Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Høyre For å styrke selveierdemokratiet vil Høyre styrke ordningen med Boligsparing for ungdom (BSU) betydelig. Partiprogram BANKER SKATTEFRADRAG
2009-2013 Høyre For å styrke selveierdemokratiet vil Høyre styrke skattefordelen ved privat pensjonssparing. Partiprogram BANKER SKATTEFRADRAG
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil øke sparebankenes adgang til å disponere overskudd til gaver til allmennyttige formål for å styrke frivillige organisasjoners inntektsgrunnlag. Partiprogram BANKER KULTUR
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha et desentralisert bank- og finansvesen i hele landet. Sparebankene må få gode rammevilkår blant annet med grunnfondsbevis som egenkapitalinstrument for å unngå oppkjøp og sentralisering. Partiprogram BANKER DISTRIKTSPOLITIKK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil heve grensen for maksimalt sparebeløp i BSU-ordningen til 225 000 kroner. Partiprogram BANKER SKATTEFRADRAG
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil øke grensen for individuell pensjonssparing med skattefordel til 40 000 kroner hvert år. Partiprogram BANKER SKATTEFRADRAG
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil øke grensene for samlet sparebeløp og maksimalt årlig sparebeløp i BSU- ordningen. Partiprogram BANKER SKATTEFRADRAG
2009-2013 Venstre Venstre vil øke beløpsgrensene i Boligsparing for ungdom (BSU)-ordningen. Partiprogram BANKER SKATTEFRADRAG
2009-2013 Venstre Venstre vil endre statens obligasjonsfond til et statlig obligasjonsinstitutt som forvaltes av Statens pensjonskasse og som kapitaliseres med 100 mrd. kroner. Partiprogram BANKER FINANSER STATSLÅN
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre adgang til såkalt konkursbeskyttelse etter modell av USAs «Chapter 11». Partiprogram BANKER NÆRINGSLIV
2009-2013 Venstre Venstre vil fusjonere bank-delen av Husbanken med en annen offentlig bank, for eksempel Kommunalbanken AS. Partiprogram BANKER HUSBANKEN
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre en norsk modell for hjemkjøp, hvor leid bolig kan nedbetales gjennom husleie og på sikt bli eid bolig... Partiprogram BANKER BOLIGSAKER
2009-2013 Venstre Venstre vil sikre flere tilgang til startlån, blant annet ved å utvide nedbetalingstiden fra 20 til 30 år. Partiprogram BANKER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at banksektoren fungerer stabiliserende på økonomien. Partiprogram BANKER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre et gjeldsregister og forsterke bankenes frarådingsplikt ved utlån av store pengesummer. Partiprogram BANKER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil videreutvikle startlånordningen med fleksibel avdragstid, slik at flere får muligheten til startlån, og vi vil endre vilkårene for låneordningen slik at også studenter får adgang til den. Partiprogram BANKER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil forsvare innskuddsgarantien for bankinnskudd i norske banker. Regjeringserklæring BANKER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil videreutvikle Startlån-ordningen slik at flere unge får mulighet til å eie egen bolig. Regjeringserklæring BANKER BOLIGSAKER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for strengere regulering av bank- og finansnæringen i Norge og internasjonalt. Partiprogram BANKER FINANSER NÆRINGSLIV
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre et veiledende egenkapitalkrav på 10 prosent ved kjøp av bolig, men la bankene få utøve skjønn ved lånetilsagn bl.a. basert på utsikter til framtidig inntekt. Partiprogram BANKER BOLIGSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sikre et uavhengig, effektivt og kompetent kredittilsyn. Partiprogram BANKER FINANSER NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil heve grensen for sparing gjennom BSU-ordningen. Partiprogram BANKER FINANSER NÆRINGSLIV SKATTEFRADRAG
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne egenkapitalkravet for boliglån. Partiprogram BANKER FINANSER NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne dagens dokumentavgift. Partiprogram AVGIFTER BANKER NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne lov om eiendomsskatt. Partiprogram BANKER BOLIGSAKER FINANSER GRUNNLOVEN NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre rammebetingelser som muliggjør et desentralisert bank- og finansvesen i hele landet. Partiprogram BANKER FINANSER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil skjerpe egenkapitalkravene til banker og finansinstitusjoner og bedre systemet for bankkriseløsning. Partiprogram BANKER FINANSER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil nasjonalisere kriserammede banker for så eventuelt å privatisere/dele dem igjen senere, heller enn å redde dem med subsidierte redningspakker. Partiprogram BANKER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil begrense størrelsen på banker og andre finansinstitusjoner, og heller legge til rette for flere lokale og målrettede alternativer, deriblant de etisk og sosialt orienterte bankene. Partiprogram BANKER FINANSER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil regulere utlånsvilkårene til banker og boligselskap strammere, slik at det ikke gis større lån enn folk makter å betale ned. Partiprogram BANKER FINANSER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke ordningen med Boligsparing for ungdom (BSU). Regjeringserklæring BANKER BOLIGSAKER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil praktisere egenkapitalkravet på en fleksibel måte slik at det hensyntar boligkjøpers betalingsevne. Regjeringserklæring BANKER BOLIGSAKER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre rammebetingelser som muliggjør et desentralisert bank- og finansvesen i hele landet. Partiprogram BANKER DISTRIKTSPOLITIKK FINANSER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprette et gjeldsregister som gjør det mulig for bankene å spore at en forbruker for eksempel har tatt opp forbrukslån for å dekke egenkapitalen sin. Partiprogram BANKER FINANSER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre strengere reguleringer av markedsføringen av kredittkort, forbrukslån og lignende. Partiprogram BANKER FORBRUKERSAKER SAMFERDSEL
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne det statlige egenkapitalkravet for boliglån. Partiprogram BANKER BOLIGSAKER STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil øke beløpsgrensen for hvor mye man kan spare i mindreårige barns navn. Partiprogram BANKER BARN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre en ansvarlig utlånspraksis fra finansinstitusjoner i Norge, og begrense muligheten for privatpersoner til å pådra seg uhåndterlig usikret gjeld. Partiprogram BANKER FINANSER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil jobbe for felles europeiske løsninger for bedre forbrukervern, blant annet et nytt gjeldsregister og skjerpede krav til markedsføring av kreditt. Partiprogram BANKER FORBRUKERSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre langsiktig og forutsigbar drift av genbankene. Partiprogram BANKER FINANSER
2017-2021 Venstre Venstre vil åpne for at bankene kan utøve mer skjønn i vurderingen av om egenkapitalkravet er oppnådd ved søknad om lån. Partiprogram BANKER BOLIGSAKER FINANSER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre startlån til vanskeligstilte. Partiprogram BANKER BOLIGSAKER FINANSER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil kreve at kontonummer blir personlig og følger kunden, ikke banken, slik at det blir enklere å bytte bank. Partiprogram BANKER FINANSER
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge inntar en pådriverrolle for å gjenoppta Doha-forhandlingene. Partiprogram BANKER FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil at Verdensbankens investeringer i større grad vris mot prosjekter som har miljø og klima i fokus. Partiprogram BANKER FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil at Norge øker sitt bidrag til Verdensbanken med den hensikt å øke bankens kapital til bruk i miljø- og klimasaker. Partiprogram BANKER FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for en internasjonal gjeldsslettemekanisme for behandling av illegitim gjeld og for et bindende internasjonalt regelverk for ansvarlig långivning. Partiprogram BANKER FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke kontrollen over finansnæringen og bankene, og intensivere kampen mot skatteparadis. Partiprogram BANKER FINANSER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil etablere en selvfinansierende tilskuddsordning der Husbanken kan gå inn med en eierandel i boliger tilsvarende egenkapitalkravet, som medfinansiering til låntakere som har betalingsevne, men mangler egenkapital. Partiprogram BANKER BOLIGSAKER FINANSER HUSBANKEN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Husbanken må gjenreises som en motor i sosial boligpolitikk og lånerammen må utvides blant annet ved å igjen åpne for at førstegangsetablerere kan få startlån. Ungdom skal også være en av Husbankens prioriterte målgrupper. Partiprogram BANKER BOLIGSAKER FINANSER HUSBANKEN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil fremme leie-til-eie-modeller for bolig. Alle kommuner bør tilby en form for leie til eie, og det må utarbeides egne tilskudd til dette fra Husbanken. Partiprogram BANKER BOLIGSAKER FINANSER HUSBANKEN LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil støtte nyetablering av næringsvirksomhet ved å gi gunstige etableringslån og andre incentiver i oppstartsfasen. Partiprogram BANKER FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil demokratisere og flytte makt fra Verdensbanken og IMF. Vi vil endre på måten stemmer fordeles på, for å gi fattige land økt innflytelse. Samtidig vil vi styrke FN og støtte alternative finansinstitusjoner. Partiprogram BANKER FINANSER FN INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at lån fra IMF og Verdensbanken ikke skal kunne kobles til krav om privatisering, kutt i offentlige tjenester, eller liberalisering av økonomien som et vilkår for å gi slike lån. Partiprogram BANKER FINANSER ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at alle unge skal kunne få seg et hjem. Førstegangskjøpere skal sikres billigere lån. Det skal være rimelige kvalitetsboliger til leie for de som trenger det, inkludert ordninger for leie til eie som gjør leid bolig til eid bolig på sikt. Partiprogram BANKER BOLIGSAKER FINANSER
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre gode og målrettede ordninger for bostøtte og målrettede startlån for dem som trenger det mest. Partiprogram BANKER BOLIGSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre egen valuta og pengepolitikk under nasjonal kontroll. Partiprogram BANKER FINANSER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil grunnlovsfeste den norske krona. Partiprogram BANKER FINANSER GRUNNLOVEN STATSFORFATNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge vekt på at reguleringen av norsk banksektor ikke påfører mindre banker unødige regulatoriske krav. Partiprogram BANKER FINANSER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre det norske Finanstilsynet selvstendighet i sin virksomhet. Partiprogram BANKER FINANSER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil skille forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (NBIM) ut fra Norges Bank og etablere et eget styre. En årlig stortingsmelding om fondets virksomhet og strategi skal legges fram og behandles av Stortinget. Partiprogram BANKER FINANSER NORGES BANK STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at en størst mulig andel av at Statens Pensjonsfond Utland investeringsaktiviteter skal styres fra Norge. Partiprogram BANKER FINANSER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil åpne for at Statens Pensjonsfond Utland kan investere i infrastruktur innenlands. Partiprogram BANKER FINANSER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil flytte deler av at Statens Pensjonsfond Utlands administrasjon ut av Oslo. Partiprogram BANKER FINANSER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil utrede muligheten for at mindre deler av kapitalen til Statens Pensjonsfond Utland kan brukes til å støtte at selskaper staten allerede er medeier i. Partiprogram BANKER FINANSER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil forebygge skadelig spekulasjon og utlånsvirksomhet gjennom strengere regulering av banker og finansinstitusjoner. Partiprogram BANKER FINANSER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil beskytte folk mot gjeldsfeller blant annet gjennom å innføre rentetak på forbrukslån og innføre nye restriksjoner på markedsføring av slike lån. Partiprogram BANKER FORBRUKERSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utrede en ordning der långivere pålegges å involvere økonomisk rådgiver på NAV eller lignende ved langvarig ubetalt gjeld for privatpersoner. Partiprogram BANKER FORBRUKERSAKER
2017-2021 Rødt Rødt vil opprette en samfunnsbank som ikke driver spekulasjon i finansmarkedene, som tilbyr lån til personer på forsvarlige vilkår og sikrer god kapitaltilgang til samfunnsnyttige formål i Norge som statsbankene i dag ikke dekker. I tillegg må reglene for kommersielle banker strammes inn, blant annet med tak på rentenivå på forbrukslån og maksgrense for rentemargin for boliglån. Partiprogram BANKER
2017-2021 Rødt Rødt vil legge om BSU-ordninga (Boligsparing for Ungdom) ved å redusere maksbeløpet og knytte ordninga utelukkende til førstegangskjøp. Partiprogram BANKER BOLIGSAKER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere om det bør være en øvre grense for effektiv rente på usikrede forbrukslån. Regjeringserklæring BANKER FORBRUKERSAKER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere tiltak som kan gjøre det enklere å bytte bank, herunder mulighet for at kontonummer følger kunden, ikke banken. Regjeringserklæring BANKER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere ytterligere innstramninger i adgangen til å yte forbrukslån. Regjeringserklæring BANKER

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
17. des 2020 Endringer i verdipapirhandelloven og regnskapsloven mv. (periodisk rapportering og direktivgjennomføring) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutninger nr. 293/2015 og nr. 39/2016 om innlemmelse av direktiv 2013/34/EU og direktiv 2014/95/EU Til behandling
13. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Samferdselsdepartementet Behandlet
11. des 2020 Innst. 5 S Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2021 Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2021 Behandlet
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2021 Behandlet
23. nov 2020 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutninger om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om kredittavtaler for forbrukere i forbindelse med fast eiendom til boligformål (boliglåndirektivet) og delegert kommisjonsforordning (EU) Behandlet
23. nov 2020 Lov om finansavtaler (finansavtaleloven) om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om kredittavtaler for forbrukere i forbindelse med fast eiendom til boligformål (boliglåndirektivet) og delegert kommisjonsforordning (EU) Behandlet
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
4. jun 2020 Finansmarkedsmeldingen 2020 Behandlet
20. mar 2020 Lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter, lov om Statens obligasjonsfond,lov om endring i skattebetalingsloven og vedtak om endring i stortingsvedtak om mva. for budsjettåret 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Samferdselsdepartementet Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
5. des 2019 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2020 Behandlet
4. des 2019 Skatter, avgifter og toll 2020 Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 Behandlet
3. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
11. nov 2019 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning om formidlingsgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner Behandlet
13. jun 2019 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 79/2019 og nr. 78/2019 av 29/3-2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2013/36/EU (CRD IV) og forordning 575/2013/EU (CRR), og direktiv 2014/65/EU (MiFID II) og forordning 600/2014/EU (MiFR) Behandlet
13. jun 2019 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om tiltak for å hindre at finanssystemet brukes til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme mv. Behandlet
11. jun 2019 Finansmarkedsmeldingen 2019 Behandlet
18. feb 2019 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og omstrukturering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak mv. (krisehåndteringsdirektivet) Behandlet
18. feb 2019 Lov om verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør mv. (verdipapirsentralloven) Behandlet
18. des 2018 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2019 Behandlet
17. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Samferdselsdepartementet Behandlet
11. des 2018 Skatter, avgifter og toll 2019 Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 Behandlet
10. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
10. jun 2018 Finansmarkedsmeldingen 2018 Behandlet
13. mai 2018 Ny forskrift for pengepolitikken Behandlet
5. mar 2018 Lov om Bankenes sikringsfond og lov om endringer i finansforetaksloven mv. (innskuddsgaranti og krisehåndtering av banker) Behandlet
19. des 2017 Innst. 5 S Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland Behandlet
13. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2018 Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts - og tollinntekter 2018 Behandlet
6. jun 2017 Lov om gjeldsinformasjon ved kredittvurdering av privatpersoner (gjeldsinformasjonsloven) Behandlet
3. apr 2017 Representantforslag om å lukke gjeldsfeller Behandlet
19. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
16. des 2016 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2017 Behandlet
16. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Samferdselsdepartementet Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
12. jun 2016 Samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTA Behandlet
2. jun 2016 Finansmarkedsmeldingen 2015 Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
14. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
13. des 2015 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2016 Behandlet
13. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Samferdselsdepartementet Behandlet
9. des 2015 Samtykke til ratifikasjon av avtale av 29. juni 2015 om opprettelse av Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur (AIIB) Behandlet
4. jun 2015 Finansmarknadsmeldinga 2014 Behandlet
4. jun 2015 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) om tekniske krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro Behandlet
25. mar 2015 Lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) Behandlet
15. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Samferdselsdepartementet Behandlet
14. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
14. des 2014 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2015 Behandlet
3. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
2. jun 2014 Finansmarknadsmeldinga 2013 Behandlet
17. mar 2014 Endringer i gjeldsordningsloven og dekningsloven mv. Behandlet
18. des 2013 Innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 924/2009 om betalinger på tvers av landegrensene, og forordning (EU) nr. 260/2012 om tekniske krav til kredittoverføringer Behandlet
16. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Samferdselsdepartementet Behandlet
15. des 2013 Tilbaketrekning av Prop. 195 L (2012-2013) Endringer i tinglysingsloven mv. (registrering av gjeld) Behandlet
12. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (Innst. 5 S) Behandlet
12. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (Tilfeldige utgifter og inntekter, Finansadministrasjon, Utbytte, garantier, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
4. des 2013 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2014 Behandlet
4. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
12. jun 2013 Finansmarknadsmeldinga 2012 Behandlet
3. jun 2013 Endringer i finansieringsvirksomhetsloven og verdipapirhandelloven (nye kapitalkrav mv.) Behandlet
17. des 2012 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om kredittvurderingsbyråer Behandlet
13. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (finansadministrasjon, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
9. des 2012 Endringer i finanstilsynsloven, banksikringsloven og foretakspensjonsloven Behandlet
5. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
5. des 2012 Endringar i statsbudsjettet 2012 under Samferdselsdepartementet Behandlet
26. nov 2012 Rammeoverføringer, utbytte og tilfeldige utgifter og inntekter 2013 Behandlet
12. jun 2012 Representantforslag om kompliserte spareprodukter, klageorgan og Finanstilsynets rolle Behandlet
11. jun 2012 Endringer i bokføringsloven, verdipapirhandelloven, eiendomsmeglingsloven m.m. Behandlet
11. jun 2012 Finansmarknadsmeldinga 2011 Behandlet
10. jun 2012 Tilbud av grunnleggende banktjenester gjennom Posten Norge AS’ ekspedisjonsnett Behandlet
23. mai 2012 Representantforslag om bedre tilrettelegging for førstegangsetablerere i boligmarkedet Behandlet
29. feb 2012 Representantforslag om forbedring av ordningen med boligsparing for ungdom (BSU) Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet 2012 (finansadministrasjonen, GIEK, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
6. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
23. nov 2011 Rammeoverføringer, Skatte-, avgifts- og tollvedtak, utbytte mv. 2012 Behandlet
9. nov 2011 Endringer i betalingssystemloven og finansieringsvirksomhetsloven mv. Behandlet
15. jun 2011 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 120/2010 (adgangen til å starte opp og utøve virksomhet somutsteder av elektroniske penger) Behandlet
15. jun 2011 Finansmarknadsmeldinga 2010 Behandlet
4. apr 2011 Representantforslag om 20 tiltak for å motvirke ny finanskrise Behandlet
21. feb 2011 Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen om betalingssystem og i oppgjerssystem for verdipapir Behandlet
14. des 2010 Bevilgninger på statsbudsjettet for 2011 Behandlet
7. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
7. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
24. nov 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
16. jun 2010 Finansmarknadsmeldinga 2009 Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
9. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
25. nov 2009 Skatte-, avgifts- og tollvedtak for 2010 Behandlet
16. nov 2009 DnB NOR ASA - Statlig deltakelse i kapitalforhøyelse Behandlet