Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil opprettholde arbeidstakernes rettigheter i sykelønnsordningen. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke oppfølgingen av avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Partiprogram ARBEIDSLIV SYSSELSETTING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil ha gunstige finansieringsordninger for å dekke behovet for varig tilrettelagte arbeidsplasser. Partiprogram ARBEIDSLIV
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil sikre mulighet for kompetanseheving/opplæring. Partiprogram ARBEIDSLIV VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at innvandrere informeres om rettigheter og plikter i norsk arbeidsliv og velferdssystem. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil gi innvandrerkvinner tilbud om kvalifiseringsprogram der arbeidsrettet norskopplæring kombineres med ordinær arbeidspraksis. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LIKESTILLING SPRÅK
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at bedre ferdigheter i å lese og skrive er en del av arbeidsmarkedspolitikken. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at utdanningsinstitusjonene i større grad enn i dag tilpasser sine tilbud for livslang læring og arbeidslivets behov. Partiprogram ARBEIDSLIV HØYERE UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil styrke arbeidsmedisinske avdelinger, og øke kapasiteten slik at det kan bli bedre samordning for forebygging og behandling av yrkesrelaterte sykdommer og helseplager. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEVESEN
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at Norge internasjonalt bidrar med kompetanse om, og støtte til, partssamarbeid og forhandlinger i arbeidslivet for å sikre stabilitet, omfordeling og bærekraftig utvikling. Partiprogram ARBEIDSLIV INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil støtte internasjonale institusjoner som setter etiske og politiske rammer og standarder for det globale arbeidsmarkedet. Partiprogram ARBEIDSLIV INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til å styrke fagbevegelsen både på nasjonalt, regionalt og globalt plan. Partiprogram ARBEIDSLIV INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil være en pådriver for å gjennomføre den nye strategien for anstendig arbeidsliv i andre liv, i tråd med ILOs "decent work"-agenda. Partiprogram ARBEIDSLIV INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til å styrke europeisk samarbeid om arbeidertakernes rettigheter og tiltak mot sosial dumping. Partiprogram ARBEIDSLIV EU/EØS
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at au-pair-ordningen bidrar til kulturutveksling, og ikke bidrar til sosial dumping av arbeidskraft. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2009-2013 Arbeiderpartiet Ap vil at det etableres internasjonale standarder for å motvirke aktiv rekruttering av arbeidstakere med høyere utdanning og kvalifikasjoner som utviklingsland har stor mangel på. Slik regulering skal ikke begrense disse arbeidstakernes rett til å søke arbeid i andre land. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE INTERNASJONALT SAMARBEID
2009-2013 Høyre For å styrke norsk konkurranseevne vil Høyre føre en innvandringspolitikk som gjør det lettere med arbeidsinnvandring til Norge også fra land utenfor EØS-området. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2009-2013 Høyre For å styrke selveierdemokratiet vil Høyre øke skattefradraget for ansatte som kjøper aksjer i egen bedrift. Partiprogram AKSJER ARBEIDSLIV SKATTEFRADRAG
2009-2013 Høyre For å gi flest mulig en ny sjanse til å komme tilbake til arbeidslivet vil Høyre gjøre det mulig å gå ned til 20 prosent uføretrygd. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2009-2013 Høyre For å gi flest mulig en ny sjanse til å komme tilbake til arbeidslivet vil Høyre sikre at NAV-reformen lykkes. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2009-2013 Høyre For å gi flest mulig en ny sjanse til å komme tilbake til arbeidslivet vil Høyre at det lages individuelle planer for hvordan den enkelte kan hjelpes tilbake til jobb. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2009-2013 Høyre For å gi flest mulig en ny sjanse til å komme tilbake til arbeidslivet vil Høyre at unge som oppsøker et sosialkontor, umiddelbart skal møtes med et tilbud om aktivitet etter mønster av ulike "snu i døra"-prosjekter. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2009-2013 Høyre For å styrke voksnes basiskompetanse vil Høyre sikre at alle som har problemer i arbeidslivet, automatisk får tilbud om å kartlegge sine språkferdigheter. Partiprogram ARBEIDSLIV SPRÅK VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre utvide kommunenes ansvar innenfor arbeids- og velferdsforvaltningen. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEVESEN LOKALFORVALTNING
2009-2013 Høyre For å gjøre offentlig sektor til en bedre arbeidsplass vil Høyre legge til rette for at en større del av lønnsdannelsen i offentlig sektor kan skje gjennom lokale forhandlinger. Partiprogram ARBEIDSLIV KOMMUNER LØNN OG INNTEKT STATENS PERSONALPOLITIKK
2009-2013 Høyre For å gjøre offentlig sektor til en bedre arbeidsplass vil Høyre ha en økt satsing på etter- og videreutdanning, og legge spesielt stor vekt på dette hos lærere og ansatte i omsorgssektoren. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEVESEN STATENS PERSONALPOLITIKK UTDANNING
2009-2013 Høyre For å gjøre offentlig sektor til en bedre arbeidsplass vil Høyre hindre byråkratisering som stjeler tid fra det arbeidet den ansatte skal gjøre direkte ut mot innbyggerne. Partiprogram ARBEIDSLIV STATENS PERSONALPOLITIKK
2009-2013 Høyre For å gjøre offentlig sektor til en bedre arbeidsplass vil Høyre sikre bedre ledere i offentlig sektor gjennom forpliktende lederavtaler. Partiprogram ARBEIDSLIV STATENS PERSONALPOLITIKK
2009-2013 Høyre For å sikre en bedre integrering vil Høyre sørge for raskere godkjenningsordninger, bedre realkompetansevurdering og tilbud om oppdatering av kompetanse for å sikre at utdanningen innvandrerne allerede har, kan brukes i Norge. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE UTDANNING
2009-2013 Høyre For å sikre en bedre integrering vil Høyre fokusere særskilt på å få flere innvandrerkvinner ut i jobb og i aktiv deltakelse i samfunnet. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LIKESTILLING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at offentlig sektor skal rekruttere flere kvinner til ledende stillinger. Partiprogram ARBEIDSLIV LIKESTILLING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil gjennomføre en handlingsplan for kvinners innovasjon og entreprenørskap. Partiprogram ARBEIDSLIV LIKESTILLING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil gi selvstendig næringsdrivende like rettigheter i sykelønnsordningen som lønnsmottakere. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre bedre permisjonsrettigheter for å ta omsorgsarbeid ved sykdom i hjemmet. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEPERSONELL TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre et forbud mot å spørre om graviditet og familieplanlegging under jobbintervju. Partiprogram ARBEIDSLIV FAMILIE LIKESTILLING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ta initiativ til en nasjonal holdningskampanje om problematikken arbeid og alkohol. AKAN må styrkes. Partiprogram ARBEIDSLIV RUSMIDLER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for at seniorene kan stå lenger i arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil heve lovens aldersgrense for når medarbeidere kan sies opp på grunn av alder fra 70 til 72 år. Partiprogram ARBEIDSLIV
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke Senter for seniorpolitikk. Partiprogram ARBEIDSLIV OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere til mer aktiv seniorpolitikk i staten ved å la den enkelte etat bære kostnaden ved avgang til AFP. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil avvikle den statlige ventelønnsordningen for nye tilfeller. Partiprogram ARBEIDSLIV STATENS PERSONALPOLITIKK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil erstatte [den statlige ventelønnsordningen for nye tilfeller] med aktive, arbeidsrettede tiltak. Partiprogram ARBEIDSLIV STATENS PERSONALPOLITIKK
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en kritisk gjennomgang av særaldersgrensene. Partiprogram ARBEIDSLIV
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil legge bedre til rette for å kombinere arbeid og pensjon. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil motarbeide diskriminering i arbeidslivet ved å foreslå aktivitetsplikt for arbeidsgivere i diskrimineringsloven, bruke lønnstilskudd overfor kvalifiserte personer med minoritetsbakgrunn. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at utdanning fra utlandet lettere må kunne godkjennes i Norge. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha et høyt nivå på arbeidsmarkedstiltak rettet mot personer med særskilt behov for kvalifisering og aktiv bistand for å kunne vende tilbake til arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil satse på et nært samarbeid med attføringsbedrifter og frivillige aktører som Fretex, Kirkens Bymisjon og Kirkens Sosialtjeneste i arbeidet for å nå målene om inkludering i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil legge klare føringer på NAV, slik at personer med mulighet til helt eller delvis arbeidsdeltakelse kan komme raskt i gang med et relevant attføringsløp, og at personer uten reell mulighet til å komme tilbake til arbeid får en rask og ubyråkratisk overgang til en varig trygdeordning. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at velferdsordningene må innrettes slik at det lønner seg å ta arbeid med mindre viktige sosiale hensyn tilsier noe annet. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil videreføre og fornye en avtale om inkluderende arbeidsliv med partene i arbeidslivet, men med mulighet for staten til å foreslå endringer i den økonomiske ansvarsfordelingen mellom stat, arbeidsgivere og arbeidstakere i sykelønnsordningen dersom vedtatte målsettinger om redusert sykefravær ikke nås. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil føre et kontinuerlig holdningsarbeid mot skjult diskriminering av seniorer, funksjonshemmede og innvandrere i arbeidslivet, i samarbeid med ressursmiljøer. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ FUNKSJONSHEMMEDE INNVANDRERE
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha et regelverk for folketrygdens ansvar for dagpenger ved permisjon som er tilpasset arbeidsmarkedssituasjonen. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre Arbeidstilsynet tilstrekkelige ressurser til at det kan følge opp sitt ansvar for å påse at bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår blir fulgt opp, og ha et særlig fokus mot bedrifter og bransjer som benytter seg av utenlandsk arbeidskraft. Partiprogram ARBEIDSLIV
2009-2013 Venstre Venstre vil at asylsøkere må gis mulighet til å arbeide mens søknaden behandles. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2009-2013 Venstre Venstre vil at asylsøkere kan «skifte kø» fra søknad om asyl til søknad om opphold på grunn av arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2009-2013 Venstre Venstre vil utvide dagens jobbsøkervisum slik at folk utenfor EØS lettere kan få søke jobb i Norge. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2009-2013 Venstre Venstre vil åpne for at bedrifter og utdannings- og forskningsinstitusjoner forhåndsgodkjennes slik at forskere/spesialister kan påbegynne arbeidet sitt mens Utlendingsdirektoratet (UDI) behandler søknaden. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre en ordning med kjærestevisum som gir norsk-utenlandske par muligheten til å bo 12 måneder sammen i Norge. Tillatelsen bør følges av en midlertidig arbeidstillatelse. Partiprogram ARBEIDSLIV FAMILIE INNVANDRERE
2009-2013 Venstre Venstre vil ta initiativ til en gjennomgang av opplæringstilbudet for alle som får fast opphold i Norge. Dette gjelder både norskopplæring og godkjenning/kvalifisering for ulike arbeidsoppgaver. Venstre ønsker å se dette tilbudet i sammenheng med voksenopplæringen for øvrig. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre forsøk med anonyme søknader i offentlig sektor. Ved å anonymisere søknaden før den som skal ansette ser den, vil kun kvalifikasjonene komme fram av søknaden. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE STATENS PERSONALPOLITIKK
2009-2013 Venstre Venstre vil at staten og kommunene bør pålegge seg selv mål for å øke andelen av minoriteter ved ansettelser. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE STATENS PERSONALPOLITIKK
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre en mentorordning i arbeidslivet for høyt utdannede innvandrere og arbeidstakere med spesielle behov på vei ut i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2009-2013 Venstre [Venstre ønsker at] kostnadene ved [et kompetanseår for lærere] skal dekkes gjennom et spleiselag mellom stat og kommune. Partiprogram ARBEIDSLIV LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING UTDANNING
2009-2013 Venstre Venstre vil innføre systematisk evaluering av lærere slik at lærere kan få tilbakemelding på sitt arbeid fra skoleledelsen, kolleger og elever. Partiprogram ARBEIDSLIV SKOLER
2009-2013 Venstre Venstre vil at lærere får mer fleksibilitet til å prioritere sin arbeidsdag utover undervisningstimene. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING
2009-2013 Venstre Venstre vil arbeide for mindre byråkrati for lærerne, slik at de får mer tid til forberedelse og direkte elevoppfølging. Partiprogram ARBEIDSLIV SKOLER
2009-2013 Venstre Venstre vil at rektor bruker mindre tid på administrative oppgaver og mer tid på å være pedagogisk leder. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING
2009-2013 Venstre Gjennomgå opplæringstilbudet for dem som faller utenfor det ordinære arbeidslivet, herunder rusavhengige og asylsøkere, samt voksne som allerede er i arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil medverke til å styrkje program for basiskompetanse for vaksne, bl.a. med økonomisk medverknad både frå dei offentlege og partane i arbeidslivet. Opplæring som arbeidsgjevar har direkte gevinst av, bør betalast av arbeidsgjevar. Partiprogram ARBEIDSLIV VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil ha økt fokus på forebygging av alkoholproblemer på arbeidsplasser. Partiprogram ARBEIDSLIV RUSMIDLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at lova om yrkesskadeerstatning skal gjennomgåast og tilpassast alle yrkesgrupper. Partiprogram ARBEIDSLIV SYKDOMMER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil utvikle eit tettare samarbeid mellom fastlege, helsestasjonar, skulehelseteneste rådgjevingsteneste og Nav for å få ned det stadig aukande talet på unge som blir uføretrygda på grunn av psykiske lidingar, over i utdanning og arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEVESEN SYKDOMMER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil leggje til rette for at det blir oppretta fleire statlege program for traineear for personar med nedsett funksjonsevne og medverke til kunnskap om uføretrygd som varig lønnstilskot i norsk arbeidsliv. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE TRYGDER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for at integrering av personar med nedsett funksjonsevne blir gjeve høgare prioritet i avtalen om eit inkluderande arbeidsliv. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at Nav etablerer eigne system for oppfølging av personar med nedsett funksjonsevne, som medverkar til at langt fleire får tilgang til opplæring og arbeid framfor trygd. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil bruke næringslivet som aktiv partnar i Nav gjennom nærvær. Partiprogram ARBEIDSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at ordninga med arbeidsreiser for personar med nedsett funksjonsevne skal vere eit fleksibelt og fullgodt tilbod som sikrar brukarane tilgang til arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrkje arbeids- og utdanningsrette verkemiddel for personar med nedsett funksjonsevne. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre gode varige tilrettelagde arbeidsplassar økonomisk slik at etterspørselen blir dekt og kvaliteten på tilbodet er godt. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil innføre rett til lønn for alle som arbeider i ei VTA-bedrift. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil redusere arbeidsgjevaravgifta for spesielt utsette grupper i arbeidsmarknaden. Partiprogram ARBEIDSLIV AVGIFTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeide for at kompetansen til seniorane blir utnytta betre ved at fleire som ønskjer det kan stå lengre i arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at staten skal vere førebilete for resten av arbeidslivet ved å setje i gong effektive seniortiltak. Partiprogram ARBEIDSLIV OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil arbeid for same høve til kompetanseutvikling gjennom heile yrkeslivet, uavhengig av alder. Partiprogram ARBEIDSLIV VOKSENOPPLÆRING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil medverke til haldningsskapande arbeid som kan synleggjere at seniorar er ønskte i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil gje langvarig innsats i ubetalt omsorg og pleie betre utteljing i pensjonsrettar. Partiprogram ARBEIDSLIV OMSORGSTJENESTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at utprøving, rehabilitering, kvalifisering og attføring blir sikra langvarige og føreseielege avtalar dersom tilbod blir brukt. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre at verkemiddelapparatet til Nav blir brukt slik at rehabilitering og attføring til arbeid kan starte uavhengig av om sjukemeldingsperioden er over eller ikkje. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrkje tilbodet med arbeidsretta rehabilitering til dømes gjennom tilbod der opptrening av helsa og arbeidstrening går føre seg parallelt. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrkje samarbeidde mellom stat, kommune, frivillig sektor og partane i arbeidslivet for at intensjonen i Nav-reforma om betre samordning til det beste for brukarane skal lukkast. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil utvikle og styrkje kvalifiseringsprogrammet i heile landet med mål om at alle skal få rett til individuell plan med mål om arbeid, og færrast mogeleg skal trenge sosialhjelp. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at en i skolen oppmuntrer begge kjønn til å velge utradisjonelle yrker. Partiprogram ARBEIDSLIV LIKESTILLING SKOLER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil fjerne arbeidsgiveravgiften for flyktninger de første fem åra de er bosatt i Norge. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil bedre rekrutteringa til kirkemusikeryrket og arbeide for flere heltidsstillinger for å fjerne uønsket deltid. Partiprogram ARBEIDSLIV DEN NORSKE KIRKE KULTUR
2009-2013 Senterpartiet Sp vil bedre ordningene for godkjenning av utdanning fra utlandet og gjøre det enkelt å få arbeids- og oppholdstillatelse. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil redusere omfanget av særaldersgrenser. Partiprogram ARBEIDSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil styrke tilsynsmyndighetene. Partiprogram ARBEIDSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil at utenlandske studenter som har tatt høyere utdanning i Norge bør gis rett til arbeidstillatelse i fem år etter fullført utdannelse. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil innføre jobbsøkervisum slik at folk fra land utenfor EØS-området lettere kan søke jobb i Norge. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil endre vurderingsgrunnlaget for søknader om arbeidstillatelse som faglært/spesialist, slik at kompetansekravet i større grad fastsettes av arbeidsgiver. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre norske sjøfolks konkurransedyktighet gjennom nettolønn som hos sjøfolk i Europa ellers. Partiprogram ARBEIDSLIV LØNN OG INNTEKT NÆRINGSLIV
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre rekruttering fra landsdelen gjennom utvikling av nordnorske utdanningstilbud for oljebransjen, der oljeindustrien mobiliseres og forpliktes til å delta i utviklingen av disse, samt benytter disse tilbudene for egne opplæringsbehov. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre utvikling av tilleggsnæringer til erstatning for de arbeidsplassene som forsvinner fra primærlandbruket. Partiprogram ARBEIDSLIV LANDBRUK
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for bedre kvalitet i attføringsarbeidet og varighet på tiltakene som gjør at flere vil lykkes i både å få og beholde arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV SYSSELSETTING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV mener det må bli enklere å kombinere arbeid og trygd. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for jevnere rekruttering for å utviske skillet mellom manns– og kvinnedominerte yrker. Partiprogram ARBEIDSLIV LIKESTILLING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at det ansettes flere kvinnelige ledere. Partiprogram ARBEIDSLIV LIKESTILLING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for bedre arbeidsmarkedstiltak rettet mot kvinner med minoritetsbakgrunn, og vil styrke tiltak som gir minoritetskvinner lavterskeltilbud utenfor hjemmet. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LIKESTILLING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil avdekke og få slutt på diskrimineringen av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at målrettede og relevante tiltak blir satt i gang i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV MENNESKERETTIGHETER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke den lovfestede fortrinnsretten for deltidsansatte ved nye ansettelser i en bedrift. Ved ledig arbeid skal kvalifiserte ansatte tilbys utvidelse av sitt arbeidsforhold til hel stilling. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SYSSELSETTING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå å gi fagforeningene forhandlingsrett og lokal konfliktrett i saker som gjelder utvidelse av deltidsstillinger. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SYSSELSETTING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at denne diskrimineringen opphører, blant annet gjennom kvotering. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE INNVANDRERE SAMER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå at hele fagforeningskontingenten blir fradragsberettiget. Partiprogram ARBEIDSLIV SKATTER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå en gjennomgang av arbeidsmiljøloven og annet relevant lovverk med sikte på at arbeidstakere får styrket sitt rettsvern, og at tillitsvalgte får styrket sin rett til innflytelse. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at fagbevegelsen får økt innflytelse på organisering av arbeidet, arbeidstidsordninger, innføring av ny teknologi og på arbeidsmiljøet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil ikke endre sykelønnsordningen. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå at avtalen videreføres ut over avtaleperioden. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå at franchisegiver skal ha solidaransvar, og dermed stå ansvarlig for å innfri tariffavtaler og etterlevelse av lover som har betydning for arbeidstakernes rettigheter. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå at det etableres en franchiselov for å få større innsyn og åpenhet omkring virksomheten. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre reelt varslervern. Partiprogram ARBEIDSLIV RETTSVESEN
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil etablere hospiteringsordninger for yrkesfaglærere og instruktører i bedrift og skole. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi ansatte forkjøpsrett til egne arbeidsplasser, i samarbeid med myndighetene, når eierne vil flytte bedrifter ut av landet. Partiprogram ARBEIDSLIV
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for en ny og sterkere ervervslov som kan hindre utflytting og spekulative oppkjøp. Partiprogram ARBEIDSLIV
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå at ansatte kan kreve styrerepresentasjon i bedrifter med mer enn ti ansatte. Partiprogram ARBEIDSLIV
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti For å øke de ansattes innflytelse i selskapene vil SV i første omgang foreslå at deres andel av stemmene på selskapers generalforsamling økes til 40 prosent. Partiprogram ARBEIDSLIV
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil derfor arbeide for at de ansatte får mulighet til å bestemme over deler av overskuddet i bedriftene. Partiprogram ARBEIDSLIV
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV arbeider for at de offentlige institusjonene legger bedre til rette for personer med etnisk minoritetsbakgrunn, blant annet gjennom språk– og informasjonstiltak, en bredere ansettelsespolitikk og mer tilrettelagte tilbud. Det offentlige må også øke sin flerkulturelle kompetanse. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre aktivitets– og rapporteringsplikt mot etnisk diskriminering i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre kvotering av minoritetsspråklige arbeidssøkere ved ansettelser i offentlig sektor, og vil pålegge all offentlig virksomhet å ha rekrutteringsplaner for personer med minoritetsbakgrunn. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE STATENS PERSONALPOLITIKK
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV støtter ikke skjult identitet ved jobbsøknader. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for bedre oppfølging fra introduksjonsprogrammene i overgang til arbeidsmarkedet. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne kvoteringsregelen. Partiprogram ARBEIDSLIV LIKESTILLING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil forenkle krav til hms for bedrifter med mindre enn fem ansatte. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil tilpasse arbeidsmiljøloven for små og mellomstore bedrifter. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil bevare streikeretten og lockoutretten som virkemidler i en konflikt mellom arbeidstakere og arbeidsgivere. Partiprogram ARBEIDSLIV LØNN OG INNTEKT
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil ha større lokal forhandlingsrett. Partiprogram ARBEIDSLIV LOKALFORVALTNING LØNN OG INNTEKT
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil tilrettelegge for at utviklingshemmede kan ta større del i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil yte dagpenger til dem som blir registrert arbeidsledige hos NAV. Partiprogram ARBEIDSLIV
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil kreve mobilitet hos arbeidssøkere. Partiprogram ARBEIDSLIV SYSSELSETTING
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil justere permitteringsordningene i takt med arbeidsmarkedet. Partiprogram ARBEIDSLIV
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for å hindre misbruk av dagpenger. Partiprogram ARBEIDSLIV
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil gjennomgå offentlige ytelser slik at de stimulerer til økt arbeidsdeltagelse. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil åpne for økt bruk av gradert sykemelding. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at man i langt større grad tar utgangspunkt i den enkeltes arbeidsevne. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at arbeidsrettede tiltak iverksettes på et langt tidligere tidspunkt. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at pårørende som er i arbeid får rett til tidsbegrenset sykelønn når de pleier sine nærmeste som er alvorlig syke. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke arbeidet for arbeidstakeres rettigheter internasjonalt og jobbe for at WTO inntar klare mål for anstendig arbeid, sysselsetting og klima. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil øke fagforeningsfradraget. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV AVGIFTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil sikre videreføring av differensiert arbeidsgiveravgift også etter 2014. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV AVGIFTER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil beskytte ansattes og tillitsvalgtes rett til å uttale seg til offentligheten. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV PERSONVERN
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil arbeide for økt organisasjonsgrad og mer medbestemmelse i arbeidslivet. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil arbeide videre med å kartlegge årsakene til sykemelding og uførhet. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil gjennomgå reglene for yrkesskadeerstatning. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV TRYGDER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil arbeide for at strukturendringer i næringslivet følges mest mulig effektivt opp med nødvendige lovendringer for å sikre arbeidstakernes rettigheter og andre viktige hensyn. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil ytterligere styrke felleskontroller fra ulike offentlige myndigheter for å hindre sosial dumping, skatteunndragelser og andre straffbare forhold. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil ta et krafttak i bransjer som er særlig utsatt for useriøsitet, sosial dumping og utstøtings- og arbeidsmiljøproblemer gjennom treparts bransjeprogrammer. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil bygge ut og gjennomføre strategien for anstendig arbeidsliv i andre land. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV UTENRIKSSAKER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil styrke ordninger for etterutdanning i arbeidslivet. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV
2009-2013 Fremskrittspartiet Det er ingen generell grunn til å tvinge arbeidstakere med oppnådd pensjonsalder ut av arbeidslivet dersom den enkelte arbeidstaker og arbeidsgiver ikke ønsker slik avslutning. Dersom man velger å forlate arbeidslivet, skal man likevel kunne ha arbeidsinntekt uten avkortning i pensjon. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for et organisert arbeidsliv der hele og faste jobber ligger til grunn. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for et arbeidsliv der det er plass til alle. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV sier ja til evigvarende fiskeriressurser, arbeidsplasser i et mangfoldig næringsliv og uerstattelige naturverdier og nei til oljevirksomhet i disse helt spesielle og sårbare områdene. Partiprogram ARBEIDSLIV MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV vil vri investeringer fra petroleumsøkonomien over til grønne arbeidsplasser basert på fornybar energi, energisparing og miljøteknologi. Partiprogram ARBEIDSLIV ENERGI MILJØVERN NÆRINGSLIV OLJE OG GASS
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti EUs fjerde jernbanepakke vil pålegge Norge å splitte opp jernbanen og privatisere togtrafikken innen 2019. SV vil i allianse med fagbevegelsen i Norge og Europa forsvare selvråderetten til en nasjonal jernbanepolitikk. Partiprogram ARBEIDSLIV EU/EØS JERNBANER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Lovfeste retten til heltid. Mange arbeidsgivere som kunne gitt hele stillinger deler av ulike grunner likevel opp jobber, dette vil SV stoppe. Slik vil vi unngå at arbeidsgivere spekulerer i deltidsstillinger, og gi arbeidsgiver bevisbyrden for deltidsansettelser. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Flere skal få fast arbeid. Fast arbeid gir økonomisk trygghet og mulighet til å planlegge hverdagen. SV vil mot alle forsøk på å presse frem et mer utrygt arbeidsliv. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en ny ungdomsgaranti som gir unge under 25 år rett til arbeidsmarkedstiltak eller annen hjelp de trenger for å komme i arbeid. Denne retten til tiltak skal innfris innen tre måneder, i tillegg til dagens garantier om fastsetting av planer for hver enkelt. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at unge med uføretrygd gis rett til arbeidsmarkedstiltak. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å utvide kvalifiseringsprogrammet slik at folk som mottar sosialhjelp kan få kvalifisering til arbeid og samtidig en fast inntekt. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at også ungdom som mottar stønad for kvalifiseringsprogrammet gis en ytelse på nivå med minsteytelsen i folketrygden (2 G, 164 000 kroner i 2012) for å øke muligheten for å komme i arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å lovfeste rett til fast jobb med like høy stillingsprosent som den tiden man faktisk jobber, dersom avtalt stillingsbrøk er lavere enn gjennomsnittlig faktisk arbeidstid over en periode på ett år. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at ordningen med varig tilrettelagt arbeid har nok plasser til at alle som trenger det får plass og at flere får arbeid i ordinære virksomheter. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at ordningen med lønnstilskudd økes for å gi flere mulighet til arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å utvide jobbstrategien for mennesker med nedsatt funksjonsevne med nye virkemidler for å øke deltagelsen i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at ordninger som arbeids- og utdanningsreiser, funksjonsassistenter, servicehunder, tolketjenesten og lese- og sekretærhjelpsordningen er varige og gis nok kapasitet til å sikre at de som kan jobbe får jobbe. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det offentlige går foran gjennom å innføre trainee-ordninger og læreplasser for folk med nedsatt funksjonsevne. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det lages en egen strategi for arbeid for sosialt vanskeligstilte, for å gi flere muligheten til å komme i arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at arbeids- og velferdsetaten utvikler mer kompetanse på arbeidslivet gjennom tettere kontakt med arbeids- og næringsliv og andre relevante parter. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at kommunene skal etablere egne kommunale vikarpooler med faste ansatte. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at alle statlige, og statlig eide, virksomheter pålegges gjennomgang av bruken av midlertidige kontrakter for å sørge for at så mange som mulig får faste ansettelser. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at tjenestemannslovens bestemmelser endres slik at statlig ansatte har tilsvarende rett til fast ansettelse som arbeidstakere omfattet av arbeidsmiljøloven. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det fastsettes forpliktende likelønnsplaner i alle offentlige virksomheter. Planene skal baseres på lik lønn for folk med likt utdanningsnivå, sikring av hele stillinger i kvinnedominerte grupper og fortsatt heving av lavlønnsgruppene. En sentral del av en plan for å nå målet om likelønn, vil være å utvide rammene for lønnsoppgjørene i offentlig sektor - en statlig likelønnspott. De utvidede rammene skal brukes til å sikre større tillegg for kvinnedominerte yrkesgrupper som tjener mindre enn sammenlignbare mannsdominerte grupper. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke plikten for arbeidsgivere til å drive opplæring for sine ansatte, særlig når det gjelder sikkerhet på arbeidsplassen. Partiprogram ARBEIDSLIV VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at slitasjeskader regnes som yrkesskade for å gi grupper som i dag ikke får yrkesskadeerstatning for belastningsskader mulighet til erstatning. Partiprogram ARBEIDSLIV SYKDOMMER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet styrkes, for å sørge for at brudd på arbeidslivets lover og regler avdekkes. Partiprogram ARBEIDSLIV OLJE OG GASS
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at ansatte på sokkelen sikres tilstrekkelig hvile, og at lugardeling på ikke tillates. Partiprogram ARBEIDSLIV OLJE OG GASS
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV går inn for at penger tjent ved sosial dumping skal kunne inndras. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at allmenngjøringsordningen styrkes, for eksempel ved å senke dokumentasjonskravene og skjerpe reaksjonene for brudd på loven. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke muligheten for å gi næringsforbud for aktører som gjentatte ganger alvorlig bryter arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at oppdragsgivere ikke styrer leverandørselskap og entreprenørselskap gjennom kontraktsutforminger som bryter med arbeidsmiljøloven og tariffavtaler. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at tillitsvalgte har fullt innsyn i forbindelse med kontraktsinngåelser. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at Arbeidstilsynet gis rett til å ilegge overtredelsesgebyrer ved brudd på arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsloven og utlendingsloven. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for et trepartssamarbeid i varehandelen. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Å sikre ansattes rettigheter ved konkurranseutsetting av offentlige tjenester ved å forby konkurranse gjennom nedpressing av ansattes lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår, for eksempel ved at reglene for virksomhetsoverdragelse skal gjelde for alle anbud. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det offentlige pålegges et ansvar for at ansatte i virksomheter som leverer varer eller tjenester til det offentlige har lovlige lønns- og arbeidsvilkår og at virksomhetene ikke bryter med Arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidige tilsettinger. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å avvikle alle anbudsavtaler med private profitører innenfor velferdssektoren. Fellesskapets midler skal komme brukerne til gode. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at man samarbeider med de ansatte reduserer unødig byråkrati og rapportering i det offentlige, til fordel for større faglig skjønn og frihet. Partiprogram ARBEIDSLIV OLJE OG GASS
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at utøverne i landbruket får en inntekt og sosiale vilkår på linje med andre grupper i samfunnet, og en inntektsfordeling som motvirker fortsatt bruksavgang. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LANDBRUK
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at en større andel av barnehagene er drevet av det offentlige. Styrke kommunenes muligheter til å sikre kvaliteten og gode arbeidsforhold for ansatte både i kommunale og private barnehager. Partiprogram ARBEIDSLIV BARNEHAGER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en tilsvarende lov for private barnehager som for privatskolene, som hindrer eierne ̊å ta ut utbytte eller verdier på andre måter. Lønns-, arbeids- og pensjonsbetingelser skal ikke være dårligere i private enn i offentlige barnehager. Partiprogram ARBEIDSLIV BARNEHAGER NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å få flere yrkesgrupper inn i skolen for å jobbe for bedre læringsmiljø for ungene og bedre arbeidsforhold for lærerne. Eksempler på slike grupper er helsepersonell, barnevernspedagoger og miljøarbeider. Partiprogram ARBEIDSLIV GRUNNSKOLE HELSEPERSONELL UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at elevene får større muligheter til utplassering i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV GRUNNSKOLE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at undervisningserfaring belønnes ved å bli meritterende ved ansettelser og opprykk i vitenskapelige stillinger. Partiprogram ARBEIDSLIV FORSKNING HØYERE UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at de ansatte skal ha stabile og ryddige arbeidsforhold. Spesielt må rettighetene til de som er ansatt med ekstern finansiering styrkes. Partiprogram ARBEIDSLIV FORSKNING HØYERE UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke de ansattes faglige frihet. Partiprogram ARBEIDSLIV FORSKNING HØYERE UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at arbeidsgiverne ved universitetene, høgskolene, universitetssykehusene og i museumssektoren legger frem en plan for å redusere midlertidigheten med 10 prosent hvert år i løpet av neste stortingsperiode. Partiprogram ARBEIDSLIV FORSKNING HELSEVESEN HØYERE UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at forsknings- og undervisningsplikten skal kunne utføres innenfor normal arbeidstid. Partiprogram ARBEIDSLIV FORSKNING HØYERE UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at partene i arbeidslivet inviteres til samarbeid om et løft for etter- og videreutdanning for de ansatte, og at det utvikles gode modeller og belønningsordninger. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for invitere til et spleiselag mellom arbeidslivet og staten for at voksne som har behov for det skal få tilbud om videregående opplæring på arbeidsplassen. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å utvide ordningen med Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at arbeidstrening, utdanning eller annen aktivitet blir en rettighet for alle som står uten arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en rettighetsfesting av plass i kvalifiseringsprogrammet til de som har behov for det, og rett til å fullføre kvalifiseringen for de som er med. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for full lønn under sykdom er et viktig velferdsgode. SV vil ikke svekke sykelønnsordningen. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at mottakere av arbeidsavklaringspenger får vurdering og tiltak raskere enn i dag, for å unngå lengre perioder med arbeidsløshet eller manglende deltagelse i arbeid, utdanning eller andre arbeidsrettede tiltak. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for fleksible ordninger som sikrer lengre bruk av eldre arbeidstakeres kompetanse. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for et pensjonssystem som sikrer et godt pensjonsnivå til yrkesgrupper med lav lønn og kort forventet levealder. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for kollektive og tariffestede pensjonsordninger for å dempe den enkelte arbeidstakers risiko. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å stimulere til etablering av brede pensjonsordninger i privat sektor, som blant annet vil nøytralisere kjønnsforskjeller. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for gradvis øke minimumssatsene i obligatorisk tjenestepensjon, og innføre obligatorisk uføredekning. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at offentlig ansattes pensjon videreføres på et nivå på minst 2/3-deler av sluttlønn. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for alå sammen alle offentlige tjenestepensjonsordninger til en felles ordning. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å gi ansatte i helsetjenesten gode muligheter til å drive innovasjon på egen arbeidsplass. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEPERSONELL HELSEVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at all konkurranseutsatt virksomhet i sykehusene gjennomgås med mål om å gjennomføre flest mulig oppgaver i sykehusenes egen regi slik at pasientsikkerhet og kontroll med tjenestene blir bedre. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEVESEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Mer makt over egen arbeidshverdag. SV vil gi ansatte større makt i bedriftene og ved å styrke fagbevegelsens posisjon, blant annet gjennom kollektiv søksmålsrett i viktige spørsmål. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti En demokratisk sektor i norsk arbeidsliv. SV vil bygge opp en tredje sektor i norsk arbeidsliv basert på demokratiske eieformer. Det bør være et mål at også arbeidslivet drives etter demokratiske prinsipper. SV vil blant annet etablere lovverk for demokratisk eide bedrifter som sikrer slike selskaper de samme stabile juridiske rammene som AS-er. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å øke fradraget for fagforeningskontingent for å stimulere til en sterkere fagbevegelse. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for en franchiselov som blant annet skal sikre ansatte medbestemmelse og at bruk av franchise ikke brukes til å uthule arbeidsmiljølovgivningen eller til å vanskeliggjøre fagorganisering og medbestemmelse. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at bruken av tvungen lønnsnemnd begrenses. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å sørge for et trygt og seriøst arbeidsliv gjennom å gi tillitsvalgte kollektiv søksmålsrett på viktige områder som innleie av arbeidskraft og midlertidige ansettelser. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å utvide tillitsvalgtes innsynsrett i virksomhetene, for å sørge for at fagbevegelsens arbeid ikke undergraves av arbeidsgivere. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å forenkle fagbevegelsens mulighet til å kreve allmenngjøring. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å forbeholde fradraget for kontingent til arbeidsgiverorganisasjoner til de bedriftene som har tariffavtale. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV skal fremme og støtte grunnlovsforslag som sikrer streikeretten. Partiprogram ARBEIDSLIV GRUNNLOVEN
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at ansatte kan kreve styrerepresentasjon i bedrifter med mer enn ti ansatte. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at ansattes innflytelse økes i selskapene ved at deres andel av stemmene på selskapers generalforsamling økes til 40 prosent. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at ansatte gis forkjøpsrett til egne arbeidsplasser, i samarbeid med myndighetene, når eierne vil flytte bedrifter ut av landet. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det etableres en ny selskapsform for demokratiske bedrifter, som er eid og styrt av de ansatte i felleskap. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det innføres en ny og sterkere ervervslov som kan hindre utflytting og spekulative oppkjøp. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det opprettes utvalg og råd med ansattrepresentanter som utformer bedriftens lønnspolitikk. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det stilles krav om klarere flertall i styret ved fastsettelse av lederlønninger i private selskaper. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Hovedprioriteringer for SV i perioden: Bryte opp det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. SV vil lovfeste retten til heltid og være pådrivere for likelønn og en trepartsavtale for likestilling. Partiprogram ARBEIDSLIV LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det inngås en avtale mellom partene i arbeidslivet om arbeidet for likestilling. Partiprogram ARBEIDSLIV LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å endre deltidskulturen i den kvinnedominerte delen av arbeidslivet, blant annet gjennom lovfesting av rett til heltid. Partiprogram ARBEIDSLIV LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det gjennomføres forsøk med redusert arbeidstid med full lønnskompensasjon, særlig i sektorer der sykefraværet er høyt. En forutsetning er at dette ikke bidrar til å befeste uønskede kjønnsforskjeller. Partiprogram ARBEIDSLIV LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT SYKDOMMER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det innføres en minsteytelse for foreldrepenger på 2 G for foreldre som har liten eller ingen tilknytning til arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV FAMILIE LIKESTILLING TRYGDER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det satses mer på oppsøkende virksomhet og tilrettelegging for arbeidslivet for småbarnsforeldre som står utenfor arbeidslivet og mottar trygdeytelser. Partiprogram ARBEIDSLIV BARN FAMILIE TRYGDER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Hovedprioriteringer for SV i perioden: Øke innvandrerkvinners yrkesdeltagelse. SV vil styrke norskopplæringen, godkjenningsordningene for medbrakt kompetanse og det oppsøkende arbeidet rettet mot kvinner med innvandrerbakgrunn. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LIKESTILLING UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at bosetting av flyktninger skjer i nært samarbeid med NAV, og i samhandling med arbeidslivet lokalt, slik at flyktninger kan delta i arbeidslivet så fort som mulig. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE KOMMUNER SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at prøvene som brukes i opplæring i norsk og samfunnskunnskap skal være godt kjent for arbeidsgivere og andre utdanningsinstitusjoner slik at de skal fungere som dokumentasjon på norskkunnskaper. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at opplæringen i norsk og samfunnskunnskap gjøres fleksibel slik at det blir mulig å gjennomføre opplæringen i sammenheng med arbeid eller utdanning, og at tilskuddet til opplæringen økes. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke den oppsøkende virksomheten for å tilby innvandrerkvinner arbeidskvalifisering og arbeidserfaring. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LIKESTILLING UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å gjøre det enklere å få godkjent utdanning og relevant arbeidserfaring fra utlandet. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE UTDANNING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å vurdere kvotering av arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn ved ansettelser i offentlig sektor, og pålegge all offentlig virksomhet å ha rekrutteringsplaner for personer med innvandrerbakgrunn. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det innføres mentorordninger og etableres målrettede ordninger som gir innvandrere hjelp til jobbsøking. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å unngå at kommuner eller andre offentlige arbeidsgivere stiller formelle språkkrav som ikke står i samsvar til den jobben som skal utføres. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for effektive sanksjoner mot arbeidsgivere som diskriminerer arbeidstakere som bærer religiøst hodeplagg. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LIKESTILLING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å øke innsatsen for å rekruttere ungdom med flerkulturell bakgrunn til yrker som krever flerkulturell forståelse. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti Hovedprioriteringer for SV i perioden: Arbeid mot sosial dumping. SV vil sikre at arbeidsinnvandrere får de samme lønns - og arbeidsvilkår som norske arbeidere, og ta initiativer for bedre kontroll med arbeidsinnvandringen til Norge. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å endre regelverket slik at flere asylsøkere skal kunne arbeide før søknaden deres er avgjort. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det åpnes opp for at asylsøkere skal kunne endre søknaden sin fra asylsøknad til søknad om arbeidstillatelse forutsatt at vilkårene for arbeidstillatelse er oppfylt. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV mener ordningen med mulighet for arbeidstillatelse for spesialister og faglærte fra land utenom EØS er et gode. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for tilbud om gratis undervisning i norsk for arbeidsinnvandrere. Kostnader til norskopplæring bør deles likt mellom staten, arbeidsinnvandrere og deres arbeidsgivere. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for bedre informasjon om sosiale og faglige rettigheter, i tillegg til informasjon om andre rettigheter og plikter i det norske samfunnet. Alle arbeidsinnvandrere bør få en startpakke med informasjon på språk de forstår. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for å styrke arbeidet for arbeidsinnvandrere, både i offentlig og frivillig regi. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at regelverket for midlertidig arbeidstillatelse for asylsøkere mykes opp, slik at flere asylsøkere får mulighet til å bidra i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil igangsette en full gjennomgang av lærernes arbeidssituasjon for å redusere skolebyråkratiet. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil videreføre nasjonale rekrutteringsplaner for å sikre mange nok lærere. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre fagkrav i alle enkeltfag for å undervise; fra og med ungdomstrinnet skal alle nytilsatte lærere ha 60 studiepoeng eller tilsvarende realkompetanse i faget de underviser i. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre at alle nytilsatte lærere omfattes av en veiledningsordning. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil sikre at nyutdannede lærere har digital kompetanse til å bruke IKT pedagogisk i læringsarbeidet. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre målrettede seniortiltak, for eksempel bonuser eller redusert arbeidstid, for å beholde verdifull kompetanse i skolen. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre systematisk evaluering av undervisningen slik at lærere kan få tilbakemelding på sitt arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Venstre Venstre vil at rektor og øvrig ledelse skal få utdanning i skoleledelse. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil gjøre det enklere å ansette nummer to i en bedrift, blant annet ved å tillate midlertidige ansettelser og redusere rapporteringsbyrden og rapporteringsplikten. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke ansattes mulighet for medeierskap i egen bedrift gjennom å øke den skattefrie rabatten. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil legge til rette for at leger i kommunehelsetjenesten kan delta i vaktordning utover 65 år. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEPERSONELL KOMMUNER
2013-2017 Venstre Venstre vil åpne for fleksible turnusordninger for helsepersonell. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEPERSONELL
2013-2017 Venstre Venstre vil legge opp til et åpent og inkluderende arbeidsliv der det alltid lønner seg å stå i arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Venstre Venstre vil bygge på et tett samarbeid mellom myndigheter og organisasjonene i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Venstre Venstre vil endre arbeidsmiljølovens bestemmelser når det gjelder hvilken arbeidstid det er mulig å avtale individuelt, for blant annet å gjøre det lettere å inngå avtale om turnusordninger. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Venstre Venstre vil opprette en egen varslerenhet under arbeidstilsynet. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Venstre Venstre vil foreta en helhetlig gjennomgang av rettighetene til selvstendige næringsdrivende og fremme forslag om forbedringer når det gjelder rettigheter knyttet til sykdom, omsorg for egne barn, pleie- og opplæringspenger og pensjon. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Venstre Venstre vil gjøre flest mulig av Ia-avtalens positive virkemidler som f.eks. tilretteleggingstilskudd fra Nav og kostnadsrefusjon knyttet til bedriftshelsetjeneste tilgjengelige for alle arbeidstakere og ikke bare de som er ansatt i IA-virksomhet. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Venstre Venstre vil opprette flere tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Venstre Venstre vil øke rammene for funksjonsassistanse og gjøre ordningen med arbeids- og utdanningsreiser for mennesker med nedsatt funksjonsevne permanent. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Venstre Venstre vil opprette flere lærlingplasser i stat og kommune. Partiprogram ARBEIDSLIV KOMMUNER STATSFORVALTNING UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil opprette minst 100 nye traineeplasser årlig for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE
2013-2017 Venstre Venstre vil gi undervisning i grunnleggende lesing, skriving og regning til arbeidstakere som trenger det. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil gjøre arbeidsledige som er oppmeldt til utdanning uten å være berettiget til støtte fra Lånekassen, berettiget til dagpenger. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Venstre Venstre vil legge bedre til rette for å kombinere arbeid og pensjon, gi bonusordninger for å stimulere til lengre yrkesdeltakelse og eventuelt utvide bruken av redusert arbeidstid. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Venstre Venstre vil ha mer fleksible arbeidstidsregler og Skattestimulans/fradrag til eldre arbeidstakere (62 år) som velger å arbeide i stedet for å gå av med pensjon før 67 år. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Venstre Venstre vil avvikle særaldersgrenser i pensjonssystemet som ikke har faglige begrunnelser, og øke aldersgrensen for arbeidsgivers automatiske oppsigelsesadgang fra 70 til 75 år. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Venstre Venstre vil øke potten på tidsubestemt lønnstilskudd for at personer med nedsatt arbeidsevne kan være i full eller delvis jobb, og gjøre slikt tilskudd tilgjengelig for alle virksomheter som ansetter mennesker med varig nedsatt arbeidsevne. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER SYKDOMMER
2013-2017 Venstre Venstre vil øke bruken av gradert uføretrygd og ha krav om aktivitet, slik at vi støtter folk til å ta oppgaver de mestrer framfor å betale dem for å stå utenfor arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER SYKDOMMER
2013-2017 Venstre Venstre vil fjerne arbeidsgivers ansvar for sykepenger ved sykdom knyttet til svangerskap. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER SVANGERSKAP
2013-2017 Venstre Venstre vil styrke programmet for basiskompetanse (lese, skrive og regne) i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING
2013-2017 Venstre Venstre vil lovfeste retten til anonym varsling av ulovlige eller kritikkverdige forhold på arbeidsplassen etter modell fra sverige. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Venstre Venstre vil spre statlige arbeidsplasser til flere regioner. Partiprogram ARBEIDSLIV DISTRIKTSPOLITIKK
2013-2017 Venstre Venstre vil utvide adgangen til å søke jobbsøkervisum ved norske utenriksstasjoner, slik at det ikke bare er faglærte som har denne adgangen. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil senke lønnskravet for å få arbeidstillatelse til arbeidssøkere som har fått tilbud om heltids arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil endre reglene for arbeidstillatelse som faglært, slik at kravene til kompetanse i større grad bestemmes av arbeidsgiverne og ikke av utlendingsmyndighetene. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil at søknad om oppholdstillatelse ved konkret arbeidstilbud maksimalt tar 1 måned. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil åpne for at bedrifter og utdannings- og forskningsinstitusjoner forhåndsgodkjennes slik at forskere og spesialister kan påbegynne arbeidet sitt mens Utlendingsdirektoratet (UDI) behandler søknaden. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre en modell med forhåndsgodkjenning av bedrifter. (rekruttering av arbeidskraft fra utenfor EØS). Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil forenkle prosedyrene for forlengelse og fornyelse av arbeidstillatelser. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil gi asylsøkere mulighet til å skifte kø fra søknad om asyl til søknad om opphold på grunn av arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil gi asylsøkere arbeidstillatelse. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil gjøre arbeidsmarkedet mer fleksibelt, slik at terskelen for å komme inn senkes for innvandrere og unge, blant annet å tillate mer bruk av midlertidig ansettelser. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil innføre forsøk med anonyme søknader i offentlig sektor slik at kun kvalifikasjonene kommer frem av søknaden. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil tilrettelegge for mentorordninger og nettverksarenaer i arbeidslivet, både for høytutdannede innvandrere og arbeidstakere med spesielle behov på vei ut i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Venstre Venstre vil effektivisere prosessen med å få vurdert og godkjent utdanning fra utlandet. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE UTDANNING
2013-2017 Høyre Høyre vil redusere andelen innbyggere som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet og en gi dem som faller utenfor en ny sjanse. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Høyre Høyre vil stykre ungt entreprenørskp som en viktig arena for samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Partiprogram ARBEIDSLIV SKOLER
2013-2017 Høyre Høyre vil gå igjennom regler og organisering av søknadsprosesser for arbeidsinnvandring for å sikre raskere tilgang på høykvalifisert arbeidskraft, også fra land utenom EØS-området. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Høyre Høyre vil føre en politikk som sikrer at det lønner seg å jobbe. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Høyre Høyre vil innføre mobilt skattekontor for utenlandske arbeidstakere. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Høyre Høyre vil legge til rette for at en større del av lønnsdannelsen i offentlig sektor kan skje igjennom lokale forhandlinger. Partiprogram ARBEIDSLIV LØNN OG INNTEKT
2013-2017 Høyre Høyre vil gi de ansatte større frihet og anledning til å utføre jobben basert på egne vurderinger. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ
2013-2017 Høyre Høyre vil gå igjennom dagens skatte- og velferdsordninger for å sikre at de oppmuntrer til aktivitet og arbeid - det må lønne seg å jobbe. Partiprogram ARBEIDSLIV SKATTER
2013-2017 Høyre Høyre vil legge til rette for at seniorer kan stå lengre i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Høyre Høyre vil innføre en ordning med normerte sykemeldinger. Normene skal utarbeides på faglig grunnlag og kunne avvikes ved behov. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Høyre Høyre vil innføre som hovedregel at ingen skal kunne sykemeldes i mer enn seks måneder av fastlegen sin. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre den enkelte muligheten til i størst mulig grad å stå på egne ben. Arbeidet mot frafallet i videregående skole må styrkes, og om nødvendig må flere tilbys alternative utdanningsløp. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER UTDANNING
2013-2017 Høyre Høyre vil sikre at tiltaksleverandørene til Nav leverer bedre resultater enn i dag. Flere må gå fra stønad og over i arbeidslivet. Kravene til sektoren må bli tydeligere, gode resultater må belønnes og kontakten med næringslivet styrkes. Høyre vil at flere enn i dag skal få bidra til å få folk fra stønad til arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Høyre Høyre vil prioritere opp tiltak for dem som står lengst unna arbeidslivet, og lage et klarere skille mellom dem som trenger arbeidsformidling og coaching, og dem som trenger tiltak. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Høyre Høyre vil innføre en modell for forhåndsgodkjenning av bedrifter, slik at eksperter kan komme til Norge, starte arbeidet og ordne papirene i etterkant. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Høyre Høyre vil etablere en ordning med hurtigspor for behandlinger av søknader om oppholds- og arbeidstillatelse for utenlandske forskere og andre spesialister. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Høyre Høyre vil gi arbeidsinnvandrere mulighet til å styrke sin kompetanse gjennom plikt til norskopplæring når de er arbeidsledige. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Høyre Høyre vil gå igjennom alle aldersgrenser i lovverket for å tilpasse dem til pensjonsreformen og sikre at vi ikke støter arbeidsføre og arbeidsvillige eldre ut av arbeidslivet. Høyre vil respektere inngåtte avtaler mellom partene i arbeidslivet, men søke å bringe pensjonsvilkårene i offentlig og privat sektor nærmere hverandre. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2013-2017 Høyre Høyre vil i samarbeid med partene i arbeidslivet heve 70- årsregelen i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven til 75 år, slik at lovene blir i samsvar med reglene for opptjening av pensjon. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ
2013-2017 Høyre Høyre vil vurdere å oppheve adgangen til ha bedriftsinterne aldergrenser. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ
2013-2017 Høyre Høyre vil sørge for raskere godkjeningsordninger, bedre realkompetansevurdering og tilbud om oppdatering av kompetanse for å sikre utdanningen innvandrere allerede har kan brukes i Norge. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil redusere det offentlige byråkratiet og frigjøre arbeidskraft til privat sektor. Partiprogram ARBEIDSLIV SYSSELSETTING
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil tilpasse arbeidsmiljøloven for små og mellomstore bedrifter. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil bygge opp beredskapslager for korn tilsvarende befolkningens næringsbehov i et år. Partiprogram ARBEIDSLIV LØNN OG INNTEKT SJØFART
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil heve terskelen for å få del i norske velferdsgoder i forbindelse med økt arbeidsinnvandring fra EU. Partiprogram ARBEIDSLIV EU/EØS
2013-2017 Fremskrittspartiet Det bør være mulig å hente arbeidskraft også utenfor EØS-området, primært basert på tidsavgrensede kontrakter. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil myke opp regler for midlertidig ansettelse. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil likestille uorganiserte med organiserte. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil ha større lokal forhandlingsrett. Partiprogram ARBEIDSLIV LØNN OG INNTEKT
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil ha fleksible arbeidstidsavtaler mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil åpne for at alternative turnuser kan avgjøres lokalt. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil liberalisere arbeidsmiljøloven slik at den sikrer arbeidslivet fleksible, men trygge rammer, og gi rom for lokal tilpasning. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil avvikle fagforeningsfradraget og erstatte dette med en generell skattelette for alle. Partiprogram ARBEIDSLIV SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Streikeretten og lockoutretten skal bevares som virkemidler i en konflikt mellom arbeidstakere og arbeidsgivere. Likevel ønsker vi å invitere partene til en diskusjon for å finne andre mekanismer for å komme til enighet. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet går inn for full organisasjons- og avtalefrihet, og forholder seg til inngåtte avtaler i arbeidslivet. Dersom noen ønsker å stå utenfor abeidstakerorganisasjonene, skal det respekteres, og disse må ha lov til å fremforhandle egne avtaler med arbeidsgiver. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil ha en gradert sykemelding, men mener at sykemeldingsgraden i langt større omfang bør baseres på den enkeltes arbeidsevne. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet vil opprettholde en ordning med dagpenger for dem som av forskjellige grunner blir arbeidsledige i en periode. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil forenkle og avbyråkratisere dagens tiltaksstruktur. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at man i langt større grad tar utgangspunkt i den enkeltes arbeidsevne. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at pårørende som er i arbeid får opprettholdt sine rettigheter om tidsbegrenset sykelønn når de pleier sin nærmeste som er alvorlig syk. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil åpne for en utvidet sykelønnsordning for alvorlig sykdom. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil utrede en tidskontoordning som kan bidra til at mennesker med alvorlig diagnose har bedre muligheter til å komme tilbake til arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil lovfeste regler som regulerer permitteringsadgang. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil justere permitteringsordningene i takt med arbeidsmarkedet. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil opprette flere tiltaksplasser, gjennom en opptrappingsplan. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil bidra til å styrke samarbeidet mellom arbeidsmarkedsbedriftenes utdanningstilbud og de videregående skolene. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil styrke tilretteleggingstilskuddsordningen på arbeidsplassene, samt åpne for at også bedrifter uten IA-avtale kan nyte godt av tilskuddsordningen. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil innføre et "fleksibelt lønnstilskudd" for å få flere med nedsatt arbeidsevne inn i arbeidslivet, uavhengig av om bedriften har IA-avtale. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil gjøre ordningen med funksjonsassistent om til en varig ordning. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil gjøre ordningen med arbeids- og utdanningsreiser om til en varig ordning. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at flere skal få muligheten til å komme ut i arbeid ved at det åpnes for større bruk av midlertidige ansettelser. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne adgangen til å si opp arbeidstakere ved fylte 70 år kun basert på oppnådd alder. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil opprettholde arbeidstakernes rettigheter i sykelønnsordningen. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT SVANGERSKAP SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke den praktiske oppfølgingen av avtalen om inkluderende arbeidsliv. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR FAMILIE LØNN OG INNTEKT SVANGERSKAP SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil øke innsatsen mot arbeidsulykker og arbeide etter en nullvisjon for alvorlige ulykker i arbeidslivet slik vi jobber etter nullvisjonen for dødsulykker i trafikken. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ FOLKEHELSE
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at HMS-ansvar blir tydeligere plassert og ivaretatt i lange kontraktskjeder med uoversiktlige ansvarsforhold, herunder se på Byggherreforskriften. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil stille krav til arbeidsgivere om både tilstrekkelig språkopplæring og tilrettelegging av forståelse av norsk regelverk og arbeidskultur hos arbeidsinnvandrere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke arbeidet mot sosial dumping og fremme nye tiltak i en tredje handlingsplan. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet gjennom bedre virkemidler og effektiv håndheving av regelverket. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR OLJE OG GASS
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre kollektiv søksmålsadgang for fagforeninger ved innleie. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR RETTSVESEN SIVILRETT
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil i samarbeid med partene sikre at vi har en velfungerende allmenngjøringsordning som tiltak mot sosial dumping. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil ha et mer likestilt Norge, og endre arbeidsmiljøloven slik at en lovfester retten til utvidet stilling for deltidsansatte, fortrinnsrett for deltidsansatte og at det innføres drøftingsplikt med tillitsvalgte om bruk av deltidsstillinger. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at ansatte som over tid har jobbet mer enn avtalt arbeidstid, krav på utvidet stilling. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at faste og direkte ansettelser fortsatt blir hovedregelen i norsk arbeidsliv, og at bruk av innleie i størst mulig grad begrenses til bruk av reelle vikarer og sesongtopper. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre etterlevelse av likebehandlingsprinsippet ved bruk av innleie. De som leies inn, skal ha minst like gode lønns- og arbeidsvilkår som om de var ansatt direkte hos innleier. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at arbeidstakerne og deres organisasjoner skal ha gode muligheter til medvirkning ved fastsetting av ubekvem arbeidstid, for eksempel nattarbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelser, anbudsutsettinger og der virksomheten er organisert som franchiser. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere et utvidet HMS-ansvar i konsern og franchiseforhold. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjøre det lettere for utenlandske arbeidstakere å bruke kompetansen sin i det norske arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR INTERNASJONALT SAMARBEID UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bruke handlingsrommet i EØS-avtalen aktivt for å ivareta arbeidstakerrettigheter. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR INTERNASJONALT SAMARBEID
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil heve fagforeningsfradraget og videreutvikle trepartssamarbeidet mellom myndighetene, arbeidstakere og arbeidsgiverorganisasjoner. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil samarbeide med partene i arbeidslivet om utviklingsarbeid og tiltak som kan fremme likestilling på arbeidsplassene. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LIKESTILLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil øke kunnskapen om årsakene til kvinners sykefravær. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide sammen med partene i arbeidslivet for likelønn og for at flere kvinner kan jobbe heltid. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle en bedre kultur for medarbeiderinvolvering. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjøre universiteter og høgskoler til en mer attraktiv karrierevei, blant annet ved å gjennomgå bruken av midlertidige ansettelser og sikre gode arbeidsvilkår. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SYSSELSETTING UNIVERSITETER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjøre forskning til en mer attraktiv karrierevei, også for kvinner. Partiprogram ARBEIDSLIV FORSKNING LIKESTILLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at graderte ytelser og mulighet til å være delvis i arbeid ved sykdom eller uførhet skal være et aktivt virkemiddel for helse og deltakelse. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE SYKDOMMER TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at krav om aktiv arbeidssøking, kvalifisering eller rehabilitering skal brukes aktivt ved sosialhjelp, slik at en raskest mulig skal kunne stå på egne ben. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE SYKDOMMER TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at behandling for fysiske eller psykiske helseplager skal kombineres med deltakelse i arbeid eller arbeidsrettet trening, såfremt det er forsvarlig. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE SYKDOMMER TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gi unge under 25 år som blir arbeidsledige, målrettede tiltak for å føre dem tilbake i arbeid eller utdanning eller tilby dem en skreddersydd aktivitetsplan med arbeidsrettede tiltak. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE SYKDOMMER TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre flere tilknytning til arbeidet gjennom tidsbegrensede og langsiktige lønnstilskudd. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle flere traineeprogrammer, nye utprøvningsjobber og opplæringsstillinger, med vekt på grupper som i dag står utenfor arbeidslivet, særlig personer med psykiske lidelser og personer med nedsatt funksjonsevne. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke mangfoldet blant de som arbeider i offentlige virksomheter, blant annet når det gjelder minoritetsbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Offentlige virksomheter skal være i front på å beholde dyktige seniorer i jobb. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE INNVANDRERE LIKESTILLING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil at sivilsamfunnet skal involveres i arbeidet med å få flere i arbeidslivet. Initiativ i regi av ideelle aktører vil kunne nå ut til målgrupper som tradisjonelt ikke oppsøker NAV eller offentlige tjenester. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre dem som har behov for attføring god individuell oppfølging. attføringsbedriftene skaper viktige attføringstilbud og skal garanteres forutsigbare rammevilkår. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke ordningen med funksjonsassistanse i skole og arbeidsliv. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE UTDANNING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre gode transportordninger mellom skole, arbeidsplass og hjem for dem som ikke kan bruke offentlig transport eller kjøre selv. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre en fortsatt god pensjon og at den kan kombineres med å være i arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV OMSORGSTJENESTER SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre rammebetingelsene for AFP i privat sektor. Partiprogram ARBEIDSLIV SYSSELSETTING TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere aldersgrenser i sammenheng med arbeidslivets utvikling og tilpasse disse til pensjonsreformarbeidet. Partiprogram ARBEIDSLIV SYSSELSETTING TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere til at flere eldre står i arbeid også etter fylte 70 år. Partiprogram ARBEIDSLIV SYSSELSETTING TRYGDER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil ha en gjennomgang av politikken og virkemidlene i arbeidsrettet rehabilitering i lys av erfaringene fra arbeidet for inkluderende arbeidsliv med sikte på bedre og mer tilpassede tjenester. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEVESEN
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil stille krav om arbeidsrettet rehabilitering og en meningsfull hverdag i dagtilbudet for psykisk syke. Partiprogram ARBEIDSLIV SYKDOMMER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle livskraftige dagpendlerregioner hvor det er tilgang på varierte og spesialisere arbeids-, handels-, tjeneste-, velferds- og kulturtilbud. Partiprogram ARBEIDSLIV DISTRIKTSPOLITIKK HANDEL KULTUR SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle den kulturelle skolesekken, den kulturelle nistepakken og kulturelle spaserstokken, med sikte på å nå enda flere. Partiprogram ARBEIDSLIV KULTUR OMSORGSTJENESTER SKOLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bedre informasjonen til foreldre om mulighetene for utdanning og arbeid i Norge. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2013-2017 Arbeiderpartiet Som ledd i å bygge partsamarbeidets infrastruktur er det viktig å videreutvikle institusjoner som arbeidsretten, Kontaktutvalget, Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene, Tariffnemnda og Riksmeklingsinstituttet. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet vil at det skal være enkelt for arbeidstakere å komme til Norge for å bruke sin kompetanse her. Det må være raskt og enkelt for både arbeidsgiver og arbeidstaker å få nødvendige tillatelser slik at kompetent arbeidskraft kan hentes inn. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Arbeiderpartiet Personer som i realiteten er i et arbeidsforhold som hushjelp må ha anstendige lønnsog arbeidsvilkår og skal ikke kunne være i Norge på en tillatelse som au pair. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Arbeiderpartiet Allmenngjøring av tariffavtaler er et viktig verktøy for å bekjempe sosial dumping. Vi vil legge til rette for at allmenngjøring blir enklere å ta i bruk. Partiprogram ARBEIDSLIV LØNN OG INNTEKT
2013-2017 Arbeiderpartiet For å rette en særlig innsats mot bransjer som er spesielt utsatt for useriøsitet og sosial dumping, vil Arbeiderpartiet blant annet videreutvikle treparts bransjeprogrammer som virkemiddel. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet vil sikre at bedriftsdemokratiet ivaretas også i franchisekjeder. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ
2013-2017 Arbeiderpartiet Ansatte som arbeider ved utsalgssteder, er i dag ikke omfattet av bestemmelsene om natt- og helgearbeid i arbeidsmiljøloven. De har dermed ikke samme lovvern som andre arbeidstakere og svekket innflytelse over egen arbeidstid. Arbeiderpartiet vil ta initiativ til en gjennomgang av dette med sikte på en helhetlig regulering som sikrer arbeidstakernes behov for vern, medvirking og grunnleggende bedriftsdemokratiske prinsipper i ulike eierkonstruksjoner. Åpningstidsbestemmelsene gjennomgås parallelt med dette, med sikte på en modernisering. I tråd med den norske modellen gjøres dette i samarbeid med partene i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ
2013-2017 Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet vil arbeide for et forsterket regelverk som setter klare grenser for hva som skal være tillatt av overvåking i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ
2013-2017 Arbeiderpartiet Fortrinnsretten for deltidsansatte i arbeidsmiljøloven (§14-3) må gjøres reell. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ
2013-2017 Arbeiderpartiet Ansattes mulighet til medbestemmelse må styrkes for at bedriftsdemokrati og lov- og avtalefestet medbestemmelse skal bli reell. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ
2013-2017 Arbeiderpartiet Vi vil styrke entreprenørskapskompetansen i hele utdanningsløpet, blant annet gjennom forpliktende samarbeid mellom læresteder og arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV
2013-2017 Senterpartiet Sp vil gi økt skattefradrag til pendlere. Partiprogram ARBEIDSLIV FINANSER SKATTER
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet ønsker å legge til rette for at arbeidsinnvandringen styres til alle regioner av landet for å bidra til næringsliv og aktivitetsvekst. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE NÆRINGSLIV
2013-2017 Senterpartiet Senterpartiet ønsker en strengt regulert arbeidsinnvandring fra land utenfor EØS, der kravene til blant annet spesialistkompetanse må følges strengt. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Senterpartiet Sp vil videreutvikle den norske arbeidslivsmodellen. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT SYSSELSETTING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil arbeide for et godt regulert arbeidsliv uten sosial dumping. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT SYSSELSETTING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil heve den generelle aldersgrensen i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SYSSELSETTING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil over tid fase ut ulike særaldersgrenser. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT SYSSELSETTING
2013-2017 Senterpartiet Sp vil gå mot lovfestet minstelønn, men bruke ordningen med allmenngjøring av tariffavtaler som et virkemiddel i kampen mot sosial dumping. Partiprogram ARBEIDSLIV LØNN OG INNTEKT
2013-2017 Senterpartiet Sp vil verne om frontfagsmodellen som grunnverktøy i lønnsforhandlinger. Partiprogram ARBEIDSLIV LØNN OG INNTEKT
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at faste ansettelser skal fortsette å være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Senterpartiet Sp vil arbeide for å unngå ufrivillig deltid. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Senterpartiet Sp vil åpne for alternative turnus- og skiftordninger i heldøgns pleie- og omsorgsinstitusjoner. Nye løsninger skal baseres på avtaler mellom arbeidsgiver og ansattes organisasjoner. Partiprogram ARBEIDSLIV OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil at aktivitetsplikt skal være hovedregelen for mottagere av offentlige stønader. Med få unntak mener vi aktivitet gjør at terskelen for å komme inn i arbeidslivet blir lavere. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Senterpartiet Sp vil verne om den norske landbruksmodellen med et robust samvirke, et sterkt importvern og årlige forhandlinger mellom staten og aktørene i landbruket. Partiprogram ARBEIDSLIV LANDBRUK TOLL
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at offentlig sektor går foran og ha forsøksordninger med bruk av ID-nummer istedenfor navn i søknadsprosesser, for å øke sannsynligheten for at kvalifiserte innvandrere blir innkalt til intervju. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for raskere og bedre ordninger for godkjenning av utdanning og realkompetanse fra andre land, og tilrettelagte kurs og eksamener for å oppnå slik godkjenning om det er nødvendig. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gi arbeidsgivere som ansetter nyankomne flyktninger og gir norskopplæring fritak for arbeidsgiveravgift. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en ordning med introduksjonsjobb med tidsbegrenset lønnstilskudd. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre støtteordninger for norskopplæring på arbeidsplasser. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gi arbeidstillatelse og utvidede rettigheter i søknadsperioden til asylsøkere som sannsynligvis vil få opphold i Norge. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil la innvandrere som har skaffet seg jobb i Norge få anledning til å søke om arbeidstillatelse og eventuelt «bytte kø» fra behandling av søknad om asyl. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at arbeidsinnvandrere som kommer til Norge med et konkret tilbud om jobb, må få forenklet prosessen med å få lovlig og godkjent arbeid gjennom at det i alle regioner bør være et servicesenter for utenlandske arbeidstakere som kan bistå med blant annet arbeidstillatelser. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Kristelig Folkeparti Norge har behov for arbeidskraft, og KrF vil gi økte muligheter til å søke om arbeids- og oppholdstillatelse for innvandrere fra land utenfor EØS. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at selvstendig næringsdrivende må få like gode rettigheter i forbindelse med svangerskap og fødsel som lønnsmottakere. Partiprogram ARBEIDSLIV FAMILIE NÆRINGSLIV SVANGERSKAP
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil støtte bruk av moderat kjønnskvotering der arbeidsgiver kan prioritere søkere basert på kjønn for å oppnå bedre kjønnsbalanse på arbeidsplassen, såfremt søkerne ellers stiller tilnærmet likt med andre kvalifikasjoner. Partiprogram ARBEIDSLIV LIKESTILLING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil bruke moderat kvotering for å øke andelen menn i yrker med omsorg og undervisning for barn. Partiprogram ARBEIDSLIV LIKESTILLING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil kreve en tidsplan for partene i arbeidslivet for å rette opp lønnsdiskrimineringen mellom kvinner og menn, slik at lønnsforskjeller mellom disse reduseres. Partiprogram ARBEIDSLIV LIKESTILLING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre en likelønnspott. Partiprogram ARBEIDSLIV LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil utvide muligheten for at flere som har nedsatt arbeidsevne skal få tilbud om tidsubestemt lønnstilskudd. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE TRYGDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil vurdere en ordning med fortrinnsrett for personer med nedsatt funksjonsevne ved ansettelser ved ellers like forutsetninger. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle som har arbeid som kan innebære bruk av tvang skal ha kursing i gjeldende regelverk. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for at seniorene kan stå lenger i arbeid og heve lovens aldersgrense for når medarbeidere kan sies opp på grunn av alder fra 70 til 75 år. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke Senter for seniorpolitikk. Partiprogram ARBEIDSLIV OMSORGSTJENESTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere til mer aktiv seniorpolitikk i staten ved å la den enkelte etat bære kostnaden ved avgang til AFP. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil avvikle den statlige ventelønnsordningen for nye tilfeller og erstatte den med aktive, arbeidsrettede tiltak. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at særaldersgrensene for pensjon heves og for enkelte grupper fjernes. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil legge bedre til rette for å kombinere arbeid og pensjon. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for at pensjonsreformens intensjoner i virkning blir mest mulig samsvarende i både private og offentlige pensjonsordninger. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre en konkurransedyktig nettolønnsordning for å sikre den kompetansen norske sjøfolk representerer for de maritime næringene. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil ha et høyt nivå på arbeidsmarkedstiltak rettet mot personer med særskilt behov for kvalifisering og aktiv bistand for å kunne vende tilbake til arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil forenkle strukturen i arbeidsmarkedstiltakene. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at basiskompetanseprogrammet (BKA) videreføres, med mulighet for å tilby opplæring for mennesker som ikke er i arbeid, i samarbeid med studieforbund og deres lokale lag og foreninger. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil satse på et nært samarbeid med attføringsbedrifter, ordinære bedrifter og frivillige aktører i arbeidet med å nå målene om inkludering i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil legge klare føringer for NAV, slik at personer med mulighet til helt eller delvis arbeidsdeltakelse kan komme raskt i gang med et relevant attføringsløp, og at personer uten reell mulighet til å komme tilbake til arbeid får en rask og ubyråkratisk overgang til en varig trygdeordning. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre retten til hjelpemidler i folketrygden for å bidra til et inkluderende arbeidsliv. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil stimulere til lokale forsøksordninger for å forbedre rutiner og ordninger ved sykefravær, for eksempel som tillitsprosjektet i Mandal kommune , der ansatte har 365 egenmeldingsdager. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil videreføre og fornye en avtale om inkluderende arbeidsliv med partene i arbeidslivet, men med mulighet for endringer i den økonomiske ansvarsfordelingen mellom stat, arbeidsgivere og arbeidstakere i sykelønnsordningen dersom vedtatte målsettinger om redusert sykefravær ikke nås. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil gå kritisk gjennom særaldersbestemmelser for å se om de er tilstrekkelig begrunnet i viktige HMS-hensyn. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil beholde regler i arbeidsmiljøloven som skal sikre at faste ansettelsesforhold er hovedregelen i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil åpne opp for noe større adgang til å benytte midlertidige ansettelser, men korte ned tiden før man skal regnes som fast ansatt, og samtidig forhindre «serieansettelser» i midlertidige stillinger. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil tillate at arbeidstaker og arbeidsgiver gis noe mulighet til å avtale arbeid utover den alminnelige arbeidstid uten at dette anses som overtidsarbeid, gitt at arbeidstaker får rett til å ta ut tilsvarende antall timer med fritid senere. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil fortsette et aktivt samarbeid med partene i arbeidslivet for å bekjempe mobbing på arbeidsplassene. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil føre et kontinuerlig holdningsarbeid mot skjult diskriminering i arbeidslivet, i samarbeid med ressursmiljøer. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre Arbeidstilsynet tilstrekkelige ressurser til at det kan følge opp sitt ansvar for å påse at bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår blir fulgt opp, og ha et særlig fokus mot bedrifter og bransjer som benytter seg av utenlandsk arbeidskraft. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal være mulig å søke om arbeidstillatelse fra Norge for kvalifiserte utenlandske arbeidssøkere som allerede befinner seg her i landet. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre reell organisasjonsfrihet, herunder retten til ikke å organisere seg. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF ønsker en endring av dagens skatteregler slik at arbeidsgiverbetalte kollektivkort ikke beskattes. Partiprogram ARBEIDSLIV SKATTER
2013-2017 Senterpartiet Sp ønsker en sterk arbeidsmiljølov som sikrer ordnede forhold i arbeidslivet. Samtidig går vi inn for at myndighetene, sammen med partene i arbeidslivet, foretar en gjennomgang der de vurderer behovet for å gjøre endringer i dagens arbeidsmiljølov. Målet er å kunne imøtekomme nye krav i arbeidslivet, samtidig som arbeidstakeres rettigheter sikres. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre eit tiltaksnivå på arbeidsmarknadstiltak som har rom for lange og samansette løp. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for reell lønnsutjevning til fordel for kvinnedominerte yrker. Det betyr at vi må gi like vilkår for turnusarbeid i helse- og sosialsektoren som for skiftarbeid i industrien. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke tillitsvalgte og verneombud sin innsynsrett i arbeidsforholdene, samt gi fagforeningene rett til å klage saker inn etter arbeidsmiljøloven. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sørge for mer fleksible arbeidstider og stillingstyper i offentlig sektor. Høy alder alene skal ikke være lovlig grunn for oppsigelse. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil videreføre programmer for integrering av innvandrerkvinner i arbeidsliv og i det norske samfunnslivet for øvrig. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil prøve ut en ordning der fast ansatte kan ta fri i inntil 12 måneder med utbetaling tilsvarende 85 % av dagpenger, dersom det finnes en arbeidsløs som kan være vikar i perioden. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at arbeidsgivere som ansetter funksjonsnedsatte uten videre skal få økonomiske og tekniske ressurser for tilpasning av arbeidsplassen. Ordningen med funksjonsassistanse skal lovfestes. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fremme den uformelle økonomien ved å fjerne regler som hindrer egenarbeid, når ikke de er påkrevd av vesentlige miljø-, helse eller sikkerhetsgrunner. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utrede en ubyråkratisk ordning med samfunnslønn, og gjennomføre pilotprosjekter i ulike kommuner for å skaffe erfaring. Ordningen skal primært erstatte sosialhjelp, studiestipend og en del andre offentlige ytelser. Den skal innrettes slik at alle norske borgere kan få en reell frihet til å velge å arbeide mindre og erstatte økt forbruk med tid. Ordningen må innrettes slik at de aller fleste vil velge ordinært arbeid som hovedinntekt. Partiprogram ARBEIDSLIV
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ha reell lønnsutjevning med mer like lønnsforhold i turnus- og skiftarbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at alder ikke skal være saklig grunn til oppsigelse, med mindre helsemessige forhold tilsier at dette er nødvendig. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil endre loven slik at personer uten arbeidstillatelse får anledning til å jobbe i og for frivillige organisasjoner. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE KULTUR
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Det skal foretas en full gjennomgang av NAV, med sikte på å avbyråkratisere etaten for brukerne, for å hjelpe flere fra trygd til arbeid. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil iverksette tiltak for å gjøre det enklere å være delvis i arbeid i perioder med psykisk sykdom, og på den måten unngå varig uførhet. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV SYKDOMMER TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil beholde fast ansettelse som hovedregelen i arbeidsmiljøloven. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for et åpent arbeidsliv, blant annet gjennom å utvide adgangen til bruk av midlertidige ansettelser slik at reglene for privat sektor blir mer like reglene i staten. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke satsingen på lønnstilskudd og arbeidstrening i ordinære virksomheter, i samspill med attføringsbedrifter som tilbyr arbeidsmarkedstiltak. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV LØNN OG INNTEKT SYSSELSETTING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stille klarere kvalitets- og resultatkrav til leverandørene av arbeidsmarkedstiltak. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV SYSSELSETTING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utrede et tidsbegrenset jobbskattefradrag ved overgang fra trygd til arbeid. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV SYSSELSETTING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utrede et system med arbeid for trygd/sosiale ytelser for unge som står i fare for å falle permanent ut av arbeidslivet. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utrede et incentivbasert system for å gi flere mulighet til å formidle folk inn i arbeidslivet. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV SYSSELSETTING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for at uføre skal kunne ta i bruk restarbeidsevnen ved å gjennomføre uførereformen. Det vil være et mål at uføregraden i hvert tilfelle skal reflektere den reelle arbeidsevnen, og at gradert uføretrygd skal tas i bruk i større grad enn i dag. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV SYSSELSETTING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil levealderjustere uføres alderspensjon på lik linje med øvrige pensjonister. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gå gjennom dagens velferdsordninger for å sikre at det lønner seg å jobbe, herunder utrede barnetillegget i uføretrygden. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil jobbe for et velfungerende trepartssamarbeid, høy produktivitet og høy trivsel blant arbeidstakerne. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil myke opp arbeidsmiljøloven, blant annet når det gjelder gjennomsnittsberegning av arbeidstid, alternative turnusordninger og uttak av overtid. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil nedsette et arbeidstidsutvalg etter modell fra skift/turnusutvalget for å utrede hvordan arbeidskraften best mulig kan tas i bruk i de kommende tiårene. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fortsette arbeidet mot sosial dumping ved å styrke Arbeidstilsynet, evaluere tiltakene mot uakseptable lønns- og arbeidsvilkår som hittil er satt i verk og vurdere nye tiltak. Allmenngjøringsordningen videreføres. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for å redusere bruken av ufrivillig deltid og midlertidighet i offentlig sektor, samt arbeide for å etablere en heltidskultur i arbeidslivet. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for et organisert arbeidsliv og et velfungerende trepartssamarbeid gjennom å videreføre fagforeningsfradraget på 2013-nivå. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for at eldre skal kunne stå lenger i arbeidslivet, blant annet ved å gå gjennom alle lovbestemte aldersgrenser i arbeidslivet i samråd med partene. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge om overgangsstønaden og innføre klarere krav til aktivitet. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre dagens sykelønnsordning. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for å redusere sykefraværet, blant annet gjennom en ny IA-avtale, innføring av nasjonale mål om økt bruk av gradert sykemelding og tidligere intervensjon i sykemeldingsperioden. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre større forutsigbarhet og mer likebehandling i sykemeldingsprosessen ved å innføre veiledende, normerte sykemeldingsperioder, men hvor legens beslutning veier tyngst. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stille krav om at ingen skal kunne sykemeldes mer enn 6 måneder av sin egen fastlege. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV TRYGDER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjøre det mer lønnsomt å jobbe, spesielt for personer med lave inntekter, blant annet ved å heve minstefradraget i inntektsbeskatningen. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen ønsker å gjennomføre et kompetanseløft for de kvinnedominerte yrkene, blant annet i barnehage-, pleie- og omsorgssektoren. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV LIKESTILLING UTDANNING
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomgå reglene for fordelsbeskatning av arbeidsgiverbetalte ordninger for å tilpasse dem til et moderne og fleksibelt arbeidsliv. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke arbeidet med arbeidsrettet rehabilitering. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil etablere og finansiere flere varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA). Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at varig tilrettelagte arbeidsplasser ikke skal anbudsutsettes. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil støtte opp under det viktige arbeidet Likestillingsombudet og Likestillingssentrene gjør for likestilling i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV LIKESTILLING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gi Likestillingsombudet virkemidler som gjør at det kan slås ned på virksomheter som fører en diskriminerende arbeidsgiverpolitikk. Partiprogram ARBEIDSLIV LIKESTILLING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil støtte bruk av moderat kjønnskvotering der arbeidsgiver kan prioritere søkere basert på kjønn for å oppnå bedre kjønnsbalanse på arbeidsplassen, såfremt søkerne ellers stiller tilnærmet likt med andre kvalifikasjoner. Partiprogram ARBEIDSLIV LIKESTILLING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprette et eget trepartssamarbeid for økt likestilling med partene i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV LIKESTILLING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha krav i alle offentlige virksomheter om redusert bruk av deltidsstillinger. Partiprogram ARBEIDSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge spesielt til rette for minoritetskvinners muligheter til å få arbeidspraksis og språkopplæring. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LIKESTILLING SPRÅK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at for å være med i offentlige anbud, skal det skal være krav om enten å ha lærlinger i bedriften eller at bedriften kan godtgjøre tilstrekkelig innsats for å skaffe dette. Partiprogram ARBEIDSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil videreutvikle entreprenørskap i skolen. Partiprogram ARBEIDSLIV SKOLER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det tydelig defineres nivå med hensyn til norskkunnskaper for fremmedspråklige fagpersoner som skal inn i yrker hvor relasjonen til brukeren er sentral, slik som barnehageansatte, lærere og helsepersonell. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE SPRÅK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at asylsøkere får midlertidig arbeidstillatelse mens asylsøknaden behandles. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil etablere forsøk med anonyme søknadsrunder for å forhindre diskriminering. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at språkopplæringen skal gjøres mer arbeidsrettet blant annet gjennom tilbud om introduksjonsjobb. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE SPRÅK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for raskere og bedre ordninger for godkjenning av utdanning og realkompetanse fra andre land, og tilrettelagte kurs og eksamener for å oppnå slik godkjenning om det er nødvendig. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det utarbeides en veileder for alle arbeidsplasser som tar imot elever i språkpraksis, med fokus på språk, kommunikasjon og et tydelig mål og plan for praksisperioden. Partiprogram ARBEIDSLIV SPRÅK UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at asylsøkere skal få midlertidig arbeidstillatelse. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for kompetanseutvikling og livsløpsbasert inkludering i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sørge for tiltak som fremmer særskilt rekruttering av eldre til arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke karriereveiledningstilbud for seniorer. Partiprogram ARBEIDSLIV OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil systematisere mentorordninger mellom seniorer og yngre arbeidstakere. Partiprogram ARBEIDSLIV OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge bedre til rette for å kombinere arbeid og pensjon, blant annet ved å avskaffe særskilte arbeidstidsbegrensende regler for yrkesaktive personer over 70 år. Partiprogram ARBEIDSLIV OMSORGSTJENESTER TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha et godt utbygd offentlig støtteapparat for personer som trenger bistand for å kunne stå i eller komme tilbake til arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at summen av de økonomiske virkemidlene (skatt, ulike tilskudd og trygd) skal være slik at det lønner seg å arbeide, så sant ikke tungtveiende sosiale hensyn tilsier noe annet. Partiprogram ARBEIDSLIV SKATTER TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil jobbe for et tilstrekkelig antall arbeidsmarkedstiltaksplasser, både for arbeidsledige og for personer med nedsatt arbeidsevne. Partiprogram ARBEIDSLIV
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal være summen man tjener, og ikke antall timer man jobber, som skal danne grunnlaget for graderingen av dagpenger dersom man er delvis arbeidsledig. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil samordne trygdeordningene bedre slik at de fremmer lyst og mulighet til å arbeide. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha et høyt nivå på arbeidsmarkedstiltak rettet mot personer med særskilt behov for kvalifisering og aktiv bistand for å kunne vende tilbake til arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at Kompetansepluss (tidligere Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) og Basiskompetanse i frivilligheten (BKF)) videreføres, med mulighet for å tilby opplæring for mennesker som ikke er i arbeid, i samarbeid med studieforbund og deres lokale lag og foreninger. Ordningen bør også kunne brukes under permittering. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre retten til hjelpemidler i folketrygden for å bidra til et inkluderende arbeidsliv. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil bidra til at arbeidsgivere blir enda mer kjent med de mulighetene og ordningene som finnes for hjelp til å tilrettelegge en arbeidssituasjon for personer med nedsatt arbeidsevne. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil videreføre og fornye en avtale om inkluderende arbeidsliv med partene i arbeidslivet, men med mulighet for endringer i den økonomiske ansvarsfordelingen mellom stat, arbeidsgivere og arbeidstakere i sykelønnsordningen dersom vedtatte målsettinger om redusert sykefravær ikke nås. Partiprogram ARBEIDSLIV
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil tillate at arbeidstaker og arbeidsgiver gis noe mulighet til å avtale arbeid utover den alminnelige arbeidstid uten at dette anses som overtidsarbeid, gitt at arbeidstaker får rett til å ta ut tilsvarende antall timer med fritid senere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal være mulig å søke om arbeidstillatelse fra Norge for kvalifiserte utenlandske arbeidssøkere som allerede befinner seg her i landet. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil arbeide for gode rammer for samvittighetsfriheten i norsk arbeidsliv og legge til rette for smidige løsninger på den enkelte arbeidsplass, jf. samvittighetsutvalget sine konklusjoner i NOU 2016:13. Partiprogram ARBEIDSLIV
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at det skal gjennomføres grundige arbeidsevnevurderinger for alle utviklingshemmede. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at utviklingshemmede skal få mulighet til enten varig tilrettelagt arbeid eller varig oppfølging og individuell støtte i ordinært arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke innsatsen mot sosial dumping. Partiprogram ARBEIDSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil bidra til integrering i arbeidslivet gjennom å sørge for rask, effektiv og rettferdig godkjenning av innvandreres utdanning og kompetanse. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre at befalskorpset får forutsigbare arbeidsforhold og utdanningsløp, at merbelastninger gis rimelig kompensasjon. Partiprogram ARBEIDSLIV MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil arbeide for å justere det kollektive avtalesystemet da det ikke ivaretar nyansene i arbeidslivet, nyanser en lettest kan se og løse ved lokale forhandlinger. Partiprogram ARBEIDSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil myke opp reglene for midlertidig ansettelse. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil likestille uorganiserte og organiserte. Partiprogram ARBEIDSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha større lokal forhandlingsrett. Partiprogram ARBEIDSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha fleksible arbeidstidsavtaler mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil bidra til å skape et trygt, fleksibelt og familievennlig arbeidsliv med plass til alle, og hvor faste ansettelser fortsatt skal være hovedregelen. Partiprogram ARBEIDSLIV FAMILIE
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at alternative turnuser skal avgjøres lokalt. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil åpne for at lærlinger kan følge ordinær arbeidstid hos lærebedriften. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha en god sykelønnsordning som i likhet med dagens ordning sikrer den enkelte en trygg og forutsigbar inntekt ved sykdom. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha utredet muligheten for å innføre en tidskontoordning hvor varighet av sykepenger avhenger av sykemeldingsandel, men samtidig innenfor en maksimalperiode på inntil 2 år. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at man i langt større grad tar utgangspunkt i den enkeltes arbeidsevne. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil opprettholde rett til tidsbegrenset sykelønn for pleie av sine nærmeste ved alvorlig sykdom. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil åpne for en utvidet sykelønnsordning for alvorlig sykdom. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil utrede en tidskontoordning som kan bidra til at mennesker med alvorlig diagnose har bedre muligheter til å komme tilbake til arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil opprettholde en ordning med dagpenger for dem som av forskjellige grunner blir arbeidsledige i en periode. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil lovfeste regler som regulerer permitteringsadgangen i virksomheter som ikke er bundet av tariffavtale. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil justere permitteringsordningene i takt med arbeidsmarkedet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha nok tilgjengelige tiltaksplasser for å møte svingninger i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil bidra til å styrke samarbeidet mellom arbeidsmarkedsbedriftenes utdanningstilbud, næringslivet og de videregående skolene. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil styrke tilretteleggingstilskuddsordningen på arbeidsplassene,. Partiprogram ARBEIDSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil innføre et "fleksibelt lønnstilskudd" for å få flere med nedsatt arbeidsevne inn i arbeidslivet,. Partiprogram ARBEIDSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil gjøre ordningen med arbeids- og utdanningsreiser om til en varig ordning. Partiprogram ARBEIDSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil gi flere muligheten til å komme ut i arbeid ved bruk av midlertidige ansettelser. Partiprogram ARBEIDSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at velferdssystemet sikrer den enkelte rett ytelse til rett tid. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil iverksette tiltak for å forhindre eksport av velferdsordninger. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil utrede muligheten for å vri ytelser fra kontantytelser til skattefradrag. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEVESEN SKATTEFRADRAG SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil innføre et lovmessig krav om aktivitetsplikt for den enkelte sosialhjelpsmottaker dersom mottakeren er fysisk og mentalt skikket til aktiviteten. Uteblivelse fra slik deltakelse må få konsekvenser for brukeren. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil gjøre sosialhjelpen om til et statlig ansvar under NAV, sammen med ansvaret for arbeid og trygd. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid for psykisk utviklingshemmede. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne adgangen til å si opp arbeidstakere utelukkende basert på alder. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil sikre at verdiskapende næringer får tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha en effektiv og god voksenopplæringssektor, der kompetansegivende kurs som kan nyttiggjøres i et verdiskapende arbeidsliv prioriteres. Partiprogram ARBEIDSLIV VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil ha på plass en nasjonal strategi for livslang læring i samarbeid med arbeidslivsorganisasjoner, akademia og voksenopplæringsinstitusjonene. Partiprogram ARBEIDSLIV VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil prioritere kompetansegivende, arbeidslivsrettede kurs. Partiprogram ARBEIDSLIV VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil vurdere incentivordninger for livslang læring i samarbeid med arbeidslivet og voksenopplæringsinstitusjonene. Partiprogram ARBEIDSLIV VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ha et arbeidsmarked med plass til alle. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sammen med partene i arbeidslivet gjennomføre en kompetansereform. Partiprogram ARBEIDSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ha et skatte- og avgiftssystem som stimulerer til arbeid og verdiskaping, styrker norske bedrifter og bidrar til rettferdig fordeling og et bedre miljø. Partiprogram ARBEIDSLIV MILJØVERN NÆRINGSLIV SKATTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere til rettferdig fordeling og sysselsetting ved å sørge for at vanlige lønnsinntekter beskattes som i dag eller lavere i tråd med vårt alternative budsjett for 2017. Partiprogram ARBEIDSLIV SKATTER SYSSELSETTING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil intensivere arbeidet mot svart økonomi. Partiprogram ARBEIDSLIV FINANSER RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil skape nye statlige arbeidsplasser over hele landet ved hjelp av mulighetene i digital kommunikasjon. Partiprogram ARBEIDSLIV DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at det arbeides langsiktig med å dekke kompetansebehovet i arbeidslivet, både dagens og fremtidens. Partiprogram ARBEIDSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle «Arbeidslivets kompetansesavtale» for å styrke den enkelte arbeidstakers kunnskap og mestring. Partiprogram ARBEIDSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil opprette bedrifts- og arbeidsnære programmer for læring i virksomheter og bransjer. Partiprogram ARBEIDSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at arbeidstakere gjennom avtaler i arbeidslivet opparbeider seg rett til etter- og videreutdanning. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil opprette nettverk for læring og utveksling på tvers av bransjer og sektorer. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til finansiering av etter- og videreutdanning som vil forbedre den enkeltes utsikter til jobb. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke karriereveiledningstjenesten i Norge. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke kontakten mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet for å kunne utnytte arbeidslivet som læringsarena bedre samt sikre kunnskap om, og gode holdninger til entreprenørskap allerede i skolen. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSUTVIKLING UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til at utdanningsinstitusjonene legger bedre til rette for deltidsstudier. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke yrkesfagene og det tradisjonelle utdanningsløpet. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at fag- og yrkesopplæringa, fagskolene, høyskolene og universitetene i fellesskap tilbyr relevante programmer som kan heve kunnskap og ferdigheter i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utforme en ny handlingsplan for å bekjempe sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og svart arbeid, med sikte på å gjenopprette balansen i trepartssamarbeidet og styrke organisasjonsgraden i norsk arbeidsliv. Partiprogram ARBEIDSLIV RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle bransjeprogrammer mellom partene i arbeidslivet og staten mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Partiprogram ARBEIDSLIV RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke det lovfestede varslingsvernet. Partiprogram ARBEIDSLIV RETTSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil starte et arbeid med sikte på at sentrale ILO-konvensjoner skal tas inn i menneskerettsloven. Partiprogram ARBEIDSLIV MENNESKERETTIGHETER RETTSVESEN TRAKTATER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ta initiativ til å utvikle norsk og internasjonalt regelverk for å sikre at de ansatte i tungtransporten får forsvarlige og verdige arbeidsforhold. Partiprogram ARBEIDSLIV INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stille krav om lærlinger, egne ansatte, maksgrense på antall kontraktsledd, fagarbeidere og ryddige lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anbud og sørge for at slike krav blir etterlevd. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomgå regelverket for inn- og utleie av arbeidskraft slik at det støtter opp om et trygt og godt arbeidsliv med faste ansettelser, og sørge for at tilsynene kan håndheve regelverket og følge opp brudd på en effektiv måte. Regulere bemanningsbransjen strengere og sørge for at regelverket blir fulgt. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke allmenngjøringsordningen og gjøre det enklere å ta den i bruk, blant annet ved å forenkle dokumentasjonskravet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utvide solidaransvar til også å omfatte bestiller og utvide ansvarets lengde til seks måneder. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre arbeidstakernes behov for vern, medvirkning og grunnleggende bedriftsdemokratiske prinsipper i ulike eierkonstruksjoner og sørge for at HMS-ansvar blir tydeligere plassert og ivaretatt i ulike eierkonstellasjoner. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at særlig sårbare grupper som unge, midlertidig ansatte og utenlandske arbeidere får tilstrekkelig opplæring i språk, arbeids- og sikkerhetskultur, og sammen med partene utforme tiltak som kan gi arbeids- og tjenesteinnvandrere grunnleggende kunnskaper om den norske arbeidslivsmodellen og om norsk fagbevegelse. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR INNVANDRERE UNGDOMSARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil etablere flere tverrfaglige sentre mot arbeidslivskriminalitet, med mål om senter i hvert politidistrikt. Partiprogram ARBEIDSLIV POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gi Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet mer ressurser og bedre virkemidler og øke deres samarbeid med andre offentlige etater. Partiprogram ARBEIDSLIV OLJE OG GASS STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til at Politiet, Arbeidstilsynet, Skatteetaten og NAV gjennomfører flere uanmeldte tilsyn i spesielt utsatte bransje. Partiprogram ARBEIDSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil doble fagforeningsfradraget. Partiprogram ARBEIDSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomføre tiltak for å øke organisasjonsgraden i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil verne om og videreutvikle den norske arbeidslivsmodellen gjennom et sterkt og forpliktende trepartssamarbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bevare søndagen som en annerledesdag og sikre søndagen som en fridag for flest mulig. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innføre en aktivitetsreform for å hindre at unge faller utenfor arbeidslivet, og gi flere den sjansen de trenger for å komme ut i arbeid, delta i arbeidslivets fellesskap og få en egen inntekt å leve av. Partiprogram ARBEIDSLIV UNGDOMSARBEID
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjøre det mer lønnsomt for personer som lever på trygd, å delta noe i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil fjerne muligheten for å ta i bruk nulltimerskontrakter og arbeidskontrakter uten lønn mellom oppdrag. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil i samarbeid med partene i arbeidslivet: Definere «arbeidstaker» og «arbeidsgiver» i lovverket nærmere slik at det blir vanskeligere å omgå arbeidsgiveransvaret eller frata ansatte rettigheter. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bringe flere som sliter med å få fast arbeid, inn i arbeidslivet, blant annet gjennom ulike lønnstilskuddsordninger og oppfølgings- og kompetansehevende tiltak. Partiprogram ARBEIDSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil benytte sterkere virkemidler for å gi flere mennesker med funksjonshemminger innpass i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil beholde VTA ordningen som en del av den statlige arbeidsmarkedspolitikken og øke antall plasser. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomgå ordningene for yrkesskader for norske arbeidstakere og innføre en ordning som sikrer at utenlandske arbeidstakere ikke blir stående helt uten forsikringsdekning ved arbeidsskader i Norge. Partiprogram ARBEIDSLIV FORSIKRING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for bedre tilgang til hjelpemidler for å kunne delta i arbeid over hele landet. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle avtalen om et inkluderende arbeidsliv sammen med arbeidslivets parter. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til økt oppfølging av personer som sliter psykisk når de er i arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil opprettholde arbeidstakernes rettigheter i sykelønnsordningen. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bedre planlegging, oppfølging og gjennomføring av ordningen med Arbeidsavklaringspenger slik at flere kommer tilbake i arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ha økt bruk av gradert uføretrygd. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at personer med gradert uføretrygd skal få brukt sin arbeidskapasitet. NAV får et overordnet ansvar for å sikre at det finnes jobber tilpasset denne gruppen både i offentlig og privat sektor. Kommunene får i tillegg en plikt til å sikre at denne gruppen får jobb. Kommunenes merkostnader til ordningen skal dekkes inn. Ordningen innføres for personer født i eller etter 1990. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke NAV sin rolle som arbeidsformidler og tilrettelegger for arbeidsgivere og arbeidstakere gjennom brukervennlige digitale verktøy og kompetente og løsningsorienterte medarbeidere. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke NAVs arbeidslivskompetanse, herunder karriereveiledning og formidling av arbeidskraft. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gi økt handlefrihet til ansatte i NAV slik at de kan lage individuelle planer for tilbakeføring til arbeidslivet basert på brukerens forutsetninger. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at NAV skal gis mulighet til å gjennomføre flere arbeidsmarkedstiltak i egen regi, samtidig som attføringsbedrifter og andre ikke-kommersielle bedrifter skal være de dominerende leverandører av tjenester til personer med nedsatt arbeidsevne. Både NAV og tiltaksarrangører bør i sterkere grad benytte ordinære arbeidsplasser (i kombinasjon med lønnstilskudd og oppfølging etter behov), da dette viser seg å ha best resultat. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre mangfold og kvalitet i vekst- og attføringsbransjen gjennom godt samarbeid mellom bransjen og NAV. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ha tettere oppfølging av unge arbeidsledige i NAV (NAV Ung) og aktivt styrke ungdomsgarantiene i dette arbeidet. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil benytte utdanning som arbeidsrettede tiltak i større grad. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke de regionale karrieresentrene som supplement til NAV. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at all ungdom under 25 år skal ha rett til jobb, utdanning eller kompetansegivende opplæring innen en arbeidsledighetsperiode på 3 måneder. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil videreføre pensjonsreformen, sikre en bærekraftig folketrygd og fortsette arbeidslinja. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke AFP i privat sektor. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil regelverket for tjenestepensjoner i privat sektor skal forenkles og forbedres for å gi ansatte og bedrifter bedre tilpasningsmuligheter og legge til rette for at det inngås tariffavtaler om pensjon. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ha en felles lovgiving om tjenestepensjon slik at det blir mest mulig like regler for blant annet kostnader ved jobbskifte, obligatorisk medflytting av rettigheter fra tidligere ordninger og likepensjon mellom menn og kvinner. Dette lovverket må inneholde krav om opptjening av pensjon fra første krone og første måned, krav om livslange utbetalinger eller minst 85 år uansett ordning. Regelverket må være bedre tilpasset tariffavtaler om pensjon og dermed mulighet for å etablere brede ordninger. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge om offentlig tjenestepensjon og offentlig AFP slik at den blir tilpasset både folketrygden og privat AFP. Dette skal skje gjennom forhandlinger med de ansattes organisasjoner. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre drøftingsretten til pensjonistenes og arbeidstakernes organisasjoner, i tråd med pensjonsforliket. Partiprogram ARBEIDSLIV OMSORGSTJENESTER TRYGDER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke rådgivningstjenesten, blant annet gjennom etterutdanning og samarbeid med arbeidsliv og karrieresentre. Partiprogram ARBEIDSLIV SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil etablere hospiteringsordninger for lærere, skoleledere og lærerutdannere, der de får mulighet til å få relevant erfaring og kompetanse fra andre deler av utdanningssystemet og arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV SKOLER UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for at ungdomsskoler har tilbud om elevbedrift og utplassering i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle entreprenørskap i skolen, for å gi elevene praktisk kunnskap og stimulere til nytenkning og kreativitet i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bedre yrkesveiledningen i grunnskolen og gi alle elever kunnskap om ulike yrker. Partiprogram ARBEIDSLIV GRUNNSKOLE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke de yrkesfaglige programmene og sørge for at arbeidslivet som venter etter fullført utdanning, er attraktivt og seriøst. Partiprogram ARBEIDSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil tilrettelegge for praksis gjennom hele yrkesfagopplæringen. Partiprogram ARBEIDSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at alle elever som er kvalifisert, får læreplass. Partiprogram ARBEIDSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for fleksible løp i flere utdanningsprogrammer, der elevene får veksle mellom skole og arbeidsliv gjennom uken. Partiprogram ARBEIDSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil opprette en ordning med nasjonal senterstatus for fremragende yrkesutdanning, etter modell av Senter for fremragende utdanning (SFU). Partiprogram ARBEIDSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil oppdatere utstyr på yrkesfagskolene slik at opplæringen blir mer relevant. Partiprogram ARBEIDSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for at alle kommuner årlig tilbyr minst to læreplasser per 1000 innbyggere. Partiprogram ARBEIDSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil øke lærlingtilskuddet tilsvarende det en skoleplass koster. Partiprogram ARBEIDSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at alle fylker skal ha elev- og lærlingombud. Partiprogram ARBEIDSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil alle lærlinger skal få et lærlingebevis som gir samme fordeler som elever og studenter har. Partiprogram ARBEIDSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjøre det lettere å bytte fra studiespesialisering til yrkesfag. Partiprogram ARBEIDSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil kreve at kommunene og helseforetakene tilbyr flere praksisplasser og lærlingplasser innen helse- og omsorgsfag. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEVESEN VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil synliggjøre og styrke fagskolen som grunnlag for en attraktiv karrierevei for alle elever som fullfører videregående skole eller har tilsvarende realkompetanse. Partiprogram ARBEIDSLIV SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil starte en strukturgjennomgang av fagskolesektoren for å sikre god kvalitet og relevans i tilbudene. Partiprogram ARBEIDSLIV SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at finansiering av fagskolene må stå i forhold til de ulike studietilbudene. Partiprogram ARBEIDSLIV SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utvikle flere innovative læringsmodeller i samarbeid med arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV SKOLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innføre studiepoeng på fagskolene slik at overganger mellom ulike nivåer i utdanningssystemet kan skje på en mer smidig måte. Partiprogram ARBEIDSLIV SKOLER UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innføre et nasjonalt opptakssystem for fagskoleutdanninger og legge frem en opptrappingsplan for nye studieplasser i tråd med arbeidslivets behov. Partiprogram ARBEIDSLIV SKOLER UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sikre at fagskolene tilbyr solide, kvalitetssikrede yrkesutdanninger av høy kvalitet og kan levere etterspurt kompetanse til arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV SKOLER UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil etablere flere studieplasser, spesielt innen realfag, IKT og andre strategiske fagområder for norsk arbeids- og samfunnsliv. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere til mer praksis og kontakt med arbeidslivet underveis i studiene. Partiprogram ARBEIDSLIV HØYERE UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge frem en prioriteringsliste for bygg og infrastruktur og gjøre dette til en del av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Partiprogram ARBEIDSLIV FORSKNING HØYERE UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil endre Tjenestemannsloven for å forhindre midlertidighet, i tråd med forslaget som partene i arbeidslivet har utarbeidet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til at kronikere i størst mulig grad kan leve et liv som friske gjennom god tilgang til arbeid og tekniske hjelpemidler. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil satse på programmer som gjør at flere med psykisk sykdom kan stå i jobb eller komme tilbake i jobb. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil øke bruken av gradert sykemelding. Partiprogram ARBEIDSLIV SYKDOMMER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at det på alle arbeidsplasser er retningslinjer for alkoholbruk. Partiprogram ARBEIDSLIV RUSMIDLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gi ruspasienter persontilpasset oppfølging knyttet til jobb og bolig. Partiprogram ARBEIDSLIV BOLIGSAKER RUSMIDLER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ta i bruk de store ressursene som seniorene representerer i arbeidsliv, samfunnsliv og frivillighet. Partiprogram ARBEIDSLIV OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil avdekke og endre praksis, strukturer og lovgivning som hindrer seniorer i å delta i samfunnet slik de ønsker. Partiprogram ARBEIDSLIV OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil ansette personell med hele, faste stillinger med tariffbaserte lønns- og arbeidsvilkår. Partiprogram ARBEIDSLIV OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke dialogen mellom forskere, næringslivet, arbeidslivets parter, sivilsamfunn og politikere for å finne løsninger på tvers av fag og felt. Partiprogram ARBEIDSLIV FORSKNING NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke de regionale virkemidlene for å bidra til nye arbeidsplasser i hele landet. Partiprogram ARBEIDSLIV DISTRIKTSPOLITIKK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge til rette for medarbeiderdrevet innovasjon som øker produktiviteten, gjennom å satse på kompetanseheving og trygge arbeidsplasser. Partiprogram ARBEIDSLIV INDUSTRI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide aktivt mot sosial dumping i sjømatnæringen og beholde fiskesalgslagsloven. Partiprogram ARBEIDSLIV FISKERIER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil stimulere til smartere, mer effektive og mer miljøvennlige løsninger som skal bidra til lavere klimagassutslipp, omstilling og bedre helse, miljø og sikkerhet i næringen. Partiprogram ARBEIDSLIV MILJØVERN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil petroleumsoperatørene sikrer et forsvarlig vedlikehold på installasjonene for slik å bidra til å redusere risikoen for uønskede hendelser. Partiprogram ARBEIDSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle regelverket for krav ved offentlige anskaffelser, som fremmer kompetanse i alle ledd, kvalitet og et organisert arbeidsliv. Partiprogram ARBEIDSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke Bygg21 for å bidra til økt oppmerksomhet om produktivitet, innovasjon, digitalisering og kvalitet. Partiprogram ARBEIDSLIV BYGNINGSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil prioritere gjennomføring av tiltakene i «Enkelt å være seriøs», for å skape et helhetlig rammeverk for en seriøs næring. Partiprogram ARBEIDSLIV BYGNINGSVESEN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil opprette et forpliktende trepartssamarbeid for likestilling i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV LIKESTILLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at likestillings- og diskrimineringsnemda skal få myndighet til å fastsette oppreisning i saker innenfor arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV LIKESTILLING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil jobbe for bedre kjønnsbalanse i utdanningsvalg og arbeidsliv. Partiprogram ARBEIDSLIV LIKESTILLING UTDANNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sette i gang et kompetanseløft for ansatte i kommunene i samarbeid med partene i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV KOMMUNER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at arbeid, kompetanseoppbygging og språkopplæring skal skje parallelt. Tilby tidlig kartlegging av kompetanse og godkjenning av utdanning, og gi tilbud om realkompetansevurdering der det er relevant. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE SPRÅK
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at nyankomne skal raskt i arbeid og få gode muligheter for kompetanseoppbygning. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at personer som er klare til å komme i arbeid raskt settes i kontakt med en relevant bransje og arbeidsgiver. NAV bør, sammen med kommunene, ha hovedansvaret for tiltakene i et slikt hurtigspor. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil legge bedre til rette for at flere skal komme tilbake til arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil raskere koble sammen nyankomne og bransjer med arbeidskraftsbehov ved å skape flere treffpunkt. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil gjøre introduksjonsprogrammet mer individuell tilpasset slik at folk som er i stand til å komme raskere i arbeid, kan gjøre det, og at folk som trenger flere timer med undervisning og praksis, får det. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere om lokal og regional etterspørsel etter kompetanse og arbeidskraft i større grad bør styre bosetting av flyktninger. Dette gjelder også utdanningstilbud og kompetanseheving. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LOKALFORVALTNING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil satse på mer arbeidsretting i introduksjonsprogrammet og tilby flest mulig praksis i arbeidslivet som en del av programmet. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil at personer som har religiøs eller kulturell begrunnelse for å ikke delta i aktivitet eller arbeid ikke skal få økonomisk støtte av det offentlige. Partiprogram ARBEIDSLIV KULTUR TROSSAMFUNN
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil fjerne dagens aupair-ordning og erstatte den med en ordning som gir reell kulturutveksling. Norge bør ratifisere ILO-konvensjon nummer 189 om tjenester i hjemmet. Partiprogram ARBEIDSLIV TRAKTATER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil videreutvikle den nordiske modellen, trygge velferdsstaten, styrke trepartssamarbeidet, og gjennomføre kraftfulle tiltak for å hindre sosial dumping og sikre et velfungerende og inkluderende arbeidsliv. Partiprogram ARBEIDSLIV
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil kreve at avtaler om tjenestehandel ikke legger hindringer for å regulere forhold som forbrukerbeskyttelse, helse, sikkerhet, miljø og arbeidstakerrettigheter. Partiprogram ARBEIDSLIV HANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen maksimalt gjennom tidlig medvirkning i beslutningsprosessene og ved å gjennomføre politiske tiltak for et seriøst og organisert arbeidsliv. Partiprogram ARBEIDSLIV EU/EØS
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke arbeidsinnvandrernes rettigheter på arbeidsmarkedet og legge til rette for at flere organiserer seg. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for å styrke EØS-fondet for anstendig arbeidsliv. Partiprogram ARBEIDSLIV EU/EØS
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre en lovpålagt minimumsnorm for bemanning i barnehagene. Partiprogram ARBEIDSLIV BARN BARNEHAGER FAMILIE SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil øke andelen ansatte med barnefaglig kompetanse og barnehagelærerutdannelse i barnehagene. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN BARNEHAGER FAMILIE SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke rekrutteringen av menn til barnehagene. Partiprogram ARBEIDSLIV BARN BARNEHAGER FAMILIE SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil åpne for flere stillingskategorier i barnehagene, for eksempel barnehagelektor, som vil styrke både rekruttering og den forskningsbaserte barnehagevirksomheten. Partiprogram ARBEIDSLIV BARN BARNEHAGER FAMILIE SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at nye krav til utdanning, etter- og videreutdanning og undervisningskompetanse reflekteres i lærernes lønn. Partiprogram ARBEIDSLIV LØNN OG INNTEKT SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil utvikle flere karriereveier i skolen, og modernisere stillingskategoriene for undervisningspersonell slik at disse reflekterer kompetansen bedre. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil videreføre nasjonale rekrutteringsplaner for å sikre mange nok lærere. Partiprogram ARBEIDSLIV SKOLER SYSSELSETTING UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sammen med lærerne gjennomgå lærernes arbeidssituasjon med tanke på å redusere skolebyråkratiet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det økonomisk attraktivt for mastergradsutdannede å jobbe som lærer ved å redusere studiegjeld eller etablere en særskilt stipendordning. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for tett oppfølging av nyansatte lærere med en mentor som gir råd og tilbakemeldinger. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke veiledningsordningen for nyutdannede lærere og førskolelærere kombinert med redusert undervisningstid den første perioden. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for målrettede seniortiltak for å beholde verdifull kompetanse i skolen. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere flere karriereveier for lærere gjennom å legge til rette for at de kan ta universitetsgrader, eksempelvis doktorgrad, innen sitt eget praksisfelt på egen arbeidsplass. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha mer seksualitetsundervisning inn i lærerutdanningen, både på grunnskole- og lektorutdanningen. Venstre vil også legge til rette for etterutdanning og kurs i faget. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette flere praktisk-pedagogiske studieplasser, slik at flere studenter med en spesialisert fagkompetanse får mulighet til å bli lærere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil heve kvaliteten på praktisk-pedagogisk utdanning. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gi flere lærere et kompetanseløft gjennom tilbud om etter- og videreutdanning. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil utvikle et program for å rekruttere flere fagutdannede til læreryrket. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER SYSSELSETTING UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil bygge ut ordningen med systematisk videreutdanning for lærere ansatt i grunnskole og videregående skole. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil kreve at nyutdannede lærere har digital kompetanse til å bruke IKT pedagogisk i læringsarbeidet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil stille krav om at skolens ledelse skal ha utdanning i ledelse. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre en sertifiseringsordning for lærere i samarbeid med berørte parter i utdanningssektoren. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil øke undervisningskvaliteten på utdanningsinstitusjonene. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil utarbeide nye og forpliktende opptrappingsplaner for rekrutteringsstillinger på høyere utdanningsinstitusjoner, for eksempel for stipendiater og postdoktorer. Partiprogram ARBEIDSLIV FORSKNING HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER SYSSELSETTING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere muligheten for bruk av midlertidige ansettelser på høyere utdanningsinstitusjoner. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER SYSSELSETTING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det mulig med fast ansettelse i vitenskapelig stilling selv om man forsker i et eksternt finansiert forskningsprosjekt. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER SYSSELSETTING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at alle skal ha mulighet og incentiver til å jobbe. Partiprogram ARBEIDSLIV SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede innføring av skattefradrag, for eksempel jobbskattefradrag, eller tilsvarende ordninger, som gjør det mer lønnsomt å arbeide. Partiprogram ARBEIDSLIV FINANSER SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil ha lavere skatt på arbeid for at det skal lønne seg å være i jobb. Partiprogram ARBEIDSLIV FINANSER SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil ha lavere bedriftsbeskatning for at bedriftene skal kunne skape flere arbeidsplasser. Partiprogram ARBEIDSLIV FINANSER NÆRINGSUTVIKLING SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil bevare de trekkene ved Norge som er viktigst for å fremme jevnbyrdighet på sikt, herunder gode utdanningsmuligheter for alle, en koordinert lønnsdannelse og en velferdsstat som løfter dem med de laveste inntektene. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Venstre Venstre vil bekjempe faktorer som internasjonalt bidrar til ulikhet, blant annet skatteparadiser og urimelig høye lederlønninger. Partiprogram ARBEIDSLIV FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID LØNN OG INNTEKT ØKONOMISK SAMARBEID SKATTER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Venstre Venstre vil forenkle regelverk og rapporteringskrav for næringsdrivende. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for at små bedrifter kan delta i offentlige anbudsrunder. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke trygdeordninger og rettigheter i folketrygden for næringsdrivende, blant annet når det gjelder sykepenger. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING TRYGDER
2017-2021 Venstre Venstre vil la selvstendig næringsdrivende beholde opptjente rettigheter til dagpenger i inntil tre år ved overgang fra lønnet arbeid til egen virksomhet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING TRYGDER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke ordningen med pensjonssparing for næringsdrivende. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING TRYGDER
2017-2021 Venstre Venstre vil gjeninnføre støtte til ulønnet forskningsinnsats i egen bedrift. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil endre innbetaling av skatter og sosiale avgifter fra forskuddsvis til etterskuddsvis innbetaling. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR MERVERDIAVGIFT NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre et nærings-/bunnfradrag for selvstendig næringsdrivende tilsvarende minstefradraget for lønnsmottakere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil ha fritak for arbeidsgiveravgift i tre år for nystartede bedrifter med mindre enn fem ansatte. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR AVGIFTER FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Venstre Venstre vil stimulere til bruk av redskapsgrupper og metoder som gir best mulig kvalitet på fisken, som krokfanget fisk/teiner. Partiprogram ARBEIDSLIV FINANSER FISKERIER HAVBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil tilpasse arbeidsmiljøloven til den fleksibilitet som ny teknologi medfører. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI RETTSVESEN SAMFERDSEL
2017-2021 Venstre Venstre vil få flest mulig i arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere fattigdommen i Norge. Partiprogram ARBEIDSLIV LØNN OG INNTEKT SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil utvikle den norske arbeidslivsmodellen. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Venstre Venstre vil ha et åpent og inkluderende arbeidsliv der det alltid lønner seg å jobbe. Partiprogram ARBEIDSLIV SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil bygge videre på det tette samarbeidet mellom myndighetene og organisasjonene i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil jobbe for at pensjonssystem og andre offentlige stønader bidrar til at det lønner seg å jobbe og ikke er til hinder for å bytte sektor. Partiprogram ARBEIDSLIV SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil lovfeste alle arbeidstakeres rettigheter knyttet til permittering. Partiprogram ARBEIDSLIV SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil fjerne tjenestemannsloven og la arbeidsmiljøloven gjelde i staten, for å gi ansatte i staten samme rett til fast stilling som andre arbeidstakere. Partiprogram ARBEIDSLIV SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre nasjonal minstelønn som virkemiddel for å motarbeide sosial dumping. Partiprogram ARBEIDSLIV LØNN OG INNTEKT SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil utvide rammene for gjennomsnittsberegning av arbeidstid ved lokal avtale. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Venstre Venstre vil utvikle effektive systemer for å bekjempe uakseptable lønns- og arbeidsvilkår. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke Arbeidstilsynets og Økokrims innsats mot arbeidslivskriminalitet, bl.a. ved å opprette flere senter mot arbeidslivskriminalitet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil åpne for mer fleksibilitet rundt kvelds- og nattarbeid, i tråd med arbeidstidsutvalgets innstilling. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Venstre Venstre vil åpne for mer fleksibilitet rundt søn- og helgedagsarbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Venstre Venstre vil bruke de statlige eierposisjonene i selskaper til å påvirke selskapenes etiske og moralske standarder overfor egne ansatte, underentreprenører og tjenestekjøpere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Venstre Venstre vil sørge for at arbeidsplasser tilpasses fysisk til den enkeltes behov. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FUNKSJONSHEMMEDE LIKESTILLING
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette flere arbeidsplasser for personer som av ulike grunner har nedsatt arbeidsevne. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Venstre Venstre vil øke mulighetene for omskolering, opptrening og praksisplasser. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette flere lærlingplasser i stat og kommune. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR KOMMUNER LOKALFORVALTNING SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil fjerne den øvre aldersgrensen på 26 år og taket på 3 års varighet for utdanning som arbeidsrettet tiltak. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Venstre Venstre vil øke potten for midlertidig lønnstilskudd, og sørge for at tiltaket omfatter flere grupper enn i dag. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Venstre Venstre vil øke ungdoms- og arbeidsmarkedskompetanse hos NAV. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det enklere å kombinere arbeid og trygd ved å sørge for fleksible permisjonsregler og tidligere avklaring for langtidssykemeldte. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette tilstrekkelig antall tiltaksplasser og plasser i ordinært arbeidsliv for personer med nedsatt arbeidsevne. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det lettere for arbeidsgivere å legge til rette for at syke personer kan jobbe, samt gi arbeidsgiver et medansvar for finansering av hele sykepengeperioden, uten at den totale økonomiske byrden skal øke. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SYKDOMMER
2017-2021 Venstre Venstre vil avvikle særaldersgrenser i pensjonssystemet som ikke har faglig begrunnelse. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at folk får mulighet til etter- og videreutdanning hvis de vil omskolere seg mot slutten av arbeidslivet for å kunne stå lenger i jobb. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Venstre Venstre vil øke den alminnelige aldersgrensen i staten til 72 år, slik den er i privat og kommunal sektor. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre det enklere å kombinere arbeidssøking og utdannelse. Partiprogram ARBEIDSLIV SKOLER SYSSELSETTING UTDANNING
2017-2021 Venstre Venstre vil utrede en reform der hovedregelen er tilpasset arbeid, ikke passive ytelser, og der kommunene får et særlig ansvar som arbeidsgiver i siste instans. Partiprogram ARBEIDSLIV KOMMUNER LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING TRYGDER
2017-2021 Venstre Venstre vil kreve at kommunene står som garantist og arbeidsgiver for dem som har rett og plikt til arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV KOMMUNER LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil tilrettelegge for at flere kommer ut i jobb. Partiprogram ARBEIDSLIV SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil la den enkelte ta med seg sine pensjonsrettigheter, uansett om man arbeider i det offentlige, i privat sektor eller i egen bedrift. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Venstre Venstre vil øke skattefradrag for individuelle forsikring- og pensjonsspareordninger, og gjøre dem likest mulig. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FINANSER SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil avvikle det statlige bidraget til avtalefestet AFP og gi incentiver for at folk skal jobbe lengre, og ikke kortere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Venstre Venstre vil reformere offentlige pensjonsordninger i tråd med pensjonsreformen og endringer i private pensjonsordninger. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Venstre Venstre vil gi flere mulighet til å få arbeidspraksis utfra bakgrunn og forutsetninger, og kombinere arbeidspraksis med språkopplæring for flyktninger. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE KULTUR LOKALFORVALTNING SPRÅK SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil tilrettelegge for mentorordninger og nettverksarenaer i arbeidslivet både for høytutdannede innvandrere og arbeidstakere med spesielle behov på vei ut i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre forsøk med anonyme søknader i offentlig sektor slik at kun kvalifikasjonene kommer frem av søknaden. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil videreutvikle og styrke ordninger som Jobbsjansen. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre kombinert kvalifisering og arbeid i bedrift for innvandrere. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha krav om at alle kommuner i introduksjonsprogrammer skal tilby et minimum av forskjellige standardiserte løp tilpasset forskjellige forutsetninger. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE KOMMUNER LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil utvide dagens ordning med permisjoner og omsorgslønn for pårørende som tar seg av familiemedlemmer. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FOLKEHELSE HELSEVESEN LØNN OG INNTEKT TRYGDER
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke rekrutteringen til helse- og omsorgssektoren, med spesiell vekt på å øke andelen menn. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEPERSONELL HELSEVESEN SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil legge til rette for mer kombinerte stillinger, det være seg mellom fag og ledelse i sykehus og mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, særlig innen geriatri. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Venstre Venstre vil gi bedre vilkår for kunst- og kulturgründere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR KULTUR KUNST
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre langsiktige stipendordninger for kunstnere, og styrke kunstnere og kulturgründeres sosiale rettigheter, som rett til sykepenger og støtte i forbindelse med foreldrepermisjon. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE KULTUR KUNST
2017-2021 Venstre Venstre vil lage økonomiske ordninger for å sikre norsk musikkliv inntekter fra kringkasting uavhengig av plattform. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR KULTUR KUNST
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre at rettighetshaver skal ytes vederlag for sitt arbeid uavhengig av formidlingsplattform. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR KULTUR KUNST LØNN OG INNTEKT POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil lovfeste retten til anonym varsling av ulovlige eller kritikkverdige forhold på arbeidsplassen etter modell fra Sverige. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR PERSONVERN POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil styrke ytringsfriheten for offentlig ansatte. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR DEPARTEMENTER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil be partene i arbeidslivet bidra til å rette opp lønnsforskjellene mellom kjønnene ved å utforme en tidsplan for når dette skal skje. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FAMILIE LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Venstre Venstre vil kreve at ledergruppene i statlige selskaper, direktorater og statsetater skal bestå av 40 prosent av begge kjønn. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Venstre Venstre vil utarbeide kjønnsnøytrale yrkestitler. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Venstre Venstre vil spre statlige arbeidsplasser til flere regioner. Partiprogram ARBEIDSLIV REGJERINGEN STATSFORFATNING STORTINGET SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil lokaliserer statlige arbeidsplasser og institusjoner i regionene på en slik måte at de fremmer god lokal byutvikling. Partiprogram ARBEIDSLIV REGJERINGEN STATSFORFATNING STORTINGET SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil redusere planleggings- og rapporteringskrav i det offentlige. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP STATSFORVALTNING
2017-2021 Venstre Venstre vil opprette flere spesialiserte enheter som jobber med ulike former for økonomisk kriminalitet og korrupsjon. Partiprogram ARBEIDSLIV POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SYSSELSETTING
2017-2021 Venstre Venstre vil gjøre «jurist» til en beskyttet tittel som er forbeholdt personer med mastergrad i rettsvitenskap. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil senke terskelen for å tilbakekalle advokatbevilling. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre mer likestilling og aktiv innsats mot kjønnsdiskriminering i Forsvaret. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FAMILIE FORSVAR LIKESTILLING MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Venstre Venstre vil øke forutsigbarheten for vervede soldater gjennom lengre kontraktsforhold. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FORSVAR MILITÆRT PERSONELL
2017-2021 Venstre Venstre vil videreføre innsatsen for utdanning, global helse, fredsarbeid, jobbskaping og tilgang til energi. Partiprogram ARBEIDSLIV FOLKEHELSE FREDSARBEID HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID SYSSELSETTING UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjennomføre en ny skattereform. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT SKATTEADMINISTRASJON SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ta tilbake kontroll over arbeidsmarkedet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR INNVANDRERE LØNN OG INNTEKT SKATTER SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha nasjonal kontroll over ressurser og infrastruktur. Partiprogram ARBEIDSLIV FISKERIER HAVBRUK JERNBANER LANDBRUK SAMFERDSEL SKOGBRUK STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil føre en ny likestillingspolitikk ved å sørge for rett til heltid, likelønn og en familiepolitikk som legger opp til at menn tar mer ansvar hjemme. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at alle som får barn gis full rett til foreldrepermisjon. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at foreldre som mangler opptjening til foreldrepermisjon får erstattet dagens engangsstønad med en ytelse tilsvarende minsteytelsen i folketrygden (2G). Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjenreise den aktive næringspolitikken blant annet ved å gjenreise det aktive statlige eierskapet, og bruke statens eiermakt til å utvikle ny industri, nye arbeidsplasser og løse klimaproblemene samt bruke statlige midler til å utvikle løsninger som fattige land også kan ha nytte av. Partiprogram ARBEIDSLIV FORURENSNING INDUSTRI MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil stoppe lederlønnsgaloppen. Styrene skal få klar instruks om å snu trenden med urimelig høye lederlønninger, styrehonorarer og bonuser. Ingen ledere i staten eller i statlige selskaper skal tjene mer enn statsministeren. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at selskaper som Statens Pensjonsfond Utland investerer i rapporterer på miljømessige og sosiale indikatorer, som utslipp av klimagasser, naturmangfold, arbeidstakerrettigheter, barns rettigheter og likestilling. Partiprogram AKSJER ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE FINANSER FORURENSNING LIKESTILLING MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi Etikkrådet utvidet mandat til å jobbe med forslag til hele bransjer som kommer inn under negativ filtrering (såkalt produktbasert utelukkelse) fra Statens Pensjonsfond Utlands investeringer. Partiprogram AKSJER ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FINANSER NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge gjennomgår alle handelsavtaler vi har inngått, med sikte på å si opp avtaler som undergraver det norske arbeidslivet, eller er til skade for vår eller andre lands selvråderett eller skatteinntekter. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FINANSER INTERNASJONALT SAMARBEID NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER TRAKTATER UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at ansatte i offentlig sektor skal ha gode pensjonsordninger, og mener at arbeidstakerne både i staten og kommunene skal ha reell forhandlings- og konfliktrett i spørsmålet om ny offentlig tjenestepensjon. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at avkortingsreglene i pensjonsoppgjøret må endres slik at pensjonistene ikke får vedvarende negativ kjøpekraftsutvikling. Løpende pensjon i folketrygden skal reguleres om lag på linje med lønnsveksten. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil aa det må bli enklere å få opptjent pensjon. Pensjonsopptjening skal starte for alle stillinger som varer over 6 måneder. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil reversere svekkelsene som ble gjort i arbeidsmiljøloven i 2015 og styrke arbeidstakernes vern ytterligere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre et klart skille mellom jobb og fritid gjennom å forsvare normalarbeidsdagen. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke skattefradraget for fagforeningskontingent. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FINANSER LØNN OG INNTEKT SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil legge til rette for gradvis arbeidstidsreduksjon med 6-timersdagen med full lønnskompensasjon som mål, samt gjennomføre langsiktige forsøk med forkortet arbeidstid. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke arbeidet mot arbeidslivskriminalitet og tvangsarbeid. SV vil styrke Arbeidstilsynet, NAV, Skatteetaten og Økokrim, i tillegg til å etablere flere senter mot arbeidslivskriminalitet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre tettere oppfølging av tiltak i NAV, slik at personer ikke blir utnyttet som gratis arbeidskraft i langvarige praksisplasser. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil avskaffe ansettelsesformer som "fast ansatt uten garantilønn" og "nullprosentstillinger" og slik sikre at ansatte får lønn også mellom oppdrag. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil få de kommersielle bemanningsbyråene ut av arbeidslivet. Vikarbyrå skal bare være tillatt i visse tilfeller, slik regelverket var før år 2000. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at kollektiv søksmålsrett om innleie av arbeidstaker fra bemanningsforetak gjeninnføres. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ta reservasjonsretten aktivt i bruk så lenge EØS-avtalen består mot direktiver som svekker faglige rettigheter, den norske velferdsmodellen og vår helsepolitiske, forbrukerpolitiske og miljøpolitiske handlefrihet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR EU/EØS FORURENSNING HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN MILJØVERN NATURVERN UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil iverksette og styrke tiltak for å redusere diskriminering og rasisme i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR FAMILIE LIKESTILLING RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha norske arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel. Sikre at skipsarbeids-, skipssikkerhets- og arbeidsmiljøloven samt norsk tilsyn gjelder arbeidere på såkalte flerbruksfartøy. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR HAVNER LØNN OG INNTEKT POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SJØFART
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil motarbeide sosial dumping ved å innføre mye sterkere krav for å hindre sosial dumping ved offentlige innkjøp, etter inspirasjon av Telemarksmodellen. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil forby hemmelige sluttavtaler i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke vernet av varslere. De som varsler om lovbrudd og uetisk oppførsel skal ha et særskilt vern mot gjengjeldelse, trakassering og oppsigelse. SV vil opprette et eget varslerombud på nasjonalt nivå. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN STATENS PERSONALPOLITIKK STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at ansatte i varehandelen skal omfattes av arbeidsmiljølovens bestemmelser om natt- og søndagsarbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at reguleringen av søndagsåpne butikker overholdes og opprettholdes. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at kravene til å dokumentere behovet for allmenngjøring av tariffavtaler reduseres. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre det kollektive forhandlingssystemet og forsvare streikeretten. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil begrense mulighetene for bruk av innleid og midlertidig arbeidskraft. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bruke det statlige eierskapet for å sikre at selskapene følger sitt samfunnsansvar gjennom nok læreplasser og innføring av mer klimavennlige arbeidsmåter. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR MILJØVERN NATURVERN STATENS PERSONALPOLITIKK STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke miljøer som knyttes til arbeidshelse. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre en sterk tjenestemannslov som sikrer uavhengighet i statsforvaltningen og hindrer korrupsjon og vilkårlige oppsigelser. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN STATENS PERSONALPOLITIKK STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for avvikle au pair-ordningen i Norge. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke nettolønnsordningen for å stimulere til at flere skip registreres i NOR-registeret. Partiprogram ARBEIDSLIV LØNN OG INNTEKT TRAKTATER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi ekstra tilskudd til kommunene for å sette i gang og forsere bygging av infrastruktur og offentlige byggeprosjekter når arbeidsløsheten er økende eller høy. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SAMFERDSEL STATSEIENDOMMER STATSFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for kompetanseheving og flere ansatte ved lokalkontor i NAV, slik at brukere får individuell oppfølging og enkelt kan få bistand til å komme i jobb. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at tiltak gjennom NAV i større grad skal bidra til formell kvalifisering. Partiprogram ARBEIDSLIV HØYERE UTDANNING PRIVATSKOLER SKOLER SYSSELSETTING UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil motvirke arbeidsløsheten i næringene tilknyttet oljeindustrien gjennom målrettede tiltak, en politikk for flere oppdrag til norsk industri, og plugging av oljebrønner i Nordsjøen. Partiprogram ARBEIDSLIV ENERGI OLJE OG GASS SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke kvalifiseringsprogrammet ved å jobbe for at tiltakene i programmet forbedres og blir mer individuelt tilpasset. Partiprogram ARBEIDSLIV SYSSELSETTING UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at nyankommende flyktninger med lite eller ingen formell utdanning får et helhetlig løp fra bosetting til arbeidsliv. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sørge for at flere inkluderes i arbeidslivet gjennom en styrking av ordninger som varig tilrettelagt arbeid og lønnstilskudd. Personer med funksjonsnedsettelse må få tilstrekkelig tilbud om tilrettelegging, blant annet i form av arbeids- og utdanningsreiser, funksjonsassistenter og tolketjenester. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN LØNN OG INNTEKT SYSSELSETTING UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at ansvaret for varig tilrettelagt arbeid (VTA) er statlig, for å sikre likebehandling over hele landet. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil tilrettelegge for deltakelse i arbeidslivet slik at eldre som ønsker å jobbe skal ha mulighet å delta lenger i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre lovfestet og reell rett til heltid og frihet gjennom turnusordninger som gjør det mulig å kombinere familieliv og heltidsarbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke retten til fast stilling. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE LIKESTILLING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jevne ut lønnsforskjeller. SV vil opprette en lavlønnskommisjon som skal utrede hvordan lønningene i lavlønnsyrker kan økes. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for likelønn ved å fremme støtte til avtaler mellom partene i arbeidslivet som fremmer likestilling og initiativer som fremmer likelønn. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FAMILIE LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bruke kvotering som virkemiddel når det er nødvendig for å sikre likestilling og mangfold i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for endringer i yrkessykdomsregelverket slik at de kvinnedominerte arbeidsplassene har de samme rettighetene og den samme kompensasjonen som de mannsdominerte yrkene. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FAMILIE LIKESTILLING SYKDOMMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha hele og faste stillinger og lik lønn for likt arbeid. En sentral del av en plan for å nå målet om likelønn vil være å utvide rammene for lønnsoppgjørene i offentlig sektor – en statlig likelønnspott. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FAMILIE LIKESTILLING LØNN OG INNTEKT STATENS PERSONALPOLITIKK STATSFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil avskaffe anbudsregimet innen tiltaksapparatet i NAV til fordel for direkte avtaler. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at vannkraften, som er en fornybar ressurs, må benyttes til å skape arbeidsplasser og erstatte fossil energi. Kraftkrevende grønn industri må sikres gode langsiktige kraftkontrakter og rammevilkår. Statlig eierskap og samfunnsøkonomisk lønnsomhet må være en forutsetning for eventuelle ytterligere mellomlandsforbindelser. Nye kabelprosjekter må veies opp mot norsk industriutvikling, arbeidsplasser og muligheten for utfasing av fossil energi i Norge. Partiprogram ARBEIDSLIV ELEKTRISITET ENERGI SYSSELSETTING VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha flere barnehagelærere og andre ansatte. For å støtte opp under barns læring og danning, må barnehagen ha høy kompetanse og tilstrekkelig bemanning. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR BARN BARNEHAGER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at barnehagen skal være en attraktiv arbeidsplass. Gode lønns- og arbeidsvilkår er viktig for å rekruttere og beholde barnehagelærere, fagarbeidere og assistenter i barnehagene. SV vil lovfeste krav til tariffavtaler for barnehager som mottar offentlig støtte. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN BARNEHAGER LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en lærernorm for flere lærere og mindre klasser. Tidlig innsats og mer praktisk og variert undervisning krever økt lærertetthet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN GRUNNSKOLE
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en norm for økt lærertetthet på skolenivå med maks 15 elever pr. lærer på 1.-4.trinn og maks 20 elever pr. lærer på 5.- 10.trinn. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN GRUNNSKOLE
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil fjerne test- og målehysteriet i skolen. SV vil endre kvalitetsvurderingssystemet (NKVS) som har ført til ensrettet og teoritung undervisning. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN GRUNNSKOLE
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha tillit til lærerne.(...) SV vil i samarbeid med profesjonen utarbeide en tillitsreform i skolen, som bygger på læringsfremmende styringsprinsipper. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN GRUNNSKOLE
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha mer fysisk aktivitet. Lek og bevegelse fremmer læring, trivsel og god folkehelse. SV vil innføre minimum en time fysisk aktivitet per dag for alle, og stimulere til økt bruk av naturen og lokalsamfunnet som læringsarenaer. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ BARN FAMILIE FOLKEHELSE GRUNNSKOLE HELSEVESEN IDRETT KULTUR UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil skape et lag rundt eleven. SV vil styrke samarbeidet med andre faginstanser og legge til rette for at flere yrkesgrupper skal inn i skolen. Partiprogram ARBEIDSLIV BARN GRUNNSKOLE SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at skolen skal være en attraktiv arbeidsplass. Gode lønns- og arbeidsvilkår er viktig for å rekruttere og beholde lærere og annen nødvendige kompetanse i skolen. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR GRUNNSKOLE LØNN OG INNTEKT SYSSELSETTING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en rett til etter- og videreutdanning for lærere, uten egenandel. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR GRUNNSKOLE HØYERE UTDANNING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha flere lærere. SV vil på sikt innføre en nasjonal ressursnorm som sikrer maks 12 elever pr lærer på yrkesfag, og maks 24 elever pr lærer på studiespesialiserende. Denne normen vil vi innføre etter at ressursnormen for antall lærere i grunnskolen er gjennomført. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre elevene godt utstyr. Mange yrkesfaglige linjer har for dårlig utstyr til å kunne ha skikkelig undervisning. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre mer fleksibelt yrkesfag. Gjøre fellesfagene mer relevante for arbeidslivet elevene skal ut i. Fagbrevets stilling skal ikke svekkes ved at yrkesfag gjøres mer fleksibelt. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil i samarbeid med partene i arbeidslivet videreutvikle vekslingsmodeller, slik at eleven tidligere kommer i kontakt med arbeidslivet, yrkesrette læreplanene i fellesfagene og øke lærlingtilskuddet. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke etter- og videreutdanningstilbudet for yrkesfaglærere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR HØYERE UTDANNING UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre elevene medbestemmelse. SV vil styrke elevmedvirkningen i skolen og sikre gode rammevilkår for at elevenes tillitsvalgte gis muligheter for deltakelse og innflytelse. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil evaluere ordningen med opplæringskontor, og utvikle disse i riktig retning for å sikre en bedre oppfølging av lærlinger og lærebedrifter. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke elev- og lærlingombudet, og opprette beredskapsteam mot mobbing for å bekjempe mobbing i skolen. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ SKOLER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sette fylkeskommunene i bedre stand til å ettergå og forbedre lærebedriftenes pedagogiske forutsetninger, i samarbeid med opplæringskontorene. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ FYLKER GRUNNSKOLE UTDANNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre demokratisk styring av universitet og høyskoler. Rektor skal som hovedregel velges, ikke ansettes. Valg av ledere på lavere nivå og partssammensatte organer skal gjeninnføres. Eksterne styremedlemmer skal velges fra et langt bredere sjikt av samfunnet enn i dag og de ansatte skal ha styreflertall. Partiprogram ARBEIDSLIV HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke den nasjonale veiledningsordningen, og sikre gode nasjonale rammer som sikrer et likeverdig og godt tilbud for alle nyutdannede lærere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil avvikle ordningen med krav om karakteren 4 i matematikk for opptak til lærerutdanningen, til fordel for smartere krav som for eksempel snittkarakter. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha flere faste stillinger på universitet og høyskoler. Bruken av midlertidige stillinger i akademia bør reduseres. Dette gjelder spesielt bruken av timelærerstillinger, midlertidige universitetslektorstillinger og andre midlertidige undervisningsstillinger for å dekke permanente undervisningsbehov. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR HØGSKOLER HØYERE UTDANNING UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke arbeidsplassen som forsknings-, utviklings- og innovasjonsarena. Det gir økt relevans, økt nytte og trekker flere med. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ FORSKNING NÆRINGSUTVIKLING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en etter- og videreutdanningsreform der arbeidstakerne får rettigheter til betalt permisjon for etter- og videreutdanning. Partiprogram ARBEIDSLIV HØYERE UTDANNING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utvide ordningen med Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) og Basiskompetanse i frivilligheten (BKF), opplæring på arbeidsplassen og i frivilligheten i grunnleggende ferdigheter for voksne, slik som lesing, skriving, regning, digitale og muntlige ferdigheter. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at arbeid mot seksuell trakassering skal tas inn i HMS-bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og prioriteres høyt i HMS-arbeid ellers. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ LIKESTILLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at mennesker med utviklingshemming sikres frihet, selvbestemmelse og deltakelse i samfunn og arbeidsliv, ikke minst gjennom å stoppe forsøk på å bygge nye, store spesialinstitusjoner. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN LIKESTILLING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for at flere med funksjonsnedsettelser kommer i arbeid og beholder arbeidstilknytningen sin gjennom riktig tilrettelegging, blant annet gjennom arbeidsmarkedsbedrifter, styrking av VTA-plasser og retten til reserverte avtaler i det offentlige. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE LIKESTILLING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for tiltak mot diskriminering og ulike former for sosial ekskludering av personer med funksjonsnedsettelser i skole, arbeid og i samfunnet ellers. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE LIKESTILLING RETTSVESEN SKOLER SYSSELSETTING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil rekruttere flere samisktalende lærere og førskolelærere, samt sikre etterutdanning og faglig utvikling. Ordningen for ettergivelse av studielån for fullførte studieløp bør også gjelde samisktalende helsepersonell. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEPERSONELL HELSEVESEN KULTUR LOKALFORVALTNING SAMER SKOLER SPRÅK STUDIEFINANSIERING SYSSELSETTING UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at skillet mellom stat og kirke fullføres. Gode arbeidsforhold, lønns- og pensjonsvilkår for de ansatte i Den norske kirke, som tidligere har hatt staten som arbeidsgiver, må sikres i denne prosessen. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR DEN NORSKE KIRKE LØNN OG INNTEKT TROSSAMFUNN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke ytringsfriheten for ansatte og varslere. Alle skal oppfordres og ha trygghet for å varsle. Vi vil ha en egen varslerlov og eget varslerombud for å gi alle rett og trygghet til å si fra om kritikkverdige, uetiske og ulovlige forhold. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en franchiselov. Loven må gjøre kjeden endelig ansvarlig for at arbeidsmiljøloven følges. Dagens franchisemodell utfordrer grunnleggende verdier i den norske modellen, og truer anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre lønnsomme bedrifter mot spekulasjon. SV vil gå inn for etablering av lønnstakerfond slik at ansatte kan kjøpe bedriften de jobber i. Partiprogram AKSJER ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil støtte opp om samvirkebedrifter og selskaper med demokratiske eierskapsformer. Vi vil ha støttetiltak i en oppstartfase for slike bedrifter. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke de ansattes representasjon i bedriftsstyrene. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre lønnstakerfond for å sikre de ansatte en eierandel i større aksjeselskap. Partiprogram AKSJER ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke medbestemmelsen i offentlig sektor. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at tillitsvalgte i bedriften skal inkluderes i ansettelsesprosesser. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre midlertidig arbeidstillatelse for asylsøkere. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil åpne for at asylsøkere, så raskt søknaden er registrert, skal kunne søke om arbeidstillatelse og få innvilget det, også før asylintervju. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil åpne for selvbosetting utenfor pressområder. En avtalt selvbosetting med en kommune kan sørge for at bosetting går raskere enn en fordeling fra staten. Det bør også være et mål at bosetting skjer i den kommunen hvor mottaket ligger eller i områder hvor det er mulig å få jobb. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE KOMMUNER LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at staten skal bidra med midler til områdeløft for å bedre integrering og levekår i byer og tettsteder med særlige utfordringer. Hovedmålet for slike satsinger bør ikke være integrering alene, men også bærekraftig byutvikling, synlig miljøopprusting, bedre livskvalitet og bedre levekår. Gratis halvdagsplass i barnehage for 3-5-åringer bør være en del av slike satsinger. Partiprogram ARBEIDSLIV BARNEHAGER INNVANDRERE KOMMUNER LOKALFORVALTNING SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre mentorordninger og målrettede ordninger som gir innvandrere og asylsøkere hjelp til jobbsøking. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre flere praksisplasser og god oppfølging. Bedriftene skal ikke kunne ha flere praktikanter etter hverandre i samme stilling over lengre tid. Det bør også satses på arbeidstreningstiltak rettet spesifikt mot minoritetskvinner slik som «Jobbsjansen». Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at ordningen med å kalle inn minst en kvalifisert søker med minoritetsbakgrunn til intervju utvides til å gjelde private mellomstore og store bedrifter. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bruke kvotering som virkemiddel når det er nødvendig for å sikre like muligheter i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV FAMILIE INNVANDRERE LIKESTILLING LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at alle offentlige etater og private bedrifter av en viss størrelse må utarbeide en tiltaksplan for rekruttering av minoriteter. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LIKESTILLING NÆRINGSLIV SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjøre opplæringen i norsk og samfunnskunnskap fleksibel slik at det blir mulig å gjennomføre opplæringen i sammenheng med arbeid eller utdanning, og at tilskuddet til opplæringen økes. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SKOLER SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at regelverket for godkjennelse av utdannelser gjøres enklere. Vi vil at utdanning fra andre land lettere kan godkjennes i Norge, og vil innføre kvalifikasjonspass for flyktninger før godkjennelse. Partiprogram ARBEIDSLIV HØGSKOLER HØYERE UTDANNING INNVANDRERE SKOLER SYSSELSETTING UNIVERSITETER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil lage en startpakke for arbeidsinnvandrere. Arbeidsinnvandrere skal få en startpakke med informasjon om rettigheter og plikter på språk de forstår, og tilbud om norskundervisning. Fagbevegelsen inviteres til å delta i dette. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE KULTUR SKOLER SPRÅK SYSSELSETTING UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke Arbeidstilsynets oppfølging av arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Øke bøtene for bedrifter som blir tatt for arbeidslivskriminalitet, slik at man viser at samfunnet tar det på alvor og at det ikke skal lønne seg å begå kriminalitet ved å utnytte andre mennesker. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil å sikre at verneombud og tillitsvalgte gis økt kompetanse for bedre å være i stand til å avdekke forekomster av diskriminering, og for å gi god veiledning og oppfølging av de som opplever diskriminering. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ INNVANDRERE LIKESTILLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil forenkle dagpengeregelverket slik at gjennomsnittsberegning av tidligere arbeidstid fører til at det lønner seg å jobbe. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at økonomisk sosialhjelp må være på et nivå man kan leve av. Derfor bør statlige satser opp til det som behøves for et normalt livsopphold, for eksempel ved bruk av SIFOs standardbudsjett. Barnetrygden må holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at overgangsstønaden for enslige foreldre opprettholdes, styrkes og at mottakere av stønaden sikres tilgang til utdanning eller annen arbeidsrettet aktivitet. Partiprogram ARBEIDSLIV BARN FAMILIE SOSIALE TJENESTER TRYGDER UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at mottakere av arbeidsavklaringspenger får vurdering og tiltak raskere enn i dag, for å unngå lengre perioder med arbeidsløshet eller manglende deltakelse i utdanning eller andre arbeidsrettede tiltak. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at satsen for unge som deltar i kvalifiseringsprogrammet, som i dag er lavere enn for voksne mottakere, heves til tilsvarende nivå som andre mottakere, og at barnetillegget på arbeidsavklaringspenger økes for å gi trygghet og mer nærhet til arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for mangfold og kvalitet i arbeidsmarkedstiltakene, ved å stoppe den pågående kommersialiseringen som gir monopoltilstander. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bidra til arbeid til alle gjennom å holde varig tilrettelagt arbeid (VTA-ordningen) statlig, og utvide antall plasser betydelig. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at ordningen med pleiepenger gjennomgår endringer som sørger for raskere avklaring for familiene, mindre utrygghet og mer forutsigbarhet. Samtidig vil vi se på ordningen med omsorgslønn for å få til forbedringer. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR FAMILIE LØNN OG INNTEKT SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre far eller medmor rett til to ukers lønnet permisjon ved fødsel utenom fedrekvote. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE HELSEVESEN LIKESTILLING SVANGERSKAP TRYGDER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil rekruttere flere menn og personer med minoritetsbakgrunn til barnevernet. Kvotering må vurderes. Partiprogram ARBEIDSLIV BARN BARNEVERN LIKESTILLING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en ungdomsgaranti med rett til arbeid, utdanning eller arbeidsrettet aktivitet i 90 dager for unge under 25 år. Gode og individuelt vurderte og tilpassede opplegg for hver enkelt, tilgang til nødvendige tiltak og helsehjelp, avgjør manges mulighet til å komme i arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SKOLER SYSSELSETTING UTDANNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre en tillitsreform for mer kvalitet og mindre byråkrati i sykehusene. De ansatte må ha tid og handlingsrom til å bruke sin kompetanse. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN SYKEHUS
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil trygge arbeidsforholdene og verne om kollektive arbeidsbetingelser i helsevesenet. Nok ansatte på jobb i hele, trygge og faste stillinger er viktig for å få best mulig helsetjenester og for å sikre framtidig rekruttering. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR HELSEINSTITUSJONER HELSEVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at flere skal kunne jobbe. Vi må intensivere arbeidet med å gi flere med psykiske lidelser den støtten de trenger for å komme seg ut i arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV FOLKEHELSE HELSEVESEN SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi kunstnere gode arbeidsvilkår og rettigheter. Det er uakseptabelt at inntekten til kunstnere faller og at gratisarbeid er blitt vanlig. Det offentlige skal sikre gode levekår for kunstnere. SV vil styrke kunstnerstipendene, øke antallet arbeidsstipender og regulere de opp til 50 % av en gjennomsnittlig heltidsinntekt. SV vil utrede gode pensjonsløsninger og rettigheter i NAV for kunstnere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR KULTUR KUNST LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi kunstnere roen som trengs. Flere kunstnergrupper skal kunne levere forenklede næringsoppgaver, MVA-rapporteringen for kunstnere skal forenkles, og nye bestemmelser skal sikre rett til rimelig vederlag og beskyttelse mot urimelige avtaler om åndsverk. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR FINANSER KULTUR KUNST LØNN OG INNTEKT SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre minstefradrag for selvstendig næringsdrivende kunstnere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR FINANSER KULTUR KUNST LØNN OG INNTEKT SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi kunstnere rimelige vilkår. SV vil kjempe for et rimelighetsprinsipp i avtaler om vederlag til de som skaper kunsten. Et rimelig vederlag kan ikke være «til evig tid» eller «uavhengig av distribusjonsplattform». SV sier nei til avtaler som fører til overdragelse av rettigheter til evig tid. Kunstneren skal ha mulighet til å kontrollere sitt kunstneriske virke selv, og må ha retten til rimelig betaling for sine verk og bruken av dem. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR KULTUR KUNST
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre kunstnerinntekter i den digitale overgangen. Norske musikere, komponister og tekstforfattere skal sikres rimelige vederlag og inntekter i overgangen fra FM til DAB. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KULTUR KUNST SAMFERDSEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ta skatten hjem. Der inntekten fra kunst og kulturproduksjon blir generert, skal den beskattes – uavhengig av plattform. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FINANSER KULTUR KUNST SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bidra til nyskaping [av kunst]. Distribusjonsaktører skal forpliktes til å reinvestere en andel av sin omsetning til nyproduksjon. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR KULTUR KUNST
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil foreslå en teknologinøytral åndsverklov. En slik lov vil være et viktig verktøy både for å sikre brukerne god og lovlig tilgang til kulturuttrykk, og for å sikre rimelige vederlag for kunstnerne. SV vil innføre en særlig bestemmelse i åndsverkloven om ufravikelig rett til rimelig vederlag, og at urimelige avtaler kan tilsidesettes. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR KULTUR KUNST RETTSVESEN
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi kulturnæringene rammene som trengs. SV vil iverksette og styrke tiltak som gjør kulturnæringer og kulturbaserte næringer innen musikk, film, litteratur, kunst og andre kulturuttrykk mer kompetente og konkurransedyktige, både nasjonalt og internasjonalt. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR KULTUR KUNST
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil skaffe lokaler. SV vil forplikte kommunene til å sikre at kunstnere, kulturnæringen og frivilligheten har rimelige lokaler til rådighet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR KOMMUNER KULTUR KUNST LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke støtten til scenekunstinstitusjonene og den frie scenekunsten, blant annet for å kompensere for lønns- og prisvekst. Partiprogram ARBEIDSLIV KULTUR KUNST LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre arbeidsbetingelsene for Det samiske nasjonalteatret Beaivvas blant annet ved å reise et nytt teaterbygg. Partiprogram ARBEIDSLIV KULTUR KUNST LOKALFORVALTNING LØNN OG INNTEKT SAMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil videreføre og styrke støtten til Skuespiller- og dansealliansen som sikrer frilansere inntekt og sosiale rettigheter. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR KULTUR KUNST LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi tilgang til levende musikk av høy kvalitet i alle regioner. SV ønsker å styrke ensemblestøtteordningen, gi reell lønns- og priskompensasjon for alle landets symfoniorkester og beholde Forvarets 5 profesjonelle musikkorps. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR KULTUR
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre det frivillige musikklivets rammer ved å styrke MVA-kompensasjonsordningen og Frifond. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FINANSER KULTUR MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi frivilligheten forutsigbare rammer. SV har et mål om en helhetlig frivillighetspolitikk med én overordnet, forpliktende avtale mellom regjeringen, kommunesektoren og frivillig sektor. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ KOMMUNER KULTUR LOKALFORVALTNING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil tilbakeføre torsketrålkonsesjonene (plikt-ordningen) til kystsamfunnene, og bruke deler av dette til å øke rekrutteringen til fiskeriene. Partiprogram ARBEIDSLIV FANGST FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at norske sjøfolk må sikres konkurransevilkår gjennom en god refusjonsordning. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FANGST FINANSER FISKEOMSETNING FISKERIER HAVBRUK PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprettholde viktige velferdsordninger [for jordbrukere ] som tilskudd til ferie og fritid, og tidligpensjon. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR JORDBRUK LANDBRUK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utbedre infrastruktur på flere områder for å satse på bærekraftig helårs arbeidsplasser knyttet til reiseliv. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV REISELIVSNÆRING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil etablere flere kompetansearbeidsplasser i distriktene knyttet til natur og kultur. Partiprogram ARBEIDSLIV DISTRIKTSPOLITIKK KULTUR NATURVERN SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke sikkerheten i reiselivet ved å stille sertifiseringskrav til naturguiding. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV REISELIVSNÆRING SYSSELSETTING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil støtte og foreslå forenklinger som gjør at mengden rapportering for private virksomheter reduseres. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil støtte selvfinansierende tiltak som gjør at freelancere og selvstendig næringsdrivende sikres dagpenger som andre arbeidstakere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil opprettholde og styrke regionale og lokale tilskuddsordninger, og fastholde den differensierte arbeidsgiveravgiften. Partiprogram ARBEIDSLIV AVGIFTER FINANSER NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre god og nødvending regulering av formidlingstjenester slik at bedriftene betaler skatt der tjenestene utføres og de ansatte sikrer sikres gode lønns- og arbeidsvilkår. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FINANSER LØNN OG INNTEKT NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha en full gjennomgang av rettigheter og lovverk tilknyttet freelancere for å sikre et trygt og anstendig arbeidsliv. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at fri rettshjelp tilbys på flere rettsområder, heriblant statsborgerskapssaker, utvisningssaker, sosial dumping, mobbing, varsling, arbeidsrett, gjeldsrett, husleierett, straffegjennomføringsrett og på velferdsfeltet i tilknytning til NAV. Partiprogram ARBEIDSLIV BOLIGSAKER FORBRUKERSAKER RETTSVESEN SKOLER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil utjevne forskjeller og sikre alle en lønn å leve av. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge prioriterer utviklingssamarbeid som har som målsetting å styrke arbeideres faglige rettigheter. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil endre evalueringssystemene for norsk bistand. Vi vil bort fra et snevert måle- og telleregime og over til effektanalyser av bistanden som tar inn over seg bistandens sammensatte mål. Innrette evalueringssystemet på en måte som skaper tillit og fremmer selvstendighet og kreativitet innad i institusjonene. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre et krav om at norske selskaper legger ILOs kjernekonvensjoner og agendaen om anstendig arbeidsliv til grunn og følger dette opp i praksis. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge tar et politisk initiativ for å styrke ILOs arbeid for å fremme og iverksette internasjonale arbeidsstandarder og grunnleggende arbeidstakerrettigheter i tråd med ILOs kjernekonvensjoner. Norske bidrag til dette arbeidet må økes. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR INTERNASJONALT SAMARBEID UTENRIKSSAKER
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre arbeidsplassene gjennom trygg økonomisk styring og gode vilkår for bedriftene. Partiprogram ARBEIDSLIV FINANSER NÆRINGSLIV SYSSELSETTING
2017-2021 Høyre Høyre vil reformere velferdssystemet for å sikre den grunnleggende tryggheten og gi flere en sjanse i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for omstillingen til et grønnere samfunn med nye, bærekraftige jobber gjennom å stille miljøkrav og ved å bruke skatte- og avgiftssystemet. Partiprogram ARBEIDSLIV AVGIFTER MILJØVERN SKATTER
2017-2021 Høyre Høyre vil utarbeide en samlet nasjonal strategi for oppbygging av strukturer og innsats i nordområdene. Formålet er å skape nasjonal vekst, utvikling og arbeidsplasser i nord. Partiprogram ARBEIDSLIV DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNER LOKALFORVALTNING POLAROMRÅDER SYSSELSETTING
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for at høykvalifisert arbeidskraft, også fra land utenfor EØS-området, kan ansettes i Norge. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE SYSSELSETTING
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for at flere kan bli medeiere i egen bedrift blant annet ved å endre reglene for opsjonsbeskatning. Partiprogram AKSJER ARBEIDSLIV SKATTER
2017-2021 Høyre Høyre vil tilpasse åpningstidene i handelsnæringen bedre til tiden når forbrukerne ønsker å handle. Partiprogram ARBEIDSLIV HANDEL NÆRINGSLIV VAREHANDEL
2017-2021 Høyre Høyre vil la flere elever i yrkesfagene få videregående opplæring med mye praksis og lite teori gjennom å opprette flere tilbud innenfor praksisbrevordningen. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil starte forsøk i utvalgte bransjer med et lærlingfond etter modell fra Danmark, for å få flere lærlingplasser. Staten og kommunene må gå foran og øke inntaket av lærlinger. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV STATENS PERSONALPOLITIKK VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil jobbe for at fylkeskommunene og partene i arbeidslivet skal legge til rette for flere lærlingplasser i regionen, og for at de skal få større innflytelse til å påvirke yrkesopplæringen i tråd med behovene i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil at elever i den videregående skolen med dårlig motivasjon og læringsmestring kan tilbys utplassering i yrkeslivet eller alternativ opplæring i kortere perioder. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil gjennomgå den yrkesfaglige opplæringen og blant annet vurdere tiltak for flere lærlingplasser, opptakskrav for å ta påbygning og flere alternative opplæringsløp à la praksisbrevordningen. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke program for opplæring i arbeidslivet gjennom Kompetansepluss-ordningen. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke videreutdannelsesprogrammer rettet mot bransjer i en omstillingsfase. Partiprogram ARBEIDSLIV
2017-2021 Høyre Høyre vil bygge ut og gjennomføre en nasjonal strategi for kompetanseløft i arbeidslivet i samarbeid med partene. Partiprogram ARBEIDSLIV
2017-2021 Høyre Høyre vil beholde fast ansettelse som hovedregel i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Høyre Høyre vil fortsatt arbeide for å redusere bruken av midlertidige stillinger i offentlig sektor. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for flere hele stillinger, alternative turnusordninger og for at flere velger å jobbe heltid. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Høyre Høyre vil at gradering skal være hovedregelen ved mottak av helserelaterte ytelser og ved sykemelding, og sikre at de som kan og vil jobbe, får mulighet til å bruke restarbeidsevnen sin. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil tilby flere varig tilrettelagte arbeidsplasser, spesielt i ordinært arbeidsliv (VTO), og sørge for at de varige tilrettelagte arbeidsplassene (VTA) i større grad tilbys utviklingshemmede. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil støtte opp under flere treparts-bransjeprogrammer i områder som har problemer med dårlige arbeidsvilkår. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke arbeidet mot høyt sykefravær og kritisk gjennomgå innretningen på dagens IAavtale (inkluderende arbeidsliv) sammen med avtalepartene før avtalen eventuelt fornyes. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil gi arbeidssøkere med psykiske helseutfordringer samordnet oppfølging fra NAV og helsetjenesten parallelt. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke arbeidsgiverens rolle i å forhindre langtidssykefravær ved å vurdere å forlenge arbeidsgiverperioden uten at den totale kostnaden for arbeidsgiveren øker. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil at skatte- og velferdsordningene skal bygge opp under arbeidslinjen. Partiprogram ARBEIDSLIV SKATTER SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil øke bruken av lønnstilskudd for å hjelpe flere inn i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil inkludere flere med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet gjennom blant annet bedre tilrettelegging og mer bruk av personlige tilretteleggingsavtaler. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Høyre Høyre vil beholde fagforeningsfradraget på dagens nivå for å sikre en høy organisasjonsgrad. Partiprogram ARBEIDSLIV SKATTER
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre at kampen mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping blir prioritert av berørte etater, satse på de samlokaliserte sentrene som en spydspiss i kampen mot arbeidslivskriminalitet og sikre bedre informasjonsdeling. Partiprogram ARBEIDSLIV RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil øke bevisstheten hos offentlige innkjøpere i stat og kommune om deres ansvar for å bidra til et seriøst arbeidsliv gjennom sine anskaffelser. Partiprogram ARBEIDSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke det internasjonale samarbeidet mot grenseoverskridende arbeidslivskriminalitet. Partiprogram ARBEIDSLIV INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Høyre Høyre vil gjøre lønnsinndrivelse til en del av ordningen med fri rettshjelp for å styrke kampen mot useriøse aktører. Partiprogram ARBEIDSLIV RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke programmer for kompetanseheving i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil ha en moderne arbeidsmiljølovgivning som sikrer trygghet for den enkelte og nødvendig fleksibilitet i organiseringen av det daglige arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Høyre Høyre vil sette ned et utvalg som vurderer sykelønnsordningen. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil gjennomføre en harmonisering og forenkling av trygdesystemet, herunder å utrede muligheten for en sammenslåing av dagpenger og arbeidsavklaringspenger (AAP) for å sikre fleksibilitet og hindre negative incentiveffekter i trygdesystemet. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil senke tersklene for sosialhjelpsmottageres adgang til statlige arbeidsmarkedstiltak, for å sikre at brukere får den hjelpen de skal ha. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for at flere eldre med god arbeidsevne kan stå lenger i arbeid dersom de ønsker det. Partiprogram ARBEIDSLIV OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for bedre kompetanse- og karriereutvikling for arbeidstagere gjennom hele yrkesløpet, og spesielt se på muligheter for økt kompetansebygging for seniorer. Partiprogram ARBEIDSLIV OMSORGSTJENESTER UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil gjennomgå særaldersgrensene og andre lovbestemte aldersgrenser i offentlig sektor i samarbeid med partene i arbeidslivet, med det som mål at flere som har god arbeidsevne, får mulighet til å stå lenger i jobb. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Høyre Høyre vil fullføre gjennomføringen av pensjonsreformen i offentlig og privat sektor. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2017-2021 Høyre Høyre vil forebygge og begrense tidlig avgang fra arbeidslivet via helserelaterte trygdeytelser. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Høyre Høyre vil gjennomgå særordninger for å gjøre seniorarbeidstagere mer attraktive i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil følge opp strategien for et aldersvennlig samfunn for å stimulere til aktivitet og arbeid for eldre. Partiprogram ARBEIDSLIV KULTUR OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Høyre Høyre vil vurdere å heve den øvre aldersgrensen for domsmenn og meddommere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR DOMSTOLER RETTSVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil vurdere å øke den øvre aldersgrensen i arbeidslivet, gjennomføre en kritisk vurdering av lovverket og arbeide mot holdninger i samfunnet som gir grunnlag for usaklig aldersdiskriminering. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Høyre Høyre vil innføre «jobberesept» for å aktivisere pasienter og bruke det som en del av behandlingstilbudet. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEVESEN
2017-2021 Høyre Høyre vil stille krav til og legge til rette for aktivitet i hele integreringsløpet. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2017-2021 Høyre Høyre vil at kommunen, det lokale næringsliv og NAV skal samarbeide med mottakene slik at asylsøkere kan komme raskere ut i arbeid, for eksempel gjennom ulike arbeidsrettede tiltak i samarbeid med lokale arbeidsgivere. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE KOMMUNER NÆRINGSLIV
2017-2021 Høyre Høyre vil utvikle ordninger hvor introduksjonsstønaden kan følge den enkelte og overføres til en arbeidsgiver som et lønnstilskudd i forbindelse med arbeidspraksis. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke muligheten for at innvandrere kan få bruke sin kompetanse, både gjennom godkjenningsordninger og supplerende opplæringstilbud for dem som har utdannelse fra hjemlandet. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE UTDANNING
2017-2021 Høyre Høyre vil etablere servicesentre for utenlandske arbeidstagere i flere storbyer. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2017-2021 Høyre Høyre vil at bedrifter og arbeidstagere skal kunne forholde seg til færre rapporteringspunkter, og at informasjon og rapporteringer skal skje mest mulig digitalt. Partiprogram ARBEIDSLIV KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STATSFORVALTNING
2017-2021 Høyre Høyre vil følge opp den nye arbeidsgiverstrategien i staten og tydeliggjøre lederansvaret og handlingsrommet ledere har for å utvikle og effektivisere virksomheten. Partiprogram ARBEIDSLIV STATENS PERSONALPOLITIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil opprettholde en differensiert arbeidsgiveravgift. Partiprogram ARBEIDSLIV AVGIFTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre en stabil og forutsigbar økonomisk politikk, som legger til rette for vekst og verdiskaping, sysselsetting og god sosial og geografisk fordeling. Partiprogram ARBEIDSLIV SYSSELSETTING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil videreutvikle bo- og arbeidsmarkedsregioner over hele landet og stimulere nærings- og kompetanseklynger som en strategi for regional balanse. Partiprogram ARBEIDSLIV BOLIGSAKER DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNER LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil stanse veksten i statlige arbeidsplasser og legge særlig vekt på at statlige kompetansearbeidsplasser blir desentralisert. Partiprogram ARBEIDSLIV DISTRIKTSPOLITIKK LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil redusere antall ansatte i statsforvaltningen og utrede hvordan man kan bidra til omstilling, reduksjon i antall direktorater og legge grunnlaget for en vellykket utflytting av statlige arbeidsplasser. Partiprogram ARBEIDSLIV DISTRIKTSPOLITIKK LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP SYSSELSETTING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil stanse veksten i statsbyråkratiet og lede ressurser og myndighet til de delene av offentlig sektor som yter tjenester til befolkningen. Partiprogram ARBEIDSLIV SYSSELSETTING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil redusere antallet direktorater og statlige tilsyn. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP SYSSELSETTING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke arbeidet med forenkling og avbyråkratisering. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ STATENS PERSONALPOLITIKK STATSFORVALTNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil redusere byråkratiet særlig for små bedrifter. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke fiskenæringa ved å sikre en variert, lønnsom og framtidsrettet fiskeflåte som gir grunnlag for rekruttering og fornying av flåten, nært knyttet til øvrig virksomhet langs kysten. Partiprogram ARBEIDSLIV FANGST FISKERIER SYSSELSETTING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil videreutvikle den norske arbeidslivsmodellen mellom myndighetene og arbeidslivets parter. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Senterpartiet Sp vil verne om frontfagsmodellen som basis for lønnsforhandlingene. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at norsk arbeidslivslovgivning, norske tariffavtaler og ILO-konvensjoner implementert av Norge skal ha forrang foran EU-retten. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR EU/EØS LØNN OG INNTEKT UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil reversere endringene i arbeidsmiljøloven som er gjennomført i perioden 2013–2017. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR KOMMUNER LOKALFORVALTNING LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at spørsmål om helse, miljø og sikkerhet (HMS) knyttet til aktiviteten på norsk sokkel skal ligge under nasjonal kontroll og styring. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at sikkerhetsklausulen i EØS-avtalen (art. 112) tas i bruk dersom fri flyt av arbeidskraft i EØS truer det norske arbeidsmarkedet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR EU/EØS UTENRIKSSAKER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil arbeide for et godt regulert arbeidsliv uten sosial dumping og tilføre Arbeidstilsynet, NAV, Politiet, Skatteetaten, UDI og Petroleumstilsynet ressurser til å følge opp kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Senterpartiet Sp vil innskrenke muligheten for bruk av bemanningsbyråer, ansattkontrakter uten lønn mellom oppdrag og midlertidige ansettelser. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at begrepet fast ansatt og begrepet midlertidig ansatt må defineres i arbeidsmiljøloven, slik at ansatte får forutsigbarhet for arbeidstid, lønn og stillingsvern. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil gå mot lovfestet minstelønn, men bruke ordningen med allmenngjøring av tariffavtaler på flere fagområder. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke varslervernet i det norske arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil over tid fase ut særaldersgrenser i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at sykelønnsordningen blir videreført på dagens nivå og forbedres for selvstendig næringsdrivende. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at IA-avtalen intensiveres med større vektlegging av helsefremmende tiltak på arbeidsplassen. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FOLKEHELSE HELSEVESEN LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil utrede muligheten for at personer med alvorlige diagnoser som er under aktiv behandling, får nødvendig fleksibilitet når det gjelder sykemeldingens lengde og gradering, bedre mulighet for arbeidsnærvær og økonomisk sikkerhet i behandlingsperioden ut over ett år. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FOLKEHELSE HELSEVESEN
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at det blir innført aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år kombinert med en aktivitetsrett for mottakeren. Kommunene må få statstilskudd til å organisere denne aktiviteten. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BOLIGSAKER FINANSER FOLKEHELSE HELSEVESEN KOMMUNER LOKALFORVALTNING STATSBUDSJETTET
2017-2021 Senterpartiet Sp vil som hovedregel fjerne muligheten til å bli varig uføretrygdet for dem som er under 30 år. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SOSIALE TJENESTER TRYGDER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil utvide omfanget av ordningene med varige og midlertidige lønnstilskudd til arbeidsgiver. Partiprogram ARBEIDSLIV LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke bostøtteordningen for barnefamilier, blant annet ved å vurdere inntektsgrensene. Partiprogram ARBEIDSLIV BARN BOLIGSAKER FAMILIE LOKALFORVALTNING LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sørge for mer tilrettelagt arbeid og gi dem som har nedsatt funksjonsevne mulighet til varig oppfølging i ordinært arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE HELSEVESEN SYSSELSETTING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke omsorgslønnsordningen. Partiprogram ARBEIDSLIV LØNN OG INNTEKT
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at alle som jobber i skolen skal ha formell kompetanse, og at antallet ufaglærte skal ned. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at skoleledelse og klasseledelse skal vektlegges i grunnutdanning og i etter- og videreutdanning. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil stille krav til kompetanse for lærere som skal undervise i praktisk-estetiske fag som kunst- og håndverk, musikk, mat og helse og kroppsøving. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at alle lærerstudenter må ha ett praktisk-estetisk fag som en del av grunnskolelærerutdanningen. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at det tilbys etterutdanningskurs for lærere med kontaktlærerfunksjon. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at etterutdanning bør gi uttelling i studiepoeng på samme måte som videreutdanning. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil prioritere etter- og videreutdanning av lærere. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SKOLER UTDANNING VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil reversere kravet om at alle lærerstudenter må ha 4 i matematikk ved opptak til lærerutdanningen. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR HØGSKOLER HØYERE UTDANNING SKOLER UNIVERSITETER UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at det i offentlige anbud blir lagt inn krav om at leverandører og underleverandører har lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende hovedregler i arbeidslivet, lærlingplasser og at de er registrert i norske skatte- og avgiftsregister. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR AVGIFTER FINANSER LØNN OG INNTEKT SKATTER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at evne til å undervise vektlegges ved ansettelser. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR SKOLER SYSSELSETTING UTDANNING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre at ansatte i private barnehager har lønns- og arbeidsvilkår tilsvarende ansatte i offentlige barnehager. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN BARNEHAGER FAMILIE FINANSER LØNN OG INNTEKT PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge til rette for en heltidskultur i arbeidslivet. Alle de som ønsker det, bør hvis mulig få tilbud om heltidsstilling. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge til rette for arbeidstidsreformer for kvinner og menn som gir rom for omsorgsarbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE LIKESTILLING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil etablere enklere overgangsordninger for innvandrere med høyere utdanning, slik at de raskt kan komme inn i yrker de er utdannet for. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE LOKALFORVALTNING SYSSELSETTING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre tilstrekkelig bemanning og rekruttering ved jordskifterettene. Partiprogram ARBEIDSLIV DOMSTOLER POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET RETTSVESEN SYSSELSETTING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke frivilligsentralene. Partiprogram ARBEIDSLIV SYSSELSETTING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil legge til rette for filmmiljøer og -produksjoner utenfor hovedstaden og styrke filmstøtteordningen som legger til rette for dette. Partiprogram ARBEIDSLIV KULTUR KUNST SYSSELSETTING
2017-2021 Senterpartiet Sp vil regulere kunstnerstipendiene i tråd med pris- og lønnsstigningen. Partiprogram ARBEIDSLIV BIBLIOTEK OG LITTERATUR FINANSER KULTUR LØNN OG INNTEKT PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Senterpartiet Sp vil fortsette arbeidet med å forenkle og avbyråkratisere tilskuddsordningene for frivillig sektor. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR KUNST
2017-2021 Senterpartiet Sp vil sikre at vår utforming av distrikts- og regionalpolitikk, skatte- og avgiftspolitikk, helsepolitikk og alkoholpolitikk, sysselsettingspolitikk, likestillingspolitikk, landbruks- og fiskeripolitikk, samt vår eiendomspolitikk, ikke skal kunne utfordres av internasjonale handelsregler. Partiprogram ARBEIDSLIV AVGIFTER BOLIGSAKER DISTRIKTSPOLITIKK FANGST FINANSER FISKERIER FOLKEHELSE HELSEVESEN INTERNASJONALT SAMARBEID JORDBRUK LANDBRUK LOKALFORVALTNING NÆRINGSLIV ØKONOMISK SAMARBEID RUSMIDLER SKATTER SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre sanksjoner for arbeidsgivere som møter varslere av alvorlige kritikkverdige forhold med represalier. Partiprogram ARBEIDSLIV RETTSVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil regulere delingsøkonomien med mål om å øke deling av varer og tjenester, samtidig som kunders og ansattes rettigheter og hensynet til statens inntekter ivaretas. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV SKATTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utrede de langsiktige konsekvensene av økende automatisering av vare- og tjenesteproduksjon, med vekt på tiltak som motvirker økt økonomisk ulikhet. Partiprogram ARBEIDSLIV KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil satse målrettet på omstilling av kompetanse og teknologi i olje- og gassindustrien og leverandørindustrien. Partiprogram ARBEIDSLIV OLJE OG GASS UTDANNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil verne om ordningen med redusert arbeidsgiveravgift i distriktskommuner og utvide ordningen innenfor rammene av EØS-avtalen. Partiprogram ARBEIDSLIV AVGIFTER DISTRIKTSPOLITIKK EU/EØS
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil støtte arbeidsgivere som iverksetter tiltak for kompetanseheving i grønne fag og omskolering fra petroleumsfag. Partiprogram ARBEIDSLIV MILJØVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stimulere til økt bruk av teknologi, kontorhotell og hjemmekontor for å øke fleksibilitet og motvirke sentralisering av arbeidsplasser og bosetting. Partiprogram ARBEIDSLIV DISTRIKTSPOLITIKK KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stimulere til miljøvennlige arbeidsreiser gjennom gunstige skatteregler for ansatte og bedrifter. Partiprogram ARBEIDSLIV MILJØVERN SKATTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fjerne arbeidsgiveravgiften på lærlinger og øke lærlingtilskuddet i statsbudsjettet. Partiprogram ARBEIDSLIV AVGIFTER STATSBUDSJETTET VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stille strengere krav i offentlige anbud om bruk av lærlinger og fagarbeidere, samt fjerne arbeidsgiveravgiften på lærlinger. Partiprogram ARBEIDSLIV STATSFORVALTNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre det enklere for ansatte i profesjonsutdanninger å kombinere stillingen med arbeid i relevant bransje. Partiprogram ARBEIDSLIV
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre det lettere å beholde dagpenger/NAV-stønad under videreutdanning og tillate all deltakelse på kurs. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil skape et arbeidsliv med en sunn balanse mellom arbeid og fritid, der vi deler mer på arbeidet ved å redusere arbeidstiden. Partiprogram ARBEIDSLIV
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil legge til rette for at de som ikke deltar i lønnet arbeid likevel kan bidra til fellesskapet gjennom frivillig innsats dersom de ønsker det. Partiprogram ARBEIDSLIV KULTUR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil verne om grunnleggende rettigheter i arbeidslivet, som fast ansettelse og innflytelse over eget arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil bekjempe arbeidsledighet gjennom en rask og målrettet omstilling fra et oljeavhengig til et bærekraftig samfunn. Partiprogram ARBEIDSLIV MILJØVERN OLJE OG GASS
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil at vi fortsatt skal ha aktive arbeidslivsorganisasjoner, en sterk arbeidsmiljølov og et godt samarbeid mellom partene i arbeidslivet og staten. Partiprogram ARBEIDSLIV
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil videreføre prinsippet om allmenngjøring av tariffavtaler. Partiprogram ARBEIDSLIV
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gradvis redusere arbeidstiden fra 37 til 30 timer per uke, hvor redusert arbeidstid i hovedsak erstatter reallønnsøkning. Partiprogram ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil legge til rette for økt medeierskap på arbeidsplassen. Partiprogram ARBEIDSLIV
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide aktivt mot diskriminering i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV LIKESTILLING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utrede vilkår for at personer med statsborgerskap i land utenfor EU skal kunne gis samme vilkår for midlertidig arbeidstillatelse som EU-borgere. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke tiltak mot svart arbeid og arbeidskriminalitet. Partiprogram ARBEIDSLIV POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjennomføre flere prøveprosjekter med redusert arbeidstid. Partiprogram ARBEIDSLIV
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil støtte arbeidsgivere som iverksetter ekstraordinære tiltak for kompetanseheving i grønne fag og omskolering fra petroleumsfag. Partiprogram ARBEIDSLIV MILJØVERN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre det enklere å ansette voksne uten studiekompetanse på bakgrunn av erfaring fra lønnet og ulønnet arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV UTDANNING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil legge til rette for at flere med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gå i dialog med partene i arbeidslivet om vilkår for en mer fleksibel pensjonsalder som innebærer at flere gis mulighet til å jobbe lenger enn dagens grense for ordinært stillingsvern. Partiprogram ARBEIDSLIV OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke trepartssamarbeidet og kollektivt vern av arbeidstakere i sykehus. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEVESEN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for at det er tilstrekkelig antall ansatte i omsorgsinstitusjonene og i hjemmetjenesten, og at de som jobber der har god og relevant kompetanse. Partiprogram ARBEIDSLIV OMSORGSTJENESTER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil praktisere prinsippet om lik lønn for arbeid av lik verdi og utrede ulike lønnsutjevnende tiltak til fordel for kvinnedominerte yrker. Partiprogram ARBEIDSLIV LIKESTILLING
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil sikre tros- og livssynssamfunn selvråderett i tros- og ansettelsesspørsmål. Partiprogram ARBEIDSLIV LIKESTILLING TROSSAMFUNN
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil kartlegge flyktningers og asylsøkeres kompetanse for å kunne tilby arbeidsrettet opplæring eller jobb så tidlig som mulig. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gjøre det lettere å få midlertidig arbeidstillatelse for personer som venter på svar på asylsøknad. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil gi artister og kulturutøvere styrkede rettigheter gjennom en egen kulturarbeidsmiljølov utarbeidet i tett samarbeid med kulturprodusentene, blant annet for å styrke deres interesser i kontraktsforhandlinger. Partiprogram ARBEIDSLIV KULTUR
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fremme og styrke flerspråklig kompetanse i relevante yrkesgrupper. Partiprogram ARBEIDSLIV SPRÅK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil arbeide for et enkelt og forutsigbart regelverk for arbeidsinnvandring, for å sikre raskere tilgang på kvalifisert arbeidskraft, også fra land utenfor EØS-området. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil støtte tiltak for å bekjempe sosial dumping knyttet til arbeidsinnvandring. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil utvide adgangen arbeidstakere utenfor EØS-området har til å søke midlertidig arbeidstillatelse i Norge. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil støtte tiltak som kan dempe og veie opp for hjerneflukt fra fattige land. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE UTVIKLINGSSAMARBEID
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjøre det lettere for private og ideelle organisasjoner å samarbeide med NAV om nye og bedre attføringstjenester. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER SYSSELSETTING
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at offentlige kontrakter og innkjøp i hovedsak skal gå til norske/lokale bedrifter. Det må stilles krav om at lønns- og arbeidsvilkår er i henhold til norsk tariff, at det i utgangspunktet ikke er mer enn to ledd i kontraktskjeden og at bedriftene som får oppdrag har lærlinger. Partiprogram ARBEIDSLIV STATLIG EIERSKAP STATSFORVALTNING
2017-2021 Rødt Rødt vil satse på høy kompetanse, effektiv organisering av arbeidsprosessene og gode lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte. Det bør lages en egen offentlig støtteordning for bedrifter som driver systematisk kompetanseutvikling blant sine ansatte. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at gjennom god representasjon og involvering skal de ansatte og deres fagforeninger gis medbestemmelse over utviklingen og organiseringen av bedriftene. Bruk av individbaserte målinger av tidsbruk og bidrag til produksjon bør forbys. Partiprogram ARBEIDSLIV
2017-2021 Rødt Rødt vil at digital koblingsøkonomi, også kalt delingsøkonomi, må reguleres slik at krav om regnskapsplikt følges, at regulære arbeidsforhold tilfredsstiller kravene i arbeidsmiljøloven og at inntektsstrømmer registreres og skattlegges. Partiprogram ARBEIDSLIV KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI NÆRINGSLIV
2017-2021 Rødt Rødt vil sikre rettferdig fordeling gjennom sterke fagforeninger og en sterk velferdsstat. Partiprogram ARBEIDSLIV HELSEVESEN SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Rødt Rødt vil at retten til lærlingeplass må lovfestes. Partiprogram ARBEIDSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil at retten til fagopplæring i bedrift må lovfestes. Partiprogram ARBEIDSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at bedrifter som leverer til det offentlige skal ha lærlinger, både i bedriften og på kontrakter som inngås. Partiprogram ARBEIDSLIV STATSFORVALTNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil at alle lærlinger og elever under videregående opplæring må få et gratis helsetilbud. Partiprogram ARBEIDSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil sikre at gravide ikke diskrimineres i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV SVANGERSKAP
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for arbeidstillatelse for alle asylsøkere fra første dag, og fullverdig norskopplæring. Dette skal gjelde også for papirløse og ureturnerbare. Dagpengeordning for asylsøkere i asylmottak som ikke er i arbeid. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at ordinære virksomheter må rekruttere både nordmenn og innvandrere i et omfang som fører til at bemanningsselskapene forsvinner fra arbeidsmarkedet. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at trygdeytelser og sosialhjelp ikke skal kuttes som virkemiddel for å få folk ut i jobb. Partiprogram ARBEIDSLIV TRYGDER
2017-2021 Rødt Rødt vil bygge ut kompetente ordninger for effektiv godkjenning av utenlandsk utdanning og arbeidserfaring. Det må bli lettere å få godkjent utenlandsk utdanning enn i dag. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at tiltak som forkorter veien fra idé til vedtak, når det gjelder forslag fra ansatte som kan bidra til forbedringer av arbeidsmiljø og arbeidsrutiner ved den enkelte arbeidsplass, skal prøves ut. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at ved offentlige anbud av tjenester skal kun opplæringsbedrifter m/lærlinger benyttes. Partiprogram ARBEIDSLIV STATSFORVALTNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil at det må etableres et sentralt register for lærlingplasser i hele den offentlige sektoren med årlig rapportering som publiseres. Statsrådene for de ulike sektorene må stille opp årlige måltall for lærlinger i sin sektor og de underliggende etater. Partiprogram ARBEIDSLIV STATSFORVALTNING VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil ha forbud mot kreative selskapsstrukturer som har til formål å ødelegge det organiserte arbeidsliv. Det skal være slik at man til enhver tid vet hvor man er ansatt og hvem som er ens reelle arbeidsgiver. Rødt ønsker ikke at det skal være mulig for bedrifter å organisere seg bort fra arbeidsgiveransvaret. Franchise, kjøpesenter, interne bemanningsbyråer skal ikke kunne brukes til å unndra seg arbeidsgiveransvar. Partiprogram ARBEIDSLIV
2017-2021 Rødt Rødt vil stoppe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Partiprogram ARBEIDSLIV RETTSVESEN
2017-2021 Rødt Rødt vil at for oppholdstillatelse i Norge kreves ansettelse og en arbeidskontrakt med lønns- og arbeidsvilkår etter norske tariffavtaler. Kravet til lønns- og arbeidsvilkår etter norske tariffavtaler gjelder også den som levere tjenester til Norge gjennom utstasjonering fra andre EØS/EU land. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2017-2021 Rødt Rødt vil at for å avdekke sosial dumping må det innføres full innsynsrett uten restriksjoner i lønns- og arbeidsvilkår for tillitsvalgte. Partiprogram ARBEIDSLIV
2017-2021 Rødt Rødt vil at arbeidstilsynet må styrkes for å kunne gjennomføre flere uanmeldte tilsyn og være en etat som er til stede for å beskytte arbeidstakerne på arbeidsplassen. Grove brudd på arbeidsmiljøloven må føre til øyeblikkelig stenging av virksomheten. Partiprogram ARBEIDSLIV
2017-2021 Rødt Rødt vil at Politiet må prioritere arbeidslivskriminalitet. Partiprogram ARBEIDSLIV POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Rødt Rødt vil at foretaksformen Norskregistrert Utenlandsk Foretak (NUF) må forbys. Partiprogram ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV
2017-2021 Rødt Rødt vil fjerne dokumentasjonskravet fra allmenngjøringsloven. Det er opp til tariffparten å bestemme hvor lenge et slikt vedtak skal opprettholdes. Partiprogram ARBEIDSLIV
2017-2021 Rødt Rødt vil ha forbud mot kabotasjekjøring inntil bransjeavtale og andre virkemidler for å regulere utenlandsk transport i Norge er på plass. Partiprogram ARBEIDSLIV VEGTRAFIKK
2017-2021 Rødt Rødt vil at for å sikre norske lønns- og arbeidsforhold også for dem som jobber til sjøs, ønsker Rødt at de t benyttes NOR-registrering framfor NIS. Partiprogram ARBEIDSLIV
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe i fagforeningene for at tariffavtaler blir fulgt. Slå ned på brudd på tariffavtaler, også i uorganiserte bedrifter, der tariffavtalen er allmenngjort. Partiprogram ARBEIDSLIV
2017-2021 Rødt Rødt vil støtte fagforeninger og forbund som ser seg nødt til å utfordre fredsplikten i Hovedavtalen for å forsvare grunnleggende rettigheter. Partiprogram ARBEIDSLIV
2017-2021 Rødt Rødt vil avvikle retten til å benytte tvungen lønnsnemd ved streik. Partiprogram ARBEIDSLIV
2017-2021 Rødt Rødt vil utfordre klubber og fagforeninger til å aksjonere mot sosial dumping og brudd på lover og avtaler, for å ramme arbeidsgivere som bevisst undergraver norske lønns- og arbeidsvilkår. Partiprogram ARBEIDSLIV
2017-2021 Rødt Rødt vil ha et sterkere samarbeid med fagbevegelsen sentralt og lokalt. Partiprogram ARBEIDSLIV
2017-2021 Rødt Rødt vil innføre fullt skattefradrag for betalt fagforeningskontingent. Partiprogram ARBEIDSLIV SKATTEFRADRAG
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for en partipolitisk fri og uavhengig fagbevegelse. Partiprogram ARBEIDSLIV
2017-2021 Rødt Rødt vil skape en sosial profil på framtidige lønnsoppgjør som reduserer lønnsforskjellene i Norge, blant annet gjennom landsomfattende tariffavtaler hvor hoveddelen av lønnsfastsettelsen skjer i sentrale forhandlinger, bedre garantiordninger i privat sektor og statlig likelønnspott i offentlig sektor. Partiprogram ARBEIDSLIV
2017-2021 Rødt Rødt vil gjeninnføre kollektiv søksmålsrett, så fagforeninger kan gå til sak på vegne av enkeltpersoner mot bedriften, ved ulovlig innleie eller midlertidig ansettelse, eller ved brudd på tariffestede kriterier ved nedbemanning. Partiprogram ARBEIDSLIV
2017-2021 Rødt Rødt vil gi ansattes representanter i styret vetorett i spørsmål om utflagging av arbeidsplasser. Partiprogram ARBEIDSLIV
2017-2021 Rødt Rødt vil kjempe mot en amerikanisering av arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV
2017-2021 Rødt Rødt vil gjøre fagbevegelsen slagkraftig. Partiprogram ARBEIDSLIV
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for et arbeidsliv basert på små statusforskjeller, det kollektive og på menneskets egne behov. Partiprogram ARBEIDSLIV
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for høy grad av involvering av de ansatte, gjensidig respekt og delegering av ansvar. Partiprogram ARBEIDSLIV
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for en nedenifra og opp-tankegang rundt makt i arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for høyere jobbsikkerhet. Partiprogram ARBEIDSLIV
2017-2021 Rødt Rødt vil lovfeste retten til lærlingplasser og styrke inntaket av lærlinger. Partiprogram ARBEIDSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil etablere en ordning der alle arbeidsplasser i offentlige og private virksomheter – også de som ikke tar inn lærlinger – betaler en avgift proporsjonalt med antall ansatte. I den grad bedriftene tar inn lærlinger, returneres avgiften, og de mottar i tillegg det ordinære lærlingtilskuddet. Partiprogram ARBEIDSLIV AVGIFTER VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Rødt Rødt vil beskytte eldre arbeidstakere, samt følge ansiennitetsprinsippet ved oppsigelser og innskrenkninger i bedriften. Partiprogram ARBEIDSLIV
2017-2021 Rødt Rødt vil få tilbake offentlig arbeidsformidling. Det må stilles krav til bedriftene om å ansette langtidsledige. Partiprogram ARBEIDSLIV
2017-2021 Rødt Rødt vil ivareta spesialkompetansen til arbeidsinnvandrere, asylanter og øvrig minoritetsbefolkning ved å forenkle systemet for videreutdannelse i tråd med norske fagnormer, vektlegge opparbeidet ansiennitet fra utlandet i større grad, samt senke terskelen og tilrettelegge for å tre inn i arbeidslivet med spesialkompetanse fra utlandet. Partiprogram ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2017-2021 Rødt Rødt vil gi tilbud og støtte til kurs/utdanning eller omskolering for folk som har vært arbeidsledige i over tolv måneder. Partiprogram ARBEIDSLIV SOSIALE TJENESTER
2017-2021 Rødt Rødt vil hindre at arbeidsføre faller utenfor arbeidslivet. Partiprogram ARBEIDSLIV
2017-2021 Rødt Rødt vil utarbeide og igangsette kollektive tiltak for arbeidsledige ved bransjenedleggelser, robotisering, osv. for å evt. sluse den aktuelle kompetansen over i tilsvarende eller relevante samfunnsoppgaver. Partiprogram ARBEIDSLIV
2017-2021 Rødt Rødt vil støtte fagbevegelsens krav om at kommende tariffoppgjør brukes til å gradvis innføre 6-timersdagen med full lønnskompensasjon. Ved innføring av 6-timers normalarbeidsdag vil også mange funksjonshemmede, sjuke og slitne ikke trenge kortere arbeidsdag enn normalarbeidsdagen. Partiprogram ARBEIDSLIV
2017-2021 Rødt Rødt vil være imot søndagsåpne butikker. Partiprogram ARBEIDSLIV VAREHANDEL
2017-2021 Rødt Rødt vil endre loven slik at unntaket som gir hagesentre mulighet til å være åpne på søndager fjernes. Partiprogram ARBEIDSLIV VAREHANDEL
2017-2021 Rødt Rødt vil ha differensiering av arbeidsgiveravgift. Partiprogram ARBEIDSLIV AVGIFTER
2017-2021 Rødt Rødt vil ha økt satsning på politiets arbeid med miljø, arbeidsmiljø og økonomisk kriminalitet. Partiprogram ARBEIDSLIV POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET
2017-2021 Rødt Rødt vil skjerpe straffeutmålingen for sosial dumping, økonomisk og miljøkriminalitet. Partiprogram ARBEIDSLIV STRAFFERETT
2017-2021 Rødt Rødt vil vise solidaritet med arbeideres kamp internasjonalt. Partiprogram ARBEIDSLIV INTERNASJONALT SAMARBEID
2017-2021 Rødt Rødt vil jobbe for at NAV forenkler søknadsprosessene for kulturarbeidere og oppretter en egen kulturavdeling med spesiell kompetanse på feltet. Partiprogram ARBEIDSLIV KULTUR
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke innsatsen mot langtidsledighet og ungdomsledighet. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre og styrke effektive ordninger som lønnstilskudd og arbeidstrening i ordinære virksomheter for å hjelpe flere inn i arbeidslivet. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innrette trygde- og skattesystemet for å stimulere til arbeid. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV SKATTER TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utrede et system med fast aktivitetsplikt, arbeid for trygd eller sosiale ytelser for unge som står i fare for å falle permanent ut av arbeidslivet. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre at NAV håndhever aktivitetskravet for sykmeldte, eksempelvis i tråd med «Hedmarksmodellen», og sikre bedre oppfølging av og aktivitet for personer som mottar arbeidsavklaringspenger. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sørge for mindre sentral detaljstyring og gi NAV større ansvar for å sikre brukerne riktig tiltak til riktig tid. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stille strengere krav til NAVs tiltaksleverandører og sørge for at oppnådde resultater tillegges vekt ved tildeling av oppdrag. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke arbeidsmarkedskompetansen og kompetansen om ungdommers utfordringer og muligheter hos NAV. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere tiltak som kan begrense og stanse eksport av velferdsytelser, blant annet arbeide for aksept i EU for kjøpekraftjustering av velferdsytelser. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV EU/EØS TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bedre betingelsene for ideelle organisasjoner og sosiale entreprenører slik at de kan bidra til å løse sosiale utfordringer i samfunnet, særlig ved å få flere inn i arbeidslivet. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV FRIVILLIGHET NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil tilpasse lovverket til at flere skifter arbeid og arbeidsforhold oftere og at mange har andre tilknytningsformer til arbeidslivet enn det som har vært vanlig. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge bedre til rette for personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet, blant annet gjennom å styrke funksjonsassistentordningen og traineeordninger i offentlig forvaltning. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke tilbudet om varig tilrettelagt arbeid (VTA). Regjeringserklæring ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil inkludere flere med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet blant annet gjennom bedre tilrettelegging og mer bruk av personlige tilretteleggingsavtaler. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for et organisert arbeidsliv og et velfungerende trepartssamarbeid. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet og svart arbeid ved blant annet å videreutvikle treparts bransjesamarbeid i utsatte bransjer, vurdere begrensninger i adgang til innleie av arbeidskraft og styrke Arbeidstilsynet. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomgå strafferammene og lovverket, samt effektivisere inndragning, for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV RETTSVESEN SIVILRETT STRAFFERETT
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke kompetansen om seriøst arbeidsliv hos offentlige innkjøpere i stat og kommune. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke det internasjonale samarbeidet mot grenseoverskridende arbeidslivskriminalitet. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV INTERNASJONALT SAMARBEID RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for å etablere en heltidskultur i arbeidslivet. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre fagforeningsfradraget på 2017-nivå. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil foreta en gjennomgang av rammevilkår og ordninger for gründere og selvstendig næringsdrivende for å sikre deres sosiale rettigheter. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ta initiativ til en inkluderingsdugnad for å få flere inn i arbeidslivet. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sette mål om at minst 5 prosent av nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller «hull i CVen». Regjeringserklæring ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke innsatsen for å redusere sykefraværet og kritisk gjennomgå innretningen i dagens avtale om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) før avtalen eventuelt fornyes. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke programmer for kompetanseheving i arbeidslivet. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomføre målet om at ingen NAV-brukere under 30 år skal gå ledige i mer enn 8 uker uten å få et tilbud om arbeid, utdannelse, arbeidstrening eller annen relevant aktivitet. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere en nasjonal forsøksordning hvor en andel av det statlige trygdebudsjettet overføres til utvalgte kommuner som får ansvar for å finansiere noe av trygden sammen med staten, og får beholde besparelsen dersom de lykkes i å hjelpe utsatte grupper inn i arbeidslivet. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV KOMMUNER TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere tiltak som bidrar til at eldre arbeidstakere kan stå lenger i arbeid, herunder vurdere ytterligere heving av den øvre aldersgrensen i arbeidsmiljøloven. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV TRYGDER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjøre det mer lønnsomt å jobbe, spesielt for personer med lave inntekter, blant annet ved å senke skatten på inntekt. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV SKATTER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stimulere til at flere skal velge utradisjonelle utdanninger og karrierer for å bidra til et mindre kjønnsdelt arbeidsliv, blant annet ved å gjøre ordninger som «Menn i helse» og «Jenter og teknologi» til landsdekkende ordninger. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV LIKESTILLING UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke Arbeidstilsynets innsats og utrede et lavterskeltilbud for håndhevelse av saker om seksuell trakassering. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV LIKESTILLING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjøre det lettere å kombinere deltakelse i introduksjonsprogrammet og ordinært arbeid. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil kombinere språkopplæring med arbeidspraksis. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV INNVANDRERE SPRÅK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for å fornye og forbedre norskopplæringen, slik at alle får et godt grunnlag for læring og for deltakelse i arbeidsliv og samfunnsliv. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV INNVANDRERE SPRÅK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjøre unntak fra vilkåret om dokumentert identitet for rett til å ta arbeid som asylsøker dersom søkeren deltar i et integreringsfremmende program i regi av UDI. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre og styrke ordninger som Jobbsjansen. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV INNVANDRERE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre en ordning der personer som etter fem års oppholdstillatelse mottar kommunale ytelser og støtteordninger, ikke er i arbeid, og som ikke har tilfredsstillende norskkunnskap, får en aktivitetsplikt til å delta på språkopplæring. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV INNVANDRERE SPRÅK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjøre det enklere for innvandrere å få godkjent utdannelse fra hjemlandet, eksempelvis helseutdanning. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV INNVANDRERE UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre ordningen med at personer som takker nei til arbeid av religiøs overbevisning skal fratas offentlig støtte. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV INNVANDRERE TROSSAMFUNN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomføre forsøk med anonyme søknader i staten. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV INNVANDRERE STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomgå rammebetingelsene for selvstendig næringsdrivende og frilansere for å gjøre det enklere å starte egen virksomhet. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre «jobbresept» og videreutvikle ordningen med grønn resept for å aktivisere pasienter som en del av behandlingstilbudet. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV PSYKISK HELSE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for tilbud om aktivitet og arbeid, for eksempel Fontenehus. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV PSYKISK HELSE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil beholde ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift der bedrifter i distriktene betaler en lavere avgift for sine ansatte. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV AVGIFTER DISTRIKTSPOLITIKK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sørge for at staten er en tydelig og profesjonell arbeidsgiver som bidrar til å videreutvikle trepartssamarbeidet. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV STATSFORVALTNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil ha en inkluderingsdugnad for å bidra til at flere kommer i jobb, blant annet ved å øke antallet plasser for traineer med nedsatt funksjonsevne og sørge for at minst 5 prosent av nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller «hull i CVen». Regjeringserklæring ARBEIDSLIV FUNKSJONSHEMMEDE
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke virksomhetenes innflytelse over arbeidsgiverpolitikken gjennom aktiv bruk av Arbeidsgiverrådet. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke Ungt Entreprenørskap som en viktig arena for samarbeid med arbeidslivet. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fortsette arbeidet med å skaffe flere læreplasser, blant annet gjennom å bedre de økonomiske ordningene, stille klare krav til det offentlige om å ta inn lærlinger og jobbe sammen med fylkeskommuner og arbeidslivet. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stille krav om at alle statlige etater og underliggende virksomheter skal ha lærlinger. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV STATENS PERSONALPOLITIKK VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gi arbeidslivet og partene større innflytelse over innholdet i yrkesopplæringen. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV VIDEREGÅENDE SKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke antall studieplasser i tråd med arbeidslivets behov og studentenes ønsker. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV HØYERE UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for at studenter i større grad kan få relevant arbeidspraksis under studiene. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV HØYERE UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke program for opplæring i arbeidslivet gjennom Kompetansepluss-ordningen. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utarbeide og igangsette en kompetansereform for at ingen skal gå ut på dato. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere hvordan det kan bli enklere å få finansiering av livsopphold for voksne som ønsker å studere for å gjøre seg mer attraktive i arbeidsmarkedet. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere insentivordninger for livslang læring. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere en ordning med Kompetansefunn etter modell av Skattefunn. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV VOKSENOPPLÆRING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for bedre samarbeid om digital kompetanse mellom arbeidslivet og utdanningssektoren. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil følge opp regjeringens initiativ overfor EU om styrket arbeid mot arbeidskriminalitet. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV EU/EØS RETTSVESEN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fremme en strategi for å bidra til et mer likestilt utdannings- og arbeidsmarked. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV LIKESTILLING UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke arbeidet med håndverkets status og bevaring av håndverkstradisjoner. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV KULTURVERN
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre Kompetanseløft 2020 for de kvinnedominerte yrkene, blant annet i barnehage-, pleie- og omsorgssektoren. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV LIKESTILLING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil målrette innsatsen for å bekjempe fattigdom, spesielt blant barnefamilier. De viktigste virkemidlene vil være en inkluderingsdugnad for å få flest mulig i arbeid og et løft for psykisk helse og rusomsorg. Regjeringserklæring ARBEIDSLIV FAMILIE PSYKISK HELSE RUSMIDLER

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
20. jan 2021 Representantforslag om krav til samfunnshensyn i offentlige anskaffelser Til behandling
14. des 2020 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Til behandling
8. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
8. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
30. nov 2020 Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Den norske legeforening og KS i forbindelse med hovedtariffoppgjøret 2020 Behandlet
30. nov 2020 Representantforslag om ny krisepakke for arbeidsfolk Behandlet
25. nov 2020 Endringer i lov 14. desember 2012 nr. 81 om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalen vedlegg V punkt 2 (forordning (EU) nr. 492/2011) om fri rørsle av arbeidstakarar innanfor EØS-området (EØS-arbeidstakarlova) Behandlet
25. nov 2020 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning om et europeisk nettverk for arb.formidl., tilgang til mobilitetstj. for arbeidstakere og ytterligere integrasjon av arbeidsmarkedene og 7 gjennomføringsbesl. Behandlet
23. nov 2020 Representantforslag om å fjerne karenstiden for mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP) Behandlet
18. nov 2020 Representantforslag om en kriseplan for norsk luftfart ut 2021 Til behandling
18. nov 2020 Representantforslag om tiltak for en seriøs og bærekraftig luftfart Til behandling
9. nov 2020 Endringer i arbeids- og velferdsforvaltningsloven, sosialtjenesteloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (behandling av personopplysninger) Behandlet
4. nov 2020 Representantforslag om nødvendige regelendringer om politiattest for ansettelsesforhold i skoler og barnehager Behandlet
4. nov 2020 Representantforslag om å rette opp i feil i regelverket som gjør at uføre mister pensjon Til behandling
2. nov 2020 Representantforslag om et krafttak for likelønn Til behandling
19. okt 2020 Representantforslag om at religiøse eller ideologiske reservasjoner mot arbeid skal gi reduksjon eller stans av ytelser Til behandling
19. okt 2020 Representantforslag om å legge til rette for at flere forsøker å stå i arbeid tross helseutfordringer Til behandling
19. okt 2020 Representantforslag om å innlemme ILOs kjernekonvensjoner i menneskerettsloven Til behandling
19. okt 2020 Representantforslag om å sørge for at alle arbeidstakere får feriepengene sine Behandlet
5. okt 2020 Endringer i lov 23. juni 2020 nr. 99 om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomisk tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
14. jun 2020 Lov om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
14. jun 2020 Endringer i permitteringslønnsloven (oppheving av midlertidig arbeidsgiverperiode innført som følge av utbrudd av covid-19) Behandlet
2. jun 2020 Representantforslag om tiltak for å styrke de seriøse aktørene i arbeidslivet og øke rekrutteringen til håndverksyrkene Behandlet
2. jun 2020 Representantforslag om straff for påvirkning til trygdemisbruk Behandlet
1. jun 2020 Representantforslag om nye virkemidler for bekjempelse av kriminalitet Behandlet
26. mai 2020 Midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19 Behandlet
30. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under UD, KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, SD og FIN, samt endringer i skatter, avgifter og toll 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
9. mar 2020 Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å integrere flyktninger og innvandrere gjennom kvalifisering til arbeid Behandlet
9. mar 2020 Representantforslag om unntak fra folketrygdloven § 4-10 om forlenget ventetid på dagpenger for ofre for menneskehandel og arbeidslivskriminalitet Behandlet
4. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
18. jun 2019 Representantforslag om en nasjonal opptrappingsplan for VTA-plasser (varig tilrettelagt arbeid) Behandlet
18. jun 2019 Representantforslag om bedre oversikt over lønns- og arbeidsvilkår Behandlet
16. jun 2019 Representantforslag om en bred kompetansereform for arbeidslivet Behandlet
4. jun 2019 Representantforslag om HMS-kort på bygge- og anleggsarbeiderplasser Behandlet
22. mai 2019 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om håndheving av utsendingsdirektivet og endring av IMI-forordningen Behandlet
22. mai 2019 Representantforslag om trygghet, verdighet og skikkelig hjelp for folk som trenger arbeidsavklaringspenger Behandlet
22. mai 2019 Representantforslag om behovet for nye unntaksbestemmelser og vedtaksrutiner når det gjelder varighetsbegrensningen i arbeidsavklaringsperioden (folketrygdloven § 11-12 annet og tredje ledd) Behandlet
15. mai 2019 Representantforslag om forbud mot innleie av arbeidskraft fra virksomheter som ikke er produksjonsbedrifter Behandlet
15. mai 2019 Representantforslag om å innlemme ILOs kjernekonvensjoner i menneskerettsloven Behandlet
28. apr 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Arbeids- og sosialdepartementet (som følge av IA-avtalen 2019-2022) Behandlet
11. mar 2019 Representantforslag om å legge til rette for at uføre får de beste muligheter til å ha en tilknytning til arbeidslivet Behandlet
6. mar 2019 Representantforslag om å utrede og innføre kvalitetskrav for eldreomsorg i norske kommuner Behandlet
11. feb 2019 Representantforslag om gjennomsnittsberegning av arbeidstid Behandlet
12. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
12. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
3. des 2018 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
3. des 2018 Endringer i personopplysningsloven (bekjempelse av arbeidslivskriminalitet) Behandlet
10. jun 2018 Representantforslag om en fullstendig gjennomgang av uprioriterte ostehøvelkutt i velferd og offentlig sektor, av regjeringen omtalt som avbyråkratisering og effektivisering Behandlet
27. mai 2018 Redegjørelse av barne- og likestillingsministeren om status i arbeidet med å fremme likestilling og mangfold i alle sektorer Behandlet
6. mai 2018 Representantforslag om 10 konkrete tiltak for å gjøre kampen mot arbeidslivskriminalitet enklere og mer effektiv Behandlet
6. mai 2018 Representantforslag om opptrappingsplan for arbeidslivskriminalitetssentrene Behandlet
6. mai 2018 Representantforslag om aktivitetsrett og aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere Behandlet
18. des 2017 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen om endring om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og forordning om forvaltningssamarbeidet gjennom informasjonssystemet for det indre marked Behandlet
18. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
14. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
14. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
11. jun 2017 Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) Behandlet
8. jun 2017 Representantforslag fra stortingsrepresentant Snorre Serigstad Valen om tiltak mot svart økonomi og skatteomgåelse Behandlet
8. jun 2017 Representantforslag om Handlingsplan for et seriøst og organisert arbeidsliv Behandlet
7. jun 2017 Representantforslag om å styrke sosiale rettar for sjølvstendig næringsdrivande Behandlet
5. jun 2017 Perspektivmeldingen 2017 Behandlet
12. mar 2017 Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet Behandlet
12. mar 2017 Riksrevisjonens undersøkelse av beskatning av utenlandske arbeidstakere og næringsdrivende på midlertidig opphold i Norge Behandlet
12. mar 2017 Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser Behandlet
20. feb 2017 Lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven) Behandlet
16. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
16. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
15. des 2016 Statsbudsjettet 2017 kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
16. nov 2016 NAV i en ny tid - for arbeid og aktivitet Behandlet
14. nov 2016 Representantforslag om en kompetansereform for kommunene Behandlet
12. jun 2016 Representantforslag om familiepolitikk Behandlet
18. mai 2016 Endringer i a-opplysningsloven og folketrygdloven m.fl. (utvidelse av Arbeids- og velferdsetatens tilgang til opplysninger i a-ordningen) Behandlet
13. apr 2016 Likestilling i praksis - Like muligheter for kvinner og menn Behandlet
4. apr 2016 Representantforslag om endring av lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Behandlet
14. mar 2016 Representantforslag om nødvendige regelendringer og tiltak for å sikre flere minoritetsspråklige formell utdanning og arbeid raskt Behandlet
16. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
15. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
10. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
20. mai 2015 Representantforslag om løft for yrkesfag Behandlet
27. apr 2015 Representantforslag om tiltak for å styrke kampen mot svart arbeid Behandlet
23. mar 2015 Endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven (adgang til midlertidig ansettelse mv. og vilkår om aktivitet for stønad til livsopphold) Behandlet
23. mar 2015 Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (arbeidstid, aldersgrenser, straff mv.) Behandlet
14. des 2014 Representantforslag om utarbeiding av en handlingsplan med tiltak mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i Norge Behandlet
14. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
7. des 2014 Representantforslag om utgreiing av lovfesting av nasjonal minsteløn Behandlet
7. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
1. des 2014 Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Behandlet
15. jun 2014 Endringer i ferieloven mv. Behandlet
2. jun 2014 Endringer i folketrygdloven og i skattelovgivningen mv. (tilpasning til a-ordningen) Behandlet
24. feb 2014 Endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover Behandlet
15. des 2013 Riksrevisjonens undersøking av NAVs forvaltning av tilretteleggingsgarantien Behandlet
15. des 2013 Tilbaketrekning av Meld. St. 44 (2012-2013) Likestilling kommer ikke av seg selv Behandlet
11. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
5. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
4. des 2013 Lov om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven) Behandlet
18. jun 2013 Representantforslag om å effektivisere arbeidsinnvandringen til Norge gjennom enklere regler, bedre rutiner og raskere saksbehandling Behandlet
17. jun 2013 Representantforslag om å gi mennesker utenfor arbeidslivet en ny sjanse Behandlet
17. jun 2013 Representantforslag om et moderne, trygt og fleksibelt arbeidsliv - forslag om endringer i arbeidsmiljøloven m.m. Behandlet
3. jun 2013 Endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (samleproposisjon) Behandlet
3. jun 2013 Endringer i arbeidsmiljøloven mv. (søksmålsrett for fagforeninger mv., overtredelsesgebyr og ufrivillig deltid) Behandlet
3. jun 2013 Representantforslag om tiltak for å forhindre at unge faller permanent utenfor arbeidslivet Behandlet
2. jun 2013 Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom EL & IT Forbundet og Atea AS våren 2013 Til behandling
4. feb 2013 Representantforslag om et mer fleksibelt og desentralisert utdanningstilbud Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
9. des 2012 Endringer i lov om offentlige anskaffelser m.m. Behandlet
4. des 2012 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens vedtak om fri rørsle av arbeidstakarar innanfor Unionen Behandlet
4. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
4. des 2012 Lov om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalen om fri rørsle av arbeidstakarar innanfor EØS-området (EØS-arbeidstakarlova) Behandlet
21. nov 2012 Representantforslag om en strategi for økt internasjonalisering i utdanning og arbeidsliv Behandlet
7. nov 2012 Representantforslag om endringer i folketrygdloven om beregning av sykepenger for frilansere med både lønnsinntekt og næringsinntekt Behandlet
8. okt 2012 Representantforslag om behovet for en helhetlig nasjonal plan for voksnes læring Behandlet
6. jun 2012 Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv Behandlet
6. jun 2012 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2008/104/EF om vikararbeid (vikarbyrådirektivet) Behandlet
6. jun 2012 Representantforslag om å nedsette et offentlig utvalg for å utrede lovfestet minstelønn Behandlet
30. mai 2012 Lov om opphevelse av lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her Behandlet
30. mai 2012 Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale og en avtale om arbeidstakerrettigheter mellom EFTA-statene og Hongkong SAR og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og Hongkong SAR, alle av 21. juni 2011 Behandlet
7. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
4. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
9. nov 2011 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trond Helleland, Michael Tetzschner, Siri A. Meling og Per-Kristian Foss om å sikre vekstfremmende arbeidsinnvandring Behandlet
12. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
8. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
6. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
17. jun 2010 Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2010 Behandlet
16. jun 2010 Godtgjørelser for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer Behandlet
16. jun 2010 Representantforslag om praktisering av gradert sykemelding i små og mellomstore bedrifter Behandlet
15. jun 2010 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2010 mv. Behandlet
13. jun 2010 Lov om avtalefestet pensjon Behandlet
13. jun 2010 Endringer i arbeidsmiljøloven (midlertidig ansettelse mv.) Behandlet
7. jun 2010 Endringer i lov om merking av forbruksvarer mv. og i enkelte andre lover Behandlet
24. mai 2010 Representantforslag om skattelette i forbindelse med lønnsoppgjøret Behandlet
10. mai 2010 Representantforslag om å gjøre Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) mer attraktivt og konkurransedyktig Behandlet
9. mai 2010 Representantforslag om en lovfestet, fullverdig nettolønnsordning for sjøfolk Behandlet
18. apr 2010 Representantforslag om personlig sparing og ansattes medeierskap i bedrifter Behandlet
24. mar 2010 Opprettelse av et europeisk kontor for sikkerhet og helse på arbeidsplassen (Bilbao-kontoret) Behandlet
18. mar 2010 Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven Behandlet
18. mar 2010 Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service Behandlet
8. mar 2010 Endringer i arbeidsmiljøloven Behandlet
1. mar 2010 Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Arbeids- og velferdsetaten for budsjettåret 2008 Behandlet
1. mar 2010 NAVs innsats for et inkluderende arbeidsliv gjennom arbeidslivssentrene og tilretteleggingstilskuddet Behandlet
17. feb 2010 Oversendelsesforslag om lov som varetar sliterne og de som ikke er bundet av en tariffavtale. Behandlet
16. feb 2010 Statsministerens redegjørelse om samarbeid for arbeid Behandlet
15. feb 2010 Representantforslag om akademisk frihet for forskere Behandlet
3. feb 2010 Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor Behandlet
16. des 2009 Oversendelsesforslag om lov som integrerer de kommunale oppgaver som tillegges Nav. Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
13. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
13. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
10. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
8. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
7. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
7. des 2009 Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Behandlet
7. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
2. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
16. nov 2009 Regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer Behandlet
16. nov 2009 Lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten i Norsk Luftambulanse Behandlet