norge som har bruk for bistand fra barnevernet får den nødvendige hjelpen og omsorgen de har krav på etter lov om barneverntjenester, uavhengig av oppholdsstatus i Norge. Dette betyr at også alle enslige mindreårige asylsøkere skal ha krav på samme omsorg fra barnevernet som norske barn. Partiprogram BARN BARNEVERN INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke den flerkulturelle kompetansen hos barnevernet og rekruttere flere fosterhjem blant minoriteter fra ulike kulturer. Partiprogram BARN BARNEVERN INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ikke fengsle barn. Norske myndigheter må sikre at barn ikke interneres og utsettes for frihetsberøvelse i lukkede mottak i strid med barnekonvensjonens artikkel 37. Partiprogram BARN INNVANDRERE MENNESKERETTIGHETER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjøre det mulig å likestille gifte forsørgere med partner på ukjent sted med enslige forsørgere. Partiprogram BARN FAMILIE INNVANDRERE
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at uføretrygden holder et nivå som hindrer fattigdom og at barnefamilier og unge uføre gis mer støtte enn i dag. Det skal lages en kompensasjonsordning for dem som tapte på endringene i uførereformen, og barnetillegget skal tilbake til samme nivå som før det borgerlige flertallet gjennomførte kutt i ordningen. Partiprogram BARN FAMILIE SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at overgangsstønaden for enslige foreldre opprettholdes, styrkes og at mottakere av stønaden sikres tilgang til utdanning eller annen arbeidsrettet aktivitet. Partiprogram ARBEIDSLIV BARN FAMILIE SOSIALE TJENESTER TRYGDER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre foreldrepenger for alle, ved at det innføres en minsteytelse for foreldrepenger på to ganger grunnbeløpet i folketrygden fordelt over 49 uker for familier uten egen opptjening. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING SVANGERSKAP TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre far eller medmor rett til to ukers lønnet permisjon ved fødsel utenom fedrekvote. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE HELSEVESEN LIKESTILLING SVANGERSKAP TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at alle fedre/medmødre skal gis selvstendig uttaksrett, i første omgang til permisjon tilsvarende fedrekvoten. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING SVANGERSKAP TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bedre permisjonsordninger for flerlingfamiliene, gjennom lengre permisjon som kan tas ut samtidig med to voksne hjemme, ved å gi familier som får trillinger eller flere dobbel fødselspermisjon og ved å gi to uker fri ved fødsel per fødte barn. Også familier som adopterer søsken bør få styrkede rettigheter. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING SVANGERSKAP TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil reversere kutt i foreldrepermisjonen. Mor og fars/medmors kvote skal økes med fire uker hver. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING SVANGERSKAP TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en mer fleksibel foreldrepermisjon ved å gi mulighet til å ta ut permisjon med 90 prosent lønn i tillegg til dagens ordninger med 80 og 100 prosent lønn. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING SVANGERSKAP TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre kvinner med premature barn rett til sykemelding i stedet for permisjon frem til termintidspunktet. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING SVANGERSKAP TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at tidlig besøk av helsesøster hjemme ikke skal erstatte god barselomsorg på sykehus. Mødre skal ikke måtte reise hjem før de er klare for det, og ammehjelpen må styrkes. Partiprogram BARN FAMILIE HELSEVESEN SVANGERSKAP SYKEHUS
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en ventestønad. SV vil avskaffe kontantstøtten og bruke pengene til en ventestønad for foreldre til barn som ikke har fått barnehageplass. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil alltid legge barnets beste til grunn. I tilfeller der foreldrene ved brudd er skikket som foreldre, vil SV føre en politikk som gir barn størst mulighet til samvær med begge foreldrene, og søke å ansvarliggjøre begge i størst mulig grad. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utrede om barn som har flere enn to omsorgspersoner også skal kunne ha flere enn to juridiske foreldre. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at adoptivforeldre og adoptivbarn får tilstrekkelig støtte og oppfølging i forkant og etterkant av adopsjon. Partiprogram BARN FAMILIE
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi barn og unge kunnskap om rettigheter, og hva som er normalt og ikke. Barnevernet må ut på de viktigste arenaene barn og unge befinner seg i. Partiprogram BARN BARNEVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke helsestasjonene og svangerskaps- og fødselsomsorgen. Partiprogram BARN FAMILIE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN SVANGERSKAP
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at barn som ikke dukker opp til kontroll ved helsestasjonen, hos fastlegen og hos tannlegen følges raskt opp. Partiprogram BARN FAMILIE FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at alle som skal jobbe med barn og familier får god kunnskap om vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt gjennom studiene. Det må også tilbys tilstrekkelig etter- og videreutdanning. Partiprogram BARN FAMILIE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjøre barnevernet tilgjengelig for barn og unge. Barnevernet må oppsøke barn på barns arenaer. Barnevernet må dessuten være åpent når barna er kommet hjem fra skolen. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjøre barnevernsloven til en rettighetslov. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil hindre at kravet om diagnoser styrer hva slags hjelp barn skal få. SV vil gå imot pakkeforløp og sikre rask hjelp der barn og unge befinner seg. Partiprogram BARN HELSEVESEN SYKDOMMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre bedre traumekompetanse i hjelpesystemene. SV vil stille krav til opplæring i traumesensitiv omsorg i barnevernsinstitusjoner, i BUP og i skoler, og gå imot bruk av atferdsprogrammer som ART og så videre. Partiprogram BARN BARNEVERN HELSEINSTITUSJONER SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil endre taushetspliktreglene slik at det blir enklere å samarbeide på tvers av tjenester. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE PERSONVERN RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre tverrfaglighet og god nok bemanning. SV vil innføre en veiledende bemanningsnorm for den kommunale barnevernstjenesten, og fullføre det rødgrønne barnevernsløftet. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at barn i størst mulig grad får vokse opp i miljøer de kjenner fra før. Når barnevernet overtar omsorgen, må det letes i barnets familie, slekt og nettverk. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil samarbeide med minoritetsmiljøene for å sikre større grad av tillit. SV vil gi god informasjon om barnevernet gjennom alle sentrale arenaer for nyankomne. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil rekruttere flere menn og personer med minoritetsbakgrunn til barnevernet. Kvotering må vurderes. Partiprogram ARBEIDSLIV BARN BARNEVERN LIKESTILLING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil avkommersialisere barnevernet og sikre størst mulig forutsigbarhet og kontinuitet. Kontrakter med ideelle skal i størst mulig grad være løpende, framfor at det benyttes anbud. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at alle velferdstjenester jobber helhetlig, med et særlig blikk på barn og deres livssituasjon. Tjenestene må jobbe mer med oppsøkende virksomhet og hjemmebesøk. Partiprogram BARN BARNEVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha gratis helsehjelp for alle barn. Foreldre skal aldri måtte droppe nødvendig helsehjelp til ungene fordi pengene ikke strekker til. Egenandelene for barn må bort. Partiprogram BARN FAMILIE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke helsestasjonene. Helsestasjonene er viktige både for gravide, barn og familier. Øremerking er nødvendig for å sørge for at statlige penger blir brukt på helsesøstre og jordmødre. Finansieringen av kommunalt ansatte jordmødre må evalueres for å hindre at jordmortjenesten nedprioriteres. Partiprogram BARN FAMILIE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha tilbud om gratis psykologhjelp for ungdom under 25 år gjennom flere tilbud enn Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). Partiprogram BARN FOLKEHELSE HELSEINSTITUSJONER HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjøre museumsbesøk gratis for barn og unge. Partiprogram BARN KULTUR KUNST
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre barn og unge tilgang til gratis idrettsaktiviteter. SV vil gi økonomisk støtte til lavterskeltilbud som åpne flerbrukshaller. Parker og turområder må oppgraderes med aktivitetsmuligheter, som for eksempel klatrevegger, treningsapparater, isbaner og liknende. Skolen skal sikre mer fysisk aktivitet gjennom heldagsskolen. Partiprogram BARN GRUNNSKOLE IDRETT KULTUR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke idrettens rolle som kilde til samhold, utjevning og integrering. SV vil styrke samarbeidet idretten har med skoler, barnehager, helsevesen, NAV, asyl- og flyktningmottak og frivillighetssentralene. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE IDRETT INNVANDRERE KOMMUNER KULTUR SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre et godt idrettstilbud også til barn- og ungdom som ikke vil spesialisere seg eller satse i konkurranseidretten. SV vil være tydelige mot topping av lag for de yngre barna. Partiprogram BARN FAMILIE IDRETT KULTUR
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil integrere. SV vil at frivillige idrettslag og -foreninger skal få muligheten til å gjennomføre tiltak som støtter integrering og inkludering, gjennom styrkede tilskuddsordninger for klubbene og tiltak for å gjøre disse bedre kjent. Tilskuddsordninger bør prioritere tiltak som kan vise til økt deltakelse blant barn og unge fra lavinntektsfamilier. Partiprogram BARN FAMILIE IDRETT INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at alle idrettsarenaer er trygge møteplasser for barn og unge. Partiprogram BARN FAMILIE IDRETT KULTUR
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke økonomien til friluftslivet. SV vil sette av en større andel av spillemidlene til anlegg for friluftsformål og friluftstiltak for barn og unge, og øke støtten til friluftsorganisasjonene og friluftsrådene. Partiprogram BARN FAMILIE FOLKEHELSE HELSEVESEN IDRETT KULTUR
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at ingen barn skal sitte i fengsel. Mange rekrutteres til vanekriminalitet i fengslene. Derfor vil vi bruke andre straffeformer for barn slik som ungdomsstraff. Partiprogram BARN FENGSLER RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil lovfeste Barnehus i hvert fylke. Alle barn som utsettes for vold og overgrep skal ha en trygg havn. Partiprogram BARN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre at alle barn og unge får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter og på sosiale og faglige arenaer. Partiprogram BARN KULTUR
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre at politiet har spesialkompetanse innen familievold, vold mot barn og vold i nære relasjoner. Partiprogram BARN FAMILIE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil foreta innstramninger i utlendingslovgivningen slik at det blir mindre attraktivt å sende enslige mindreårige asylsøkere uten behov for beskyttelse til Norge. Partiprogram BARN INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke arbeidet for å hindre at barn forsvinner fra mottak. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2017-2021 Høyre Høyre vil arbeide for adopsjonsavtaler med flere land og legge bedre til rette for adopsjon i Norge. Partiprogram BARN FAMILIE INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil arbeide for å forenkle adopsjoner både innenlands og utenlands. Partiprogram BARN FAMILIE INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke prinsippet om at barnets beste alltid skal legges til grunn. Partiprogram BARN RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil at barns rett til samtaler, deltagelse og involvering styrkes innenfor familievernet ved terapi eller samlivsbrudd. Partiprogram BARN FAMILIE
2017-2021 Høyre Høyre vil at barns behov kartlegges ved vedtak om institusjonsplassering for å sikre et korrekt tilbud til barnet. Det skal legges vekt på faglige råd og barnets medvirkning. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Høyre Høyre vil gjennomføre et kvalitets- og kompetanseløft i kommunalt barnevern. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre bedre oppfølging av sårbare barn og gi barn og familier tidlig hjelp og mer likeverdig behandling. Partiprogram BARN FAMILIE
2017-2021 Høyre Høyre vil at familievernet skal ha kompetanse på LHBTIQ+-barn slik at foreldre som ønsker det, kan få veiledning, og at LHBTIQ+-barn får bistand når omsorgspersoner svikter. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Høyre Høyre vil lovfeste retten til ettervern for barnevernsbarn. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre koordinering av ressursene som settes inn i barnehusene. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre full likebehandling av private, ideelle og statlige aktører i barnevernet. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Høyre Høyre vil utvikle tiltak mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten for å sikre at barn med spesielle behov får et mer helhetlig tilbud. Partiprogram BARN FAMILIE FUNKSJONSHEMMEDE HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsette arbeidet med å sikre at alle barn og unge får delta på fritids- og kulturaktiviteter. Partiprogram BARN KULTUR
2017-2021 Høyre Høyre vil utvide barnevaksinasjonsprogrammet med en HPV-vaksine til gutter for å stanse spredningen av HPV og relaterte kreftdiagnoser. Partiprogram BARN SYKDOMMER
2017-2021 Høyre Høyre vil etablere en relevant og faglig god førstelinjetjeneste innen psykisk helsevern i kommunene, med særlig vekt på tilbudet til barn og ungdom. Partiprogram BARN HELSEVESEN UNGDOMSARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsette satsingen på Talent Norge. Partiprogram BARN KULTUR UNGDOMSARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil ha kulturskoler som gir barn og ungdom kulturell ballast, opplæring og glede i møte med ulike kunstuttrykk. Kulturskolenes rolle som regionale talentaktører må styrkes. Partiprogram BARN KULTUR SKOLER UNGDOMSARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil gi enslige mindreårige asylsøkere prioritert bosetting i kommunen hvor de har bodd på mottak, forutsatt at vertskommunen har kapasitet og ønsker det. Partiprogram BARN INNVANDRERE KOMMUNER
2017-2021 Høyre Høyre vil sørge for bedre språkopplæring hos barn med dårlig språkutvikling i barnehagen og ved oppfølging etter 4-årskontrollen. Partiprogram BARN INNVANDRERE SPRÅK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke barnetrygden for å styrke barnefamilienes økonomi, samt motarbeide forslag om å skattlegge disse målrettede ordningene. Partiprogram BARN FAMILIE SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke bostøtteordningen for barnefamilier, blant annet ved å vurdere inntektsgrensene. Partiprogram ARBEIDSLIV BARN BOLIGSAKER FAMILIE LOKALFORVALTNING LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke engangsstønaden ved fødsel til 100 000 kr. Partiprogram BARN FAMILIE HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER SVANGERSKAP
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for jevn og høy kvalitet i barnehagene. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE
2017-2021 Senterpartiet Sp vil opprettholde skillet mellom barnehage og skole. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha to barnehageopptak i året, og arbeide for at det blir løpende opptak gjennom året. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha gratis kjernetid i barnehage til alle 4- og 5-åringer i områder med store sosioøkonomiske forskjeller og integreringsutfordringer. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke arbeidet med å tilrettelegge barnehagetilbudet til barn med spesielle behov. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre at ansatte i private barnehager har lønns- og arbeidsvilkår tilsvarende ansatte i offentlige barnehager. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN BARNEHAGER FAMILIE FINANSER LØNN OG INNTEKT PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha like forpliktelser i offentlige og private barnehager når det gjelder inntak av barn med rett på barnehageplass, inntak av barn med spesielle behov og åpningstider. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre at ansatte i barnehagene snakker godt norsk. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE KULTUR SPRÅK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke barnevernsbarnas rettigheter. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha ordinær domstolsbehandling av omsorgsovertakelser. Partiprogram BARN BARNEVERN DOMSTOLER FAMILIE RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at alle barnevernsbarn som blir myndige skal få veiledning og tilbud om ettervern. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Senterpartiet Sp vil lovfeste at ingen omsorgsovertakelse skal bli gjennomført uten at barnets egen familie eller nære nettverk er vurdert som omsorgsalternativ. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke søskens rett til å vokse opp sammen etter omsorgsovertakelse og legge bedre til rette for fosterfamilier som tar imot søsken. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Senterpartiet Sp vil innføre helsefaglig samtale for barn ved omsorgsovertakelse for tidlig oppfølging av psykisk helse. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at fosterhjem skal ha likeverdige økonomiske betingelser. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Senterpartiet Sp vil redusere bruken av tvang i barnevernet. Maktmisbruk skal ikke finne sted. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke fylkesmennenes rolle som tilsynsmyndighet i barnevernet. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke barnevernets flerkulturelle kompetanse. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at barnevernstjenester i all hovedsak skal drives av det offentlige og private ideelle virksomheter og vil arbeide for rammevilkår som kan sikre dette. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Senterpartiet Sp vil avslutte bruken av konkurranseutsetting og anbud i barnevernssektoren. Private ideelle virksomheter er et viktig supplement, og må sikres langsiktige avtaler med det offentlige. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre ansatte i barnevernet oppfølging og samtaler etter spesielt krevende saker eller episoder. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke Fylkesmannens tilsyn med det kommunale og statlige barnevernet. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE FYLKER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide mot all diskriminering i arbeidslivet i forbindelse med svangerskap og fødsel. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE HELSEVESEN LIKESTILLING SVANGERSKAP
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge til rette for arbeidstidsreformer for kvinner og menn som gir rom for omsorgsarbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil jobbe for at foreldrepermisjonen tredeles med 1/3 til hver av foreldrene – og den siste tredjedelen til valgfri fordeling mellom dem. 14 ukers fedrekvote/pappapermisjon gjeninnføres, som et steg på veien til tredelt permisjon. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gi fedre selvstendig opptjeningsrett når det gjelder foreldrepermisjon og pappapermisjon/fedrekvote. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for at permisjonsregelverket i større grad tar hensyn til selvstendig næringsdrivende og arbeidstakere som ikke har mulighet til å ta ut permisjon sammenhengende. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil likestille foreldre juridisk ved samlivsbrudd. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre likebehandling av mor og far ved barnefordelingssaker. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke Likestillings- og diskrimineringsombudets rolle. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke innsatsen mot vold i nære relasjoner ved å styrke barnehusene og etablere flere barnehus for å redusere avstandene, samt bidra til at avvergingsplikten blir kjent. Partiprogram BARN FAMILIE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke samarbeidet mellom politiet, barnevernet og helsearbeidere i kampen mot overgrep mot barn. Partiprogram BARN BARNEVERN FAMILIE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil jobbe aktivt mot barneekteskap, og mot vold og overgrep mot kvinner og barn. Partiprogram BARN FAMILIE INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Senterpartiet Sp vil jobbe for å få fram sammenhengen mellom bedre familieplanlegging, mer bærekraftig folketallsutvikling og stabil økonomisk vekst. Partiprogram BARN FAMILIE INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Senterpartiet Sp vil støtte opp om ordningen med nettverkskreditt for kvinner både nasjonalt og internasjonalt. Partiprogram BARN FAMILIE INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at bistandsarbeid etter en katastrofe også må fokusere på at kvinner og barn i slike situasjoner er særlig utsatt for menneskehandel og trafficking. Partiprogram BARN FAMILIE INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Senterpartiet Sp vil beholde barnetrygden som en god og universell ordning, samt prisjustere den. Partiprogram BARN FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil videreføre den målrettede kontantstøtteordningen for barn mellom ett og to år. Partiprogram BARN FAMILIE TRYGDER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utarbeide nasjonale retningslinjer som sikrer at barne- og ungdomsråd får reell og meningsfull innvirkning. Partiprogram BARN UNGDOMSARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at barn og unge skal ha rett til medbestemmelse etter evne i alle sammenhenger som angår dem. Partiprogram BARN UNGDOMSARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil videreføre kontantstøtten for barn mellom 1 og 2 år. Partiprogram BARN TRYGDER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre barn i Norge et liv uten fattigdom. Partiprogram BARN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre lokalmiljøer der det er trygt å gå og sykle til barnehage, skole og grøntområder. Partiprogram BARN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil tilrettelegge for barn med funksjonsnedsettelser og sjeldne diagnoser, og arbeide aktivt for å motvirke et sorteringssamfunn. Partiprogram BARN FUNKSJONSHEMMEDE SVANGERSKAP SYKDOMMER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke tilbud om møteplasser og språkopplæring til foresatte og barn som ikke bruker barnehage. Partiprogram BARN BARNEHAGER FAMILIE
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil reversere regjeringens kutt i fedrekvoten og innføre reell tredeling av foreldrepermisjonen. Partiprogram BARN FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre likestilt foreldreskap, og gi begge forsørgere selvstendig rett til opptjening av foreldrepenger. Partiprogram BARN FAMILIE
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil etablere foreldreveiledningskurs i alle kommuner i regi av helsestasjonen for å gi nybakte foreldre gode verktøy for å imøtekomme barnets behov, gi en trygg oppvekst og sikre kunnskapsoverføring mellom foreldre. Partiprogram BARN FAMILIE HELSEVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for en opptrapping av psykisk helsevern, spesielt rettet mot barn og ungdom. Partiprogram BARN HELSEVESEN UNGDOMSARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjennomføre et nasjonalt løft for tidlig innsats gjennom helsestasjoner og skolehelsetjenesten, med øremerkede midler og bemanningsnorm basert på Helsedirektoratets anbefalinger. Partiprogram BARN FOLKEHELSE
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil heve skolehelsetjenestens kompetanse på psykisk helse hos barn og unge. Partiprogram BARN HELSEVESEN SKOLER UNGDOMSARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke kapasiteten i barne- og ungdomspsykiatrien, og sørge for smidigere overgangsordninger mellom psykiske helsetjenester for barn og voksne. Partiprogram BARN HELSEVESEN UNGDOMSARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bidra til at barn som pårørende blir tatt vare på, blant annet gjennom å ha barneansvarlige knyttet til psykiske helsetjenester. Partiprogram BARN HELSEVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil prioritere tiltak overfor barn og unge som er pårørende eller selv er rusavhengige. Partiprogram BARN RUSMIDLER UNGDOMSARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil alle barn som oppholder seg i Norge skal få gå på skolen. Barn over 16 år som søker asyl i Norge må få rett til opplæring i videregående skole. Partiprogram BARN INNVANDRERE SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fjerne ordningen med midlertidig oppholdstillatelse for enslig mindreårige asylsøkere, og som et minimum sikre at disse og unge papirløse alltid får fullføre videregående opplæring som er startet i Norge, også etter fylte 18 år. Partiprogram BARN INNVANDRERE VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at myndighetene ikke skal kunne tilbakekalle statsborgerskap, og som et minimum innføre en foreldelsesfrist i saker om tilbakekallelse. Barn og neste generasjoner skal ikke tape sitt statsborgerskap, uavhengig av foreldrene sin sak. Partiprogram BARN INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil legge til rette for et mangfold av rimelige idretts- og fritidstilbud for barn og unge. Partiprogram BARN IDRETT KULTUR UNGDOMSARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke barn og unges kunnskap om natur og friluftsliv ved å øke bevilgningen til Den Naturlige Skolesekken og forsterke ute- og friluftslivsundervisningen i skolen. Partiprogram BARN IDRETT KULTUR UNGDOMSARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre ei ordning med rabatterte kulturkort for barn og unge over hele landet. Partiprogram BARN KULTUR UNGDOMSARBEID
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil støtte bruk av andre skandinaviske språk i tv og film for barn. Partiprogram BARN SPRÅK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ta initiativ til en global opptrappingsplan for innsats mot mødredødelighet og barnedødelighet. Partiprogram BARN INTERNASJONALT SAMARBEID SYKDOMMER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil legge større vekt på hensynet til barnets beste i asylsaker. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi oppholdstillatelse til papirløse voksne som har bodd i Norge i sju år og barn som har vært her i fire år. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil oppheve ordningen med midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Det skal også føres kontroll med elevregisteret i skolen opp mot folkeregisteret. Regjeringserklæring BARN SKOLER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) For å styrke barns rettssikkerhet, vil regjeringen innføre en lavterskel klageordning for barn i barnevernets omsorg. Regjeringserklæring BARN RETTSVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at kommunestyret skal vedta en plan for barn og ungdoms oppvekstsvilkår og sikre at alle barn får et tilbud i tråd med deres behov, fri for fattigdom og med like rettigheter. Partiprogram BARN KOMMUNER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at alle kommunens enheter som arbeider med barns oppvekst plikter å samarbeide om felles, forebyggende arbeid. Partiprogram BARN KOMMUNER
2017-2021 Rødt Rødt vil gå inn for at det, der det er til barnets beste, åpnes opp for at barn kan ha flere enn to juridiske foreldre. Partiprogram BARN
2017-2021 Rødt Rødt vil fjerne kontantstøtta. Partiprogram BARN TRYGDER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at barns rettigheter ikke skal tilsidesettes av såkalte innvandringspolitiske hensyn. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at mindreårige flyktninger og asylsøkere blir spesielt ivaretatt. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at enslige mindreårige asylsøkere skal få permanent opphold. Praksisen med å gi midlertidig opphold fram til de fyller 18 år må opphøre. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2017-2021 Rødt Rødt vil at praksisen med bruk av tannundersøkelse og røntgenundersøkelser for å bestemme alder [...] må opphøre straks. Partiprogram BARN INNVANDRERE
2017-2021 Rødt Rødt vil etablere aktive lokaldemokratiske organ hvor barn og unge får rett og mulighet til reell innflytelse på saker som behandles. Partiprogram BARN LOKALFORVALTNING UNGDOMSARBEID
2017-2021 Rødt Rødt vil stoppe bruken av fengsling i asylsaker, ingen barn skal på Trandum. Partiprogram BARN INNVANDRERE RETTSVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil gå inn for at politiet skal etterforske all kriminalitet begått av barn mellom 15–18 år, eventuelt gjennomføre bekymringssamtaler. Partiprogram BARN RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for at alle barn og unge får delta på fritids- og kulturaktiviteter. Regjeringserklæring BARN KULTUR
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil støtte frivillighetssentralenes arbeid med blant annet leksehjelp og støtte- og inkluderingstiltak for utsatte barn og unge, gjennom statlige støtteordninger og forsterking og forenkling av ordningen med kontingentstøtte. Regjeringserklæring BARN FRIVILLIGHET
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forbedre støtteordningene til studenter med barn. Regjeringserklæring BARN STUDIEFINANSIERING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke barns rettigheter og legge hensynet til barns beste til grunn. Regjeringserklæring BARN MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sette ned et offentlig utvalg for å gjennomgå barns rettigheter, spesielt i et internasjonalt perspektiv. Regjeringserklæring BARN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil følge opp opptrappingsplanen mot vold og overgrep mot barn. Regjeringserklæring BARN RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sette ned et utvalg som skal gjennomgå og modernisere barneloven. Utvalget skal blant annet vurdere betydningen av bidragssystemets utforming for likestilt foreldreskap og med utgangspunkt i barns beste vurdere hvordan foreldre kan sikres like rettigheter som omsorgspersoner. Regjeringserklæring BARN RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bedre tilbudet til enslige mindreårige med midlertidig opphold gjennom styrket innsats for oppsporing av familie, og opplæring som er relevant ved retur, for eksempel gjennom tilpasset videregående opplæring. Regjeringserklæring BARN INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil at barn i større grad blir hørt muntlig ved behandling av klager i utlendingssaker. Regjeringserklæring BARN INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil i oppfølgingen av Stortingets vedtak 14.11.2017 knyttet til enslige mindreårige asylsøkere, legge til grunn alder ved opprinnelig vedtakstidspunkt i den nye søknadsprosessen. Regjeringserklæring BARN INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre at alle barn gjennomfører en obligatorisk test av norskkunnskaper ved 4-årskontroll. Regjeringserklæring BARN SPRÅK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sørge for at elever som kommer til landet uten fullført grunnskole, ikke overføres fra mottaksklasser til ordinære klasser før de behersker norsk godt nok. Regjeringserklæring BARN GRUNNSKOLE INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil iverksette tiltak for å unngå at barn mot sin vilje sendes til skoler i utlandet hvor de utsettes for vold og overgrep. Regjeringserklæring BARN INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil oppfordre til tett oppfølging av elever og foreldre, herunder hjemmebesøk, ved mistanke om at barn holdes borte fra skolen. Regjeringserklæring BARN SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke grensen for sparing i barns navn gjennom å heve grensen for når fylkesmannen overtar forvaltningen. Regjeringserklæring BARN SKATTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fortsette satsingen på en tverrfaglig helsestasjons- og skolehelsetjeneste som skal sørge for god tilgang på hjelp og støtte til barn og unge. Regjeringserklæring BARN HELSEVESEN SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke lavterskeltilbud for barn av rusavhengige. Regjeringserklæring BARN RUSMIDLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke forebyggende tiltak mot rusmisbruk overfor barn og ungdom, blant annet gjennom Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) i kommunene. Regjeringserklæring BARN RUSMIDLER UNGDOMSARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for fortsatt god oppslutning om barnevaksinasjonsprogrammet, og vurdere nye tiltak for å sikre dette. Regjeringserklæring BARN HELSEVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil tilby veiledning gjennom helsestasjonen slik at foreldre og foresatte har nødvendig kunnskap til å kunne snakke med barna om kropp, kjønn, seksualitet, trygghet og grenser. Regjeringserklæring BARN HELSEVESEN SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre gode undervisningsopplegg i barnehage og skole, slik at barn og unge har kunnskapen, ferdighetene og holdningene de trenger for å respektere hverandre og ta informerte valg. Regjeringserklæring BARN SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge frem en stortingsmelding om barne- og ungdomskultur. Regjeringserklæring BARN UNGDOMSARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre en fortsatt god Frifond-ordning for barne- og ungdomsorganisasjoner og uorganisert frivillig aktivitet. Regjeringserklæring BARN FRIVILLIGHET KULTUR
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil oppheve lovreguleringen av barns tilhørighet til tros- og livssynssamfunn (tilhørighetsordningen). Regjeringserklæring BARN TROSSAMFUNN

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
10. des 2020 Representantforslag om tiltak mot ungdoms- og gjengkriminalitet Behandlet
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Barne- og familiedepartementet Behandlet
9. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
9. des 2020 Representantforslag om sikring av politiressurser til arbeid med voldtekt og vold i nære relasjoner Til behandling
30. nov 2020 Representantforslag om tiltak mot sosial kontroll Til behandling
30. nov 2020 Representantforslag om å stille retursaker som berører barn og unge asylsøkere med lang oppholdstid, i bero frem til det er gjort presiseringer i regelverket om oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket Til behandling
25. nov 2020 Representantforslag om nye områdesatsinger mot utenforskap blant barn og unge Til behandling
16. nov 2020 Representantforslag om å sikre barn som har vært utsatt for svikt av det offentlige lik tilgang på erstatninger uavhengig av hvilken kommune de bor i Behandlet
4. nov 2020 Representantforslag om å sikre hjelpestønad for barn under langvarige sykehusopphold Til behandling
4. nov 2020 Representantforslag om ein brei gjennomgang av tilbodet til barn og unge med behov for hjelp for psykiske plager og lidingar, og tiltak for å styrke barne- og ungdomspsykiatrien i Noreg Til behandling
2. nov 2020 Representantforslag om samværssabotasje Til behandling
2. nov 2020 Representantforslag om å sikre hensynet til barnets beste i utvisningssaker Behandlet
21. okt 2020 Representantforslag om sterkere rettigheter og trygghet for familier med store omsorgsbehov og familier med barn med alvorlig sykdom og funksjonsnedsettelser Behandlet
18. jun 2020 Representantforslag om barn som blir holdt mot sin vilje i utlandet Til behandling
17. jun 2020 Representantforslag om å utvide barneomsorgsattesten Til behandling
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
7. jun 2020 Midlertidige endringer i kontantstøtteloven og barnetrygdloven (unntak for å avhjelpe negative konsekvenser av utbrudd av covid-19) Behandlet
25. mai 2020 Endringer i barnelova (digital erklæring av farskap) Behandlet
18. mai 2020 Representantforslag om solidaritet med Hellas og hjelp til barn som er i flyktningleirer Behandlet
18. mai 2020 Representantforslag om å evakuere barn og sårbare flyktninger fra Hellas til Norge og å støtte og bidra til den humanitære løsningen varslet av den tyske regjeringen Behandlet
11. mai 2020 Representantforslag om å lovfeste at det skal gjennomføres helseundersøkelse av barns somatiske og psykiske helse i forbindelse med alle omsorgsovertakelser Behandlet
23. mar 2020 Representantforslag om lukket fritids- og undervisningsopplegg med overnatting i trossamfunn Behandlet
3. feb 2020 Meddelelse fra stortingsrepresentant Solfrid Lerbrekk i Stortingets møte 15. januar 2020 om at hun trekker tilbake forslag om umiddelbar innføring av fortsatt rett til pleiepenger i perioden etter barnets død, jf. Dokument 8:11 L (2019-2020) Behandlet
13. jan 2020 Representantforslag om en forpliktende handlingsplan mot vold og trusler med kniv Behandlet
16. des 2019 Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019-2024) Behandlet
2. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
2. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Barne- og familiedepartementet Behandlet
2. des 2019 Endringer i passloven og ID-kortloven (utstedelse og nektelse av reisedokumenter til mindreårige mv.) Behandlet
11. nov 2019 Representantforslag om umiddelbar innføring av fortsatt rett til pleiepenger i perioden etter barnets død Trukket
11. nov 2019 Representantforslag om at regjeringen må legge fram konkrete forslag og en tidsplan for at alle norske skoler blir dysleksi- og dyskalkulivennlige Behandlet
16. jun 2019 Representantforslag om å legge til rette for at alle norske barn av foreldre med IS-tilknytning kan komme til Norge, samt sikre god barnefaglig oppfølging etter hjemkomst til Norge Behandlet
13. jun 2019 Representantforslag om kulturskolen for alle Behandlet
12. jun 2019 Folkehelsemeldinga. Gode liv i eit trygt samfunn Behandlet
5. jun 2019 Representantforslag om å innfri klimastreikernes krav Behandlet
5. jun 2019 Representantforslag om å redusere kropps- og skjønnhetspress blant unge Behandlet
8. mai 2019 Representantforslag om å sikre hjelp og beskyttelse til barnebruder som varsler om overgrep, slik at de ikke mister oppholdstillatelse og rettigheter Behandlet
8. mai 2019 Lov om arv og dødsboskifte (arveloven) Behandlet
8. apr 2019 Representantforslag om å beskytte, fremme støtte og øke forekomsten av amming Behandlet
1. apr 2019 Representantforslag om rett til meningsfull fritid for all ungdom Behandlet
27. mar 2019 Representantforslag om sterkere samarbeid mellom barne- og ungdomspsykiatrien og skolehelsetjenesten Behandlet
25. mar 2019 Representantforslag om tilbud om en likeverdig skolefritidsordning for barn og ungdom med særskilte behov Behandlet
4. feb 2019 Representantforslag om å utrede og utarbeide forslag til lovhjemmel slik at kommuner som ønsker det kan forsøke en ordning med obligatorisk innkalling til MMR-vaksinering. Behandlet
16. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Barne- og likestillingsdepartementet Behandlet
9. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
3. des 2018 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
21. nov 2018 Representantforslag om skolegang for ungdom med endelig avslag på asylsøknad Behandlet
30. mai 2018 Representantforslag om behovet for evaluering av seksårsreformen med sikte på å innrette skolen slik at den bedre ivaretar behovene til de yngste elevene Behandlet
30. mai 2018 Representantforslag om evaluering av seksårsreformen og en skolestart på barns premisser Behandlet
28. mai 2018 Representantforslag om tiltak mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold Behandlet
28. mai 2018 Representantforslag om å iverksette konkrete og forpliktene tiltak mot vold og overgrep mot barn Behandlet
23. mai 2018 Representantforslag om åtte tiltak for å sikre trygg fødselsomsorg Behandlet
23. mai 2018 Representantforslag om tiltak for å sikre mor og barn ei fagleg god barselomsorg og hindre uforsvarlege kutt i liggjetid på sjukehus etter fødsel Behandlet
6. mai 2018 Samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon av 25. oktober 2007 om beskyttelse av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk Behandlet
9. apr 2018 Representantforslag om tiltak for å ivareta barns personvern Behandlet
5. mar 2018 Endringer i barnevernloven mv. (bedre rettssikkerhet for barn og foreldre) Behandlet
5. mar 2018 Representantforslag om endring i ekteskapsloven (forby barneekteskap i Norge) Behandlet
5. mar 2018 Representantforslag om rettferdig og fattigdomsbekjempende barnetrygd Behandlet
5. mar 2018 Endringer i barnelova og straffeloven mv. (bedre rettsvern for barn mot vold og overgrep) Behandlet
28. feb 2018 Representantforslag om beredskapsteam for økt innsats mot mobbing Behandlet
26. feb 2018 Representantforslag om å ta nye initiativ for å sikre at barn ikke skal måtte bo på sykehjem i strid med barnets beste og foreldrenes ønske Behandlet
31. jan 2018 Representantforslag om endring av botidskravet for rett til kontantstøtte Behandlet
17. jan 2018 Representantforslag om å innføre rimelighetsvilkår for internflukt i utlendingsloven, sikre reelle barnefaglige vurderinger mv. Behandlet
17. jan 2018 Representantforslag om å innføre rimelighetsvilkår for internflukt i utlendingsloven, sikre reelle barnefaglige vurderinger mv. Behandlet
11. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kulturdepartementet Behandlet
11. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
10. des 2017 Representantforslag om å sikre økonomisk trygghet for foreldre til alvorlig syke barn gjennom pleiepengeordningen Behandlet
10. des 2017 Representantforslag om å sikre økonomisk trygghet for foreldre til alvorlig syke barn gjennom pleiepengeordningen Behandlet
6. des 2017 Representantforslag om å innføre en ordning som sikrer elever på 1.-10. trinn minst én time fysisk aktivitet hver dag Behandlet
6. des 2017 Meddelelse fra Aasrud 16.11 om tilbaketrekking av forslag fra Lauvås, Gåsemyr Staalesen, Asphjell, Henriksen og seg selv om innføring av sårbarhetskriterier ved vurderingen av midlertidig opphold i asylsaker til enslige mindreårige. jf. Dok. 8:52 S Behandlet
6. nov 2017 Representantforslag om innføring av sårbarhetskriterier ved vurderingen av midlertidig opphold i asylsaker til enslige mindreårige Trukket
19. jun 2017 Representantforslag om bedre vilkår for enslige mindreårige asylsøkere Behandlet
19. jun 2017 Representantforslag om å styrke oppfølgingen i reetableringsfasen for personer utsatt for vold i nære relasjoner Behandlet
18. jun 2017 Representantforslag om en helhetlig plan for autisme Behandlet
14. jun 2017 Representantforslag om utvidet lagringsplikt av IP-adresser for å beskytte barn mot overgrep Behandlet
13. jun 2017 Representantforslag om styrket innsats mot at barn utnyttes i menneskehandel Behandlet
13. jun 2017 Representantforslag om å styrke arbeidet mot voldtekt Behandlet
12. jun 2017 Representantforslag om flere tiltak for å beskytte barn mot pornografi Behandlet
12. jun 2017 Representantforslag om helsehjelp til papirløse migranter Behandlet
7. jun 2017 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 92/2017 av 5. mai 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 1901/2006 om legemidler til barn mv. Behandlet
7. jun 2017 Endringar i pasient- og brukarrettslova, helsepersonellova m.m. (styrking av rettsstillinga til barn ved yting av helse- og omsorgstenester m.m.) Behandlet
7. jun 2017 Endringer i legemiddelloven og patentloven (legemidler til barn) Behandlet
1. jun 2017 Representantforslag om å etablere alternativer til å fengsle barn i forbindelse med uttransportering etter utlendingsloven Behandlet
31. mai 2017 Representantforslag om poliklinisk tilpasning av aktivitetshjelpemidler for barn og oppfølging på avstand Behandlet
31. mai 2017 Representantforslag om innføring av obligatorisk helsekontroll på helsestasjonene og senere gjennom skolehelsetjenesten for barn i alderen null til ti år, der kommunene plikter til å følge opp barn som ikke møter til helsekontroll Behandlet
22. mai 2017 Representantforslag om nye tiltak for å fremme likestilling Behandlet
21. mai 2017 Representantforslag om å innføre fylkesvise eller regionale mobbeombud Behandlet
14. mai 2017 Representantforslag om bedre helsehjelp til barn i barnevernet Behandlet
10. mai 2017 Representantforslag om å innføre en økonomisk sikkerhet og forutsigbarhet for fosterforeldre som mottar ytelser fra Nav Behandlet
10. mai 2017 Representantforslag om å sikre at fosterhjemsgodtgjørelse ikke gir tap av trygdeytelser for fosterforeldre ved sykdom eller arbeidsløshet Behandlet
3. mai 2017 Endringer i barnelova (barnebidrag og bidrag etter fylte 18 år) Behandlet
24. apr 2017 Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021) Behandlet
17. apr 2017 Endringer i folketrygdloven mv. (pleiepenger ved pleie av syke barn) Behandlet
5. apr 2017 Representantforslag om lavterskel psykisk helsetilbud i alle kommuner Behandlet
6. mar 2017 Endringer i barnelova mv. (likestilt foreldreskap) Behandlet
30. jan 2017 Individklageordningene til FNs konvensjoner om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, barnets rettigheter og rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandlet
16. jan 2017 Representantforslag om et nasjonalt kompetansesenter for ungdomsarbeid, ungdomsmedvirkning og ungdomsinformasjon Behandlet
13. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
13. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Barne- og likestillingsdepartementet Behandlet
7. des 2016 Representantforslag om å åpne havet for ungdomsfiske hele året Behandlet
1. des 2016 Representantforslag om personvern for barn og ungdom Behandlet
28. nov 2016 Representantforslag om tiltak for å skaffe mer kunnskap og forebygge langvarig sykdomsutbrudd av mononukleose/kyssesyke blant ungdom Behandlet
21. nov 2016 Representantforslag om å endre skolefritidsordningen til en aktiv fritidsordning og styrke kvaliteten i tilbudet Behandlet
14. nov 2016 Representantforslag om nye og mer treffsikre metoder for alderstesting av barn som søker asyl Behandlet
15. jun 2016 Fra mottak til arbeidsliv - en effektiv integreringspolitikk Behandlet
12. jun 2016 Familien - ansvar, frihet og valgmuligheter Behandlet
8. jun 2016 Endringar i barnelova m.m. (oppheving av tidsfristar i farskapssaker m.m.) Behandlet
8. jun 2016 Representantforslag om en helhetlig opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse Behandlet
8. jun 2016 Representantforslag om nye tiltak for å sikre hjelp og støtte til flerlingfamiliene Behandlet
6. jun 2016 Representantforslag om å forebygge kroppspress hos barn og unge Behandlet
30. mai 2016 Endringer i barnetrygdloven (barnetrygd ved opphold i utlandet) Behandlet
29. mai 2016 Lov om endring av juridisk kjønn Behandlet
11. mai 2016 Endringer i forvaltningsloven (forbud mot bruk av barn som tolk) Behandlet
11. mai 2016 Lov om informasjonstilgang m.m. for Barnevoldsutvalget Behandlet
11. mai 2016 Endringer i straffeloven og straffeprosessloven (personforfølgelse, forberedelse til tvangsekteskap mv.) Behandlet
11. apr 2016 Representantforslag om å innføre prosjektet "Livsmestring i skolen" på skolens ungdomstrinn Behandlet
14. mar 2016 Representantforslag om tiltak for å forbedre omsorgssituasjonen for enslige mindreårige asylsøkere Behandlet
11. jan 2016 Representantforslag om et felles løft for god integrering Behandlet
11. jan 2016 Representantforslag om å utarbeide en egen Barnas transportplan Behandlet
8. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
8. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kulturdepartementet Behandlet
6. des 2015 Endringer i sosialtjenesteloven (økonomisk stønad til barnefamilier) Behandlet
6. des 2015 Endringer i barnebortføringsloven, barnevernloven, straffeloven 2005 og rettshjelploven (internasjonal barnebortføring) Behandlet
6. des 2015 Representantforslag om barnefattigdom Behandlet
25. nov 2015 Endringer i skadeserstatningsloven mv. (standardisert inntektstaperstatning til barn) Behandlet
23. nov 2015 Representantforslag om lovfesting av ungdomsråd Behandlet
15. jun 2015 Folkehelsemeldingen. Mestring og muligheter Behandlet
10. jun 2015 Endringer i folketrygdloven mv. (stønader til enslig mor eller far og tilleggsstønader til tiltaksdeltakere) Behandlet
10. jun 2015 Lov om gjennomføring av konvensjon 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn, og endringer i enkelte andre lover Behandlet
10. jun 2015 Samtykke til ratifikasjon av konvensjon 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn Behandlet
18. mai 2015 Om utsendelse av lengeværende asylbarn og justis- og beredskapsministerens opplysningsplikt etter Grunnloven § 82 Behandlet
29. apr 2015 Representantforslag om at lengeværende asylbarn som er sendt ut i perioden 1. januar 2014 og fram til dags dato 18. desember 2014, må få prøvd saken sin på nytt etter nytt regelverk Behandlet
29. apr 2015 Representantforslag om umiddelbart å sikre at praksis for afghanske barnefamilier som henvises til internflukt, er i tråd med og følger UNHCRs og Utlendingsdirektoratets (UDIs) anbefalinger Behandlet
27. apr 2015 Representantforslag om tiltak for å forhindre barnearbeid og uverdige arbeidsforhold Behandlet
23. mar 2015 Representantforslag om bedre svømmeundervisning i grunnskolen Behandlet
23. mar 2015 Representantforslag om ein handlingsplan for å styrkja symjeferdigheitane hjå born og unge Behandlet
15. des 2014 Riksrevisjonens undersøking av barnefattigdom Behandlet
11. des 2014 Representantforslag om endring i § 3 i lov om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven) (kriminalomsorgens ansvar for å ivareta barn av domfelte/innsatte mv.) Behandlet
9. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
9. des 2014 Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv. Behandlet
7. des 2014 Endringar i folketrygdlova og einskilde andre lover (samleproposisjon) Behandlet
24. nov 2014 Endringer i utlendingsloven (utvidelse av fremstillingsfristen ved pågripelse m.m.) Behandlet
10. nov 2014 Representantforslag om norsk tiltredelse til barnekonvensjonens tredje tilleggsprotokoll Behandlet
20. okt 2014 Den Norske Nobelkomité meddeler at Nobels fredspris for 2014 er tildelt Kailash Satyarthi og Malala Yousafzay Behandlet
15. jun 2014 Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (rett til brukerstyrt personlig assistanse) Behandlet
15. jun 2014 Lov om rituell omskjæring av gutter Behandlet
15. jun 2014 Endringar i utlendingsloven (politiattest ved tilsetjing i mottak) Behandlet
9. jun 2014 Representantforslag om umiddelbar stans av utsendelser av lengeværende asylbarn i påvente av nytt regelverk Behandlet
19. mai 2014 Endringer i folketrygdloven (reduksjon av mødrekvoten og fedrekvoten) Behandlet
12. mai 2014 Grunnlovsforslag om grunnlovfesting av sivile og politiske menneskerettigheter (unntatt romertallene X og XXIV) Behandlet
17. mar 2014 Endringer i adopsjonsloven mv. Behandlet
15. des 2013 Tilbaketrekning av Prop 184 L (2012-2013) Endringer i folketrygdloven (forenklinger i foreldrepengeordningen) Behandlet
15. des 2013 Tilbaketrekning av Prop. 198 L (2012-2013) Endringar i forskotteringsloven, folketrygdloven og arbeidsmiljøloven (samleproposisjon hausten 2013) Behandlet
9. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
19. jun 2013 Representantforslag om å styrke pasientrettighetene for sårbare pasientgrupper Behandlet
18. jun 2013 Representantforslag om handlingsplan for bedre foreldresamarbeid etter samlivsbrudd Behandlet
17. jun 2013 Representantforslag om tiltak for å bekjempe fattigdom i Norge Behandlet
17. jun 2013 Representantforslag om tiltak mot barnefattigdom i Norge Behandlet
9. jun 2013 Endringer i barnehageloven (politiattest m.m.) Behandlet
5. jun 2013 Endringer i barnelova (farskap og morskap) Behandlet
5. jun 2013 Endringer i barnelova (barneperspektivet i foreldretvister) Behandlet
3. jun 2013 Representantforslag om tiltak for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandlet
29. mai 2013 Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner. Det handler om å leve Behandlet
6. mai 2013 Endringar i folketrygdlova (utviding av stønadsperioden for foreldrepengar mv.) Behandlet
28. apr 2013 Representantforslag om barns beste i asylpolitikken Behandlet
17. mar 2013 Endringer i skatteloven (om skatt av formue og inntekt) Behandlet
18. feb 2013 Endringer i vergemålsloven mv. Behandlet
18. feb 2013 Midlertidig lov om overføring av foreldreskap for barn i Norge født av surrogatmor i utlandet mv. Behandlet
18. feb 2013 Representantforslag om styrking av familievernet Behandlet
11. feb 2013 Representantforslag om å sikre bedre rettigheter til pleiepenger for pårørende med alvorlig syke barn Behandlet
16. des 2012 Representantforslag om fritak for formuesbeskatning for formue som forvaltes av Overformynderiet Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
28. nov 2012 Representantforslag om ratifikasjon av tilleggsprotokoll til FNs barnekonvensjon Behandlet
19. nov 2012 Barn på flukt Behandlet
30. mai 2012 Representantforslag om å gjøre "Barnas transportplan" til en integrert del av Nasjonal transportplan Behandlet
21. mar 2012 Endringer i personopplysningsloven Behandlet
21. mar 2012 Endringar i straffelova mv. (internasjonal barnebortføring mv.) Behandlet
18. mar 2012 Endringar i utlendingsloven, åremål Behandlet
18. mar 2012 Endringer i statsborgerloven Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
4. des 2011 Endringer i utlendingsloven m.m. (høring av barn mv.) Behandlet
15. jun 2011 Representantforslag om å iverksette en handlingsplan mot jødehat i Norge Behandlet
30. mai 2011 Representantforslag om en endring av barneloven for foreldres plikt til å betale tilskudd for myndige barn som flytter ut av hjemmet Behandlet
22. mai 2011 Representantforslag om oppholdstid og åpningstider i barnehagen Behandlet
1. mai 2011 Representantforslag om tiltak for å sikre større handlingsrom og forutsigbarhet for barne- og ungdomsfrivilligheten Behandlet
14. mar 2011 Representantforslag om bruk av hijab i barneskolen Behandlet
13. des 2010 Endringar i statsbudsjettet 2010 Behandlet
13. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
7. jun 2010 Endringer i straffeloven 1902 mv. Behandlet
7. jun 2010 Endringer i bidragsinnkrevingsloven og barneloven Behandlet
10. mai 2010 Representantforslag om kvinners/mors informasjonsplikt om barnefar og strafferettslige endringer i barneloven Behandlet
28. apr 2010 Representantforslag vedrørende norske myndigheters håndtering av saker om barnebortføring Behandlet
22. mar 2010 Oversendelsesforslag om konkrete tiltak mot samværssabotasje. Behandlet
18. mar 2010 Representantforslag om tiltakspakke for å begrense og bekjempe fattigdom blant barn Behandlet
8. mar 2010 Representantforslag om tiltak for barn som har nedsatt funksjonsevne og deres familier Behandlet
8. mar 2010 Endringer i barnelova mv. Behandlet
3. mar 2010 Representantforslag om innføring av obligatorisk dødsstedsundersøkelse ved alle tilfeller av plutselig og uventet spedbarnsdød Behandlet
1. mar 2010 Representantforslag om plan for livshjelp Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
14. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
7. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
2. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet