Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for å fjerne alle strategiske og taktiske atomvåpen. Ingen nye kjernevåpen må utplasseres i Europa. Partiprogram ATOMVÅPEN
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til å styrke det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) og internasjonal overvåking av uran-anrikning. Partiprogram ATOMVÅPEN
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil ha flere atomvåpenfrie soner, særlig i områder med fare for spredning, som Midtøsten og den koreanske halvøy. Partiprogram ATOMVÅPEN
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at prøvestansavtalen skal tre i kraft og en full gjennomføring av ikkespredningsavtalen. Partiprogram ATOMVÅPEN TRAKTATER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil mobilisere for å redusere atomvåpnenes rolle gjennom å arbeide for en vellykket tilsynskonferanse i 2010. Om dette arbeidet ikke fører frem vil vi vurdere en egen konvensjon mot atomvåpen. Partiprogram ATOMVÅPEN TRAKTATER
2009-2013 Høyre For å trygge norske interesser vil Høyre arbeide for sterkere internasjonalt samarbeid mot spredning av atomvåpen og andre masseødeleggelsesvåpen. Partiprogram ATOMVÅPEN INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for kjernefysisk nedrustning globalt sett. Partiprogram ATOMVÅPEN INTERNASJONALT SAMARBEID TRAKTATER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at Noreg skal halde fram med å gje Sentral- og Aust-Europa fagleg hjelp for å fjerne og destruere sivile og militære atominstallasjonar som kan vere ein alvorlege miljøfare. Partiprogram ATOMVÅPEN MILJØVERN UTVIKLINGSSAMARBEID
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for at Noreg skal vere ein pådrivar i arbeidet for eit verdsomspennande forbod mot atomvåpen. Partiprogram ATOMVÅPEN
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide imot nye atomprøvesprengingar. Partiprogram ATOMVÅPEN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti Biologiske og kjemiske masseødeleggelsesvåpen er en stor trussel. SV vil derfor arbeide for at konvensjonene om slike våpen følges opp, at det etableres nye forbud mot slike våpen og at det skapes et internasjonalt press mot stater som måtte ha eller utvikle dem. Partiprogram ATOMVÅPEN INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV skal fremme og støtte grunnlovsforslag som forbyr produksjon, bruk eller utplassering av atomvåpen på norsk jord. Partiprogram ATOMVÅPEN GRUNNLOVEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Norge skal være en pådriver i det internasjonale arbeidet mot spredning av atomvåpen, en pådriver for at atomvåpenstatene ivaretar sine nedrustningsforpliktelser i henhold til ikkespredningsavtalen og for forhandlinger om forbud mot atomvåpen. Partiprogram ATOMVÅPEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at konvensjonene om masseødeleggelsesvåpen følges opp, at det etableres nye forbud mot slike våpen og at det skapes et internasjonalt press mot stater som måtte ha eller utvikle dem. Partiprogram ATOMVÅPEN UTENRIKSSAKER
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre restriksjoner på atomtransport langs norskekysten. Partiprogram ATOMVÅPEN MILJØVERN
2013-2017 Venstre Norge må være en pådriver for å få alle atommakter til å underskrive og iverksette prøvestansavtalen for atomvåpen, samt starte arbeidet med en global konvensjon som på sikt forbyr atomvåpen, i tråd med forpliktelsene gitt i Ikkespredningstraktaten (NPT). Partiprogram ATOMVÅPEN
2013-2017 Venstre Venstre vil arbeide for internasjonal nedrustning. Målet må være en verden fri for kjernefysiske, biologiske og kjemiske våpen. Partiprogram ATOMVÅPEN FORSVARSMATERIELL
2013-2017 Venstre Norge må opprettholde våre selvpålagte begrensninger innen NATO og arbeide for å oppheve NATOs strategi for førstebruk av atomvåpen. Partiprogram ATOMVÅPEN
2013-2017 Høyre Høyre vil arbeide for sterkere internasjonalt samarbeid mot spredning av atomvåpen og andre masseødeleggelsesvåpen, og støtte utviklingen av nye humanitærrettslige instumenter for å styrke eksisterende nedrustningsavtaler. Bruk av atomvåpen har uakseptable humanitære konskvenser. Målet er derfor å være en verden fri for atomvåpen. Partiprogram ATOMVÅPEN FREDSARBEID INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for en verden fri for atomvåpen gjennom gjensidig forpliktende nedrustning. Partiprogram ATOMVÅPEN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at Norge skal arbeide for en ny giv i det internasjonale nedrustningsarbeidet, herunder at det skal legges større vekt på de humanitære konsekvensene av atomvåpen. Partiprogram ATOMVÅPEN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at alle land tar sine atomvåpen ut av høy beredskap (de-alert). Partiprogram ATOMVÅPEN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide mot lagring av nye atomvåpen i Europa. Partiprogram ATOMVÅPEN
2013-2017 Senterpartiet Sp vil ha et internasjonalt forbud mot atomvåpen. Partiprogram ATOMVÅPEN INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for et internasjonalt forbud mot kjernevåpen og bruk av utarmet uran som ammunisjon på lik linje med kjemiske og biologiske våpen. Partiprogram ATOMVÅPEN INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for et humanitært løft for et forbud mot atomvåpen og ønsker at Norge skal være en sentral aktør i dette arbeidet. Partiprogram ATOMVÅPEN
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide langsiktig for et forbud mot atomvåpen og full iverksettelse av ikke- spredningsavtalen. Partiprogram ATOMVÅPEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for balansert og gjensidig atomnedrustning innen rammen av ikkespredningsavtalen NPT med et langsiktig mål om et internasjonalt forbud mot kjernevåpen. Partiprogram ATOMVÅPEN
2017-2021 Venstre Venstre vil arbeide for et internasjonalt forbud mot atomvåpen. Partiprogram ATOMVÅPEN FORSVAR
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil trekke Statens Pensjonsfond Utland ut av all produksjon og alle tjenester knyttet til kjernevåpen. Partiprogram AKSJER ATOMVÅPEN ENERGI FINANSER FORSVAR NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge tar en ledende rolle i å sikre et legalt rammeverk for et internasjonalt forbud mot atomvåpen. Partiprogram ATOMVÅPEN FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONAL RETT NÆRINGSLIV POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge tar en ledende rolle i å sikre et forbud mot retten til førstebruk av atomvåpen, som i dag en del av NATOs strategiske konsept. Partiprogram ATOMVÅPEN FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONAL RETT NÆRINGSLIV NATO POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjøre Norge til en atomvåpenfri sone ved å grunnlovsfeste forbud mot atomvåpen på norsk jord. Partiprogram ATOMVÅPEN FORSVAR FORSVARSMATERIELL POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil påvirke NATO i rett retning. Så lenge Norge er medlem i NATO vil SV arbeide for at alliansen forsvarer nærområdene framfor å drive krig utenfor eget område. Vi vil også gå imot videre utvidelser av NATO og for nedrustning av alliansens atomvåpen. Partiprogram ATOMVÅPEN FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID NATO UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil arbeide for sterkere internasjonalt samarbeid mot spredning av atomvåpen og andre masseødeleggelsesvåpen og støtte utviklingen av nye humanitærrettslige instrumenter for å styrke eksisterende nedrustningsavtaler. Partiprogram ATOMVÅPEN INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for en verden fri for atomvåpen, i tråd med NATOs strategiske konsept. Partiprogram ATOMVÅPEN INTERNASJONALT SAMARBEID NATO
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at Norge skal arbeide for en internasjonal, bindende avtale som forbyr atomvåpen. Partiprogram ATOMVÅPEN FORSVAR INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide aktivt for et internasjonalt forbud mot atomvåpen, på linje med forbudene mot andre masseødeleggelsesvåpen. Partiprogram ATOMVÅPEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil legge til rette for styrket informasjonsarbeid om de humanitære og økologiske konsekvensene av atomvåpen. Partiprogram ATOMVÅPEN
2017-2021 Rødt Rødt vil forby kjemiske, biologiske, radiologiske og nukleære (CBRN-) våpen, inkludert atomvåpen, og arbeide for en atomnedrustning der stormaktene går i spissen. Partiprogram ATOMVÅPEN FORSVARSMATERIELL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil samarbeide med allierte om å intensivere innsatsen for aktiv, balansert, irreversibel, gjensidig og etterprøvbar nedrustning av atomvåpen innenfor Ikkespredningsavtalens rammer. Regjeringserklæring ATOMVÅPEN INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreutvikle Norges internasjonale lederrolle innen verifikasjon av kjernevåpennedrustning for å bidra til at reell nedrustning finner sted, og øke tilliten til nedrustningsavtaler. Regjeringserklæring ATOMVÅPEN INTERNASJONALT SAMARBEID

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
8. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
13. okt 2020 Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2019, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid Behandlet
29. sep 2020 Grunnlovsforslag om endring i § 25 (om forbud mot atomvåpen på norsk jord) Til behandling
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
19. nov 2019 Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2018, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid Behandlet
4. mar 2019 Utredning om Traktaten om forbud mot kjernevåpen (Forbudstraktaten) Behandlet
7. jan 2019 Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2017, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid Behandlet
12. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
7. mai 2018 Grunnlovsforslag om endring i § 25 (forbud mot atomvåpen på norsk jord) Behandlet
28. feb 2018 Utenriksministerens utenrikspolitiske redegjørelse Behandlet
28. feb 2018 Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2016, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid Behandlet
7. feb 2018 Noregs deltaking i den 71. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) Behandlet
7. feb 2018 Representantforslag om at Norge må utrede muligheten for å signere atomvåpenforbudet Behandlet
13. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
14. jun 2017 Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk Behandlet
18. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
21. nov 2016 Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2015, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid Behandlet
23. mai 2016 Grunnlovsforslag om endringer i Grunnloven § 25 (forbud mot produksjon, introduksjon, utplassering og bruk av atomvåpen i Norge) Behandlet
25. apr 2016 Globale sikkerhetsutfordringer i utenrikspolitikken - Terrorisme, organisert kriminalitet, piratvirksomhet og sikkerhetsutfordringer i det digitale rom Behandlet
25. apr 2016 Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2014, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid Behandlet
9. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
11. jun 2015 Representantforslag om at Noreg skal arbeide for eit forbod mot atomvåpen Behandlet
13. apr 2015 Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2013, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid Behandlet
8. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
24. feb 2014 Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2012, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid Behandlet
15. jan 2014 Samtykke til ratifikasjon av internasjonal konvensjon mot kjernefysisk terrorisme av 13. april 2005 Behandlet
8. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
8. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
6. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
10. jun 2012 Straffebod mot kjernefysisk terrorisme mv. Behandlet
12. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
7. feb 2011 Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2009 Behandlet
2. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
25. mar 2010 Utenriksministerens utenrikspolitiske redegjørelse Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet