Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil holde de samlede skattene og avgiftene på samme nivå som i dag. Partiprogram AVGIFTER SKATTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil beholde differensiert arbeidsgiveravgift. Partiprogram AVGIFTER DISTRIKTSPOLITIKK
2009-2013 Høyre For å styrke videregående opplæring vil Høyre fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger for å øke antallet lærlingeplasser. Partiprogram AVGIFTER VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Høyre For å styrke norsk konkurranseevne vil Høyre sikre at avkastningen fra Pensjonsfondet i større grad brukes til samferdsel, forskning og utvikling og til vekstfremmende skatte- og avgiftslettelser. Partiprogram AVGIFTER FINANSER SKATTER
2009-2013 Høyre For å gjøre det mer lønnsomt å jobbe vil Høyre redusere det høye norske avgiftsnivået. Partiprogram AVGIFTER
2009-2013 Høyre For å gjøre det lettere å drive bedrifter og å skape nye arbeidsplasser vil Høyre fjerne arveavgiften. Partiprogram AVGIFTER FAMILIE
2009-2013 Høyre For å få god og aktiv konkurranse i markedet vil Høyre heve grensen for moms- og tollfritak fra 200 til 1000 kroner. Partiprogram AVGIFTER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD TOLL
2009-2013 Høyre For å styrke selveierdemokratiet vil Høyre redusere dokumentavgiften. Partiprogram AVGIFTER BOLIGSAKER
2009-2013 Høyre For å styrke havbruksnæringen vil Høyre si nei til en arealavgift. Partiprogram AVGIFTER HAVBRUK
2009-2013 Høyre For å trygge miljøet vil Høyre ha en forutsigbar avgiftspolitikk som gjør det mer lønnsomt å kjøpe miljøvennlige biler. Partiprogram AVGIFTER FORURENSNING MILJØVERN
2009-2013 Høyre For å trygge miljøet vil Høyre redusere firmabilbeskatningen for el-biler og andre nullutslippskjøretøy til 1/3 av ordinært nivå. El-biler og andre nullutslippskjøretøy fritas fra alle øvrige former for avgifter og skattlegging. Partiprogram AVGIFTER FORURENSNING MILJØVERN SKATTEFRADRAG
2009-2013 Høyre For å bekjempe menneskeskapte klimaendringer vil Høyre bruke avgifter for å redusere utslipp av klimagasser. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil jobbe for en helhetlig singelpolitikk og bedre ensliges adgang til boligmarkedet og lage et mer rettferdig avgiftssystem. Første steg vil være å sikre at kommunale avgifter beregnes utfra forbruk. Partiprogram AVGIFTER FAMILIE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde et høyt avgiftsnivå på alkohol og tobakk. Partiprogram AVGIFTER RUSMIDLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre emballasjeavgift. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil redusere arbeidsgiveravgiften for lærlinger. Partiprogram AVGIFTER NÆRINGSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at arveavgiften fjernes ved eierskifter i familiebedrifter som drives videre. (Se skatt- og avgiftskapitlet for detaljer.). Partiprogram AVGIFTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at reglene for fremførbart underskudd må videreføres. Partiprogram AVGIFTER SKATTEADMINISTRASJON
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre en egen og forenklet aksjelov for små bedrifter hvor man blant annet fjerner revisjonsplikten, reduserer størrelsen på aksjekapital, reduserer gebyrene og rapporteringen til Brønnøysund og reduserer antall avgiftsterminer. Partiprogram AVGIFTER FINANSER NÆRINGSLIV
2009-2013 Venstre Venstre vil opprettholde det høye nivået på alkoholavgifter. Partiprogram AVGIFTER RUSMIDLER
2009-2013 Venstre For å gjøre internetthandel enklere, vil Venstre forenkle regelverket for verdi- og postordresendinger fra utlandet slik at kostnadene ved gebyrer og fortolling reduseres. Partiprogram AVGIFTER POST TOLL
2009-2013 Venstre Venstre vil øke avgiften for drivstoff til innenlands flytrafikk, kombinert med en kompensasjonsordning for statlige kjøp av flyruter. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil endre avgiftssystemet for godstransport slik at miljøtilpasset sjøtransport belønnes, ikke straffes med høyere brukerbetaling enn veitransport som i dag. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2009-2013 Venstre Venstre vil endre bilavgiftene slik at de stimulerer til bruk av lav- og nullutslippskjøretøy som hybridbiler, elbiler og brenselcellebiler. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN SAMFERDSEL
2009-2013 Venstre Venstre vil sette årlige, gradvis strengere utslippsmål til nye biler, og tilpasse avgiftssystemet for å sikre måloppnåelse. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN SAMFERDSEL
2009-2013 Venstre Venstre vil halvere arbeidsgiveravgiften for lærlinger. Partiprogram AVGIFTER UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at kommunale avgifter skal fortsatt baseres på selvkostprinsippet. Avgiftene bør i større grad differensieres i forhold til faktisk forbruk. Partiprogram AVGIFTER KOMMUNER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil øke avskrivingssatsene for bygninger. Partiprogram AVGIFTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil innføre full momsrefusjon av vare- og tjenestemoms for frivillige organisasjoner knyttet til Frivillighetsregisteret. Partiprogram AVGIFTER KULTUR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil videreutvikle systemet med miljøavgifter og avgifter på forbruk. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil bruke avgiftspolitikken for å fremme salg og bruk av null- og lavutslippsbiler som el-biler, plugg inn-hybridbiler, hybrid og biodrivstoff. Partiprogram AVGIFTER FORURENSNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil vri avgiftene på nye biler for å få en mer trafikksikker og miljøvennlig bilpark. Partiprogram AVGIFTER FORURENSNING VEGTRAFIKK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha 40.000 kroner i vrakpant ved bytte til miljøvennlig bil for i sikre overgang til en mer miljøvennlig bilpark. Partiprogram AVGIFTER FORURENSNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at rettsgebyrene blir satt ned. Partiprogram AVGIFTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at avgiftspolitikken på matvarer bygger opp under helsepolitiske mål for å fremme sunne matvaner. Sp vil blant annet arbeide for fullt momsfritak på frukt og grønnsaker og for økte sukkeravgifter. Partiprogram AVGIFTER FOLKEHELSE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil redusere arbeidsgjevaravgifta for spesielt utsette grupper i arbeidsmarknaden. Partiprogram ARBEIDSLIV AVGIFTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil innføre full momsrefusjon av vare- og tenestemoms for frivillige organisasjonar knytt til Frivilligregisteret. Partiprogram AVGIFTER KULTUR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for skatte- og avgiftslettar for private eigarar av freda og bevaringsregulerte eigedomar. Partiprogram AVGIFTER KULTUR SKATTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil stille krav om at minst 20 prosent av nybilsalet skal vere nullutsleppsbilar og at alle personbilar skal vere lågutsleppsbilar innan 2020. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha økning i bunnfradraget på arveavgiften og avskriving av arveavgiften med 20 prosent for hvert år man sitter med bedriften. På sikt ønsker Senterpartiet å fjerne arveavgiften for næringsvirksomhet. Partiprogram AVGIFTER NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil prioritere å fjerne skatter i form av gebyrer for næringslivet. Gebyrer skal baseres på selvkostpris. Partiprogram AVGIFTER NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke bedriftenes insentiver til å heve kompetansen til arbeidsstyrken gjennom skatte- og avgiftssystemet. Partiprogram AVGIFTER NÆRINGSLIV SKATTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil fjerne arbeidsgiveravgiften i tre år for nyetablerte kunnskapsbedrifter. Partiprogram AVGIFTER NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil miljødifferensiere skipsfartens avgifter og gebyrer. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil utvide ordningen med skogavgift. Partiprogram AVGIFTER SKOGBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil avvikle årsgebyret for at fiskefartøy skal kunne stå i merkeregisteret og årsgebyret for lokaliteter i oppdrettsnæringa. Partiprogram AVGIFTER FISKERIER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gå imot innføring av ”kontrollavgift” i fiskeri- og havbruksnæringa. Partiprogram AVGIFTER FISKERIER HAVBRUK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at Noreg, gjennom både klimaforhandlingar, IMO, WTO og internasjonale prosessar skal arbeide for klimaavgifter på internasjonal transport. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN UTENRIKSSAKER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for eit system med straffetoll for land som ikkje underteiknar ein global klimaavtale etter Kyoto-avtalen. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN TRAKTATER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil fase ut fossil oppvarming og erstatte denne med fornybar varme. Dette skal skje gjennom å auke fyringsoljeavgifta gradvis for å sikre konkurranseevna til fornybare varmeløysingar. Partiprogram AVGIFTER ENERGI MILJØVERN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil aktivt bruke forureiningslova, avgifter og stønadsordningar. Partiprogram AVGIFTER INDUSTRI MILJØVERN
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at avgifter i større grad skal øremerkes til å betale for utgifter den avgiftsbelagte tjenesten/varen påfører samfunnet. Partiprogram AVGIFTER SKATTEADMINISTRASJON
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil senke avgifter på varer som er eksponert for grensehandel. Partiprogram AVGIFTER SKATTEADMINISTRASJON
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil redusere bilrelaterte avgifter. Partiprogram AVGIFTER SKATTEADMINISTRASJON
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil ha differensierte avfallsgebyrer. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) [Regjeringen] vil i kommende stortingsperiode videreføre det samlede skatte- og avgiftsnivået som i dag. Regjeringserklæring AVGIFTER SKATTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) [Regjeringen] vil forsere arbeidet med å sette en pris på forurensning gjennom miljøavgifter og gjennom bruk av klimakvoter. Regjeringserklæring AVGIFTER MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil øke fagforeningsfradraget. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV AVGIFTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil fortsette omleggingen av bilavgiftene for å stimulere til valg av mer miljøvennlige biler. Regjeringserklæring AVGIFTER MILJØVERN VEGTRAFIKK
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil forsere arbeidet med å sette en pris på forurensning. Regjeringserklæring AVGIFTER FORURENSNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sikre videreføring av differensiert arbeidsgiveravgift også etter 2014. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV AVGIFTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil redusere gebyrene fra sjøtransporten for å stimulere til økt godstransport på sjø. Regjeringserklæring AVGIFTER SJØFART
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at CO2-avgiften på sokkelen økes for å utløse reduksjon i utslippene. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å beholde dagens grunnavgift for engangsemballasje for drikkevarer. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å utrede en helhetlig omlegging av avgiftene på bruk av bil, for å sikre at bilbruk er billigere i de områdene der det ikke finnes gode alternativer enn i områder med gode kollektive alternativer. Partiprogram AVGIFTER DISTRIKTSPOLITIKK VEGTRAFIKK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for innføring av arealavgift, og/eller mulighet for kommunene til å ilegge eiendomsskatt, for oppdrettsanlegg. Partiprogram AVGIFTER FISKERIER HAVBRUK SKATTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å opprettholde og styrke regionale og lokale tilskuddsordninger. Fastholde den differensierte arbeidsgiveravgifta. Partiprogram AVGIFTER DISTRIKTSPOLITIKK NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at kostnadene ved lærlingordningen betales av alle norske arbeidsgivere i fellesskap gjennom økt arbeidsgiveravgift. Inntektene tilføres et fond som dekker kostnader ved lærlinger, slik at kostnadene for utdanning av fremtidig arbeidskraft blir et spleiselag, og at ingen bedrifter kan unndra seg å bidra til opplæring. Partiprogram AVGIFTER NÆRINGSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å bruke avgiftssystemet for å dreie forbruket i retning av mer sunn mat. Partiprogram AVGIFTER FOLKEHELSE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for full kompensasjon for merverdiavgift til frivilligheten. Partiprogram AVGIFTER KULTUR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å innføre en reklameavgift som ilegges all distribuert kommersiell reklame. Partiprogram AVGIFTER FORBRUKERSAKER MASSEMEDIER NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at e-bøker også fritas for merverdiavgift. Partiprogram AVGIFTER BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2013-2017 Venstre Venstre vil likestille moms på digitale læremidler med moms på skolebøker. Partiprogram AVGIFTER UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger, og øke lærlingtilskuddet. Partiprogram AVGIFTER NÆRINGSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Venstre Venstre vil forby fossil oppvarming fra 2020, fase ut fossil oppvarming i offentlig bygg innen 2018 og øke avgiften på fyringsolje i påvente av forbudet. Partiprogram AVGIFTER ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil frita omsetning av plusshus fra dokumentavgift. Partiprogram AVGIFTER BOLIGSAKER ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil stimulere til videre elektrifisering av veitransporten ved å beholde dagens avgifts-, moms- og bompengefritak for el- og hydrogenbiler. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil fjerne moms på leasing av nullutslippsbiler og batterier. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil endre engangsavgiften for biler ved å øke CO2-komponenten på bekostning av vekt og effekt. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre en grønn flyavgift. Partiprogram AVGIFTER LUFTFART MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre en vektbasert miljøavgift for all engangsemballasje av plast, inkludert plastposer. Partiprogram AVGIFTER FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil redusere havneavgiftene og endre avgiftssystemet for godstransport slik at miljøtilpasset sjøtransport belønnes. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil fjerne arbeidsgiveravgiften de første tre årene for foretak med færre enn fem ansatte. Partiprogram AVGIFTER NÆRINGSLIV
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre konkurranse på like vilkår mellom offentlige og private virksomheter ved blant annet å få en nøytral merverdiavgiftsordning i statlige virksomheter. Partiprogram AVGIFTER NÆRINGSLIV
2013-2017 Venstre Venstre vil redusere gebyrene i Brønnøysundregistrene. Partiprogram AVGIFTER NÆRINGSLIV
2013-2017 Venstre Venstre vil fjerne arveavgiften for å gjøre generasjonsskifte lettere. Partiprogram AVGIFTER NÆRINGSLIV
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre lik momssats på analogt og digitalt innhold og tjenester. Partiprogram AVGIFTER NÆRINGSLIV
2013-2017 Venstre Venstre vil gi momsfritak for økologisk mat. Partiprogram AVGIFTER LANDBRUK
2013-2017 Venstre Venstre vil fjerne gebyret på nødpeilesendere. Partiprogram AVGIFTER FANGST FISKERIER
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre en lokal ressursavgift. Partiprogram AVGIFTER BERGVERK
2013-2017 Venstre Venstre vil fjerne arveavgiften. Partiprogram AVGIFTER
2013-2017 Venstre Venstre vil øke grensen for momsplikt ved innførsel av varer til Norge til 500 kroner. Partiprogram AVGIFTER
2013-2017 Venstre Venstre vil endre og forenkle momssystemet ved å gi momsfritak for frukt, grønt og økologisk mat og samtidig likestille momssatsen på øvrig mat med andre varer og tjenester. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2013-2017 Venstre Venstre vil bruke avgiftspolitikk for å stimulere til et sunnere kosthold, blant annet ved å fjerne moms på frukt og grønt. Partiprogram AVGIFTER FOLKEHELSE
2013-2017 Venstre Venstre vil stimulere til endring av avgiftssystemet for infrastruktur og kommunale avgifter slik at faktisk forbruk blir avgiftsbelagt. Partiprogram AVGIFTER FAMILIE
2013-2017 Venstre Venstre vil likestille papirbøker og e-bøker når det gjelder innkjøpsordninger og fritak for merverdiavgift. Partiprogram AVGIFTER BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2013-2017 Venstre Venstre vil øke midlene til momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner, slik at den dekker organisasjonenes reelle kostnader. Partiprogram AVGIFTER KULTUR
2013-2017 Venstre Venstre vil gi frivillige organisasjoner momskompensasjon for bygging og vedlikehold av kulturbygg. Partiprogram AVGIFTER KULTUR
2013-2017 Venstre Venstre vil målrette produksjonsstøtten og gjøre både den og momssatsene teknologinøytrale. Medier skal ha lik lav momssats. Partiprogram AVGIFTER MASSEMEDIER
2013-2017 Høyre Høyre vil ha et lavere skatte- og avgiftsnivå og en forenkling av det offentliges regel- og rapporteringskrav til næringslivet. Partiprogram AVGIFTER NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Høyre Høyre vil fjerne arveavgiften. Partiprogram AVGIFTER
2013-2017 Høyre Høyre vil bruke skatte- og avgiftspolitikken for å gjøre det lønnsomt å opptre miljøvennlig. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN SKATTER
2013-2017 Høyre Høyre vil gjennomføre tiltak som samlet reduserer nærlingslivets kostnader med å etterleve myndighetspålagte krav med 25 prosent. Partiprogram AVGIFTER NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Høyre Høyre vil endre gebyrer og avgifter slik at miljøvennlig og sikker teknologi og design ikke straffes økonomisk. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN SJØFART
2013-2017 Høyre Høyre vil likebehandle bønder og reineiere når det gjelder avgifter på driftsmidler. Partiprogram AVGIFTER LANDBRUK REINDRIFT
2013-2017 Høyre Høyre vil støtte overgangen til null- og lavutslippsbiler gjennom avgiftsomlegging, effektivitetskrav for kjøretøy, infrastruktur for lading og hydrogen, samt krav om innfasing av nullutslippskjøretøyer i det offentlige. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Miljøavgifter bør i større grad øremerkes til miljøformål. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne formuesskatten og arveavgiften. Partiprogram AVGIFTER FINANSER SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at avgifter i større grad skal øremerkes til å betale for utgifter den avgiftsbelagte tjenesten/varen påfører samfunnet. Partiprogram AVGIFTER FINANSER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at skatte- og avgiftssystemet skal sikre at verdiskapningfra naturressursene kommer lokalsamfunnene til gode. Partiprogram AVGIFTER FINANSER MILJØVERN SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil redusere dokumentavgiften. Partiprogram AVGIFTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil redusere særavgiftsnivået på bil og bilbruk. Partiprogram AVGIFTER SAMFERDSEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil redusere avgifter på grensehandelsutsatte varer. Partiprogram AVGIFTER NÆRINGSLIV VAREHANDEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil ha lavere skatter og avgifter fremfor subsidier. Partiprogram AVGIFTER NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil ha en gjennomgang av særavgiftene som næringen betaler. Partiprogram AVGIFTER FISKERIER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at eksportavgiften og FoU-avgiften må styres av næringen. Partiprogram AVGIFTER FISKERIER FORSKNING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil redusere skatter og avgifter som rammer reiselivsnæringen. Partiprogram AVGIFTER NÆRINGSLIV REISELIVSNÆRING SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sette ned avgiften på alkohol og tobakk slik at den kommer på linje med våre naboland, for å unngå handelslekkasje og smugling. Partiprogram AVGIFTER FINANSER NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne dagens dokumentavgift. Partiprogram AVGIFTER BANKER NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil redusere elektrisitetsavgiften. Partiprogram AVGIFTER ELEKTRISITET ENERGI FINANSER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at miljøavgifter i større grad øremerkes miljøtiltak. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN NATURVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP er kritisk til å bruke klimapolitikken til å øke skatter, avgifter og utgifter for innbyggere og bedrifter. FrP vil i stedet stimulere miljøvennlig adferd gjennom positive virkemidler. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil ha differensierte avfallsgebyrer. Partiprogram AVGIFTER FORURENSNING MILJØVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil redusere el-avgiften. Partiprogram AVGIFTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil redusere bilavgifter. Partiprogram AVGIFTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil holde de samlede skattene og avgiftene på samme nivå som i dag. Partiprogram AVGIFTER MERVERDIAVGIFT SKATTEAVTALER SKATTEFRADRAG SKATTER STATSBUDSJETTET
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil ha stabile og konkurransedyktige skattemessige rammevilkår for næringslivet. Partiprogram AVGIFTER NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTEFRADRAG SKATTER TOLL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle og styrke bruken av klima- og miljøavgifter. Partiprogram AVGIFTER FINANSER MERVERDIAVGIFT MILJØVERN SKATTER STATSBUDSJETTET
2013-2017 Arbeiderpartiet CO2-kompensasjonsordningen skal videreføres. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2013-2017 Arbeiderpartiet For å bidra til at en større andel av verdens energiproduksjon kommer fra fornybare kilder, vil Arbeiderpartiet arbeide for at fossile subsidier avvikles og for at det etableres flere og bedre systemer for å prise utslipp av klimagasser. Partiprogram AVGIFTER ENERGI MILJØVERN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil holde fast ved det samlede skatte- og avgiftsnivået som hovedregel. Partiprogram AVGIFTER FINANSER SKATTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil opprettholde den differensierte arbeidsgiveravgiften. Partiprogram AVGIFTER FINANSER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil øke fribeløpet i arveavgiften ytterligere. Partiprogram AVGIFTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at avgifter på vann og avløp, renovasjon og strøm for husholdninger fastsettes basert på forbruk. Partiprogram AVGIFTER LOKALFORVALTNING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil redusere levekårsforskjeller mellom ulike deler av landet gjennom å ta i bruk skatte, avgifts- og inntektspolitikken. Partiprogram AVGIFTER DISTRIKTSPOLITIKK FOLKEHELSE LOKALFORVALTNING SKATTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil opprettholde vårt store nett av lufthavner og finansieringen av disse gjennom flyplassavgifter. Partiprogram AVGIFTER DISTRIKTSPOLITIKK FINANSER LUFTFART
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil fjerne årsavgiften ved eie av bil og erstatte dette med tilsvarende økte avgifter på drivstoff. Partiprogram AVGIFTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil utrede en ny ordning med sikte på å fjerne dokumentavgiften ved kjøp av bolig finansiert ved innføring av en lav skatteprosent på verdiøkning ved salg av egen bolig. Partiprogram AVGIFTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre fritak for arveavgift ved generasjonsskifte i familieeide bedrifter der bedriften drives videre av neste generasjon (se faktaboks). Partiprogram AVGIFTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil redusere arbeidsgiveravgiften for lærlinger. Partiprogram AVGIFTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil erstatte avgifter knyttet til sjokolade og sukker med en generell sukkeravgift. Partiprogram AVGIFTER FOLKEHELSE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde et høyt avgiftsnivå på alkohol og tobakk. Partiprogram AVGIFTER FOLKEHELSE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil øke CO2-avgiften på flyreiser, med unntak av Nord-Norge. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en gjennomgang av tax free-systemet utfra et alkoholpolitisk perspektiv. Partiprogram AVGIFTER RUSMIDLER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gi frivillige organisasjoner, herunder idrettslag, fullstendig fritak for moms. Partiprogram AVGIFTER IDRETT
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det innføres momsfritak for idrettsanlegg bygget av idrettslag. Partiprogram AVGIFTER IDRETT
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre emballasjeavgift. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at avgiftssystemet må rettes mer inn mot forbruk, slik at enpersonshusholdninger ikke må betale uforholdsmessig mye og at miljøvennlig adferd samtidig premieres. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil fjerne arveavgiften ved eierskifte i familiebedrifter som blir drevet videre av neste generasjon. Partiprogram AVGIFTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil skatte- og avgiftspolitikken må innrettes slik at konkurransekraften til norsk industri ikke svekkes. Partiprogram AVGIFTER INDUSTRI SKATTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke avgiften på CO₂-utslipp fra petroleumssektoren til kr 1000 per tonn, og bruke inntektene til utslippsreduserende tiltak også i fastlandsindustrien. Partiprogram AVGIFTER ENERGI FINANSER MILJØVERN
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fjerne moms på leasing av nullutslippsbiler og batterier. Partiprogram AVGIFTER VEGTRAFIKK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre en flyseteavgift på kr 600 på flygninger på hovedstrekninger innen Sør-Norge og til utlandet. Partiprogram AVGIFTER LUFTFART
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fjerne ordningen med avgiftsfritt salg av alkohol på flyplasser. Partiprogram AVGIFTER LUFTFART
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fjerne unntak fra CO₂-avgift innen transportsektoren. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN SAMFERDSEL
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre en avgift på all mat butikkene kaster. Avgiften kan håndheves ved at skattemyndighetene får innsyn i hvilke varer som tas inn, og hvilke som registreres som svinn. Partiprogram AVGIFTER VAREHANDEL
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil avvikle fritaket fra CO₂-avgift på drivstoff i primærnæringene og øke det samlede driftstilskudd for næringen tilsvarende, slik at unødvendig transport og bruken av fossil energi reduseres. Partiprogram AVGIFTER LANDBRUK SKOGBRUK
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre flere miljødifferensierte satser i skatte- og avgiftspolitikken (grønne skatter), for å styre både forbrukeratferd og næringsutvikling i bærekraftig retning. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN SKATTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stimulere til endring av avgiftssystemet for infrastruktur og kommunale avgifter, slik at faktisk forbruk blir avgiftsbelagt. Partiprogram AVGIFTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre skattesystemet enklere og mer gjennomsiktig, for å gjøre det forståelig og hindre smutthull og svindel, samt bruke avgifts- og skattesystemet aktivt for å styre både forbrukeratferd og næringsutvikling i bærekraftig retning. Partiprogram AVGIFTER SKATTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fjerne arveavgiften, forutsatt at inntektene dekkes inn av høyere formueskatt. Partiprogram AVGIFTER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre Fee-and-dividend modellen, eller avgift med tilbakebetaling. Partiprogram AVGIFTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fjerne arveavgiften. Regjeringserklæring AVGIFTER FAMILIE NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre en god CO2-kompensasjonsordning for industrien. Regjeringserklæring AVGIFTER INDUSTRI MILJØVERN
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil foreta en helhetlig gjennomgang av kjøretøy- og drivstoffavgiftene for å stimulere til en mer moderne og miljøvennlig bilpark. Regjeringserklæring AVGIFTER MILJØVERN VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utarbeide krav om at alle nye offentlige kjøretøy, og alle nye drosjer, ferger, rutebåter og dieseltog, benytter lav- eller nullutslippsteknologi når teknologien tilsier dette. Regjeringserklæring AVGIFTER MILJØVERN VEGTRAFIKK
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre [petroleums-]næringen forutsigbare og langsiktige skatte- og avgiftsregler. Regjeringserklæring AVGIFTER OLJE OG GASS SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomgå kjørevegsavgiften på jernbanen, med sikte på å kartlegge hvordan den bør utformes for å oppnå en konkurransenøytral infrastruktur. Regjeringserklæring AVGIFTER JERNBANER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gå gjennom avgiftene, lovverket og ansvarsfordelingen for nærskipsfarten og fremme forslag om reduksjoner og forenklinger. Regjeringserklæring AVGIFTER SJØFART
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde et høyt avgiftsnivå på alkohol og tobakk. Partiprogram AVGIFTER RUSMIDLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre emballasjeavgift for å unngå unødvendig avfall og tilrettelegge for alternativ resirkulerbar emballasje som ikke er plast. Partiprogram AVGIFTER FORURENSNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke CO2-avgiften og utvikle støtteordninger som gjør det lønnsomt å utvikle og ta i bruk energisparende teknologi. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre flere miljødifferensierte satser i skatte- og avgiftspolitikken. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN SKATTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at kjøretøy- og drivstoffavgiftene må legges om og økes for bedre å reflektere kostnadene veitrafikk påfører samfunnet. Partiprogram AVGIFTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke CO2-avgiften på flydrivstoff og jobbe for en avgift på internasjonal luftfart. Partiprogram AVGIFTER LUFTFART MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke avgiften på fossil fyringsolje. Partiprogram AVGIFTER OLJE OG GASS
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det etableres et eget klimatiltaksfond som bygges opp ved omdisponering av CO2-avgiften offshore for å utløse nasjonale tiltak for utslippsreduksjoner som har en pris som overstiger kvotekostnaden. Partiprogram AVGIFTER INDUSTRI MILJØVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en ordning med gebyr når matjord omdisponeres og tas i bruk til andre formål, som industri, boliger etc., og sette av midlene fra denne gebyrordningen til oppdyrking/nydyrking av et areal som tilsvarer det omdisponerte. Partiprogram AVGIFTER LANDBRUK NATURVERN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil vurdere å erstatte arealavgiften for oppdrettsanlegg med en avgift basert på volum/biomasse. Partiprogram AVGIFTER FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at flyseteavgiften erstattes av en økt avgift på drivstoff til fly. Partiprogram AVGIFTER LUFTFART
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil utrede en ny ordning med sikte på å fjerne dokumentavgiften ved kjøp av bolig finansiert ved innføring av en viss skatt på verdiøkning ved salg av egen bolig. Partiprogram AVGIFTER BOLIGSAKER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil erstatte avgifter knyttet til sjokolade og sukker med en generell sukkeravgift. Partiprogram AVGIFTER VAREHANDEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil bruke avgiftssystemet aktivt for å stimulere til økt bruk av nedbrytbar plast på bekostning av fossilbasert plast. Partiprogram AVGIFTER FORURENSNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for opprustning og re-investering i eksisterende vannkraftverk, blant annet ved å sikre at skatte- og avgiftssystemet ikke er til hinder for dette. Partiprogram AVGIFTER SKATTER VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at avgiftssystemet må rettes mer inn mot forbruk, slik at enpersonshusholdninger ikke må betale uforholdsmessig mye og at miljøvennlig adferd samtidig premieres. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil heve grensen for revisjonsplikt til 10 millioner kroner for alle virksomheter som bruker autorisert regnskapsfører. Partiprogram AVGIFTER NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil gjennomgå norske avgifter med sikte på å fjerne fiskale avgifter slik at innbyggerne får et mer oversiktlig og gjennomsiktig avgiftsregime å forholde seg til. Partiprogram AVGIFTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil redusere skatte- og avgiftsnivået. Partiprogram AVGIFTER SKATTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil øremerke avgifter til å dekke de utgiftene den avgiftsbelagte tjenesten/varen påfører samfunnet. Partiprogram AVGIFTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne dagens dokumentavgift. Partiprogram AVGIFTER STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil redusere engangsavgiften på bil betydelig. Partiprogram AVGIFTER VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil redusere det høye avgiftsnivået på bil og bilbruk. Partiprogram AVGIFTER VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil redusere avgifter på grensehandelsutsatte varer. Partiprogram AVGIFTER TOLL
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil hindre at arveavgiften gjeninnføres, uavhengig av modell. Partiprogram AVGIFTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne veibruksavgiften på drivstoff på fremkomstmiddel som ikke benytter vei. Partiprogram AVGIFTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne flypassasjeravgiften. Partiprogram AVGIFTER LUFTFART
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha en gjennomgang av særavgiftene som oppdrettsnæringen betaler. Partiprogram AVGIFTER FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at eksportavgiften og FoU-avgiften må styres av oppdrettsnæringen. Partiprogram AVGIFTER FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil legge til rette for gode generelle rammebetingelser for skrogbruket gjennom et forutsigbart skattesystem med lavere skatter og avgifter. Partiprogram AVGIFTER SKATTER SKOGBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil redusere og forenkle skatte- og avgiftssystemet, som også vil komme reiselivsnæringen til gode. Partiprogram AVGIFTER REISELIVSNÆRING SKATTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil redusere avgiften på alkohol og tobakk til nivået hos våre naboland for å unngå handelslekkasje og smugling. Partiprogram AVGIFTER RUSMIDLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ikke avgiftsbelegge e-sigaretter som tobakk. Partiprogram AVGIFTER RUSMIDLER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at offentlige reguleringer og avgifter ved kjøp og salg av bolig settes til selvkost. Partiprogram AVGIFTER BOLIGSAKER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at miljøavgifter i størst mulig grad øremerkes miljøtiltak. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha differensierte avfallsgebyrer. Partiprogram AVGIFTER FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil gjennomgå toll- og avgiftsregler for hjemflytting til Norge og gjeninnføre flyttegodsordningen for bil. Partiprogram AVGIFTER TOLL
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at registrerings- og omregistreringsavgiften kun skal dekke selvkost. Partiprogram AVGIFTER VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil redusere avgiftsbyrden og avvikle byråkratisk regelverk noe som vil komme norske bilister til gode. Partiprogram AVGIFTER VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil avvise bruk av rushtidsavgifter og tilsvarende for å regulere bilbruk. Partiprogram AVGIFTER VEGTRAFIKK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke bruken av klima- og miljøavgifter slik at forurenser betaler. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN SKATTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utrede bruk av fleksibel veibruksavgift som varierer med geografisk plassering og utslippsintensitet i drivstoffet. Partiprogram AVGIFTER VEGTRAFIKK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bruke avgiftspolitikken aktivt for å stimulere til klimavennlige valg og dermed styrke hjemmemarkedet for klimavennlig teknologi. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil forenkle og bedre avgifts- og gebyrregimet for sjøtransporten. Partiprogram AVGIFTER SJØFART
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil på sikt erstatte bompenger med veiprising som i større grad tar hensyn til kjøremengde og utslipp av klimagasser. Partiprogram AVGIFTER VEGTRAFIKK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil erstatte dagens flypassasjeravgift med avgift som har reell klimaeffekt, slik at distriktsarbeidsplasser og rutetilbud ikke rammes urimelig slik som nå. Partiprogram AVGIFTER LUFTFART
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ta initiativ til internasjonalt samarbeid slik at de globale medieaktørene betaler skatter og avgifter i de landene de opererer i, med sikte på å styrke finansieringen av mediestøtteordningene. Partiprogram AVGIFTER MASSEMEDIER SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil fjerne moms på digitale læremidler slik at disse likestilles med trykte lærebøker. Partiprogram AVGIFTER FINANSER KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI SAMFERDSEL SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger. Partiprogram AVGIFTER FINANSER SKOLER UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre en plastavgift for all plast som ikke er bioplast eller er resirkulert. Partiprogram AVGIFTER FORURENSNING MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil at det skal lønne seg å velge grønt. Partiprogram AVGIFTER FINANSER MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede modeller for redusert el-avgift for hydrogenproduksjon. Partiprogram AVGIFTER FINANSER MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil sette ned et utvalg som skal evaluere og endre skatte- og avgiftssystemet for petroleumssektoren. Partiprogram AVGIFTER ENERGI FINANSER OLJE OG GASS PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil øke CO2-avgiften på petroleumsvirksomhet parallelt med incentiver for ENØK – tiltak og elektrifisering. Partiprogram AVGIFTER ENERGI FINANSER OLJE OG GASS
2017-2021 Venstre Venstre vil videreføre avgiftsfordeler for utslippsfrie kjøretøy inntil de er konkurransedyktige, minst frem til 2025. Partiprogram AVGIFTER FINANSER MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre miljøvennlige drivstoff konkurransedyktig ved å øke kostnaden ved bruk av fossilt drivstoff. Partiprogram AVGIFTER FINANSER MILJØVERN NATURVERN OLJE OG GASS PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil miljødifferensiere bompengesatser og fergesatser slik at utslippsfrie kjøretøy betaler maks halv bompengesats som et varig prinsipp. Partiprogram AVGIFTER FINANSER MILJØVERN NATURVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil gi kommuner frihet til å bruke rushtidsavgift og andre trafikkbegrensende virkemidler. Partiprogram AVGIFTER FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil vurdere en forurensningsavgift på store skip som legger til i norske byer uten bruk av landstrøm. Partiprogram AVGIFTER FINANSER FORURENSNING HAVNER MILJØVERN SAMFERDSEL SJØFART
2017-2021 Venstre Venstre vil endre avgiftssystemet for godstransport slik at miljøtilpasset sjøtransport belønnes. Partiprogram AVGIFTER FINANSER HAVNER SAMFERDSEL SJØFART
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre samme CO2-avgift på luftfart til utlandet som det er på flyreiser innenlands. Partiprogram AVGIFTER FINANSER LUFTFART SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil bruke avgiftssystemet for å stimulere til å legge om til en mer miljøvennlig luftfart. Partiprogram AVGIFTER FINANSER LUFTFART SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil stille krav om utslippskutt for luftfarten nasjonalt, i tråd med målene i den globale klimaavtalen. Partiprogram AVGIFTER FINANSER LUFTFART SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for økt produksjon og bruk av bærekraftig biodrivstoff. Partiprogram AVGIFTER FINANSER LUFTFART SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil ha full gjennomgang av anbudssystemet for kortbanenettet for å sikre gode tilbud i distriktene. Partiprogram AVGIFTER FINANSER LUFTFART SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil gi kommuner adgang til å bestemme nivået for piggdekkavgift slik at den kan tilpasses lokale forhold. Partiprogram AVGIFTER FINANSER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre et klimaskattefradrag i inntektsskatten som kompensasjon for eventuelle grønne skatte-/avgiftsøkninger som rammer husholdningene. Partiprogram AVGIFTER FINANSER MILJØVERN SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil holde skatte- og avgiftsnivået omtrent på dagens nivå, men endre innrettingen slik at vi får et mer effektivt skattesystem. Partiprogram AVGIFTER FINANSER SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil ha fritak for arbeidsgiveravgift i tre år for nystartede bedrifter med mindre enn fem ansatte. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR AVGIFTER FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre CO2-avgift på fossil plast. Partiprogram AVGIFTER FINANSER MILJØVERN
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre en lokal ressursavgift for å kompensere kommuner som opplever ulemper som følge av gruvedrift og innføre avgift på gruveavfall. Partiprogram AVGIFTER BERGVERK FINANSER NÆRINGSLIV
2017-2021 Venstre Venstre vil påvirke til å velge sunne matvarer ved å bruke avgifter aktivt og regulere salg og markedsføring av usunne matprodukter. Partiprogram AVGIFTER FINANSER FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil gjennomføre en omlegging av alkoholavgiften med høyere avgift på brennevin og lavere avgift på svakere alkoholholdige drikker, der det samlede avgiftsnivået holdes på dagens nivå. Partiprogram AVGIFTER FINANSER RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere alkoholavgiftene for småskalabryggerier. Partiprogram AVGIFTER FINANSER RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Venstre Venstre vil vurdere å innføre en medieskatt etter finsk modell, som erstatning for NRK-lisensen og mediestøtte over statsbudsjettet. Partiprogram AVGIFTER FINANSER KRINGKASTING KULTUR MASSEMEDIER SKATTER STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil finansiere FN gjennom globale avgifter, for eksempel avgift på grensekryssende fly- og båttransport. Partiprogram AVGIFTER FINANSER FN HAVNER LUFTFART SAMFERDSEL SJØFART UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke skatten på formue, arv og eiendom, og senke den på arbeid. Partiprogram AVGIFTER FINANSER SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha grønne skatter og avgifter. Vi vil ha et skatte- og avgiftssystem som gir betydelige kutt i klimagassutslippene, samtidig som det har en tydelig fordelingsprofil og distriktsprofil. Partiprogram AVGIFTER DISTRIKTSPOLITIKK FINANSER FORURENSNING LOKALFORVALTNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTEADMINISTRASJON SKATTEAVTALER SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gradvis øke CO2-avgiften og vurdere å erstatte denne med en karbonavgift til fordeling. Partiprogram AVGIFTER FINANSER FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre avgifter for utslipp. Der det gis utslippstillatelse skal tillatelse alltid følges av avgifter, for å gi økonomisk interesse til å kutte utslippene. Partiprogram AVGIFTER FINANSER FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil flytte gods fra vei til sjø og bane. Partiprogram AVGIFTER FINANSER FORURENSNING JERNBANER MILJØVERN SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at veitransporten i Norge skal bli utslippsfri. Vi vil bruke avgiftssystemet til å sikre at ni av ti nye privatbiler og lette varebiler som selges i 2021 er nullutslippsbiler. Varebiltransporten må også bli utslippsfri gjennom bruk av avgifter og regulering. Partiprogram AVGIFTER ELEKTRISITET ENERGI FINANSER FORURENSNING MILJØVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil videreføre fordeler for elbiler i neste stortingsperiode. SV vil at nullutslippskjøretøy alltid skal ha maksimum halv pris på fossilbiler på parkering, bomringer og ferjer. Partiprogram AVGIFTER ELEKTRISITET ENERGI FINANSER FORURENSNING MILJØVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stimulere til tryggere og mer miljøvennlig trafikk ved å støtte utvikling av tjenester som skaper en tryggere trafikk, lavere klimagassutslipp og som på sikt legger til rette for mer bruk av førerløs teknologi. Partiprogram AVGIFTER ELEKTRISITET ENERGI FINANSER FORURENSNING MILJØVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil aa det skal lønne seg å velge kollektivt. Bilbruk skal være dyrere i byområder, og det kan skje gjennom blant annet rushtidsavgift og parkeringsavgifter. Partiprogram AVGIFTER FINANSER SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en parkeringspolitikk som reduserer biltrafikken. SV vil ha fordelsbeskatning av gratis parkeringsplasser, og fjerne parkeringsplasser der det kommer i konflikt med utbygging av sykkel- og gangveier. Partiprogram AVGIFTER FINANSER FORURENSNING MILJØVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre ren og trygg luft. Det må innføres lavutslippssoner og miljødifferensierte avgifter der det er nødvendig. Partiprogram AVGIFTER FINANSER FORURENSNING MILJØVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil prioritere trygge veier og bedre fergetilbud i distriktene. Rassikring, vedlikehold, sikkerhet, to kjørefelt i hele riksveinettet, gang- og sykkelstier langs nasjonale turistveier og bedre fergetilbud skal prioriteres framfor store prestisjeprosjekter. Partiprogram AVGIFTER FERGER FINANSER FORURENSNING MILJØVERN SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil avskaffe tax-freeordningen. Partiprogram AVGIFTER FINANSER JERNBANER SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha flere panteordninger og mer gjenbruk. Vi vil innføre flere panteordninger og miljøavgifter på produkter med betydelig miljøbelastning i produksjonen. Partiprogram AVGIFTER FORBRUKERSAKER FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre innovasjon i næringslivet som gir mer gjenbruk. Vi vil gi offentlig støtte til innovasjon og investeringer for omlegging til sirkulære produksjonsprosesser i næringslivet, samt legge til rette for samarbeid innad i og på tvers av verdikjeder. Partiprogram AVGIFTER FORBRUKERSAKER FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre matkastelov og avgift på matsvinn fra dagligvarebransjen og matprodusentene. En slik lov må ivareta hensyn til matsikkerhet og behov for bedriftenes inntjening, men omfatte så mange matvarer som mulig. Vi vil innføre avgift på matsvinn som ikke omfattes av loven. Partiprogram AVGIFTER FORBRUKERSAKER LANDBRUKSPRODUKTER MILJØVERN VAREHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bruke miljøavgifter aktivt. Vi vil innføre en miljøavgift på all bruk av miljøgifter som står på Miljødirektoratets prioritetsliste. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke panten på flasker og bokser. Panten har ikke økt på flere tiår, og må derfor økes for å øke returen og sikre at vi i framtiden har et fortsatt godt pantesystem. Partiprogram AVGIFTER FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for full åpenhet om hvilke miljøgifter forskjellige produkter inneholder, og om arbeids- og utslippsforhold ved fabrikker som lager de miljøgiftholdige produktene vi importerer. Partiprogram AVGIFTER FORBRUKERSAKER MILJØVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD VAREHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bekjempe forsøpling. Vi vil styrke innsamlingen av farlig avfall som skader mennesker og natur og øke kommuners mulighet til å sikre opprydning på offentlig og privat grunn gjennom kommunale avgifter og bøter. Partiprogram AVGIFTER FORURENSNING KOMMUNER LOKALFORVALTNING MILJØVERN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en læreavgift for næringslivet basert på bedriftens størrelse. De innsamlede midlene fordeles til bedriftene som tar inn lærlinger. Ordningen skal forvaltes av partene i arbeidslivet. Partiprogram AVGIFTER NÆRINGSLIV UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi kommunene lov til å gjøre kommunale avgifter avhengige av inntekt. Partiprogram AVGIFTER FINANSER KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre fast avgift til kommunene for bruk av fjordene til oppdrett basert på antall kilo produsert fisk i hver kommune. Partiprogram AVGIFTER FANGST FINANSER FISKERIER HAVBRUK KOMMUNENES ØKONOMI KOMMUNER LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sørge for at internasjonale selskaper betaler det de skal. SV vil utrede en ordning der beskatning av overskudd i selskaper baseres på hvert lands andel av omsetningen. Partiprogram AVGIFTER FINANSER ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge presser på for at skattesamarbeid på tvers av land foregår i åpne internasjonale fora, der flest mulig, og da særlig fattige land, er inkludert, som for eksempel FN. Partiprogram AVGIFTER FINANSER FN INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprette støtte for fattige lands forhandlingsdelegasjoner i WTO. Dette må være finansiert ved en avgift som de rike landene i WTO betaler. Partiprogram AVGIFTER FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil føre en avgifts- og skjenkepolitikk som vektlegger forebygging av alkoholskader. Partiprogram AVGIFTER RUSMIDLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil legge til rette for styrket kontroll med de som selger alkohol. Alkoholavgiften må differensieres mellom butikkutsalg og skjenkesteder for å flytte alkoholkonsum inn i kontrollerte omgivelser. Partiprogram AVGIFTER RUSMIDLER VAREHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil vurdere fellesgodebeskatning på overnattingstilbud som gir kommunene muligheter for å tilrettelegge for bærekraftig turisme. Partiprogram AVGIFTER FINANSER NÆRINGSLIV REISELIVSNÆRING SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprettholde og styrke regionale og lokale tilskuddsordninger, og fastholde den differensierte arbeidsgiveravgiften. Partiprogram ARBEIDSLIV AVGIFTER FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for omstillingen til et grønnere samfunn med nye, bærekraftige jobber gjennom å stille miljøkrav og ved å bruke skatte- og avgiftssystemet. Partiprogram ARBEIDSLIV AVGIFTER MILJØVERN SKATTER
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for at mer gods velger sjøveien, gjennom effektivisering av de offentlige tjenestene, mer effektive havner og reduserte avgifter og gebyrer. Partiprogram AVGIFTER HAVNER NÆRINGSLIV SKATTER
2017-2021 Høyre Høyre vil fjerne flypassasjeravgiften og erstatte den med en avgift som har klar miljøeffekt. Partiprogram AVGIFTER LUFTFART MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil innrette avgiftene slik at det lønner seg å velge miljøvennlige kjøretøyer, og at avgiftene økes gradvis på fossile kjøretøyer og fossilt drivstoff. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN VAREHANDEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil gjennomgå avgifter på fossil energibruk i næringen, med det mål at det skal lønne seg å ta i bruk miljøvennlige og klimanøytrale fartøyer. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN SJØFART
2017-2021 Høyre Høyre vil utrede en miljøavgift på emballasje og fossil plast. Partiprogram AVGIFTER FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Høyre Høyre vil gjennomgå alle skatter, avgifter og subsidier for landbruket med det som mål å stimulere næringen til å redusere energibruk og klimagassutslipp. Partiprogram AVGIFTER ENERGI LANDBRUK MILJØVERN SKATTER
2017-2021 Høyre Høyre vil opprettholde en differensiert arbeidsgiveravgift. Partiprogram ARBEIDSLIV AVGIFTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at skatte- og avgiftspolitikken skal sikre en rettferdig og forutsigbar fordeling av felleskapets kostnader på innbyggere og virksomheter. Partiprogram AVGIFTER FINANSER SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke differensiert arbeidsgiveravgift som et hovedvirkemiddel i distriktspolitikken. Partiprogram AVGIFTER FINANSER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sidestille reindrifta med landbruket når det gjelder avgifter på driftsmidler. Partiprogram AVGIFTER FINANSER LANDBRUK REINDRIFT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil ha som mål å gjeninnføre differensiert arbeidsgiveravgift for alle næringer og for offentlig virksomhet i virkeområdet. Partiprogram AVGIFTER FINANSER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil videreføre redusert sats på CO2-avgift for fiskenæringa. Partiprogram AVGIFTER FANGST FINANSER FISKERIER FORURENSNING MILJØVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil erstatte grunnavgiften på engangsemballasje med en insentivavgift basert på materialbruk som graderes etter ikke-fornybart innhold. Partiprogram AVGIFTER FINANSER MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil øke panten vesentlig på flasker og bokser for å øke mengden som gjenvinnes. Partiprogram AVGIFTER FINANSER MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke arbeidet mot marin forsøpling og plastforurensning. Partiprogram AVGIFTER FINANSER FISKERIER HAVBRUK MILJØVERN NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for forutsigbare avgifter med lang tidshorisont og miljøregelverk som fremmer norsk produksjon og verdiskaping. Partiprogram AVGIFTER FINANSER MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gå inn for at fossil energibruk fra person- og varebiler gradvis fases ut. Avgiftssystemet innrettes slik at tilnærmet 100 % av nybilsalget i 2025 er basert på nullutslippsteknologi. Partiprogram AVGIFTER ENERGI FINANSER OLJE OG GASS SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil utrede såkalt avansert veiprising i områder hvor det finnes gode alternativer til privatbil. Partiprogram AVGIFTER FINANSER SAMFERDSEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Senterpartiet Sp vil videreføre gunstige beskatningsregler for primærboligen. Partiprogram AVGIFTER BOLIGSAKER FINANSER LOKALFORVALTNING SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at det i offentlige anbud blir lagt inn krav om at leverandører og underleverandører har lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende hovedregler i arbeidslivet, lærlingplasser og at de er registrert i norske skatte- og avgiftsregister. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR AVGIFTER FINANSER LØNN OG INNTEKT SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for skatte- og avgiftslettelser for private eiere av fredede og bevaringsregulerte eiendommer. Slike eiendommer skal være fritatt fra eiendomsskatt. Partiprogram AVGIFTER BOLIGSAKER FINANSER LOKALFORVALTNING SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre at vår utforming av distrikts- og regionalpolitikk, skatte- og avgiftspolitikk, helsepolitikk og alkoholpolitikk, sysselsettingspolitikk, likestillingspolitikk, landbruks- og fiskeripolitikk, samt vår eiendomspolitikk, ikke skal kunne utfordres av internasjonale handelsregler. Partiprogram ARBEIDSLIV AVGIFTER BOLIGSAKER DISTRIKTSPOLITIKK FANGST FINANSER FISKERIER FOLKEHELSE HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID JORDBRUK LANDBRUK LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID RUSMIDLER SKATTER SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke miljøavgiften på forurensende flyreiser, differensiert ut fra tilgangen til alternative reisemåter, og stimulere til utvikling av utslippsfrie løsninger. Partiprogram AVGIFTER LUFTFART MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil redusere bruken av unødvendig plastemballasje og plastprodukter ved å innføre en miljøavgift på bruk av fossil plast. Partiprogram AVGIFTER FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre en avgift på deponering av gruveavfall for å stimulere til økt gjenfylling og gjenbruk av avfallet. Partiprogram AVGIFTER INDUSTRI MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil prøve ut en ordning med klimabelønning hvor inntekter fra enkelte avgifter deles ut igjen til innbyggerne. Partiprogram AVGIFTER FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bruke skatter og avgifter til å premiere miljøriktige valg, samtidig som vi vil bruke skattesystemet til å omfordele og redusere økonomisk ulikhet. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN SKATTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke flaskepanten til fem kroner og innføre panteordninger for flere typer produkter, som for eksempel mobiltelefoner og fritidsbåter. Partiprogram AVGIFTER FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke og målrette avgifter på miljøskadelig forbruk og produksjon, og redusere avgifter på miljøvennlige alternativer og avgifter som hindrer innovasjon og jobbskaping. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre en ordning med klimabelønningen KAF (Klimaavgift til folket), der inntektene fra enkelte miljøavgifter, som for eksempel økte bensinavgifter, deles direkte ut igjen med en lik sum til alle innbyggere. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN STATSFORVALTNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke CO2-avgiften på fossil energibruk betydelig og gjøre den lik for alle sektorer i samfunnet. Partiprogram AVGIFTER ENERGI MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke avgiftene på fossilbiler, flyreiser og kjøtt. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre avgift på finanstransaksjoner, aksjehandel og valutatransaksjoner med innslagspunkt og skattesats innrettet for å ramme skadelig spekulasjon. Partiprogram AVGIFTER FINANSER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bruke skatte- og avgiftssystemet til å støtte gründere og små bedrifter, for eksempel gjennom lettelser i arbeidsgiveravgiften. Partiprogram AVGIFTER NÆRINGSLIV SKATTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utrede hvordan skatter og avgifter på forbruk kan gjøres mer progressive. Partiprogram AVGIFTER FORBRUKERSAKER SKATTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre at sosiale hensyn ivaretas så langt som mulig ved utformingen av forbruksavgifter. Partiprogram AVGIFTER FORBRUKERSAKER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utrede straffeavgift eller andre sanksjoner mot land som ikke følger opp Parisavtalen og andre internasjonale miljøavtaler. Partiprogram AVGIFTER FN INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN RETTSVESEN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil føre en skatte- og avgiftspolitikk som gjør det lønnsomt å bruke minst mulig naturressurser, og der forurenser må betale. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN SKATTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil verne om ordningen med redusert arbeidsgiveravgift i distriktskommuner og utvide ordningen innenfor rammene av EØS-avtalen. Partiprogram ARBEIDSLIV AVGIFTER DISTRIKTSPOLITIKK EU/EØS
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utrede et trappetrinnssystem for strøm i private husholdninger som gjør unødvendig forbruk dyrere. Partiprogram AVGIFTER ELEKTRISITET FORBRUKERSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi kommunene adgang til å innføre arealavgift til havs. Partiprogram AVGIFTER HAVBRUK KOMMUNER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bruke CO2-avgift fra tungtransport til et fond for raskere innfasing av utslippsfri varebiler og busser, etter modell av NOx-fondet. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil trappe opp avgiftene på fossilt drivstoff. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fjerne arbeidsgiveravgiften på lærlinger og øke lærlingtilskuddet i statsbudsjettet. Partiprogram ARBEIDSLIV AVGIFTER STATSBUDSJETTET VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil at det må innføres en avgift på arv med kraftig omfordelende profil, med høyt bunnfradrag flere innslagspunkter med økende avgiftssats. Partiprogram AVGIFTER
2017-2021 Rødt Rødt vil at på sikt skal økt arbeidsgiveravgift brukes til å øke folketrygden, slik at tjenestepensjoner blir overflødige. Partiprogram AVGIFTER TRYGDER
2017-2021 Rødt Rødt vil øke mineralavgiften og innføre avgift på gruveavgang. Partiprogram AVGIFTER BERGVERK
2017-2021 Rødt Rødt vil at det må skapes folkelig mobilisering og politisk vilje for å få utredet og vedtatt en lov om en karbonavgift til folket (KAF), et forslag til klimaløsning som opprinnelig ble utformet av verdensledende klimaforsker James Hansen, og som møter økende interesse i Norge og internasjonalt. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil at [karbonavgift til folket] må legges på all produksjon og import av fossil energi, og skal gå direkte til utbetaling med et likt månedlig beløp til alle landets innbyggere, eventuelt med en viss begrenset prosentdel til et klimafond. Karbonavgiften vil på den måten virke inntektsutjevnende, og fremme klimavennlig, på bekostning av fossil, produksjon og forbruk. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil at [karbonavgift til folket] økes år for år med en fast og forutsigbar sats inntil CO2-innholdet i atmosfæren er redu- sert til det nivå som klimavitenskapen anser trygt, for å unngå global oppvarming på mer enn 1-1,5 grader og irreversible klimaendringer. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil at en utredning av en norsk [karbonavgift til folket] må se på muligheten for å legge inn kompensatoriske mekanismer for distriktene, landbruket, eksportnæringene osv., for å hindre at disse blir utsatt for en uforholds- messig belastning/ulempe. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil at Norge må jobbe for innføring av en internasjonal [karbonavgift til folket] i FN-regi på drivstoff brukt i internasjonal fly- og skipstrafikk, i tråd med forslag fra Naturvernforbundet, som kan starte på 25 USD per tonn CO2 og øke med 10 USD per år. En stor del av disse inntektene må gå til Det grønne klimafondet, som derved vil ha en grunnfinansiering på plass. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN
2017-2021 Rødt Rødt vil etablere en ordning der alle arbeidsplasser i offentlige og private virksomheter – også de som ikke tar inn lærlinger – betaler en avgift proporsjonalt med antall ansatte. I den grad bedriftene tar inn lærlinger, returneres avgiften, og de mottar i tillegg det ordinære lærlingtilskuddet. Partiprogram ARBEIDSLIV AVGIFTER VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil ha differensiering av arbeidsgiveravgift. Partiprogram ARBEIDSLIV AVGIFTER
2017-2021 Rødt Rødt vil ha kompenserende tiltak for avgiftssystemet knyttet til privatbil i de områder i distrikta hvor alternative kollektivtilbud ikke er på plass. Partiprogram AVGIFTER VEGTRAFIKK
2017-2021 Rødt Rødt vil at det skal innføres kommunal, årlig ressursavgift for bruk av sjøareal. Partiprogram AVGIFTER HAVBRUK
2017-2021 Rødt Rødt vil innføre en avgift på matsvinn fra dagligvarebransjen og matprodusentene, for å øke de økonomiske insentivene til å redusere matsvinn som av ulike årsaker ikke kan omfattes av en matkastelov. Partiprogram AVGIFTER FORURENSNING VAREHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fastholde fjerningen av arveavgiften. Regjeringserklæring AVGIFTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fortsette grønn omlegging av engangsavgiften for kjøp av nye kjøretøy ved å øke CO2-og NOx-komponentene, og redusere andre komponenter. Omleggingen skal ikke øke avgiftsinntektene i budsjettet. Regjeringserklæring AVGIFTER MILJØVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil åpne for at veibruksavgiften på diesel kan økes dersom det viser seg nødvendig for å nå målet om at 100 prosent av nybilsalget er nullutslippsbiler i 2025. Merinntektene ved eventuell avgiftsøkning skal benyttes til å redusere trafikkforsikringsavgiften (tidligere årsavgiften) med tilsvarende sum. Regjeringserklæring AVGIFTER MILJØVERN VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil skjerpe virkemidlene for nyttetrafikk, kompensert med avskrivningssatser og annet. Regjeringserklæring AVGIFTER MILJØVERN SKATTER VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil starte arbeidet med et bilavgiftssystem som er bærekraftig etter 2025. Regjeringserklæring AVGIFTER MILJØVERN VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre skattefordelene for el-bil når det gjelder engangsavgift og merverdiavgift i hele perioden for å nå 2025-målene. Regjeringserklæring AVGIFTER MILJØVERN VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere forenklinger i avgiftssystemet slik at særavgifter virker i tråd med formålet. Regjeringserklæring AVGIFTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fjerne muligheten for å bruke omsetningsavgift til generisk markedsføring av jordbruksprodukter. Regjeringserklæring AVGIFTER LANDBRUKSPRODUKTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil beholde ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift der bedrifter i distriktene betaler en lavere avgift for sine ansatte. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV AVGIFTER DISTRIKTSPOLITIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil avvikle det avgiftsmessige skillet mellom papirbøker og e-bøker og innføre merverdiavgiftsfritak også på e-bøker. Regjeringserklæring AVGIFTER BIBLIOTEK OG LITTERATUR
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil at bom på sidevei som hovedregel skal unngås, med mindre det er nødvendig for å realisere prosjektet. Regjeringserklæring AVGIFTER VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fortsette arbeidet med å effektivisere bompengesektoren for å redusere bompengebelastningen for bilistene. Regjeringserklæring AVGIFTER VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre at utenlandske vogntog forplikter seg til å betale bompenger og andre avgifter. Regjeringserklæring AVGIFTER NÆRINGSLIV VEGTRAFIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere hvordan luftfartsavgiftene kan restruktureres med sikte på økt konkurransekraft for norsk luftfart. Regjeringserklæring AVGIFTER LUFTFART
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomgå toll- og avgiftsregimet for nordmenn som flytter tilbake til Norge. Regjeringserklæring AVGIFTER TOLL UTENRIKSSAKER

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
16. des 2020 Ny saldering av statsbudsjettet 2020 Behandlet
13. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
13. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Samferdselsdepartementet Behandlet
11. des 2020 Innst. 5 S Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2021 Behandlet
9. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kulturdepartementet Behandlet
9. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
9. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
8. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
7. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
7. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
7. des 2020 Endring av Prop. 1 LS (2020-2021) Skatter, avgifter og toll 2021 Behandlet
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2021 Behandlet
7. des 2020 Innst. 4 L Skatter, avgifter og toll 2021 - lovsaker Behandlet
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2021 Behandlet
7. des 2020 Representantforslag om å reversere avgiftsøkninger på alkoholfrie drikkevarer og bevare arbeidsplasser i norsk næringsmiddelindustri og varehandel Behandlet
30. nov 2020 Representantforslag om forenklinger for bobiler i Norge Behandlet
16. nov 2020 Representantforslag om en næringsvennlig og fornuftig alkoholpolitikk Til behandling
19. okt 2020 Representantforslag om å fjerne avgiftsfritak på luksus-elbiler og innføre miljøtiltak for folk flest i hele landet Behandlet
16. jun 2020 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga (S-delen) Behandlet
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
14. jun 2020 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga unntatt skattebetalingsloven ny § 15-4 og endring i SI-loven samt endring i Stortingets vedtak om avgift på elektrisk kraft og endring i Stortingets vedtak om fastsetting av avgifter til folketrygden for 2020 Behandlet
8. jun 2020 Representantforslag om transporttiltak i krisetid Behandlet
25. mai 2020 Representantforslag om bedre flytilbud på kortbanenettet Behandlet
6. apr 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, JD, KMD, ASD, LMD, SD og FIN (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
6. apr 2020 Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, JBD, KMD, ASD, LMD, SD og FIN, vedtak om endring i stortingsvedtak om CO2-avgift på mineralske produkter og stortingsvedtak om totalisatoravgift (øk. tiltak i møte med virusutb.) Behandlet
30. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under UD, KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, SD og FIN, samt endringer i skatter, avgifter og toll 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
20. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
18. mar 2020 Endringer i skatteloven og skattebetalingsloven mv. (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
18. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet, unntatt kap. 2541 post 70 Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Samferdselsdepartementet Behandlet
9. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
5. des 2019 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2020 Behandlet
5. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
4. des 2019 Skatter, avgifter og toll 2020 Behandlet
4. des 2019 Skatter, avgifter og toll 2020 Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 Behandlet
4. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
20. jun 2019 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga Behandlet
19. jun 2019 Representantforslag om tiltak for tryggere transport på norske veger Behandlet
13. jun 2019 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga (Lov-delen) Behandlet
13. mai 2019 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Helse- og omsorgsdepartementet, kapittel 3 Behandlet
24. apr 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under KUD, JD, KMD, BLD, NFD, SD og FD (endringer i departementsstrukturen mv.) Behandlet
1. apr 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Finansdepartementet (endringer i reglene om skattefrie personalrabatter mv.) Behandlet
4. mar 2019 Representantforslag om å utrede vegprising til erstatning for dagens bompenger og andre driftsrelaterte bilavgifter Behandlet
4. mar 2019 Representantforslag om å fjerne dagens ordning med bompengeinnkreving Behandlet
18. des 2018 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2019 Behandlet
17. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
17. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Samferdselsdepartementet Behandlet
12. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
12. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
11. des 2018 Skatter, avgifter og toll 2019 Behandlet
11. des 2018 Skatter, avgifter og toll 2019 Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 Behandlet
10. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
14. jun 2018 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga (S-delen) Behandlet
28. mai 2018 Representantforslag om ikke å innføre nytt gebyr for skifteattest Behandlet
23. mai 2018 Representantforslag om likebehandling av kjøretøy for avfallsbasert biogass med kjøretøy for elektrisitet og hydrogen Behandlet
14. mai 2018 Representantforslag om mindre bompenger gjennom statlig overtakelse av garanti på bompengelån Behandlet
25. apr 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Utenriksdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet (endringer i departementsstrukturen mv.) Behandlet
19. des 2017 Innst. 5 S Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland Behandlet
14. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
14. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
13. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Samferdselsdepartementet Behandlet
12. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Olje- og energidepartementet Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts - og tollinntekter 2018 Behandlet
11. des 2017 Innst. 4 L Skatter, avgifter og toll 2018 - lovsaker Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2018 Behandlet
10. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
20. jun 2017 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga Behandlet
8. jun 2017 Representantforslag om å øke sysselsettingen blant ungdom og andre lavtlønnsgrupper ved å redusere arbeidsgiveravgiften for lavere lønnsgrupper Behandlet
7. jun 2017 Representantforslag om innføring av et produksjonsvederlag for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret innenfor territoriallinjen Behandlet
19. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
16. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Samferdselsdepartementet Behandlet
16. des 2016 Skatter, avgifter og toll 2017 Behandlet
16. des 2016 Innst. 4 L Skatter, avgifter og toll 2017 - lovsaker Behandlet
16. des 2016 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2017 Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
15. des 2016 Statsbudsjettet 2017 kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
23. nov 2016 Representantforslag om å utrede muligheten for innføring av en klimabelønning (karbonavgift til fordeling) i Norge Behandlet
19. okt 2016 Representantforslag om å innføre miljøavgifter på fossil plast Behandlet
16. jun 2016 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivninga Behandlet
12. jun 2016 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivninga Behandlet
12. jun 2016 Representantforslag fra stortingsrepresentantene om momskompensasjon for internatskoler Behandlet
27. apr 2016 Lov om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven) Behandlet
9. mar 2016 Representantforslag om miljøavgift på blyhagl Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
16. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
13. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Samferdselsdepartementet Behandlet
13. des 2015 Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2016 Behandlet
13. des 2015 Skatter, avgifter og toll 2016 - lovsaker Behandlet
13. des 2015 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2016 Behandlet
13. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
10. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
10. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
15. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Samferdselsdepartementet Behandlet
14. des 2014 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2015 Behandlet
14. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
14. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
14. des 2014 Skatter, avgifter og toll 2015 - lovsaker Behandlet
14. des 2014 Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2015 Behandlet
9. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kulturdepartementet Behandlet
7. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
4. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Olje- og energidepartementet Behandlet
19. nov 2014 Endringer i industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven Behandlet
19. jun 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 (endring av den differensierte arbeidsgiveravgiften og kompenserende tiltak) Behandlet
15. jun 2014 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga - lovdelen Behandlet
11. jun 2014 Endringer i industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven, energiloven, elsertifikatloven og havenergilova Behandlet
16. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Arbeidsdepartementet Behandlet
12. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (Innst. 5 S) Behandlet
12. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (Tilfeldige utgifter og inntekter, Finansadministrasjon, Utbytte, garantier, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
11. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
5. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
4. des 2013 Skatter, avgifter og toll 2014 Behandlet
4. des 2013 Endring av Prop. 1 LS (2013-2014) Skatter, avgifter og toll 2014 - lovsaker Behandlet
4. des 2013 Endring av Prop. 1 LS (2013-2014) Skatter, avgifter og toll 2014 Behandlet
4. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (Innst. 3 S) Behandlet
4. des 2013 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2014 Behandlet
4. des 2013 Skatter, avgifter og toll 2014 - lovsaker Behandlet
16. jun 2013 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga Behandlet
16. jun 2013 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga - lovdelen Behandlet
3. jun 2013 Representantforslag om avvikling av arveavgift ved generasjonsskifte i familieeide bedrifter Behandlet
17. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Olje- og energidepartementet Behandlet
16. des 2012 Representantforslag om en utredning av dynamiske effekter som følge av skatte- og avgiftslettelser Behandlet
16. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Arbeidsdepartementet Behandlet
13. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (finansadministrasjon, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
11. des 2012 Endringar i statsbudsjettet 2012 under Fiskeri- og kystdepartementet Behandlet
11. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
11. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
10. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
4. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
26. nov 2012 Skatter, avgifter og toll 2013 Behandlet
26. nov 2012 Rammeoverføringer, utbytte og tilfeldige utgifter og inntekter 2013 Behandlet
26. nov 2012 Skatter, avgifter og toll 2013 - lovdelen Behandlet
11. jun 2012 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga Behandlet
11. jun 2012 Innkrevjing av lokalt finansieringstilskott på omsetnad av drivstoff i Tromsø og ein del andre saker på Samferdseldepartementet sitt område Behandlet
18. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Olje- og energidepartementet Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet 2012 (finansadministrasjonen, GIEK, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
13. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
13. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
11. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
6. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Fiskeri- og kystdepartementet Behandlet
4. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
23. nov 2011 Skatter, avgifter og toll 2012 Behandlet
23. nov 2011 Rammeoverføringer, Skatte-, avgifts- og tollvedtak, utbytte mv. 2012 Behandlet
23. nov 2011 Skatter, avgifter og toll 2012 - lovdelen Behandlet
16. jun 2011 Representantforslag om en ny grønn skattekommisjon Behandlet
13. jun 2011 Endringar i skatte- og avgiftsreglane mv. Behandlet
9. mar 2011 Representantforslag om eierskifte i små og mellomstore bedrifter Behandlet
21. feb 2011 Bevilgningsendringer i statsbudsjettet for 2011 (overgangsregler for pensjonister) Behandlet
14. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
14. des 2010 Bevilgninger på statsbudsjettet for 2011 Behandlet
14. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
12. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
7. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
6. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
24. nov 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
24. nov 2010 Skatter og avgifter 2011 Behandlet
17. jun 2010 Endringar i skatte- og avgiftsreglane mv. Behandlet
10. mai 2010 Representantforslag om en stortingsmelding om rammevilkår for små og mellomstore bedriften Behandlet
2. mai 2010 Representantforslag om bedring av rammevilkårene for frivillig sektor Behandlet
26. apr 2010 Representantforslag om fjerning av flyplassavgifter i forbindelse med vulkanutbruddet på Island Behandlet
22. mar 2010 Representantforslag vedrørende skattefritak for arbeidsgiverbetalte helseforsikringer og treningskort Behandlet
16. des 2009 Ny saldering av statsbudsjettet 2009 Behandlet
14. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
13. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
13. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
10. des 2009 Endringer av statsbudsjettet for 2010 Behandlet
10. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
9. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
7. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
6. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
6. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
25. nov 2009 Skatte-, avgifts- og tollvedtak for 2010 Behandlet
25. nov 2009 Skatte- og avgiftsopplegget 2010 Behandlet