Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Høyre For å styrke selveierdemokratiet vil Høyre øke skattefradraget for ansatte som kjøper aksjer i egen bedrift. Partiprogram AKSJER ARBEIDSLIV SKATTEFRADRAG
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en forenklet aksjelov for små bedrifter. Partiprogram AKSJER
2009-2013 Venstre Venstre vil gjeninnføre aksjerabatt ved formuesberegning slik at private eiere stimuleres til å investere i små bedrifter. Partiprogram AKSJER NÆRINGSUTVIKLING
2013-2017 Venstre Venstre vil gjennomføre en forenkling og modernisering av aksjeloven. Partiprogram AKSJER NÆRINGSLIV STATSFORVALTNING
2013-2017 Venstre Venstre vil gjeninnføre aksjerabatt ved formuesberegning, slik at private eiere stimuleres til å investere i bedrifter. Partiprogram AKSJER NÆRINGSLIV SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil øke beløpsgrensene for Skattefordel ved kjøp av aksjer i egen bedrift. Partiprogram AKSJER SKATTER
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil åpne for bruk av aksjeselskap som selskapsform i landbruket. Regjeringserklæring AKSJER LANDBRUK
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en forenklet aksjelov for små bedrifter. Partiprogram AKSJER NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil bidra til å opprettholde industriens og private aktørers mulighet til å erverve inntil en tredjedel av kapitalen og stemmene i offentlige ansvarlige vannkraftselskaper. Partiprogram AKSJER INDUSTRI VASSDRAGSREGULERING
2017-2021 Venstre Venstre vil tillate private pensjonskasser å ha en betydelig høyere aksjeandel slik at de kan øke den langsiktige avkastningen. Partiprogram AKSJER FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil forbedre den demokratiske kontrollen med Statens Pensjonsfond Utland. SV vil opprette et eget kontrollorgan for fondet som skal ligge direkte under Stortinget, og ha mer åpenhet rundt forvaltningen av Statens Pensjonsfond Utland. Partiprogram AKSJER FINANSER NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP STATSFORFATNING STORTINGET UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ansvarliggjøre ledelsen i Statens pensjonsfond ved å skille Statens Pensjonsfond Utland fra Norges Bank og la Statens Pensjonsfond Utland stå direkte ansvarlig overfor norske myndigheter. Partiprogram AKSJER FINANSER NORGES BANK REGJERINGEN STATSFORFATNING STORTINGET
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gradvis åpne for investeringer i fornybar infrastruktur i sør. Det må sikres at slike investeringer vurderes med hensyn til urfolks rettigheter, naturmangfold, nasjonal institusjonsbygging, sivilsamfunn og med respekt for landenes demokratiske styring. Partiprogram AKSJER FINANSER HANDEL MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING NATURVERN ØKONOMISK SAMARBEID UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER UTVIKLINGSSAMARBEID
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil trekke Statens Pensjonsfond Utlands datterselskaper ut av skatteparadis. SV vil inkludere skatteunndragelse, skatteparadis og finansielt hemmelighold i de etiske retningslinjene og trekke fondet ut av selskaper med grove brudd på disse. Partiprogram AKSJER FINANSER NÆRINGSLIV SKATTEADMINISTRASJON SKATTEAVTALER SKATTER STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil kreve at selskaper som Statens Pensjonsfond Utland investerer i utviser åpenhet om selskapsstruktur, skatteinnbetalinger og eierforhold, samt regnskapsrapportering på land-for-land-nivå. Partiprogram AKSJER FINANSER NÆRINGSLIV SKATTEADMINISTRASJON SKATTEAVTALER SKATTER STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sørge for at Statens Pensjonsfond Utland trekkes ut av fossil energi. Partiprogram AKSJER ENERGI FINANSER NÆRINGSLIV OLJE OG GASS STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil trekke Statens Pensjonsfond Utland ut av all produksjon og alle tjenester knyttet til kjernevåpen. Partiprogram AKSJER ATOMVÅPEN ENERGI FINANSER FORSVAR NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre etiske retningslinjer for statsobligasjoner. Partiprogram AKSJER FINANSER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gjennom eierskapet i Statens Pensjonsfond Utland sikre grunnleggende menneskerettigheter, urfolks rettigheter og arbeidstakerrettigheter. Partiprogram AKSJER FINANSER INTERNASJONAL RETT MENNESKERETTIGHETER NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at Statens Pensjonsfond Utland trekkes ut av alkoholselskapene slik det allerede er gjort for tobakk. Partiprogram AKSJER FINANSER FOLKEHELSE HELSEVESEN NÆRINGSLIV RUSMIDLER SOSIALE TJENESTER STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at selskaper som Statens Pensjonsfond Utland investerer i rapporterer på miljømessige og sosiale indikatorer, som utslipp av klimagasser, naturmangfold, arbeidstakerrettigheter, barns rettigheter og likestilling. Partiprogram AKSJER ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR BARN FAMILIE FINANSER FORURENSNING LIKESTILLING MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil gi Etikkrådet utvidet mandat til å jobbe med forslag til hele bransjer som kommer inn under negativ filtrering (såkalt produktbasert utelukkelse) fra Statens Pensjonsfond Utlands investeringer. Partiprogram AKSJER ARBEIDSLIV ARBEIDSVILKÅR FINANSER NÆRINGSLIV STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Statens Pensjonsfond Utland og statlig eide selskaper ikke investerer i bedrifter som bidrar til ødeleggelse av regnskog eller annen sårbar natur. Partiprogram AKSJER FINANSER FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sørge for at Statens Pensjonsfond Utland ikke investerer i firma som produserer miljøgifter. Partiprogram AKSJER FINANSER FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NATURVERN STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke formuesskatten for høye formuer og fjerne rabatten for aksjer og driftsmidler. Partiprogram AKSJER FINANSER SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre et fullverdig register over egentlige eiere i selskaper og juridiske enheter i Norge, som inkluderer børsnoterte selskaper. Partiprogram AKSJER FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at informasjon om egentlig eierskap av også utenlandske eiere i norske selskaper skal være offentlig tilgjengelig. Partiprogram AKSJER FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre tilstrekkelig innsyn for skattemyndighetene i advokaters klientkonti og all annen relevant dokumentasjon fra advokater som utfører transaksjoner på vegne av kunder. Partiprogram AKSJER FINANSER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre lønnsomme bedrifter mot spekulasjon. SV vil gå inn for etablering av lønnstakerfond slik at ansatte kan kjøpe bedriften de jobber i. Partiprogram AKSJER ARBEIDSLIV NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre lønnstakerfond for å sikre de ansatte en eierandel i større aksjeselskap. Partiprogram AKSJER ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØ
2017-2021 Høyre Høyre vil styrke ordningen med gunstig skattemessig behandling av kjøp av aksjer i ens egen bedrift. Partiprogram AKSJER NÆRINGSLIV SKATTER
2017-2021 Høyre Høyre vil legge til rette for at flere kan bli medeiere i egen bedrift blant annet ved å endre reglene for opsjonsbeskatning. Partiprogram AKSJER ARBEIDSLIV SKATTER
2017-2021 Høyre Høyre vil myke opp reglene for å kunne bruke aksjeselskap som selskapsform for deler av virksomheten i landbrukssektoren, for å redusere risikoen og for å bedre mulighetene til kapitaltilgang. Partiprogram AKSJER LANDBRUK
2017-2021 Rødt Rødt vil gå mot at aksjeselskap skal kunne etablere seg med produksjonsstøtte og jordbruksfradrag. Partiprogram AKSJER LANDBRUK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil styrke den generelle ordningen for gunstig kjøp og tildeling av aksjer og opsjoner i egen bedrift. Regjeringserklæring AKSJER NÆRINGSLIV

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
30. nov 2020 Statens Pensjonsfond 2020 Behandlet
8. okt 2020 Representantforslag om eit styrka lovverk for å sikra norsk eigarskap til skogen Til behandling
13. mai 2020 Midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 Behandlet
30. mar 2020 Endringer i verdipapirhandelloven (forskriftshjemmel om tilbudsprisen ved pliktige brudd) og pakkereiseloven (forskriftshjemmel om forlengelse av frist for tilbakebetaling) Behandlet
18. nov 2019 Endringer i aksjelovgivningen mv. (langsiktig eierskap i noterte selskaper mv.) Behandlet
13. jun 2019 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 18/2019 av 8. februar 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 909/2014 om forbedring av verdipapiroppgjør i Den europeiske union og om verdipapirsentraler Behandlet
11. jun 2019 Endringer i verdipapirhandelloven mv. (prospekt, markedsmisbruk, tilsyn og sanksjoner) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) nr. 596/2014 og (EU) 2017/1129 Behandlet
11. jun 2019 Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland Behandlet
11. jun 2019 Endringer i verdipapirhandelloven mv. (prospekt, markedsmisbruk, tilsyn og sanksjoner) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) nr. 596/2014 og (EU) 2017/1129 Behandlet
18. feb 2019 Lov om verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør mv. (verdipapirsentralloven) Behandlet
28. nov 2018 Endringer i aksjelovgivningen mv. (oppløsning og avvikling, mellombalanser m.m.) Behandlet
10. jun 2018 Statens pensjonsfond 2018 Behandlet
30. mai 2018 Endringer i verdipapirhandelloven og oppheving av børsloven mv. (MiFID II og MiFIR) Behandlet
11. des 2017 Innst. 4 L Skatter, avgifter og toll 2018 - lovsaker Behandlet
4. des 2017 Endringer i regnskapsloven mv. (forenklinger) Behandlet
5. jun 2017 Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2016 Behandlet
5. jun 2017 Endringer i aksjelovgivningen mv. (modernisering og forenkling) Behandlet
5. jun 2017 Endringer i hvitvaskingsloven og verdipapirhandelloven (beløpsgrense for kontantvederlag mv.) Behandlet
7. des 2016 Endringer i verdipapirfondloven mv. Behandlet
2. jun 2016 Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2015 Behandlet
30. mai 2016 Bedre skatt. En skattereform for omstilling og vekst Behandlet
11. apr 2016 Representantforslag om endring av Stortingets forretningsorden for å sikre åpenhet om representantenes økonomiske interesser Behandlet
13. des 2015 Skatter, avgifter og toll 2016 - lovsaker Behandlet
4. jun 2015 Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2014 Behandlet
15. jun 2014 Endringer i børsloven og verdipapirhandelloven mv. og lov om kredittvurderingsbyråer Behandlet
2. jun 2014 Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2013 Behandlet
4. des 2013 Skatter, avgifter og toll 2014 - lovsaker Behandlet
12. jun 2013 Forvaltningen av Statens pensjonsfond 2012 Behandlet
9. jun 2013 Representantforslag om å innføre bindende aksjonæravstemning om lederlønninger i aksjeselskaper Behandlet
29. mai 2013 Endringer i aksjeloven mv. (offentlig kunngjøring i avis mv.) Behandlet
29. mai 2013 Endringer i aksjelovgivningen mv. (forenklinger) Behandlet
1. apr 2013 Endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover (rapportering om samfunnsansvar mv.) Behandlet
26. nov 2012 Skatter, avgifter og toll 2013 - lovdelen Behandlet
11. jun 2012 Endringer i bokføringsloven, verdipapirhandelloven, eiendomsmeglingsloven m.m. Behandlet
11. jun 2012 Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2011 Behandlet
4. jun 2012 Endringer i studentsamskipnadsloven Behandlet
2. mai 2012 Endringer i bustadbyggjelagslova Behandlet
5. des 2011 Endringer i aksjeloven mv. (nedsettelse av kravet til minste aksjekapital mv.) Behandlet
14. nov 2011 SAS AB - konvertible obligasjonslån Behandlet
9. nov 2011 Lov om verdipapirfond Behandlet
15. jun 2011 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 120/2010 (adgangen til å starte opp og utøve virksomhet somutsteder av elektroniske penger) Behandlet
6. jun 2011 Endringer i allmennaksjeloven Behandlet
25. mai 2011 Endringar i aksjelova mv. Behandlet
14. mar 2011 Representantforslag om å senke krav til aksjekapital for aksjeselskaper Behandlet
21. feb 2011 Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen om betalingssystem og i oppgjerssystem for verdipapir Behandlet
5. des 2010 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteen om rapporterings- og dokumentasjonskrav i forbindelse med fusjoner og fisjoner Behandlet
24. nov 2010 Skatter og avgifter 2011 Behandlet
17. jun 2010 Oversendelsesforslag om å endre allmennaksjeselskapsloven Behandlet
13. jun 2010 Oversendelsesforslag om felles europeisk/internasjonal tilnærming til en eventuell regulering når det gjelder shortsalg. Behandlet
13. jun 2010 Oversendelsesforslag om shorthandelens virkninger på markedene med utgangspunkt i erfaringene etter finanskrisen. Behandlet
13. jun 2010 Oversendelsesforslag om sanksjoner for overtredelse av meldeplikt. Behandlet
24. mai 2010 Endringer i lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner Behandlet
18. apr 2010 Representantforslag om personlig sparing og ansattes medeierskap i bedrifter Behandlet
24. mar 2010 SAS AB- konvertibelt obligasjonslån Behandlet
25. nov 2009 Skatte- og avgiftsopplegget 2010 Behandlet