Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke den reelle medvirkningen for de ansatte, tillitsvalgte og organisasjonene i arbeidslivet for å sikre arbeidsmiljøet og virksomhetenes utvikling. Partiprogram ARBEIDSMILJØ NÆRINGSUTVIKLING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke ansattes rett til vern av personlig integritet i arbeidsforhold. Partiprogram ARBEIDSMILJØ
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil skjerpe innsatsen for et godt arbeidsmiljø både nasjonalt og i den enkelte virksomhet. Partiprogram ARBEIDSMILJØ
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke Arbeidstilsynet. Partiprogram ARBEIDSMILJØ
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre og styrke felleskontroller fra offentlige myndigheter for å forebygge brann, trygdemisbruk, sosial dumping, skatteunndragelser, ulovlig alkoholomsetning og andre straffbare forhold. Partiprogram ARBEIDSMILJØ STRAFFERETT
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil samarbeide med arbeidslivets parter slik at den enkelte arbeidsplass kan gi tilbud om fysisk aktivitet, tobakksluttkurs og utvikler godt arbeidsmiljø. Partiprogram ARBEIDSMILJØ FOLKEHELSE
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at norske bedrifter som opererer i utlandet har organisasjonsrett, lokal forhandlingsrett og akseptable arbeidsforhold. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR UTENRIKSHANDEL
2009-2013 Høyre For å gjøre offentlig sektor til en bedre arbeidsplass vil Høyre iverksette tiltak for å få flere gode ledere, bl.a. gjennom bedre lederavtaler, mer etter- og videreutdanning og økt desentralisering av myndighet ned i organisasjonen. Partiprogram ARBEIDSMILJØ STATENS PERSONALPOLITIKK
2009-2013 Høyre For å gjøre offentlig sektor til en bedre arbeidsplass vil Høyre gi de ansatte større frihet og anledning til å utføre jobben basert på egne vurderinger. Partiprogram ARBEIDSMILJØ STATENS PERSONALPOLITIKK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil videreføre arbeidsmiljøloven som en vernelov for arbeidstakernes kollektive og individuelle rettigheter. Partiprogram ARBEIDSMILJØ
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil beholde regler i arbeidsmiljøloven som skal sikre at faste ansettelsesforhold er hovedregelen i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSMILJØ
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha samme arbeidsrettsbestemmelser for alle grupper i arbeidslivet ved å erstatte tjenestemannsloven med allmenne bestemmelser i arbeidsmiljøloven. Partiprogram ARBEIDSMILJØ
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil justere bestemmelser i arbeidsmiljøloven som i særlig grad gjør det risikabelt for småbedrifter å ansette i faste stillinger. Partiprogram ARBEIDSMILJØ
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre likestilling av arbeidstid for personer med tredelt turnus og mye kvelds- og helgearbeid med personer som arbeider i helkontinuerlige skiftordninger. Partiprogram ARBEIDSMILJØ
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil fortsette et aktivt samarbeid med partene i arbeidslivet for å bekjempe mobbing på arbeidsplassene. Partiprogram ARBEIDSMILJØ
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil føre et kontinuerlig holdningsarbeid mot skjult diskriminering av seniorer, funksjonshemmede og innvandrere i arbeidslivet, i samarbeid med ressursmiljøer. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ FUNKSJONSHEMMEDE INNVANDRERE
2009-2013 Venstre Venstre vil legge til rette for et mer fleksibelt arbeidsliv ved økt adgang til midlertidige ansettelser og overtid. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2009-2013 Venstre Venstre vil forenkle og myke opp arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid, slik at det i større grad tillates bruk av overtid og legges til rette for bruk av hjemmekontor og fleksible tidskontoløsninger. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre rett til anonym varsling av ulovlige eller kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Partiprogram ARBEIDSMILJØ
2009-2013 Venstre Venstre vil opprette en varslerenhet i Arbeidstilsynet. Partiprogram ARBEIDSMILJØ
2009-2013 Venstre Styrke elevenes rettigheter om et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø og utvide Arbeidstilsynets mandat til også å gjelde dette. Partiprogram ARBEIDSMILJØ UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre bedre oppfølging av arbeidsmiljølovens krav om å vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeidstakere, og at bedriftshelsetjenestens kompetanse brukes aktivt i dette arbeidet. Partiprogram ARBEIDSMILJØ FOLKEHELSE
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå en gjennomgang av arbeidsmiljøloven og annet relevant lovverk med sikte på at arbeidstakere får styrket sitt rettsvern, og at tillitsvalgte får styrket sin rett til innflytelse. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at fagbevegelsen får økt innflytelse på organisering av arbeidet, arbeidstidsordninger, innføring av ny teknologi og på arbeidsmiljøet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke Arbeidstilsynet, både som kontrollorgan og veiledningsorgan. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil bidra til tryggere arbeidsplasser, blant annet ved skjerpede bestemmelser når det gjelder nedbemanning, nedleggelser og virksomhetsoverdragelser. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti Arbeidstakernes rettigheter må styrkes ved outsourcing, bruk av kontraktører og oppsplitting av selskaper. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti For å styrke arbeidstakernes rettigheter og sikre seriøsitet i bedriftene vil SV ha en kritisk gjennomgang av regelverket for inn– og utleie av arbeidskraft. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil motarbeide en utvikling hvor stadig flere må arbeide på ubekvemme tidspunkt. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå at loven [om allmenngjøring av tariffavtaler] endres slik at det blir enklere å få allmenngjort avtaler. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil gå inn for regionale verneombud i bransjer der det i dag er få organiserte. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå at selskaper som ikke ivaretar ansattes rett til et godt arbeidsmiljø, kan forbys å utføre oppdrag i kortere eller lengre perioder. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå minstekrav til ansattes lønns– og arbeidsvilkår i selskaper som ønsker å bruke norske havner og flyplasser. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT UTENRIKSSAKER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil forenkle krav til hms for bedrifter med mindre enn fem ansatte. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil tilpasse arbeidsmiljøloven for små og mellomstore bedrifter. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil fornye arbeidsmiljøloven. Partiprogram ARBEIDSMILJØ
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil opprettholde arbeidstakernes rettigheter i sykelønnsordningen og videreutvikle avtalen om inkluderende arbeidsliv for å forebygge utstøting og fremme inkludering i arbeidslivet. Regjeringserklæring ARBEIDSMILJØ
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil skjerpe innsatsen for et godt arbeidsmiljø, blant annet ved å fortsette styrkingen av Arbeidstilsynet. Regjeringserklæring ARBEIDSMILJØ
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil arbeide for at strukturendringer i næringslivet følges mest mulig effektivt opp med nødvendige lovendringer for å sikre arbeidstakernes rettigheter og andre viktige hensyn. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke Arbeidstilsynets muligheter til kontroll og vurdere ytterligere sanksjonsmidler. Regjeringserklæring ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sikre at allmenngjøring av tariffavtaler kan skje der det er behov, og følge opp og vurdere om innsynsretten er hensiktsmessig utformet. Regjeringserklæring ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil følge opp lovbestemmelsene om solidaransvar i allmenngjøringsloven, jf Ot.prp. nr. 88 (2008-2009). Regjeringserklæring ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil ytterligere styrke felleskontroller fra ulike offentlige myndigheter for å hindre sosial dumping, skatteunndragelser og andre straffbare forhold. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil ta et krafttak i bransjer som er særlig utsatt for useriøsitet, sosial dumping og utstøtings- og arbeidsmiljøproblemer gjennom treparts bransjeprogrammer. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil legge til rette for forsøk i statlig og kommunal sektor, der en blant annet vil vurdere reduksjon i arbeidstid og ulike turnusordninger, som kan bidra til redusert sykefravær og at flere kan stå lenger i arbeid. Regjeringserklæring ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil arbeide mot diskriminering og for en inkluderende rekrutteringspolitikk, blant annet i samarbeid med arbeidslivets parter, slik at innvandreres kompetanse kommer til nytte i det norske samfunnet på alle nivåer i arbeidslivet. Regjeringserklæring ARBEIDSMILJØ INNVANDRERE SYSSELSETTING
2013-2017 Høyre Høyre vil gi de ansatte større frihet og anledning til å utføre jobben basert på egne vurderinger. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ
2013-2017 Høyre Høyre vil gjøre det enklere å etablere lokalt avtalte turnusordninger og andre fleksible arbeidstidsordninger basert på lokale behov. Partiprogram ARBEIDSMILJØ
2013-2017 Høyre Høyre vil myke opp reglene for arbeidstid, men sikre klare grenser. Reglene for gjennomsnittlig beregning av arbeidstid skal gjøres mer fleksible. Partiprogram ARBEIDSMILJØ
2013-2017 Høyre Høyre vil gjeninnføre Arbeidstilsynets adgang til å gi generelle unntak fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser når partene er enige lokalt. Partiprogram ARBEIDSMILJØ
2013-2017 Høyre Høyre vil beholde fast ansettelse som hovedregel i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSMILJØ
2013-2017 Høyre Høyre vil arbeide for å redusere omfanget av ufrivillig deltid. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Høyre Høyre vil myke opp reglene for midlertidige ansettelser ved midlertidlige behov. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Høyre Høyre vil myke opp reglene for søndags-, hellidags- og nattarbeid. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Høyre Høyre vil utvide bruk av åremål i ledende stillinger. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Høyre Høyre vil beholde fagforeningsfradraget på dagens nivå. Partiprogram ARBEIDSMILJØ
2013-2017 Høyre Høyre vil stimulere til ultratradisjonelle yrkesvalg for å redusere kjønnsdelingen i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSMILJØ
2013-2017 Høyre Høyre vil i samarbeid med partene i arbeidslivet heve 70- årsregelen i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven til 75 år, slik at lovene blir i samsvar med reglene for opptjening av pensjon. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ
2013-2017 Høyre Høyre vil vurdere å oppheve adgangen til ha bedriftsinterne aldergrenser. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne statlig diskriminering av næringer og enkeltbedrifter. Partiprogram ARBEIDSMILJØ NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil myke opp regler for midlertidig ansettelse. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil ha fleksible arbeidstidsavtaler mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil åpne for at alternative turnuser kan avgjøres lokalt. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil liberalisere arbeidsmiljøloven slik at den sikrer arbeidslivet fleksible, men trygge rammer, og gi rom for lokal tilpasning. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at man i langt større grad tar utgangspunkt i den enkeltes arbeidsevne. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at flere skal få muligheten til å komme ut i arbeid ved at det åpnes for større bruk av midlertidige ansettelser. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke den praktiske oppfølgingen av avtalen om inkluderende arbeidsliv. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR FAMILIE LØNN OG INNTEKT SVANGERSKAP SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil øke innsatsen mot arbeidsulykker og arbeide etter en nullvisjon for alvorlige ulykker i arbeidslivet slik vi jobber etter nullvisjonen for dødsulykker i trafikken. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ FOLKEHELSE
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at HMS-ansvar blir tydeligere plassert og ivaretatt i lange kontraktskjeder med uoversiktlige ansvarsforhold, herunder se på Byggherreforskriften. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil stille krav til arbeidsgivere om både tilstrekkelig språkopplæring og tilrettelegging av forståelse av norsk regelverk og arbeidskultur hos arbeidsinnvandrere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil øke kunnskapen om årsakene til kvinners sykefravær. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle en bedre kultur for medarbeiderinvolvering. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet vil sikre at bedriftsdemokratiet ivaretas også i franchisekjeder. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ
2013-2017 Arbeiderpartiet Ansatte som arbeider ved utsalgssteder, er i dag ikke omfattet av bestemmelsene om natt- og helgearbeid i arbeidsmiljøloven. De har dermed ikke samme lovvern som andre arbeidstakere og svekket innflytelse over egen arbeidstid. Arbeiderpartiet vil ta initiativ til en gjennomgang av dette med sikte på en helhetlig regulering som sikrer arbeidstakernes behov for vern, medvirking og grunnleggende bedriftsdemokratiske prinsipper i ulike eierkonstruksjoner. Åpningstidsbestemmelsene gjennomgås parallelt med dette, med sikte på en modernisering. I tråd med den norske modellen gjøres dette i samarbeid med partene i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet vil arbeide for et forsterket regelverk som setter klare grenser for hva som skal være tillatt av overvåking i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ
2013-2017 Arbeiderpartiet Fortrinnsretten for deltidsansatte i arbeidsmiljøloven (§14-3) må gjøres reell. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet er sterkt opptatt av å redusere omfanget av midlertidige ansettelser og konsulentbruk, da dette kan svekke arbeidstakernes rettigheter, medbestemmelse og det offentliges muligheter for å utvikle god kompetanse hos egne medarbeidere. Partiprogram ARBEIDSMILJØ
2013-2017 Arbeiderpartiet Ansattes mulighet til medbestemmelse må styrkes for at bedriftsdemokrati og lov- og avtalefestet medbestemmelse skal bli reell. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ
2013-2017 Senterpartiet Sp vil videreutvikle den norske arbeidslivsmodellen. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT SYSSELSETTING
2013-2017 Senterpartiet Sp ønsker en sterk arbeidsmiljølov som sikrer ordnede forhold i arbeidslivet. Samtidig går vi inn for at myndighetene, sammen med partene i arbeidslivet, foretar en gjennomgang der de vurderer behovet for å gjøre endringer i dagens arbeidsmiljølov. Målet er å kunne imøtekomme nye krav i arbeidslivet, samtidig som arbeidstakeres rettigheter sikres. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil endre arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven slik at nedtrapping av normalarbeidstiden erstatter reallønnsøkning som hovedregel. Innenfor dette rammeverket må partene som før forhandle om årlig størrelse på og fordeling av arbeidstidsreduksjoner. Tallgrunnlaget for tariff-forhandlingene må utvides med indekser for økologisk bærekraft og sosial rettferdighet. Partiprogram ARBEIDSMILJØ
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for reell lønnsutjevning til fordel for kvinnedominerte yrker. Det betyr at vi må gi like vilkår for turnusarbeid i helse- og sosialsektoren som for skiftarbeid i industrien. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil videreføre prinsippet om allmenngjøring av tariffavtaler. Vi må innføre solidaransvar som generelt prinsipp i arbeidsmiljøloven, ikke bare knyttet til bransjer med allmenngjorte tariffavtaler. Partiprogram ARBEIDSMILJØ
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil videreføre arbeidsmiljølovens bestemmelser om vikarbruk, midlertidige ansettelser og deltidskontrakter. Partiprogram ARBEIDSMILJØ
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sørge for mer fleksible arbeidstider og stillingstyper i offentlig sektor. Høy alder alene skal ikke være lovlig grunn for oppsigelse. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ruste opp norske skolebygg i henhold til elevenes og lærernes arbeidsmiljølov. Staten skal finansiere denne investeringen gjennom en avtale som forplikter kommunen til å planlegge og finansiere årlig vedlikehold videre. Partiprogram ARBEIDSMILJØ SKOLER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke elevenes arbeidsmiljø slik at elever og foresatte får mulighet til å kreve at skolen setter inn tiltak ved for eksempel mobbing. Partiprogram ARBEIDSMILJØ SKOLER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi en uavhengig offentlig instans, som for eksempel fylkesmannen, ressurser til å følge opp arbeidet med elevers fysiske og psykososiale arbeidsmiljø. Partiprogram ARBEIDSMILJØ SKOLER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi artister og kulturutøvere styrkede rettigheter gjennom en egen kulturarbeidsmiljølov utarbeidet i tett samarbeid med kulturprodusentene. Partiprogram ARBEIDSMILJØ KULTUR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke hjelpepleiernes status og muligheter til å jobbe heltid. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR HELSEPERSONELL
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ha reell lønnsutjevning med mer like lønnsforhold i turnus- og skiftarbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at alder ikke skal være saklig grunn til oppsigelse, med mindre helsemessige forhold tilsier at dette er nødvendig. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke arbeidsmiljølovens bestemmelser om beskyttelse av varslere kraftig, slik at det blir mulig å avsløre korrupsjon og skadelige forhold i firmaer og det offentlige uten å bli straffet eller utsatt for andre negative sanksjoner. Partiprogram ARBEIDSMILJØ
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil beholde fast ansettelse som hovedregelen i arbeidsmiljøloven. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for et åpent arbeidsliv, blant annet gjennom å utvide adgangen til bruk av midlertidige ansettelser slik at reglene for privat sektor blir mer like reglene i staten. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil myke opp arbeidsmiljøloven, blant annet når det gjelder gjennomsnittsberegning av arbeidstid, alternative turnusordninger og uttak av overtid. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil nedsette et arbeidstidsutvalg etter modell fra skift/turnusutvalget for å utrede hvordan arbeidskraften best mulig kan tas i bruk i de kommende tiårene. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fortsette arbeidet mot sosial dumping ved å styrke Arbeidstilsynet, evaluere tiltakene mot uakseptable lønns- og arbeidsvilkår som hittil er satt i verk og vurdere nye tiltak. Allmenngjøringsordningen videreføres. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for å redusere bruken av ufrivillig deltid og midlertidighet i offentlig sektor, samt arbeide for å etablere en heltidskultur i arbeidslivet. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke arbeidsmiljøloven som en vernelov for arbeidstakerne, som ivaretar deres kollektive og individuelle rettigheter og det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Partiprogram ARBEIDSMILJØ
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil beholde regler i arbeidsmiljøloven som skal sikre at faste ansettelsesforhold er hovedregelen i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSMILJØ
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil tilpasse arbeidsmiljøloven for små og mellomstore bedrifter. Partiprogram ARBEIDSMILJØ NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil liberalisere arbeidsmiljøloven slik at den sikrer arbeidslivet fleksible, men trygge rammer og gi rom for lokal tilpasning. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil presisere at arbeidsmiljølovens formål også er å legge grunnlag for et seriøst og organisert arbeidsliv. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomgå regelverket for inn- og utleie av arbeidskraft slik at det støtter opp om et trygt og godt arbeidsliv med faste ansettelser, og sørge for at tilsynene kan håndheve regelverket og følge opp brudd på en effektiv måte. Regulere bemanningsbransjen strengere og sørge for at regelverket blir fulgt. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at særlig sårbare grupper som unge, midlertidig ansatte og utenlandske arbeidere får tilstrekkelig opplæring i språk, arbeids- og sikkerhetskultur, og sammen med partene utforme tiltak som kan gi arbeids- og tjenesteinnvandrere grunnleggende kunnskaper om den norske arbeidslivsmodellen og om norsk fagbevegelse. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR INNVANDRERE UNGDOMSARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil i samarbeid med partene i arbeidslivet: Definere «arbeidstaker» og «arbeidsgiver» i lovverket nærmere slik at det blir vanskeligere å omgå arbeidsgiveransvaret eller frata ansatte rettigheter. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil endre arbeidsmiljøloven slik at avtaler med tillitsvalgte om tidsbegrenset innleie og avvik fra arbeidsmiljølovens alminnelige arbeidstidsbestemmelser bare kan inngås der det er hjemlet i landsdekkende overenskomst. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil endre arbeidsmiljølovens virkeområde for regulering og tilsyn med petroleumsaktivitet, slik at aktivitet utført fra fartøy i tilknytning til petroleumsvirksomhet omfattes og reguleres av norsk lov. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil inkludere arbeidet mot seksuell trakassering i arbeidsmiljøloven. Partiprogram ARBEIDSMILJØ LIKESTILLING RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at deler av regelverket for helse, miljø og sikkerhet også skal gjelde under bygging av petroleumsinnretninger i utlandet. Partiprogram ARBEIDSMILJØ OLJE OG GASS UTENRIKSSAKER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke arbeidstakerrettigheter globalt gjennom vår utenriks-, handels- og utviklingspolitikk og sikre gjennomføring av ILOs kjernekonvensjoner. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR INTERNASJONALT SAMARBEID TRAKTATER
2017-2021 Venstre Venstre vil sammen med lærerne gjennomgå lærernes arbeidssituasjon med tanke på å redusere skolebyråkratiet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det økonomisk attraktivt for mastergradsutdannede å jobbe som lærer ved å redusere studiegjeld eller etablere en særskilt stipendordning. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for tett oppfølging av nyansatte lærere med en mentor som gir råd og tilbakemeldinger. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke veiledningsordningen for nyutdannede lærere og førskolelærere kombinert med redusert undervisningstid den første perioden. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for målrettede seniortiltak for å beholde verdifull kompetanse i skolen. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere flere karriereveier for lærere gjennom å legge til rette for at de kan ta universitetsgrader, eksempelvis doktorgrad, innen sitt eget praksisfelt på egen arbeidsplass. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha mer seksualitetsundervisning inn i lærerutdanningen, både på grunnskole- og lektorutdanningen. Venstre vil også legge til rette for etterutdanning og kurs i faget. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette flere praktisk-pedagogiske studieplasser, slik at flere studenter med en spesialisert fagkompetanse får mulighet til å bli lærere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil heve kvaliteten på praktisk-pedagogisk utdanning. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi flere lærere et kompetanseløft gjennom tilbud om etter- og videreutdanning. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil utvikle et program for å rekruttere flere fagutdannede til læreryrket. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER SYSSELSETTING UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil bygge ut ordningen med systematisk videreutdanning for lærere ansatt i grunnskole og videregående skole. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil kreve at nyutdannede lærere har digital kompetanse til å bruke IKT pedagogisk i læringsarbeidet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil stille krav om at skolens ledelse skal ha utdanning i ledelse. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre en sertifiseringsordning for lærere i samarbeid med berørte parter i utdanningssektoren. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil øke undervisningskvaliteten på utdanningsinstitusjonene. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil tilpasse arbeidsmiljøloven til den fleksibilitet som ny teknologi medfører. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil utvide rammene for gjennomsnittsberegning av arbeidstid ved lokal avtale. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for mer kombinerte stillinger, det være seg mellom fag og ledelse i sykehus og mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, særlig innen geriatri. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere planleggings- og rapporteringskrav i det offentlige. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ta tilbake kontroll over arbeidsmarkedet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR INNVANDRERE LØNN OG INNTEKT SKATTER SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil føre en ny likestillingspolitikk ved å sørge for rett til heltid, likelønn og en familiepolitikk som legger opp til at menn tar mer ansvar hjemme. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil reversere svekkelsene som ble gjort i arbeidsmiljøloven i 2015 og styrke arbeidstakernes vern ytterligere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre et klart skille mellom jobb og fritid gjennom å forsvare normalarbeidsdagen. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil iverksette og styrke tiltak for å redusere diskriminering og rasisme i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR FAMILIE LIKESTILLING RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at ansatte i varehandelen skal omfattes av arbeidsmiljølovens bestemmelser om natt- og søndagsarbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre det kollektive forhandlingssystemet og forsvare streikeretten. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre en sterk tjenestemannslov som sikrer uavhengighet i statsforvaltningen og hindrer korrupsjon og vilkårlige oppsigelser. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN STATENS PERSONALPOLITIKK STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi ekstra tilskudd til kommunene for å sette i gang og forsere bygging av infrastruktur og offentlige byggeprosjekter når arbeidsløsheten er økende eller høy. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SAMFERDSEL STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for kompetanseheving og flere ansatte ved lokalkontor i NAV, slik at brukere får individuell oppfølging og enkelt kan få bistand til å komme i jobb. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha flere barnehagelærere og andre ansatte. For å støtte opp under barns læring og danning, må barnehagen ha høy kompetanse og tilstrekkelig bemanning. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR BARN BARNEHAGER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha mer fysisk aktivitet. Lek og bevegelse fremmer læring, trivsel og god folkehelse. SV vil innføre minimum en time fysisk aktivitet per dag for alle, og stimulere til økt bruk av naturen og lokalsamfunnet som læringsarenaer. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ BARN FAMILIE FOLKEHELSE GRUNNSKOLE HELSEVESEN IDRETT KULTUR UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bekjempe mobbing. SV vil ha en et nasjonalt program for satsning med skolebasert kompetanseheving på hver eneste skole i landet, for å sette alle voksne i skolen bedre i stand til å forebygge, oppdage og stoppe mobbing. Partiprogram ARBEIDSMILJØ BARN GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at skolen skal være en attraktiv arbeidsplass. Gode lønns- og arbeidsvilkår er viktig for å rekruttere og beholde lærere og annen nødvendige kompetanse i skolen. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR GRUNNSKOLE LØNN OG INNTEKT SYSSELSETTING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en rett til etter- og videreutdanning for lærere, uten egenandel. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR GRUNNSKOLE HØYERE UTDANNING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha flere lærere. SV vil på sikt innføre en nasjonal ressursnorm som sikrer maks 12 elever pr lærer på yrkesfag, og maks 24 elever pr lærer på studiespesialiserende. Denne normen vil vi innføre etter at ressursnormen for antall lærere i grunnskolen er gjennomført. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre elevene medbestemmelse. SV vil styrke elevmedvirkningen i skolen og sikre gode rammevilkår for at elevenes tillitsvalgte gis muligheter for deltakelse og innflytelse. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil evaluere ordningen med opplæringskontor, og utvikle disse i riktig retning for å sikre en bedre oppfølging av lærlinger og lærebedrifter. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke elev- og lærlingombudet, og opprette beredskapsteam mot mobbing for å bekjempe mobbing i skolen. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sette fylkeskommunene i bedre stand til å ettergå og forbedre lærebedriftenes pedagogiske forutsetninger, i samarbeid med opplæringskontorene. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ FYLKER GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke den nasjonale veiledningsordningen, og sikre gode nasjonale rammer som sikrer et likeverdig og godt tilbud for alle nyutdannede lærere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha flere faste stillinger på universitet og høyskoler. Bruken av midlertidige stillinger i akademia bør reduseres. Dette gjelder spesielt bruken av timelærerstillinger, midlertidige universitetslektorstillinger og andre midlertidige undervisningsstillinger for å dekke permanente undervisningsbehov. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke forskningsrekrutteringen. For å styrke yngre forskeres karrieremuligheter og bedre kjønnsbalansen, bør frigjorte stillinger vurderes å bli utlyst som førsteamanuensis i stedet for professor. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre studenters rettssikkerhet. Alle studenter skal ha tilgang på studentombud, både ved offentlige og private institusjoner. Det skal lages en læringsmiljølov for studenter, tilsvarende arbeidsmiljøloven, som blant annet skal gi studenter vern mot gjengjeldelse. Partiprogram ARBEIDSMILJØ HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke arbeidsplassen som forsknings-, utviklings- og innovasjonsarena. Det gir økt relevans, økt nytte og trekker flere med. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at arbeid mot seksuell trakassering skal tas inn i HMS-bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og prioriteres høyt i HMS-arbeid ellers. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ LIKESTILLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke ytringsfriheten for ansatte og varslere. Alle skal oppfordres og ha trygghet for å varsle. Vi vil ha en egen varslerlov og eget varslerombud for å gi alle rett og trygghet til å si fra om kritikkverdige, uetiske og ulovlige forhold. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en franchiselov. Loven må gjøre kjeden endelig ansvarlig for at arbeidsmiljøloven følges. Dagens franchisemodell utfordrer grunnleggende verdier i den norske modellen, og truer anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke de ansattes representasjon i bedriftsstyrene. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre lønnstakerfond for å sikre de ansatte en eierandel i større aksjeselskap. Partiprogram AKSJER ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke medbestemmelsen i offentlig sektor. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at tillitsvalgte i bedriften skal inkluderes i ansettelsesprosesser. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre flere praksisplasser og god oppfølging. Bedriftene skal ikke kunne ha flere praktikanter etter hverandre i samme stilling over lengre tid. Det bør også satses på arbeidstreningstiltak rettet spesifikt mot minoritetskvinner slik som «Jobbsjansen». Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil å sikre at verneombud og tillitsvalgte gis økt kompetanse for bedre å være i stand til å avdekke forekomster av diskriminering, og for å gi god veiledning og oppfølging av de som opplever diskriminering. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ INNVANDRERE LIKESTILLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for mangfold og kvalitet i arbeidsmarkedstiltakene, ved å stoppe den pågående kommersialiseringen som gir monopoltilstander. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bidra til arbeid til alle gjennom å holde varig tilrettelagt arbeid (VTA-ordningen) statlig, og utvide antall plasser betydelig. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at ordningen med pleiepenger gjennomgår endringer som sørger for raskere avklaring for familiene, mindre utrygghet og mer forutsigbarhet. Samtidig vil vi se på ordningen med omsorgslønn for å få til forbedringer. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR FAMILIE LØNN OG INNTEKT SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en tillitsreform for mer kvalitet og mindre byråkrati i sykehusene. De ansatte må ha tid og handlingsrom til å bruke sin kompetanse. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil trygge arbeidsforholdene og verne om kollektive arbeidsbetingelser i helsevesenet. Nok ansatte på jobb i hele, trygge og faste stillinger er viktig for å få best mulig helsetjenester og for å sikre framtidig rekruttering. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi kunstnere gode arbeidsvilkår og rettigheter. Det er uakseptabelt at inntekten til kunstnere faller og at gratisarbeid er blitt vanlig. Det offentlige skal sikre gode levekår for kunstnere. SV vil styrke kunstnerstipendene, øke antallet arbeidsstipender og regulere de opp til 50 % av en gjennomsnittlig heltidsinntekt. SV vil utrede gode pensjonsløsninger og rettigheter i NAV for kunstnere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR KULTUR KUNST LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi kunstnere roen som trengs. Flere kunstnergrupper skal kunne levere forenklede næringsoppgaver, MVA-rapporteringen for kunstnere skal forenkles, og nye bestemmelser skal sikre rett til rimelig vederlag og beskyttelse mot urimelige avtaler om åndsverk. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR FINANSER KULTUR KUNST LØNN OG INNTEKT SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre minstefradrag for selvstendig næringsdrivende kunstnere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR FINANSER KULTUR KUNST LØNN OG INNTEKT SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi kunstnere rimelige vilkår. SV vil kjempe for et rimelighetsprinsipp i avtaler om vederlag til de som skaper kunsten. Et rimelig vederlag kan ikke være «til evig tid» eller «uavhengig av distribusjonsplattform». SV sier nei til avtaler som fører til overdragelse av rettigheter til evig tid. Kunstneren skal ha mulighet til å kontrollere sitt kunstneriske virke selv, og må ha retten til rimelig betaling for sine verk og bruken av dem. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR KULTUR KUNST
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre kunstnerinntekter i den digitale overgangen. Norske musikere, komponister og tekstforfattere skal sikres rimelige vederlag og inntekter i overgangen fra FM til DAB. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTUR KUNST SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil videreføre og styrke støtten til Skuespiller- og dansealliansen som sikrer frilansere inntekt og sosiale rettigheter. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR KULTUR KUNST LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi frivilligheten forutsigbare rammer. SV har et mål om en helhetlig frivillighetspolitikk med én overordnet, forpliktende avtale mellom regjeringen, kommunesektoren og frivillig sektor. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ KOMMUNER KULTUR LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprettholde viktige velferdsordninger [for jordbrukere ] som tilskudd til ferie og fritid, og tidligpensjon. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke rettsvernet for varslere. De som varsler om uetisk adferd og lovbrudd skal ha et særskilt vern gjennom en egen varslerlov og få støtte fra et nasjonalt varslerombud. Å skjule et varsel i en hemmelig avtale skal være forbudt. Partiprogram ARBEIDSMILJØ RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge prioriterer utviklingssamarbeid som har som målsetting å styrke arbeideres faglige rettigheter. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil endre evalueringssystemene for norsk bistand. Vi vil bort fra et snevert måle- og telleregime og over til effektanalyser av bistanden som tar inn over seg bistandens sammensatte mål. Innrette evalueringssystemet på en måte som skaper tillit og fremmer selvstendighet og kreativitet innad i institusjonene. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre et krav om at norske selskaper legger ILOs kjernekonvensjoner og agendaen om anstendig arbeidsliv til grunn og følger dette opp i praksis. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge tar et politisk initiativ for å styrke ILOs arbeid for å fremme og iverksette internasjonale arbeidsstandarder og grunnleggende arbeidstakerrettigheter i tråd med ILOs kjernekonvensjoner. Norske bidrag til dette arbeidet må økes. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil beholde fast ansettelse som hovedregel i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsatt arbeide for å redusere bruken av midlertidige stillinger i offentlig sektor. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for flere hele stillinger, alternative turnusordninger og for at flere velger å jobbe heltid. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Høyre Høyre vil støtte opp under flere treparts-bransjeprogrammer i områder som har problemer med dårlige arbeidsvilkår. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Høyre Høyre vil ha en moderne arbeidsmiljølovgivning som sikrer trygghet for den enkelte og nødvendig fleksibilitet i organiseringen av det daglige arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke arbeidet med forenkling og avbyråkratisering. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ STATENS PERSONALPOLITIKK STATSFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil videreutvikle den norske arbeidslivsmodellen mellom myndighetene og arbeidslivets parter. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Senterpartiet Sp vil reversere endringene i arbeidsmiljøloven som er gjennomført i perioden 2013–2017. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR KOMMUNER LOKALFORVALTNING LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for et godt regulert arbeidsliv uten sosial dumping og tilføre Arbeidstilsynet, NAV, Politiet, Skatteetaten, UDI og Petroleumstilsynet ressurser til å følge opp kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at begrepet fast ansatt og begrepet midlertidig ansatt må defineres i arbeidsmiljøloven, slik at ansatte får forutsigbarhet for arbeidstid, lønn og stillingsvern. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide mot all diskriminering i arbeidslivet i forbindelse med svangerskap og fødsel. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE HELSEVESEN LIKESTILLING SVANGERSKAP
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge til rette for en heltidskultur i arbeidslivet. Alle de som ønsker det, bør hvis mulig få tilbud om heltidsstilling. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge til rette for arbeidstidsreformer for kvinner og menn som gir rom for omsorgsarbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke arbeidsmiljølovens bestemmelser om fast ansettelse, også for ansatte i vikarbyrå. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for egen arbeidsmiljølov for studenter. Partiprogram ARBEIDSMILJØ HØYERE UTDANNING
2017-2021 Rødt Rødt vil styrke de tillitsvalgtes oppsigelsesvern og beskyttelse gjennom arbeidsmiljøloven. Partiprogram ARBEIDSMILJØ
2017-2021 Rødt Rødt vil at endringene om arbeidstid som ble gjort i arbeidsmiljøloven i 2015 skal reverseres. Vi trenger et lovverk som verner de ansatte, ikke et lovverk som gir arbeidsgiver økt fleksibilitet og rom for å presse de ansatte. Partiprogram ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
8. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
8. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
8. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2021 Behandlet
18. jun 2020 Representantforslag om krav til samfunnshensyn i offentlige anskaffelser Til behandling
17. jun 2020 Representantforslag om vask og renhold i kriminalomsorgen Til behandling
24. feb 2020 Representantforslag om grunnleggende menneskerettigheter og kompetansebaserte bemanningsnormer i eldreomsorgen og andre kommunale omsorgstilbud Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 Behandlet
4. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
20. nov 2019 Representantforslag om avvikling av au pair-ordningen og styrkede rettigheter for au pairene frem til ordningen er avviklet Behandlet
18. jun 2019 Riksrevisjonens undersøkelse av Petroleumstilsynets oppfølging av helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten Behandlet
4. jun 2019 Representantforslag om HMS-kort på bygge- og anleggsarbeiderplasser Behandlet
4. jun 2019 Endringer i arbeidsmiljøloven (varsling) Behandlet
28. apr 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Arbeids- og sosialdepartementet (som følge av IA-avtalen 2019-2022) Behandlet
25. mar 2019 Representantforslag om bedringer i regelverket for yrkesskadeerstatning Behandlet
11. mar 2019 Representantforslag om tiltak mot seksuell trakassering i arbeidslivet Behandlet
11. feb 2019 Representantforslag om gjennomsnittsberegning av arbeidstid Behandlet
16. jan 2019 Representantforslag om å styrke retten til heltid i arbeidsmiljøloven Behandlet
12. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
12. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
11. jun 2018 Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten Behandlet
18. apr 2018 Representantforslag om en demokrati- og ledelsesreform i offentlige sykehus med innføring av tillitsbasert, stedlig ledelse Behandlet
11. apr 2018 Representantforslag om kamp mot seksuell trakassering Behandlet
11. apr 2018 Representantforslag om tiltak mot seksuell trakassering Behandlet
14. mar 2018 Representantforslag om å forby innleie fra bemanningsbyråer i byggebransjen i Oslofjord-området Behandlet
14. mar 2018 Representantforslag om midlertidig forbud mot innleie Behandlet
14. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
14. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
19. jun 2017 Representantforslag om å sikre et profittfritt barnevern Behandlet
18. jun 2017 Representantforslag om arbeidsvilkår for sykehusansatte Behandlet
12. jun 2017 Representantforslag om å styrke eldreomsorgen gjennom kvalitetsbaserte bemanningsnormer, mer valgfrihet for eldre og en tillitsreform framfor målstyring Behandlet
1. jun 2017 Representantforslag om avvikling av au pair-ordningen og strengere reaksjoner mot vertsfamilier som utnytter au-pairer Behandlet
31. mai 2017 Endringer i arbeidsmiljøloven (varsling og arbeidstid) Behandlet
22. mai 2017 Representantforslag om å gjøre arbeidsmiljøloven gjeldende for petroleumsrelaterte aktiviteter fra fartøyer på norsk sokkel Behandlet
22. mar 2017 Representantforslag om kvalitet og innhold ved lensmannskontorene etter gjennomføringen av politireformen Behandlet
12. mar 2017 Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet Behandlet
15. des 2016 Statsbudsjettet 2017 kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
9. mai 2016 Initiativdebatt om seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen (initiativ fra kommunal - og forvaltningskomiteen) Behandlet
4. apr 2016 Representantforslag om behovet for et sterkere vern av varslere Behandlet
3. feb 2016 Representantforslag om å stoppe stoppeklokkene og øke bemanningen i eldreomsorgen Behandlet
16. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
10. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
6. des 2015 Endringer i arbeidsmiljøloven og avtaleloven (konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold) Behandlet
11. jun 2015 Endringer i plan- og bygningsloven (Sentral godkjenning av foretak) Behandlet
27. mai 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Arbeids- og sosialdepartementet (kompensasjon til tidligere nordsjødykkere) Behandlet
27. apr 2015 Representantforslag om tiltak for å forhindre barnearbeid og uverdige arbeidsforhold Behandlet
4. mar 2015 Representantforslag om eit tryggare arbeidsmiljø for arbeidstakarari i valds- og trugsmålutsette yrke Behandlet
14. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
7. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
17. nov 2014 Innstilling fra Stortingets presidentskap om lov om endringer i stortingsgodtgjørelsesloven (yrkesskadedekning og tilbakebetaling) Behandlet
18. jun 2014 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av EURES-aksen i forordning (EU) nr. 1296/2013, programmet for sysselsetting og sosial innovasjon EaSI (2014-2020) Behandlet
15. jun 2014 Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven (forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere) Behandlet
15. jun 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Arbeids- og sosialdepartementet om oppfølging av tidligere nordsjødykkere Behandlet
15. jun 2014 Endringer i ferieloven mv. Behandlet
9. apr 2014 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen om markedsføring og bruk av biocidprodukter Behandlet
16. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Arbeidsdepartementet Behandlet
15. des 2013 Tilbaketrekning av Prop. 198 L (2012-2013) Endringar i forskotteringsloven, folketrygdloven og arbeidsmiljøloven (samleproposisjon hausten 2013) Behandlet
15. des 2013 Tilbaketrekning av Prop. 193 L (2012-2013) Lov om arbeidsskadeforsikring Behandlet
5. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
17. jun 2013 Representantforslag om et moderne, trygt og fleksibelt arbeidsliv - forslag om endringer i arbeidsmiljøloven m.m. Behandlet
3. jun 2013 Endringer i arbeidsmiljøloven mv. (søksmålsrett for fagforeninger mv., overtredelsesgebyr og ufrivillig deltid) Behandlet
13. mai 2013 Tiltredelse av den internasjonale Hongkong-konvensjonen om sikker og miljømessig forsvarlig gjenvinning av skip av 15. mai 2009 Behandlet
6. mai 2013 Endringer i arbeidsmiljøloven (lønn under ammefri) Behandlet
6. mai 2013 Representantforslag om sysselsettingsstrategi og avbyråkratisering innen helse-, pleie- og omsorgssektoren Bortfalt
18. mar 2013 Representantforslag om endringer i arbeidsmiljøloven som gir arbeidstakere mulighet til å stå i arbeid til fylte 75 år Behandlet
16. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Arbeidsdepartementet Behandlet
9. des 2012 Endringer i lov om offentlige anskaffelser m.m. Behandlet
9. des 2012 Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover Behandlet
4. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
10. okt 2012 Endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven Behandlet
6. jun 2012 Endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av arbeidstakere og tiltak i den forbindelse mv.) Behandlet
6. jun 2012 Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv Behandlet
4. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
9. nov 2011 Representantforslag om endring av regelverket for yrkesskadeforsikring Behandlet
27. mar 2011 Representantforslag om endringer i arbeidsmiljøloven (lovregulering av permitteringer) Behandlet
27. mar 2011 Representantforslag om endringer i arbeidsmiljøloven (lovfesting av permitteringer) Behandlet
12. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
6. des 2010 Oversendelsesforslag om at det utarbeides retningslinjer for hvordan departementet, offentlige etater og virksomheter skal håndtere henvendelser i forbindelse med varslingssaker. Behandlet
6. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
6. des 2010 Oversendelsesforslag om å evaluere innføringen av varslingsparagrafene som ble innført i 2007 Behandlet
6. des 2010 Oversendelsesforslag om å opprette en egen varsleravdeling i Arbeidstilsynet Behandlet
1. des 2010 Representantforslag om et tydeligere varslingsvern og opprettelse av en varslerenhet i Arbeidstilsynet Behandlet
1. des 2010 Representantforslag om evaluering av varslerparagrafen og virkningen av denne Behandlet
1. des 2010 Representantforslag om et tydeligere varslingsvern og opprettelse av en varslerenhet i Arbeidstilsynet Behandlet
17. nov 2010 Representantforslag om alternativ turnus Behandlet
13. jun 2010 Endringer i arbeidsmiljøloven (midlertidig ansettelse mv.) Behandlet
24. mar 2010 Opprettelse av et europeisk kontor for sikkerhet og helse på arbeidsplassen (Bilbao-kontoret) Behandlet
8. mar 2010 Endringer i arbeidsmiljøloven Behandlet
7. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
7. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet