Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil stille krav om forhold som etikk, antall lærlinger, arbeidstakerrettigheter og klimasertifisering ved offentlige innkjøp og anbud, og sikre at konkurransen er reell. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR MILJØVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATSFORVALTNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil redusere ufrivillig deltidsarbeid i offentlige virksomheter. Gjennom samarbeid med arbeidstakernes organisasjoner arbeide for å finne løsninger som har som mål å avskaffe uønsket deltidsarbeid. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR STATSFORVALTNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at staten skal gjennomgå sin ansettelsespolitikk for å redusere bruk av midlertidig ansatte. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR STATENS PERSONALPOLITIKK
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil gå inn for reformer som gir arbeidstakerne mer tid til omsorg for sine barn og sine eldre, og redusert arbeidstid for enkelte arbeidstakere. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR FAMILIE
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke retten til heltid, og vurdere nye lovendringer for å få til dette. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil endre arbeidsmiljøloven slik at de som arbeider tredelt turnus får redusert arbeidstid. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil motvirke kjønnsdelt arbeidsmarked ved kvotering og andre tiltak til utdanning, tilsetting og ledelse. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LIKESTILLING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil sikre likeverdige lønns- og arbeidsforhold for ansatte i private og kommunale barnehager. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR BARNEHAGER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for en ordning hvor egne tillitsvalgte jobber spesielt med motivering og tilrettelegging av opplæring for ansatte. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at faglige rettigheter blir et sentralt element i et nytt globalt handelsregime. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR ØKONOMISK SAMARBEID TRAKTATER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at norske bedrifter som opererer i utlandet har organisasjonsrett, lokal forhandlingsrett og akseptable arbeidsforhold. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at ILOs grunnleggende arbeidstakerrettigheter respekteres av alle internasjonale institusjoner og i norsk samhandel med andre land. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at beskyttelse av arbeidstakernes rettigheter skal være et viktig mål å arbeide for i internasjonale handelsavtaler. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR ØKONOMISK SAMARBEID
2009-2013 Høyre For å gjøre det lettere å drive bedrifter og å skape nye arbeidsplasser vil Høyre utvide adgangen til midlertidige ansettelser. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR SYSSELSETTING
2009-2013 Høyre For å gi flest mulig en ny sjanse til å komme tilbake til arbeidslivet vil Høyre omforme velferdssystemet, skattesystemet og regelverket for ansettelser slik at aktivitet blir hovedprinsippet. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR SKATTER TRYGDER
2009-2013 Høyre For å gi flest mulig en ny sjanse til å komme tilbake til arbeidslivet vil Høyre styrke "grønt kort"-ordningen for arbeidssøkere med særskilte behov for tilrettelegging av arbeidsplassen. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR SYSSELSETTING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil likestille arbeidsbetingelsene for skift og turnusarbeid. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LIKESTILLING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil gi foreldre med barn med nedsatt funksjonsevne lovfestet rett til å jobbe deltid frem til barnet er 18 år, så lenge det ikke er til vesentlig ulempe for arbeidsplassen. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR FUNKSJONSHEMMEDE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre bønder mulighet for et inntektsnivå på linje med andre yrkesgrupper. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LANDBRUK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at en ordning med fagbrev må innføres i landbruket. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LANDBRUK
2009-2013 Venstre Venstre vil gjøre det enklere å ansette nummer to i et enpersonsforetak, blant annet ved å tillate midlertidige ansettelser og redusere rapporteringsbyrden og rapporteringsplikten. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Venstre Venstre vil likestille selvstendig næringsdrivende med arbeidstakere med hensyn til sosiale rettigheter ved svangerskap, fødsel og omsorg for små barn uten å øke trygdeavgiften. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV TRYGDER
2009-2013 Venstre Venstre vil legge til rette for et mer fleksibelt arbeidsliv ved økt adgang til midlertidige ansettelser og overtid. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2009-2013 Venstre Venstre vil ha mer fleksible permitteringsordninger. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR
2009-2013 Venstre Venstre vil forenkle og myke opp arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid, slik at det i større grad tillates bruk av overtid og legges til rette for bruk av hjemmekontor og fleksible tidskontoløsninger. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2009-2013 Venstre Venstre vil ha samme regelverk for midlertidige ansettelser i offentlig og privat sektor. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR
2009-2013 Venstre Venstre vil opprette flere tiltaksplasser for yrkeshemmede. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR
2009-2013 Venstre Venstre vil sikre formell og reell organisasjonsfrihet. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre målrettede seniortiltak, for eksempel bonuser eller redusert arbeidstid, for å beholde verdifull kompetanse i skolen. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil likestille stipendiatar med andre arbeidstakarar med omsyn til sosiale rettar ved arbeidsløyse. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR FORSKNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre rekruttering og gi de ansatte bedre arbeidsvilkår gjennom blant annet å tilby større stillingsprosenter og fjerne uønsket deltid. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre arbeidstakarar som ønskjer det, retten til heiltidsarbeid. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha eit landsomfattande prosjekt der alle kommunane kartlegg omfanget av deltidsarbeid, og utarbeider tiltak med sikte på å unngå bruk av ufrivillig deltid. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil medverke til at arbeidsgjevarar brukar tilretteleggingstilskot for å redusere sjukefråværet blant gravide, i tråd med arbeidsmiljølova og avtalen om inkluderande arbeidsliv. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR SVANGERSKAP
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeid for at antidiskrimineringslova skal forplikte det offentlege og private arbeidslivet til å inkludere og etter behov leggje til rette arbeidsplassar for personar med nedsett funksjonsevne. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR FUNKSJONSHEMMEDE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil leggje til rette for at arbeidslivet kan gje varierte oppgåver og utfordringar og større eigenpåverknad, og dessutan fleksible arbeidsvilkår når det gjeld arbeidstid og arbeidsmåtar. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at det skal lønne seg å kombinere pensjon med arbeid og fjerne avkortingsreglane for alle under 70 år. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR OMSORGSTJENESTER TRYGDER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil fjerne krav til aldersgrenser i lovgjevinga som innskrenkjer høva til å stå i arbeid og erstatte dette med krav til helseerklæringar. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil medverke til ein arbeidslivspolitikk som sikrar alle arbeidstakarar i Noreg likeverdige lønns- og arbeidsvilkår og motarbeide sosial dumping. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2009-2013 Senterpartiet Sp vil støtte arbeidet med å få fleire bransjar underlagt tariffvedtak og forenkle prosedyrane for allmenngjering av tariffavtalar. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gje vikarar og tilkallingsvakter same vern under arbeidstilsynet som andre arbeidstakargrupper. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil redusere høva for å erstatte langtidssjukemelde fulltidsvakter over lengre tid med vikarar i kortidsvikariat. Tilsvarande bør den aukande bruken av vikarar i staden for faste tilsette i dei permanente funksjonane og oppgåvene til verksemdene motverkast. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrkje høvet for arbeidstilsynet til kontroll og gje tilsynet naudsynte sanksjonsreaksjonar for å kunne reagere raskt og effektivt på lovbrot. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at rettane til tilsett i sektorar med låg organisasjonsgrad skal få større fokus og prioritering i arbeidet mot sosial dumping enn i dag. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sørgje for at lovverk og politisk initierte tiltak sikrar at ILO-konvensjonen om arbeidstakarane sine rettar som blei sett i kraft i 2008, blir overhalden. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil likestille turnus i helse- og omsorgssektoren med tilsvarende skiftarbeid i industrien. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LIKESTILLING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gjennomgå statlege stønadordningar for utøvande/skapande kunstnarar og sikre dei gode arbeidsvilkår. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR KUNST
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at bøndene må sikres muligheter for ferie og fritid på linje med andre yrkesgrupper. Velferdsordningene i landbruket må utvikles og forbedres og avløserordningen styrkes. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LANDBRUK
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil lovfeste rett til heltid. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke den lovfestede fortrinnsretten for deltidsansatte ved nye ansettelser i en bedrift. Ved ledig arbeid skal kvalifiserte ansatte tilbys utvidelse av sitt arbeidsforhold til hel stilling. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SYSSELSETTING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå å gi fagforeningene forhandlingsrett og lokal konfliktrett i saker som gjelder utvidelse av deltidsstillinger. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SYSSELSETTING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV er imot bruk av tvungen lønnsnemnd. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV ønsker at en del av veksten i økonomien skal tas ut i form av redusert arbeidstid. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR STATSFORVALTNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke Arbeidstilsynet, både som kontrollorgan og veiledningsorgan. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil bidra til tryggere arbeidsplasser, blant annet ved skjerpede bestemmelser når det gjelder nedbemanning, nedleggelser og virksomhetsoverdragelser. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti Arbeidstakernes rettigheter må styrkes ved outsourcing, bruk av kontraktører og oppsplitting av selskaper. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti For å styrke arbeidstakernes rettigheter og sikre seriøsitet i bedriftene vil SV ha en kritisk gjennomgang av regelverket for inn– og utleie av arbeidskraft. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil motarbeide en utvikling hvor stadig flere må arbeide på ubekvemme tidspunkt. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil likestille sammenlignbar turnus og skift, gjennom å endre loven. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LIKESTILLING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå at loven [om allmenngjøring av tariffavtaler] endres slik at det blir enklere å få allmenngjort avtaler. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke adgang til bruk av boikott mot arbeidsgivere som driver sosial dumping eller som nekter å oppgi lønns– og arbeidsvilkår. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti I bransjer der sosial dumping er særlig utbredt, vil SV foreslå en sertifiseringsordning av bedrifter. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå at det offentlige bare skal foreta innkjøp fra sertifiserte bedrifter innenfor disse bransjene. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil gå inn for regionale verneombud i bransjer der det i dag er få organiserte. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke Arbeidstilsynets, Skattedirektoratets og andre relevante instansers arbeid mot kriminalitet og sosial dumping. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT RETTSVESEN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå at selskaper som ikke ivaretar ansattes rett til et godt arbeidsmiljø, kan forbys å utføre oppdrag i kortere eller lengre perioder. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå minstekrav til ansattes lønns– og arbeidsvilkår i selskaper som ønsker å bruke norske havner og flyplasser. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT UTENRIKSSAKER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil spille på lag med lærerne og deres organisasjoner for å øke læreryrkets status gjennom bedre lønn og arbeidsforhold. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for å redusere midlertidigheten i akademia, og mener at det må lages en plan for å redusere antall midlertidige stillinger i løpet av neste stortingsperiode. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR HØYERE UTDANNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV går inn for å legge om finansieringen av norsk forskning med sikte på å øke langsiktighet i forskningssatsingene og redusere midlertidigheten blant forskerne. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR FORSKNING STATSFORVALTNING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at transportnæringen utvikler seg på en miljøvennlig måte, og tilbyr gode lønns– og arbeidsvilkår for sine ansatte. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT MILJØVERN NÆRINGSLIV
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at norske lønns– og arbeidsvilkår skal gjelde på norskregistrerte skip, og at alle norskeide skip har tariffavtaler. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT SJØFART
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil forenkle krav til hms for bedrifter med mindre enn fem ansatte. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil tilpasse arbeidsmiljøloven for små og mellomstore bedrifter. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil myke opp regler for midlertidig ansettelse. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR SYSSELSETTING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil likestille uorganiserte med organiserte. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil ha fleksible arbeidstidsavtaler mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at det skal lønne seg å jobbe. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at AFP skal bygge på den opprinnelige intensjonen ved at den ivaretar sliterne. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR TRYGDER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at ordningen utvides til også å omhandle de som ikke er bundet av en tariffavtale. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR TRYGDER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at man ikke kan kombinere arbeid og AFP, derfor opprettes det et toleransebeløp. Overskridelse medfører avkortning av AFP (forkortet). Partiprogram ARBEIDSVILKÅR TRYGDER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil prioritere det pågående arbeidet i EFTA om utvikling av bestemmelser om miljø og arbeidstakerrettigheter i framtidige handelsavtaler. Regjeringserklæring ARBEIDSVILKÅR EU/EØS UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke innsatsen mot ufrivillig deltid og for retten til heltid, og vurdere nye lovendringer for å få til dette. Regjeringserklæring ARBEIDSVILKÅR
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil arbeide videre for å sikre at fast ansettelse er hovedregelen og begrense midlertidige ansettelser. Regjeringserklæring ARBEIDSVILKÅR
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil arbeide for at strukturendringer i næringslivet følges mest mulig effektivt opp med nødvendige lovendringer for å sikre arbeidstakernes rettigheter og andre viktige hensyn. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil gjennomføre handlingsplanene mot sosial dumping og vurdere ytterligere tiltak. Regjeringserklæring ARBEIDSVILKÅR
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke Arbeidstilsynets muligheter til kontroll og vurdere ytterligere sanksjonsmidler. Regjeringserklæring ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sikre at allmenngjøring av tariffavtaler kan skje der det er behov, og følge opp og vurdere om innsynsretten er hensiktsmessig utformet. Regjeringserklæring ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil følge opp lovbestemmelsene om solidaransvar i allmenngjøringsloven, jf Ot.prp. nr. 88 (2008-2009). Regjeringserklæring ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil ytterligere styrke felleskontroller fra ulike offentlige myndigheter for å hindre sosial dumping, skatteunndragelser og andre straffbare forhold. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil ta et krafttak i bransjer som er særlig utsatt for useriøsitet, sosial dumping og utstøtings- og arbeidsmiljøproblemer gjennom treparts bransjeprogrammer. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil legge til rette for likeverdige lønns- og arbeidsvilkår i kommunale og private barnehager. Regjeringserklæring ARBEIDSVILKÅR BARNEHAGER LØNN OG INNTEKT
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil lage en plan for å redusere antall midlertidige tilsettinger i akademia. Regjeringserklæring ARBEIDSVILKÅR
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil legge til rette for forsøk i statlig og kommunal sektor, der en blant annet vil vurdere reduksjon i arbeidstid og ulike turnusordninger, som kan bidra til redusert sykefravær og at flere kan stå lenger i arbeid. Regjeringserklæring ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Arbeidsinnvandrere i Norge skal ha samme lønns- og arbeidsvilkår som norske arbeidstakere, og skal informeres om sine plikter og rettigheter. Regjeringserklæring ARBEIDSVILKÅR INNVANDRERE
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sørge for at au-pair-ordningen bidrar til kulturutveksling, og ikke bidrar til sosial dumping av arbeidskraft. Regjeringserklæring ARBEIDSVILKÅR INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Det er dokumentert at ubekvem arbeidstid, som nattarbeid, kan utgjøre en helsefare og øke risikoen for uførhet. SV vil derfor ha en tydeligere regulering av ubekvem arbeidstid. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en klarere regulering av arbeid utenom normalarbeidsdagen for å unngå skadelig kvelds- og nattarbeid der det ikke er nødvendig. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å endre arbeidsmiljøloven slik at ansatte i varehandelen blir omfattet av arbeidsmiljølovens regler om natt-, søndags- og helgearbeid. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Vårt langsiktige mål er at forbudet mot utleie av arbeidskraft gjeninnføres. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprettholde strenge begrensninger på muligheten for å drive utleie av arbeidskraft, slik at flest mulig arbeidstakere skal ansettes fast i den bedriften de jobber for, ikke i et byrå. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at midlertidige ansatte skal regnes som fast ansatte etter to år. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å innføre lovkrav om at arbeidskraft innleid fra byråer kun tillates dersom den innleide er fast ansatt i utleiebedriften eller bemanningsbyrået. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at kommunene skal etablere egne kommunale vikarpooler med faste ansatte. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at alle statlige, og statlig eide, virksomheter pålegges gjennomgang av bruken av midlertidige kontrakter for å sørge for at så mange som mulig får faste ansettelser. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at tjenestemannslovens bestemmelser endres slik at statlig ansatte har tilsvarende rett til fast ansettelse som arbeidstakere omfattet av arbeidsmiljøloven. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for nye langvarige forsøk med sekstimersdagen og andre ordninger med redusert arbeidstid. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å endre arbeidsmiljøloven, slik at dagens bestemmelse om 40 timers arbeidsuke senkes til 37,5 timer. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at retten til egenmeldt sykefravær økes til 5 kalenderdager av gangen. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for Innføre flere større forsøk med 365 dagers egenmelding ved sykefravær kombinert med systematisk tillitsskapende arbeid og samarbeid mellom flere bedrifter og offentlig sektor. ( Mandalsmodellen). Partiprogram ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at utøverne i landbruket får en inntekt og sosiale vilkår på linje med andre grupper i samfunnet, og en inntektsfordeling som motvirker fortsatt bruksavgang. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LANDBRUK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at ansatte i sykehusene som ønsker det skal få tilbud om hele og faste stillinger. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR HELSEPERSONELL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at sykehusene innfører vikarpooler for å handtere vikarbehov og for å kunne tilby flere hele stillinger. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR HELSEPERSONELL
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Mer makt over egen arbeidshverdag. SV vil gi ansatte større makt i bedriftene og ved å styrke fagbevegelsens posisjon, blant annet gjennom kollektiv søksmålsrett i viktige spørsmål. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV arbeider for gode, langsiktige og forutsigbare arbeidsbetingelser for aktive kunstnere. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR KULTUR
2013-2017 Venstre Venstre vil gjøre det enklere å ansette nummer to i en bedrift, blant annet ved å tillate midlertidige ansettelser og redusere rapporteringsbyrden og rapporteringsplikten. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV
2013-2017 Venstre Venstre vil gi kommuner og sykehus større fleksibilitet i å bruke alternative turnusordninger, som nordsjøturnuser. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR HELSEINSTITUSJONER SYKEHUS
2013-2017 Venstre Venstre vil endre arbeidsmiljølovens bestemmelser når det gjelder hvilken arbeidstid det er mulig å avtale individuelt, for blant annet å gjøre det lettere å inngå avtale om turnusordninger. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Venstre Venstre vil gjøre reglene om overtid mer fleksible, for eksempel gjennom å utvide tidsrommet overtiden kan tas ut. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Venstre Venstre vil endre reglene for midlertidig ansettelse og likestille regelverket i kommunal og privat sektor med statlig sektor. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Venstre Venstre vil stramme inn maksimal varighet for midlertidige ansettelser fra 4 til 2 år. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Venstre Venstre vil lovfeste alle arbeidstakeres rettigheter knyttet til permittering. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre mer fleksible permitteringsregler som gir muligheter for «rullerende permisjon» og redusere permitteringsgraden fra 50 til 20 prosent. Det vil gi bedriftene mulighet til å gi alle ansatte et arbeidstilbud i permitteringsperioden. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Venstre Venstre vil ha mer fleksible arbeidstidsregler og Skattestimulans/fradrag til eldre arbeidstakere (62 år) som velger å arbeide i stedet for å gå av med pensjon før 67 år. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Venstre Venstre vil avvikle særaldersgrenser i pensjonssystemet som ikke har faglige begrunnelser, og øke aldersgrensen for arbeidsgivers automatiske oppsigelsesadgang fra 70 til 75 år. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Høyre Høyre vil arbeide for å redusere omfanget av ufrivillig deltid. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Høyre Høyre vil myke opp reglene for midlertidige ansettelser ved midlertidlige behov. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Høyre Høyre vil myke opp reglene for søndags-, hellidags- og nattarbeid. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Høyre Høyre vil utvide bruk av åremål i ledende stillinger. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil tilpasse arbeidsmiljøloven for små og mellomstore bedrifter. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil utvide og lovfeste nettolønnsordningen for sjøfolk. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sikre sjøfolk like rammevilkår som våre naboland. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil myke opp regler for midlertidig ansettelse. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil likestille uorganiserte med organiserte. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil ha fleksible arbeidstidsavtaler mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil åpne for at alternative turnuser kan avgjøres lokalt. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil liberalisere arbeidsmiljøloven slik at den sikrer arbeidslivet fleksible, men trygge rammer, og gi rom for lokal tilpasning. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at man i langt større grad tar utgangspunkt i den enkeltes arbeidsevne. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil opprettholde arbeidstakernes rettigheter i sykelønnsordningen. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT SVANGERSKAP SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke den praktiske oppfølgingen av avtalen om inkluderende arbeidsliv. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR FAMILIE LØNN OG INNTEKT SVANGERSKAP SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke arbeidet mot sosial dumping og fremme nye tiltak i en tredje handlingsplan. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet gjennom bedre virkemidler og effektiv håndheving av regelverket. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR OLJE OG GASS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre kollektiv søksmålsadgang for fagforeninger ved innleie. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR RETTSVESEN SIVILRETT
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil i samarbeid med partene sikre at vi har en velfungerende allmenngjøringsordning som tiltak mot sosial dumping. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil ha et mer likestilt Norge, og endre arbeidsmiljøloven slik at en lovfester retten til utvidet stilling for deltidsansatte, fortrinnsrett for deltidsansatte og at det innføres drøftingsplikt med tillitsvalgte om bruk av deltidsstillinger. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at ansatte som over tid har jobbet mer enn avtalt arbeidstid, krav på utvidet stilling. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at faste og direkte ansettelser fortsatt blir hovedregelen i norsk arbeidsliv, og at bruk av innleie i størst mulig grad begrenses til bruk av reelle vikarer og sesongtopper. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre etterlevelse av likebehandlingsprinsippet ved bruk av innleie. De som leies inn, skal ha minst like gode lønns- og arbeidsvilkår som om de var ansatt direkte hos innleier. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at arbeidstakerne og deres organisasjoner skal ha gode muligheter til medvirkning ved fastsetting av ubekvem arbeidstid, for eksempel nattarbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelser, anbudsutsettinger og der virksomheten er organisert som franchiser. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere et utvidet HMS-ansvar i konsern og franchiseforhold. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjøre det lettere for utenlandske arbeidstakere å bruke kompetansen sin i det norske arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR INTERNASJONALT SAMARBEID UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bruke handlingsrommet i EØS-avtalen aktivt for å ivareta arbeidstakerrettigheter. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil heve fagforeningsfradraget og videreutvikle trepartssamarbeidet mellom myndighetene, arbeidstakere og arbeidsgiverorganisasjoner. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil samarbeide med partene i arbeidslivet om utviklingsarbeid og tiltak som kan fremme likestilling på arbeidsplassene. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LIKESTILLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide sammen med partene i arbeidslivet for likelønn og for at flere kvinner kan jobbe heltid. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjøre universiteter og høgskoler til en mer attraktiv karrierevei, blant annet ved å gjennomgå bruken av midlertidige ansettelser og sikre gode arbeidsvilkår. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SYSSELSETTING UNIVERSITETER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre utøverne i landbruket en inntektsutvikling og sosiale vilkår på linje med andre grupper. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LANDBRUK LØNN OG INNTEKT
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utrede en ny varig ordning for bruk av gradert sykestipend for elever og studenter. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR STUDIEFINANSIERING SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide aktivt for retten til anstendige arbeidsforhold innenfor ILOs kjernekonvensjoner. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Personer som i realiteten er i et arbeidsforhold som hushjelp må ha anstendige lønnsog arbeidsvilkår og skal ikke kunne være i Norge på en tillatelse som au pair. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Arbeiderpartiet For å rette en særlig innsats mot bransjer som er spesielt utsatt for useriøsitet og sosial dumping, vil Arbeiderpartiet blant annet videreutvikle treparts bransjeprogrammer som virkemiddel. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet ønsker ikke anbudsprosesser der det konkurreres på ansattes lønns- og arbeidsvilkår. På kjerneområder som helse, skole og eldreomsorg skal det være gode offentlige tilbud som omfatter alle. Hvordan vi organiserer dette tilbudet, avhenger av hva som er best for innbyggerne. Grunnleggende velferdstjenester skal ikke privatiseres eller kommersialiseres. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR HELSEVESEN OMSORGSTJENESTER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKOLER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil videreutvikle den norske arbeidslivsmodellen. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT SYSSELSETTING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil arbeide for et godt regulert arbeidsliv uten sosial dumping. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT SYSSELSETTING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil heve den generelle aldersgrensen i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SYSSELSETTING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil over tid fase ut ulike særaldersgrenser. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT SYSSELSETTING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at faste ansettelser skal fortsette å være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Senterpartiet Sp vil arbeide for å unngå ufrivillig deltid. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for reell lønnsutjevning til fordel for kvinnedominerte yrker. Det betyr at vi må gi like vilkår for turnusarbeid i helse- og sosialsektoren som for skiftarbeid i industrien. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sørge for mer fleksible arbeidstider og stillingstyper i offentlig sektor. Høy alder alene skal ikke være lovlig grunn for oppsigelse. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke hjelpepleiernes status og muligheter til å jobbe heltid. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR HELSEPERSONELL
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ha reell lønnsutjevning med mer like lønnsforhold i turnus- og skiftarbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at alder ikke skal være saklig grunn til oppsigelse, med mindre helsemessige forhold tilsier at dette er nødvendig. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil nedsette et arbeidstidsutvalg etter modell fra skift/turnusutvalget for å utrede hvordan arbeidskraften best mulig kan tas i bruk i de kommende tiårene. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for at eldre skal kunne stå lenger i arbeidslivet, blant annet ved å gå gjennom alle lovbestemte aldersgrenser i arbeidslivet i samråd med partene. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge om overgangsstønaden og innføre klarere krav til aktivitet. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi foreldre med barn med nedsatt funksjonsevne lovfestet rett til å jobbe deltid frem til barnet er 18 år. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR FAMILIE FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil avgrense ufrivillig deltid, blant annet gjennom en strengere tolking av regelverket som sier at full stilling kan nektes dersom det medfører vesentlig ulempe for virksomheten. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at NAVs refusjon av foreldrepenger til arbeidsgiver skal følge eventuelle lønnsøkninger i løpet av permisjonstiden. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at selvstendig næringsdrivende må få like gode rettigheter i forbindelse med svangerskap og fødsel som lønnsmottakere. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR SVANGERSKAP
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre en lovfestet rett for småbarnsforeldre i full jobb til å midlertidig gå ned til 80 prosent stilling. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR FAMILIE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge om skattefritaket for trening i arbeidstiden slik at også trening utenfor bedriftens eget lokale blir omfattet av ordningen. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR IDRETT
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil øke innsatsen for å beholde og rekruttere personell gjennom blant annet heltidsstillinger, styrkede lønnsvilkår og gode arbeidstidsordninger for å sikre kvalitet og kontinuitet i tjenestene. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle som arbeider i Norge, skal ha gode lønns- og arbeidsforhold, uavhengig av hvilken nasjonalitet de har, og hvilket land deres arbeidsgiver er registrert i. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT MENNESKERETTIGHETER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil videreføre innsatsen for at færrest mulig skal arbeide ufrivillig deltid. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil prioritere å øke pensjonsnivået for de som arbeider ufrivillig deltid. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for å redusere bruken av midlertidige stillinger i offentlig sektor. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR STATENS PERSONALPOLITIKK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil tillate at arbeidstaker og arbeidsgiver gis noe mulighet til å avtale arbeid utover den alminnelige arbeidstid uten at dette anses som overtidsarbeid, gitt at arbeidstaker får rett til å ta ut tilsvarende antall timer med fritid senere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil myke opp reglene for midlertidig ansettelse. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha fleksible arbeidstidsavtaler mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at alternative turnuser skal avgjøres lokalt. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil liberalisere arbeidsmiljøloven slik at den sikrer arbeidslivet fleksible, men trygge rammer og gi rom for lokal tilpasning. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil lovfeste regler som regulerer permitteringsadgangen i virksomheter som ikke er bundet av tariffavtale. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil justere permitteringsordningene i takt med arbeidsmarkedet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne adgangen til å si opp arbeidstakere utelukkende basert på alder. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil presisere at arbeidsmiljølovens formål også er å legge grunnlag for et seriøst og organisert arbeidsliv. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomgå regelverket for inn- og utleie av arbeidskraft slik at det støtter opp om et trygt og godt arbeidsliv med faste ansettelser, og sørge for at tilsynene kan håndheve regelverket og følge opp brudd på en effektiv måte. Regulere bemanningsbransjen strengere og sørge for at regelverket blir fulgt. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke allmenngjøringsordningen og gjøre det enklere å ta den i bruk, blant annet ved å forenkle dokumentasjonskravet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utvide solidaransvar til også å omfatte bestiller og utvide ansvarets lengde til seks måneder. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre arbeidstakernes behov for vern, medvirkning og grunnleggende bedriftsdemokratiske prinsipper i ulike eierkonstruksjoner og sørge for at HMS-ansvar blir tydeligere plassert og ivaretatt i ulike eierkonstellasjoner. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at særlig sårbare grupper som unge, midlertidig ansatte og utenlandske arbeidere får tilstrekkelig opplæring i språk, arbeids- og sikkerhetskultur, og sammen med partene utforme tiltak som kan gi arbeids- og tjenesteinnvandrere grunnleggende kunnskaper om den norske arbeidslivsmodellen og om norsk fagbevegelse. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR INNVANDRERE UNGDOMSARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utrede muligheten for å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel. Ved gjennomslag for slike krav vil vi sammen med partene diskutere ordninger og lovverk for å implementere norske lønns - og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT OLJE OG GASS SJØFART
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bevare søndagen som en annerledesdag og sikre søndagen som en fridag for flest mulig. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil fjerne muligheten for å ta i bruk nulltimerskontrakter og arbeidskontrakter uten lønn mellom oppdrag. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil endre arbeidsmiljøloven slik at avtaler med tillitsvalgte om tidsbegrenset innleie og avvik fra arbeidsmiljølovens alminnelige arbeidstidsbestemmelser bare kan inngås der det er hjemlet i landsdekkende overenskomst. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil endre arbeidsmiljølovens virkeområde for regulering og tilsyn med petroleumsaktivitet, slik at aktivitet utført fra fartøy i tilknytning til petroleumsvirksomhet omfattes og reguleres av norsk lov. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke retten til heltid og styrke fortrinnsretten til økt stilling. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innføre kollektiv søksmålsrett i saker der det er spørsmål om ulovlig innleie av arbeidskraft. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at helhetsansvaret for tjenestene skal være offentlig, og at innkjøp fra det private må styres av det offentlige. Det må stilles krav til lønns- og pensjonsvilkår hos private tjenesteleverandører. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjøre universiteter og høgskoler til en mer attraktiv karrierevei ved å ha en aktiv likestillingspolitikk og redusere bruk av midlertidige ansettelser. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR HØYERE UTDANNING LIKESTILLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil endre Tjenestemannsloven for å forhindre midlertidighet, i tråd med forslaget som partene i arbeidslivet har utarbeidet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke arbeidet mot svart arbeid og sosial dumping i byggenæringen. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR BYGNINGSVESEN RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre anstendige lønns- og arbeidsvilkår i [luftfarts]bransjen. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LUFTFART
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil søre for et regelverk som sikrer ansatte hele og faste stillinger direkte hos flyselskapet. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LUFTFART
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for tydelige hjemmebaseregler som klart definerer arbeidsgiveransvaret. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LUFTFART
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil hindre bruk av bekvemmelighetsflagg ved å arbeide for lovgivning som hindrer at selskaper kan etablere seg med flere Air Operating Certificate (AOC) i ett eller flere land. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LUFTFART
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at det ikke skal være mulig å bytte ut norske og europeiske ansatte på norskregistrerte fly i interkontinental trafikk. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LUFTFART
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for en fagutdanning av kabinpersonale og offentlige investeringer i et utdannelsessystem for blant annet å unngå "pay to fly". Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LUFTFART UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ha en luftfartspolitikk som tar vare på arbeidstakernes rettigheter, og som stimulerer til en rask utvikling av ny teknologi og innføring av fornybart drivstoff. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LUFTFART MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke kunstnernes levekår gjennom en kunstnerøkonomireform. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR KUNST
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utrede muligheten for redusert arbeidstid for foreldre det første året barnet er i barnehage, frem til barnet er to år. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke arbeidstakerrettigheter globalt gjennom vår utenriks-, handels- og utviklingspolitikk og sikre gjennomføring av ILOs kjernekonvensjoner. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR INTERNASJONALT SAMARBEID TRAKTATER
2017-2021 Venstre Venstre vil øke andelen ansatte med barnefaglig kompetanse og barnehagelærerutdannelse i barnehagene. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN BARNEHAGER FAMILIE SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil utvikle flere karriereveier i skolen, og modernisere stillingskategoriene for undervisningspersonell slik at disse reflekterer kompetansen bedre. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sammen med lærerne gjennomgå lærernes arbeidssituasjon med tanke på å redusere skolebyråkratiet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det økonomisk attraktivt for mastergradsutdannede å jobbe som lærer ved å redusere studiegjeld eller etablere en særskilt stipendordning. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for tett oppfølging av nyansatte lærere med en mentor som gir råd og tilbakemeldinger. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke veiledningsordningen for nyutdannede lærere og førskolelærere kombinert med redusert undervisningstid den første perioden. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for målrettede seniortiltak for å beholde verdifull kompetanse i skolen. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere flere karriereveier for lærere gjennom å legge til rette for at de kan ta universitetsgrader, eksempelvis doktorgrad, innen sitt eget praksisfelt på egen arbeidsplass. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha mer seksualitetsundervisning inn i lærerutdanningen, både på grunnskole- og lektorutdanningen. Venstre vil også legge til rette for etterutdanning og kurs i faget. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette flere praktisk-pedagogiske studieplasser, slik at flere studenter med en spesialisert fagkompetanse får mulighet til å bli lærere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil heve kvaliteten på praktisk-pedagogisk utdanning. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi flere lærere et kompetanseløft gjennom tilbud om etter- og videreutdanning. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil utvikle et program for å rekruttere flere fagutdannede til læreryrket. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER SYSSELSETTING UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil bygge ut ordningen med systematisk videreutdanning for lærere ansatt i grunnskole og videregående skole. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil kreve at nyutdannede lærere har digital kompetanse til å bruke IKT pedagogisk i læringsarbeidet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil stille krav om at skolens ledelse skal ha utdanning i ledelse. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre en sertifiseringsordning for lærere i samarbeid med berørte parter i utdanningssektoren. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil øke undervisningskvaliteten på utdanningsinstitusjonene. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere muligheten for bruk av midlertidige ansettelser på høyere utdanningsinstitusjoner. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER SYSSELSETTING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det mulig med fast ansettelse i vitenskapelig stilling selv om man forsker i et eksternt finansiert forskningsprosjekt. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER SYSSELSETTING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke bevilgningene til Etikkrådet slik at rådet kan behandle flere saker og fange opp flere selskaper i Statens Pensjonsfond Utlands portefølje der virksomheten åpenbart bryter med fondets etiske retningslinjer. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR FINANSER MILJØVERN NATURVERN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil stille krav om grundigere begrunnelser fra Finansdepartementet i tilfeller der departementet ikke velger å følge Etikkrådets tilrådninger for Statens Pensjonsfond Utland. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR FINANSER MILJØVERN NATURVERN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil ta i bruk «best i klassen-filtrering» for større deler av Statens Pensjonsfond Utlands portefølje. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR FINANSER MILJØVERN NATURVERN STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil bevare de trekkene ved Norge som er viktigst for å fremme jevnbyrdighet på sikt, herunder gode utdanningsmuligheter for alle, en koordinert lønnsdannelse og en velferdsstat som løfter dem med de laveste inntektene. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Venstre Venstre vil forenkle regelverk og rapporteringskrav for næringsdrivende. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for at små bedrifter kan delta i offentlige anbudsrunder. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke trygdeordninger og rettigheter i folketrygden for næringsdrivende, blant annet når det gjelder sykepenger. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING TRYGDER
2017-2021 Venstre Venstre vil la selvstendig næringsdrivende beholde opptjente rettigheter til dagpenger i inntil tre år ved overgang fra lønnet arbeid til egen virksomhet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING TRYGDER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke ordningen med pensjonssparing for næringsdrivende. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING TRYGDER
2017-2021 Venstre Venstre vil gjeninnføre støtte til ulønnet forskningsinnsats i egen bedrift. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil endre innbetaling av skatter og sosiale avgifter fra forskuddsvis til etterskuddsvis innbetaling. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR MERVERDIAVGIFT NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre et nærings-/bunnfradrag for selvstendig næringsdrivende tilsvarende minstefradraget for lønnsmottakere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil ha fritak for arbeidsgiveravgift i tre år for nystartede bedrifter med mindre enn fem ansatte. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR AVGIFTER FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil tilpasse arbeidsmiljøloven til den fleksibilitet som ny teknologi medfører. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil utvikle den norske arbeidslivsmodellen. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Venstre Venstre vil utvide rammene for gjennomsnittsberegning av arbeidstid ved lokal avtale. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Venstre Venstre vil utvikle effektive systemer for å bekjempe uakseptable lønns- og arbeidsvilkår. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke Arbeidstilsynets og Økokrims innsats mot arbeidslivskriminalitet, bl.a. ved å opprette flere senter mot arbeidslivskriminalitet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil åpne for mer fleksibilitet rundt kvelds- og nattarbeid, i tråd med arbeidstidsutvalgets innstilling. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Venstre Venstre vil åpne for mer fleksibilitet rundt søn- og helgedagsarbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Venstre Venstre vil bruke de statlige eierposisjonene i selskaper til å påvirke selskapenes etiske og moralske standarder overfor egne ansatte, underentreprenører og tjenestekjøpere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at arbeidsplasser tilpasses fysisk til den enkeltes behov. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FUNKSJONSHEMMEDE LIKESTILLING
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette flere arbeidsplasser for personer som av ulike grunner har nedsatt arbeidsevne. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Venstre Venstre vil øke mulighetene for omskolering, opptrening og praksisplasser. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette flere lærlingplasser i stat og kommune. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR KOMMUNER LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil fjerne den øvre aldersgrensen på 26 år og taket på 3 års varighet for utdanning som arbeidsrettet tiltak. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Venstre Venstre vil øke potten for midlertidig lønnstilskudd, og sørge for at tiltaket omfatter flere grupper enn i dag. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Venstre Venstre vil øke ungdoms- og arbeidsmarkedskompetanse hos NAV. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det enklere å kombinere arbeid og trygd ved å sørge for fleksible permisjonsregler og tidligere avklaring for langtidssykemeldte. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette tilstrekkelig antall tiltaksplasser og plasser i ordinært arbeidsliv for personer med nedsatt arbeidsevne. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det lettere for arbeidsgivere å legge til rette for at syke personer kan jobbe, samt gi arbeidsgiver et medansvar for finansering av hele sykepengeperioden, uten at den totale økonomiske byrden skal øke. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SYKDOMMER
2017-2021 Venstre Venstre vil avvikle særaldersgrenser i pensjonssystemet som ikke har faglig begrunnelse. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at folk får mulighet til etter- og videreutdanning hvis de vil omskolere seg mot slutten av arbeidslivet for å kunne stå lenger i jobb. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil øke den alminnelige aldersgrensen i staten til 72 år, slik den er i privat og kommunal sektor. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Venstre Venstre vil la den enkelte ta med seg sine pensjonsrettigheter, uansett om man arbeider i det offentlige, i privat sektor eller i egen bedrift. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Venstre Venstre vil øke skattefradrag for individuelle forsikring- og pensjonsspareordninger, og gjøre dem likest mulig. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FINANSER SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil avvikle det statlige bidraget til avtalefestet AFP og gi incentiver for at folk skal jobbe lengre, og ikke kortere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Venstre Venstre vil reformere offentlige pensjonsordninger i tråd med pensjonsreformen og endringer i private pensjonsordninger. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Venstre Venstre vil utvide dagens ordning med permisjoner og omsorgslønn for pårørende som tar seg av familiemedlemmer. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FOLKEHELSE HELSEVESEN LØNN OG INNTEKT TRYGDER
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for mer kombinerte stillinger, det være seg mellom fag og ledelse i sykehus og mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, særlig innen geriatri. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Venstre Venstre vil gi bedre vilkår for kunst- og kulturgründere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR KULTUR KUNST
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre langsiktige stipendordninger for kunstnere, og styrke kunstnere og kulturgründeres sosiale rettigheter, som rett til sykepenger og støtte i forbindelse med foreldrepermisjon. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE KULTUR KUNST
2017-2021 Venstre Venstre vil lage økonomiske ordninger for å sikre norsk musikkliv inntekter fra kringkasting uavhengig av plattform. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR KULTUR KUNST
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at rettighetshaver skal ytes vederlag for sitt arbeid uavhengig av formidlingsplattform. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR KULTUR KUNST LØNN OG INNTEKT POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil lovfeste retten til anonym varsling av ulovlige eller kritikkverdige forhold på arbeidsplassen etter modell fra Sverige. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke ytringsfriheten for offentlig ansatte. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR DEPARTEMENTER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil be partene i arbeidslivet bidra til å rette opp lønnsforskjellene mellom kjønnene ved å utforme en tidsplan for når dette skal skje. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FAMILIE LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Venstre Venstre vil kreve at ledergruppene i statlige selskaper, direktorater og statsetater skal bestå av 40 prosent av begge kjønn. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Venstre Venstre vil utarbeide kjønnsnøytrale yrkestitler. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre «jurist» til en beskyttet tittel som er forbeholdt personer med mastergrad i rettsvitenskap. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil senke terskelen for å tilbakekalle advokatbevilling. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre mer likestilling og aktiv innsats mot kjønnsdiskriminering i Forsvaret. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FAMILIE FORSVAR LIKESTILLING MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Venstre Venstre vil øke forutsigbarheten for vervede soldater gjennom lengre kontraktsforhold. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjennomføre en ny skattereform. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT SKATTEADMINISTRASJON SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ta tilbake kontroll over arbeidsmarkedet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR INNVANDRERE LØNN OG INNTEKT SKATTER SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil føre en ny likestillingspolitikk ved å sørge for rett til heltid, likelønn og en familiepolitikk som legger opp til at menn tar mer ansvar hjemme. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at alle som får barn gis full rett til foreldrepermisjon. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at foreldre som mangler opptjening til foreldrepermisjon får erstattet dagens engangsstønad med en ytelse tilsvarende minsteytelsen i folketrygden (2G). Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stoppe lederlønnsgaloppen. Styrene skal få klar instruks om å snu trenden med urimelig høye lederlønninger, styrehonorarer og bonuser. Ingen ledere i staten eller i statlige selskaper skal tjene mer enn statsministeren. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at selskaper som Statens Pensjonsfond Utland investerer i rapporterer på miljømessige og sosiale indikatorer, som utslipp av klimagasser, naturmangfold, arbeidstakerrettigheter, barns rettigheter og likestilling. Partiprogram AKSJER ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE FINANSER FORURENSNING LIKESTILLING MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi Etikkrådet utvidet mandat til å jobbe med forslag til hele bransjer som kommer inn under negativ filtrering (såkalt produktbasert utelukkelse) fra Statens Pensjonsfond Utlands investeringer. Partiprogram AKSJER ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FINANSER NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge gjennomgår alle handelsavtaler vi har inngått, med sikte på å si opp avtaler som undergraver det norske arbeidslivet, eller er til skade for vår eller andre lands selvråderett eller skatteinntekter. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER TRAKTATER UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at ansatte i offentlig sektor skal ha gode pensjonsordninger, og mener at arbeidstakerne både i staten og kommunene skal ha reell forhandlings- og konfliktrett i spørsmålet om ny offentlig tjenestepensjon. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at avkortingsreglene i pensjonsoppgjøret må endres slik at pensjonistene ikke får vedvarende negativ kjøpekraftsutvikling. Løpende pensjon i folketrygden skal reguleres om lag på linje med lønnsveksten. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil aa det må bli enklere å få opptjent pensjon. Pensjonsopptjening skal starte for alle stillinger som varer over 6 måneder. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil reversere svekkelsene som ble gjort i arbeidsmiljøloven i 2015 og styrke arbeidstakernes vern ytterligere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre et klart skille mellom jobb og fritid gjennom å forsvare normalarbeidsdagen. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke skattefradraget for fagforeningskontingent. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FINANSER LØNN OG INNTEKT SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil legge til rette for gradvis arbeidstidsreduksjon med 6-timersdagen med full lønnskompensasjon som mål, samt gjennomføre langsiktige forsøk med forkortet arbeidstid. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke arbeidet mot arbeidslivskriminalitet og tvangsarbeid. SV vil styrke Arbeidstilsynet, NAV, Skatteetaten og Økokrim, i tillegg til å etablere flere senter mot arbeidslivskriminalitet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre tettere oppfølging av tiltak i NAV, slik at personer ikke blir utnyttet som gratis arbeidskraft i langvarige praksisplasser. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil avskaffe ansettelsesformer som "fast ansatt uten garantilønn" og "nullprosentstillinger" og slik sikre at ansatte får lønn også mellom oppdrag. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil få de kommersielle bemanningsbyråene ut av arbeidslivet. Vikarbyrå skal bare være tillatt i visse tilfeller, slik regelverket var før år 2000. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at kollektiv søksmålsrett om innleie av arbeidstaker fra bemanningsforetak gjeninnføres. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ta reservasjonsretten aktivt i bruk så lenge EØS-avtalen består mot direktiver som svekker faglige rettigheter, den norske velferdsmodellen og vår helsepolitiske, forbrukerpolitiske og miljøpolitiske handlefrihet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR EU/EØS FORURENSNING HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil iverksette og styrke tiltak for å redusere diskriminering og rasisme i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR FAMILIE LIKESTILLING RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha norske arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel. Sikre at skipsarbeids-, skipssikkerhets- og arbeidsmiljøloven samt norsk tilsyn gjelder arbeidere på såkalte flerbruksfartøy. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR HAVNER LØNN OG INNTEKT POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SJØFART
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil motarbeide sosial dumping ved å innføre mye sterkere krav for å hindre sosial dumping ved offentlige innkjøp, etter inspirasjon av Telemarksmodellen. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil forby hemmelige sluttavtaler i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke vernet av varslere. De som varsler om lovbrudd og uetisk oppførsel skal ha et særskilt vern mot gjengjeldelse, trakassering og oppsigelse. SV vil opprette et eget varslerombud på nasjonalt nivå. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN STATENS PERSONALPOLITIKK STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at ansatte i varehandelen skal omfattes av arbeidsmiljølovens bestemmelser om natt- og søndagsarbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at reguleringen av søndagsåpne butikker overholdes og opprettholdes. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at kravene til å dokumentere behovet for allmenngjøring av tariffavtaler reduseres. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre det kollektive forhandlingssystemet og forsvare streikeretten. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil begrense mulighetene for bruk av innleid og midlertidig arbeidskraft. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bruke det statlige eierskapet for å sikre at selskapene følger sitt samfunnsansvar gjennom nok læreplasser og innføring av mer klimavennlige arbeidsmåter. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR MILJØVERN NATURVERN STATENS PERSONALPOLITIKK STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke miljøer som knyttes til arbeidshelse. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre en sterk tjenestemannslov som sikrer uavhengighet i statsforvaltningen og hindrer korrupsjon og vilkårlige oppsigelser. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN STATENS PERSONALPOLITIKK STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for avvikle au pair-ordningen i Norge. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi ekstra tilskudd til kommunene for å sette i gang og forsere bygging av infrastruktur og offentlige byggeprosjekter når arbeidsløsheten er økende eller høy. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SAMFERDSEL STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for kompetanseheving og flere ansatte ved lokalkontor i NAV, slik at brukere får individuell oppfølging og enkelt kan få bistand til å komme i jobb. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre lovfestet og reell rett til heltid og frihet gjennom turnusordninger som gjør det mulig å kombinere familieliv og heltidsarbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke retten til fast stilling. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE LIKESTILLING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jevne ut lønnsforskjeller. SV vil opprette en lavlønnskommisjon som skal utrede hvordan lønningene i lavlønnsyrker kan økes. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for likelønn ved å fremme støtte til avtaler mellom partene i arbeidslivet som fremmer likestilling og initiativer som fremmer likelønn. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FAMILIE LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bruke kvotering som virkemiddel når det er nødvendig for å sikre likestilling og mangfold i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for endringer i yrkessykdomsregelverket slik at de kvinnedominerte arbeidsplassene har de samme rettighetene og den samme kompensasjonen som de mannsdominerte yrkene. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FAMILIE LIKESTILLING SYKDOMMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha hele og faste stillinger og lik lønn for likt arbeid. En sentral del av en plan for å nå målet om likelønn vil være å utvide rammene for lønnsoppgjørene i offentlig sektor – en statlig likelønnspott. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FAMILIE LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT STATENS PERSONALPOLITIKK STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil avskaffe anbudsregimet innen tiltaksapparatet i NAV til fordel for direkte avtaler. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha flere barnehagelærere og andre ansatte. For å støtte opp under barns læring og danning, må barnehagen ha høy kompetanse og tilstrekkelig bemanning. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR BARN BARNEHAGER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en nasjonal bemanningsnorm med minimum én voksen per tredje barn under tre år, og én voksen per sjette barn over tre år. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR BARN BARNEHAGER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil lovfeste krav om en styrer i hver barnehage. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR BARN BARNEHAGER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre forsvarlige barnegrupper. SV vil innføre en bestemmelse i barnehageloven om at barnegruppens størrelse skal være forsvarlig. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR BARN BARNEHAGER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil fjerne målstyring og testing og øke barnehagelærernes profesjonelle handlingsrom for å velge metoder og arbeidsmåter ut fra kjennskap til barnehagens mandat, til enkeltbarn og barnegrupper. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR BARN BARNEHAGER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at barnehagen skal være en attraktiv arbeidsplass. Gode lønns- og arbeidsvilkår er viktig for å rekruttere og beholde barnehagelærere, fagarbeidere og assistenter i barnehagene. SV vil lovfeste krav til tariffavtaler for barnehager som mottar offentlig støtte. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN BARNEHAGER LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en lærernorm for flere lærere og mindre klasser. Tidlig innsats og mer praktisk og variert undervisning krever økt lærertetthet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN GRUNNSKOLE
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en norm for økt lærertetthet på skolenivå med maks 15 elever pr. lærer på 1.-4.trinn og maks 20 elever pr. lærer på 5.- 10.trinn. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN GRUNNSKOLE
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil fjerne test- og målehysteriet i skolen. SV vil endre kvalitetsvurderingssystemet (NKVS) som har ført til ensrettet og teoritung undervisning. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN GRUNNSKOLE
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha tillit til lærerne.(...) SV vil i samarbeid med profesjonen utarbeide en tillitsreform i skolen, som bygger på læringsfremmende styringsprinsipper. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN GRUNNSKOLE
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at skolen skal være en attraktiv arbeidsplass. Gode lønns- og arbeidsvilkår er viktig for å rekruttere og beholde lærere og annen nødvendige kompetanse i skolen. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR GRUNNSKOLE LØNN OG INNTEKT SYSSELSETTING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en rett til etter- og videreutdanning for lærere, uten egenandel. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR GRUNNSKOLE HØYERE UTDANNING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha flere lærere. SV vil på sikt innføre en nasjonal ressursnorm som sikrer maks 12 elever pr lærer på yrkesfag, og maks 24 elever pr lærer på studiespesialiserende. Denne normen vil vi innføre etter at ressursnormen for antall lærere i grunnskolen er gjennomført. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre elevene godt utstyr. Mange yrkesfaglige linjer har for dårlig utstyr til å kunne ha skikkelig undervisning. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke etter- og videreutdanningstilbudet for yrkesfaglærere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR HØYERE UTDANNING UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre elevene medbestemmelse. SV vil styrke elevmedvirkningen i skolen og sikre gode rammevilkår for at elevenes tillitsvalgte gis muligheter for deltakelse og innflytelse. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke den nasjonale veiledningsordningen, og sikre gode nasjonale rammer som sikrer et likeverdig og godt tilbud for alle nyutdannede lærere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil avvikle ordningen med krav om karakteren 4 i matematikk for opptak til lærerutdanningen, til fordel for smartere krav som for eksempel snittkarakter. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha flere faste stillinger på universitet og høyskoler. Bruken av midlertidige stillinger i akademia bør reduseres. Dette gjelder spesielt bruken av timelærerstillinger, midlertidige universitetslektorstillinger og andre midlertidige undervisningsstillinger for å dekke permanente undervisningsbehov. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke forskningsrekrutteringen. For å styrke yngre forskeres karrieremuligheter og bedre kjønnsbalansen, bør frigjorte stillinger vurderes å bli utlyst som førsteamanuensis i stedet for professor. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at skillet mellom stat og kirke fullføres. Gode arbeidsforhold, lønns- og pensjonsvilkår for de ansatte i Den norske kirke, som tidligere har hatt staten som arbeidsgiver, må sikres i denne prosessen. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR DEN NORSKE KIRKE LØNN OG INNTEKT TROSSAMFUNN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en franchiselov. Loven må gjøre kjeden endelig ansvarlig for at arbeidsmiljøloven følges. Dagens franchisemodell utfordrer grunnleggende verdier i den norske modellen, og truer anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke medbestemmelsen i offentlig sektor. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at tillitsvalgte i bedriften skal inkluderes i ansettelsesprosesser. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil forenkle dagpengeregelverket slik at gjennomsnittsberegning av tidligere arbeidstid fører til at det lønner seg å jobbe. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at økonomisk sosialhjelp må være på et nivå man kan leve av. Derfor bør statlige satser opp til det som behøves for et normalt livsopphold, for eksempel ved bruk av SIFOs standardbudsjett. Barnetrygden må holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for mangfold og kvalitet i arbeidsmarkedstiltakene, ved å stoppe den pågående kommersialiseringen som gir monopoltilstander. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bidra til arbeid til alle gjennom å holde varig tilrettelagt arbeid (VTA-ordningen) statlig, og utvide antall plasser betydelig. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at ordningen med pleiepenger gjennomgår endringer som sørger for raskere avklaring for familiene, mindre utrygghet og mer forutsigbarhet. Samtidig vil vi se på ordningen med omsorgslønn for å få til forbedringer. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR FAMILIE LØNN OG INNTEKT SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre far eller medmor rett til to ukers lønnet permisjon ved fødsel utenom fedrekvote. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE HELSEVESEN LIKESTILLING SVANGERSKAP TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en ungdomsgaranti med rett til arbeid, utdanning eller arbeidsrettet aktivitet i 90 dager for unge under 25 år. Gode og individuelt vurderte og tilpassede opplegg for hver enkelt, tilgang til nødvendige tiltak og helsehjelp, avgjør manges mulighet til å komme i arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SKOLER SYSSELSETTING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en tillitsreform for mer kvalitet og mindre byråkrati i sykehusene. De ansatte må ha tid og handlingsrom til å bruke sin kompetanse. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil trygge arbeidsforholdene og verne om kollektive arbeidsbetingelser i helsevesenet. Nok ansatte på jobb i hele, trygge og faste stillinger er viktig for å få best mulig helsetjenester og for å sikre framtidig rekruttering. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi kunstnere gode arbeidsvilkår og rettigheter. Det er uakseptabelt at inntekten til kunstnere faller og at gratisarbeid er blitt vanlig. Det offentlige skal sikre gode levekår for kunstnere. SV vil styrke kunstnerstipendene, øke antallet arbeidsstipender og regulere de opp til 50 % av en gjennomsnittlig heltidsinntekt. SV vil utrede gode pensjonsløsninger og rettigheter i NAV for kunstnere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR KULTUR KUNST LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi kunstnere roen som trengs. Flere kunstnergrupper skal kunne levere forenklede næringsoppgaver, MVA-rapporteringen for kunstnere skal forenkles, og nye bestemmelser skal sikre rett til rimelig vederlag og beskyttelse mot urimelige avtaler om åndsverk. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR FINANSER KULTUR KUNST LØNN OG INNTEKT SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre minstefradrag for selvstendig næringsdrivende kunstnere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR FINANSER KULTUR KUNST LØNN OG INNTEKT SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi kunstnere rimelige vilkår. SV vil kjempe for et rimelighetsprinsipp i avtaler om vederlag til de som skaper kunsten. Et rimelig vederlag kan ikke være «til evig tid» eller «uavhengig av distribusjonsplattform». SV sier nei til avtaler som fører til overdragelse av rettigheter til evig tid. Kunstneren skal ha mulighet til å kontrollere sitt kunstneriske virke selv, og må ha retten til rimelig betaling for sine verk og bruken av dem. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR KULTUR KUNST
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre kunstnerinntekter i den digitale overgangen. Norske musikere, komponister og tekstforfattere skal sikres rimelige vederlag og inntekter i overgangen fra FM til DAB. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTUR KUNST SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ta skatten hjem. Der inntekten fra kunst og kulturproduksjon blir generert, skal den beskattes – uavhengig av plattform. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FINANSER KULTUR KUNST SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bidra til nyskaping [av kunst]. Distribusjonsaktører skal forpliktes til å reinvestere en andel av sin omsetning til nyproduksjon. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR KULTUR KUNST
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå en teknologinøytral åndsverklov. En slik lov vil være et viktig verktøy både for å sikre brukerne god og lovlig tilgang til kulturuttrykk, og for å sikre rimelige vederlag for kunstnerne. SV vil innføre en særlig bestemmelse i åndsverkloven om ufravikelig rett til rimelig vederlag, og at urimelige avtaler kan tilsidesettes. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR KULTUR KUNST RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi kulturnæringene rammene som trengs. SV vil iverksette og styrke tiltak som gjør kulturnæringer og kulturbaserte næringer innen musikk, film, litteratur, kunst og andre kulturuttrykk mer kompetente og konkurransedyktige, både nasjonalt og internasjonalt. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR KULTUR KUNST
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil skaffe lokaler. SV vil forplikte kommunene til å sikre at kunstnere, kulturnæringen og frivilligheten har rimelige lokaler til rådighet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR KOMMUNER KULTUR KUNST LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil videreføre og styrke støtten til Skuespiller- og dansealliansen som sikrer frilansere inntekt og sosiale rettigheter. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR KULTUR KUNST LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi tilgang til levende musikk av høy kvalitet i alle regioner. SV ønsker å styrke ensemblestøtteordningen, gi reell lønns- og priskompensasjon for alle landets symfoniorkester og beholde Forvarets 5 profesjonelle musikkorps. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR KULTUR
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre det frivillige musikklivets rammer ved å styrke MVA-kompensasjonsordningen og Frifond. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FINANSER KULTUR MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at norske sjøfolk må sikres konkurransevilkår gjennom en god refusjonsordning. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FANGST FINANSER FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprettholde viktige velferdsordninger [for jordbrukere ] som tilskudd til ferie og fritid, og tidligpensjon. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil støtte og foreslå forenklinger som gjør at mengden rapportering for private virksomheter reduseres. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil støtte selvfinansierende tiltak som gjør at freelancere og selvstendig næringsdrivende sikres dagpenger som andre arbeidstakere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre god og nødvending regulering av formidlingstjenester slik at bedriftene betaler skatt der tjenestene utføres og de ansatte sikrer sikres gode lønns- og arbeidsvilkår. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FINANSER LØNN OG INNTEKT NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en full gjennomgang av rettigheter og lovverk tilknyttet freelancere for å sikre et trygt og anstendig arbeidsliv. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utjevne forskjeller og sikre alle en lønn å leve av. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge prioriterer utviklingssamarbeid som har som målsetting å styrke arbeideres faglige rettigheter. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil endre evalueringssystemene for norsk bistand. Vi vil bort fra et snevert måle- og telleregime og over til effektanalyser av bistanden som tar inn over seg bistandens sammensatte mål. Innrette evalueringssystemet på en måte som skaper tillit og fremmer selvstendighet og kreativitet innad i institusjonene. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre et krav om at norske selskaper legger ILOs kjernekonvensjoner og agendaen om anstendig arbeidsliv til grunn og følger dette opp i praksis. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge tar et politisk initiativ for å styrke ILOs arbeid for å fremme og iverksette internasjonale arbeidsstandarder og grunnleggende arbeidstakerrettigheter i tråd med ILOs kjernekonvensjoner. Norske bidrag til dette arbeidet må økes. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil fjerne fordelsbeskatningen på arbeidsgiverbetalt månedskort [for kollektivtrafikk]. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR SKATTER
2017-2021 Høyre Høyre vil beholde fast ansettelse som hovedregel i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsatt arbeide for å redusere bruken av midlertidige stillinger i offentlig sektor. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for flere hele stillinger, alternative turnusordninger og for at flere velger å jobbe heltid. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Høyre Høyre vil støtte opp under flere treparts-bransjeprogrammer i områder som har problemer med dårlige arbeidsvilkår. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Høyre Høyre vil ha en moderne arbeidsmiljølovgivning som sikrer trygghet for den enkelte og nødvendig fleksibilitet i organiseringen av det daglige arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Høyre Høyre vil gjennomgå særaldersgrensene og andre lovbestemte aldersgrenser i offentlig sektor i samarbeid med partene i arbeidslivet, med det som mål at flere som har god arbeidsevne, får mulighet til å stå lenger i jobb. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Høyre Høyre vil gjennomgå særordninger for å gjøre seniorarbeidstagere mer attraktive i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil vurdere å heve den øvre aldersgrensen for domsmenn og meddommere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR DOMSTOLER RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil vurdere å øke den øvre aldersgrensen i arbeidslivet, gjennomføre en kritisk vurdering av lovverket og arbeide mot holdninger i samfunnet som gir grunnlag for usaklig aldersdiskriminering. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Høyre Høyre vil legge om kunstnerstipendordningene med sikte på større fleksibilitet for frilanskunstnere og kulturarbeidere. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR KULTUR KUNST
2017-2021 Senterpartiet Sp vil redusere byråkratiet særlig for små bedrifter. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Senterpartiet Sp vil videreutvikle den norske arbeidslivsmodellen mellom myndighetene og arbeidslivets parter. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Senterpartiet Sp vil verne om frontfagsmodellen som basis for lønnsforhandlingene. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at norsk arbeidslivslovgivning, norske tariffavtaler og ILO-konvensjoner implementert av Norge skal ha forrang foran EU-retten. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR EU/EØS LØNN OG INNTEKT UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil reversere endringene i arbeidsmiljøloven som er gjennomført i perioden 2013–2017. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR KOMMUNER LOKALFORVALTNING LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at spørsmål om helse, miljø og sikkerhet (HMS) knyttet til aktiviteten på norsk sokkel skal ligge under nasjonal kontroll og styring. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at sikkerhetsklausulen i EØS-avtalen (art. 112) tas i bruk dersom fri flyt av arbeidskraft i EØS truer det norske arbeidsmarkedet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR EU/EØS UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for et godt regulert arbeidsliv uten sosial dumping og tilføre Arbeidstilsynet, NAV, Politiet, Skatteetaten, UDI og Petroleumstilsynet ressurser til å følge opp kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Senterpartiet Sp vil innskrenke muligheten for bruk av bemanningsbyråer, ansattkontrakter uten lønn mellom oppdrag og midlertidige ansettelser. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at begrepet fast ansatt og begrepet midlertidig ansatt må defineres i arbeidsmiljøloven, slik at ansatte får forutsigbarhet for arbeidstid, lønn og stillingsvern. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gå mot lovfestet minstelønn, men bruke ordningen med allmenngjøring av tariffavtaler på flere fagområder. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke varslervernet i det norske arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil over tid fase ut særaldersgrenser i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at sykelønnsordningen blir videreført på dagens nivå og forbedres for selvstendig næringsdrivende. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at IA-avtalen intensiveres med større vektlegging av helsefremmende tiltak på arbeidsplassen. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FOLKEHELSE HELSEVESEN LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil utrede muligheten for at personer med alvorlige diagnoser som er under aktiv behandling, får nødvendig fleksibilitet når det gjelder sykemeldingens lengde og gradering, bedre mulighet for arbeidsnærvær og økonomisk sikkerhet i behandlingsperioden ut over ett år. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at det blir innført aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år kombinert med en aktivitetsrett for mottakeren. Kommunene må få statstilskudd til å organisere denne aktiviteten. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BOLIGSAKER FINANSER FOLKEHELSE HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING STATSBUDSJETTET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil som hovedregel fjerne muligheten til å bli varig uføretrygdet for dem som er under 30 år. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at alle som jobber i skolen skal ha formell kompetanse, og at antallet ufaglærte skal ned. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at skoleledelse og klasseledelse skal vektlegges i grunnutdanning og i etter- og videreutdanning. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil stille krav til kompetanse for lærere som skal undervise i praktisk-estetiske fag som kunst- og håndverk, musikk, mat og helse og kroppsøving. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at alle lærerstudenter må ha ett praktisk-estetisk fag som en del av grunnskolelærerutdanningen. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at det tilbys etterutdanningskurs for lærere med kontaktlærerfunksjon. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at etterutdanning bør gi uttelling i studiepoeng på samme måte som videreutdanning. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil prioritere etter- og videreutdanning av lærere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil reversere kravet om at alle lærerstudenter må ha 4 i matematikk ved opptak til lærerutdanningen. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at det i offentlige anbud blir lagt inn krav om at leverandører og underleverandører har lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende hovedregler i arbeidslivet, lærlingplasser og at de er registrert i norske skatte- og avgiftsregister. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR AVGIFTER FINANSER LØNN OG INNTEKT SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at evne til å undervise vektlegges ved ansettelser. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SKOLER SYSSELSETTING UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre at ansatte i private barnehager har lønns- og arbeidsvilkår tilsvarende ansatte i offentlige barnehager. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN BARNEHAGER FAMILIE FINANSER LØNN OG INNTEKT PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide mot all diskriminering i arbeidslivet i forbindelse med svangerskap og fødsel. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE HELSEVESEN LIKESTILLING SVANGERSKAP
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge til rette for en heltidskultur i arbeidslivet. Alle de som ønsker det, bør hvis mulig få tilbud om heltidsstilling. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge til rette for arbeidstidsreformer for kvinner og menn som gir rom for omsorgsarbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil fortsette arbeidet med å forenkle og avbyråkratisere tilskuddsordningene for frivillig sektor. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR KUNST
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke arbeidsmiljølovens bestemmelser om fast ansettelse, også for ansatte i vikarbyrå. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gradvis redusere arbeidstiden fra 37 til 30 timer per uke, hvor redusert arbeidstid i hovedsak erstatter reallønnsøkning. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utvide den lovfestede retten til deltidsarbeid til å gjelde for flere arbeidstakere med omsorgsansvar, eventuelt også andre grupper dersom det viser seg å være behov for det. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjeninnføre lovbestemmelser for å begrense ufrivillig deltid. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ha forsvarlige arbeidstider og for helsepersonell, og arbeide for økt pasientsikkerhet. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR HELSEPERSONELL
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre den faglige kvaliteten og gode arbeidsforhold for ansatte ved omsorgsinstitusjoner og i hjemmetjenesten. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for krav om at fremtidig produktivitetsvekst delvis kan tas ut i form av kortere, daglig arbeidstid og at kommende tariffoppgjør brukes til en gradvis innføring av sekstimersdagen. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for trygge og forutsigbare arbeidsforhold for barnehageansatte. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR BARNEHAGER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for trygge og forutsigbare arbeidsforhold for de ansatte i skolen. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil at arbeidstidsordningene i skolen må ta hensyn til arbeidets egenart, de ansattes arbeidsmiljø og elevenes behov. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil at det må være etter- og videreutdanningsordninger for ansatte, spesielt innen praktisk og kreativt læringsarbeid og bruk av digitale verktøy. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at skoleassistenter skal få tilbud om fulle stillinger. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil fjerne kravet om fire i matte og tre i engelsk og norsk for lærerstudenter. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil at motivasjonen som skaper kvalitet og samarbeid sikres gjennom trygge og forutsigbare lønns- og arbeidsvillkår, og ikke gjennom byråkratiske belønningssystemer hvor ansatte konkurrerer om midler på bakgrunn av dokumentert forsknings- og utdanningsaktivitet. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR FORSKNING
2017-2021 Rødt Rødt vil støtte fagbevegelsens krav om at kommende tariffoppgjør brukes til å gradvis innføre 6-timersdagen med full lønnskompensasjon. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Rødt Rødt vil innføre reell likestilling av skift- og turnusarbeid. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LIKESTILLING
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at arbeidsinnvandrere ønskes velkommen til Norge på norske lønns- og arbeidsvilkår eller bedre. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR INNVANDRERE
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at deltidsstillinger erstattes med 100%-stillinger i kommunene ut fra prinsippet «heltid en rettighet, deltid en mulighet». Partiprogram ARBEIDSVILKÅR KOMMUNER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for igangsetting av forsøk med 6-timers normalarbeidsdag i kommunene. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR KOMMUNER
2017-2021 Rødt Rødt vil at bemanningsselskaper forbys, siden frislippet av bemanningsbransjen har ført til økt sosial dumping, manglende integrering og lavere produktivitet. Arbeidsformidling må fullt ut være en offentlig oppgave. Inntil dette er gjennomført, må det sikres at de som er fast ansatt i et bemanningsselskap mottar lønn også mellom oppdrag. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR INNVANDRERE
2017-2021 Rødt Rødt vil at deltidsansatte skal ha rett til fast ansettelse i minimum en stillingsprosent som tilsvarer det man har jobbet siste tolv måneder. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Rødt Rødt vil gjøre det obligatorisk for alle utenlandske bedrifter og foretak som opererer i Norge å ha yrkesskadeforsikring for alle sine ansatte. Selv om en arbeider er utstasjonert fra utlandet for en kort periode, skal alle være forsikret når de jobber i Norge. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Rødt Rødt vil støtte aktivt opp om forsvaret av 8-timersdagen. Det må ryddes opp i bransjer der det begynner å bli vanlig at normal arbeidstid er 12 og 14 timer uten overtidsbetaling eller gjennomsnittsberegning. Arbeidstilsynet må prioritere dette området. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Rødt Rødt vil bevare og styrke arbeidsmiljølovens begrensninger om arbeid på offentlige fridager og ubekvem arbeidstid. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Rødt Rødt vil kreve en økning av grunnbemanning, og en kortere arbeidstid er nødvendig. Reell likestilling av skift og turnus må gjennomføres med mål om 30 timers uke. Deltidsproblemet ved turnus lar seg ikke løse ved å ha mer fleksible arbeidstidsordninger eller ved å jobbe flere helger. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Rødt Rødt vil at avvik fra arbeidstidsregler må godkjennes av en fagforening med innstillingsrett, som i praksis vil si et landsomfattende fagforbund. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for å få flere faste stillinger i offentlige kulturinstitusjoner, korps, dansekompanier, orkestre og andre kulturarenaer. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR KULTUR
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for at flere kulturarbeidere får mulighet til å få status som ansatt etter modellen til SkuDa (Skuespiller- og danseralliansen) slik at disse er sikret lønn mellom prosjekter og engasjementer i en begrenset periode. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR KULTUR
2017-2021 Rødt Rødt vil sikre gode og akseptable pensjonsordninger for kulturarbeidere og utøvere ved institusjonene så vel som i det frie feltet. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR KULTUR
2017-2021 Rødt Rødt vil forsvare normalarbeidsdagen. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Rødt Rødt vil gå mot alle forslag om forlenging av arbeidstida og undergraving av dagens arbeidstidsregler. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Rødt Rødt vil at endringene om arbeidstid som ble gjort i arbeidsmiljøloven i 2015 skal reverseres. Vi trenger et lovverk som verner de ansatte, ikke et lovverk som gir arbeidsgiver økt fleksibilitet og rom for å presse de ansatte. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Rødt Rødt vil foreslå arbeidstidsordninger med 6-timersdag i ulike deler av offentlig sektor. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Rødt Rødt vil samarbeide med fag-, kvinne- og miljøorganisasjoner for å innføre ordninger med 6-timersdag som kan gi konkrete erfaringer med hvordan en ny arbeidstidsordning kan gjennomføres. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Rødt Rødt vil at alle ordninger med 6-timersdag må utvikles i nært samarbeid med ansatte og deres tillitsvalgte. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Rødt Rødt vil at nye arbeidstidsordninger ikke skal føre til økt arbeidspress. Kortere daglig arbeidstid vil i store deler av offentlig sektor bety flere arbeidsplasser. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for at normalarbeidsdagen skal bli 6 timer. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Rødt Rødt vil støtte alle faglige initiativ om forkorting av daglig arbeidstid med en halv time av gangen i kommende tariffoppgjør. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for at forkorting av daglig arbeidstid som blir avtalt i tariffoppgjør skal føre til at den lovbestemte normalarbeidsdagen også blir kortere. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Rødt Rødt vil at bøndenes inntekt og produksjonvilkår må bedres betraktelig. Dette er viktig for fremtidig rekruttering til næringen, dyras velferd og matkvalitet /sikkerhet. Partiprogram ARBEIDSVILKÅR LANDBRUK LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil beholde fast ansettelse som hovedregel i arbeidsmiljøloven. Regjeringserklæring ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for å redusere bruken av midlertidige stillinger i offentlig sektor. Regjeringserklæring ARBEIDSVILKÅR LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil følge opp og vurdere anbefalingene fra NOU 2016:1 Arbeidstidsutvalget – Regulering av arbeidstid - vern og fleksibilitet. Regjeringserklæring ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil lovfeste rett til drøfting og varsling i forbindelse med permittering. Regjeringserklæring ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre nettolønnsordningen for sjøfolk. Regjeringserklæring ARBEIDSVILKÅR FISKERIER SJØFART

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
23. nov 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Arbeids- og sosialdepartementet Til behandling
23. nov 2020 Representantforslag om å forby bemanningsbyråer, fjerne den generelle tilgangen til midlertidig ansatte og skjerpe arbeidsgiveransvaret Til behandling
18. nov 2020 Representantforslag om tiltak for en seriøs og bærekraftig luftfart Til behandling
16. nov 2020 Representantforslag om tiltak for å hindre eller begrense etablering i Norge for nye luftfartsselskaper som ikke følger norsk arbeidsrettslig lovgivning Til behandling
9. nov 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Til behandling
9. nov 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Til behandling
9. nov 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
4. nov 2020 Representantforslag om profittfri barnehage Behandlet
2. nov 2020 Representantforslag om å styrke retten til heltid Til behandling
8. okt 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Til behandling
8. okt 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Til behandling
2. jun 2020 Representantforslag om å sikre omsorgspenger til foreldre som må jobbe mindre på grunn av reduserte åpningstider i barnehagene og SFO Behandlet
25. mai 2020 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 39/2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2016/1628 Behandlet
25. mai 2020 Endringer i arbeidstvistloven (om mekling og Arbeidsretten) Behandlet
18. mai 2020 Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven mv. (håndheving av innleie- og likebehandlingsreglene og Arbeidstilsynets krav om opplysninger mv.) Behandlet
18. mai 2020 Endringer i allmenngjøringsloven (innhenting av opplysninger om lønns- og arbeidsvilkår) Behandlet
1. apr 2020 Representantforslag om tiltakspakke for å sikre seriøsitet i fiskeindustrien Behandlet
1. apr 2020 Representantforslag om å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel Behandlet
15. mar 2020 Endringer i skatteloven og skattebetalingsloven mv.(økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
3. feb 2020 Representantforslag om opprydding i innleieregelverket Behandlet
4. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
20. nov 2019 Representantforslag om avvikling av au pair-ordningen og styrkede rettigheter for au pairene frem til ordningen er avviklet Behandlet
18. nov 2019 Representantforslag om arbeidsvilkår foran anbudsregimer Behandlet
19. jun 2019 Representantforslag om tiltak for tryggere transport på norske veger Behandlet
19. jun 2019 Representantforslag om strakstiltak mot farlige vogntog på norske veier Behandlet
18. jun 2019 Representantforslag om bedre oversikt over lønns- og arbeidsvilkår Behandlet
17. jun 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2019 mv.) Behandlet
11. jun 2019 Representantforslag om anstendighet for renholderne i Forsvaret og en fornuftig organisering av renholdet i forsvarssektoren Behandlet
4. jun 2019 Representantforslag om automatisk allmenngjøring av lønnsbestemmelsene i tariffavtaler som har et lavere lønnsnivå enn 80. pst av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn Behandlet
4. jun 2019 Endringer i arbeidsmiljøloven (varsling) Behandlet
22. mai 2019 Endringer i skipsarbeidsloven mv. Behandlet
22. mai 2019 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 258/2018 av 5. desember 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/1794 om arbeidsrettigheter for sjøfolk Behandlet
15. mai 2019 Representantforslag om forbud mot innleie av arbeidskraft fra virksomheter som ikke er produksjonsbedrifter Behandlet
10. apr 2019 Representantforslag om å utrede alternativer til EØS-avtalen Behandlet
1. apr 2019 Representantforslag om likelønn - fra ord til handling! Behandlet
25. mar 2019 Representantforslag om å hindre en utvikling der arbeidstakere mister fundamentale rettigheter Behandlet
11. mar 2019 Representantforslag om endring av arbeidsmiljølova slik at Arbeidstilsynet får heimel til å handheva lovføresegner om innleige frå bemanningsføretak Behandlet
11. feb 2019 Representantforslag om å hindre fagforeningsknusing Behandlet
11. feb 2019 Representantforslag om gjennomsnittsberegning av arbeidstid Behandlet
16. jan 2019 Representantforslag om en arbeidstidsreform for mennesker og miljø Behandlet
16. jan 2019 Representantforslag om gode arbeidsvilkår for gode velferdstjenester Behandlet
16. des 2018 Representantforslag om mennesker fremfor markeder i barnevernet Behandlet
13. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
12. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
12. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
14. nov 2018 Representantforslag om å styrke det akuttmedisinske tilbudet utenfor sykehus og sikre forsvarlige luftambulansetjenester Behandlet
12. jun 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2018 mv.) Behandlet
11. jun 2018 Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten Behandlet
3. jun 2018 Endringer i arbeidsmiljøloven, folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon våren 2018) Behandlet
3. jun 2018 Representantforslag om endring av arbeidsmiljøloven § 1-7 Behandlet
3. jun 2018 Endringer i arbeidsmiljøloven (fast og midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak) Behandlet
14. mai 2018 Representantforslag om å endre regelverk og praksis for bruk av sluttavtaler og retrettstillinger for ledere i helseforetakene Behandlet
14. mar 2018 Representantforslag om fjerning av utvidet adgang til midlertidig ansettelse Behandlet
14. mar 2018 Representantforslag om endring av arbeidsmiljølova § 14-12 (redusert adgang til bruk av innleigd arbeidskraft frå bemanningsføretak) Behandlet
14. mar 2018 Representantforslag om å sikre et ryddig arbeidsliv Behandlet
26. feb 2018 Representantforslag om å sikre åpenhet i helse- og omsorgsinstitusjoner som utfører tjenester i kommunal regi Behandlet
12. feb 2018 Representantforslag om profittfri barnehage Behandlet
17. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
14. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
14. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
11. des 2017 Representantforslag om å sikre et trygt og stabilt barnevern uten profitt Behandlet
10. des 2017 Representantforslag om å videreføre redegjørelsesplikten fra 1. januar 2018 Behandlet
19. jun 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2017 mv.) Behandlet
8. jun 2017 Representantforslag om et krafttak for et anstendig norsk arbeidsliv Behandlet
1. jun 2017 Representantforslag om avvikling av au pair-ordningen og strengere reaksjoner mot vertsfamilier som utnytter au-pairer Behandlet
31. mai 2017 Endringer i arbeidsmiljøloven (varsling og arbeidstid) Behandlet
14. mai 2017 Representantforslag om turnusordningen for leger Behandlet
27. mar 2017 Endringer i anskaffelsesloven m.m. (retting av feil) Behandlet
22. mar 2017 Representantforslag om kvalitet og innhold ved lensmannskontorene etter gjennomføringen av politireformen Behandlet
20. mar 2017 Oppheving av lov om ferie for fiskere og endringar i ferieloven Behandlet
12. mar 2017 Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet Behandlet
12. mar 2017 Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser Behandlet
15. feb 2017 Representantforslag om endring av arbeidsmiljøloven § 14-12 (2) fyrste punktum om tidsavgrensa innleige av arbeidsfolk Behandlet
15. feb 2017 Endringer i arbeidsmiljøloven (gjennomføring av håndhevingsdirektivet mv.) Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
15. des 2016 Statsbudsjettet 2017 kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
14. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
11. des 2016 Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Akademikerne og Spekter i forbindelse med tariffoppgjøret 2016 (helseforetakene) Behandlet
15. jun 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2016 mv.) Behandlet
12. jun 2016 Representantforslag om oppretting av lov om etikkinformasjon Behandlet
9. jun 2016 Endringer i lov om lønnsplikt under permittering (innføring av en ny arbeidsgiverperiode og forlenget periode med fritak fra lønnsplikt) Behandlet
9. mai 2016 Initiativdebatt om seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen (initiativ fra kommunal - og forvaltningskomiteen) Behandlet
2. mai 2016 Representantforslag om tiltak for et anstendig arbeidsliv og mot sosial dumping Behandlet
4. apr 2016 Representantforslag om endring av lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Behandlet
16. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
11. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
10. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
6. des 2015 Representantforslag om midlertidige endringer i permitteringsregelverket for å møte utviklingen i norsk økonomi Behandlet
6. des 2015 Endringer i arbeidsmiljøloven og avtaleloven (konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold) Behandlet
16. jun 2015 Representantforslag om å forby visse typer ansettelseskontrakter i norskregistrerte foretak Behandlet
15. jun 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2015 mv.) Behandlet
10. jun 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Arbeids- og sosialdepartementet (Tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet og pensjonar i folketrygda mv. frå 1. mai 2015) Behandlet
10. jun 2015 Endringar i lov om lønnsplikt under permittering (arbeidsgivarperioden) Behandlet
23. mar 2015 Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (arbeidstid, aldersgrenser, straff mv.) Behandlet
23. mar 2015 Endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven (adgang til midlertidig ansettelse mv. og vilkår om aktivitet for stønad til livsopphold) Behandlet
14. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
8. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
7. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
7. des 2014 Representantforslag om utgreiing av lovfesting av nasjonal minsteløn Behandlet
17. jun 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2014 mv.) Behandlet
15. jun 2014 Endringer i ferieloven mv. Behandlet
15. jun 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Arbeids- og sosialdepartementet (Tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet og pensjonar i folketrygda mv. frå 1. mai 2014) Behandlet
21. mai 2014 Representantforslag om å videreføre det viktige arbeidet for at ansatte i sykehusene skal få tilbud om full jobb Behandlet
12. mai 2014 Grunnlovsforslag om grunnlovfesting av sivile og politiske menneskerettigheter (unntatt romertallene X og XXIV) Behandlet
23. apr 2014 Representantforslag om innføring av nye tiltak mot sosial dumping og kriminalitet i transportsektoren Behandlet
16. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Arbeidsdepartementet Behandlet
5. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
3. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
3. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
19. jun 2013 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2013 mv. Behandlet
18. jun 2013 Representantforslag om tiltak som fremmer reell kjønnslikestilling i Norge Behandlet
17. jun 2013 Representantforslag om et moderne, trygt og fleksibelt arbeidsliv - forslag om endringer i arbeidsmiljøloven m.m. Behandlet
17. jun 2013 Representantforslag om initiativ til fjerning av aldersgrense for fratredelse i statlige selskaper og virksomheter Behandlet
16. jun 2013 Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom EL og IT Forbundet og Atea AS våren 2013 Behandlet
16. jun 2013 Endringer i utlendingsloven (misbruk av aupairordningen mv.) Behandlet
13. jun 2013 Endringer i forsvarspersonelloven Behandlet
12. jun 2013 Lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip Behandlet
9. jun 2013 Diskrimineringslovgivning (om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) Behandlet
2. jun 2013 Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom EL & IT Forbundet og Atea AS våren 2013 Til behandling
18. mar 2013 Representantforslag om endringer i arbeidsmiljøloven som gir arbeidstakere mulighet til å stå i arbeid til fylte 75 år Behandlet
16. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Arbeidsdepartementet Behandlet
10. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
9. des 2012 Endringer i lov om offentlige anskaffelser m.m. Behandlet
9. des 2012 Endringer i likestillingsloven (tydeliggjøring av rettigheter ved foreldrepermisjon) Behandlet
4. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
7. nov 2012 Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom LO/Fagforbundet og NHO/NHO Service ved tariffoppgjøret 2012 Behandlet
10. okt 2012 Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom LO/Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO/NHO Service (vekterkonflikten) ved tariffoppgjøret 2012 Behandlet
13. jun 2012 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2012 mv. Behandlet
6. jun 2012 Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv Behandlet
6. jun 2012 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2008/104/EF om vikararbeid (vikarbyrådirektivet) Behandlet
6. jun 2012 Endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av arbeidstakere og tiltak i den forbindelse mv.) Behandlet
6. jun 2012 Representantforslag om å nedsette et offentlig utvalg for å utrede lovfestet minstelønn Behandlet
29. feb 2012 Representantforslag om en bedre hverdag for yrkessjåførene Behandlet
15. feb 2012 Representantforslag om å oppheve boplikten for prestene. Endring av kirkeloven Behandlet
11. jan 2012 Lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven) og lov om lønnsnemnd i arbeidstvister (lønnsnemndloven) m.m. Behandlet
19. des 2011 Endring i statsbudsjettet for 2011 Behandlet
11. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Arbeidsdepartementet Behandlet
8. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
4. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
4. des 2011 Samleproposisjon hausten 2011 (endringar i folketrygdlova) Behandlet
15. jun 2011 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2011 mv. Behandlet
15. jun 2011 Representantforslag om å sikre økt lønn i lavtlønnsyrker med hovedfokus på utdanningsgruppene i offentlig sektor. Behandlet
5. jun 2011 Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven (om raskere oppfølging, og sanksjonering ved brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom) Behandlet
11. apr 2011 Likestilling for likelønn Behandlet
4. apr 2011 Oversendelsesforslag vedrørende ovforslag som regulerer permitteringsreglene også for ikke-organiserte arbeidstakere Behandlet
27. mar 2011 Representantforslag om endringer i arbeidsmiljøloven (lovregulering av permitteringer) Behandlet
27. mar 2011 Representantforslag om endringer i arbeidsmiljøloven (lovfesting av permitteringer) Behandlet
21. mar 2011 Representantforslag om seniortiltak for å beholde verdifull kompetanse i skolen Behandlet
14. mar 2011 Representantforslag om å forby hijab, niqab, burka og andre religiøse eller politiske symboler som del av arbeidsantrekk for norske dommere Behandlet
13. mar 2011 Representantforslag om å fjerne aldersbegrensningen for lisens til leger Behandlet
12. des 2010 Endringer i lov om pensjonstrygd for sjømenn Behandlet
12. des 2010 Endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover (samleproposisjon hausten 2010) Behandlet
9. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
8. des 2010 Endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven, lov om individuell pensjonsordning mv. Behandlet
6. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
17. nov 2010 Representantforslag om alternativ turnus Behandlet
17. nov 2010 Representantforslag om arbeidsmiljø, arbeidtstid og stillingsvern mv. Behandlet
17. nov 2010 Endringar i folketrygdlova mv. Behandlet
10. nov 2010 Representantforslag om skattemessig likebehandling av fagforeningskontingenter Behandlet
27. okt 2010 Representantforslag om å forby hijab, niqab, burka og andre religiøse eller politiske symboler som del av arbeidsantrekk for norske dommere Behandlet
16. jun 2010 Representantforslag om praktisering av gradert sykemelding i små og mellomstore bedrifter Behandlet
15. jun 2010 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2010 mv. Behandlet
13. jun 2010 Endringer i arbeidsmiljøloven (midlertidig ansettelse mv.) Behandlet
13. jun 2010 Lov om avtalefestet pensjon Behandlet
7. jun 2010 Endringer i lov om merking av forbruksvarer mv. og i enkelte andre lover Behandlet
18. apr 2010 Representantforslag om personlig sparing og ansattes medeierskap i bedrifter Behandlet
18. mar 2010 Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven Behandlet
8. mar 2010 Endringer i arbeidsmiljøloven Behandlet
17. feb 2010 Oversendelsesforslag om lov som varetar sliterne og de som ikke er bundet av en tariffavtale. Behandlet
15. feb 2010 Representantforslag om akademisk frihet for forskere Behandlet
3. feb 2010 Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor Behandlet
10. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
7. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
2. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet